Page 1

Preferencje transportowe studentów łódzkich uczelni Maciej Sobański - SKN SPATIUM Patrycja Wojtaszczyk - Fundacja Fenomen Jakub Zasina - SKN SPATIUM


Wprowadzenie. Charakterystyka respondent贸w Jakub Zasina


Przesłanki realizacji badania •

transport miejski jest istotnym elementem decydującym o rozwoju miasta,

polityka transportowa wpływa na jakość życia mieszkańców,

studenci są grupą, której preferencje będą w przyszłości znacząco wpływać na sposób przemieszczania się wewnątrz miast oraz poza ich granicami.


Cele badania •

uzyskanie informacji o preferencjach transportowych łódzkich studentów,

znalezienie odpowiedzi na pytania jak i dlaczego studenci poruszają się po Łodzi oraz jakich środków transportu do tego używają.


Raport •

skrócony raport z badań BADANIE : Preferen cje transp studentów ortowe !ódzkich u czelni (20 10)

Pomys! i or ganizacja:

dostępny na stronie internetowej SKN SPATIUM www.spatium.uni.lodz.pl

podziękowanie dla dr Iwony Staniec

""

"

Wspó!prac

a:

Celem ba dania by!o uzyskanie uczelni w informacji y"szych. D o preferen owiedzieli# cjach tran #rodków my si$ ja sportowyc transportu k i dlacze h studen do tego u" go studen pieszo. B tów !ódzki ci poruszaj ywaj%: ko adanie zo ch m % si$ po &o un ikacji mie sta!o prze dzi oraz ja od '1 'lute jskiej, sa prowadzo kich go do 30 m ne oc hodu, row z wykorzy kw ie tn er ia 2010 ro staniem u, czy ' ch dla'ogó!u ankiety au odz% ku, na 'pró studentów dytoryjnej bie 1030 z'prawdopo studentów. w okresi dobie(stw e Wyniki s% em wynos To ju! drug z%cym 95 reprezenta a edycja ba %. da". Tegoro tywne Politechnik czne obj#$ i &%dzkiej y student% oraz Uniwe w trzech uc Naukowe rsytetu Med zelni wy!s Gospodark ycznego w zych: Uniwe i Przestrzen &odzi. Org rsytetu &% * FENOM ne j anizatoram Uniwersytet dzkiego, EN. Auto i badania s' u rzy do$o!' &%dzkiego Studenckie w$adze &o (S ws PATIUM) zelkich star dzi oraz $% Ko$o or a", aby uz az Fundacja dz ki ch ys uc ka N zelni przy przy formu$ ormalne M ne wyniki tworzeniu owaniu za$o iasto zosta$y wz powi'za" ko i#te pod uw !e" polityk munikacyjn i transporto ag# przez ych pomi# wej dla mia dzy kampu sta. sami oraz

Jak stude

nci porusz aj#

si$ po %od Poprosili+m zi? y student% w o wskaza i,jak cz#s nie w jaki to docieraj' sp os %b na uczelni# najcz#+ciej . Zdecydow studenci wy anie bieraj' kom -31./, a na unikacj# m st#pne w, iejsk' kolejno+ci i, pr zy ch s' samoch% od ze ni e d -24./ pi es zo -1 z,us$ug PK 9. /. Kor zy st an ie S/PKP -14 ./ oraz sa na,rowerz modzielny e -12./ s' przyjazd obecnie m a$o popular ne. Powy!sze wyniki r%!n icuj' si# jed nieniu cz#s nak po,uw totliwo+ci zgl#d* docierania +rodkiem na,uczeln transportu ie danym . W +r%d os%b na,uczeln do je!d!aj'cyc i# najcz#+c h iej -przyn w,tygodn ajmniej tr iu/, komun zy razy ik ac j# m iejsk' wybi student%w, era a! 53. podczas gd y samoch%d 21. z nich . BADANIE:

Wykres 1. Ty w zale"no! p wybieranego !r odka trans ci od cz#s portu totliwo! na uczeln ci podró"owania i#.

Preferenc

przynajmnie

samochód komunikac ja miejska rower PKS/PKP pieszo

j 3 razy

je transpo

rtowe stude

ntów !ódzk

ich uczelni

(2010)

1-2 razy ile razy w tygodniu

rzadziej

1| 6


Respondenci •

1030 osób

trzy uczelnie wyższe: Politechnika Łódzka Uniwersytet Medyczny w Łodzi Uniwersytet Łódzki

wszystkie kierunki studiów dziennych oferowane przez uczelnie

95%-reprezentatywność


Jak studenci poruszają się po Łodzi? Zalety i wady środków transportu Maciej Sobański


Odległości pokonywane przez studentów między miejscem zamieszkania a uczelnią

do 2km powyżej 2km do 5km powyżej 5km do 8km powyżej 8km

31%

19%

25% 25%


Typ wybieranego środka transportu w zależności od częstotliwości podróżowania 900

720

540

360

180

0

samochód

komunikacja miejska

rower

PKS/PKP

pieszo

ile razy w tygodniu przynajmniej 3 razy

1-2 razy

rzadziej

razem


Zalety komunikacji miejskiej (powszechność oraz istotność wskazań) 83%

Względnie niskie koszty przejazdów (3) Możliwość podróżowania po spożyciu alkoholu (2)

49%

Możliwość lektury podczas jazdy (2)

47%

Możliwość ochrony przed warunkami atmosferycznymi (2) Szybki czas przejazdu (2) Ekologiczny środek transportu (1) Szybki czas dojazdu (2)

40% 23% 19% 15%


Wady komunikacji miejskiej (powszechność oraz istotność wskazań)

Brak punktualności (3)

87%

Zatłoczenie (2)

66%

Konieczność dostosowania się do przebiegu tras (2)

46%

Brak synchronizacji czasu kursowania linii (2)

44%

Niski stan techniczny pojazdów (1)

30%

Na przystankach i w pojazdach bywa niebezpiecznie (1) 14%


Zalety samochodu (powszechność oraz istotność wskazań) 76%

Szybki czas przejazdu (3)

65%

Elastyczność wyboru czasu przejazdu (2) Możliwość ochrony przed warunkami atmosferycznymi (2)

53%

Elastyczność wyboru trasy przejazdu (2)

50%

Możliwość przewozu dużego bagażu (2) Samochód jest dowodem zamożności (1) 7%

37%


Wady samochodu (powszechność oraz istotność wskazań) Konieczność spędzania czasu w korkach (2)

76%

Koszty zakupu, utrzymania i konserwacji (2)

73%

Problemy ze znalezieniem miejsca do parkowania (2)

72% 29%

Koszty parkowania (2) Konieczność posiadania prawa jazdy (2)

16%

Nieekologiczny środek transportu (1)

13%

Niebezpieczny środek transportu (1) 7%


Zalety i wady samochodu w oczach studentów powszechnie korzystających z roweru w mieście (powszechność oraz istotność wskazań) Zalety

Liczba wskazań

Wady

Liczba wskazań

Możliwość ochrony przed warunkami atmosferycznymi (2)

12

Problemy ze znalezieniem miejsca do parkowania (2)

14

Elastyczność wyboru czasu przejazdu (2)

11

Koszty zakupu, utrzymania i konserwacji (2)

8

Możliwość przewozu dużego bagażu (2)

10

Nieekologiczny środek transportu (3)

8

7

Koszty parkowania (3)

7

Elastyczność wyboru trasy przejazdu (2)

6

Konieczność spędzania czasu w korkach (1)

6

Samochód jest dowodem zamożności (1)

3

Konieczność posiadania prawa jazdy (2)

5

Szybki czas przejazdu (3)


Zalety roweru (powszechność oraz istotność wskazań) 80%

Zdrowy styl życia (2)

59%

Niskie koszty przejazdów (2)

53%

Unikanie korków (2) Możliwość dojechania do miejsc niedostępnych dla innych... (2) Ekologiczny środek transportu (1) Szybki czas przejazdu (2)

42% 29% 24%


Wady roweru (powszechność oraz istotność wskazań) 67%

Problemy z pozostawieniem w miejscach publicznych (2)

62%

Brak wystarczającej infrastruktury dla jazdy (2)

56%

Brak ochrony przed warunkami atmosferycznymi (2)

40%

Duże ryzyko kradzieży pojazdu (2) Konieczność odświeżenia się po przejeździe (1)

24%

Ograniczone możliwości przewozu dużego bagażu (2)

23%

Niebezpieczny środek transportu (1)

12%


Zalety pieszego przemieszczania się (powszechność oraz istotność wskazań) 65%

Zdrowy styl życia (2)

60%

Niskie koszty przemieszczania się (3) Elastyczność wyboru trasy przemieszczania się (2)

43%

Możliwość dojścia do miejsc niedostępnych dla innych... (2)

43%

Elastyczność wyboru trasy przemieszczania się (2) Możliwość “załatwienia wielu spraw za jednym razem” (2)

36% 31%


Wady pieszego przemieszczania się (powszechność oraz istotność wskazań) 81%

Brak możliwości pokonywania dużych odległości (3)

65%

Brak ochrony przed warunkami atmosferycznymi (2) Konieczność przejścia przez nieatrakcyjne okolice (2) Ograniczone możliwości przenoszenia dużego bagażu (1) Piesze przemieszczanie się bywa niebezpieczne (1) Brak możliwości odpoczynku (np. ławek, WC) (1)

43% 35% 28% 22%


Potrzeby studentów w zakresie transportu. Rower w mieście Patrycja Wojtaszczyk


Potrzeby studentów w zakresie transportu używanie danego środka transportu pociąga za sobą chęć rozbudowy infrastruktury na potrzeby tego środka: •

użytkownicy samochodów - szersze pasy, ulice, parkingi,

użytkownicy komunikacji miejskiej - wiaty, tabor,

użytkownicy rowerów - przechowalnie i drogi rowerowe.


Rower w mieście - czy może być lepiej? •

możliwość pozostawienia pojazdu w bezpiecznym miejscu jest istotne / bardzo istotne dla 45% studentów,

możliwość skorzystania z przebieralni lub prysznica na uczelni jest dla 46% studentów ważne w stopniu niskim lub bardzo niskim; dosyć istotne jest dla nieco ponad 22% respondentów.


Kiedy wybrałbym/wybrałabym rower? możliwość dotarcia na uczelnię po wyznaczonych drogach rowerowych: •

ponad 36% ankietowanych wskazało ten czynnik jako istotny,

ponad 29% studentów dosyć istotny,

tylko 15% uznało ten element za mało istotny.


Kiedy wybrałbym/wybrałabym rower? mieszkanie blisko uczelni: •

nieistotne dla blisko 43% studentów,

ważne dla niespełna 24% respondentów.


Kiedy wybrałbym/wybrałabym rower? możliwość skorzystania z wypożyczalni sprzętu rowerowego na uczelni lub w pobliżu domów studenckich: •

mało istotne dla ponad 55% ankietowanych,

ważne jedynie dla 15% studentów.


Jest się na kim wzorować Jakub Zasina


Podział wskazywanych „dobrych praktyk” •

działania “twarde”,

działania “miękkie” (zachęcające do używania roweru).

26% twarde miękkie

74%


Najpopularniejsze kategorie „dobrych praktyk” - liczba wskazań drogi rowerowe wypożyczalnie przechowywanie kampanie społeczne bezpieczeństwo infrastruktura towarzysząca pasy dla rowerów

69 42

35

27

17

11

8


Od kogo się uczyć? Kraj

Liczba wskazań

Belgia

2

Dania

2

Finlandia

1

Francja

3

Holandia

16

Niemcy

1

Polska

4

Szwecja

1

Włochy

1


Dziękujemy za uwagę

Preferencje transportowe studentów łódzkich uczelni  

Prezentacja z konferencji "A Ty, jak się przemieszczasz?"

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you