Page 1


PRAKTYKI ZAWODOWE DLA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

praktykach zawodowych: Program praktyk zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości powstał w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. Praktyki przeprowadza SKK Sp. z o. o. we współpracy z Polską Konfederacją Rynku Nieruchomości w Warszawie. apisy do: 27.05.2014. Planowany termin rozpoczęcia praktyki zawodowej*: 31.05.2014. Przewidywany termin zakończenia praktyki: 06.12.2014. el i korzyści: Zdobycie wiedzy i umiejętności dotyczących różnych metod i technik wyceny nieruchomości. Kandydat na rzeczoznawcę majątkowego, kończąc sześciomiesięczną praktykę zawodową, jest uprawniony do uczestniczenia w postępowaniu kwalifikacyjnym przeprowadzanym przez Państwową Komisję Kwalifikacyjną. Pomyślne zakończenie postępowania jest równoznaczne z uzyskaniem licencji państwowej w zakresie wyceny nieruchomości. ykładowcy: Praktyki zawodowe dla rzeczoznawców majątkowych prowadzone są przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę uprawnionych rzeczoznawców majątkowych prowadzących działalność zawodową od minimum 3 lat.

CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DYREKTOR SKK - MAGDA KRYSIAK

Bydgoszcz, Jagiellońska 4

601 395 994

magda.krysiak@skk.pl


PRAKTYKI ZAWODOWE DLA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

rogram praktyk zawodowych: W ramach praktyki zawodowej, zgodnie z art. 177 ust. 1 pkt. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.), kandydat samodzielnie sporządza projekty operatów szacunkowych, w których określa wartość co najmniej sześciu rodzajów nieruchomości, wybranych spośród: nieruchomości lokalowej, w podejściu porównawczym, metodą porównywania parami, nieruchomości zabudowanej, w podejściu porównawczym, metodą korygowania ceny średniej, nieruchomości przynoszącej lub mogącej przynosić dochód, w podejściu dochodowym, budynku lub budowli, w podejściu kosztowym, nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, nieruchomości rolnej lub leśnej w celu ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie, nieruchomości gruntowej w celu naliczenia opłaty adiacenckiej, nieruchomości jako przedmiotu ograniczonego prawa rzeczowego.

ena: Koszt praktyki zawodowej: 1990 zł. Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty. Opłata za dzienniczek praktyk: 109,50 zł. Wpłata na konto: SKK Sp. z o. o.,: BZ WBK S.A., nr konta 85 1090 1072 0000 0001 0168 0198 ymagane dokumenty (do pobrania na stronie internetowej SKK): karta zgłoszeniowa, wniosek do organizatora praktyki zawodowej CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DYREKTOR SKK - MAGDA KRYSIAK

Bydgoszcz, Jagiellońska 4

601 395 994

magda.krysiak@skk.pl

Praktyki Zawodowe dla Rzeczoznawców Majątkowych  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you