Page 1

http://www.sgh.waw.pl/sknfm/

http://www.ises.edu.pl

GABINET CIENI RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ

Warszawa, 20 czerwca 2008 r.

Informacja po posiedzeniu Gabinetu Cieni Rady Polityki Pieniężnej dnia 20 czerwca 2008 roku∗ Gabinet Cieni Rady Polityki Pieniężnej podjął decyzję o podniesieniu stóp procentowych NBP o 25 punktów bazowych:  stopę referencyjną – do poziomu 6,00% w skali rocznej,  stopę lombardową – do poziomu 7,50% w skali rocznej,  stopę depozytową – do poziomu 4,50% w skali rocznej,  stopę redyskonta weksli – do poziomu 6,25% w skali rocznej.

Wartość wskaźnika cen towarów i usług kolejny miesiąc z rzędu ukształtowała się na relatywnie wysokim poziomie, znacznie przekraczającym górną granicę dopuszczalnego poziomu wahań wokół celu inflacyjnego. Głównymi czynnikami determinującymi wysokie odczyty inflacji niezmiennie są ceny żywności oraz nośników energii. Należy ponadto nadmienić, że obydwie kategorie pozostają ze sobą w ścisłym związku – w szczególności wysokie ceny gazu przekładają się na wzrost cen żywności. Odczyty inflacji bazowej zbliżają się do granicy 3,5%, należy jednak podkreślić, że sama konstrukcja wskaźników dynamiki cen jest po części odpowiedzialna za utrzymujące się wysokie ich wartości. Pogorszeniu uległy oczekiwania inflacyjne, co jest jednym z przejawów ich adaptacyjnego charakteru. Postępująca aprecjacja złotego przyczynia się do powiększania deficytu obrotów bieżących, który jednak kompensowany jest relatywnie stabilnym napływem kapitału zagranicznego. Wzrost wartości waluty osłabia presję inflacyjną ze strony towarów importowanych, co w świetle rosnących

Gabinet Cieni Rady Polityki Pieniężnej jest projektem o charakterze wyłącznie naukowo-dydaktycznym. Celem Gabinetu Cieni nie jest naśladowanie, przewidywanie ani sugerowanie posunięć rzeczywistej Rady Polityki Pieniężnej. Wszystkie opinie i komentarze zamieszczone w niniejszym Raporcie są wyrazem prywatnych poglądów Autorów. Decyzje Gabinetu Cieni każdorazowo podejmowane są w kontekście zastanej rzeczywistości gospodarczej, w szczególności zaś w zakresie obowiązujących w Polsce oraz na świecie stóp procentowych, których poziom określany jest przez banki centralne.


Informacja po posiedzeniu Gabinetu Cieni RPP – czerwiec 2008

2

cen surowców, a także wysokiej inflacji w krajach będących partnerami handlowymi Polski, należy uznać za zjawisko korzystne. Utrzymuje się relatywnie wysoka dynamika akcji kredytowej, silny popyt na kredyt zgłaszają zarówno przedsiębiorstwa – głównie na cele operacyjne oraz inwestycyjne, jak i gospodarstwa domowe – w pierwszej kolejności na zakup nieruchomości. Akcja kredytowa banków pozostaje głównym czynnikiem napędzającym wzrost podaży pieniądza, który jedynie po części odpowiada wzrostowi podaży dóbr i usług, co stanowi o jego potencjalnie proinflacyjnym oddziaływaniu w średnim okresie. Odnotowano zauważalny wzrost należności o obniżonym standardzie, a także wątpliwych, co przy obecnej kondycji sektora bankowego nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla jego stabilności, jednak może świadczyć o wzroście konkurencji pomiędzy bankami w warunkach wyczerpującej się nadwyżki płynności oraz rosnących trudności z pozyskiwaniem bazy kapitałowej. Gabinet Cieni na bieżąco monitoruje sytuację w sektorze bankowym. Uwadze Gabinetu Cieni nie uszło wyraźne przesunięcie w segmencie przedsiębiorstw znacznej części środków z depozytów bieżących w stronę lokat terminowych1. Kierowanie środków w stronę mniej płynnych aktywów, zmniejszające podaż pieniądza transakcyjnego, może sugerować osłabienie potrzeby utrzymywania gotówki, jak również może stanowić wskaźnik oczekiwań podmiotów z sektora przedsiębiorstw odnośnie do przyszłej dynamiki cen, a także poziomu stóp procentowych. Obserwowany wzrost rynkowych stóp procentowych – zarówno na rynku kasowym, jak i terminowym – dyskontuje oczekiwania podwyżki stóp procentowych w czerwcu, jak również odzwierciedla utrzymującą się nieufność banków do udzielania pożyczek na rynku pieniężnym2. Godny podkreślenia jest w opinii Gabinetu Cieni obserwowany malejący kształt krzywej dochodowości w dłuższym jej końcu – może on sugerować oczekiwania zakończenia cyklu podwyżek stóp procentowych i spadek presji inflacyjnej w okresie kilku kwartałów. Nieznacznie przekraczające oczekiwania Gabinetu Cieni dane dotyczące dynamiki PKB świadczą o utrzymującej się silnej presji inflacyjnej ze strony popytowej. Pomimo dynamicznego wzrostu nakładów na środki trwałe, powiększenie potencjału produkcyjnego, które mogłoby wyraźnie poprawić relację pomiędzy produkcją rzeczywistą a potencjalną, możliwe będzie najwcześniej w horyzoncie kilku kwartałów3. W świetle wysokich wartości spożycia indywidualnego, a także produkcji przemysłowej, formułowane oczekiwania osłabienia koniunktury prawdopodobnie ulec muszą przesunięciu w czasie. Pomimo osłabienia nastrojów konsumentów, zapewne związanego z wysokimi odczytami inflacji, presję ze strony sektora realnego Gabinet Cieni uznaje za silny czynnik proinflacyjny. Dodatkowym zagrożeniem z punktu widzenia prowadzonej polityki pieniężnej jest sytuacja na rynku pracy. Postępujący spadek bezrobocia, nawet po uwzględnieniu sezonowości, w połączeniu z utrzymującą się wysoką dynamiką wynagrodzeń – przewyższającą wyraźnie dynamikę wydajności pracy – może skutkować zwiększoną presją na wzrost płac. W świetle wysokiego tempa wzrostu cen, zagrożenie wystąpienia efektów drugiej rundy niezmiennie stanowi istotną przesłankę dla restrykcyjnego nastawienia Gabinetu Cieni. Na skutek poprawy oczekiwań dotyczących kształtowania się koniunktury w najbliższych kwartałach, w także w świetle utrzymującej się wysokiej dynamiki cen oraz postępującej aprecjacji złotego, poprawie uległa ocena sytuacji w sektorze finansów publicznych. Optymistyczne prognozy wykonania budżetu, jak również rosnące dochody ludności, skłaniają ku oczekiwaniom zmniejszonego zapotrzebowania na finansowanie wydatków sektora publicznego, także w odniesieniu do świadczeń socjalnych. Jednocześnie jednak określone zobowiązania państwa w zakresie inwestycji mogą pozwolić na stopniową poprawę struktury wydatków, zaś wygospodarowane nadwyżki w przyszłości umożliwią bardziej elastyczne prowadzenie polityki fiskalnej, zwiększając jednocześnie stabilność i wiarygodność makroekonomiczną kraju.

1

W głównej mierze w stronę depozytów o terminach zapadalności do jednego miesiąca.

2

Jest to jednym ze skutków kryzysu kredytów subprime na rynku amerykańskim.

3

Rosnące wykorzystanie mocy produkcyjnych potwierdza niekorzystne kształtowanie się luki popytowej.


Informacja po posiedzeniu Gabinetu Cieni RPP – czerwiec 2008

3

Na rynku kapitałowym utrzymuje się stan niepewności, zasilany odnotowanymi poważnymi spadkami indeksów. Psychologiczne w znacznej mierze podłoże zachowań inwestorów, a także znaczna ich podatność na publikowane dane makroekonomiczne, osłabiają funkcję indeksów giełdowych jako wskaźników wyprzedzających koniunktury. Jednocześnie niechęć do nabywania walorów nowych spółek utrudnia wykorzystanie rynku kapitałowego jako źródła kapitału na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych. W ślad za spadkami kursów akcji, maleje wartość aktywów funduszy inwestycyjnych, zaś znaczna część środków lokowanych dotychczas w aktywa funduszy przesuwana jest w stronę stabilniejszych lokat bankowych. Na głównych indeksach giełd światowych odnotowano spadki, głównie za sprawą niekorzystnych danych dotyczących gospodarki amerykańskiej i pogorszenia koniunktury na świecie. W sytuacji utrzymującej się niepewności oraz trwających skutków kryzysu, zaobserwować można szczególnie silnie oddziaływanie efektu zarażania. Zarówno w regionie, jak i w całej Unii Europejskiej, a także w Stanach Zjednoczonych, utrzymuje się silna presja inflacyjna, wynikająca z wysokich cen żywności oraz surowców, w szczególności ropy naftowej. Brak restrykcyjnych reakcji ze strony banków centralnych, wynikający po części z obaw o stan koniunktury, po części zaś sprzyjający zmniejszeniu obciążenia kredytobiorców kosztami długu4, dodatkowo wzmacnia wysoką dynamikę cen oraz oczekiwania co do dalszego jej kształtowania się. W opinii Gabinetu Cieni, dane z rynku amerykańskiego, świadczące o wyraźnym osłabieniu dynamiki wzrostu gospodarczego, mogą – choć z opóźnieniem – skutkować osłabieniem presji inflacyjnej także na kontynencie europejskim, co z czasem mogłoby pozwolić na przywrócenie premii globalizacyjnej i ograniczenie skutków importu inflacji dla Polski. Po zapoznaniu się ze stanem gospodarki oraz w wyniku przeprowadzonej dyskusji, Gabinet Cieni Rady Polityki Pieniężnej podjął decyzję o podniesieniu stóp procentowych o 25 punktów bazowych. Podobnie jak przed miesiącem, głównym źródłem presji inflacyjnej pozostają w opinii Gabinetu Cieni wysokie ceny żywności, energii, jak również adaptacyjne oczekiwania, które przekładać się mogą na wystąpienie efektów drugiej rundy. Presja ze strony sektora realnego gospodarki wydaje się szczególnie niepokojąca, zwłaszcza zaś w kontekście przewyższających uprzednio prognozowane wartości produkcji. Odłożone w czasie oczekiwania osłabienia koniunktury, w połączeniu z dynamicznym wzrostem wynagrodzeń oraz nasilaniem się napięć na rynku pracy, stanowią wyraźny sygnał dla konieczności interwencji monetarnej. W ubiegłym miesiącu Gabinet Cieni w wyniku przeprowadzonej dyskusji podjął decyzję o podniesieniu stóp procentowych. Pozostaje to jednak bez wpływu na otoczenie gospodarcze, wskutek czego decyzja czerwcowa Gabinetu Cieni wynika wyłącznie z analizy zastanych wielkości makroekonomicznych, nie zaś symulacji prowadzonych przy założeniu innych niż faktyczne poziomów stóp procentowych w gospodarce. Co więcej, świadomość opóźnień transmisji impulsów polityki pieniężnej każe oceniać przeszłe decyzje dotyczące stóp procentowych w kontekście bieżących danych makroekonomicznych, zaś decyzje obecne analizować w zestawieniu z oczekiwaniami odnośnie do przyszłej sytuacji gospodarczej, kiedy ich wpływ na dynamikę cen może w pełni wystąpić. Gabinet Cieni będzie na bieżąco monitorował rozwój sytuacji makroekonomicznej.

4 W kontekście trwających zawirowań, wywołanych kryzysem kredytów subprime, jest to szczególnie istotny czynnik w przypadku rynku amerykańskiego.


Informacja po posiedzeniu Gabinetu Cieni RPP – czerwiec 2008

4

Opieka naukowa Dr Cezary Wójcik

cezary.wojcik@sgh.waw.pl

adiunkt w SGH i PAN, od maja 2007 r. Dyrektor Biura ds. Integracji ze Strefą Euro w NBP. Ukończył SGH oraz Wydział Prawa UW. Absolwent Advanced Studies Program in International Economic Policy Research w Kilońskim Instytucie Gospodarki Światowej i International Faculty Development Program w IESE Business School. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu polityki pienięŜnej i kursowej. W 2004 r. powołany w skład Rady Makroekonomicznej przy Ministrze Finansów, w latach 2005-2006 Radca Ministra Finansów. W przeszłości pracował w Europejskim Banku Centralnym (2003-2004), Narodowym Banku Austrii i Wiedeńskim Instytucie Międzynarodowych Studiów Porównawczych (2000-2002). Stypendysta Fulbrighta, Komisji Europejskiej, Tygodnika „Polityka”, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego. Włada językiem angielskim, niemieckim i hiszpańskim. Opiekun naukowy SKN FM oraz inicjator GC RPP.

Skład Gabinetu Cieni Rady Polityki Pieniężnej Przewodniczący GC RPP / Sektor rynków finansowych Michał Konopczak

michal.konopczak@ises.edu.pl

absolwent (Finanse i Bankowość, specjalność: Bankowość inwestycyjna, 2008) oraz student (Ekonomia) SGH, jak równieŜ były student Wydziału Historycznego UW (Historia), nagrodzony Stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego. Interesuje się polityką pienięŜną, rynkami finansowymi i historią myśli ekonomicznej. Biegle włada językiem angielskim i niemieckim; uczy się języka rosyjskiego i łaciny. Ukończył praktyki w BPH (2004), Kredyt Banku (2004), Centrali Banku Pekao SA (2005) oraz BNP Paribas (2006). Zdobywca II miejsca w Konkursie Wiedzy Ekonomicznej „Wiggor” w roku 2007 w dziedzinie rynków kapitałowych. Przewodniczący SKN FM od jego załoŜenia do października 2007. Redaktor SPES, autor publikowanych tamŜe artykułów i prac. Kieruje pracą GC RPP od czerwca 2007. WspółzałoŜyciel i Prezes Zarządu Instytutu Studiów Ekonomiczno-Społecznych.

Sektor rynków finansowych Krzysztof Gołębiowski

krzysztof.golebiowski@ises.edu.pl

student V roku SGH (Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne) i absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW (Informatyka). Członek Komisji Rewizyjnej Rady Kół Naukowych SGH; przewodniczył Radzie Kół Naukowych SGH w roku 2006. Interesuje się rynkami finansowymi, optymalizacją i informatycznym wspomaganiem zarządzania. Zna język angielski i niemiecki. Jest członkiem-załoŜycielem SKN FM, od początku do października 2007 w jego Zarządzie. WspółzałoŜyciel i członek Zarządu Instytutu Studiów Ekonomiczno-Społecznych.

Sektor monetarny Karolina Konopczak

karolina.konopczak@ises.edu.pl

studentka V roku SGH (Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne oraz Ekonomia) i III roku Wydziału Filozofii i Socjologii UW (Socjologia). Od września 2007 r. prowadzi zajęcia z przedmiotu Ekonometria w SGH. Interesuje się ilościowym modelowaniem zjawisk społecznych, w szczególności ekonometrią, teorią gier i badaniami rynku. Biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim. Jest członkiem-załoŜycielem SKN FM, od października 2006 do października 2007 w jego Zarządzie. Opiekuje się sekcją analiz i prognoz ekonomicznych oraz publikuje artykuły w SPES. WspółzałoŜyciel i członek Zarządu Instytutu Studiów Ekonomiczno-Społecznych.

Tomasz Wałkuski

tomasz.walkuski@ises.edu.pl

student V roku SGH (Finanse i Bankowość; specjalność: międzynarodowe rynki finansowe). Interesuje się zagadnieniami z zakresu polityki gospodarczej oraz rynkami finansowymi. Biegle posługuje się językiem angielskim, dobrze zna niemiecki. Jest członkiem SKN FM od grudnia 2006. Odbył praktykę w firmie Ernst & Young. WspółzałoŜyciel i Główny Księgowy Instytutu Studiów Ekonomiczno-Społecznych.

Sektor realny Marek Antosiewicz

marekantosiewicz@op.pl

student III roku SGH (Ekonomia) oraz II roku Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW (Matematyka). Jego zainteresowania naukowe obejmują modelowanie matematyczne, analizę danych metodami sztucznej inteligencji oraz ekonometrię. Posiada certyfikat CPE oraz uczy się języka francuskiego. Lato uwielbia spędzać pod Ŝaglami, a zimę na nartach.

Tymon Słoczyński

tymon.sloczynski@student.sgh.waw.pl

student III roku SGH (Ekonomia) i II roku Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UW (Socjologia). Interesuje się ekonomią pracy, makroekonomią, polityką gospodarczą, teorią gier i teorią wyboru społecznego. Laureat programu Goldman Sachs Global Leaders. Przedstawiciel studentów w Radzie Naukowej Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH. Członek zarządu Stowarzyszenia Naukowego Collegium Invisibile i członek SKN FM (od 2007 r.).


Informacja po posiedzeniu Gabinetu Cieni RPP – czerwiec 2008

5

Sektor finansów publicznych Aleksandra Krajewska

aleksandra.krajewska@ises.edu.pl

studentka III roku SGH (Finanse i Bankowość). Jej zainteresowania naukowe obejmują politykę makroekonomiczną, badania konkurencyjności gospodarek oraz funkcjonowanie Unii Europejskiej. Laureatka programu Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. Biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim, uczy się francuskiego i hiszpańskiego. Członek SKN Organizacji Międzynarodowych. W SKN FM działa w sekcji „Nowoczesne Państwo”, a od listopada 2007 jest członkiem jego Zarządu. WspółzałoŜyciel i członek Instytutu Studiów EkonomicznoSpołecznych.

Piotr Szczepański

piotr@szczepanski.name

student IV roku SGH (Ekonomia). Interesuje się makroekonomią i wpływem ideologii na politykę gospodarczą. Zawodowo zajmuje się tworzeniem stron internetowych, a wolne chwile spędza słuchając muzyki jazzowej. Sprawnie posługuje się językiem angielskim i rosyjskim. WspółzałoŜyciel i członek Zarządu Instytutu Studiów EkonomicznoSpołecznych.

Sektor zagraniczny Kamil Kryński

kamil.krynski@ises.edu.pl

student IV roku SGH (Finanse i Bankowość). Interesuje się bankowością inwestycyjną, analizą fundamentalną oraz badaniem konkurencyjności Polski na tle państw Europy Środkowej. Współautor raportu „Gospodarka Polski; prognozy i opinie” wydanego przez INE PAN. Autor tekstów w Studenckim Przeglądzie Ekonomiczno-Społecznym. Włada biegle językiem angielskim i dobrze niemieckim. Jest członkiem Zarządu SKN FM od marca 2007 r. Kieruje sekcją „Nowoczesne Państwo”. Odbył staŜ w Gazecie Giełdy „Parkiet” na stanowisku analityka technicznego oraz w Dzienniku – The Wall Street Journal Polska, zajmując się analizą rynków finansowych i sektora bankowego. Odbył praktykę w Biurze ds. Integracji ze Strefą Euro, gdzie prowadził badania konkurencyjności instytucjonalnej Polski na arenie międzynarodowej. WspółzałoŜyciel i członek Instytutu Studiów Ekonomiczno-Społecznych.

Łukasz Mickiewicz

lm31712@sgh.waw.pl

student V roku SGH (Finanse i Bankowość; specjalność: bankowość inwestycyjna), wcześniej student prawa na Uniwersytecie Szczecińskim. Pracę magisterską pisze pod okiem dr. Cezarego Wójcika nt.: „Zarządzanie rezerwami walutowymi przez banki centralne w XXI wieku”. Interesuje się makroekonomią i rynkami finansowymi, a w wolnym czasie sportem. Płynnie mówi po angielsku, dobrze po francusku i niemiecku. Lato 2008 spędzi na Tajwanie, w celu nauki języka mandaryńskiego oraz poznawania tamtejszej kultury. Od ponad roku pracuje w firmie Open Finance na stanowisku analityka rynków finansowych.

GC RPP - czerwiec 2008  

Informacja po posiedzeniu Gabinetu Cieni Rady Polityki Pieniężnej

GC RPP - czerwiec 2008  

Informacja po posiedzeniu Gabinetu Cieni Rady Polityki Pieniężnej

Advertisement