Page 1

Vejle Kommune Bestyrelsesmøde mandag den 16. maj 2011 kl. 8.10 – 10.00 på Mølholm Skole. Dagsorden: Efterretninger........................................................................................................................................1 1. Generel orientering.......................................................................................................................1 2. Repræsentantskabsmødet 2011.................................................................................................... 1 Drøftelse .............................................................................................................................................. 2 3. Ny arbejdstidsaftale for lærerne................................................................................................... 2 4. Fælles skoleledelse.......................................................................................................................2 5. Resultatlønsaftaler........................................................................................................................2

Efterretninger 1. Generel orientering • • •

Formanden o Medlemssager Medlemmerne o Ny resursetildelingsmodel for skoleren Fra netværket

Bilag: Til referat: Kp orienterede om medlemssager. Jesper efterlyste om der var ting, der skulle tages op i Øk/adm udvalg f.eks. ny resursetildelingsmodel.

2. Repræsentantskabsmødet 2011 På repræsentantskabsmødet var Vejle sammen med en række andre kommuner forslagsstiller til et forslag om yderligere frigørelse fra DLF. På sidste netværksmøde orienterede Jørn Jørgensen fra Kolding om de første møder mellem et nedsat udvalg og DLF. Han havde umiddelbart et positivt indtryk med tilbage fra ”forhandlingerne”, men kunne også se, at der var mange sten på vejen, der endnu skulle flyttes. Blandt andet vil forslaget betyde, at økonomien vil blive forringet i DLF og derfor vil forslagene blive modarbejdet herfra. Bilag: Til referat: Kp orienterede om arbejdet i udvalget, der skal se på en yderligere frigørelse fra Dlf.

Kristian Pedersen Skoleleder Mølholm Skole 7640 6660 eller 2327 6661 kripe@vejle.dk


Vejle Kommune Drøftelse 3. Ny arbejdstidsaftale for lærerne Jf. henvendelse fra Jesper Kjeldsen, så er der nye forhandlinger på vej mellem KL og Dlf om lærernes arbejdstid allerede til efteråret 2011. Hvad skal Skolelederforeningens rolle være i den sammenhæng? Kan vi som lokalkreds byde ind med noget til forhandlingerne? Beslutning: Arbejdstidsaftalerne er meget stive – mere fleksibilitet ønskes. Det står frit for alle skoler at arbejde med en ny model for arbejdstid på de enkelte skoler. Opfordring til at lave forsøg fra Skolelederforeningen.

4. Fælles skoleledelse Arbejdet i grupperne om ”fælles ledelse” er skudt i gang og der er truffet beslutninger på embedsmandsplan på flere områder i forhold til udarbejdelsen af beslutningsgrundlaget for politikerne. Indstillingen er at Ungdomscenter Vejle ikke skal med i projektet, men at Charlotteskolen til gengæld er tænkt med ind som en klasserække på den nye midtbyskole. Der er endnu ikke truffet afgørelse om at Give Skole skal have tilknyttet tre eller to skoler til sig. Skolelederforeningen har været med ved det første møde, og vi har fremført vores holdning om forenklede ledelsesstrukturer i forhold til bestyrelser og MED-systemet. Den næste del af møderne kommer til at handle mere om lokale forhold og her er Skolelederforeningen mere med på en ”lytter”. I forhold til konstitueringer af skoleledere rundt på kommunens skoler, så er der i øjeblikket fortsat ansættelsesstop for ansættelse af ledere, hvad enten det er skoleledere eller ledende pædagoger. Fra 1. juni er skolelederen på Damhaven også konstitueret leder på Langelinieskole. Det er svært endnu at se, om der vil blive brug for afskedigelser af ledere i forbindelse med processen, men Skolelederforeningen vil til den tid følge den del af processen meget nøje. I forbindelse med processen om ”Fælles Ledelse”, så har vi indgået en aftale med VK om resultatløn for deltagende skoler i forhold til processen. Bilag: Resultatlønsaftale udsendt tidligere. Beslutning: Skolelederforeningen fastholder enkle ledelsesvilkår og én ordning kommunalt.

5. Resultatlønsaftaler Vi har arbejdet på at få en række resultatlønsaftaler på plads her i det tidlige forår. Det har blandt andet drejet sig om aftaler for fælles ledelse – coaching – Skolerigsdagen og forskellige aftaler for ”Skolen i bevægelse”. Sidstnævnte er sendt som oplæg til medlemmerne,som melder tilbage ved projekter i forbindelse med ”Skolen i Bevægelse”. Aftalerne baserer sig på at der skal ske en evaluering mellem den skoleleder, der beskriver opgaven og skolechefen. Hvad har vi glemt? Bilag: Resultatlønsaftale udsendt tidligere. Beslutning: Ingen bemærkninger. Kristian Pedersen Skoleleder Mølholm Skole 7640 6660 eller 2327 6661 kripe@vejle.dk

/2011-05-16_Bestyrelses  

http://www.skolelederne.org/images/Media/Foreninger/146/Bestyrelsesmoder/2011/2011-05-16_Bestyrelsesmde.doc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you