Page 1

http://www.sgh.waw.pl/sknfm/

http://www.ises.edu.pl

GABINET CIENI RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ

Warszawa, 25 kwietnia 2009 r.

Informacja po posiedzeniu Gabinetu Cieni Rady Polityki Pieniężnej dnia 25 kwietnia 2009 roku∗ Gabinet Cieni Rady Polityki Pieniężnej podjął decyzję o pozostawieniu stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie:  stopę referencyjną – na poziomie 3,75% w skali rocznej,  stopę lombardową – na poziomie 5,25% w skali rocznej,  stopę depozytową – na poziomie 2,25% w skali rocznej,  stopę redyskonta weksli – na poziomie 4,00% w skali rocznej.

Wskaźnik CPI w marcu ukształtował się na poziomie 3,6%, przekraczając górną granicę dopuszczalnych odchyleń od celu inflacyjnego. W stosunku do lutego wzrosły także wszystkie wskaźniki inflacji bazowej. W największym stopniu przyczyniły się do tego opłaty związane z mieszkaniem (8,7%) oraz ceny żywności i napojów bezalkoholowych (4,8%). Spadły z kolei ceny towarów i usług związanych z transportem oraz obuwia i odzieży. W związku ze spadkiem cen surowców rolnych na światowych rynkach bardziej prawdopodobne wydaje się, że tempo wzrostu cen żywności w Polsce powinno ulec spowolnieniu w średnim okresie. Gabinet Cieni pozytywnie odnosi się do udzielenia Polsce dostępu do elastycznej linii kredytowej przez MFW, co może stabilizująco wpłynąć na kurs złotego. Choć dynamika produkcji sprzedanej z uwzględnieniem wahań sezonowych spadła w ujęciu rocznym o 10,8%, w ujęciu m/m notujemy niewielki wzrost w stosunku do lutego, co jest istotnym czynnikiem zmniejszania się spadku dynamiki PKB. Poziom wykorzystania mocy produkcyjnych w przemyśle obniża się (69% w kwietniu), co wynika głównie ze słabego wzrostu popytu krajowego ∗

Gabinet Cieni Rady Polityki Pieniężnej jest projektem o charakterze wyłącznie naukowo-dydaktycznym. Celem Gabinetu Cieni nie jest naśladowanie, przewidywanie ani sugerowanie posunięć rzeczywistej Rady Polityki Pieniężnej. Wszystkie opinie i komentarze zamieszczone w niniejszym Raporcie są wyrazem prywatnych poglądów Autorów. Decyzje Gabinetu Cieni każdorazowo podejmowane są w kontekście zastanej rzeczywistości gospodarczej, w szczególności zaś w zakresie obowiązujących w Polsce oraz na świecie stóp procentowych, których poziom określany jest przez banki centralne.


Informacja po posiedzeniu Gabinetu Cieni RPP – kwiecień 2009

2

i nadal negatywnej oceny koniunktury przez przedsiębiorców. Skutkuje to obniżaniem się poziomu nadwyżkowych zapasów. Mimo to, wśród przedsiębiorców wystąpiła zauważalna poprawa w ocenie bieżącego i przyszłego portfela zamówień w stosunku do ubiegłego miesiąca. Zanotowano również dalsze pogarszanie się wskaźników ufności konsumenckiej oraz negatywną ocenę sytuacji gospodarczej przez konsumentów w najbliższych 12 miesiącach. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysłowym wzrósł z –16 w marcu do poziomu –8 w kwietniu. Na rynku pracy ciągle utrzymuje się wysoka presja inflacyjna z poprzednich miesięcy. Dynamika płac okazała się wyższa niż przewidywania Gabinetu Cieni. Nadal utrzymuje się niekorzystna relacja dynamiki wydajności1 do dynamiki wynagrodzeń. Oznacza to, że w marcu ponownie wystąpił wzrost jednostkowych kosztów pracy. Ponadto, większość pracodawców nie podjęła jeszcze decyzji o masowych zwolnieniach – świadczy o tym zanotowany niewielki wzrost stopy bezrobocia. Dostosowują się oni do spadającego popytu poprzez zmniejszenie czasu pracy, a nie poziomu zatrudnienia. Do tej pory nie ma informacji pozwalających ocenić skalę osłabienia presji płacowej na rynku pracy w średnim okresie. Wykonanie deficytu budżetowego w marcu wyniosło 58,3% i jest mniejsze od założonego w harmonogramie (67,7%), co z punktu widzenia stabilności finansów publicznych należy ocenić pozytywnie. W porównaniu z zeszłym miesiącem należy stwierdzić utrzymującą się niską realizację zakładanych wpływów z podatku od towarów i usług (VAT), do czego przyczyniają się m.in.: malejący import, słabnący popyt na towary obłożone VAT i wysokie zwroty z tytułu nadpłaconego podatku. W związku z tym, że wpływy te są głównym źródłem dochodów państwa, stwarza to poważne ryzyko ukształtowania się deficytu na poziomie wyższym niż zakładany. W obliczu nowych publikacji prognoz wzrostu gospodarczego dla Polski2 i nowych danych potwierdzających osłabienie koniunktury, oszacowany przez Ministerstwo Finansów wzrost na poziomie 3,7% wydaje się być nieosiągalny. W ocenie Gabinetu Cieni nowelizacja budżetu i zwiększenie deficytu wydają się nieuniknione. Realna stopa procentowa kolejny miesiąc z rzędu utrzymuje się na poziomie poniżej 1%. Na rynku międzybankowym stopy procentowe spot pozostają praktycznie bez zmian w stosunku do ich poziomu przed miesiącem. Jednocześnie uczestnicy rynku terminowego uważają poziom tych stóp za zaniżony i oczekują ich nieznacznego wzrostu w kolejnych kwartałach. Na rynkach kapitałowych, zarówno krajowym jak i zagranicznych, miały miejsce wyjątkowe wysokie wzrosty wartości głównych indeksów w wyniku lepszych od oczekiwanych wyników spółek i poprawy nastrojów inwestorów. Wzrost wartości akcji wpłynął także dodatnio na ceny jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, na skutek czego saldo wpłat i umorzeń było dodatnie. Wzrost cen aktywów rynku kapitałowego w krajach zachodnich może być wskaźnikiem wyprzedzającym ekspansji w sferze realnej gospodarki w średnim okresie. Warunki udzielania kredytów pozostają nadal restrykcyjne, utrzymują się także wysokie marże banków. Skutkiem tego jest utrzymanie się obecnej w poprzednich miesiącach niskiej dynamiki udzielania kredytów, przy dalszym wzroście depozytów gospodarstw domowych. Wskaźniki makroekonomiczne wskazują na pozostawanie strefy euro w okresie osłabionej koniunktury. Zanotowano bardzo silne spadki produkcji przemysłowej i niski poziom inflacji. Również wskaźniki nastroju konsumentów oraz produkcji przemysłowej utrzymują się na bardzo niskich poziomach. Z punktu widzenia możliwości zatrudnienia negatywnie kształtuje się także sytuacja na rynku pracy. Stopa inflacji obniżyła się zdecydowanie poniżej poziomu 2%. Może to skutkować dalszym osłabieniem popytu na towary eksportowane przez polskie przedsiębiorstwa. Niski poziom dynamiki cen towarów i usług w związku z przewidywaną stabilizacją kursu złotego może wpływać także na obniżenie cen importu i osłabienie presji inflacyjnej. Stany Zjednoczone także znajdują się pod wpływem przedłużającego się spowolnienia gospodarczego. Przekłada się ono na znaczący wzrost bezrobocia oraz znaczący spadek wartości PKB. Przewiduje się, że w ciągu 2009 r. sytuacja w gospodarce amerykańskiej nie ulegnie zmianie. Wydajność pracy w przemyśle spada szósty miesiąc z rzędu, co wynika ze spadku produkcji sprzedanej przy utrzymaniu zatrudnienia na niemal niezmienionym poziomie.

1

2

MFW przewiduje spadek PKB o 0,7%.


Informacja po posiedzeniu Gabinetu Cieni RPP – kwiecień 2009

3

Wraz z przewidywanym utrzymaniem się niewielkiego tempa wzrostu gospodarki światowej w krótkim okresie można oczekiwać także utrzymywania się cen żywności i surowców, w tym cen surowców energetycznych, na niskim poziomie co powinno sprzyjać osłabieniu procesów inflacyjnych. Z drugiej strony podjęte w ostatnim czasie działania mające na celu pobudzenie koniunktury, skutkujące znaczącą ekspansją fiskalną mogą prowadzić do nasilenia presji inflacyjnej na świecie. Ryzyko z tym związane jest obecnie jednak trudne do oszacowania w chwili obecnej Po zapoznaniu się ze stanem gospodarki oraz w wyniku przeprowadzonej dyskusji, Gabinet Cieni Rady Polityki Pieniężnej podjął decyzję o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Gabinet Cieni zwraca baczną uwagę na spowolnienie gospodarcze w kraju, przejawiające się spadkiem produkcji przemysłowej oraz wzrostem stopy bezrobocia. Istnieje znaczące prawdopodobieństwo utrzymywania się procesu słabnięcia tempa wzrostu polskiej gospodarki w związku z osłabieniem popytu na polski eksport i możliwym dalszym kurczeniem się popytu wewnętrznego. Opisane powyżej zjawiska mogą skutkować osłabieniem presji inflacyjnej w Polsce. Jednocześnie wystąpiły istotne zagrożenia dla utrzymania wskaźnika cen towarów i usług w pobliżu celu inflacyjnego w średnim okresie. Dynamika wzrostu wynagrodzeń utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie, wzrosły także ceny utrzymania mieszkań. Rada uważa jednak, że w średnim okresie spadek wskaźnika inflacji CPI i jego powrót do pasma wahań wokół założonego celu jest bardziej prawdopodobny niż jego utrzymanie się powyżej górnej granicy dopuszczalnego pasma wahań. Rada bacznie obserwuje sytuację w sferze realnej gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy i jeżeli presja inflacyjna z jego strony ulegnie osłabieniu rozważy ewentualne rozluźnienie prowadzonej polityki pieniężnej.

Opieka naukowa Dr Cezary Wójcik

cezary.wojcik@sgh.waw.pl

adiunkt w SGH i PAN, od maja 2007 r. do października 2008 r. Dyrektor Biura ds. Integracji ze Strefą Euro w NBP. Ukończył SGH oraz Wydział Prawa UW. Absolwent Advanced Studies Program in International Economic Policy Research w Kilońskim Instytucie Gospodarki Światowej i International Faculty Development Program w IESE Business School. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu polityki pienięŜnej i kursowej. W 2004 r. powołany w skład Rady Makroekonomicznej przy Ministrze Finansów, w latach 2005-2006 Radca Ministra Finansów. W przeszłości pracował w Europejskim Banku Centralnym (2003-2004), Narodowym Banku Austrii i Wiedeńskim Instytucie Międzynarodowych Studiów Porównawczych (2000-2002). Stypendysta Fulbrighta, Komisji Europejskiej, Tygodnika „Polityka”, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego. Włada językiem angielskim, niemieckim i hiszpańskim. Opiekun naukowy SKN FM oraz inicjator GC RPP.

Skład Gabinetu Cieni Rady Polityki Pieniężnej Przewodniczący GC RPP / Sektor zagraniczny Marcin Jurek

marcinjurek@vp.pl

student II roku SGH (Ekonomia) i I roku Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW (Matematyka). Zainteresowania obejmują prognozy makroekonomiczne, statystykę, a takŜe badanie róŜnic kulturowych miedzy krajami. Mówi biegle po angielsku i niemiecku, uczy się języka francuskiego. Dwukrotny laureat Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, a takŜe stypendysta Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji. Wolny czas chętnie poświęca na taniec towarzyski i pływanie. GC RPP przewodniczy od lutego 2009.


Informacja po posiedzeniu Gabinetu Cieni RPP – kwiecień 2009

4

Sektor zagraniczny Kamil Kryński

kamil.krynski@ises.edu.pl

student IV roku SGH (Finanse i Bankowość). Interesuje się bankowością inwestycyjną, analizą fundamentalną oraz badaniem konkurencyjności Polski na tle państw Europy Środkowej. Współautor raportu „Gospodarka Polski; prognozy i opinie” wydanego przez INE PAN. Autor tekstów w Studenckim Przeglądzie Ekonomiczno-Społecznym. Włada biegle językiem angielskim i dobrze niemieckim. Jest członkiem Zarządu SKN FM od marca 2007 r. Kieruje sekcją „Nowoczesne Państwo”. Odbył staŜ w Gazecie Giełdy „Parkiet” na stanowisku analityka technicznego oraz w Dzienniku - The Wall Street Journal Polska, zajmując się analizą rynków finansowych i sektora bankowego. Odbył praktykę w Biurze ds. Integracji ze Strefą Euro, gdzie prowadził badania konkurencyjności instytucjonalnej Polski na arenie międzynarodowej. WspółzałoŜyciel i członek Instytutu Studiów Ekonomiczno-Społecznych.

Sektor monetarny ElŜbieta Bednarek

elzbieta.bednarek@ises.edu.pl

studentka V roku SGH (Ekonomia oraz Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne). Uczestniczka wymiany studenckiej w ramach programu Erasmus w 2008 roku (Rijksuniversiteit Groningen). Interesuje się między innymi polityką pienięŜną w strefie euro. Od października 2007 Przewodnicząca SKN FM. Biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim oraz francuskim w stopniu komunikatywnym. W wolnym czasie eksploruje rowerem osobliwe zakątki stolicy.

Marcin Chrostowski

marcin-chrostowski@wp.pl

student I roku SGH (planowany kierunek: Ekonomia). Interesuje się polityką pienięŜną. Dobrze włada językiem angielskim, zna takŜe niemiecki. Jest członkiem SKN FM od 2008 roku. Do jego pozanaukowych zainteresowań naleŜy piłka noŜna i kino.

Sektor realny Alieś Aliachnovič

alies.aliachnovich@gmail.com

student II roku SGH (Ekonomia). Od lutego br. odbywa staŜ w Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych Białoruś. Dwukrotny finalista Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej (2007, 2006) i laureat Olimpiady Języka Rosyjskiego (2006). Nagrodzony stypendium Ministra Edukacji (2006). Ukończył praktykę w Banku Millenium. Bierze aktywny udział w Ŝyciu białoruskiej diaspory w Polsce. Interesuje się rynkami finansowymi i historią Wielkiego Księstwa Litewskiego. Mówi biegle po białorusku, rosyjsku i angielsku oraz komunikatywnie po niemiecku.

Martyna Izdebska-Tran

martynait@gmail.com

studentka IV roku SGH (Finanse i Rachunkowość oraz Stosunki Międzynarodowe). Interesuje się polityką pienięŜną i asymetrią informacji na rynkach finansowych, a poza uczelnią – wspinaczką i kulturą Azji Południowo-Wschodniej. Moderator debat oksfordzkich oraz symulacji obrad ONZ. Biegle posługuje się językiem angielskim, komunikatywnie niemieckim.

Sektor finansów publicznych Kamil Klupa

kklupa@gazeta.pl

student II roku SGH (Finanse i Rachunkowość) i I roku Wydziału Prawa i Administracji UW (Prawo). Laureat IV i V Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej i XX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Stypendysta Ministra Edukacji Narodowej. Zna język angielski i niemiecki. Interesuje się rynkami finansowymi i prawem europejskim. W wolnych chwilach miłośnik piłki noŜnej i pieszych wyprawy przez góry.

Sektor rynków finansowych Krzysztof Gołębiowski

krzysztof.golebiowski@ises.edu.pl

student V roku SGH (Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne) i absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW (Informatyka). Członek Komisji Rewizyjnej Rady Kół Naukowych SGH; przewodniczył Radzie Kół Naukowych SGH w roku 2006. Interesuje się rynkami finansowymi, optymalizacją i informatycznym wspomaganiem zarządzania. Zna język angielski i niemiecki. Jest członkiem-załoŜycielem SKN FM, od początku do października 2007 w jego Zarządzie. WspółzałoŜyciel i członek Zarządu Instytutu Studiów Ekonomiczno-Społecznych.

Mateusz Łukasik

mateusz.lukasik@onet.eu

student IV roku SGH (Finanse i Bankowość, specjalność Bankowość Inwestycyjna, seminarium magisterskie u prof. dr. hab. Andrzeja Sławińskiego). Przebywał na stypendium zagranicznym w Singapore Management University. Odbył staŜ w Citi Investment Research w Warszawie. Stypendysta III edycji Akademii Liderów Rynku Kapitałowego im. Lesława Pagi, laureat V edycji konkursu Ernst & Young Financial Challenger (2 miejsce). Zna język angielski (posiada certyfikat CPE) oraz niemiecki.

GC RPP - kwiecień 2009  

Informacja po posiedzeniu Gabinetu Cieni Rady Polityki Pieniężnej

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you