Page 1

http://www.sgh.waw.pl/sknfm/

http://www.ises.edu.pl

GABINET CIENI RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ

Warszawa, 21 grudnia 2009 r.

Informacja po posiedzeniu Gabinetu Cieni Rady Polityki Pieniężnej dnia 21 grudnia 2009 roku∗ Gabinet Cieni Rady Polityki Pieniężnej podjął decyzję o pozostawieniu stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie:  stopę referencyjną – na poziomie 3,50% w skali rocznej,  stopę lombardową – na poziomie 5,00% w skali rocznej,  stopę depozytową – na poziomie 2,00% w skali rocznej,  stopę redyskonta weksli – na poziomie 3,75% w skali rocznej.

Dynamika cen towarów i usług ukształtowała się w listopadzie na poziomie 3,3% w skali roku, co oznacza jej wzrost z poziomu 3,1% w październiku. Jest to równoznaczne z faktem, że inflacja kształtuje się na poziomie wyższym niż przewidziany w projekcji inflacji sporządzonej przez NBP w październiku b.r. W trzecim kwartale PKB w gospodarce polskiej wzrósł o 1,7% w ujęciu rocznym, do czego w największym stopniu przyczynił się popyt zagraniczny oraz spożycie ogółem. W stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosła także dynamika produkcji sprzedanej przemysłu. Jest to spowodowane korzystną z punktu widzenia poprawy koniunktury stabilizacją sytuacji na rynku pracy a także wzrostem popytu zagranicznego ze względu na utrzymującą się konkurencyjność eksportu wspomaganą wzrostem wydajności i utrzymywaniem się kursu złotego poniżej wartości fundamentalnej Zdecydowanemu obniżeniu uległa dynamika jednostkowych kosztów pracy. Po raz kolejny obniżyło się także – choć nieznacznie – wynagrodzenie realne. Jednocześnie bezrobocie ukształtowało ∗

Gabinet Cieni Rady Polityki Pieniężnej jest projektem o charakterze wyłącznie naukowo-dydaktycznym. Celem Gabinetu Cieni nie jest naśladowanie, przewidywanie ani sugerowanie posunięć rzeczywistej Rady Polityki Pieniężnej. Wszystkie opinie i komentarze zamieszczone w niniejszym Raporcie są wyrazem prywatnych poglądów Autorów. Decyzje Gabinetu Cieni każdorazowo podejmowane są w kontekście zastanej rzeczywistości gospodarczej, w szczególności zaś w zakresie obowiązujących w Polsce oraz na świecie stóp procentowych, których poziom określany jest przez banki centralne.


Informacja po posiedzeniu Gabinetu Cieni RPP – grudzień 2009

2

się na poziomie 11,1%, co oznacza jego stabilizację. Jest to fakt szczególnie godny uwagi w okresie jesienno-zimowym, kiedy bezrobocie ze względów sezonowych jest zazwyczaj wyższe. Sytuacja na rynku pracy może świadczyć o początku stabilizacji dochodów z pracy ludności oraz zwiększa możliwość wzrostu zatrudnienia oraz wynagrodzeń w średnim okresie. W stosunku do prognozy z października 2009 można oczekiwać, iż zwiększy to prawdopodobieństwo ukształtowania się inflacji powyżej projekcji centralnej. Gabinet Cieni dostrzega utrzymywanie się stałego poziomu zatrudnienia przy równoczesnym wzroście produkcji, co skutkuje wzrostem wydajności i może się przyczyniać do powstania przewagi konkurencyjnej polskiej gospodarki w okresie ożywienia na rynku globalnym. Realizacja ustawy budżetowej przebiega zgodnie z założonym harmonogramem. Niemniej ze względu na niższe od oczekiwanych wpływy podatkowe od osób fizycznych i prawnych i dochody z prywatyzacji można oczekiwać, że potrzeby pożyczkowe państwa utrzymają się na relatywnie wysokim poziomie. Gabinet Cieni bacznie obserwuje sytuację finansów publicznych ponieważ możliwe przekroczenie kolejnych progów ostrożnościowych będzie związane ze zdecydowanym ograniczeniem wydatków rządowych. Z punktu widzenia dynamiki cen konsumenta byłby to silny bodziec antyinflacyjny. W krótkim okresie jest to jednak mało prawdopodobne. W listopadzie dalszemu ograniczeniu ulegała akcja kredytowa banków, aczkolwiek w tempie wolniejszym niż do tej pory. Oprócz segmentu długoterminowych kredytów dla przedsiębiorstw był to wynik oddziaływania czynników podażowych. Gabinet Cieni negatywnie ocenia ten proces z punktu widzenia transmisji polityki pieniężnej. W wypadku długoterminowego finansowania przedsiębiorstw obecna sytuacja może natomiast być sygnałem, że popyt inwestycyjny utrzyma się w krótkim okresie na obniżonym poziomie. Aktywność gospodarcza w strefie euro utrzymuje się na poziomie niższym od potencjalnego, co jest spowodowane ograniczeniem popytu inwestycyjnego oraz obniżeniem konkurencyjności eksportu krajów Eurolandu ze względu na wysoki kurs euro. Pozostawanie wykorzystania mocy produkcyjnych na niskim poziomie a także oczekiwany dalszy wzrost bezrobocia powodują, że prawdopodobieństwo utrzymywania się słabej koniunktury w średnim okresie kształtuje się na wysokim poziomie. Jest to zgodne z dotychczasowymi oczekiwaniami Gabinetu Cieni. Wobec obecnego oraz spodziewanego wzrostu kursu złotego przyczyni się to do ograniczenia kontrybucji handlu zagranicznego do wzrostu Produktu Krajowego Brutto w średnim okresie. Po zapoznaniu się ze stanem gospodarki oraz w wyniku przeprowadzonej dyskusji, Gabinet Cieni Rady Polityki Pieniężnej podjął decyzję o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Gabinet Cieni zwraca uwagę na umiarkowaną poprawę sytuacji w sektorze realnym gospodarki wobec scenariusza przewidywanego w projekcji inflacji z października 2009, która to w znacznym stopniu przyczynia się do kształtowania ostatecznej decyzji. Gabinet Cieni będzie bacznie obserwował sytuację na rynku pracy oraz w sektorze przedsiębiorstw. Jest też skłonny zmienić prowadzoną obecnie politykę pieniężną na bardziej restrykcyjną w wypadku dalszego wzrostu ryzyka ukształtowania się wskaźnika inflacji powyżej górnej granicy dopuszczalnego pasma wahań. Mimo to Gabinet Cieni uważa, że obecnie ryzyko to nie daje podstaw do zmiany wysokości stóp procentowych. Jest to związane z niewielkimi możliwościami trwałego zwiększenia eksportu polskich towarów, braku pewności co do dalszego rozwoju sytuacji w sektorze finansowym oraz ograniczonego popytu inwestycyjnego.


Informacja po posiedzeniu Gabinetu Cieni RPP – grudzień 2009

3

Opieka naukowa Dr hab. Cezary Wójcik

cezary.wojcik@sgh.waw.pl

adiunkt w SGH i PAN, od maja 2007 r. do października 2008 r. Dyrektor Biura ds. Integracji ze Strefą Euro w NBP. Ukończył SGH oraz Wydział Prawa UW. Absolwent Advanced Studies Program in International Economic Policy Research w Kilońskim Instytucie Gospodarki Światowej i International Faculty Development Program w IESE Business School. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu polityki pienięŜnej i kursowej. W 2004 r. powołany w skład Rady Makroekonomicznej przy Ministrze Finansów, w latach 2005-2006 Radca Ministra Finansów. W przeszłości pracował w Europejskim Banku Centralnym (2003-2004), Narodowym Banku Austrii i Wiedeńskim Instytucie Międzynarodowych Studiów Porównawczych (2000-2002). Stypendysta Fulbrighta, Komisji Europejskiej, Tygodnika „Polityka”, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego. Włada językiem angielskim, niemieckim i hiszpańskim. Opiekun naukowy SKN FM oraz inicjator GC RPP.

Dr Michał Brzoza-Brzezina

mbrzez@sgh.waw.pl

adiunkt w Katedrze Polityki PienięŜnej SGH oraz dyrektor Biura Badań Stosowanych NBP. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, w przeszłości pracował w Europejskim Banku Centralnym i Narodowym Banku Austrii. Prowadzi prace badawcze z zakresu teorii pieniądza i polityki pienięŜnej, jest autorem licznych opracowań opublikowanych w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych. Mówi po angielsku, niemiecku, francusku i hiszpańsku.

Skład Gabinetu Cieni Rady Polityki Pieniężnej Przewodniczący GC RPP / Sektor zagraniczny Marcin Jurek

marcinjurek@vp.pl

student III roku w SGH (Ekonomia) i II roku Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW (Matematyka). Zainteresowania obejmują prognozy makroekonomiczne i modele równowagi ogólnej. Mówi biegle po angielsku i niemiecku, uczy się języka francuskiego. Dwukrotny laureat Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, a takŜe stypendysta Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji. Wolny czas chętnie poświęca na wyprawy w góry i pływanie. GC RPP przewodniczy od lutego 2009.

Wiceprzewodniczący GC RPP / Sektor finansów publicznych Kamil Klupa

kklupa@gazeta.pl

student III roku SGH (Finanse i Rachunkowość) i II roku Wydziału Prawa i Administracji UW (Prawo). Laureat IV i V Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej i XX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Stypendysta Ministra Edukacji Narodowej. Zna język angielski i niemiecki. Interesuje się rynkami finansowymi i prawem europejskim. W wolnych chwilach miłośnik piłki noŜnej i pieszych wyprawy przez góry. GC RPP przewodniczy od lutego 2009.

Sektor monetarny ElŜbieta Bednarek

elzbieta.bednarek@ises.edu.pl

studentka V roku SGH (Ekonomia oraz Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne). Uczestniczka wymiany studenckiej w ramach programu Erasmus w 2008 roku (Rijksuniversiteit Groningen). Interesuje się między innymi polityką pienięŜną w strefie euro. Od października 2007 Przewodnicząca SKN FM. Biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim oraz francuskim w stopniu komunikatywnym. W wolnym czasie eksploruje rowerem osobliwe zakątki stolicy.

Marcin Chrostowski

marcin-chrostowski@wp.pl

student II roku SGH (Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne) oraz I roku Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW (Matematyka). Do jego kręgu zainteresowań naleŜy m.in. polityka pienięŜna. Dobrze włada językiem angielskim, zna teŜ język niemiecki. Jest członkiem SKN FM od 2008 roku. Do jego pozanaukowych zainteresowań naleŜy sport i kino.

Sektor realny Aleś Alachnovič

ales.alachnovich@gmail.com

student III roku SGH (Ekonomia). Od lutego 2008 odbywa staŜ w Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych Białoruś. Dwukrotny finalista Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, laureat Olimpiady Języka Rosyjskiego, a takŜe stypendysta Ministra Edukacji Narodowej. Ukończył praktykę w Banku Millenium. Przewodniczy SKN FM od października 2008. Interesuje się transformacją, rynkami finansowymi i historią Wielkiego Księstwa Litewskiego. Mówi biegle po białorusku, rosyjsku i angielsku oraz komunikatywnie po niemiecku.

Martyna Izdebska-Tran

martynait@gmail.com

studentka V roku SGH (Finanse i Rachunkowość oraz Stosunki Międzynarodowe). Interesuje się polityką pienięŜną i asymetrią informacji na rynkach finansowych, a poza uczelnią – wspinaczką i kulturą Azji Południowo-Wschodniej. Moderator debat oksfordzkich oraz symulacji obrad ONZ. Biegle posługuje się językiem angielskim, komunikatywnie niemieckim.


Informacja po posiedzeniu Gabinetu Cieni RPP – grudzień 2009

4

Sektor rynków finansowych Aleksandra Krajewska

aleksandra.krajewska@ises.edu.pl

studentka V roku SGH (Finanse i Bankowość oraz Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze) oraz programu CEMS Master in International Management na Wirtschaftsuniversität Wien. Dwukrotna stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego. Zainteresowania naukowe obejmują: ekonomię sektora realnego, rynki finansowe, ekonomiczne aspekty funkcjonowania UE oraz sektor energetyczny. Zna język angielski, niemiecki, francuski oraz w stopniu komunikatywnym niderlandzki. Prywatnie zapalona podróŜniczka.

Mateusz Łukasik

mateusz.lukasik@onet.eu

student V roku SGH (Finanse i Bankowość, specjalność Bankowość Inwestycyjna). Przebywał na stypendium zagranicznym w Singapore Management University. Odbył staŜe w Credit Suisse w Londynie i Citi Investment Research w Warszawie. Stypendysta III edycji Akademii Liderów Rynku Kapitałowego im. Lesława Pagi, zwycięzca VI edycji McKinsey Strategy Development in Practice, laureat V edycji Ernst & Young Financial Challenger (2 miejsce). Zna język angielski (CPE) oraz niemiecki.

GC RPP - grudzień 2009  

Informacja po posiedzeniu Gabinetu Cieni Rady Polityki Pieniężnej

Advertisement