Page 1

http://www.sgh.waw.pl/sknfm/

http://www.ises.edu.pl

GABINET CIENI RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ

Warszawa, 21 sierpnia 2008 r.

Informacja po posiedzeniu Gabinetu Cieni Rady Polityki Pieniężnej dnia 21 sierpnia 2008 roku∗ Gabinet Cieni Rady Polityki Pieniężnej podjął decyzję o pozostawieniu stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie:  stopę referencyjną – na poziomie 6,00% w skali rocznej,  stopę lombardową – na poziomie 7,50% w skali rocznej,  stopę depozytową – na poziomie 4,50% w skali rocznej,  stopę redyskonta weksli – na poziomie 6,25% w skali rocznej.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych pozostawały w lipcu przeciętnie na poziomie zbliżonym do zanotowanego w ubiegłym miesiącu. Odczyty inflacji bazowej wskazują na nieznaczne osłabienie wysokiej dynamiki cen, która pozostaje w pobliżu górnej granicy dopuszczalnego przedziału wahań wokół celu. Obok wysokiego tempa wzrostu cen żywności oraz nośników energii, wysokie odczyty inflacji w opinii Gabinetu Cieni mają również częściowo popytowy charakter i zasilane są wzrostem płac, jak również oczekiwaniami przyszłej wysokiej dynamiki wskaźnika. Aprecjacyjny trend złotego zgodnie z oczekiwaniami uległ pewnemu osłabieniu. Utrzymuje się jednak wysoki deficyt handlowy, finansowany napływem kapitału. Według szacunków Gabinetu Cieni, dynamika płac nadal przewyższa dynamikę wydajności pracy. Niemniej, dynamika produkcji przemysłowej okazała się niższa od oczekiwań, na co wpływ może mieć aprecjacyjny trend złotego, a także spowolnienie aktywności ekonomicznej w strefie euro. Także oczekiwania odnośnie do przyszłego kształtowania się koniunktury uległy pogorszeniu, co

Gabinet Cieni Rady Polityki Pieniężnej jest projektem o charakterze wyłącznie naukowo-dydaktycznym. Celem Gabinetu Cieni nie jest naśladowanie, przewidywanie ani sugerowanie posunięć rzeczywistej Rady Polityki Pieniężnej. Wszystkie opinie i komentarze zamieszczone w niniejszym Raporcie są wyrazem prywatnych poglądów Autorów. Decyzje Gabinetu Cieni każdorazowo podejmowane są w kontekście zastanej rzeczywistości gospodarczej, w szczególności zaś w zakresie obowiązujących w Polsce oraz na świecie stóp procentowych, których poziom określany jest przez banki centralne.


Informacja po posiedzeniu Gabinetu Cieni RPP – sierpień 2008

2

może przyczynić się do stopniowego zamykania luki popytowej i w efekcie wyraźnego osłabienia popytowej presji inflacyjnej w najbliższym okresie. Kondycję sektora publicznego ocenić można jako bardzo dobrą, o czym świadczy przede wszystkim zadowalające wykonanie budżetu. Może to być m.in. skutkiem utrzymującej się dobrej koniunktury. Zagrożenie dla presji inflacyjnej ze strony finansów publicznych można uznać za niewielkie. W opinii Gabinetu Cieni, wykorzystanie okresu pomyślnej sytuacji w sektorze do przeprowadzenia niezbędnych dostosowań do potencjalnie zbliżającego się okresu słabszej dynamiki produkcji przyczyniłoby się do poprawy ogólnej kondycji makroekonomicznej gospodarki. Obserwacja rynku terminowych stóp procentowych wskazuje na oczekiwania zbliżającego się końca okresu zacieśniania polityki pieniężnej. Na rynkach kapitałowych utrzymuje się znaczna niepewność, co przyczynia się do dalszego odpływu środków z rynku funduszy inwestycyjnych i przesuwania części oszczędności w kierunku depozytów. Zaobserwowano wzrost depozytów bieżących, co zasila podaż pieniądza transakcyjnego i może stanowić dodatkowy impuls inflacyjny. Jednocześnie szybciej od bazy depozytowej przyrasta masa udzielonych kredytów.1 Wyniki przeprowadzonej przez NBP ankiety kredytowej wskazują na potencjalny wzrost popytu na kredyt ze strony przedsiębiorstw, któremu towarzyszyć może wzrost marż oraz ostrzejsze warunki udzielania kredytów. Także ze strony gospodarstw domowych banki oczekują wzrostu popytu, przy rosnących marżach oraz zaostrzających się warunkach udzielania kredytów.2 Z punktu widzenia presji inflacyjnej, utrzymująca się wysoka dynamika akcji kredytowej, w połączeniu ze wzrostem należności poniżej standardu, stanowią o potencjalnym zagrożeniu dla stabilności cen w średnim oraz długim okresie. Utrzymuje się wysoka dynamika wzrostu cen w państwach regionu, a także w Unii Europejskiej oraz w Stanach Zjednoczonych. W znacznej mierze dotyczy ona – podobnie jak w kraju – cen żywności oraz cen surowców. Coraz wyraźniej rysująca się perspektywa osłabienia koniunktury z trudem podlega ocenie, co skłania Gabinet Cieni do obaw o możliwości wykorzystania premii globalizacyjnej w najbliższej przyszłości. Po zapoznaniu się ze stanem gospodarki oraz w wyniku przeprowadzonej dyskusji, Gabinet Cieni Rady Polityki Pieniężnej podjął decyzję o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Dynamika cen utrzymuje się na relatywnie wysokim poziomie, jednak proinflacyjne sygnały (płynące głównie ze strony rynku żywności i nośników energii) nie są dostatecznie silne, by konieczna była weryfikacja założeń dotyczących średniookresowej strategii polityki pieniężnej. Oczekiwane spowolnienie koniunktury oddala zagrożenie nadmiernego pogorszenia oczekiwań inflacyjnych, jak również wystąpienia efektów drugiej rundy. Bacznej obserwacji poddawane są w szczególności sygnały płynące z sektora bankowego, dotyczące rozwoju akcji kredytowej, a także informacje z sektora realnego – głównie w zakresie dynamiki produkcji oraz niekorzystnej relacji dynamiki wynagrodzeń do wydajności pracy. Nie można wykluczyć dalszych interwencji, jednak transmisja rozpoczętego ze znacznym wyprzedzeniem cyklu podwyżek stóp procentowych staje się w pełni odczuwalna. Gabinet Cieni utrzymuje restrykcyjne nastawienie w polityce pieniężnej, przygotowując się zarazem do stopniowego jego łagodzenia w toku kolejnych kwartałów.

1 W segmencie przedsiębiorstw dotyczy to wzrostu kredytów w rachunku bieżącym oraz na inwestycje (także w nieruchomości). W segmencie gospodarstw domowych wzrost dotyczy głównie kredytów na zakup nieruchomości – są to przeważnie kredyty walutowe, długoterminowe (powyżej 20 lat). 2 Wzrost popytu na kredyt wynika głównie z utrzymującej się dobrej koniunktury gospodarczej i rosnących dochodów ludności. Marże zaś rosną przede wszystkim w efekcie podwyżek stóp procentowych przez bank centralny.


Informacja po posiedzeniu Gabinetu Cieni RPP – sierpień 2008

3

Opieka naukowa Dr Cezary Wójcik

cezary.wojcik@sgh.waw.pl

adiunkt w SGH i PAN, od maja 2007 r. Dyrektor Biura ds. Integracji ze Strefą Euro w NBP. Ukończył SGH oraz Wydział Prawa UW. Absolwent Advanced Studies Program in International Economic Policy Research w Kilońskim Instytucie Gospodarki Światowej i International Faculty Development Program w IESE Business School. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu polityki pienięŜnej i kursowej. W 2004 r. powołany w skład Rady Makroekonomicznej przy Ministrze Finansów, w latach 2005-2006 Radca Ministra Finansów. W przeszłości pracował w Europejskim Banku Centralnym (2003-2004), Narodowym Banku Austrii i Wiedeńskim Instytucie Międzynarodowych Studiów Porównawczych (2000-2002). Stypendysta Fulbrighta, Komisji Europejskiej, Tygodnika „Polityka”, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego. Włada językiem angielskim, niemieckim i hiszpańskim. Opiekun naukowy SKN FM oraz inicjator GC RPP.

Skład Gabinetu Cieni Rady Polityki Pieniężnej Przewodniczący GC RPP / Sektor rynków finansowych Michał Konopczak

michal.konopczak@ises.edu.pl

absolwent (Finanse i Bankowość, specjalność: Bankowość inwestycyjna, 2008) oraz student (Ekonomia) SGH, jak równieŜ były student Wydziału Historycznego UW (Historia), nagrodzony Stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego. Interesuje się polityką pienięŜną, rynkami finansowymi i historią myśli ekonomicznej. Biegle włada językiem angielskim i niemieckim; uczy się języka rosyjskiego i łaciny. Ukończył praktyki w BPH (2004), Kredyt Banku (2004), Centrali Banku Pekao SA (2005) oraz BNP Paribas (2006). Zdobywca II miejsca w Konkursie Wiedzy Ekonomicznej „Wiggor” w roku 2007 w dziedzinie rynków kapitałowych. Przewodniczący SKN FM od jego załoŜenia do października 2007. Redaktor SPES, autor publikowanych tamŜe artykułów i prac. Kieruje pracą GC RPP od czerwca 2007. WspółzałoŜyciel i Prezes Zarządu Instytutu Studiów Ekonomiczno-Społecznych.

Sektor rynków finansowych Krzysztof Gołębiowski

krzysztof.golebiowski@ises.edu.pl

student V roku SGH (Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne) i absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW (Informatyka). Członek Komisji Rewizyjnej Rady Kół Naukowych SGH; przewodniczył Radzie Kół Naukowych SGH w roku 2006. Interesuje się rynkami finansowymi, optymalizacją i informatycznym wspomaganiem zarządzania. Zna język angielski i niemiecki. Jest członkiem-załoŜycielem SKN FM, od początku do października 2007 w jego Zarządzie. WspółzałoŜyciel i członek Zarządu Instytutu Studiów Ekonomiczno-Społecznych.

Sektor monetarny Karolina Konopczak

karolina.konopczak@ises.edu.pl

studentka V roku SGH (Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne oraz Ekonomia) i III roku Wydziału Filozofii i Socjologii UW (Socjologia). Od września 2007 r. prowadzi zajęcia z przedmiotu Ekonometria w SGH. Interesuje się ilościowym modelowaniem zjawisk społecznych, w szczególności ekonometrią, teorią gier i badaniami rynku. Biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim. Jest członkiem-załoŜycielem SKN FM, od października 2006 do października 2007 w jego Zarządzie. Opiekuje się sekcją analiz i prognoz ekonomicznych oraz publikuje artykuły w SPES. WspółzałoŜyciel i członek Zarządu Instytutu Studiów Ekonomiczno-Społecznych.

Tomasz Wałkuski

tomasz.walkuski@ises.edu.pl

student V roku SGH (Finanse i Bankowość; specjalność: międzynarodowe rynki finansowe). Interesuje się zagadnieniami z zakresu polityki gospodarczej oraz rynkami finansowymi. Biegle posługuje się językiem angielskim, dobrze zna niemiecki. Jest członkiem SKN FM od grudnia 2006. Odbył praktykę w firmie Ernst & Young. Obecnie pracuje w banku PKO BP. WspółzałoŜyciel i Główny Księgowy Instytutu Studiów Ekonomiczno-Społecznych.

Sektor realny Marek Antosiewicz

marekantosiewicz@op.pl

student III roku SGH (Ekonomia) oraz II roku Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW (Matematyka). Jego zainteresowania naukowe obejmują modelowanie matematyczne, analizę danych metodami sztucznej inteligencji oraz ekonometrię. Posiada certyfikat CPE oraz uczy się języka francuskiego. Lato uwielbia spędzać pod Ŝaglami, a zimę na nartach.

Tymon Słoczyński

tymon.sloczynski@student.sgh.waw.pl

student III roku SGH (Ekonomia) i II roku Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UW (Socjologia). Interesuje się ekonomią pracy, makroekonomią, polityką gospodarczą, teorią gier i teorią wyboru społecznego. Laureat programu Goldman Sachs Global Leaders. Przedstawiciel studentów w Radzie Naukowej Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH. Członek zarządu Stowarzyszenia Naukowego Collegium Invisibile i członek SKN FM (od 2007 r.).


Informacja po posiedzeniu Gabinetu Cieni RPP – sierpień 2008

4

Sektor finansów publicznych Aleksandra Krajewska

aleksandra.krajewska@ises.edu.pl

studentka III roku SGH (Finanse i Bankowość oraz Stosunki Międzynarodowe), stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego. Jej zainteresowania naukowe obejmują politykę makroekonomiczną, badania konkurencyjności gospodarek oraz gospodarcze aspekty związane z funkcjonowaniem Unii Europejskiej. Laureatka programu Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. Biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim, uczy się francuskiego i hiszpańskiego. Członek SKN Organizacji Międzynarodowych. W SKN FM działa w sekcji „Nowoczesne Państwo”, a od listopada 2007 jest członkiem jego Zarządu. WspółzałoŜyciel i członek Instytutu Studiów Ekonomiczno-Społecznych.

Tomasz Wersocki

tomasz.wersocki@gmail.com

absolwent SGH (Finanse i Bankowość) i Studium Pedagogicznego SGH. Naukowo interesuje się szeroko pojętą polityką makroekonomiczną oraz kryzysami bankowymi. Biegle włada językiem angielskim i dobrze rosyjskim. W 2006 roku odbył praktykę w Departamencie BudŜetu Państwa Ministerstwa Finansów, w 2007 roku odbył staŜ w Departamencie Systemu Finansowego Narodowego Banku Polskiego. Obecnie zatrudniony w ING Banku Śląskim. Członek SKN FM w latach 2005-2008. Do maja 2007 przewodniczył GC RPP, obecnie członek tego gremium z ramienia Instytutu Studiów Ekonomiczno-Społecznych, którego jest współzałoŜycielem.

Sektor zagraniczny Marcin Jurek

marcinjurek@vp.pl

student II roku SGH (Ekonomia) i I roku Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW (Matematyka). Zainteresowania obejmują prognozy makroekonomiczne, statystykę, a takŜe badanie róŜnic kulturowych miedzy krajami. Mówi biegle po angielsku i niemiecku, uczy się języka francuskiego. Dwukrotny laureat Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, a takŜe stypendysta Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji. Wolny czas chętnie poświęca na taniec towarzyski i pływanie.

Kamil Kryński

kamil.krynski@ises.edu.pl

student IV roku SGH (Finanse i Bankowość). Interesuje się bankowością inwestycyjną, analizą fundamentalną oraz badaniem konkurencyjności Polski na tle państw Europy Środkowej. Współautor raportu „Gospodarka Polski; prognozy i opinie” wydanego przez INE PAN. Autor tekstów w Studenckim Przeglądzie Ekonomiczno-Społecznym. Włada biegle językiem angielskim i dobrze niemieckim. Jest członkiem Zarządu SKN FM od marca 2007 r. Kieruje sekcją „Nowoczesne Państwo”. Odbył staŜ w Gazecie Giełdy „Parkiet” na stanowisku analityka technicznego oraz w Dzienniku – The Wall Street Journal Polska, zajmując się analizą rynków finansowych i sektora bankowego. Odbył praktykę w Biurze ds. Integracji ze Strefą Euro, gdzie prowadził badania konkurencyjności instytucjonalnej Polski na arenie międzynarodowej. WspółzałoŜyciel i członek Instytutu Studiów Ekonomiczno-Społecznych.

Informacja po posiedzeniu GC RPP - sierpień 2008  

Informacja po posiedzeniu Gabinetu Cieni Rady Polityki Pieniężnej

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you