Page 1

Bestyrelsen i Århus Skolelederforeningen mødtes d. 9. december 2011. På mødet var følgende blandt andet på dagsordenen:

Generalforsamling afholdes  7.  marts  2012.  Alle  bestyrelsesmedlemmer  er  på  valg.   Det  blev  besluttet,  at  der  i  lighed  med  tidligere  år  inviteres  gæster  til  at  overvære  generalforsamlingen.   32  millioner  fra  rengøringsområdet  bliver  på  skolerne.  Et  notat  gør  opmærksom  på,  at  pengene  KAN  bruges   til  at  finansiere  den  enkelte  skoles  bidrag  til  den  kommende  udviklingspulje.   Der  forhandles  om  en  kommende  arbejdstidsaftale,  og  det  forventes,  at  der  sker  mindre  justeringer  af  den   nuværende  aftale  i  august  2012.   Skolelederforeningen  har  givet  klart  udtryk  for,  at  der  er  en  uholdbar  situation  på  IT-­‐området.   Stor  eller  lille  takst  i  forhold  til  kørsel  afgøres  af  nærmeste  leder  på  baggrund  af  konkret  ansøgning.     Læs  hele  referatet  her:    

Referat af bestyrelsesmøde fredag den 9. december 2011

ÅRHUS

-

SKOLELEDERFORENING 1. Tilstede    

på Grønløkkeskolen      

Allan Hjortshøj,  Stefan  M.  Christiansen,  Niels  Bo  Nielsen,  Jette  Jul  Nevado,  Erik   Mønster,   Thorkild  Tosti  Clausen,  Steen  Helles,  Peter  Nybo,  Kurt  Iversen,  Lisbeth  Schmidt   Andersen,  

2. Afbud   3. Godkendelse  af   dagsorden  

Niels Petersen,  Jørgen  Mandrup  Nielsen,   Nye  pkt.   8a  -­‐  henvendelse  fra  ALFA  vedrørende  kørsel  -­‐  lille  eller  stor  takst   8b  -­‐  vedr.  dialog  med  lærerforeningen  om  barsel   8c  -­‐  Centrale  opgaver  der  bliver  decentrale  


4. Godkendelse af   referat  

Referatet fra  sidste  møde  tages  med  på  næste  møde  

5. Nyt fra  Løn  og   Intet  nyt   arbejdsmiljø   6. Fra  Pædagogisk  udvalg   Ganske  kort    orientering  om  hvordan  det  står  med  ledelses-­‐  og   inklusionsprojektet   7. Fra  Organisations-­‐  og   strategiudvalget  

Opfølgning på  Skarrildhuskonference  med  ledere  og  lærere.  Udvalget  planlægger   et  medlemsmøde  d.  27.  Feb.  kl.14-­‐17  på  Møllevangsskolen  Her  bliver  der   mulighed  for  at  drøfte  problemstillinger  i  forhold  til  næste  OK.  Udvalget  er  ved  at   formulere  fokuspunkter  til  mødet     Et  medlem  gav  udtryk  for  utilfreds  med,  at  der  på  Skarrildhus  havde  været  en   diskussion  med  fokus  på  enkeltsager  som  fyldte  for  meget  og  ikke  fremstillede   lederne  io  et  særlig  professionelt  lys.     Grundlæggende  har  der  dog  været  positive  tilbagemeldinger  fra  Skarrildhus.  Det   var  positivt  at  forvaltningen  var  stærkt  repræsenteret.     På  kommende  Bygholm  konference  er  det  planen  at  tage  hul  på  en  diskussion  om,   hvordan  en  skoledag  fra  7  til  17  kunne  organiseres  –  der  skal  ses  på  udfordringer   mm.  

8. Valgrunde og  konkrete   aftaler  om   generalforsamlingen   den  7.  marts  på   Møllevangskolen  

Hele bestyrelsen  er  denne  gang  på  valg.     Steen  Helles  og  Niels  Bo  Nielsen  genopstiller  ikke   To  andre  bestyrelsesmedlemmer  er  i  tænkeboks  i  forhold  til  om  de   genopstiller     Formanden  havde  planer  om  at  lave  en  lille  pjece,  hvor  de  der  stiller  op  til   valget  kan  præsentere  sig  selv.     Et  medlem  mente,  at  det  kunne  forfordele  nogen  frem  for  andre,  blandt   andet  i  lyset  af,  at  man  kan  stille  op  på  selve  generalforsamlingen.   Det  blev  besluttet  at  pjecen  ikke  laves,  at  der  i  kommende  nyhedsbrev   reklameres  for  generalforsamlingen,  at  det  også  her  offentliggøres  hvem  der   ikke  genopstiller,  og  at  man  kan  henvende  sig  til  formanden  for  yderligere   information.  


Formanden vælges  ifølge  vedtægterne  blandt  TR.  En  ganske  kort  diskussion   førte  til  en  konstatering  om,  at  det  fortsætter  med  at  være  sådan     Et  medlem  gav  udtryk  for  at  vilkårene  for  at  være  formand  bør  forbedres.   Problemstillingen  tages  op  blandt  TR.  og  de  kommer  med  et  oplæg  til  et   kommende  bestyrelsesmøde,  inden  generalforsamlingen.   I  den  sammenhæng  foreslog  et  medlem  at  løsningen  måske  ligger  i  at  sprede   opgaverne  ud  på  flere  hænder.     En  henvendelse  om  at  der  ikke  burde  være  gæster  på  generalforsamlingen   gav  anledning  til  diskussion.  Der  var  bred  enighed  om,  at  det  er  en  god  ide  at   have  gæster  med.  Tr  bør  tage  kontakt  til  dem  der  har  henvendt  sig  for  at   vurdere  hvad  der  ligger  i  henvendelsen,  og  om  det  kræver  et  medlemsmøde.     Der  holdes  en  generalforsamling  med  gæster  og  TR-­‐valg  foretages  ved  et   medlemsmøde  i  tilknytning  til  generalforsamlingen       Det  påtænkes  at  invitere  de  samme  gæster  som  ved  seneste   generalforsamling  (ÅLF,ALFA,  ÆLSF,  FUlederne,  Dagtilbudslederne  Der   politiske  niveau  inviteres  ikke     Generalforsamlingen  afholdes  på  Møllevangsskolen   Lisbeth  står  for  det  praktiske  tilmeldinger  mad  mm.     Indlæg  til  den  skriftlige  beretning  sendes  til  Stefan  inden  vinterferien.     8.a:  henvendelse  fra  ALFA   vedrørende  kørsel  -­‐  lille  eller   stor  takst  

Henvendelsen kommer  på  baggrund  af  rygter  om  at  der  er  forskel  på  om  ledere  i   Århus  kører  til  høj  eller  lav  takst.   Formanden  redegjorde  for  praksis,  som  er,  at  der  køres  efter  laveste  takst,  men  at   nærmeste  leder  kan  give  dispensation  på  baggrund  af  en  ansøgning.    


Et medlem  gjorde  opmærksom  på,  at  det  gøres  på  forskellig  vis  i  de  forskellige   distrikter,  og  at  rygtet  således  er  sandt.   Det  er  således  den  enkelte  skoleleder  der  afgør,  om  administrative  ledere  og   andre  i  ledelsesteamet  kan  køre  til  den  høje  takst.   Formanden  vurderer,  at  der  ikke  er  realistiske  chancer  for  at  komme  igennem   med  ændringer  til  den  nuværende  procedure.     8.b:  vedr.  dialog  med   lærerforeningen  om  barsel  

En kort  orientering  om  en  problematik  der  er  rejst  i  lærerforeningen.  Konkret  er   det  en  lærer  der  i  lighed  med  lærerforeningen  mener,  at  han/hun  i  forbindelse   med  en  barsel  bliver  uretfærdigt  behandlet,  da  vedkommendes  arbejdsopgaver   ikke  er  ligeligt  fordelt  over  hele  skoleåret,  og  kompensationen  derfor  ikke  er   rimelig   Et  medlem  mente  at  det  er  vigtigt,  at  man  i  den  sammenhæng  gør  det  samme  på   skolerne.  Nogen  mente  der  bør  indgås  en  aftale  mellem  forvaltningen  og  ÅLF,  så   alle  behandles  ens.  Andre  at  det  skolerne  står  sig  bedst  ved  at  det  er  en  decentral   afgørelse,  men  at  man  kunne  arbejde  på  at  skolerne  praktiserer  det  på  samme  vis.   Et  medlem  gjorde  opmærksom  på  KLs  nyhedsbrev,  hvor  en  række  afgørelser   beskrives.   Problemstillingen  tages  med  i  forhandlingsudvalget.  

8.c: Centrale  opgaver  der   bliver  decentrale   9. Nyt  fra  IT  fronten    

Udsættes Formanden  refererede  fra  et  møde  hvor  alle  interessenter  var  tilstede  og  overfor   kommunens  digitaliseringschef,  Flemming  Nielsen,  præsentere  de  mange   problemer  med  IT   Digitaliseringschefen  fik  et  klart  billede  af  ,at  der  er  et  problem.  Blandt  andet  vil   man  tage  ud  og  se  på  et  par  skoler,  hvordan  problemet  opleves  for  bedre  at   danne  sig  et  overblik.   Alle  administrative  medarbejdere  får  nye  computere,  og  der  kommer  en  nye   citrixservere   Man  regner  med  at  en  fælles  udskiftning  af  alle  computere  muligvis  kan  løse  en   del  af  problemerne   Problemet  er  præsenteret  og  forstået  og  der  er  en  forståelse  for  ,at  det  er  et   problem  som  skal  løses.  –  men  det  er  ikke  muligt  at  sætte  en  dato  på  hvornår  det  


er løst.   Skolelederforeningen  har  givet  udtryk  for  at  det  er  uholdbart  ikke  at  have  en   tidshorisont     10. 32  mio.   rengøringspenge  

De 32  millioner  fra  rengøringsområdet  bliver  på  skolerne.  Der  udarbejdes  et   notat,  der  gør  opmærksom  på,  at  midlerne  KAN  bruges  til  at  finansiere  skolernes   bidrag  til  innovationspuljen.  Dermed  gøres  der  opmærksom  på,  at  midlerne  er  et   håndtag.       De  rengøringsassistenter  der  er  i  ”overskud”  som  følge  af  udliciteringen  af   rengøringsområdet  kan  bruges  til  at  lave  arbejdsopgaver  som  ligger  ud  over  de   rengøringsopgaver  der  er  beskrevet  aftalerne  med  den  ny  udbyder.     Et  medlem  foreslog  at  man  på  skolerne  kan  lave  aftaler  om  at  udveksle   rengøringspersonale  mellem  hinanden.        

11. Status i  forhandlinger   om  arbejdstidsaftalen  

Der forhandles  i  to  tempi.  Et,  der  handler  om  A13  og  et,  der  handler  om   justeringer  af  den  nuværende  aftale.  Det  forventes,  at  der  sker  mindre  justeringer   af  den  nuværende  aftale,  og  der  er  lagt  op  til,  at  forhandlingsudvalget  tager  på  tur   rundt  i  Danmark  og  Sverige  for  at  få  inspiration  til  arbejdstidsaftalen  A13.        

12. Omorganisering af   sygehusundervisninge n  

Der er  så  få  i  sygehusundervisningen,  at  det  ikke  giver  mening  at  forsætte  som  en   selvstændig  afdeling.   Stefan  er  trådt  ind  i  udvalget,  fordi  der  er  nogle  principielle  forhold  i  spil  blandt   andet  i  forhold  til  den  kommende  strukturdebat    

13. Nyt fra  arbejdsgrupper     Det  ser  ud  som  om  evalueringer  fra  Bygholm  er  meget  positive.  De  behandles  på   et  kommende  møde    


Udlægningsgruppen diskuterer  stadig  betaling  på  området  for  specialklasseelever   i  10.  Klasse.  Holdningen  ser  ud  til  at  være,  at  den  der  har  indtægten  på  eleven,   også  er  den  der  skal  betale.  Det  er  den  eneste  måde,  det  kan  styres  på.     Et  medlem  gjorde  opmærksom  på,  at  der  i  forhold  til  Flexskolen  er  en  stor   træghed  omkring  udskrivningen  af  elever  og  opfordrede  til,  at  problemet  blev   taget  med  i  gruppens  arbejde     Kommunikation-­‐  og  ITgruppen  fortalte,  at  medarbejderportalen  er  lidt  forsinket,   da  en  del  af  kommunens  systemer  ikke  hænger  sammen   14. Evt.     Referent    

Nytårskur 13.  januar  –  en  lettere  sportslig  udfoldelse  og  der  efter  mad   Man  skal  ikke  melde  sig  til.  Er  man  forhindret  skal  man  melde  fra.   Svend  Krogsgaard    

/referat9.12.2011  

http://www.skolelederne.org/images/Media/Foreninger/50/referat9.12.2011.pdf