Page 1

   

           
2

Studenckie Koło Naukowe Finansów Międzynarodowych

Spis treści 1 Wprowadzenie

3

2 Opis metody 2.1 Szacunki na III kwartał 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 Modele ekonometryczne i prognozowanie na okres od IV kwartału 2010 do III kwartału 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3 Sprawdzanie zgodności otrzymanych prognoz z wiedzą ekspercką członków Sekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 3

3 Wzrost gospodarczy 3.1 Produkt Krajowy Brutto . . . . 3.2 Spożycie indywidualne . . . . . . 3.3 Nakłady brutto na środki trwałe 3.4 Handel zagraniczny . . . . . . . .

. . . .

4 4 5 5 6

4 Rynek pracy 4.1 Bezrobocie rejestrowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2 Bezrobocie BAEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3 Wynagrodzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 7 8 8

5 Inflacja

9

6 Zespół

11

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

3 3


Studenckie Koło Naukowe Finansów Międzynarodowych

1

3

Wprowadzenie

Raport powstał dzięki pracy i zaangażowaniu członków Sekcji Modelowania i Prognozowania Makroekonomicznego działającej przy Studenckim Kole Naukowym Finansów Międzynarodowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, którego opiekunem naukowym jest prof. dr hab. Cezary Wójcik. Jest to już drugi raport wydany w tym roku. W porównaniu z ostatnią publikacją zmniejszona została objętość tekstu, skupiliśmy się na opisie teraźniejszej oraz prognozowanej sytuacji makroekonomicznej kosztem opisu przeszłości. Kolejną zmianą jest zajęcie funkcji konsultanta naukowego Sekcji przez dr Katarzynę Lada z Uniwersytetu Warszawskiego, z którą konsultowaliśmy budowę modeli ekonometrycznych. Raport składa się z następujących części: opis metody, wzrost gospodarczy, inflacja oraz rynek pracy. Mamy nadzieję, że niniejszy raport będzie interesującą lekturą oraz inspiracją do własnych przemyśleń nad tendencjami w gospodarce polskiej. Serdecznie dziękujemy dr Katarzynie Lada za wsparcie merytoryczne projektu, a także prof. Cezaremu Wójcikowi (opiekun naukowy Koła), Karolinie Konopczak (I koordynator projektu) oraz wielu innym osobom, które przyczyniły się do powstania projektu i jego rozwoju w przeszłości.

2

Opis metody

Prognozy zostały uzyskane w 3 etapowym procesie:

2.1

Szacunki na III kwartał 2010

W momencie budowy modeli ekonometrycznych nie dysponowaliśmy wszystkimi danymi za III kwartał 2010 roku. W szczególności mowa tu o dynamice PKB, spożycia indywidualnego, nakładów brutto na środki trwałe i innych danych z rachunków narodowych. Zaszła zatem potrzeba oszacowania brakujących wielkości na podstawie dostępnych danych miesięcznych. Szacunki uzyskano przy pomocy klasycznej metody najmniejszych kwadratów (KMNK) oraz modeli autoregresji ze średnią ruchomą (ARIMA).

2.2

Modele ekonometryczne i prognozowanie na okres od IV kwartału 2010 do III kwartału 2011

Do prognozowania zastosowaliśmy metody analizy szeregów czasowych. Zbudowane zostały modele klasy wektorowej autoregresji (VAR), ARIMA i KMNK. Stworzyliśmy główny model VAR, z którego prognozy zostały użyte jako zmienne egzogeniczne w innych modelach. Źródłem danych był Główny Urząd Statystyczny. Dane obejmują lata 2000-2010, są to dane kwartalne na temat głównych zmiennych makroekonomicznych gospodarki polskiej.

2.3

Sprawdzanie zgodności otrzymanych prognoz z wiedzą ekspercką członków Sekcji

Po uzyskaniu prognoz z modeli ekonometrycznych przeprowadziliśmy dyskusję w ramach Sekcji o ich zasadności i adekwatności co do naszych oczekiwań


Studenckie Koło Naukowe Finansów Międzynarodowych

4

i wiedzy na temat zjawisk ekonomicznych. Niektóre z prognoz uległy modyfikacjom.

3

Wzrost gospodarczy

W tej części zaprezentowane zostaną opis dotychczasowych trendów i prognoza dynamiki PKB na 2011 rok. Następnie przedstawione będą prognozy jego składowych, a więc dynamiki: spożycia, nakładów brutto na środki trwałe oraz salda obrotów z zagranicą.

3.1

Produkt Krajowy Brutto

Obecną sytuację gospodarczą identyfikujemy jako początek fazy wzrostowej cyklu koniunkturalnego. Wskazują na to tendencje zwyżkowe różnorodnych wskaźników wyprzedzających — stanu zapasów, podaży pieniądza, wykorzystania mocy produkcyjnych, kursów akcji, zadłużenia gospodarstw domowych oraz stabilne, pozytywne prognozy ogólnej sytuacji gospodarczej wśród przedsiębiorców. Szacujemy, że w III kwartale bieżącego roku stopa wzrostu PKB wyniosła 4,2%. Natomiast na przełomie lat 2010 i 2011 oczekujemy, że wzrost gospodarczy w Polsce przyspieszy i że jego tempo w stosunku do analogicznego kwartału roku poprzedniego wyniesie powyżej 4%. W I kwartale 2011 roku zostanie osiągnięty szczyt — 4,7%, następnie w kolejnych dwóch kwartałach tempo wzrostu PKB spadnie do około 4,3%. Uzasadnieniem dla utrzymania pozytywnych tendencji ostatnich dwóch kwartałów w gospodarce jest wzrost konsumpcji oraz eksportu, którego tempo w III kwartale szacujemy na poziomie 12,0% r/r1 . Wprawdzie oceniamy, że stopa wzrostu spożycia indywidualnego wyniosła w III kwartale 2010 roku jedynie 2,8%, jednak w kolejnym okresie oraz w 2011 roku przekroczy ona 3,5%. Również wzrost inwestycji przyspieszy. Jak wynika z prognozy nakładów brutto na środki trwałe, przedsiębiorstwa zaczynają coraz śmielej podejmować nowe projekty inwestycyjne ze względu na stale rosnące wykorzystanie mocy produkcyjnych. W pierwszej połowie 2011 roku spodziewamy się wystąpienia zjawisk, które mogą zmniejszyć tempo PKB w Polsce. Przede wszystkim oczekujemy, że w I kwartale 2011 roku podniesione zostaną stopy procentowe przez bank centralny, co spowoduje ostudzenie zapału przedsiębiorców poprzez przewidywany wzrost kosztów uzyskania kredytów. Ponadto przewidujemy, że sytuacja na rynkach światowych ulegnie zmianie — już widoczne jest spowolnienie w USA, coraz więcej ekonomistów spodziewa się ”podwójnego dna” kryzysu finansowego. Słabe nastroje w USA przełożą się na pogorszenie sytuacji zarówno w Unii Europejskiej jak i w Azji. Nastąpi zatem spadek popytu zewnętrznego na produkty polskie, co zostanie spotęgowane umacnianiem się złotego względem euro i dolara. Tym niemniej uważamy, że dynamika PKB w Polsce nie spadnie znacznie, ponieważ konsumpcja i inwestycje wypełnią lukę po eksporcie. 1

W stosunku do analogicznego okresu roku porzedniego


Studenckie Koło Naukowe Finansów Międzynarodowych

3.2

5

Spożycie indywidualne

Tempo wzrostu spożycia indywidualnego wyniosło 3,0% w II kwartale 2010 roku i była to największa wartość od roku. Szacujemy, że w III kwartale spadło ono do 2,7%, co wynika z utrzymującej się nadal negatywnej oceny bieżącej sytuacji gospodarczej przez gospodarstwa domowe w Polsce. Prognozujemy, że w 2011 roku stopa wzrostu spożycia indywidualnego będzie stale rosła. W I kwartale wskaźnik ten osiągnie poziom 3,5%. Wpływ na ten poziom będą miały podniesienie podatku VAT oraz podwyżki cen regulowanych na początku 2011 roku. W II kwartale tempo wzrostu spożycia indywidualnego wyniesie 3,8%, a w III kwartale 3,9%. Wzrost dynamiki spożycia indywidualnego będzie wywołany przede wszystkim poprawą bieżących nastrojów konsumenckich. W związku z przewidywanym spadkiem bezrobocia, wyższą dynamiką wzrostu wynagrodzeń, a także dalszym wzrostem zadłużenia gospodarstw domowych średniookresowo zwiększy się konsumpcja.

3.3

Nakłady brutto na środki trwałe

Prognozujemy, że w najbliższych kwartałach nastąpi zwiększenie inwestycji. Ich stopa wzrostu w 2011 roku będzie utrzymywać się na poziomie między 5-7%. Jak podał GUS, w IV kwartale 2010 wykorzystanie mocy produkcyjnych w przedsiębiorstwach wyniesie 76%, co oznacza wzrost o 2 punkty procentowe w porównaniu z poprzednim kwartałem bieżącego roku. Na podstawie posiadanego portfela zamówień 13% firm uznało, że posiadane zdol-


Studenckie Koło Naukowe Finansów Międzynarodowych

6

ności produkcyjne są zbyt małe, podczas gdy przed rokiem było to jedynie 7%.

3.4

Handel zagraniczny

W III kwartale szacujemy, że stopy wzrostu eksportu i importu w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wyniosą odpowiednio 12,0% i 13,0%. W przyszłym roku oczekujemy stopniowego spowolnienia wzrostu poziomów wartości obydwu przepływów między Polską a zagranicznymi partnerami handlowymi do odpowiednio 8,7% i 7,0%. Od początku 2010 roku można zauważyć, iż zarówno eksport, jak i import rosną bardzo dynamicznie. Wynika to między innymi z niskiej bazy odniesienia ukształtowanej w 2009 roku za sprawą załamania w handlu zagranicznym. Dodatkowym bodźcem do szybkiego wzrostu tych zmiennych makroekonomicznych jest notująca wysoki wzrost produktu gospodarka naszego największego partnera handlowego — Niemiec2 . Wskazują na to najnowsze badania Instytutu Badań Gospodarczych (IFO) w Monachium3 . Jednak obecny wysoki wzrost PKB Niemiec powinien zwolnić w przyszłym roku do poziomu swojego potencjału, aby uniknąć przegrzania gospodarki. Ponadto przewidujemy, że w horyzoncie prognozy złoty będzie się umacniać 2

Znaczna część importu to tzw. import zaopatrzeniowy, półprodukty i komponenty do produkcji towarów sprzedawanych następnie za granicę. W związku z tym im szybciej rośnie eksport, tym bardziej przyspiesza i import 3 indeks IFO, obrazujący nastroje wśród niemieckich przedsiębiorców, wzrósł w październiku do najwyższego poziomu od 3,5 roku — 107,6 pkt.


Studenckie Koło Naukowe Finansów Międzynarodowych

7

w stosunku do euro i dolara, na co może wpłynąć między innymi zapowiedziana już przez FED runda ilościowego luzowania polityki pieniężnej. Oprócz rosnącej presji na aprecjację złotego widać również ryzyko nadmiernego wzrostu inflacji, a co za tym idzie prawdopodobnej podwyżki stóp procentowych przez RPP. Oczekiwania odnośnie wzrostu stóp procentowych, aprecjacja złotego oraz prawdopodobne przyszłoroczne spowolnienie gospodarki Niemiec utwierdziły Sekcję w przekonaniu, że dynamika wzrostu eksportu i importu będzie w horyzoncie prognozy na umiarkowanym poziomie.

4 4.1

Rynek pracy Bezrobocie rejestrowane

Stopa bezrobocia rejestrowanego w III kwartale 2010 wyniosła 11,5%, o 0,6 punktu procentowego więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Świadczy to o wystąpieniu opóźnienia w stosunku do spowolnienia gospodarczego w 2009 roku. Sekcja prognozuje wzrost stopy bezrobocia w dwóch kolejnych kwartałach do 12,0% oraz 12,8% (wysokość porównywalna z analogicznymi kwartałami roku poprzedniego), determinowany głównie przez czynniki sezonowe, a także słabnący wpływ wcześniejszej stagnacji gospodarczej. W II i III kwartale 2011 r. spodziewany jest spadek stopy bezrobocia rejestrowanego do 11,8% i 11,6%, związany z pojawieniem się prac o charakterze sezonowym, a także poprawą sytuacji gospodarczej. Będzie to związane ze zwiększającym się wykorzystaniem mocy produkcyjnych i większym popytem na siłę roboczą ze strony przedsiębiorstw.


Studenckie Koło Naukowe Finansów Międzynarodowych

4.2

8

Bezrobocie BAEL

Stopa bezrobocia według metodologii Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w III kwartale 2010 r. oszacowana została na poziomie 10,2%, co stanowi wzrost o ponad 2 punkty procentowe w porównaniu z III kwartałem 2009 roku oraz o 0,7 punktu procentowego w stosunku do II kwartału 2010 r. W kolejnym kwartale oczekujemy spadku stopy bezrobocia BAEL do 9,4%, co stanowi znaczne odchylenie od ogólnej tendencji dla tego okresu, związane z brakiem spadku liczby miejsc pracy o charakterze sezonowym. W I kwartale 2011 r. prognozowany jest wzrost do 10,3%. W II i III kwartale 2011 r. spodziewany jest znaczący spadek stopy do 9,2% oraz 8,5% (o 0,3 i 0,7 p. p. w stosunku do analogicznych kwartałów 2010 r.), co zgodne jest z empiryczną zależnością między wzrostem produktu o 3-4% a spadkiem stopy bezrobocia o około 1 punkt procentowy.

4.3

Wynagrodzenia

Tempo wzrostu przeciętnego realnego wynagrodzenia brutto w polskiej gospodarce wyniosło w III kwartale tego roku 2,1% w stosunku do tego samego kwartału roku poprzedniego. Był to wzrost o 0,6 punktu procentowego wyższy niż w okresie poprzednim. Prognozujemy, że w ostatnim kwartale tego roku tempo to utrzyma się na zbliżonym poziomie. Pomimo przewidywanego rosnącego tempa wzrostu PKB, dynamika wynagrodzeń będzie hamowana poprzez zwiększające się w tym okresie bezrobocie. W I i II kwartale 2011 roku przewidujemy wzrost


Studenckie Koło Naukowe Finansów Międzynarodowych

9

stopy wzrostu wynagrodzeń realnych odpowiednio do 2,5% oraz 2,9%. Będzie to spowodowane dalszym wzrostem dynamiki PKB w I kwartale oraz spadkiem bezrobocia w II kwartale. W III kwartale 2011 roku tempo wzrostu wygrodzeń utrzyma się na poziomie 2,9%, pomimo zmniejszenia się dynamiki wzrostu PKB. Przyczyni się do tego głównie poprawiająca się sytuacja na rynku pracy, czyli dalszy spadek stopy bezrobocia oraz wzrost zapotrzebowania na pracowników w związku z przewidywanym wzrostem wskaźników wykorzystania mocy produkcyjnych.

5

Inflacja

W III kwartale 2010 roku odnotowany został pierwszy od 9 miesięcy wzrost stopy inflacji CPI w stosunku do analogicznego kwartału roku poprzedniego i osiągnął poziom celu inflacyjnego Rady Polityki Pieniężnej, czyli 2,5%. W październiku wskaźnik ten przyjął wartość 2,8%. Wzrost ten był spowodowany w znacznej mierze podwyższonymi cenami surowców rolnych na świecie i pochodnymi wysokimi dynamikami cen żywności w Polsce. Przewidujemy, że stopa inflacji CPI osiągnie poziom 2,8% w IV kwartale 2010 roku w konsekwencji dalszych wzrostów cen żywności. W I kwartale 2011 stopa inflacji osiągnie 3,0%, na co wpływ będzie miała podwyżka podatku od wartości dodanej oraz podniesienie cen energii elektrycznej. W II kwartale przyszłego roku oczekujemy utrzymania się stopy na poziomie 3,0% jako rezultat dalszego wpływu zwiększonych cen z początku roku, a


Studenckie Koło Naukowe Finansów Międzynarodowych

10

także wzrostu cen gazu ziemnego. W II i III kwartale na zmniejszenie stopy inflacji będzie oddziaływać efekt bazy, jednakże jego wpływ będzie niższy, niż w lutym i marcu bieżącego roku. W III kwartale oczekujemy, że stopa osiągnie poziom 3,2%. W całym horyzoncie prognozy oczekiwana pozytywna sytuacja w polskiej gospodarce będzie miała dodatni wpływ na stopę inflacji. Mimo że nie osiągnie jeszcze poziomu sprzed kryzysu finansowego, wzrost popytu wewnętrznego będzie stabilny. Jednak ze względu na oczekiwaną średniookresową aprecjację złotego, stopa inflacji cen transakcyjnych importu będzie na relatywnie niskim poziomie w porównaniu z ostatnim okresem. Będzie to skutkowało utrzymywaniem się stopy inflacji CPI poniżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego RPP. W horyzoncie prognozy, na wzrost stopy inflacji CPI w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego roku oddziaływać będą także efekty statystyczne, poprzez stały wpływ przez cały rok wysokich stóp inflacji w stosunku do poprzedniego miesiąca — z września, października i listopada (wzrost cen żywności) oraz początku 2011 roku (podniesienie podatku VAT oraz niektórych cen regulowanych).


Studenckie Koło Naukowe Finansów Międzynarodowych

6

11

Zespół

Sekcja Uczestnicy Michał Antoszewski / antoszewski.michal@gmail.com Student III roku Studium Licencjackiego SGH (kierunek Ekonomia). Do jego zainteresowań naukowych należą: modelowanie i prognozowanie ekonometryczne w makroekonomii, polityka pieniężna oraz teoria wzrostu gospodarczego. Biegle posługuje się językiem angielskim oraz niemieckim. W wolnym czasie miłośnik jazdy na rowerze i podróży krajoznawczych. Członek SKN FM od października 2009 r. Marcin Chrostowski (koordynator) / ma.chrostowski@gmail.com Student III roku Studium Licencjackiego SGH (Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne) oraz II roku Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW (Matematyka). Dobrze włada językiem angielskim, posługuje się także językiem niemieckim. Naukowo interesuje się analizą szeregów czasowych oraz polityką pieniężną. Poza tym do kręgu jego zainteresowań należy piłka nożna oraz fotografia. Tomasz Miklewicz (koordynator) / tomasz.miklewicz@gmail.com Student I roku Studium Magisterskiego SGH (Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne). ”Prognozami” zajął się, ponieważ chciał wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu ekonometrii i makroekonomii zdobytą podczas studiów. Od początku studiów związany z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów (NZS), w ramach którego działał przy projekcie Warszawska Akademicka Liga Bowlingu. W czasie wolnym uprawia sporty zespołowe (piłka nożna, siatkówka) oraz gra w strategiczne gry planszowe. Marta Skiba / martasskiba@gmail.com Studentka III roku Studium Licencjackiego SGH (Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne). Do kręgu jej zainteresowań należy m.in. ekonometria szeregów czasowych oraz psychologia zachowań konsumenckich. Wiceprzewodnicząca SKN FM od października 2010. Włada językiem angielskim i niemieckim. Miłośniczka literatury podróżniczej i tańca orientalnego.


Studenckie Koło Naukowe Finansów Międzynarodowych

12

Daniel Sorokosz / dsorokosz@wp.pl Student III roku Studium Licencjackiego SGH (Finanse i Rachunkowość). Odbył praktyki w Centralnym Domu Maklerskim Pekao SA, pracował na stanowisku Doradcy Finansowego w Open Finance SA. Dobrze włada językiem angielskim i niemieckim. Interesuje się rynkami finansowymi, w szczególności rynkiem kapitałowym. Do jego hobby należą gra na gitarze, książki i filmy podróżnicze oraz fantasy. Jan Szumieł / jan.szumiel@gmail.com Student III roku Studium Licencjackiego SGH (Ekonomia) i II roku UW (Matematyka). Stypendysta m. st. Warszawy za osiągnięcia sportowe. Biegle włada językiem angielskim, komunikatywnie niemieckim, uczy się języka francuskiego. Interesuje się teorią gier, ekonomią dobrobytu i pracy. Wielki pasjonat wszelkiej aktywności sportowej, przede wszystkim sportów wodnych (żeglarstwo, windsurfing, kajakarstwo) i pieszych wypraw górskich. W 2007 roku zdobył Mistrzostwo Polski Juniorów w Brydżu Sportowym, który trenuje od 7 lat. Konrad Szymczyk / ko.szymczyk@gmail.com Student III roku Studium Licencjackiego SGH (Ekonomia) i I roku Wydziału Prawa i Administracji UW (Prawo). Finalista Olimpiady Historycznej. Biegle włada językiem angielskim, komunikatywnie niemieckim. Interesuje się szeroko pojętymi metodami ilościowymi, polityką pieniężną i historią myśli ekonomicznej. Jego hobby to literatura fantasy (Tolkien, Sapkowski), muzyka (klasyczna oraz poezja śpiewana - Kaczmarski, Gintrowski), historia, podróże. Konsultacja naukowa dr Katarzyna Lada / klada@wne.uw.edu.pl Doktor Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski (rozprawa doktorska pt. „Makroekonometryczne modelowanie polskiej gospodarki a obserwacje nietypowe w danych”). Magister matematyki, Uniwersytet Warszawski, specjalizacja Matematyka Stosowana. W sierpniu 2003 stypendium DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst) na Uniwersytecie w Heidelbergu. Od listopada 2002 współpracuje z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową, z obszarem badawczym Badania koniunkturalne i sektorowe. W 2005 roku współpracowała z Departamentem Analiz Makroekonomicznych i Strukturalnych NBP. Od marca 2006 współpracuje z Instytutem Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Od sierpnia 2007 pracuje w NBP, a od lutego 2009 również jako adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Głównym obszarem zainteresowań badawczych jest modelowanie makroekonometryczne (zwłaszcza odporne procedury estymacji) oraz prognozowanie gospodarcze.


Studenckie Koło Naukowe Finansów Międzynarodowych

13

Koło Opiekun naukowy prof. dr hab. Cezary Wójcik / cezary.wojcik@sgh.waw.pl Profesor SGH i PAN, visiting professor w Harvard Kennedy School of Government i National Bureau of Economic Research. W przeszłości Dyrektor Biura ds. Integracji ze Strefą Euro w NBP (2007-2008), członek Rady Makroekonomicznej przy Ministrze Finansów i Radca Ministra (2004-2005), pracownik Europejskiego Banku Centralnego (2003-2004), Narodowego Banku Austrii i Wiedeńskiego Instytutu Międzynarodowych Studiów Porównawczych (2000-2002). Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu polityki pieniężnej i kursowej. Laureat nagrody City Bank Handlowy za szczególny wkład w rozwój nauki ekonomii i finansów oraz Nagrody Prezesa Rady Ministrów za rozprawę habilitacyjną. Stypendysta Fulbrighta, Komisji Europejskiej, Tygodnika ”Polityka”, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Strona internetowa: www.cezarywojcik.eu Przewodniczący Aleś Alachnoviˇ c / ales.alachnovich@gmail.com Student I roku Studium Magisterskiego SGH (Ekonomia), przewodniczący SKN FM, ekonomista Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych Białoruś. Dwukrotny finalista Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, laureat Olimpiady Języka Rosyjskiego, a także stypendysta Ministra Edukacji Narodowej. Autor kilku publikacji naukowych. Ukończył praktykę w Narodowym Banku Polskim oraz Banku Millenium. Interesuje się transformacją, rynkami finansowymi i tangiem. Mówi po angielsku, białorusku, niemiecku i rosyjsku.


Dane GUS-u i prognozy SMPM

I 2010

II 2010

III 2010

IV 2010

I 2011

II 2011

III 2011

dynamika Produktu Krajowego Bru!o 1,2

103

103,5

104,2

104,5

104,7

104,5

104,3

dynamika spożycia indywidualnego 1,2 dynamika nakładów bru!o na inwestycje1,2

102,2

103,0

102,7

103,2

103,5

103,8

103,9

87,6

98,3

103,5

104,4

105,1

106

106,5

dynamika inflacji CPI2

103,0

102,3

102,5

102,8

102,9

102,9

103,0

dynamika eksportu5

119,9

124,5

112

111,2

109,6

109

108,7

dynamika importu5

118,4

120,6

113

111,4

108,1

108,9

107,0

dynamika wynagrodzeń2,4

101,1

101,5

102,1

102,1

102,5

102,9

102,9

stopa bezrobocia rejestrowanego

12,9

11,6

11,5

12,0

12,8

11,8

11,6

stopa bezrobocia BAEL3

10,6

9,5

10,2

9,4

10,3

9,1

8,5

Źródło: Główny Urząd Statystyczny szacunki własne Prognoza własna

1.

W cenach średniorocznych roku poprzedniego

2.

Dynamika w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego

3.

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności

4.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia realne bru#o w gospodarce narodowej ogółem

5.

W dolarach amerykańskich (USD)

Prognozy Gospodarki Polskiej - listopad 2010 (4)  
Prognozy Gospodarki Polskiej - listopad 2010 (4)  

Prognozy makroekonomiczne dla Polski.

Advertisement