Page 1

http://www.sgh.waw.pl/sknfm/

http://www.ises.edu.pl

GABINET CIENI RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ

Warszawa, 25 lipca 2008 r.

Informacja po posiedzeniu Gabinetu Cieni Rady Polityki Pieniężnej dnia 25 lipca 2008 roku∗ Gabinet Cieni Rady Polityki Pieniężnej podjął decyzję o pozostawieniu stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie:  stopę referencyjną – na poziomie 6,00% w skali rocznej,  stopę lombardową – na poziomie 7,50% w skali rocznej,  stopę depozytową – na poziomie 4,50% w skali rocznej,  stopę redyskonta weksli – na poziomie 6,25% w skali rocznej.

Utrzymuje się wysoka dynamika cen, przekraczająca górną granicę dopuszczalnego przedziału wahań inflacji wokół celu. Obok wysokiego tempa wzrostu cen żywności oraz nośników energii, wysokie odczyty inflacji w opinii Gabinetu Cieni mają również częściowo popytowy charakter i zasilane są wzrostem płac, jak również oczekiwaniami przyszłej wysokiej dynamiki wskaźnika. Umacniający się kurs złotego nieprzerwanie przyczynia się do łagodzenia presji inflacyjnej ze strony dóbr importowanych, jednak potencjał do dalszej aprecjacji może być ograniczony. Aprecjacja przyczynia się do pogłębiania się deficytu obrotów bieżących, który finansowany jest napływem kapitału (zarówno portfelowego, jak i o charakterze inwestycji bezpośrednich). Według szacunków Gabinetu Cieni, dynamika płac nadal istotnie przewyższa dynamikę wydajności pracy. Niemniej, pozytywnie odczytywać można prognozy spadku dynamiki produkcji, który w najbliższych kwartałach może w sposób odczuwalny przełożyć się na osłabienie popytowej presji inflacyjnej1. Główną przyczyną spowolnienia może okazać się spadek dynamiki eksportu ∗

Gabinet Cieni Rady Polityki Pieniężnej jest projektem o charakterze wyłącznie naukowo-dydaktycznym. Celem Gabinetu Cieni nie jest naśladowanie, przewidywanie ani sugerowanie posunięć rzeczywistej Rady Polityki Pieniężnej. Wszystkie opinie i komentarze zamieszczone w niniejszym Raporcie są wyrazem prywatnych poglądów Autorów. Decyzje Gabinetu Cieni każdorazowo podejmowane są w kontekście zastanej rzeczywistości gospodarczej, w szczególności zaś w zakresie obowiązujących w Polsce oraz na świecie stóp procentowych, których poziom określany jest przez banki centralne.

1

Szczególnie w świetle oczekiwań relatywnie silnej dynamiki inwestycji oczekiwać można stopniowego zamykania luki.


Informacja po posiedzeniu Gabinetu Cieni RPP – lipiec 2008

2

wskutek silnej aprecjacji waluty. Jednocześnie dostrzec można sygnały kontynuacji rozbudowy potencjału wytwórczego przez przedsiębiorstwa. Jeżeli presja na wzrost płac nie okaże się zbyt silna, można oczekiwać poprawy relacji produktu rzeczywistego do potencjalnego w średnim okresie. Kondycję sektora publicznego ocenić można jako dobrą, co jest zasługą utrzymującej się dobrej koniunktury. Zaobserwowano zmniejszenie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i pomimo oczekiwań słabego ich wzrostu w najbliższym okresie, zagrożenie dla presji inflacyjnej ze strony finansów publicznych można uznać za relatywnie niewielkie. W opinii Gabinetu Cieni, wykorzystanie okresu pomyślnej sytuacji w sektorze do przeprowadzenia niezbędnych dostosowań do zbliżającego się okresu słabszej dynamiki produkcji przyczyniłoby się do poprawy ogólnej kondycji makroekonomicznej gospodarki. Oczekiwania rynku odnośnie do wzrostu stóp procentowych nie uległy znaczącym zmianom. Na rynkach kapitałowych utrzymuje się znaczna niepewność, co przyczynia się do dalszego przesuwania części oszczędności w kierunku depozytów. Zaobserwowano wzrost depozytów bieżących, przy spadku terminowych, co zasila podaż pieniądza transakcyjnego i może stanowić dodatkowy impuls inflacyjny. Jednocześnie szybciej od bazy depozytowej przyrasta masa udzielonych kredytów2. Z punktu widzenia presji inflacyjnej, utrzymująca się wysoka dynamika akcji kredytowej, w połączeniu ze wzrostem należności poniżej standardu, stanowią o potencjalnym zagrożeniu dla stabilności cen w średnim oraz długim okresie. Utrzymuje się wysoka dynamika cen w państwach regionu, a także w Unii Europejskiej oraz w Stanach Zjednoczonych. Perspektywa wyraźnego osłabienia koniunktury w chwili obecnej z trudem podlega ocenie, co skłania Gabinet Cieni do obaw o możliwości wykorzystania premii globalizacyjnej w najbliższej przyszłości. Po zapoznaniu się ze stanem gospodarki oraz w wyniku przeprowadzonej dyskusji, Gabinet Cieni Rady Polityki Pieniężnej podjął decyzję o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Zgodnie z wcześniejszymi oczekiwaniami Gabinetu Cieni, dynamika cen utrzymuje się na wysokim poziomie. Proinflacyjne sygnały – płynące głównie ze strony rynku pracy oraz rynku żywności i surowców – nie są jednak w chwili obecnej dostatecznie silne, by nastąpiła konieczność istotnej weryfikacji poczynionych założeń dotyczących średniookresowej strategii prowadzenia polityki pieniężnej. Zagrożenie nadmiernego pogorszenia oczekiwań inflacyjnych, jak również wystąpienia efektów drugiej rundy, w dalszym ciągu uważa się za poważne, co skłania Gabinet Cieni do utrzymania silnie restrykcyjnego nastawienia na najbliższe kwartały. Bacznej obserwacji poddane będą w szczególności sygnały płynące z sektora bankowego, dotyczące rozwoju akcji kredytowej, a także informacje z sektora realnego – głównie w zakresie dynamiki produkcji oraz relacji dynamiki wynagrodzeń do wydajności pracy. Jakkolwiek nie można wykluczyć dalszych interwencji, to rozpoczęty z dużym wyprzedzeniem cykl podwyżek stóp procentowych powinien w toku nadchodzących miesięcy stawać się w pełni odczuwalny. Dopiero kompleksowa ocena efektywności wszystkich kanałów transmisji, w połączeniu z analizą bieżącej sytuacji makroekonomicznej, pozwolą na ewentualną kontynuację zacieśniania polityki pieniężnej.

2 Popyt ze strony przedsiębiorstw koncentruje się głównie wokół kredytów w rachunku bieżącym oraz kredytów na inwestycje, zaś popyt gospodarstw domowych skupia się na kredytach mieszkaniowych (zwykle długoterminowych, w walutach obcych).


Informacja po posiedzeniu Gabinetu Cieni RPP – lipiec 2008

3

Opieka naukowa Dr Cezary Wójcik

cezary.wojcik@sgh.waw.pl

adiunkt w SGH i PAN, od maja 2007 r. Dyrektor Biura ds. Integracji ze Strefą Euro w NBP. Ukończył SGH oraz Wydział Prawa UW. Absolwent Advanced Studies Program in International Economic Policy Research w Kilońskim Instytucie Gospodarki Światowej i International Faculty Development Program w IESE Business School. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu polityki pienięŜnej i kursowej. W 2004 r. powołany w skład Rady Makroekonomicznej przy Ministrze Finansów, w latach 2005-2006 Radca Ministra Finansów. W przeszłości pracował w Europejskim Banku Centralnym (2003-2004), Narodowym Banku Austrii i Wiedeńskim Instytucie Międzynarodowych Studiów Porównawczych (2000-2002). Stypendysta Fulbrighta, Komisji Europejskiej, Tygodnika „Polityka”, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego. Włada językiem angielskim, niemieckim i hiszpańskim. Opiekun naukowy SKN FM oraz inicjator GC RPP.

Skład Gabinetu Cieni Rady Polityki Pieniężnej Przewodniczący GC RPP / Sektor rynków finansowych Michał Konopczak

michal.konopczak@ises.edu.pl

absolwent (Finanse i Bankowość, specjalność: Bankowość inwestycyjna, 2008) oraz student (Ekonomia) SGH, jak równieŜ były student Wydziału Historycznego UW (Historia), nagrodzony Stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego. Interesuje się polityką pienięŜną, rynkami finansowymi i historią myśli ekonomicznej. Biegle włada językiem angielskim i niemieckim; uczy się języka rosyjskiego i łaciny. Ukończył praktyki w BPH (2004), Kredyt Banku (2004), Centrali Banku Pekao SA (2005) oraz BNP Paribas (2006). Zdobywca II miejsca w Konkursie Wiedzy Ekonomicznej „Wiggor” w roku 2007 w dziedzinie rynków kapitałowych. Przewodniczący SKN FM od jego załoŜenia do października 2007. Redaktor SPES, autor publikowanych tamŜe artykułów i prac. Kieruje pracą GC RPP od czerwca 2007. WspółzałoŜyciel i Prezes Zarządu Instytutu Studiów Ekonomiczno-Społecznych.

Sektor rynków finansowych Krzysztof Gołębiowski

krzysztof.golebiowski@ises.edu.pl

student V roku SGH (Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne) i absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW (Informatyka). Członek Komisji Rewizyjnej Rady Kół Naukowych SGH; przewodniczył Radzie Kół Naukowych SGH w roku 2006. Interesuje się rynkami finansowymi, optymalizacją i informatycznym wspomaganiem zarządzania. Zna język angielski i niemiecki. Jest członkiem-załoŜycielem SKN FM, od początku do października 2007 w jego Zarządzie. WspółzałoŜyciel i członek Zarządu Instytutu Studiów Ekonomiczno-Społecznych.

Sektor monetarny Karolina Konopczak

karolina.konopczak@ises.edu.pl

studentka V roku SGH (Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne oraz Ekonomia) i III roku Wydziału Filozofii i Socjologii UW (Socjologia). Od września 2007 r. prowadzi zajęcia z przedmiotu Ekonometria w SGH. Interesuje się ilościowym modelowaniem zjawisk społecznych, w szczególności ekonometrią, teorią gier i badaniami rynku. Biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim. Jest członkiem-załoŜycielem SKN FM, od października 2006 do października 2007 w jego Zarządzie. Opiekuje się sekcją analiz i prognoz ekonomicznych oraz publikuje artykuły w SPES. WspółzałoŜyciel i członek Zarządu Instytutu Studiów Ekonomiczno-Społecznych.

Tomasz Wałkuski

tomasz.walkuski@ises.edu.pl

student V roku SGH (Finanse i Bankowość; specjalność: międzynarodowe rynki finansowe). Interesuje się zagadnieniami z zakresu polityki gospodarczej oraz rynkami finansowymi. Biegle posługuje się językiem angielskim, dobrze zna niemiecki. Jest członkiem SKN FM od grudnia 2006. Odbył praktykę w firmie Ernst & Young. WspółzałoŜyciel i Główny Księgowy Instytutu Studiów Ekonomiczno-Społecznych.

Sektor realny Marek Antosiewicz

marekantosiewicz@op.pl

student III roku SGH (Ekonomia) oraz II roku Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW (Matematyka). Jego zainteresowania naukowe obejmują modelowanie matematyczne, analizę danych metodami sztucznej inteligencji oraz ekonometrię. Posiada certyfikat CPE oraz uczy się języka francuskiego. Lato uwielbia spędzać pod Ŝaglami, a zimę na nartach.

Tymon Słoczyński

tymon.sloczynski@student.sgh.waw.pl

student III roku SGH (Ekonomia) i II roku Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UW (Socjologia). Interesuje się ekonomią pracy, makroekonomią, polityką gospodarczą, teorią gier i teorią wyboru społecznego. Laureat programu Goldman Sachs Global Leaders. Przedstawiciel studentów w Radzie Naukowej Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH. Członek zarządu Stowarzyszenia Naukowego Collegium Invisibile i członek SKN FM (od 2007 r.).


Informacja po posiedzeniu Gabinetu Cieni RPP – lipiec 2008

4

Sektor finansów publicznych Aleksandra Krajewska

aleksandra.krajewska@ises.edu.pl

studentka III roku SGH (Finanse i Bankowość oraz Stosunki Międzynarodowe), stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego. Jej zainteresowania naukowe obejmują politykę makroekonomiczną, badania konkurencyjności gospodarek oraz gospodarcze aspekty związane z funkcjonowaniem Unii Europejskiej. Laureatka programu Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. Biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim, uczy się francuskiego i hiszpańskiego. Członek SKN Organizacji Międzynarodowych. W SKN FM działa w sekcji „Nowoczesne Państwo”, a od listopada 2007 jest członkiem jego Zarządu. WspółzałoŜyciel i członek Instytutu Studiów Ekonomiczno-Społecznych.

Tomasz Wersocki

tomasz.wersocki@gmail.com

absolwent SGH (Finanse i Bankowość) i Studium Pedagogicznego SGH. Naukowo interesuje się szeroko pojętą polityką makroekonomiczną oraz kryzysami bankowymi. Biegle włada językiem angielskim i dobrze rosyjskim. W 2006 roku odbył praktykę w Departamencie BudŜetu Państwa Ministerstwa Finansów, w 2007 roku odbył staŜ w Departamencie Systemu Finansowego Narodowego Banku Polskiego. Obecnie zatrudniony w ING Banku Śląskim. Członek SKN FM w latach 2005-2008. Do maja 2007 przewodniczył GC RPP, obecnie członek tego gremium z ramienia Instytutu Studiów Ekonomiczno-Społecznych, którego jest współzałoŜycielem.

Sektor zagraniczny Marcin Jurek

marcinjurek@vp.pl

student II roku SGH (Ekonomia) i I roku Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW (Matematyka). Zainteresowania obejmują prognozy makroekonomiczne, statystykę, a takŜe badanie róŜnic kulturowych miedzy krajami. Mówi biegle po angielsku i niemiecku, uczy się języka francuskiego. Dwukrotny laureat Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, a takŜe stypendysta Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji. Wolny czas chętnie poświęca na taniec towarzyski i pływanie.

Kamil Kryński

kamil.krynski@ises.edu.pl

student IV roku SGH (Finanse i Bankowość). Interesuje się bankowością inwestycyjną, analizą fundamentalną oraz badaniem konkurencyjności Polski na tle państw Europy Środkowej. Współautor raportu „Gospodarka Polski; prognozy i opinie” wydanego przez INE PAN. Autor tekstów w Studenckim Przeglądzie Ekonomiczno-Społecznym. Włada biegle językiem angielskim i dobrze niemieckim. Jest członkiem Zarządu SKN FM od marca 2007 r. Kieruje sekcją „Nowoczesne Państwo”. Odbył staŜ w Gazecie Giełdy „Parkiet” na stanowisku analityka technicznego oraz w Dzienniku – The Wall Street Journal Polska, zajmując się analizą rynków finansowych i sektora bankowego. Odbył praktykę w Biurze ds. Integracji ze Strefą Euro, gdzie prowadził badania konkurencyjności instytucjonalnej Polski na arenie międzynarodowej. WspółzałoŜyciel i członek Instytutu Studiów Ekonomiczno-Społecznych.

GC RPP - lipiec 2008  
GC RPP - lipiec 2008  

Informacja po posiedzeniu Gabinetu Cieni Rady Polityki Pieniężnej

Advertisement