Page 166

otaczający cenny historycznie kompleks). Być może ze względu na kontrowersyjne rozwiązania oraz brak dostatecznych funduszy, prognozowany termin realizacji projektu jest przedawniony. Mimo zapewnień Zarządu PKP S.A. prace budowlane nie tylko nie zostały ukończone przed wydarzeniem sportowym EURO 2012, ale dotychczas w ogóle nie ruszyły. Obecnie temat rewitalizacji obszaru kolejowego ucichł – władze PKP S.A. nie wypowiadają się publicznie w tej kwestii, media milczą, a wrocławianie z niecierpliwością wyczekują rozpoczęcia jakichkolwiek prac budowlanych. Wszyscy jednak wyrażają jednogłośną aprobatę dla przywrócenia dawnej funkcji kolejowej Dworca Świebodzkiego oraz dostrzegają naglącą potrzebę przeprowadzenia prac konserwatorskich na obszarze ujętym w temacie niniejszego artykułu.

Bibliografia • Małachowicz E., Ochrona środowiska kulturowego, t. I i II, PWN,

Warszawa 1988. • Małachowicz E., Konserwacja i rewaloryzacja architektury w środowisku,

PWN, Warszawa 2008. • Ostrowski W., Zespoły zabytkowe a urbanistyka, wyd. Arkady, Warszawa 1980. • Ziółkowska M., Rewaloryzacja obszaru kulturowego dawnych terenów

Dworca Świebodzkiego i Dolnośląsko-Marchijskiego. Praca inżynierska pod patronatem prof. dr hab. inż. arch. Grażyny Balińskiej, Wrocław 2012. • Zipser T. z zespołem, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego gminy Wrocław, Biuro Rozwoju Miasta U. M. Wrocławia, Politechnika Wrocławska, Wrocław 1996. • Zwierz M. (red.), Wrocławskie dworce kolejowe, Muzeum Architektury

we Wrocławiu, Wrocław 2006. • „Koncepcja obsługi pasażerów z wykorzystaniem dworca kolejowego Wrocław

Świebodzki” przygotowana przez Zarząd PKP S.A., Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Miasto Wrocław.

166

pO KOLEI. Miejsca, wyzwania, inspiracje  

Więcej informacji oraz plik w wyższej rozdzielczości pod adresem: http://spatium.uni.lodz.pl/?page_id=1939.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you