Page 1

Výroční zpráva 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Přibice, 691 24 Přibice 46

Výroční zpráva o činnosti školy šk. rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Přibice

Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz § 7 vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy)

1


Výroční zpráva 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Přibice, 691 24 Přibice 46

Výroční zpráva o činnosti školy obsahuje: 1.

Základní údaje o škole (například název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě)

2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 10. Základní údaje o hospodaření školy 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

2


Výroční zpráva 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Přibice, 691 24 Přibice 46

1. Základní údaje o škole Název školy – právnické osoby (dle zápisu do školského rejstříku MŠMT ČR – Rozhodnutí z 28. 8. 2007): Základní škola a Mateřská škola Přibice, příspěvková organizace

Právní forma: IČO:

příspěvková organizace 70877076

Zařazení organizace dne: Dne 25.3.1996 zařazena do sítě škol, předškolních a školských zařízení. Identifikátor právnické osoby - IZO: 600112616 Zřizovatel: Obec Přibice, 691 24 Přibice 348 Kontakt: e-mail:

skolapribice@quick.cz, zspribice@seznam.cz

telefon:

+ 420 5460604100, 546604101, 519432259

adresa, sídlo:

ZŠ a MŠ Přibice, 691 24 Přibice 46

ředitel školy - statutární orgán:

Mgr. Šárka Mocková

vedoucí učitelka MŠ :

Yveta Šturmová

Školská rada: Zřízena dle § 167 a 169 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), na základě rozhodnutí starosty obce Přibice a na základě Volebního řádu vydaného Obcí Přibice. Počet členů – 6. Součásti školy:

mateřská škola – 1 třída, provoz 6,45 - 15,45 h základní škola – 1. stupeň ZŠ (1. – 5. ročník) školní kuchyně a jídelna – školní a závodní stravování pro ZŠ i MŠ školní družina - 1 oddělení, provoz 11,45 - 15,00 h

3


Výroční zpráva 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Přibice, 691 24 Přibice 46

Vzdělávací program: Výuka cizích jazyků:

Základní škola, č.j. 79-01-C/001 ŠVP Každý má svou šanci, čj. 2/2009 Anglický jazyk

Integrované děti:

1

Charakteristika školního roku 2009/2010 Jsme malotřídní škola, která má 3 třídy. Spojen byl 2 a 3.. ročník a 4. s 5. ročníkem. 1. třída byla samostatná. Školní družinu navštěvovalo 28 dětí. Celkem bylo ve škole 34 dětí. • V 1. ročníku 9 děti • Ve 2. ročníku 5 dětí • Ve 3. ročníku 10 dětí • Ve 4. ročníku 6 dětí • V 5. ročníku 4 dětí Další charakteristiky školy:  individuální přístup k dětem  hezky upravené vyučovací prostory  klidný a laskavý, ale přesto náročný přístup k dětem  moderní pomůcky a vybavení  zajištění pitného režimu (čaj)  počítačová učebna  neomezený přístup na internet  vzdělávání dětí bez drog a šikanování  výchova ke zdravému životnímu stylu  divadelní představení a koncerty  škola v přírodě  menší počty žáků ve třídách (vhodné i pro nápravu výchovně-vzdělávacích problémů některých dětí)  vše pod jednou střechou – základní vzdělávání v ZŠ, zájmové vzdělávání ve školní družině, předškolní vzdělávání v MŠ, školní stravování ve ŠJ Materiálně technické zajištění: Škola se nachází v budově (společně ZŠ, MŠ, ŠD a ŠJ) a technicky je dobře vybavena. Je také dostatečně zabezpečena moderními didaktickými pomůckami. V rámci projektu „Internet do škol“ (INDOŠ) je škola od září 2002 vybavena počítači propojenými do sítě. Škola je vybavena výukovými programy. Všichni žáci i zaměstnanci mají neomezený přístup na internet. V rámci projektu Peníze do škol byla zakoupena 3. interaktivní tabule.

4


Výroční zpráva 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Přibice, 691 24 Přibice 46

Pro výuku tělesné a sportovní výchovy využívá škola místní fotbalové hřiště a tělocvičnu. 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti - právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení: Mateřská škola zabezpečuje předškolní vzdělávání v souladu s § 33 až 35 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a příslušnými prováděcími právními předpisy. kapacita: 28 žáků IZO: 107 604 809 Základní škola poskytuje základní vzdělávání v souladu s § 44 až 56 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a příslušnými prováděcími právními předpisy. kapacita: 80 žáků IZO: 108 010 422 Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání v souladu s § 111 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a příslušnými prováděcími právními předpisy. kapacita: 25 žáků IZO: 118 400 614

Školní jídelna zabezpečuje školní stravování dětí v souladu s § 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a příslušnými prováděcími právními předpisy a zabezpečuje závodní stravování zaměstnanců organizace v souladu ustanovení § 33b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 557/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s příslušnými prováděcími právními předpisy. kapacita: 125 stravovaných IZO: 103 191 399

5


Výroční zpráva 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Přibice, 691 24 Přibice 46

3. Přehled pracovníků školy Charakteristika pedagogického Na základní škole pracovaly 4 pedagogické pracovnice: ředitelka: Mgr. Šárka Mocková sboru: učitelka: Mgr. Jana Saipová učitelka: Mgr. Kristýna Vrobelová vychovatelka: p. Hana Hašková V mateřské škole 2 pedagogické pracovnice: vedoucí učitelka: Yveta Šturmová učitelka MŠ: Bc. Jana Špačková

Pedagogičtí zaměstnanci ředitel školy učitelka ZŠ učitelky MŠ vychovatelka ŠD CELKEM úvazky: Provozní zaměstnanci kuchařka ekonomka+ved. ŠJ školnice CELKEM úvazky

celkem: 1 2,4 2 0,65 6,05

z toho kvalifikovaní:

1,81 1 1 3,81

1,81 1

Organizační podmínky : Systém komunikace mezi pracovníky školy Porady Způsob předávání informací Vnitřní předpisy Kontrolní činnost Evaluační činnost školy Podmínky komunikace: Komunikace s rodiči a veřejností Komunikace se školskou radou Komunikace se zřizovatelem

2 2 1 ---

---


Výroční zpráva 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Přibice, 691 24 Přibice 46

4. Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Zápis žáků do 1. třídy: Počet dětí u zápisu 12

Počet odkladů ŠD navržen skutečnost 3 3

Očekávaný počet dětí 9

Očekávaný počet tříd 1

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání Prospěch žáků (stav k 31.8.2007): Počet žáků Prospělo s celkem vyznamenáním 34

28

Prospělo

Neprospělo

Opravné zkoušky

Hodnoceno slovně

4

2

0

0

Počet žáků, kteří plní povinnou školní docházku dle § 38 školského zákona (v zahraničí): 0 Počet žáků, kteří plní povinnou školní docházku jiným způsobem dle §41 školského zákona (individuální vzdělávání): 1 Chování žáků: Snížený stupeň z chování: - z toho 2.stupeň - z toho 3.stupeň

Počet žáků 1. pololetí (stav k 31.1.2011) 2. pololetí (stav k 31.8.): 0 0 0 0

Docházka žáků: Zameškané hodiny celkem - z toho neomluvené

1779 0

Počet žáků, kteří odešli ze ZŠ žáci, kteří přešli do ZŠ žáci, kteří přešli do SŠ

Přehled volitelných a nepovinných předmětů: Informatika pro žáky 5. roč.

celkem počet žáků 4 0


Výroční zpráva 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Přibice, 691 24 Přibice 46

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Ve školním roce 2010/2011 byl zpracován minimální preventivní program. Ve škole nebyl zaznamenán výskyt sociálně patologických jevů.

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Vzdělávání v oblastech:    

Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků ŠVP Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti státní informační politiky ve vzdělávání Vzdělávání v ostatních oblastech DVPP vedoucích k prohloubení odbornosti učitelů ve specializaci, kterou vyučují

Počet kurzů Počet účastníků

8 5

MŠ: Šturmová Yveta – Grafomotorika Keramický kurz ZŠ: Mgr. Jana Saipová – studium angličtiny v rámci celoživotního vzdělávání na PdF MU Brno PAU Velké Němčice Mgr. Kristýna Vrobelová – Kurz keramiky PAU Velké Němčice Mgr Františka Cvanová – Legislativa ŠD

SIPVZ – Z: 100% P: 25%


Výroční zpráva 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Přibice, 691 24 Přibice 46

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Základní škola: Září: - slavnostní otevření nové budovy Záchrana lokálky – projektový den  Dopravní den ve spolupráci s CVČ Pohořelice a Policií ČR Říjen: - tropický den - projekt Listopad – Svatomartinský lampionový průvod Adventní tvoření s rodiči Pásmo k Adventu při příležitosti zahájení výstavy betlémů na OÚ Přibice Prosinec: - Mikulášská nadílka Brno – projektový den Vánoční hra O Ježíškovi Čokoládový den Leden: - Planety Sluneční soustavy – projektový den Zápis dětí do 1. třídy Únor: Maškarní bál Březen: - Recitační soutěž Pohořelice Duben: - Škola v přírodě Prudká I. Výtvarný projekt Den Země Květen: - Vystoupení ke Dni matek Červen: - Den dětí – Hasičský záchranný sbor Pohořelice Dopravní den Rozloučení s páťáky Mateřská škola Dostaveníčko s dinosaury Svatomartinský lampionový průvod Vánoční dílna s rodiči Adventní besídka Beseda o čínské alternativní medicíně a síle vody Maškarní bál Hody, hody doprovody - velikonoční dílna Besídka ke Svátku matek - děti hrály divadlo " O zatoulaném koťátku" Divadelní představení " O zatoulaném myšákovi" Výlet do ZOO Hodonín Rozloučení s předškoláky

9.Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve dnech 8. a 9. června proběhla na naší škole inspekce. Předmětem inspekční činnosti bylo zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného mateřskou a základní školou podle příslušných školních vzdělávacích programů podle § 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.Nebyly shledány závažné nedostatky. Podrobná zpráva o výsledcích inspekce čj. ČŠI-1315/09-12 je přístupná v ředitelně školy.


Výroční zpráva 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Přibice, 691 24 Přibice 46

10. Základní údaje o hospodaření školy – ZŠ a MŠ a) Příjmy (kalendářní rok 2009) CELKEM 2 848 000,-784 200,-46 735,-199 000,-3 877 935,--

dotace na přímé výdaje ze státního rozpočtu dotace na provozní výdaje poplatky od rodičů - školné Účelová dotace ze SR Celkem

b) Výdaje (kalendářní rok 2009)

investiční neinvestiční z toho: - přímé náklady na platy pracovníků+dohody zákonné odvody + FKSP ONIV - provozní náklady opravy a údržba nemovitého majetku energie odpisy tel.poplatky drobný majetek programy, aktualizace

Hlavní činnost - dotace ze státních prostředků --3 047 000,--

Dotace MÚ – ostatní zdroje 784 200,--

--3 831 200,--

2 052 000,-739 000,-57 000,--

155 333,-55 920,--

2 207 333,-794 920,-57 000,--

30 896,-326 924,-59 964,-21 276,-75 003,-6 970,--

30 896,-326 924,-59 964,-21 276,-75 003,-6 970,--

c) Plnění závazných ukazatelů (kalendářní rok 2009) Limit Skutečnost Mzdové prostředky na platy 2 052 000,-- 2 052 000,-Účelová dotace 199 000,-199 000,-Hospodářský výsledek 28078,71

CELKEM

Rozdíl 0 0


Výroční zpráva 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Přibice, 691 24 Přibice 46

d) Údaje o zaměstnancích Průměrný počet zaměstnanců v roce 2009 (fyzický stav / přepočtený stav) Počet zaměstnanců

Pedagogů

Ostatní

6.6.276

4.3.765

e) Zpráva o použití prostředků na DVPP (počet pracovníků, objem vynaložených Kč), v rámci jakého programu (viz Pokyn ministra školství č.j. 11 336/2001-25, Věstník MŠMT č. 8/2001). Vzdělávání V oblasti cizích jazyků ŠVP K prohloubení odbornosti v MŠ K prohloubení odbornosti v ZŠ CELKEM

Počet pedagogických pracovníků 1

4 3 2 10

7 000 1880 1200 600 10680

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola je zapojena do dlouhodobého projektu Zdravé zuby. 12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Do celoživotního vzdělávání je zapojena jedna pedagogická pracovnice studiem angličtiny pro 1. stupeň ZŠ. 13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Ve školním roce 2008/2009 nebyly školou realizovány projekty financované z cizích zdrojů. Předložen byl jeden projekt. 14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Škola spolupracuje s Centrem volného času Pohořelice v oblasti využití volného času a volnočasových aktivitách.


Výroční zpráva 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Přibice, 691 24 Přibice 46

Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na poradě pracovníků školy. Po projednání v radě školy bude kopie předána zřizovateli (Obec Přibice) a dle zák. 106/99 Sb. bude vyvěšena v budově školy na veřejně přístupném místě.

výroční zpráva 2010-2011  

výroční zpráva 2010-2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you