Page 1

http://www.sgh.waw.pl/sknfm/

http://www.ises.edu.pl

GABINET CIENI RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ

Warszawa, 29 marca 2010 r.

Informacja po posiedzeniu Gabinetu Cieni Rady Polityki Pieniężnej dnia 29 marca 2010 roku∗ Gabinet Cieni Rady Polityki Pieniężnej podjął decyzję o pozostawieniu stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie:  stopę referencyjną – na poziomie 3,50% w skali rocznej,  stopę lombardową – na poziomie 5,00% w skali rocznej,  stopę depozytową – na poziomie 2,00% w skali rocznej,  stopę redyskonta weksli – na poziomie 3,75% w skali rocznej.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniósł w marcu 2,9% w skali roku co oznacza, że wzrósł o 0,2% w stosunku do poprzedniego miesiąca. Odsezonowane stopy inflacji w skali miesiąca dotyczące najważniejszych kategorii w koszyku dóbr i usług konsumpcyjnych (żywność oraz użytkowanie mieszkania) systematycznie spadają od marca 2009. Gabinet Cieni ocenia prawdopodobieństwo obniżenia się inflacji w krótkim okresie jako duże, co jest związane z efektem bazy wynikającym ze znacznego osłabienia złotego oraz podwyżek cen administrowanych w lutym 2009. Na wygasanie inflacji oddziaływać powinna także stabilizacja cen żywności. Produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 8,2% rok do roku. Analizując jednak dane wyrównane sezonowo, można dostrzec, że stopa wzrostu jest wolniejsza niż miesiąc wcześniej i wyniosła 0,9% wobec 2,5% w styczniu. W opinii Gabinetu Cieni wzrost stopy nowych zamówień w przemyśle od początku roku i wskaźniki nastrojów koniunktury świadczą o stabilizacji sytuacji gospodarczej w kraju. Nieznaczne spowolnienie dynamiki produkcji to w ocenie Gabinetu Cieni efekt niskiej bazy i siły oddziaływania czynników naturalnych w sektorze budownictwa. W kolejnych ∗

Gabinet Cieni Rady Polityki Pieniężnej jest projektem o charakterze wyłącznie naukowo-dydaktycznym. Celem Gabinetu Cieni nie jest naśladowanie, przewidywanie ani sugerowanie posunięć rzeczywistej Rady Polityki Pieniężnej. Wszystkie opinie i komentarze zamieszczone w niniejszym Raporcie są wyrazem prywatnych poglądów Autorów. Decyzje Gabinetu Cieni każdorazowo podejmowane są w kontekście zastanej rzeczywistości gospodarczej, w szczególności zaś w zakresie obowiązujących w Polsce oraz na świecie stóp procentowych, których poziom określany jest przez banki centralne.


Informacja po posiedzeniu Gabinetu Cieni RPP – marzec 2010

2

miesiącach należy oczekiwać umiarkowanego wzrostu wskaźnika na skutek dobrej koniunktury w sektorze przetwórstwa przemysłowego, wspieranego przez wzrost eksportu w Niemczech i kontynuowania procesu odbudowy zapasów w gospodarkach europejskich. Gabinet Cieni oczekuje ponadto w średnim terminie wzrostu dynamiki produkcji na skutek wygasania wpływu czynników naturalnych oraz stopniowej poprawy koniunktury w gospodarce światowej. Słaba sytuacja na rynku pracy w dalszym ciągu ogranicza wydatki konsumenckie. Sprzedaż detaliczna w lutym była niższa o 2,8% w cenach realnych oraz wzrosła o 0,1% w cenach nominalnych w skali roku. Odczyt wskaźnika jest zdecydowanie poniżej oczekiwań. W ocenie Gabinetu Cieni przyczyną tego stanu rzeczy są poza czynnikami naturalnymi, wzrost stopy bezrobocia do 13% oraz niski wzrost płac. Gabinet Cieni podtrzymuje swoją opinię, że siła oddziaływania czynników proinflacyjnych z sektora realnego w średnim okresie pozostaje umiarkowana. Deficyt budżetowy po lutym wyniósł 16,9 mld zł, co jest zgodne z harmonogramem i stanowi 32% planu na cały rok. Wysoki wskaźnik wykonania jest skutkiem kumulacji wydatków budżetowych w pierwszym kwartale tego roku, na co złożyły się wysoka dotacja dla FUS, subwencje dla samorządów i konieczność wpłacenia składki do budżetu UE. Gorsze wskaźniki dla handlu detalicznego zdają się być odzwierciedlane w słabym wykonaniu dochodów z VAT co może prowadzić do ukształtowania się wykonania dochodów budżetowych na poziomie niższym niż przewidziany w ustawie. Gabinet Cieni podtrzymuje jednak swoje oczekiwania co do ukształtowania się deficytu poniżej kwoty przewidzianej w ustawie budżetowej, a związane jest to z rygorystycznymi założeniami dotyczącymi wzrostu gospodarczego. Gabinet Cieni w dalszym ciągu monitoruje rosnący poziom zadłużenia kraju i zwraca uwagę na brak reform o charakterze strukturalnym co może prowadzić w długim terminie do niestabilności sektora finansów publicznych. Sytuacja na rynku międzybankowym nie uległa w ostatnim czasie znaczącym zmianom. Stale, ale w nieznacznym tempie wzrasta ilość kredytów zagrożonych zaś polityka kredytowa banków pozostaje restrykcyjna, zwłaszcza wobec wprowadzonej przez Komisję Nadzoru Finansowego Rekomendacji T. Zmniejsza to skuteczność podstawowych kanałów transmisji polityki pieniężnej. W ciągu ostatnich kilku miesięcy miała miejsce zauważalna aprecjacja złotego. Wobec wzrostu wiarygodności naszego kraju wynikającym ze stabilnego wzrostu PKB oraz determinacji administracji rządowej do utrzymania poziomu zadłużenia na ograniczonym poziomie, utrzymanie się obecnego trendu jest prawdopodobne. Dodatkowym czynnikiem, który może sprzyjać takiemu scenariuszowi jest stosunkowo duży dysparytet stóp procentowych wobec najbardziej rozwiniętych gospodarek. Istotne zmienne makroekonomiczne odnoszące się do gospodarki amerykańskiej sugerują zdecydowaną poprawę koniunktury. Z drugiej strony inne wskaźniki wskazują na utrzymujące się problemy strukturalne takie jak wysoki poziom zadłużenia gospodarstw domowych, które ograniczają tempo powrotu gospodarki do poziomu pełnego wykorzystania jej potencjału. Gospodarki krajów strefy euro pozostają w okresie dekoniunktury co związane jest z ograniczeniem popytu wewnętrznego ze względu na sytuację na rynku pracy oraz ograniczenie inwestycji. Będzie to sprzyjać utrzymywaniu się aktywności ekonomicznej na niskim poziomie w krajach, z którymi wymiana handlowa jest z punktu widzenia Polski najbardziej intensywna. Wobec opisanych wcześniej możliwych zmian kursu złotego istnieje prawdopodobieństwo, że sytuacja ta przyczyni się do ograniczenia popytu na towary eksportowane przez Polskę. Po zapoznaniu się ze stanem gospodarki oraz w wyniku przeprowadzonej dyskusji, Gabinet Cieni Rady Polityki Pieniężnej podjął decyzję o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. W okresie od ostatniego posiedzenia Gabinetu Cieni opublikowana została projekcja inflacji przygotowana przez Instytut Ekonomiczny NBP, która jest istotną przesłanką do podejmowanych decyzji. Zgodnie z projekcją w horyzoncie objętym oddziaływaniem polityki pieniężnej prawdopodobieństwo, że wskaźnik CPI ukształtuje się poniżej celu jest zbliżone do prawdopodobieństwa, iż znajdzie się on powyżej celu (2,5%). W ocenie Gabinetu Cieni ryzyko, że inflacja utrzyma się w średnim okresie poniżej wartości referencyjnej jest związane z dłuższym niż


Informacja po posiedzeniu Gabinetu Cieni RPP – marzec 2010

3

obecnie oczekiwane osłabieniem popytu na pracę a także możliwą aprecjacją złotego. Należy też wziąć pod uwagę możliwość wzrostu cen surowców energetycznych i żywności w związku z szybszym tempem wzrostu produktu w gospodarkach rozwijających się oraz sytuację polskiego sektora elektroenergetycznego co może skutkować zmianą projekcji centralnej w górę. Gabinet Cieni sygnalizuje także mniej restrykcyjne niż przed miesiącem nastawienie w stosunku do prowadzonej polityki pieniężnej. co wiąże się z niższym niż oczekiwany wzrostem ścieżki projekcji centralnej.

Opieka Prof. dr hab. Cezary Wójcik

cezary.wojcik@sgh.waw.pl

adiunkt w SGH i PAN, od maja 2007 r. do października 2008 r. Dyrektor Biura ds. Integracji ze Strefą Euro w NBP. Ukończył SGH oraz Wydział Prawa UW. Absolwent Advanced Studies Program in International Economic Policy Research w Kilońskim Instytucie Gospodarki Światowej i International Faculty Development Program w IESE Business School. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu polityki pienięŜnej i kursowej. W 2004 r. powołany w skład Rady Makroekonomicznej przy Ministrze Finansów, w latach 2005-2006 Radca Ministra Finansów. W przeszłości pracował w Europejskim Banku Centralnym (2003-2004), Narodowym Banku Austrii i Wiedeńskim Instytucie Międzynarodowych Studiów Porównawczych (2000-2002). Stypendysta Fulbrighta, Komisji Europejskiej, Tygodnika „Polityka”, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego. Włada językiem angielskim, niemieckim i hiszpańskim. Opiekun naukowy SKN FM oraz inicjator GC RPP.

Konsultant naukowy Dr Michał Brzoza-Brzezina

mbrzez@sgh.waw.pl

adiunkt w Katedrze Polityki PienięŜnej SGH oraz dyrektor Biura Badań Stosowanych NBP. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, w przeszłości pracował w Europejskim Banku Centralnym i Narodowym Banku Austrii. Prowadzi prace badawcze z zakresu teorii pieniądza i polityki pienięŜnej, jest autorem licznych opracowań opublikowanych w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych. Mówi po angielsku, niemiecku, francusku i hiszpańsku.

Skład Gabinetu Cieni Rady Polityki Pieniężnej Przewodniczący GC RPP / Sektor zagraniczny Marcin Jurek

marcinjurek@vp.pl

student III roku w SGH (Ekonomia) i II roku Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW (Matematyka). Zainteresowania obejmują prognozy makroekonomiczne i modele równowagi ogólnej. Mówi biegle po angielsku i niemiecku, uczy się języka francuskiego. Dwukrotny laureat Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, a takŜe stypendysta Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji. Wolny czas chętnie poświęca na wyprawy w góry i pływanie. GC RPP przewodniczy od lutego 2009.

Wiceprzewodniczący GC RPP / Sektor finansów publicznych Kamil Klupa

kklupa@gazeta.pl

student III roku SGH (Finanse i Rachunkowość) i II roku Wydziału Prawa i Administracji UW (Prawo). Laureat IV i V Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej i XX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Stypendysta Ministra Edukacji Narodowej. Zna język angielski i niemiecki. Interesuje się rynkami finansowymi i prawem europejskim. W wolnych chwilach miłośnik piłki noŜnej i pieszych wyprawy przez góry. GC RPP przewodniczy od lutego 2009.

Sektor zagraniczny Jacek Galiszewski

jacekgal@gmail.com

student II roku SGH (Ekonomia). Laureat Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, dwukrotny finalista Olimpiady Geograficznej, finalista Olimpiady Nautologicznej, dwukrotny laureat konkursu Losy śołnierza i Dzieje OręŜa Polskiego, stypendysta: Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, Prezesa Rady Ministrów (dwukrotnie) oraz Ministra Edukacji Narodowej. Mówi biegle po angielsku, komunikatywnie po niemiecku. Interesuje się gospodarką realną, a szczególnie zagadnieniem zrównowaŜonego rozwoju oraz bezpieczeństwem energetycznym. Pasjonat historii wojskowości i miłośnik gór (skąd pochodzi).


Informacja po posiedzeniu Gabinetu Cieni RPP – marzec 2010

4

Sektor monetarny Marcin Chrostowski

marcin-chrostowski@wp.pl

student II roku SGH (Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne) oraz I roku Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW (Matematyka). Do jego kręgu zainteresowań naleŜy m.in. polityka pienięŜna. Dobrze włada językiem angielskim, zna teŜ język niemiecki. Jest członkiem SKN FM od 2008 roku. Do jego pozanaukowych zainteresowań naleŜy sport i kino.

Sektor realny Aleś Alachnovič

ales.alachnovich@gmail.com

student III roku SGH (Ekonomia). Od lutego 2008 odbywa staŜ w Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych Białoruś. Dwukrotny finalista Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, laureat Olimpiady Języka Rosyjskiego, a takŜe stypendysta Ministra Edukacji Narodowej. Ukończył praktykę w Banku Millenium. Przewodniczy SKN FM od października 2008. Interesuje się transformacją, rynkami finansowymi i historią Wielkiego Księstwa Litewskiego. Mówi biegle po białorusku, rosyjsku i angielsku oraz komunikatywnie po niemiecku.

Martyna Izdebska-Tran

martynait@gmail.com

studentka V roku SGH (Finanse i Rachunkowość oraz Stosunki Międzynarodowe). Interesuje się polityką pienięŜną i asymetrią informacji na rynkach finansowych, a poza uczelnią – wspinaczką i kulturą Azji Południowo-Wschodniej. Moderator debat oksfordzkich oraz symulacji obrad ONZ. Biegle posługuje się językiem angielskim, komunikatywnie niemieckim.

Sektor rynków finansowych Aleksandra Krajewska

aleksandra.krajewska@ises.edu.pl

studentka V roku SGH (Finanse i Bankowość oraz Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze) oraz programu CEMS Master in International Management na Wirtschaftsuniversität Wien. Dwukrotna stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego. Zainteresowania naukowe obejmują: ekonomię sektora realnego, rynki finansowe, ekonomiczne aspekty funkcjonowania UE oraz sektor energetyczny. Zna język angielski, niemiecki, francuski oraz w stopniu komunikatywnym niderlandzki. Prywatnie zapalona podróŜniczka.

Maciej Kowalczyk

mkowalczyk88@gmail.com

student III roku na kierunkach ekonomia oraz finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej. W liceum finalista ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej. Jego zainteresowania badawcze to rynki finansowe (przede wszystkim występujące na nich prawidłowości oraz rynek bankowy). Poza tym interesuje się historią, polityką, sportem, lubi podróŜować oraz uprawia karate tradycyjne. Zna w stopniu zaawansowanym język angielski i w stopniu średniozaawansowanym język francuski.

GC RPP - marzec 2010  

Informacja po posiedzeniu Gabinetu Cieni Rady Polityki Pieniężnej

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you