Page 1

fitir Arhus Lærerforening

AARHUS KOMMUNE

Aarhus modellen Arbejdstid 2012 Århus Lærerforening, Aarhus Skolelederforening og Børn & Unge indgår hermed en ny aftale om lærernes arbejdstid ved de aarhusianske folkeskoler. Aftalen bygger videre på den positive udvikling, som har kendetegnet relationen mellem ledere og medarbejdere på de aarhusianske skoler i de seneste år. Den banebrydende arbejdstidsaftale, som blev indgået i 2008, startede en udvikling af ledelse, teamsamarbejde og den professionelle lærerrolle, som denne aftale søger at fastholde og understøtte. Med aftalen sikres yderligere lokalt råderum for arbejdet med børn og unges læring og trivsel. Den nye aftale tager samtidig højde for de forudsætninger, som kendetegner folkeskolen i en tid med knappe ressourcer. Aftalen forøger således lærernes undervisningstid samtidig med, at lærernes tid til forberedelse følger med væksten i undervisningstimer. Endelig bidrager aftalen til rammer om det lokale arbejde og samarbejde, som gør det naturligt, at en væsentlig del af lærernes opgaver løses på skolen. Med henblik på at opnå disse forbedringer af en allerede god arbejdstidsaftale, har parterne valgt at indgå en lokal aftale baseret på rammeaftalen mellem KL og KTO om decentrale arbejdstidsaftaler af 24. juni 1999. Denne nye arbejdstidsaftale er skabt gennem en flerårig, åben og tillidsfuld proces, hvor parterne i fællesskab har opsøgt erfaringer, ideer og forslag fra hele den kommunale verden. Aftalens mål om at bidrage til udvikling af ledelse, teamsamarbejde og den professionelle lærerrolle kan kun opnås i samme ånd. På den baggrund er parterne enige om i fællesskab at understøtte en løbende evaluering af aftalens effekter lokalt og i hele kommunen.

Ledelsesrollen Skolens ledelse leder og fordeler arbejdet og udnytter skolens lokale råderum inden for nationale og kommunale rammer og retninger. Skolens ledelse foretager de nødvendige

Side 1 af 13


prioriteringer i dialog med medarbejderne. Skolens ledelse fremmer et godt undervisnings- og arbejdsmiljø, hvor der er stort fokus på lærernes professionelle virke til gavn for elevernes læring, trivsel og udvikling. Ledelsen indgår i en tæt dialog med medarbejderne om, hvorledes organisering af undervisning kan fremme et godt undervisnings- og læringsmiljø og give gode resultater. Ledelsen er således både beslutningstager og samtidig ansvarlig for at tage initiativ til ovenstående dialog. Skoleledelsen giver retning ved at formulere mål og følge op på disse. Ledelsen skal understøtte lærerrollen, herunder muligheder for at såvel lærere som lærerteam håndterer konflikter og skaber positive sociale rammer for eleverne. Ledelsen skal sammen med lærerne løbende vurdere indsatser i forhold til elever og klasser, og dermed følge op på og prioritere de undervisningsmæssige behov på skolen, herunder også den samlede arbejdsopgave. Ledelsen samarbejder med tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant om blandt andet skoleårets planlægning. Det professionelle råderum Læreren har ansvaret for professionelt at løse undervisningsopgaven og de deraf afledte opgaver. Med lærernes professionelle råde- og ansvarsrum har de mulighed for at anvende deres faglighed og dømmekraft, når de løfter ansvaret for den samlede opgave med udgangspunkt i folkeskoleloven samt de kommunale og lokale værdier, mål og strategier. Det er den samlede opgave på skolen, der er fokus på, og lærerne skal aktivt være en del af fællesskabet om opgaveløsningen. Den enkelte lærer bidrager til at videreudvikle teamsamarbejde, på klasse-, årgangs- og storteamniveau og at videreudvikle samarbejde med øvrige faggrupper, som kvalificerer og udvikler den samlede opgaves udførelse. Endvidere skal læreren naturligt indgå i dialog med skolens ledelse om den samlede opgaveløsning. Det gode arbejdsmiljø på skolen Intentionen er på en gang at styrke rammerne for det gode arbejdsmiljø for lærere og for kvaliteten i opgaveløsningen. Med fokus på at understøtte sammenhænge i skolens opgaveløsning og styrke rammerne for samarbejde om opgaverne både mellem lærere, mellem ledelse og lærere og mellem forskellige faggrupper er parterne enige om, at væsentlige dele af arbejdet i udgangspunktet foregår på skolen.

Side 2 af 13


Afgrænsning Aftalen gælder for lærere på folkeskolerne i Aarhus Kommune. Aftalen gælder ikke for: •

Konsulenter ifølge overenskomst for lærere m.fl.

Lærere på: o

Langagerskolen

o

Stensagerskolen

o

Kaløvigskolen

o

Skolen på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center

o

Undervisningen på de somatiske hospitaler

Arbejdstid Arbejdstiden i et skoleår udgør for fuldtidsansatte 1924 timer inkl, ferie og søgnehelligdage. Nettoarbejdstiden i et skoleår for fuldtidsansatte udgør 1680 timer. For deltidsansatte reduceres arbejdstiden i skoleåret i overensstemmelse med den aftalte gennemsnitlige ugentlige arbejdstid. For fuldtidsansatte fordeles nettoarbejdstiden som følger: Undervisning

780 timer

Fleksibel tid

450 timer

Forberedelse og efterbehandling

450 timer

Undervisning Undervisning defineres i denne aftale som klasseundervisning, holdundervisning og individuel undervisning i folkeskolens fag, herunder specialundervisning, vikartimer, tolærertimer og undervisning på lejrskoler og ekskursioner. Ledelsen fastlægger i samarbejde med lærerne retningslinjer og rammer for placeringen af undervisningstimerne, samt udarbejder et grundskema for undervisningstimernes placering. Det udmeldte årlige undervisningstimetal indgår i lærerens opgaveoversigt som det antal undervisningstimer, læreren skal læse i skoleåret.

Fleksibel tid

Side 3 af 13


Fleksibel tid omfatter: a) samarbejde og udvikling uanset form om alle forhold vedrørende undervisningen og øvrige opgaver i relation til undervisningen med alle relevante parter: lærere, ledelse, andre faggrupper, forældre b) elevpauser, herunder tilsyn, opgaver mellem undervisningsopgaver mv. c) deltagelse i møder fælles for alle lærere, fx pædagogisk råd og pædagogiske dage d) medarbejdersamtaler e) fælles aktiviteter på elevfrie dage f) elevpraktik, brobygning, introduktionsforløb

Forberedelse og efterbehandling Forberedelse og efterbehandling omfatter: a) forberedelse og efterbehandling af undervisningen alene og sammen med andre b) faglig ajourføring

Det maksimale undervisningstimetal Det maksimale undervisningstimetal for lærere er aftalt til 780 timer. For nyuddannede fuldtidsansatte lærere nedsættes det maksimale undervisningstimetal med 30 timer årligt. Nyuddannede lærere er lærere, som har indtil 2 års sammenlagt beskæftigelse på grundlag af grunduddannelsen. Nyuddannede lærer har i udgangspunktet 750 timers undervisning, 450 timers fleksibel tid og 480 timers forberedelse og efterbehandling. For deltidsansatte reduceres det maksimale undervisningstimetal og timerne for de enkelte opgavekategorier forholdsmæssigt i forhold til beskæftigelsesgraden. Det kan i særlige tilfælde skriftligt aftales mellem skoleleder og den enkelte lærer, at der afviges fra ovenstående antal undervisningstimer. Dette vil for den enkelte lærer medføre, at det maksimale undervisningstimetal øges. Kopi af aftalen sendes til orientering til ALF inden den træder i kraft.

Funktioner Skolelederen kan tildele den enkelte lærer funktioner.

Side 4 af 13


Der skal ved tidsfastsættelsen tages højde for hele funktionens omfang. Skolelederen fastsætter i dialog med læreren det forventede tidsforbrug til en funktion på baggrund af en beskrivelse af denne. Hvis læreren i forbindelse med udførelsen af en funktion finder, at den afsatte tid ikke er tilstrækkelig, skal læreren så tidligt som muligt gøre skolens leder opmærksom herpå. Skolelederen og læreren drøfter herefter, om der evt, er behov for, at der afsættes mere tid, eller at funktionen tilpasses i forhold til den afsatte tid. Tiden der tildeles til funktioner, reducerer forholdsmæssigt timerne til undervisning, fleksibel tid og forberedelse og efterbehandling.

Vikar- og tolærertimer For lærere, der læser vikar- og tolærertimer, stiger det maksimale undervisningstimetal op til 800 timer. For nyuddannede lærere, der læser vikar- og tolærertimer, stiger det maksimale undervisningstimetal op til 770 timer. Den enkelte lærer kan højst tildeles i alt 150 årlige undervisningstimer til vikar- og tolærertimer i opgaveoversigten, herunder højst 90 timer i en ikke-skemalagt pulje. Der kan efter aftale mellem skoleleder og den enkelte lærer afviges fra ovenstående antal vikar- og tolærertimer. For hver undervisningstime, der tildeles til vikar- og tolærertimer, udløses 15 minutter pr. time til klargøring og efterbehandling. Tiden der tildeles til vikar- og tolærertimer reducerer forholdsmæssigt timerne til undervisning, fleksibel tid og forberedelse og efterbehandling.

Prioritering i fleksibel tid Skolelederen kan for den enkelte lærer prioritere i fleksibel tid. Ændringen i fleksibel tid reguleres forholdsmæssigt på undervisning og forberedelse og efterbehandling. I det tilfælde, hvor skolelederen prioriterer i fleksibel tid, skal skolelederen være i dialog med den enkelte lærer om opgaveløsningen inden for den tildelte fleksible tid. Der skal i forhold til prioritering for den enkelte lærer i fleksibel tid tages højde for tid til elevernes pauser.

Side 5 af 13


Arbejdsstedet for undervisning, fleksibel tid og funktioner Undervisning, fleksibel tid og funktioner foregår som udgangspunkt på skolen. Såfremt det skønnes hensigtsmæssigt, kan leder og lærer/lærerteam drøfte en plan for tilrettelæggelse af opgaveløsning på skolen. Den endelige plan bliver til i dialog mellem ledelse og lærer/lærerteam. Skolelederen kan i sidste ende fastlægge denne plan. I hvilket omfang opgaverne skal løses på skolen, beror på en vurdering af opgavernes karakter og indhold samt de bygningsmæssige forudsætninger på skolen.

Arbejdsstedet for forberedelse og efterbehandling Lærerne varetager som udgangspunkt selvstændigt forberedelse og efterbehandling af undervisningen. Ledelsen og lærerne er, når der er behov herfor, i dialog om den samlede opgaveløsning, og forberedelse og efterbehandling kan, når det findes relevant for opgaven, foregå i samarbejde på skolen.

Arbejdstidens placering Arbejdet tilrettelægges normalt på hverdage, mandag til fredage, og maksimalt på 209 dage. Antallet af dage kan fraviges ved aftale mellem skolelederen og tillidsrepræsentanten. Den daglige arbejdstid skal så vidt muligt være samlet, så lærerne kan anvende arbejdstiden hensigtsmæssigt. Arbejdstiden svarer til gennemsnitlig 37 timer pr. uge eller 7,4 time pr. arbejdsdag. Et skoleår regnes fra den 1. august til den 31. juli det efterfølgende år.

Funktioner

Funktioner omfatter: a) efter- og videreuddannelse b) tillidshverv*, fx tillidsrepræsentant, MED, skolebestyrelse c) konkrete opgaver eller funktioner, fx skolebibliotek, vejlederopgaver, konsulentopgaver, tilsynsopgaver og lignende d) pædagogisk/administrative opgaver, fx skemalægning, vikardækning e) klasselærerfunktion*

Side 6 af 13


f) lejrskoler* (supplerende tid ud over den planlagte undervisning) g) afgangsprøver og censur* (evt, supplerende tid ud over den planlagte undervisningsopgave) h) undervisning af forældre som led i specialundervisning eller specialpædagogisk bistand i) for lærere, der er fyldt 60 år og anmoder herom, nedsættes arbejdstiden. For fuldtidsansatte indgår 175 timer årligt i funktioner. For deltidsansatte reduceres de 175 timer forholdsmæssigt. Tiden medregnes fra det skoleår, hvori læreren fylder 60 år j) afvikling af afspadseringstimer fra tidligere skoleår k) deltagelse i udviklingsprojekter/udvalgsmøder uden for egen skole, fx deltagelse i kommunale eller tværkommunale udviklingsprojekter og kommunale udvalg I) deltagelse i udvalg vedrørende skolens virksomhed, fx skolens værdigrundlag og indsatsområder, samt skolens generelle drift, fx økonomi- og legepladsudvalg

For funktioner markeret med * er der aftalt en kommunal akkord.

Kommunale akkorder Der er indgået kommunale akkorder på følgende områder: 1. Tillidsrepræsentant 2. Tillidsrepræsentantsuppleant 3. Arbejdsmiljørepræsentant 4.

Lejrskoler

5.

Prøveafvikling/projektopgaven

6.

Klasselærer

1. Tillidsrepræsentant Tillidsrepræsentanten tildeles 3,2 timer x antal medarbejdere ved tjenestestedet i DLF's organisationsområde samt et fast grundtimetal, der udgør 150 timer. TR-tiden udregnes efter antallet af medarbejdere pr. 1. marts i det skoleår, hvor næste skoleår planlægges. I grundtimetallet er inkluderet den tid, der er forbundet med møder i skolens MEDudvalg. Timetallet anses uden optælling for medgået til enhver form for TR-arbejde, jf. § 2 i Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg af 24. februar 2012 og § 11 i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse af 16. november 2011. 2. Tillidsrepræsentantsuppleant

Side 7 af 13


Til dækning af TR-suppleantens tidsforbrug til løbende drøftelser med tillidsrepræsentanten samt arbejdet med at holde sig ajour med gældende regler er der aftalt en akkord på 60 timer årligt. Akkorder omfatter endvidere en pligt for tillidsrepræsentantsuppleanten at træde ind, hvis der opstår en akut situation på skolen/ institutionen, hvor en TR's tilstedeværelse er påkrævet, men hvor TR ikke kan være til stede eksempelvis på grund af lejrskoleophold, kortvarig sygdom eller andet. Akkorden omfatter ikke, at suppleanten for TR træder i funktion, når TR får forfald over længere tid, typisk når TR er fraværende på grund af sygdom, barsel, orlov med løn eller konstituering i anden stilling. TR-suppleanterne deltager i Århus Lærerforenings årlige 3-dages kursus. Skolerne afholder vikarudgifterne i forbindelse hermed. 3. Arbejdsmiljørepræsentant Der afsættes 65 timer årligt til varetagelse af de opgaver, der naturligt hører til en arbejdsmiljørepræsentants arbejdsområde. Dette omfatter deltagelse i de almindelige opgaver for en arbejdsmiljøgruppe, som •

Det løbende arbejdsmiljøarbejde i form af APV og arbejdsmiljøcertificering

Mødevirksomhed i arbejdsmiljøorganisationen, arbejdsmiljøgruppen og evt. lokale MED-udvalg

Deltagelse i udarbejdelse af politikker på området

Løbende ajourføring af den nødvendige viden

Aftalen ændrer ikke på, at en arbejdsmiljørepræsentant ifølge arbejdsmiljøloven skal have den fornødne tid til arbejdet, hvorfor ovenstående kan suppleres med en lokal aftal om tildeling af yderligere timer, hvis der opstår ekstraordinære situationer og opgaver for sikkerhedsgruppen. Eksempler på dette kan være nybyggeri, særlig uddannelse, specifikke arbejdsmiljøproblemer. 4. Lejrskoler Der tildeles 9 timers supplerende tid pr. lejrskoledag (en lejrskole på 3 dage indregnes således med 27 timers supplerende tid etc.). Dette gælder også weekender og helligdage. 5. Prøveafvikling og projektopgaven Prøveafvikling omfatter lærerens forberedelse og gennemførelse af mundtlige prøver som eksaminator og rettelse af skriftlige prøver, bortset fra skriftlige prøver i udtræksfag, hvor prøverne rettes af særligt udpegede kommunale censorer. Prøveafvikling omfatter endvidere censorvirksomhed ved de mundtlige prøver.

Side 8 af 13


Aftalen er indgået på grundlag af de ved aftalens indgåelse gældende prøvebestemmelser. Såfremt evt, nye lokalt eller centralt fastlagte bestemmelser medfører ændringer i prøvernes antal, omfang eller indhold, optages forhandling om justering af denne aftale. Det laveste timetal gives, hvis prøverne omfatter til og med 18 elever, det høje timetal for 19 elever eller flere. Hvis 19 eller flere elever aflægger prøve, kan prøveafviklingen deles over 2 dage. Prøver i 9. klasse. Supplerende tid Eksaminator

Dansk

33 / 41 timer pr. kl.

Engelsk

20 / 24 timer pr. kl.

Fysik / kemi

20 / 24 timer pr. kl.

Matematik (skriftlic 6 / 8 timer pr. kl. Censor

Dansk

10 / 15 timer pr. kl. inkl. transport

Engelsk

10 / 15 timer pr. kl. inkl. transport

Fysik / kemi

10 / 15 timer pr. kl. inkl. Transport

Udtræksfag

Historie, samfundsfag, kristendom,

Eksaminator

20 / 24 timer pr. kl.

Censor

10 / 15 timer pr. kl. inkl. transport

Ved afvikling af prøvehold med få elever kan der aftales afregning efter medgået tid på den enkelte skole. Projektobgaven i 9. klasse Den supplerende tid tildeles til: Ekstra tid i forbindelse med vejledning mv. i projektopgaveugen Ekstra tid til deltagelse ved fremlæggelsen Bedømmelse af- og udfærdigelse af udtalelse om — projektopgaven Der afsættes: 28 timer pr. klasse. (timerne kan fordeles mellem flere lærere). Prøver i 10. klasse. Supplerende tid Eksaminator

Censor

Dansk

37 / 46 timer pr. kl.

Matematik

34 / 42 timer pr. kl.

Engelsk

29 / 35 timer pr. kl.

Tysk

29 / 35 timer pr. kl.

Fransk

29 / 35 timer pr. kl.

Fysik / kemi

20 / 24 timer pr. kl.

Praktiske fag

18 / 21 timer pr. kl.

Dansk

10 / 15 timer pr. kl.

Side 9 af 13


Matematik

10 / 15 timer pr. kl.

Engelsk

10 / 15 timer pr. kl.

Tysk

10 / 15 timer pr. kl.

Fransk

10 / 15 timer pr. kl.

Fysik/ kemi

10 / 15 timer pr. kl.

Praktiske fag

10 / 15 timer pr. kl.

6. Klasselærer Til varetagelse af funktionen som klasselærer afsættes 75 timer årligt. Funktionen, og dermed timerne til funktionen, kan deles mellem flere lærere. Timerne anses som medgået til bl.a.: •

Varetagelse af forældresamarbejde med klassens forældre som gruppe og med den enkelte elevs forældre.

Personlig rådgivning og vejledning af klassen/ den enkelte elev vedrørende: o

Skolens fag m.v.

o

Sociale opgaver

Samarbejde med UU-vejlederen om dennes rådgivning om uddannelses- og erhvervsmuligheder.

Varetagelse af arbejdet vedrørende klassen som helhed samt de enkelte elever i forhold til: o

Skolens ledelse, øvrige lærere og andre personalegrupper på skolen

o

Andre kommunale myndigheder, fx skolepsykologisk rådgivning, sundhedsplejen og ungdomsskolen

o

Regelmæssig underretning af elever og forældre om skolens syn på elevernes udbytte af skolegangen

Koordinering i forbindelse med fællesarrangementer for hele eller dele af skolen.

Koordinering af opgaver i forbindelse med udtalelser vedrørende den enkelte elev/klassen.

Koordinering af undervisningens indhold, planlægning og tilrettelæggelse.

Introduktionsordninger for nyansatte/nyuddannede. Til støtte for nyansatte kolleger etableres der på skolen en vejlederordning. Vejlederen er en person, der har et personligt og fagligt overskud, og som vejleder, støtter og inspirerer den nye lærer i den første tid på skolen. Der gives tid til såvel den nye lærer og den af ledelsen udpegede vejleder. Timerne skal fremgå af opgaveoversigten under funktioner. For nyuddannede lærere etableres i samarbejde mellem Århus Lærerforening og Børn og Unge et fælles kursustilbud. Deltagelse sker med vikardækning fra skolen.

Opgaveoversigt

Side 10 af 13


Til hver lærer udarbejder skoleledelsen en opgaveoversigt. Opgaveoversigten skal overordnet angive undervisningsopgaver, fleksibel tid, forberedelse og efterbehandling og funktioner, den enkelte lærer påtænkes at løse i det kommende skoleår.

Ændringer af opgaver i løbet af skoleåret Hvis der i løbet af skoleåret opstår behov for at ændre p indhold eller omfang af de arbejdsopgaver, der fremgår af lærerens opgaveoversigt, drøftes dette snarest muligt mellem skolelederen og den enkelte lærer. Skolelederen kan herefter foretage ændring af arbejdsopgavernes indhold, sammensætning og omfang. Konsekvenser af ændringer drøftes. Ændres undervisningstid til funktioner veksles der forholdsmæssigt timer fra undervisning, fleksibel tid og forberedelse/efterbehandling. Tilsvarende fordeles timerne forholdsmæssigt på undervisning, fleksibel tid og forberedelse og undervisning, hvis funktioner ændres til undervisning. Ved større ændringer i lærerens opgaveoversigt udarbejder skoleledelsen et tillæg til den, som angiver ændringernes indhold og omfang. Medfører ændringen, at læreren pålægges merarbejde eller overtid, aftaler skoleledelsen og læreren om merarbejdet/overtiden skal udbetales løbende eller afvikles i en efterfølgende normperiode.

Enkeltstående tilfældige vikartimer En enkeltstående tilfældig vikartime, der kommer til udbetaling som overtid/merarbejde eller aftales afspadseret i et efterfølgende skoleår, udløser 20 minutter pr. time til klargøring og efterbehandling. Ved længerevarende vikarforløb af mere end 1 uges varighed, sker der tildeling af timer jævnfør den generelle fordeling af tid til undervisning, fleksibel tid og forberedelse og efterbehandling.

Evaluering Der er aftalt en foreløbig evaluering i efteråret 2013 og en mere samlet evaluering i foråret 2014.

Side 11 af 13


Der er aktuelt peget på følgende opmærksomhedspunkter: Brugen af prioritering i fleksibel tid Brugen af mulighed for at afvige fra det maksimale undervisningstimetal Anvendelse af fleksibel tid Aftalens betydning for løsning af opgaver på skolen — opgavernes kvalitet og lærernes trivsel Aftalens betydning for skolernes ressourceforbrug Parterne kan løbende tage andre emner op i forbindelse med evaluering af aftalen.

Afgørelser af tvister Denne aftales parter er enige om, at såfremt de lokale parter på skolen ikke kan nå til enighed om en fortolkning af denne aftale eller en aftale indgået lokalt på skolen, indbringes uenigheden til fælles fortolkning mellem denne aftales parter, hvorefter der udarbejdes et enighedspapir, som udsendes til alle. Såfremt aftalen medfører væsentlige uhensigtsmæssigheder vil parterne løbende søge disse løst ved forhandlinger om supplement til eller ændringer i aftalens indhold. Ovenstående procedurer for håndtering af tvister forhindrer ikke, at sager, såfremt der ikke mellem aftaleparterne opnås enighed om lokal løsning, kan tvisten videreføres fagretligt i henhold til hovedaftale indgået mellem KL og LC.

Ikrafttrædelse og opsigelse Aftalen har virkning fra 1. august 2013. Aftalen kan ændres efter aftale mellem parterne. Aftalen kan opsiges af begge parter med 9 måneders varsel til udgangen af et skoleår den 31. juli. Ved opsigelse af aftalen er aftalens parter forpligtet til at drøfte mulighederne for at indgå en ny aftale. Ved opsigelse af aftalen og i det tilfælde, hvor der ikke kan opnås enighed om en ny decentral aftale, gælder de centrale arbejdstidsregler.

Den 10. september 2012

Side 12 af 13


For Århus Lærerforenin

Sør n Aakjær

For Aarhus ,SkoIeIecerfprening

Stef&V MøIIer ristiansen

For Børn og Unge

Hans-Tviinor

Side 13 af 13

120910_Arbejdstidsaftale_2012_rhus  

http://www.skolelederne.org/images/Media/Lokale_afdelinger/120910_Arbejdstidsaftale_2012_rhus.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you