Page 1

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE FINANSÓW MIĘDZYNARODOWYCH

http://www.sgh.waw.pl/sknfm/

GABINET CIENI RADY POLITYKI PIENIĘśNEJ Warszawa, 23 listopada 2006 r.

Informacja po posiedzeniu Gabinetu Cieni Rady Polityki PienięŜnej w dniu 23 listopada 2006 r. Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:  stopa referencyjna 4,00% w skali rocznej;  stopa lombardowa 5,50% w skali rocznej;  stopa depozytowa 2,50% w skali rocznej;  stopa redyskonta weksli 4,25% w skali rocznej:

Od ostatniego posiedzenia Gabinetu Cieni Rady Polityki PienięŜnej podwyŜszono oczekiwania dotyczące wzrostu gospodarczego w krajach strefy euro, zarówno na rok 2006, jak i na rok 2007. ObniŜono natomiast prognozy wzrostu gospodarczego w Stanach Zjednoczonych. O zbliŜającym się spowolnieniu gospodarczym moŜe świadczyć spadek aktywności w sektorze przetwórczym w USA, który zbliŜa się do poziomu 50% oznaczającego recesję. W strefie euro coraz bardziej uwidacznia się oŜywienie gospodarcze. W ostatnim miesiącu wzrosła produkcja przemysłowa, zaś wskaźnik wykorzystania mocy produkcyjnych zbliŜa się do 85% - obecnie wynosi 83,9%. Po przekroczeniu granicy 85% pojawia się presja inflacyjna w gospodarce. PowyŜsze przyczyny wpłynęły takŜe na spadek kursu dolara i wzrost kursu euro, zauwaŜalne w cenach paliw w Polsce. W sektorze realnym w Polsce mamy do czynienia z szybkim wzrostem PKB, w ostatnim kwartale na poziomie 5,5%. Tak silny i trwały rozwój znajduje swoją podstawę w stałym wzroście inwestycji w majątek trwały (14,8% w drugim kwartale i prognozy dwucyfrowej zmiany w następnych kwartałach) oraz wzroście zamówień w budownictwie i dobrej koniunkturze w handlu detalicznym, co jest wynikiem wzrostu spoŜycia indywidualnego. Dobre rokowania dla koniunktury gospodarczej wzmacnia optymizm przedsiębiorców dotyczący przyszłości. Sytuację poprawia takŜe zwiększenie absorpcji środków pochodzących z Unii Europejskiej.


Informacja po posiedzeniu Gabinetu Cieni RPP – listopad 2006

2

Sytuacja na rynkach finansowych wciąŜ jest bardzo dobra. Podstawowe indeksy zwyŜkują, czemu towarzyszą równieŜ wzrosty obrotów. Wyczuwa się jednak oczekiwania końca hossy panującej na rynku kapitałowym. TakŜe rynek funduszy inwestycyjnych charakteryzuje się wzrostem masy pieniędzy w dyspozycji funduszy, co odzwierciedla dobry stan naszej gospodarki oraz wzrost zamoŜności ludności. W związku ze zbliŜającymi się świętami, zauwaŜalny jest wzrost akcji kredytowej banków i łagodzenia ich polityki kredytowej, co potwierdza obserwowalny od kilku miesięcy trend wzrostowy na rynku kredytowym. Sytuacja taka moŜe być źródłem dodatkowej presji inflacyjnej w przyszłości. Sytuacja na rynku pracy w porównaniu z poprzednim miesiącem uległa poprawie. Bezrobocie rejestrowane spadło do poziomu 15,2% we wrześniu, co oznacza spadek o 0,3 pp w stosunku do poprzedniego miesiąca. We wrześniu takŜe wzrosła do 109,5 tys. liczba ofert pracy zgłaszanych do Urzędów Pracy, co stanowi około 15 tys. więcej ofert niŜ przed rokiem. MoŜna równieŜ zaobserwować szybki wzrost płac i kosztów pracy (4,5% r/r), co spowodowane jest wzrostem zatrudnienia i brakiem wykwalifikowanej siły roboczej w niektórych sektorach gospodarki. W ostatnim okresie tempo wzrostu wydajności pracy jest mniejsze niŜ tempo wzrostu wynagrodzeń. W polityce rządu nie widać działań mogących zagrozić wzrostowi gospodarczemu i inflacji, jednak istnieje zagroŜenie ze strony partii tworzących rząd, które naciskają na zwiększenie wydatków socjalnych. Deficyt budŜetowy utrzymuje się na poziomie niŜszym od deficytu w poprzednim roku (4,4 pp r/r). Dług publiczny zachowuje się zgodnie ze strategią zarządzania długiem publicznym i nie rokuje Ŝadnych niebezpieczeństw dla gospodarki. Od wrześniowego spotkania Rady poziom cen podniósł się o 0,1%, zaś w skali roku inflacja wyniosła 1,2%, czyli poniŜej wartości przewidywanej w październikowej projekcji inflacyjnej. Na takie tempo wzrostu cen złoŜył się wzrost cen Ŝywności o 0,8% (w tym warzyw o 8,3%, owoców o 2,5%, mąki o 4,2%), nośników energii o 0,6% (w tym opału o 2%), równowaŜony przez spadek cen związanych z transportem o 2,5% (w tym paliw o 5%). OPEC zrealizował swoje groźby i od pierwszego listopada ograniczył wydobycie ropy o 1,2 mln baryłek do 26,3 mln dziennie, czyli o 4,4% dziennie. Rynki zareagowały na tę decyzję wzrostem ceny od początku miesiąca o 5,9% do 59,7$ za baryłkę. ZagroŜeniem dla dalszej stabilności cen ropy jest fakt, Ŝe członkowie kartelu przekonani są o jej nadpodaŜy na rynkach światowych i uwaŜają cenę poniŜej 60$ za baryłkę za nie do zaakceptowania. MoŜe to oznaczać kolejne cięcia w wydobyciu, co ma juŜ odzwierciedlenie na rynkach terminowych - zarówno na giełdzie w Londynie (ICE Futures), jak i w Nowym Jorku (NYMEX) cena kontraktów terminowych na ropę wzrosła w ciągu miesiąca o prawie 2%. Jednak umacnianie się złotego moŜe zrównowaŜyć inflacjogenny wpływ cieć podaŜy ropy. Problemem mogą stać się pogarszające się oczekiwania inflacyjne – z 26% do 33% wzrósł odsetek oczekujących szybszego wzrostu cen niŜ obecnie, zaś oczekujących stabilnych cen spadł z 8,5% do 3,8%. Na podstawie przedstawionych powyŜej danych, Gabinet Cieni Rady Polityki PienięŜnej nie widzi przesłanek do zmiany poziomu stóp procentowych. ZauwaŜamy jednak wzrost presji inflacyjnej i zbliŜanie się wskaźnika tempa wzrostu cen do celu inflacyjnego, wynoszącego 2,5% (± 1 pp). JeŜeli utrzyma się stan wysokiego tempa wzrostu gospodarczego i rosnącej presji inflacyjnej, przewidujemy podwyŜkę stóp procentowych jeszcze w bieŜącym roku lub na początku roku 2007.


Informacja po posiedzeniu Gabinetu Cieni RPP – listopad 2006

3

Opieka naukowa Dr Cezary Wójcik

cezary.wojcik@sgh.waw.pl

adiunkt w SGH i PAN. Ukończył SGH oraz Wydział Prawa UW. Absolwent IFDP w IESE Business School oraz ASP w Kilońskim Instytucie Gospodarki Światowej. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu polityki monetarnej i kursowej wydanych w kraju i za granicą. W 2004 r. powołany na członka Rady Makroekonomicznej przy Ministrze Finansów RP, w latach 2005-2006 doradca Ministra Finansów. W przeszłości pracował w Europejskim Banku Centralnym, Narodowym Banku Austrii, Wiedeńskim Instytucie Międzynarodowych Studiów Porównawczych. Stypendysta Fulbright’a, Komisji Europejskiej, Tygodnika „Polityka”, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego. Opiekun naukowy SKN FM oraz inicjator GC RPP.

Skład Gabinetu Cieni Rady Polityki PienięŜnej Sektor finansów publicznych / Kierownik projektu Tomasz Wersocki

tw32098@sgh.waw.pl

student IV roku SGH (Finanse i Rachunkowość) i Studium Pedagogicznego SGH. Naukowo interesuje się szeroko pojętą polityką makroekonomiczną oraz kryzysami bankowymi. Biegle włada językiem angielskim i dobrze rosyjskim, uczy się języka niemieckiego. W 2006 roku odbył praktykę w Departamencie BudŜetu Państwa Ministerstwa Finansów. Członek SKN FM od 2005 r., pełni w nim funkcję kierownika sekcji makroekonomicznej oraz przewodniczy GC RPP.

Sektor realny Joanna Jarosz

joanna_jarosz@op.pl

studentka III roku SGH (Finanse i Rachunkowość). Jej naukowe zainteresowania obejmują międzynarodowe rynki finansowe oraz bankowość inwestycyjną. Włada bardzo dobrze językiem angielskim i dobrze francuskim. Odbyła praktyki w ING Bank Śląski w Wydziale Operacji Rynków Finansowych. Jest członkiem SKN FM od października 2006 r.

Izabela śukowska

iz32184@sgh.waw.pl

studentka IV roku SGH (Finanse i Rachunkowość). Naukowo interesuje się finansami przedsiębiorstw, podatkami, finansami międzynarodowymi. Zna język angielski, niemiecki i hiszpański. Do SKN FM naleŜy od jego załoŜenia i czynnie bierze udział w realizowanych przez nie projektach. W GC RPP zakres jej badań obejmuje dane dotyczące sytuacji na rynku pracy.

Sektor zagraniczny Kamil Kryński

kk34550@sgh.waw.pl

student III roku SGH (Finanse i Rachunkowość). Interesuje się bankowością inwestycyjną i badaniem konkurencyjności Polski na tle inwestycyjnym. Włada biegle językiem angielskim i dobrze niemieckim. Jest członkiem SKN FM od maja 2006 r. Kieruje w nim sekcją „Nowoczesne Państwo”.

Joanna Pluta

pluta.joanna@gmail.com

studentka IV roku SGH (Finanse i Rachunkowość oraz Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne). Zainteresowania naukowe: inwestycje, rozwój azjatyckich rynków finansowych, kryzysy walutowe, globalizacja a równowaga walutowa na świecie. Posługuje się biegle językiem angielskim, niemieckim i rosyjskim. Odbyła praktyki w Citibank Handlowy. Jest członkiem SKN FM od 2005 r. W 2006 r. zorganizowała konferencję „Made in China” (nt. społeczno – ekonomicznych aspektów rozwoju gospodarki chińskiej).

Sektor rynków finansowych Krzysztof Gołębiowski

k.golebiowski@student.sgh.waw.pl

student IV roku SGH (Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne) i absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW (Informatyka). Przewodniczy Radzie Kół Naukowych SGH. Interesuje się rynkami finansowymi, optymalizacją i informatycznym wspomaganiem zarządzania. Zna język angielski i niemiecki. Jest członkiem-załoŜycielem SKN FM, od początku w jego Zarządzie.

Michał Konopczak

michal.konopczak@student.sgh.waw.pl

student IV roku SGH (Finanse i Rachunkowość, specjalność: Bankowość inwestycyjna) oraz II roku Wydziału Historycznego UW (Historia), nagrodzony Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Interesuje się inŜynierią finansową, rynkami finansowymi i historią myśli ekonomicznej. Biegle włada językiem angielskim i niemieckim; uczy się języka rosyjskiego i łaciny. Ukończył praktyki w Banku Przemysłowo-Handlowym (2004), Kredyt Banku (2004), Centrali Banku Pekao SA (2005) oraz BNP Paribas (2006). Przewodniczący SKN FM od jego załoŜenia do dziś. Redaktor SPES, autor publikowanych tamŜe artykułów i prac.

Sektor monetarny Karolina Filipek

karolina.filipek@student.sgh.waw.pl

studentka IV roku SGH (Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne oraz Ekonomia) i II roku Wydziału Filozofii i Socjologii UW (Socjologia). Interesuje się ilościowym modelowaniem zjawisk społecznych, w szczególności ekonometrią, teorią gier i badaniami rynku. Biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim. Jest członkiem-załoŜycielem SKN FM, od października 2006 r. w jego Zarządzie. Opiekuje się sekcją analiz i prognoz ekonomicznych oraz publikuje artykuły w SPES.

GC RPP - listopad 2006  

Informacja po posiedzeniu Gabinetu Cieni Rady Polityki Pieniężnej

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you