Page 1

http://www.sgh.waw.pl/sknfm/

http://www.ises.edu.pl

GABINET CIENI RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ

Warszawa, 7 czerwca 2011 r.

Informacja po posiedzeniu Gabinetu Cieni Rady Polityki Pieniężnej dnia 6 czerwca 2011 roku∗

Gabinet Cieni Rady Polityki Pieniężnej podjął decyzję o podniesieniu stóp procentowych NBP o 25 punktów bazowych:  stopę referencyjną – do poziomu 4,5% w skali rocznej,  stopę lombardową – do poziomu 6,05% w skali rocznej,  stopę depozytową – do poziomu 3,00% w skali rocznej,  stopę redyskonta weksli – do poziomu 4,75% w skali rocznej.

W kwietniu stopa inflacji CPI w odniesieniu do analogicznego miesiąca roku poprzedniego po raz kolejny wzrosła (w porównaniu z marcem o 0,2 p.p.) i osiągnęła poziom 4,5%. Wzrost ten wynika zarówno ze wzrostu cen żywności i cen paliw do prywatnych środków transportu jak i ze wzrostu wskaźników inflacji bazowej. Stopa inflacji bazowej po wyłączeniu cen żywności i energii osiągnęła w kwietniu poziom 2,1%, co oznacza wzrost o 0,1 p.p. w porównaniu z marcem. Informacje dotyczące sektora realnego gospodarki sugerują utrzymywanie się dobrej koniunktury. W I kwartale 2011 roku PKB wzrósł o 4,4%, ponownie nieznacznie przekraczając przewidywania wyrażone w marcowej projekcji inflacji. Warto odnotować dodatnią kontrybucję popytu krajowego w wysokości 4,5%, na co złożyło się spożycie ogółem w wysokości 2,9% oraz akumulacja w wysokości 1,6%. Wkład nakładów brutto na środki trwałe do wzrostu PKB wzrasta nieprzerwanie od I kwartału 2010 roku.

∗ Gabinet Cieni Rady Polityki Pieniężnej jest projektem o charakterze wyłącznie naukowo-dydaktycznym. Celem Gabinetu Cieni nie jest naśladowanie, przewidywanie ani sugerowanie posunięć rzeczywistej Rady Polityki Pieniężnej. Wszystkie opinie i komentarze zamieszczone w niniejszym Raporcie są wyrazem prywatnych poglądów Autorów. Decyzje Gabinetu Cieni każdorazowo podejmowane są w kontekście zastanej rzeczywistości gospodarczej, w szczególności zaś w zakresie obowiązujących w Polsce oraz na świecie stóp procentowych, których poziom określany jest przez banki centralne.


Informacja po posiedzeniu Gabinetu Cieni RPP – czerwiec 2011

2

Produkcja przemysłowa wzrosła w kwietniu o 7% r/r, a sprzedaż detaliczna o 13,6% r/r. Niepokojący wydaję się duży spadek nieodsezonowanej produkcji przemysłowej w kwietniu w stosunku do marca wynoszący -9,4%. Zdaniem Gabinetu Cieni mógł on zostać spowodowany świętami Wielkiej Nocy oraz korzystaniem przez pracowników z tzw. “długiego weekendu” pomiędzy świętami a początkiem maja. Gabinet Cieni zwraca też uwagę na malejący deficyt obrotów towarowych w marcu w wysokości -1240,5 mln zł, spowodowany głównie przez wzrost eksportu, co może oddziaływać w kierunku utrzymania wysokiego tempa wzrostu PKB. Dochody budżetu centralnego na koniec kwietnia wyniosły 87,4 mld zł (32% planu), a wydatki 109,07 mld zł (34,8%). Deficyt po kwietniu wyniósł 21,6 mld zł (53,8% planu) i był niższy niż zakładano w harmonogramie, do czego przyczyniło się przede wszystkim lepsze wykonanie po stronie dochodowej. W kontekście możliwego wpływu na skalę wzrostu gospodarczego w przyszłym roku Gabinet Cieni będzie uważnie monitorował zapowiedzianą implementację planu konsolidacji finansów publicznych, który zakłada obniżenie deficytu w przyszłym roku do poziomu 2,9% PKB oraz relacji państwowego długu publicznego do PKB do 52%. Za potencjalne sygnały ożywienia płynący z rynku finansowego Gabinet Cieni uważa wzrost wolumenów kredytów inwestycyjnych dla przedsiębiorstw o 4,30% od początku roku, w kwietniu o 2,5% m/m oraz wzrost wolumenu kredytów hipotecznych (należy odnotować, że wzrost ten w ciągu ostatnich 12 miesięcy wyniósł ponad 21% i jest on znacząco większy od dynamiki PKB czy też dynamiki inwestycji). W najbliższych miesiącach Gabinet Cieni spodziewa się utrzymania dynamiki wzrostu wolumenu kredytów. W gospodarce amerykańskiej kontynuowane jest powolne ożywienie, niemniej informacje z ostatnich dwóch miesięcy poddają w wątpliwość jego trwałość. Świadczą o tym szczególnie dane dotyczące rynku pracy oraz sprzedaży detalicznej. W strefie euro proces poprawy koniunktury jest umacniany poprzez wzrost spożycia indywidualnego (drugi kwartał z rzędu), które do tej pory miało niewielki wkład we wzrost PKB. Zdaniem Gabinetu Cieni może to sprzyjać utrzymaniu się dynamiki polskiego eksportu. Niemniej jednak znaczącym czynnikiem ryzyka pozostaje niestabilna sytuacja finansów publicznych niektórych krajów stefy euro. Możliwa restrukturyzacja ich zadłużenia na szeroką skalę może pogorszyć sytuację sektora finansowego oraz ograniczyć popyt wewnętrzny. Po zapoznaniu się ze stanem gospodarki oraz w wyniku przeprowadzonej dyskusji Gabinet Cieni podjął decyzję o podniesieniu stopy procentowej NBP o 25 punktów bazowych. Inflacja w dalszym ciągu utrzymuje się powyżej celu inflacyjnego, a co więcej nadal jest to poziom powyżej górnej granicy pasma dopuszczalnych wahań. Gabinet Cieni ocenia ponadto, że w obliczu silnego oddziaływania globalnych czynników podażowych prawdopodobieństwo ukształtowania się inflacji powyżej ścieżki wyznaczonej przez projekcję Instytutu Ekonomicznego NBP jest wyższe od prawdopodobieństwa, że inflacja znajdzie się poniżej tej krzywej. Gabinet Cieni dostrzega coraz bardziej wyraźne oznaki ożywienia w gospodarce, uosabiane przez wzrost nakładów na środki trwałe, zwiększenie eksportu oraz wzrost akcji kredytowej i podtrzymuje opinię, że obecny poziom stóp procentowych nie jest wystarczająco wysoki dla fazy ożywienia. Z drugiej strony, w ocenie Gabinetu Cieni skalę podwyższania stóp procentowych powinien ograniczać utrzymujący się wysoki poziom bezrobocia, plany konsolidacji finansów publicznych oraz prognozy spowolnienia wzrostu gospodarczego w średnim okresie. Niemniej Gabinet Cieni uważa, że siła oddziaływania czynników wygaszających inflację w średnim okresie i przewidzianych w ostatniej projekcji może okazać się niewystarczająca do sprowadzenia inflacji do poziomu celu inflacyjnego NBP, i dlatego zdecydował się podwyższyć stopy procentowe*.

* Ważnym dodatkowym uwarunkowaniem decyzji w tym miesiącu jest fakt, iż następne posiedzenie Gabinetu Cieni RPP odbędzie się w październiku 2011.


Opieka Prof. dr hab. Cezary Wójcik

cezary.wojcik@sgh.waw.pl

adiunkt w SGH i PAN, od maja 2007 r. do października 2008 r. Dyrektor Biura ds. Integracji ze Strefą Euro w NBP. Ukończył SGH oraz Wydział Prawa UW. Absolwent Advanced Studies Program in International Economic Policy Research w Kilońskim Instytucie Gospodarki Światowej i International Faculty Development Program w IESE Business School. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu polityki pieniężnej i kursowej. W 2004 r. powołany w skład Rady Makroekonomicznej przy Ministrze Finansów, w latach 2005-2006 Radca Ministra Finansów. W przeszłości pracował w Europejskim Banku Centralnym (2003-2004), Narodowym Banku Austrii i Wiedeńskim Instytucie Międzynarodowych Studiów Porównawczych (2000-2002). Stypendysta Fulbrighta, Komisji Europejskiej, Tygodnika „Polityka”, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Włada językiem angielskim, niemieckim i hiszpańskim. Opiekun naukowy SKN FM oraz inicjator GC RPP.

Konsultant naukowy Dr Michał Brzoza-Brzezina

mbrzez@sgh.waw.pl

adiunkt w Katedrze Polityki Pieniężnej SGH oraz dyrektor Biura Badań Stosowanych NBP. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, w przeszłości pracował w Europejskim Banku Centralnym i Narodowym Banku Austrii. Prowadzi prace badawcze z zakresu teorii pieniądza i polityki pieniężnej, jest autorem licznych opracowań opublikowanych w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych. Mówi po angielsku, niemiecku, francusku i hiszpańsku.

Skład Gabinetu Cieni Rady Polityki Pieniężnej Przewodniczący GC RPP / Sektor zagraniczny Marcin Jurek

marcinjurek@vp.pl

absolwent SGH (Ekonomia) i student III roku Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW (Matematyka). Zainteresowania obejmują prognozy makroekonomiczne i modele równowagi ogólnej. Mówi biegle po angielsku i niemiecku, uczy się języka francuskiego. Dwukrotny laureat Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, a także stypendysta Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji. Wolny czas chętnie poświęca na wyprawy w góry i pływanie. GC RPP przewodniczy od lutego 2009.

Wiceprzewodniczący GC RPP / Sektor finansów publicznych Kamil Klupa

kklupa@gazeta.pl

student I roku Studium Magisterskiego SGH (Finanse i Rachunkowość) i III roku Wydziału Prawa i Administracji UW (Prawo). Laureat IV i V Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej i XX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Stypendysta Ministra Edukacji Narodowej. Zna język angielski i niemiecki. Interesuje się rynkami finansowymi i prawem europejskim. W wolnych chwilach miłośnik piłki nożnej i pieszych wyprawy przez góry.

Sektor zagraniczny Jacek Galiszewski

jacekgal@gmail.com

student III roku SGH (Ekonomia) oraz I roku Wydziału Prawa i Administracji UW (Prawo). Laureat Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, dwukrotny finalista Olimpiady Geograficznej, finalista Olimpiady Nautologicznej, dwukrotny laureat konkursu Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego, stypendysta: Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, Prezesa Rady Ministrów (dwukrotnie) oraz Ministra Edukacji Narodowej. Mówi biegle po angielsku, komunikatywnie po niemiecku. Interesuje się gospodarką realną, a szczególnie zagadnieniem zrównoważonego rozwoju oraz bezpieczeństwem energetycznym. Pasjonat historii wojskowości.

Sektor monetarny Marcin Chrostowski

marcin-chrostowski@wp.pl

Student III roku Studium Licencjackiego SGH (Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne) oraz II roku Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW (Matematyka). Dobrze włada językiem angielskim, posługuje się także językiem niemieckim. Naukowo interesuje się analizą szeregów czasowych oraz polityką pieniężną. Poza tym do kręgu jego zainteresowań należy piłka nożna oraz fotografia.

Sektor realny Aleś Alachnovič

ales.alachnovich@gmail.com Student kierunku Ekonomia (I rok mgr), przewodniczący SKN FM, młodszy ekonomista Centrum Analiz SpołecznoEkonomicznych Białoruś. Dwukrotny finalista Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, laureat Olimpiady Języka Rosyjskiego, a także stypendysta Ministra Edukacji Narodowej. Autor kilku publikacji naukowych. Ukończył praktykę w Narodowym Banku Polskim oraz Banku Millenium. Interesuje się transformacją, rynkami finansowymi i tangiem. Mówi po angielsku, białorusku, niemiecku i rosyjsku.


Informacja po posiedzeniu Gabinetu Cieni RPP – czerwiec 2011

4

Sektor rynków finansowych Maciej Kowalczyk

mkowalczyk88@gmail.com

Student I roku studiów magisterskich na kierunku finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent studiów licencjackich tejże uczelni na kierunkach ekonomia oraz finanse i rachunkowość. W liceum finalista ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej. Jego zainteresowania badawcze to rynki finansowe (anomalie rynkowe, metody inwestowania). Poza tym interesuje się historią, polityką, sportem, lubi podróżować oraz uprawia karate tradycyjne. Zna w stopniu zaawansowanym język angielski i w stopniu średnio-zaawansowanym język francuski.

Sektor zagraniczny Jan Szumieł

jan.szumiel@gmail.com

Student III roku Studium Licencjackiego SGH (Ekonomia) i II roku UW (Matematyka). Stypendysta m. st. Warszawy za osiągnięcia sportowe. Biegle włada językiem angielskim, komunikatywnie niemieckim, uczy się języka francuskiego. Interesuje się teorią gier, ekonomią dobrobytu i pracy. Wielki pasjonat wszelkiej aktywności sportowej, przede wszystkim sportów wodnych (żeglarstwo, windsurfing, kajakarstwo) i pieszych wypraw górskich. W 2007 roku zdobył Mistrzostwo Polski Juniorów w Brydżu Sportowym, który trenuje od 7 lat.

GC RPP - czerwiec 2011  

Informacja po posiedzeniu Gabinetu Cieni Rady Polityki Pieniężnej