Page 1

http://www.sknfm.pl

http://www.ises.edu.pl

GABINET CIENI RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ

Warszawa, 1 czerwiec 2012 r.

Informacja po posiedzeniu Gabinetu Cieni Rady Polityki Pieniężnej dnia 1 czerwca 2012 roku∗

Gabinet Cieni Rady Polityki Pieniężnej podjął decyzję o podniesieniu stóp procentowych NBP o 25 punktów bazowych:  stopę referencyjną – do poziomu 5,00% w skali rocznej,  stopę lombardową – do poziomu 6,50% w skali rocznej,  stopę depozytową – do poziomu 3,50% w skali rocznej,  stopę redyskonta weksli – do poziomu 5,25% w skali rocznej.

W kwietniu stopa inflacji CPI wyniosła 4,0% r/r. W porównaniu z marcem br. roczny CPI wzrósł o 0,1 p.p. Inflacja od ponad roku znajduje się powyżej górnej granicy pasma dopuszczalnych wahań (3,5%). Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie podwyżki opłat związanych z mieszkaniem (o 0,9%), cen odzieży i obuwia (o 3,1%), a także w zakresie transportu (o 1,2%). Oczekiwania inflacyjne gospodarstw domowych wzrosły z 4,2% w kwietniu do 4,3% w maju. W I kw. 2012 r. wzrost PKB wyniósł 3,5% r/r. W stosunku do IV kw. 2011 r. wzrost PKB po odsezonowieniu wyniósł 0,8%. Do wzrostu PKB w największym stopniu przyczyniła się akumulacja (1,6 p.p.). Gabinet Cieni zwraca jednak uwagę na spadek wkładu popytu inwestycyjnego do 0,8 p.p. (poprzednio 2,9 p.p.). Produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w kwietniu o 2,9% r/r, a sprzedaż detaliczna o 1,8% r/r. Zdaniem Gabinetu Cieni dane z sektora realnego gospodarki świadczą o spowolnieniu tempa wzrostu, które jednak nie przekłada się na obniżenie tempa wzrostu cen. ∗

Gabinet Cieni Rady Polityki Pieniężnej jest projektem o charakterze wyłącznie naukowo-dydaktycznym. Celem Gabinetu Cieni nie jest naśladowanie, przewidywanie ani sugerowanie posunięć rzeczywistej Rady Polityki Pieniężnej. Wszystkie opinie i komentarze zamieszczone w niniejszym Raporcie są wyrazem prywatnych poglądów Autorów. Decyzje Gabinetu Cieni każdorazowo podejmowane są w kontekście zastanej rzeczywistości gospodarczej, w szczególności zaś w zakresie obowiązujących w Polsce oraz na świecie stóp procentowych, których poziom określany jest przez banki centralne.


Informacja po posiedzeniu Gabinetu Cieni RPP – czerwiec 2012

2

Sytuacja na rynku pracy nieznacznie się poprawia w związku z rozpoczęciem okresu prac sezonowych. W kwietniu odnotowano spadek stopy bezrobocia rejestrowanego do poziomu 12,9%. Natomiast bezrobocie liczone metodą BAEL w I kw. 2012r. wyniosło 10,5%. Gabinet Cieni zauważa jednak, iż w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku nastąpił wzrost bezrobocia rejestrowanego o 0,3 p.p., oraz liczonego metodą BAEL o 0,8 p.p. w stosunku do IV kw. 2011 r., co potwierdza dotychczasowe spostrzeżenia, iż wzrost gospodarczy w Polsce nie przekłada się na spadek stopy bezrobocia. W sektorze przedsiębiorstw odnotowano po raz kolejny spadek wynagrodzenia realnego (o 0,5%). W opini Gabinetu Cieni, w perspektywie oddziaływania podjętych obecnie decyzji, wzrost płac w sektorze przedsiębiorstw przekroczy wskaźnik inflacji by zrekompensować okres ujemnej dynamiki wynagrodzeń realnych. Efekt ten zostanie dodatkowo pogłębiony przez odmrożenie płac w sektorze budżetowym w roku 2013. Deficyt budżetu centralnego po kwietniu wyniósł 24,8 mld zł, czyli 70,9% planu, co jest zgodne z harmonogramem. W połowie maja dokonano aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego, z której wynika, że deficyt budżetu państwa wyniesie w tym roku 26,8 mld zł wobec 35 mld zł założonych w ustawie budżetowej. Znaczne ograniczenie poziomu prognozowanego deficytu wynika przede wszystkim z wysokiego zysku NBP, który wyniósł 8,2 mld zł. Ministerstwo Finansów poinformowało ponadto, że po maju sfinansowano już 69,5% potrzeb pożyczkowych na ten rok. Związana z tym perspektywa znacznego ograniczenia podaży papierów skarbowych do końca roku wspiera notowania polskich papierów skarbowych i stabilizuje poziom kosztów finansowania. Krzywa dochodowości z rynku międzybankowego przesunęła się równolegle o niecałe 0,2 p.p., co Gabinet Cieni postrzega jako skutek podwyższenia stóp procentowych w maju. W reakcji na pogorszenie perspektyw rozwoju sytuacji fiskalnej w strefie euro oraz nawrotu globalnej awersji do ryzyka, kurs złotego uległ w maju wyraźnemu osłabieniu. Wpływ czynników globalnych w dalszym ciagu w głównym stopniu warunkuje kierunki zmiany kursu. Wskaźniki dotyczące rynku kredytowego wskazują na utrzymywanie się dotychczasowych tendencji. Od kilku miesięcy obserwujemy umiarkowany spadek dynamiki rocznej akcji kredytowej w kategoriach kredytów inwestycyjnych i hipotecznych, co wynika zarówno z osłabienia popytu, jak i zaostrzenia kryteriów kredytowania. Poziom dynamiki rocznej we wszystkich kategoriach jest jednak w dalszym stopniu wysoki i w ocenie Gabinetu Cieni nie ma podstaw do oczekiwania wyraźnego osłabienia akcji kredytowej w średnim terminie. Dane makroekonomiczne opisujące gospodarkę strefy euro wskazują na kontynuację spowolnienia gospodarczego. W I kw. 2012 r. PKB w strefie euro nie zmienił się, licząc kwartał do kwartału, po spadku w czwartym kwartale 2011 o 0,3% a w ujęciu rocznym spadł w I kw. br. o 0,1%. Zerowa dynamika wzrostu gospodarczego całej strefy euro I kw. jest rezultatem zbilansowania dodatniej kontrybucji handlu zagranicznego i ujemnej popytu wewnętrznego. Dotychczasowe zróżnicowanie tempa wzrostu gospodarczego pomiędzy członkami strefy euro utrzymuje się. PKB Niemiec w I kw. br. tego wzrósł o 0,5% kw/kw i o 1,2% r/r. W kwietniu wzrosła ponownie stopa bezrobocia w strefie euro, osiągając najwyżwszy od 1995 r. poziom 11% (wobec 10,9% w marcu). Wskaźnik rocznej inflacji HICP dla strefy euro spadł w maju do 2,4% r/r z 2,6% r/r w kwietniu. Utrzymujący się wysoki poziom wzrostu cen w strefie euro uwarunkowany jest w dalszym ciągu wzrostami censurowców, energii i podwyżkami podatków pośrednich. Spowolnienie gospodarcze w strefie euro w ocenie Gabinetu Cieni utrzyma się co najmniej do połowy przyszłego roku, co uwarunkowane jest problemami instytucjonalnymi, trwającą konsolidacją fiskalną oraz procesem zaostrzania wymogów kapitałowych dla banków, który niesie ze sobą ryzyko ograniczenia akcji kredytowej. Po zapoznaniu się ze stanem gospodarki oraz po przeprowadzonej dyskusji Gabinet Cieni podjął decyzję o podniesieniu stopy procentowej NBP o 25 punktów bazowych. Stopa inflacji CPI od ponad roku utrzymuje się powyżej górnego pasma dopuszczalnych wahań. Gabinet Cieni spodziewa się w średnim terminie umiarkowanego spadku stopy inflacji CPI, co uwarunkowane jest przede wszystkim oczekiwanym spowolnieniem wzrostu gospodarczego


Informacja po posiedzeniu Gabinetu Cieni RPP – czerwiec 2012

3

w Polsce oraz dekoniunkturą w strefie euro. W ocenie Gabinetu Cieni okoliczności te nie spowodują jednak spadku inflacji w średnim terminie do wysokości celu inflacyjnego. Z uwagi na długi okres utrzymywania się stopy inflacji powyżej pasma dopuszczalnych wahań Gabinet Cieni uważa, iż jednorazowe podwyższenie stopy procentowej jest niewystarczające dla sprowadzenia inflacji do wysokości celu inflacyjnego wynoszącego 2,5%. Utrzymująca się uporczywie powyżej celu inflacja zagraża ponadto zakotwiczeniu wysokich oczekiwań inflacyjnych, co może przełożyć się na wzrost żądań płacowych i wywołać efekty drugiej rundy. Gabinet Cieni dostrzega również ryzyko pojawienia się dodatkowej presji inflacyjnej w związku z oczekiwanym spadkiem podaży artykułów żywnościowych z powodu niesprzyjających warunków pogodowych, organizacją przez Polskę Mistrzostw Europy w piłce nożnej oraz deprecjacją złotego związaną z powrotem awersji do ryzyka wobec rynków wchodzących. Ważnym uwarunkowaniem prowadzonej polityki pieniężnej są także problemy instytucjonalne strefy euro, które będą stanowiły istotny czynnik ryzyka dla stabilności cen oraz kondycji gospodarki w kolejnych miesiącach.

Opiekun naukowy Prof. dr hab. Cezary Wójcik

cezary.wojcik@sgh.waw.pl

adiunkt w SGH i PAN, od maja 2007 r. do października 2008 r. Dyrektor Biura ds. Integracji ze Strefą Euro w NBP. Ukończył SGH oraz Wydział Prawa UW. Absolwent Advanced Studies Program in International Economic Policy Research w Kilońskim Instytucie Gospodarki Światowej i International Faculty Development Program w IESE Business School. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu polityki pieniężnej i kursowej. W 2004 r. powołany w skład Rady Makroekonomicznej przy Ministrze Finansów, w latach 2005-2006 Radca Ministra Finansów. W przeszłości pracował w Europejskim Banku Centralnym (2003-2004), Narodowym Banku Austrii i Wiedeńskim Instytucie Międzynarodowych Studiów Porównawczych (2000-2002). Stypendysta Fulbrighta, Komisji Europejskiej, Tygodnika „Polityka”, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Włada językiem angielskim, niemieckim i hiszpańskim. Opiekun naukowy SKN FM oraz inicjator GC RPP.

Konsultant naukowy Dr Michał Brzoza-Brzezina

mbrzez@sgh.waw.pl

adiunkt w Katedrze Polityki Pieniężnej SGH oraz dyrektor Biura Badań Stosowanych NBP. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, w przeszłości pracował w Europejskim Banku Centralnym i Narodowym Banku Austrii. Prowadzi prace badawcze z zakresu teorii pieniądza i polityki pieniężnej, jest autorem licznych opracowań opublikowanych w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych. Mówi po angielsku, niemiecku, francusku i hiszpańsku.


Informacja po posiedzeniu Gabinetu Cieni RPP – czerwiec 2012

4

Skład Gabinetu Cieni Rady Polityki Pieniężnej Przewodniczący GC RPP / Sektor realny Jacek Galiszewski

jacekgal@gmail.com

Jacek Galiszewski Student IV roku SGH (Ekonomia) i II roku UW (Prawo). Prezes SKN Zrównoważonego Rozwoju oikos Warszawa i wiceprezes SKN Finansów Międzynarodowych przy SGH w Warszawie, a także prezes Gabinetu Cieni Rady Polityki Pieniężnej. Laureat Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, stypendysta Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, Prezesa Rady Ministrów (dwukrotnie) oraz Ministra Edukacji Narodowej. Biegle mówi po angielsku, dobrze po niemiecku, uczy się rosyjskiego. Interesuje się gospodarką realną, zagadnieniem zrównoważonego rozwoju oraz bezpieczeństwem energetycznym. Pasjonat historii wojskowości i miłośnik gór.

Wiceprzewodniczący GC RPP / Sektor finansów publicznych Kamil Klupa

kklupa@gazeta.pl

student I roku Studium Magisterskiego SGH (Finanse i Rachunkowość) i III roku Wydziału Prawa i Administracji UW (Prawo). Laureat IV i V Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej i XX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Stypendysta Ministra Edukacji Narodowej. Zna język angielski i niemiecki. Interesuje się rynkami finansowymi i prawem europejskim. W wolnych chwilach miłośnik piłki nożnej i pieszych wypraw przez góry.

Sektor monetarny Marcin Chrostowski

marcin-chrostowski@wp.pl

Student I roku Studium Magisterskiego SGH (Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne). Dobrze włada językiem angielskim, posługuje się także językiem niemieckim. Naukowo interesuje się analizą szeregów czasowych, prognozowaniem makroekonomicznym oraz polityką pieniężną. Poza tym do kręgu jego zainteresowań należy fotografia.

Sektor monetarny Michał Antoszewski

antoszewski.michal@gmail.com

Student I roku Studium Magisterskiego SGH (kierunek Ekonomia). Do jego zainteresowań naukowych należy polityka pieniężna (szczególnie zagadnienie transmisji impulsów monetarnych), rynki instrumentów pochodnych oraz modelowanie i prognozowanie makroekonometryczne. Biegle włada językiem angielskim (LCCI – Level 4) oraz niemieckim. Odbywa staż w banku Societe Generale. Członek SKN FM od października 2009 r.

Sektor realny Karolina Jańczak

janczak.karolina@gmail.com

Studentka I roku Studium Magisterskiego SGH (Ekonomia) oraz Wydziału Nauk Ekonomiczncyh UW (Quantitative Finance). Dwukrotnie nagrodzona brązowym medalem na Międzynarodowej Konferencji Młodych Naukowców za prace z fizyki. Odbyła praktyki w banku BGŻ. Interesuje się teorią gier oraz polityką pieniężną. Realizuje w SGH ścieżkę „Analityk Statystyczny SAS”. Biegle włada językiem angielskim, komunikatywnie językiem niemieckim, uczy się języka rosyjskiego. W wolnym czasie czyta książki podróżnicze oraz jeździ na wycieczki rowerowe.

Sektor rynków finansowych Maciej Kowalczyk

mkowalczyk88@gmail.com

Student I roku studiów magisterskich na kierunku finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent studiów licencjackich tejże uczelni na kierunkach ekonomia oraz finanse i rachunkowość. W liceum finalista ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej. Jego zainteresowania badawcze to rynki finansowe (anomalie rynkowe, metody inwestowania). Poza tym interesuje się historią, polityką, sportem, lubi podróżować oraz uprawia karate tradycyjne. Zna w stopniu zaawansowanym język angielski i w stopniu średnio-zaawansowanym język francuski.


Informacja po posiedzeniu Gabinetu Cieni RPP – czerwiec 2012

5

Sektor rynków finansowych Paweł Pisany

ppisany@gmail.com

Student III roku SGH (Finanse i Rachunkowość) oraz II roku Wydziału Prawa i Administracji UW (Prawo), Stypendysta Prezesa Rady Ministrów (2007), finalista Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (2008) oraz Olimpiady Historycznej (2008). Odbył praktyki w Narodowym Banku Polskim (Biuro ds. Integracji ze Strefą Euro) oraz w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (Departament Analiz Strategicznych). Mówi po angielsku (IELTS – Overall Band 7), uczy się niemieckiego. Członek SKN FM od listopada 2009. Interesuje się rynkami finansowymi, integracją walutową i historią.

Sektor zagraniczny Jan Szumieł

jan.szumiel@gmail.com

Absolwent Studium Licencjackiego SGH (Ekonomia) i student II roku UW (Matematyka). Stypendysta m. st. Warszawy za osiągnięcia sportowe. Biegle włada językiem angielskim, komunikatywnie niemieckim, uczy się języka francuskiego. Interesuje się teorią gier, ekonomią dobrobytu i pracy. Wielki pasjonat wszelkiej aktywności sportowej, przede wszystkim sportów wodnych (żeglarstwo, windsurfing, kajakarstwo) i pieszych wypraw górskich. W 2007 roku zdobył Mistrzostwo Polski Juniorów w Brydżu Sportowym, który trenuje od 8 lat.

Sektor zagraniczny Anna Bułatowicz Studentka I roku Studium Magisterskiego SGH (Finanse i Rachunkowość). Interesuje się finansami międzynarodowymi w szczególności bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi w Polsce. Biegle mówi po angielsku i francusku, uczy się niemieckiego i hiszpańskiego. Absolwentka Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate) z wykładowym angielskim. Spędziła semestr studiów w ramach umowy bilateralnej na Université Laval w Kanadzie. Obecnie uczestniczka Programu CEMS MIM. W wolnym czasie uwielbia podróżować, jeździć na nartach, żeglować oraz grać w tenisa.

GC RPP - czerwiec 2012  

Informacja po posiedzeniu Gabinetu Cieni Rady Polityki Pieniężnej

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you