Page 1

LETNO POROČILO Mestne knjižnice Grosuplje ZA LETO 2012

1


1 Uvod Mestna knjižnica Grosuplje je ena od 58 osrednjih slovenskih knjižnic, ki omogoča dostop do gradiva in storitev za več kot 39.000 prebivalcev v občinah Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje, ki so njene ustanoviteljice. V letu, ki ga je zaznamovala vsesplošna kriza, v naši knjižnici beležimo povečanje števila članov in obiskovalcev ter števila vseh transakcij z gradivom v primerjavi s prejšnjim letom. Občanom smo poleg izposoje in informacij zagotavljali brezplačen dostop do zelo pestrega izbora kulturnih, izobraževalnih, informacijskih, socialnih in prostočasnih dogodkov, kar je v skladu s poslanstvom splošne knjižnice. Kljub temu, da so se zmanjšala sredstva za dejavnost, je bilo financiranje v dogovorjenem obsegu s strani občin stabilno. Ob pregledu rezultatov ugotavljamo, da smo uspešno poslovali s sredstvi pridobljenimi od ustanoviteljic, s sredstvi pridobljenimi od plačil zamudnin in članarin, tržne dejavnosti in s projektnimi sredstvi. Cilje, ki smo si jih zastavili, smo uresničili v največji možni meri, težave, ki so nastajale med letom, smo reševali sproti in jih sprejeli kot izzive, predvsem, kako narediti enako ali celo več z manj virov.

2 Predstavitev Mestne knjižnice Grosuplje Mestna knjižnica Grosuplje www.gro.sik.si Adamičeva cesta 15 1290 Grosuplje Matična številka:5559723 Davčna številka: 65477405 Podračun pri UJP: 01232-6030370657 V skladu z odlokom o ustanovitvi imamo organizirano dejavnost na sedmih lokacijah, in sicer v Grosupljem, Ivančni Gorici, na Vidmu ter v Stični, Šentvidu, na Krki in v Višnji Gori. Najdaljšo tradicijo profesionalnega delovanja ima Osrednja knjižnica v Grosupljem, kjer je tudi sedež zavoda. Enota v Ivančni Gorici je odprla svoja vrata 1998, Enota Dobrepolje deluje v okviru zavoda od leta 1981. Izposojevališče na Krki je bilo v decembru ponovno odprto po poplavi 2010. Imamo centralno organizirano nabavo in obdelavo gradiva ter upravo. Člani vseh treh občin imajo enotno izkaznico. V vseh enotah pa je na voljo gradivo za izposojo, bibliopedagoška in informacijska dejavnost, predavanja, predstavitve knjig, delavnice, razstave, literarni večeri, pogovori. Poleg knjižnične izvajamo še galerijsko dejavnost. Knjižnica kot tretji prostor, kjer je možnost umika pred službo in domom ponuja tudi časopisno kavarna, s katero želimo obiskovalcem omogočiti prebiranje časopisja v sproščenem vzdušju s toplimii napitki. Knjižnica je tudi založnik Zbornika občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje ter od leta 2010 tudi Domoznanske zbirke vseh treh občin. Po ustanovitvenem aktu sta organa upravljanja sedemčlanski svet in direktorica. Svet opravlja naloge sveta in strokovnega sveta. Oktobra 2012 je bil konstituiran svet zavoda za mandatno obdobje od 2012 do 2016. Sestavljajo ga trije predstavniki ustanoviteljic: Marija Mišmaš Pintar za Občino Grosuplje, Luka Šeme za Občino Ivančna Gorica in Vida Novak za Občino Dobrepolje. Aktivne uporabnike zastopata Majda Verbič iz občine Ivančana Gorica in Tomaž Cunder iz občine Grosuplje. Predstavnici zaposlenih sta Ksenija Medved ter Andreja Selišnik. Direktorica knjižnice je Roža Kek.

3 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje Mestne knjižnice Grosuplje Strokovno delovanje in poslovanje knjižnice določajo: Akt o ustanovitvi Mestne knjižnice Grosuplje, Ul RS 13/04, 39/07, 66/08, Sklep o financiranju Knjižnice Grosuplje, ki so ga podpisali župani 16.11.1999 ter Aneks št. 1 k Sklepu o financiranju Mestne knjižnice Grosuplje, ki so ga podpisali župani 21.10.2010, Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Mestni knjižnici Grosuplje, 2008, Pravilnik o računovodstvu Mestne knjižnice Grosuplje, 2006,

2


       

Zakon o knjižničarstvu, Ul RS 87/01, Uredba o osnovnih storitvah knjižnic, Ul RS 29/03, Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, Ul RS 73/03, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK), Ul RS 73/02, 56/08), Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Mestne knjižnice Grosuplje, 2009, Zakon o javnem naročanju, Ul RS 128/06, 16/08, Zakon o javnih uslužbencih, Ul RS 63/07, 65/08, 69/08, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Ul RS 56/02 s spremembami, Kolektivna pogodba za javni sektor, Ul RS 57/08, 86/08, 3/09, Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti, Ul RS 39/96, 40/97, 82/99,102/00, 52/01, 64/01, 45/04, 60/08,61/08, Zakon o javnih financah, Ul RS 79/99,124/00,79/01,30/02,56/02-ZJU, 110/02, 176/06,14/07, Zakon o računovodstvu, Ul RS 23/99, 30/02, Predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti ter drugi akti, Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (Ul RS 16/07, 68/08), Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ul RS 94/07-UPB1).

4 Dolgoročni cilji Dolgoročne cilje smo določili na osnovi dosežene stopnje razvoja knjižnične dejavnost v našem prostoru v odvisnosti od potreb uporabnikov in trendov razvoja knjižnic v sodobnem času, sprejetih programskih dokumentov lokalnih skupnosti ter razvojnih standardov, ki so bili sprejeti na Nacionalnem svetu za kulturo za obdobje od 2005 do 2015. Nanašajo se na knjižnični prostor in opremo, knjižnično zbirko, članstvo in storitve za uporabnike ter knjižnično osebje. Naši dolgoročni cilji so: Visoko kvalitetne k uporabnikom usmerjene storitve, tako v prostorih knjižnice kot dostopne na daljavo. Doseganje standardnih priporočil za: prostor, po površini in namembnosti v skladu s standardi v vseh enotah, gradivo, letni prirast po vsebini in obsegu, število enot na prebivalca v zbirki opremo, za postavitev gradiva in izvajanje dejavnosti, informacijska in komunikacijska tehnologija v skladu s trendi razvoja, skupne platforme za elektronsko izposojo gradiva, število in struktura zaposlenih na osnovi Standardov za splošne knjižnice. bibliografska obdelava domoznanske zbirke (članki, drobni tisk, razglednice..). digitalizacija domoznanske zbirke.

5 Letni cilji Naši letni cilji so bili usmerjeni k izvajanju zakonsko določenih nalog in izpolnjevanju poslanstva ter usmerjeni h kvalitetnim storitvam za uporabnike. Cilji na področju nabave in obdelave gradiva ter vzdrževanja knjižnične zbirke: Planirali nakup 7688 izvodov knjižničnega gradiva, kupili 9453 enot, tekoča obdelava knjižničnega gradiva, vnos v lokalni in vzajemni katalog, oprema z zaščitno folijo in ustreznimi oznakami, distribucija gradiva po enotah je bila realizirana, opravljena je bila inventura knjižničnega gradiva v prostem pristopu v Grosupljem, Ivančni Gorici in Dobrepolju, izločili in odpisali smo poškodovano gradivo v skladu s pravili Narodne in univerzitetne knjižnice, osrednje območne knjižnice in internimi pravili ter po opravljeni inventuri izpisali pogrešano gradivo izdelali smo letni načrt nabavne politike. Cilji na področju storitev: vsak dan smo sproti reševali izzive pri delu na izposoji in iskali izboljšave na dveh delavnicah ter izobraževanjih za dvig kvalitete naših storitev pri izposoji, svetovanju in posredovanju informacij, pripravili smo promocijske razstave zahtevnejšega leposlovja ter organizirali bralne krožke,

3


 izvajali smo bibliopedagoške prireditve po vseh enotah v skladu s potrebami okolja v finančno ter kadrovsko možnem obsegu glede na zmanjševanje in omejitve finančnih sredstev, pripravljali smo promocijska gradiva o naših dejavnostih za otroke, mladino in odrasle in z njimi po klasični in elektronski pošti obveščali uporabnike in javnost, sodelovali smo z domom starejših iz Grosuplja in Ponikev s prostovoljci smo v Dobrepolju začeli mesečno z branjem oskrbovancem v domu za starejše Cilji na področju izdajanja domoznanskih publikacij: izdali smo 27. številke Zbornika Občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje in pred novim letom je bila oblikovana in vsebinsko dopolnjena Etnološka knjižnica Antona Mrkuna, ki je 3. knjiga v Domoznanski zbirki, natisnjena pa bo leta 2013 Cilji na področju galerijske dejavnosti: organizirali smo 14 razstav v Galeriji knjižnice, planirali 10 skupno organizirali 25 razstav na oddelkih v prostem pristopu v knjižnicah, planirali 5 na enoto Cilji na področju prostorskih pogojev, investicij in vzdrževanja: skrbeli smo za tekoče vzdrževanje prostorov in opreme v vseh knjižnicah v mreži, uredili smo nov prostor za knjižnico na Krki, vzpostavili smo virtualni strežnik MKG vzpostavili optično povezavo v osrednji knjižnici.

6 Pregled dela in ocena uspeha pri o uresničevanju zastavljenih ciljev 6.1 Organizacija dela V skladu z ustanovitvenim aktom in Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Mestni knjižnici Grosuplje smo skupne naloge izvajali na sedežu knjižnice v naslednjih procesih: nabava in bibliografska obdelava knjižničnega gradiva, medbibliotečna izposoja, nabava materialov in storitev, računovodske in računalniške storitve, vodenje in upravljanje. Vse delo z uporabniki pri izposoji in bibliopedagoške dejavnosti so potekale po vseh enotah. Poleg knjižnične dejavnosti v sedežni knjižnici smo zadolženi še za založništvo dveh domoznanskih edicij, vodimo galerijo, od aprila 2012 pa tudi naloge turistično-informacijske točke za občino Grosuplje. Za strokovno vodenje galerijske dejavnosti ne prejemamo namenskih sredstev, ravno tako se niso naloge TIC-a dodatno financirale, ampak smo jih sprejeli v naš obseg del v smislu racionalizacije stroškov občine Grosuplje. K našim internim pravilnikom smo v letu 2012 dodali še Načrt integritete z aktualiziranim Registrom tveganj in Pravilnikom o sprejemanju daril.

6.2 Viri, način in pogoji za pridobivanje sredstev za delo Sredstva za izvajanje javne službe je knjižnica prejemala iz proračunov občin ustanoviteljic na podlagi sklenjenih pogodb o izvajanju dejavnosti. V primerjavi s preteklim letom so se sredstva zmanjšala predvsem zaradi ukrepov ZUJIF-a na področju plač, nižji pa so bili tudi prispevki za materialne stroške (prevozi, malice,dnevnice) ter za kritje programskih materialnih stroškov. Občine ustanoviteljice so za knjižnično dejavnost prispevale 20,11 € na prebivalca, manj kot je slovensko povprečje, saj pri nekaterih občinah znaša več kot 30 €. Del sredstev za nakup knjižničnega gradiva smo pridobili na podlagi projektnega razpisa na resornem ministrstvu. Knjižnica pa je pridobila tudi lastna sredstva še z zaračunavanjem članarin in zamudnin in iz naslova tržne dejavnosti. Vsa pridobljena izvenproračunska sredstva so bila usmerjena nazaj v izvajanje javne službe. Rezultati ob koncu leta kažejo, da smo poslovali uspešno in ohranili doseženi standard naših storitev.

4


6.3 Prirast knjižničnega gradiva, bibliografska obdelava, oprema in zaščita gradiva Knjižnično gradivo sestavljajo knjige, časniki in časopisi, CD in CD-romi, DVD, avdio in video kasete, elektronske baze podatkov, e- knjige, drobni tisk, razglednice. Novo gradivo smo pridobili z nakupom, darovi in zamenjavami in ga zaščitili z ovijanjem v zaščitno folijo ali drugo zaščito glede na tip gradiva, za potrebe avtomatizirane izposoje smo jih opremili s črtno kodo, v Grosupljem zaradi izposoje s pomočjo knjigomata še z RFID nalepko. Temeljna zaloga znaša 176596 enot knjižnega gradiva, kar predstavlja 4,5 enote na prebivalca in je v okviru standardnih priporočil. Samostojno smo za vse enote imeli naročeno bazo GV-IN, s strani območne knjižnice, ki sredstva prejme od države, smo dostopali še do dveh elektronskih virov, in sicer: Berg Fashion Library, Enciklopedio Britannico Online Academic Edition. Letni nakup gradiva je temeljil na strokovnih izhodiščih in je sledil ciljem, ki smo si jih zastavili v dokumentu Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva v Mestni knjižnici Grosuplje za leto 2012 v skladu z zakonskimi nalogami in ciljem kulturne politike ter se prilagodili potrebam občanov. Sledili smo vsebinskim kriterijem za oblikovanje zbirke. Upoštevali smo informacijske, izobraževalne, raziskovalne in kulturne potrebe našega okolja. Za izpolnjevanje teh kriterijev smo pridobili 63% naslovov strokovnega gradiva z vseh področij UDK skupin na različnih medijih ter 37% naslovov leposlovja za vse starostne skupine in nivoje zahtevnosti. Na ta način želimo uravnovesiti sestavo zbirke v razmerju 40% leposlovja in 60% strokovnega gradiva. Prednost in poudarek pri nabavi je bila na klasičnem in elektronskem gradivu, ki prinaša vsa temeljna znanja in novosti strok, izvirno literarno ustvarjanje in prevode kvalitetnih del, ki bralce osebnostno in spoznavno bogatijo,gradivo s komentarji in razlagami, gradivo, ki prinaša informacije o varstvu potrošnikov, varovanju narave in človekovih pravic. Prirast z nakupom je znašal 9453 enot, od tega 7513 knjižnega, 1678 neknjižnega, naročeni smo bili na 164 naslovov periodičnega tiska. Poudarek umetniške AV produkcije je bil na nakupu evropske produkcije ter domoznanskega gradiva. Naš cilj je bil zagotoviti uporabnikom kvalitetno knjižnično zbirko z ozirom na kakovost, aktualnost in zastopanost različnih vrst knjižničnega gradiva v celotni mreži. Z rednim dotokom novega gradiva smo zagotavljali zastopanost vseh tematskih področij človekovega ustvarjanja. S sredstvi MK smo kupili 2125 enot knjižničnega gradiva, ki smo jih razporedili po enotah izven osrednje knjižnice v skladu s potrebami uporabnikov, ki so bila za posamezno občino glede na sredstva na voljo. Pri izbiri in vrednotenju strokovnega gradiva smo izbirali literaturo z razlagami, recenzijami, referencami. Pri leposlovju smo sledili založniški produkciji in zagotavljali dostopnost različnih kakovostnih bralnih virov za otroke, mladino in odrasle s poudarkom na izvirnem slovenskem leposlovju in prevodih zahtevnejšega leposlovja in literature, ki jo subvencionira JAK. Leteh je bilo 1133 enot in smo jih razporedili v celotni mreži knjižnice. Upoštevali smo značilne potrebe okolja v osrednji in krajevnih knjižnicah: v osrednji je visok delež članov in zahteve po številu in zahtevnejšem nivoju gradiva je tu še večje, zato smo zagotovili večje število izvodov tovrstnega gradiva. V krajevnih knjižnicah so pogoste potrebe po gradivu, ki podpira formalno izobraževanje. Upoštevali smo posebne potrebe za izposojevališča in oblikovali kolekcijske zbirke za mlade do 15. leta ter poljudno in leposlovno gradivo za bralce v tretjem življenjskem obdobju. Domoznansko zbirko smo dopolnili z novimi naslovi o naših krajih in ljudeh ter z novo kolekcijo domoznanskih razglednic. Vse knjižnično gradivo je inventarizirano in vključeno v računalniški katalog Cobiss/Opac.

6.4 Pregled prirasta gradiva po načinu nabave in občinah

Grosuplje Ivančna Gorica Dobrepolje Skupaj

Nakup

Zamena

Dar

Skupaj

4715 3842 900 9455

0 0 0 0

1436 601 115 2154

6151 4443 1015 11609

V primerjavi s prejšnjim letom se je prirast gradiva z nakupom zmanjšal za 656 izvodov, ker so se tudi znižala sredstva za nakup z 191.751 na 178.091. Veseli smo, da na osnovi pridobljenih rabatov lahko znaša povprečna cena kupljenega gradiva 18,84 € na enoto.

5


6.5 Pregled prirasta gradiva po občinah in tipu gradiva Monografske publikacije Grosuplje Ivančna Gorica Dobrepolje Skupaj

Serijske publikacije

4942 3599 882 9423

243 74 42 364

Neknjižno gradivo

Skupaj

961 770 91 1822

6151 4443 1015 11609

6.6 Inventura knjižničnega gradiva Zakonska obveznost za inventuro knjižničnega gradiva moramo izpolniti vsakih pet let, zato smo jo dali v plan za leto 2012 in izvedli popis gradiva v prostem pristopu v času od 18. do 23. junija v osrednji knjižnici Grosuplje ter v enotah Ivančna Gorica ter Dobrepolje. Na popis smo se pripravili z udeležbo sodelavke na tečaju na IZUMU-u ter z načrtom dela po enotah. Delo smo zaključili v planiranem času. Na osnovi seznamov popisa smo preverjali sezname manjkajočega gradiva s stanjem na policah. Po popisu je bil ugotovljen inventurni primanjkljaj 1982 enot monografskega gradiva in 371 enot neknjižnega gradiva, kar predlagamo v odpis.

6.7 Odpis gradiva po enotah Grosuplje

Ivančna Gorica

6324

1845

Dobrepolje

377

Krka

2

Stična

2

Šentvid

667

Višnja Gora

4

Adam. knjiž.

0

Skupaj

9221

Poleg primanjkljaja smo odpisali zastarelo, poškodovano in uničeno gradivo na osnovi navodil Narodne in univerzitetne knjižnice ter internega pravilnika. Z odpisom ohranjamo kakovost in aktualnost zbirke.

6.8 Preglednica temeljne zbirke po enotah Temeljna zaloga vsega knjižničnega gradiva po lokacijah Mestne knjižnice Grosuplje 31.12.2012 Grosuplje

Ivančna Gorica

Dobrepolje

88819

54544

19011

Krka

Stična

Šentvid

Višnja Gora

Adam. knjiž.

2312

5401

3850

2596

63

Skupaj

176596

Skupna zaloga gradiva je konec leta 2012 znašala 176596 izvodov, kar znaša 4.5 enote na prebivalca in je v okviru standardnih priporočil.

6


6.9 Prikaz zaloge neknjižnega gradiva po enotah Grosuplje

Ivančna Gorica

7252

4634

Dobrepolje

1486

Krka

131

Stična

34

Šentvid

51

Višnja Gora

21

Adam. knjiž.

Skupaj

2

13609

6.10 Prikaz zaloge knjižnega gradiva in serijskih publikacij po enotah Grosuplje

Ivančna Gorica

Dobrepolje

81570

49910

17525

Krka

Stična

Šentvid

Višnja Gora

Adam. knjiž.

2181

5367

3799

2575

61

Skupaj

162988

7 Zaposleni V knjižnici je bilo redno zaposlenih skupaj 18 delavcev za delo v vseh treh občinah. Računovodske usluge, vzdrževanje računalniške opreme, hišniška opravila ter čiščenje so opravljali pogodbeni sodelavci. Ena sodelavka je septembra odšla na porodniški dopust, zato smo imeli eno delavko zaposleno za določen čas. Po priporočilih standardov bi moralo biti v knjižnici za naše območje zaposlenih 19,5 strokovnih, 3,9 knjižničnih manipulantov oz. tehničnih sodelavcev, en delavec za vzdrževanje računalniške mreže, poslovna sekretarka in direktor. Glede na obseg dejavnosti in število uporabnikov je naša knjižnica visoko nad slovenskim povprečjem, po številu zaposlenih pa ne dosegamo standardnih priporočil.

7. 1 Izobraževanja zaposlenih Za sledenje novostim na področju stroke in zahtev delovnega mesta smo se zaposleni udeležili naslednjih izobraževanj: DATUM

Zaposleni

11.01.2012

OKORN MAJA

26.01.2012

SELIŠNIK ANDREJA

13.02.201214.02.2012

SELIŠNIK ANDREJA

14.02.2012

ZUPANČIČ MILENA

15.02.2012

ZUPANČIČ MILENA

15.02.2012

OKORN MAJA

14.03.2012

SELIŠNIK ANDREJA

15.03.2012

VSI ZAPOSLENI

TEMA Strokovna sreda v KOŽ (Promocija kakovosti in kakovostna bibliopedagogika) Seminar »Javna naročila male vrednosti« v Ljubljani (Aktuar) Tečaj »Uporaba programske opreme COBISS2/Izpisi – statistika prirasta gradiva« (IZUM) Seminar »Upravljanje dokumentacije zavodov in podjetij« (Hera) Posvetovanje »Kako ravnati po spremembi predpisov o gotovinskem poslovanju« (ZRFR) Strokovna sreda v KOŽ (Slovenske založbe predstavljajo dobro mladinsko knjigo) Strokovna sreda v KOŽ (Okrogla miza o nabavni politiki in kvaliteti knjižnične zbirke) Enodnevna delavnica za zaposlene v MKG (Povezovanje poslovnih ciljev z razvojnimi prioritetami organizacije)

7


28.03.2012

OKORN MAJA

01.04.201203.04.2012

KEK ROŽA

02.04.201203.04.2012

EMERŠIČ URŠKA

15. Pripovedovalski festival PRAVLJICE DANES (SEM) Strokovni ogled NBD – logističnega centra za obdelavo in nabavo knjižničnega gradiva v Leidnu v organizaciji Združenja SK in NBD Tečaj »Uporaba programske opreme COBISS3/Zaloga – serijske publikacije« (IZUM)

02.04.201203.04.2012

SELIŠNIK ANDREJA

Tečaj »Uporaba programske opreme COBISS3/Zaloga – serijske publikacije« (IZUM)

02.04.201203.04.2012

ŽAGAR GROS ALEKSANDRA SAŠA

Tečaj »Uporaba programske opreme COBISS3/Zaloga – serijske publikacije« (IZUM)

04.04.201206.04.2012

EMERŠIČ URŠKA

Tečaj »Uporaba programske opreme COBISS3/Serijske publikacije – nabava« (IZUM)

04.04.201206.04.2012

SELIŠNIK ANDREJA

Tečaj »Uporaba programske opreme COBISS3/Serijske publikacije – nabava« (IZUM)

17.04.201218.04.2012 09.05.2012 23.05.2012

KEK ROŽA

24.05.2012

ZAVAŠNIK TANJA

25.05.2012

OKORN MAJA

31.05.2012

OKORN MAJA

01.06.2012 11.06.2012 15.06.2012 19.06.2012 27.08.2012 06.09.201207.09.2012 06.09.201207.09.2012 12.09.2012 17.09.2012

MERSEL JASMINA ZAVAŠNIK TANJA KEK ROŽA KEK ROŽA ŽAGAR GROS ALEKSANDRA SAŠA KEK ROŽA

19.09.2012 20.09.2012 19.09.2012 20.09.2012 24.09.2012 25.09.2012 26.09.2012 27.09.2012 28.09.2012

VSI ZAPOSLENI

26.09.2012

EMERŠIČ URŠKA

01.10.2012

MEDVED KSENIJA

04.10.2012

SELIŠNIK ANDREJA

04.10.2012

KUHELJ ERIKA

ZAVAŠNIK TANJA MERSEL JASMINA

ROZINA ROMAN ZAVAŠNIK TANJA EMERŠIČ URŠKA

ERJAVEC MARUŠA

Izobraževanje direktorjev Združenja Splošnih knjižnic »Eknjižnica« ter »Spremembe zakonodaje in primeri dobrih praks pri poslovanju knjižnic« v termah Snovik Strokovna sreda – ekskurzija v Mestno knjižnico Kranj Pravljična šola v Mariborski knjiž. Mednarodni simpozij o evropski pravljici (Mariborska knjižnica Maribor) Mednarodni simpozij o evropski pravljici (Mariborska knjižnica Maribor) Razstava tujih otroških knjig Bologna po Bologni (Knjigarna Konzorcij) Razstava tujih otroških knjig Bologna po Bologni (Knjigarna Konzorcij) Tečaj »Uporaba programske opreme za inventuro« (IZUM) Kongres Društva slov. založnikov in knjigotržcev Predstavitev »Zakona o uravnoteženju javnih financ« Srečanje koordinatorjev projekta Simbioz@ v Ljubljani Strokovno posvetovanje ZBDS »Knjižničar v akciji« (Maribor) Strokovno posvetovanje ZBDS »Knjižničar v akciji« (Maribor) Strokovna sreda v KOŽ Tečaj Meritve razvitosti knjižnic (NUK) Delavnica za zaposlene: »Povezovanje poslovnih ciljev z razvojnimi prioritetami knjižnice » V prostorih knjižnice Grosuplje Tečaj za pripravo na bibliotekarski izpit 2/I v NUK Tečaj za pripravo na bibliotekarski izpit 2/II v NUK

ERJAVEC MARUŠA

Izobraževalno srečanje sodelavcev portala KAMRA (Osrednja knjižnica Celje) Delavnica JSKD » S knjigo vzgajamo za medgeneracijsko sožitje« Ljubljana Izobraževanje »Prepoznavanje kakovostne leposlovne literature za knjižničarje« (NUK) Izobraževanje »Prepoznavanje kakovostne leposlovne literature za knjižničarje« (NUK)

8


12.10.2012 12.10.2012 17.10.201218.10.2012 17.10.201218.10.2012 22.10.201226.10.2012

ZAVAŠNIK TANJA MEDVED KSENIJA VOLKAR PETRA

Simpozij Društva Bralna značka v Ljubljani Simpozij Društva Bralna značka v Ljubljani Posvetovanje ZBDS »Izzivi sodobnih tehnologij« v Ljubljani

KEK ROŽA

Posvetovanje ZBDS »Izzivi sodobnih tehnologij« v Ljubljani

ERJAVEC MARUŠA

Tečaj »Strokovna obdelava knjižničnega gradiva« v NUK

23.10.201224.10.2012 06.11.2012

KEK ROŽA

Izobraževanje direktorjev »Učinkovito upravljanje z javnimi sredstvi«

08.11.2012 13.11.2012

OKORN MAJA ERJAVEC MARUŠA

14.11.2012

ZAVAŠNIK TANJA

20.11.2012

KREMŽAR PETRA MEDVED KSENIJA SELIŠNIK ANDREJA EMERŠIČ URŠKA ŽAGAR GROS SAŠA KUHELJ ERIKA PODRŽAJ RUDI KEK ROŽA KOVAČIČ DARIJA, TOMŠIČ SONJA MERSEL JASMINA

21.11.2012 22.11.2012

ERJAVEC MARUŠA

30.11.2012 06.12.2012

ERJAVEC MARUŠA KREMŽAR PETRA

12.12.2012 November, December 2012

ZAVAŠNIK TANJA VSI ZAPOSLENI

»Vaje iz katalogizacije knjižnega gradiva« v NUK Predavanje »Problematika vrednotenja mladinskih knjig« v MKL »Vaje iz UDK« v MKL – KOŽ Strokovna sreda v KOŽ »Predstavitev Priročnika za branje kakovostnih mladinskih knjig 2012 ALGORITEM ARENE« Prireditev v MESTNI KNJIŽNICI KRANJ ob Dnevu slovenskih splošnih knjižnic Predstavitev osnutka sistema BIBLOS za prodajo in izposojo e-knjig v Cankarjevem domu Bralna pismenost v e-dobi na 28. slovenskem knjižnem sejmu v Cankarjevem domu

Bibliotekarski izpit v NUK za naziv bibliotekar Delavnica »Promocija knjižnice na družbenih omrežjih« v KOŽ Strokovna sreda v KOŽ »Praznik zlatih hrušk« Računalniški tečaj »Uporaba programa Microsoft Excel« in Word v računalniški učilnici knjižnice Grosuplje

7.2 Opravljanje nalog v splošno korist Sprejeli smo pobudo, da pri nas lahko zavezanci opravljajo naloge v splošno korist. V letu 2012 so pri nas opravljali tovrstno delo štirje delavci, ki so opravili skupaj 224 delovnih ur. Stroške njihovega dela je pokril Center za socialno delo Grosuplje.

7.3 Zaposlitvena rehabilitacija V okviru zaposlitvene rehabilitacije je od maja dalje na osnovi pogodbe s Šentom delala ena delavka. Knjižnica ni imela dodatnih stroškov v zvezi z njenim delom, delavka pa nam je zelo veliko pomagala pri manipulativnih knjižničnih opravilih.

7.4 Obvezna praksa dijakov in študentov Na obvezno prakso smo sprejeli tudi dve dijakinji SŠJJ Ivančna Gorica, eno dijakinjo administrativne šole iz Višnja Gora ter študentko andragogike s Filozofske fakultete. Skupaj so opravile 432 ur delovne prakse.

8 Prostor in računalniška ter komunikacijska oprema, spletna stran Skrbeli smo za tekoče vzdrževanje prostorov in opreme po enotah, skupaj na sedmih lokacijah. Še vedno je veliko časa in energije zahtevalo saniranje del, ki so povezana z odpravo pomanjkljivosti pri gradnji kot tudi s tekočim vzdrževanjem povezanih s knjižnico v Grosupljem. Zadovoljni smo, da nam je uspelo odkriti in popraviti napako na odtočnem žlebu na fasadi, kjer je zamakalo že od začetka. Predvidevali smo, da bomo uspeli saniratii

9


zamakanje ob prezračevalnih loputah, ki se pojavlja ob močnejših nalivih, ter poškodbe na fasadi Koščakove hiše ter obnovili oporni zid. Sanacije nismo uspeli izvesti zaradi slabega vremena konec leta, ko je bil sprejet rebalans, zato računamo, da se bo izvedla v spomladanskem obdobju 2013. V Dobrepolju smo se z občino dogovarjali za zamenjavo luči ter brušenje parketa ter beljenje, vendar nismo pridobili sredstev, zato so ta dela predvidena za leto 2013. V Ivančni Gorici je bila v jesenskem času planirana sanacija fasade, ki bi jo vodila občina, vendar je tudi ta dela preprečilo slabo vreme. Na Krki smo v sodelovanju s KS in sredstvi občine pripravili nov prostor v pritličju družbenega centra, ki je bil odprt konec leta. Za potrebe vzdrževanja knjižničnega sistema za delo na vzajemni katalogizaciji Cobiss ter dostop do svetovnega spleta smo nabavili in vzpostavili virtualni strežnik, ki služi delovanju vseh enot. V Grosuplju smo zaradi omejitev hitrosti nadomestili ADSL dostop z optiko. Po naših knjižnicah imamo v uporabi skupaj 47 računalnikov za uporabnike knjižnic in zaposlene, 4 tiskalnike, 4 skenerje, 4 LCD projektorje, 2 knjigomata, 3 fotokopirne stroje, 4 RFID čitalce, tiskalnik za izkaznice, prenosni RFID čitalec, 4 tiskalnike za tiskanje nalepk ter 9 tiskalnikov za izpise zadolžnic na izposoji. V Grosuplju in Ivančni Gorici uporabniki v knjižničnih prostorih lahko dostopajo do spleta tudi z brezžično povezavo. V poletnem času nam je uspelo vzpostaviti novo spletno stran, ker prejšnja ni več ustrezala tehničnim in , funkcionalnim zahtevam .

9 Domoznanska dejavnost , spletni portal KAMRA Nadaljevali smo z zbiranjem domoznanskega gradiva na našem območju. V lokalni bazi imamo 1495 bibliografsko obdelanih enot, predvsem monografij in serijskih publikacij, nimamo pa dovolj kadrovskih virov, da bi obdelali članke. Nadaljevali smo z zbiranjem in vnosom gradiva na portal KAMRA ter našo zbirko dopolnili z zgodbami o tovorništvu na Adamičevi cesti v Grosupljem. Posneli smo tudi film o dveh zbirateljih dokumentov in predmetov iz časa 1. svetovne vojne, ki smo ga naslovili Kanonfajfa. Oba sta občana občine Ivančna Gorica.

9.1 Zbornik občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje V juliju 2012 smo izdali 27. številko v obsegu 216 strani. Zbornik vključuje prispevke s področja gospodarske in kulturne zgodovine, predstavitev naših občin in občanov, strokovne prispevke s področja znanosti, kulture, književnosti, kroniko in jubilejne dogodke ter bibliografijo. Predstavitev nove številke in tiskovna konferenca je bila 12. julija v Koščakovi sobi v Grosupljem.

9.2 Domoznanska zbirka Organizacijske priprave so za novo knjigo v zbirki Narodopisna knjižnica Antona Mrkuna potekale skozi vse leto. Tretja knjiga v Domoznanski zbirki prinaša ponatis dveh Mrkunovih etnoloških knjižic, ki prikazujejo naše območje ( Kmetijstvo ter Obrt in trgovina) in bogat razpravljalni del s predstavitvijo zbirke, življenja in dela Antona Mrkuna ter opisom razmer. Razpravljalni del so prispevali dr. Mihael Glavan, dr. Zvone Štrubelj, Anka Novak in Drago Samec. Vsebinsko je bila zaključena 2012, natisnjena pa v letu 2013.

10


10 Obratovalni čas Knjižnice so bile za uporabnike odprte po sprejetem urniku, od ponedeljka do sobote, skupaj 143,5 ur na teden. Odprtost na teden po enotah je bila: Grosuplje 55 ur Ivančna Gorica 50 ur Dobrepolje 30,5 ur Krka, Stična, Šentvid, Višnja Gora po 2 uri V poletnem času je knjižnica v Dobrepolju delovala po nespremenjenem urniku, enota Grosuplje je bila ob sobotah zaprta, enota Ivančna Gorica je imela poletni delovni čas od 11. do 18. ure ter bila ob sobotah zaprta, izposojevališča so bila julija in avgusta zaprta.

11 Člani knjižnice Pregled aktivnih članov po občinah ustanoviteljicah knjižnice 2011 6838 4050 922

Grosuplje Ivančna Gorica Dobrepolje

2012 7295 4078 1025

Indeks 106,68 100,69 111,17

% prebivalcev 38,5 % 26,4 % 26,4 %

Struktura aktivnih članov knjižnice po enotah

Grosuplje Ivančna Gorica Dobrepolje Krka Višnja Gora Stična Šentvid

Predšolski Osnovnošolci Dijaki 739 1736 752

Študentje 930

Zaposleni 2465

Ostali 673

Skupaj 7295

468

1045

466

471

1120

336

3906

121 6

328 6

116 1

92 0

282 4

86 0

1025 17

5

11

0

4

17

7

44

6 4

13 17

3 9

1 4

18 19

9 7

51 60

V naši knjižnični mreži smo presegli slovensko povprečje včlanjenih prebivalcev, v Grosupljem dosegamo celo 38% aktivnih članov. Člani, na novo vpisani v letu 2012

Grosuplje Ivančna Gorica Dobrepolje

Mladi Odrasli Skupaj 244 274 518 156 155 311 29

22

51

11


11 Obiskovalci knjižnice po enotah Grosuplje

Mladina

Obisk knjižnice zaradi izposoje in podaljšanja gradiva Obisk prireditev (ure pravljic, razstave, lit.večeri,potopisi, ogledi knjižnice, čitalnica, delavnice, izobraževanja galerija)

Skupaj

Ivančna Gorica

Odrasli 37026

77061

114087

16211

20756

36967

53237

97817

151054

Mladina

Obisk knjižnice zaradi izposoje gradiva in podaljšanja

Skupaj

Odrasli 19389

Skupaj

33831

53220

Obisk prireditev (ure pravljic, razstave, lit.večeri,potopisi, ogledi knjižnice, čitalnica, izobraževanja, delavnice)

6972

8400

Skupaj

Dobrepolje

15372

27789 40803

Mladina

Obisk knjižnice zaradi izposoje gradiva in podaljšanja Obisk prireditev (ure pravljic, razstave, lit.večeri,potopisi, ogledi knjižnice, čitalnica, delavnice, izobraževanja)

Skupaj

68592

Odrasli

Skupaj

6732

6228

12960

7934

5122

13056

14666

11350

26016

Uporabniki knjižnico obiščejo zaradi izposoje gradiva, ker iščejo informacije na določene teme, zaradi iskanja gradiva za seminarske, diplomske naloge, zaradi uporabe računalnikov in dostopa do interneta, udeležbe na izobraževanjih, predavanjih, literarnih srečanjih, kulturnih dogodkih, razstavah, urah pravljic, delavnicah, zaradi uporabe čitalnic za učenje ali seznanjanje z informativnimi vsebinami.

12 Posredovanje informacij Poleg izposoje knjižničnega gradiva je posredovanje informacij o gradivu in iz gradiva na določene teme osnovna storitev knjižnice. Zabeležili smo 2897 iskanih informacije, na katere nismo zaradi zahtevnosti ali velikega števila obiskovalcev odgovoriti takoj. Bralci so se na nas obračali osebno v knjižnici, po telefonu ali elektronski pošti. Še vedno se je največ bralcev oglasilo osebno v knjižnici.

12


13 Pregled vseh aktivnosti z gradivom po enotah

Grosuplje Ivančna Gorica Dobrepolje Krka Stična Šentvid Višnja Gora Skupaj

Mladina 249197 129219 40450 93 873 549 126 420606

Odrasli 338798 153250 29968 24 371 587 248 523246

Skupaj 588094 282469 70418 117 1244 1136 374 943852

V letu 2012 je bilo 5065 več vseh aktivnosti z gradivom kot prejšnje leto.

14 Prireditve Organizirali smo številne dogodke za otroke, mladino in odrasle, ki so bogatili kulturno in izobraževalno ponudbo našim občanom vseh starosti in interesov. Z organiziranjem različnih prireditev smo spodbujali branje, informacijsko opismenjevanje, promovirali avtorje in kvalitetne knjige, vzpodbujali samostojno uporabo knjižnične IKT, se v vseh enotah vključili v projekt Simbioza, navajali na uporabo katalogov in priročne literature, spodbujali kakovostno preživljanje prostega časa in vseživljenjsko učenje. Pri organiziranju smo vedno prisluhnili potrebam okolja v okviru finančnih, kadrovskih in prostorskih možnosti, zato se po enotah po vsebini in številu med seboj razlikujejo.

14.1 Pregled prireditev za odrasle v enoti Grosuplje VSEBINA Predstavitev 27. številke Zbornika občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje Predstavitev etnografskih filmov dr. Borisa Kuharja Zaključek bralne značke za odrasle in večer s pisateljem in režiserjem Tonetom Frelihom Dom je tvoj vonj ( Boštjan Narat) Predavanje bioenergetika Marjana Kneza Literarna predstava »Kruh domače besede« (v sodelovanju z literarno skupino KD sv. Mihael Grosuplje) Kavarniški večer literarnega kluba Ptuj Odprtje razstave Kopernik na Slovenskem in predavanje o astronomiji(do 19.04.2012) Odprtje razstave UTŽ Sporočilo v steklenici Odprtje fotografske razstave udeležencev fotografskih delavnic Predstavitev domoznanske knjige dr. Eda Škulja »Škocjani in cerkve sv. Kancijana« Predstavitev pesniške zbirke Katarine Kalaba »Midva sva najin dom« Predstavitev domoznanske pesniške zbirke »Pomladni izvir« (Nikita Xever)

13


Monodrama »Levstikovo zmerjanje narodnih prvakov« Literarni večer »Kočevar ima le eno domovino« (KD sv. Mihael Grosuplje.) Izvajali smo še delavnice za učenje računalnika za starejše ter se priključili tudi projektu Simbioza, e-pismena Slovenija

14.2 Pregled prireditev za odrasle v Ivančni Gorica

VSEBINA Delavnica »Je v partnerstvu dovolj prostora za kontrolo » (Jana Lavtižar) Predstavitev knjige Anton Dremelj – Resnik in pripovedovalski večer z Anjo Štefan Večer ljudskih pripovedi z etnologinjo Delavnica »Zaradi ljubega miru« (Jana Lavtižar) Delavnice »Najini pogledi na vzgojo se razlikujejo« (Jana Lavtižar) Literarni večer: Spomini na umetnico, predstavitev knjige Gospa Mihaela iz Višnje Gore Otvoritev fotografske razstave »Black White & rock n roll« (Miran Tomaševič) Potopisno predavanje »Filipini, Rajski otoki« (Matej Košir) Predstavitev knjige »Kozolec na prepihu časa« avtorja Dušana Štepca Potopisno predavanje »Rajski otoki« (Štefan Rehar) Predstavitev pesniške zbirke »Kresničke« (Katja Plut) Odprtje razstave Ad lintverna: zmajevske z mentorico Anko Koželj Švigelj Razstava del LD Ferda Vesela Razstava del Janže Dolinšek Med obiskovalci so posebno pozornost vzbudile delavnice kaligrafije s Tadejem Trnovškom in izdelovanje belokranjskih pisanic . Pred počitnicami smo organizirali tudi delavnico o obrazni aerobiki in samomasaži obraza za sprostitev. Organizirano so knjižnico obiskovali varovanci Želve. Med odraslimi je bilo veliko zanimanje za učenje računalniških veščin v okviru Simbioze, e-pismene Slovenije. V novembru in decembru smo se veliko časa ukvarjali z ureditvijo novega prostora na Krki ter pripravljali gradivo, da smo oblikovali zbirko, ki bo služila okolju. Stroške v višini 15.000 € je zagotovila občina, z delom pa so pomagali člani krajevne skupnosti. Knjižnico smo slovesno odprli 14. decembra, odprtja se je udeležilo 100 krajanov.

14


14.3 Prireditve za odrasle v Dobrepolju VSEBINA Bralni klub Dobrevoljci – pogovor o knjigi Koliba Delavnica »Zdrava in pozitivna samopodoba« (Jana Lavtižar) Bralni klub Dobrevoljci – pogovor o knjigi Moški so z Marsa, ženske z Venere Otvoritev razstave »Najstarejša knjiga v Dobrepolju (dr. Mihael Glavan in Tadej Sluga) Delavnica »Zdrava in pozitivna samopodoba II.« (Jana Lavtižar) Bralni klub Dobrevoljci – pogovor o knjigi Jej,moli ,ljubi Razstava grafičnih del Ane Pugelj Bralni klub Dobrovoljci – Pogovor o knjigi Eleganca ježa Knjižna čajanka za mlade Otvoritev razstave fotografij T. Petelinšek Bralni klub Dobrovoljci_ Pogovor o knjigi Bela kot mleko, rdeča kot kri Predavanje Evropa Donna: Rak dojk (Mojca Senčar) Potopisno predavanje »Od malezijskih gozdov do Arabske puščave« (Aleš Juvanc) Bralni klub Dobrovoljci_ Pogovor o knjigi Ti povem zgodbo? Strokovno predavanje »Slaba drža ter odpravljanje njenih posledic« (Ana Krajnc) Bralni klub Dobrevoljci –pogovor o knjigi V morju so krokodili Odprte razstave Dobrepoljska odstiranja dežele treh dolin avtorja Vasja Marinča v sodelovanju s TD Dobrepolje Bralni klub Dobrevoljci- pogovor o knjigi Služkinje Območno srečanje mladih literatov: Bližina misli Literarni večer s Tonetom Partljičem Bralni klub Dobrevoljci - pogovor o knjigi Dva koraka po mokri mivki Odmevna je bila razstava Najstarejša knjiga v Dobrepolju ob kulturnem prazniku, v mesecu februarju. Z zbiranjem gradiva smo pričeli že v preteklem letu in zbrali preko 120 enot starega gradiva, ki so ga prinesli krajani. Razstava je vključevala tudi del osebne knjižne zbirke Frana Jakliča, ki jo je za ta namen pripravil vnuk Tadej Sluga. Najstarejša knjiga, ki smo jo zbrali v okviru projekta, je bila izdana leta 1784, njen lastnik pa je gospod Andrej Jerovšek, strastni zbiratelj knjig, iz Strug.

Odpri knjigo, odpri srce S tem projektom smo pričeli v mesecu septembru in izvedli štiri obiske starejših v Zavodu svete Terezije, ki jim je branje predvsem zaradi manjše telesne zmogljivosti oteženo ali onemogočeno. Projekt temelji na pripravljenosti mladih bralcev, prostovoljke in knjižničark. V prazničnem času smo z otroki na pravljičnih uricah izdelali skoraj 100 voščilnic, ki smo jih razdelili stanovalcem ob decembrskem obisku.

15


14.Pregled prireditev za otroke in mladino po enotah Največ ustvarjalne energije pri prireditvah smo posvečali otrokom in mladim z rednim izvajanjem pravljičnih ur, počitniških delavnic, sprejemom skupin iz vrtca in šol, obiski knjižničarjev v šoli in vrtcu. Mladinske knjižničarke so predavale o pomenu branja na roditeljskih sestankih za starše. Pri izvajanju dejavnosti smo se pogosto povezovali s kulturnimi društvi, javnimi in zasebnimi zavodi, ki delajo z mladimi. O svojem delu in dejavnostih smo obveščali v lokalnih in nacionalnih medijih. V Ivančni Gorici, Dobrepolju in Grosuplju smo organizirali delavnice za otroke, ki imajo težave pri branju. Z igro do branja, kot smo jih poimenovali, smo razveselili starše, otroci pa so osvojili bralne tehnike in branje jim ne predstavlja več težav. Podatki iz preglednice kažejo veliko število organiziranih oblik dela, ki smo jih izvedli za otroke in mladino. V knjižnico poleg potreb zaradi izposoje gradiva vsak dan zahaja veliko otrok, ki se v knjižničnih prostorih učijo, uporabljajo internet, se družijo in pogovarjajo, prebirajo literaturo, rešujejo kvize. Pravijo, da je vsak od njih lepo sprejet, zato se v knjižnici dobro počutijo in vanjo radi zahajajo.

Pregled prireditev za otroke in mladino v Grosupljem Vrsta prireditve

Št. prireditev

Skupno št. obiskovalcev

Obiski vrtčevskih skupin s KKV*

18

392

Obiski šolskih skupin

16

370

Obiski knjižničarke v vrtcu

12

420

Pravljične ure

32

828

Pravljične ure za najmlajše

8

155

Razstave vrtcev oz. šol v knjižnici

7

Zaključki bralnih projektov

6

318

Počitniške delavnice

5

125

Tematske knjižne razstave

12

Lutkovna predstava

2

123

Ustvarjalna delavnica

1

13

Knjižni kotiček

4

675

Romi

2

15

Sožitje

15

60

Bralna vzgoja s starši

5

169

Bibe (KKV za najmlajše in njihove starše) Obiski vrtčevskih skupin brez KKV

3

16

104

2184

Knjižna čajanka

2

8

Knjižni kviz

1

9

7

161

Obiski skupin s posebnimi potrebami

Sodelovanje v republiških projektih

Rastem s knjigo Mega kviz

223 rešitev

16


Moja naj knjiga

370 glasovnic

Med vsemi prireditvami so bile še posebej odmevne: predstavitev knjige Zaklad pisarja Bernarda avtorja Tadeja Trnovška, delavnica kaligrafije za osnovnošolce, predavanje o astronomiji za osnovnošolce, postavitev velikana iz papirja, ki v knjižnici prezimuje, delavnice Z igro do banja, odprtje razstave ilustracij Petra Škerla, predavanje pediatrinje o zdravju otrok, pravljične ure za Rome in tečaj hrvaškega jezika, ki se je začel v novembru.

Pregled prireditev za otroke in mladino v Ivančni Gorici Vrsta prireditve

Št. prireditev

Skupno št. obiskovalcev

Obiski vrtčevskih skupin s KKV*

43

1007

Obiski šolskih in srednješolskih skupin

24

515

Ure pravljic s karikaturistom

11

425

Srečanje mladih novinarjev in 1 literatov Delavnica kaligrafije za osnovnošolce 1

21

Pravljične ure

20

574

Zaključki BZ z vrtcem S knjigo na potep na Krki, Stični in Višnji Gori

3

91

Počitniške delavnice

5

592

Tematske knjižne razstave

11

220

Počitnice s Piko Nogavičko

5

140

Ustvarjalne počitniške delavnice

5

592

Rastem s knjigo OŠ

6

131

Rastem s knjigo SŠ Mega kviz

3

90

1

23

Moja naj knjiga

1

52

15

*KKV – knjižna in knjižnična vzgoja Otroci in starši so bili še posebej navdušeni nad urami pravljic s karikaturistom, in sicer O volku, ki si je dal sešiti škornje, Pomladna pravljica, Pravljica o Katarini, To je bil sejem, Ptičji radio ku-ku, Ježkov koledar, Zala, mala gosenica, Povodni mož, Zaklad pisarja Bernarda, Rdeči pujsek, pravljico Zala, mala gosenica smo predstavili tudi na dobrodelni uri pravljic v knjižnici v Dobrepolju. Velika je bila tudi udeležba otrok in mladih na Počitnicah s Piko Nogavičko in na Mali likovni šoli z Joanno Zajac Slapničar, na razstavi Vrtec z Zalo, malo gosenico ter na Pomladnem otroškem festivalu, ki smo ga izvedli skupaj z JSKD.

17


Pregled prireditev za otroke in mladino v Dobrepolju Vrsta prireditve

Št. prireditev

Skupno št. obiskovalcev

Obiski vrtčevskih skupin s KKV*

64

1280

Obiski šolskih skupin

7

174

Obiski knjižničarke v vrtcu

7

143

Zaključki bralnih projektov

6

318

Počitniške delavnice

5

125

Lutkovna predstava

2

123

Ustvarjalna delavnica

1

13

Knjižni kotiček

4

675

34

850

Obiski vrtčevskih skupin brez KKV

104

2184

Knjižna čajanka

1

15

Knjižni kviz

1

9

7

161

Ure pravljic

Sodelovanje v republiških projektih

Rastem s knjigo Mega kviz

223 rešitev

Moja naj knjiga

370 glasovnic

Še posebej izpostavljamo sledeče razstave in prireditve v sodelovanju s šolo in vrtcem: Inicialke, ki so jih izdelali učenci 4. in 5. razreda iz Strug Razstava skledic skupine Metuljčki Razstava knjig, ki so jih izdelali učenci 5. razreda Razstava risb Hane In Vida Črnivec (12. In 10. let) Razstava likovnih del »Motivi situlske umetnosti« učencev OŠ Dobrepolje pod mentorstvom Svetlane Jakimovske Knjižno čajanko Ali lahko uresničim svoje sanje in dobrodelni pravljični večer Kdor deli, srce bogati.

15 Galerija Mestne knjižnice Grosuplje V letu 2012 smo organizirali in odprli naslednje razstave, ki so bile sprejete v program razstav na osnovi predloga strokovne komisije: DATUM

VSEBINA

26.01.2012

Ustvarjalne delavnice (Mateja Javornik)

31.01.2012

Odprtje razstave maket Ljubomirja Zidarja

28.02.2012

Odprtje razstave slik z motivom živali Bogdana Breznika

28.03.2012

Otvoritev pomladne razstave Cvetje Midve in Društva podeželskih žena Sončnice

18


03.04.2012 19.04.2012 10.05.2012 05.06.2012

Razstava krpank – članic ustvarjalnih delavnic Razstava čipk – članic ustvarjalnih delavnic Odprtje razstave Petra Škerla Ilustracija pripoveduje Ustvarjalne delavnice – Izdelovanje cvetja iz papirja (Mateja Javornik) Otvoritev kiparske razstave Ivane Petan

14.06.2012

Odprtje razstave likovnih del »Grajska zgodba« likovne skupine PALETA Kavarniški večer literarnega kluba Ptuj

10.07.2012

Otvoritev razstave slik Eduardo Oliveira Bentub

07.08.2012

Otvoritev razstave slik Ramesh Terdal

13.09.2012

16.10.2012

Otvoritev razstave slik Maje Mlakar »Pokrajine severnega morja« Kavarniški večer s pesnico in kantavtorico Katarino Kalaba predstavitev pesniške zbirke »Midva sva najin dom« Otvoritev razstave ilustracij A. Bošnak Miklavžin

18.10.2012

Ustvarjalne delavnice Matejka Javornik

22.10.201226.10.2012 22.11.2012

Kiparske delavnice Lučke Koščak

04.10.2012

28.11.201208.12.2012 11.12.2012

Ustvarjalne delavnice – Izdelovanje cvetja iz papirja (Mateja Javornik) Adventno novoletni aranžmaji (Cvetličarna Cvetje Midve d.o.o.) Odprtje razstave Judite Rajnar »Angeli«

13.12.2012

Ustvarjalne delavnice Matejka Javornik

16 Časopisna kavarna Delovanje časopisne kavarne je dodana vrednost knjižničnemu prostoru kot socialno središče v tem okolju. Prostor in storitve v knjižnici smo želeli čim bolj približati sodobnemu uporabniku in njegovim potrebam. Delovanje časopisne kavarne je tesno povezano z dostopnostjo razstav v galeriji in delovanjem turističnoinformacijske točke, kajti od pomladi 2012 oskrbujemo zainteresirano javnost s potrebnimi informacijami in gradivom.

17 Kazalci uporabe Mestne knjižnice Grosuplje za obdobje 2008 – 2012 Obiskovalci Za izposojo na dom Obisk čitalnice Obisk prireditev skupaj

2008 158714 32416 12746 203876

2009 160281 32511 15860 208652

2010 164063 50000 16922 230985

2011 168976 50133 17132 236241

2012 180267 49611 15551 245429

18 Nastanek nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela Pri izvajanju strokovnega in organizacijskega dela ni prišlo do nepričakovanih posledic in napak.

19


19 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklih let Mestna knjižnica Grosuplje je v letu 2012 poslovala uspešno, kot kažejo predstavljeni podatki . S kontinuiranim strokovnim delom na vseh področjih od nabave, obdelave, izposoje do organizacije in izvedbe različnih prireditev in storitev smo z zavzetim delom vseh zaposlenih dosegli višje število aktivnih članov, večje število prireditev in obiskovalcev. Na osnovi sodelovanja z občinami ustanoviteljicami ter povezovanja z okoljem, ki mu služimo, ter odgovornega dela vseh zaposlenih, ocenjujemo, da smo uresničili večino letnih ciljev. Po številu obiskovalcev in izposoji na prebivalca se uvrščamo med najbolj obiskane knjižnice v slovenskem prostoru. Prireditve, ki jih organiziramo, so v skladu z zakonom za uporabnike brezplačne in pri obiskovalcih lepo sprejete. Investicijsko-vzdrževalna dela, ki nam jih ni uspelo realizirati zaradi pomanjkanja finančnih sredstev in neugodnih vremenskih razmer, planiramo za naslednje leto.

20 Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja Ocenjujemo, da je knjižnica poslovala gospodarno in učinkovito. Kljub temu, da ne dosegamo standardnih priporočil pri številu zaposlenih strokovnih in tehničnih delavcih, so naša dela opravljena profesionalno in s posluhom do vsakega posameznega obiskovalca knjižnice. Premalo strokovnih delavcev glede na obseg delovnih nalog, velikega števila uporabnikov in velikega števila knjižničnih storitev pa vplivajo na bistveno večjo obremenjenost zaposlenih, predvsem na odgovornejših delovnih mestih. Marsikatera opravila, za katera imamo sistemizirana delavna mesta, ki pa niso zaradi finančnih omejitev zasedena, opravljamo po obveznem delavniku. Z lastnimi sredstvi, ki smo jih pridobili z izvajanjem javne službe in so v strukturi prihodkov znašali 11,2%, smo pokrivali stroške materiala, opreme in storitev za izvajanje javne službe na našem območju, 19.086 € smo lastnih sredstev namenili nakupu novega gradiva, da smo uporabnikom zagotovili iskano literaturo.

21 Ocena notranjega nadzora javnih financ Izdelana je bila Izjava o oceni notranjega nadzora na podlagi samoocenitev vodij, ki je pokazala, da nadzor dosegamo na pretežnem delu poslovanja.

22 Ocena učinkov poslovanja knjižnice na druga področja Učinki delovanja knjižnice kot javne službe se čutijo v vsem našem okolju. To nam vsak dan sporočajo naši uporabniki, ki se pri nas izobražujejo, kulturno udejstvujejo, se družijo, informirajo, se v knjižnici počutijo varne in sprejete. Pri svojem delu se povezujemo z različnimi ustanovami, zavodi, društvi in posamezniki na osnovi skupnih interesov za večjo kvaliteto bivanja naših občanov. V naši knjižnici je tudi sedež Združenja splošnih knjižnic, ki zastopa interese knjižnic in uporabnikov S plačili storitev za vzdrževanje objektov, ogrevanja, komunale, elektrike, telekomunikacij, knjig in drugega gradiva ustvarjamo promet gospodarskim subjektom in javnim podjetjem. Naše knjižnice so bile tudi najbolj obiskane javne ustanove v lokalnih skupnostih, ker zagotavljajo podporo vseživljenjskemu učenju, kulturnemu razvoju in omogočajo dostop do informacijskih storitev. V knjižničnih prostorih se je dnevno zadrževalo več kot 1000 občanov, ki so se učili, brali, poslušali pravljice, izbirali gradivo za študij ali prosti čas, se učili uporabljati računalniško opremo in so dostopali do svetovnega spleta. Veseli smo bili pohval naših obiskovalcev, ki se nanašajo na knjižnično zbirko, na osebni pristop do uporabnikov ter bogato izbiro prireditev za vse ciljne skupine občanov. Februar 2013

Roža Kek, direktorica

20


RAČUNOVODSKI IZKAZI (s pojasnili in razkritji) M E S T N E K N J I Ž N I C E G R O S U P L J E ZA LETO 2012

U V O D

S tem poročilom dajemo osnovne informacije o poslovanju Mestne knjižnice Grosuplje v obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2012. Poročilo je sestavljeno na podlagi predpisane metodologije za sestavo letnega obračuna za pravne osebe javnega prava (tudi javne zavode) po zakonu o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), BRUTO BILANCE na dan 31.12.2012, SEZNAMA ODPRTIH POSTAVK na dan 31.12.2012, REGISTRA OSNOVNIH SREDSTEV na dan 31.12.2012, OBRAČUNA DAVKA OD DOHODKA PRAVNIH OSEB za obdobje od 01.01. do 31.12.2012 ter naslednjih predpisanih obrazcev: -

BILANCA STANJA na dan 31. decembra 2012 (obrazec 1), STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV na dan 31. decembra 2012 (obr. 1A), STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL na dan 31. decembra 2012 (obrazec 1B), IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH UPORABNIKOV od 01.01.2012 do 31. decembra 2012 (obrazec 3), IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA od 01.01 do 31.12.2012 (obrazec 3A), IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV od 1.01. do 31.12.2012 (obrazec 3A-1), IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV od 01.01 do 31.12.2012 (obrazec 3A-2), PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI od 01.01. do 31.12.2012 (obrazec 3B),

21


1. BILANCA STANJA na dan 31. decembra 2012 /povzetek/ v evrih (brez centov) Skupina kontov A.

BESEDILO

Oznaka za AOP 001

31.12. 2012 2.680.249

31.12. 2011 2.780.817

Indeks 2012/2011 96,4

004 005 006 007

2.780.260 342.015 3.053.735 2.811.731

2.748.963 256.204 2.851.104 2.563.046

101,2 133,5 107,1 109,7

012

172.414

190.125

90,7

Denarna sred. v blagajni Dobroimetje pri bankah Kratkoročne terjatve do kupcev Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN (dotacije za dec.) Druge kratkoročne terjatve ZALOGE

013 014 015 017

1.320 108.763 2.202 60.129

1.008 121.559 2.986 63.009

131,0 89,5 73,8 95,5

020 023

0 464

1.563 464

100,0

AKTIVA SKUPAJ

032

2.853.127

2.971.406

96,1

KRATKOR. OBVEZNOSTI IN PČR Kratkor. obveznosti do dobaviteljev Druge kr. obveznosti iz poslovanja Pasivne časovne razmejitve LASTNI VIRI IN DOLG OBVEZNOSTI obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje presežek prihodkov nad dohodki PASIVA SKUPAJ

034 037 038 043 044 056 058 060

101.398 42.940 448 57.819 2.751.729 2.740.062 11.594 2.853.127

131.509 53.740 2.922 74.847 2.839.897 2.830.974 8.850 2.971.406

77,1 77,9 15,4 77,3 96,9 96,8 131,0 96,1

DOLG. SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU Nepremičnine Popravek vrednosti nepremičnin Oprema in druga opredm. OS.S. Popravek vrednosti opreme in drugih . opredmetenih OS.S: KRATKOROČNA SREDSTVA IN AČR

02 03 04 05 B. 10 11 12 14 17 C,

D. 22 23 29 E. 980 985

28. ČLEN ZAKONA O RAČUNOVODSTVU, PRILOGA 1 pravilnika o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov ter pojasnilih k izkazom za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava Pojasnila in razčlenitve: A.

DOLG. SREDSTVA IN SRED.V UPRAVLJANJU od tega:

001

- zgradbe Grosuplje (kto 021001 – 031001) - zgradbe Dobrepolje (kto 021003 – 031003) - oprema in DI Grosuplje (kto 040001 – 050001) - oprema in DI Ivančna Gorica (kto 040002 – 050002) - oprema in DI Dobrepolje (kto 040003 – 050003) -

knjige Grosuplje (kto 045001 – 055001) knjige Ivančna Gorica (045002 – 055002) knjige Dobrepolje (kto 045003 – 055003) 056

2.680.249

2.780.819

96,4

2,297.980 140.266 215.569 20.985 5.450

2,347.514 145.246 264.294 12.516 14.249

97,9 96,6 81,6 167,7 38,3

0 0 0

0 0 0

0 0 0

2,740.062

2,830.974

96,9

2,539.623

2.631.199

96,6

OBV.ZA SREDSTVA PREJETA V UPRAVLJANJE od tega:

22


-

občina Grosuplje (kto 980001) občina Ivančna Gorica (kto 980002) občina Dobrepolje (kto 980003) društvo Zbornik občine Grosuplje (kto 980011)

31.894 143.283 27.087

23.424 154.061 22.289

136,2 93,0 121,6

2. STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV na dan 31. decembra 2012 /povzetek/

znesek Nabavna vrednost 01.01.

znesek Popravek vrednosti 01.01

znesek povečanje nabavne vrednosti

znesek zmanjš nabavne vrednosti

znesek zmanjš. popravka vrednosti

NAZIV

AOP

I. OPREDMETENA OS.S. V UPRAVLJANJU

700

5,600.067

2,819.251

245.714

4.223

0

I/E ZGRADBE

705

2,748.963

256.204

31.297

0

0

I/F OPREMA

706

651.971

363.914

49.244

4.223

0

I/G DRUGA OS.S. (KNJIGE)

707

2.199.133

2,199.133

165.173

0

0

II. OPREDMETENA OS.S. V LASTI

708

0

0

0

0

0

III. OPREDMETENA OS.S. V FINANČNEM NAJEMU

716

0

0

0

0

0

v evrih (brez centov) znesek Neodpi s. vredno st 31.12. 342.132 2,680.1 75 85.811 2,438.2 45 91.148 241.93 0 165.173 0 0 0

Znesek amortizacije

0

0

28. ČLEN ZAKONA O RAČUNOVODSTVU, PRILOGA 1A pravilnika o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov ter pojasnilih k izkazom za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava

3. STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL na dan 31. decembra 2012 /povzetek/ v evrih (brez centov) NAZIV

AOP

I. DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE II. DOLGOROČNO DANA POSOJILA

800

znesek Naložbe in posojila 01.01. 0

znesek popravkov naložb 01.01 0

znesek povečanja naložb in danih pos. 0

znesek zmanjš. naložb in posojil 0

znesek zmanjš. popravka nal.in p. 0

Knjigovodv rednost nal.in pos. 31.12. 0

znesek odpisanih naložb in danih p. 0

818

0

0

0

0

0

0

0

III. SKUPAJ (I+II)

835

0

0

0

0

0

0

0

28. ČLEN ZAKONA O RAČUNOVODSTVU, PRILOGA 1B pravilnika o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov ter pojasnilih k izkazom za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava

23


Pojasnila in razčlenitve: Javni zavod nima finančnih naložb. Javni zavod nima najetih posojil.

4. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH UPORABNIKOV od 1. januarja do 31. decembra 2012 v evrih (brez centov) NAZIV AOP A) PRIHODKI OD POSLOVANJA

znesek leto 2012 728.144

znesek leto 2011 758.285

Indeks 2012/2011 96,1

727.951

758.285

96,0

1.062

314

338,3

8.187

3.378

242,4

860 PRIH. OD PRODAJE PROIZV. IN STORITEV 861 B) FINANČNI PRIHODKI 865 C) IZREDNI PRIHODKI

866

D) CELOTNI PRIHODKI

870

737.393

761.977

96,8

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV STROŠKI MATERIALA STROŠKI STORITEV F) STROŠKI DELA PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ PRISPEVKI ZA SOC.VARNOST DELODAJ. DRUGI STROŠKI DELA G) AMORTIZACIJA J) DRUGI STROŠKI K) FINANČNI ODHODKI L) DRUGI ODHODKI N) CELOTNI ODHODKI

871 873 874 875 876 877 878 879 881 882 883 887

261.900 85.282 176.618 465.547 352.706 56.884 55.957 0 0 0 7.442 734.889

292.152 83.680 208.472 466.129 343.890 55.503 66.736 0 0 0 1.387 759.668

89,7 102,0 84,8 99,9 102,6 102,5 83,9 -

O) PRESEŽEK PRIHODKOV

888

6.153

2.309

266,5

Povprečno število zaposlenih delavcev na podlagi delovnih ur Število mesecev poslovanja

892

18

17

105,9

893

12

12

100,0

536,6 96,8

28. ČLEN ZAKONA O RAČUNOVODSTVU, PRILOGA 3 pravilnika o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov ter pojasnilih k izkazom za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava 5. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA od 1. januarja do 31. decembra 2012 /povzetek/ v evrih (brez centov) NAZIV AOP I.

SKUPAJ PRIHODKI (402+431) PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

znesek leto 2012 929.865

znesek leto 2011 1,010.574

Indeks 2011/2012 92,1

911.906

993.652

91,8

401 402

24


PRIHODKI OD PRODAJE GLAGA IN STORITEV

17.959

16.922

106,2

952.709

931.985

97,9

438 481 485

933.110 1.344

920.545 11.440 78.589

101,4 11,80 -

486

4.589

-

-

431 II.

SKUPAJ ODHODKI (438+481) ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE ODHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401 MANJ 437) IV. PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437 MANJ 401)

437

28. ČLEN ZAKONA O RAČUNOVODSTVU, PRILOGA 3A pravilnika o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov ter pojasnilih k izkazom za proračunske uporabnike in

6. IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV od 1. januarja do 31. decembra 2012 /povzetek/ v evrih (brez centov) NAZIV AOP IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL V. DANA POSOJILA VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA

500 510 520 521

Znesek Leto 2012 0 0 0 0

znesek leto 2011 0 0 0 0

28. ČLEN ZAKONA O RAČUNOVODSTVU, PRILOGA 3A-1 pravilnika o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov ter pojasnilih k izkazom za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava druge osebe javnega prava Pojasnila in razčlenitve: Javni zavod nima finančnih terjatev. Javni zavod nima finančnih naložb. 7. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV od 1. januarja do 31. decembra 2012 /povzetek/ v evrih (brez centov) NAZIV

Znesek AOP

VII. ZADOLŽEVANJE VIII. ODPLAČILA DOLGA X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH

550 560 572 573

Leto 2012 0 0 0 4.589

znesek leto 2011 0 0 78.589 0

28. ČLEN ZAKONA O RAČUNOVODSTVU, PRILOGA 3A-2 pravilnika o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov ter pojasnilih k izkazom za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava druge osebe javnega prava

8. PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI od 1. januarja do 31. decembra 2012 /povzetek/ v evrih (brez centov) NAZIV

Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe

AOP Č. CELOTNI PRIHODKI K. CELOTNI ODHODKI

670 687

Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu 719.339 18.054 713.698 7.455

25


L. PRESEŽEK PRIHODKOV M. PRESEŽEK ODHODKOV

688 689

5641 0

512

28. ČLEN ZAKONA O RAČUNOVODSTVU, PRILOGA 3B pravilnika o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov ter pojasnilih k izkazom za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava druge osebe javnega prava

9. DODATNA RAZKRITJA 9.1 PODATKI O VIŠINI POVPREČNE PLAČE Na osnovi podatkov o plačah za obdobje od 01.01. do 31.12.2012 ugotavljamo naslednje: v evrih (brez centov) Besedilo BRUTO PLAČE (masa) Število zaposlenih delavcev (na podlagi opravljenih ur) Šrevilo mesecev poslovanja Povprečna mesečna plača – bruto v evrih

2012

2011

352.706 18,24 12 1.611

343.890 17,18 12 1.668

Indeks 2011/2012 102,6 106,2 100,0 96,61

Masa sredstev za plače se je zvišala za 2,6%, število zaposlenih delavcev na podlagi opravljenih ur pa se je zvišalo za 6,2%. Povprečna mesečna bruto plača se je zato znižala za 3,39%. Tretja in četrta uskladitev za odpravo plačnih nesorazmerij je bila opravljena 1.6.2012. Osnovne plače so bile nazadnje znižane 1. junija 2012 (za 8,00%). Moratorij na 2 % redno delovno uspešnost še vedno traja.

9.2 ODPRTE POSTAVKE - SALDAKONTI

Na podlagi IZPISKA ODPRTIH POSTAVK na dan 31. decembra 2012 ugotavljamo, da znašajo: v evrih (brez centov) Besedilo TERJATVE DO KUPCEV OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV OBVEZNOSTI ZA DAVEK NA DODANO VREDNOST* OBVEZNOST ZA DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB**

2012

2011

2.202 42.940 0 0

2.986 55.558 0 0

Indeks 2012/2011 73,8 77,3 -

* S 1.12.2011 nismo več zavezanci za DDV. ** V letu 2012 nismo zavezani za plačilo davka od dohodkov pravnih oseb.

26


9.3 PO DBILANCA Z A K NJIGE v evrih (brez centov) Zap. štev 1 2 3 4 5

Zap. štev 1 2

BESEDILO

2012

2011

Indeks 2012/2011

39.210 57.000 52.500 12.811 19.086

52.125 63.200 50.615 12.811 14.461

75,3 90,2 103,8 100,0 132,0

180.607

193.212

93,5

2012

2011

165.173 15.434

178.751 14.461

92,4 106,8

180.607

193.212

93,5

2012

2011

Časopisna kavarna Najemnine poslovnih prostorov Zbornik občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje Projekt knjiga za vsakogar prihodki od prodaje DOMOZNANSKE ZBIRKE Drugi prihodki od prodaje

10.693 4.165 2.320 0 876 0

9.801 3.835 0 161 0 4.797

SKUPAJ

18.054

18.594

Namenska sredstva za knjige, od tega: Ministrstvo za kulturo Občina Grosuplje Občina Ivančna Gorica Občina Dobrepolje Lastna sredstva SKUPAJ PRIHODKI ZA NABAVO KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

BESEDILO Namenska poraba za knjige, od tega: Nabava knjig Revije in časopisi SKUPAJ ODHODKI ZA NABAVO KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

v evrih (brez centov) Indeks 2012/2011

9.4 PODATKI O PRIDOBITNI DEJAVNOSTI:

Zap. štev 1 2 3 4 5. 5

BESEDILO

v evrih (brez centov) Indeks 2012/2011 109,0 108,6 97,1

27


SKLEP

Zavod je poslovanje v letu 2012 zaključil uspešno. Poslovni izid je pozitiven. Presežek prihodkov nad odhodki znaša 6.153 evrov. Kumulativni presežek znaša 11.728 evrov. Prihodki in odhodki pridobitne dejavnosti so prikazani kot prodaja blaga in storitev na trgu (in ne kot izvajanje javne službe). Poleg časopisne kavarne štejemo med pridobitno dejavnost tudi najemnine za dvorano, izdajanje Zbornika in domoznanske zbirke ter projekt »Knjiga za vsakogar«. V letu 2012 so prihodki od prodaje blaga in storitev znašali 18.054 evrov in so za 512 evrov presegli odhodke. Terjatve do kupcev znašajo 2.202 evrov, obveznosti do dobaviteljev znašajo 42.940 evrov in na dan 31.12.2012 še niso zapadle. Zavod od 1.12,2011 dalje ni več zavezanec za davek na dodano vrednost. Zavod je solventen. Svoje obveznosti poravnava tekoče. Plače izplačuje do 5. v mesecu za pretekli mesec.

Grosuplje, 27.02.2013

ŠMID & VEHOVAR, d. o. o.

28


,

29

Letno porocilo 2012  
Letno porocilo 2012  

Letno poročilo 2012

Advertisement