Page 1

Ny skoleleder til ny tid på Katrinebjergskolen  Katrinebjergskolen søger en visionær skoleleder, der inspirerer, udfordrer og samler skolens med‐ arbejdere, og som er et nærværende og tydeligt midtpunkt for både børn og forældre. Vi ønsker  en dynamisk leder med gode samarbejdsevner og med et stort hjerte for børns trivsel og udvikling.  Katrinebjergskolen er en rummelig folkeskole med en stærk kultur og et værdigrundlag, der er  kendetegnet ved læring, engagement og gennemskuelighed. Som alle aarhusianske skoler er vi på  vej mod en ny tid med nye udfordringer, pædagogiske såvel som økonomiske og driftsmæssige.  Derfor arbejder vi med en kulturforandring, hvor vi retter opmærksomheden mod nye måder at  samarbejde på og skabe trivsel og udvikling for børn og ansatte – også i sparetider. Vi afprøver  forskellige modeller til faglig refleksion, både i storteam og mindre fora.  Skolens specialklasserække er ligeledes optaget af at tilpasse sig nye tider og nye børn og er i gang  med at udvikle metoder til inklusion og rummelighed, som samtidig kan inspirere resten af skolen.  Skolefritidsordningens stærke egenkultur bidrager med bevidstheden om, at der i det helhedsori‐ enterede samarbejde om børns behov er en mulighed for at skabe nye strukturer.   Vi ønsker en leder, der skaber og understøtter samspillet mellem denne nye udvikling og skolens  eksisterende og kendte kompetencer, ressourcer og traditioner. En leder med personlig autentici‐ tet og troværdighed, der har lyst og vilje til at gå forrest, og som det falder naturligt at lede gen‐ nem inkluderende processer.  Vi tilbyder desuden  

en gedigen skole med et elevgrundlag, der bredt repræsenterer Aarhus Kommunes befolk‐ ning  

en udfordrende og alsidig hverdag med dejlige elever og kompetente og engagerede med‐ arbejdere 

en aktiv og positiv forældrekreds med gode ressourcer 

gode traditioner, herunder faglige forløb, som vi vil fastholde og udvikle 

et energisk og engageret ledelsesteam, der forventer at indgå i et stærkt og givende team‐ work 

et spændende distriktssamarbejde mellem institutionerne i lokalområdet Christiansbjerg,  blandt andet med en samarbejdsmodel for at styrke børns robusthed 

glæde og humør ‐ en uhøjtidelig omgangstone, som giver dig lyst og energi i skolens hver‐ dag 


Vi ønsker en skoleleder der  

har en solid ledererfaring fra teori og praksis forankret i folkeskolen  

med strategisk overblik og faglig kompetence sikrer mål, retning og rammer for skolens ud‐ viklingsområder i både undervisnings‐ og fritidsdelen ‐ og skaber fælles forståelse og ejer‐ skab hertil  

tager ansvar for skolens drift og økonomi og ser en udfordring i at udnytte ressourcerne  optimalt 

har en anerkendende ledelsesstil, der vægter demokratiske beslutningsprocesser, respek‐ terer medarbejdernes professionelle råderum og skaber og vedligeholder arbejdsglæde  

tør tage beslutninger, stå fast, skabe forståelse herfor og følge op i hele organisationen 

ser og understøtter spirer til innovation og udvikling – og har sans for at åbne nye perspek‐ tiver til videreudvikling 

er synlig og nærværende for hele skolen 

skaber et godt trivsels‐ og arbejdsmiljø blandt børn og voksne og prioriterer dialog på alle  niveauer 

som leder og teamplayer inspirerer og delegerer i ledelsesteamet  

profilerer skolen og kommunikerer klart og tydeligt med skolens interessenter 

Som ny skoleleder kommer du til at indgå i område Randersvej ledelsessamarbejde sammen med  ledere fra områdets dagtilbud og fritids‐ og ungdomsskole. Som en del af område Randersvej, der  er ledet af områdechef Lisbeth Löwenstein, deltager skolelederen som en aktiv medspiller i områ‐ dets fælles ledersamarbejde. Ledergruppens fokus er blandt andet at udvikle sammenhængen  mellem områdets tilbud, skabe tværgående initiativer og integrere 0‐18 års perspektivet som en  naturlig måde at skabe bedre overgange og helhed for børn og unge.   


Fakta

Katrinebjergskolen er en distriktsskole i det nordlige Aarhus tæt på Aarhus Universitet, VIA Univer‐ sity College, Læreruddannelsen samt IT‐Katrinebjerg  Skolen har 531 elever fordelt på to spor fra 0.‐9. kl. Derudover har vi tolv specialklasser for elever  med generelle såvel som specielle vanskeligheder. Afdelingslederen for specialklasseafdelingen  indgår som en del af skolens ledelsesteam.                                                                                                       I skolefritidsordningen har vi 242 børn  På Katrinebjergskolen er der ansat cirka 100 medarbejdere.    KATRINEBJERGSKOLEN efteråret 2011  Katrinebjergskolen er en tosporet skole med 531 elever fordelt på 33 klasser.   Heraf er 76 elever fordelt på vores tolv specialklasser: 2 klasser for børn med tale‐ sprogvanskeligheder og 10 specialklasser for børn med en skøn blanding af generelle indlærings‐ vanskeligheder, sproglige og specifikke vanskeligheder.  SFO har i alt 242 børn fordelt på to afdelinger. En afdeling på skolen for bh. kl. og 1.‐2. kl. samt for  specialklassebørn i samme aldersgruppe og en afdeling på Højvang for 3.‐4. klasse og heraf også  en gruppe specialklassebørn i samme aldersgruppe.   Specialklasserne er en vigtig del af Katrinebjergskolens profil. Vi har med disse specifikke klasser  taget en ny opgave på os, som vi forsøger at løse i et tæt samarbejde mellem undervisning og  SFO. Der er en stor ekspertise blandt lærere og pædagoger, og samarbejdet mellem disse udbyg‐ ger vi løbende både i forhold til normalklasserne og specialklasserne.  Vi opfordrer alle forældre både i specialklasserne og normalklasserne til at tilmelde deres børn til  SFO, så vi kan skabe en større sammenhæng i skoledagen for alle børn. For børn med specielle  behov har vi etableret et særligt afsnit i indskolingen, så de både er integreret i indskolingen og  kan være afskærmet, når det er påkrævet.   Normalklasserne er fordelt på tre afdelinger: indskoling, mellemtrin og udskoling. Hver afdeling  har en koordinator, som deltager i skolens Koordinationsråd sammen med skolelederen, den pæ‐ dagogiske leder, afdelingslederen for specialklasserne, koordinatoren for specialklasserne, SFO‐ lederen samt to fritidspædagogiske ledere.    Vi arbejder med en vision om at skabe innovation og helhed i samarbejde på nye måder med et  særligt fokus på inklusion og differentiering. Det pædagogiske arbejde på skolen vidner om en  grundlæggende interesse for at skabe en praksis, som understøtter, motiverer og fremmer elever‐


nes faglige og personlige udvikling.   Katrinebjergskolen har gennem en årrække udviklet det naturfaglige område. Vi laver hvert år  adskillige projekter indenfor området. Vi har blandt andet etableret en stationær grejbase på  Vestereng, så eleverne altid kan udforske naturen der. Flere skoler er inviteret til at bruge grejba‐ sen. Vi har desuden haft held med at vinde forskellige konkurrencer. Sidste år blev vi for eksempel  Nordiske mestre i matematik. En anden type vinderprojekt er skolefodbold, hvor vi i år for femte  gang på 10 år blev Aarhusmestre i skolefodbold.  I de fire storteam er der fokus på at skabe den bedste skoledag for alle elever. Eleverne inddrages  så vidt muligt, og elevrådenes ønsker bringes med til Skolebestyrelsen, hvor formand og næstfor‐ mand for elevrådet deltager. Der uddannes på tredje år cirka 40 elevmæglere fra 5.‐9.kl. Elev‐ mæglerne er en vigtig brik i skolens daglige arbejde med trivsel.    Andelen af børn med dansk som andetsprog udgør 20 % af den samlede elevgruppe. Vi har fået  etableret en god støtte for disse børn via et sprogstøttecenter og ansættelse af medarbejdere,  som har ekspertise inden for feltet.  Bygningsmæssigt er skolen startet med én fløj i 1955. Først ved indvielsen i 1957 var skolen fær‐ digbygget. I 1992 blev en del af skolens ene fløj ombygget til skolefritidsordning. I 2001 blev et  større genopretnings‐, moderniserings‐ og nybygningsarbejde afsluttet. Udvendigt har vi fået nye  tage, samtlige vinduer er udskiftet, alle udvendige døre er renoveret, en stor del af kloakafløbene  er renoveret, og en meget stor del af skolen er blevet omfuget. Skolen fremtræder nu som en flot  og velholdt skole.     Løn‐ og ansættelsesforhold efter overenskomst mellem KL og LC samt lokalaftale mellem Børn og  Unge og LC‐lederforum.  Grundlønnen svarer til løntrin 50. Dertil kommer funktionsløn på 1 løntrin  samt 30.000 kroner årligt i funktionstillæg.  Yderligere information  Interesserede kan søge mere information om Katrinebjergskolen på www.katrinebjergskolen.dk  samt på www.aarhuskommune.dk/bu‐job, hvor du kan læse meget mere om både Børn og Unge og  Katrinebjergskolen.   Du er også velkommen til at kontakte områdechef Lisbeth Löwenstein, Børn og Unge, på tlf.: 5157  6746 eller konstitueret skoleleder på Katrinebjergskolen Birgitte Agersnap på tlf.: 2049 6303.  Du opfordres også til at kontakte Birgitte Agersnap for at aftale et besøg på skolen.    


Ansættelsesproces

Ansøgningen med relevante bilag sendes til marial@aarhus.dk mrk.: ”Skoleleder på Katri‐ nebjergskolen”, senest mandag den 19. december 2011 klokken 12.00.  Den første samtalerunde forventes at blive gennemført i uge 2, 2012, mens den anden samtale‐ runde er planlagt i uge 4, 2012. I forbindelse med samtalen må ansøgeren forvente at blive bedt  om at løse en eller flere opgaver samt medvirke i en test.    

/Katrinebjergskolen_sloleleder  

http://skolelederne.purple.pil.dk/images/Media/Diverse/Jobs/Katrinebjergskolen_sloleleder.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you