Page 1

Mestna knjižnica Grosuplje

KNJIŽNICA IVANČNA GORICA THE LIBRARY OF IVANČNA GORICA

Moja knjižnica – okno v svet


RAZPOREDITEV PROSTOROV: Od klasičnega do virtualnega V spodnjih prostorih naše knjižnice je leposlovje. V zgornjem nadstropju so strokovna literatura, mladinski oddelek in pravljična soba. Gradivo je še v štirih izposojevališčih in v skladišču. Tako vam lahko nudimo tudi kaj več, kot je kdaj videti na policah na centralni lokaciji. Izvajamo medknjižnično izposojo – priskrbimo gradivo iz vse knjižnične mreže. Naš prostor je tudi t. i. virtualna knjižnica, saj s pomočjo internetnega knjižničnega kataloga lahko kadarkoli ugotovimo, kje v Sloveniji lahko dobite iskano gradivo.

OSEBNA IZKAZNICA ODPRTA: 4. 11. 1998 STATISTIKA: • Občina ima že več kot 14.000 prebivalcev • V knjižnico je vpisanih 1/3 zaposlenih (tudi svobodni poklici, samostojni obrtniki, gospodinje, upokojenci, nezaposleni in pravne osebe), 1/3 srednješolcev in študentov ter 1/3 predšolskih in osnovnošolskih otrok. • Knjižnica ima 2/3 strokovne literature in 1/3 leposlovja.

KJE SMO Od Ljubljane smo oddaljeni 30 km. V bližini sta svetovno znani stiški samostan in Jurčičeva domačija na Muljavi. Josip Jurčič je leta 1866 napisal prvi slovenski roman, Deseti brat. Naši kraji so bogati etnološko, zgodovinsko, arheološko, zanimivi so za pohode, turizem itd. Vabimo vas, da se lotite raziskovanja, mogoče na začetku prav s knjigo v roki. Knjižnica ima prostore v bordo rdeči stavbi pred zapornicami, na samem vhodu v Ivančno Gorico, nasproti zdravstvenega doma in vrtca. Vabljeni.

NAČIN ORGANIZIRANOSTI • Delujemo v okviru javnega zavoda Mestna knjižnica Grosuplje. Ustanoviteljice so občine Ivančna Gorica, Grosuplje in Dobrepolje. • V knjižnični mreži javnega zavoda Mestna knjižnica Grosuplje delujejo knjižnice v Grosuplju, Ivančni Gorici in Dobrepolju. V knjižnični mreži enote Ivančna Gorica so še izposojevališča v Stični, Šentvidu pri Stični, na Krki in v Višnji Gori. • Knjižnična dejavnost je javna služba, ki jo po veljavni zakonodaji financirajo občine ustanoviteljice, nakup gradiva pa se sofinancira iz državnega proračuna. Organa upravljanja sta 7-članski svet, ki opravlja tudi naloge strokovnega sveta, in direktorica zavoda. V svetu zavoda so predstavniki občin ustanoviteljic, zainteresirane javnosti ter predstavnika strokovnih delavcev. Strokovni delavci se dobro zavedamo svojega POSLANSTVA, imamo VIZIJO in spoštujemo VREDNOTE. Poslujemo po Pravilniku o splošnih pogojih poslovanja Mestne knjižnice Grosuplje.

2


DEJAVNOSTI: • izposoja gradiva, • posredovanje informacij o gradivu, • svetovanje, • medknjižnična izposoja, • strokovna obdelava gradiva (katalogizacija, inventarizacija ...), • skrb za knjižnično mrežo, • zbiranje in obdelava domoznanskega gradiva, • e-točke,

Knjižnica za otroke

• sodelovanje in povezovanje v stroki, • permanentno izobraževanje zaposlenih (skrb za kakovost dela), • sodelovanje z mediji – promocija branja in knjižnice, • sodelovanje v domačih in mednarodnih projektih, • knjižna (bralna) in knjižnična vzgoja: literarni večeri, razstave, ure pravljic, ure z igralno knjigo, knjižni kvizi, bralni krožki, potopisna predavanja, druga strokovna in poljudna predavanja,

Knjižnica za mladino

organizirani obiski, računalniško opismenjevanje, izobraževanje za uporabo knjižnice, bralna vzgoja.

Če želite sodelovati z nami ali obiskovati naše prireditve, lahko sledite napovedi dogodkov na domači strani http://www.gro.sik.si in drugih medijih, lahko pa nas tudi pokličete na št. 787 81 21. Na isti številki se dogovorite za obisk s skupino (Ksenija).

Knjižnica za odrasle

3


IVANČNA GORICA Ivančna Gorica is situated approximately 30 kilometres from Ljubljana and has almost 14,000 inhabitants. In the vicinity of Ivančna Gorica there is a famous Cistercian monastery Stična. Muljava, another small town nearby, is known as the birthplace of Josip Jurčič, a Slovene writer who wrote the first Slovene novel »Deseti brat« in 1866. His house, a typical instance of rural architecture of Dolenjska, was converted into a museum, which has been open to the public. You are invited to explore the culturally and historically rich surroundings and a book could be your best friend to begin with. Friendly librarians will be willing to help you. Warmly welcome!

THE LIBRARY OF IVANČNA GORICA The library of Ivančna Gorica is one of the division of Grosuplje City Library (http://www.gro.sik.si). There are books, videotapes, CD-ROMs, DVDs (http:www.cobis.si) and the free use of the Internet available at the library in Ivančna Gorica. You can also borrow guidebooks and dictionaries. As far as foreign languages are concerned you can borrow mainly belletristic literature. For children there is a special room with children's activity books at their disposal, where they can also play in. In our library you can also get brochures for tourists.

INTERESTED IN BECOMING A MEMBER? Onto the form you have to write your name, last name, address and your date of birth. When you get your library card, than you can borrow the material from our library. The library card can also be used in the Grosuplje City Library. The membership fee has been determined by the price list.

OPENING HOURS The opening hours are from 9 a.m. to 7 p.m. daily, Thursdays to 2 p.m., Saturdays from 8 a.m. to 1 p.m., during the holidays from 11 a.m. to 6 p.m. daily, Saturdays closed.

4


DOBRO JE VEDETI (Iz Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja Mestne knjižnice Grosuplje)

• Član knjižnice je vsaka fizična ali pravna oseba, ki se včlani v knjižnico. Ob vpisu predloži osebni dokument. Vsak član podpiše pristopno izjavo in dobi člansko izkaznico. Z vpisom mladoletnih oseb se morajo strinjati starši oz. skrbniki, ki podpišejo izjavo ob vpisu. Uporabnik knjižnice je fizična ali pravna oseba, ki uporablja gradivo, storitve, prostore in opremo knjižnice. Dokler ne postane član knjižnice, si ne more izposojati knjižničnega gradiva na dom. • Člansko izkaznico prejme bralec ob vpisu in velja v celotni mreži Mestne knjižnice Grosuplje. Vsak družinski član ima svojo. Brez nje si gradiva ni mogoče izposoditi. Za izgubljeno izkaznico se plača nadomestilo po veljavnem ceniku. • Članarino se plača ob vpisu in se obnavlja enkrat letno po veljavnem ceniku. Mladina do 18. leta starosti in nezaposleni so upravičeni do brezplačnega članstva. • Izpisek o stanju dobijo člani ob izposoji ali vračilu gradiva. Izpisek vsebuje podatke o izposojenem gradivu, izposojevalnih rokih in nastalih stroških. • Poškodba ali izguba gradiva: Člani morajo v primeru, da so poškodovali ali izgubili gradivo, le-tega nadomestiti z enakim novim in poravnati stroške opreme nadomestnega gradiva. Za poškodovano ali izgubljeno gradivo, ki ga ni več mogoče dobiti na tržišču, uporabnik plača odškodnino, ki jo določi knjižnica. • Podaljševanje: Izposojevalni rok je mogoče podaljšati osebno, po telefonu, bibliofonu in internetu, največ dvakrat, in sicer pred iztekom izposojevalnega roka. Knjižničarje lahko bralci prosijo za navodila ali si jih preberejo v biltenu. Rezerviranega gradiva ni mogoče podaljšati. • Rezervacija gradiva: Rezervacije so osebne in preko interneta. Rezervirano gradivo čaka na člana 3 delovne dni. Člani, ki so rezervirali gradivo, so o prispetju gradiva obveščeni po telefonu, prek sms sporočila ali po elektronski pošti. Višina stroškov obvestila je določena s cenikom knjižnice. • Zamudnina se plačuje za vsak dan zamude na enoto gradiva. Višina zamudnine in stroški opominov so določeni s cenikom knjižnice. Knjižnica zamudnike redno opominja na vrnitev gradiva. Član je dolžan plačati zamudnino in vse stroške, ki so v knjižnici s tem nastali. Za izterjavo dolgov lahko direktorica knjižnice pooblasti fizično ali pravno osebo, ki je pooblaščena za vodenje izvršbe. • Knjižničar ima pravico omejiti izvode izposoje za knjižnično gradivo. • Avtomatsko se omeji izposoja vseh knjižničnih storitev članu, ki ima neporavnane obveznosti v višini, ki je določena s cenikom, ali v primeru, ko ni poravnal svojih obveznosti v roku treh mesecev. Ko jih poravna, se poslovanje nemoteno nadaljuje. • Knjižnica na dom ne izposoja čitalniškega, domoznanskega in arhivskega gradiva. Za člane je izposojevalni rok za strokovno gradivo in jezikovne tečaje 21 dni, za leposlovno gradivo 14 dni. Za neknjižno gradivo (DVD-je, videokasete, CD-ROME …) je rok izposoje 5 delovnih dni. Izposojevalni rok v izposojevališčih je štiri tedne. • Knjižničar ima pravico omejiti podaljšanje izposojevalne dobe in rezervacij pri gradivu za domače branje, bralno značko ipd. • Uporabnike oziroma člane, ki ne spoštujejo pravilnika o poslovanju knjižnice, lahko svet zavoda oziroma direktorica s sklepom izključi iz članstva knjižnice ali pa jim omeji ali prepove uporabo knjižnice. • Pravilnik s prilogami v celotni obliki je javno dostopen in ga lahko dobite pri izposojevalnem pultu. Priloge so: 1. Etični kodeks slovenskih knjižničarjev, 2. Pravila za uporabo osebnih računalnikov, 3. Pristopna izjava, 4. Obratovalni čas Mestne knjižnice Grosuplje, 5. Cenik, 6. Priporočila za starše, 7. Hišni red.

5


BRALEC BRALCU

Prosim te, da izposojeno gradivo vrneš pravočasno, saj ga čakam in želim prebrati tudi jaz.

Pazi na izposojeno gradivo.

Zavrti trak pri izposojenih video- in avdiokasetah nazaj.

6

HIŠNI RED Obiskovalci knjižnice upoštevamo hišni red zato, da skupaj ustvarjamo prijetno in kulturno vzdušje. Obiskovalci: • spoštujemo red in tišino, • se v knjižničnih prostorih kulturno vedemo do drugih bralcev, knjižničnih delavcev in opreme, • prtljago odložimo v garderobi in na obešalnikih, • odgovorno in skrbno ravnamo z izposojenim gradivom, • če je gradivo poškodovano, o tem obvestimo knjižničarja, sicer sami odgovarjamo za škodo, • gradiva ne izposojamo naprej, • upoštevamo navodila zaposlenih v knjižnici, • ne uporabljamo mobilnih telefonov, • ne vstopamo z rolkami, • ne vstopamo v spremstvu domačih živali, razen ko gre za opremljene vodniške pse, • v prostorih knjižnice ne kadimo in ne uživamo hrane in pijače, • ne vstopamo v delovna območja zaposlenih, • se ne zadržujemo v knjižničnih prostorih izven obratovalnega časa, • smo odgovorni za namerno poškodovanje inventarja ali opreme in škodo poravnamo, • upoštevamo Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Mestne knjižnice Grosuplje s prilogami (Pravila za uporabo osebnih računalnikov, Priporočila za starše itd.).


PRIPOROČILA ZA STARŠE

BRALEC BRALCU

Knjižnica je drugačen prostor, kot so drugi moderni prostori. Da bi ohranili kulturo, mir in prijaznost, smo za starše, ki so vzgojitelji svojim otrokom, sestavili nekaj priporočil, in sicer: • Obisk knjižnice je kulturni dogodek, ki je drugačen, kot je npr. obisk nakupovalnih centrov. • Otroke pripravimo na obisk tako, da mu povemo nekaj o bontonu v knjižnici. • Otroke navadimo iskanja po policah s pomočjo kazalk. Lahko tudi po svoje ali s pomočjo knjižničarja pomagamo otrokom, da si zapomnijo, kje gradivo stoji. • Malega bralca navadimo, kako se listajo knjige, kako sede za mizo, v knjižnici mu kaj preberemo ipd. • Tudi na obisk ure pravljic in podobnih dogodkov svojega malčka pripravimo. • Otroka na prireditvah ne puščamo samega. Povemo mu, da ga za vrati čakamo, in to tudi zares storimo, da naši otroci ne tavajo sami po knjižnici. • Za svoje otroke smo odgovorni starši.

Če si prebral dobro knjigo, povej to tudi meni.

Drži se knjižničnega reda, da bom lahko tudi jaz našel knjigo na knjižni polici.

Izposodite si naš PREDSTAVITVENI CD.

Priporočamo! Ne izposojaj si gradiva z mojo izkaznico.

7


KORISTNI SERVISI KAKO PREGLEDUJEMO, REZERVIRAMO IN PODALJŠAMO GRADIVO PREKO INTERNETA

V enoti Ivančna Gorica in tudi v vseh izposojevališčih izvajamo knjižno in knjižnično vzgojo za organizirane skupine po predhodnem dogovoru. 01 7878 121 (Ksenija)

Na internetni strani http://www.cobiss.si je katalog slovenskih knjižnic, ki je neizčrpna baza podatkov, po kateri lahko iščemo s pomočjo različnih iskalnih strategij. Izberete lahko svojo knjižnico in v njej pregledujete, ali je gradivo dostopno, v kateri enoti ali do kdaj je izposojeno. Knjižnico Ivančna Gorica in vsa njena izposojevališča najdete na linku Mestna knjižnica Grosuplje. Lahko opravite tudi rezervacijo izbranega gradiva ali svoje gradivo podaljšate. To storite preko ikone Moja knjižnica. Potrebujete le geslo, ki ga boste dobili ob obisku v knjižnici. S to ikono lahko tudi preklicujete rezervacije, pregledujete dolgove in omejitve, spreminjate geslo in si nastavite elektronsko obveščanje.

NAJETE BAZE PODATKOV Najete baze podatkov lahko uporabljate na računalnikih v knjižničnih prostorih naših enot. Geslo vnese knjižničar. Elektronske podatkovne zbirke: IUS-INFO: polna besedila vseh veljavnih čistopisov zakonov, podzakonskih predpisov, pravna mnenja in strokovni članki, judikati Vrhovnega, Višjega in Ustavnega sodišča. EURO IUS-INFO: veljavna zakonodaja EU, sodna praksa. Poslovni splet GV IN: polna besedila člankov s področja gospodarstva iz publikacij Večer, Finance, Gospodarski vestnik, Manager … OCLC, EBSCO host: 5500 naslovov časopisov in revij v polnem besedilu. Grow Music online Oxford Art online Elektronske serijske publikacije: Uradni list Republike Slovenije: dostopna je celotna vsebina številk od leta 1995 dalje. Objave Slovenskega inštituta za standardizacijo: vsebuje podatke o novih slovenskih nacionalnih standardih. Podjetnik, Finance, Kapital, Manager, Mladina, Dnevnik, Delo, Večer.

8


Kako povprašam knjižničarja preko interneta? http://home.izum.si/IZUM/QP/default.htm

Referenčni servis "Vprašaj knjižničarja" omogoča postavljanje vprašanj in takojšen prejem odgovorov v klepetu ali prejem odgovora v 24-ih urah (pon.–pet.) po e-pošti. Referenčni servis izvajajo knjižničarji svetovalci v sodelujočih knjižnicah in IZUM-u. Referenčni servis ponuja dve osnovni vrsti pomoči: - posredovanje informacij iz različnih informacijskih virov, - zagotavljanje pomoči pri uporabi servisov COBISS (IZUM).

Imamo eno večjih zbirk igralnih knjig v Sloveniji. Rezervirajte svoj termin za igro ali ogled na 7878 121 (Ksenija).

Gradivo vam priskrbimo tudi iz naših enot

Mestna knjižnica Grosuplje

Krajevna knjižnica Dobrepolje

Bi se radi tudi vi naučili uporabljati COBISS? Dogovorite se lahko za učno uro v knjižnici. INFO: 787 81 21 (Petra) 9


NAŠA IZPOSOJEVALIŠČA

Višnja Gora

Krka

Stična

V vseh naših enotah velja ista članska izkaznica. 10

Šentvid


45000

42192

40000

36666

35000

število bralcev

43430

31643

30000 25146

25000 20400

21856

20000 13674

15000 10000

8804

5000 0 1999

2000

2001 2002

2003

2004

2005 2006 2007

Primerjava števila obiskov v letih od 1999 do 2007 200684 187851

200000 180000

169770 160455

število izposoje

160000

137181 138234

140000

130586

120000 100000

95551

80000 60000

51574

40000 20000 0 1999 2000

2001 2002

2003

2004

2005

2006 2007

Izposoja gradiva v letih od 1999 do 2007

DOBRODOŠLI V KNJIŽNICI!

Mestna knjižnica Grosuplje – enota Ivančna Gorica Zanjo: Roža Kek Uredniški odbor: Ksenija Medved, Petra Kastelic, Roman Rozina Priprava: AMSET d.o.o., Grosuplje Tisk: Partner graf d.o.o., Grosuplje, 2007 11


Enota Ivančna Gorica Cesta II. Grupe odredov 17 1295 Ivančna Gorica telefon: 01 787 81 21 sikivancna@gro.sik.si Odprta: pon., tor., sre., pet. od 9. do 19. ure četrtki od 9. do 14. ure sobote od 8. do 13. ure V juliju in avgustu je odprta vsak dan od 11. do 18. ure, ob sobotah je zaprta.

Izposojevališča: Odprta so ob četrtkih: Krka od 16. do 18. ure, tel. 780 65 45 Višnja Gora od 13. do 15. ure, tel. 788 45 88 Šentvid od 16. do 18. ure, tel. 051 236 436 Stična od 13. do 15. ure, tel. 051 236 436 V juliju in avgustu so izposojevališča zaprta.

Mestna Knjižnica Grosuplje Adamičeva cesta 15 1290 Grosuplje telefon: 786 00 20 za_sikgrs@gro.sik.si Odprta: Od ponedeljka do petka od 9. do 19. ure sobote od 8. do 13. ure V juliju in avgustu je ob sobotah zaprta.

Enota Dobrepolje Videm 34 1312 Videm Dobrepolje telefon: 786 71 40 sikvidem@gro.sik.si Odprta: pon., sre. od 12.30 do 19. ure tor., čet. od 9. do 14. ure pet. od 12.30 do 20. ure

Moja knjižnica - okno v svet  
Moja knjižnica - okno v svet  

Opis knjižnice

Advertisement