Page 1

Å R H U S ÅR RH HU US S S K O L E L E D E R F O R E N N G SK KO OL LE EL LE ED DE ER RF FO OR RE EN NIIIN NG G

Dagsorden bestyrelsesmøde fredag den 24. februar 2012 -

på Grønløkkeskolen

Fra 10:30 -13:00 bestyrelsesmøde BEMÆRK ÆNDRET TIDSPUNKT 1. Tilstede 2. Afbud 3. Godkendelse af dagsorden

4. Godkendelse af referat 5. Nyt fra Løn og arbejdsmiljø 6. Fra Pædagogisk udvalg 7. Fra Organisations- og strategiudvalget 8. Generalforsamlingen • Status • Form • Den skriftlige beretning • Den mundtlige beretning

Kurt, Peter, Allan, Jørgen, Stefan, Niels Bo, Jette, Thorkild, Steen, Niels, Lisbeth Nye punkter: 12A: Gæster til generalforsamling 12B: IT-opfølgning 12C: Rengøring OK Udsat Udsat Udsat Skolelederrepræsentanterne giver en status i forhold til generalforsamlingen. • Hvor er vi henne? • Hvor mange tilmeldte er der? • Hvordan ser det ud med dirigenten? etc. etc. Forud for mødet har jeg sendt et udkast til en skriftlig beretning, som jeg gerne vil have bestyrelsens holdning til. Ligeledes har Allan konkret sendt et forslag til, hvordan vi kunne ændre beretningen ved, at det er de tre skolelederrepræsentanter, der hver inden for eget område fortæller om de aktiviteter, der har været. Konkret har de fire skolelederrepræsentanter diskuteret, hvordan vi gør drøftelsen af beretningen nærværende og vedkommende. Jørgen har her konkrete forslag i forhold til generalforsamlingen. • •

Aftale med Anders Bach som dirigent. Forud for generalforsamlingen afholdes der valg til de 4 Skolelederrepræsentanter/Leder-TR. Dette skyldes, at også skoleledere, der ikke er medlemmer af


9. Kvalitetsløfte til folkeskolen

10. Årsmødet

Skolelederforeningen, har ret til at stemme på en opstillet kandidat. Man kan dog ikke opstille som kandidat til skolelederrepræsentant, hvis man ikke er medlem af Skolelederforeningen. Den mundtlige del af beretningen vil indeholde temaer til drøftelser med baggrund i de tre stående udvalg i ÅS. Skolelederrepræsentanter drøfter den endelige udformning af temadrøftelserne. Mulige temaer. Folkeskolens fællesskaber – inklusion Specialundervisning Strukturændringer og skoleledelse Trivselsundersøgelser OK13 Lokal lønpolitik Der skal en reminder ud vedrørende generalforsamlingen.

Forslaget til den skriftlige beretning blev drøftet og efterfølgende taget til efterretning. Stefan orienterer om samarbejdet med henholdsvis ÅLF, FsÅ og rådmanden om kvalitetsløftet til folkeskolen. Bestyrelsen diskuterer det efterfølgende. Stefan har indtil nu deltaget i to møder ud af en planlagt møderækken på 4. Der drøftes et kvalitetsløfte i folkeskolen, der kan danne baggrund for et partnerskab. Orienteringen blev taget til efterretning. Skal vi komme med konkrete tiltag til, at århusianerne deltager i årsmødet? Skal der arrangeres fælles transport? ÅS tager på baggrund af tidligere erfaringer ikke konkrete initiativer i forbindelse med årsmødet. Dog kontakter Jørgen Mandrup Skolelederforeningen for at sikre, at vi på festaftenen kommer til at sidde sammen. Yderligere har vi en ekstra plads til repræsentantskabsmødet, da Jørgen ikke både kan være hovedstyrelsesmedlem og lokal repræsentant i repræsentantskabet. Skolelederrepræsentanterne har et forslag.

11. Arbejdstidsaftale justereringer fra 2012 og status på 2013 samt lærerforflyttelser

Da de fire nuværende skolelederrepræsentanter deltager i det kommende repræsentantskabsmøde, blev det aftalt, at den af de nye skolelederrepræsentanter, der opnår det højeste stemmetal ved generalforsamlingen, får den fjerde plads til repræsentantskabsmødet. Status Formålet med punktet er orientering og debat Statusmøde i eftermiddag i forhold til at få aftalen i hus.


Lærerforflyttelser: Efter længerevarende forhandlinger forventer vi, at der er en aftale i hus på et møde senere i dag. Så snart aftaler er i hus vil den blive udsendt. Aftalen rummer også en tidsplan i forhold udpegning, forflyttelser, evt. afsked etc. En yderligere justering af den eksisterende arbejdstidsaftale er også stor set færdig. Den handler om en lavere faktor på to-lærertimer.

12. Medlemsmøde den 27/2

A13 Forberedelse af arbejdet op til en ny arbejdstidsaftale i 2013 er i fuld gang. Parterne arbejder sammen på at blive klogere på, hvilke veje der er at gå. Parterne skal sammen på inspirationstur til København og Sverige. Vi skal mødes med KL, Københavns Kommune og besøge skoler i Sverige og se på, hvordan de håndterer øget tilstedevær på skolerne for lærerpersonalet. Niels Bo giver en status på medlemsmødet, hvor KL deltager. Mødet foregår på Møllevangskolen. Bestyrelsesmedlemmerne skal fordele sig på de forskellige borde og tage et kortfattet referat af de drøftelser der foregår ved bordene. Niels Bo sender dagsorden samt de nøglespørgsmål, der er sendt til KL. 12A. Gæster på generalforsamlingen ÅS fastholder traditionen med, at invitere samarbejdspartnere til generalforsamlingen – herunder ÅLf. 12B. Rengøring Der har været afholdt møde mellem Compass og forvaltning. Referatet fra møde findes i denne uges ugepakke. ÅS er blevet spurgt af forvaltningen: 1. om I vil være med til at der laves et fælles udspil vedr. forholdsmæssigt afslag på rengøringsvederlag til Compass Group 2. i givet fald udpegning af skolerepræsentanter til forarbejdet. ÅS deltager gerne. Følgende personer deltager: Niels Petersen., Peter Nybo, Jørgen Agger, Peter Benkh

13. Nyt fra hovedforeningen 14. Meddelelser 15. Nyt fra arbejdsgrupper 16. Evt. Referent

12C. Opfølgning på IT-situationen: Status er, at der ikke umiddelbart er sket nogen ændring. Stefan følger op på problematikken op med forvaltning. Jørgen orienterer Orienteringen blev taget til efterretning. Udsat Månedsmødet Udsat Udsat Jørgen


/sref24.02.12  

http://www.skolelederne.org/images/Media/Foreninger/50/Bestyrelsesmoder/sref24.02.12.pdf