Page 56

repræsentationer

š De undersøgelser, den skoleforskning og reformopfølgning, der i en blanding af fagfolk, forskere, politikere og mediefolk lægger udviklingsspor for folkeskolen og ledelsen af den. Målene med deltagelsen fremgår grundlæggende af foreningens formålsparagraf i vedtægterne, men afhænger ellers løbende af repræsentantskabs- og HB-beslutninger samt politikpapirer. Konkret er målet at påvirke og/eller ændre – særligt vidtrækkende – beslutningsprocesser i skoleledernes og folkeskolens favør. Prioritering af deltagelse i repræsentationer Foreningens repræsentationer i udvalg og arbejdsgrupper er for nylig blevet gennemgået og reduceret af HB/formandskabet. Prioritering af deltagelse sker på følgende basis af følgende overvejelser: š Relevans/vigtighed: Udvalg/arbejdsgruppers kommissorier skal handle om og have betydning for folkeskolen og ledelsen af den, herunder for vores medlemmers arbejds- og ledelsesvilkår. š Volumen/indflydelse: De ’tunge’ nationalpolitiske og embedsudvalg/arbejdsgrupper med ’de store spillere’ fra KL, UVM m.fl. prioriteres med hensyn til deltagelse, forberedelse og fremmøde. š Dagsorden/proaktivitet: Repræsentationer er en platform til at få fremført foreningens politik og argumentation på de berørte områder – med mulighed for også at sætte dagsorden. š Viden/inside oplysninger: At indgå i sammenhænge, der kan tilføre foreningen relevant og nyttig viden/informa-

56 plenum – maj 2019

tion, prioriteres, så vi er på forkant af vigtige processer og beslutninger. š Relationer/netværk: Hvor den umiddelbare relevans/nytte ved nogle repræsentationer er mindre, kan den rene tilstedeværelse af vigtige nøglepersoner/beslutningstagere have betydning. Jf. sidste overvejelse er det svært at opstille en præcis, firkantet vurdering af, hvilke repræsentationer der skal prioriteres - og hvilke ikke. Det er klart, at der investeres tid/resurser - men gode kontakter/relationer kan ved andre lejligheder være mindst lige så afgørende som gode argumenter = lobbyisme. Hvem repræsenterer foreningen? Skolelederforeningens interessevaretagelse over for beslutningstagere og andre aktører på folkeskole- og ledelsesområdet sker i løbende samarbejde og dialog mellem foreningens ledelse, sekretariat og de valgte politikere – her særligt det frikøbte formandskab og HB. Foreningen lader sig især i de centrale og ’tunge’ politiske udvalg repræsentere ved formand/næstformand samt HB. Mens de udvalg og arbejdsgrupper, der med ofte lige så stor betydning arbejder med materiale til baggrund og indstillinger mv. har repræsentation fra foreningens sekretariat og/eller HB (som praktikere). Hovedvurderingen for valg af repræsentation for foreningen er 1:1-pricippet, så hvis et kommissorium for fx et udvalg lægger op til politisk deltagelse, er det et bestemmende kriterium. Er det et mere rent embedsmandudvalg, vælger foreningen repræsentation ved konsulent, eller er det en blanding, så eventuelt både- og …

Skolelederforeningen vælger også at lade sig repræsentere ved skolelederpraktikere. Det kan som nævnt være HB-medlemmer (der også har politisk indsigt) eller findes blandt foreningens medlemmer med særlig skole/ledelsesfaglig indsigt eller viden på de relevante områder, og som foreningen oftest på forhånd har kontakt til. Det skal bemærkes, at evt. honorarer generelt tilfalder foreningen. Hvordan klædes repræsentanterne på? Alt efter om der er tale om politik, forvaltningsmæssig udvikling, beslutningsforberedende arbejde eller som det ofte er i arbejdsgrupper/udvalg: En skøn blanding af skole- og ledelsespolitik, professionsfaglighed, viden, erfaringer og eksempler – må man forberede sig derefter. Det er klart Skolelederforeningens mål at kunne bruge vores repræsentationer systematisk-strategisk for så optimalt som muligt at fremme skoleledernes interesser og sikre medlemmernes vilkår. Derfor er der behov for at få både valgt de rette repræsentanter og få dem klædt ordentligt på. HB drøfter løbende principperne for foreningens repræsentationer med fokus på, hvilken relevans det har for foreningen at lade sig repræsentere. Foreningen søger desuden at tilbyde vores repræsentanter sparring i henhold til dagsorden samt fx at afklare forventninger, sammenhæng mv. Michael Diepeveen er redaktør

Se oversigt over foreningens repræsentationer på hjemmesiden > Om foreningen.

Profile for Skolelederforeningen

Plenum nr. 3 - april/maj 2019  

Plenum nr. 3 - april/maj 2019