Page 1

Bestyrelsen i Århus Skolelederforening var samlet 27. Marts 2012 På dagsordenen var blandt andet: •

• • •

Høringssvar i  forhold  til  skolestruktur  var  til  diskussion.  Der  var  enighed  om  en  opfordring  til,  at     processen  ikke  trækkes  i  langdrag,  at  politikerne  anerkender  den  udstukne  tidsplan.  Dette  fordi,   arbejdsmiljøet  på  skolerne  ikke  skal  blive  presset  over  en  længere  periode.  Det  færdige  høringssvar   sendes  til  pressen   Diskussion  og  brainstorm  i  forhold  til  hvordan  TR  bedst  kan  hjælpe  medlemmer  i  den  kommende   tid,  hvor  skolestrukturen  giver  nogle  medlemmer  usikkerhed  omkring  deres  ansættelse.   Evaluering  af  fordelingsmøde  for  lærere  peger  på  at  processen  var  for  tidskrævende.  Der  laves  en   opfølgning  i  oktober  på  hvordan  det  er  gået  med  de  forflyttede  medlemmer    Vedrørende  kvalitetsløft  opfordrede  Stefan  kraftigt  til  at  der  er  nogen  der  kommenterer  bloggen.  

Læs hele referatet her

Å R H U S ÅR RH HU US S

Referat bestyrelsesmøde fredag den 27. marts 2012 -

S K O L E L E D E R F O R E N N G SK KO OL LE EL LE ED DE ER RF FO OR RE EN NIIIN NG G

1. Tilstede 2. Afbud 3. Godkendelse af dagsorden 4. Godkendelse af referat 4.a Pjece fra ALFA

5. Høringssvaret til skolestrukturanalysen

på Grønløkkeskolen

Fra 12:30 – 13:00: spisning 13:00 – 15:30 bestyrelsesmøde Thorkild Clausen, Merethe Langeland, Jens Mathiasen, Peter Nybo, Kalle Kristensen, Jørgen Mandrup Nielsen, Kurt Iversen, Lisbeth Schmidt Andersen, Lisbet Bang Pilgaard, Helle Mønster, Niels Christian Thormod Petersen, Stefan Møller Christiansen Der tilføjes et punkt på fra ALFA, punkt 4a, Referatet godkendes. 4.a ALFA har udviklet et velkomstmateriale til nye administrative ledere og dette præsenteres for bestyrelsen. De første 100 dage på jobbet som administrativ leder. Pjecen sendes ud til skolerne med anbefalinger til opstart/modtagelse. Bestyrelsen tager godt imod pjecen og roser arbejdet. Opfordring til forvaltningen til at lave en standardopstartspakke for nye ledere. Det tager for lang tid at få oprettet det, der skal til for at komme i gang med arbejdet som administrativ leder. Forud for mødet sender Stefan et udkast til et høringssvar om strukturanalysen. Høringssvaret vil tage udgangspunkt i det ekstraordinære bestyrelsesmøde og de tilbagemeldinger, der kom der. Samtidig giver Stefan og Lisbeth tilbagemeldinger om de møder, der hidtil har været afholdt i forbindelse med strukturforandringerne.


Tilføjelser/ændringer til høringssvaret debatteres. Oplæget fra Stefan diskuteres grundigt, der henvises til det endelige høringssvar Der var enighed om en opfordring til, at processen ikke trækkes i langdrag, at politkerne anerkender den udstukne tidsplan. Dette fordi, arbejdsmiljøet på skolerne ikke skal blive presset over en længere periode. Vi sender høringsvaret ud til pressen

6. God støtte fra foreningen fagligt

På medlemsmødet gjorde Poul Boeskov opmærksom på vigtigheden af, at den lokale forening arbejder aktivt for medlemmerne i en strukturproces. Vi laver en brainstorm over, hvordan vi kan støtte medlemmerne. Vi skal også have en holdning til, hvordan fusionsprocesserne på skolerne kan gennemføres. Formålet med punktet er, at få indspark til den videre proces Følgende er usagn fra bestyrelsen hvor vi tager en runde med indspark til hvordan de fire TR støtter medlemmerne i den kommende periode: Fokus på de medlemmer der skal flyttes rundt med, kontakte områderne. Nærvær så snart der er noget konkret på bordet. Afklaring af hvem, der påtænker at gå på pension. Standard beredskab samarbejde med forvaltningen om udviklingspolitikken. Tage konkret kontakt til berørte ledere i anden runde. Støtte til de ledere der eventuelt skal afvikle/fusionere med anden en skole. Vigtigt at TR er funktionen er tydelig. Hente erfaringer fra andre kommuner, kan vi lære af andres fejl. Processen efter et ansættelsesstop skal der laves en køreplan for i samarbejde med forvaltningen. Vi skal fra foreningen være tydelige omkring vores ønske om


7. Evaluering af fordelingsmødet for lærere

overholdelse af den planlagte tidsplan, skolerne kan ikke holde til lang tids usikkerhed. På fredag, når vi holder bestyrelsesmøde, så har vi afholdt fordelingsmøde af lærerne. Vi evaluerer mødet og kommer med input, til forbedringer Det var godt, at skolerne blev taget ud enkeltvis, det virkede godt. Processen tog for lang tid, og det bør overvejes om tidsforbruget kan optimeres. Det var vigtigt at tydeliggøre, at det var et fælles projekt. Opfordringer til, at vi skriver ud og spørger medlemmerne om processen. Opfølgning på om der i de kommende måneder slås stillinger op. Godt der kunne spørges til fravær og vi skal arbejde for at udvide dialogen mellem aftager og modtager. Det er et dilemma fyldt område, især fordi det i år reelt kan føre til afsked. Opfølgning i oktober på hvordan det er gået med de forflyttede medlemmer.

8. Heldagsmødet i juli Mandag den anden juli afholder bestyrelsen heldagsseminar på et endnu ikke offentliggjort sted. De fire skolelederrepræsentanter har gjort sig overvejelser over indholdet, men vi vil gerne have resten af bestyrelsen med til at komme med indspark. Arbejde med et årshjul med temaer. Forslag om at invitere politikere. Drøfte decentraliseringen som overordnet princip - hvad er rammerne for decentraliseringen? Hvad betyder udlicitering. Hvis dette skal op så skal det forberedes godt. Hvilke rammer fungerer vi under? Lave en proces i fællesskab omkring årshjulet. Vi skal planlægge det kommende års arbejde i de tre udvalg. 9. Nyt fra hovedforeningen

10. Nyt fra arbejdsgrupper 11. Kvalitetsløftet 12. Meddelelser 13. Evt.

Nu har den nye bestyrelse har været samlet. En af de første store opgaver der venter, er partnerskab om folkeskolen. På et kommende visionsseminar skal de kommende to års indsatsområder drøftes. OK13 skal tages op på et medlemsmøde også lokalt, da de planlagte regionsmøder ligger for langt væk rent geografisk. Alfa har opfordret til en evaluering af kontaktgrupperne. Månedsmødet har været aflyst. Husk info om IT situationen til næste månedsmøde. Stefan kommer med en kraftig opfordring til at kommentere på bloggen. Jørgen fortæller om besøg på Samsø, hvor det blev drøftet hvordan vi kan understøtte dem i forhold til løn og arbejdsvilkår samt kontakten til os i Århus.


Referent

Lisbeth

ref27marts2012  

http://www.skolelederne.org/images/Media/Foreninger/50/ref27marts2012.pdf

Advertisement