__MAIN_TEXT__

Page 6

fagligt løft

Skoleledere i front for

naturfag Naturfagsområdet har stor bevågenhed fra politikere, fonde og medier. Det har skabt en forventning til, at kommuner og skoler er klædt på til at understøtte indsatserne. Tre skoleledere har arbejdet med udvikling af naturfagskulturen på deres skoler – hvor giver det bedst mening at sætte ind? Af Elzebeth Wøhlk • Illustration Otto Dickmeiss

En lang række fonde, heri­ blandt Novo Nordisk Fonden og Villum­ fonden, har fået øje på naturfagsområdet i uddannelseskæden. Fondene har alle­ rede øremærket millionvis af kroner til at styrke naturfagsområdet i Danmark. Midlerne skal blandt andet støtte kompe­ tenceløft af lærere samt forskning i og udvikling af undervisningsmetoder bredt inden for naturvidenskab, engineering, teknologi og matematik (STEM-området). Prognoser fra den teknologiske alliance Engineer the future viser1, at der i 2025 kommer til at mangle 10.000 naturviden­ skabelige og teknologiske kandidater i Dan­ mark til at varetage en række højt speciali­ serede jobs inden for nogle af de brancher, der er udråbt til at have stor betydning for Danmarks fremtidige vækst og velfærd. Dertil kommer Undervisningsministeri­ ets fokus på naturfagene i uddannelseskæ­ den, der kommer til udtryk i bl.a. Den Na­ tionale Naturvidenskabsstrategi og forsøg med faget teknologiforståelse i grundsko­ len. Det er elevernes almene naturviden­

6  plenum – nov 2018

skabelige dannelse, der er i fokus, for der er brug for at danne og uddanne eleverne til et samfund, hvor de skal kunne tage aktiv del i debatter om HPV-vacciner, gen­ modificerede organismer og store interes­ seforskelle, når det fx gælder landbrug, klima og teknologiens betydning i sam­ fundet. Eleverne skal kunne træffe valg på egne vegne, og de skal være med til at præge samfundsdebatten på et kvalifice­ ret grundlag. Det kræver indsigt og viden, men også motivation. Som et af de nyeste tiltag i naturfagene er der nu indført en fælles prøve på tværs af de tre naturfag i udskolingen baseret på en række fællesfaglige undervisningsfor­ løb, der skal være gennemført fra 7.-9. klasse. Det har på mange skoler fordret skoleledelsens opmærksomhed på den naturfaglige kultur samt rammesætningen af naturfagsteamets fælles planlægning. Naturfagsteamet er afgørende Jon Lissner, skoleleder på Trekronersko­ len i Roskilde, har siden sin ansættelse i

Profile for Skolelederforeningen

Plenum, november/december 2018  

Skolelederforeningens medlemsblad Plenum med aktuelt læsestof om ledelse, uddannelse, folkeskole, børn og unge.

Plenum, november/december 2018  

Skolelederforeningens medlemsblad Plenum med aktuelt læsestof om ledelse, uddannelse, folkeskole, børn og unge.