Page 1

NOVINY ŠKOLY MANAŽMENTU L. RONA HUBBARDA- HCA

Apríl – Jún 2011 Ročník 2. / 2. číslo


TIGROVINY

Ak neriadite svoj život VY, tak sa vám vôbec nemusí páčiť to, ako vám ho budú riadiť iní Človeku môţe ublíţiť iba taká oblasť, nad ktorou stratil kontrolu. Buď máte svoj ţivot pod kontrolou vy alebo ţivot kontroluje vás. Keď neriadite svoj ţivot vy, tak sa vám vôbec nemusí páčiť to, ako vám ho budú riadiť iní. Preto nikdy nepovedzte "ja za to nemôţem", aj keď sa to niekedy tak veľmi ţiada. Vţdy porozmýšľajte, ako ste vy svojou činnosťou alebo nečinnosťou prispeli k tomu, čo teraz máte. Nečakajte pokiaľ sa iní zmenia k lepšiemu, či budú konať vo váš prospech. Môţu sa zmeniť, ale nemusia, môţu vám pomôcť a môţu sa na vás aj vykašľať. Nečakajte a radšej vy vezmite ţivot

do svojich rúk a konajte sami. Nikdy sa nevyhovárajte na iných, na okolnosti, či osud. To je to najhoršie, čo môţete urobiť. Výroky typu : "ja nemôţem za to, čo sa mi stalo, to mi určite spôsobili iní" vychádzajú nielen zo slabosti človeka, ale hlavne z jeho nevedomosti, z neznalosti ţivota. Ak nerozumiem ţivotu, neviem ho ţiť. A "ţivot" mi začne ubliţovať. Ak do negramotného človeka s dáţdnikom ruke v búrke udrie blesk, bude vám určite hovoriť o vyššej moci, zlom osude, či náhode, ktorá sa mu stala. Kaţdou takouto výhovorkou neuveriteľne oslabujete svoju moc. Lebo vaše výroky

o vás majú nad vami najväčšiu m o c . Ako o sebe uvaţujete, taký ste. Nie lepší ani horší, krajší ani škaredší. Za svoj ţivot, kaţdý zodpovedá sám. A do tej miery si ho môţete urobiť dobrý, do akej mu rozumiete a dokáţete zaň niesť zodpovednosť. Autor: Ing. Ladislav Pavlík

Konferencia HCA už čoskoro! 24. - 25. 9. 2011

Konferencia HCA - som rád, že som bol Autor: Ing. Ondrej Galovič majiteľ firmy Iglu projekt, spol. s. r. o. Šiel som na Konferenciu HCA s tým, ţe sa nechám inšpirovať a povzbudiť. Problémy v podnikaní, ktoré riešim teraz, riešil niekto iný uţ pred dvadsiatimi alebo desiatimi rokmi. Kaţdodenne počúvam ako sa nedá, koľko je problémov, koľko je prekáţok a dnes je taká doba. Tak som si bol vypočuť, ako sa dá napriek tomu, ţe je to ťaţké, kto ako ktorý problém vyriešil a ako sa z prekáţok stávajú výzvy. Niekomu treba dodať odvahy, niekomu rozvahy. Obe veci sa tu dajú nájsť. V rovnováhe. Videli ste niekedy hru Milionár? Súťaţiaci má tri ţolíky. Pri jednoduchých otázkach sa dá spoľahnúť na ţolíka "Opýtam sa publika". Rovnako aj vo firme sa môţete pýtať radových zamestnancov alebo v krčme štamgastov. Odpovedia Vám relatívne spoľahlivo, ale iba na jednoduché otázky. Na zloţitejšie otázky je dobrý ţolík "Päťdesiat na päťdesiat". Vtedy, ak odpoveď aspoň tušíte. Ale na závaţné otázky je vhodný iba ţolík "Priateľ na telefóne". Myslím, ţe tieţ viete, o čom sa 2

dá poradiť s právnikom, o čom s lekárom, o čom s architektom a o čom s IT maniakom... Na konferencii bolo zopár ľudí, ktorých sa dá pýtať. Aj po roku. A rovnako máte vo firme človeka, s ktorým sa poradíte o niektorých veciach. Ale iné veci urobíte bez neho. Ďalší vedľajší produkt konferencie môţu byť nové kontakty. Môţu z toho vzniknúť nové obchodné vzťahy, ktoré prerastú do celoţivotného priateľstva. Alebo vznikne kamarátstvo, ktoré prerastie do stabilného pracovného vzťahu. Porozdávať a pozbierať vizitky, to tieţ nie je od veci. Máte ďalších "Priateľov na telefón". A zároveň aj Vy ste niekomu "Priateľom na telefóne". Olympijské heslo "Nie je dôleţité vyhrať, ale zúčastniť sa" by som na konferenciu HCA trocha upravil: "Nie je dôleţité zúčastniť sa, ale vystúpiť." Myslím, ţe mne osobne najviac pomohlo moje vlastné vystúpenie. Uţ len preto, ţe som si musel usporiadať vlastné myšlienky a povedať ich nahlas. Pred zdravo kritickým publikom.

Myslím, ţe kaţdý z vás mal v ţivote nejakého deda, uja, učiteľa alebo kolegu, z ktorého sálal pokoj, rozvaha a ţivotná múdrosť. A vo vás po ňom ostalo zrnko múdrosti, ktoré pre vás má cenu zlata. A bol by priam hriech si toto vzácne zrnko zobrať so sebou do hrobu. Treba sa s tým podeliť a zároveň pozbierať iné vzácne poklady, ktoré nám núkajú iní ľudia. Nehádţte perly sviniam. Na konferencii sedia ľudia s otvorenými ušami, hlavami i srdcami, ktorí si s radosťou vypočujú tú vašu trošku do mlyna. Aj toto sa deje na konferencii. Spontánne návraty k zdravému sedliackemu rozumu. Keď Vás bude Slavo Gibala volať na tohtoročnú konferenciu prednášať, asi mu poviete to, čo ja: "Ja? A o čom?" Slavo Vám povie o čom. Verte tomu, ţe je niečo, čo viete najlepšie široko-ďaleko práve Vy. Moţno si poviete, ţe je to taká blbosť, ktorú predsa musí vedieť kaţdý. Tak príďte a povedzte. Aby to naozaj vedel kaţdý, kto chce vedieť.


TIGROVINY

Čo sú základné kamene firmy? Autor: Mgr. Martin Kolenička Keď sa pozriete na firmu ako takú a dáte si otázku: Na čom stojí kaţdá firma? Aká bude odpoveď? Stojí kaţdá firma na ľuďoch? Nie, stojí na správnych ľuďoch! Na to aby firma dobre preţila potrebuje dobrých produktívnych ľudí. Tých, ktorí sú schopní svoju prácu vykonávať v dostatočnej úrovni produkcie. Všimli ste si, ţe niektorí zamestnanci dosahujú potrebné výsledky a niektorí nie? Čo je ten základný rozdiel? Jeden zo základných princípov ţivota je ochota a schopnosť veci štartovať, meniť a zastavovať podľa vlastnej ľubovôle. Ak to tak je, potom môţeme povedať, ţe veci máme pod kontrolou. Tak to je napríklad aj s autom. Pamätáte, keď ste prvý krát sadli do auta a mali ste sa pohnúť? Ako to išlo? Alebo, keď som mal prvýkrát zastať pred kriţovatkou? Auto na prvýkrát nebolo pod takou kontrolou akú ste potrebovali. Ale postupom času ste získali potrebné informácie, ktoré ste potom v praxi vyskúšali, čím ste získali dostatočnú kontrolu a dnes je to na úplne inej úrovni. To si môţeme všimnúť u kaţdého zamestnanca. Predstavte si sústruţníka. Do firmy ho prijmete za podmienok, keď má pod kontrolou sústruh. To isté platí pre programátora, ktorý musí mať pod kontrolou svoj programovací softwarový nástroj. Musí ho poznať a kompetentne programovať, aby proces ktorý je riadený daným Software bol predne podľa poţiadaviek klienta. Platí to aj pre šport. Najlepší hokejisti majú viac pod kontrolou puk ako jeho súperi. Váš príjem do veľkej miery závisí od kontroly. Čím máte lepšiu kontrolu vašej oblasti, tým máte väčší potenciál príjmu. Ak je pre sústruţníka nástrojom sústruh,

čo je potom nástroj pre vedúceho pracovníka? Čo má mať pod kontrolou majster, vedúci alebo riaditeľ? Má mať pod kontrolou ľudí! Človek ale nie je nástroj, človek je ľudská bytosť a pomáha nám spoločne naplniť to, o čo sa spoločne snaţíte. Vedúci pracovník potrebuje takých ľudí, ktorí majú pod kontrolou svoje prostredie. Pre tých, ktorí to prirodzene nemajú, je potrebné vytvoriť taký systém kontroly, ktorý toho človeka prirodzene vedie správnym smerom. Pretoţe ak máte ľudí, tak im musíte dať taký priestor, v ktorom si v ňom dokáţu poradiť sami alebo ich musíte riadiť aktívne. Úspešná firma má ľudí, ktorí pouţívajú systém. Je to systém kontroly a systém na zvyšovanie kompetencie kaţdého člena týmu. To, čo prináša firme ţivotaschopnosť je produkt, je to niečo, čo je úplne dokončené. Nikto na tom nemusí nič dokončovať. Je to niečo, čo má pre klienta hodnotu, za ktorú je ochotný zaplatiť. Ak tento produkt rozdelíme do menších podproduktov a dáme to na tabuľu, máme nástroj, ktorý definuje kaţdému človeku jeho účel v organizácii. Je to logické spojenie a zverejnenie kaţdého produktu vo firme, aby kaţdý videl, kto má kde a aký produkt (výsledok). Táto tabuľa jasne definuje aká je logika týchto produktov v celej firme, aby na konci bol skutočne dokončený, hodnotný, vymeniteľný výsledok. Toto je prvý nástroj. Ďalším nástrojom je popis pre kaţdý post vo firme, ktorý definuje tomuto človeku ako sa k jeho produktu dostane čo najefektívnej-

šie. Musí to byť definované tak, aby mal dostatočnú mieru tvorivosti pri dodrţaní štandardov, potrebných pre kvalitný výstup. Tento nástroj dáva pracovníkovi istotu, ako má robiť svoju prácu a definuje statické veci, ako je účel, vlastnosti miesto v štruktúre, predpoklady a zodpovednosť. Potom dynamické veci ako sú smernice, technologické postupy, komunikačné línie. A hlavne výsledok pre tento post a to je jeho produkt. Sú to pevné body, ktorých sa musí človek na tomto poste drţať, aby bol úspešný. Je to odpoveď na otázku, čo má kaţdý človek na danom poste robiť, aby bol úspešný. Je tam pripojená kompletná dokumentácia, ktorá je potrebná k dosahovaniu produktu. Kaţdý človek má rôznu úroveň svojej produkcie. Všimli ste si, ţe sú ľudia vo firme viac šikovní a menej šikovní? Malo by to byť vo firme vidieť? Boli časy, keď sa šikovní museli skrývať, lebo sa im niektorí ľudia vysmievali, ale dúfam, ţe tá doba je preč. Šikovní ľudia neraz ţivia celú firmu a preto to malo byť dosť jasne vidieť. Mať vo firme miesto, kde sa prezentujú výsledky produkcie je ďalší nástroj, ktorý pomáha mať kontrolu firmu. Šikovných to motivuje. Zdravá firma je o zdravých ľuďoch, a to fyzicky aj duševne. Je to systéme, ktorý umoţní zdravé fungovanie, systéme, ktorý akúkoľvek informáciu včas doručí na správne miesto. Je to zoskupenie ľudí, ktorí majú zladené zámery, sú koordinovaní a beţne vychádzajú skvele. Spoločne vytvárajú hodnoty, ktoré oceňuje zákazník. www.SkolaManazmentu.sk

3


TIGROVINY Základná študijná príručka Informácie z tohto kurzu určite pouţijú šéfovia, ktorí chcú aby ich podriadení lepšie pochopili, obchodníci, ktorí potrebujú vedieť, či im zákazník pri predaji naozaj rozumie, marketingoví pracovníci, ktorí chcú urobiť zrozumiteľný materiál a návod, skrátka všetci, ktorí hocijakou formou komunikujú s verejnosťou. Je to kurz pre kaţdého pracovníka, ktorý chce vedieť, ako rýchlo a dobre naštudovať smernice, technologické postupy či návody tak, aby ich pochopil a vedel pouţiť v praxi.

 Čo je skutočnou prekáţkou, ktorá bráni človeku, aby niečo pochopil?

 Prečo

teoretické vedomosti niekedy nevieme preniesť do praxe?

 Ako

študovať tak, aby som rýchlo prechádzal materiálom, skutočne porozumel tomu, čo je napísané a vedel to pouţiť v praxi?

 Ako

spoznať na človeku, ţe nechápe, čo mu hovoríme?

 Ako

preskúšať ľudí z nadobudnutých vedomostí?

 Ako

rozpoznať, či podriadený rozumie príkazu, ktorý má splniť a či ho vykoná správne?

 Ako správne zaškoľovať podriadených?  Ako napísať materiál tak, aby bol pochopený inými ľuďmi?

 Ako môţe obchodník spoznať, ţe ak mu

klient hovorí, ţe „si to ešte rozmyslí“, ţe v skutočnosti iba nerozumie, čo mu obchodník hovorí?

Všetky kurzy môţete študovať v termínoch uvedených v prehľade na konci Tigrovín.

Učíte sa a bolí vás hlava alebo brucho? Čo robiť? Rovnaký problém ako rieši pracovník pri zaškoľovaní na post rieši aj študent, keď študuje na škole. Obaja chcú vedieť a obaja chcú uspieť v praxi, teda v reálnom ţivote. Nie kaţdý si uvedomuje, ţe nesprávny spôsob štúdia môţe spôsobiť nielen zlé známky, ale aj pocity nervóznosti, či telesnej nevoľnosti. Napríklad, ak sa učia malé deti a nemajú vôbec predstavu o tom, čo sa práve učia, niekedy aţ zvracajú. Ostatne ak si prečítate niektoré učebnice pre štvrtáčikov, často ani dospelý človek nechápe, čo je tam napísané, nieto ešte deti. Aj dospelý človek môţe mať pri štúdiu bolesti hlavy alebo cítiť iné nepríjemné telesné prejavy. Takţe ako na to? Jestvuje veľa dôleţitých princípov, ale tu zdôrazním jednu zásadu. Štúdium iba teórie vo firme nemá význam, ak ju neviem pouţiť. Len si spomeňte na štúdium na vysokej škole, ako ste za 3 dni prešli 9 kníh a čo bolo po skúške? Zlý pocit a garantovane prázdno v hlave. Samozrejme existujú študenti, ktorí sa posadia, nabifľujú sa za 3 dni 1000 strán, aj to odverklikujú na skúške a majú jednotku. Ale často majú potom problém - nič z toho, čo rozprávali na skúške, nevedia pouţiť v praxi. Česť výnimkám. Ako potom preţijú v ţivote, kto ich bude chcieť do zamestnania? Kde asi skončia? Ak zaškoľujete pracovníkov, nikdy im nedajte naraz preštudovať 300 stranový popis práce. Správne štúdium - to je štúdium po malých pochopených schodíkoch. A zároveň proces štúdia musí obsahovať aj časté striedanie teórie a praktických cvičení. Trochu teórie a hneď to

prakticky vyskúšať. Teória a prax. Teória a prax. Alebo cvičenie, či ukáţka, ktoré dostatočne simuluje prax. Je lepšie takto prejsť 3 manuály a porozumieť im, ako prečítať 9 kníh a nevedieť nič pouţiť v praxi. Štúdium to nie je iba prečítať si kniţky. Keď ste mali pred sebou na stránkach učebníc chémie iba spleť vzorcov, málokto si vedel predstaviť, čo sa môţe udiať pri ich pouţití. Ale keď chemikár zmiešal dva prášky a tie potom nádherne horeli, či vybuchli, to si určite pamätáte dodnes. Cvičenia, názorné ukáţky, demonštrácie, videá, odborné praxe, to všetko je cesta, ako študentovi umoţniť získať "hmotnú predstavu" o tom, čo sa píše v učebnici. A nebude ho bolieť hlava, či ţalúdok, nebudú ho štípať oči a nebude musieť piť energetické nápoje. Problém je aj to, ak sa vám stane, ţe keď si idete vyskúšať v praxi to, čo píše učebnica, tak niekedy zistíte, ţe to nefunguje. Aj preto na niektorých inštitúciách odmietajú praktické vyučovanie. Odhalili by ste niekoho podvod. Aj to sa veru stáva, ţe nie je napísaná pravda a vy aţ v praxi zistíte, ţe je to nezmysel. Ak si ja niečo neoverím, ako mám vedieť, či je to pravda? Budem iba slepo veriť? Dúfam, ţe nie ste z tých fanatikov, ţe uveria niečomu iba preto, ţe to niekto napísal. Vţdy si overte, či to, čo sa píše, je pravda. Lebo vy budete tí, ktorí podľa toho budú pracovať a ţiť. Riešením problémov v štúdiu nie je dať si tabletku ani vypiť 4 kávy. Riešenie nie je ísť k psychológovi na pohovor. Alebo keď ste zo štúdia nervózny - hltať antidepresíva. Tie ešte nikoho nikdy nevyliečili, ale zato spoľahlivo z vás spravia drogovo závislých ľudí a rozbijú vám zdravie a celý ţivot. Je veľmi znepokojujúce, ako narastá počet drogovo závislých ľudí na psychiatrických „liekoch“. Radšej sa naučte správne študovať. V ţivote preţije pracovník iba vtedy, ak vie naštudované údaje pouţiť v praxi. Iba prečítať, čo aj dobrú teóriu pracovného miesta, je málo. Tak zabezpečte vo firme systém , ktorý mu umoţní vţdy si aj "siahnuť" a vyskúšať všetko to, čo potom bude musieť robiť. Veľké firmy to tak vţdy majú. Aj preto sú veľké. Autor: Ing. Ladislav Pavlík Na základe kurzu HCA o zásadách efektívneho zaškolenia pracovníkov a technikách štúdia "Základná študijná príručka"

4


TIGROVINY

Ako mať šťastný život a nestratiť slobodu?

Prvým predpokladom pre šťastný ţivot je čestný ţivot. Moţno ku šťastiu potrebujete aj iné veci. Ale čestnosť je jedna z tých najdôleţitejších. Všimli ste si, ţe iba poctivý človek, človek, ktorý ţije čestný ţivot, môţe naozaj byť slobodný? Slobodný v konaní, slobodný v komunikácii, slobodný vo svojich úvahách. Človek, ktorý poctivý nie je, slobodný byť nemôţe, lebo je chytený do svojej vlastnej pasce. Sám na seba ušil búdu. „Ak moje vlastné činy v minulosti boli takého rázu, ţe dnes nemôţu byť odhalené a ja ich musím skrývať pred ostatnými, lebo sa bojím hanby, pohŕdania alebo trestu, tak sa stávam väzňom, ba priam otrokom, svojho vlastného zlého svedomia." "Musím sa neustále kontrolovať a stráţiť, nemôţem povedať, čo si naozaj myslím a nedokáţem byť priamy v reči ani činoch. Celé moje konanie je podmienené jedinou myšlienkou: „Len aby mi na to neprišli“. Človek bez chýb neexistuje. Kaţdý ich v minulosti spravil: buď z vlastnej hlúposti alebo ho na to nahovoril nejaký darebný „kamarát“. Ale iba blázon trvá na svojich chybách! Neustále ich opakuje znova a znova, a to len preto, aby sám sebe

dokázal, ţe to, čo urobil, nebolo zlé, ale naopak správne. A myslí si, ţe on má právo, ba priam povinnosť, takúto zlú vec urobiť opäť. Normálny človek, ak spraví chybu, vie posúdiť jej zničujúce následky, napraví spôsobenú škodu, či uţ morálnu alebo materiálnu a vie si povedať: „TAK DOSŤ!. Toto nie je moja cesta, toto ničí iným ľuďom ţivot, toto, čo som spravil, tento ničivý čin, to je niečo, čo by sa ani mne nepáčilo, keby to urobili mne, viac uţ to neurobím.“ Ľudia, ktorí sa nevedia zastaviť a pokračujú v nesprávnych činoch, následne urobia priveľa nečestných vecí. Vtedy klesnú aţ tak dole, ţe uţ nemajú odvahu pozrieť sa ani na svoje vlastné myšlienky. Nechcú vedieť uţ ani to, čo kedysi dobre vedeli: ţe iba čisté ruky umoţnia človeku slobodný ţivot. Ak človek robil nečestné veci a nenapravil ich, tak jeho úvahy, slová a činy uţ nemôţu byť slobodné a v konečnom dôsledku ani správne pre jeho preţitie. S takými ľuďmi uţ potom neviete rozumne hovoriť. Majú plno divných argumentov, sú cynickí a plní pohŕdania ohľadom pojmov ako česť, mravnosť, etika, či morálka. Majú zlý názor na ľudí a ţivot. Človek, ktorý nie je poctivý, sa začne

Ako spoznať nezodpovedného človeka? Nezodpovednosť je popieranie svojej predchádzajúcej: 1. účasti, 2. súhlasu, 3. či autorstva. Nezodpovedného pracovníka môţete spoznať podľa rôznych príznakov. Ak človek napríklad povie, ţe on ten nekva-

litný tovar neobjednal, on tú objednávku neposlal a pritom to v skutočnosti urobil, tak je nezodpovedný. Ak vám človek povie, ţe on nebol v krčme ale pritom tam bol a pil pivo, tak je nezodpovedný. Ak vám človek povie, ţe on nesúhlasil, aby sa pouţil ten materiál na stavbu a pritom súhlasil, tak je to nezodpovedný človek.

odťahovať od svojich blízkych, kamarátov a príbuzných. A keby pokračoval vo svojich nečestných činoch, zlo narastie aţ do takých rozmerov, ţe sa nakoniec od nich úplne oddelí a utečie preč. Ľudia, ktorí utekajú, vám nepovedia, ţe utekajú kvôli svojim zlým skutkom. Oni vám povedia, ţe to vy ste vinní, ţe to vy ste tí zlí a nesprávni. Ale v skutočnosti urobili uţ tak veľa zlého, ţe nielenţe nemôţu o svojom ţivote slobodne hovoriť, ale kaţdý pohľad na vás im pripomína to obrovské ťaţivé mnoţstvo zničujúcich vecí, ktoré vám urobili. A pretoţe v hĺbke duše sú aj oni dobrí ľudia, moţno odídu aj preto, lebo sa nevedia zastaviť v ničení vášho ţivota a chcú vás ochrániť sami pred sebou tým, ţe od vás odídu. Aby človek mohol byť slobodný, musí sa o to zaslúţiť. Robte iným ľuďom iba to, čo vedia s ľahkosťou prijať, vypočuť a zaţiť. Nerobte im to, čo by sa vám nepáčilo, keby robili vám. Slobodu si treba zaslúţiť čestným ţivotom. Lebo iba čisté ruky umoţnia človeku ţiť šťastný ţivot. Autor: Ing. Ladislav Pavlík Získať späť stratenú slobodu môţete na kurze „Osobné hodnoty a integrita“.

Etika a prežitie firmy Niektorí zamestnanci pracujú dobre a bez chýb, iní robia neustále problémy. Práca s ľuďmi nie je ťaţká, ak viete, aký postup zvoliť v konkrétnej situácii. Tento kurz je o tom, ako sa správne pracuje s dobrými, ale aj s problémovými pracovníkmi v rôznych situáciách, ktoré môţu v praxi nastať.

Na základe kurzu Etika a preţitie firmy www.SkolaManazmentu.sk

5


TIGROVINY

Nové HCA v Brne chce rozdávať viac múdrosti vtedy vnímam, ţe som neslobodný. Ale ako získať tú slobodu? Častokrát som počul názor ţe, keď máš peniaze si slobodný. Mnoho ľudí hovorí: „Keby som mal peniaze, robil by som si, čo by som chcel.“ Ak by to bola pravda, tak kaţdý bohatý človek by bol šťastný. V skutočnosti som videl mnoho bohaOtvorenie HCA Brno 9.3. 2011 (M. Kolenička a J. Spáčil) tých ľudí, ktorí neboAsi kaţdý človek túţi po slobode. A kaţdý li šťastní. Boli častokrát prikovaní má svoju predstavu čo sloboda pre neho k svojej firme a peniaze si nemohli uţiť. znamená. Pre niekoho to je dostatok Aké sú tvoje koníčky, spytujem sa majitepeňazí, pre niekoho dostatok dovolenky, ľa troch fabrík s hrubým ziskom 100 pre iného zase moţnosť surfovania na miliónov korún? „no pravdu povediac na Internete, pre niekoho nebyť zamestnaný koníčky uţ dnes nie je čas“ odpovedá. a podnikať vo svojej firme, pre deti to „Rodinu odveziem k moru a ja si zatiaľ môţe byť moţnosť hrať sa vonku vybavím niekoľko vecí vo firme. Vieš dnes s kamarátmi. Pre niektorých ľudí by to sa na ľudí nemôţeš spoľahnúť.“ dodáva. znamenalo vyhrať nad chorobou a byť Toto je scenár mnohých manaţérov. Ako úplne zdravý. V podstate sloboda je moţsa dostať von zo začarovaného kruhu? nosť robiť to, čo si prajete robiť, keď si to Odpoveď je v kompetentnosti. Človek prajete robiť. potrebuje pracovať na tom, aby jeho Ak niečo musím robiť, čo nie je úplne ţivot bol zladený so všetkými oblasťami moje, čo ma nebaví, neláka a neteší, ţivota.

1. Byť kompetentný v prvom rade znamená dívať sa a vidieť pravdu, bez akéhokoľvek skresľovania. Pozrieť sa na ľudí okolo seba a uvedomiť si ţe to je moje zrkadlo. Vrana k vrane sadá a rovný rovného si hľadá. Staré príslovie, ktoré má v sebe veľa pravdy. Ľudia v mojom priestore sú odrazom mojich myšlienok, úvah, rozhodnutí a konaní. 2. V druhom rade je to moja schopnosť prijímať myšlienky, ktoré keď aplikujem, dávajú ţelané výsledky. To znamená, dívať sa do kníh, kde je veľa pravdy, učiť sa od ľudí, ktorí danej oblasti dosiahli výsledky a ţijú harmonický ţivot. Filozofia znamená láska k múdrosti a múdrosť znamená porozumenie ţivotu. 3. A v neposlednom rade to je tréning, praktické drilovanie, ktorým sa moja schopnosť stane majstrovskou. V tréningu mám moţnosť vyskúšať si niečo, čo v reále nie som schopný. Tréning je niečo, čo analyzujem, aby som sa stal viac efektívnym. Preto sme 9.3. 2011 v Brne otvorili ďalšie HCA. S myšlienkou pomôcť podnikateľom a ich zamestnancom robiť to, čo chcú robiť, keď to chcú robiť. Dať im viac múdrosti, po ktorej kaţdý človek túţi. Múdrosť je úzko spojená so slobodou. Autor: Mgr. Martin Kolenička

Pracovitosť nestačí na to, aby bol človek úspešný Rozhovor s Martinom Koleničkom Ako dlho sa zaoberáš Hubbardovou administratívnou technológiou? Od roku 1997. To som ešte ako mladý manaţér hľadal niečo, čo mi pomôţe mať firmu viac pod kontrolou. Keď som videl funkčnosť Hubbardovho manaţérskeho systému, rozhodol som sa vrátiť do Brna, kde som sa narodil a začal som od roku 2000 pomáhať brnenským podnikateľom v ich firmách. Čo ťa priviedlo k práci konzultanta a prednášateľa? V prvom rade som si na vlastnej koţi overil jednoduchosť a pouţiteľnosť LRH technológie. Potom som si povedal, ţe by to pomohlo aj iným podnikateľom a začal som. Pochopil som, ţe to funguje a preto som to začal ďalej vysvetľovať iným. Najkrajšie napríklad bolo, keď mi nový klient po prvom seminári povedal, ţe sú 6

800.000,- korún v strate a po dvoch mesiacoch spoločnej práce sa dostali do plusu. Takéto príbehy mi vţdy dajú obrovskú energiu do ďalšej práce. Aké sú tvoje ţivotné zásady? Keď by som to mal povedať jednoducho, tak prvou zásadou je pracovitosť. Bez práce nie sú koláče. Za to som vďačný hlavne môjmu otcovi, ktorý ma naučil pracovitosti. Ale pracovitosť nestačí. Na to, aby bol človek úspešný a šťastný ešte potrebuje technológiu a tú som sa naučil na seminároch a kurzoch. Hubbardov manaţérsky systém je zaloţený na zdravom rozume a čestnosti. Pouţívať zdravý rozum a byť čestný je druhá zásada. Na čo si vo svojej práci najviac hrdý? Ţe sa mi podarilo otvoriť oči tisícom manaţérov, ktorí uţ nebudú nikdy takí istí

ako pred tým. Alebo keď v branţi, ktorá bola zasiahnutá krízou som pomohol urobiť môjmu klientovi historické výsledky. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor . Autor: Mgr. Gabriela Redayová


TIGROVINY

Mohou být peníze vložené do marketingu skutečnou investicí, která se vyplatí? Autor: Ing. Jan Spáčil, PROSPECTEA Česká republika, s.r.o. Jako konzultant se téměř každý den setkávám s majiteli firem, marketingovými manažery a obchodníky. I přesto, že každá z těchto firem je jiná, naše rozhovory mají zpravidla vždy něco společného. Toto společné téma je: „jak zvýšit prodej?“. Za posledních 10 let si nevzpomínám, že bych potkal firmu, která by nechtěla více prodávat. A je to logické. Prodej přináší do firmy energii v podobě peněz, které jsou dále použity na úhradu všech nákladů, ale také na rozvoj firmy, vzdělávání a v neposlední řadě na marketing, propagaci a PR (Public Relations).

Marketing jako investice Marketing, tedy propagaci, reklamu nebo PR je nutné brát jako investici. Kolik byste byli ochotni do marketingu investovat, pokud byste měli jistotu, ţe kaţdá koruna vloţená do marketingu, vám přinese koruny dvě zpět? Mnoho odpovědí zní: „asi bych si šel ještě vypůjčit“. Rádi investujeme peníze tam, kde máme jistotu výnosu a návratnosti investic. Do reklamy a propagace firmy často investují podstatně méně, neţ by potřebovaly, pro naplnění svých obchodních cílů, právě proto, ţe NEMAJÍ JISTOTU, ţe kampaně nebo marketin-gové akce, které za tyto peníze realizují, se skutečně odrazí na výsledku v prodeji a tedy v očekávaném růstu trţeb.

Kde vzít jistotu Existují tři úrovně vědění. Ta nejvyšší úroveň je „vím“. Jednoduše jsou to věci, které víte. V dané oblasti dosahujete výsledky, aniţ byste nad tím museli nějak zvlášť přemýšlet. Kdyţ přijedete k semaforu a rozsvítí se červená, nemusíte dlouho přemýšlet nad tím, co máte v tuto chvíli udělat. Kdyţ se Vám v autě rozsvítí kontrolka paliva, víte, ţe musíte natankovat, jinak nedojedete. Máte vysokou jistotu v tom, co přesně máte udělat, abyste dosáhli očeká-vaných výsledků. Pod touto úrovní se nachází úroveň „vím, ţe nevím“. Tady víte, ţe vám v dané oblasti chybí informace, jednoduše nevíte. Důleţité je, ţe pokud se v dané oblasti chcete posunout o úroveň výš, jste ochotni přijímat informace, zajímáte se o daný předmět, čtete knihy, chodíte na semináře. Jste dychtiví po informacích. V okamţiku, kdy potřebné informace získáte, začnete je pouţívat a získáte vlastní pozorování, ţe to funguje, v tu chvíli jiţ „víte“. Kdyţ například od svého partnera dostanete nový fotoaparát a nikdy předtím jste nefotili, tak víte, ţe o focení nic nevíte. Kdyţ pak potkáte někoho, o kom víte, ţe fotit umí, máte mnoho

otázek? Kdyţ jdete kolem výkladní skříně obchodu s knihami a vidíte zde knihu o focení, máte chuť ji koupit? Pravděpodobně ano. Víte, ţe vaše jistota v této oblasti není vysoká a tak hledáte všechny moţné způsoby, jak svou jistotu zvýšit, protoţe víte, ţe vyšší jistota vám přinese očekávané výsledky. Úplně nejníţe na této stupnici se nachází úroveň „myslím si, ţe vím“. Nebo chceteli „nevím, ţe nevím“. Tato úroveň na venek často vypadá, jako úroveň „vím“, ale rozdíl je ve výsledku. Zatímco v úrovni „vím“, lidé výsledky dosahují, v této úrovni „myslím si, ţe vím“, výsledky nedosahují. Tato úroveň je také charakteristická tím, ţe daný člověk se jiţ nezajímá o nové informace, jednoduše přestal hledat odpovědi, protoţe „on uţ přece ví“. Zaţili jste někdy pracovníka marketingu nebo agenturu, která vás přesvědčovala, ţe takto je to správné a kampaň nakonec téměř nic nepřinesla? Bohuţel je v této branţi mnoho podobných „odborníků“. Naštěstí však existuje velká skupina těch, kteří přistupují k reklamě a propagaci jako profesionálové a nespoléhají se na to „ţe uţ všechno vědí“. Asi největší a nejčastější chybou je „myslet si, co si zákazníci myslí“. Nehledejte odpovědi v kanceláři. Všechny cenné informace a odpovědi, které Vám pomohou k očekávaným výsledkům v prodeji, se nachází v „hlavách“ vašich zákazníků. Ti, kteří je dokáţou získat, mají mnohonásobně vyšší šanci na úspěch neţ ti, kteří se spoléhají na to, ţe po všech těch letech podnikání uţ přeci ví, co jejich zákazníci chtějí a potřebují. Přeji Vám mnoho úspěchů! Ing. Jan Spáčil www.prospectea.cz www.MarketingovaAnalyza.cz Kurzy HCA, na túto tému: „Ako robiť a vyhodnocovať prieskumy“ Naučí vás, ako správne vyhodnocovať

Doporučení 1. udělejte seznam všeho, co vaše organizace můţe prodat nebo jiţ prodává 2. vezměte z tohoto seznamu jednu poloţku 3. zjistěte o této poloţce „všechno“. a. Kdo jí kupuje? b. Odkud jsou zákazníci, kteří tuto věc nebo sluţbu kupují? c. Co mají tito zákazníci společného? d. Proč si jako dodavatele vybrali právě vás? Co je přesvědčilo? d. V čem jste lepší neţ vaše konkurence? e. V čem byste se ještě mohli zlepšit? 4. Pomocí průzkumu zjistěte, co vaši zákazníci, v souvislosti s tímto produktem nebo sluţbou, chtějí a potřebují. 5. Na základě bodů 3. a 4. sestavte váš propagační materiál. 6. Odešlete ho co největšímu počtu zákazníků nebo potenciálních zákazníků. prieskumy, čo je základom pre účinnú marketingovú stratégiu. „Marketing“ Hovorí o tom, ako vlastnými silami urobiť marketing efektívne.

www.SkolaManazmentu.sk

7


TIGROVINY

Celoročný program: „Efektívne riadenie“ Program je určený pre majiteľov a vedúcich pracovníkov, ktorí hľadajú istotu a profesionalitu. Pozostáva zo série kurzov s praktickými cvičeniam. Študuje sa raz za 4 týţdne cca 4 dni. Keď pouţijete údaje z „Efektívneho riadenia“ budete mať dobre zorganizovaných, schopných a verných ľudí v efektívnej firme, ktorá je vysoko produktívna, trvale tvorí zisk a dosahuje stanovené ciele. Vďaka úplnej pouţiteľnosti v praxi je to jeden z najhodnotnejších manaţérskych programov na Slovensku.

Celoročný program "Efektívne riadenie" pozostáva z týchto služieb:          

Spôsoby zvyšovania produktivity práce riadiacich pracovníkov- trojdňový seminár Základné princípy práce vedúceho pracovníka- kurz Základná študijná príručka - kurz Ako zlepšiť svoje podnikanie pomocou komunikácia - tréningový kurz Základy organizovania firmy- kurz Vzorce pre úspešné podnikanie - kurz Manaţment podľa štatistík- kurz Ako zvýšiť zisk pomocou správneho finančného plánovania- kurz Ako napísať funkčné firemné smernice - kurz Praktické zavedenia do firmy - individuálna konzultácia

V ktorých oblastiach sa zlepšíte?  Chcete mať istotu, ţe firma je správne postavená a riadená?

 Chcete zvýšiť efektivitu a zisk firmy?  Máte strach o budúcnosť firmy?  Chcete zlepšiť výber a udrţať schopných ľudí?

 Chcete riadiť podľa kľúčových faktov – koniec náhod a omylov?

 Nechcete viac robiť prácu za svojich ľudí?

 Chcete mať viacero firiem a chcete ich mať dobre nastavené?

 Potrebujete získať viac času pre seba      

Praktická záverečná skúška

Absolventi celoročného programu

Niektorí absolventi celoročného programu „Efektívne riadenie“ Jozef Poništ, spolumajiteľ firmy Deutschmann Internationale Spedition, s.r.o. Ing. Peter Formela a Ján Legát, spolumajitelia firmy ABONEX, s.r.o. Jozef Bugoš, majiteľ firmy bf - trade okná, s.r.o. Ing. Ivana Borţíková, majiteľka firmy TIROSA, s.r.o. Ing. Marcel Sedláček, majiteľ firmy VILLA ,s.r.o. Ing. Stanislav Šesták, majiteľ firmy TRUDON - TRADE, s.r.o. Ing. Jozef Karlík a Ing. Robert Šalvata, spolumajitelia firmy J&R Inspire, s.r.o. Ing. Radovan Fatul, majiteľ firmy GROLOS, s.r.o. Ing. Michal Nemčík, majiteľ firmy ADS graphic, s.r.o. Peter Perháč MBA, majiteľ firmy TATRAMETAL, s.r.o. Marcel Zlacký, majiteľ firmy GASTMA, s.r.o.

      

a svoju rodinu? Chcete zmeniť intuitívne riadenie na vedomé riadenie? Chcete zníţiť stres a odstrániť jeho príčiny? Chcete lepšie organizovať ľudí? Chcete, aby vedúci oddelení skutočne riadili podriadených? Nechcete uţ rozhodovať o maličkostiach? Nechcete, aby odchody ľudí ohrozili stabilitu firmy? Chcete zabrániť tomu, aby sa vám opakovali problémy? Chcete byť efektívnejším šéfom? Máte obavy, ţe vás firma prevalcuje? Chcete mať dobrú a efektívnu štruktúru firmy? Chceli by ste v budúcnosti plniť uţ len úlohu majiteľa firmy? Chcete byť efektívnejší pri rozdeľovaní postov svojim ľuďom? Chcete mať jasno v tom, kto je prínosom pre firmu?

Novinka: seminár „Vodcovstvo“ Nebudete úspešným šéfom, ak nie ste dobrým vodcom tímu. Vodcovstvo – to nie je nič tajuplné. Nedá sa to kúpiť, nevyplýva z titulu, pôvodu, veľkého auta, nezískava sa vyhráţkami. Vodca pracuje podľa vyskúšaných zásad, vďaka ktorým ľudia idú za ním, podporujú ho a plnia jeho príkazy. Dobrý vodca má autoritu a úctu u podriadených a vţdy privedie tím k víťazstvu, tak ako Mgr. Miriam Poništová. Staňte sa aj vy vodcom, ktorý zvláda manaţment, riadi ľudí, rieši problémy a kontroluje svoje okolie. 8

Témy:  Ako si udrţať autoritu u ľudí?  Ako správne delegovať povinnosti a právomoci?  Ako zvládnuť večných „frflošov“?  Prečo ľudia neplnia príkazy?  Ako vydať príkaz tak, aby bol splnený?  Ako rýchlo zvýšiť morálku vo firme? Prednášateľ: Mgr. Miriam Poništová Termín: 28. - 29. 5. 2011 v Košiciach Cena: 899 € bez DPH


TIGROVINY

Strategický manažment

Tréning emócií Najlepší vedúci pracovníci, či predajcovia dokáţu skvele komunikovať, vedia si získať priateľstvo a úctu ľudí a výborne zvládajú rôzne emócie ľudí. Pokiaľ chcete patriť medzi nich, príďte na tvrdý komunikačný tréning emócií.

 Ako rýchlo rozpoznať, na akej emócii sa človek nachádza?

 Ako zvládnuť emócie, s ktorými mám najväčšie problémy?

 Ako mám vychádzať s ľuďmi a nemi-

Vzorce pre úspešné podnikanie

Manažment podľa štatistík

Tak ako existujú popísané víťazné vojenské stratégie, tak existujú aj osvedčené manaţérske stratégie - vzorce. Toto je kurz o strategickom rozhodovaní. Tu sa naučíte pozorovať a vyhodnocovať daný stav a s istotou naplánovať také kroky, pomocou ktorých vyriešite akúkoľvek situáciu vo firme. Ak tieto postupy pouţijete, tak sa vyhnete nečakaným zvratom v podnikaní. Získate istotu, ako sa v konkrétnej situácii správne rozhodnúť a zvládnete aj prudký nárast, aj stagnáciu, aj dočasné poklesy  Čo presne robiť a ako zvládnuť prudký nárast a pokles?  Ako znova rozbehnúť firmu, ktorá dosiahla svoj strop?  Kedy a akým spôsobom odovzdať firmu tak, aby úspešne fungovala bezo mňa?  Prečo sa niektoré firmy „zaseknú“ a stagnujú, a čo s tým urobiť?  Ako vyriešiť problémy tak, aby sa uţ nikdy viac nezopakovali?  Ako riadiť výkonných a ako zlepšiť nevýkonných ľudí?  Ako rýchlo naštartovať nového človeka alebo oddelenie?

Manaţérske štatistiky – to nie je neprehľadné mnoţstvo čísel v tabuľkách. Je to veľmi prehľadné grafické znázornenie údajov na malej ploche za dlhšie časové obdobie. V tomto kurze sa naučíte, ktoré údaje treba sledovať a v akej podobe ich zaznamenávať tak, aby ste vţdy mali prehľad o aktuálnej situácii vo firme. Umoţnia vám zaviesť absolútne objektívny mzdový systém. Štatistiky sú oporným bodom pri strategickom rozhodovaní. Je to jediná vec, ktorá vám zaručí objektivitu a správne rozhodnutie.  Ktoré údaje o firme musíte merať a poznať ich aktuálny stav?  Ako riadiť na základe presných faktov a nie dojmov?  Ako správne zaviesť a vyhodnocovať štatistiky?  Podľa čoho riadiť pobočky na vzdialených miestach?  Ako môţe šéf v kaţdom okamihu presne vedieť, ktorá časť firmy pracuje dobre a ktorá nie?  Ako sa dajú predvídať krízové situácie?  Podľa čoho spravodlivo odmeňovať zamestnancov?

Cena: 929 € bez DPH

Cena: 929 € bez DPH

núť pritom všetku svoju energiu?

 Čo bráni šéfovi, jeho ľuďom, či firme mať stále „vysokú“ emóciu?

 Aké je tajomstvo zvládania ľudských emócií?

Termín: 14. - 17.4. 2011 v Košiciach Cena: 899 € bez DPH Určený pre absolventov komunikačného kurzu

Neporiadny človek, ktorý pracuje v zle zorganizovanej firme, "dokáže" urobiť z 10 minútovej práce 3 týždňovú. A zrušiť firmu. Fakturant dostane úlohu vystaviť faktúru. Ráno sa nedostane do kancelárie, lebo si zabudol doma kľúče, potom nevie nájsť v neporiadku na stole podklady na fakturáciu, potom mu chýba toner do tlačiarne a ide ho kúpiť. Cestou zavarí motor v aute, lebo neskontroloval olej, tak celý deň vybavuje servis. Potom tri dni reklamuje toner, lebo kúpil nesprávny a nedá sa vloţiť do tlačiarne. Keď namontuje správny toner, tak zistí, ţe tlačiareň stále nejde a chyba bola úplne inde. Potom nezavrie okno, tak mu v noci naprší na papiere a faktúru aj tak odošle

s chybami, lebo zabudol, ţe sa zmenilo DPH, atď., atď., atď. samé náhody, nešťastia, smola, samé: jáááááj zabudol som... Väčšina firiem má krásne ciele a dobré plány. To, čo ich zastaví v ich realizácii nie je počasie, vláda, ani konkurencia. Nemajte neporiadnych ľudí. Nemajte zle zorganizovanú firmu. Takto nič nedokáţete. Ponechajte si iba výkonných, normálnych a poriadnych ľudí. A dajte im skvele zorganizovanú firmu. A bude to fungovať. Autor: Ing. Ladislav Pavlík

ŠÉF

Ako zorganizovať firmu a vytvoriť funkčnú firemnú štruktúru sa naučíte na kurze „Základy organizovania firmy“. www.SkolaManazmentu.sk

9


TIGROVINY

POMOC alebo ZISK?

Prečo pracuješ v HCA?

Staňte sa členom tímu HCA! Ak sa ľudí spýtate, prečo podnikajú alebo prečo chodia do práce, mnohí vám povedia, ţe predsa pre peniaze. Nepovedia to všetci, ale mnohí majú tento názor. Ak by to bola pravda, tak takýchto ľudí po čase práca prestáva baviť a chodia po svete veľmi zachmúrení. Našťastie je to u väčšiny ľudí inak. Účelom podnikania je vytváranie zisku. To je pravda a je to veľmi dôleţité, lebo bez zisku firma zanikne. Ale to nie je v protiklade s tou najdôleţitejšou vecou v manaţmente – poskytovaním aktívnej podpory zákazníkom, poskytovaním POMOCI. Ak ľuďom svojimi sluţbami naozaj pomôţete, tak vám radi zaplatia a vţdy budete mať dostatok peňazí. Veď najväčšou výzvou v dnešnom svete podnikania nie je urobiť jednorazový obchod. My chceme mať stálych odberateľov, ktorí sa k nám radi znova a znova vracajú. Stávajú sa našimi partnermi a často aj priateľmi. Ako školiteľská firma pomáhame najmä majiteľom firiem, vedúcim pracovníkom a predajcom. Sme súčasťou celosvetovej vzdelávacej siete HCA. Na Slovensku pôsobíme od roku 2001 a pomohli sme uţ niekoľko desiatok tisíc manaţérom. Venujeme sa hlavne práci s ľuďmi, výberu ľudí, marketingu, technikám predaja, riadeniu financií, firemným štruktúram a organizovaniu, zvyšovaniu produktivity a efektivity firmy, práci majiteľa atď. Učíme priamo vo firmách na celom území SR, alebo vo vlastných priestoroch v Bratislave a Košiciach. Neškolíme iba preto, aby sa uskutočnilo školenie, ale snaţíme sa, aby klienti zavádzali poznatky z kurzov a seminárov do praxe a tým dosiahli trvalú expanziu svojej firmy.

Od roku 2001 sme sa venovali hlavne prekladom našich kurzov a seminárov, keďţe celé naše know-how je pôvodne v anglickom jazyku. V súčasnosti zameriavame pozornosť skôr na vybudovanie veľkého tímu poradcov pre vzdelávanie, predajcov, konzultantov a prednášateľov, ktorí budú rovnocenným partnerom naším klientom a budú im pomáhať v aplikácii naštudovaných údajov do praxe. Ľudia, ktorí sú súčasťou nášho tímu musia byť úspešní, pretoţe pomáhajú schopným ľuďom, ktorí majú skutočné výsledky v manaţmente, zarábajú milióny a riadia desiatky, aţ stovky ľudí. Uţ v prvom roku musí nový člen nášho tímu absolvovať čo najväčší počet našich kurzov a seminárov, aby bol schopný a naozaj vedel pomôcť klientom. Aţ po niekoľkých rokoch sa poradca pre vzdelávanie stáva špičkovým odborníkom v oblasti práce s ľuďmi, výberu nových zamestnancov, nastavenie systému odmeňovania, v tom ako naštartovať vyhorených manaţérov, či ako vyriešiť konflikty na pracovisku. Taktieţ sa stane odborníkom v oblasti financií, techník predaja a marketingu, firemných štruktúr a organizácie efektívnej práce. Je to práca, kde nepotrebujete skladové zásoby, veľké budovy, celá hodnota sa nachádza v človeku. Táto práca si vyţaduje neustály pohyb. V HCA sa stále niečo deje, spoznáte rôzne typy podnikania, ľudí, ţivotné osudy. Určite sa nenudíte a nemôţte stagnovať. Zaţijete veľmi priateľské, čestné, korektné a priame medziľudské vzťahy. Práca poradcu pre vzdelávanie sa u nás dá robiť na ţivnosť a to buď na vedľajší pracovný pomer (popri práci) alebo ako hlavná činnosť. Pokiaľ poznáte niekoho, kto by sa chcel stať súčasťou nášho tímu ako poradca pre vzdelávanie - predajca, kto rád pracuje svojou hlavou, má rád ľudí, veselý kolektív, má neutíchajúcu chuť do ţivota a nebojí sa zdolávania prekáţok, tak ma prosím kontaktujte. U nás môţe ľudsky a odborne vyrásť a pritom si dobre zarobiť a byť šťastný vo svojej práci. Teší sa na vás Mária Dudrová Tel. č. 0915 941 266 dudrova@SkolaManazmentu.sk

10

ANKETA L. Pavlík - prezident HCA Pomocou HCA sa dá pomáhať ľuďom a to bol hlavný dôvod prečo som sa rozhodol zaloţiť HCA na Slovensku. Chceme vytvoriť etické a bezpečné podnikateľské prostredie pomocou LRH technológie. M. Dudrová- personalista Práca v HCA ma napĺňa, pretoţe viem pomôcť ľuďom a posúva ma vyššie ako človeka. Je tu skvelý kolektív, kolegovia sú aj mojimi priateľmi a mám perfektného šéfa menom Laco Pavlík. G. Redayová- marketing HCA je pre mňa ako rodina. Viem, ţe tu môţem dať i dostať pomocnú ruku. Stretávam sa so skvelými ľuďmi a hlavne tu nikdy nemôţem stagnovať J. Prochászka - prednášateľ HCA je moja srdcovka, pretoţe pomáhame ľuďom a meníme im ţivoty a to doslova. Mám rád tento tím, s ktorým sa výborne spolupracuje. K. Pavlíková – školiteľ Na práci v HCA ma baví komunikácia s ľuďmi a aktívna pomoc. Mám rada, keď robím zmysluplnú prácu a toto je zmysluplné . R. Gibala - konzultant Prvým dôvodom je skutočná v praxi overiteľná pomoc iným ľuďom a tým druhým je moţnosť stretávať sa s podnikateľmi, ktorí vidia svet rovnako ako ja a riešia tie isté problémy. A. Holubová - príprava sluţieb Práca v HCA ma baví, sú tu neustále zmeny, skvelý usmievavý kolektív a rôznorodá komunikácia s klientmi. Naša snaha byť ku klientom ústretový sa nám 100% vracia. J. Mráz - predajca Lebo chcem byť súčasťou skvelého týmu plného skvelých ľudí, ktorí robia skvelú prácu pre svet okolo. M. Keruľ-Kmec - predajca Pretoţe viem, čo dodávame a aká je kvalita sluţieb, ktoré dáme klientovi. Nemusím mať obavy, či dodáme takú sluţbu ako predávam. Viem, ţe táto technológia zaručí funkčnosť firmy, ak ju majiteľ pouţíva. T. Judtová - telefonista Človek sa v HCA môţe učiť vţdy niečo nové a je tu kolektív ľudí, s ktorým je vţdy sranda. T. Furmaník - telefonista Pracujem v HCA preto, lebo tu pracuj skvelí ľudia a panuje tu vţdy vynikajúca atmosféra.


TIGROVINY

Čo sa udialo v HCA Ako zlepšiť svoje podnikanie pomocou komunikácie Som veľmi rada, ţe som tento kurz absolvovala. Bola tu príjemná atmosféra, skvelá prednášajúca a skvelý asistent, dobre sa tu pracovalo na zadaných úlohách. Myslím, ţe nám to všetkým pomohlo posunúť sa ďalej. Ing. Nadeţda Marcinková, ASICE, s.r.o. Nečakal som, ţe to bude aţ taká drina. Práve to sa mi páčilo. Ing. Ondrej Galovič, Iglu projekt, s.r.o. Šla som sem dosť ustráchaná, ale zvedavá. Teraz som veľmi spokojná, odstránili sa mnohé moje komunikačné bariéry, na mnohé veci pozerám po tomto kurze úplne ináč. Ing. Martina Hruskó, Ing. Hruskó Krisztián CHRIS DESIGN

Kurz: Ako zlepšiť svoje podnikanie pomocou komunikácie

Efektívny šéf Opätovné obohatenie samého seba o hodnotné skúsenosti z praxe a ţivota, ktoré sa budem snaţiť v určitej forme zaviesť aj v našej spoločnosti. Michal Drobný, CINEMAX, a.s.

Ako zarobiť a zhodnotiť financie Veľmi dobré, príjemné, úprimné vystupovanie prednášateľa a takmer rodinná atmosféra zanecháva vo mne výborný pocit. Určite popíšem klobúky a základné smernice, ktoré budem postupne dopĺňať a vylepšovať. Ing. Zuzana Segečová, Timba Slovakia, s.r.o.

Seminár: Ako zarobiť a zhodnotiť financie

Dostal som informácie, na ktoré som sa tešil, ţe dostanem ohľadom financií. Ing. Frank Werner, EKOSERVIS s.r.o.

Spôsoby zvyšovania produktivity práce riadiacich pracovníkov Bolo to veľmi úţasné, fantastické príbehy zo ţivota firiem. Ţiadna teória. Ing. Peter Vozár, VEGO MARKETING s.r.o.

Mgr. M. Poništová - Seminár o financiách

Ing. K. Pavlíková - Komunikačný kurz

Celkovo určite pozitívne, veľa vecí sa dá uplatniť v praxi. Musím s tým, ale začať hneď. Prednášajúci bol odborník, vedel ma zaujať. Ing. Igor Kašper, Master Consulting, s.r.o.

Efektívne vedenie obchodného rozhovoru Čas mi rýchlo ubiehal tým, ţe to bolo zaujímavé. Stanislav Slíţik, Simea Piešťany, s.r.o. Som nadšená. Silvia Rengevičová Pneumat trading, s.r.o.

Otvorenie HCA Brno

Otvorenie HCA Brno www.SkolaManazmentu.sk

11


Prehľad plánovaných seminárov a kurzov

Prekážky, ktoré zdolávame v živote môžu pozostávať z hmoty,

Spôsoby zvyšovania produktivity práce riadiacich pracovníkov 12 spôsobov zvyšovania produktivity Košice: Košice: Košice:

18.04. – 20.04. 13.05. – 15.05. 24.06. – 26.06.

Brno: Brno:

06. - 08.05. 13. - 15.06.

Vodcovstvo Košice:

28.05. – 29.05.

energie,

Efektívny šéf Košice: Košice:

13.04. Brno:

18.O5.

Brno:

16.06.

27.06.

Bratislava:

04.05.

Bratislava:

08.07.

Efektívne vedenie obchodného rozhovoru Košice: 17.05. Košice: 28.06.

09.04. – 10.04.

Bratislava:

21.05. – 22.05.

Brno:

16. -

18.06. – 19.06.

Bratislava:

09.07. – 10.07.

Brno:

27. -

času

Ako zlepšiť svoje podnikanie pomocou komunikácie Košice: 12.05. – 15.05.

Bratislava:

26. - 29.05.

Tréning emócií Košice: 14.04. – 17.04.

Ako zaistiť vykonanie práce Košice: 08.06. – 12.06.

alebo priestoru.

Individuálne štúdium kurzov V týchto termínoch môţete študovať ktorýkoľvek z našich kurzov (okrem tréningových kurzov: Ako zlepšiť svoje podnikanie pomocou komunikácie a Ako zaistiť vykonanie práce) Košice: 11.04. – 13.04. Bratislava: 02. - 05.05. Košice: 19.05. – 22.05. Bratislava: 06. - 08.07. Košice: 23.06. – 26.06.

Klub podnikateľov KE, BB, BA: Brno: 19.04.

(16:00 – 19:30 hod.) 07.04. (štvrtok) KE, BB, BA:

02.06. (štvrtok) Brno: 26.05.

Bezplatná prednáška: Ako riadiť a motivovať ľudí (10:00 – 12:30 hod.) B. Bystrica: 23.06. Bratislava: 23.06. Ţilina: 22.06. Košice: 28.06. Brno: 20.06.

27.04.

B. Bystrica:

12.05.

B. Bystrica:

28.04.

Bratislava:

12.05.

Bratislava:

29.04.

Ţilina:

10.05.

Ţilina:

27.04.

Košice:

11.05.

Košice:

19.04.

Brno:

16.05.

Brno:

Ako zvýšiť predaj a neprísť o zákazníkov (14:00 – 17:30 hod.) B. Bystrica: 23.06.

27.04.

B. Bystrica:

12.05.

B. Bystrica:

Ale najväčšími prekážkami, ktoré bránia človeku dosahovať ciele, sú vlastné obmedzujúce myšlienky. Škola manažmentu L. Rona Hubbarda Juţná trieda 48, 040 01 Košice Hviezdna 38, 821 06 Bratislava Tel.: (055) 677 03 70, Fax: (055) 677 04 32 E-mail: marketing@SkolaManazmentu.sk Facebook - Úspešní manaţéri Facebook - Škola manaţmentu L. Rona Hubbarda www.SkolaManazmentu.sk Hubbard College of Administration Brno Tvrdého 8, 602 00 Brno-střed Tel: 00420 736 509 204 E-mail: info@SkolaManazmentu.cz E-mail: kolenicka@SkolaManazmentu.cz www.SkolaManazmentu.cz

©2010 Hubbard College of Administration Košice. Všetky práva vyhradené. Hubbard je ochranná značka, ktorej vlastníkom je RTC a používa sa výhradne s jeho povolením. # 110329266/P

Tigroviny 02/2011  

Noviny HCA - Školy manažmentu LRH pre manažérov.

Advertisement