Page 1

5. oktober 2010

Ledelse, undervisning og læring -

Folkeskolens ledere og lærere i dialog

Forord Tillid, dialog og ansvar er omdrejningspunkterne, når vi taler relationer mellem medarbejdere og ledere på moderne arbejdspladser - ikke mindst i folkeskolen, hvor det udgør et afgørende fundament for den vellykkede opgaveløsning. Dette fælles skrift og en senere konference er startskuddet på et landsdækkende initiativ, som Danmarks Lærerforening og Skolelederforeningen i fællesskab nu skyder i gang. ”Ledelse, undervisning og læring – ledere og lærere i dialog” er titlen, og formålet er – både centralt og lokalt – at sætte fokus på skoleledelse og lærerrollen for herigennem at styrke den fælles opfattelse af, hvad god ledelse er. Det er vores håb og intention, at initiativet vil brede sig helt ud til de enkelte skoler. For at opnå dette vil vi opfordre kredsformændene og de lokale lederformænd til at bakke op og sikre at initiativet forankres lokalt. Med venlig hilsen Anders Bondo Christensen Formand, Danmarks Lærerforening

Anders Balle Formand, Skolelederforeningen

1. Indledning A08 har sat forøget fokus på ledelse i folkeskolen og på lærernes professionelle ansvar. Folkeskolen er en kommunal kerneopgave, og lærernes arbejdstidsaftale skal understøtte dens udvikling. Målet med Arbejdstidsaftale 08 (A08) er at skabe gode rammer for folkeskolens udvikling og understøtte folkeskolen som en attraktiv arbejdsplads. Danmarks Lærerforening og Skolelederforeningen starter et centralt og lokalt samarbejde for at understøtte intentionerne med A08. Ud over dette fælles skrift om samspil mellem ledelse, undervisning og læring i folkeskolen har samarbejdet yderligere 3 hovedelementer: • En startkonference for kreds- og skolelederrepræsentanter fra hver kommune • Inspirationsmateriale - input til aktiviteter på kommunalt niveau og på skoleniveau • Lokalt tilrettelagte aktiviteter på kommune- og/eller skoleniveau

1


Samarbejdet har også betydning i de få kommuner, der er forblevet på Arbejdstidsaftale 05 (A05), idet et tillidsfuldt samarbejde på grundlag af ledelsessynet i A08 kan være med til at bære i retning af intentionerne med A08. Sigtet med projektet er på alle niveauer – uanset arbejdstidsaftale - at styrke den fælles opfattelse af, hvad god skoleledelse er, samt herunder at fremme at ledere og lærere styrker den faglige dialog. 2. Udfordringerne Det store flertal af kommuner er overgået til Arbejdstidsaftale 2008, og både lokale og centrale evalueringer dokumenterer et stort lokalt engagement og bred opbakning til de centrale intentioner med aftalen. Folkeskolen står i disse år over for mange udfordringer. A08 er en del af løsningen på disse udfordringer. Danmarks Lærerforening og KL har med Arbejdstidsaftale 2008 fastlagt en ramme med det sigte at skabe de bedst mulige forudsætninger for den optimale undervisning for eleverne. Det gør aftalen bl.a. ved at tage udgangspunkt i en samlet ramme om undervisningsopgaven. Rammen udfyldes som udgangspunkt af læreren og lærerteamet indenfor skolens og kommunens prioriteringer. Ledelsen og lærerne skal løbende være i dialog om mål og resultater i undervisningen. Begrebet ”den samlede undervisningsopgave” er således et af redskaberne i A08 og samtidig en af udfordringerne. Hvordan ledelse og lærere i samarbejde udvikler dialogen om mål og resultater af undervisningen, er derfor et centralt tema. Af aftalens indledende bemærkninger kan uddrages flere centrale udfordringer., hvor det er afgørende for indfrielsen af intentionerne, at den lokale udmøntning – og forståelse heraf - er klar og tydeligt kommunikeret.. Eksempelvis: o Løbende dialog mellem ledelse og lærere o Klar og tydelig ledelse, der sætter mål og giver retning for lærernes arbejde o Lærernes professionsansvar og teamsamarbejdet o Enkel, ubureaukratisk og fleksibel planlægning Både ledelsens og lærernes ansvar udfoldes i skolens dagligdag – i undervisningen, samarbejdet om undervisningen og i samarbejdet med forældre og eksterne samarbejdsparter mv. Formålet med det fælles projekt er at skærpe opmærksomheden herom og lægge op til processer, hvor alle parter arbejder med udfordringerne i tillid, dialog og samarbejde. De centrale parter har under hele forløbet været opmærksomme på udfordringerne og på nødvendigheden af fortsat bevågenhed. I en fælles artikel fra maj 2009 udtrykte formanden for KL’s løn- og personaleudvalg, Michael Ziegler og formanden for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen det således:

2


”Gevinsterne kommer - men ikke af sig selv. Implementering på den enkelte skole er en udfordring for den kommunale folkeskole” Om professionelt ansvar og ledelse: ”På dette punkt er vedvarende opmærksomhed samt tillid, vilje og engagement på de enkelte skoler en forudsætning, når den nye aftales gevinster for folkeskolen, lærerne og lederne skal høstes” Det er bl.a. på denne baggrund den fælles idé med startkonferencen og de efterfølgende aktiviteter på kommune- og/eller skoleniveau skal ses: o at rejse diskussion mellem lærere og ledere om ledelse i relation til Arbejdstidsaftale 2008 på alle niveauer: centralt, i kommunerne, og - vigtigst - på skolerne o at der herigennem sker en styrkelse af den fælles opfattelse af hvad god ledelse er o at forståelsen og bevidstheden om, hvad god skoleledelse er, reflekteres og forankres i dialog med lærerne på den enkelte skole o at skoleledelsen tager ansvaret for at udvise klar og tydelig ledelse og sætter mål og rammer for lærernes arbejde o at lærerne tager ansvaret for selvstændigt og professionelt at løse den samlede undervisningsopgave Det fælles initiativ skal således medvirke til at skabe et fælles syn på ledelse, og derigennem understøtte lokale afklarende processer på både kommune- og skoleniveau. I de fleste kommuner har man suppleret de centrale ledelsesformuleringer med kommunale beskrivelser i forbindelse med overgangen til A08.

Disse lokale forudsætninger og beskrivelser bør inddrages i de lokale processer, der måtte blive iværksat som led i det fælles projekt. 3. Fælles forståelse – intentioner og muligheder Fagprofessionel ledelse Med A08 udtrykker parterne en styrkelse af den pædagogiske ledelse. En forudsætning for kompetent pædagogisk ledelse, er, at ledelsen kan gå i direkte dialog med, understøtte lærerne i udviklingen af bl.a. faglige, didaktiske og relationelle kompetencer i hverdagen. Ledelsen har det overordnede ansvar for, at arbejdsopgaverne tilpasses de aktuelle behov i undervisningen. Det kræver, at ledelsen udover ledelseskompetence har ekspertise inden for lærernes professionelle virkefelt. Ledelsessynet i A08 bygger altså på den forudsætning, at ledelsen har nøje kendskab til lærerprofessionens kompetencer, normer og værdier for derigennem at kunne udfordre og understøtte lærernes ansvar og kompetenceudvikling. Ledelsen skal være et af omverdenens vinduer ind i professionens virkefelt – og ledelsen skal medvirke til at dokumentere undervisningens kvalitet og elevernes udbytte af undervisningen. Forventningen til en sådan fagprofessionel leder er skrevet direkte ind i aftalen (§ 3, stk. 6):

3


”Lærerne varetager undervisningsopgaven selvstændigt inden for de prioriteringer, mål og rammer, som ledelsen fastsætter i samarbejde med lærerne. Ledelsen og lærerne er løbende i dialog om mål og resultater af undervisningen, herunder drøftes opgaverne i tilknytning til undervisningen.” Endvidere fremgår det af bilag 1 til Arbejdstidsaftale 2008, at: ”Lærerne/teamene organiserer og tilrettelægger undervisningsopgaven med ansvar over for ledelsen og med respekt for fagenes formål og de kommunale skolepolitiske målsætninger.” Dette fordrer, at ledelsen kan omsætte de nationale og kommunale skolepolitiske målsætninger, så de danner grundlag for lærernes didaktiske overvejelser og den konkrete organisering, planlægning og tilrettelæggelse af undervisningen. Samtidig skal ledelsen over for kommunalbestyrelsen kunne fremvise og tydeliggøre resultaterne af undervisningen i forhold til målsætningerne. Den fagprofessionelle leder har således en helt central og afgørende rolle i at sikre kommunikationen mellem det politiske og fagprofessionelle system. Dialogen mellem ledelse og lærere om prioriteringer og kvalitet forudsætter fagligt kompetente ledere, der kan sikre at undervisningen sker i respekt for fagenes formål og de kommunale skolepolitiske målsætninger. A08 har klarlagt nogle forventninger til ledelse i folkeskolen, der ligger langt ud over håndhævelse af ledelsesretten i en traditionel fagretlig tænkning. Tanken er ikke ledelse gennem tidsstyring og -kontrol, men et ledelsessyn, der bygger på tillid og anerkendelse af lærernes professionelle ansvar. Lærerne tager professionelt ansvar Det er læreren, som selvstændigt kan varetage og prioritere de opgaver, der knytter sig til undervisningen. Læreren kender eleverne, resurserne og har mulighed for at give svaret på hvorfor, hvordan og hvad, der er valgt og prioriteret i forhold til undervisningsopgaven. Læreren har ansvaret for undervisningsopgaven, og har dermed også mulighed for i den konkrete situation at finde de mest hensigtsmæssige løsninger. For den enkelte lærer er opgaven således sammen med kollegerne i team mv. at varetage og udvikle opgaveløsningen i forhold til de aktuelle behov og målene. Læreren foretager valg, og begrunder ud fra de givne mål og resurser, valgene overfor elever, forældre, kolleger og ledelse. En definition af lærerprofessionen kan på den baggrund formuleres således: ”Lærerprofessionen er kendetegnet ved lærere, som kan planlægge, udføre og evaluere undervisningen, udvikle deres undervisningspraksis og begrunde valg og handlinger på et pædagogisk, fagligt og didaktisk grundlag. Lærerprofessionen varetager en dannelsesproces, hvor såvel det faglige indhold som elevernes personlige og sociale udvikling tilgodeses.”1 1

Side 10 Professionsstrategi og -udvikling, DLF sekretariatsnotat

http://www.dlf.org/files/DLF/Vi%20arbejder%20for%20dig/Profession%20og%20komptence/

4


4. Lokale processer KL og Danmarks Lærerforening har kortfattet defineret målsætningen for A08 som bl.a. betyder øget o engagement, o professionalisme, o fleksibilitet og o mindre bureaukrati KL og Danmarks Lærerforening har via A08 forpligtet ledelse og TR til at evaluere den samlede opgaveløsning. Et afgørende succeskriterium må være professionelt engagement og tilfredshed for lærere, børnehaveklasseledere og skoleledere, som grundlag for en bedre undervisning for eleverne. Med samarbejdet om ”Ledelse, undervisning og læring” ønsker Danmarks Lærerforening og Skolelederforeningen aktivt at fremme lokale, udviklende processer, så A08 fortsat understøtter en folkeskole: o hvor det er eleverne og undervisningen, der er i centrum o hvor eleverne tilegner sig færdigheder og rustes til at klare sig godt i uddannelsessystemet o hvor en løbende pædagogisk dialog er grundlaget for skolens udvikling Gennem konferencen og inspirationsmaterialet præsenteres muligheder, der på baggrund af bl.a. øvrige ideer og input, den lokale kultur, kompetencefordeling, traditioner og praksis kan arbejdes videre med. I den enkelte kommune drøftes - i første omfang mellem kredsformanden og den lokale lederformand - hvordan de lokale processer mest hensigtsmæssigt kan igangsættes og planlægges.

5

/A08_F_llesskri  
/A08_F_llesskri  

http://www.skolelederne.org/images/Media/Diverse/Skolelederforeningen/Indsatsomraader/A08_F_llesskrift_-_udsendt.pdf

Advertisement