Page 1

MÁLGAGN VEIÐIMANNA Í 30 ÁR // www.spoRtVEIdI.NEt 2. tBL. // 30. ÁRGANGUR 2011 // VERÐ KR. 999.- M/VsK.

Bo hALL

stóRsöNGVARINN BjöRGVIN hALLdóRssoN ER sExtUGUR fAGURKERI MEÐ VEIÐIdELLU Á hÁU stIGI

fRæKNIR fEÐGAR

fEÐGARNIR sóLMUNdUR EINARssoN oG ARNE sóLMUNdssoN hAfA stUNdAÐ sKotVEIÐAR UM LANGt ÁRABIL oG VERIÐ VIRKIR Í hAGsMUNA BARÁttU sKotVEIÐIMANNA

GústAf GústAfssoN fjALLAR UM VEIÐIdELLUNA oG VEIÐIMöGULEIKA Á VEstfjöRÐUM VEIÐAR ERLENdIs: jURAssIc LAKE GEyMIR ótRúLEGA fIsKA sIGRÍÐUR INGVARsdóttIR fRAMKVæMdAstjóRI NýsKöpUNARMIÐstöÐVAR ER MIKIL VEIÐIKoNA VEIÐIstAÐALýsING: BLANdA VEIÐIsAGA oG MyNdIR: 107 cM MARÍULAx fyRstA hREINdýR tÍMABILsINs EyþóR sIGMUNdssoN hEfUR VEItt fLEIRI stóRLAxA EN fLEstA dREyMIR UM fAstIR LIÐIR: fLUGUVEIÐI-, fLUGUhNýtINGA-, MAtREIÐsLU- oG VEIÐIhUNdAþættIR

00000


MÁLG AGN VEIÐI MANN 2. tBL. // 30. ÁRGA A Í 30 ÁR // www.spoR tVEId I.NEt NGUR 2011 // VERÐ KR. 999.- M/Vs K.

Bo hALL

stó Rsö NGV ARIN hAL Ldó Rss oN N Bjö RGV IN fAG URK ERI MEÐER sEx tUG UR VEIÐ IdEL LU Á hÁU stIG I

fRæKNIR fEÐGAR

fEÐ GAR NIR sóL MUN dUR EINA Rss oG ARN E sóL MUN oN stU NdA Ð sKo tVE dss oN hAf A ÁRA BIL oG VER IÐAR UM LAN Gt IÐ hAG sMU NA BAR VIRK IR Í Átt U sKo tVE IÐIM ANN A

GústAf GústAfss oG VEIÐ IMöG ULEI oN fjAL LAR UM VEIÐ IdEL LUNA KA Á VEst fjöR ÐUM VEIÐ AR ERLE NdIs jURA ssIc LAKE : GEyM IR ótRú LEGA fIsK A sIGR ÍÐUR INGV ARsd óttI R fRAM NýsK öpU NAR MIÐs KVæ töÐV AR ER MIKI MdA stjó RI L VEIÐ IKoN A VEIÐ IstA ÐALý sING : BLAN dA VEIÐ IsAG A oG MyN dIR: 107 cM MAR ÍULA x fyRs tA hREI NdýR tÍMA BILs INs Eyþó R sIGM UNd fLEIR I stóR LAxAssoN hEfU R VEIt t EN fLEs tA dREy MIR UM fAst IR LIÐIR : fLUG MAtR EIÐs LU- oG UVEI ÐI-, fLUG UhN ýtIN GA-, VEIÐ IhUN dAþæ ttIR

00000

34

64

6

42

80

20

52

Aðauki:

Sigríður Ingvarsdóttir gegnir starfi framkvæmdastjóra Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands. Þegar hún er ekki á skrifstofunni veit hún fátt betra en að stunda skotveiðar eða skella sér á sjóstöng.

Björgvin Halldórsson stórsöngvara þekkja nú allir, en það vita ekki allir að hann hefur ánetjast fluguveiði og er illa haldinn af veiðibakteríunni. Eggert Skúlason settist niður með Bjögga og saman spjölluðu þeir um delluna dásamlegu.

Björn Víkingur Björnsson, framkvæmdastjóri Fjalla­ lambs á Kópaskeri, felldi fyrsta hreindýrið á þessu veiði­ tímabili. Jóhann A. Kristjánsson var með í för og segir lesendum í máli og myndum af veiðiferðinni.

Þeir eru óhugnanlega stórir, fiskarnir sem Jurassic Lake í Patagóníu hefur að geyma. Kristján Ævar Gunnarsson þýddi grein eftir Stephan Gian Dombaj, stofnanda The Fly Fishing Nation.

Landið okkar er umlukið hafi – hafinu okkar sem er ein stór matarkista og við mættum nýta betur. Tyrfingur Tyrfingsson matreiðslumeistari eldar að þessu sinni veislurétti úr ufsa, sem er vannýtt og vanmetin tegund að hans mati.

Gústaf Gústafsson er forstöðumaður Markaðsstofu Vestfjarða. Hann var orðinn ágætis kylfingur þegar hann kynntist fluguveiði og eftir það hefur hann ekki snert á kylfu.

Sólmundur Einarsson var fyrsti formaður Skotveiði­ félags Íslands. Nú hafa orðið kynslóðaskipti og Arne, sonur hans, er nýr maður í stjórn félagsins. Þeir feðgar hafa stundað veiðar lengi og hafa frá mörgu skemmtilegu að segja – og ekki liggja þeir á skoðunum sínum.

Tröllvaxinn maríulax, Blanda – veiðistaða­ lýsing, Nýr formaður Skotvís – Elvar Árni Lund, sjóstangaveiði, Eyþór Sigmundsson, bogveiði og margt, margt fleira.

VEIÐIMENN AthUGIÐ!

þAÐ MARGBoRGAR sIG AÐ GERAst ÁsKRIfANdI KRIfAN f dI AÐ spoRtVEIÐIBLAÐINU fAN hVERt töLUBLAÐ ER fULLt Af ÁhUGAVERÐU EfNI sEM styttIR yKKUR stUNdIR MILLI VEIÐItúRA

GERstU stU ÁsKRIfANdI ÁsKRIfAN f dI Á spoRtVEIdI.NEt fAN spoRtVEId EÐA Í ÁsKRIftARsÍMA 571-1010 4 // spoRtVEIÐIBLAÐIÐ // Efnisyfirlit sumar 2011


sUMARIÐ ER tÍMINN ... ... söng Bubbi Morthens svo eftirminnilega en lengi vel bólaði ekkert á sumrinu sem stangaveiðimenn höfðu beðið svo lengi eftir. Óhætt er að segja að kuldi hafi hamlað veiðiskap framan af en veiðin hefur skánað eftir því sem á líður. Betur má ef duga skal því á sama tíma í fyrra hafði tvöfalt meira af laxi veiðst. Sömu sögu er ekki að segja af silungsveiði, hún hefur verið mjög góð þótt silungsvötnin hafi byrjað rólega vegna kulda. En þetta virðist allt vera á uppleið. Hreindýraveiðin markar upphaf skotveiðitímabilsins en hún hófst þann 20. júlí s.l. Við birtum frásögn og myndir af fyrsta tarfinum sem féll í ár, það var Björn Víkingur Björnsson framkvæmdastjóri Fjallalambs sem felldi dýrið. Í þessu tölublaði er viðtal við ekki ómerkari mann en Björgvin halldórsson stórsöngvara og fluguveiðimann. Björgvin hefur ekki stundað stangaveiðar mjög lengi en þær gripu hann svo um munaði þegar hann á annað borð var byrjaður. Eyþór sigmundsson er einn þeirra sem hefur notið blessunar veiðigyðjunnar, hann hefur veitt þá marga og stóra og rifjar upp gamla tíma í viðtali sem Róbert Róbertsson tók við hann. Við birtum veiðistaðalýsingu á Blöndu í húnavatnssýslu sem er ein aflahæsta á Íslands þegar þessi orð eru skrifuð. Elvar Árni Lund er nýkjörinn formaður Skotveiðifélags Íslands, hann gerir stuttlega grein fyrir því hver maðurinn sé og fyrir hvað hann standi. Og talandi um Skotvís þá hafa feðgarnir sólmundur Einarsson og Arne sólmundsson verið óþreytandi í hagsmunabaráttu skotveiðimanna og þeir eru í viðtali við Sportveiðiblaðið. Rafn hafnfjörð lést þann 21. maí í vor. Í gegnum tíðina hefur Rafn verið einn af velgjörðamönnum Sportveiðiblaðsins og hann lánaði okkur margar ljósmyndir til birtingar. Rafn var þekktastur fyrir ljósmyndir sínar og eftir hann liggur mikið safn frábærra veiði­ og náttúru­ mynda. Við minnumst Rafns með hlýhug og myndaþáttur með ljósmyndum eftir hann er í þessu blaði. Viðtökur við tímaritinu hafa farið fram úr björtustu vonum og erum við þakklátir fyrir það. Það er tilvalið að minna lesendur okkar á að allar tillögur að efni eru vel þegnar og við hvetjum veiðimenn til að senda okkur efni, myndir og greinar. Einfaldast er að setja sig í samband við okkur með netpósti, upplýsingar má finna á síðunni sportveidi.net . Með von um að sumarið sé komið, Jóhann Páll og Gunnar Bender.

útgefandi og dreifing: Útgáfufélagið Kyndill ehf., sími 571­1010, Flugvallarbraut 752, 235 Reykjanesbæ ­ heimasíða www.sportveidi.net Netföng: bender@sportveidi.net (Gunnar Bender) ­ johann@sportveidi.net (Jóhann Páll) ­ ritstjorn@sportveidi.net (aðsent efni) Ritstjórar og ábyrgðarmenn: Gunnar Bender og Jóhann Páll Kristbjörnsson ­ Ritstjórnarfulltrúi: Anna María Cornette ­ Auglýsingar: Gunnar Bender, sími 898­2482 textahöfundar: Jóhann Páll Kristbjörnsson, Gunnar Bender, Eggert Skúlason, Eiríkur St. Eiríksson, Róbert Róbertsson, Stefán Jón Hafstein og fleiri prófarkalestur: Helgi Magnússon ­ útlit, umbrot og myndvinnsla: Skissa ehf. ­ prentun og bókband: Prentsmiðjan Oddi Forsíðumyndin er af Björgvini halldórssyni á veiðum, myndina tók Birgir Hrafn Hrafnsson

5 // spoRt VEIÐIBLAÐIÐ // Veiðispjall


BjöRGVIN hALLdóRssoN stóRsöNGVARI sExtUGUR:

fAGURKERI oG sAfNARI

6 // spoRtVEIÐIBLAÐIÐ // Fagurkeri og safnari


7 // spoRtVEIÐIBLAÐIÐ // Fagurkeri og safnari


BjöRGVIN hALLdóRssoN stóRsöNGVARI sExtUGUR: fAGURKERI oG sAfNARI

Björgvin Halldórsson er goðsögn í lifanda lífi, einn ástsælasti söngvari sem íslenska þjóðin hefur eignast. Björgvin er mikill áhugamaður um veiði þótt hann hafi byrjað frekar seint á lífsleiðinni að veiða. Það var ekki fyrr en árið 1993 sem veiðiástríðan náði tökum á honum. Hún hefur ekki sleppt honum síðan. Það orð hefur farið af Bo, eins og hann er gjarnan kallaður, að hann sé mikill græjufíkill. Hann hlær þegar það berst í tal og viðurkennir að hann hafi unun af að handleika góðar græjur. Björgvin og nokkrir góðir félagar hafa stofnað sitt eigið veiðifélag sem ber alvörunafn: „Top of the Line Angling Club – Iceland.“ Heitið á veiðifélaginu er mjög í takt við veiðiheimspeki Björgvins sjálfs. „Ég tek þetta rólega og vil hafa góðar græjur og njóta félagsskaparins, umhverfisins og alls þess sem veiðin hefur upp á að bjóða. Ég er ekki á húninum klukkan sjö á morgnana. Ég leyfi deginum að byrja og fer rólega inn í þetta. Sérstaklega er þetta mikilvægt, finnst mér, síðari hluta sumars. Það er ekkert vit í að rjúka út og byrja að kasta á ískalda á, þegar maður veit að með morgninum hlýnar og þá aukast mjög líkur á að fiskur taki.“ Þeir félagar hafa veitt víða og eru enn að bæta við sig veiðisvæðum. Leið þeirra lá í Selá í Vopnafirði fyrir nokkrum árum. „Við vorum á efra svæðinu, Leifsstöðum eða Hillbilly Heaven eins og við köllum það. Aðstæð­ urnar eru frekar frumstæðar miðað við það sem best gerist. Þetta er svona kofi. Meira að segja ljósavélin var biluð. En þarna var ægifagurt og eiginlega svona extreme. Við gerðum fína veiði og ákváðum að fara aftur árið eftir og tókum þá aðalsvæðið. Þá gerðist eitt skemmtilegasta atvik sem ég hef lent í, í veiði.“

texti: Eggert Skúlason Ljósmyndir: Úr safni Björgvins

8 // spoRtVEIÐIBLAÐIÐ // Fagurkeri og safnari


MAR ÍA oG jós Ef Á REIÐ hjóLI Það er blautur og fremur kaldur veiðidagur að baki í Selá í Vopnafirði. Björgvin Hall­ dórsson og félagar renna í hlað við veiðihús­ ið. Menn eru kátir. Veiðin er búin að vera fín og hún vegur upp bleytuna og kuldann. Ungt par frá Frakklandi er á bílaplaninu og pilturinn og stúlkan eru greinilega köld og hrakin. Þau eru rennandi blaut og pilturinn ber sig aumlega. Þau eru á löngu hjóli sem þau stíga saman. Á miðju hjólinu er eins konar karfa. Í henni er lítið barn – korna­ barn. Björgvin sér þetta og missir út úr sér: „Vá, þetta er extreme!“ Félagarnir hlæja en öllum er ljós erfið staða sem ungu hjónin eru í og það sérstak­ lega þar sem ekki er útlit fyrir uppstyttu í bráð. „Hvað eruð þið að þvælast um á reið­ hjóli á Íslandi?“ spyr Björgvin. Sá franski upplýsir að þau séu búin að vera á hjólinu í rúman hálfan mánuð en nú er veðrið bara einfaldlega svo slæmt að þau verði að komast til að þurrka föt og ná hita í sig og barnið. Ráðskonan í veiðihúsinu segir bannað að hleypa fólki í gistingu. Eitt herbergi er hins vegar laust og eftir miklar fortölur Björgvins og félaga verður það úr að parið fær að eyða nóttinni í gædaherberginu. „Það var soldið súrealískt að vakna morgun­

„ Í fyrsta skiptið sem ég fór að veiða, svona í seinni tíð, fór ég í Norðurá. Með glænýja sage-stöng. Í fyrsta kasti braut ég hana. þá var bara sett á mig kaststöng. „Látið hann fá ABU-stöng. hann kann ekki að kasta.“ inn eftir við tæran grát kornabarns,“ segir Björgvin og hlær. „Svo þegar við vorum komnir í morgunmat voru hjónin hjóluð af stað með barnið og þá rann upp fyrir okkur að þetta voru bara María og Jósef í nútíman­ um með Jesús. Mætt á reiðhjóli og fengu að gista nánast í fjárhúsinu. Okkur fannst þetta æðislegt og ég held að þetta atvik standi upp úr í mínum veiðiferðum síðustu árin.“

UNdRA KoKKUR INN BjARG AÐI LÍfI MÍNU „Í fyrsta skiptið sem ég fór að veiða, svona í seinni tíð, fór ég í Norðurá. Með glænýja Sage­stöng. Í fyrsta kasti braut ég hana. Þá var bara sett á mig kaststöng. „Látið hann fá ABU­stöng. Hann kann ekki að kasta.“ Það var hlegið að mér. En mér fannst þetta svona svakalega skemmtilegt. Ég var alger­ lega grænn í þessu og óð út í ána án þess að gera mér alveg grein fyrir aðstæðum. Þarna var svakalegur straumur og allt í einu var ég bara tekinn og ég skall flatur. Ég húrraði niður ána og það vildi svo vel til að Jóhannes Stefánsson undrakokkur var

staddur þarna og óð út í, greip í hnakka­ drambið á mér og bjargaði hreinlega lífi mínu. Flotti veiðihatturinn sigldi niður ána og nokkru neðar veiddi Thór Ólafs hann upp og kom með upp í hús. Ég varð æðislega hræddur en þarna varð total rescue. Og eins undarlega og það hljómar fékk ég bakter­ íuna eftir þetta.“ Björgvin segir að engin bönd hafi hald­ ið sér eftir þennan atburð. Fyrsta laxinn fékk hann nokkru síðar og það gerðist í Fljótaá í Fljótum. – Var það á flugu? Björgvini finnst þessi spurning afar hæpin. „Ég fór bara beint í fluguna. Við erum líka í því að sleppa. Við erum í þessu fyrir sportið. Við erum ekki alveg á skeljunum yfir þessu og tökum svona einn og einn en öllum stórlaxi er sleppt og yfirleitt nánast öllu. Ef við förum í últra sportistagírinn þá veiðum við á agnhaldslausar flugur.“ Björgvin hallar sér aftur í stólnum og er sáttur við síðustu yfirlýsingu. Hann kippist til baka. Lyftir hendinni eins og hann sé með flugustöng og

9 // spoRtVEIÐIBLAÐIÐ // Fagurkeri og safnari


Björgvin með hann á í Vatnsdalsá, það er pétur leigutaki sem er til aðstoðar við löndunina.

fr el si . au ðv ita ð ge fið og la xi nu m er

meira en það, eins og hann sé bú búinn inn að setja í lax. Gerir smáhnykk með hendinni og laxinn er farinn. „Þetta er í raun bara takan og leikurinn.“ Hann sleppir öðrum laxi og gerir lítinn smell með tungunni við kinnina. Hann hlær. Þetta líkar honum. Sleppir einum enn með smáhnykk. Lítur stoltur á mig. „Bara svona.“ Fyrsti laxinn, sem Björgvin sleppti, tók Frances­flugu hjá stórsöngvaranum. Þetta var í Berghyl í Fljótaá. Laxinn barðist lengi og hraustlega. „Þetta var æðislega flottur

fiskur fiskur – æðislega æðislega flottur. flottur. Eftir Eftir bardagann bardagann landaði ég honum og vegna þess hversu hraustlega hann barðist ákvað ég að sleppa honum. Mér leið svo vel á eftir að það var æðislegur fílingur. Þetta er svolítið – playing god og vá, það virkar.“ Björgvin nefnir aðra tilfinningu sem alveg hinum megin á kvarð­ anum. „Ég fór í frystikistuna og þar var fiskur. Bíddu. Hvaða fiskur er þetta? Já, hann er síðan í fyrra – ónýtur! Hefði nú ekki verið betra að hafa hann í ánni? Maður getur alltaf farið í Nóatún og keypt

eitt flak.“ Já, Björgvin er sáttur við sitt, þessi fyrsta slepping var mögnuð fyrir hann og hann hefur haldið sig við þetta. „Ég er líka að veiða með hópi manna sem stundar þetta og fílar og við náum vel saman.“ – Slepptirðu maríulaxinum? Björgvin lítur niður. „Nei, en hann var líka veiddur í Fljótaánni. Þá var maður ekki að sleppa.“ – Drapstu hann? „Jájá.“ Áherslan er frekar dauf og við skipt­ um um umræðuefni. „Ég er búinn að ferðast um allt land og spila á öllum stöðum á landinu, held ég. Litlum og stórum húsum og sennilega öllum félagsheimilum. Og maður keyrði bara af augum og sá svo sem alveg náttúruna en það var ekki fyrr en ég fór að veiða að ég tók eftir fegurðinni. Þá sá maður allt í einu bak við fjallið og allt þetta ríkidæmi. Það breytti mér í raun og veru mikið að byrja að veiða og fyrir það er ég þakklátur. Núna er helsta verkefnið að fá konuna af stað í þetta líka en það gengur rólega. Hún þarf bara að ná fyrsta laxinum og þá verður hún veik.“

10 // spoRt VEIÐIBLAÐIÐ // Fagurkeri og safnari


Augnaráð söngvarans verður íhugult og það er alveg ljóst að hann vill ná eiginkonunni í þetta. En að sama skapi er hann henni þakklátur og tekur fram að hún sé öll af vilja gerð til að hann geti leyft sér að stunda þetta sport. Og hann heldur áfram: „Þetta er eins og golfið. Margir af vinum mínum eru farnir í golfið. Ég þori ekki að fara í golfið. Ég er svo hræddur um að ég verði hrikalega góður í því. Það er nú aðalástæðan fyrir því að ég fer ekki í það. Vinir mínir eru með dótið í bílnum og alltaf klárir. Það grunsam­ lega oft sem maður heyrir: „Úbbs, þarf að mæta á fund,“ eða: „Heyrðu, það er jarðar­ för, verð að skjótast.“ Eða eitthvað svoleiðis. Með veiðina þarf maður alltaf að undirbúa sig töluvert en í golfinu stekkurðu bara af stað. Ég er sáttur við að vera bara með eitt svona aðaláhugamál.“

ÉG ER sAfN ARI oG fAG UR KERI – Það fer það orð af þér að þú sért græju­ fíkill dauðans. Er þetta rétt? „Þú sérð það nú hér. Ég safna gíturum.“ Alls konar gítarar hanga á öllum veggjum og flestir þeirra virðast vanskapaðir. Ekki eins og venjulegir gítarar eiga að vera. Allavega lítur það þannig út fyrir leikmanninum. „Ég á alveg ofsalega fallegar stangir og veiði­ græjur. Ég er safnari og ég er fagurkeri. Mér finnst gaman að fallegum græjum. Ég á alls konar stangir. Handsmíðaðar með bambus­ kjarna og handsmíðað hjól frá Montana með engri bremsu og þú veist ... eðalgræjur. Svo er maður oft í veseni þegar maður fer að veiða. Þá er maður með svo mikið af stöng­ um og græjum að maður veit ekki hvað maður á að nota. Þetta er eins og þegar maður fer til útlanda. Maður tekur með sér sjö bindi til að geta valið hvað maður notar um kvöldið. Ég bara elska að nota góð verk­ færi. Það er soldið ég – Bo. En svo rek ég mig á það að maður endar ótrúlega oft á uppáhaldsstönginni. Thomas and Thomas sexa og svo er ég með æðislega flotta tví­ hendu, fjórtán og hálft fet, Cain með bamb­ us innan í.“ Bo kastar ímynduðum köstum með stönginni og hálfflautar vindhljóðið með. Já, það er ljóst að þetta er flottur gripur. „En ég vil taka það fram að margir eru miklu verri en ég í þessu græjudóti.“

hEIN EK EN-hUNd UR INN oG fENo MEN IÐ Bo á stangir frá fyrirtækinu sem framleiddi veiðistangir fyrir Karl Bretaprins. „Þetta

fyrirtæki heitir The Original Tackle and Furnishing Company. Þetta voru stanga­ smiðir og ég á nokkrar stangir frá þeim. Algjörir gæðagripir.“ Hann stendur upp og spyr: „Sérðu þennan pedal steel­gítar?“ Ég sé bara enda­ lausa gítara úti um allt en segi samt bara: Já. „Þennan keypti ég af Ásgeiri Heiðari veiði­ snillingi í gamla daga. Þetta var lengi vel eini pedal steel­gítarinn á Íslandi.“ Björgvin nær í litla skjóðu og tekur eitthvað dót úr henni og spilar á gítarinn fyrir mig. Þetta er afar sérstakt apparat. Stendur á fótum eins og hljómborð og græjan, sem hann notar til að spila á þetta verkfæri, minnir einna helst á lítinn sparslspaða. En hljómurinn er fínn. „Ásgeir Heiðar er fenomen,“ lýsir Björgvin yfir. „Við vorum að veiða í Kjósinni og vorum á efsta svæðinu, uppi við Þórufoss. Við höfðum ekkert fengið og þetta var frek­ ar tregt. Allt í einu kemur Ásgeir Heiðar með lítinn strák og tilkynnir okkur að gutt­ inn eigi afmæli og þurfi að fá lax í tilefni dagsins. Þeir fara niður og Ásgeir Heiðar segir stráknum til – gerðu svona og þarna og búmm. Fiskur á. Ef maður sá Ásgeir ein­ hvers staðar út um gluggann á bílnum þegar við vorum að keyra þá var hann alltaf með fisk á. Alger snillingur. Hundurinn, sem hann átti á þessum tíma, var líka svakalega magnaður. Ég heyrði sögu af því að hundur­ inn sótti einu sinni bjór fyrir Ásgeir eins og stundum gerðist. Ásgeir horfði ásakandi á hundinn þegar hann kom til baka og sagði: „Nei, ég vildi Heineken.“ Hundurinn leit á hann með nánast afsakandi augnaráði og fór með bjórinn til baka og kom með nýjan – nú Heineken. Og þessi saga er víst sönn.“ – En hvað með flugur? Hnýtir þú sjálfur? „Nei. Þetta er soldið eins og með músíkina. Ég hef verið að semja lög en það er bara til svo mikið af flottum lögum og þau eru alltaf flottari en lögin sem ég geri. Samt hef ég verið heppinn með mín lög. Og eins og með flugurnar, það eru til svo flottir hnýtarar. Ég skal hins vegar viðurkenna að ég þarf að fara að hnýta og það er stefnan að hnýta sjálfur. Það er the ultimate – segja þeir.“ – En hvaða flugur eru í uppáhaldi? „Það eru svo margar, maður. Í silungnum er það til dæmis Pheasant Tail. Frances hefur gefið mér marga laxa. Svo hef ég verið að prófa Kröflurnar, flugurnar frá honum Stef­ áni Kristjánssyni. Það eru Skröggur og Iða og fleiri og fleiri. Ég er mjög sáttur við þær.

„ Augnaráð söngvarans verður íhugult og það er alveg ljóst að hann vill ná eiginkonunni í þetta. En að sama skapi er hann henni þakklátur og tekur fram að hún sé öll af vilja gerð til að hann geti leyft sér að stunda þetta sport.

Sunray Shadow er eitt af uppáhaldsverkfær­ unum og svo er ég oft með eina stöng undir þurrflugu. Ef ég kemst í það er náttúrlega æðislegt að kasta henni. Þær tökur eru Top of the Line.“ – En hvað með gáruhnútinn og hitchið? „Ég er ekki alveg kominn upp á lagið með það. En sjálfsagt er það bara spurning um að fá meiri trú á því. Annars eru þetta svo margar aðferðir að maður er alltaf að læra og vinna í að fullkomna hitt og þetta.“

top of thE LINE ANG LING cLUB – IcELANd Það er traustur hópur í kringum Bo í veið­ inni. Þeirra á meðal eru Birgir Hrafnsson, sem var með honum í Ævintýri, Óttar Felix Hauksson, Magnús Kristjánsson, Jón Axel Ólafsson, Jón Þór Hjaltason, Sófus á Kringlukránni, Ragnar Hólm, Jafet Ólafs­ son, Hallur Þórðarson og fleiri. Flestir af þessum veiðimönnum eru í veiðifélaginu sem áður hefur borið á góma. En Bo leiðist ekki að bera fram nafnið: Top of the Line, Angling Club – Iceland. Hann dregur örlít­ ið seiminn og smjattar nánast á síðasta orðinu – Iceland. Þessi hópur hefur farið nokkuð víða undanfarin ár. Þar má nefna Straumfjarðará, Fljótaá, Rangárnar, Selá. „Svo er ég að fara í fyrsta skipti í Vatnsá í sumar. Mér skilst að þar sé lax í bunkum. Ég talaði við einn sem tók sjötíu laxa þar. Það er náttúrlega bara rugl.“ Veiðifélagið hefur sótt nokkuð í Laxá í Aðaldal og þar eru Laxamýrarsvæðið og Nessvæðið í uppáhaldi hjá okkar manni. Það er kannski ekki skrýtið í því samhengi að hann veiddi sinn stærsta lax í Heiðar­ enda í fyrrasumar. „Þetta var sextán punda hængur og svaka barátta. Heiðarendinn er straummikill veiðistaður og fiskurinn hefur mikið pláss. Ég var með þýska Snældu og hann negldi hana. Ég þverkastaði og lét hana sökkva. Það varð úr þessu magnaður bardagi og ég var lengi með þennan fisk. Ég var mest hræddur um að ég myndi sprengja hann og við næðum ekki að koma lífi í hann aftur. Þetta var hrikalega fallegur fiskur og Rikki, sem var með mér, aðstoðaði

12 // spoRt VEIÐIBLAÐIÐ // Fagurkeri og safnari


ALLT FYRIR

LÍKAMSRÆKTINA!

alvöru hjól

www.gáp.is

HJÓLABÚÐIN FAXAFENI 7 S: 5200 200 • MÁN - FÖS. KL. 9-18 • LAU. KL. 11-16


Lax þreyttur í fljótaá.

Laxinn er losaður varlega úr háfnum ...

... og síðan sleppt.

mig. Við tókum mynd og svo var farið í lífgunartilraunir.“ Bo tekur ímyndaðan rotara og og sveiflar honum. „Við vorum hræddir um að þurfa að drepa hann.“ Bo notar ímyndað hjartahnoð og munn við munn aðferðina út í loftið til að leggja áherslu á hversu tæpt þetta stóð. „Við vor­ um alveg tíu mínútur að hjúkra þessum flotta fiski og svo skyndilega tók hann rok­ una út á dýpið á ný. Perfect.“

VEIÐA/ sLEppA hEf UR sANN AÐ sIG – Hvað finnst þér um íslenska veiðimenn? Eru þeir að breytast? „Mér finnst þetta allt upp á við með veiði­ skapinn. Það fer stundum í pirrurnar á mér að vera að veiða með fluguna og á sama stað

eru menn með spúna og maðk. Þetta fer stundum í mig. Það er nefnilega oft þannig að ormarnir veiða og svo koma mennirnir með flugurnar og þá er allt ónýtt. Mér finnst góð þróun að þeir sem voru jafnvel harðastir í að slátra, þeir eru farnir að sleppa meiru og sumir jafnvel alveg. Það finnst mér mjög gott. Veiða/sleppa hefur algerlega sannað sig. Fyrst voru mjög margir á móti þessu en nú hefur það sannað sig rækilega. Við sjáum það bara í mörgum ám upp á síðkastið og það er í raun alveg frá­ bært, segi ég.“ – Hvernig lítur svo sumarið út hjá þér? „Sumarið, maður!“ Hann sperrist allur upp, stekkur að Macintosh­tölvu af stærstu gerð og kallar fram tímaplanið. Við skoðum það.

Það fyrsta sem ég tek eftir er endalausar áminningar um 60 ára afmæli félaganna. Það minnir mann á það kallinn varð sextug­ ur í apríl. Hann ber það ótrúlega vel. Græn strik, sem ná yfir nokkra daga í senn í tíma­ planinu, tákna veiðiferðir. Ég sé Bíldsfellið, Fljótaá, Vatnsá, Aðaldalinn, Grímsá og fleira. „Þetta verður glæsilegt sumar.“ Full­ yrðir goðsögnin. – Hvernig finnst þér þetta fara af stað núna? „Það er allt svo seint núna. Ég er að fá fréttir héðan og þaðan frá félögunum og þetta er töluvert á eftir því sem venjulega gerist. Í fyrra var það vatnið og núna er kuldinn að setja strik í reikninginn. Það verður fróðlegt að sjá hvernig spilast úr þessu.“

14 // spoRt VEIÐIBLAÐIÐ // Fagurkeri og safnari


BAMBI sKot INN úR LAUN sÁtRI – hVAÐ ER þAÐ? Skotveiði á ekki upp á pallborðið hjá Björg­ vini. „Nei ég er ekki hrifinn af því sporti. Ég fór einu sinni á rjúpu og skaut eina og hún tættist öll og mér fannst þetta ekki spenn­ andi. Ég er svo mikill dýravinur í mér. Ég á ketti og bara get ekki staðsett mig í þessu. Það er líka alltaf verið að skjóta þessi dýr úr felum. Hvað er það? Hreindýrin koma í grandaleysi sínu og þá eru einhverjir kallar bak við hól og skjóta þau úr launsátri. Menn skjóta birni sitjandi uppi í tré. Af hverju mæta þeir ekki birninum á jafnréttisgrund­ velli – labba bara á móti honum. Þeir myndu ekki þora það.“ Hérna er Bo farinn að sækja í sig veðrið. „Ég sá hjá einum sem ég er búinn að þekkja lengi að hann var með mynd af sér og konunni með byssuna inni í Walt Disney­umhverfinu búinn að skjóta Bamba úr launsátri. Ég bara er ekki að fíla þetta og sagði það við þennan mann. Hann sagði greinilegt að ég væri kominn á

sæll og glaður við Vatnsdalsá.

„ Ég er ekki hrifinn af villibráð.

Ég prófaði rjúpu um jólin og það vildi enginn sjá þetta. Allt þetta tal um hreindýrakjöt hefur ekki virkað fyrir mig. – skjóta úr launsátri????

15 // spoRt VEIÐIBLAÐIÐ // Fagurkeri og safnari


Veiðifélagar við Núpafoss í Aðaldal. frá vinstri talið: óttar felix hauksson, Birgir hrafnsson, Björgvin og jón þór hjaltason. efsta stig veiðimennskunnar. veiðimennskunnar. En ég er bara ekki að fíla þetta. Drepa allt sem hreyfist – ég bara er soldið á móti þessari skotveiði. Liggja í leyni? Hvað er það?“ Og kallinn er alveg samkvæmur sjálfur sér þegar kemur að villibráðinni. „Ég er ekki hrifinn af villibráð. Ég prófaði rjúpu um jólin og það vildi enginn sjá þetta. Allt þetta tal um hreindýrakjöt hefur ekki virkað fyrir mig. – Skjóta úr launsátri????“

Á þRösKULdI GRæN MEtI sæt UNN AR – En, bíddu. Þú segist vera fagurkeri og kokkur? „Já, ég er mikill kokkur en er kominn bara á kaf í fiskinn og grænmetið. Sushi og alls konar svoleiðis kræsingar.“ Við tekur smáþögn og ég sé að eitthvað er byggjast upp innra með skáldinu. Augun stækka og hann sest fremst á stólinn. „Og hesturinn – ekki að ræða það. Finnst fólki í lagi að éta Trigger? Hvað myndi Roy segja?“ – Orðinn sextugur – kominn nánast í grænmetið. Hvað áttu langt eftir sem söngvari? „Ég er í toppformi og er að syngja inn á heila plötu núna. Ég er með fullkomið vald á röddinni og hef ekki verið í betra söng­

sungið formi. Ef ég fer vel með mig get ég sungið lengi enn. En eitt er á hreinu. Áður en röddin fer ætla að ég að hætta. Ég ætla ekki að láta segja við mig: Bjöggi minn, er þetta ekki að verða gott? Ég verð hættur áður.“ – Af hverju eru til svona fá veiðimannalög? Eina, sem allir muna eftir, er Lax, lax, lax. Hann sprettur upp úr stólnum og ræðst á stóra Maccann. „Ég samdi eitt lag. Það er lagið Höfðinginn. Ég er ekki búinn að semja mörg lög á ferlinum, kannski svona sjötíu – áttatíu á skrá, en ég er búinn að syngja með hljómsveitum og ég sjálfur á svona níu hundruð lög og er ennþá að. Hlustaðu.“ Lagið hljómar og legendið raular með. Text­ inn er á kafla ... ætli bíði ekki höfð inginn ... höfðinginn

svo verð ur smá hlé á söngn um en þá skýtur skýtur verður söngnum Bo inn í ... út við flúðina og það kemur einmitt stuttu síðar ... út við flúðina. „Þetta lag er á plötu sem ég gerði og heitir Eftirlýstur. Ég samdi lagið og Jónas Friðrik Guðnason frá Raufarhöfn gerði textann. Lagið byrjar á að það heyrist í veiðihjóli surga. Það er gott veður og flott stemming.“ Ég þakka kallinum fyrir og er að ferð­ búast. Þá hóar hann í mig. „Þú þekkir Vatnsána vel, er það ekki?“ Jú, ég þekki hana mjög vel. „Segðu mér aðeins frá þessari mystic river.“ Ekki mál ið. j málið.

„ Við tekur smáþögn og ég sé að

eitthvað er byggjast upp innra með skáldinu. Augun stækka og hann sest fremst á stólinn. „og hesturinn – ekki að ræða það. finnst fólki í lagi að éta trigger? hvað myndi Roy segja?

16 // spoRt VEIÐIBLAÐIÐ // Fagurkeri og safnari

„thumbs Up!“ Björgvin við hæðarenda í Aðaldal nýbúinn að landa 16 punda hrygnu.


KRAFTMIKIÐ UMHVERFI BLÁA LÓNSINS... ... KEMUR HUGMYNDAFLÆÐINU AF STAÐ

Reynslumikið starfsfólk sér um að gera viðburðinn þinn ógleymanlegan

Öflugt veitingateymi LAVA undir stjórn Viktors Arnar, landsliðskokks, býður spennandi matarupplifun

Ógleymanleg veisla í dulúðlegu umhverfi www.bluelagoon.is Reynslumikið starfsfólk Bláa Lónsins sér um að uppfylla tæknilegar þarfir og ráðleggja um atriði er varða skipulagningu og framkvæmd viðburða og funda. Nánari upplýsingar má fá í síma 420 8815 eða með því að senda tölvupóst á sales@bluelagoon.is


ByRjAÐ Í LAxVEIÐI MEÐ tILþRIfUM Þessi veiðisaga gerðist í Vatnsdalsá í Húnavatnssýslu þann 8. júlí sl., nánar tiltekið við hyl sem heitir Brandanes vestara og er frekar neðarlega á silungasvæðinu. Stefán Árnason hélt til veiða með föður sínum og hér á eftir fer frásögn hans: með mestalla línuna aftur og aftur. „Ég fór sem sagt út til veiða með pabba Í miðjum átökunum sagði ég svo orðrétt Við klukkan hálfátta á föstudagsmorguninn. við gamla: „Mér er alveg sama hvað þessi rétt vorum komnir þarna niðrá Brandanesið fiskur er stór, ef ég kem honum á land þá er í um áttaleytið og þar setti pabbi fljótlega ekki séns að ég sleppi honum.“ Mér tókst flottan fisk, fimm punda bleikju. Ég ákvað svo að þreyta hann og koma honum að þá að reyna líka og fór og skoðaði landi. Þá áttum við í smábasli þar sem við spúnaboxið sem við vorum með. Eftir u.þ.b. vorum ekki með háf af þessari stærðargráðu, fimm mínútna vangaveltur ákvað ég að en pabbi náði góðu taki á honum og um setja á mislitan Toby (svartan og leið og hann lyfti fiskinum upp datt sem appelsínugulan með gylltum stjörnum) spúnninn út. var glænýr og ónotaður. Eftir að hafa sett Ég varð hálforðlaus við að sjá svona þennan spún undir (sem ég sjálfur myndi skepnu en sagði svo við kallinn að við stóra aldrei bíta á) prófaði ég að kasta í bara mæla hann, taka mynd og skyldum suðausturátt út af nesinu og var varla svo. Fiskurinn reyndist 107 honum sleppa í, byrjaður að draga inn þegar eitthvað tók . Ljósmyndunin fékk að mælingu við cm Ég línan rauk út af hjólinu en stoppaði svo. klunina við að koma taugavei fyrir líða viss fann að eitthvað var á en var samt ekki en hann var hinn lifandi í út aftur honum um hvort það væri fast í botni eða hvað honum í ána og sleppti ég þegar i sprækast og væri í gangi. Ég tók tvö skref til hliðar það bil tveimur Um feginn. frelsinu burt fór togaði aðeins í og þá kom annar svona fisk á annan í svo ég setti seinna tímum kippur. Þá kallaði ég á gamla til að aðstoða annan með reyndar þá var en stað sama fisk mig við löndun. Ég hélt að ég væri með spún (Krokodile). Sá fiskur virkaði sem væri svipaður og bleikjan sem hann helmingi minni en vigtaði svo 16 pund sem hafði fengið stuttu áður en þá lyfti fiskurinn telst víst líka til stórlaxa. Hann kokgleypti sér allur upp úr og þvílíkt skrímsli! reyndar og kom þá ekki annað til greina en Eftir að hafa séð tröllið með eigin að halda honum og bíta af honum augum fórum við báðir að skjálfa í hnjánum veiðiuggann þar sem maríulaxinum hafði og þannig varð það líka hjá þeim tveimur verið sleppt. sem stóðu hinum megin við ána og fylgdust Við veiddum tæplega 30 fiska í þessum 40 með. Viðureignin við fiskinn tók u.þ.b. 3–5 punda silunga, bæði bleikju og – túr úr upp mínútur eða meira. Hann stökk allur (sjóbirtinga), og að auki þrjá laxa. urriða burt ánni fjórum eða fimm sinnum og rauk

Ég var með tvo laxa, annan 16 pund og hinn 107 cm (u.þ.b. 25 pund), og pabbi var með einn átta punda sem tók svartan Toby.“ Það er spurning hvort Stefán eigi nokkurn tíma eftir að setja í annað eins tröll og maríulaxinn. Alla vega verður að teljast líklegt að meðalþyngd veiddra laxa hjá honum eigi eftir að dala á næstu árum (nema hann bara leggi stangaveiðina á hilluna, en það verður að teljast ólíklegt).

texti: Jóhann Páll Kristbjörnsson Ljósmyndir: Úr safni Stefáns

18 // spoRt VEIÐIBLAÐIÐ // Minningar


tar fur inn fall inn og við hann standa Björn Vík ing ur, Guð mund ur á þvott á og sig urð ur Al ex and er.

hREIN dýRA VEIÐI:

fyRstI tARfUR sUMARsINs Björn Víkingur Björnsson, framkvæmdastjóri Fjallalambs á Kópaskeri, varð fyrstur hreindýraveiðimanna til að ná tarfi að þessu sinni.

texti og ljósmyndir: Jóhann A. Kristjánsson

20 // spoRtVEIÐIBLAÐIÐ // Fyrsti tarfur sumarsins


Ákveð ið var að fara til veiða á opn un ardegi veiði tíma bils ins, 15. júlí, og fá Guðmund Krist ins son, bónda á þvottá, sem veiði leið sögu mann. Guðmundur kom með

„ Björn Víkingur er í hópi með tveimur öðrum veiðimönnum sem hafa gert

með sér félag um hreindýraveiðar, félagið starfar þannig að allir fara saman á veiðar, hjálpast að við þær og skipta með sér kostnaði og afurðum.

þá hugmynd að reyna að veiða fyrsta dýrið að þessu sinni og var þá gert ráð fyrir að leggja af stað til veiðanna að kvöldi 14. júlí og skjóta dýrið eina mínútu yfir tólf á mið­ nætti. Björn Víkingur er í hópi með tveimur öðrum veiðimönnum sem hafa gert með sér félag um hreindýraveiðar, Félagið starfar þannig að allir fara saman á veiðar, hjálpast að við þær og skipta með sér kostnaði og afurðum. Hversu mikið er veitt ákvarðast af því hversu mörgum dýrum hópurinn fær úthlutað hverju sinni en að þessu sinni var Björn Víkingur sá eini í hópnum sem fékk dýr. Hópurinn hittist í Álftafirði um kvöld­ matarleytið fimmtudaginn 14. júlí. Tveir félagar komu sunnan úr Reykjavík, Páll Björnsson, bróðir Björns Víkings, og undir­ ritaður. Með Birni Víkingi úr Öxarfirðinum kom Sigurður Alexander Ásmundsson, fóstursonur Björns Víkings, en auk fyrr­ nefndra slóst Rannveig Björnsdóttir, systir Björns Víkings og Páls, með í förina. Ekki viðraði vel til hreindýraveiða í Álftafirðinum, þoka og smárigningarsúld. Ákveðið var að hinkra við á Djúpavogi og

Veiði fé lag arn ir Björn Vík ing ur og sig urð ur Al ex and er við tar finn en þeir feðg ar sjá með al ann ars um grenjavinnslu í öx ar firði.

NjóTTU úTSýNiSiNS ýNiSiNS MEð BUSHNELL SjóNAUkA… k A… NýjA TROpHy xLT SjóNAUkALíNAN FRá BUSHNELL Allt eða ekkert? Án nokkurs vafa sjónauki þar sem allir þættir hönnunarinnar og efnisval tryggja að upplifunin og notagildið er í fyrirrúmi! Einstaklega bjartur við erfiðustu birtuskilyrði. Frábær kostur við öll skilyrði þar sem sjónauka er þörf! PC-3 Húðuð gler. Húðunin tryggir hámarks skerpu, birtu og litgreiningu sem tryggir að smæstu hlutir verða auðgreinanlegir. 100% vatnsheldir. Vatnsheldur og fylltir af köfnunarefni til að tryggja að engin móða myndist innan á glerjum.

10x 28 mm 8x 32 mm 8x 42 mm 10x 42 mm 12x 50 mm

Trophy XLT sjónaukar eru framleiddir úr umhverfisvænum efnum. Dura - Grip gúmmíklæddur / Hrað fókusstilling / Soft - touch áferð tryggir gott grip / Fáanlegur í útfærslum sem henta við öll skilyrði / Kemur með tösku og ól.

DéCOUVREZ

L’éTENDUE DE LA GAMME BUSHNELL.

Fusion 1600 ARC

innbyggður fjarlægðarmælir gerir þennan sjónauka að mjög áhugaverðum kosti fyrir skotveiðimenn.

TRoPHY CAM XLT

Myndir eða vídeó að nóttu sem degi Vaktar allt sem þú hefur ekki tíma til að vakta.

WWW.BUSHNELL.FR

H20

Mikil gæði á góðu verði. Einn mesti seldi sjónaukinn á Íslandi.

Heildsöludreifing: VEIÐIHÚSIÐ SAKKA EHF Hólmaslóð 4 - Reykjavík - Sími 562 0095 veidihusid@veidihusid.is

21 // spoRtVEIÐIBLAÐIÐ // Fyrsti tarfur sumarsins


Ákveð ið var að flá fram hluta skrokks ins og úr beina á staðn um.

„ ... veiðimennirnir skriðu nær þeim

sem höfðu ekki farið af stað, þar til þeir voru komnir í gott færi. fljótlega kvað skothvellurinn við og tar furinn, sem varð fyrir kúlunni, rauk af stað en féll þegar hann hafði hlaupið um 30 metra.

Björ n Vík ing ur og sig urð ur Al ex and er geng u hrein t til verk s við að úr bein a dýr ið enda van ir men n.

sjá til hvernig hvernig færi með veðr veðrið ið þegar þegar líða tæki á kvöldið. kvöldið. Um tíu­ leytið kom Guðmundur til Djúpavogs og taldi hann að skyggnið kynni að vera betra inn til landsins þar sem hann hafði séð til fjallatinda. Var því ákveðið að leggja af stað til veiða og sjá hverju fram yndi. Haldið var upp í Búlandsdal en þar þóttist Guðmundur nokkuð viss um að finna tarfa. Klukkan ellefu voru bílarnir yfir­ gefnir við göngubrúna yfir Búlandsá og gengið áfram inn dalinn. Þokuský voru þá einungis sjáanleg á efstu tindum en þegar hópur­ inn hafði gengið um kílómetra leið kom þokan skríðandi inn dalinn staðnum. staðnum. Bógarnir Bógarnir voru teknir teknir af í heilu lagi, settir settir í bakpoka bakpoka og og niður fjallshlíðarnar. Fljótlega náði þokan fólkinu og fíngerður lær in höfð saman en ann að kjöt var tek ið af bein un um og sett í rigningarúði bættist við. Áfram var haldið og staldrað við öðru bak poka svo að auð veld ara yrði að koma 90 kg skrokkn um til hverju til að reyna að svipast um eftir dýrum en ekkert bólaði á byggða. Ferð in til baka gekk vel og var hóp ur inn kom inn í morgun­ þeim. Ekki hjálpaði til að móða og raki settist á sjónauka og gler­ mat á hót el inu á Djúpa vogi klukk an átta um morg un inn eft ir að augu enda hitnaði mönnum á göngunni. Svona gekk þetta þar til hafa kom ið við í frysti hús inu og feng ið ís á dýr ið. Eft ir morg un mat­ komið var innst í Búlandsdalinn. Þar var aðeins bjartara yfir en ekki inn var far ið í heitu pott ana í sund laug inni á Djúpa vogi og þreyt an sáust dýrin þótt vel væri kíkt. lát in líða úr þreytt um skrokkn um áð ur en hald ið var norð ur í Öx ar­ Næst var að halda upp fjallshlíðina, upp í slakka sem eru ofar­ fjörð eft ir erf iða en þræl skemmti lega veiði ferð. eftir erfiða skemmtilega veiðiferð. j lega í fjallinu, en áður en lagt var af stað rak einn úr hópnum augun augun í tarfahóp fyrir sunnan ána og nokkru innar í dalnum. Þá lifnaði lifnaði heldur betur yfir göngumönnum og öll þreyta hvarf sem dögg fyrir sólu. Nú var stefnan tekin í átt til tarfanna og áfram upp læ r in sa m fö st hé r ko m in n m eð er hlíðina eftir að hafa vaðið ána. Þegar nær dró var ákveðið að er d an ex Al si g ur ð ur að bí ln um . þa u al la le ið in a r þrír úr hópnum myndu freista þess að komast í færi við tarf­ ba nn ha en á ba k ið ana og héldu Björn Víkingur og Sigurður Alexander skríðandi áfram, ásamt Guðmundi. Vindur var mjög hægur en stóð þó af dýrunum. Ekki dugði þetta þó alveg því að þegar veiðimenn­ irnir voru að komast í skotfæri virtust tarfarnir, sem syðstir voru, fá veður af þeim og tóku á rás. Þeir stoppuðu þó fljótlega en veiðimennirnir skriðu nær þeim sem höfðu ekki farið af stað, þar til þeir voru komnir í gott færi. Fljótlega kvað skot­ hvellurinn við og tarfurinn, sem varð fyrir kúlunni, rauk af stað en féll þegar hann hafði hlaupið um 30 metra. Kúlan hafði farið farið í gegnum brjóstkassann, rétt við bógana, tekið tvö rifbein í sundur og krafturinn var slíkur í kúlunni að hjartaslagæðarnar arnar rifnuðu frá hjartanu. Vopnið, sem notað var, var Tikka T3 í cal. 7mm Remington Magnum. Var nú gert að dýrinu en þar sem um fjögurra kílómetra gangur var að bílunum var brugðið á það ráð að úrbeina það á

22 // spoRtVEIÐIBLAÐIÐ // Fyrsti tarfur sumarsins

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


Hlaðskotin Íslensk framleiðsla fyrir íslenska bráð

Hlad logo.pdf

1.9.2005

11:45:33

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Það eru rúmlega 25 ár síðan Hlað hóf framleiðslu haglaskota sem hafa margsannað sig við okkar sérstöku aðstæður. Árleg söluaukning segir okkur að íslenskir skotveiðimenn kunna að meta skotin frá Húsavík. Skotin eru framleidd í þremur útfærslum þ.e.a.s. Hlað Original, Hlað Patriot og Diamond Gold.

www.hlad.is Hlað ehf. • Bíldshöfða 12 • Sími 567 5333 og Haukamýri 4 • 640 Húsavík


MINNING:

RAfN hAfNfjöRÐ

Kátur veiðimaður með 95cm lax úr Laxhyl í húseyjarkvísl. Ljósm. Kristín jóhannsdóttir (birtist í 2. tbl. sportveiðiblaðsins 2008).

24 // spoRtVEIÐIBLAÐIÐ // Minning: Rafn Hafnfjörð


Ljósaskiptin – besti tökutíminn. Ljósm. Rafn hafnfjörð (birtist í 2. tbl. sportveiðiblaðsins 2006).

SPORTVEIÐIBLAÐIÐ Flestir veiðimenn þekkja nafnið Rafn Hafnfjörð. Rafn var einn þeirra manna sem hlýddu ungir kalli veiðigyðjunnar og hafa með tímanum fengið á sig þjóðsagnablæ. Hann unni veiðum og stundaði þær af ástríðu um áratuga skeið. Rafn hafði ekki eingöngu yndi af veiðunum sjálfum heldur var hann einnig afar fær ljósmyndari, með næmt auga fyrir áhugaverðu myndefni og myndavélin var aldrei langt undan í veiðiferðunum – eftir hann liggur fjöldinn allur af stórkostlegum ljósmyndum tengdum veiðum og náttúrunni.

MÁLGAGN VEIÐ IMA

NNA 1.tbl. 23. árg. 2004 VERÐ KR. 899 m/vsk .

■ ■ Ris Risaur aurriða riðarr ■ ■ Hilm Hilmar ar Rag Ragnar narsso ssonn ■ ■ Hól Hólmfr mfríðu íðurr áá Arn Arnarv arvatn atnii ■ ■ Sta Stangv ngveið eiðii áá Aus Austur turlan landidi ■ ■ Árn Árnii Mag Magnús

Og við á Sportveiðiblaðinu nutum góðs af, þær eru ófáar ljósmyndirnar sem Rafn lánaði nússon son,, ráð ráðher herra ra okkur til birtingar í gegnum tíðina, ljósmyndir sem við birtum í myndaþáttum tímaritsins og hafa glatt augu margra. Í gegnum linsu sína fangaði Rafn margar viðureignir og tók magnaðar landslagsmyndir sem hrein unun er að horfa á. Mér er líklega efst í huga ljósmynd sem birtist í öðru tölublaði Lj ós m yn d Ra fn s úr El dv at ns bo Sportveiðiblaðsins árið 2007. Á þeirri mynd tókst Rafni að smella af á hárréttu andartaki og tn um í Me ða lla nd i pr ýd di fo rs íð u fy sést vel hvar lax tekur fluguna hjá Gísla Ásgeirssyni við Berghyl í Norðurá. Mögnuð mynd! rs ta tö lu bl að s sp or tv ei ði bl að si ns ár Rafn Hafnfjörð var einn af þekktustu ljósmyndurum þjóðarinnar á sinni tíð en hann var ið 20 04 . einnig slyngur veiðimaður sem veiddi vel og lengi. Sumarið 2008 náði Rafn, þá nærri áttræður, þeim stórkostlega árangri að veiða fjóra laxa yfir 90 cm – geri aðrir betur. Rafn lést þann 21. maí síðastliðinn. Við á Sportveiðiblaðinu kveðjum Rafn og þökkum honum samstarfið og þann velvilja sem hann han n er á! ins 200 7). tist í 2. tbl. spo rtve iðib laðs Ljós m. Rafn hafn fjör ð (bir ávallt sýndi tímaritinu. Við vottum aðstand­ endum hans okkar dýpstu samúð. Ljósmyndasafn Rafns er og mun verða ómetanleg heimild um stangaveiðar á Íslandi. Það væri ekki fráleit hugmynd að setja upp sýningu á verkum hans í gegnum tíðina, þá sýningu vildu margir gjarnan sjá.

texti: Gunnar Bender Ljósmyndir: Rafn Hafnfjörð o.fl.

25 // spoRtVEIÐIBLAÐIÐ // Minning: Rafn Hafnfjörð


Ju­rass­ic­­Lake­–­Vatn­ris­anna! L­ engi­hef­ur­ver­ið­um­það­rætt­með­al­veiði­manna­hvað­fisk­arn­ir­­hafi­minnk­að­mið­að­við­það­sem­áð­ur­var.­ Á­síð­ustu­ár­um­hef­ur­þó­dreg­ið­eitt­hvað­úr­þess­ari­um­ræðu­og­má­­þakka­það­því­hvað­færst­hef­ur­í­vöxt­að­ ­sleppa­stór­um­fisk­um,­­bæði­­laxi­og­sil­ungi. Hvað­það­varð­ar­að­­sleppa­laxa­seið­um­í­árn­ar­okk­ar­til­að­­hjálpa­­þeim­sýn­ist­sitt­hverj­um.­En­ef­þú­ert­ til­bú­inn­að­­leggja­á­þig­smáferða­lag­í­hug­an­um­til­að­kom­ast­á­bragð­ið­við­að­slást­við­­villta­og­­stóra­­fiska,­ ­eins­og­­syntu­hér­um­ár­og­vötn­áð­ur­fyrr,­skaltu­­lesa­­áfram. Í­­heimi­veiði­manna­­þurfa­menn­­ekki­mörg­orð­til­að­tjá­sig­við­fé­laga­sína.­­Eitt­er­það­orð­sem­fær­menn­ til­að­­brosa,­­sama­hvar­­þeir­eru­í­heim­in­um:­„Pata­gón­ía“.­Fíkn­og­þrá­hyggja,­allt­í­ein­um­­pakka.­ Algjör­par­ad­ís­veiði­manna­hvað­an­æva­að­úr­heim­in­um.


Ju­r ass­i c­­L ake­–­Vatn­ris­a nna! Öskr­a ndi­hjól,­stang­i r­bogn­a r­nið­u r­í­kork,­ teygð­a r­lín­u r­og­brotn­i r­krók­a r,­sina­ skeiða­b ólga­og­handa­d ofi, allt þetta beið okkar í Suður-Patagóníu við rætur Andesfjalla sem mótuð eru af eldgosum og veðrun vatns og vinda. Hugsum næst um Jurassic Lake eða Lago Strobel, sem heimamenn nefna svo, þá er stutt í að láta sig dreyma um að fanga RISA-regnbogasilung! Eitthvað gátum við fræðst um vatnið á netinu en í raun vissum við lítið hvert við vorum að fara. Við stefndum á áfangastað sem við þekktum ekki neitt og leiðin þangað lá um verstu vegi í heimi! Við tókum það rólega í þrjá og hálfan dag og veiddum sjóbirting af bökkum Rio Gallegos áður en við lögðum í hann en þá vorum við farnir að hlakka mjög mikið til að veiða í tvo heila daga í Jurassic Lake. Enginn okkar vissi hvað beið okkar, upplýsingar, sem við höfðum fengið, voru óljósar og ekki gott að greina á milli lygi og sannleika. Magnið af fiski og stærðin, sem menn sögðu frá, var ótrúleg. En allur efi hvarf um leið og við komum að vatninu sem liggur um 1000 metra yfir sjávarmáli og setur svip sinn á landslagið á um 50 ferkílómetra svæði. Þessi sjón flýtti för okkar síðustu metrana að búðunum sem standa við einu ána, sem rennur í vatnið og úr því, Rio Barancuso.

Par­a d­í s Við stóðum á bakkanum í stinningskalda. Fiðringur fór um líkamann sem var til marks um forvitnina og tilhlökkunina vegna þess sem beið okkar. Þegar Loro, einn af leiðsögumönnunum við Rio Gallegos, spurði okkur hvað við vildum veiða marga fiska þennan dag, því að í rauninni réðum við því alveg, sprungum við næstum úr hlátri. Við stilltum okkur svo, settum saman stangirnar í hljóði, hnýttum tauma á og völdum flugur í box. Það lá spenna í loftinu. Helmingur hópsins ákvað að fara og veiða við árósinn. Ég vildi heldur veiða ána sjálfa (Rio Barancuso) sem var mjög vatnslítil miðað við árstíma og líktist helst litlum læk. Ég sá samt fjöldamarga risastóra skugga á hreyfingu í vatninu og þá leið mér mun betur. Green Machine-þurrfluga leit út fyrir að vera rétta agnið fyrir þá á þessari stundu. Vindurinn

greip fyrsta kastið og ég kastaði aftur. Þegar ég strippaði fluguna hægt myndaðist V-laga rák fyrir aftan hana. Augljóslega var eitthvað á eftir flugunni sem vildi hremma þetta græna kvikindi sem skautaði á yfirborðinu. Það var eins og vindgnauðið hefði þagnað í bili og það eina sem ég heyrði var hvernig hjartað í mér hamaðist. Ég kastaði aftur og um leið og flugan lenti á yfirborðinu hvarf hún í risastórri öldu sem kom upp á eftir henni. Það strekktist á línunni, stöngin bognaði alveg niður í handfang og fylgdi fiskinum hvert sem hann fór. Tveimur hyljum og 9 stökkum síðar hélt ég á mínum fyrsta argentíska regnbogasilungi. Hann mældist 69cm, skrokkurinn minnti á rugbybolta og litirnir á regnboga. Þegar fiskurinn synti út í djúpið á nýjan leik heyrði ég vindinn aftur þjóta um

„­Þeg­ar­nótt­in­kom­sofn­aði­ég­vært­und­ir­stjörnu­björt­um­­himni,­með­­auma­ úln­liði­og­­skorna­fing­ur­eft­ir­und­ir­lín­una­og­ánægj­una­yf­ir­að­­hafa­fengið­ að­­lifa­­bestu­sil­ungs­veiði­sem­ég­­hafði­­nokkru­­sinni­kynnst.“

eyrun og horfði á félaga mína vera að kasta en það var hægara sagt en gert. Það bætti í vindinn og stórar öldurnar á vatninu virtust ákveðnar í að halda leyndardómi vatnsins huldum fyrir okkur. Allir fiskar, sem veiddust, voru persónulegt met hjá þeim sem veiddu þá og þeir virtust alltaf fara stækkandi. Allir rufum við stærðarmúrinn og fengum fiska yfir 80cm og sumir okkar oftar en einu sinni. Stærsti fiskurinn, sem veiddist þennan dag, var hjá gædinum Loro sem veiddi hann í ánni, á Globug-þurrflugu. Hann mældist 94cm og dansaði í kring um 20 pundin. Eftir tveggja daga klikkaða veiði gat ekkert róað okkur niður, ekki einu sinni vínið úr héraðinu sem boðið var upp á með matnum. Þegar nóttin kom sofnaði ég vært undir stjörnubjörtum himni, með auma úlnliði og skorna fingur eftir undirlínuna og ánægjuna yfir að hafa fengið að lifa bestu silungsveiði sem ég hafði nokkru sinni kynnst.

­texti:­Steph­an­Gi­an­­Dombaj­(Pro­Te­am­Lo­op­og­FFN-stofn­andi)­Þýð­a ndi:­Krist­ján­­Ævar­Gunn­ars­son­(FFN-með­lim­ur)­Ljós­m ynd­i r:­www.Flyf­is­hingn­ati­on.de

44­//­sPOrtV eiÐi BLaÐiЭ//­ Jurassic­ Lake­–­Vatn­ risanna!


Fre kar ­sá ttir ­ve iðim enn .

Ju­r ass­i c­Vatn­–­hVaЭer­ÞaÐ? Heitt vatn úr jörðu er meginástæða þess að fiskurinn í Jurassic-vatni verður svona risastór. Meðalhiti í vatninu fer aldrei undir 8 gráður á Celcius og af því leiðir að fiskurinn hefur alltaf nóg að éta. Í stuttu máli, þeir éta og stækka allt árið. En það er ekki bara hitinn í vatninu sem kemur þessum fiskum til að stækka eins hratt og þeir gera þar sums staðar. Leyndarmálið liggur í fæðunni, próteinríkum rækjutegundum sem eru í gífurlegu magni við ströndina. Það er algengt að sjá þessi kvikindi vera í haugum í vatninu og hundruð silunga vera að næra sig á þeim, það er eins og eins konar hlaðborð að sjá. Rio Barancuso er eina áin sem rennur í vatnið. Fiskurinn hrygnir þar við ósinn og því er það að hann safnast saman í gríðarlegu magni í grennd við LOOP-tjaldbúðirnar allt árið. Ólíkt öðrum tegundum hrygnir þessi fiskur fjórum sinnum á ári en af því leiðir að það er alltaf eitthvað af fiski við fjöruborðið

árósnum. Maður Maður sér þegar þegar fiskur fiskur er að og í árósnum. hrygna því að hann er fallega marglitur, eins og regnbogi, og fiskurinn, sem er ekki að hrygna eða búinn að því, er áberandi silfurlitaður.

Einkennilegt er að ekki er nein sjá anEinkennilegt sjáanleg útgönguleið úr vatninu í önnur vötn og fiskurinn er því algjörlega einangraður. Af því hve vindasamt er þarna er vatnið mjög sjaldan veitt af bátum eða belly-bátum.

„­Ólíkt­öðr­um­teg­und­um­hrygn­ir­­þessi­fisk­ur­fjór­um­sinn­um­á­ári­en­af­því­ leið­ir­að­það­er­allt­af­eitt­hvað­af­­fiski­við­fjöru­borð­ið­og­í­ár­ósn­um.“

45­//­sPOrtVeiÐi BLaÐiЭ //­Jurassic­ Lake­–­ Vatn­ risanna!


„­stærð­fisk­anna­og­fjöldi­­þeirra,­ en­einn­ig­erf­ið­ar­að­stæð­ur,­­munu­ ­reyna­mik­ið­á­bún­að­veiðimannsins.

Bún­a Эu r­i nn

Ef þú ert heppinn heppinn eru líkurnar líkurnar á að þú komist í tæri við stærstu regnbogasilunga í heimi mjög miklar þarna því að metin síðustu tvö ár eru 122cm (2007) og 130cm (2008), sem vigtuðu aðeins undir 30 pundum, þannig að augljóst er að þetta markmið er miklu meira en bara draumur. Ef stærðin skiptir þig máli verðurðu að veiða árósinn á

kvöld in, með stórum stórum straumflugum straumflugum eða kvöldin, túpum, til að ná athygli stærri stakra fiska þar sem meðalstærðin er vel yfir 70cm. Sumir veiðimenn fá að upplifa þurrfluguveiði í heimsklassa og púpuveiði í djúpum álum árinnar því að við erum að tala um veiði þar sem þú sérð fiskinn sem þú ert að kasta á og hann fer sjaldan undir 6–8 pund.

Stærð fiskanna og fjöldi þeirra, en einnig erfiðar aðstæður, munu reyna mikið á búnað veiðimannsins – hann verður að vera viss að hann endist í allavega í sjö veiðidaga. Mælt er með að nota 9–10 feta langar stangir fyrir línu 8, stangir eins og hver lax- eða sjóbirtingsveiðimaður ætti að eiga. Ef við tölum um ána er mælt með 9 feta stöngum fyrir línu 5, um 100yds af undirlínu (flotlínur til sökkhraða III fyrir vatnið og flotlínur fyrir ána). 9–12ft kónískir taumar eru góðir og 0,25–0.20 mm tippet þarf fyrir framan. Þessir silungar eru ekki matvandir þegar kemur að flugnavali. Þeir taka flestallt, frá stórum straumflugum, eins og stóra Woolly Bugger, til smæstu púpa og þurrflugna. Mun mikilvægara er að huga að strippinu. Þessir fiskar eru ekki vanir að þurfa að elta bráðina þannig frekar hægt stripp mun frekar koma fiskunum til en stutt, hratt stripp. Taktu bara með þér nokkrar gerðir af flugum og nógu margar því að þær munu ekki endast lengi í kjaftinum á þessum risum.

nóg­af­fiski­við­árósinn.

46­//­sPOrtV 46 // ­sPOrtVeiÐ eiÐii BLaÐi BLaÐiЭ//­ Ð // Jurassic Jurassic­ Lake Lake­–­Vatn­ – Vatn risanna!


Mikið mál?

Minna mál með SagaPro Tíð næturþvaglát eru heilmikið mál fyrir marga karlmenn. SagaPro er náttúruvara úr íslenskri ætihvönn ætluð þeim sem eiga við þetta vandamál að etja. Með SagaPro fækkar næturferðum á salernið og þar með færðu betri hvíld. SagaPro fæst í heilsuvöruverslunum, apótekum, stórmörkuðum og Fríhöfninni.

Náttúruvörur úr íslenskri ætihvönn

www.sagamedica.is


aðstaða­veiðimanna­er­ skemmtilega­„öðruvísi“­ við­Jurassic­Lake.


„­Ju­rass­ic­vatn,­­eins­og­áð­ur­­sagði­þekkt­sem­

L­ ago­strobel­hjá­heima­mönn­um,­varð­veitti­ leynd­ar­mál­sitt­þang­að­til­vet­ur­inn­2006.­ Vatn­ið­var­lok­að­frá­um­heim­in­um,­líkt­og­á­ ­enda­ver­ald­ar,­þang­að­til­LO­OP­fékk­einka­ leyfi­á­að­­selja­­leyfi­í­það.

ekki ­leið inleg t­að­ taka st­á­ við­ nokk ra­sv ona.

einka eign í ára raðir en af því leið ir að aleinkaeign áraraðir leiðir menningur getur ekki veitt í vatninu nema í gegnum LOOP Adventures.

Jurr­a s­i cc­Vatns­L eiЭa nG­u r

GOЭs ÖGn ÖGn­uPP­ uPPGÖtV­ G ÖtV­u Ð Ekki löngu eftir ferðalagið, sem lýst hefur verið hér, voru sumar ár í Patagóníu, eins og Rio Grande, Rio Gallegos og líka Santa Cruz-áin komnar á skrá sem toppveiðiár. Þetta orðspor kom Argentínu og Chile í fyrsta sæti á lista um eftirsóttustu veiðisvæði í heimi. Það var ekki bara veiðin í ánum sem kom á óvart. Möguleikarnir á veiði í vötnum í Argentínu komu snemma í ljós. Stjórnendur fyrirtækja, sem höfðu fiskveiðar til sölu í huga, urðu furðu lostnir yfir stærð fisksins. En vegna þess hversu

´

joakim s gsm: 698-4651

e-mail: joakims@simnet.is e

afskekkt þessi svæði voru tókst ekki að afskekkt koma upp verksmiðjum þar þannig að svæðin voru ekki könnuð mikið né veidd fyrr en veiðimenn og leiðsögumenn af heimaslóðum, sem létu sig ekki muna um að aka verstu vegi í heimi, fóru af stað og fengu að lifa töfrastundir á þessum vötnum. Jurassicvatn, eins og áður sagði þekkt sem Lago Strobel hjá heimamönnum, varðveitti leyndarmál sitt þangað til veturinn 2006. Vatnið var lokað frá umheiminum, líkt og á enda veraldar, þangað til LOOP fékk einkaleyfi á að selja leyfi í það. Það hefur verið í

Gæða flugustangir, hjól og línur sem hafa sannað sig hjá íslenskum veiðimönnum.

Að fljúga, eins og í þessu tilviki, frá Frankfurt til Buenos Aires-alþjóðaflugvallarins tekur 16 klukkutíma með stoppi. Tengiflug má taka, annaðhvort til Rio Gallegos þar sem Las Buitresras er, sem er veiðihúsið fyrir Rio Gallegos, eða El Calafate sem er veiðihúsið við Jurassic-vatn, sem tekur fjóra klukkutíma i viðbót. Um leið og þú stígur út úr vélinni er náð í þig og farið með þig í veiðihúsið eða tjaldbúðirnar. Væntanlegir veiðimenn verða að gera sér grein fyrir að Jurassic-vatn er mjög langt frá siðmenningunni og aðeins er hægt að komast að því á jeppum eða með því að fljúga þangað með einkaþyrlum. Tjaldbúðirnar eru glæsilegar og m.a. er boðið upp á mjög góð baðherbergi. LOOP býður upp á glæsilega kvöldverði þrjú kvöld þar sem efniviðurinn er grillaður á argentískan hátt. Veiðitímabilið byrjar í lok október og stendur alveg til lok mars. Aðalhrygningartíminn er frá október og til janúar og þá eru áin og árósinn full af fiski. Á þessum tíma er gott vatn í ánni og fiskurinn fer mjög langt upp eftir henni. Þegar líður á sumarið í Argentínu hækkar hitinn og vatnið í ánni lækkar og þá um leið magnið af fiskinum í ánni. Þú getur pantað með þessari ferð hálfa viku eða meira í sjóbirtingsveiði í einni bestu sjóbirtingsá í heimi, Rio Gallgeos. Ef þið viljið vita meira um LOOP Adventures, skoðið þá www.lo­o pt­a ckle.se eða www. aos.cc. Ef þið viljið spyrja einhvers mun ég svara spurningunum sjálfur á veffanginu steph­a n@lo­o pt­a ckle.de eða á heimasíðu www.flyf­i s­h ingn­a ti­o n.de

50­//­sPOrtV eiÐi BLaÐiЭ//­ Jurassic­ Lake­–­Vatn­ risanna!


51­//­sPOrtVeiÐi BLaÐiЭ //­Jurassic­ Lake­–­ Vatn­ risanna!


hVersdaGsLeGur­hátíÐarmatur­úr­haFinu­Okkar:

uFsi­LOn­OG­dOn

52­//­sPOrtVeiÐi BLaÐiЭ //­Villibráðaruppskriftir


­að­

st­við nar­eru­sumarlegar­og­miðanni.­ Við­ „­Uppta­skþarifð­stirem iði ve nd ra ­við­fáum­ úr­st

ný m­er­mjög­vanmetið­ ákváðum­að­velja­hráefni­se­hann­er­feitur­fiskur­ og­vannýtt.­Það­er­ufsinn, guna­og­líka­grafinn. og­góður­á­grillið,­í­heitreykin

gsson n i f r y T r Tyrfingu

„ ­Tyrfingur­sló­upp­grillveislu­í­sól­og­blíðu­

í­Keflavík.­Ég­hafði­ekki­b fyrr­en­þá,­það­hafði­bara­al ragðað­ufsa­ að­mér,­og­ég­verð­að­segja drei­hvarflað­ ­að­hann­kom­ mér­verulega­ánægjulega­á gladdi­mig­ mjög­að­sjá­hva ­óvart.­ Það­ hámuðu­hann­í­sig­af­mikil ð­krakkarnir­ li­áfergju.

Jóhann Páll Kristbjörnsson

umsjón:­Tyrfingur­Tyrfingsson­Ljósmyndir:­Jóhann­Páll­Kristbjörnsson

. Ef þú veiðir hann ekki .. okkur! ... færðu fiskinn hjá

Fiskbúðin Hafrún

Skipholti 70 – 105 Reykjavík – Símar: 553 0003 og 552 2280


Grillaður­ufsi

Hafið grillið vel heitt, pen slið ufsasteikurnar með ólív uolíu og grillið eins lengi á fyrr i hliðinni og hægt er án þess að brenna fiskinn áður en þið snúið. Kryddið með salti og pipar. Athugið að steikja fiskinn ekki of mikið.

Grillað­eggaldin

Tekur u.þ.b. 15 mínútur Innihald: 1 stórt eggaldin 4 matsk. ólívuolía 3 matsk. limesafi 1 lime, fínt rifinn börkur 2 fínt saxaðir hvítlauksgeirar 5 blöð basil, söxuð smátt Salt og nýmulinn pipar

Aðferð: Hitið grillið. Skerið eggaldinið eftir endilöngu í 2 sm sneiðar. Blan dið saman ólívuolíunni, kryd dinu, hvítlauknum og limeb erkinum. Penslið eggaldinsneiðarnar með blöndunni og grillið í 12–15 mí nútur. Gott er að skera afg anginn í litla bita og nota út í sal at.

Salat­með­grillaða­ufsanum

Innihald: 4–6 tómatar eftir stærð 1 agúrka ½–1 rauðlaukur Vænn brúskur af rucolasalati 4 msk. sítrónusafi 6 msk. ólívuolía Lítils háttar salt og slatti nýmulinn pipa r Aðferð: Skerið gúrkuna, tómatana og rauðlauk inn í litla teninga, setjið sítrónusafann, ólívuolíuna, salti ð og piparinn á, setjið í skál eða á disk og rucolasalatið í miðjuna.

Vínið­með­ufsanum:

Sanvito­Sicilia­Fiano

Lýsing: Ljóssítrónugult. Mjúk meðalfylling, þurrt. Þroskaður ávöxtur, steinefni. (vinbudin.is) „Ég kaus að bera fram ítalskt hvítvín í ódýrari kantinum með grillaða ufsanum. Sanvito Sicilia Fiano á sannarlega vel við með feitum, grilluðum fiski sem þessum.“

54­//­sPOrtVeiÐi BLaÐiЭ //­Villibráðaruppskriftir


Heitreyktur­ufsi

Beinhreinsið og snyrtið flökin, stráið létt yfir með salti og sykri blönduðu til helm inga. Heitreykið ufsann á sagi á grind yfir grilli eða í reykofni í 10–15 mínútur. Þekið íláti ð, sem reykt er í, með álpappír. Kælið og berið fram með graflaxsósunni eða pestónu hér á síðunni.

Grafinn­ufsi:

Sítrónumarineraðurr­ufsi

Forréttur fyrir fjóra Innihald: 400 gr ufsi 1 stór sítróna, börkurinn rifinn mjög smátt og safinn kreistur ½ rauðlaukur, skorinn í mjög litla bita ½ gul og ½ græn paprika, skorin eins og laukurinn 1 tsk. salt 1 tsk. sykur Nýmulinn, svartur pipar Aðferð: Skerið ufsann í teninga 1 sm x 1 sm Kryddið með saltinu og sykrinum, kreis tið sítrónuna yfir, blandið sítrónuberki, lauk, papriku og svörtum pipar saman og blandið varlega. Látið standa í kæli í 2–3 klst. Borið fram með pestó og ristuðu brauði.

Innihald: Eitt vænt ufsaflak 4 msk. salt 3 msk. sykur 3 msk. dill (þurrkað) 7 msk. brúnt dill (þurrkað) ½ msk. mulinn, hvítur pipar 1 msk. þriðja kryddið 1 tsk. fennikel Aðferð: Öllu blandað saman og stráð á bakka, síðan er flakið lagt ofan á og þakið kryddinu. Látið standa í ísskáp í sólarhring.

Graflaxsósa­

Pestó

Innihald: 1 bolli majónes ½ bolli sýrður rjómi 3 msk. dökkt sinne p (sætt eða dijon) 2 msk. hunang 2 msk. dill (gjarna n ferskt) Öllu hrært saman.

Innihald: 1 box basillauf ½ bolli furuhnetur 3 geirar hvítlaukur 50 gr parmesanostur 2 bollar ólívuolía Salt og pipar eftir smekk Aðferð: ana saman Ristið furuhneturnar og hvítlauksgeir maukið. og l luvé inns matv í og kælið. Látið allt r. pipa og Kryddið með salti

uFsi­ (Pollachius­virens) Hér­við­land­er­ufsinn­algengastur­í­hlýja­sjónum­sunnan-­og­suðvestanlands­þó­að­hann­finnist­allt­í­ kringum­landið. Ufsinn­er­bæði­uppsjávar-­og­botnfiskur.­Hann­heldur­sig­á­öllu­dýpi­frá­yfirborði­og­niður­á­450­m­dýpi­en­algengast­er­þó­að­finna­hann­á­um­ 200­m­dýpi.­Ufsinn­ferðast­oft­í­miklum­torfum­í­ætisleit­og­merkingar­hafa­sýnt­að­hann­flækist­víða,­jafnvel­milli­hafsvæða,­eða­frá­Íslandi­til­ Færeyja,­Noregs­og­Skotlands,­en­einnig­koma­ufsar­hingað­frá­Noregi­og­Færeyjum.­ ­ Fullorðni­fiskurinn­safnast­saman­að­vetrarlagi,­fyrstur­allra­þorskfiska,­til­hrygningar,­og­hefst­hrygningin­hér­við­land­síðari­hluta­janúar­og­ stendur­fram­í­miðjan­mars.­Ufsinn­hrygnir­einkum­á­Selvogs-­og­Eldeyjarbanka,­á­um­100–200­m­dýpi.­Hann­verður­kynþroska­4–7­ára­og­er­ þá­orðinn­60–80­cm­langur.­Fæða­ufsans­er­nokkuð­breytileg­eftir­stærð­og­svæðum.­Fullorðnir­fiskar­éta­mest­ljósátu,­fiskseiði,­loðnu­og­síld­og­ stærsti­fiskurinn­étur­einnig­smokkfisk. (Heimild:­Íslenskir­fiskar­eftir­Gunnar­Jónsson,­Fjölvi­1992.)­–­Fengið­af­heimasíða­Matís­(http://fraedsluvefur.rf.is/Undirflokkur/fisktegundir/ufsi/)

56­//­sPOrtVeiÐi BLaÐiЭ //­Villibráðaruppskriftir


Unga­fólkið­ kunni­sérstak vel­að­meta­þau­veislufön lega­ Tyrfingur­bar­á­borð­ ogg­sem­ hraustlega­til­matar­síns. ­tók­

Mennn­og­dýr­kunnu­vveel­l að­meta­grillaða­uf ufssan ann,­ hundurinn­og­meira­aaðð­ segja­kötturinn,­se sem­ m aldrei­vill­sjá­fisk,­stóðu­ áá­bblílísstr trii­eftir­ve veisluna.

57­//­sPOrtVeiÐi 57 //­sPOrtVei Ð iBLaÐ BLaÐiЭ//­ iÐ // Villibráðaruppskriftir


sJÓ­stanGa­VeiÐi­2011

­ eppni­í­sjó­stanga­veiði­2011­hófst­með­50­ára­af­mæl­is­móti­Reykja­vík­ur­fé­lags­ins­SJÓR­sem­mark­ar­um­­leið­þann­ K ­tíma­sem­­þessi­­íþrótt­hef­ur­ver­ið­stund­uð­á­Ís­landi.­Mót­ið­var­hald­ið­á­Pat­reks­firði­og­­tóku­alls­73­kepp­end­ur­þátt,­ 64­karl­menn­og­9­kon­ur.­Ís­lands­meist­ari­­karla­2010,­Ein­ar­Þ.­Páls­son­(SJÓ­AK),­­mætti­ákveð­inn­á­svæð­ið­og­ byrj­aði­sum­ar­ið­með­stæl,­með­því­að­­sigra­mót­ið­sem­afla­hæsti­ein­stak­ling­ur.­Glæsi­leg­ur­ár­ang­ur­það­og­um­­leið­ ­þriðja­ár­ið­í­röð­sem­sitj­andi­Ís­lands­meist­ari­mæt­ir­á­­fyrsta­mót­sum­ars­ins­og­fer­með­sig­ur­af­­hólmi.­Það­verð­ur­ fróð­legt­að­sjá­hvort­Ein­ari­tekst­að­­verja­tit­il­inn­og­­standa­­uppi­sem­Ís­lands­meist­ari­ann­að­ár­ið­í­röð­þeg­ar­síð­asta­ mót­ið­verð­ur­hald­ið­á­Ak­ur­eyri­­síðla­sum­ars.­

texti:­Rúnar­Helgi­Andrason­Ljósmyndir:­Frá­höfundi

58­//­sPOrtVeiÐi BLaÐiЭ //­Sjóstangaveiði­2011


kri stin n­G rét ars son ­me ð­lú ðu­ á­m óti nu­ í­Ve stm ann aey jum .­ hún ­vó ­12 ­kíl ó­o g­6 50­ grö mm .

Mótið á Patreksfirði átti að fara fram helgina 13.–14. maí sl. en sökum aftakaveðurs var því frestað um viku. Sjóstangaveiði er skiljanlega mjög háð veðurskilyrðum og því var heppilegt að hægt var að fresta mótinu í þetta skiptið. Sjálfa mótshelgina var hins vegar ágætis veður og ekkert því til fyrirstöðu að sækja fengsæl mið utan Patreksfjarðar. Mótið gekk í alla staði mjög vel og voru aflabrögð með ágætum. Það hefur einkennt veiðina á Patreksfirði nokkuð að meginuppistaðan er þorskur en þrátt fyrir það veiddust nú sjö aðrar tegundir. Þar á meðal veiddi Sigríður Kjartansdóttir (SJÓVE) skrápflúru og setti um leið Íslandsmet þar sem þetta var stærsti fiskur þessarar tegundar sem veiðst hefur á mótum Landssambands sjóstangafélaga (SJÓL). Stærsti fiskur mótsins var hins vegar þorskur sem vó 11,5 kg. Sú nýbreytni var gerð í ár að hætta að vera með aðskildar kvenna- og karlasveitir en þess í stað opna möguleikann á blönduðum sveitum. Það var því sérlega skemmtilegt að aflahæsta sveit mótsins skyldi vera skipuð þremur karlmönnum og einni konu.

Helgina eftir Reykjavíkurmótið var haldið mót á Neskaupstað og viku síðar mót í Vestmannaeyjum. Á Neskaupstað veiddi Þiðrik Unason (SJÓSIGL) tindabikkju en þetta er í fyrsta skipti sem hún veiðist á sjóstangamóti hér á landi og er því um leið Íslandsmet. Mótið í Eyjum er ávallt spennandi fyrir þá sem sækja í tegundaveiði og mótið í ár var engin undantekning hvað þetta varðar. Alls veiddust tólf mismunandi tegundir. Friðrik H. Yngvason (SJÓAK) veiddi rúmlega 13 kílóa löngu sem jafnframt var stærsti fiskur mótsins. Einn eftirminnilegasti fiskurinn var hins vegar rúmlega 12 kílóa lúða sem Kristinn Grétarsson (SJÓR) veiddi eftir mikla baráttu. Lúðunni tókst í tvígang að synda niður á botn áður en Kristinn hafði hana upp á yfirborðið. Reyndar var askan svo mikil í sjónum að lúðan sást ekki fyrr en hún var komin alveg upp á yfirborðið. Við það komst óðagot á menn og í tvígang var reynt að gogga í lúðuna en án árangurs. Að lokum tók lúðan kipp og synti nú niður í þriðja skiptið. Með lagni tókst Kristni hins vegar að mjaka henni aftur upp á yfirborðið og nú vönduðu menn til verka. Goggurinn var þó varla búinn að renna í gegnum skrokk lúðunnar þegar öngullinn losnaði úr kjaftinum á henni svo að ekki mátti tæpara standa. Svona átök skilja eftir sig ljúfar minningar og segja kunnugir að brosið sé ekki ennþá farið af andlitinu á Kristni. Það er gaman að segja frá því að lúða hefur veiðst á öllum mótum sumarsins sem er nokkuð óvanalegt. Einnig er svolítið merkilegt hvað veiðst hefur mikið af bæði sjaldgæfum fiskum og stórum fiskum eftir tegundum. Til að mynda veiddi Baldvin Baldvinsson (SJÓAK) tveggja kílóa lýsu í Vestmannaeyjum sem er Íslandsmet hvað stærð varðar. Það verður spennandi að fylgjast með sjóstönginni í ár þar sem allt er opið í stigakeppninni til Íslandsmeistara. Það er einnig ljóst að stóru fiskarnir, þessir 20+, eiga eftir að birtast þegar líða tekur á sumarið ef marka má árangur fyrri ára. Þeim sem vilja fylgjast með keppni til Íslandsmeistara í sjóstöng í ár er bent á heimasíðu Landssambandsins, www.sjol.is. j

59­//­sPOrtVeiÐi BLaÐiЭ //­Sjóstangaveiði­2011


á ­V r e iÐ um í­iÐu u n O k n i V r­si nn­ hil dur ­hil ma rsd ótt ir­s ýni ­í­i ðu. ddi vei ún­ flo tta ­lax ­se m­h

hil dur ­hil ma rsd ótt ir­ og­ agn es­ erli ngs dót tir­ tak a­s má ­ma tar pás u­ við ­ve iða r­í­ iðu .

ma ría ­th ejl l,­ ka trí n­L

.­i ng va dó tti r­ og ­he lgi ­ág ús tss on .

Veiðarnar snúast ekki bara um að standa va ktina! 60­//­sPOrtVeiÐi BLaÐiЭ //­ Minningar


ásd ís­h .­ág úst sdó ttir,­hi ldu

r­h ilm ars dót tir­ og­ kat rín

­L.­ ing vad ótt ir.

r i d n ý s r i n r a x a L

ót tir,­ yn dí s­ hr af nk el sd ma ría ­t he jll ,­­ Br st sd ót tir­ ­o g­ ás dí s­ h. ­á gú Jó na s­ he lg as on í­j úl í. vi ð­ ­v ei ða r­í ­ið u­

kat rín ­L.­ ing vad ótt ir­v eið

61­//­sPOrtVeiÐi BLaÐiЭ //­ Minningar

ir­þ ann ­stó ra­ í­ið u.


FLuGuhnýtinGar:

hnýtt­Fyrir­Lax­­ OG­sJÓBirtinG 72­//­sPOrtV eiÐi BLaÐiЭ//­ Fluguhnýtingar


Framundan­er­skemmtilegasti­tími­ stangaveiðisumarsins­að­mínu­mati.­ Laxveiðin­nær­hámarki­og­sjóbirtingurinn­ fer­að­koma­í­árnar­sínar.

Að­þessu­sinni­ætla­ég­því­að­hnýta­tvær­flugur. ­­ Sú­fyrri­er­Sunray­Shadow­túpa.­Sunray­Shado w­ er­vel­þekkt­laxafluga­og­einföld­í­hnýtingu,­en­ færri­ vita­að­hún­er­einnig­mjög­skæð­í­sjóbirtinginn . Ég­þekki­t.d.­veiðihóp­sem­hefur­þann­sið­að­ skylda­ er­að­setja­Sunray­Shadow­túpu­undir­fyrir­lo k­dags­ í­sjóbirtingsveiðinni.

­Skotta­ Hin­uppskriftin­er­straumflugan eftir­Hauk­Þórðarson. est­notaða­ Skotta­er­sennilega­ein­allra­m g­það­ sjóbirtingsfluga­á­Íslandi­í­dag,­o segir­meira­en­mörg­orð.

son

nlaugs n u G s u Júlí

Jóhann Vilhjálmsson (f. 1955) er lærður byssusmiður og hefur stundað hnífasmíði um árabil. Hann stundaði nám í byssusmíði við ICET Leon Mignon – skóla byssusmiðanna – í Liege í Belgíu. Jóhann hannar og smíðar hnífa sína frá grunni. Smíðar fyrst hnífsblöðin og herðir í sérstökum ofni. Skeftin eru úr völdum viðartegundum, beini, dýrahornum og völdum málmum. Sumir hnífanna eru skreyttir með málgreftri. Jóhann er félagi í BKS, félagi belgískra hnífasmiða. Hann hefur tekið þátt í fjölda samsýninga þeirra og vann m.a. silfurþjölina í keppninni um gullþjölina (Lime d’Or) 1998. Verðlaunin fékk Jóhann fyrir hníf með sikileysku lagi.

J. Vilhjálmsson

Íslenski veiðihnífurinn www.icelandicknives.com www.icelandicknives.com

umsjón:­Júlíus­Gunnlaugsson­Ljósmyndir:­Jóhann­Páll­Kristbjörnsson

73­//­sPOrtV eiÐi BLaÐiЭ//­ Fluguhnýtingar


1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

74­//­sPOrtV eiÐi BLaÐiЭ//­ Fluguhnýtingar


í­sunray­shadOw­túPu­er­nOtaÐ:

sunray­shadOw

Svartur hnýtingatvinni Plaströr Hvítt skott af refi Svart skott af refi (í­upphaflegu­uppskriftinni­er­notast­við­brúnt­ skott) Löng, svört geitahár Tvær fanir af Peacock-fjöðrum Sílikon hulsa Lakk og lím

1.­ Byrjið á að festa túpuna eins og hér er

6.­ Tvær Peacock-fanir eru því næst settar

sýnt.

2.­ Því næst er hnýtingarþráðurinn festur

yfir geitahárin.

7.­ Beitt rakvélablað er gott að hafa við

niður.

hendina til að snyrta hárin frammi við haus.

3.­ Takið hæfilegt magn af hvítu skotti af ref og festið niður, gott er að bera lím á tvinnann til að styrkja fluguna.

4.­ Sama er gert með svart refaskott (endilega­reynið­ýmis­önnur­litaafbrigði­í­ stað­svarta­refaskottsins).

8.­ Þá er lokahnúturinn hnýttur og hausinn lakkaður.

9.­ Í lokin er bút af sílikonhulsu smokrað upp á túpuna.

10.­ Næst er bara að byrja að veiða með

5.­ Næst eru löng, svört geitarhár valin og sett yfir refahárin.

75­//­sPOrtV eiÐi BLaÐiЭ//­ Fluguhnýtingar

Sunray Shadow-túpu.


1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

76­//­sPOrtV eiÐi BLaÐiЭ//­ Fluguhnýtingar


11.

skOtta Höfundur: Haukur­Þórðarson Þórðarson Rauður hnýtingatvinni Straumfluguöngull #6–8 Svart Micro eða Medium Chenille Grizzly-hanahálsfjöður Ávalur silfurþráður Rauðar Maribou-fjaðrir Flashabou (Mirror­Flash) Keramik-augu (það­er­hægt­að­klippa­tvær­kúlur­af­keðjunni­í­vaskinum­ og­nota­í­staðinn­fyrir­keramik-augun) Lakk og lím

1.­ Tvinninn er festur niður, svo eru augun vandlega fest frammi við auga öngulsins, því næst er hnýtingarþræðinum vafið aftur að bug öngulsins.

2.­ Það er mjög mikilvægt að líma augun vel til að tryggja endingu flugunnar.

3.­ Þá eru rauðar Maribou-fanir festar niður. Gott er að festa þær upp með legg öngulsins til að byggja upp búkinn.

4.­ Það gerir fluguna fallegri ef rifið er aftan af fönunum til að fá jafnt skott.

5.­ Tveir þræðir af glitþræði (Flashabou) eru settir sitt hvorum megin við skottið.

6.­ Ávalt silfur, hanahálsfjöður og chenille-búkefni er fest niður (í­þessari­röð). Gott er að bera lím undir búkefnið áður en búkurinn er vafinn til að styrkja fluguna.

7.­ Næst er búkefninu vafið fram að auga og það fest niður. 8.­ Þá er hanahálsfjöðrinni og ávala silfurþræðinum vafið fram að auga og fest niður.

9.­ Þar eru fjöðrin og silfurþráðurinn klippt burt en búkefninu vafið í kross yfir augun og fest niður.

10.­ Afgangsefni er klippt burt, hausinn mótaður og lokahnúturinn hnýttur. Að lokum er hausinn lakkaður vandlega.

11.­ Og þannig lítur Skotta út, tilbúin í sjóbirtinginn.

77­//­sPOrtV eiÐi BLaÐiЭ//­ Fluguhnýtingar


BrOshýri­ tannLæknirinn Vilh jálm ur­Þ ór­V ilhjá lmss on­t annl ækn ir­br osir­ ekki­ bara ­þeg ar­fó rnar lömb in­se tja­í ­stól inn­ hjá­ honu m.­ m.

Síðasta sumar hafði hann næg tilefni til að brosa út að eyrum en sumarið honum einstaklega gott í veiðinni eins og meðfylgjandi myndir sýna. Sumarið 2010 veiddi Vilhjálmur í Víði dalsá, Vatnsdalsá, Fnjóská og Soginu, og eru þessar myndir úr þeim veiðiferðum. Sindri Snær, sonu r hans, fékk tvo fyrstu laxana sína í ferðinni í Sogi ð, nánar tiltekið í Símastreng í Ásgarði. Við á Sportveiðiblaðinu erum alltaf á höttunum eftir skemmtilegu myndefni. Endilega send ið okkur mynd og veiðisögu á ritst jorn @sp ortv eidi. net

Sindri nagar

Snær, sonur Vilhjálm veiðiuggann af maríulax s, inum.

texti:­Jóhann­Páll­Kristbjörnsson­Ljósmyndir:­Úr­safni­Vilhjálms­Þórs­Vilhjálmssonar

78­//­sPOrtVeiÐi BLaÐiЭ //­ Minningar


Feðgar með vænan lax úr Fnjóská.

Málbandinu smellt á einn vænan úr Vatnsd als

á

79­//­sPOrtVeiÐi BLaÐiЭ //­ Minningar


STRAndSTAngAVEIÐAR – EÐALSPORT


Strandstangaveiðar, eins og þær eru stundaðar í Evrópu, hafa ekki átt upp á pallborðið hjá Íslendingum enn sem komið er. En nú er líklega að verða breyting á. Æ fleiri gera sér grein fyrir hversu gefandi og skemmtilegt sportið er og sumstaðar hefur áhugi verið fyrir hendi um nokkurn tíma. Sem dæmi um það má nefna Hauganesmótið í Eyjafirði sem haldið er í sjöunda sinn nú í sumar. Veitt er með slóða og beitu. Stangirnar eru oft nokkuð stórar og þrífætur notaðir til að hvíla stöngina á. Vænlegur veiðistaður er valinn og gjarnan dvalið tímunum saman við náttúruupplifun og tíðar tökur því að ekki skortir fiskinn við strendurnar. Þetta er mikið félagssport og upplagt fyrir vinahópa eða fjölskylduhópa. Þá er gjarnan vel af nesti með í för enda nægur tími til að njóta þess og spjalla við félagana. Miðað við mína reynslu af margs konar veiðiskap býður strandstangaveiði upp á mesta afslöppun. STRAndSTAngAVEIÐIVERkEfnI í EyJAfIRÐI

EVRóPumEISTARAmóT í EyJAfIRÐI 2012

Nú í rúmt ár hefur sérstakt strandstangaveiðiverkefni verið í gangi í Eyjafirði. Höfuðmarkmiðið með því er að finna og reyna vænlega veiðistaði í firðinum og kynna möguleikana fyrir erlendum ferðamönnum. Verkefnið er styrkt af Atvinnuþróunarfélagi Eyjafjarðar og mun skýrsla um það liggja fyrir um áramót. Verkefnið hefur gengið mjög vel. Góðir veiðistaðir eru fjölmargir og mikið er af fiski. Veitt hefur verið við allar aðstæður og á öllum árstímum með góðum árangri. Sérstaklega er gaman að segja frá því að veiði í myrkri gekk afar vel og slegið var upp „Jólasveinamóti“ 28 desember síðastliðinn (skilyrði var að allir kepptu með jólasveinahúfur) og hann „óð“ á land.

Stærstu samtök sjóveiðimanna í heiminum eru European Federation of Sea Anglers, EFSA. Innan EFSA er Íslandsdeild og innan hennar strandstangaveiðideild. Einu sinni á ári er haldið Evrópumót í strandstangaveiðum og það var tímamótaviðburður fyrir sportið á Íslandi að EFSA Ísland sótti um mótið og fékk því úthlutað 2012 í Eyjafirði. Það er mikill hugur í strandstangaveiðimönnum innan EFSA að nota þennan viðburð til að efla sportið og auka áhuga á strandstangaveiðum meðal íslendinga auk þess sem mótið verður án efa ómetanleg auglýsing fyrir Ísland sem strandstangaveiðiland. Í október 2011 verður haldið opið æfingamót á sömu stöðum í Eyjafirði og verður veitt á í Evrópumótinu. Farið verður í einu og öllu eftir Evrópumótsreglum. Fyrir þá sem vilja skrá sig í mótið er upplagt að skjóta tölvupósti á Helga Bergsson salo@simnet.is eða Harald Inga Haraldsson ntim@simnet.is. Landið okkar er ótrúlegt veiðiland. Þar er alltaf hægt að finna eitthvað nýtt. Strandstangaveiði er svo sannarlega íþrótt sem á eftir að eignast marga áhangendur í framtíðinni. j

Texti: Haraldur Ingi Haraldsson Ljósmyndir: Úr safni viðmælanda

103 // SP ORTVEIÐIBLAÐIÐ // Strandstangaveiðar


fLOTTuR HATTuR fééllaaggaarrnniirr Si m m i og Jó i ha fa ga m an af ve ið um , hé r er u þe ir m eð la x se m Jó i ve id di úr Br ei ðd al sá . þa ð er ek ki hæ gt að se gj a að hö fu ðf at Si m m a sé be in lín is í fe lu lit un um .

Bú ÐA Rd AL Sá

Ljó sm ynd sem Spo rtv eið ibla ðin u var sen d fyr ir skö mm u og sýn ir gön gu sem gek k í Sjá var hyl inn í Búð ard als á. Ljósm ynd Bryn jar már

104 // SPORTVEIÐIBLAÐIÐ // Minningar


Nýtt

r u t s y r f g o r u k s r Fe

r u k s i f s l r a a m á l Úrv rá B f er á leiðinni í verslanir

Spennandi og öðruvísi Lúðusteikur Þorskhnakkar Rauðspretta Langlúra

Framúrskarandi

gæði

blamar.is


Hjón á VEIÐum

I.N Et oR tV EId ww w. sp 99 9. - M/ Vs K. . 30 ÁR // AN NA Í VE RÐ KR N VE IÐ IM NG UR 20 11 // MÁ LG AG GA // 30 . ÁR 1. tB L.

IÐ GLÍMIR V A Á stóRLAx dEGI hVERjUM „Ég hafð i rosa gam an af því. Við Grét fóru m sam an á ar rjúp u um Súga ndaf jörð inn en aðra r veið ar, eins t.d. gæs ina, stun d­ uðum lítið sem ekke rt.

Um átján ára aldu inn keypti ég mér ur­ r­ kajak í gegnum smáaug­ lýsingar dagblaðs sem var sendur vestur með flutningabíl. Ég vissi ekkert hvað ég var að kaupa mér, setti st bara í kajakinn og reri um all fjörðinn. allan Ég var að taka myndir og svona, þá uppg UR upp ötvaði ég hvað það er auð­ , sé R stAK velt að nota kaja N LI Ks so k í veiði. Næs Ut smíð hA R aðiÖégKU VI Ð tA mér statí ó sta f fyrir byss þ R una og byrja R st sé ó LAigfU ði bara Í veiða. Þann að I, segjaAR að ég hafi LA ÐðIÐ Ksmáó KN sAiskap minn veið Ð IBbyrja i tVru.EI fyriroalvö Rvöru . Fyrst fékk ég Ð sp lánaða rússn VIeska einhleypu og keyp ti mér tvíhleypu tvítu gur. Um leið og þetta fór að ganga með veið ina og kajakinn var ég far­ inn að hlaupa upp um öll fjöll og dali til að veiða rjúpu. Ég var að beita á þess Fyrst i kaja kinn . um árum og áhuginn var svo mikill að oft beitti ég á nóttunni til að komast á veiðar daginn eftir. Í þá daga gekk Rjú PnA VEIÐ AR ég með einhleyp á kAjA k una og 15– 16 skot í vasaanum – Nú má kalla n í gegnum bæin þig upph n og út í hafs afsmann kajak­ Staðarda dalin linn n.. Ekke veiða á Íslandi, Ekk rt þótti eðlil egra. Á bakaleiðiinni ERaðÁþaðtekurðuR ekki undir það? nni gekk ég með ég theld M At rjúpurnar í tI „Jú, gegnum þorpið sEséGIóhætt að taka undir N N á miðjum degiAR IN N M At það.NÞó svo að einhverji , hA og mætti ó r GV hafi kannski próf fólki sem spurði sj N VI mansÖ ­ skjóIÐ n gjarnan hver ta U EV R ó aðI Áað VE afM kajak á undaan N I Í nig hefði gengið. Það n mér er ég Nnokkuð viss IÐnnINfelul varLE engi um að ég sé sá felutR ÍÐrUmeðsI N stun eiku byssur á þessum fyrsti sem hef hefur Áog Ás tíma eins dað d þett fR a að tíðkast í dag, ein verju ráði einh þar sem skotveið hérlendis og eigi stóra stór n þátt í þeim imen menn þurfa að læðast með læð uppg AL I veggjum um þegar þeir sport hefur átt Id t Í VI Ðtangi sem þetta fara á veiðar.“ sc hMundanfarin ár.“ OgRt hvað varstu að IN N Ró– BE IM AÐ UR N UM veiða?

GLEÐINA MEÐ LÍfs I AÐ VopN VE IÐ

Ly Gs so

ÖR HEL STI úTB ún AÐ : st UR LAsV EI t IÐ UM M ÍNAkR uuR ÁIRN kAj dý RA VE NsAR An ýV AtæÐ S:AÐ UR Lý sI R dÁ LA xÁ Í M

BjöR Gun ARV ESTI

k

Aj

„ Uppsk

fyrir ný þegar ný má nota

„Kaj Kajaakve kveiiðisk ðiskapurinn hófs t á haustin á skarffinu inum m og síðan alve g fram á vor. Ég ekkeert vissi rt hvaða veiðiibráð væri inni í firði heyrði alltaf í háve en vellu ll nni. Þegar ég fór að kynna mér þett a betur og sökk ti mér í fugla­ fræðina sá ég hvað var á „mattseðlinu m“. Ég skaut mikið af háve vellu llu,, það var min n uppá­ haldsfugl fugl og erf erfiðasti fugl fuglinn að veið a. Svo féll einn og einn dílaskarfur, topp endur og stokkendur. Ég byrjaaði ði yf yfirleitt ekki að fyrr en í vetrar róa arstillun unum í janúar, febrúar og

EI ÐI M R Bo GV pA R Ís LE Ns KU VE IÐ Ij Ep Ey tt IR BR tA Á R, GI I úR fL jó VÍ GA LE AR Nd R A: 20 pU sKUR ÐU VE IÐ Is AG ÍÐ I & út M As tI NG A- , Íf RK : hN fLUG Uh Ný hA Nd VE UV EI ÐI -,dA þæ tt IR UG fL UN LI ÐI R: Ih IÐ IR VE st fA oG RE IÐ sLUáR HETTA A k M At

kA

jA

kIn

n

héldu til

veiða

ein sdó tti r ðin ðu r Þo rst var ferði sso n og Au ndir sýna ar Sig urð fyrir. lgjandi my Hjó nin Ein aflabrögð s og meðfy s i skemmdu í fyrra. Ein annan ein

ekk Norðurá og Einar ursæld og ngenberg mikil veð þar sem a lax í Kli í Myrkhyl feiknagóð, þau fimm pund svo niður Alls fengu Auður tók gengu þau tinni lauk. Eftir það g. vak ren en r sst áðu í Konung blekkjast og hitch. 0 lét –2 inn 16 lax nr. enn einn a á flugur all ni, í ferðin átta laxa

ÞuR Þu RRS RSTTA TAkk A kkuu R

MAn nOP

olía og smjör til s salt og pipar 100 gr kartöf lur á m

Og kallinn fær að sjálfsögðu að taka fullan þátt í túrnum!

u.þ.b. 1– fiskinn 2 mínútu ja borinn fna sig á p fram.

00000

Meðlæti

LEST ESTAAR R

EIÐI BLA ÐIÐ 81 // SPO RTV SVu nTA

: Smjörs te Gúrku iktar agúrku rnar sk r or nýstei ktan fis nar og st kinn ré þarf ek tt kert an nað en áð nýjar

// Min nin gar

Sjúk RAkk ASS I

Vín:

Gott hv ítvín Pioner o Sauv gerir góðan fiskr ignon Blanc

LEnn SIdæ LA

STýR I

Skó R 27 // SPO RTV EIÐI BLA

ÐIÐ // Ein fari í eðli sínu

ÞuR RRB RB uxu R

Um sjó n:

Tyrfing

ur Tyrfi

10 7 // SP OR TV EI

Sportveidi.net

Fróðleikur, veiðiSögur, ljóSmyndir úr veiðinni, mataruppSkriFtir, Fluguhnýtingar og margt Fleira

ngsson

Ljó sm yn

ÐI BL AÐ

dir : Jóh ann Páll

IÐ // V ill ib rá

Kristbjö

ða up ps

rnsson

kr ift ir


ur væntanlega aldrei „ Þettaútverð breitt, bara svona sér vitr­

mjög ur. ir kallar eins og ég – og kon konur eru stór hópur bogveiði­ manna í Bandaríkjunum.

VE IÐ Ih Un

BOg VEIÐI á ÍS LAndI

veiðii verði leyfð bogveið u trú á að bog urðu Hefurð – Hef hérlendis? nú sennilega verða Það því. á trú hef „Ég leggja stund á aldrei margir sem munu is. Þetta verður þennan veiðiskap hérlend útbreitt, bara svona væntanlega aldrei mjög Uppskriftir ur – og konur. Konur sérvitrir kallar eins og ég fyrir nýjum til að hjálpa okkur að a í Bandaríkj­ bir ðimann rým bogvei gðu hópur m stór a sem koma í fry til eru þegar nýtt vei stikisturnar unum. má nota hv ðitímabil hefst. Í allar upp en oftar snúast hér ort sem er Hreindýraveiðar lax eða silu skriftirnar ná sér í dýr. Síðast, ng. ekki bara um að fara og maðurinn mig þegar ég fór, spurði eftirlits degi.. Það eftir hádegi hvort ég vildi fara fyrir eða Svo er manni tók svolítið ljómann af þessu. dýr á 380 mitt tók ekið að hjörðinni. Ég aftaka. af ga bara metrum, þetta var eiginle tíma í þetta, gera Í dag vil ég frekar gefa mér ast í erfiðara að komast erf það í ró og næði. Það er alla möguleika hefur hef ið dýrið og færi með boga meina á meðan að ekki á að sleppa. Þá er ég að með r öruggu örin flýgur, þá áttu að vera andanum. Þetta fella dýrið, heldur í aðdrag veiðimannsins, er spurning um þolinmæði fyrirséður hald og sé nógu fyr hvort hann hafi úthald til að koma sér í færi.“ j

IEVER

RETR LABRAdOR

dA R:

gLAÐB EITTIR VEIÐIm Enn AgS Í LOk VEL hEPPn AÐS VEIÐId

Tyrfingur Tyrfingsson

i heim. ossar og Enok að koma bráðinn Joe kossar hliðina ýtarlega um tæknilegu iðiblaðsins verður fjallað bak við þá. Í næsta tölublaði Sportve da og alla pælinguna á bogann, hina ýmsu örvarod bogveiði, þ.e fjallað um sér hinum ým fyrir mikið velta imenn Ég komst að því að bogveið með ir tilraun gerir yttunni sem o.þ.h., ekki ósvipað riffilsk við fluguhnýtingar sem eyðir vetrarkvöldum – eða fluguveiðimanninum munum einn komandi veiðisumars. Við , og kynn nýjum flugum í undirbúningi aða Bogveiðifélags Íslands nýstofn hins n forman Ragnar Grétarsson, i. reglugerðir tengdar bogveið

lags aræktarfé ildar Hund triever­de eg: imasíðu Re m kunnugl þeim á he . Lýsing á er því flestu inu .is) ver da ­ur. ww.re trie ful lyr ða en gð­ur hund Íslands (w þor i ég að rk­lega byg í eig u eru lít­il g­ur og ste ar skr áði r ugt. ­Eyru er kröft­u ­vera kröft­ lang­ ar­­ retrie­ver bor gar ­trýni á að þykk­ur og La­bra­dor ar sem eru k­ur. Háls vel fyllt og í r tt, ur dök að ­vera ku rei er á ok b ­ r a Höf­uð er Augn­lit­u skott­stað um skj óti að t að ­höfði. g­ur og tt­rót­ina og ­liggja þét ur til af því rt við sko ur, kröft­u p­ og sve kem djú ð i gt, Þa an ass l rð­ur ist . inginn jóst­k með­al­ t­ur og ha avistfræð ­lægra. Br ur. Skott Stutt­ur þét spurði dýr bak­línu eða rg G. ar þétt­ir. ­beint út frá g­ir og þó­f ann Ingibe t­ur kröft­u allan d­ir­ull. í un Fæ g a r. mi u ikl u ið­ bre með ­m þeir leidd ­ hann tns­þétt­ur) ldir Labra hlýðinn en feld­ur (va stafa vinsæ r, ljúffur og byggðuur, mur litum; knast eig­ og hraust er til í þre ur til að þó rgur er þungur ddir dur. Hann s). Ingibe bradorinn sljó lst ýtiirr un veiðihun La mi he ur ar góð sem nd bra­ leiki staklega litur er rey fremst La eð hans er líka ein glundarggeð r fyrst og brúnn (sá nn og gul i sem rækta reynt fyrir sér með ekki síst lan brú nd r, kta rtu sva tímabili er hundaræ inn ir. jór ttu son arn rst stu lds lag á rga fi rva G. Þo hann ha bestu leikfé einn og bo eru hann ekki alltaf allir nema a þó svo að um segir klingar sem dor­hund u reyndar dor­hundin legir einsta r, þá er r: „Þeir dó nn á Labra r. Stundum n Labrado rder­terrie ur. liti lfu lf rta Bo di sjá sva ð ðan nn inn um nduri erum me .“ En var el í bak­ var talað hæð og hu fékk hann a þá jafnvvel sem fyrst segjum, sem nið og bít rinn. ns og við tlandi, þar allir svartir óvænt á trý skilning en Labrado vissulega kíminn: „Ei r.“ Og í Bre ndur, voru þeir ­Labrado ssara en d, ru“ meiri þes un urk vö ði teg „al við hann þolinmæ sérstaka n, sem var ir hunda sem ar sögur um grum í Labradorin litur er fyr ar fingr Labrador­ ð potar nig að sá sti gulleiti dýrinu. lfur lf 1900 þan ar smáfólki ja með. Fyr r hef ég sjá ur heffur af aldamótin til að byr enningur kinhelduur r sem s; ar ári fyrir nd sem alm ndann. Au “ Labrado my eiganda sín aði ddist reynd n rri fæ ­lit bar þei ur vel afture na af u nii eða „lif mátt vakta bar inn hluti brúún í hum tuttugust löngu orð súkkulaðibr ur og lötra rða áratug ur er hinn að passa an það sef fyrr en á fjó inu á meðan Sjaldgæfast sér hvöt til inu marki finnuurr hjá sjást að ne það að sjá inn. Hann fór ekki að n upp við rnaan gja il­ rn im m á he ast borgarbö venjast þei mörg þeirra an sér og

áLög unum Af LéTT áL

Steiktu

r

silungu Þetta rD er ré er vanm ttur sem ég or ia lærði etin sn að gera illd, ei í nfaldu r og gó kokkaskóla Inniha num í ður ré ld gamla ttur, ei 200 gr : daga og nfaldl beinhr eikinn einsuð 75 gr er best sneidd silungs ur. ar flö olía og agúrku k r á man á mann smjör til stei salt og kingar n pipar 100 gr kartöf lur á m ann Þerrið roðið vel og roðhlið pönnus inni í teikið 2–4 m sjávars silungi ínútur alti og nn í ól eftir þy nýmul u.þ.b. ívuolíu kk dum pi 1– á par. Sn t flakanna. fiskinn 2 mínútur. K Setjið úið flö ja kunum ryddið með matsk borinn fna sig á pö eið af og stei nnunni fram. sm kið í jö í 2–5 mínút ri á pönnun ur áður a. Látið en ha Meðlæti nn er : Smjörs te Gúrku iktar agúrku rnar sk r or nýstei ktan fis nar og stei ktar á kinn ré þarf ek heitr tt kert an nað en áður en hann i pönnu í sm nýjar, jö soðnar er borinn fra ri og hellt yfir kartöf m. Með lur og þessu sítrónu Gott hv sneið. ítvín Pioner o Sauv gerir góðan fiskrét ignon Blanc t enn frá Chi betri. Ég le með steiktum vel mér Mor andé silungi Doria . Jóhann

V ill ib rá

Páll Krist

ða up ps

björnsson

kr ift ir

tarfur. Mér fannst hann lít gangandi, þessi tar kemur gang „Ég sit í standi og hann kemur hann nafn kon búr, þess vegna fékk urss konar myndaði nokkur an og mynd en segi svo við sjálf ur á hann, hef hann í miði niður Ég dreg nið og stíg lengra eins að hann gengur geng þér.“ Og hætti við. Þá ég vissi ekki hvort fleiri dýr Ég vildi ekki fæla hann því kringum mig og stíg labbar hring í kring tek ég þig.“ Og hann labbar hann og hvarf inn í skóg „Hann er of lítill.“ Þá fór og hef hann í miði en hugsa: þótt hann ir því að hafa ekki tekið hann eftir ir á sá ég eft Eftir hon síðar. að ná honum Sportveiðiflu félagarnir, að ég kæmi til með gan er ekki þessi hefðbun veið og á leið í stand laxafluga en erum við að hefja veiðar ar er Ári síðar dna ég hef trú á með var ég bú ert gekk – á meðan ekkert að hún eigi reyna og reyna en ekk ginna þá no í móinn og vildi malda eftir að að reyndi kk Joe ra í sumar. og ég í þinn.“ H ún hn ýtingu og all er einföld í skiptum. Joe var að ir æt tu að við bíl sá ráða við að haégnaað, by deg hlé og við hittumst uppi hádegis ið var hádegis komið ar kom Þegar Þeg rjendur sem hnýta „Nei, þetta er Cage.“ lengra komn ég fer að skoða hann segi ég: eft en ir. tarfinn tar mér ir fyrir skot yfir að hafa skotið Vonandi rey eyðilagður yf þá stoppaði ég hann upp.“ nist hún ykku af því að hann átti þessa sögu

r vel,

Júlíus Gunnlaugsson // 104 // SPORT VEIÐIB LAÐIÐ

FLU LU gU hn ýT Ing ng

AR á SP OR TV EId I.n EI

u Alb ert s l nó i í eig ki Sei glu Abe jen daf lok sso nar í byr Ste ing rím st 200 9. kum í ágú á hu nku bök

Í SPORTVEI PORTVEIÐÐIFLU IFLUgUnA ER nOTAÐ:

Svartur hnýtingatvinni Partridge Salar silfurlit einkrækja #7 Flatt, gyllt tinsel í brodd Blátt Mirror Flash í afturbúk Ávalt silfur Svört hanafjöður í loðkraga Blátt Chrystal Dub í frambúk Fanir úr blárri perluhænu (Guinea Fowl) í skegg Blátt Tiger Barred Rabbit Strips í væng Skógarhanafjaðrir (Jungle Cock) í kinnar Lakk og lím

ET

on Hja Um sjó n: Sím

ltason Ljó

OR TV EIÐ 13 4 // SP

smy ndi r:

Guðmund

ur A. Gu

nd // Ve iði hu IBL AÐ IÐ

ðmundsso

n

ad or ar : La br

Júlíus Gunnlaugsson Vár

Nobbler

Sportveidi.net er með fleiri fluguu ppskriftir frá Júl og reglulega bæ la tast fleiri við. Á vefnum er farið ítarlegar í gerð mun hverrar flugu og vak ni upp spurninga séróskir um fluguv r eða al er sjálfsagt að senda fyrirspurn ir á ritstjorn@spo rtv Ums jón: Júlíu s Gunnlaugsso

n Ljós myn dir:

59 // SPO RTV EIÐ IBL AÐI

Jóhann Páll

Mickey Finn

eidi.net Peter

Kristbjörnsso

Ð // Flu guh nýt ing ar

n

Ross

Þéttur pakki!

ár . n ve ið im an na í Þr já tí u r, ag lg má ð ri ve r Fu he ið i ve ið in na Sp or tv ei ði bl að að Fj al la um al la Þæ tt ei ði . ð vi am Fr r ku ok m ju bo gv vi ð le gg ot ve ið i – og nú Sí ða St gu eF ni , Sk m Se i ið ve ga an St t Fn le ja aF áh ug av er ðu og Fr óð tí ma ri ti ð er St út Fu llt d vi ð Fr æð Slu, ve ið iS ög ur Sk em mt ile g vi ðt öl í bl ante ng da ve ið um . og al lS ky nS um Fj öl lu n . nd i Fy ri r ve ið im an ni nn di .n et. Sa iS óm er ið að bl ði ei or tv ei Sp or tv ei ki nn ve id du vi ni á Sp ky nn tu Þé r áS kr iF ta rl ge ra St áS kr iFa nd i. Þa ð ma rg bo rg ar Si g að

útgáFuFélagið kyndill | Flugvallarbraut 752 | 235 reykjaneSbær | áSkriFtarSími 571-1010 | Sportveidi.net


Snertu á nýjum ævintýrum

Garmin Oregon GPS með snertiskjá. TM

Oregon GPS handtæki með snertiskjá gerir alla útivist einfaldari. Þetta sterkbyggða og vatnshelda leiðsögutæki er afar einfalt í notkun og færir þér björt þrívíddarkort, hæðarmæli með loftvog auk áttavita á silfurfati. Hvort sem þú ert í fjallgöngu, á hjóli, í bílnum eða bátnum, það eina sem þarf að gera er að snerta skjáinn og halda af stað. Útivistin verður bara skemmtilegri. Þú getur deilt leiðum og upplýsingum með vinum þínum eða sett aukakort fyrir það svæði sem þú ætlar að fara, hvort sem þú fylgir vegi, vatni eða ert í óbyggðum. Garmin Oregon kemur þér í snertingu við ævintýrin.

PIPAR • SÍA • 81287

Fylgdu þeim fremsta!

www.garmin.is | Garmin Iceland | Ögurhvarf 2, 203 Kópavogur | Sími: 577 6000

Sportveiðiblaðið, 2. tbl. 2011  
Sportveiðiblaðið, 2. tbl. 2011  

Sportveiðiblaðið, málgagn veiðimanna

Advertisement