Page 1

http://www.sgh.waw.pl/sknfm/

http://www.ises.edu.pl

GABINET CIENI RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ

Warszawa, 31 maja 2010 r.

Informacja po posiedzeniu Gabinetu Cieni Rady Polityki Pieniężnej dnia 31 maja 2010 roku∗ Gabinet Cieni Rady Polityki Pieniężnej podjął decyzję o pozostawieniu stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie:  stopę referencyjną – na poziomie 3,50% w skali rocznej,  stopę lombardową – na poziomie 5,00% w skali rocznej,  stopę depozytową – na poziomie 2,00% w skali rocznej,  stopę redyskonta weksli – na poziomie 3,75% w skali rocznej,  stopę dyskonta weksli – na poziomie 4,00% w skali rocznej. Inflacja CPI ukształtowała się na poziomie 2,4% co jest wartością o 0,1% niższą od celu inflacyjnego Gabinetu Cieni Rady Polityki Pieniężnej. Na spadek tego wskaźnika, co obserwuje się kolejny miesiąc z rzędu, złożył się między innymi efekt bazy a także wzrost cen surowców energetycznych i żywności. Prognozy Sekcji Modelowania i Prognozowania Makroekonomicznego SKN Finansów Międzynarodowych, które stanowią jedną z przesłanek do podejmowanych decyzji, wskazują na wzrost wskaźnika CPI do poziomu 3,5% w drugim kwartale 2011 roku. Liczne sygnały płynące z sektora realnego wskazują na wzrost aktywności ekonomicznej. Obniżeniu uległa stopa bezrobocia, zahamowaniu uległy także spadki zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw – po raz pierwszy od początku 2009 roku. Na stałym poziomie utrzymuje się też ∗

Gabinet Cieni Rady Polityki Pieniężnej jest projektem o charakterze wyłącznie naukowo-dydaktycznym. Celem Gabinetu Cieni nie jest naśladowanie, przewidywanie ani sugerowanie posunięć rzeczywistej Rady Polityki Pieniężnej. Wszystkie opinie i komentarze zamieszczone w niniejszym Raporcie są wyrazem prywatnych poglądów Autorów. Decyzje Gabinetu Cieni każdorazowo podejmowane są w kontekście zastanej rzeczywistości gospodarczej, w szczególności zaś w zakresie obowiązujących w Polsce oraz na świecie stóp procentowych, których poziom określany jest przez banki centralne. W bieżącym miesiącu spotkanie miało miejsce wyjątkowo po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. Podczas swojej dyskusji oraz podejmując decyzję o poziomie stóp procentowych, Gabinet Cieni działał niezależnie, dokonując własnej oceny sytuacji, w kontekście poziomu stóp procentowych sprzed posiedzenia rzeczywistej Rady Polityki Pieniężnej.


Informacja po posiedzeniu Gabinetu Cieni RPP – maj 2010

2

dynamika wynagrodzeń. Mimo to ze względu na znaczny wzrost produkcji przemysłowej podobnie jak w poprzednich 5 miesiącach zmniejszają się jednostkowe koszty pracy co przyczynia się do zmniejszenia presji inflacyjnej. W ocenie Gabinetu Cieni w średnim okresie ożywienie na rynku pracy będzie kontynuowane wobec czego istnieje duże prawdopodobieństwo wzrostu dochodów rozporządzalnych ludności. Najnowsze dane o PKB w I kwartale 2010 mówią o nieznacznym zmniejszeniu dynamiki tej zmiennej. Zanotowano także znaczący spadek produkcji przemysłowej w ujęciu miesięcznym , spadek ogólnego klimatu koniunktury oraz produkcji budowlano-montażowej. Obniżyła się także sprzedaż detaliczna. Mimo że odczyty tych wskaźników mogą być zaburzone przez wpływ żałoby narodowej, należy także wziąć pod uwagę, iż mogą one być sygnałem osłabienia koniunktury w średnim i krótkim okresie. Stopa procentowa WIBOR 3M utrzymuje się w pobliżu najniższego poziomu w swojej historii co świadczy o zmniejszeniu się premii za ryzyko w sektorze bankowym wobec sytuacji sprzed kilku miesięcy. Złagodzeniu uległy także kryteria przyznawania kredytów dla przedsiębiorstw. Mimo to miało miejsce zaostrzenie polityki w segmencie kredytów konsumenckich, co miało związek ze stosunkowo dużym udziałem w nim kredytów zagrożonych. Wobec niskiego poziomu inwestycji i wykorzystania mocy produkcyjnych, a także w związku z ograniczaniem podaży kredytów konsumpcyjnych presja inflacyjna z tego sektora jest ograniczona. W krajach strefy euro utrzymuje się niski poziom aktywności gospodarczej, na co składa się niski popyt konsumpcyjny, inwestycyjny, a także – zwłaszcza w ostatnim czasie – niestabilna sytuacja finansów publicznych w niektórych krajach tego regionu. Z punktu widzenia polskiej polityki pieniężnej może to przyczynić się do ograniczenia presji inflacyjnej w związku ze spadkiem popytu na polskie towary eksportowe oraz zmniejszeniem inwestycji portfelowych i bezpośrednich. W związku z postrzeganiem Polski jako kraju wschodzącego zwiększona awersja do ryzyka związana z trudnościami występującymi w strefie euro może to także zwiększyć koszty finansowania polskich przedsiębiorstw w związku z podwyższoną premią za ryzyko. Czynniki te wpłyną na osłabienie presji inflacyjnej. Koniunktura w gospodarce światowej ulega obecnie poprawie co przejawia się powrotem tempa wzrostu gospodarki chińskiej do wartości dwucyfrowych stabilizacją i znacznym kwartalnym tempem wzrostu gospodarki amerykańskiej oraz rosnącymi cenami surowców. Ten ostatni proces został w ostatnim miesiącu spowolniony ze względu na aprecjację dolara, jednak jest prawdopodobne, że w średnim okresie będzie kontynuowany. Po zapoznaniu się ze stanem gospodarki oraz w wyniku przeprowadzonej dyskusji Gabinet Cieni Rady Polityki Pieniężnej podjął decyzję o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Sytuację ekonomiczną w wielu krajach Unii Europejskiej, charakteryzuje niska koniunktura oraz niestabilność finansów publicznych. Istnieje znaczne prawdopodobieństwo, że w średnim okresie obecne perturbacje przyczynią się do utrzymania popytu w tych krajach na obniżonym poziomie zmniejszając popyt na towary eksportowane przez Polskę. Ponadto niepewność spowodowana znacznym zadłużeniem władz publicznych w tym regionie może negatywnie oddziaływać na napływ inwestycji do Polski. Gabinet Cieni uważa także, że sygnały płynące obecnie z sektora realnego oraz z zagranicy przyczyniają się do rewizji w dół prognozy Sekcji Modelowania. Ponadto Gabinet Cieni ocenia, że prawdopodobieństwo utrzymywania się inflacji CPI powyżej celu jest mniej więcej równe prawdopodobieństwu, że wskaźnik ten znajdzie się poniżej celu w średnim okresie. Mimo to Gabinet Cieni zwraca szczególną uwagę na procesy występujące na rynku pracy i jest gotowy zmienić prowadzoną politykę pieniężną jeśli okaże się, że ich wpływ proinflacyjny jest większy niż obecnie.

Gabinet Cieni Rady Polityki Pieniężnej pragnie złożyć podziękowania Panu Witoldowi Grostalowi za obecność podczas posiedzenia oraz pomoc merytoryczną.


Informacja po posiedzeniu Gabinetu Cieni RPP – maj 2010

3

Opieka Prof. dr hab. Cezary Wójcik

cezary.wojcik@sgh.waw.pl

adiunkt w SGH i PAN, od maja 2007 r. do października 2008 r. Dyrektor Biura ds. Integracji ze Strefą Euro w NBP. Ukończył SGH oraz Wydział Prawa UW. Absolwent Advanced Studies Program in International Economic Policy Research w Kilońskim Instytucie Gospodarki Światowej i International Faculty Development Program w IESE Business School. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu polityki pienięŜnej i kursowej. W 2004 r. powołany w skład Rady Makroekonomicznej przy Ministrze Finansów, w latach 2005-2006 Radca Ministra Finansów. W przeszłości pracował w Europejskim Banku Centralnym (2003-2004), Narodowym Banku Austrii i Wiedeńskim Instytucie Międzynarodowych Studiów Porównawczych (2000-2002). Stypendysta Fulbrighta, Komisji Europejskiej, Tygodnika „Polityka”, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego. Włada językiem angielskim, niemieckim i hiszpańskim. Opiekun naukowy SKN FM oraz inicjator GC RPP.

Konsultant naukowy Dr Michał Brzoza-Brzezina

mbrzez@sgh.waw.pl

adiunkt w Katedrze Polityki PienięŜnej SGH oraz dyrektor Biura Badań Stosowanych NBP. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, w przeszłości pracował w Europejskim Banku Centralnym i Narodowym Banku Austrii. Prowadzi prace badawcze z zakresu teorii pieniądza i polityki pienięŜnej, jest autorem licznych opracowań opublikowanych w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych. Mówi po angielsku, niemiecku, francusku i hiszpańsku.

Skład Gabinetu Cieni Rady Polityki Pieniężnej Przewodniczący GC RPP / Sektor zagraniczny Marcin Jurek

marcinjurek@vp.pl

student III roku w SGH (Ekonomia) i II roku Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW (Matematyka). Zainteresowania obejmują prognozy makroekonomiczne i modele równowagi ogólnej. Mówi biegle po angielsku i niemiecku, uczy się języka francuskiego. Dwukrotny laureat Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, a takŜe stypendysta Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji. Wolny czas chętnie poświęca na wyprawy w góry i pływanie. GC RPP przewodniczy od lutego 2009.

Wiceprzewodniczący GC RPP / Sektor finansów publicznych Kamil Klupa

kklupa@gazeta.pl

student III roku SGH (Finanse i Rachunkowość) i II roku Wydziału Prawa i Administracji UW (Prawo). Laureat IV i V Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej i XX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Stypendysta Ministra Edukacji Narodowej. Zna język angielski i niemiecki. Interesuje się rynkami finansowymi i prawem europejskim. W wolnych chwilach miłośnik piłki noŜnej i pieszych wyprawy przez góry. GC RPP przewodniczy od lutego 2009.

Sektor zagraniczny Jacek Galiszewski

jacekgal@gmail.com

student II roku SGH (Ekonomia). Laureat Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, dwukrotny finalista Olimpiady Geograficznej, finalista Olimpiady Nautologicznej, dwukrotny laureat konkursu Losy śołnierza i Dzieje OręŜa Polskiego, stypendysta: Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, Prezesa Rady Ministrów (dwukrotnie) oraz Ministra Edukacji Narodowej. Mówi biegle po angielsku, komunikatywnie po niemiecku. Interesuje się gospodarką realną, a szczególnie zagadnieniem zrównowaŜonego rozwoju oraz bezpieczeństwem energetycznym. Pasjonat historii wojskowości i miłośnik gór (skąd pochodzi).

Sektor monetarny Marcin Chrostowski

marcin-chrostowski@wp.pl

student II roku SGH (Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne) oraz I roku Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW (Matematyka). Do jego kręgu zainteresowań naleŜy m.in. polityka pienięŜna. Dobrze włada językiem angielskim, zna teŜ język niemiecki. Jest członkiem SKN FM od 2008 roku. Do jego pozanaukowych zainteresowań naleŜy sport i kino.

Sektor realny Aleś Alachnovič

ales.alachnovich@gmail.com

student III roku SGH (Ekonomia). Od lutego 2008 odbywa staŜ w Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych Białoruś. Dwukrotny finalista Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, laureat Olimpiady Języka Rosyjskiego, a takŜe stypendysta Ministra Edukacji Narodowej. Ukończył praktykę w Banku Millenium. Przewodniczy SKN FM od października 2008. Interesuje się transformacją, rynkami finansowymi i historią Wielkiego Księstwa Litewskiego. Mówi biegle po białorusku, rosyjsku i angielsku oraz komunikatywnie po niemiecku.


Informacja po posiedzeniu Gabinetu Cieni RPP – maj 2010 Martyna Izdebska-Tran

4 martynait@gmail.com

studentka V roku SGH (Finanse i Rachunkowość oraz Stosunki Międzynarodowe). Interesuje się polityką pienięŜną i asymetrią informacji na rynkach finansowych, a poza uczelnią – wspinaczką i kulturą Azji Południowo-Wschodniej. Moderator debat oksfordzkich oraz symulacji obrad ONZ. Biegle posługuje się językiem angielskim, komunikatywnie niemieckim.

Sektor rynków finansowych Maciej Kowalczyk

mkowalczyk88@gmail.com

student III roku na kierunkach ekonomia oraz finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej. W liceum finalista ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej. Jego zainteresowania badawcze to rynki finansowe (przede wszystkim występujące na nich prawidłowości oraz rynek bankowy). Poza tym interesuje się historią, polityką, sportem, lubi podróŜować oraz uprawia karate tradycyjne. Zna w stopniu zaawansowanym język angielski i w stopniu średniozaawansowanym język francuski.

GC RPP - maj 2010  

Informacja po posiedzeniu Gabinetu Cieni Rady Polityki Pieniężnej

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you