Page 1

StorstrømsnetvÌrket 2. oktober 2009 1


Hilsen fra....

Vikar for Anders Balle Smülandshavet – 2. oktober 2009 Poul Krogstrup

2


Hvad er foreningen optaget af ? Ledelse i skolen –

sætte ledelse på dagsordenen

Vilkår for ledelse –

organisation, aftaler og overenskomster

Interessevaretagelse og sagsbehandling – –

varetagelse af medlemmernes kollektive interesser individuel sparring, vejledning, rådgivning, støtte og bistand til medlemmerne Smålandshavet – 2. oktober 2009 Poul Krogstrup

3


Aktuel orientering / dialog:

Projekter - samarbejdspartnere, aftaler og overenskomster Det gode skolelederliv –

Frederiksberg, Greve, Ikast-Brande, Randers, CBS/UCC, Metropol, MandagMorgen, BKF, Cubion, Jøker Analyse, Erhvervspsykolog Palle Isbrandt…

Fælles viden – fælles handling –

KL, Skolelederne, BKF, DLF, BUPL, Skole & Samfund

Vores Skole –

DI, KL, BKF, Skolelederne, DLF, Skole & Samfund, Danske Skoleelever

Partnerskab om styrket ledelse i skolen Undervisningsministeriet, Skolestyrelsen og Skolerådet

Lederoverenskomsten 2008 og OK-2011 Andre spørgsmål? Smålandshavet – 2. oktober 2009 Poul Krogstrup

4


Smålandshavet – 2. oktober 2009 Poul Krogstrup

5


Ledelsesmæssige udfordringer og vilkår / Skoleledernes psykiske arbejdsmiljø

”Jeg glæder mig dagligt over mit arbejde som skoleleder - Gu’ve’ hvor længe jeg holder til det?”

Eksemplarisk udsagn til illustration af de seneste 7 års undersøgelser af skolelederes jobtilfredshed og trivsel

Smålandshavet – 2. oktober 2009 Poul Krogstrup

6


A4|Hver fjerde skoleledelse er stressramt

Hver fjerde folkeskole i København har haft en sygemeldt leder eller mellemleder det seneste år, og 7 ud af 10 ledere er bekymrede for deres psykiske helbred. Det er væsentligt flere end hos privatskolerne.

Ugebrevet A4 København 15|09|2008 Smålandshavet – 2. oktober 2009 Poul Krogstrup

7


Projektets baggrund og formål Et ønske om at formulere en politisk vision om ”Det gode skolelederliv” funderet på viden/facts. Et ønske om, at vi via projektet kan medvirke til at forbedre den enkelte leders vilkår og understøtte udviklingen af det personlige lederskab.

Smålandshavet – 2. oktober 2009 Poul Krogstrup

8


Og så vil projektet… Sætte fokus på, samt styrke skoleledernes identitet Sætte fokus på, samt styrke skolelederrollen og forbedre skoleledernes trivsel Sætte en positiv dagsorden for arbejdsliv, rekruttering og fastholdelse af ledere Sætte fokus på en styrkelse af rammer og vilkår for udøvelse af skoleledelse Sætte fokus på ledernes psykiske arbejdsmiljø Sætte handling på Kodeks for god skoleledelse Smålandshavet – 2. oktober 2009 Poul Krogstrup

9


KODEKS FOR

GOD SKOLELEDELSE God skoleledelse er 1. at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet

s k e d o k a r F s r l å e k d l i e l v e l l i o T sk d o g r fo

Smålandshavet – 2. oktober 2009 Poul Krogstrup

10


Smålandshavet – 2. oktober 2009 Poul Krogstrup

11


Ledelsesrum – Ledelsesmagt – Ledelseskraft / teori og begrebsudvikling Cubion og Jøker Analyse

Undersøgelse i 4 kommuner Frederiksberg, Greve, Ikast-Brande og Randers

Den strategiske dimension i ledelsesarbejdet Copenhagen Business School / Professionshøjskolen UCC

Ledelsesstrukturens betydning for udøvelse af god ledelse Professionshøjskolen Metropol

Professionsfaglig ledelse / Tænketank og artikelserie Ugebrevet Mandagmorgen

Ledelse af ledere Børne- og kulturchefforeningen

Mit etiske ståsted / stafet-artikelserie om skoleledelse i praksis Skoleledelse Kurser: Lederens psykiske arbejdsmiljø - Leder-APV - Virtuelt netværk: LederSpace Smålandshavet – 2. oktober 2009 Poul Krogstrup

12


Hvad kendetegner ledelsesrummet i det gode skolelederliv?

Smülandshavet – 2. oktober 2009 Poul Krogstrup

13

13


Workshops – viden og facts Hvad er meningen og hvad er det gode skolelederliv? Interviews og indsamling af viden

Hvad er ledelsesmagten og hvordan bringes den i spil? Interviews: Hvad gør de skoleledelser, der lykkes?

Ledelseskraften til at håndtere det der slider Viden, facts og formidling Smålandshavet – 2. oktober 2009 Poul Krogstrup

14

14


? Smålandshavet – 2. oktober 2009 Poul Krogstrup

15


Fælles viden – fælles handling KL BKF DLF BUPL Skolelederne Skole & Samfund

Smålandshavet – 2. oktober 2009 Poul Krogstrup

16


Fælles viden – fælles handling

Opmærksomhedsfelter Fællesskabet har stor betydning for børn og unges læring og læringslyst Læsning har stor betydning for børn og unges selvværd og livsmål Der er et stort uddannelsesmæssigt potentiale blandt indvandrere Aktiv familiekultur er vigtig for børn og unges uddannelse Se hele materialet: ”Fælles viden – fælles handling /Ja. Vi er klar! på www.skolelederne.org

Smålandshavet – 2. oktober 2009 Poul Krogstrup

17


Fællesskabet har stor betydning for børn og unges læring og læringslyst Parterne vil arbejde for, at… Alle elever skal opleve forpligtende fællesskab Forældre skal have viden om fællesskabets betydning Eleverne skal lære at deltage og øve indflydelse (”rundkredspædagogik”) Anvende forskningsresultater i skolens praksis Iværksætte praksis- og aktionsforskning om fællesskabets betydning Sætte forskningsresultater på dagsordenen Udnytte samspillet mellem undervisning og fritid bedre og stimulere fællesskab og læringslyst i skole og sfo Styrke samarbejdet om børn og familier i vanskeligheder

Smålandshavet – 2. oktober 2009 Poul Krogstrup

18


Læsning har stor betydning for unges selvværd og livsmål Parterne vil arbejde for, at… Iværksætte mere forskning om læsemetoder og deres virkning (også for pædagoger og forældre) Give alle lærerstuderende viden om læseudvikling og læsning som færdighed Dispensere fra loven hvor der er begrundet behov for ex at fravige fagrækken for at tilgodese læseundervisning Kommunerne udarbejder handleplaner for læsning, tidlig indsats for elever med svage læseforudsætninger og opfølgende indsats for de ældre elever Kommunerne prioriterer læsevejledere og efteruddannelse i læsning Skolens ledelse prioriterer læseområdet Forældre får viden om, hvordan de kan involvere sig i børnenes læsning Smålandshavet – 2. oktober 2009 Poul Krogstrup

19


Der er et stort uddannelsesmæssigt potentiale blandt indvandrere Parterne vil arbejde for, at… PISA-opgaverne offentliggøres, så der skabes indsigt i opgavetyper, der giver specielle elevgrupper vanskeligheder Forskning i, hvorfor indvandrerelever synes, folkeskolen er svær Forskning i effekt af spredning og modersmålsundervisning Flere lærerstuderende og lærere undervises i dansk som andetsprog Kommuner, skoler og UU i højere grad inddrager indvandrerforældrene, når de unge skal vælge uddannelse Etablere partnerskaber mellem forskere, skoler og fritidsinstitutioner om at udvikle indsatsen for indvandrerbørn og unge

Smålandshavet – 2. oktober 2009 Poul Krogstrup

20


Aktiv familiekultur er vigtig for børn og unges uddannelse Parterne vil arbejde for, at… Mere forskning i hjemmets betydning for elevernes læring Sundhedsplejersker, dagtilbud, skoler og hjem oplyses om, at kulturelle aktiviteter har særskilt betydning for børn og unges læsning og uddannelse Bakke op om initiativer, der informerer forældre om deres betydning for børns læring Understøtte en lokal dialog om, hvordan samarbejdet mellem skole og hjem i højere grad kan understøtte resurserne hos den enkelte familie

Smålandshavet – 2. oktober 2009 Poul Krogstrup

21


? Smålandshavet – 2. oktober 2009 Poul Krogstrup

22


Vores Skole DI KL BKF DLF Skolelederne Skole&Samfund Danske Skoleelever

Smålandshavet – 2. oktober 2009 Poul Krogstrup

23


Resultat af topmøde: skitser af koncepter på projekter

Naturfagligt netværk Forældreworkshop

Det engagerende forældresamarbejde

Motivation til videre uddannelse

Partnerskab for skole- og virksomhedsleder

Adoptionsprogram Smålandshavet – 2. oktober 2009 Poul Krogstrup

24


? Smålandshavet – 2. oktober 2009 Poul Krogstrup

25


Partnerskab om styrket ledelse i skolen Undervisningsministeriet Skolestyrelsen f a g Skolerådet n i r e tt re Skolelederne u r de k Re e le BKF y n KL

Smålandshavet – 2. oktober 2009 Poul Krogstrup

26


? Smålandshavet – 2. oktober 2009 Poul Krogstrup

27


Overenskomsten 2008

or f r e iv t k e sp 11 r Pe - 2 0 OK

Smålandshavet – 2. oktober 2009 Poul Krogstrup

28


Overenskomst for ledere på undervisningsområdet – 1. april 2009 Dækningsområde: Overenskomsten omfatter alle ledergrupperne i LC-Lederforum:

: t e v a r k l t i s t e – ms ls s e se sko nn l a e d nn eren a Ud dd sov u Fra ktion f un

Folkeskolen Ungdomsskolen Ungdomskostskoler Sprogcentre Vejledningscentre Institutioner/specialundervisning for voksne PPR

?

Smålandshavet – 2. oktober 2009 Poul Krogstrup

29


Ansættelsesform Øverste leder af skolen / institutionen (Skoleinspektør / forstander *)

ansættes på tjenestemandsvilkår d l t u æ f d ns n ansættes på åremålsvilkår å kta h En ntra ??? ansættes på kontraktvilkår ko er efter kommunalbestyrelsens afgørelse

ls e t

?

*) hvor pligt til tjenestemandsansættelse bortfalder

Smålandshavet – 2. oktober 2009 Poul Krogstrup

30


Ansættelse på kontraktvilkår af øverste leder Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer: Løntillæg 15 % Kan veksles til højere pension eller yderligere fratrædelsesgodtgørelse Godtgørelse svarende til 1 års løn ved uansøgt afsked

?

Smålandshavet – 2. oktober 2009 Poul Krogstrup

31


Ansættelsesform Øverste leder af skolen / institutionen (Skoleinspektør / forstander *)

ansættes på tjenestemandsvilkår d l æt u f d ns n ansættes på åremålsvilkår å kta h n tra ?? E ansættes på kontraktvilkår kon er ?

ls e efter kommunalbestyrelsens afgørelse t

M J T M : r s ÅR e N d g: n O Ra ldin g: K p Ko rnin rinci He m p so 32

?

*) hvor pligt til tjenestemandsansættelse bortfalder

Smålandshavet – 2. oktober 2009 Poul Krogstrup


Ansættelsesform øvrige ledere ansættes på overenskomstvilkår som hidtil - men kan også ansættes på tjenestemandsvilkår åremålsvilkår

?

….efter kommunalbestyrelsens afgørelse

Smålandshavet – 2. oktober 2009 Poul Krogstrup

33


Løn - 12,8 procent Central lønaftale: Alle generelle lønstigninger i KTO-forliget Alle ledere (LC) får et pensionsgivende tillæg på kr. 10.000 (31/3-2000) – udmøntes 1.4.2009 ed Lokal løndannelse: 2,50 % fordelt på – –

1,25 % (1.4.2009) 1,25 % (1.4.2010)

m l t e å apri g et r 1. d r p e n n a e lø d r l o a v k H lo n de 9 200

?

Smålandshavet – 2. oktober 2009 Poul Krogstrup

34


Eksempler på lønudvikling for skoleledere (KTO og LC-forlig samlet. 2008-2011) 46 368.500 48 392.300 49 418.600 50 447.800

T K O

’09

36 3 . 4 39 05 8 . 9 41 78 9 . 7 44

51.500 420.000 54.000 446.300 56.800 475.400

50 2 . 9 47 Alle skoleledere får mindst 4.300-6.000 kr. mere om måneden i løbet af de næste 3 år.

60.000 507.800

Skoleledere på kontrakt stiger ca. 28% svarende til mellem 9.000 og 12.000 kr. /md. Smålandshavet – 2. oktober 2009 Poul Krogstrup

35


Ny lønmodel for ledere Indplacering på grundløn sker efter lokal aftale på basis af en samlet vurdering af: stillingens organisatoriske placering stillingens omfang stillingens indhold stillingens ansvarsområder

Overenskomsten indeholder en vejledning til brug for de lokale parter ved grundlønsindplaceringen

? Smålandshavet – 2. oktober 2009 Poul Krogstrup

36


Ny lønmodel for ledere Lederne indplaceres lokalt på et af disse grundlønstrin:

46 – 48 – 49 -

t e å g t e n i d r t r e e l 50 n a a k d o ? r l ? o n ? v H d de ring me place ind

?

Smålandshavet – 2. oktober 2009 Poul Krogstrup

37


Lokale lønaftaler

Tillidsrepræsentanten*) for ledere kan anmode om en forhandling af lønforholdene Forhandlings- og aftaleretten udøves af den (lokale afdeling) af LC-LederForum

?

*) 11. januar 2008 indgik KTO og KL delforlig om tillidsrepræsentanter. Se protokollat om aflønning af tillidsrepræsentanter og AKUT-midler

Smålandshavet – 2. oktober 2009 Poul Krogstrup

38


Foreløbig status / september 2009 Udsagn fra hele landet ”Status fra alle kommuner indhentes inden efterårsferien” ”Forhandlinger om lokale aftaler er generelt gået tilfredsstillende” ”I 15-20 kommuner er TR-aftalen endnu ikke på plads” ”Evt. uenighedspapirer inden udgangen af oktober” ”Kommunerne bruger ikke vejledningen vedr. indplacering på grundløn” ”KL’s udmeldinger om TR og løntrin 46-48 har skadet forløbet” ”OBS på normeringskravet om viceskoleleder ved leder på min. 48” ”OBS på uddannelseskravet for ledere i folkeskolen”

Udsagn vedr. Storstrøm

?

”Et stort arbejde at få ryddet op i gamle kommunale tillæg” ”TR-aftalerne er meget forskellige rundt omkring” ”Lokal uenighed om hvem der bør forhandle for mellemlederne” ”Alle kommuner kommer i hus med forhandlingerne” Smålandshavet – 2. oktober 2009 Poul Krogstrup

39


I øvrigt indgår bestemmelser om Funktionærlov Pension (17,3 %) Gruppeliv ATP Arbejdstid . r d Kompetenceudvikling ge r ve i b lø else 1 Barns første og anden sygedag e 1 r 0 j -2 Fo rve K Tjenestefrihed / Tjenesterejser ve til O o v Opsigelse / Afsked a r k Tjenestemandsforhør TR-bestemmelser og funktionsløn Øvrige vilkår jf. de generelle overenskomster

?

Smålandshavet – 2. oktober 2009 Poul Krogstrup

40


Andre spørgsmål

? Smålandshavet – 2. oktober 2009 Poul Krogstrup

41


Tak for opmærksomheden Storstrømsnetværket

/

2. oktober 2009

42


Ledere der lykkes - hvad er det de kan? 5 ledelsesfaglige kernekompetencer Relationel forståelse –

de læser og forstår menneskelige relationer

Tillidsvækkende sparring –

de indgyder tillid og indbyder til sparring

Konfronterende intervention –

de er offensive og direkte i deres indgriben

Insisterende delegering –

de insisterer vedholdende på at delegere ansvar www.lederweb.dk og opgaver

Rodfæstet under pres –

de holder fast i personlige grundværdier, også når disse udfordres

Ledere der lykkes Væksthus for ledelse 2005

Smålandshavet – 2. oktober 2009 Poul Krogstrup

43

/091002_Sko  

http://www.skolelederne.org/images/Media/Diverse/Skolelederforeningen/Afdelinger-netvaerk/091002_Skolelederne_Storstr_msnetv_rket_pp2.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you