Page 1

Länsi-­‐Porin lukio:  lähilukiosta  maailmalle,  eväänä  kuvataide7a

Kasvavassa Länsi-­‐Porissa  yläkoulu  vaa2i  lisää  2laa,  joten  lukiomme  on  lakkautusuhan   alla.   Lukion  ja  peruskoulun  yhteistyö  Länsi-­‐Porin  koulukiinteistössä  on  toiminut   vuosikymmenten  ajan.  Länsi-­‐Porin  lukion  opiskelijoista  suuri  osa  on  tullut  lukioon   samasta  rakennuksesta,  mikä  on  osaltaan  parantanut  yhteishenkeä.  T oisaalta  muualta   tulleet  lukiolaiset  ovat  kiitelleet  lukiomme  yhteishenkeä:  meille  on  ollut  helppo  tulla   muualtakin  ja  löytää  oma  paikkansa.  Kuvataidepaino?eisuuden  takia  meille  on  tultu   Satakunnan  ulkopuoleltakin.  Länsi-­‐Porin  sijain2  on  ollut  lukiolaisille  mieluinen:   ydinkeskustan  ulkopuolella,  mu?a  ei  liian  kaukana.   Nykyisestä  Länsi-­‐Porin  lukiosta  tulee  säily?ää  kuvataidepainotus.  S e  on  kuulunut   kouluumme  jo  vuosikymmenten  ajan  ja  sopii  hyvin  lukio-­‐opintojen  kokonaisuuteen.   Viimeisten  kymmenen  vuoden  aikana  kuvataiteen  opetussuunnitelma  on  elänyt  mukana   yhteiskunnan  kuvamaailman  muutoksissa  säily?äen  kuitenkin  voimansa.  N ykyään  Länsi-­‐ Porissa  tarjotaan  16  kuvataiteen  kurssia,  joista  suurta  osaa  ei  voi  opiskella  muissa  Porin   lukioissa.  S uosi?uja  ja  omaleimaisia  kursseja  ovat  Länsi-­‐Porissa  esimerkiksi  grafiikka,   erikoistekniikat  ja  ympäristötaide.  E lokuvakurssi  on  puolestaan  noussut  koko  koulun   yhteiseksi  hengennosta?ajaksi:  elokuvakurssilla  tehdään  elokuvia  yhteistyössä  S EKK:n   (Satakunnan  E lävän  Kuvan  Keskus)  kanssa,  ja  valmiit  elokuvat  esitetään  koko  koululle   yhteisessä  ensiesitys2laisuudessa  koulun  salissa.  Lukiomme  on  myös  ollut  T aavin  tulet   -­‐tulitaidetapahtumassa  mukana  tapahtuman  historian  alusta  as2,   Porin  taidemuseon  ja   Lastenkul?uurikeskuksen  yhteistyökumppanina.  Painotetun  kuvataiteen  myötä  saadaan   lukiolle  myös  posi2ivista  maine?a  ja  näkyvyy?ä  mediassa. Kuvataiteen  lukiodiplomikurssilla  on  lukiossamme  vahva  perinne  ja  diplomin  suori?aa   kuvataiteessa  vuosi?ain  yli  20  opiskelijaa.  J o  kymmenen  vuoden  ajan  on  pide?y  yllä   diplomitöiden  näy?elyperinne?ä   Porin  Promenadikeskuksessa,  ja  opiskelijat  sekä   huoltajat  osaavat  jo  tätä  juhlavaa  2laisuu?a  odo?aakin.  Lukiostamme  on  myös   vuosi?ain  päästy  paljon  erilaisiin  taidealan  jatko-­‐opintopaikkoihin,  esimerkiksi   opiskelemaan  arkkitehdiksi,  muotoilijaksi,  kuvataideope?ajaksi    ja  vaatesuunni?elijaksi.   Länsi-­‐Porin  koulun  ja  lukion  S enioriyhdistyksen  tekemän  kartoituksen  mukaan   koulustamme  ja  lukiostamme  on  päätynyt  ammaMtaiteilijaksikin  useita  kymmeniä   opiskelijoita. Länsi-­‐Porin  lukion  omaleimainen  osa  jo  vuosikymmenten  ajan  ollut  lukiolaisten  oma   leh2   S koleh2,  jota  ak2iviset  opiskelijat  ovat  ope?ajaohjaajansa  kanssa  toimi?aneet.   Tänä  päivänä  S koleh2  on  siirtynyt  verkkolehdeksi  (www.skoleh2.fi)  ja  on  yhä   elinvoimainen  länsiporilaisuuden  osoitus.  S iinä  toimii  mainios2  myös  kuvataiteen  ja   äidinkielen  sekä  muidenkin  oppiaineiden  integraa2o.


Toivomme painotusten  sekä  lukiokäytänteiden  jatkumista  uusissa,  mahdollisissa   yhdistelmissä. Länsi-­‐Porin  lukion  ope?ajat     Hanna  G röndahl  (kuvataide  ja  taidekasvatus)  ja  T uure  Puurunen  (äidinkieli  ja   kirjallisuus)

           

Länsi-Porin lukio: Lähilukiosta maailmalle, eväänä kuvataidetta  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you