Page 1

MONITORING MACRO

No 2, 26 lipca 2010


Warszawa, 26 lipca 2010

Monitoring Macro

2

Numer: 2, 07/2010

MONITORING MACRO Opiekun Naukowy SKN FM: Prof. dr hab. Cezary Wójcik

Redakcja: Martyna Izdebska-Tran, Robert Kardaś, Grzegorz Powalski

 PRODUKT KRAJOWY BRUTTO PKB, Konsumpcja i Inwestycje (GUS)

125

 PKB w I kw. wzrosło realnie o 3,0 proc. wobec 3,3 proc. kwartał wcześniej. GUS oczekuje, że wzrost PKB w II kw. wyniesie między 3,0 a 3,3 proc.

120 115

 Konsumpcja w I kw. wzrosła o 2,2 proc., inwestycje zaskoczyły spadkiem o 12,4 proc. Największy wpływ na wzrost PKB miały: popyt krajowy (2,3 p.p.), spożycie ogółem (2,0 p.p.) i popyt zagraniczny (0,7 p.p.). Nakłady brutto na środki trwałe wpłynęły ujemnie (-1,8 p.p.).

110 105 100 95 90 85 I

II

III

2005

IV

I

II

III

2006

IV

I

II

III

IV

2007

I

II

III

IV

I

2008

II

III

2009

IV

I 2010

DynamikaPKB realna DYNAMIKA RDRPKB RdR DynamikaKONSUMPCJI Konsumpcji RDR RdR DYNAMIKA DynamikaINWESTYCJI InwestycjiRDR RdR DYNAMIKA

 Bank Światowy ocenia w najnowszym raporcie, że wzrost PKB Polski może przekroczyć 3,0 proc. w 2010 r. oraz osiągnąć 3,7 proc. w 2011 r.

 PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA Produkcja przemysłowa (GUS)

130

 Produkcja przemysłowa wzrosła w czerwcu o 14,5 proc. wobec 13,5 proc. w maju, i była wyższa od oczekiwań rynkowych o 2,5 p.p.

120

 Największy wzrost zanotowali producenci sprzętu komputerowego, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 98,1 proc.), chemikaliów (35,5 proc.), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (22,6 proc.) i branża papiernicza (19,6 proc.). Spadek zanotowali producenci pozostałego sprzętu transportowego (o 19,4 proc.), napojów (o 13,6 proc.) oraz mebli (o 6,8 proc.).

110 100 90 80 I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V 2005

2006

2007

2008

2009

2010

Dynamika produkcji przemysłowej RdR Dynamika produkcji przemysłowej RdR

 Ministerstwo Gospodarki (MG) spodziewa się, że dynamika produkcji w lipcu będzie zbliżona do 12 proc. i utrzyma się na wysokim poziomie w kolejnych kwartałach.

 SPRZEDAŻ DETALICZNA Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących (GUS)

130

 Sprzedaż detaliczna wzrosła w czerwcu o 6,4 proc. wobec 4,3 proc. w maju.  Do wzrostu najbardziej przyczyniła się wyższa sprzedaż w branży farmaceutycznej i kosmetycznej (20,4 proc.), mebli, sprzętu RTV i AGD (19,7 proc.), w niewyspecjalizowanych sklepach (14,6 proc.), paliw (13,6 proc.), odzieży i obuwia (12,2 proc.) i motoryzacyjnej (8,5 proc.). Spadła sprzedaż prasy i książek (o 8,8 proc.).

120 110 100 90 80 I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V 2005

2006

2007

2008

2009

Dynamika sprzedaży detalicznej RdR Dynamika sprzedaży detalicznej RdR

2010

 Niepokojącym sygnałem może być obniżenie się w czerwcu wskaźników nastrojów konsumentów, badanych przez GUS.


Warszawa, 26 lipca 2010

Monitoring Macro

3

 STOPA BEZROBOCIA Stopa bezrobocia i zatrudnienie w przemyśle (GUS, Eurostat)

25

5500

20

 W czerwcu bezrobocie rejestrowane spadło do 11,6 proc. z 11,9 proc. w maju. Zatrudnienie w przemyśle wzrosło w tym czasie do 5336 tys. osób.

5300

15

5100

10

4900

5

4700 I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V 2005

2006

2007

2008

2009

 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wskazuje, że na trend spadkowy bezrobocia wpływa realizacja przez urzędy pracy programów aktywizacji z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego.  Stopa bezrobocia do końca 2010 r. może wzrosnąć według oczekiwań rynkowych, ale do poziomu nie wyższego niż 12,5 proc.

2010

Stopa bezrobocia rejestrowanego (w proc., lewa oś) Stopa bezrobocia rejestrowanego Stopa bezrobocia BAEL (w proc., lewa oś) BAEL Przeciętne zatrudnienie w przemyśle (w tys., prawa Przeciętne zatrudnienie w przemyśle (woś) tys.)

 INFLACJA Inflacja (NBP, GUS)

105

 Inflacja CPI wyniosła w czerwcu 2,3 proc. (cel inflacyjny NBP 2,5 proc., +/- 1 p.p.). Analitycy MG prognozowali nieco wolniejsze tempo wzrostu cen.

104

 Najsilniejszy wpływ na kształtowanie inflacji miał wzrost cen żywności (0,5 proc.) oraz towarów i usług związanych z mieszkaniem (0,3 proc.). Droższa żywność była wynikiem wzrostu cen owoców (o 4,7 proc.) oraz drobiu i mięsa. Wzrost kosztów dóbr i usług związanych z mieszkaniem wynikał przede wszystkim ze zmian w taryfach.

103 102 101 100 99 I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V 2005

2006

2007

2008

2009

2010

Inflacja CPI INFLACJA CPI Inflacja bazowa po wyłączeniu cen administrowanych PO WYŁĄCZENIU CEN ADMINISTROWANYCH

 MG szacuje, że roczny wskaźnik wzrostu cen w lipcu utrzyma się poniżej celu inflacyjnego Rady Polityki Pieniężnej. Powinien on spaść w lipcu do 2,1 proc.

 STOPY PROCENTOWE Stopa referencyjna, WIBOR 1M i WIBROR 3M (NBP, Stooq.pl)

7,00

 RPP pozostawiła w czerwcu stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Stopa referencyjna wynosi 3,50 proc. Podkreślono jednak, że wzrost stóp możliwy jest jeszcze w tym roku, ze względu na prognozowany wzrost inflacji.

6,50 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII 2005

2006

2007

WIBOR 1M (średnie miesięczne) Serie1 WIBOR 3M (średnie miesięczne) Serie2 Stopareferencyjna referencyjna NBP Stopa

2008

2009

2010

 Stopy WIBOR wciąż malały osiągając historycznie niskie poziomy, podobnie jak stopy LIBOR i EURIBOR. Średnia stopa 1-miesięcznego WIBOR-u wyniosła w lipcu 3,60 proc., a WIBOR 3-miesięcznego 3,81 proc., odpowiednio o 4 i 6 pkt. bazowych niżej niż w miesiącu poprzednim.  Średnia rentowność 49-tygodniowych bonów skarbowych wyniosła podczas aukcji 26 lipca 3,98 proc. i była wyższa od aukcji z maja o ok. 15 pkt. bazowych.


Warszawa, 26 lipca 2010

Monitoring Macro

4

 BILANS PŁATNICZY 50000,0

Eksport, import towarów oraz rachunek obrotów bieżących w mln zł (GUS, NBP)

1 000 0

45000,0

-1 000 40000,0

-2 000

35000,0

-3 000 -4 000

30000,0

-5 000 25000,0

-6 000

20000,0

 Wielkość eksportu towarów wzrosła w maju w relacji do poprzedniego miesiąca o blisko 5 proc. W ujęciu rocznym eksport wzrósł o ponad 14 proc. Tempo wzrostu importu było większe mdm o prawie 7 proc., a rdr o nieco ponad 19 proc.  Ujemne saldo bilansu handlowego wyniosło -1,845 mld zł, pogarszając się o blisko 20 proc. mdm. W analogicznym okresie 2009 r. saldo obrotów towarowych było z kolei bardzo bliskie równowagi.

-7 000

 W maju ujemne saldo rachunku obrotów bieżących wyniosło ok. 1,09 mld zł i było lepsze mdm o 210 mln zł (16 proc.). Na jego wysokość wpłynęły ujemne saldo dochodów i obrotów towarowych oraz dodatnie transferów bieżących i usług. Saldo rachunku obrotów bieżących stanowiło ok. 2% PKB i nie stanowiło zagrożenia dla stabilności złotego.

I III V VIIIX XI I III V VIIIX XI I III V VIIIX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V 2005

2006

2007

2008

2009

2010

Import (lewa oś) Import Eksport (lewa oś) Eksport bilans obrotów bieżących Rachunek obrotów bieżących (prawa oś)

 KURSY WALUTOWE Kurs EUR/PLN i USD/PLN (NBP)

4,8000

3,8000

4,6000

3,6000

4,4000

3,4000 3,2000

4,2000

3,0000

4,0000

2,8000

3,8000

2,6000

3,6000

2,4000

3,4000

2,2000

3,2000

2,0000 I III V VI IX XI I III V VI IX XI I III V VI IX XI I III V VI IX XI I III V VI IX XI I III V 2005

2006

2007

2008

2009

2010

EUR/PLN (LEWA OŚ)oś) EUR/PLN (lewa USD/PLN (PRWA OŚ) oś) USD/PLN (prawa

Kurs EUR/USD (NBP)

 Kurs EUR/PLN w ciągu ostatnich 30 dni fluktuował w granicach 4,06 zł do 4,16 zł, notując 23 lipca poziom 4,06 zł.  Kurs USD/PLN poruszał się w analizowanym okresie w trendzie spadkowym, osiągając 23 lipca poziom 3,14 zł. Wykazywał dość dużą zmienność, fluktuując w przedziale 3,14 zł – 3,32 zł. Od początku lipca złoty stale umacniał się wobec dolara.  Umocnienie złotego jest wynikiem wzrostu notowań EUR/USD oraz poprawy klimatu inwestycyjnego na rykach finansowych. Inwestorzy spodziewają się dalszej aprecjacji złotego do końca miesiąca.

 Kurs EUR/USD wahał się w przedziale od 1,22 USD do 1,29 USD w ostatnich 30 dniach.

1,6000

 Kurs EUR/USD wykazywał stałą tendencję wzrostową. Na dzień 23 lipca kurs wynosił 1,29 USD. Potencjał wzrostowy tworzyły z jednej strony udane aukcje hiszpańskiego i francuskiego długu, z drugiej kolejne słabsze od prognoz dane z amerykańskiej gospodarki.

1,5000 1,4000 1,3000 1,2000 1,1000 I III V VI IX XI I III V VI IX XI I III V VI IX XI I III V VI IX XI I III V VI IX XI I III V 2005

2006

EUR/USD EUR/PLN (LEWA OŚ)

2007

2008

2009

2010

 Analitycy rynkowi prognozują, że kurs EUR/USD może zatrzymać się na lokalnym szczycie 1,30 USD przez najbliższych kilka dni. Dalsze wzrosty uzależnione są od nastrojów w Stanach Zjednoczonych.


Warszawa, 26 lipca 2010

Monitoring Macro

5

 SUROWCE Ceny złota i ropy naftowej (Economagic, LBMA)

1400

140

1200

120

1000

100

800

80

600

60

400

40

200

20 I III V VI IX XI I III V VI IX XI I III V VI IX XI I III V VI IX XI I III V VI IX XI I III V VI 2005

2006

2007

2008

2009

2010

ZłotoUSD/UNCJA (USD/uncja,(LEWA lewa OŚ) oś) ZŁOTO RopaUSD/BARYŁKA (USD/baryłka, prawaOŚ) oś) ROPA (PRAWA

 Kurs złota w ostatnich 30 dniach fluktuował pomiędzy 1181,5 USD i 1256 za uncję. Cena ropy natomiast wahała się pomiędzy 74 USD a 80,5 USD za baryłkę.  Zdaniem przedstawicieli branży, zwyżkowa tendencja na rynku złota spowodowana jest między innymi osłabieniem kursu dolara i tym samym spadku ceny kruszcu w innych walutach. Ceny ropy nie wykazywały się dużą zmiennością.  Cena ropy naftowej w najbliższych dniach może spadać w efekcie publikacji raportu Departamentu Energii, który negatywnie zaskoczył rynek. Cena złota powinna dalej rosnąć, choć już nie w takim tempie jak w ostatnich miesiącach.

 NOTOWANIA GIEŁDOWE Notowania indeksu WIG i WIG20 (GPW) 80000

4000

70000

3500

60000

3000

50000

2500

40000

2000

30000

1500

20000

 Indeks WIG osiągnął 23 lipca wartość 42 292 pkt., tj. o ponad 1900 pkt. wyższą niż pod koniec czerwca. Średnie obroty na sesji były w lipcu jednak o ¼ niższe w porównaniu do poprzedniego miesiąca.  Kurs WIG20 znajdował się w wyraźnym trendzie zwyżkowym, przy dużych średnich obrotach na sesję przekraczających 1 mld zł. Wartość indeksu 23 lipca wyniosła 2460 pkt. i była o ponad 5% wyższa niż miesiąc wcześniej.

1000 I III VVII IX XI I III V VII IX XI I III VVII IX XI I III VVII IX XI I III VVII IX XI I III V VII 2005

2006

2007

2008

2009

2010

WIG (lewa oś) OŚ) WIG (LEWA WIG20 (prawa oś) OŚ) WIG20 (PRAWA

 Najbliższy czas będzie okresem publikacji danych finansowych firm za II kwartał. Analitycy spodziewają się dobrych wyników, co może pchnąć indeksy w górę. Pozytywnym nastrojom sprzyja umocnienie złotego.

 INFLACJA W STREFIE EURO I USA Inflacja w strefie euro i Stanach Zjednoczonych (Eurostat, Fed)

106

 Inflacja HICP w strefie euro wyniosła w czerwcu 1,4 proc. wobec 1,6 proc. w maju, natomiast CPI w Stanach Zjednoczonych spadło do 1,1 proc. wobec 2,0 proc.

105 104

 Europejski Bank Centralny wskazuje, że wzrost inflacji w ostatnich miesiącach wynika z podwyżek cen energii, jednak do końca roku HICP utrzyma się poniżej, ale blisko 2 proc. Departament Pracy Stanów Zjednoczonych wskazuje na wpływ niższych cen energii elektrycznej na spadek wskaźnika CPI.

103 102 101 100 99 98 97 I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V 2005

2006

2007

2008

InflacjaHICP HICPw wstrefie strefie euro Inflacja euro InflacjaCPI CPIw wStanach Stanach Zjednoczonych Inflacja Zjednoczonych

2009

2010

 Inflacja w strefie euro w utrzyma się do końca roku w przedziale 1,4 proc. i 1,6 proc. (EBC). Rezerwa Federalna utrzymuje, że wysoki poziom bezrobocia zadziała antyinflacyjnie.

Cut-off date: 23.07.2010 r.


Warszawa, 26 lipca 2010

Monitoring Macro

ZAŁĄCZNIK STATYSTYCZNY DANE MIESIĘCZNE

2009

2010

XII

I

II

III

IV

V

VI

Produkcja przemysłowaa

7,4

8,5

9,2

12,4

9,7

13,5

14,5

Indeks PMI

52,4

51

52,4

52,5

52,5

52,2

53,3

7,2

2,5

0,1

8,7

-1,6

4,3

6,4

-18,9

-18,4

-15,7

-17,3

-14,7

-12,3

-19

3,5

3,5

2,9

2,6

2,4

2,2

2,3

0

0,6

0,2

0,3

0,4

0,3

0,3

Inflacja PPI YoY

2,1

0,2

-2,4

-2,4

-0,4

1,5

1,9

Wynagrodzenia w przedsiębiorstwacha

6,5

0,5

2,9

4,5

3,2

4,8

3,5

Bezrobocie rejestrowaneb

11,9

12,7

13

12,9

12,3

11,9

11,6

12,4

11,9

20,1

24,1

21,5

24,3

-

-3,2

7,6

22,3

27

23

29,6

-

Eksport wg GUS , dane kumulowane

-15,9

1,8

7,5

14

15,4

17,8

-

- kraje rozwinięte

-13,2

-1,7

4,8

12,4

14,6

17,2

-

- kraje UE

-13,9

-2,7

3

11

13,3

16,3

-

- kraje rozwijające się

-12,8

46,7

41,6

31,7

27,5

28,4

-

- kraje Europy Śr. - Wsch.

-39,1

14,8

12,6

17,5

14,1

15,7

-

Rachunek obrotów bieżących w mln euro

-959

-754

155

-559

-336

-268

-

Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych netto, w mln euro

219

1153

814

1173

889

-370

-

Kurs EUR, w zł

4,1

4,05

3,93

3,85

3,9

4,08

4,14

Kurs USD, w zł

2,88

2,92

2,89

2,89

2,93

3,31

3,39

4,23

4,24

4,17

4,13

3,92

3,85

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

Sprzedaż detaliczna

a

Wskaźnik ufności kons. (bieżący) Inflacja CPI YoYb b

Inflacja CPI MoM b

a,c

Eksport , dane miesięczne NBP a,c

Import , dane miesięczne NBP a,c

a

WIBOR 3M , średnia miesięczna b

Główna stopa NBP

DANE KWARTALNE a

PKB

a

Inwestycje

Konsumpcja

a b

Bezrobocie BAEL

2008

2009

2010

III

IV

I

II

III

IV

I

5,2

3,2

0,7

1,1

1,8

3,3

3,0

5,6

6,1

-0,8

-3,3

-1,4

1,1

-12,4

5,6

5,4

3,3

1,6

2,3

1,7

2,2

6,6

6,7

8,3

7,9

8,1

8,5

10,6

a) Wzrost w proc. rok do roku ; b) Poziom w proc ; c) Wzrost eksportu liczony jest na podstawie danych w euro

Źródło: GUS, NBP, Reuters

3,5

6


Warszawa, 26 lipca 2010

Monitoring Macro

OPIEKUN NAUKOWY SKN FM Prof. dr hab. Cezary Wójcik Adiunkt w SGH i PAN, od maja 2007 r. do października 2008 r. Dyrektor Biura ds. Integracji ze Strefą Euro w NBP. Ukończył SGH oraz Wydział Prawa UW. Absolwent Advanced Studies Program in International Economic Policy Research w Kilońskim Instytucie Gospodarki Światowej i International Faculty Development Program w IESE Business School. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu polityki pieniężnej i kursowej. W 2004 r. powołany w skład Rady Makroekonomicznej przy Ministrze Finansów, w latach 2005-2006 Radca Ministra Finansów. W przeszłości pracował w Europejskim Banku Centralnym (2003–2004), Narodowym Banku Austrii i Wiedeńskim Instytucie Międzynarodowych Studiów Porównawczych (2000–2002). Stypendysta Fulbrighta, Komisji Europejskiej, Tygodnika „Polityka”, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Włada językiem angielskim, niemieckim i hiszpańskim. Opiekun naukowy SKN FM oraz inicjator Monitoringu Macro.

OPRACOWALI: Martyna Izdebska-Tran (Redaktor) Studentka V roku SGH (Finanse i Rachunkowość). Interesuje się polityką pieniężną i asymetrią informacji na rynkach finansowych, a poza uczelnią – wspinaczką skalną i kulturą Azji Południowo-Wschodniej. Moderator debat oksfordzkich oraz symulacji obrad ONZ. Ukończyła praktykę w Gazecie Giełdy „Parkiet”. W SKN FM od 2008 r., pełni funkcję wiceprzewodniczącej. Biegle posługuje się językiem angielskim, komunikatywnie niemieckim. Robert Kardaś (współredaktor) Absolwent dwóch studiów licencjackich na Uniwersytecie Gdańskim. Obecnie student V roku SGH (Finanse i Rachunkowość). Interesuje się rynkiem kapitałowym, w szczególności publicznym rynkiem giełdowym oraz rynkiem instrumentów pochodnych. W wolnym czasie lubi uprawiać sport, czytać książki o tematyce polityczno-historycznej. Mówi biegle po angielsku.

Grzegorz Powalski (współredaktor) Student V roku Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych (Nauki Polityczne) oraz II roku SGH (Finanse i Rachunkowość). Przez rok studiował również na Uniwersytecie Maltańskim. Interesuje się powiązaniami polityki z sektorem finansowym. Dobrze włada językiem angielskim, zna też język niemiecki i podstawy hiszpańskiego. Do jego pozanaukowych zainteresowań należą dyplomacja i żeglarstwo.

7

Monitoring - listopad 2010 (6)  
Monitoring - listopad 2010 (6)  

Monitoring Makroekonomiczny

Advertisement