Page 1

http://www.sgh.waw.pl/sknfm/

http://www.ises.edu.pl

GABINET CIENI RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ

Warszawa, 21 listopada 2008 r.

Informacja po posiedzeniu Gabinetu Cieni Rady Polityki Pieniężnej dnia 21 listopada 2008 roku∗ Gabinet Cieni Rady Polityki Pieniężnej podjął decyzję o obniżeniu stóp procentowych NBP o 25 punktów bazowych:  stopę referencyjną – do poziomu 5,75% w skali rocznej,  stopę lombardową – do poziomu 7,25% w skali rocznej,  stopę depozytową – do poziomu 4,25% w skali rocznej,  stopę redyskonta weksli – do poziomu 6,00% w skali rocznej.

Wskaźnik cen dóbr i usług konsumenckich ukształtował się w październiku na poziomie 4,2%. Wskaźnik inflacji netto pozostaje na relatywnie wysokim poziomie 4,5%. Kategoriami, które w największym stopniu przyczyniły się do obserwowanej dynamiki cen, są nośniki energii oraz żywność. W opinii Gabinetu Cieni, presja inflacyjna ze strony kategorii żywność może w toku najbliższych kwartałów słabnąć; głównym źródłem zagrożenia pozostają wysokie ceny energii. Z punktu widzenia celu inflacyjnego, także znaczący spadek cen ropy naftowej można uznać za korzystny czynnik. Obserwowane dane dotyczące produkcji, inwestycji, stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych, a także pogarszających się nastrojów konsumentów i producentów skłaniają do oczekiwań wyraźnego słabnięcia popytowej presji inflacyjnej w gospodarce. Pogorszenie koniunktury, spodziewane w ciągu najbliższych kwartałów, w połączeniu z wyhamowaniem aktywności inwestycyjnej, powinno skutkować stopniowym zamykaniem luki popytowej, co z punktu widzenia celu inflacyjnego Gabinet Cieni ocenia pozytywnie. ∗

Gabinet Cieni Rady Polityki Pieniężnej jest projektem o charakterze wyłącznie naukowo-dydaktycznym. Celem Gabinetu Cieni nie jest naśladowanie, przewidywanie ani sugerowanie posunięć rzeczywistej Rady Polityki Pieniężnej. Wszystkie opinie i komentarze zamieszczone w niniejszym Raporcie są wyrazem prywatnych poglądów Autorów. Decyzje Gabinetu Cieni każdorazowo podejmowane są w kontekście zastanej rzeczywistości gospodarczej, w szczególności zaś w zakresie obowiązujących w Polsce oraz na świecie stóp procentowych, których poziom określany jest przez banki centralne.


Informacja po posiedzeniu Gabinetu Cieni RPP – listopad 2008

2

Zanotowano spadek dynamiki wydajności pracy, przy relatywnie wysokiej dynamice wynagrodzeń, co skutkuje wzrostem jednostkowych kosztów pracy, przy jednoczesnym wzroście zatrudnienia oraz dalszym spadku stopy bezrobocia. W opinii Rady, podkreślenia wymaga wygasający trend wzrostu zatrudnienia oraz wzrostu wynagrodzeń. W obliczu oczekiwanego spowolnienia koniunktury można również spodziewać się osłabienia żądań płacowych w najbliższym okresie. Sytuację w obszarze finansów publicznych w dalszym ciągu oceniać można jako dobrą. Deficyt budżetowy będzie niższy od zakładanego, potrzeby pożyczkowe państwa kształtują się na relatywnie niskim poziomie, obserwowana jest stopniowa realizacja strategii zarządzania długiem publicznym, polegająca na stabilizacji w zakresie terminów zapadalności obligacji. Potencjalnym problemem z punktu widzenia stabilności cen mogą okazać się podwyżki cen regulowanych, jak również wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej. W opinii Gabinetu Cieni, istnieje potrzeba rewizji założeń makroekonomicznych do ustawy budżetowej na rok 2009, co może przełożyć się na wzrost deficytu budżetowego oraz potrzeb pożyczkowych netto. Ogólne ryzyko ze strony sektora finansów publicznych Gabinet Cieni ocenia jako niewielkie. Utrzymuje się znaczna niepewność na rynkach kapitałowych, skutkująca ogólnym spadkiem cen aktywów, jak również odpływem oszczędności z giełdy oraz funduszy inwestycyjnych w stronę mniej ryzykownych form inwestowania. Z powodu wysokich stóp procentowych, głównym obszarem konkurencji pomiędzy bankami jest rynek depozytów, przyciągający gros środków inwestorów, co skutkuje m.in. przesunięciem części z nich z rachunków bieżących w stronę rachunków terminowych. Uruchomiona przez NBP w październiku możliwość zaciągania przez banki komercyjne pożyczek pod zastaw obligacji w banku centralnym, w połączeniu z wynikami aukcji w ramach operacji otwartego rynku, potwierdza sygnały płynące z innych źródeł (m.in. z rynku terminowych stóp procentowych), ujawniając dużą skalę braku zaufania na rynku międzybankowym. Jednym ze skutków znacznej niepewności jest wyraźne ograniczenie skali akcji kredytowej w niemal wszystkich segmentach rynku. Obserwowany jest znaczący wzrost marż oraz zaostrzenie warunków przyznawania kredytów. Widoczny jest nieznaczny wzrost po stronie należności poniżej standardu oraz wątpliwych – nie można wykluczyć, że z czasem część owych należności może zasilić kategorię należności straconych. Gabinet Cieni ocenia stabilność polskiego systemu finansowego jako bardzo dobrą, na bieżąco monitorując sytuację na rynkach finansowych. Na obszarze Unii Europejskiej, jak również w najważniejszych gospodarkach regionu, oczekuje się w toku nadchodzących kwartałów istotnego osłabienia koniunktury, któremu towarzyszyć powinien znaczący spadek presji inflacyjnej. W świetle oczekiwań pogorszenia wyników finansowych, a także zwiększenia trudności w finansowaniu działalności gospodarczej, EBC, jak również banki centralne Anglii, Szwajcarii oraz Czech, podjęły decyzje o poluźnieniu prowadzonej polityki pieniężnej. Z perspektywy gospodarki polskiej, oczekiwane pogorszenie koniunktury może skutkować spadkiem dynamiki eksportu, pomimo istotnej deprecjacji złotego, jak również ograniczeniem popytu na dobra zaopatrzeniowe oraz inwestycyjne. Może to przyczynić się do dalszego osłabienia popytowej presji inflacyjnej oraz rozluźnienia napięć obecnych na rynku pracy. Po zapoznaniu się ze stanem gospodarki oraz w wyniku przeprowadzonej dyskusji, Gabinet Cieni Rady Polityki Pieniężnej podjął decyzję o obniżeniu stóp procentowych o 25 punktów bazowych. Niezależnie od obserwowanych, utrzymujących się na relatywnie wysokim poziomie, odczytów inflacji (w szczególności inflacji bazowej), a także niekorzystnej relacji dynamiki wynagrodzeń do dynamiki wydajności pracy, Gabinet Cieni Rady Polityki Pieniężnej oczekuje stopniowego słabnięcia presji inflacyjnej w gospodarce, szczególnie ze strony czynników o charakterze popytowym. Oczekiwane pogorszenie koniunktury – zarówno z przyczyn zewnętrznych (koniunktura globalna), jak i wewnętrznych (istotne pogorszenie warunków finansowania działalności gospodarczej) – stanowi istotny element uzasadnienia decyzji o poluźnieniu prowadzonej polityki pieniężnej. Główne zagrożenia dla celu inflacyjnego w średnim okresie utrzymują się w obszarze cen energii (w szczególności w zakresie cen regulowanych), a także mogą pochodzić z ograniczonej elastyczności rynku pracy (szczególnie w zakresie sztywności w dół wynagrodzeń).


Informacja po posiedzeniu Gabinetu Cieni RPP – listopad 2008

3

Opieka naukowa Dr Cezary Wójcik

cezary.wojcik@sgh.waw.pl

adiunkt w SGH i PAN, od maja 2007 r. Dyrektor Biura ds. Integracji ze Strefą Euro w NBP. Ukończył SGH oraz Wydział Prawa UW. Absolwent Advanced Studies Program in International Economic Policy Research w Kilońskim Instytucie Gospodarki Światowej i International Faculty Development Program w IESE Business School. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu polityki pienięŜnej i kursowej. W 2004 r. powołany w skład Rady Makroekonomicznej przy Ministrze Finansów, w latach 2005-2006 Radca Ministra Finansów. W przeszłości pracował w Europejskim Banku Centralnym (2003-2004), Narodowym Banku Austrii i Wiedeńskim Instytucie Międzynarodowych Studiów Porównawczych (2000-2002). Stypendysta Fulbrighta, Komisji Europejskiej, Tygodnika „Polityka”, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego. Włada językiem angielskim, niemieckim i hiszpańskim. Opiekun naukowy SKN FM oraz inicjator GC RPP.

Skład Gabinetu Cieni Rady Polityki Pieniężnej Przewodniczący GC RPP / Sektor rynków finansowych Michał Konopczak

michal.konopczak@ises.edu.pl

absolwent SGH (październik 2008: Ekonomia; maj 2008: Finanse i Bankowość, specjalność: Bankowość inwestycyjna. Student Wydziału Historycznego UW (2005-2008: Historia). Nagrodzony Stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego. Interesuje się polityką pienięŜną, rynkami finansowymi i historią myśli ekonomicznej. Biegle włada językiem angielskim i niemieckim; uczy się języka rosyjskiego i łaciny. Ukończył praktyki w BPH (2004), Kredyt Banku (2004), Centrali Banku Pekao SA (2005) oraz BNP Paribas (2006). Od lutego 2008 zatrudniony w NBP. Zdobywca II miejsca w Konkursie Wiedzy Ekonomicznej „Wiggor” w roku 2007 w dziedzinie rynków kapitałowych. Przewodniczący SKN FM od jego załoŜenia do października 2007. Redaktor SPES, autor publikowanych tamŜe artykułów i prac. Kieruje pracą GC RPP od czerwca 2007. WspółzałoŜyciel i Prezes Zarządu Instytutu Studiów Ekonomiczno-Społecznych.

Sektor rynków finansowych Krzysztof Gołębiowski

krzysztof.golebiowski@ises.edu.pl

student V roku SGH (Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne) i absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW (Informatyka). Członek Komisji Rewizyjnej Rady Kół Naukowych SGH; przewodniczył Radzie Kół Naukowych SGH w roku 2006. Interesuje się rynkami finansowymi, optymalizacją i informatycznym wspomaganiem zarządzania. Zna język angielski i niemiecki. Jest członkiem-załoŜycielem SKN FM, od początku do października 2007 w jego Zarządzie. WspółzałoŜyciel i członek Zarządu Instytutu Studiów Ekonomiczno-Społecznych.

Sektor monetarny ElŜbieta Bednarek

elzbieta.bednarek@ises.edu.pl

studentka IV roku SGH (Ekonomia oraz Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne). Uczestniczka wymiany studenckiej w ramach programu Erasmus w 2008 roku (Rijksuniversiteit Groningen). Interesuje się między innymi polityką pienięŜną w strefie euro. Od października 2007 Przewodnicząca SKN FM. Biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim oraz francuskim w stopniu komunikatywnym. W wolnym czasie eksploruje rowerem osobliwe zakątki stolicy.

Tomasz Wałkuski

tomasz.walkuski@ises.edu.pl

student V roku SGH (Finanse i Bankowość; specjalność: międzynarodowe rynki finansowe). Interesuje się zagadnieniami z zakresu polityki gospodarczej oraz rynkami finansowymi. Biegle posługuje się językiem angielskim, dobrze zna niemiecki. Jest członkiem SKN FM od grudnia 2006. Odbył praktykę w firmie Ernst & Young. Obecnie pracuje w banku PKO BP. WspółzałoŜyciel i Główny Księgowy Instytutu Studiów Ekonomiczno-Społecznych.

Sektor realny Marek Antosiewicz

marekantosiewicz@op.pl

student III roku SGH (Ekonomia) oraz II roku Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW (Matematyka). Jego zainteresowania naukowe obejmują modelowanie matematyczne, analizę danych metodami sztucznej inteligencji oraz ekonometrię. Posiada certyfikat CPE oraz uczy się języka francuskiego. Lato uwielbia spędzać pod Ŝaglami, a zimę na nartach.

Aleksander Olechnowicz

alex.olechnowicz@gmail.com

student II roku SGH (Ekonomia). Dwukrotny finalista Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej (2007, 2006) i laureat Olimpiady Języka Rosyjskiego (2006). Nagrodzony stypendium Ministra Edukacji (2006). Odbył praktykę w Banku Millenium. Bierze aktywny udział w Ŝyciu białoruskiej diaspory w Polsce. Interesuje się rynkami finansowymi i historią Wielkiego Księstwa Litewskiego. Mówi biegle po białorusku, rosyjsku i angielsku oraz komunikatywnie po niemiecku.


Informacja po posiedzeniu Gabinetu Cieni RPP – listopad 2008

4

Sektor finansów publicznych Kamil Klupa

kklupa@gazeta.pl

Student II roku SGH (Finanse i Rachunkowość) i I roku Wydziału Prawa i Administracji UW (Prawo). Laureat IV i V Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej i XX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Stypendysta Ministra Edukacji Narodowej. Zna język angielski i niemiecki. Interesuje się rynkami finansowymi i prawem europejskim. W wolnych chwilach miłośnik piłki noŜnej i pieszych wyprawy przez góry.

Tomasz Wersocki

tomasz.wersocki@gmail.com

absolwent SGH (Finanse i Bankowość) i Studium Pedagogicznego SGH. Naukowo interesuje się szeroko pojętą polityką makroekonomiczną oraz kryzysami bankowymi. Biegle włada językiem angielskim i dobrze rosyjskim. W 2006 roku odbył praktykę w Departamencie BudŜetu Państwa Ministerstwa Finansów, w 2007 roku odbył staŜ w Departamencie Systemu Finansowego Narodowego Banku Polskiego. Obecnie zatrudniony w ING Banku Śląskim. Członek SKN FM w latach 2005-2008. Do maja 2007 przewodniczył GC RPP, obecnie członek tego gremium z ramienia Instytutu Studiów Ekonomiczno-Społecznych, którego jest współzałoŜycielem.

Sektor zagraniczny Marcin Jurek

marcinjurek@vp.pl

student II roku SGH (Ekonomia) i I roku Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW (Matematyka). Zainteresowania obejmują prognozy makroekonomiczne, statystykę, a takŜe badanie róŜnic kulturowych miedzy krajami. Mówi biegle po angielsku i niemiecku, uczy się języka francuskiego. Dwukrotny laureat Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, a takŜe stypendysta Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji. Wolny czas chętnie poświęca na taniec towarzyski i pływanie.

Kamil Kryński

kamil.krynski@ises.edu.pl

student IV roku SGH (Finanse i Bankowość). Interesuje się bankowością inwestycyjną, analizą fundamentalną oraz badaniem konkurencyjności Polski na tle państw Europy Środkowej. Współautor raportu „Gospodarka Polski; prognozy i opinie” wydanego przez INE PAN. Autor tekstów w Studenckim Przeglądzie Ekonomiczno-Społecznym. Włada biegle językiem angielskim i dobrze niemieckim. Jest członkiem Zarządu SKN FM od marca 2007 r. Kieruje sekcją „Nowoczesne Państwo”. Odbył staŜ w Gazecie Giełdy „Parkiet” na stanowisku analityka technicznego oraz w Dzienniku – The Wall Street Journal Polska, zajmując się analizą rynków finansowych i sektora bankowego. Odbył praktykę w Biurze ds. Integracji ze Strefą Euro, gdzie prowadził badania konkurencyjności instytucjonalnej Polski na arenie międzynarodowej. WspółzałoŜyciel i członek Instytutu Studiów Ekonomiczno-Społecznych.

GC RPP - listopad 2008  

Informacja po posiedzeniu Gabinetu Cieni Rady Polityki Pieniężnej

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you