Page 1

OK’08

LC-LederForum

Fælles lederoverenskomst og lederaftale 2008 - indgået mellem KL og LC den 25. februar - samlet forlig mellem KL og KTO indgået 1. marts


OK’08

LC-LederForum

LC-LederForum Skolelederne Ledersektionen/DPL Frie skolers ledere Københavns Skolelederforening Ledergruppen/LVU


OK’08

LC-LederForum

LC-LederForum har siden 2004

• opstillet selvstændige krav til overenskomsten • taget selvstændig stilling til resultatet


OK’08

LC-LederForum

Selvstændig lederoverenskomst 2008 Den fælles lederoverenskomst beskriver bl.a. • • • • • • • •

Dækningsområdet Ansættelsesformer Ny Lønmodel Centrale lønaftaler Lokal løndannelse Decentrale lønforhandlinger Arbejdstid mv. (Ledernes lønudvikling 2008-10)


OK’08

LC-LederForum

Dækningsområde Overenskomsten omfatter alle ledergrupperne i • • • • • • •

Folkeskolen Ungdomsskolen Ungdomskostskoler Sprogcentre Vejledningscentre Institutioner/specialundervisning for voksne PPR


OK’08

LC-LederForum

Ansættelsesform Øverste leder af skolen / institutionen (Skoleinspektør / forstander *)

• ansættes på tjenestemandsvilkår • ansættes på åremålsvilkår • ansættes på kontraktvilkår efter kommunalbestyrelsens afgørelse

*) hvor pligt til tjenestemandsansættelse bortfalder


OK’08

LC-LederForum

Ansættelse på kontraktvilkår Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer: • Løntillæg 15 % • Kan veksles til højere pension eller yderligere fratrædelsesgodtgørelse • Godtgørelse svarende til 1 års løn ved uansøgt afsked


OK’08

LC-LederForum

Ansættelsesform Øvrige ledere • ansættes på overenskomstvilkår som hidtil - men kan også ansættes på • tjenestemandsvilkår • åremålsvilkår ….efter kommunalbestyrelsens afgørelse


OK’08

LC-LederForum

Ansættelsesform § 2 stk. 3:

Ved skoler, hvor skolelederen er indplaceret på grundløn lig med løntrin 48, 49 eller 50, oprettes en lederstilling på minimum løntrin 46

Bemærkning: Parterne er enige om, at det på store skoler vil være hensigtsmæssigt med et egentligt ledelsesteam, således at der på skolen er en skoleleder og en viceskoleleder, henholdsvis afdelingsledere e. lign.


OK’08

LC-LederForum

Løn Central lønaftale: • Alle ledere får et pensionsgivende tillæg på kr. 10.000 (31/3-2000) – udmøntes 1.4.2009 Lokal løndannelse: • 2,50 % fordelt på – 1,25 % – 1,25 %

(1.4.2009) (1.4.2010)

+


OK’08

LC-LederForum

Ny lønmodel for ledere Fortsat • Grundløn • Funktionsløn • Kvalifikationsløn • Resultatløn Fortsat lokal løndannelse


OK’08

LC-LederForum

Ny lønmodel for ledere

• • • •

Indplacering på grundløn sker efter lokal aftale på basis af en samlet vurdering af stillingens organisatoriske placering stillingens omfang stillingens indhold stillingens ansvarsområder

Overenskomsten indeholder en vejledning til brug for de lokale parter ved grundlønsindplaceringen


OK’08

LC-LederForum

Ny lønmodel for ledere Lederne indplaceres lokalt på et af disse grundlønstrin:

46 – 48 – 49 - 50


OK’08

LC-LederForum

Ny lønmodel for ledere • Ved lokal indplacering på grundløn bevarer lederne som minimum deres hidtidige løn • Lederne indplaceres også på minimum samme løntrin som hidtil • Indplacering sker via lokale lønmidler, når midlerne er til rådighed


OK’08

LC-LederForum

Eksempel på lokal indplacering En skoleleder har i dag: Løntrin 50+kr. 30.000  omplaceres eksempelvis til nyt lokalt: grundlønstrin 49  får herefter ny lønsammensætning: 49 + 1 trin + kr. 30.000  tillæggene gøres personlige så længe man er ansat i kommunen  alle trin og tillæg er regulerede og pensionsgivende SKOLELEDERNE udvikler vejledningsmateriale og kursustilbud


OK’08

LC-LederForum

Konsekvenser af ny lønmodel • øget overensstemmelse mellem stillingens ansvar og stillingens løn • Løbende tilpasning af stillingens løn til stillingens omgang og indhold • laveste grundløn bliver højere – også for helt nyansatte • mulighed for veksling til højere pensionsløntrin for nuværende tjenestemænd • ”tavlen vaskes ren”


OK’08

LC-LederForum

Lokale lønaftaler • Stillingens grundløn og funktionsløn fastsættes efter aftale mellem kommunalbestyrelsen og den lokale afdeling af LC-LederForum • Forslag til aflønning herudover drøftes mellem kommunalbestyrelsen og (den øverste) skoleleder *) • Udkast til aftale godkendes af den lokale afdeling af LC-LederForum *) Øvrige ledere forhandles efter hidtil gældende regler


OK’08

LC-LederForum

Lokale lønaftaler • Tillidsrepræsentanten*) for ledere kan anmode om en forhandling af lønforholdene • Forhandlings- og aftaleretten udøves af den (lokale afdeling) af LC-LederForum

*) 11. januar 2008 indgik KTO og KL delforlig om tillidsrepræsentanter. Se protokollat om aflønning af tillidsrepræsentanter og AKUT-midler


OK’08

LC-LederForum

Arbejdstid for ledere • Aftaler om arbejdstid for ledere harmoniseres og indskrives i lederoverenskomsten • Særordninger for enkelte ledergrupper opretholdes


OK’08

LC-LederForum

I øvrigt indgår bestemmelser om • • • • • • • • • • • •

Funktionærlov Pension (17,3 %) Gruppeliv ATP Kompetenceudvikling Barns første og anden sygedag Tjenestefrihed Tjenesterejser Opsigelse Tjenestemandsforhør TR-bestemmelser og funktionsløn Øvrige vilkår


OK’08

LC-LederForum

KTO forligets samlede ramme: 12,8 % LC-forlig:

LC-forlig:

10.000 til alle

1.4.2009:

(1.4.2009) Kontrakt + 15% Ny lønmodel

1,60 %

1,25 % + 1.4.2010

1,25 %

t*) e d n a 4% 8 , n 5 ø L 13 = , 0 97% 1+ , 7 0 , 5 : 22 = , 0 2008 49% 5+ , 7 1 , 0 : 02 = , 0 2009 + 0% 3 7 , 4 , 8 :1 37 = , 0 2010 3+ 9 , 7 : I alt

Andet/KTO-delforlig: ATP, gruppeliv, kompetenceudvikling,trivsel og sundhed, seniordage, (i alt 0,37%)

*) barsel, 2.sygedag,feriepenge, funktionsløn til TR, AKUT…


OK’08

LC-LederForum

Eksempler på lønudvikling for skoleledere 46 368.500 51.500 48 420.000 392.300 49 418.600

54.000 446.300

50 447.800 Alle skoleledere får mindst 4.300-6.000 kr. mere om måneden i løbet af de næste 3 år. Skoleledere på kontrakt stiger ca. 28% svarende til mellem 9.000 og 12.000 kr. /md.

56.800 475.400 60.000 507.800


OK’08

LC-LederForum

Ledernes lønudvikling i overenskomstperioden 2008-10 Løntrin 1.10.2007

1.4.08: 4,09% Generelle lønstigning er

1.10.08: 1,62% regulerings ordning

1.4.09: LC-tillæg: 10.000 kr. 1,25% lokalløn

1.10.09: Regulering s-ordning skøn 0,55

1.4.10: 1,25% lokalløn

7,53%

1.10.10: Reguleringsordning incl. feriegodtgør elsesforhøje lsen ca.1,49

I ALT STIGNING I MÅNEDSLØN I OKPERIODEN

I ALT STIGNIN G PR. ÅR I OKPERIODE N

46

1256

518

1390

186

426

514

4290

51475

48

1337

551

1416

198

452

546

4501

54014

49

1427

588

1445

211

482

582

4735

56820

50

1526

629

1478

225

515

621

4995

59934

51

1686

695

1529

248

567

685

5410

64926

52

1918

791

1604

282

644

777

6016

72196

Løn trin

I ALT STIGNING I PROCENT I OK-PERIODEN

46

13,97

48

13,76

49

13,57

50

13,38

51

13,12

52

12,83

/080304_OK_  

http://www.skolelederne.org/images/Media/Diverse/Skolelederforeningen/Afdelinger-netvaerk/080304_OK_08_lederne_resultat.ppt

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you