Page 1

APARAT FOTO DIGITAL

Manualul utilizatorului

Acest manual nu poate fi reprodus sub nicio formă, în întregime sau pe părţi fără autorizaţie scrisă din partea NIKON CORPORATION (excepţie făcând citarea critică în articole sau recenzii).

Ro

YP0L01(Y5)

6MM021Y5-01

Ro


Informaţii privind mărcile comerciale

• Microsoft, Windows şi Windows Vista sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Microsoft Corporation în Statele Unite ale Americii şi/sau în alte ţări. • Macintosh, Mac OS şi QuickTime sunt mărci comerciale ale Apple Inc. înregistrate în S.U.A. şi în alte ţări. • Adobe şi Acrobat sunt mărci comerciale înregistrate ale Adobe Systems Inc. • Siglele SDXC, SDHC şi SD sunt mărci comerciale ale SD-3C, LLC. • PictBridge este o marcă comercială. • Toate celelalte nume de mărci din acest manual sau alte documente oferite împreună cu produsul dumneavoastră Nikon sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale deţinătorilor respectivi.


Introducere

Primii paşi Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul A (automat) Mai multe despre fotografiere

Mai multe despre redare

Editarea fotografiilor

Înregistrarea şi redarea filmelor

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

Întreţinerea aparatului foto

Note tehnice şi index

i


Pentru siguranţa dumneavoastră Pentru a preveni deteriorarea produsului dumneavoastră Nikon sau pentru a nu vă răni pe dumneavoastră sau pe alţii, citiţi în întregime următoarele precauţii privind siguranţa înainte de a utiliza acest echipament. Păstraţi aceste instrucţiuni privind siguranţa într-un loc în care toţi cei care utilizează produsul să aibă acces pentru a-l citi. Consecinţele care pot rezulta din nerespectarea precauţiilor prezentate în această secţiune sunt indicate de simbolul următor: Această pictogramă marchează atenţionări, informaţii care trebuie citite înainte de a utiliza acest produs Nikon pentru a preveni eventualele accidentări.

AVERTISMENTE Opriţi aparatul în cazul unei defecţiuni În cazul în care observaţi fum sau un miros neobişnuit provenind de la aparatul foto sau de la adaptorul CA de încărcare, deconectaţi adaptorul CA de încărcare şi scoateţi acumulatorul imediat, având grijă să nu vă ardeţi. Continuarea utilizării ar putea conduce la rănire. După îndepărtarea sau deconectarea sursei de alimentare electrice, duceţi echipamentul la o reprezentanţă de service autorizată Nikon pentru verificări. Nu demontaţi Atingerea părţilor interne ale aparatului foto sau a adaptorului CA de încărcare poate conduce la rănire. Reparaţiile trebuie efectuate de tehnicieni calificaţi. În cazul în care aparatul foto sau adaptorul CA de încărcare se sparg ca rezultat al unei căderi sau al unui alt accident, duceţi produsul la o reprezentanţă de service autorizată Nikon pentru verificări, după ce aţi deconectat produsul şi/sau aţi scos acumulatorul.

ii

Nu utilizaţi aparatul foto sau adaptorul CA de încărcare în prezenţa gazului inflamabil Nu utilizaţi echipamente electronice în prezenţa gazului inflamabil, deoarece acest lucru poate produce explozii sau incendii. Manevraţi cu grijă cureaua aparatului foto Nu treceţi niciodată cureaua în jurul gâtului unui bebeluş sau al unui copil. Păstraţi la distanţă de copii Trebuie să aveţi o grijă deosebită astfel încât copiii de vârstă fragedă să nu introducă în gură acumulatorul sau alte piese de mici dimensiuni.


Pentru siguranţa dumneavoastră Acordaţi atenţie manevrării acumulatorului Acumulatorul poate prezenta scurgeri sau poate exploda dacă este manevrat incorect. Respectaţi precauţiile următoare când manevraţi acumulatorul utilizat pentru acest produs: • Opriţi produsul înainte de a înlocui acumulatorul. Dacă utilizaţi adaptorul CA de încărcare/adaptorul CA, asiguraţi-vă că este deconectat. • Folosiţi doar un acumulator reîncărcabil EN-EL19 (inclus). Încărcaţi acumulatorul introdus în aparatul foto conectând adaptorul CA de încărcare EH-69P (inclus). • Când introduceţi acumulatorul, nu încercaţi să îl introduceţi răsturnat sau cu polaritatea inversată. • Nu scurtcircuitaţi, nu demontaţi acumulatorul şi nu încercaţi să scoateţi sau să rupeţi izolaţia sau carcasa acumulatorului. • Nu expuneţi acumulatorul la flacără sau la căldură excesivă. • Nu îl introduceţi în apă şi nu îl expuneţi acţiunii acesteia. • Reintroduceţi acumulatorul în cutia de acumulator pentru transport. Nu îl transportaţi şi nu îl depozitaţi împreună cu obiecte metalice precum lănţişoare sau ace de păr. • Acumulatorul poate prezenta scurgeri când este complet descărcat. Pentru a evita deteriorarea produsului, asiguraţi-vă că aţi scos acumulatorul când acesta este descărcat complet. • Încetaţi să mai utilizaţi aparatul imediat dacă observaţi o modificare a acumulatorului, precum decolorarea sau deformarea.

• Dacă lichidul unui acumulator deteriorat intră în contact cu îmbrăcămintea sau pielea, clătiţi imediat cu apă din belşug.

Respectaţi precauţiile următoare când manevraţi adaptorul CA de încărcare Păstraţi uscat. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta incendii sau şocuri electrice. Praful depus pe sau în apropierea părţilor metalice ale conectorului trebuie îndepărtat cu o cârpă uscată. Continuarea utilizării ar putea conduce la incendii. Nu manevraţi cablul de alimentare şi nu vă apropiaţi de adaptorul CA de încărcare în timpul furtunilor cu descărcări electrice. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta şocuri electrice. Nu deterioraţi, nu modificaţi, nu forţaţi şi nu îndoiţi cablul USB, nu îl puneţi sub obiecte grele şi nu-l expuneţi la căldură sau flăcări. În cazul în care izolaţia este deteriorată şi firele sunt expuse, duceţi-l la o reprezentanţă de service autorizată Nikon pentru verificări. În cazul nerespectării acestor precauţii pot rezulta incendii sau şocuri electrice. Nu manevraţi conectorul sau adaptorul CA de încărcare cu mâinile ude. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta şocuri electrice. Nu utilizaţi cu convertizoare de voiaj sau adaptoare proiectate pentru transformarea tensiunii sau invertoare CC-în-CA. Nerespectarea acestor precauţii poate deteriora produsul sau cauza supraîncălzirea sau un incendiu.

iii


Pentru siguranţa dumneavoastră Utilizaţi cabluri corespunzătoare Când conectaţi cabluri la fişele de intrare şi ieşire, utilizaţi doar cablurile livrate sau vândute de Nikon în acest scop, pentru a menţine conformitatea cu reglementările referitoare la produs. Manevraţi cu grijă piesele în mişcare Aveţi grijă să nu prindeţi degetele sau diferite obiecte în apărătoarea obiectivului sau în alte piese în mişcare. CD-ROM-uri CD-ROM-urile livrate împreună cu acest dispozitiv nu trebuie redate în echipamente pentru CD-uri audio. Redarea CD-ROM-urilor pe un CD player audio poate provoca pierderea auzului sau deteriorarea echipamentului. Acordaţi atenţie utilizării bliţului Utilizarea bliţului aproape de ochii subiectului poate provoca afectarea temporară a vederii. O atenţie deosebită trebuie acordată la fotografierea copiilor mici, deoarece în acest caz bliţul nu trebuie declanşat la mai puţin de un metru distanţă faţă de subiect.

iv

Nu acţionaţi bliţul când fereastra bliţului atinge o persoană sau un obiect În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta arsuri sau incendii. Evitaţi contactul cu cristalele lichide În cazul în care monitorul se sparge, trebuie evitată rănirea provocată de geamul spart şi trebuie împiedicat contactul cristalelor lichide cu pielea sau pătrunderea acestora în ochi sau piele. Dacă utilizaţi aparatul într-un avion sau într-un spital, opriţi alimentarea Dacă utilizaţi aparatul într-un avion în timpul decolării şi aterizării, opriţi alimentarea. La utilizarea aparatului într-un spital, respectaţi instrucţiunile spitalului. Undele electromagnetice emise de acest aparat foto pot perturba sistemele electronice ale avionului sau instrumentele din spital.


Note Note pentru clienţii din Europa PRECAUŢIE RISC DE EXPLOZIE DACĂ ACUMULATORUL ESTE ÎNLOCUIT CU UN TIP INCORECT. COLECTAŢI ACUMULATOARELE UZATE CONFORM INSTRUCŢIUNILOR. Acest simbol indică faptul că acest produs trebuie să fie colectat separat. Următoarele sunt valabile numai pentru utilizatorii din ţările europene: • Acest produs este conceput pentru a fi colectat separat la un punct de colectare adecvat. Nu se colectează împreună cu deşeurile menajere. • Pentru mai multe informaţii, contactaţi distribuitorul sau autorităţile locale responsabile cu gestionarea deşeurilor. Acest simbol indică faptul că acest acumulator trebuie să fie colectat separat. Următoarele sunt valabile numai pentru utilizatorii din ţările europene: • Toate acumulatoarele, indiferent dacă sunt sau nu marcate cu acest simbol, sunt concepute pentru a fi colectate separat la un punct de colectare adecvat. Nu se colectează împreună cu deşeurile menajere. • Pentru mai multe informaţii, contactaţi distribuitorul sau autorităţile locale responsabile cu gestionarea deşeurilor.

v


Cuprins Pentru siguranţa dumneavoastră...................................................................................................ii AVERTISMENTE ......................................................................................................................................................... ii Note ............................................................................................................................................................ v

Introducere .............................................................................................................................................1 Despre acest manual ............................................................................................................................ 1 Informaţii şi precauţii............................................................................................................................ 2 Componentele aparatului foto ......................................................................................................... 4 Corpul aparatului foto .........................................................................................................................................4 Monitorul .....................................................................................................................................................................6 Operaţiuni de bază................................................................................................................................ 8 Butonul A (mod fotografiere).......................................................................................................................8 Butonul c (redare) ..............................................................................................................................................8 Butonul b (e Înregistrare film) ..................................................................................................................8 Selector multiplu.....................................................................................................................................................9 Butonul d...........................................................................................................................................................10 Comutarea între filele din ecranul de meniuri ..................................................................................11 Butonul de declanşare......................................................................................................................................11 Fixarea curelei aparatului foto .....................................................................................................................11

Primii paşi............................................................................................................................................. 12 Introducerea acumulatorului...........................................................................................................12 Scoaterea acumulatorului ..............................................................................................................................13 Încărcarea acumulatorului................................................................................................................14 Pornirea şi oprirea aparatului foto.............................................................................................................17 Setarea limbii, datei şi orei afişajului.............................................................................................18 Introducerea cardurilor de memorie ............................................................................................20 Scoaterea cardurilor de memorie..............................................................................................................20

vi


Cuprins Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul A (automat) ............................. 22 Pasul 1 Pornirea aparatului foto şi selectarea modului A (automat) ..............................22 Indicatoare afişate în modul A (automat)..........................................................................................23 Pasul 2 Încadrarea unei imagini......................................................................................................24 Folosirea zoomului .............................................................................................................................................25 Pasul 3 Focalizarea şi fotografierea ...............................................................................................26 Pasul 4 Redarea şi ştergerea fotografiilor....................................................................................28 Redarea fotografiilor (Mod redare) ...........................................................................................................28 Ştergerea fotografiilor nedorite ..................................................................................................................29 Utilizarea bliţului ..................................................................................................................................31 Setarea modului bliţ...........................................................................................................................................31 Fotografierea cu autodeclanşatorul..............................................................................................33 Mod macro .............................................................................................................................................34 Ajustarea luminozităţii (Compensarea expunerii) ...................................................................35

Mai multe despre fotografiere...................................................................................................... 36 Selectarea unui mod de fotografiere............................................................................................36 Schimbarea setărilor modului A (automat) (Meniu fotografiere) ....................................37 Mod imagine (Calitate imagine/Dimensiune imagine)...............................................................38 Balans de alb (Ajustarea nuanţei) ..............................................................................................................40 Continuu ...................................................................................................................................................................42 Sensibilitate ISO ....................................................................................................................................................44 Opţiuni culoare .....................................................................................................................................................45 Mod zonă AF...........................................................................................................................................................46 Mod focalizare autom. .....................................................................................................................................50 Setările aparatului foto care nu pot fi aplicate simultan .............................................................51 Fotografiere adecvată pentru scene (mod scenă) ...................................................................52 Selectarea unui mod scenă...........................................................................................................................52 Fotografierea în modul scenă selectat de aparatul foto (Selector aut. scene)...........................................................................................................................................53 Selectarea unui mod scenă pentru a efectua fotografii (caracteristici) .............................55 Fotografierea pentru realizarea unei panorame ..............................................................................64 Realizarea fotografiilor cu feţe zâmbitoare (modul portret inteligent)............................66 Modificarea setărilor pentru modul portret inteligent.................................................................68 Focalizarea pe un subiect în mişcare (modul urmărire subiect) .........................................69 Modificarea setărilor pentru urmărirea subiectului........................................................................71

vii


Cuprins Mai multe despre redare................................................................................................................. 72 Operaţiuni în modul redare cadru întreg....................................................................................72 Vizualizarea mai multor fotografii: Redare miniaturi ..............................................................74 Afişare calendar.....................................................................................................................................................76 Să privim mai atent: zoom redare..................................................................................................77 Selectarea unui mod de redare.......................................................................................................79 Ordonarea fotografiilor favorite (Fotografii favorite) .............................................................80 Adăugarea fotografiilor în albume............................................................................................................80 Vizualizarea fotografiilor dintr-un album ..............................................................................................81 Eliminarea fotografiilor din albume..........................................................................................................82 Operaţiunile din modul fotografii favorite...........................................................................................83 Meniul fotografii favorite.................................................................................................................................83 Schimbarea pictogramelor atribuite albumelor...............................................................................84 Găsirea fotografiilor în modul sortare automată......................................................................86 Afişarea fotografiilor în modul sortare automată.............................................................................86 Operaţiunile din modul Sortare automată ..........................................................................................88 Meniu sortare automată..................................................................................................................................88 Selectarea fotografiilor realizate într-o anumită zi (Listare după dată)............................89 Vizualizarea fotografiilor în modul Listare după dată....................................................................89 Operaţiunile din modul Listare după dată...........................................................................................90 Meniuri Listare după dată...............................................................................................................................91 Opţiunile de redare: meniul redare ...............................................................................................92 a Ordine imprimare (crearea unei ordini de imprimare DPOF) ...........................................93 b Prezentare diapozitive ..............................................................................................................................97 d Protejare ...........................................................................................................................................................98 f Rotire imagine ............................................................................................................................................. 100 E Notă vocală ..................................................................................................................................................... 101 h Copiere (Copiere între memoria internă şi cardul de memorie)................................. 103

Editarea fotografiilor ......................................................................................................................104 Funcţiile de editare........................................................................................................................... 104 Editarea fotografiilor........................................................................................................................ 106 k Retuşare rapidă: Creşterea contrastului şi a saturaţiei ....................................................... 106 I D-Lighting: Îmbunătăţirea luminozităţii şi a contrastului................................................. 107 e Estompare piele: Estomparea tonurilor pielii........................................................................... 108 p Efecte filtre: Filtru digital ......................................................................................................................... 110 g Imagine mică: Reducerea dimensiunii imaginii..................................................................... 112 a Decupare: Crearea unei copii decupate ...................................................................................... 113

viii


Cuprins Înregistrarea şi redarea filmelor .................................................................................................115 Înregistrarea filmelor ....................................................................................................................... 115 Schimbarea setărilor de înregistrare a filmelor............................................................................... 117 Opţiuni film ......................................................................................................................................................... 118 Mod focalizare autom. .................................................................................................................................. 119 Reducere zgomot vânt ................................................................................................................................ 119 Redarea filmului................................................................................................................................. 120 Ştergerea unui film .......................................................................................................................................... 120

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante ........................................................121 Conectarea la TV................................................................................................................................ 121 Conectarea la computer................................................................................................................. 122 Înainte de a conecta aparatul foto......................................................................................................... 122 Transferul imaginilor de pe aparatul foto pe un calculator.................................................... 123 Încărcarea în timpul conectării la computer.................................................................................... 127 Conectarea la imprimantă ............................................................................................................. 129 Conectarea aparatului foto la o imprimantă ................................................................................... 130 Imprimarea fotografiilor una câte una ................................................................................................ 131 Imprimarea mai multor fotografii........................................................................................................... 132

Noţiuni elementare de setare a aparatului foto...................................................................135 Meniu setare ....................................................................................................................................... 135 Ecran de întâmpinare .................................................................................................................................... 137 Fus orar şi dată.................................................................................................................................................... 138 Setări monitor ..................................................................................................................................................... 141 Imprimare dată (Imprimarea datei şi a orei)..................................................................................... 143 VR electronic........................................................................................................................................................ 144 Detecţie mişcare ............................................................................................................................................... 145 Asistenţă AF.......................................................................................................................................................... 146 Zoom digital ....................................................................................................................................................... 146 Setări sunet........................................................................................................................................................... 147 Oprire automată ............................................................................................................................................... 147 Formatare memorie/Formatare card ................................................................................................... 148 Limba/Language............................................................................................................................................... 149 Mod video ............................................................................................................................................................ 149 Încărcare de la computer............................................................................................................................. 150 Avertizare clipire................................................................................................................................................ 151 Resetare totală.................................................................................................................................................... 153 Versiune firmware ........................................................................................................................................... 155

ix


Cuprins Întreţinerea aparatului foto .........................................................................................................156 Maximizarea duratei de viaţă şi a performanţelor aparatului foto ................................. 156 Curăţarea................................................................................................................................................................ 158 Stocarea.................................................................................................................................................................. 158

Note tehnice şi index .....................................................................................................................159 Accesorii opţionale........................................................................................................................... 159 Carduri de memorie aprobate.................................................................................................................. 160 Nume fişiere de imagine/sunet şi dosare................................................................................. 161 Mesaje de eroare............................................................................................................................... 162 Localizarea defecţiunilor ................................................................................................................ 166 Specificaţii............................................................................................................................................ 173 Standarde acceptate ...................................................................................................................................... 176 Index ...................................................................................................................................................... 177

x


Introducere

Despre acest manual

Introducere

Vă mulţumim pentru achiziţionarea unui aparat foto digital Nikon COOLPIX S3100. Acest manual a fost redactat pentru a vă ajuta să vă bucuraţi de fotografiile efectuate cu aparatul dumneavoastră foto digital Nikon. Citiţi acest manual cu atenţie înainte de utilizare şi păstraţi-l într-un loc unde toţi cei care utilizează produsul să îl poată citi. Simboluri şi convenţii Pentru a simplifica identificarea informaţiilor de care aveţi nevoie, sunt utilizate următoarele simboluri şi convenţii:

B

Această pictogramă marchează atenţionări, informaţii care trebuie citite înainte de utilizare pentru a preveni deteriorarea aparatului foto.

D

Această pictogramă denotă indicaţii, informaţii suplimentare ce v-ar putea fi de folos atunci când utilizaţi aparatul foto.

C

Această pictogramă marchează note, informaţii pe care ar trebui să le citiţi înainte de a utiliza aparatul foto.

A

Această pictogramă indică disponibilitatea mai multor informaţii în altă parte a acestui manual.

Notaţii • Cardul de memorie Secure Digital (SD), cardul de memorie SDHC şi cardul de memorie SDXC vor fi menţionate drept un „card de memorie.” • Setarea la momentul achiziţiei este numită în continuare „setare implicită”. • Numele elementelor meniului afişat pe monitorul aparatului foto şi numele butoanelor sau ale mesajelor afişate pe monitorul computerului sunt afişate cu litere aldine. Mostre ecran În acest manual, imaginile sunt omise uneori din mostrele de afişaj astfel încât indicatorii monitorului să fie prezentaţi mai clar. Ilustraţii şi elemente afişate pe ecran Ilustraţiile şi afişajele text prezentate în acest manual pot diferi de cele afişate în realitate.

C

Memoria internă şi cardurile de memorie

Fotografiile efectuate cu acest aparat foto pot fi stocate în memoria internă a aparatului sau în cardurile de memorie detaşabile. Dacă se introduce un card de memorie, toate fotografiile noi vor fi stocate pe cardul de memorie, iar operaţiile de ştergere, redare şi formatare se vor aplica doar pentru fotografiile de pe cardul de memorie. Cardul de memorie trebuie scos înainte de formatarea memoriei interne sau de utilizarea acesteia pentru a stoca, a şterge sau a vizualiza fotografii.

1


Informaţii şi precauţii Învăţare continuă

Introducere

În cadrul angajamentului „Învăţare continuă” al Nikon pentru asistenţă şi educaţie permanentă, pe următoarele site-uri sunt disponibile informaţii actualizate permanent: • Pentru utilizatorii din S.U.A.: http://www.nikonusa.com/ • Pentru utilizatorii din Europa şi Africa: http://www.europe-nikon.com/support/ • Pentru utilizatorii din Asia, Oceania şi Orientul Mijlociu: http://www.nikon-asia.com/ Vizitaţi aceste site-uri pentru a fi la curent cu cele mai noi informaţii despre produse, sugestii, răspunsuri la întrebări frecvente (FAQ) şi sfaturi generale privind prelucrarea imaginilor digitale şi a fotografiilor. Puteţi beneficia de informaţii suplimentare de la reprezentanţa locală Nikon. Vizitaţi situl de la adresa de mai jos pentru informaţiile de contact. http://imaging.nikon.com/

Utilizaţi numai accesorii electronice marca Nikon Aparatele foto Nikon COOLPIX sunt concepute la cele mai înalte standarde şi includ circuite electronice complexe. Doar accesoriile electronice marca Nikon (inclusiv încărcătoarele pentru acumulatoare, acumulatoarele, adaptorul CA de încărcare şi adaptoarele CA) certificate de Nikon special pentru utilizarea cu acest aparat foto Nikon sunt create şi testate pentru utilizarea în limitele cerinţelor de funcţionare şi privind siguranţa ale acestui sistem de circuite electronice. UTILIZAREA ALTOR ACCESORII ELECTRONICE DECÂT NIKON POATE DETERIORA APARATUL FOTO ŞI POATE ANULA GARANŢIA NIKON. Utilizarea acumulatorilor reîncărcabili Li-ion de la terţe părţi care nu poartă sigiliu holografic Nikon poate interfera cu modul normal de funcţionare a aparatului foto sau poate conduce la supraîncălzirea, aprinderea, spargerea Sigiliul holografic: sau scurgerea lichidului din acumulatori. identifică acest dispozitiv ca Pentru mai multe informaţii despre accesoriile marca Nikon, contactaţi un fiind un produs autentic distribuitor local autorizat Nikon. Nikon.

Înainte de efectuarea fotografiilor importante Înainte de efectuarea fotografiilor la ocazii importante (cum ar fi nunţile sau înainte de a lua aparatul foto într-o excursie), faceţi o fotografie test pentru a vă asigura că aparatul foto funcţionează normal. Nikon nu va fi responsabil pentru deteriorările sau pierderea de profituri care pot rezulta ca urmare a funcţionării defectuoase a produsului.

Despre manuale • Nicio parte a manualelor incluse furnizate împreună cu acest produs nu poate fi reprodusă, transmisă, transcrisă, stocată pe un mediu portabil şi nu poate fi tradusă în nicio limbă, sub nicio formă, cu niciun mijloc, fără permisiunea prealabilă scrisă de la Nikon. • Nikon îşi rezervă drepturile de a modifica specificaţiile sau echipamentele hardware şi programele software descrise în aceste manuale oricând şi fără notificare prealabilă. • Nikon nu va fi responsabil pentru deteriorările rezultate din utilizarea acestui produs. • Am depus toate eforturile pentru a ne asigura că informaţiile cuprinse în aceste manuale sunt corecte şi complete şi am aprecia dacă aţi raporta orice erori sau omisiuni reprezentanţei Nikon din zona dumneavoastră (adresa oferită separat).

2


Informaţii şi precauţii

Notă cu privire la interzicerea copierii sau reproducerii

Introducere

Reţineţi că simpla posesie a materialului care a fost copiat sau reprodus digital cu ajutorul unui scaner, aparat digital foto sau al altui dispozitiv poate fi pedepsită prin lege. • Articole a căror copiere sau reproducere este interzisă prin lege Nu copiaţi şi nu reproduceţi bancnote, monede, titluri, obligaţiuni guvernamentale sau obligaţiuni guvernamentale locale chiar dacă astfel de copii sau reproduceri sunt ştampilate ca fiind „Mostre.” Copierea sau reproducerea bancnotelor, monedelor sau titlurilor care circulă într-o ţară străină este interzisă. Fără permisiunea prealabilă a guvernului, copierea sau reproducerea de mărci poştale sau cărţi poştale neutilizate emise de guvern este interzisă. Copierea sau reproducerea de timbre emise de guvern şi de documente aprobate prin lege este interzisă. • Atenţionări privind anumite copii sau reproduceri Guvernul a emis atenţionări privind copiile sau reproducerile de titluri emise de companii private (acţiuni, chitanţe, cecuri, tichete cadou etc.), bonurile de schimb sau cupoanele, cu excepţia unui număr minim de copii necesare ce vor fi oferite de o companie în scop comercial. De asemenea, nu copiaţi şi nu reproduceţi paşapoarte emise de guvern, licenţe emise de agenţii publice şi grupuri private, carduri de identificare şi tichete, precum permise şi bonuri de masă. • Respectarea notelor privind drepturile de autor Copierea sau reproducerea de creaţii protejate de drepturi de autor precum cărţile, muzica, picturile, gravurile în lemn, hărţile, desenele, filmele şi fotografiile, este reglementată de legile naţionale şi internaţionale privind drepturile de autor. Nu utilizaţi acest produs în scopul efectuării de copii ilegale sau pentru a încălca legile privind drepturile de autor.

Casarea dispozitivelor de stocare a datelor Reţineţi că ştergerea de imagini sau formatarea dispozitivelor de stocare a datelor precum cardurile de memorie sau memoria încorporată a aparatului foto nu şterge complet datele originale ale imaginii. Fişierele şterse pot fi uneori recuperate din dispozitivele de stocare casate utilizând un software disponibil în comerţ, ceea ce poate duce la utilizarea rău intenţionată a datelor personale conţinute de imagini. Asigurarea confidenţialităţii unor astfel de date intră în responsabilitatea utilizatorului. Înainte de a renunţa la un dispozitiv de stocare a datelor sau de a transfera proprietatea unei alte persoane, ştergeţi toate datele utilizând un software pentru ştergere disponibil în comerţ sau formataţi dispozitivul şi umpleţi-l complet cu imagini care nu conţin informaţii private (de exemplu fotografii cu cer liber). De asemenea, trebuie să înlocuiţi oricare din imaginile selectate pentru opţiunea Selectaţi o imagine în setarea Ecran de întâmpinare (A 137). Aveţi grijă să evitaţi rănirea sau deteriorarea de bunuri când distrugeţi fizic dispozitivele de stocare date.

3


Componentele aparatului foto Corpul aparatului foto Introducere

1

2

3

4

5

6

9

Apărătoare obiectiv închisă

8 1

Butonul declanşare ........................................... 26

2

Control zoom........................................................ 25 f: Unghi larg.................................................. 25 g: Telefotografie............................................. 25 h: Redare miniaturi ................................... 74 i: Zoom redare .............................................. 77 j: Ajutor ............................................................ 52

3

4

Comutator alimentare/Indicator luminos aparat pornit........................................17, 22, 147

7

4

Flash (Bliţ)................................................................. 31

5

Indicator luminos autodeclanşator ......... 33 Dispozitiv iluminare asistenţă AF........... 146

6

Obiectiv........................................................158, 173

7

Microfon încorporat.............................101, 115

8

Apărătoare obiectiv........................................ 156

9

Buclă pentru curea aparat foto .................. 11


Componentele aparatului foto

1 Introducere

2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

13 14

15 16

17

1

Indicator luminos încărcare ...............15, 127 Bec bliţ....................................................................... 32

10

2

Buton b (e înregistrare film) .......... 8, 115

11 Montură trepied ............................................... 174

3

Buton A (mod fotografiere).................. 8, 36

12 Difuzor ..........................................................102, 120

4

Buton c (redare) ................................. 8, 28, 79

13 Capac conector................. 121, 123, 130, 161

5

Selector multiplu ................................................... 9

6

Buton k (aplică selecţia) ................................. 9

7

Buton l (ştergere) ............... 29, 29, 102, 120

15 Cameră acumulator .......................................... 12

8

Buton d....................................10, 37, 92, 136

16 Fantă card de memorie .................................. 20

9

Monitor ................................................................ 6, 23

14

Conector USB/Conector ieşire audio/ video...................................................121, 123, 130

Capac compartiment acumulator/ fantă card de memorie............................ 12, 20

17 Zăvor acumulator....................................... 12, 13

5


Componentele aparatului foto

Monitorul Introducere

Următoarele indicatoare pot apărea pe monitor în timpul efectuării fotografiilor şi redării (elementele afişate în realitate variază în funcţie de setările curente ale aparatului foto). Indicatoarele care apar pe monitor în timpul fotografierii şi redării dispar după câteva secunde (A 141).

Fotografiere 33 32

10

2 2

4 3

1

5

6 7

31

8 9 10

30 29

28 27 26 25

+1.0 1600

24

1/250

F 3.2

23

18 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Mod fotografiere* ........... 22, 52, 66, 69, 115 Mod macro............................................................. 34 Indicator zoom............................................. 25, 34 Indicator focalizare ............................................ 26 Indicator AE/AF-L................................................ 65 Mod bliţ .................................................................... 31 Indicator încărcare acumulator ................. 22 Pictogramă Detecţie mişcare............23, 145 Pictogramă VR electronic ............................144 Reducere zgomot vânt .................................119 Indicator „dată nesetată”..............................162 Destinaţie călătorie..........................................138 Imprimare dată ..................................................143 Opţiuni film ..........................................................118 Mod imagine......................................................... 38 a Număr de expuneri rămase 16 (imagini statice)............................................... 22 b Lungime film ..................................................115 17 Indicator memorie internă ........................... 23

6

*

13 14 15

999

999 9999

22 21 20 19

11 12

a

1m00s 1m00s

16

b

18 Valoarea diafragmă............................................ 26 19 Zonă focalizare (automat) ..................... 26, 46 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Zonă focalizare (pentru Manual sau Centru)....................................................................... 46 Zonă focalizare (prioritate faţă, detectare animal de casă) ............................ 26, 46, 63, 66 Zonă focalizare (urmărire subiect) ........... 69 Viteza de declanşare ......................................... 26 Sensibilitate ISO ........................................... 32, 44 Valoare compensare expunere.................. 35 Estompare piele........................................... 66, 68 Cronometru zâmbet................................. 66, 68 Ochi deschişi.......................................................... 68 Opţiuni culoare .................................................... 45 Mod balans alb..................................................... 40 Mod declanşare continuă...................... 42, 63 Indicator autodeclanşator............................. 33 Declanşare automată....................................... 63

Indicatorii afişaţi variază în funcţie de modul curent de fotografiere.


Componentele aparatului foto

Introducere

Redare 1 20 19

18 17 16

5

2 3 4

6

15/05/2011 12:00 9999.JPG

15 14 13

7 8 999/ 999

12 11

10

999/ 999 9999/9999

a 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dată înregistrare.................................................. 18 Oră înregistrare .................................................... 18 Pictogramă protejare ....................................... 98

Indicator încărcare acumulator ................. 22 2

Opţiuni film ........................................................118 Mod imagine2....................................................... 38 a Număr cadru curent/ număr total de cadre................................... 28 b Lungime film ..................................................120

9

b

10 Indicator memorie internă............................ 28 11 Ghid redare filme ............................................. 120 12

Indicator volum ......................................102, 120 Pictograma album în modul fotografii favorite1.............................. 81 Pictogramă categorie în modul sortare automată1.............................. 86

1m00s 1m00s

13 14 15 16 17 18 19 20

Adăugare la ghidul fotografiilor favorite .........................................................................................80 Efecte filtre pictogramă .............................. 110 Pictogramă estompare piele .................... 108 Pictogramă ordine imprimare .................... 93 Pictogramă Imagine mică .......................... 112 Pictogramă D-Lighting................................. 107 Pictogramă retuşare rapidă....................... 106 Pictogramă notă vocală............................... 102 Număr şi tip fişier ............................................. 161

1

Este afişată pictograma albumului sau a categoriei din modul sortare automată selectate momentan în modul redare. 2 Indicatorii afişaţi variază în funcţie de setarea folosită la fotografiere.

7


Operaţiuni de bază Butonul A (mod fotografiere) Introducere

• Apăsaţi pe butonul A în modul redare pentru a intra în modul fotografiere. • Apăsaţi pe butonul A în modul fotografiere pentru a afişa meniul de selecţie a modului fotografiere şi pentru a schimba modurile de fotografiere (A 36).

Butonul c (redare) • Apăsaţi pe butonul c în modul fotografiere pentru a intra în modul redare. • Apăsaţi pe butonul c în modul redare pentru a afişa meniul selecţie mod redare şi pentru a schimba modurile de redare (A 79). • Dacă aparatul foto este oprit, ţineţi apăsat butonul c pentru a porni aparatul foto în modul redare.

Butonul b (e Înregistrare film) • Apăsaţi pe butonul b (e înregistrare film) în modul de fotografiere pentru a începe înregistrarea unui film (A 115). Apăsaţi pe butonul b (e înregistrare film) din nou pentru a opri înregistrarea filmului. • Apăsaţi pe butonul b (e înregistrare film) în modul de redare pentru a intra în modul fotografiere.

8


Operaţiuni de bază

Selector multiplu Introducere

Operaţi cu ajutorul selectorului multiplu în sus (H), în jos (I), la stânga (J) sau la dreapta (K) sau apăsaţi butonul k.

Fotografiere Afişează meniul m (mod bliţ) (A 31) sau mută cursorul în sus

Afişează meniul n (autodeclanşator) (A 33)

Afişează ghidul o (compensare expunere) (A 35)

Mod bliţ

Aplicare selecţie

Afişează meniul p (mod macro) (A 34) sau mută cursorul în jos

Redare 15/05/2011 15:30 0004.JPG

Selectare fotografie anterioară

4/

4

Selectare fotografia următoare

Ecranul meniului Deplasare cursor în sus Deplasare cursor spre stânga sau revenire la ecranul anterior

Deplasare cursor spre dreapta sau deplasare la ecranul următor (aplicare selecţie)

Plajă

Meniu fotografiere

Aplicare selecţie Deplasare cursor (deplasare la ecranul în jos următor)

Mod imagine Balans de alb Continuu Sensibilitate ISO Opţiuni culoare Mod zonă AF Mod focalizare autom.

9


Operaţiuni de bază

Butonul d Introducere

Apăsaţi pe butonul d pentru afişarea meniului modului selectat. • Folosiţi selectorul multiplu pentru a naviga prin meniuri (A 9). • Selectaţi o filă din stânga pentru a deschide meniul filei selectate. • Pentru a ieşi din meniu, apăsaţi din nou pe butonul d. Filă pentru meniurile disponibile în modul curent de fotografiere/ redare Filă pentru afişarea meniului pentru film (în timpul modului de înregistrare) Filă pentru afişarea meniului de setare

Este afişat când meniul conţine două sau mai multe pagini Configurare Ecran de întâmpinare Fus orar şi dată Setări monitor Imprimare dată VR electronic Detecţie mişcare Asistenţă AF

Afişat când există unul sau mai multe elemente din meniu de urmărit

Este afişat când sunt disponibile mai multe elemente din meniu anterioare

Configurare Avertizare clipire Resetare totală Versiune firmware

Selectaţi o opţiune şi apăsaţi pe butonul k sau pe selectorul multiplu K pentru a trece la următorul set de opţiuni

10

Avertizare clipire Activată Dezactivată

Apăsaţi pe butonul k sau selectorul multiplu K pentru a aplica selecţia


Operaţiuni de bază

Comutarea între filele din ecranul de meniuri În ecranul de meniuri afişat la apăsarea butonului d (A 10), selectaţi fila din extremitatea stângă pentru a comuta la meniul din fila selectată. Mod imagine Balans de alb Continuu Sensibilitate ISO Opţiuni culoare Mod zonă AF Mod focalizare autom.

Apăsaţi pe selectorul multiplu H sau I pentru a selecta o filă, apoi apăsaţi fie butonul k, fie K

Ecran de întâmpinare Fus orar şi dată Setări monitor Imprimare dată VR electronic Detecţie mişcare Asistenţă AF

Introducere

Apăsaţi pe selectorul multiplu J pentru a evidenţia fila

Configurare

Meniu fotografiere

Meniu fotografiere Mod imagine Balans de alb Continuu Sensibilitate ISO Opţiuni culoare Mod zonă AF Mod focalizare autom.

Se afişează meniul selectat

Butonul de declanşare Aparatul foto are un buton de declanşare cu două trepte. Pentru a seta focalizarea şi expunerea, apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate, oprindu-vă când simţiţi rezistenţă. Când butonul de declanşare se apasă până la jumătate, sunt setate focalizarea şi expunerea (valorile vitezei de declanşare şi diafragmei). Focalizarea şi expunerea rămân blocate atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. Cu butonul de declanşare menţinut în această poziţie, declanşaţi şi fotografiaţi apăsând butonul de declanşare până la capăt. Nu apăsaţi cu putere butonul de declanşare deoarece este posibil să provocaţi tremuratul aparatului şi imagini neclare.

Apăsaţi pe butonul de declanşare până la jumătate pentru a seta focalizarea şi expunerea

Apăsaţi pe butonul de declanşare până la capăt pentru a fotografia

Fixarea curelei aparatului foto

11


Primii paşi

Introducerea acumulatorului Introduceţi un acumulator li-ion reîncărcabil EN-EL19 (inclus) în aparatul foto. • Încărcaţi acumulatorul înainte de prima utilizare sau când acumulatorul este aproape descărcat (A 14).

Deschideţi capacul camerei acumulatorului/ fantei cardului de memorie.

2

Introduceţi acumulatorul.

Primii paşi

1

Cameră acumulator

Utilizaţi muchia acumulatorului pentru a împinge zăvorul portocaliu al acumulatorului în direcţia indicată de săgeată (1) în timp ce inseraţi acumulatorul (2). Când acumulatorul este introdus complet, zăvorul bateriei se va închide pe poziţia sa.

B

Introducerea acumulatorului

Introducerea acumulatorului în altă poziţie decât cea marcată sau cu polaritatea inversată poate deteriora aparatul foto. Verificaţi dacă acumulatorul este corect orientat.

3

12

Închideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie.


Introducerea acumulatorului

Scoaterea acumulatorului

B

Primii paşi

Opriţi aparatul foto (A 17) şi asiguraţi-vă că indicatorul luminos aparat pornit şi monitorul sunt stinse înainte de a deschide capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie. Pentru a scoate acumulatorul, deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie şi împingeţi zăvorul portocaliu al acumulatorului în direcţia indicată de săgeată (1). Apoi, acumulatorul poate fi scos cu mâna (2). • Reţineţi că aparatul foto, acumulatorul şi cardul de memorie se pot înfierbânta în timpul utilizării; fiţi precauţi la scoaterea acumulatorului.

Note privind acumulatorul

• Citiţi şi respectaţi avertizările privind acumulatorul de la pagina iii şi secţiunea „Acumulatorul” (A 157) înainte de a utiliza acumulatorul. • Dacă acumulatorul nu se foloseşte o perioadă mai mare de timp, reîncărcaţi-l cel puţin o dată la şase luni şi consumaţi-l complet înainte de a-l depozita din nou.

13


Încărcarea acumulatorului Încărcaţi acumulatorul furnizat Li-ion EN-EL19 introdus în aparatul foto conectând adaptorul CA de încărcare EH-69P furnizat la aparatul foto prin intermediul cablului USB UC-E6 furnizat, şi apoi conectaţi adaptorul CA de încărcare la o priză electrică.

1

Pregătirea adaptorului CA de încărcare EH-69P.

Primii paşi

Dacă s-a furnizat şi un adaptor de priză*, conectaţi-l la priza adaptorului CA de încărcare. Împingeţi cu fermitate adaptorul de priză pentru a-l fixa. După conectare, încercarea de a scoate forţat adaptorul de priză poate duce la deteriorarea produsului. * Forma adaptorului de priză diferă în funcţie de ţara sau regiunea în care s-a achiziţionat aparatul foto. În Argentina şi Coreea, adaptorul CA de încărcare este însoţit de un adaptor de priză ataşat.

2

Introduceţi acumulatorul (A 12). Nu porniţi aparatul foto.

3

Conectaţi cablul USB furnizat pentru a conectat adaptorul CA de încărcare la aparatul foto. Verificaţi dacă aţi orientat corect conectorii. Nu încercaţi să introduceţi conectorii înclinaţi şi nu utilizaţi forţa la conectarea sau deconectarea cablului USB.

Cablu USB

14


Încărcarea acumulatorului

4

Introduceţi adaptorul CA de încărcare într-o priză electrică. Indicatorul luminos de încărcare este verde şi clipeşte rar pentru a indica încărcarea acumulatorului.

Primii paşi

Un acumulator complet descărcat se încarcă în aproximativ două ore şi zece minute.

În tabelul următor se explică starea indicatorului luminos de încărcare atunci când aparatul foto este conectat la o priză electrică.

Indicator luminos încărcare

5

Descriere

Clipeşte rar (verde)

Acumulatorul se încarcă.

Off (Oprit)

Acumulatorul nu se încarcă. La terminarea încărcării, indicatorul luminos de încărcare nu mai este verde şi nu mai clipeşte, adică se stinge.

Clipeşte (verde)

• Temperatura ambientală nu este recomandată pentru încărcare. Încărcaţi acumulatorul în interior la o temperatură ambiantă între 5°C şi 35°C. • Cablul USB sau adaptorul CA de încărcare nu este conectat corespunzător sau există o problemă cu acumulatorul. Deconectaţi cablul USB sau adaptorul CA de încărcare şi reconectaţi-le corespunzător sau schimbaţi acumulatorul.

Deconectaţi adaptorul CA de încărcare de la priza electrică şi apoi deconectaţi cablul USB.

15


Încărcarea acumulatorului

B

Note privind adaptorul CA de încărcare

Primii paşi

• Adaptorul CA de încărcare EH-69P se utilizează numai cu dispozitive compatibile. Nu se va utiliza cu altă marcă sau cu alt model de dispozitiv. • Înainte de utilizare, trebuie să citiţi şi să respectaţi avertizările referitoare la adaptorul CA de încărcare de la pagina iii şi secţiunea „Acumulatorul” (A 157). • EH-69P este compatibil cu prizele electrice CA de 100-240 V, 50/60 Hz. Pentru utilizare în alte ţări, utilizaţi adaptorul de priză (disponibil în comerţ) când este necesar. Pentru informaţii suplimentare referitoare la adaptoarele de priză consultaţi agenţia de turism. • Adaptorul CA de încărcare EH-69P se utilizează pentru încărcarea bateriilor introduse în aparatul foto. Aparatul foto nu se poate porni atunci când este conectat la o priză electrică cu adaptorul CA de încărcare. • Nu utilizaţi, în niciun caz, altă marcă sau model de adaptor CA, cu excepţia adaptorului CA de încărcare EH-69P sau a adaptorului CA prin USB. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta supraîncălziri sau deteriorări ale aparatului foto.

C

Sursă de alimentare CA

• Dacă se utilizează adaptorul CA EH-62G (disponibil separat; A 159), aparatul foto se alimentează de la o priză electrică şi se pot efectua şi reda fotografii. • Nu utilizaţi, în nicio circumstanţă, o altă marcă sau model de adaptor CA, cu excepţia adaptorului EH-62G. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta supraîncălziri sau deteriorări ale aparatului foto.

D

Încărcarea prin intermediul computerului sau a încărcătorului acumulatorului

• Când se conectează COOLPIX S3100 la un computer, se încarcă şi acumulatorul li-ion EN-EL19 (A 122, 150). • Acumulatorul li-ion EN-EL19 se mai poate încărca utilizând încărcătorul acumulatorului MH-66 (disponibil separat; A 159).

16


Încărcarea acumulatorului

Pornirea şi oprirea aparatului foto

C

Primii paşi

Apăsaţi comutatorul de alimentare pentru a porni aparatul foto. Indicatorul luminos aparat pornit (verde) va lumina, iar monitorul se va aprinde (indicatorul luminos aparat pornit se stinge când se aprinde monitorul). Apăsaţi comutatorul de alimentare din nou pentru a opri aparatul foto. Când aparatul foto este oprit, atât indicatorul luminos aparat pornit cât şi monitorul se vor opri. • Dacă aparatul foto este oprit, ţineţi apăsat butonul c pentru a porni aparatul foto în modul redare (A 28).

Funcţia de economisire a energiei (Oprire automată)

Dacă o perioadă de timp nu se efectuează nicio operaţiune, monitorul se va închide, aparatul foto va intra în modul veghe şi indicatorul luminos aparat pornit va clipi. Aparatul foto se va opri în mod automat dacă timp de alte trei minute nu este efectuată nicio operaţiune. • Pentru a reactiva monitorul cât timp indicatorul luminos pentru alimentare clipeşte, apăsaţi oricare din următoarele butoane: - Comutatorul de alimentare, declanşatorul, butonul A, butonul c sau butonul b (e înregistrare film). • În modul de fotografiere sau redare, aparatul foto va intra în modul veghe în aproximativ un minut (setare implicită). • Timpul permis să se scurgă înainte ca aparatul foto să intre în modul veghe poate fi modificat folosind opţiunea Oprire automată (A 147) din meniul de setări (A 135).

17


Setarea limbii, datei şi orei afişajului Când aparatul foto este pornit pentru prima oară, se afişează o casetă de dialog pentru selectarea limbii.

1

Apăsaţi pe comutatorul de alimentare pentru a porni aparatul foto.

Primii paşi

Indicatorul luminos aparat pornit (verde) va lumina, iar monitorul se va aprinde (indicatorul luminos aparat pornit se stinge când se aprinde monitorul).

2

Apăsaţi pe selectorul multiplu H sau I pentru a selecta limba dorită şi apăsaţi pe butonul k.

Limba/Language Polski Português Русский Română Suomi Svenska

Selector multiplu

3

Apăsaţi pe H sau I pentru a alege Da şi apăsaţi pe butonul k. Dacă s-a selectat Nu, data şi ora nu vor fi definite.

Anulare

Fus orar şi dată Alegeţi fusul orar şi setaţi data şi ora?

Da Nu Anulare

4

Apăsaţi pe J sau K pentru a selecta fusul dvs. orar local (A 140) şi apăsaţi pe butonul k.

Înapoi

D

Oră de vară

Dacă ora de vară este activă, apăsaţi pe selectorul multiplu H în ecranul de selecţie al fusului orar afişat la pasul 4 pentru a activa opţiunea oră de vară. Când opţiunea oră de vară este activată, în partea de sus a monitorului este afişat W. Pentru a opri opţiunea oră de vară, apăsaţi pe I.

18

Înapoi


Setarea limbii, datei şi orei afişajului

5

Apăsaţi pe H, I, J sau K pentru a edita data şi ora şi apăsaţi pe butonul k. Selectaţi un câmp: Apăsaţi pe K sau J (evidenţierea comută între Z, L, A, oră şi minut).

Format dată An/Lună/Zi Lună/Zi/An Zi/Lună/An

Primii paşi

6

Apăsaţi pe H sau I pentru a alege ordinea în care sunt afişate ziua, luna şi anul şi apăsaţi pe butonul k sau pe K.

Dată şi oră Z

L

A

Editaţi valoarea: Apăsaţi pe H sau pe I. Aplicaţi setările: Selectaţi câmpul pentru minut şi apăsaţi pe butonul k sau pe K.

Editare

Când setările sunt aplicate, obiectivul se extinde şi afişajul monitorului trece în modul fotografiere.

D

Imprimarea datei şi modificarea datei şi a orei

• Pentru a imprima data pe imagine, activaţi opţiunea Imprimare dată (A 143) în meniul de setare (A 135) după ce aţi definit data şi ora. • Data şi ora corespunzătoare ceasului aparatului foto pot fi modificate cu ajutorul setării Fus orar şi dată (A 138) din meniul de configurare (A 135).

19


Introducerea cardurilor de memorie

Primii paşi

Fişierele de imagine, sunet şi film sunt stocate în memoria internă a aparatului foto (aproximativ 45 MB) sau pe carduri de memorie Secure Digital (SD) amovibile (disponibile contra cost; A 160). Dacă se introduce un card de memorie în aparatul foto, datele sunt stocate automat pe cardul de memorie, iar datele înregistrate pe cardul de memorie pot fi redate, şterse sau transferate. Scoateţi cardul de memorie pentru a stoca fotografii în memoria internă sau pentru a reda, şterge sau transfera fotografii din memoria internă.

1

Asiguraţi-vă că indicatorul luminos aparat pornit şi monitorul sunt oprite şi deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie. Asiguraţi-vă că aţi oprit aparatul foto înainte de a deschide capacul.

2

Introduceţi cardul de memorie.

Fantă card de memorie

Glisaţi cardul de memorie corect până când se blochează cu un clic.

B

Introducerea cardurilor de memorie

Introducerea cardului de memorie cu cealaltă parte sau invers poate deteriora aparatul foto sau cardul de memorie. Verificaţi dacă orientarea cardului de memorie este corectă.

3

Închideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie.

Scoaterea cardurilor de memorie

20

Înainte de a scoate cardurile de memorie, opriţi aparatul foto şi confirmaţi dacă indicatorul luminos aparat pornit şi monitorul sunt oprite. Deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie şi apăsaţi pe card în dreptul (1) pentru a-l scoate parţial. Apoi cardul poate fi îndepărtat cu mâna. Nu încercaţi să scoateţi cardul în poziţie înclinată (2). • Reţineţi că aparatul foto, acumulatorul şi cardul de memorie se pot înfierbânta în timpul utilizării; fiţi atent la scoaterea acumulatorului sau a cardului de memorie.


Introducerea cardurilor de memorie

B

Formatarea cardurilor de memorie

B

Comutatorul de protejare la scriere

Cardurile de memorie sunt echipate cu un comutator de protejare la scriere. Atunci când acest comutator este în dreptul poziţiei „blocare”, datele nu pot fi scrise sau şterse de pe cardul de memorie. În cazul în care comutatorul este în dreptul poziţiei „blocare”, deblocaţi-l glisând comutatorul în poziţia „scriere” pentru a înregistra sau şterge imaginile sau a formata cardul de memorie.

B

Primii paşi

Dacă este afişat mesajul din dreapta, cardul de memorie trebuie formatat înainte de a fi utilizat (A 148). Reţineţi că formatarea şterge Cardul nu este formatat. permanent toate fotografiile şi celelalte date de pe cardul de Formataţi cardul? memorie. Asiguraţi-vă că aţi efectuat copii după toate imaginile pe care doriţi să le păstraţi înainte de a formata cardul de memorie. La formatarea cardului de memorie, folosiţi selectorul multiplu pentru a Da selecta Da şi apăsaţi pe butonul k. Se va afişa dialogul de confirmare. Nu Pentru a începe formatarea, selectaţi Formatare şi apăsaţi pe butonul k. • Nu opriţi aparatul foto şi nu deschideţi capacul camerei acumulatorului/fanta cardului de memorie până când nu se încheie formatarea. • Cardurile de memorie folosite anterior în alte dispozitive trebuie formatate cu acest aparat foto prima dată când sunt introduse în COOLPIX S3100 (A 148).

Comutator protejare la scriere

Carduri de memorie

• Utilizaţi doar carduri de memorie Secure Digital. • Nu efectuaţi următoarele operaţii în timpul formatării, în timp ce datele sunt scrise pe cardul de memorie sau sunt şterse din acesta sau în timpul transferării datelor la un computer. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta pierderi de date sau deteriorări ale aparatului foto sau ale cardului de memorie: - Scoateţi acumulatorul sau cardul de memorie - Opriţi aparatul foto - Deconectaţi adaptorul CA • Nu formataţi cardul de memorie utilizând un computer. • Nu demontaţi sau modificaţi. • Nu scăpaţi, nu îndoiţi şi nu expuneţi la apă sau la şocuri fizice puternice. • Nu atingeţi terminalele metalice cu degetele sau obiecte metalice. • Nu lipiţi etichete sau abţibilduri pe cardul de memorie. • Nu lăsaţi sub acţiunea directă a soarelui, în vehicule închise sau în zone expuse la temperaturi ridicate. • Nu expuneţi la umiditate, praf sau la gaze corozive.

21


Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul A (automat)

Pasul 1 Pornirea aparatului foto şi selectarea modului A (automat) Această secţiune descrie cum puteţi fotografia în modul A (automat), un mod automat, „vizează şi declanşează”, recomandat utilizatorilor începători ai aparatelor foto digitale.

1

Apăsaţi pe comutatorul de alimentare pentru a porni aparatul foto. Obiectivul se extinde şi monitorul se aprinde. În momentul achiziţiei, aparatul foto este setat la modul A (automat). Treceţi la pasul 4.

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul A (automat)

2

Apăsaţi pe butonul A.

3

Apăsaţi pe selectorul multiplu H sau I pentru a alege A Mod automat şi apăsaţi butonul k.

Mod automat

Selector multiplu

4

Verificaţi indicatorul pentru nivelul de încărcare al acumulatorului şi numărul de expuneri rămase. Indicator încărcare acumulator

Descriere

b

Nivel acumulator ridicat.

B

Nivel acumulator scăzut. Pregătiţi-vă să încărcaţi sau să înlocuiţi acumulatorul.

N Bateria este consumată.

Indicator încărcare acumulator

9

Număr de expuneri rămase

Nu se poate fotografia. Încărcaţi sau înlocuiţi acumulatorul.

Numărul de expuneri rămase Numărul de fotografii care pot fi stocare este afişat. Numărul de fotografii care pot fi stocate depinde de capacitatea memoriei interne sau a cardului de memorie şi de setările modului imagine (A 39).

22


Pasul 1 Pornirea aparatului foto şi selectarea modului A (automat)

Indicatoare afişate în modul A (automat) Pictograma detecţie mişcare Efectele mişcării subiectului şi ale tremuratului aparatului foto sunt reduse.

Mod fotografiere A afişat în modul A (automat).

9

Mod imagine Se afişează combinaţia între calitatea imaginii (compresie) şi dimensiunea imaginii. Setarea implicită este k 4320×3240.

• Indicatorii şi informaţiile despre fotografie afişate în timpul fotografierii şi al redării se vor opri după câteva secunde (A 141). • Dacă monitorul s-a închis în modul veghe pentru a economisi energie (indicatorul luminos aparat pornit clipeşte) (A 147), apăsaţi pe butonul următor pentru reactivarea acestuia. - Comutatorul de alimentare, butonul de declanşare, butonul A sau butonul b (e înregistrare film)

D

Funcţiile disponibile în modul A (automat)

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul A (automat)

Indicator memorie internă Indică faptul că fotografiile sunt stocate în memoria internă a aparatului foto (aproximativ 45 MB). Când un card de memorie este introdus în aparatul foto, C nu se va mai afişa, iar imaginile vor fi stocate pe cardul de memorie.

Opţiuni film O opţiune de film este afişată pentru înregistrarea unui film (A 115, 118).

• Se poate regla modul bliţ (A 31) şi se poate aplica autodeclanşatorul (A 33), modul macro (A 34) şi compensarea expunerii (A 35). • Apăsaţi pe butonul d pentru a specifica setările pentru toate elementele meniului de fotografiere (A 37) în funcţie de condiţiile de fotografiere. Combinaţia dintre calitatea imaginii (compresie) şi dimensiunea imaginii poate fi setată cu ajutorul opţiunii Mod imagine din meniul de fotografiere.

D

Detecţie mişcare

Consultaţi Detecţie mişcare (A 145) în meniul de setare (A 135), pentru mai multe informaţii.

D

Reducerea electronică a vibraţiilor

Când modul bliţ (A 31) se setează la W (oprit) sau Y (sincronizare lentă) cu opţiunea VR electronic (A 144) în meniul de setare setată la Automată, pe monitor se poate afişa pictograma w. Afişarea w prezintă condiţiile de fotografiere în care efectele tremuratului aparatului foto pot fi pronunţate. În astfel de situaţii, aparatul foto reduce efectele tremuratului în imagini înainte de a le înregistra.

23


Pasul 2 Încadrarea unei imagini

1

Pregătirea aparatului foto. Ţineţi aparatul foto fix cu ambele mâini, având grijă ca degetele şi alte obiecte să nu blocheze obiectivul, bliţul, dispozitivul de iluminare asistenţă AF, microfonul şi difuzorul. Atunci când fotografiaţi în orientarea portret („pe înălţime”), întoarceţi aparatul foto astfel încât bliţul încorporat să fie situat deasupra obiectivului.

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul A (automat)

24

2

Încadraţi fotografia. Cu setările implicite, o faţă detectată de aparatul foto va fi încadrată de un chenar galben dublu (zonă de focalizare). Pot fi detectate până la 12 feţe. Dacă sunt detectate mai multe feţe, cea mai apropiată faţă de aparatul foto va fi încadrată de o margine dublă, iar celelalte de o singură margine. Dacă fotografiaţi alte subiecte decât oameni sau încadraţi un subiect pentru care nu este detectată o faţă, nu se va afişa zona de focalizare. Încadraţi imaginea astfel încât subiectul respectiv să se afle în apropierea centrului cadrului.

9


Pasul 2 Încadrarea unei imagini

Folosirea zoomului Micşorare

Zoom optic

Mărire

Zoom digital

Zoom digital Atunci când zoomul aparatului foto este în poziţia maximă de apropiere a zoomului optic, prin rotirea şi menţinerea controlului zoomului la g se declanşează zoomul digital. Subiectul este mărit de până la 4×, nivelul de zoom optic maxim posibil.

Zoom optic maxim

Zoom digital activat

Când zoomul digital este activat, zona de focalizare va fi situată pe centrul cadrului, iar zona de focalizare nu este afişată.

C

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul A (automat)

Utilizaţi controlul zoomului pentru a activa zoomul optic. Rotiţi controlul zoomului spre g pentru a apropia, astfel încât subiectul să ocupe o porţiune mai mare din cadru, sau spre f pentru a depărta, mărind astfel spaţiul vizibil în cadru. • La pornirea aparatului foto, poziţia zoomului este setată la poziţia maximă pentru unghi larg. • Indicatorul de zoom este afişat în partea de sus a monitorului când controlul zoomului este rotit.

Zoomul digital şi interpolarea

Spre deosebire de zoomul optic, zoomul digital utilizează un proces de creare a imaginilor digitale, numit interpolare, pentru a mări imaginile, care conduce la o uşoară deteriorare a calităţii imaginii în funcţie de modul imagine (A 38) şi de nivelul de mărire al zoomului digital. Interpolarea se aplică la poziţiile de zoom peste V, atunci când se realizează imagini statice. Când zoomul este mărit dincolo de poziţia V, interpolarea este iniţiată, iar indicatorul de zoom devine galben pentru a indica faptul că s-a aplicat interpolarea. Poziţia de V se deplasează la dreapta pe măsură ce dimensiunea imaginii descreşte, permiţând confirmarea poziţiei de zoom la care fotografierea fără interpolare este posibilă la setarea modului de imagine curent.

Imagine de dimensiune mică Zoomul digital se poate dezactiva selectând opţiunea Zoom digital (A 146) în meniul de setare (A 135).

25


Pasul 3 Focalizarea şi fotografierea

1

Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate. Când butonul de declanşare se apasă până la jumătate (A 11), aparatul foto setează focalizarea şi expunerea (valorile vitezei de declanşare şi diafragmei). Focalizarea şi expunerea rămân blocate atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate.

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul A (automat)

Când o faţă este detectată, aceasta este încadrată de o margine dublă care indică zona activă de focalizare. Când subiectul este focalizat, marginea dublă va avea culoarea verde.

1/250

Viteza de declanşare

F 3.2

Valoarea diafragmă

Când nu se detectează o faţă, aparatul foto selectează automat zona de focalizare (până la nouă zone) conţinând subiectul cel mai apropiat de aparatul foto. Când subiectul este focalizat, zona de focalizare activă străluceşte în culoarea verde. 1/250

Viteza de declanşare

F 3.2

Valoarea diafragmă

Atunci când utilizaţi un zoom digital, zona de focalizare nu este afişată, iar aparatul foto focalizează pe centrul cadrului. După ce focalizarea este efectuată, indicatorul de focalizare (A 6) va avea culoarea verde. Dacă zona sau indicatorul de focalizare clipeşte în culoarea roşie atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate, camera nu poate focaliza. Modificaţi compoziţia şi apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate din nou.

2

Apăsaţi pe butonul de declanşare până la capăt. Declanşatorul este eliberat, iar fotografia este înregistrată pe cardul de memorie sau în memoria internă.

26


Pasul 3 Focalizarea şi fotografierea

B

În timpul înregistrării

În timpul înregistrării imaginilor, afişajul cu numărul de expuneri rămas va clipi. Nu deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie în timp ce se înregistrează imagini. Oprirea alimentării sau scoaterea cardului de memorie în aceste condiţii poate duce la pierderea datelor sau la deteriorări ale aparatului foto sau ale cardului de memorie.

B

Focalizarea automată

B

Când subiectul se află aproape de aparatul foto

Dacă aparatul foto nu poate să focalizeze, încercaţi să fotografiaţi cu modul macro (A 34) sau cu modul scenă Primplan (A 59).

B

Notă privind Detectarea feţei

Consultaţi Mod zonă AF (A 46) şi „Detectarea feţei” (A 48) pentru mai multe informaţii.

D

Dispozitiv iluminare asistenţă AF şi bliţ

Dacă subiectul nu este iluminat corespunzător, dispozitivul de iluminare asistenţă AF (A 146) poate lumina atunci când butonul declanşator este apăsat până la jumătate sau bliţul (A 31) se poate declanşa atunci când este apăsat butonul declanşator până la capăt.

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul A (automat)

Focalizarea automată poate să nu funcţioneze conform aşteptărilor în următoarele situaţii. În anumite cazuri rare, este posibil ca subiectul să nu fie focalizat, chiar dacă zona de focalizare şi indicatorul de focalizare au culoarea verde şi strălucesc: • Subiectul este foarte întunecat • Obiecte cu luminozităţi foarte diferite sunt prezente în aceeaşi scenă (de ex. soarele aflat în spatele subiectului va face ca subiectul să fie puternic umbrit) • Nu există contrast între subiect şi fundal (de ex. când subiectul unui portret, purtând o cămaşă albă, stă în faţa unui zid alb) • Câteva obiecte sunt la distanţe diferite faţă de aparatul foto (de ex. subiectul este în interiorul unei cuşti) • Modele geometrice regulate (de ex. un transperant sau ferestre într-un zgârie-nori). • Subiectul se deplasează rapid În situaţiile menţionate mai sus, încercaţi să apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate pentru a refocaliza de câteva ori sau focalizaţi pe un alt subiect şi utilizaţi funcţia de blocare a focalizării (A 47). Când folosiţi blocarea focalizării, asiguraţi-vă că distanţa dintre aparatul foto şi subiectul pe care a fost blocată focalizarea este aceeaşi cu cea faţă de subiectul dorit.

27


Pasul 4 Redarea şi ştergerea fotografiilor Redarea fotografiilor (Mod redare) Apăsaţi pe butonul c (redare). Ultima fotografie făcută va fi afişată în modul redare cadru întreg.

Butonul b (e înregistrare film) Butonul c (redare)

Apăsaţi selectorul multiplu H sau J pentru a vizualiza imaginea anterioară. Apăsaţi pe I sau K pentru a vizualiza imaginea următoare. Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul A (automat)

Este posibil ca fotografiile să fie afişate rapid, la rezoluţie mică, în timp ce sunt citite de pe cardul de memorie sau de pe memoria internă.

Butonul A (mod Pentru a reveni la modul de fotografiere curent, fotografiere) apăsaţi pe butonul A sau pe butonul de declanşare. De asemenea, apăsarea pe butonul b (e înregistrare film) va readuce aparatul foto în modul de fotografiere. Când redaţi imagini stocate în memoria internă a aparatului foto, este afişat C. Când un card de memorie este introdus în aparatul foto, C nu este afişat, iar fotografiile stocate pe cardul de memorie sunt redate.

Selector multiplu

15/05/2011 15:30 0004.JPG

4/

4

Indicator memorie internă

C

Când monitorul s-a stins pentru economisirea energiei

Pentru a reactiva monitorul cât timp indicatorul luminos pentru alimentare clipeşte (A 147), apăsaţi oricare din următoarele butoane: - Comutatorul de alimentare, butonul de declanşare, butonul c sau butonul b (e înregistrare film).

C

Operaţii disponibile în modul redare

Consultaţi „Operaţiuni în modul redare cadru întreg” (A 72) şi „Editarea fotografiilor” (A 104) pentru mai multe informaţii.

C

Apăsând pe butonul c veţi deschide aparatul foto

Dacă aparatul foto este oprit, ţinând apăsat butonul c va porni în modul redare. Obiectivul nu se va extinde.

C

28

Vizualizarea fotografiilor

Fotografiile realizate utilizând detectarea feţei (A 48) sau detectarea animalului de casă (A 63) vor fi rotite şi afişate automat în modul redare cadru întreg, în funcţie de orientarea feţelor detectate, cu excepţia fotografiilor realizate utilizând Continuu, BSS sau Fotografiere în rafală 16 (A 42, 63) sau Urmărire prioritate faţă (A 71).


Pasul 4 Redarea şi ştergerea fotografiilor

Ştergerea fotografiilor nedorite

1

Apăsaţi pe butonul l pentru a şterge imaginea afişată în acel moment pe monitor. Pentru a ieşi fără a şterge fotografia, apăsaţi pe butonul d.

Apăsaţi pe selectorul multiplu H sau I pentru a selecta metoda de ştergere dorită şi apăsaţi pe butonul k. Imagine curentă: Numai imaginea sau nota vocală (A 102) curentă este ştearsă. Ştergere imagini selectate: Se pot selecta şi şterge imagini multiple.

Ştergere

Imagine curentă Ştergere imagini selectate Toate imaginile

Consultaţi „Utilizarea ecranului Ştergere imagini selectate” (A 30) pentru mai multe informaţii. Toate imaginile: Toate imaginile sunt şterse.

3

Apăsaţi pe H sau I pentru a alege Da şi apăsaţi pe butonul k.

Ştergeţi 1 imagine?

Fotografiile şterse nu pot fi recuperate. Pentru a ieşi fără a şterge imaginea, apăsaţi pe H sau I pentru a selecta Nu şi apăsaţi pe butonul k.

B

Da Nu

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul A (automat)

2

Note referitoare la ştergere

• Odată şterse, fotografiile nu pot fi recuperate. Transferaţi fotografiile importante pe un computer înainte de a le şterge. • Fotografiile protejate nu pot fi şterse (A 98).

C

Ştergerea ultimei fotografii realizate în modul fotografiere

În modul fotografiere, apăsaţi pe butonul l pentru a şterge ultima fotografie făcută.

29


Pasul 4 Redarea şi ştergerea fotografiilor

Utilizarea ecranului Ştergere imagini selectate

1

Apăsaţi pe selectorul multiplu J sau K pentru a alege o imagine spre a fi ştearsă şi apoi apăsaţi pe H pentru a afişa y.

Ştergere imagini selectate

Pentru a anula selecţia, apăsaţi pe I pentru a elimina y. Rotiţi butonul de control zoom (A 4) spre g (i) pentru a reveni la redarea cadru întreg a f (h) pentru afişarea miniaturilor. Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul A (automat)

30

2

Înapoi

Adăugaţi y pentru toate imaginile de şters şi apăsaţi pe butonul k pentru a aplica selecţia. Se va afişa un dialog de confirmare. Pentru mai multe operaţii, urmaţi instrucţiunile de pe ecran.


Utilizarea bliţului Modul bliţ poate fi setat pentru a corespunde condiţiilor de fotografiere. • Când Sensibilitate ISO se setează la Automată, bliţul are o rază de acţiune de 0,5–4,5 m la poziţia maximă de zoom cu unghi larg şi rază de acţiune de 0,5–2,2 m la poziţia maximă de zoom cu telefotografie. U

Automat Bliţul se declanşează automat dacă lumina este slabă.

V

Automat cu reducere ochi roşii Reduceţi efectul de „ochi roşii” în portrete (A 32). Oprit Bliţul nu se va declanşa chiar dacă lumina este slabă.

X

Bliţ de umplere Bliţul se declanşează când se efectuează o fotografie. Utilizaţi pentru a „umple” (ilumina) umbre şi subiecte cu fundal luminos.

Y

Sincronizare lentă U (automat) este combinat cu viteza redusă de declanşare. Adecvat pentru portrete pe timp de seară şi de noapte care includ decor în fundal. Bliţul iluminează subiectul principal; sunt utilizate viteze reduse de declanşare pentru a capta fundalul în timpul nopţii sau în cazul unei lumini slabe.

Setarea modului bliţ

1

Apăsaţi pe selectorul multiplu m (modul bliţ). Se afişează meniul bliţ.

2

Apăsaţi pe selectorul multiplu H sau I pentru a selecta modul bliţ dorit şi apăsaţi pe butonul k.

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul A (automat)

W

Pictograma pentru modul de bliţ selectat este afişată în partea de sus a monitorului. Atunci când este aplicat U (automat), D este afişat doar pentru câteva secunde indiferent de setarea Informaţii fotografie (A 141).

Mod bliţ

Dacă în câteva secunde setările nu sunt aplicate prin apăsarea butonului k, selecţia va fi anulată.

99

31


Utilizarea bliţului

B

Fotografierea cu bliţul dezactivat (W) sau în lumină slabă

• Este recomandată folosirea unui trepied pentru fixarea aparatului foto pe timpul fotografierii, evitând astfel efectele tremurării. • În ecranul de fotografiere, este posibil să fie afişat E. Când indicatorul E este afişat, sensibilitatea ISO este mărită automat. • Funcţia de reducere a zgomotului se poate activa în unele condiţii de fotografiere, cum ar fi lumina slabă. În cazul în care folosiţi funcţia de reducere a zgomotului, înregistrarea fotografiilor va dura mai mult decât în mod normal.

B

Notă despre bliţ

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul A (automat)

Când utilizaţi bliţul, reflexiile prafului din atmosferă pot să apară ca pete în fotografie. Pentru a reduce aceste reflexii, setaţi bliţul la W (oprit).

C

Becul bliţului

Becul indicator al bliţului arată starea bliţului când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. • Aprins: bliţul se va declanşa când se face fotografia. • Clipeşte: bliţul se încarcă. Aşteptaţi câteva secunde şi încercaţi din nou. • Oprit: bliţul nu se va declanşa când se face fotografia. Dacă acumulatorul este la un nivel scăzut, afişajul monitorului se va opri şi va rămâne aşa, până când bliţul este complet încărcat.

C

Setarea modului bliţ

Setarea modului bliţ implicit variază cu modul de fotografiere (A 36). • A (automat): U (automat) • Scena: variază în funcţie de modul scenă selectat (A 55–63) • F (portret inteligent): fixat la U (automat) când s-a selectat Dezactivată pentru Ochi deschişi; W (oprit) când s-a selectat Activat pentru Ochi deschişi (A 68) • s (urmărire subiect): U (automat) Există funcţii pentru care bliţul nu poate fi activat. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Setările aparatului foto care nu pot fi aplicate simultan” (A 51). Setarea mod bliţ aplicată în modul A (automat) este stocată în memoria aparatului foto chiar dacă acesta este închis.

C

Reducere ochi roşii

Acest aparat foto utilizează modul avansat reducere ochi roşii („Punct fixare ochi roşii încorporat în aparatul foto”). Dacă aparatul foto detectează „ochi roşii” în timpul înregistrării unei fotografii, zona afectată va fi procesată pentru a reduce şi efectul de ochi roşii înainte de salvarea fotografiei. Reţineţi următoarele în timpul fotografierii. • Pentru înregistrarea fotografiilor este necesar mai mult timp decât în mod normal. • În anumite situaţii, reducerea efectului de ochi roşii nu produce rezultatele dorite. • În situaţii extrem de rare, zonele care nu sunt afectate de ochii roşii ar putea fi afectate de procesele de reducere a ochilor roşii; în aceste cazuri alegeţi un alt mod bliţ şi încercaţi din nou.

32


Fotografierea cu autodeclanşatorul Aparatul foto este echipat cu un autodeclanşator de zece secunde şi de două secunde pentru autoportrete. Această caracteristică este utilă pentru reducerea efectelor mişcării aparatului la apăsarea butonului de declanşare. Când folosiţi autodeclanşatorul, este recomandată folosirea unui trepied.

1

Apăsaţi pe selectorul multiplu n (autodeclanşator). Se afişează meniul autodeclanşatorului.

Apăsaţi pe selectorul multiplu H sau I pentru a alege 10s sau 2s şi apăsaţi pe butonul k. 10s (zece secunde): se utilizează în ocazii importante, de exemplu la nunţi 2s (două secunde): se utilizează pentru a preveni tremuratul aparatului foto

Autodeclanşator

Se afişează modul selectat pentru autodeclanşare. Dacă în câteva secunde setările nu sunt aplicate prin apăsarea butonului k, selecţia va fi anulată.

3

Încadraţi fotografia şi apăsaţi pe butonul de declanşare până la jumătate.

10

Focalizarea şi expunerea vor fi setate.

4

Apăsaţi pe butonul de declanşare până la capăt. Autodeclanşatorul va porni, iar numărul de secunde rămase până la eliberarea declanşatorului este afişat pe monitor. Indicatorul luminos autodeclanşator clipeşte în timp ce temporizatorul cronometrează. Cu o secundă înainte de a fi făcută fotografia, lampa nu va mai lumina intermitent, ci va rămâne aprinsă.

1/250

F 3.2

1/250

F 3.2

9

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul A (automat)

2

Atunci când declanşatorul este eliberat, autodeclanşatorul va fi setat la OFF. Pentru a opri temporizatorul înainte ca o fotografie să fie făcută, apăsaţi butonul de declanşare încă o dată.

33


Mod macro Modul macro este folosit pentru a fotografia obiecte aflate la distanţă de 10 cm. Reţineţi că este posibil ca bliţul să nu poată lumina întregul subiect la o distanţă mai mică de 50 cm.

1

Apăsaţi pe selector multiplu p (modul macro). Se afişează meniul modului macro.

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul A (automat)

2

Apăsaţi pe selectorul multiplu H sau I pentru a alege ON şi apăsaţi butonul k. Este afişată pictograma mod macro (F). Dacă, în câteva secunde, setarea nu este aplicată prin apăsarea butonului k, selecţia va fi anulată. Mod macro

3

Rotiţi butonul control zoom pentru a încadra imaginea. Cea mai apropiată distanţă la care aparatul foto poate focaliza depinde de poziţia zoomului. Aparatul foto poate focaliza la cele mai mici distanţe în poziţia în care F şi indicatorul de zoom luminează intermitent şi au culoarea verde, cu indicatorul de zoom poziţionat în stânga butonului K (unghi mai larg). Aparatul foto poate focaliza pe subiecte aflate la nu mai puţin de 10 cm de obiectiv în poziţia de unghi larg maxim şi la o treaptă de zoom faţă de poziţia de unghi larg maxim. La poziţia de zoom K, aparatul foto poate focaliza la o distanţă de 30 cm.

C

Focalizarea automată

Când se utilizează modul A (automat), dacă Mod focalizare autom. (A 50) este setat la AF permanent, aparatul foto poate ajusta continuu focalizarea până când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate pentru blocarea focalizării. De aceea, puteţi auzi sunetul făcut de mişcarea lentilelor obiectivului. Când utilizaţi alte moduri de fotografiere, AF permanent se activează automat atunci când se porneşte modul macro.

C 34

Setarea modului macro

Setarea mod macro aplicată în modul A (automat) este stocată în memoria aparatului foto chiar dacă acesta este închis.


Ajustarea luminozităţii (Compensarea expunerii) Compensarea expunerii este utilizată pentru a modifica expunerea de la valoarea sugerată de aparatul foto pentru ca fotografiile să fie mai luminoase sau mai întunecate.

1

Apăsaţi pe selectorul multiplu o (compensare expunere). Este afişat ghidul de compensare expunere.

2

Rotiţi selectorul multiplu sau apăsaţi pe H sau I pentru a selecta o valoare de compensare.

Ghid compensare expunere

Pentru ca imaginea să fie mai întunecată, aplicaţi o compensare de expunere negativă (–).

Compensare expunere

Valoare compensare expunere

3

Apăsaţi pe butonul k. Dacă în câteva secunde setările nu sunt aplicate prin apăsarea butonului k, selecţia va fi anulată. Dacă utilizaţi o altă valoare decât 0.0 pentru compensarea expunerii, valoarea este afişată pe monitor cu indicatorul H.

4

Apăsaţi pe butonul de declanşare pentru a realiza o fotografie. Pentru a ieşi fără a modifica expunerea, reveniţi la pasul 1, selectaţi valoarea 0.0 şi apăsaţi pe butonul k.

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul A (automat)

Pentru ca imaginea să fie mai luminoasă, aplicaţi o compensare de expunere pozitivă (+).

+0.3 9

C

Valoare compensare expunere

Valoarea compensării expunerii aplicată în modul A (automat) este stocată în memoria aparatului foto chiar dacă acesta este închis.

35


Mai multe despre fotografiere

Selectarea unui mod de fotografiere Se pot selecta următoarele moduri de fotografiere. A

Mod automat

A 22

Fotografiile se pot efectua în modul automat „vizează şi declanşează” recomandat pentru utilizatorii neiniţiaţi în utilizarea aparatelor foto digitale. Setările de fotografiere, cum ar fi fotografierea continuă, se pot aplica din meniul fotografiere (A 37). x

Mod scenă

A 52

Setările aparatului foto sunt optimizate automat pentru scena selectată. În modul selector automat scene, aparatul foto selectează automat modul scenă optim pentru fotografiere mai simplă. F

Portret inteligent

A 66

Mai multe despre fotografiere

Aparatul foto utilizează detectarea feţei pentru a detecta feţele unor subiecte umane, apoi eliberează automat declanşatorul în momentul în care este detectat un zâmbet. Opţiunea de estompare a pielii poate fi utilizată pentru a afişa estompat tonurile pielii subiecţilor umani. s

Urmărire subiect

A 69

Adecvat pentru focalizarea şi fotografierea subiecţilor aflaţi în mişcare.

1

Apăsaţi pe butonul A în modul fotografiere. Se afişează meniul de selectare a modului de fotografiere.

2

Rotiţi selectorul multiplu sau apăsaţi pe H sau I pentru a selecta un mod de fotografiere. Când este selectat modul scenă (selectaţi a doua pictogramă de sus şi apăsaţi pe K), tipul de scenă va fi modificat. Apăsaţi pe butonul H, I, J sau K pentru a alege o schemă. Pentru a reveni la modul de fotografiere curent fără a comuta modurile de fotografiere, apăsaţi pe butonul A sau pe butonul de declanşare.

3

Apăsaţi pe butonul k. Aparatul foto intră în modul de fotografiere selectat.

36

Mod automat


Schimbarea setărilor modului A (automat) (Meniu fotografiere) Următoarele opţiuni pot fi definite la fotografierea în modul A (automat) (A 22). A 38

Mod imagine

Selectaţi modul imagine (combinaţia dintre dimensiunea imaginii şi raportul de compresie) la care se înregistrează imaginile. Setarea pentru modul imagine poate fi modificată şi din alte moduri de fotografiere. A 40

Balans de alb Potriviţi balansul de alb în funcţie de sursa de lumină.

A 42

Continuu Activaţi fotografierea continuă sau BSS (selector cea mai bună fotografiere).

A 44

Sensibilitate ISO

A 45

Opţiuni culoare Aplicaţi efecte de culoare la fotografii pe măsură ce sunt înregistrate.

A 46

Mod zonă AF

Selectaţi modul în care aparatul foto selectează zona de focalizare pentru autofocalizare. A 50

Mod focalizare autom. Selectaţi modul în care focalizează aparatul foto.

Afişarea meniului fotografiere

Mai multe despre fotografiere

Controlează sensibilitatea aparatului foto la lumină.

Intraţi în modul A (automat) (A 22). Apăsaţi pe butonul d pentru a afişa meniul fotografiere.

9

Meniu fotografiere Mod imagine Balans de alb Continuu Sensibilitate ISO Opţiuni culoare Mod zonă AF Mod focalizare autom.

• Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege şi a aplica setări (A 9). • Pentru a ieşi din meniul fotografiere, apăsaţi pe butonul d.

B

Setările aparatului foto care nu pot fi aplicate simultan

Anumite funcţii nu pot fi utilizate împreună cu altele (A 51).

37


Schimbarea setărilor modului A (automat) (Meniu fotografiere)

Mod imagine (Calitate imagine/Dimensiune imagine) A (automat) M d (Meniu fotografiere) M Mod imagine

Modul imagine se referă la combinaţia dintre dimensiunile şi calitatea imaginii (compresie) la care fotografia este înregistrată. Selectaţi modul imagine care corespunde modului în care fotografiile vor fi utilizate şi capacităţii memoriei interne sau a cardului de memorie. Cu cât setările pentru modul imagine sunt mai ridicate, cu atât va fi mai mare dimensiunea la care fotografia poate fi imprimată sau afişată fără a prezenta o „granulaţie” vizibilă, limitând numărul fotografiilor ce pot fi înregistrate. Dimensiune (pixeli)

Descriere

Q 4320×3240P

4320 × 3240

Calitate mai mare decât R recomandată pentru măriri sau imprimări de calitate înaltă. Nivelul de compresie este aproximativ 1:4.

R 4320×3240 (setare implicită)

4320 × 3240

R 3264×2448

3264 × 2448

L 2592×1944

2592 × 1944

M 2048×1536

2048 × 1536

Dimensiunea mai mică decât R, R sau L permite stocarea unui număr mai mare de fotografii. Nivelul de compresie este aproximativ 1:8.

N 1024×768

1024 × 768

Potrivită pentru afişarea pe monitorul computerului. Nivelul de compresie este aproximativ 1:8.

O 640×480

640 × 480

Adecvat pentru afişare pe întregul ecran al unui televizor cu un format de imagine de 4:3 sau pentru distribuirea prin e-mail. Nivelul de compresie este aproximativ 1:8.

Opţiune Mai multe despre fotografiere

P 4224×2376

4224 × 2376

Cea mai bună alegere în cele mai multe situaţii. Nivelul de compresie este aproximativ 1:8.

Sunt înregistrate fotografii cu un format al imaginii de 16:9. Nivelul de compresie este aproximativ 1:8.

Pictograma pentru setarea curentă este afişată în monitor în modurile fotografiere şi redare (A 6, 7).

C

38

Mod imagine

• Când se utilizează alte moduri de fotografiere decât modul A (automat), această setare poate fi modificată apăsând pe butonul d. • Modificarea efectuată în această setare se aplică tuturor modurilor de fotografiere. • Există funcţii pentru care această setare nu poate fi activată. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Setările aparatului foto care nu pot fi aplicate simultan” (A 51).


Schimbarea setărilor modului A (automat) (Meniu fotografiere)

C

Numărul de expuneri rămase

Tabelul următor listează numărul aproximativ de fotografii care pot fi stocate în memoria internă şi pe un card de memorie de 4 GB. Reţineţi că numărul de fotografii care pot fi stocate va varia în funcţie de compoziţia fotografiei (datorită compresiei JPEG). În plus, acest număr poate diferi în funcţie de marca respectivului card de memorie, chiar şi în cazul în care capacitatea cardului de memorie este aceeaşi. Setare

Dimensiune imprimare2 (cm)

Q 4320×3240P

4

430

R 4320×3240

9

860

36 × 27

R 3264×2448

17

1570

28 × 21

L 2592×1944

27

2560

22 × 16

M 2048×1536

46

4230

17 × 13

N 1024×768

133

12300

9×7

O 640×480

260

23800

5×4

13

1210

35 × 20

36 × 27

Dacă numărul de expuneri rămase este de 10.000 sau mai mare, afişajul numărului de expuneri rămase va indica „9999”. 2 Dimensiune de imprimare la o rezoluţie rezultată de 300 dpi. Dimensiunile de imprimare sunt calculate prin împărţirea numărului de pixeli la rezoluţia imprimantei (dpi) şi înmulţirea cu 2,54 cm. Cu toate acestea, la aceeaşi dimensiune a imaginii, fotografiile imprimate la rezoluţii mai mari vor fi imprimate cu dimensiuni mai mici decât cea indicată, iar cele imprimate la rezoluţii mai mici vor fi imprimate la dimensiuni mai mari decât cea indicată.

Mai multe despre fotografiere

P 4224×2376 1

Card de memorie1 (4 GB)

Memorie internă (cca. 45 MB)

39


Schimbarea setărilor modului A (automat) (Meniu fotografiere)

Balans de alb (Ajustarea nuanţei) A (automat) M d (Meniu fotografiere) M Balans de alb

Mai multe despre fotografiere

Culoarea luminii reflectate de un obiect variază în funcţie de culoarea sursei de lumină. Creierul uman se poate adapta modificărilor de culoare ale sursei de lumină, rezultatul fiind că obiectele albe apar albe fie că sunt observate în umbră, lumină directă a soarelui sau în lumină incandescentă. Aparatele foto digitale pot mima această reglare prin procesarea imaginilor conform culorii sursei de lumină. Această operaţie este cunoscută ca „balans de alb”. Pentru culori naturale, alegeţi, înainte de fotografiere, o setare a balansului de alb care să se potrivească cu sursa de lumină. Deşi setarea implicită, Automat, poate fi utilizată pentru cele mai multe tipuri de iluminare, puteţi defini manual valoarea balansului de alb adecvată unei anumite surse de lumină, pentru a obţine cele mai reuşite rezultate. a Automat (setare implicită) Balans de alb ajustat automat pentru adaptarea la condiţiile de iluminare. Cea mai bună alegere în cele mai multe situaţii. b

Presetare manuală Obiecte colorate neutru utilizate ca referinţă pentru a seta balansul de alb în condiţii de iluminare neobişnuită. Consultaţi „Presetare manuală” pentru mai multe informaţii (A 41).

c

Lumină zi Balans de alb reglat pentru lumina directă a soarelui.

d

Incandescent Utilizaţi pentru iluminare incandescentă.

e

Fluorescent Utilizaţi la lumină fluorescentă.

f

Noros Utilizaţi la fotografierea în condiţii de cer înnorat.

g

Bliţ Utilizaţi cu bliţul.

Pictograma pentru setarea curentă este afişată pe monitor (A 6). Totuşi, dacă se selectează Automat, nu este afişată nicio pictogramă.

B 40

Note privind balansul de alb

• Există funcţii pentru care această setare nu poate fi activată. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Setările aparatului foto care nu pot fi aplicate simultan” (A 51). • Pentru setări ale balansului de alb altele decât Automat sau Bliţ, opriţi bliţul (W) (A 31).


Schimbarea setărilor modului A (automat) (Meniu fotografiere)

Presetare manuală Opţiunea de presetarea manuală este eficientă în cazul surselor de lumină mixte sau pentru a compensa sursele de lumină în culori intense când efectul dorit nu este obţinut cu setările balansului de alb, precum Automat şi Incandescent (de exemplu, pentru a efectua fotografii sub o lampă cu o tentă roşiatică ca şi cum au fost efectuate în lumină albă). Urmaţi procedura de mai jos pentru a măsura valoarea balansului de alb în funcţie de sursa de lumină atunci când fotografiaţi.

1

Plasaţi un obiect de referinţă alb sau gri sub sursa de iluminare care va fi utilizată în timpul fotografierii.

2

Afişaţi meniul de fotografiere (A 37), utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta b Presetare manuală în meniul Balans de alb şi apăsaţi pe butonul k.

3

Selectaţi Măsurare.

Automat Presetare manuală Lumină zi Incandescent Fluorescent Noros Bliţ

Presetare manuală

Pentru a aplica cele mai recente valori măsurate pentru presetarea manuală, alegeţi Anulare şi apăsaţi butonul k.

Mai multe despre fotografiere

Aparatul foto măreşte până la poziţia pentru măsurarea balansului de alb.

Balans de alb

Anulare Măsurare

4

Încadraţi obiectul de referinţă în fereastra de măsurare.

Presetare manuală

Anulare Măsurare

Fereastra de măsurare

5

Apăsaţi pe butonul k pentru a măsura valoarea presetării manuale. Declanşatorul este eliberat şi noua valoare pentru balansul de alb este setată. Nu este înregistrată nicio fotografie.

B

Notă referitoare la presetarea manuală

Nu se poate măsura valoarea pentru bliţ cu Presetare manuală. Când fotografiaţi utilizând bliţul, setaţi Balans de alb la Automat sau la Bliţ.

41


Schimbarea setărilor modului A (automat) (Meniu fotografiere)

Continuu A (automat) M d (Meniu fotografiere) M Continuu

Activaţi fotografierea continuă sau BSS (selector cea mai bună fotografiere). U

Unică (setare implicită) La fiecare apăsare a declanşatorului se realizează o fotografie.

V

Continuu În timp ce butonul de declanşare este ţinut apăsat complet, sunt realizate până la trei fotografii cu o viteză de cca. 0,7 cadre pe secundă (fps) când Mod imagine este setat la R 4320×3240.

Mai multe despre fotografiere

D

BSS (Selector cea mai bună fotografiere) „Selectorul cea mai bună fotografiere” este recomandat când se fotografiază cu bliţ oprit, cu imaginea apropiată sau în alte situaţii când mişcări întâmplătoare pot duce la fotografii neclare. Când BSS este pornit, aparatul foto face până la zece fotografii în timp ce butonul de declanşare este apăsat. Fotografiile cele mai reuşite din serie sunt selectate şi salvate automat.

W

Fotografiere în rafală 16 La fiecare apăsare a butonului de declanşare, aparatul foto realizează 16 imagini la o viteză de circa 30 fps şi le aranjează întro singură imagine. • Mod imagine s-a fixat la L (2560 × 1920). • Zoomul digital nu este disponibil.

Indicatorul pentru setarea curentă este afişat pe monitor pentru alte setări decât Unică (A 6).

42


Schimbarea setărilor modului A (automat) (Meniu fotografiere)

B

Note privind Fotografierea continuă

• Când se selectează Continuu, BSS sau Fotografiere în rafală 16 bliţul este dezactivat. Focalizarea, expunerea şi balansul de alb sunt fixate la valorile definite la prima fotografie din fiecare serie. • Cadenţa cadrelor în fotografierea continuă poate varia în funcţie de setările modului imagine curent, de cardul de memorie utilizat sau de condiţiile de fotografiere. • Există funcţii pentru care această setare nu poate fi activată. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Setările aparatului foto care nu pot fi aplicate simultan” (A 51).

B

Notă privind BSS

Cu BSS puteţi să nu obţineţi rezultatele dorite dacă subiectul se deplasează sau compoziţia se modifică în timp ce declanşatorul este apăsat.

B

Notă privind Declanşare multiplă 16 Mai multe despre fotografiere

Pata (A 158) vizibilă pe monitor când se fotografiază cu Fotografiere în rafală 16 activată se va înregistra odată cu imaginile. Se recomandă evitarea obiectelor strălucitoare, cum ar fi soarele, reflecţiile soarelui şi luminile electrice, atunci când se fotografiază cu Fotografiere în rafală 16 activată.

43


Schimbarea setărilor modului A (automat) (Meniu fotografiere)

Sensibilitate ISO A (automat) M d (Meniu fotografiere) M Sensibilitate ISO

Mai multe despre fotografiere

Cu cât sensibilitatea este mai mare, cu atât aveţi nevoie de mai puţină lumină pentru a expune o imagine, permiţând fotografierea unor subiecţi mai întunecaţi. De asemenea, o sensibilitate mai mare permite viteze de declanşare mai mari, producând fotografii cu mai puţin tremur al aparatului foto şi o neclaritate mai redusă a subiectului în comparaţie cu acelaşi subiect fotografiat în aceleaşi condiţii de luminozitate. • Cu toate că selectarea unor valori ridicate pentru sensibilitatea ISO este recomandată pentru fotografierea în condiţii de iluminare slabă, fără bliţ sau cu setarea telefotografie, setările de sensibilitate ridicată sunt adesea asociate cu „zgomotul”care apare la intervale neregulate, pixeli în culori strălucitoare - concentraţi în porţiunile închise ale imaginii. Automată (setare implicită) Sensibilitatea are ISO 80 când există lumină suficientă; aparatul foto compensează crescând sensibilitatea la o valoare maximă ISO 1600 când lumina este slabă. Interval fix automat Selectaţi intervalul în care aparatul foto ajustează automat sensibilitatea ISO, între ISO 80-400 (setare implicită) sau ISO 80-800. Aparatul foto nu va ridica nivelul de sensibilitate dincolo de valoarea maximă a intervalului selectat. Definiţi sensibilitatea ISO maximă pentru controlul eficient al nivelului de „granulaţie” care apare în imagini. 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 Sensibilitatea este blocată la valoarea specificată.

În cazul altor setări decât Automată, pe monitor este afişată setarea curentă (A 6). Dacă s-a selectat Automată, iar sensibilitatea este mai mare decât ISO 80, va fi afişată pictograma E (A 32). Dacă aţi selectat opţiunea Interval fix automat, vor fi afişaţi parametrii U şi valoarea maximă a sensibilităţii ISO.

B 44

Note referitoare la Sensibilitatea ISO

• Există funcţii pentru care această setare nu poate fi activată. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Setările aparatului foto care nu pot fi aplicate simultan” (A 51). • Detecţie mişcare (A 145) nu funcţionează când sensibilitatea ISO este blocată.


Schimbarea setărilor modului A (automat) (Meniu fotografiere)

Opţiuni culoare A (automat) M d (Meniu fotografiere) M Opţiuni culoare

Culorile devin mai intense sau se înregistrează fotografii monocromatice. n

Culoare standard (setare implicită) Utilizaţi pentru fotografii cu culori naturale.

o

Culoare intensă Utilizaţi pentru a obţine un efect intens, de „fotoimprimare”.

p

Alb-negru

Sepia Efectuaţi fotografii în tonuri sepia.

r

Cianotipie Efectuaţi fotografii monocrome albastru cyan.

Pictograma pentru setarea curentă este afişată pe monitor pentru alte setări decât Culoare standard (A 6). Tonurile de culoare în afişarea fotografierii se modifică în funcţie de opţiunea de culoare selectată.

B

Mai multe despre fotografiere

Efectuaţi fotografii în alb-negru. q

Note privind opţiunile de culoare

Există funcţii pentru care această setare nu poate fi activată. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Setările aparatului foto care nu pot fi aplicate simultan” (A 51).

45


Schimbarea setărilor modului A (automat) (Meniu fotografiere)

Mod zonă AF A (automat) M d (Meniu fotografiere) M Mod zonă AF

Utilizaţi această opţiune pentru a determina modul în care aparatul foto selectează zona de focalizare pentru autofocalizare. a

Prioritate faţă (setare implicită)

Mai multe despre fotografiere

Dacă aparatul foto detectează o faţă umană, acesta va focaliza pe respectiva faţă. Consultaţi „Detectarea feţei” (A 48) pentru mai multe informaţii. Dacă sunt detectate mai multe feţe, aparatul foto va focaliza pe faţa aflată cel mai aproape de aparat. Când fotografiaţi alte subiecte decât persoane sau când încadraţi un chip care nu este detectat, pentru modul Mod zonă AF se va selecta Automat, iar aparatul foto va selecta automat zona de focalizare care conţine subiectul aflat cel mai aproape de aparatul foto. w

9

Zone focalizare

Automat Aparatul foto selectează automat zona de focalizare care conţine subiectul aflat cel mai aproape de aparatul foto. Apăsaţi din nou butonul declanşatorului până la jumătate pentru a activa zona de focalizare. Zona de focalizare (până la nouă zone) selectată de aparatul foto este afişată pe monitor atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate.

9

Zone focalizare x

Manual Selectaţi una dintre cele 99 de zone de focalizare afişate Zonă focalizare pe monitor. Această opţiune este recomandată pentru situaţiile în care subiectul vizat este relativ fix şi nu este poziţionat în centrul cadrului. Apăsaţi pe selectorul multiplu H, I, J sau K pentru a selecta zona de focalizare afişată pe monitor care conţine subiectul şi apoi fotografiaţi. • Înainte de a face vreuna din setările de mai jos, apăsaţi pe butonul k pentru a anula selectarea zonei de focalizare. Zonă de focalizare - Modul bliţ selectabilă - Mod macro, autodeclanşator sau compensare expunere După efectuarea setărilor, apăsaţi pe butonul k din nou pentru a reactiva selecţia zonei de focalizare.

46


Schimbarea setărilor modului A (automat) (Meniu fotografiere) y

Centrală Aparatul foto focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului. Zona centrală de focalizare este afişată întotdeauna.

9

Zonă focalizare

Mai multe despre fotografiere

B

Notă privind modul zonă AF

• Dacă este folosită funcţia zoom digital, focalizarea se va face în centrul ecranului, indiferent de setările Mod zonă AF. • Există funcţii pentru care această setare nu poate fi activată. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Setările aparatului foto care nu pot fi aplicate simultan” (A 51). • Este posibil ca focalizarea automată să nu funcţioneze conform aşteptărilor (A 27).

D

Blocarea focalizării

Pentru a focaliza pe subiecţi care nu se află în centrul imaginii când se selectează Centrală pentru Mod zonă AF, folosiţi funcţia de blocare a focalizării aşa cum este descrisă mai jos. 1 Poziţionaţi subiectul în centrul cadrului.

9

2 Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate. • Aparatul foto focalizează subiectul şi zona de focalizare se aprinde în culoarea verde. • Focalizarea şi expunerea sunt blocate. 1/250

F 3.2

1/250

F 3.2

3 Ţineţi apăsat în continuare butonul de declanşare până la jumătate şi recompuneţi fotografia. • Asiguraţi-vă că distanţa dintre aparatul foto şi subiect nu se schimbă.

4 Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a fotografia.

47


Schimbarea setărilor modului A (automat) (Meniu fotografiere)

Detectarea feţei Dacă aparatul foto este îndreptat către faţa unui subiect uman, funcţia detectare faţă, prin care aparatul foto detectează automat respectiva faţă şi focalizează pe aceasta, va fi activată. Funcţia de detectare a feţei este activată în următoarele situaţii. • Mod zonă AF (A 46) s-a setat la Prioritate faţă • În modurile scenă Selector aut. scene (A 53), Portret (A 55) şi Portret de noapte (A 56) • În modul portret inteligent (A 66) * Pentru informaţii despre detectarea feţei când se utilizează un mod de urmărire a subiectului, consultaţi „Focalizarea pe un subiect în mişcare (modul urmărire subiect)” (A 69). Mai multe despre fotografiere

1

Încadraţi o fotografie. Dacă aparatul detectează o faţă, respectiva faţă va fi încadrată de o margine dublă de culoare galbenă.

9

Când aparatul foto detectează mai multe feţe, modul de lucru va fi diferit în funcţie de modul fotografiere, după cum urmează. Mod fotografiere Modul A (automat) (Prioritate faţă) Modul scenă Selector aut. scene, Portret, Portret de noapte Mod portret inteligent

48

Feţele încadrate cu margine dublă

Numărul de feţe care a putut fi detectat

Faţa aflată cel mai aproape de aparatul foto • Alte feţe încadrate de un singur chenar.

Până la 12

Faţa cea mai apropiată de centrul cadrului • Alte feţe încadrate de un singur chenar.

Până la 3


Schimbarea setărilor modului A (automat) (Meniu fotografiere)

2

Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate. Aparatul va focaliza pe faţa încadrată de marginea dublă. Culoarea marginii duble se va schimba în verde, iar focalizarea va fi blocată. Când aparatul foto nu poate focaliza, marginea dublă va clipi. Apăsaţi din nou butonul declanşatorului până la jumătate pentru a focaliza imaginea. Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a fotografia.

1/250

F 3.2

În modul portret inteligent, dacă aparatul detectează faptul că faţa încadrată de o margine dublă zâmbeşte, funcţia Cronometru zâmbet (A 66) este activată, iar declanşatorul este eliberat automat fără să mai apăsaţi pe butonul de declanşare. Mai multe despre fotografiere

B

Note privind detectarea feţei

• Dacă aparatul foto nu poate detecta nicio faţă în momentul în care declanşatorul este apăsat până la jumătate cu Mod zonă AF setat la Prioritate faţă, setarea mod zonă AF va comuta automat la Automat. • Dacă în modurile scenă Portret, Portret de noapte sau în modul portret inteligent nu s-a detectat nicio faţă la apăsarea la jumătate a declanşatorului, aparatul va focaliza pe subiectul din centrul cadrului. • Este posibil ca aparatul foto să nu poată detecta feţele în situaţiile următoare: - Când feţele sunt parţial ascunse de ochelari de soare sau obstrucţionate într-un alt mod - Când feţele ocupă prea mult sau prea puţin din cadru • Dacă respectivul cadru include mai multe feţe, feţele detectate de aparatul foto şi faţa pe care aparatul focalizează depind de o varietate de factori, inclusiv de direcţia în care feţele privesc. • În anumite cazuri rare este posibil ca subiectul să nu fie focalizat, chiar dacă cadrul dublu străluceşte în culoarea verde (A 27). În acest caz, comutaţi la modul A (automat) şi setaţi Mod zonă AF la Manual sau la Centrală, refocalizaţi pe alt subiect care se află la aceeaşi distanţă de aparatul foto ca şi subiectul portretului dorit şi utilizaţi blocarea focalizări (A 47). • Fotografiile realizate utilizând detectarea feţei vor fi rotite şi afişate automat în modul redare cadru întreg, în funcţie de orientarea feţelor detectate, cu excepţia fotografiilor realizate utilizând Continuu, BSS sau Fotografiere în rafală 16 (A 42) sau Urmărire prioritate faţă (A 71).

49


Schimbarea setărilor modului A (automat) (Meniu fotografiere)

Mod focalizare autom. A (automat) M d (Meniu fotografiere) M Mod focalizare autom.

Selectaţi modul în care focalizează aparatul foto. A

AF unic (setare implicită) Aparatul foto focalizează atunci când butonul de declanşare se apasă până la jumătate.

B

AF permanent Aparatul foto focalizează continuu până când butonul de declanşare se apasă până la jumătate. Se utilizează pentru subiecţi în mişcare. În timp ce aparatul foto focalizează se va auzi sunetul de acţionare a obiectivului.

Mai multe despre fotografiere

B

Notă privind modul de focalizare automată

Există funcţii pentru care această setare nu poate fi activată. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Setările aparatului foto care nu pot fi aplicate simultan” (A 51).

B

Notă privind setarea mod focalizare automată pentru mod urmărire subiect

Mod focalizare autom. se poate seta pentru modul urmărire subiect. Setarea implicită în modul urmărire subiect este AF permanent. Mod focalizare autom. se poate seta automat atât pentru modul urmărire subiect cât şi pentru modul A (automat).

D 50

Modul de focalizare automată pentru înregistrarea filmelor

Modul de focalizare automată pentru înregistrarea filmelor poate fi setat cu Mod focalizare autom. (A 119) din meniul pentru film (A 117).


Schimbarea setărilor modului A (automat) (Meniu fotografiere)

Setările aparatului foto care nu pot fi aplicate simultan Anumite setări ale aparatului foto nu pot fi utilizate simultan cu alte funcţii. Funcţii restricţionate

Setare

Descrieri

Continuu (A 42)

Când se selectează Continuu, BSS sau Fotografiere în rafală 16 bliţul este dezactivat.

Mod imagine (A 38)

Continuu (A 42)

Când s-a selectat Fotografiere în rafală 16, setarea Mod imagine este fixată la L (dimensiune imagine: 2560 × 1920 pixeli).

Balans de alb (A 40)

Opţiuni culoare (A 45)

Când s-a selectat Alb-negru, Sepia sau Cianotipie pentru Opţiuni culoare, setarea Balans de alb este fixată la Automat.

Continuu (A 42)

Autodeclanşator (A 33)

Când se efectuează o fotografie utilizând autodeclanşatorul, setarea continuă este fixată la Unică.

Sensibilitate ISO (A 44)

Continuu (A 42)

Când s-a selectat Fotografiere în rafală 16, setarea Sensibilitate ISO se specifică automat în funcţie de luminozitate.

Mod zonă AF (A 46)

Zoom digital (A 146)

Dacă este folosită funcţia zoom digital, zona de focalizare este setată la Centrală.

Sensibilitate ISO (A 44)

Când se selectează alt setare decât Automată pentru Sensibilitate ISO, opţiunea VR electronic este dezactivată.

Continuu (A 42)

Când se selectează Continuu, BSS sau Fotografiere în rafală 16, opţiunea VR electronic este dezactivată.

Continuu (A 42)

Când se selectează Fotografiere în rafală 16, opţiunea Detecţie mişcare nu este activată.

Sensibilitate ISO (A 44)

Când se selectează alt setare decât Automată pentru Sensibilitate ISO, opţiunea Detecţie mişcare este dezactivată.

Avertizare clipire (A 151)

Continuu (A 42)

Când se selectează Continuu, BSS sau Fotografiere în rafală 16, Avertizare clipire este dezactivat.

Zoom digital (A 25, 146)

Continuu (A 42)

Când se selectează Fotografiere în rafală 16, zoomul digital nu este disponibil.

VR electronic (A 144)

Detecţie mişcare (A 145)

D

Mai multe despre fotografiere

Mod bliţ (A 31)

Mai multe informaţii

Consultaţi „Note privind zoomul digital” (A 146).

51


Fotografiere adecvată pentru scene (mod scenă) Setările aparatului foto sunt optimizate automat pentru tipul de subiect selectat. Sunt disponibile următoarele moduri scenă. x Selector aut. scene b Portret

c Peisaj

d Sport

e Portret de noapte

Z Plajă

z Zăpadă

f Petrecere/Interior

h Apus

i Crepuscul/Răsărit

j Peisaj noapte

k Primplan

u Mâncare

l Muzeu

m Foc de artificii

n Copie alb-negru

o Iluminare fundal

p Asistenţă panoramă

O Portret animal de casă

Selectarea unui mod scenă Mai multe despre fotografiere

1

Apăsaţi pe butonul A în modul fotografiere şi apăsaţi pe selectorul multiplu H sau I pentru a selecta pictograma modului scenă. Este afişată pictograma pentru ultimul mod scenă selectat. Setarea implicită este x (Selector aut. scene; A 53).

2

Selector aut. scene

Apăsaţi pe K şi apăsaţi pe H, I, J sau K pentru a selecta scena dorită, iar apoi apăsaţi butonul pe k. După selectarea modului scenă O Portret animal de casă, selectaţi Unică sau Continuu (A 63). Afişajul se modifică la cel pentru modul scenă selectat. Pentru informaţii suplimentare privind caracteristicile modului scenă, consultaţi pagina 55.

3

Plajă

Încadraţi subiectul, apoi fotografiaţi.

1/250

C

F 3.2

Mod imagine

Când este apăsat butonul d în modul scenă, se poate regla Mod imagine (A 38). Modificările efectuate în setarea mod imagine sunt aplicate tuturor modurilor de fotografiere.

D 52

Afişarea unei descrieri pentru fiecare mod scenă (Afişaj de ajutor)

Alegeţi tipul de scenă dorit din ecranul de selectare a scenei (pasul 2) şi rotiţi controlul zoomului (A 4) în dreptul g (j) pentru a vizualiza o descriere a scenei respective. Pentru a reveni la ecranul iniţial, rotiţi din nou controlul zoomului în dreptul g (j).


Fotografiere adecvată pentru scene (mod scenă)

Fotografierea în modul scenă selectat de aparatul foto (Selector aut. scene) Aparatul foto simplifică fotografierea, selectând automat modul scenă optim din lista de mai jos în momentul încadrării fotografiei. • • • •

1

d: Auto (fotografieri generale) f: Peisaj g: Peisaj noapte j: Iluminare fundal

• e: Portret • h: Portret de noapte • i: Primplan

Mai multe despre fotografiere

Apăsaţi pe butonul A în modul fotografiere şi utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta modul scenă x (Selector aut. scene) (A 52).

Selector aut. scene

Aparatul foto intră în modul selector automat scene.

2

Încadraţi subiectul, apoi fotografiaţi. Pictograma modului de fotografiere se schimbă cu cea a modului scenă activat în mod curent. Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate pentru a seta focalizarea şi expunerea. Când subiectul este focalizat, zona de focalizare activă străluceşte în culoarea verde.

9

Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a fotografia.

53


Fotografiere adecvată pentru scene (mod scenă)

B

Note privind modul scenă Selector automat scene

• Zoomul digital nu este disponibil. • În funcţie de condiţiile de fotografiere, este posibil ca aparatul foto să nu selecteze modul scenă dorit. În acest caz, treceţi în modul A (automat) (A 22) sau selectaţi manual modul scenă dorit (A 52).

C

Focalizarea în modul scenă Selector automat scene

• Când aparatul foto detectează o faţă umană în modul selector automat scene, va focaliza pe acea faţă. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Detectarea feţei” (A 48). • Dacă este afişat indicatorul modului fotografiere d (automat) sau i (prim-plan), aparatul foto va selecta una (sau mai multe) din cele nouă zone de focalizare care conţine subiectul aflat cel mai aproape de aparatul foto la fel ca în cazul în care selectaţi Automat pentru Mod zonă AF (A 46).

C Mai multe despre fotografiere

54

Funcţii disponibile în modul scenă Selector automat scene

• Pot fi aplicate setările modului bliţ U (automat; setare implicită) şi W (oprit) (A 31). Când este aplicat U (automat), aparatul foto selectează automat modul bliţ optim pentru modul scenă care a fost selectat. Când este aplicat W (oprit), bliţul nu se declanşează, indiferent de condiţiile de fotografiere. • Setările autodeclanşatorului (A 33) şi compensare expunere (A 35) pot fi modificate. • Butonul mod macro de pe selectorul multiplu (A 9, 34) este dezactivat. • Când este apăsat butonul d în modul scenă selector automat scenă, se poate regla Mod imagine (A 38). Modificările efectuate în setarea mod imagine se aplică tuturor modurilor de fotografiere.


Fotografiere adecvată pentru scene (mod scenă)

Selectarea unui mod scenă pentru a efectua fotografii (caracteristici) Consultaţi „Fotografierea în modul scenă selectat de aparatul foto (Selector aut. scene)” (A 53) pentru informaţii suplimentare despre modul selector automat scene. Pictogramele următoare sunt utilizate pentru descrierile din această secţiune: m, mod bliţ (A 31); n, autodeclanşator (A 33); p, mod macro (A 34); o, compensare expunere (A 35). b Portret

m

V*

n

Oprit*

p

Oprit

o

0,0*

o

0,0*

* Setările implicite pot fi modificate.

Mai multe despre fotografiere

Utilizaţi acest mod pentru realizarea portretelor. • Aparatul foto detectează şi focalizează o faţă umană. Consultaţi „Detectarea feţei” (A 48) pentru mai multe informaţii. • Când aparatul foto detectează mai mult de o faţă, se va focaliza pe faţa cea mai apropiată de aparatul foto. • Aparatul foto va estompa aspectul pielii (pentru cel mult trei feţe), aplicând funcţia de estompare piele înainte de înregistrarea fotografiilor (A 67). • Dacă nu sunt detectate feţe, aparatul foto focalizează pe subiectul aflat în centrul ecranului. • Zoomul digital nu este disponibil.

c Peisaj Folosiţi acest mod pentru redarea peisajelor viu colorate şi a peisajelor urbane. • Aparatul foto focalizează la infinit. Zona sau indicatorul de focalizare (A 6) străluceşte întotdeauna în culoarea verde atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. Reţineţi, totuşi, că obiectele din prim-plan nu vor fi întotdeauna focalizate. • Dispozitivul iluminare asistenţă AF (A 146) nu se aprinde. m

W

n

Oprit*

p

Oprit

* Setările implicite pot fi modificate.

55


Fotografiere adecvată pentru scene (mod scenă) d Sport

Mai multe despre fotografiere

Folosiţi acest mod pentru fotografii dinamice de acţiune care îngheaţă acţiunea într-o singură declanşare şi înregistrează mişcarea printr-o serie de fotografii. • Aparatul foto focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului şi focalizează încontinuu până când focalizarea este blocată prin apăsarea butonului de declanşare până la jumătate. • În timp ce butonul de declanşare este ţinut apăsat complet, sunt realizate până la trei fotografii cu o viteză de cca. 0,7 cadre pe secundă (fps) când Mod imagine este setat la R 4320×3240. • Focalizarea, expunerea şi balansul de alb sunt fixate la valorile definite la prima fotografie din fiecare serie. • Dispozitivul iluminare asistenţă AF (A 146) nu se aprinde. • Cadenţa maximă a cadrelor în fotografierea continuă poate varia în funcţie de setările modului imagine curent, de cardul de memorie utilizat sau de condiţiile de fotografiere. m

n

Oprit

p

Oprit

o

0,0*

O

e Portret de noapte

Utilizaţi acest mod pentru portretele realizate la apus sau noaptea. Bliţul este acţionat pentru a lumina subiectul portretului păstrând iluminarea de fundal pentru a realiza un echilibru natural între subiectul principal şi ambianţa din fundal. • Aparatul foto detectează şi focalizează o faţă umană. Consultaţi „Detectarea feţei” (A 48) pentru mai multe informaţii. • Când aparatul foto detectează mai mult de o faţă, se va focaliza pe faţa cea mai apropiată de aparatul foto. • Aparatul foto va estompa aspectul pielii (pentru cel mult trei feţe), aplicând funcţia de estompare piele înainte de înregistrarea fotografiilor (A 67). • Dacă nu sunt detectate feţe, aparatul foto focalizează pe subiectul aflat în centrul ecranului. • Zoomul digital nu este disponibil. m 1 2

56

W

* Setările implicite pot fi modificate.

V1

n

Oprit2

p

Oprit

o

Bliţ de umplere cu sincronizare lentă şi reducere ochi roşii. Setările implicite pot fi modificate.

Pentru modurile scenă în care este indicat O se recomandă folosirea unui trepied.

0,02


Fotografiere adecvată pentru scene (mod scenă) f Petrecere/Interior Captează efectul de lumină de lumânare şi de alte iluminări de fundal interior. • Aparatul focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului. • Deoarece fotografiile sunt uşor afectate de tremuratul aparatului, ţineţi aparatul foto nemişcat. În spaţii întunecate, se recomandă folosirea unui trepied. m

V1

n

Oprit2

p

Oprit

o

0,02

1

Poate fi utilizat modul bliţ cu sincronizare lentă şi reducere ochi roşii. Setările implicite pot fi modificate. 2 Setările implicite pot fi modificate.

Captează strălucirea unor subiecte cum ar fi plajele sau suprafeţele însorite de apă. • Aparatul focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului.

m

U*

n

Oprit*

p

Oprit

o

0,0*

Oprit

o

0,0*

* Setările implicite pot fi modificate.

Mai multe despre fotografiere

Z Plajă

z Zăpadă Surprinde strălucirea zăpezii bătute de soare. • Aparatul focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului.

m

U*

n

Oprit*

p

* Setările implicite pot fi modificate.

57


Fotografiere adecvată pentru scene (mod scenă)

O

h Apus Păstrează profunzimea tonalităţii culorilor la apus şi la răsărit. • Aparatul focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului.

m

W*

n

Oprit*

p

Oprit

o

0,0*

o

0,0*

o

0,0*

* Setările implicite pot fi modificate.

O

i Crepuscul/Răsărit Mai multe despre fotografiere

Păstrează culorile ce se văd în lumina naturală slabă dinainte de răsărit sau după apus. • Aparatul foto focalizează la infinit. Zona sau indicatorul de focalizare (A 6) străluceşte întotdeauna în culoarea verde atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. Reţineţi, totuşi, că obiectele din prim-plan nu vor fi întotdeauna focalizate. • Dispozitivul iluminare asistenţă AF (A 146) nu se aprinde. m

W

n

Oprit*

p

Oprit

* Setările implicite pot fi modificate.

O

j Peisaj noapte

Pentru a obţine peisaje de noapte impresionante, este folosită o viteză redusă de declanşare. • Aparatul foto focalizează la infinit. Zona sau indicatorul de focalizare (A 6) străluceşte întotdeauna în culoarea verde atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. Reţineţi, totuşi, că obiectele din prim-plan nu vor fi întotdeauna focalizate. • Dispozitivul iluminare asistenţă AF (A 146) nu se aprinde. m

W

n

Oprit*

p

Oprit

* Setările implicite pot fi modificate.

58

Pentru modurile scenă în care este indicat O se recomandă folosirea unui trepied.


Fotografiere adecvată pentru scene (mod scenă) k Primplan

m

U*

n

Oprit*

p

Pornit

o

Mai multe despre fotografiere

Fotografiaţi flori, insecte şi alte obiecte mici aflate în imediata apropiere. • Modul macro este activat (A 34), iar aparatul foto focalizează automat în poziţia cea mai apropiată în care poate focaliza. • Cea mai apropiată distanţă la care aparatul foto poate focaliza depinde de poziţia zoomului. Aparatul foto poate focaliza la cele mai mici distanţe în poziţia în care F şi indicatorul de zoom luminează intermitent şi au culoarea verde, cu indicatorul de zoom poziţionat în stânga butonului K (unghi mai larg). Aparatul foto poate focaliza pe subiecte aflate la nu mai puţin de 10 cm de obiectiv în poziţia de unghi larg maxim şi la o treaptă de zoom faţă de poziţia de unghi larg maxim. La poziţia de zoom K, aparatul foto poate focaliza la o distanţă de 30 cm. • Mod zonă AF s-a setat la Manual (A 46). Selectaţi zona de focalizare în care focalizează aparatul foto. Apăsaţi pe butonul k şi apăsaţi pe selectorul multiplu H, I, J sau K pentru a selecta o altă zonă de focalizare. Înainte de a face vreuna din setările de mai jos, apăsaţi pe butonul k pentru a anula selectarea zonei de focalizare. - Modul bliţ - Autodeclanşator sau compensare expunere • Aparatul foto focalizează încontinuu până când focalizarea este blocată prin apăsarea butonului de declanşare până la jumătate. • Deoarece fotografiile sunt uşor afectate de tremuratul aparatului, ţineţi aparatul foto nemişcat. 0,0*

* Setările implicite pot fi modificate. Reţineţi că este posibil ca bliţul să nu poată lumina întregul subiect la o distanţă mai mică de 50 cm.

59


Fotografiere adecvată pentru scene (mod scenă) u Mâncare

Mai multe despre fotografiere

Acest mod este util când fotografiaţi alimente. • Modul macro este activat (A 34), iar aparatul foto focalizează automat în poziţia cea mai apropiată în care poate focaliza. • Cea mai apropiată distanţă la care aparatul foto poate focaliza depinde de poziţia zoomului. Aparatul foto poate focaliza la cele mai mici distanţe în poziţia în care F şi indicatorul de zoom luminează intermitent şi au culoarea verde, cu indicatorul de zoom poziţionat în stânga butonului K (unghi mai larg). Aparatul foto poate focaliza pe subiecte aflate la nu mai puţin de 10 cm de obiectiv în poziţia de unghi larg maxim şi la o treaptă de zoom faţă de poziţia de unghi larg maxim. La poziţia de zoom K, aparatul foto poate focaliza la o distanţă de 30 cm. • Nuanţa se poate ajusta în intervalul cursorului pentru creativitate afişat în stânga monitorului. Apăsaţi pe selector multiplu H pentru ca imaginea să devină mai roşiatică sau pe I pentru a deveni mai albastră. Setarea selectată pentru ajustarea nuanţei este stocată în memoria aparatului foto chiar şi atunci când aparatul este oprit. • Mod zonă AF s-a setat la Manual (A 46). Selectaţi zona de 9 focalizare în care focalizează aparatul foto. Apăsaţi pe butonul k şi apăsaţi pe selectorul multiplu H, I, J sau K pentru a selecta o altă zonă de focalizare. Înainte de a face vreuna din setările de mai jos, apăsaţi pe butonul k pentru a anula selectarea zonei de focalizare. - Nuanţă - Autodeclanşator sau compensare expunere • Aparatul foto focalizează încontinuu până când focalizarea este blocată prin apăsarea butonului de declanşare până la jumătate. • Deoarece fotografiile sunt uşor afectate de tremuratul aparatului, ţineţi aparatul foto nemişcat. X

W

n

Oprit*

p

Pornit

o

* Setările implicite pot fi modificate.

60

Pentru modurile scenă în care este indicat O se recomandă folosirea unui trepied.

0,0*


Fotografiere adecvată pentru scene (mod scenă) l Muzeu Utilizat pentru interioare unde fotografierea cu bliţ este interzisă (în muzee şi galerii de artă) sau în alte situaţii în care nu doriţi utilizarea bliţului. • Aparatul focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului. • BSS (selector cea mai bună fotografiere) poate fi activat (A 42). • Deoarece fotografiile sunt uşor afectate de tremuratul aparatului, ţineţi aparatul foto nemişcat. • Dispozitivul iluminare asistenţă AF (A 146) nu se aprinde. m

W

n

Oprit*

p

Oprit*

o

0,0*

o

0,0

o

0,0*

* Setările implicite pot fi modificate.

Pentru a captura expansiunea exploziei de lumină a artificiilor este folosită viteza redusă de declanşare. • Aparatul foto focalizează la infinit. Indicatorul de focalizare (A 6) are întotdeauna culoarea verde când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. Reţineţi, totuşi, că obiectele din primplan nu vor fi întotdeauna focalizate. • Dispozitivul iluminare asistenţă AF (A 146) nu se aprinde. m

W

n

Oprit

p

Oprit

Mai multe despre fotografiere

O

m Foc de artificii

n Copie alb-negru Asigură fotografieri clare ale textului sau ale unor desene pe planşe albe sau imprimate. • Aparatul focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului. • Folosiţi modul macro (A 34) pentru a focaliza la distanţe mici. • Este posibil ca textele şi desenele colorate să nu arate bine. m

W*

n

Oprit*

p

Oprit*

* Setările implicite pot fi modificate.

61


Fotografiere adecvată pentru scene (mod scenă) o Iluminare fundal Se foloseşte când lumina vine din spatele subiectului, punând trăsăturile sau detaliile în umbră. Bliţul se declanşează automat pentru a „umple” (ilumina) umbrele. • Aparatul focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului.

m

m

n

Oprit*

p

Oprit

o

0,0*

* Setările implicite pot fi modificate. p Asistenţă panoramă Mai multe despre fotografiere

Se foloseşte când se fac serii de fotografii ce vor fi unite mai târziu într-o singură panoramă folosind programul software Panorama Maker 5 inclus. Pentru detalii, consultaţi „Fotografierea pentru realizarea unei panorame” (A 64). m

W*

n

* Setările implicite pot fi modificate.

62

Oprit*

p

Oprit*

o

0,0*


Fotografiere adecvată pentru scene (mod scenă) O Portret animal de casă

m

W

n

Y1

p

Oprit2

o

Mai multe despre fotografiere

Utilizaţi acest mod pentru a realiza portrete de animale de casă (câini şi pisici). Când aparatul foto detectează faţa unui câine sau a unei pisici, acesta focalizează pe faţă şi declanşează automat (declanşare automată portret animal de casă). • Pe ecranul afişat la selectarea modului scenă O Portret animal de casă, selectaţi Unică sau Continuu. - Unică: Aparatul foto realizează fotografii una câte una. - Continuu: Când s-a obţinut focalizarea pe faţa detectată, aparatul foto declanşează de trei ori declanşatorul (cadenţă de fotografiere continuă: cca. 0,7 cadre pe secundă când setarea modului imagine este R 4320×3240). În timpul fotografierii se afişează F pe monitor. • Un chenar dublu (zona de focalizare) este afişat în jurul feţei detectate, acesta colorându-se verde la realizarea focalizării. Pot fi detectate până la cinci feţe. Dacă aparatul foto detectează mai multe feţe, marginea dublă este afişată în jurul celei mai mari feţe, iar celelalte vor fi încadrate cu chenare simple. • Când nu sunt detectate feţe de animale de casă, declanşatorul poate fi eliberat prin apăsare. 1 / 2 5 0 F 3.2 - Dacă nu a fost detectată nicio faţă de animal de casă, aparatul foto focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului. - Când se selectează Continuu, se realizează până la trei fotografii cu o frecvenţă de cca. 0,7 cadre pe secundă în timp ce este menţinut apăsat butonul de declanşare (când setarea modului imagine este R 4320×3240). • Pentru a modifica setarea astfel încât aparatul foto să declanşeze sau nu automat, apăsaţi pe J (n) de pe selectorul multiplu. - Declanşare automată (setarea implicită): Declanşatorul este eliberat automat în momentul realizării focalizării pe faţa detectată. d este afişat pe monitor în cursul fotografierii. - OFF: Declanşatorul este eliberat numai la apăsarea butonului. • Zoomul digital nu este disponibil. • Dispozitivul iluminare asistenţă AF (A 146) nu se aprinde. Sunetul de declanşare (A 147) este dezactivat. • Factori precum distanţa dintre animalul de casă şi aparatul foto, orientarea sau luminozitatea feţei şi viteza de deplasare a animalului de casă pot împiedica aparatul foto să detecteze feţe de câini sau pisici sau îl pot provoca să detecteze feţe altele decât cele ale câinilor şi pisicilor. 0,02

1

OFF poate fi selectat. Autodeclanşatorul (10s sau 2s) este dezactivat. 2 Setările implicite pot fi modificate.

63


Fotografiere adecvată pentru scene (mod scenă)

Fotografierea pentru realizarea unei panorame Aparatul foto focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului. Folosiţi un trepied pentru rezultate optime.

1

Apăsaţi pe butonul A în modul fotografiere şi utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta modul scenă p (Asistenţă panoramă) (A 52).

Asistenţă panoramă

Se afişează pictogramele de direcţie ale panoramei pentru a indica direcţia în care vor fi unite fotografiile. Mai multe despre fotografiere

2

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege direcţia şi apăsaţi pe butonul k. Selectaţi direcţia în care imaginea se va alătura în panorama completă; dreapta (I), stânga (J), sus (K) sau jos (L). Pictograma galbenă cu direcţia panoramei (I I) se afişează pentru direcţia curentă, iar direcţia se fixează atunci când se apasă pe butonul k. Pictograma se va modifica în pictograma albă pentru direcţie fixată I.

9

Aplicaţi setările pentru modul bliţ (A 31), autodeclanşator (A 33), modul macro (A 34) şi compensare expunere (A 35) în acest pas, dacă este necesar. Apăsaţi din nou butonul k pentru a alege o altă direcţie.

3

Încadraţi prima porţiune a panoramei şi realizaţi prima fotografie. O treime din fotografie va fi afişată ca transparentă. 9

4

Faceţi următoarea fotografie. Încadraţi următoarea fotografie în aşa fel încât o treime din cadru să se suprapună peste fotografia anterioară, şi apăsaţi pe butonul declanşatorului. Repetaţi acest proces până când aţi făcut numărul de fotografii necesar pentru a completa scena.

64

Încheiere

8


Fotografiere adecvată pentru scene (mod scenă)

5

Apăsaţi pe butonul k când aţi finalizat fotografierea. Aparatul foto revine la pasul 2.

Încheiere

Note privind Asistenţă panoramă

• Setările pentru modul bliţ, autodeclanşator, modul macro şi compensarea expunere nu pot fi modificate după realizarea primei fotografii. Fotografiile nu pot fi şterse, nici zoomul sau setarea pentru Mod imagine (A 38) nu mai pot fi reglate, după ce aţi realizat prima fotografie. • Fotografierea seriei pentru panoramă se întrerupe dacă funcţia oprire automată (A 147) iniţiază modul stare de veghe în timpul fotografierii. Este recomandată setarea unui interval de timp mai lung pentru timpul care trece înainte de activarea funcţiei de oprire automată.

D

Mai multe despre fotografiere

B

6

Indicatorul R

În modul scenă Asistenţă panoramă, expunerea, balansul de alb şi focalizarea tuturor fotografiilor dintr-o panoramă sunt fixate la valorile definite pentru prima fotografie din fiecare serie. Când prima fotografie este realizată, R este afişat pentru a indica faptul că expunerea, balansul de alb şi focalizarea sunt blocate. Încheiere

D

8

Panorama Maker 5

Instalaţi Panorama Maker 5 de pe CD-ul ViewNX 2 furnizat. Transferaţi fotografiile într-un computer (A 122) şi utilizaţi Panorama Maker 5 (A 126) pentru a le uni într-o singură panoramă.

D

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume fişiere de imagine/sunet şi dosare” (A 161) pentru mai multe informaţii.

65


Realizarea fotografiilor cu feţe zâmbitoare (modul portret inteligent) Folosind setările implicite, aparatul foto utilizează detectarea feţei pentru a detecta feţe umane şi apoi acţionează automat declanşatorul în momentul în care este detectat zâmbetul (cronometru zâmbet). Opţiunea de estompare a pielii poate fi utilizată pentru a estompa tonurile pielii subiecţilor umani.

1

Apăsaţi pe butonul A în modul fotografiere, apăsaţi pe selectorul multiplu H sau pe I pentru a selecta F şi apăsaţi pe butonul k.

Portret inteligent

Aparatul foto intră în modul portret inteligent.

Mai multe despre fotografiere

2

Încadraţi o fotografie. Orientaţi aparatul foto către subiect. Dacă aparatul foto detectează o faţă umană, în jurul respectivei feţe va fi afişată o margine dublă de culoare galbenă (zona de focalizare). Dacă focalizarea s-a realizat pe respectiva faţă, culoarea marginii duble se va schimba în verde pentru un moment, iar focalizarea va fi blocată.

1/250

F 3.2

Pot fi detectate până la trei chipuri. Dacă aparatul foto detectează mai multe feţe, marginea dublă este afişată în jurul feţei aflate cel mai aproape de centrul cadrului, iar celelalte vor fi încadrate cu margini simple.

3

Declanşatorul este eliberat automat. Dacă aparatul foto detectează faptul că faţa încadrată de marginea dublă zâmbeşte, funcţia Cronometru zâmbet (A 68) este activată, iar declanşatorul va fi acţionat automat. După fiecare acţionare a declanşatorului, aparatul foto va relua operaţiile de detectare a feţei şi de detectare a zâmbetului pentru fotografierea automată continuă.

4

Fotografierea s-a terminat. Pentru a dezactiva fotografierea automată a feţelor zâmbitoare, fie opriţi aparatul foto, setaţi Cronometru zâmbet la Dezactivat, fie apăsaţi pe butonul A şi selectaţi alt mod de fotografiere.

66


Realizarea fotografiilor cu feţe zâmbitoare (modul portret inteligent)

B

Note privind modul portret inteligent

• Zoomul digital nu este disponibil. • În anumite condiţii de fotografiere, aparatul foto poate să nu detecteze feţele sau zâmbetele. • Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Note privind detectarea feţei” (A 49).

B

Note privind funcţia Estompare piele

C

Oprirea automată în modul cronometru zâmbet

Când Cronometru zâmbet se setează la Activat, se activează funcţia de oprire automată (A 147), iar aparatul foto se opreşte dacă una din situaţiile indicate mai jos persistă şi dacă nu se efectuează nicio altă operaţie. • Aparatul foto nu detectează nicio faţă. • Aparatul foto detectează o faţă, dar nu poate detecta un zâmbet.

C

Indicator luminos autodeclanşator

Mai multe despre fotografiere

• Salvarea unei fotografii la fotografierea folosind funcţia estompare piele poate dura ceva mai mult decât de obicei. • În anumite condiţii de fotografiere, tonurile feţei pot să nu fie estompate sau anumite părţi altele decât feţele pot să fie modificate dacă aparatul foto detectează o faţă. Dacă nu s-au obţinut rezultatele dorite, setaţi Estompare piele la Dezactivată şi fotografiaţi din nou. • Nivelul de estompare a pielii nu poate fi ajustat dacă pentru modul scenă este selectat portret sau portret de noapte. • De asemenea, funcţia estompare piele poate fi aplicată şi pe fotografii deja înregistrate (A 108).

Indicatorul luminos pentru autodeclanşator clipeşte când temporizatorul pentru surâs este activat şi aparatul foto detectează o faţă şi clipeşte rapid imediat după eliberarea declanşatorului.

C

Eliberarea manuală a declanşatorului

De asemenea, fotografiile pot fi realizate apăsând pe declanşator. Dacă nu a fost detectată nicio faţă, aparatul foto focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului.

C

Funcţiile disponibile în modul portret inteligent

• Nu se poate utiliza bliţul dacă Ochi deschişi s-a setat la Activat. Când Ochi deschişi se setează la Dezactivat, modul bliţ (A 31) se setează la U (automat) (se poate modifica). • Opţiunile autodeclanşatorului (A 33) se pot aplica atunci când Cronometru zâmbet se setează la Dezactivat. • Nu se poate utiliza modul macro (A 34). • Compensarea expunerii (A 35) este activată. • Când apăsaţi pe butonul d pentru a afişa meniul F (portret inteligent), Mod imagine, se pot aplica opţiunile Estompare piele, Cronometru zâmbet şi Ochi deschişi (A 68).

D

Mai multe informaţii

Consultaţi „Focalizarea automată” (A 27) pentru mai multe informaţii.

67


Realizarea fotografiilor cu feţe zâmbitoare (modul portret inteligent)

Modificarea setărilor pentru modul portret inteligent La utilizarea modului F (portret inteligent) (A 66), apăsaţi pe butonul d (A 10) şi apoi setaţi următoarele opţiuni din meniul portret inteligent. Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege şi a aplica setări (A 9). Pentru a ieşi din meniu, apăsaţi pe butonul d. Mod imagine Selectaţi modul imagine (combinaţia dintre dimensiunea imaginii şi raportul de compresie) la care sunt salvate imaginile (A 38). Modificările efectuate în setarea mod imagine sunt aplicate tuturor modurilor de fotografiere. Estompare piele Mai multe despre fotografiere

Activează funcţia estompare piele. Dacă declanşatorul este eliberat, aparatul foto va detecta una sau mai multe feţe ale subiecţilor umani (maximum 3) şi va procesa imaginea pentru a estompa tonurile pielii înainte de salvarea fotografiei. Gradul de estompare a pielii aplicat poate fi selectat din Ridicată, Normală (setare implicită) şi Redusă. Dacă este selectată opţiunea Dezactivată, funcţia estompare piele este dezactivată. • Setările curente pot fi confirmate de indicatorul afişat pe monitor în timpul fotografierii (A 6). Dacă nu este afişat niciun indicator, atunci este selectat Dezactivată. Efectele estompării pielii nu sunt vizibile în timp ce încadraţi imaginile pentru fotografiere. Verificaţi nivelul de estompare a pielii obţinut în modul redare. Cronometru zâmbet • Activat (setare implicită): aparatul foto utilizează funcţia detectare faţă pentru a detecta faţa unui subiect uman şi apoi eliberează automat declanşatorul în momentul în care este detectat un zâmbet. • Dezactivat: aparatul foto nu acţionează declanşatorul automat cu detectare zâmbet. Apăsaţi pe butonul de declanşare pentru a realiza o fotografie. • Dacă aţi activat cronometrul pentru zâmbet, în timpul fotografierii pe monitor va fi afişat un indicator (A 6). Nu se afişează niciun indicator când se selectează Dezactivat Ochi deschişi Dacă este selectată opţiunea Activat, aparatul foto va acţiona automat declanşatorul de două ori de fiecare dată când este realizată o fotografie. Dintre cele două fotografii, este salvată numai aceea în care ochii subiectului sunt deschişi. • Dacă aparatul foto a salvat o fotografie în care ochii subiectului pot fi închişi, cutia de dialog din dreapta este afişată pe ecran pentru câteva secunde. În imaginea tocmai realizată a • Dacă aţi selecta opţiunea Activat, bliţul nu poate fi fost detectată o clipire. folosit. • Setarea implicită este Dezactivat. • Setarea curentă este afişată pe monitor (A 6). Dacă nu este afişat niciun indicator, atunci este selectat Dezactivat.

68


Focalizarea pe un subiect în mişcare (modul urmărire subiect) Utilizaţi acest mod pentru a fotografia subiecţii aflaţi în mişcare. Atingeţi subiectul pe care aparatul foto va focaliza. Zona de focalizare se va deplasa automat pentru a urmări subiectul. La setarea implicită, după ce aparatul foto detectează faţa subiectului uman, aceasta începe automat să urmărească persoana respectivă (urmărire prioritate faţă).

1

Apăsaţi pe butonul A, apăsaţi pe selectorul multiplu H sau pe I pentru a selecta s şi apăsaţi pe butonul k.

2

Urmărire subiect

Înregistraţi un subiect. Când aparatul foto detectează o faţă în cadru, faţa respectivă este înregistrată automat drept subiect de urmărit (A 71). Când fotografiaţi alte subiecte decât oameni, aliniaţi subiectul cu chenarul alb afişat în centrul cadrului şi apăsaţi pe butonul k.

Pornire

Atunci când chenarul este roşu, aparatul foto nu poate focaliza pe subiect. Modificaţi compoziţia şi încercaţi să înregistraţi subiectul din nou.

Mai multe despre fotografiere

Pe monitor se va afişa ecranul modului urmărire subiect şi în centru cadrului se va afişa un chenar alb.

Când subiectul este înregistrat,pe acest subiect se va afişa un chenar de focalizare galben, iar aparatul foto va începe să urmărească subiectul respectiv. Pentru a schimba subiectul, apăsaţi pe butonul k pentru a anula înregistrarea subiectului curent. Dacă subiectul înregistrat nu este vizibil pe monitor, zona de focalizare va dispărea, iar înregistrarea va fi anulată. Înregistraţi din nou subiectul.

69


Focalizarea pe un subiect în mişcare (modul urmărire subiect)

3

Apăsaţi pe butonul de declanşare pentru a realiza o fotografie. Aparatul foto va focaliza în zona de focalizare în timp ce butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. Zona de focalizare se va aprinde şi va avea culoarea verde, iar focalizarea va fi blocată.

1/250

F 3.2

Atunci când aparatul foto nu poate focaliza, zona de focalizare va lumina intermitent. Apăsaţi din nou butonul declanşatorului până la jumătate pentru a focaliza imaginea. Dacă butonul de declanşare este apăsat până la jumătate, zona de focalizare nu este afişată, iar aparatul va focaliza subiectul aflat în centrul cadrului. Apăsaţi pe butonul de declanşare până la capăt pentru a acţiona declanşatorul. Mai multe despre fotografiere

B

Note privind modul urmărire subiect

• Zoomul digital nu este disponibil. • Înainte de a înregistra subiectul, reglaţi setările pentru distanţa focală, expunere, setările meniului şi modul bliţ. Dacă aceste setări sunt ajustate după înregistrarea subiectului, înregistrarea subiectului va fi anulată. • S-ar putea să nu puteţi înregistra subiectul dorit sau aparatul foto să nu poată urmări subiectul înregistrat sau să înceapă să urmărească un alt subiect, dacă subiectul se deplasează rapid, dacă tremuratul camerei este destul de mare sau dacă aparatul foto detectează un subiect asemănător. Capacitatea aparatului foto de a urmări în mod precis subiectul înregistrat depinde şi de dimensiunea şi strălucirea subiectului. • În anumite cazuri rare, este posibil ca subiecţii pentru care se poate ca focalizarea automată să nu funcţioneze conform aşteptărilor (A 27) să nu fie focalizaţi, chiar dacă zona de focalizare este iluminată în verde. În acest caz, comutaţi la modul A (automat) şi setaţi Mod zonă AF (A 46) la Manual sau Centrală, refocalizaţi pe alt subiect care se află la aceeaşi distanţă de aparatul foto ca şi subiectul vizat şi utilizaţi blocarea focalizări (A 47).

C

70

Funcţii disponibile în modul urmărire subiect

• Setările mod bliţ (A 31) şi compensare expunere (A 35) pot fi modificate. • Nu se poate utiliza autodeclanşatorul (A 33) şi modul macro (A 34). • Apăsaţi pe butonul d pentru a afişa meniul s (urmărire subiect) şi faceţi setările Mod imagine, Mod focalizare autom. şi Urmărire prioritate faţă (A 71).


Focalizarea pe un subiect în mişcare (modul urmărire subiect)

Modificarea setărilor pentru urmărirea subiectului La utilizarea modului s (urmărire subiect) (A 69), apăsaţi pe butonul d (A 10) şi apoi setaţi următoarele opţiuni din meniul portret inteligent. • Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege şi a aplica setări (A 9). • Pentru a ieşi din meniu, apăsaţi pe butonul d. Mod imagine Selectaţi modul imagine (combinaţia dintre dimensiunea imaginii şi raportul de compresie) la care sunt salvate imaginile (A 38). Modificările efectuate în setarea mod imagine sunt aplicate tuturor modurilor de fotografiere. Mod focalizare autom.

Urmărire prioritate faţă

Mai multe despre fotografiere

Vă permite să setaţi Mod focalizare autom. (A 50) utilizat pentru modul urmărire subiect (setarea implicită este AF permanent). Când utilizaţi modul urmărire subiect în timp ce este setat la AF permanent, aparatul foto focalizează continuu, după înregistrarea unui subiect pentru urmărire, până când butonul de declanşare se apasă până la jumătate pentru a bloca focalizarea. Se va auzi sunetul de focalizare a aparatului foto. Modificările aduse setării modului focalizare automată în acest mod nu se vor aplica setării modului focalizare automată în modul A (automat). Setarea modului focalizare automată aplicată în modul urmărire subiect se stochează în memoria aparatului foto chiar şi după închiderea acestuia.

Când este selectată setarea Activată (setarea implicită) şi aparatul foto detectează o faţă de subiect uman, persoana respectivă este înregistrată automat drept subiect de urmărit şi este activată urmărirea subiectului respectiv.

B

Note referitoare la Urmărire prioritate faţă

• Numai un singur subiect poate fi urmărit. În cazul în care aparatul foto detectează mai multe feţe simultan, este urmărită faţa cea mai apropiată de centrul cadrului. • Dacă respectivul cadru include mai multe feţe, faţa detectată de aparatul foto şi înregistrată drept subiect de urmărit depinde de o varietate de factori, inclusiv de direcţia în care feţele privesc. • În funcţie de condiţiile de fotografiere, precum orientarea sau nu a subiectului spre aparatul foto, este posibil ca faţa să nu fie detectată corect. În plus, este posibil ca aparatul foto să nu poată detecta feţele în situaţiile următoare: - Când feţele sunt parţial ascunse de ochelari de soare sau obstrucţionate într-un alt mod - Când feţele ocupă prea mult sau prea puţin din cadru • Când aparatul foto nu poate urmări subiectul înregistrat, apăsaţi pe butonul k pentru a urmări din nou sau setaţi Urmărire prioritate faţă la Dezactivată, încadraţi fotografia astfel încât subiectul să se afle în interiorul chenarului din centrul cadrului şi apăsaţi pe butonul k pentru a înregistra subiectul din nou.

71


Mai multe despre redare

Operaţiuni în modul redare cadru întreg Apăsaţi pe butonul c în modul redare pentru a intra în modul redare şi pentru a afişa fotografiile efectuate (A 28).

15/05/2011 15:30 0004.JPG

4/

4

Următoarele operaţiuni sunt disponibile în modul redare cadru întreg. Operaţie

A

Descriere

Mai multe despre redare

Selectare fotografii

Apăsaţi pe H, I, J sau K pentru a afişa fotografiile anterioare sau următoare. Apăsaţi şi ţineţi apăsat pe H, I, J sau K pentru a derula rapid fotografiile.

9

Vizualizare miniaturi/activare afişare calendar

f (h)

Afişează 4, 9 sau 16 miniaturi de fotografii. Rotiţi controlul zoomului la f (h) în afişarea celor 16 miniaturi ale fotografiilor pentru a aplica afişarea calendarului (exceptând în modul listare după dată).

74, 76

g (i)

Măriţi de 10× vizualizarea imaginii afişate momentan pe monitor. Apăsaţi pe butonul k pentru a reveni la modul redare cadru întreg.

77

Adăugare în/ eliminare din album

k

Apăsaţi pe butonul k pentru a adăuga fotografia curentă într-un album (în modul de redare, în modul de sortare automată sau în modul de listare după dată). Apăsaţi pe butonul k în modul pentru fotografii favorite pentru a elimina fotografia curentă dintr-un album.

80, 82

Redare filme

k

Redaţi filmul afişat în mod curent.

120

l

Selectaţi o metodă de ştergere şi ştergeţi fotografii. În modul fotografii favorite (A 80), sortare automată (A 86) sau listare după dată (A 89), pot fi şterse fotografiile din acelaşi album sau fotografiile cu aceeaşi categorie sau dată de fotografiere.

29

Afişează meniul pentru modul selectat.

92

Zoom redare

Ştergere fotografii

Afişare meniuri

72

Utilizaţi

d


Operaţiuni în modul redare cadru întreg Operaţie Trecerea în modul redare

A

Utilizaţi

Descriere

c

Apăsaţi pe butonul c pentru a se afişa meniul de selectare a modului de redare şi pentru a comuta la modul fotografii favorite, sortare automată sau listare după dată.

79

Apăsaţi pe butonul A sau pe butonul de declanşare. De asemenea, apăsarea pe butonul b (e înregistrare film) va comuta aparatul foto în modul de fotografiere.

28

A Comutarea în modul fotografiere b

Mai multe despre redare

C

Modificarea orientării (verticale/orizontale) a fotografiilor

După realizarea unei fotografii, orientarea acesteia poate fi modificată utilizând opţiunea Rotire imagine (A 100) din meniul de redare (A 92).

73


Vizualizarea mai multor fotografii: Redare miniaturi Rotiţi butonul de control al zoomului la f (h) în modul de redare cadru întreg (A 28) pentru a afişa fotografiile în format „foi de contact” cu imagini în miniatură.

1/

10

Următoarele operaţiuni sunt disponibile când sunt afişate miniaturile. Operaţie

Mai multe despre redare

Apăsaţi selectorul multiplu H, I, J sau K.

Creştere număr fotografii afişate/ aplicare afişaj calendar

Rotiţi controlul zoomului spre f (h) pentru a creşte numărul de miniaturi ale fotografiilor afişate: 4 ➝ 9 ➝ 16. Rotiţi controlul zoomului la f (h) în afişarea celor 16 miniaturi ale fotografiilor pentru a aplica afişarea calendarului (exceptând în modul listare după dată). Fotografiile pot fi găsite după data la care au fost efectuate (A 76). Rotiţi controlul zoomului spre g (i) pentru a reveni la afişaj miniaturi.

f (h)

A

Descriere

Selectarea fotografiilor

9

g (i)

Rotiţi controlul zoomului spre g (i) pentru a micşora numărul de miniaturi ale fotografiilor afişate: 16 ➝ 9 ➝ 4. Rotiţi butonul control zoom spre g (i) în modul de afişare cu 4 imagini în miniatură pentru a reveni la modul redare cadru întreg.

Ştergere fotografii

l

Selectaţi o metodă de ştergere şi ştergeţi fotografii. În modul fotografii favorite (A 80), sortare automată (A 86) sau listare după dată (A 89), pot fi şterse fotografiile din acelaşi album sau fotografiile cu aceeaşi categorie sau dată de fotografiere.

29

Anula redare miniaturi

k

Apăsaţi pe butonul k.

28

Reducere număr fotografii afişate

74

Utilizaţi


Vizualizarea mai multor fotografii: Redare miniaturi Operaţie

Utilizaţi

A

Descriere

A Apăsaţi pe butonul A sau pe butonul de declanşare. De asemenea, apăsarea pe butonul b (e înregistrare film) va comuta aparatul foto în modul de fotografiere.

Comutarea în modul fotografiere

28

b

Afişaj mod redare miniaturi

Dacă sunt selectate fotografii marcate utilizând pentru imprimare Ordine imprimare (A 93) sau Protejare (A 98), pictogramele afişate în dreapta sunt afişate cu acestea. Filmele sunt afişate sub forma unor cadre de film.

Pictogramă ordine imprimare 1/

Pictogramă protejare

Mai multe despre redare

C

10

Cadre film

C

Afişarea miniaturilor în Modul Fotografii favorite şi Sortare automată

• În modul fotografii favorite (A 80), pictograma fotografii favorite este afişată în dreapta, deasupra miniaturilor. • În modul sortare automată (A 86), în colţul din dreapta sus al ecranului, deasupra miniaturilor, va apărea pictograma categoriei din care fac parte fotografiile.

1/

3

75


Vizualizarea mai multor fotografii: Redare miniaturi

Afişare calendar La fişarea redării celor 16 miniaturi (A 74), rotiţi controlul zoomului la f (h) pentru a comuta la afişarea calendarului (exceptând în modul listare după dată). Imaginile se pot selecta pentru afişare în funcţie de data la care s-a efectuat fotografierea. Datele la care au fost realizate fotografiile sunt subliniate cu galben. Următoarele operaţiuni sunt disponibile în afişarea calendar. Operaţie

Utilizaţi

Mai multe despre redare

Revenirea la redarea miniaturilor

B

Su 1 8 15 22 29

M 2 9 16 23 30

Tu 3 10 17 24 31

05

W Th 4 5 11 12 18 19 25 26

F 6 13 20 27

Sa 7 14 21 28

3

A

Descriere

Apăsaţi pe selectorul multiplu H, I, J sau K. 9

Selectarea datei

Revenirea în modul redare cadru întreg

2011

k g (i)

Se afişează în mod cadru întreg prima fotografie realizată la data selectată.

28

Rotiţi butonul de zoom spre g (i).

74

Note privind afişarea calendar

• Pentru fotografiile la care nu s-a setat data aparatului foto se consideră că s-au efectuat la 1 ianuarie 2011. • Butonul l şi butonul d nu sunt disponibile în afişarea calendar.

D 76

Modul listare după dată

Numai acele fotografii care sunt realizate la aceeaşi dată pot fi redate în modul listare după dată (A 89). De asemenea, opţiunile de listare după dată (A 91) sunt disponibile numai pentru fotografiile realizate la data selectată.


Să privim mai atent: zoom redare Rotind butonul controlului de zoom la g (i) în modul de redare cadru întreg (A 28) afişarea porţiunii din centru a fotografiei curente este mărită. • Ghidul afişat în dreapta jos prezintă porţiunea din imagine afişată în momentul respectiv.

Următoarele operaţiuni pot fi realizate în timp ce afişarea imaginii este mărită. Operaţie

A

Descriere

g (i)

Zoomul va creşte de fiecare dată când butonul control zoom este rotit spre g (i), până la un nivel maxim de 10×.

f (h)

Zoomul scade de fiecare dată când controlul zoomului este rotit spre f (h). Când nivelul de mărire ajunge la valoarea 1×, afişajul revine la modul de redare cadru întreg.

Vizualizare altă zonă din fotografie

Apăsaţi selectorul multiplu H, I, J sau K pentru a muta zona afişajului spre alte zone ale fotografiei.

9

Ştergere fotografii

l

Selectaţi o metodă de ştergere şi ştergeţi fotografii. La utilizarea modului fotografii favorite (A 80), sortare automată (A 86) sau listare după dată (A 89), pot fi şterse fotografiile din acelaşi album sau fotografiile cu aceeaşi categorie sau dată de fotografiere.

29

Comutare în modul redare cadru întreg

k

Apăsaţi pe butonul k.

28

Apăsaţi butonul d pentru a decupa porţiunea mărită din imagine şi pentru a o salva într-un fişier separat.

113

Apăsaţi pe butonul A sau pe butonul de declanşare. De asemenea, apăsarea pe butonul b (e înregistrare film) va comuta aparatul foto în modul de fotografiere.

28

Mărire

Micşorare

Decuparea fotografiilor

d

Mai multe despre redare

Utilizaţi

A Comutarea în modul fotografiere b

77


Să privim mai atent: zoom redare

Fotografiile efectuate cu funcţia Detectare faţă sau Detectare animal de casă

Mai multe despre redare

78

La rotirea controlului zoomului către g (i) pentru creşterea raportului de mărire (zoom redare) al unei fotografii realizate folosind funcţia detectare faţă (A 48) sau detectare animal de casă (A 63), imaginea este mărită cu faţa detectată la fotografiere în centrul monitorului, cu excepţia fotografiilor realizate utilizând Continuu, BSS sau Fotografiere în rafală 16 (A 42) sau Urmărire prioritate faţă (A 71). • Dacă au fost detectate mai multe feţe, fotografia va fi mărită afişând figura pe care s-a efectuat focalizarea în centrul monitorului. Apăsaţi pe selectorul multiplu H, I, J sau K pentru a afişa alte feţe detectate. • Când controlul zoomului este rotit spre g (i) sau f (h) pentru a regla factorul de zoom, centrul imaginii este afişat în centrul monitorului în locul feţei (afişare zoom redare normală).


Selectarea unui mod de redare Se pot selecta următoarele moduri de redare. c

Mod redare

A 28

Redaţi toate fotografiile. h

Mod fotografii favorite

A 80

Redaţi fotografiile adăugate într-un album. F

Modul Sortare automată

A 86

Redaţi fotografii şi filme sortate automat în categoria selectată la fotografiere/filmare. C

Mod Listare după dată

A 89

Redaţi fotografii efectuate la data selectată.

1

Apăsaţi pe butonul c în modul redare.

2

Utilizaţi selectorul multiplu sau apăsaţi pe H sau I pentru a selecta un mod de redare. Pentru a reveni la modul de redare fără a comuta la modurile de redare, apăsaţi pe butonul c.

3

Redare

Mai multe despre redare

Se afişează meniul de selectare a modului de redare.

Apăsaţi pe butonul k. Aparatul foto intră în modul de redare selectat.

79


Ordonarea fotografiilor favorite (Fotografii favorite) Se pot sorta fotografii în albume. După adăugarea fotografiilor în albume, se poate utiliza modul fotografii favorite pentru a reda numai fotografiile dintr-un anumit album. • Adăugarea fotografiilor la albume face găsirea unei anumite fotografii mai rapidă şi mai simplă. • Fotografiile pot fi sortate în albume clasificate pe teme, cum ar fi călătorii sau nunţi. • Aceeaşi fotografie poate fi adăugată în mai multe albume.

Adăugarea fotografiilor în albume Fotografiile pot fi sortate prin adăugarea lor în albume.

1

Afişaţi fotografiile în modul redare (A 28), modul sortare automată (A 86) sau modul listare după dată (A 89).

2

Selectaţi fotografia favorită şi apăsaţi pe butonul k.

15/05/2011 15:30 0004.JPG

Mai multe despre redare

Apăsaţi pe butonul k în modul redare cadru întreg. Ecranul de selecţie a albumelor este afişat. 4/

3

Apăsaţi pe selectorul multiplu H, I, J sau K pentru a alege albumul dorit şi apăsaţi pe butonul k.

4

Fotografii favorite

După adăugarea fotografiilor, afişajul monitorului revine la modul de redare în cadru întreg. Pentru a adăuga aceeaşi fotografie altor albume, repetaţi procedura de la pasul 1 sau 2.

B

Înapoi

Adăugare

Note privind Adăugarea fotografiilor favorite

• Un album poate conţine până 200 de fotografii. • Filmele nu pot fi adăugate la albume. • Dacă fotografia selectată a fost deja adăugată într-un album, caseta de selectare a dosarului în care a fost adăugată va fi selectată (w). • Când se adaugă fotografii în albume, acestea nu sunt copiate fizic în albume şi nici mutate din dosarul (A 161) în care au fost iniţial înregistrate (A 85).

D 80

Mai multe informaţii

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Eliminarea fotografiilor din albume” (A 82).


Ordonarea fotografiilor favorite (Fotografii favorite)

Vizualizarea fotografiilor dintr-un album Fotografiile pot fi selectate prin selectarea albumului în care au fost adăugate în „h mod fotografii favorite”. • În modul redare cadru întreg, fotografiile din acelaşi album pot fi redate (A 72) sau editate (A 104). • Când butonul d este apăsat în modul cadru întreg sau redare miniaturi pentru a afişa meniul fotografii favorite (A 83), toate imaginile sortate în albumul specificat pot fi selectate pentru vizualizarea într-o prezentare de diapozitive sau pentru aplicarea ordinii de imprimare sau a setării de protecţie.

1

Apăsaţi pe butonul c în modul redare, apăsaţi pe selectorul multiplu H sau I pentru a selecta h şi apăsaţi pe butonul k.

Fotografii favorite

2

Apăsaţi pe selectorul multiplu H, I, J sau K pentru a selecta albumul dorit.

Mai multe despre redare

Se afişează o listă de albume.

Fotografii favorite

Consultaţi „Operaţiunile din modul fotografii favorite” (A 83) pentru mai multe informaţii. Alegere pictogr.

Apăsaţi pe butonul k pentru a afişa o fotografie din albumul selectat, în modul redare cadru întreg.

15/05/2011 15:30 0004.JPG

Pictograma albumului curent va fi afişată în colţul din dreapta sus al ecranului. Pentru a selecta alt album, repetaţi paşii 1 şi 2. 4/

4

81


Ordonarea fotografiilor favorite (Fotografii favorite)

Eliminarea fotografiilor din albume Eliminaţi această fotografie din Pentru a elimina o fotografie dintr-un album, fără a o fotografiile favorite? şterge definitiv, urmaţi procedurile descrise mai jos. • Selectaţi fotografia dorită în modul afişare cadru întreg Da în pasul 2 din modul fotografii favorite (A 81) şi apăsaţi Nu pe butonul k pentru a afişa dialogul de confirmare. • Pentru a elimina fotografia din album, alegeţi Da şi apăsaţi pe butonul k. Pentru a continua fără a elimina fotografia, alegeţi Nu şi apăsaţi pe butonul k.

Mai multe despre redare

B 82

Notă privind ştergerea fotografiilor în modul fotografii favorite

Reţineţi că prin ştergerea unei fotografii în modul fotografii favorite se va şterge permanent nu numai fotografia din album, dar şi fotografia originală din memoria internă sau de pe cardul de memorie (A 85).


Ordonarea fotografiilor favorite (Fotografii favorite)

Operaţiunile din modul fotografii favorite În ecranul cu lista de albume, afişat în pasul 2 de la pagina 81, sunt disponibile următoarele operaţiuni. Operaţie

Utilizaţi

Selectarea albumului

Comutare în modul redare cadru întreg

Ştergere fotografii

Comutarea la alt mod de redare

Apăsaţi selectorul multiplu H, I, J sau K.

9

k

Apăsaţi pe butonul k pentru a afişa prima fotografie din album.

72

l

După selectarea unui album, apăsaţi pe butonul l şi pe ecran va fi afişat un dialog de confirmare. Alegeţi Da şi apăsaţi butonul k pentru a şterge toate imaginile sortate în respectivul album.

29

Schimbaţi pictograma definită pentru un album.

84

Apăsaţi pe butonul c pentru a afişa meniul de selectare a modului redare.

79

Apăsaţi pe butonul A sau pe butonul de declanşare. De asemenea, apăsarea pe butonul b (e înregistrare film) va comuta aparatul foto în modul de fotografiere.

28

d c A

Comutarea în modul fotografiere

Mai multe despre redare

Schimbarea pictogramei albumului

A

Descriere

b

Meniul fotografii favorite Apăsaţi pe butonul d în modul redare cadru întreg sau redare miniaturi din modul fotografii favorite, pentru a aplica următoarele opţiuni ale meniului. Retuşare rapidă Estompare piele Ordine imprimare Protejare Imagine mică

➝A 106 ➝A 108 ➝A 93 ➝A 98 ➝A 112

D-Lighting Efecte filtre Prezentare diapozitive Rotire imagine Notă vocală

➝A 107 ➝A 110 ➝A 97 ➝A 100 ➝A 101

83


Ordonarea fotografiilor favorite (Fotografii favorite)

Schimbarea pictogramelor atribuite albumelor Pictograma definită pentru un album poate fi modificată pentru a reflecta tema fotografiilor incluse în respectivul album.

1

Apăsaţi pe butonul c în modul redare, apăsaţi pe selectorul multiplu H sau I pentru a selecta h şi apoi apăsaţi pe butonul k.

Fotografii favorite

Se afişează o listă de albume.

2

Apăsaţi pe selectorul multiplu H, I, J sau K pentru a selecta albumul dorit şi apăsaţi pe butonul d.

Fotografii favorite

Mai multe despre redare

Se afişează ecranul de selectare a pictogramelor. Alegere pictogr.

3

Folosiţi selectorul multiplu J sau K pentru a alege o culoare a pictogramei şi apăsaţi butonul k.

Alegere pictogramă

Înapoi

4

Folosiţi selectorul multiplu H, I, J sau K pentru a alege o pictogramă şi apăsaţi butonul k.

Alegere pictogramă

Pictograma se va modifica, iar afişajul monitorului va reveni la ecranul cu lista de albume. Înapoi

B

84

Note privind pictogramele albumelor

Alegeţi separat pictograme pentru albume din memoria internă şi cele pentru fiecare card de memorie utilizat. • Pentru a modifica pictograma unui album care conţine fotografiile stocate în memoria internă, scoateţi cardul de memorie din aparatul foto. • Setarea implicită pentru pictograme este reprezentată prin numere negre.


Ordonarea fotografiilor favorite (Fotografii favorite)

C

Adăugarea/Vizualizarea fotografiilor favorite

Când adăugaţi fotografii într-un album, acestea nu sunt copiate fizic în albume sau mutate din dosarul în care au fost înregistrate iniţial (A 161). În album sunt adăugate numai numele fişierelor fotografiilor. În modul fotografii favorite, sunt redate fotografiile ale căror nume de fişier au fost adăugate în albumul specificat. Reţineţi că prin ştergerea unei fotografii (A 29, 83) redate în modul fotografii favorite se va şterge permanent nu numai fotografia din album, dar şi fotografia originală din memoria internă sau de pe cardul de memorie.

Adăugarea fotografiilor în albume Album 1

Memoria internă/card de memorie

0001.JPG

0002.JPG

Adăugare nume fişiere

0001.JPG 0002.JPG 0003.JPG

0004.JPG

Album 2 Adăugare nume fişiere

0001.JPG 0004.JPG

Mai multe despre redare

0003.JPG

Redare fotografii favorite 0001.JPG

Album 1 0002.JPG 0001.JPG 0002.JPG 0003.JPG

Fişiere de referinţă

Memorie internă sau card de memorie

Playback (Redare)

0003.JPG

85


Găsirea fotografiilor în modul sortare automată După fotografiere şi filmare, fotografiile şi filmele vor fi sortate automat într-una dintre categoriile următoare. Dacă aţi selectat „F mod sortare automată”, fotografiile şi filmele pot fi vizualizate prin selectarea categoriei în care acestea au fost sortate. Z Zâmbet

D Portrete

u Mâncare

U Peisaj

V Crepuscul - răsărit

D Primplanuri

O Portret animal de casă

D Film

X Copii retuşate

W Alte scene

• În modul redare cadru întreg, fotografiile din aceeaşi categorie pot fi redate (A 72) sau editate (A 104). De asemenea, fotografiile pot fi sortate în albume. • Când se apasă pe butonul d, se afişează meniul de sortare automată (A 88) şi toate imaginile sortate în categoria specificată pot fi selectate pentru vizualizare întro prezentare de diapozitive, pentru aplicarea ordinii de imprimare sau a setărilor de protecţie. Mai multe despre redare

Afişarea fotografiilor în modul sortare automată

1

Apăsaţi pe butonul c în modul redare, apăsaţi pe selectorul multiplu H sau I pentru a selecta F şi apoi apăsaţi pe butonul k.

Sortare automată

Se afişează o listă de categorii.

2

Apăsaţi pe selectorul multiplu H, I, J sau K pentru a selecta o categorie dorită.

Portrete

Pentru detalii privind categoriile, consultaţi „Categoriile modului sortare automată” (A 87). Pentru informaţii despre utilizarea ecranului modului sortare, consultaţi „Operaţiunile din modul Sortare automată” (A 88). Apăsaţi pe butonul k pentru a afişa o fotografie din categoria selectată în modul redare cadru întreg.

Alte scene

15/05/2011 15:30 0004.JPG

Pictograma categoriei redate în prezent va fi afişată în colţul din dreapta sus al ecranului. Pentru a selecta altă categorie, repetaţi paşii 1 şi 2. 1/

86

4


Găsirea fotografiilor în modul sortare automată

Categoriile modului sortare automată Categorie

Descriere

D Portrete

Sunt afişate fotografiile realizate în modul A (automat) (A 22) cu detectarea feţei (A 48) şi cele realizate în modul scenă Portret*, Portret de noapte*, Petrecere/Interior şi Iluminare fundal* (A 52). Sunt afişate fotografiile realizate în modul portret inteligent (A 66) cu cronometrul zâmbet setat la Dezactivat.

u Mâncare

Se afişează fotografii realizate în modul scenă Mâncare (A 52).

U Peisaj

Se afişează fotografii realizate în modul scenă Peisaj* (A 52).

V Crepuscul - răsărit

Se afişează fotografii realizate în modurile scenă Peisaj noapte*, Apus, Crepuscul/Răsărit şi Foc de artificii (A 52).

D Primplanuri

Sunt afişate fotografiile realizate în modul A (automat) cu modul macro (A 34). Se afişează fotografii realizate în modul scenă Primplan* (A 52).

O Portret animal de casă

Se afişează fotografii realizate în modul scenă Portret animal de casă (A 52).

D Film

Sunt afişate filmele (A 115).

X Copii retuşate

Sunt afişate copiile realizate folosind funcţiile de editare (A 104).

W Alte scene

Sunt afişate toate celelalte fotografii care nu pot fi definite în funcţie de categoriile descrise mai sus.

Mai multe despre redare

Z Zâmbet

Sunt afişate fotografiile realizate în modul portret inteligent (A 66) cu cronometrul zâmbet setat la Activat.

* De asemenea, fotografiile realizate în modul scenă selector automat scenă (A 53) vor fi sortate în categoriile adecvate.

B

Note privind modul sortare automată

• În modul sortare automată, puteţi sorta până la 999 de fotografii şi filme în fiecare categorie. Dacă într-o anumită categorie au fost deja sortate 999 de fotografii şi filme, noile fotografii şi filme nu mai pot fi sortate în acea categorie şi nici afişate în modul sortare automată. Afişaţi fotografiile sau filmele care nu au putut fi sortate într-o categorie în modul de redare normal (A 28) sau în modul de listare după dată (A 89). • Fotografiile sau filmele copiate de pe memoria internă pe un card de memorie sau invers (A 103) nu pot fi afişate în modul de sortare automată. • Fotografiile sau filmele înregistrate cu un alt aparat foto decât COOLPIX S3100 nu pot fi afişate în modul sortare automată.

87


Găsirea fotografiilor în modul sortare automată

Operaţiunile din modul Sortare automată În ecranul cu lista de categorii pentru modul de sortare automată, afişată în pasul 2 de la pagina 86, sunt disponibile următoarele operaţiuni. Operaţiune

Utilizaţi

A

Descriere

Apăsaţi pe selectorul multiplu H, I, J sau K pentru a selecta o categorie.

9

k

Apăsaţi pe butonul k pentru a afişa prima fotografie din categoria selectată.

72

Ştergere fotografii

l

Apăsaţi pe butonul l după selectarea unei categorii şi se va afişa un dialog de confirmare. Alegeţi Da şi apăsaţi butonul k pentru a şterge toate imaginile sortate în respectiva categorie.

29

Comutarea la alt mod de redare

c

Apăsaţi pe butonul c pentru a afişa meniul de selectare a modului redare.

79

Apăsaţi pe butonul A sau pe butonul de declanşare. De asemenea, apăsarea pe butonul b (e înregistrare film) va comuta aparatul foto în modul de fotografiere.

28

Selectaţi o categorie

Comutare în modul redare cadru întreg

Mai multe despre redare

A Comutarea în modul fotografiere b

Meniu sortare automată Apăsaţi pe butonul d în modul redare cadru întreg sau afişare miniaturi din modul sortare automată, pentru a aplica următoarele opţiuni ale meniului. Retuşare rapidă Estompare piele Ordine imprimare Protejare Imagine mică

88

➝A 106 ➝A 108 ➝A 93 ➝A 98 ➝A 112

D-Lighting Efecte filtre Prezentare diapozitive Rotire imagine Notă vocală

➝A 107 ➝A 110 ➝A 97 ➝A 100 ➝A 101


Selectarea fotografiilor realizate într-o anumită zi (Listare după dată) În „C mod listare după dată”, pot fi redate fotografiile efectuate la aceeaşi dată. • În modul redare cadru întreg, la fel ca în modul normal de redare, fotografiile pot fi afişate ca miniaturi, afişajul pentru fotografii poate fi mărit, fotografiile pot fi editate, iar filmele pot fi redate. De asemenea, fotografiile pot fi adăugate în albume. • Când se apasă pe butonul d, se afişează meniul de listare după dată (A 91) şi toate imaginile realizate la o anumită dată pot fi selectate pentru vizualizare într-o prezentare de diapozitive, pentru aplicarea ordinii de imprimare sau a setărilor de protecţie.

Vizualizarea fotografiilor în modul Listare după dată

1

Apăsaţi pe butonul c în modul redare, apăsaţi pe selectorul multiplu H sau I pentru a selecta C şi apoi apăsaţi pe butonul k.

2

Apăsaţi pe selectorul multiplu H sau I pentru a selecta albumul dorit.

Listare după dată

Mai multe despre redare

Sunt listate datele pentru care există imagini.

Listare după dată

Aparatul foto afişează până la 29 de date. Dacă există fotografii pentru mai mult de 29 de date, toate fotografiile înregistrate înainte de cele mai recente 29 de date vor fi afişate împreună în Altele. Pentru informaţii despre utilizarea ecranului listare după dată, consultaţi „Operaţiunile din modul Listare după dată” (A 90). Apăsaţi pe butonul k pentru a afişa prima fotografie făcută în data selectată.

15/05/2011 15:30 0003.JPG

Pentru a selecta altă dată, repetaţi paşii 1 şi 2. Selectaţi o imagine şi apăsaţi pe butonul k pentru a sorta imaginea în album (A 80). 3/

B

3

Note referitoare la modul Listare după dată

• În modul de listare după dată pot fi afişate cel mult 9.000 din cele mai recente fotografii. Dacă există mai multe fotografii, se afişează „*” lângă numărul de fotografii pentru data care conţine cele mai recente 9.001 fotografii. • Pentru fotografiile la care nu s-a setat data aparatului foto se consideră că s-au efectuat la 1 ianuarie 2011.

89


Selectarea fotografiilor realizate într-o anumită zi (Listare după dată)

Operaţiunile din modul Listare după dată În ecranul listare după dată, afişat în pasul 2 de la pagina 89, sunt disponibile următoarele operaţiuni. Operaţie

Utilizaţi

Rotiţi selectorul multiplu sau apăsaţi pe H sau I pentru a selecta o dată.

9

k

Apăsaţi pe butonul k pentru a afişa prima fotografie făcută în data selectată.

72

Ştergere fotografii

l

După selectarea unei date, apăsaţi pe butonul l şi pe ecran va fi afişat un dialog de confirmare. Selectaţi Da şi apăsaţi pe butonul k pentru a şterge toate fotografiile din data selectată.

29

Meniul vizualizare listă după dată

d

Apăsaţi pe butonul d pentru afişarea meniului de listare după dată.

91

Apăsaţi pe butonul c pentru a afişa meniul de selectare a modului redare.

79

Apăsaţi pe butonul A sau pe butonul de declanşare. De asemenea, apăsarea pe butonul b (e înregistrare film) va comuta aparatul foto în modul de fotografiere.

28

Selectarea datei

Comutare în modul redare cadru întreg

Mai multe despre redare

Comutarea la alt mod de redare

c

A Comutarea în modul fotografiere b

90

A

Descriere


Selectarea fotografiilor realizate într-o anumită zi (Listare după dată)

Meniuri Listare după dată Apăsaţi butonul d în modul listare după dată pentru a afişa următoarele meniuri numai pentru imaginile realizate la data specificată. Retuşare rapidă1 Estompare piele1 Ordine imprimare2 Protejare2 Imagine mică1 1 2

➝A 106 ➝A 108 ➝A 93 ➝A 98 ➝A 112

D-Lighting1 Efecte filtre1 Prezentare diapozitive Rotire imagine1 Notă vocală1

➝A 107 ➝A 110 ➝A 97 ➝A 100 ➝A 101

Numai în timpul redării cadru întreg. Când se apasă pe butonul d din ecranul de listare după dată, afişat în pasul 2 de la pagina 89, opţiunile pot fi aplicate tuturor fotografiilor făcute la data selectată. Când butonul d este apăsat în modul redare cadru întreg, opţiunile pot fi aplicate fotografiilor individuale. Mai multe despre redare

91


Opţiunile de redare: meniul redare În meniul de redare sunt disponibile următoarele opţiuni. k

A 106

Retuşare rapidă

Creează cu uşurinţă copii retuşate în care contrastul şi saturaţia au fost îmbunătăţite. I

A 107

D-Lighting Îmbunătăţeşte luminozitatea şi contrastul în zonele întunecate ale fotografiei.

e

A 108

Estompare piele

Aparatul va detecta feţele şi va crea o copie a fotografiei folosind funcţia estompare piele pe feţele portretelor subiecţilor. p

A 110

Efecte filtre Aplicaţi o diversitate de efecte utilizând filtrul digital.

a

A 93

Ordine imprimare Selectaţi fotografiile de imprimat şi numărul de copii pentru fiecare dintre ele.

b

A 97

Prezentare diapozitive

Mai multe despre redare

Vizualizaţi fotografiile stocate în memoria internă sau într-un card de memorie într-o prezentare automată de diapozitive. d

A 98

Protejare Protejaţi fotografiile selectate de la o ştergere accidentală.

f

A 100

Rotire imagine Modifică orientarea fotografiilor.

g

A 112

Imagine mică Creează o copie micşorată a fotografiei curente.

E

A 101

Notă vocală Înregistrează note vocale pentru fotografii.

h

A 103

Copiere Copiaţi fişierele între cardul de memorie şi memoria internă.

Afişarea meniului de redare Apăsaţi pe butonul c pentru a intra în modul redare (A 28). Apăsaţi pe butonul d pentru a afişa meniul redare. 15/05/2011 15:30 0004.JPG

4/

4

Meniu redare Retuşare rapidă D-Lighting Estompare piele Efecte filtre Ordine imprimare Prezentare diapozitive Protejare

• Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege şi a aplica setări (A 9). • Pentru a ieşi din meniul redare, apăsaţi pe butonul d.

92


Opţiunile de redare: meniul redare

a Ordine imprimare (crearea unei ordini de imprimare DPOF) Butonul c (mod redare) M d (Meniu redare) M a Ordine imprimare

Când imprimaţi fotografii stocate pe cardul de memorie utilizând una dintre metodele următoare, opţiunea Ordine imprimare din meniul de redare este utilizată pentru a crea „comenzi de imprimare” pentru imprimare pe dispozitive compatibile cu DPOF. • Introducerea unui card de memorie în fanta pentru card a unei imprimante compatibile cu DPOF (A 176) • Ducerea cardului de memorie la un laborator foto digital • Conectarea aparatului foto la o imprimantă compatibilă cu PictBridge (A 176) (A 129). De asemenea, se mia poate crea o ordine de imprimare pentru fotografiile stocate în memoria internă dacă s-a scos cardul de memorie din aparatul foto.

Apăsaţi pe butonul d în modul redare. Se afişează meniul de redare.

2

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege a Ordine imprimare şi apăsaţi pe butonul k. Treceţi la pasul 4 când redaţi în modul fotografii favorite, sortare automată sau listare după dată.

3

Selectaţi Selectare imagini şi apăsaţi pe butonul k.

Meniu redare Retuşare rapidă D-Lighting Estompare piele Efecte filtre Ordine imprimare Prezentare diapozitive Protejare

Mai multe despre redare

1

Ordine imprimare Selectare imagini Ştergere set imprimare

93


Opţiunile de redare: meniul redare

4

Alegeţi fotografiile (până la 99) şi numărul de copii pentru fiecare dintre ele (până la nouă).

Selecţie imprimare

Apăsaţi pe selectorul multiplu J sau K pentru a selecta fotografii şi apăsaţi pe H sau I pentru a defini numărul de copii care va fi imprimat pentru fiecare. Fotografiile selectate pentru imprimare pot fi recunoscute Înapoi după pictograma bifă (y) şi numărul indicând numărul de copii de imprimat. Dacă nu s-a specificat nicio copie pentru fotografii, selecţia se anulează. Rotiţi controlul zoomului spre g (i) pentru a comuta la redarea cadru întreg. Rotiţi controlul zoomului spre f (h) pentru a comuta înapoi la afişajul cu 12 miniaturi. Apăsaţi pe butonul k când fotografierea s-a terminat.

5

Decideţi dacă doriţi sau nu să imprimaţi data de fotografiere şi informaţiile despre fotografie.

Mai multe despre redare

Selectaţi Dată şi apăsaţi butonul k pentru a imprima data fotografierii pe toate imaginile din ordinea de imprimare. Selectaţi Informaţii şi apăsaţi pe butonul k pentru a imprima informaţii despre viteza de declanşare şi diafragmă pe toate fotografiile din ordinea de imprimare.

Ordine imprimare

Efectuat Dată Informaţii

Alegeţi Efectuat şi apăsaţi butonul k pentru a finaliza ordinea de imprimare şi a ieşi.

Fotografiile selectate pentru imprimare sunt recunoscute prin pictograma w afişată în timpul redării.

15/05/2011 15:30 0004.JPG

4/

94

4


Opţiunile de redare: meniul redare

B

Note privind ordinea de imprimare

Când se creează o ordine de imprimare în modul fotografii favorite, sortare automată sau listare după dată, se afişează ecranul de mai jos dacă s-au marcat pentru imprimare alte fotografii decât cele din album, din categoria selectată sau realizate la data de fotografiere selectată. • Selectaţi Da pentru a adăuga fotografii din albumul sau categoria selectată, sau realizate în data de fotografiere selectată, la setul de imprimare existent. • Selectaţi Nu pentru a elimina marcajele de imprimare de pe fotografiile marcate anterior şi pentru a restricţiona setul de imprimare la fotografiile din albumul sau categoria selectată, sau la fotografiile realizate în data de fotografiere selectată. Ordine imprimare Salvaţi marcarea pentru imprimare pentru alte date?

Da Nu

Da Nu

Modul fotografii favorite/ modul sortare automată

Mod Listare după dată

Dacă, în total, există mai mult de 99 de fotografii într-o ordine de imprimare, se va afişa ecranul de mai jos. • Selectaţi Da pentru a elimina fotografiile adăugate anterior din ordinea de imprimare şi pentru a restricţiona ordinea de imprimare la fotografiile care tocmai au fost marcate. • Selectaţi Anulare pentru a elimina fotografiile pe care tocmai le-aţi adăugat din ordinea de imprimare şi pentru a restricţiona ordinea de imprimare la fotografiile care au fost marcate anterior. Ordine imprimare

Ordine imprimare

Au fost selectate prea multe imagini. Eliminaţi marcarea pentru imprimare din alte imagini?

Au fost selectate prea multe imagini. Eliminaţi marcarea pt imprimare pt alte date?

Da Anulare

Da Anulare

Modul fotografii favorite/ modul sortare automată

Mod Listare după dată

Mai multe despre redare

Ordine imprimare Salvaţi marcarea pentru imprimare pentru alte imagini?

95


Opţiunile de redare: meniul redare

B

Note privind imprimarea cu data fotografierii şi informaţiile despre fotografie

Atunci când sunt activate opţiunile Dată şi Informaţii în opţiunea ordine imprimare, data fotografierii şi informaţiile despre fotografie sunt imprimate pe fotografii dacă este utilizată o imprimantă compatibilă cu DPOF (A 176) ce permite imprimarea datei fotografierii şi a informaţiilor despre fotografie. • Informaţiile despre fotografie nu pot fi imprimate atunci când aparatul foto este conectat direct la o imprimantă prin intermediul cablului USB inclus, pentru imprimarea DPOF (A 134). • Reţineţi că setările Dată şi Informaţii sunt resetate când este afişată opţiunea Ordine imprimare. • Data imprimată este cea înregistrată la realizarea fotografiei. Modificarea datei aparatului foto utilizând opţiunea Fus orar şi dată în meniul de setare după realizarea unei fotografii nu are niciun efect asupra datei imprimate pe fotografie.

15.05.2011

C Mai multe despre redare

96

Anularea unei ordini de imprimare existente

Selectaţi Ştergere set imprimare la pasul 3 din „Ordine imprimare (crearea unei ordini de imprimare DPOF)” (A 93) şi apăsaţi pe butonul k pentru a elimina marcajele de imprimare de pe toate fotografiile şi pentru a anula ordinea de imprimare.

D

Imprimare dată

Dacă data şi ora sunt imprimate pe fotografii folosind opţiunea Imprimare dată (A 143) din meniul de setare, fotografiile sunt înregistrate cu data şi ora fotografierii imprimate pe fotografie în momentul fotografierii. Fotografiile având data imprimată nu pot fi imprimate de pe imprimante care nu acceptă imprimarea datei pe fotografii. Se vor imprima numai fotografiile cu data şi ora imprimate cu opţiunea Imprimare dată, chiar dacă s-a activat opţiunea de imprimare a datei în Ordine imprimare.


Opţiunile de redare: meniul redare

b Prezentare diapozitive Butonul c (mod redare) M d (Meniu redare) M b Prezentare diapozitive

Redaţi fotografiile stocate în memoria internă sau pe un card de memorie una câte una ca „prezentare diapozitive” automată.

1

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta Pornire şi apăsaţi pe butonul k. Pentru a schimba intervalul dintre fotografii, selectaţi Interv. între cadre, selectaţi intervalul de timp dorit şi apăsaţi pe butonul k înainte de a selecta Pornire.

Prezentare diapozitive Pauză

Pornire Interv. între cadre Redare ciclică

Pentru a repeta prezentarea diapozitivelor automat, selectaţi Redare ciclică şi apăsaţi pe butonul k înainte de a selecta Pornire. Bifa (w) va fi adăugată la opţiunea buclă când este activată.

Mai multe despre redare

2

Expunerea de diapozitive începe. Următoarele operaţiuni sunt disponibile în timpul expunerii diapozitivelor: Apăsaţi pe selectorul multiplu K pentru a afişa următoarea fotografie sau J pentru a afişa precedenta fotografie. Ţineţi apăsat oricare dintre butoane pentru a derula fotografiile înainte sau înapoi. Pentru a încheia sau întrerupe prezentarea de diapozitive, apăsaţi pe butonul k.

3

Terminaţi prezentarea diapozitivelor sau reporniţi-o. Ecranul prezentat în partea dreaptă este afişat la încheierea sau întreruperea prezentării de diapozitive. Selectaţi Încheiere şi apăsaţi pe butonul k pentru a reveni la meniul de redare sau selectaţi Repornire pentru a reda prezentarea de diapozitive din nou.

B

Pauză

Repornire Încheiere Interv. între cadre

Note privind Prezentare diapozitive

• Sunt afişate numai primele cadre ale filmului (A 120) incluse într-o prezentare de dispozitive. • Timpul maxim de redare este de 30 de minute chiar dacă s-a activat funcţia Redare ciclică (A 147).

97


Opţiunile de redare: meniul redare

d Protejare Butonul c (mod redare) M d (Meniu redare) M d Protejare

Protejaţi fotografiile selectate de la o ştergere accidentală. Selectaţi fotografiile pentru protecţie sau pentru a anula protecţia celor protejate anterior în ecranul de selectare a fotografiilor. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Selectarea fotografiilor” (A 99). Reţineţi că formatarea memoriei interne a aparatului foto sau a cardului de memorie va şterge definitiv fişierele protejate (A 148). Fotografiile protejate pot fi recunoscute după pictograma s (A 7, 75).

Mai multe despre redare

98


Opţiunile de redare: meniul redare

Selectarea fotografiilor Ecranul de selectare a fotografiei, ca şi cel prezentat în dreapta, este afişat cu următoarele selecţii pentru meniu: • Ordine imprimare>Selectare imagini (A 93) • Protejare (A 98) • Rotire imagine (A 100) • Copiere>Imagini selectate (A 103) • Ecran de întâmpinare>Selectaţi o imagine (A 137) • Ştergere>Ştergere imagini selectate (A 29)

Protejare

Înapoi

Respectaţi procedurile descrise mai jos pentru a alege fotografiile.

1

Apăsaţi pe selectorul multiplu J sau K pentru a alege fotografia dorită.

Protejare

Pentru Rotire imagine şi Ecran de întâmpinare se poate selecta câte o singură fotografie. Treceţi la pasul 3.

2

Apăsaţi pe H sau pe I pentru a selecta sau deselecta (sau pentru a specifica numărul de copii). Dacă o fotografie este selectată, cu imaginea este afişată o bifă (y). Repetaţi paşii 1 şi 2 pentru a selecta fotografii suplimentare.

3

Înapoi

Protejare

Mai multe despre redare

Rotiţi butonul de control zoom (A 4) spre g (i) pentru a comuta la redarea cadru întreg sau f (h) pentru a comuta înapoi la afişarea cu 12 miniaturi.

Înapoi

Apăsaţi pe butonul k pentru a finaliza selecţia. Dacă se selectează Imagini selectate, se afişează un dialog de confirmare. Urmaţi instrucţiunile afişate pe monitor.

99


Opţiunile de redare: meniul redare

f Rotire imagine Butonul c (mod redare) M d (Meniu redare) M f Rotire imagine

Specificaţi orientarea în care fotografiile înregistrate sunt afişate la redare. Fotografiile statice pot fi rotite cu 90 de grade în sens orar sau cu 90 de grade în sens antiorar. Fotografiile înregistrate cu orientare portret ( „în picioare”) pot fi rotite cu maximum 180 de grade în orice direcţie. Selectaţi o imagine în ecranul de selecţie imagini (A 99). Când se afişează ecranul Rotire imagine, apăsaţi pe selector multiplu sau apăsaţi pe J sau pe K pentru a roti imaginea cu 90 de grade. Rotire imagine

Mai multe despre redare

100

Înapoi

Rotire imagine

Rotire

Rotire cu 90 de grade în sens antiorar

Înapoi

Rotire imagine

Rotire

Înapoi

Rotire

Rotire cu 90 de grade în sens orar

Apăsaţi pe butonul k pentru a finaliza afişarea orientării şi salvaţi datele orientării odată cu fotografia.


Opţiunile de redare: meniul redare

E Notă vocală Butonul c (mod redare) M d (Meniu redare) M E Notă vocală

Folosiţi microfonul încorporat al aparatului foto pentru a înregistra note vocale pentru fotografii.

Înregistrarea notelor vocale

1

Afişaţi fotografia dorită în modul redare cadru întreg (A 72) sau în modul redare miniaturi (A 74) şi apăsaţi pe butonul d. Se afişează meniul de redare.

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege E Notă vocală şi apăsaţi pe butonul k. Este afişat ecranul pentru înregistrarea notelor vocale.

3

Meniu redare

Mai multe despre redare

2

Rotire imagine Imagine mică Notă vocală Copiere

Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul k pentru a înregistra o notă vocală. Înregistrarea se termină după aproximativ 20 secunde sau în momentul în care nu mai este apăsat butonul k. Nu atingeţi microfonul încorporat în timpul înregistrării. În timpul înregistrării, o şi p luminează intermitent pe monitor.

Înapoi

Când înregistrarea se încheie, este afişat ecranul de redare a notelor vocale. Urmaţi instrucţiunile din pasul 3 din secţiunea „Redarea notelor vocale” (A 102) pentru a reda o notă vocală. Apăsaţi pe selectorul multiplu J înainte sau după înregistrarea unei note vocale pentru a reveni la meniul de redare. Pentru a ieşi din meniul redare, apăsaţi pe butonul d.

D

17s

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume fişiere de imagine/sunet şi dosare” (A 161) pentru mai multe informaţii.

101


Opţiunile de redare: meniul redare

Redarea notelor vocale Fotografiile pentru care au fost înregistrate note vocale sunt indicate prin p în modul de redare cadru întreg.

1

Selectaţi fotografia dorită în modul redare cadru întreg (A 72) sau în modul redare miniaturi (A 74) şi apăsaţi pe butonul d.

15/05/2011 15:30 0004.JPG

Se afişează meniul de redare. 4/

2

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege E Notă vocală şi apăsaţi pe butonul k. Este afişat ecranul de redare a notelor vocale.

Mai multe despre redare

3

4

Meniu redare Rotire imagine Imagine mică Notă vocală Copiere

Pentru a reda nota vocală, apăsaţi pe butonul k. Pentru a opri redarea, apăsaţi din nou pe butonul k. Rotiţi controlul zoomului spre g sau f în timpul redării pentru a regla volumul de redare. Apăsaţi pe selectorul multiplu J înainte sau după redarea unei note vocale pentru a reveni la meniul de redare. Pentru a ieşi din meniul redare, apăsaţi pe butonul d.

Înapoi

Ştergerea notelor vocale Selectaţi o imagine cu o notă vocală şi apăsaţi butonul l. Apăsaţi pe selectorul multiplu H sau I pentru a selecta Imagine curentă şi apăsaţi butonul k (A 29). La afişarea dialogului de confirmare, apăsaţi pe selectorul multiplu H sau pe I pentru a selecta w şi apăsaţi pe butonul k. Va fi ştearsă doar nota vocală.

B 102

Ştergeţi 1 imagine?

Da Nu

Note privind Notele vocale

• Când o fotografie cu notă vocală ataşată este ştearsă, atât fotografia cât şi nota vocală sunt şterse. • Dacă fotografia are deja o notă vocală, aceasta trebuie ştearsă înainte de a putea înregistra una nouă. • COOLPIX S3100 nu poate înregistra o notă vocală pentru fotografii realizate cu altă marcă sau cu alt model de aparat foto digital.


Opţiunile de redare: meniul redare

h Copiere (Copiere între memoria internă şi cardul de memorie) Butonul c (mod redare) M d (Meniu redare) M h Copiere

Copiaţi fotografiile între memoria internă şi un card de memorie.

1

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta o opţiune din ecranul de copiere şi apăsaţi pe butonul k.

Copiere

q: Copiaţi fotografiile din memoria internă pe un card de memorie. r: Copiaţi fotografiile de pe cardul de memorie în memoria internă.

Selectaţi o opţiune de copiere şi apăsaţi k. Imagini selectate: Copiaţi imaginile selectate din ecranul de selecţie a imaginilor (A 99).

De pe aparatul foto pe card Imagini selectate Toate imaginile

Toate imaginile: Copiaţi toate fotografiile.

B

Mai multe despre redare

2

Note privind copierea fotografiilor

• Se pot copia fişiere în formatele JPEG, AVI, şi WAV. Fişierele înregistrate în orice alt format nu pot fi copiate. • Dacă notele vocale (A 101) sunt ataşate la fotografiile selectate pentru copiere, notele vocale sunt copiate cu fotografiile. • Nu se garantează această operaţiune pentru fotografii realizate cu altă marcă sau model de aparat foto sau pentru fotografii care au fost modificate pe un computer. • La copierea fotografiilor selectate pentru un Ordine imprimare (A 93), marcajele de imprimare nu sunt copiate. Totuşi, setările definite pentru funcţia Protejare (A 98) vor fi copiate cu fotografiile. • Fotografiile sau filmele copiate de pe memoria internă sau de pe cardul de memorie nu pot fi afişate în modul sortare automată (A 86). • La copierea fotografiilor adăugate în albume (A 80), copiile nu vor fi adăugate automat în aceleaşi albume ca şi fotografiile originale.

C

„Memory contains no images. (În memorie nu există imagini.)” Mesaj

Dacă nu există fotografii stocate pe cardul de memorie când este activat modul redare, va fi afişat mesajul Memoria nu conţine nicio imagine.. Apăsaţi butonul d pentru a afişa ecranul cu opţiunea de copiere şi copiaţi imaginile stocate în memoria internă a aparatului foto pe cardul de memorie.

D

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume fişiere de imagine/sunet şi dosare” (A 161) pentru mai multe informaţii.

103


Editarea fotografiilor

Funcţiile de editare Folosiţi COOLPIX S3100 pentru a edita fotografiile în aparatul foto şi pentru a le salva ca fişiere separate (A 161). Sunt disponibile funcţiile de editare descrise mai jos. Funcţie de editare

Descriere

Retuşare rapidă (A 106)

Creează cu uşurinţă copii retuşate în care contrastul şi saturaţia au fost îmbunătăţite.

D-Lighting (A 107)

Creaţi o copie a fotografiei curente cu luminozitatea şi contrastul îmbunătăţite, cu zonele întunecate ale fotografiei luminate.

Estompare piele (A 108)

Aparatul va detecta feţele şi va crea o copie a fotografiei folosind funcţia estompare piele pe feţele portretelor subiecţilor.

Efecte filtre (A 110)

Aplicaţi o diversitate de efecte utilizând filtrul digital. Efectele disponibile sunt Soft, Color selectiv, Filtru stea, Ochi de peste şi Efect de miniaturizare.

Imagine mică (A 112)

Creaţi copii de dimensiuni mici ale fotografiilor potrivite pentru a fi folosite ca ataşamente la mesajele de e-mail.

Decupare (A 113)

Măriţi fotografia sau îmbunătăţiţi compoziţia acesteia şi creaţi o copie ce conţine numai porţiunea vizibilă pe monitor.

Editarea fotografiilor

B

104

Note privind editarea fotografiilor

• Fotografiile realizate cu o setare Mod imagine din P 4224×2376 (A 38) nu se pot edita. • Funcţiile de editare ale COOLPIX S3100 nu sunt disponibile pentru fotografiile realizate cu alte mărci sau modele de aparate foto digitale. • Dacă nicio faţă nu a fost detectată într-o fotografie, nu se pot crea copţii folosind funcţia estompare piele (A 108). • Copiile editate create cu aparatul foto COOLPIX S3100 nu pot fi afişate corect pe o marcă diferită sau un model diferit de aparat foto digital. De asemenea, este probabil imposibil să le transferaţi pe un calculator folosind o altă marcă sau un alt model de aparat foto digital. • Funcţiile de editare nu sunt disponibile dacă în memoria internă sau pe cardul de memorie nu este suficient spaţiu disponibil pentru a stoca copiile editate.


Funcţiile de editare

C

Restricţii la editarea fotografiilor

Dacă o copie editată este în continuare modificată folosind o altă funcţie de editare, verificaţi restricţiile de mai jos. Funcţia de editare utilizată

Funcţia de editare adăugată

Retuşare rapidă D-Lighting Efecte filtre

Pot fi adăugate funcţiile estompare piele, imagine mică şi decupare. Funcţiile de retuşare rapidă, D-Lighting, şi efecte de filtrare nu pot fi utilizate simultan.

Estompare piele

Pot fi adăugate alte funcţii de editare decât funcţia estompare piele.

Imagine mică Decupare

Alte funcţii de editare nu pot fi adăugate.

• Copiilor create utilizând funcţiile de editare nu pot fi editate din nou cu aceeaşi funcţie de editare utilizată la crearea acestora. • Când combinaţi funcţia imagine mică sau decupare cu altă funcţie de editare, utilizaţi funcţiile imagine mică şi decupare după ce aţi aplicat o altă funcţie de editare. • Funcţia estompare piele poate fi refolosită pe o fotografie creată folosind funcţia estompare piele (A 68).

D

Fotografii originale şi editate Editarea fotografiilor

• Copiile create cu funcţii de editare nu sunt şterse odată cu fotografiile originale, iar fotografiile originale nu sunt şterse la ştergerea copiilor create cu funcţii de editare. • Copiile editate sunt salvate cu aceeaşi dată şi oră ca şi originalul. • Setările de ordine de imprimare (A 93) şi protecţie (A 98) nu se aplică copiilor editate.

105


Editarea fotografiilor k Retuşare rapidă: Creşterea contrastului şi a saturaţiei Opţiunea retuşare rapidă poate fi utilizată pentru a crea cu uşurinţă copii retuşate, în care contrastul şi saturaţia au fost îmbunătăţite. Noile copii sunt salvate ca fişiere separate.

1

Selectaţi imaginea dorită în modul redare cadru întreg (A 72) sau redare miniaturi (A 74) şi apăsaţi pe butonul d. Se afişează meniul de redare.

2

Folosiţi selectorul multiplu pentru a selecta k Retuşare rapidă şi apăsaţi pe butonul k. Versiunea originală este afişată în partea stângă iar versiunea editată este afişată în partea dreaptă.

Editarea fotografiilor

3

Apăsaţi pe selectorul multiplu H sau I pentru a alege gradul de îmbunătăţire aplicat şi apăsaţi pe butonul k.

Meniu redare Retuşare rapidă D-Lighting Estompare piele Efecte filtre Ordine imprimare Prezentare diapozitive Protejare

Retuşare rapidă

Este creată o nouă copie. Pentru a ieşi fără a salva copia, apăsaţi pe butonul d.

Normal Valoare

Copiile create cu opţiunea retuşare rapidă pot fi recunoscute prin pictograma s afişată în timpul redării.

15/05/2011 15:30 0004.JPG

4/

D 106

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume fişiere de imagine/sunet şi dosare” (A 161) pentru mai multe informaţii.

4


Editarea fotografiilor

I D-Lighting: Îmbunătăţirea luminozităţii şi a contrastului D-Lighting se poate utiliza pentru a crea copii cu luminozitatea şi contrastul îmbunătăţite, iluminând zonele întunecate ale imaginii. Noile copii sunt salvate ca fişiere separate.

1

Selectaţi imaginea dorită în modul redare cadru întreg (A 72) sau redare miniaturi (A 74) şi apăsaţi pe butonul d. Se afişează meniul de redare.

2

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta I D-Lighting şi apăsaţi pe butonul k. Versiunea originală este afişată în partea stângă iar versiunea editată este afişată în partea dreaptă.

Selectaţi OK şi apăsaţi pe butonul k.

Retuşare rapidă D-Lighting Estompare piele Efecte filtre Ordine imprimare Prezentare diapozitive Protejare

Editarea fotografiilor

3

Meniu redare

D-Lighting

O nouă copie cu luminozitate şi contrastul îmbunătăţite este creată. Pentru a ieşi fără a salva copia, selectaţi Anulare şi apăsaţi pe butonul k.

Copiile D-Lighting pot fi recunoscute datorită pictogramei c afişate în timpul redării.

OK Anulare

15/05/2011 15:30 0004.JPG

4/

D

4

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume fişiere de imagine/sunet şi dosare” (A 161) pentru mai multe informaţii.

107


Editarea fotografiilor

e Estompare piele: Estomparea tonurilor pielii Aparatul foto va detecta feţele din imagine şi va crea o copie folosind funcţia de estompare a tonurilor pielii. Copiile create cu funcţia estompare piele sunt stocate ca fişiere separate.

1

Selectaţi imaginea dorită în modul redare cadru întreg (A 72) sau redare miniaturi (A 74) şi apăsaţi pe butonul d. Se afişează meniul de redare.

2

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege e Estompare piele şi apăsaţi pe butonul k. Se afişează ecranul de selectare a gradului de estompare. Dacă în fotografie nu a putut fi detectată nicio faţă, pe ecran va fi afişat un mesaj de avertizare, iar aparatul va reveni în meniul redare.

Editarea fotografiilor

3

Apăsaţi pe selectorul multiplu H sau I pentru a alege gradul de îmbunătăţire aplicat şi apăsaţi pe butonul k.

Meniu redare Retuşare rapidă D-Lighting Estompare piele Efecte filtre Ordine imprimare Prezentare diapozitive Protejare

Estompare piele

Ecranul de confirmare este afişat împreună cu faţa pe care este aplicată funcţia estompare piele, mărită în centrul monitorului.

Normal Valoare

Pentru a ieşi fără a salva copia, apăsaţi pe butonul d.

4

Verificaţi performanţele acestei îmbunătăţiri.

Examinare

Se estompează tonurile pielii pentru maximum 12 feţe, în ordine, începând cu cea mai apropiată de centrul cadrului. Dacă s-au estompat mai multe feţe, apăsaţi pe selectorul multiplu J sau K pentru a afişa o altă faţă. Pentru a modifica nivelul efectului, apăsaţi pe d pentru a reveni la pasul 3. Apăsaţi pe butonul k pentru a afişa o copie nou creată. Copiile create folosind funcţia estompare piele pot fi recunoscute prin pictograma E afişat în timpul redării.

Înapoi

Salvare

15/05/2011 15:30 0004.JPG

4/

108

4


Editarea fotografiilor

B

Notă privind estomparea pielii

În funcţie de direcţia în care este îndreptată faţa sau de luminozitatea feţelor, este posibil ca aparatul foto să nu poată detecta feţele cu precizie sau ca funcţia estompare piele să nu funcţioneze conform aşteptărilor.

D

Mai multe informaţii

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Nume fişiere de imagine/sunet şi dosare” (A 161).

Editarea fotografiilor

109


Editarea fotografiilor

p Efecte filtre: Filtru digital Aplicaţi o diversitate de efecte utilizând filtrul digital. Sunt disponibile efectele indicate mai jos. Noile copii sunt salvate ca fişiere separate. Tip

Descriere

Soft

Daţi fotografiei un aspect estompat de la centru spre exterior.

Color selectiv

Păstraţi o culoare specificată în fotografie şi schimbaţi celelalte culori la alb-negru.

Filtru stea

Produceţi raze de lumină în formă de stea dinspre obiecte strălucitoare, cum ar fi reflexiile solare şi luminile dintr-un oraş. Acest efect este potrivit pentru scene nocturne.

Ochi de peste

Faceţi o fotografie să arate ca şi când ar fi realizată cu un obiectiv superangular. Acest efect este potrivit pentru fotografiile realizate în modul macro.

Efect de miniaturizare

Faceţi o fotografie să pară ca o scenă în miniatură. Acest efect este potrivit pentru fotografiile realizate dintr-o poziţie avantajoasă înaltă cu subiectul principal în centrul fotografiei.

Editarea fotografiilor

1

Selectaţi imaginea dorită în modul redare cadru întreg (A 72) sau redare miniaturi (A 74) şi apăsaţi pe butonul d. Se afişează meniul de redare.

2

3

Folosiţi selectorul multiplu pentru a selecta p Efecte filtre şi apăsaţi pe butonul k.

Meniu redare

Apăsaţi pe H sau I pentru a selecta tipul de efecte şi apăsaţi pe butonul k.

Efecte filtre

Dacă selectaţi Filtru stea, Ochi de peste sau Efect de miniaturizare, treceţi la pasul 5.

110

Retuşare rapidă D-Lighting Estompare piele Efecte filtre Ordine imprimare Prezentare diapozitive Protejare

Soft Color selectiv Filtru stea Ochi de peste Efect de miniaturizare


Editarea fotografiilor

4

Reglaţi efectele. Soft: Apăsaţi pe H sau pe I pentru a selecta dimensiunea zonei de estompat şi apăsaţi pe butonul k.

Soft

Larg Extindere

Color selectiv: Apăsaţi pe H sau pe I pentru a deplasa glisorul, selectaţi culoarea de păstrat şi apăsaţi pe butonul k.

Color selectiv

Apăsaţi pe J pentru a reveni la ecranul de selectare Efecte filtre fără a face nicio modificare.

Verificaţi rezultatele, selectaţi Salvare şi apăsaţi pe butonul k.

Examinare

Este creată o copie nouă, editată. Pentru a ieşi fără a salva copia, selectaţi Anulare şi apăsaţi pe butonul k. Copiile create cu funcţia de efecte de filtrare pot fi recunoscute după pictograma c afişată în modul redare.

D

Salvare Anulare

Editarea fotografiilor

5

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume fişiere de imagine/sunet şi dosare” (A 161) pentru mai multe informaţii.

111


Editarea fotografiilor

g Imagine mică: Reducerea dimensiunii imaginii Creează o copie micşorată a fotografiei curente. Această caracteristică este utilă pentru afişarea în pagini Web şi pentru utilizarea ca ataşări la mesajele de e-mail. Copiile micşorate sunt salvate ca fişiere JPEG cu un nivel de compresie de 1:16. Sunt disponibile dimensiunile l 640×480, m 320×240 şi n 160×120.

1

Selectaţi imaginea dorită în modul redare cadru întreg (A 72) sau redare miniaturi (A 74) şi apăsaţi pe butonul d. Se afişează meniul de redare.

2

Editarea fotografiilor

3

4

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege g Imagine mică şi apăsaţi pe butonul k.

Meniu redare

Alegeţi dimensiunea dorită pentru copie şi apăsaţi pe butonul k.

Imagine mică

Rotire imagine Imagine mică Notă vocală Copiere

640×480 320×240 160×120

Selectaţi Da şi apăsaţi pe butonul k. Este creată o copie nouă, micşorată.

Creaţi un fişier de imagine mică?

Pentru a ieşi fără a salva copia, selectaţi Nu şi apăsaţi pe butonul k. Copia este afişată cu un cadru gri.

D 112

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume fişiere de imagine/sunet şi dosare” (A 161) pentru mai multe informaţii.

Da Nu


Editarea fotografiilor

a Decupare: Crearea unei copii decupate Creaţi o copie care să conţină numai porţiunile vizibile pe monitor atunci când u este afişat cu zoom redare (A 77) activat. Copiile decupate sunt salvate ca fişiere separate.

1

Rotiţi controlul zoom în dreptul g (i) în modul de redare cadru întreg pentru a mări imaginea. Pentru a decupa o imagine afişată orientată pe „înălţime” (portret), apropiaţi imaginea până când barele negre afişate pe ambele laturi ale monitorului dispar. Fotografia decupată va fi afişată în orientare peisaj. Pentru a decupa imaginea în orientarea ei curentă pe „înălţime” (portret), mai întâi utilizaţi opţiunea Rotire imagine (A 100) pentru a roti imaginea astfel încât să fie afişată în orientare orizontală. Apoi măriţi imaginea pentru decupare, decupaţi-o şi apoi rotiţi-o înapoi la orientarea pe „înălţime” (portret).

2

Îmbunătăţirea compoziţiei copiei. Editarea fotografiilor

Rotiţi butonul de zoom spre g (i) sau f (h) pentru a ajusta raportul de zoom. Apăsaţi pe selectorul multiplu H, I, J sau K pentru a derula fotografia până când pe monitor se va vedea doar porţiunea pe care doriţi să o copiaţi.

3

Apăsaţi pe butonul d.

4

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta Da şi apăsaţi pe butonul k. Este creată o copie decupată. Pentru a ieşi fără a salva copia, selectaţi Nu şi apăsaţi pe butonul k.

Salvaţi această imagine aşa cum este afişată?

Da Nu

113


Editarea fotografiilor

C

Dimensiune imagine

Deoarece zona salvată este redusă, dimensiunile imaginii (pixeli) copiei decupate sunt de asemenea reduse. Dacă dimensiunea copiei decupate este de 320 × 240 sau 160 × 120, copia va fi afişată la redare cu o margine gri, iar pictograma imagine mică B sau C este afişată în stânga ecranului.

D

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume fişiere de imagine/sunet şi dosare” (A 161) pentru mai multe informaţii.

Editarea fotografiilor

114


Înregistrarea şi redarea filmelor

Înregistrarea filmelor Se pot înregistra filme cu sunet. • Dimensiunea maximă de fişier pentru un singur film este de 2 GB sau durata maximă pentru un film este de 29 de minute, chiar dacă există spaţiu liber suficient pe cardul de memorie pentru o înregistrare mai lungă (A 118). • Dacă nu s-a introdus un card de memorie (când se înregistrează în memoria internă), Opţiuni film (A 118) se setează la y VGA (640×480) în mod implicit. Nu se poate selecta x HD 720p (1280×720).

1

Porniţi aparatul foto şi asiguraţi-vă că este în modul de filmare. Filmele pot fi înregistrate în orice mod de filmare (A 36). Este afişată pictograma pentru opţiunea de film selectată. Setarea implicită este x HD 720p (1280×720) (A 118). 9

Opţiuni film

2

Apăsaţi pe butonul b (e înregistrare film) pentru a porni înregistrarea filmului.

Când x HD 720p (1280×720) este selectată pentru Opţiuni film, afişajul monitorului îşi schimbă formatul imaginii la 16:9 cu înregistrare video (zona indicată în dreapta este înregistrată). Când opţiunea Informaţii fotografie din Setări monitor (A 141) în meniul de configurare este setată la Cadru film+auto. info, un ecran indicând zona capturată din filmul înregistrat poate fi afişată înainte de începerea înregistrării.

15s

În timpul înregistrării se afişează durata aproximativă de film rămasă.

Înregistrarea şi redarea filmelor

Aparatul focalizează în centrul cadrului. Zonele de focalizare nu sunt afişate în timpul înregistrării.

Înregistrarea se opreşte automat atunci când s-a înregistrat durata maximă a filmului.

3 B

Apăsaţi pe butonul b (e înregistrare film) din nou pentru a încheia înregistrarea. Notă privind Salvarea filmelor

După înregistrarea unui film, acesta nu este complet salvat în memoria internă sau pe cardul de memorie până când afişajul monitorului revine la afişarea pentru fotografiere. Nu deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului pentru memorie înainte de salvarea integrală a filmelor. Scoaterea cardului de memorie sau a acumulatorului în timpul salvării unui film poate duce la pierderea datelor despre film sau la deteriorarea aparatului foto sau a cardului de memorie.

115


Înregistrarea filmelor

B

Înregistrarea filmelor

• Pentru înregistrarea filmelor se recomandă cardurile de memorie SD catalogate cu categoria de viteză 6 (A 160). Înregistrarea filmului se poate opri în mod neaşteptat dacă se utilizează catalogări mai mici ale clasei de viteză. • Când VR electronic (A 144) se setează la Automată în meniul de setare, unghiul de câmp (zona captată în filmul înregistrat) este mai mic decât atunci când când se realizează imagini statice. • Zoomul optic nu poate fi modificat după începerea înregistrării. • Rotiţi controlul zoomului în timpul înregistrării pentru a activa zoomul digital. Subiectele pot fi mărite de până la 4×, nivelul de zoom optic aplicat înainte de începerea înregistrării. • Este posibilă să existe o degradare a calităţii imaginii când se utilizează zoomul digital. La terminarea înregistrării, zoomul digital este dezactivat. • În unele cazuri, filmele înregistrate pot înregistra şi sunetul aparatului foto, cum ar fi sunetul produs de operaţiunea de control al zoomului, sunetul deplasării obiectivului la focalizarea automată sau comanda diafragmei la modificarea luminozităţii. • Petele (A 158) vizibile pe monitor la înregistrarea unui film se vor înregistra odată cu filmul. Se recomandă evitarea obiectelor strălucitoare, cum ar fi soarele, reflecţiile soarelui şi luminile electrice, atunci când se înregistrează filme. • La înregistrarea sau redarea filmelor pot să apară pe subiecţi dungi colorate (modele de interferenţă sau efect moire) cu model regulat, de reţea, cum ar fi modelul ţesăturii unui material textil sau ferestrele unei clădiri, în funcţie de distanţa de fotografiere sau de raportul de zoom. Acest fenomen apare atunci când modelul subiectului interferează cu reţeaua senzorului aparatului foto şi nu indică o defecţiune.

B Înregistrarea şi redarea filmelor

116

Note referitoare la focalizarea automată pentru înregistrarea filmelor

• La selectarea A AF unic (setarea implicită) pentru Mod focalizare autom. în meniul pentru film, focalizarea este blocată prin apăsarea butonului b (e înregistrare film) pentru începerea înregistrării (A 119). • Este posibil ca focalizarea automată să nu funcţioneze conform aşteptărilor (A 27). În acest caz, încercaţi următoarele: 1. Setaţi Mod focalizare autom. din meniul pentru film la A AF unic (setarea implicită) înainte de a începe înregistrarea filmului. 2. Încadraţi un subiect diferit, poziţionat la aceeaşi distanţă faţă de aparat ca şi subiectul vizat din centrul cadrului, apăsaţi butonul b (e înregistrare film) pentru a începe înregistrarea şi apoi modificaţi compoziţia.

C

Funcţii disponibile în Înregistrare film

• Setările curente pentru compensarea expunerii, balansul de alb şi opţiunile pentru culoare sunt, de asemenea, aplicate la înregistrarea filmului Când este activat modul macro, pot fi înregistrate filme cu subiecţi aflaţi mai aproape de aparat. Confirmaţi setările înainte de a porni înregistrarea filmului. • Se poate utiliza autodeclanşatorul (A 33). La apăsarea butonului b (e înregistrare film) după activarea autodeclanşatorului, aparatul focalizează în centrul cadrului şi începe înregistrarea filmului după două sau zece secunde specificate. • Bliţul nu va funcţiona. • Apăsaţi pe butonul d pentru a selecta fila D (film) şi selectaţi setări din meniul pentru film înainte de a începe înregistrarea filmului (A 117). • Pentru a reduce efectele tremuratului aparatului foto, activaţi funcţia VR electronic, setând VR electronic (A 144) la Automată în meniul de configurare.


Înregistrarea filmelor

Schimbarea setărilor de înregistrare a filmelor În meniul pentru film pot fi ajustate următoarele opţiuni. A 118

Opţiuni film Selectaţi opţiunea de film dorită pentru înregistrarea filmului.

A 119

Mod focalizare autom. Selectaţi modul în care focalizează aparatul foto la înregistrarea filmelor.

A 119

Reducere zgomot vânt Setaţi dacă zgomotul de vânt să fie redus sau nu la înregistrarea filmelor.

Afişarea meniului film

1

Apăsaţi pe butonul d în modul fotografiere. Se afişează ecranul de meniu. Dacă butonul d a fost apăsat în modul scenă, apăsaţi pe selectorul multiplu (A 9) J pentru a afişa filele.

Apăsaţi pe selectorul multiplu J. Selectarea filei este activată.

3

Apăsaţi pe H sau pe I pentru a selecta fila D.

Meniu fotografiere Mod imagine Balans de alb Continuu Sensibilitate ISO Opţiuni culoare Mod zonă AF Mod focalizare autom.

Film Opţiuni film Mod focalizare autom. Reducere zgomot vânt

Înregistrarea şi redarea filmelor

2

9

117


Înregistrarea filmelor

4

Apăsaţi pe K sau pe k.

Film

Elementele din meniul film pot fi selectate. Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege şi a aplica setări (A 9).

Opţiuni film Mod focalizare autom. Reducere zgomot vânt

Pentru a ieşi din meniul film, apăsaţi pe butonul d sau J pentru a selecta o altă filă.

Opţiuni film În ecranul de fotografiere M d M D (Meniu film) (A 117) M Opţiuni film

Selectaţi opţiunea de film dorită pentru înregistrarea filmului. Opţiune x HD 720p (1280×720) (setare implicită*)

Descriere Se înregistrează filme cu un format de imagine de 16:9. Această opţiune este adecvată pentru redarea pe un televizor cu ecran lat. Dimensiune imagine: 1280 × 720 pixeli

y VGA (640×480)

Dimensiune imagine: 640 × 480 pixeli

z QVGA (320×240)

Dimensiune imagine: 320 × 240 pixeli

Înregistrarea şi redarea filmelor

* Când se înregistrează în memoria internă, setarea implicită este y VGA (640×480).

• Cadenţa cadrelor este de aproximativ 30 de cadre pe secundă, indiferent de opţiuni.

C

Opţiuni film şi durată maximă film Opţiune

x HD 720p (1280×720) y VGA (640×480) z QVGA (320×240)

Memorie internă (cca. 45 MB)

Card de memorie (4 GB)2

–1

15 min. 31 s.

45 min.

1 min. 49 s.

2 ore 45 min.

Toate cifrele sunt aproximative. Durata maxim da filmului poate să varieze în funcţie de producătorul de carduri de memorie. 1 2

Nu se poate selecta x HD 720p (1280×720) când se înregistrează în memoria internă. Dimensiunea maximă de fişier pentru un singur film este de 2 GB sau durata maximă pentru un film este de 29 de minute, chiar dacă există spaţiu liber suficient pe cardul de memorie pentru o înregistrare mai lungă. Lungimea maximă care poate fi înregistrată pentru un singur film este afişată în timpul înregistrării.

D 118

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume fişiere de imagine/sunet şi dosare” (A 161) pentru mai multe informaţii.


Înregistrarea filmelor

Mod focalizare autom. În ecranul de fotografiere M d M D (Meniu film) (A 117) M Mod focalizare autom.

Selectaţi modul în care focalizează aparatul foto la înregistrarea filmelor. Opţiune

Descriere

A AF unic (setare implicită)

Focalizarea este blocată la apăsarea butonului b (e înregistrare film) pentru începerea înregistrării. Selectaţi această opţiune când distanţa dintre aparat şi subiect va rămâne aproximativ constantă.

B AF permanent

Aparatul foto focalizează în mod continuu în timpul înregistrării filmelor. Selectaţi această opţiune când distanţa dintre aparat şi subiect se va modifica semnificativ în timpul înregistrării. Pentru a împiedica înregistrarea sunetului de focalizare a aparatului foto, se recomandă să utilizaţi AF unic.

Reducere zgomot vânt

Setaţi dacă zgomotul de vânt să fie redus sau nu la înregistrarea filmelor. Opţiune

Descriere

Y Activată

Înregistrează cu minimizarea zgomotului produs de suflarea vântului în microfon. Potrivit pentru înregistrarea pe vânt puternic. În timpul redării, este posibil ca nu numai vântul, ci şi alte sunete să devină dificil de auzit.

k Dezactivată (setare implicită)

Zgomotul vântului nu este redus.

Înregistrarea şi redarea filmelor

În ecranul de fotografiere M d M D (Meniu film) (A 117) M Reducere zgomot vânt

Când setarea pentru reducerea zgomotului vântului este activată, setarea curentă este afişată în timpul înregistrării (A 6). Dacă se selectează Dezactivată, nu este afişată nicio pictogramă pentru setarea curentă.

119


Redarea filmului În modul redare cadru întreg (A 28), filmele sunt recunoscute prin intermediul pictogramei Opţiuni film (A 118). Pentru a reda un film, afişaţi-l în modul redare cadru întreg şi apăsaţi pe butonul k.

15/05/2011 15:30 0 0 1 0 . AV I

10s

Rotiţi controlul zoomului spre g sau f pentru a regla volumul de redare. Comenzile de redare sunt afişate la partea de sus a monitorului. Apăsaţi pe selectorul multiplu J sau K pentru a alege un control. Sunt disponibile operaţiunile descrise mai jos.

Pauză

4s

În timpul redării Operaţie

Utilizaţi

Indicator volum

Descriere

Înregistrarea şi redarea filmelor

Derulare înapoi

A

Ţineţi apăsat butonul k pentru a derula înapoi filmul.

Derulare înainte

B

Ţineţi apăsat butonul k pentru a derula rapid înainte filmul. Pentru a întrerupe redarea apăsaţi pe butonul k. Următoarele operaţii pot fi realizate în timp ce redarea este întreruptă folosind butoanele afişate la partea de sus a monitorului.

Pauză

Încheiere

B

E

G

C

Apăsaţi pe butonul k pentru a derula filmul înapoi. Ţineţi apăsat butonul k pentru derulare continuă înapoi.

D

Apăsaţi pe butonul k pentru a derula filmul înainte. Ţineţi apăsat butonul k pentru derulare continuă înainte.

F

Pentru a continua redarea apăsaţi pe butonul k.

Apăsaţi pe butonul k pentru a reveni la modul redare cadru întreg.

Redarea filmului

Filmele înregistrate de alt aparat foto decât COOLPIX S3100 nu pot fi redate.

Ştergerea unui film Selectaţi un film şi apăsaţi pe butonul l în modul redare cadru întreg (A 28) sau în modul redare miniaturi (A 74). Se va afişa un dialog de confirmare. Consultaţi „Ştergerea fotografiilor nedorite” (A 29) pentru mai multe informaţii.

120

Ştergere

Imagine curentă Ştergere imagini selectate Toate imaginile


Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Conectarea la TV Conectaţi aparatul foto la televizor utilizând cablul audio/video inclus pentru a reda fotografiile pe un televizor.

Opriţi aparatul foto.

2

Conectaţi aparatul foto la televizor utilizând cablul audio/video inclus. Introduceţi conectorul galben în jackul intrare video al televizorului, iar conectorul alb în jackul intrare audio. Când conectaţi cablul audio/video, conectorul aparatului foto trebuie să fie orientat corect. Nu forţaţi când conectaţi cablul la aparatul foto. Nu trageţi conectorul înclinat când deconectaţi cablul de la aparatul foto.

Galben

3

Alb

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

1

Reglaţi televizorul pe canalul video. Pentru detalii, consultaţi documentaţia furnizată cu televizorul.

4

Ţineţi apăsat butonul c pentru a porni aparatul foto. Aparatul foto intră în modul redare şi fotografiile sunt afişate pe televizor. Cât timp este conectat la televizor, monitorul aparatului foto va rămâne oprit.

B

Mod video

Asiguraţi-vă că setările modului video de pe aparatul foto sunt în conformitate cu standardele utilizate de televizorul dvs. Setarea modului video este specificată în opţiunea Mod video (A 149) a meniului de configurare (A 135).

121


Conectarea la computer Utilizaţi cablul USB furnizat pentru a conecta aparatul foto la un computer şi copiaţi (transferaţi) imaginile pe un computer.

Înainte de a conecta aparatul foto Instalarea programelor software Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Utilizaţi discul CD ViewNX 2 inclus şi instalaţi următoarele programe software pe computer. Pentru mai multe informaţii despre instalarea programului software, consultaţi Ghid de start rapid. • ViewNX 2: utilizaţi funcţia de transfer a imaginilor „Nikon Transfer 2” pentru a salva imaginile capturate cu aparatul foto pe computer. Imaginile salvate pot fi vizualizate şi tipărite. De asemenea, pot fi folosite funcţiile de editare a imaginilor sau filmelor. • Panorama Maker 5: acest program software poate uni o serie de imagini pentru a crea o imagine panoramică.

Sisteme compatibile de operare Windows Windows 7 Home Basic/Home Premium/Professional/Enterprise/Ultimate, Windows Vista Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate (Service Pack 2) sau Windows XP Home Edition/Professional (Service Pack 3)

Macintosh Mac OS X (versiunea 10.4.11, 10.5.8, 10.6.5) Pentru informaţii referitoare la cerinţele pentru redarea filmelor în format înaltă definiţie, consultaţi „Cerinţele sistemului” din informaţiile ajutătoare ale ViewNX 2 (A 126). Consultaţi situl Nikon pentru cele mai noi informaţii despre compatibilitatea cu sistemele de operare.

B

122

Note privind conectarea computerului

Deconectaţi de la computer alte dispozitive USB, cum ar fi încărcătoarele USB comerciale. Conectarea simultană la computer a aparatului foto şi altor dispozitive USB poate duce la funcţionarea defectuoasă sau la o supraalimentare a aparatului foto, rezultând deteriorarea aparatului foto sau a cardului de memorie. Consultaţi documentaţia furnizată cu alte dispozitive USB pentru informaţii suplimentare.


Conectarea la computer

B

Note privind sursa de alimentare

Transferul imaginilor de pe aparatul foto pe un calculator

1 2 3

Porniţi computerul pe care a fost instalat ViewNX 2. Verificaţi dacă aparatul foto este închis. Conectaţi aparatul foto la computer utilizând cablul USB inclus. Verificaţi dacă aţi orientat corect conectorii. Nu încercaţi să introduceţi conectorii înclinaţi şi nu utilizaţi forţa la conectarea sau deconectarea cablului USB.

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

• La conectarea aparatului foto la calculator, utilizaţi un acumulator suficient de încărcat pentru a preveni oprirea neaşteptată a aparatului foto. • Când aparatul foto este conectat la un computer prin cablul USB furnizat, iar setarea Automată (setare implicită) este selectată pentru opţiunea Încărcare de la computer în meniul de setare, acumulatorul introdus în aparatul foto se încărca automat utilizând curentul furnizat de computer (A 127, 150). • Dacă folosiţi adaptorul de c.a. EH-62G (A 159) (comercializat separat), COOLPIX S3100 poate fi alimentat de la o priză de curent. Nu utilizaţi nicio altă marcă sau niciun alt model de adaptor de c.a. deoarece acestea pot ducela supraîncălzirea sau defectarea aparatului foto.

Aparatul foto va porni automat, iar indicatorul luminos de aparat pornit se va aprinde. Monitorul aparatului va rămâne închis.

B

Conectarea cablului USB

Este posibil să nu fie recunoscută conexiunea atunci când aparatul foto este conectat la computer prin intermediul unui hub USB.

123


Conectarea la computer

4

Porniţi programul ViewNX 2 utilizat pentru transferul imaginilor din Nikon Transfer 2 instalat pe calculator.

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

• Windows 7 Dacă este afişat ecranul Devices and Printers (Dispozitive şi imprimante) K S3100, faceţi clic pe Change program (Schimbare program) din Import pictures and videos (Importul fotografiilor şi filmelor). Selectaţi Import File using Nikon Transfer 2 (Import fişier folosind Nikon Transfer 2) din caseta de dialog Change program (Schimbare program) şi faceţi clic pe OK. Faceţi dublu clic pe Import File (Import fişier) din ecranul Devices and Printers (Dispozitive şi imprimante) K S3100. • Windows Vista Dacă este afişată caseta de dialog AutoPlay (Redare automată), faceţi clic pe Import File using Nikon Transfer 2 (Import fişier folosind Nikon Transfer 2). • Windows XP Dacă este afişată caseta de selectare a unei acţiuni, selectaţi Nikon Transfer 2 Import File (Import fişier cu Nikon Transfer 2) şi faceţi clic pe OK. • Mac OS X Nikon Transfer 2 se va deschide automat la conectarea aparatului foto la calculator dacă opţiunea Yes (Da) a fost selectată în caseta de dialog Auto-Launch setting (Configurare lansare automată) la instalarea programului ViewNX 2. • Consultaţi „Deschiderea manuală a programului Nikon Transfer 2” (A 126) pentru mai multe informaţii. • Dacă nivelul de încărcare al acumulatorului introdus în aparatul foto este scăzut, computerul poate să nu recunoască aparatul foto. Dacă aparatul foto nu este recunoscut, imaginile nu vor fi transferate. Dacă acumulatorul începe să se încarce automat de la calculator, aşteptaţi până când acumulatorul este încărcat suficient, iar apoi puteţi începe transferul. • Dacă pe cardul de memorie este salvat un număr mare de imagini, deschiderea programului Nikon Transfer 2 poate dura mai mult.

5

Confirmaţi dacă dispozitivul sursă este afişat în panoul cu opţiuni de transfer Source (Sursă) şi faceţi clic pe Start Transfer (Start transfer).

Dispozitiv Source (Sursă) Buton Start Transfer (Start transfer)

124

Pe calculator vor fi transferate toate imaginile care nu au fost transferate (setare implicită a ViewNX 2).


Conectarea la computer Când transferul s-a terminat, ecranul ViewNX 2 va fi afişat (ViewNX 2 setare implicită) şi imaginile transferate vor fi afişate.

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Pentru informaţii suplimentare despre ViewNX 2, consultaţi informaţiile ajutătoare din ViewNX 2 (A 126).

Deconectarea aparatului foto În timpul transferului nu opriţi şi nu deconectaţi aparatul foto de la calculator. Când transferul s-a terminat, opriţi aparatul foto şi deconectaţi cablul USB. Aparatul foto se va opri automat dacă nu există comunicare cu computerul timp de 30 de minute în timp ce aparatul foto este conectat prin cablu USB.

B

Încărcarea acumulatorului

Indicatorul luminos de încărcare are culoarea verde şi luminează intermitent rar în timpul încărcării acumulatorului introdus în aparatul foto (A 127).

125


Conectarea la computer

C

Transferul imaginilor folosind fanta pentru carduri a calculatorului sau un cititor de carduri disponibil în comerţ

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Dacă în fanta pentru cardul de memorie sau într-un cititor de carduri disponibil în comerţ este introdus un card de memorie, imaginile vor putea fi transferate folosind „Nikon Transfer 2”, programul de transfer al imaginilor integrat în ViewNX 2. • Cardul de memorie utilizat trebuie să fie compatibil cu cititorul de carduri sau cu orice alt dispozitiv de citire a cardurilor. • Pentru a transfera imaginile, introduceţi cardul de memorie în cititorul de carduri sau în fanta pentru carduri şi urmaţi indicaţiile de la pasul 4 (A 124). • Pentru a transfera pe un calculator imaginile salvate în memoria internă a aparatului foto, acestea trebuie să fie mai întâi copiate pe cardul de memorie utilizând aparatul foto (A 103).

D

Deschiderea manuală a programului ViewNX 2

Windows Selectaţi meniul Start > All Programs (Toate programele) > ViewNX 2 > ViewNX 2. De asemenea, cu clic dublu pe pictograma comenzii rapide ViewNX 2 de pe desktop va porni şi programul ViewNX 2. Mac OS X Deschideţi directorul Applications (Aplicaţii), deschideţi în următoarea ordine directoarele Nikon Software > ViewNX 2 şi faceţi dublu clic pe pictograma ViewNX 2. De asemenea, cu un clic pe pictograma ViewNX 2 de pe Dock va porni şi programul ViewNX 2.

D

Deschiderea manuală a programului Nikon Transfer 2

Pentru a deschide ViewNX 2, deschideţi mai întâi Nikon Transfer 2, şi apoi faceţi clic pe pictograma Transfer aflată la partea de sus a ecranului sau selectaţi Launch Transfer (Lansare transfer) din meniul File (Fişier).

D

Informaţii suplimentare pentru utilizarea ViewNX 2 şi Nikon Transfer 2

Pentru informaţii suplimentare referitoare la ViewNX 2 sau Nikon Transfer 2, porniţi ViewNX 2 sau Nikon Transfer 2 şi selectaţi ViewNX 2 Help (Ajutor ViewNX 2) din meniul Help (Ajutor).

D

Crearea imaginilor panoramice folosind Panorama Maker 5

• Utilizaţi o serie de imagini capturate în modul scenă Asistenţă panoramă (A 62) pentru a crea o singură imagine panoramică utilizând Panorama Maker 5. • Puteţi instala programul Panorama Maker 5 pe computer utilizând pachetul software furnizat pe discul CD ViewNX 2. • După finalizarea instalării, urmaţi indicaţiile mai jos pentru a porni programul Panorama Maker 5. Windows Selectaţi meniul Start > All Programs (Toate programele) > ArcSoft Panorama Maker 5 > Panorama Maker 5. Mac OS X Deschideţi Applications (Aplicaţii) şi faceţi dublu clic pe pictograma Panorama Maker 5. • Pentru mai multe informaţii despre utilizarea programuli Panorama Maker 5, consultaţi instrucţiunile afişate pe ecran şi informaţiile de ajutor conţinute în programul Panorama Maker 5.

D 126

Numele fişierelor imagine şi numele dosarelor

Consultaţi „Nume fişiere de imagine/sunet şi dosare” (A 161) pentru mai multe informaţii.


Conectarea la computer

Încărcarea în timpul conectării la computer

Indicator luminos încărcare În tabelul următor este prezentată starea indicatorului luminos de încărcare atunci când aparatul foto este conectat la computer. Indicator luminos încărcare

Descriere

Luminează rar intermitent (verde)

Acumulatorul se încarcă.

Stins

Acumulatorul nu se încarcă. Dacă indicatorul luminos de încărcare nu mai luminează intermitent rar (verde) şi se stinge în timp ce indicatorul luminos de aparat pornit este aprins, încărcarea s-a terminat.

Pâlpâie (verde)

• Temperatura ambientală nu este adecvată pentru încărcare. Încărcaţi acumulatorul în interior la o temperatură ambiantă cuprinsă între 5°C 35°C. • Cablul USB nu este conectat corect sau acumulatorul este defect. Reconectaţi corect cablul USB sau înlocuiţi acumulatorul. • Computerul se află în modul stare de veghe şi nu alimentează. Reporniţi computerul. • Acumulatorul nu se poate încărca dacă setările sau specificaţiile computerului nu acceptă alimentarea aparatului foto.

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Dacă pentru opţiunea Încărcare de la computer (A 150) din meniul aparatului foto aţi selectat Automată (setare implicită) şi dacă aparatul este conectat la calculator folosind cablul USB furnizat, acumulatorul din aparatul foto poate fi încărcat automat în funcţie de capacitatea de alimentare a calculatorului. Consultaţi „Înainte de a conecta aparatul foto” (A 122) şi „Transferul imaginilor de pe aparatul foto pe un calculator” (A 123) pentru informaţii suplimentare privind conectarea aparatului foto la computer.

127


Conectarea la computer

B

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

128

Note privind încărcarea prin conectare la computer

• Acumulatorul nu se poate încărca şi nici nu se pot transfera date atunci când aparatul foto este conectat la computer înainte ca aparatul foto să afişeze limba şi înainte de a defini data şi ora în aparatul foto (A 18). Dacă bateria ceasului intern al aparatului foto (A 139) s-a consumat, data şi ora trebuie setate din nou înainte de încărcarea acumulatorului sau de transferul fotografiilor prin conectarea la computer. În acest caz, utilizaţi adaptorul CA de încărcare EH-69P (A 14) pentru a încărca acumulatorul şi apoi setaţi data şi ora aparatului foto. • Dacă aparatul foto este oprit, se va opri şi încărcarea. • În cazul în care computerul intră în modul stare de veghe, încărcarea se va opri şi aparatul foto se poate închide. • Când deconectaţi aparatul foto de la computer, opriţi aparatul foto şi apoi deconectaţi cablul USB. • Încărcarea acumulatorului prin conectarea la computer poate dura mai mult decât încărcarea folosind un adaptor CA de încărcare EH-69P. Timpul de încărcare creşte atunci când fotografiile se transferă în timpul încărcării acumulatorului. • Când aparatul foto este conectat la computer se poate porni o aplicaţie instalată pe computer, cum ar fi Nikon Transfer 2. Dacă aparatul foto s-a conectat la computer numai pentru încărcarea acumulatorului, închideţi aplicaţia. • Aparatul foto se va opri automat dacă nu există comunicare cu computerul timp de 30 de minute după terminarea încărcării acumulatorului. • În funcţie de specificaţiile, setările, modul de alimentare şi de alocare ale computerului, poate fi imposibilă încărcarea prin conectarea la computer a acumulatorului introdus în aparatul foto.


Conectarea la imprimantă Utilizatorii imprimantelor compatibile cu PictBridge (A 176) pot conecta aparatul foto direct la imprimantă şi imprima fotografii fără a utiliza un computer. Urmaţi procedurile de mai jos pentru a imprima fotografii. Fotografiaţi

Conectaţi la imprimantă (A 130)

Imprimaţi fotografii una câte una (A 131)

Imprimaţi mai multe fotografii (A 132)

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Selectaţi fotografiile pentru imprimare şi numărul de copii utilizând opţiunea Ordine imprimare (A 93)

Când imprimarea s-a terminat, opriţi aparatul foto şi deconectaţi cablul USB

B

Note privind sursa de alimentare

• Când conectaţi aparatul foto la o imprimantă, folosiţi un acumulator complet încărcat pentru a preveni oprirea neaşteptată a aparatului foto. • Dacă utilizaţi adaptorul EH-62G (comercializat separat), COOLPIX S3100 poate fi alimentat de la o priză casnică de curent. Nu utilizaţi o altă marcă sau model de adaptor CA deoarece acestea pot produce încălzirea sau defectarea aparatului foto.

D

Imprimarea fotografiilor

În plus faţă de imprimarea fotografiilor transferate pe un computer şi imprimarea prin conexiune directă între aparatul foto şi imprimantă, sunt disponibile următoarele opţiuni pentru imprimarea fotografiilor: • Introducerea unui card de memorie în fanta pentru card a unei imprimante compatibile cu DPOF • Ducerea unui card de memorie la un laborator foto digital Pentru imprimarea folosind aceste metode, specificaţi fotografiile şi numărul de copii pentru fiecare fotografie utilizând opţiunea Ordine imprimare din meniul de redare (A 93).

129


Conectarea la imprimantă

Conectarea aparatului foto la o imprimantă

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

1

Opriţi aparatul foto.

2

Porniţi imprimanta. Verificaţi setările imprimantei.

3

Conectaţi aparatul foto la imprimantă utilizând cablul USB inclus. Verificaţi dacă aţi orientat corect conectorii. Nu încercaţi să introduceţi conectorii înclinaţi şi nu utilizaţi forţa la conectarea sau deconectarea cablului USB.

4

Aparatul foto porneşte automat. Dacă este conectat corect, ecranul de pornire PictBridge (1) se va afişa pe monitorul aparatului foto, urmat de ecranul Selecţie imprimare (2). 1

2

Selecţie imprimare 15/05 2011

4

B 130

Dacă nu se afişează ecranul PictBridge

Opriţi aparatul foto şi deconectaţi cablul USB. Setaţi Încărcare de la computer (A 150) în meniul de setare a aparatului foto la Dezactivată, apoi reconectaţi aparatul foto.


Conectarea la imprimantă

Imprimarea fotografiilor una câte una După ce aţi conectat corect aparatul foto la imprimantă (A 130), urmaţi procedura de mai jos pentru a imprima o fotografie.

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege fotografia dorită şi apăsaţi butonul k.

Selecţie imprimare 15/05 2011

Rotiţi butonul control zoom spre f (h) pentru a trece la afişarea a 12 miniaturi şi spre g (i) pentru a reveni la redarea cadru întreg.

2

Selectaţi Copii şi apăsaţi pe butonul k.

4

PictBridge 0 0 5 imprimări

Pornire imprimare Copii Format hârtie

3

Alegeţi numărul de copii (până la nouă) şi apăsaţi butonul k.

4

Selectaţi Format hârtie şi apăsaţi pe butonul k.

Copii

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

1

PictBridge 0 0 4 imprimări

Pornire imprimare Copii Format hârtie

5

Alegeţi dimensiunea dorită pentru formatul hârtiei şi apăsaţi pe butonul k. Pentru a specifica formatul hârtiei utilizând setările imprimantei, selectaţi Implicit în meniul pentru formatul hârtiei.

Format hârtie Implicit 3,5×5 in 5×7 in 100×150 mm 4×6 in 8×10 in Letter

131


Conectarea la imprimantă

6

Selectaţi Pornire imprimare şi apăsaţi pe butonul k.

PictBridge 0 0 5 imprimări

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Pornire imprimare Copii Format hârtie

7

Imprimarea începe. Când imprimarea este finalizată, afişajul monitorului revine la ecranul selectare imprimare de la pasul 1.

Imprimare

Pentru a anula imprimarea înainte ca toate copiile să fi fost tipărite, apăsaţi pe butonul k. Anulare

Număr curent de copii/ număr total de copii

Imprimarea mai multor fotografii După ce aţi conectat corect aparatul foto la imprimantă (A 130), urmaţi procedura de mai jos pentru a imprima mai multe fotografii.

1

Când ecranul Selecţie imprimare este afişat, apăsaţi pe butonul d. Se afişează ecranul Meniu imprimare.

2

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta Format hârtie şi apăsaţi pe butonul k. Pentru a ieşi din meniul de imprimare, apăsaţi pe butonul d.

3

Alegeţi dimensiunea dorită pentru formatul hârtiei şi apăsaţi pe butonul k. Pentru a specifica formatul hârtiei utilizând setările imprimantei, selectaţi Implicit în meniul pentru formatul hârtiei.

132

Meniu imprimare Selecţie imprimare Imprimare toate imaginile Imprimare DPOF Format hârtie

Format hârtie Implicit 3,5×5 in 5×7 in 100×150 mm 4×6 in 8×10 in Letter


Conectarea la imprimantă

4

Selectaţi Selecţie imprimare, Imprimare toate imaginile sau Imprimare DPOF şi apăsaţi pe butonul k.

Meniu imprimare Selecţie imprimare Imprimare toate imaginile Imprimare DPOF Format hârtie

Alegeţi fotografiile (până la 99) şi numărul de copii pentru fiecare dintre ele (până la nouă). • Apăsaţi pe selectorul multiplu J sau K pentru a selecta fotografii şi apăsaţi H sau I pentru a defini numărul de copii pentru fiecare. • Imaginile selectate pentru imprimare pot fi recunoscute după marcajul bifă (y) şi numărul indicând numărul de copii de imprimat. Dacă nu s-a specificat nicio copie pentru fotografii, selecţia se anulează. • Rotiţi controlul zoomului spre g (i) pentru a comuta la redarea cadru întreg. Rotiţi controlul zoomului spre f (h) pentru a comuta înapoi la afişajul cu 12 miniaturi. • Apăsaţi pe butonul k când fotografierea s-a terminat. • Dacă se afişează meniul din dreapta, selectaţi Pornire imprimare şi apăsaţi pe butonul k pentru a începe imprimarea. Selectaţi Anulare şi apăsaţi pe butonul k pentru a reveni la meniul de imprimare.

Selecţie imprimare

Înapoi

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Selecţie imprimare

Selecţie imprimare 0 0 3 imprimări

Pornire imprimare Anulare

133


Conectarea la imprimantă Imprimare toate imaginile

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Este imprimată o copie pentru fiecare din fotografiile stocate în memoria internă sau pe cardul de memorie. • Dacă se afişează meniul din dreapta, selectaţi Imprimare toate imaginile Pornire imprimare şi apăsaţi pe butonul k pentru a începe imprimarea. Selectaţi Anulare şi 0 0 4 imprimări apăsaţi pe butonul k pentru a reveni la meniul de imprimare. Pornire imprimare Anulare

Imprimare DPOF Imprimaţi fotografiile pentru care a fost creată o ordine de imprimare folosind opţiunea Ordine imprimare (A 93). • Dacă se afişează meniul din dreapta, selectaţi Pornire imprimare şi apăsaţi pe butonul k pentru a începe imprimarea. Selectaţi Anulare şi apăsaţi pe butonul k pentru a reveni la meniul de imprimare. • Pentru a vizualiza comanda curentă de imprimare, selectaţi Vizualizare imag. şi apăsaţi pe butonul k. Pentru a imprima imagini, apăsaţi din nou pe butonul k.

Imprimare DPOF 0 1 0 imprimări

Pornire imprimare Vizualizare imag. Anulare

Vizualizare imag.

Înapoi

5

Imprimarea începe. Când imprimarea este finalizată, afişajul monitorului revine la meniul de imprimare (pasul 2).

Imprimare

Pentru a anula imprimarea înainte ca toate copiile să fi fost tipărite, apăsaţi pe butonul k. Anulare

Copie curentă/ număr total de copii

C

134

Format hârtie

Aparatul foto acceptă următoarele formate de hârtie: Implicit (formatul de hârtie implicit pentru imprimanta curentă), 3,5×5 in, 5×7 in, 100×150 mm, 4×6 in, 8×10 in, Letter, A3 şi A4. Se vor afişa doar formatele acceptate de imprimanta curentă. Pentru a specifica formatul hârtiei utilizând setările imprimantei, selectaţi Implicit în meniul pentru formatul hârtiei.


Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

Meniu setare Meniul setare conţine următoarele opţiuni. Ecran de întâmpinare

A 137

Selectaţi dacă la pornirea aparatului foto se va afişa sau nu un ecran de întâmpinare. Fus orar şi dată

A 138

Setaţi ceasul aparatului foto şi alegeţi fusurile orare locale şi destinaţia. Setări monitor

A 141

Reglaţi setările privind modul de afişare a informaţiilor despre fotografii, redarea imaginii după fotografiere şi luminozitate. A 143

Imprimaţi data şi ora fotografierii pe fotografii. VR electronic

A 144

Alegeţi dacă să fie activată sau nu funcţia VR electronic (reducerea vibraţiilor) în timpul fotografierii. Detecţie mişcare

A 145

Activează sau dezactivează funcţia de detectare a mişcării, care reduce efectele mişcării subiectului şi ale tremuratului aparatului foto în fotografiile statice. Asistenţă AF

A 146

Activaţi sau dezactivaţi iluminarea de asistenţă AF. Zoom digital

A 146

Activaţi sau dezactivaţi zoomul digital. Setări sunet

A 147

Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

Imprimare dată

Reglaţi setările sunetului. Oprire automată

A 147

Setaţi timpul după care monitorul să se stingă pentru economisirea energiei. Formatare memorie/Formatare card

A 148

Formataţi memoria internă sau cardul de memorie. Limba/Language

A 149

Alegeţi limba pentru afişajul aparatului foto. Mod video

A 149

Reglaţi setările necesare pentru conectarea la televizor.

135


Meniu setare A 150

Încărcare de la computer

Selectaţi dacă încărcaţi sau nu acumulatorul aparatului foto atunci când îl conectaţi la un computer prin intermediul cablului USB. A 151

Avertizare clipire

Specificaţi dacă aparatul va detecta sau nu subiecţii umani care au clipit, la fotografierea folosind funcţia detectare faţă. A 153

Resetare totală Restabiliţi setările aparatului foto la valorile implicite.

A 155

Versiune firmware Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

Se afişează versiunea firmware a aparatului foto.

Afişarea meniului setare

1

Pentru a afişa meniul de pe ecran, apăsaţi pe butonul d. Dacă butonul d a fost apăsat în modul scenă, apăsaţi pe selectorul multiplu (A 9) J pentru a afişa filele.

Meniu fotografiere Mod imagine Balans de alb Continuu Sensibilitate ISO Opţiuni culoare Mod zonă AF Mod focalizare autom.

Apăsaţi pe selectorul multiplu J.

Meniu fotografiere

Se afişează ecranul de meniu.

2

Selectarea filei este activată.

3

Apăsaţi pe H sau pe I pentru a selecta fila z.

Mod imagine Balans de alb Continuu Sensibilitate ISO Opţiuni culoare Mod zonă AF Mod focalizare autom.

Configurare Ecran de întâmpinare Fus orar şi dată Setări monitor Imprimare dată VR electronic Detecţie mişcare Asistenţă AF

136


Meniu setare

4

Apăsaţi pe K sau pe k. Elementele din meniul de setare care pot fi selectate. Utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta elementele şi pentru a ajusta opţiunile meniului (A 9). Pentru a ieşi din meniul de setare, apăsaţi butonul d sau J pentru a selecta o altă filă.

Configurare Ecran de întâmpinare Fus orar şi dată Setări monitor Imprimare dată VR electronic Detecţie mişcare Asistenţă AF

Butonul d M z (Meniu setare) (A 136) M Ecran de întâmpinare

Selectaţi dacă la pornirea aparatului foto se va afişa sau nu un ecran de întâmpinare. Fără (setare implicită) Aparatul foto intră în modul de fotografiere sau de redare fără a mai afişa ecranul de întâmpinare. COOLPIX Aparatul foto afişează un ecran de întâmpinare şi apoi intră în modul de fotografiere sau de redare. Selectaţi o imagine Afişează o imagine selectată pentru ecranul de întâmpinare. La fişarea ecranului de selectare a imaginii, selectaţi o imagine (A 99) şi apăsaţi pe butonul k. • Deoarece fotografia selectată este memorată de aparatul foto, aceasta va fi afişată la deschiderea aparatului foto chiar dacă fotografia originală a fost ştearsă. • Fotografiile realizate cu o setare Mod imagine (A 38) cu valoarea P 4224×2376 şi copiile create la dimensiunea de 320 × 240 sau mai mică utilizând funcţia imagine mică (A 112) sau tăiere (A 113) nu se pot utiliza.

Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

Ecran de întâmpinare

137


Meniu setare

Fus orar şi dată Butonul d M z (Meniu setare) (A 136) M Fus orar şi dată

Setaţi ceasul aparatului foto. Dată şi oră

Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

Setaţi ceasul aparatului foto la data şi ora curente. Folosiţi selectorul multiplu pentru a defini data şi ora în ecranul afişat. • Selectaţi un câmp: Apăsaţi pe J sau K (evidenţierea comută între Z, L, A, oră şi minut). • Editaţi câmpul selectat: Apăsaţi pe H sau pe I. • Aplicaţi setările: Selectaţi câmpul pentru minut şi apăsaţi pe butonul k.

Dată şi oră Z

L

Editare

Format dată Selectaţi ordinea în care să fie afişate ziua, luna şi anul din An/Lună/Zi, Lună/Zi/An şi Zi/ Lună/An. Fus orar w Fus orar reşedinţă poate fi specificat, iar funcţia de economisire a luminii zilei poate fi activată sau dezactivată din opţiunile Fus orar. Dacă fusul orar de destinaţie este selectat (x), fusul orar local (A 140) este calculat automat şi data şi ora regiunii selectate sunt înregistrate la salvarea fotografiilor. Util în timpul călătoriilor.

Selectarea fusului orar al destinaţiei de călătorie

1

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta Fus orar şi apăsaţi pe butonul k.

Fus orar şi dată

Se afişează ecranul Fus orar. Dată şi oră Format dată Fus orar

2

Selectaţi x Destinaţie călătorie şi apăsaţi pe butonul k.

Fus orar

Data şi ora afişate pe monitor se modifică în funcţie de regiunea curentă selectată. Fus orar reşedinţă Destinaţie călătorie

138

A


Meniu setare

3

Apăsaţi pe K.

Fus orar

Se afişează ecranul de selectare a fusului orar.

Fus orar reşedinţă Destinaţie călătorie

4

Pentru a alege fusul orar de la destinaţia spre care călătoriţi, apăsaţi pe J sau K.

Apăsaţi pe butonul k pentru a alege fusul orar de destinaţie.

Înapoi Fus orar

Când fusul orar al destinaţiei de călătorie este selectat, pictograma Z va fi afişată pe monitor când aparatul foto se află în modul de fotografiere. Fus orar reşedinţă Destinaţie călătorie

B

Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

Apăsaţi pe H într-un fus orar în care ora de vară se utilizează pentru a activa funcţia oră de vară şi pentru a modifica automat ora cu o oră. Pictograma W este afişată la partea de sus a monitorului. Apăsaţi pe I pentru a dezactiva ora de vară.

Notă despre acumulatorul ceasului intern

Ceasul intern al aparatului foto este alimentat de către acumulatorul acestuia. Acumulatorul ceasului intern se încarcă atunci când acumulatorul principal este montat sau când este conectat un adaptor CA şi poate oferi resurse de energie de rezervă pentru câteva zile după zece ore de încărcare.

C

w Fus orar reşedinţă

• Pentru a selecta fusul orar local, alegeţi w Fus orar reşedinţă în pasul 2 şi apăsaţi pe butonul k. • Pentru a schimba fusul orar local, selectaţi w Fus orar reşedinţă în pasul 2 şi parcurgeţi paşii 3 şi 4.

C

Oră de vară

Când începe sau se termină ora de vară, activaţi sau dezactivaţi funcţia oră de vară din ecranul de selectare a fusului orar afişat în pasul 4.

D

Imprimarea datei pe fotografii

După ce aţi setat data şi ora, activaţi opţiunea Imprimare dată (A 143) din meniul de setare. Dacă opţiunea Imprimare dată este activată, fotografiile vor fi înregistrate cu data fotografierii inscripţionată pe ele.

139


Meniu setare

D

Fusuri orare

Aparatul foto acceptă fusurile orare listate mai jos. Pentru un fus orar care nu este listat mai jos, definiţi ora locală pentru ceasul intern al aparatului foto din opţiunea Dată şi oră. UTC +/–

Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

140

Locaţie

UTC +/–

Locaţie

–11

Midway, Samoa

+1

Madrid, Paris, Berlin

–10

Hawaii, Tahiti

+2

Athens, Helsinki, Ankara

–9

Alaska, Anchorage

+3

Moscow, Nairobi, Riyadh, Kuwait, Manama

–8

PST (PDT): Los Angeles, Seattle, Vancouver

+4

Abu Dhabi, Dubai

–7

MST (MDT): Denver, Phoenix

+5

Islamabad, Karachi

–6

CST (CDT): Chicago, Houston, Mexico City

+5.5

–5

New Delhi

EST (EDT): New York, Toronto, Lima

+6

Colombo, Dhaka

–4.5

Caracas

+7

Bangkok, Jakarta

–4

Manaus

+8

Beijing, Hong Kong, Singapore

–3

Buenos Aires, Sao Paulo

+9

Tokyo, Seoul

–2

Fernando de Noronha

+10

Sydney, Guam

–1

Azores

+11

New Caledonia

±0

London, Casablanca

+12

Auckland, Fiji


Meniu setare

Setări monitor Butonul d M z (Meniu setare) (A 136) M Setări monitor

Definiţi opţiunile de mai jos. Informaţii fotografie Alegeţi afişarea informaţiilor pe monitor în timpul modurile fotografiere şi redare. Examinare imagine

Luminozitate Alegeţi dintre cinci setări pentru luminozitatea monitorului. Setarea implicită este 3.

Informaţii fotografie Select dacă pe monitor vor fi afişate sau nu informaţiile despre fotografii. Pentru mai multe informaţii privind indicatoarele afişate pe monitor, consultaţi „Monitorul” (A 6). Mod fotografiere

Mod redare 15/05/2011 15:30 0004.JPG

Afişare informaţii 9

Afişare automată info (setare implicită)

4/

Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

Activată (setare implicită): Fotografia este afişată automat pe monitor imediat după ce este realizată, iar afişajul monitorului revine la modul fotografiere. Dezactivată: Fotografia nu este afişată după ce este realizată.

4

Setările şi indicaţiile de utilizare curente sunt afişate precum în cazul setării Afişare informaţii de mai sus. Dacă timp de câteva secunde nu este efectuată nicio operaţie, afişajul va fi la fel ca Ascundere informaţii. Informaţiile vor fi afişate din nou la efectuarea următoarei operaţii.

Ascundere informaţii

141


Meniu setare Mod fotografiere

Mod redare 15/05/2011 15:30 0004.JPG

Grilă încadr.+auto. info

Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

142

4/

9

Pe lângă informaţiile afişate la Afişare automată info, este afişată o reţea de încadrare ca referinţă pentru încadrarea unei fotografii. Reţeaua nu se afişează la înregistrarea filmelor.

4

Setările şi indicaţiile de utilizare curente sunt afişate precum în cazul setării Afişare automată info.

15/05/2011 15:30 0 0 1 0 . AV I

Cadru film+auto. info

9

Pe lângă informaţiile prezentate la Afişare automată info, un chenar indicând zona captată în filmul înregistrat este afişat înainte de începerea înregistrării.

10s

Setările şi indicaţiile de utilizare curente sunt afişate precum în cazul setării Afişare automată info.


Meniu setare

Imprimare dată (Imprimarea datei şi a orei) Butonul d M z (Meniu setare) (A 136) M Imprimare dată

Data şi ora fotografierii pot fi imprimate direct pe fotografii în timpul fotografierii, permiţând ca informaţiile să fie imprimate chiar şi de imprimantele care nu sunt compatibile cu funcţia de imprimare a datelor (A 96).

f Dată Data este inscripţionată pe fotografii. S Dată şi oră Data şi ora sunt inscripţionate pe fotografii. k Dezactivată (setare implicită) Data şi ora nu sunt imprimate pe fotografii.

La o setare diferită de Dezactivată, pictograma pentru setarea curentă este afişată pe monitor (A 6).

B

Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

15.05.2011

Note privind imprimarea datei

• Datele imprimate formează corp comun cu datele imaginii şi nu pot fi şterse. Data şi ora nu pot fi imprimate pe fotografii după ce sunt realizate. • Data nu este imprimată în următoarele situaţii: - Fotografii realizate în modul scenă Asistenţă panoramă - Înregistrare filme • Este posibil ca datele imprimate atunci când este activată setarea Mod imagine (A 38) cu valoarea O 640×480 să fie dificil de citit. Alegeţi N 1024×768 sau o dimensiune mai mare atunci când opţiunea Imprimare dată. • Data este înregistrată utilizând formatul selectat în elementul Fus orar şi dată din meniul de setare (A 18, 138).

C

Imprimarea datei şi ordinea de imprimare

Dacă se utilizează o imprimantă compatibilă DPOF care acceptă imprimarea datei fotografierii şi a informaţiilor despre fotografie, este posibilă utilizarea opţiunii Ordine imprimare (A 93) pentru a imprima astfel de informaţii chiar şi pe fotografiile nerealizate cu opţiunea Imprimare dată.

143


Meniu setare

VR electronic Butonul d M z (Meniu setare) (A 136) M VR electronic

Alegeţi dacă să fie utilizată sau nu funcţia VR electronic (reducerea vibraţiilor), care reduce efectele tremuratului aparatului foto în timpul fotografierii. w Automată

Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

La realizarea fotografiilor statice, funcţia VR electronic este activată când pe ecran este afişat R (A 6) şi toate condiţiile de mai jos sunt îndeplinite. • Bliţul este oprit sau este setat la modul sincronizare lentă. • Se utilizează o viteză de declanşare redusă. • Opţiunea Continuu este setată la Unică. • Subiectul este întunecat. La înregistrarea filmelor, opţiunea VR electronic este activată întotdeauna. k Dezactivată (setare implicită) Opţiunea VR electronic este dezactivată.

B

144

Note privind reducerea electronică a vibraţiilor

• Eficacitatea opţiunii VR electronic scade proporţional cu creşterea tremuratului aparatului foto. • Imaginea realizată utilizând opţiunea VR electronic pot fi puţin „granulate”. • Opţiunea VR electronic nu funcţionează în următoarele condiţii sau moduri de fotografiere: - Când este utilizată sincronizarea lentă cu reducere ochi roşii (A 56, 57). - Când expunerea depăşeşte o anumită durată de timp. - Când opţiunea Sensibilitate ISO (A 44) este setată la Automată. - Când opţiunea Ochi deschişi (A 68) este setată la Activat în modul portret inteligent. - În următoarele moduri scenă: Sport (A 56), Portret de noapte (A 56), Crepuscul/Răsărit (A 58), Peisaj noapte (A 58), Muzeu (A 61), Foc de artificii (A 61), Iluminare fundal (A 62). • Unghiul de vizualizare (zona captată în filmul înregistrat) este mai mic atunci când funcţia VR electronic este activată în timpul înregistrării unui film.


Meniu setare

Detecţie mişcare Butonul d M z (Meniu setare) (A 136) M Detecţie mişcare

Activaţi detecţia mişcării pentru a reduce efectele mişcării subiectului şi ale tremuratului aparatului foto când fotografiaţi imagini statice. U Automată (setare implicită)

k Dezactivată Detectarea mişcării nu este activată.

Setările definite în prezent pentru funcţia de detectare a mişcării pot fi confirmate pe monitorul aparatului foto la fotografiere (A 6, 23). Pictograma de detectare a mişcării are culoarea verde dacă aparatul foto detectează tremuratul aparatului şi măreşte viteza de declanşare. Dacă se selectează Dezactivată, nu este afişată nicio pictogramă.

B

Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

Atunci când aparatul foto detectează mişcarea subiectului sau tremuratul, sensibilitatea ISO şi viteza de declanşare se măresc automat pentru a reduce neclarităţile. Totuşi, detecţia mişcării nu funcţionează în următoarele situaţii. • La declanşarea bliţului. • Când Sensibilitate ISO (A 44) se setează la Interval fix automat sau sensibilitatea ISO s-a fixat la o anumită valoare în modul A (automat). • În modul A (automat), când s-a activat Fotografiere în rafală 16 (A 42). • Când se activează modul scenă Sport, Portret de noapte, Crepuscul/Răsărit, Peisaj noapte, Muzeu, Foc de artificii sau Iluminare fundal. • Dacă modul urmărire subiect este activat.

Note referitoare la Detectarea mişcării

• Este posibil ca, în anumite situaţii, detecţie mişcare să nu poată elimina complet efectele mişcării subiectului şi ale tremuratului aparatului foto. • Dacă este prea întuneric sau dacă subiectul se mişcă prea mult, este posibil ca funcţia detecţie mişcare să nu funcţioneze. • Fotografiile realizate folosind funcţia detecţie mişcare pot fi puţin „granulate”.

145


Meniu setare

Asistenţă AF Butonul d M z (Meniu setare) (A 136) M Asistenţă AF

Activaţi sau dezactivaţi iluminarea de asistenţă AF, care asistă operaţia de focalizare automată atunci când subiectul este slab iluminat. Automată (setare implicită)

Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

Dispozitivul de iluminare pentru asistenţă AF se utilizează pentru asistarea operaţiunii de focalizare în cazul în care subiectul este slab iluminat. Dispozitivul de iluminare are o rază de aproximativ 1,9 m în poziţia de unghi larg maxim şi aproximativ1,1 m în poziţia de telefotografie maximă. Reţineţi că în cazul unor moduri de scenă sau zone de focalizare, este posibil ca dispozitivul de iluminare pentru asistenţă AF să nu se aprindă. Dezactivată Dispozitivul iluminare asistenţă AF nu se aprinde. Este posibil ca aparatul foto să nu poată focaliza în condiţii de iluminare slabă.

Zoom digital Butonul d M z (Meniu setare) (A 136) M Zoom digital

Activaţi sau dezactivaţi zoomul digital. Pornit (setare implicită) Atunci când zoomul aparatului foto este în poziţia maximă de apropiere a zoomului optic, prin rotirea butonului de control al zoomului la g (i) se declanşează zoomul digital (A 25). Dezactivat Zoomul digital nu va fi activat (excepţie făcând cazurile în care se înregistrează filme).

B

146

Note privind zoomul digital

• Atunci când este activat zoomul digital, Mod zonă AF este setat la Centrală (A 46). • Zoomul digital nu poate fi folosit în următoarele situaţii. - Când se selectează modul scenă Selector aut. scene, Portret, Portret de noapte sau Portret animal de casă - Când se selectează modul portret inteligent - Este selectat modul urmărire subiect - Când Continuu se setează la Fotografiere în rafală 16 (A 42)


Meniu setare

Setări sunet Butonul d M z (Meniu setare) (A 136) M Setări sunet

Reglaţi următoarele setări pentru sunet. Sunet buton Selectaţi Activat (setare implicită) sau Dezactivat. Când este selectat Activat, se va auzi un singur beep când operaţiile se încheie cu succes, două beepuri când aparatul foto focalizează subiectul şi trei beepuri când se detectează o eroare. Va fi redat de asemenea sunetul de pornire atunci când aparatul foto este pornit. Selectaţi Activat (setare implicită) sau Dezactivat. Nu se aude niciun sunet la declanşare, atunci când unele funcţii, cum ar fi fotografierea continuă sau selectorul cea mai bună fotografiere (BSS), sunt activate sau când fotografiaţi în modul Portret animal de casă ori când înregistraţi filme, chiar dacă aţi selectat Pornit.

Oprire automată Butonul d M z (Meniu setare) (A 136) M Oprire automată

Când aparatul foto este pornit şi trece o perioadă de timp fără să se efectueze nicio operaţie, monitorul se va închide, iar aparatul foto va intra în modul stare de veghe (A 17) pentru a economisi energie. În această opţiune, setaţi timpul permis înainte de intrarea aparatului foto în modul de veghe. Pot fi selectate setările 30 sec., 1 min. (setarea implicită), 5 min. şi 30 min..

C

Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

Sunet declanşator

Când se stinge monitorul pentru funcţia de economisire a energiei

• Indicatorul luminos pentru pornire clipeşte în modul de veghe. • Aparatul foto se închide după trei minute de la intrarea în modul de veghe. • Pentru a reactiva monitorul cât timp indicatorul luminos pentru alimentare clipeşte, apăsaţi oricare din următoarele butoane: - Comutatorul de alimentare, declanşatorul, butonul A, butonul c sau butonul b (e înregistrare film)

C

Setările Oprire automată

Durata de timp permisă înainte ca aparatul foto să intre în modul de veghe este definită în următoarele situaţii: • La afişarea unui meniu: trei minute • În timpul redării diapozitivelor: până la 30 de minute • Atunci când adaptorul CA EH-62G este conectat: 30 de minute

147


Meniu setare

Formatare memorie/Formatare card Butonul d M z (Meniu setare) (A 136) M Formatare memorie/Formatare card

Utilizaţi această opţiune pentru a formata memoria internă sau un card de memorie. Formatarea memoriei interne sau a cardurilor de memorie şterge permanent toate datele. Datele şterse nu pot fi recuperate. Asiguraţi-vă că aţi transferat fotografiile importante pe un computer înainte de a formata.

Formatarea memoriei interne Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

Pentru a formata memoria internă, scoateţi cardul de memorie din aparatul foto. Opţiunea Formatare memorie este afişată în meniul de setare.

Toate imaginile vor fi şterse! OK?

Formatare Nu

Formatarea unui card de memorie Când cardul de memorie este introdus în aparatul foto, opţiunea Formatare card este afişată în meniul de setare.

Formatare card Toate imaginile vor fi şterse! OK?

Formatare Nu

B

148

Formatare memorie

Formatarea memoriei interne şi a cardurilor de memorie

• Formatarea memoriei interne sau a cardului de memorie restabileşte setările pentru pictograma albumului (A 84) la setarea implicită (afişată sub formă de număr). • Nu opriţi aparatul foto sau nu deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie în timpul formatării. • Cardurile de memorie folosite anterior în alte dispozitive trebuie formatate cu acest aparat foto prima dată când sunt introduse în COOLPIX S3100.


Meniu setare

Limba/Language Butonul d M z (Meniu setare) (A 136) M Limba/Language

Alegeţi una dintre cele 26 de limbi în care meniurile şi mesajele aparatului foto pot fi afişate. Portugheză

Daneză

Rusă

Germană

Română

(setare implicită)

Finlandeză

Spaniolă

Suedeză

Greacă

Turcă

Franceză

Ucrainiană

Indoneziană

Arabă

Italiană

Chineză simplificată

Maghiară

Chineză tradiţională

Olandeză

Japoneză

Norvegiană

Coreeană

Poloneză

Thailandeză

Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

Cehă

Mod video Butonul d M z (Meniu setare) (A 136) M Mod video

Reglaţi setările pentru conectarea la un televizor. Optaţi între NTSC şi PAL.

149


Meniu setare

Încărcare de la computer Butonul d M z (Meniu setare) M Încărcare de la computer

Alegeţi dacă acumulatorul introdus în aparatul foto va fi încărcat atunci când acesta este conectat la un computer prin intermediul cablului USB (A 127). Automată (setare implicită) Atunci când aparatul foto este conectat la un computer pornit, acumulatorul introdus în acesta va fi încărcat automat utilizând energie furnizată de computer. Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

Dezactivată Acumulatorul introdus în aparatul foto nu este încărcat atunci când acesta este conectat la un computer.

B

150

Note privind conectarea aparatului foto la o imprimantă

• Acumulatorul nu poate fi încărcat la conectarea aparatului foto la o imprimantă, chiar dacă aceasta este conformă cu standardul PictBridge. • Dacă selectaţi Automată pentru Încărcare de la computer, este posibil ca imprimarea de imagini prin conectarea directă a aparatului foto la unele imprimante să nu poată fi realizată. Dacă ecranul de pornire PictBridge nu este afişat pe monitor după ce aparatul foto este conectat la o imprimantă şi apoi pornit, opriţi aparatul foto şi deconectaţi cablul USB. Setaţi Încărcare de la computer la Dezactivată şi reconectaţi aparatul foto la imprimantă.


Meniu setare

Avertizare clipire Butonul d M z (Meniu setare) (A 136) M Avertizare clipire

Activată Atunci când aparatul foto detectează posibilitatea ca cel puţin unul dintre subiecţii umani să fi clipit într-o fotografie realizată cu funcţia detectare faţă, pe monitor va apărea ecranul de avertisment privind clipirea. Faţa subiectului uman care ar fi putut clipi la acţionarea declanşatorului este încadrată de o margine de culoare galbenă. În acest caz, verificaţi fotografia şi decideţi dacă trebuie să faceţi o altă fotografie sau nu. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Utilizarea ecranului de avertizare clipire” (A 152). Dezactivată (setare implicită) Avertizarea clipire nu este activată.

B

Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

Specificaţi dacă aparatul va detecta sau nu subiecţii umani care au clipit, la fotografierea folosind funcţia detectare faţă (A 48) în următoarele moduri. • Modul A (automat) (dacă se selectează Prioritate faţă (A 46) pentru opţiunea Mod zonă AF). • Pentru modul scenă s-a selectat Selector aut. scene (A 53), Portret (A 55) sau Portret de noapte (A 56).

Notă privind avertizare clipire

Funcţia avertizare clipire nu poate fi folosită cu setările continue Continuu, BSS sau Fotografiere în rafală 16.

151


Meniu setare

Utilizarea ecranului de avertizare clipire Dacă ecranul de avertizare privind clipirea, prezentat în partea dreaptă, este afişat pe monitor, vor fi disponibile operaţiile descrise mai jos. Aparatul foto va reveni automat în modul fotografiere, dacă timp de câteva secunde nu se efectuează nicio operaţie. Opţiune Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

152

Măriţi faţa pe care a fost detectată clipirea Comutare în modul redare cadru întreg

Utilizaţi g (i) f (h)

Ieşire

Descriere Rotiţi butonul de zoom spre g (i). Rotiţi butonul de zoom spre f (h). Dacă aparatul foto detectează mai mulţi subiecţi umani care au clipit, apăsaţi pe J sau K cu imaginea mărită pentru a trece la o altă faţă.

Selectarea feţei care va fi afişată Ştergere fotografie

A clipit cineva?

l

Apăsaţi pe butonul l.

k Comutarea în modul fotografiere

Apăsaţi pe butonul k sau pe butonul de declanşare.


Meniu setare

Resetare totală Butonul d M z (Meniu setare) (A 136) M Resetare totală

Dacă se selectează Resetare, setările aparatului foto vor fi restabilite la valorile implicite. Funcţiile elementare de fotografiere Opţiune

Valoare implicită

Mod bliţ (A 31)

Automat

Autodeclanşator (A 33)

Oprit Oprit

Compensare expunere (A 35)

0,0

Meniu fotografiere Opţiune Mod imagine (A 38)

Valoare implicită R 4320×3240

Balans de alb (A 40)

Automat

Continuu (A 42)

Unică

Sensibilitate ISO (A 44)

Automată

Opţiuni culoare (A 45)

Culoare standard

Mod zonă AF (A 46)

Prioritate faţă

Mod focalizare autom. (A 50)

AF unic

Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

Mod macro (A 34)

Mod scenă Opţiune

Valoare implicită

Setarea mod scenă din meniul de selecţie mod fotografiere (A 52)

Selector aut. scene

Ajustarea nuanţelor în modul Alimente (A 60)

Centru

Continuu în modul portret animal de companie (A 63)

Continuu

Declanşare automată portret animal de casă în modul animal de casă (A 63)

Pornit

153


Meniu setare Meniul portret inteligent Opţiune

Valoare implicită

Estompare piele (A 68)

Normală

Cronometru zâmbet (A 68)

Activat

Ochi deschişi (A 68)

Dezactivat

Meniul Urmărire subiect Opţiune

Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

154

Valoare implicită

Mod focalizare autom. (A 71)

AF permanent

Urmărire prioritate faţă (A 71)

Activată

Meniu film Opţiune

Valoare implicită

Opţiuni film (A 118)

La inserarea unui card de memorie: x HD 720p (1280×720) La utilizarea memoriei interne: y VGA (640×480)

Mod focalizare autom. (A 119)

AF unic

Reducere zgomot vânt (A 119)

Dezactivată

Meniu setare Opţiune Ecran de întâmpinare (A 137)

Valoare implicită Fără

Informaţii fotografie (A 141)

Afişare automată info

Examinare imagine (A 141)

Activată

Luminozitate (A 141)

3

Imprimare dată (A 143)

Dezactivată

VR electronic (A 144)

Dezactivată

Detecţie mişcare (A 145)

Automată

Asistenţă AF (A 146)

Automată

Zoom digital (A 146)

Pornit

Sunet buton (A 147)

Activat

Sunet declanşator (A 147)

Activat

Oprire automată (A 147)

1 min.

Încărcare de la computer (A 150)

Automată

Avertizare clipire (A 151)

Dezactivată


Meniu setare Altele Opţiune

Valoare implicită

Format hârtie (A 131, 132)

Implicit

Interval cadre pentru prezentare de diapozitive (A 97)

3 sec.

Versiune firmware Butonul d M z (Meniu setare) (A 136) M Versiune firmware

Vizualizaţi versiunea firmware curentă a aparatului foto.

Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

• Selectarea opţiunii Resetare totală implică, de asemenea, ştergerea numărului curent al fişierului (A 161) din memorie. Numerotarea va continua de la cel mai mic număr disponibil. Pentru a reiniţializa numerotarea fişierelor „0001”, ştergeţi toate fotografiile (A 29) înainte de a selecta Resetare totală. • Următoarele setări de meniu vor rămâne neafectate când meniurile sunt resetate cu Resetare totală. Meniul fotografiere: Presetare date manuale (A 41) captate pentru Balans de alb Meniul configurare: Fotografie selectată pentru Ecran de întâmpinare (A 137), Fus orar şi dată (A 138), Limba/Language (A 149) şi Mod video (A 149)

Înapoi

155


Întreţinerea aparatului foto

Maximizarea duratei de viaţă şi a performanţelor aparatului foto Pentru a vă asigura că vă veţi bucura mereu de acest produs Nikon, respectaţi următoarele precauţii când utilizaţi sau depozitaţi dispozitivul.

B

Păstraţi uscat

Dispozitivul va fi deteriorat dacă este introdus în apă sau dacă este supus la umiditate ridicată.

B

Nu scăpaţi

Produsul poate prezenta defecţiuni dacă este supus unor şocuri sau vibraţii puternice.

B

Manevraţi cu grijă obiectivul şi toate piesele în mişcare

Nu forţaţi obiectivul, apărătoarea obiectivului, monitorul, fanta cardului de memorie sau camera acumulatorului. Aceste părţi sunt uşor de afectat. Forţarea apărătorii obiectivului poate duce la funcţionare defectuoasă a aparatului foto sau la deteriorarea obiectivului. În cazul în care monitorul se sparge, trebuie evitată rănirea provocată de geamul spart şi pentru a împiedica contactul cristalelor lichide cu pielea sau intrarea în ochi sau piele.

B

Nu expuneţi obiectivul la surse puternice de lumină pentru perioade extinse de timp

Întreţinerea aparatului foto

Evitaţi expunerea obiectivului la soare sau alte surse puternice de lumină pentru perioade extinse de timp când utilizaţi sau depozitaţi aparatul foto. Lumina intensă poate provoca deteriorarea senzorului de imagine CCD, producând un efect de estompare albă a fotografiilor.

B

Păstraţi la distanţă de câmpuri magnetice puternice

Nu utilizaţi şi nu depozitaţi acest dispozitiv în vecinătatea echipamentelor care generează radiaţii electromagnetice sau câmpuri magnetice puternice. Încărcările statice sau câmpurile magnetice puternice produse de echipamente precum emiţătoare radio pot produce interferenţe cu monitorul, pot deteriora datele stocate pe cardul de memorie sau pot afecta circuitele interne ale produsului.

B

Evitaţi modificările bruşte de temperatură

Modificările bruşte de temperatură, ca atunci când intraţi sau ieşiţi dintr-o clădire încălzită într-o zi rece, pot provoca formarea condensului în interiorul dispozitivului. Pentru a preveni formarea condensului, plasaţi dispozitivul într-o husă sau o pungă de plastic înainte de a o expune la modificări bruşte de temperatură.

B

Opriţi produsul înainte de a scoate sau deconecta sursa de alimentare

Nu scoateţi acumulatorul în timp ce produsul este pornit sau în timp ce fotografiile sunt înregistrate sau şterse. Oprirea forţată a alimentării în aceste circumstanţe poate duce la pierderea datelor, la deteriorarea memoriei produsului sau a circuitelor interne.

156


Maximizarea duratei de viaţă şi a performanţelor aparatului foto

C

Acumulatorul

Întreţinerea aparatului foto

• Verificaţi nivelul de încărcare a acumulatorului înainte de a utiliza aparatul foto şi încărcaţi acumulatorul dacă este necesar. Nu continuaţi încărcarea odată ce acumulatorul este complet încărcat, deoarece aceasta va duce la o funcţionare sub parametrii normali. Dacă este posibil, luaţi cu dumneavoastră un acumulator de rezervă complet încărcat când faceţi fotografii la ocazii importante. • Nu utilizaţi acumulatorul la temperaturi ambientale sub 0 °C sau peste 40°C. • Încărcaţi acumulatorul în interior la o temperatură ambiantă între 5°C şi 35°C. • Atunci când încărcaţi acumulatorul introdus în COOLPIX S3100 utilizând adaptorul CA de încărcare EH-69P sau un computer, acumulatorul nu încarcă dacă temperatura acumulatorului este de sub 0°C sau peste 45°C. • Reţineţi că acumulatorul poate deveni fierbinte în timpul utilizării; aşteptaţi ca acumulatorul să se răcească înainte de încărcare. În cazul nerespectării acestor precauţii, acumulatorul poate fi deteriorat, funcţionarea sau încărcarea normală poate fi afectată. • În zilele cu temperaturi scăzute, capacitatea acumulatoarelor tinde să descrească. Asiguraţi-vă că acumulatorul este încărcat complet înainte de a ieşi pentru a fotografia pe vreme rece. Păstraţi acumulatoarele de rezervă într-un loc cald şi înlocuiţi când este necesar. Odată încălzit, un acumulator cald îşi poate recupera o parte din sarcină. • Murdăria pe terminalele acumulatorului poate afecta funcţionarea aparatului foto. Dacă terminalele acumulatorului se murdăresc, ştergeţi-le cu o cârpă curată, uscată înainte de utilizare. • Dacă acumulatorul nu va fi folosit o perioadă de timp, introduceţi-l în aparatul foto şi lăsaţi goliţi-l complet înainte de a-l scoate pentru depozitare. Acumulatorul trebuie depozitat într-un loc răcoros cu temperatura ambiantă cuprinsă între 15°C şi 25°C. Nu depozitaţi acumulatorul în locaţii prea calde sau prea reci. • Scoateţi întotdeauna acumulatorul din aparatul foto sau din încărcătorul de acumulatori opţional atunci când nu este utilizat. Dacă acumulatorul rămâne instalat, cantităţi minuscule de curent circulă chiar şi dacă nu este utilizat, iar acumulatorul ar putea fi golit excesiv şi să nu mai funcţioneze. Pornirea sau oprirea aparatului foto când acumulatorul este golit poate duce la reducerea duratei de viaţă a acestuia. • Reîncărcaţi-l cel puţin o dată la şase luni şi utilizaţi-l până la descărcare înainte de a-l scoate pentru depozitare. • După scoaterea acumulatorului din aparatul foto sau din încărcătorul de acumulatori opţional, reintroduceţi acumulatorul în cutia de acumulator şi depozitaţi-o într-un loc răcoros. • O scădere semnificativă în cazul unui acumulator încărcat complet ce reţine sarcina atunci când este utilizat la temperatura camerei indică faptul că acumulatorul ar trebui înlocuit. Cumpăraţi un nou acumulator EN-EL19. • Înlocuiţi acumulatorul când este complet descărcat. Acumulatoarele uzate sunt o resursă valoroasă. Reciclaţi acumulatoarele uzate în conformitate cu reglementările locale.

157


Maximizarea duratei de viaţă şi a performanţelor aparatului foto

Curăţarea

Obiectiv

Evitaţi atingerea cu degetele a componentelor din sticlă. Îndepărtaţi praful sau puful cu o pară de cauciuc (de obicei un dispozitiv de mici dimensiuni cu o protuberanţă de cauciuc la un capăt care este pompată pentru a expulza un flux de aer prin celălalt capăt). Pentru a îndepărta amprentele sau alte pete care nu pot fi îndepărtate cu ajutorul unui dispozitiv cu aer comprimat, ştergeţi obiectivul cu o cârpă moale, utilizând o mişcare circulară care începe din centrul obiectivului şi se îndreaptă spre margini. Dacă această operaţie nu este eficientă, curăţaţi obiectivul cu o cârpă umezită cu agent de curăţare comercial pentru obiective.

Monitor

Îndepărtaţi praful sau puful cu o pară de cauciuc. Pentru a îndepărta amprentele şi alte pete, curăţaţi monitorul cu o cârpă moale, uscată, având grijă să nu presaţi.

Corp

Utilizaţi o pară de cauciuc pentru a îndepărta praful, murdăria sau nisipul, apoi ştergeţi uşor cu o cârpă moale, uscată. După utilizarea aparatului pe plajă sau într-un mediu nisipos sau plin de praf, curăţaţi urmele de nisip, praf sau de sare cu o cârpă uscată înmuiată uşor în apă, apoi uscaţi bine. Reţineţi că substanţele străine în interiorul aparatului foto pot provoca deteriorări care nu sunt acoperite de garanţie.

Nu utilizaţi alcool, solvent sau alte substanţe chimice volatile.

Stocarea Întreţinerea aparatului foto

Opriţi aparatul foto când nu îl utilizaţi. Verificaţi dacă indicatorul luminos aparat pornit este stins înainte de a depozita aparatul foto. Scoateţi acumulatorul dacă aparatul foto nu va fi utilizat o perioadă lungă de timp. Nu depozitaţi aparatul foto cu naftalină sau granule din camfor împotriva moliilor sau în oricare dintre următoarele locaţii: • Lângă echipamente care generează câmpuri electromagnetice intense, precum televizoare sau aparate radio • Expus la temperaturi sub –10°C sau peste 50°C • În spaţii prost ventilate sau cu o umiditate peste 60% Pentru a preveni formarea de mucegai, scoateţi aparatul din spaţiul de depozitare cel puţin o dată pe lună. Porniţi aparatul foto şi acţionaţi declanşatorul de câteva ori înainte de a depozita din nou aparatul foto.

C

158

Note despre monitor

• Monitorul poate conţine câţiva pixeli care sunt aprinşi întotdeauna sau care nu se aprind. Aceasta este o caracteristică comună tuturor afişajelor TFT LCD şi nu indică nicio defecţiune. Imaginile înregistrate utilizând produsul nu vor fi afectate. • La încadrarea unor subiecte strălucitoare, pe monitor se pot vedea dungi albe sau colorate de lumină. Acest fenomen, cunoscut sub denumirea de „pată”, apare atunci când o lumină extrem de intensă vine în contact cu senzorul de imagine; acesta este caracteristic senzorului de imagine şi nu indică o funcţionare defectuoasă. Pata poate avea inclusiv forma unei decolorări parţiale pe monitor în timpul fotografierii. Aceasta nu apare în imagini capturate de aparatul foto decât în cazurile filmelor şi al imaginilor realizate cu opţiunea Fotografiere în rafală 16 selectată pentru Continuu. Atunci când fotografiaţi în aceste moduri, vă recomandăm să evitaţi subiecţii strălucitori precum soarele, lumina solară reflectată şi luminile electrice. • Este posibil ca imaginile de pe monitor să fie dificil de văzut sub o lumină strălucitoare. • Monitorul este iluminat în fundal de un LED. În cazul în care monitorul începe să se întunece sau să clipească, contactaţi reprezentantul autorizat de service Nikon.


Note tehnice şi index

Accesorii opţionale Acumulator reîncărcabil

Acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL191

Adaptor CA de încărcare

Adaptor CA de încărcare EH-69P1, 2

Încărcător acumulator

Încărcător acumulator MH-66 Adaptor CA EH-62G (conectat ca în imagine) 1

2

3

Adaptor CA

Asiguraţi-vă că firul conectorului de alimentare a fost aliniat corect în fantele de pe conectorul de alimentare şi camera acumulatorului înainte de a închide capacul camerei pentru acumulator/fantei pentru card de memorie. Dacă firul iese parţial din fante, capacul sau cablul poate fi deteriorat în momentul închiderii capacului.

2

Cablu USB UC-E61

Cablu audio/video

Cablu audio video EG-CP141

Furnizaţi împreună cu aparatul foto în momentul achiziţiei (➝ pagina 3 din Ghidul de start rapid). Pentru utilizare în alte ţări, utilizaţi adaptorul de priză (disponibil în comerţ) când este necesar. Pentru informaţii suplimentare referitoare la adaptoarele de priză consultaţi agenţia de turism.

Note tehnice şi index

1

Cablu USB

159


Accesorii opţionale

Carduri de memorie aprobate Următoarele carduri de memorie (SD) au fost testate şi aprobate pentru utilizarea cu acest aparat foto. • Pentru înregistrarea filmelor se recomandă cardurile de memorie SD catalogate pentru categoria de viteză 6. Înregistrarea filmului se poate opri în mod neaşteptat dacă se utilizează carduri de memorie cu catalogări mai mici ale clasei de viteză. Card de memorie SD

Card de memorie SDXC3

Card de memorie SDHC2

SanDisk

2 GB1

4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB

64 GB

TOSHIBA

2 GB1

4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB

64 GB

Panasonic

2 GB1

4 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB, 24 GB, 32 GB

48 GB, 64 GB

4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB

Lexar

2 GB

1

1

În cazul utilizării cardului de memorie cu un cititor de carduri sau un dispozitiv similar, asiguraţi-vă că dispozitivul acceptă un card de memorie SD de 2 GB sau mai mult. 2 Conform cu standardul SDHC. În cazul în care cardul de memorie este utilizat cu un cititor de carduri sau cu un dispozitiv similar, verificaţi dacă dispozitivul este compatibil cu standardul SDHC. 3 Conform cu standardul SDXC. În cazul în care cardul de memorie este utilizat cu un cititor de carduri sau cu un dispozitiv similar, verificaţi dacă dispozitivul este compatibil cu standardul SDXC.

• Contactaţi producătorul pentru detalii privind cardurile de mai sus. Note tehnice şi index

160


Nume fişiere de imagine/sunet şi dosare Fotografiilor, filmelor sau notelor vocale li se atribuie nume de fişiere după cum urmează.

D SC N 0 00 1 . J P G Identificator (neafişat pe monitorul aparatului foto)

Extensie (indică formatul fişierului)

Fotografii statice originale (ataşament notă vocală inclus) şi filme

DSCN

Copii decupate (ataşament notă vocală inclus)

RSCN

Copii mici (ataşament notă vocală inclus)

SSCN

Copii retuşate rapid, copii D-Lighting, copii pe care s-a folosit funcţia Estompare piele şi copii cu efecte de filtrare (ataşament notă vocală inclus)

FSCN

Fotografii statice

.JPG

Filme

.AVI

Note vocale

.WAV

Număr fişier (atribuit automat în ordine ascendentă, începând cu „0001”)

Note tehnice şi index

• Fişierele se stochează în foldere denumite cu un număr de folder urmat de un identificator din cinci caractere: „P_” plus un număr secvenţial din trei cifre pentru fotografii realizate în modul scenă Asistenţă panoramă (de ex., „101P_001”; A 64) şi „NIKON” pentru restul fotografiilor (de ex., „100NIKON”). Când numărul de fişiere dintr-un dosar atinge 9999, va fi creat un dosar nou. Numerele fişierelor vor fi atribuite automat începând cu „0001”. • Numele de fişier ale notelor vocale au acelaşi indicator şi număr de fişier ca şi fotografia la care sunt ataşate. • Fişierele copiate utilizând Copiere>Imagini selectate sunt copiate în dosarul curent unde li se atribuie numere noi de fişier în ordine crescătoare, începând cu cel mai mare număr de fişier din memorie. Copiere>Toate imaginile copiază toate dosarele de pe mediul sursă; numele fişierelor nu se modifică, dar dosarelor li se atribuie numere noi în ordine crescătoare, începând cu cel mai mare număr de dosar de pe mediul de destinaţie (A 103). • Un singur dosar poate cuprinde până la 200 de fişiere; dacă dosarul curent conţine deja 200 de fişiere, data următoare când se stochează un fişier, va fi creat un nou dosar, denumit prin adăugarea unei unităţi la numele dosarului curent. Dacă dosarul curent este numerotat cu 999 şi conţine 200 de fişiere, sau un fişier este numerotat 9999, nu se mai poate stoca niciun fişier până la formatarea (A 148) memoriei interne sau a cardului de memorie sau până la introducerea unui nou card de memorie.

161


Mesaje de eroare Următorul tabel cuprinde mesaje de eroare şi alte avertismente afişate în monitor, precum şi soluţii pentru acestea. Afişaj

A

Soluţia

Note tehnice şi index

Ceasul nu este setat.

Definiţi data şi ora.

138

N Bateria este consumată.

Baterie consumată.

Încărcaţi sau înlocuiţi acumulatorul.

12, 14

P Temperatura bateriei este ridicată

Temperatura acumulatorului este ridicată.

Opriţi aparatul foto şi permiteţi bateriei să se răcească înainte de a relua utilizarea. După cinci secunde, monitorul se va stinge, iar indicatorul luminos aparat pornit şi cel al bliţului vor lumina intermitent, rapid. După ce indicatoarele clipesc timp de trei minute, aparatul foto se va opri automat. Aparatul foto se va opri şi dacă apăsaţi comutatorul de alimentare.

17

Q (● clipeşte roşu)

Aparatul foto nu poate focaliza.

• Focalizaţi din nou. • Utilizaţi blocarea focalizării.

26, 27 47

P Aşteptaţi ca aparatul foto să termine înregistrarea.

Aparatul foto nu poate efectua alte operaţii până când înregistrarea nu este încheiată.

Aşteptaţi până când mesajul dispare automat de pe afişaj când înregistrarea este încheiată.

u Cardul de memorie este protejat împotriva scrierii.

Comutatorul protejare scriere este în poziţia „blocare”.

Glisaţi comutatorul protejare scriere în poziţia „scriere”.

21

Eroare la accesarea cardului de memorie.

• Utilizaţi un card aprobat. • Verificaţi dacă sunt curaţi conectorii. • Confirmaţi orientarea corectă a cardului de memorie.

Cardul de memorie nu a fost formatat pentru a fi utilizat cu acest aparat.

Formatarea şterge toate datele stocate pe cardul de memorie. Asiguraţi-vă că aţi selectat Nu şi că aţi efectuat copii după toate imaginile pe care doriţi să le păstraţi înainte de a formata cardul de memorie. Pentru a formata cardul de memorie, selectaţi Da şi apăsaţi pe butonul k.

P Acest card nu poate fi utilizat. P Acest card nu poate fi citit.

P Cardul nu este formatat. Formataţi cardul? Da Nu

162

Descriere

O (clipeşte)

160 20 20

21


Mesaje de eroare Afişaj

Descriere

Cardul de memorie este u Memoria a fost epuizată. plin.

A

Soluţia • Alegeţi o dimensiune mai mică pentru imagine. • Ştergeţi fotografii. • Introduceţi cardul de memorie nou. • Scoateţi cardul de memorie şi utilizaţi memoria internă.

38 29, 120 20 20

Formataţi memoria internă sau cardul de memorie.

148

Aparatul foto nu mai are numere de fişier.

Introduceţi un nou card de memorie sau formataţi cadrul intern de memorie sau cardul de memorie.

161

Fotografia nu poate fi utilizată pentru ecranul de întâmpinare.

Următoarele imagini nu se pot înregistra ca ecran de întâmpinare. • Fotografiile realizate cu o setare Mod imagine din P 4224×2376 • Fotografiile reduse la dimensiunea de 320 × 240 sau mai mici prin decupare sau prin editare fotografie mică

137

Nu este suficient spaţiu pentru a salva o copie.

Ştergeţi fotografii din destinaţie.

29

În album au fost deja adăugate 200 de fotografii.

• Eliminaţi câteva fotografii din album. • Adăugaţi în alte albume.

82

P Fişierul audio nu poate fi salvat.

La acest fişier nu puteţi ataşa o notă vocală.

• Notele vocale nu pot fi ataşate la filme. • Selectaţi o fotografie realizată cu acest aparat foto.

u În imaginea tocmai realizată a fost detectată o clipire.

Unul sau mai mulţi subiecţi ai acestui portret au clipit la realizarea fotografiei.

Verificaţi fotografia în modul redare.

N Imaginea nu poate fi modificată.

Fotografia selectată nu poate fi editată.

• Verificaţi dacă fotografia îndeplineşte cerinţele de editare. • Filmele nu pot fi editate.

u Filmul nu poate fi înregistrat.

Eroare întrerupere la înregistrarea filmului.

P Imaginea nu poate fi salvată.

N Albumul este plin. Nu mai pot fi adăugate imagini.

Alegeţi cardul de memorie cu o viteză mai mare de scriere.

80

102

Note tehnice şi index

Eroare la înregistrarea fotografiei.

68 104

– 20

163


Mesaje de eroare Afişaj

Descriere

20

Nicio fotografie din memoria internă sau pe cardul de memorie.

Fotografia nu a fost adăugată în album.

• Adăugaţi fotografia în album. • Selectaţi albumul în care a fost adăugată fotografia.

80 81

Categoria selectată în modul sortare automată nu conţine nicio fotografie.

Selectaţi categoria care conţine fotografiile sortate.

87

Fişierele care nu sunt create cu acest aparat foto.

Fişierele nu pot fi vizualizate pe acest aparat. Vizualizaţi fişierul utilizând un computer sau dispozitivul care a fost utilizat pentru a crea sau a edita acest fişier.

N Toate imaginile sunt ascunse.

Nu sunt fotografii disponibile pentru o prezentare de diapozitive.

97

N Această imagine nu poate fi ştearsă.

Fotografia este protejată.

Dezactivaţi protecţia.

29

N Destinaţia călătoriei se află în fusul orar curent.

Destinaţie în acelaşi fus orar ca şi reşedinţa.

138

Eroare de obiectiv Q

Eroare obiectiv.

Opriţi aparatul foto şi apoi porniţi-l din nou. Dacă eroarea persistă contactaţi vânzătorul sau reprezentanţa de service autorizată Nikon.

22

P Eroare de comunicaţii

a survenit o eroare în timpul comunicării cu imprimanta.

Opriţi aparatul foto şi reconectaţi cablul.

130

N Memoria nu conţine nicio imagine.

N Fişierul nu conţine imagini. P Acest fişier nu poate fi redat. Note tehnice şi index

164

A

Soluţia • Pentru a fotografiile stocate în memoria internă, scoateţi cardul de memorie din aparatul foto. • Pentru a copia fotografii din memoria internă pe cardul de memorie, apăsaţi butonul d. Va fi afişată o copie a ecranului, iar fotografiile din memoria internă pot fi copiate pe cardul de memorie.

103


Mesaje de eroare Afişaj

Descriere

A

Soluţia

Eroarea a avut loc în circuitul intern al aparatului foto.

PR Eroare imprimantă: verificaţi starea imprimantei.

Eroare imprimantă.

Verificaţi imprimanta. După rezolvarea problemei, selectaţi Reluare şi apăsaţi pe butonul k pentru a relua imprimarea.*

PR Eroare de imprimantă: verificaţi hârtia

Hârtia de dimensiuni specificate nu a fost încărcată în imprimantă.

Încărcaţi hârtia specificată, selectaţi Reluare şi apăsaţi butonul k pentru a relua imprimarea.*

PR Eroare de imprimantă: hârtie blocată

Hârtia s-a blocat în imprimantă.

Scoateţi hârtia blocată, selectaţi Reluare şi apăsaţi butonul k pentru a relua imprimarea.*

PR Eroare de imprimantă: hârtie epuizată

Imprimanta nu este încărcată cu hârtie.

Încărcaţi hârtia specificată, selectaţi Reluare şi apăsaţi butonul k pentru a relua imprimarea.*

PR Eroare de imprimantă: verificaţi cerneala

Eroare cerneală.

Verificaţi cerneala, selectaţi Reluare şi apăsaţi pe butonul k pentru a relua imprimarea.*

PR Eroare de imprimantă: cerneală epuizată

Cerneală este la un nivel scăzut sau cartuşul de cerneală este gol.

Înlocuiţi cartuşul, selectaţi Reluare şi apăsaţi pe butonul k pentru a relua imprimarea.*

PR Eroare de imprimantă: fişier deteriorat

O eroare cauzată de fişierul imagine.

Selectaţi Anulare şi apăsaţi pe butonul k pentru a anula imprimarea.

13

* Pentru ajutor şi informaţii suplimentare, consultaţi documentaţia furnizată cu imprimanta.

Note tehnice şi index

Eroare de sistem Q

Opriţi aparatul foto, scoateţi şi introduceţi acumulatorul şi porniţi aparatul. Dacă eroarea persistă contactaţi vânzătorul sau reprezentanţa de service autorizată Nikon.

165


Localizarea defecţiunilor Dacă aparatul foto încetează să funcţioneze conform aşteptărilor, verificaţi lista de probleme obişnuite înainte de a consulta vânzătorul sau reprezentanţa de service autorizată Nikon.

Afişaj, setări şi sursă de alimentare Problema

Cauza/Soluţia

Acumulatorul inserat în aparatul foto nu poate fi încărcat.

• Confirmaţi toate conexiunile. • S-a selectat Dezactivată pentru Încărcare de la computer în meniul setare. • La încărcarea prin conectarea aparatului foto la un computer, încărcarea acumulatorului se opreşte când aparatul foto este închis. • La încărcarea prin conectarea aparatului foto la un computer, încărcarea acumulatorului se opreşte când computerul este suspendat (în repaus), iar aparatul foto se poate închide. • În funcţie de specificaţiile computerului, de setări şi de stare poate fi imposibilă încărcarea prin conectarea la computer a acumulatorului introdus în aparatul foto.

128

128

Note tehnice şi index

Aparatul foto nu poate fi pornit

• Acumulatorul este gol. 22 • Când conectarea se face la o priză electrică printr- 14 un adaptor CA de încărcare, aparatul foto nu se poate porni. 22 147

Aparatul foto se opreşte fără avertizare.

• Acumulatorul este gol. • Aparatul foto s-a oprit automat pentru a economisi energie. • Este posibil ca aparatul foto şi acumulatorul să nu funcţioneze corect la temperaturi joase. • Aparatul foto se închide dacă adaptorul CA de încărcare este conectat în timp ce aparatul foto este pornit. • Cablul USB care conectează aparatul foto la computer sau imprimantă a fost deconectat. Reconectaţi cablul USB. • Aparatul foto este oprit. • Modul stare de veghe pentru economisirea energiei. Apăsaţi pe comutatorul de alimentare, pe declanşator, pe butonul A, pe butonul c sau pe butonul b (e înregistrare film). • Dacă becul bliţului clipeşte roşu, aşteptaţi până când bliţul s-a încărcat. • Aparatul foto şi computerul sunt conectate utilizând cablul USB. • Aparatul foto şi televizorul sunt conectate utilizând cablul audio/video.

17 17, 147

Monitorul nu afişează nimic.

166

A 14 150

157 14

123, 125, 130

32 122 121


Localizarea defecţiunilor Problema

Cauza/Soluţia

A

Monitorul este dificil de citit.

• Reglaţi luminozitatea monitorului. • Monitorul este murdar. Curăţaţi monitorul.

141 156 18, 138

Data şi ora înregistrării nu sunt corecte.

• Dacă nu a fost setat ceasul intern al aparatului foto, indicatorul „Dată nesetată” clipeşte la înregistrarea fotografiilor şi a filmelor. Fotografiile şi filmele înregistrate înainte de setarea ceasului intern sunt datate cu „00/00/0000 00:00” sau cu „01/01/2011 00:00”, respectiv. Setaţi ora şi data corecte din opţiunea Fus orar şi dată din meniul setare. • Verificaţi ceasul aparatului foto în mod regulat cu referinţe cât mai corecte şi resetaţi conform necesităţilor.

138

S-a selectat Ascundere informaţii pentru Informaţii fotografie. Selectaţi Afişare informaţii.

141

Imprimare dată indisponibilă.

Ceasul intern al aparatului foto nu a fost setat.

18, 138

Data nu este imprimată pe fotografii nici atunci când este activată opţiunea Imprimare dată.

• Modul de fotografiere curent nu acceptă Imprimare dată. • Data nu poate fi imprimată pe filme.

143

Bateria ceasului intern este consumată, toate setările au fost restabilite la valorile implicite.

18, 139

Temperatura acumulatorului este ridicată. Opriţi aparatul foto şi permiteţi acumulatorului să se răcească înainte de a relua utilizarea. După ce indicatorul clipeşte timp de trei minute, aparatul foto se va opri automat. Aparatul foto se va opri şi dacă apăsaţi comutatorul de alimentare.

17

Ecranul pentru setarea fusului orar şi a datei este afişat la pornirea aparatului foto. Resetare a setărilor aparatului foto. Monitorul se închide, iar indicatorul luminos aparat pornit va clipi rapid.

Note tehnice şi index

Pe monitor nu este afişat niciun indicator.

167


Localizarea defecţiunilor

Aparate foto controlate electronic În cazuri extrem de rare, pe monitor pot apărea caractere neobişnuite, iar aparatul foto se poate opri din funcţionare. În cele mai multe dintre cazuri acest fenomen este provocat de o puternică sarcină statică externă. Opriţi aparatul foto, scoateţi şi înlocuiţi acumulatorul, apoi porniţi aparatul din nou. În cazul în care defecţiunea persistă, contactaţi vânzătorul sau reprezentanţa de vânzări autorizată Nikon. Reţineţi că deconectarea sursei de alimentare aşa cum este descrisă mai sus poate duce la pierderea datelor care nu au fost înregistrate în memoria internă sau pe cardul de memorie la momentul apariţiei problemei. Datele deja înregistrate nu vor fi afectate.

Fotografiere Problema

A 8, 28

• Subiectul se află prea aproape de aparatul foto. Încercaţi să fotografiaţi cu modul macro sau în modul scenă Selector aut. scene sau Primplan. • Focalizarea automată nu poate funcţiona corespunzător cu subiectul vizat. • Selectaţi Automată pentru Asistenţă AF în meniul de setare. • Opriţi aparatul foto şi apoi porniţi-l din nou.

34, 52

Fotografiile sunt neclare.

• Utilizaţi bliţul. • Creşterea valorii sensibilităţii ISO. • Activaţi funcţiile de reducere electronică a vibraţiilor sau de detectare a mişcării. • Utilizaţi BSS. • Utilizaţi trepiedul şi autodeclanşatorul.

31 44 144, 145 42 33

Pe monitor sunt vizibile dungi de lumină sau decolorări parţiale.

Pătarea se produce atunci când lumina extrem de strălucitoare vine în contact cu senzorul de imagine. Se recomandă evitarea obiectelor strălucitoare, cum ar fi soarele, reflecţiile soarelui şi luminile electrice, atunci când se fotografiază cu Continuu având selectată opţiunea Fotografiere în rafală 16.

43, 158

Nu se fotografiază când este apăsat declanşatorul.

Aparatul foto nu poate focaliza. Note tehnice şi index

168

Cauza/Soluţia • Când aparatul foto se află în modul de redare, apăsaţi pe butonul A, pe declanşator sau pe butonul b (e înregistrare film). • Când meniurile sunt afişate, apăsaţi pe butonul d. • Acumulatorul este gol. • Când becul bliţului clipeşte, bliţul se încarcă.

10 22 32

27 146 17


Localizarea defecţiunilor Problema

Cauza/Soluţia

A

În fotografiile făcute cu bliţ apar pete luminoase.

Bliţul reflectă particule din aer. Opriţi bliţul.

32 31 55

Bliţul nu se declanşează.

• Bliţul este oprit. • Sunt selectate anumite moduri scenă cu care bliţul nu funcţionează. • S-a selectat Activat pentru Ochi deschişi în meniul portret inteligent. • Este activată o altă funcţie care restricţionează bliţul.

Zoomul optic nu poate fi folosit.

Zoomul optic nu poate fi folosit în timpul înregistrării filmelor.

• Zoom digital este setat la Dezactivat în meniul de setare. • Zoomul digital nu este disponibil în următoarele situaţii. - Când se selectează modul scenă Selector aut. Zoomul digital nu poate fi folosit. scene, Portret, Portret de noapte sau Portret animal de casă. - Dacă fotografiaţi în modul portret inteligent. - Dacă fotografiaţi în modul urmărire subiect. - Când se setează Continuu la Fotografiere în rafală 16.

68 51

116 146

53, 55, 56, 63 66 69 42

Mod imagine indisponibilă.

Este activată o altă funcţie care restricţionează opţiunea Mod imagine.

Nu se aud sunete când este eliberat declanşatorul.

• S-a selectat Dezactivat pentru Setări sunet>Sunet declanşator în meniul de setare. Nu se aude niciun sunet la unele setări şi moduri de fotografiere, chiar dacă se selectează Activat. • Difuzorul este blocat. Nu acoperiţi difuzorul.

Dispozitivul iluminare asistenţă AF nu se aprinde.

S-a selectat Dezactivată pentru Asistenţă AF în meniul setare. Este posibil ca dispozitivul de iluminare asistenţă AF să nu lumineze, în funcţie de poziţia zonei de focalizare sau de modul scenă curent, chiar dacă s-a selectat Automată.

55-63, 146

Fotografiile apar pătate.

Obiectivul este murdar. Curăţaţi obiectivul.

156

Culorile nu sunt naturale.

Balansul de alb nu se potriveşte cu sursa de lumină.

40, 60

În imagine apar pixeli strălucitori dispuşi la întâmplare („zgomot”).

Viteza de declanşare este prea scăzută sau sensibilitatea ISO este ridicată în timp ce subiectul este întunecat. Zgomotul poate fi redus prin: • Utilizarea bliţului. • Specificarea unei setări de sensibilitate ISO mai mici.

51

5, 24

Note tehnice şi index

147

31 44

169


Localizarea defecţiunilor Cauza/Soluţia

În imagine apar pixeli strălucitori dispuşi la întâmplare („zgomot”).

Atunci când înregistraţi filme într-o lumină slabă, imaginea poate avea un aspect „granulat”. Aceasta se întâmplă atunci când creşte sensibilitatea ISO şi nu indică o defecţiune.

• • • • • •

31 24 31 35 44 31, 62

Fotografiile sunt prea întunecate (subexpunere).

Note tehnice şi index

170

A

Problema

Bliţul este oprit. Fereastra bliţului este blocată. Subiectul se află dincolo de raza bliţului. Reglaţi compensarea expunerii. Creşteţi sensibilitatea ISO. Subiectul este iluminat din spate. Selectaţi modul scenă Iluminare fundal sau utilizaţi bliţul de umplere.

Fotografiile sunt prea strălucitoare (supraexpunere).

Reglaţi compensarea expunerii.

35

Rezultate neaşteptate atunci când modul bliţ este setat la V (automat cu reducere ochi roşii).

La fotografierea cu V (automat cu reducere ochi roşii) sau bliţ de umplere cu sincronizare lentă şi reducere ochi roşii din modul scenă Portret de noapte poate fi aplicată funcţia In-Camera Remediere efect ochi-roşii cu aparatul foto zonelor care nu sunt afectate de efectul ochi roşii. Utilizaţi orice alt mod scenă decât Portret de noapte şi schimbaţi setarea bliţului la orice altă valoare cu excepţia V (automat cu reducere ochi roşii) şi încercaţi să fotografiaţi din nou.

31, 56

Tonurile feţei nu sunt estompate.

• În anumite condiţii de fotografiere, tonurile feţei pot să nu fie estompate. • Utilizaţi Estompare piele în meniul de redare pentru fotografiile care conţin mai multe de trei feţe.

Salvarea fotografiilor durează.

Salvarea fotografiilor poate dura şi mai mult în următoarele situaţii. • Când este activată funcţia de reducere a zgomotului • Când modul bliţ este setat la V (automat cu reducere ochi roşii) • Când în timpul fotografierii se aplică funcţia de estompare a pielii

109 108

32 32 55, 56, 68


Localizarea defecţiunilor

Redare Problema

Fişierul nu poate fi redat.

A

Cauza/Soluţia • Fişierul sau dosarul a fost suprascris sau redenumit de computer sau de altă marcă de aparat foto. • Filmele înregistrate de alt aparat foto decât COOLPIX S3100 nu pot fi redate.

120

Fotografia nu poate fi mărită.

• Este posibil ca fotografiile realizate cu alte aparate foto decât COOLPIX S3100 să nu fie mărite. • Funcţia zoom redare nu poate fi utilizată în cazul filmelor, a imaginilor mici sau a imaginilor care au fost tăiate la o dimensiune de 320 × 240 sau mai mică.

Nu se pot înregistra sau reda note vocale.

• Notele vocale nu pot fi ataşate la filme. • Notele vocale nu pot fi ataşate fotografiilor efectuate cu alte aparate foto. Notele vocale ataşate fotografiilor folosind alte aparate foto nu pot fi redate pe acest aparat foto.

– 102

120 38

Funcţiile retuşare rapidă, D-Lighting, estompare piele, efecte de filtrare, imagine mică sau decupare nu pot fi utilizate.

• Aceste opţiuni nu pot fi utilizate pentru filme. • Aceste opţiuni nu se pot utiliza cu fotografii realizate cu setarea Mod imagine la P 4224×2376. • Selectaţi fotografiile care pot fi retuşate folosind funcţiile retuşare rapidă, D-Lighting, estompare piele, efecte de filtrare, imagine mică sau decupare. • Aparatul foto nu poate edita fotografiile efectuate cu alte aparate foto.

Fotografiile nu sunt afişate pe televizor.

• Selectaţi Mod video corect. • Cardul de memorie nu conţine fotografii. Înlocuiţi cardul de memorie. Scoateţi cardul de memorie pentru a reda imagini din memoria internă.

149 20

Pictograma albumului reiniţializat la valorile implicite sau fotografiile adăugate în album nu sunt afişate în modul fotografii favorite.

Este posibil ca datele de pe cardul de memorie să nu fie redate corect dacă sunt suprascrise pe un computer.

105

Note tehnice şi index

104

171


Localizarea defecţiunilor Problema

Fotografiile înregistrate nu sunt afişate în modul sortare automată.

Nikon Transfer 2 nu porneşte când aparatul foto este conectat.

Note tehnice şi index

172

A

Cauza/Soluţia • Fotografia dorită a fost sortată într-o altă categorie, nu în categoria afişată în prezent. • Fotografiile înregistrate cu un alt aparat foto decât COOLPIX S3100 sau fotografiile copiate folosind opţiunea copiere nu pot fi afişate în modul sortare automată. • Este posibil ca fotografiile înregistrate în memoria internă sau pe cardul de memorie să nu fie redate corect dacă sunt suprascrise pe un computer. • Puteţi adăuga până la 999 de fotografii şi filme în fiecare categorie. Dacă în categoria dorită sunt deja 999 de fotografii, nu mai pot fi adăugate fotografii sau filme noi.

86

• • • • • •

17 22 123 – 122 126

Aparatul foto este oprit. Acumulatorul este gol. Cablul USB nu este conectat corespunzător. Aparatul foto nu este recunoscut de computer. Confirmaţi cerinţele de sistem. Computerul nu este setat să pornească automat Nikon Transfer 2. Pentru informaţii suplimentare despre Nikon Transfer 2, consultaţi informaţiile de asistenţă cuprinse în ViewNX 2.

87, 103

87

Nu se afişează ecranul de pornire PictBridge, atunci când aparatul foto este conectat la o imprimantă.

Este posibil ca la unele imprimante compatibile cu PictBridge să nu se afişeze ecranul de pornire PictBridge, iar imprimarea fotografiilor poate fi imposibilă când se selectează Automată pentru opţiunea Încărcare de la computer în meniul de setare. Setaţi opţiunea Încărcare de la computer la Dezactivată şi reconectaţi aparatul foto la imprimantă.

150

Fotografiile de imprimat nu sunt afişate.

• Cardul de memorie nu conţine fotografii. Înlocuiţi cardul de memorie. • Scoateţi cardul de memorie pentru a imprima fotografii din memoria internă.

20

Nu se poate selecta formatul hârtiei prin intermediul aparatului foto.

Formatul hârtiei nu se poate selecta din aparatul foto în situaţiile următoare, chiar dacă se imprimă de pe o imprimantă compatibilă cu PictBridge: • Imprimanta nu acceptă formatul de hârtie specificat de aparatul foto. • Imprimanta selectează automat formatul hârtiei.

131, 132 –


Specificaţii Aparat foto digital Nikon COOLPIX S3100 Tip

Aparat foto digital compact

Pixeli efectivi

14,0 milioane

Senzor imagine

1

Obiectiv

Zoom optic 5×, obiectiv NIKKOR

/2,3 in. de tip CCD; număr total de pixeli: aprox. 14,48 milioane

Distanţă focală

4,6–23,0mm (unghi de vizualizare echivalent cel al obiectivului de 26–130 mm în format de 35mm [135])

f/-număr

f/3,2–6,5

Construcţie

6 elemente în 5 grupe

Digital zoom (Zoom digital)

Până la 4× (unghi de vizualizare echivalent cu cel al obiectivului de aprox. 520 mm în format de 35 mm [135])

Vibration reduction (Reducere vibraţii)

VR electronic

Focalizarea automată (AF)

Detectare contrast AF

Zonă focalizare (de la obiectiv)

• Aprox. 50 cm la ∞ (W); aprox. 80 cm la ∞ (T) • Mod macro: Aprox. 10 cm (poziţie de unghi larg) la ∞

Selecţie zonă focalizare

Prioritate faţă, automat (selecţie automată cu 9 zone), centrare, manuală cu 99 zone de focalizare, urmărire subiect

Monitor

6,7 cm (2,7 in.), aprox. 230.000 puncte, TFT LCD şi 5 niveluri de reglare a luminozităţii Aprox. 97% orizontal şi 97% vertical (comparativ cu fotografia efectivă)

Acoperire cadru (mod redare)

Aprox. 100% orizontal şi 100% vertical (comparativ cu fotografia efectivă)

Stocarea Suport

• Memorie internă (aprox. 45 MB) • Card de memorie SD/SDHC/SDXC

Sistem fişier

DCF, Exif 2.3 şi compatibilitate DPOF

Formate fişier

Fotografii statice: JPEG Fişiere de sunet (note vocale): WAV Filme: AVI (compatibil Motion-JPEG)

Dimensiune imagine (pixeli)

• • • • • • • •

Note tehnice şi index

Acoperire cadru (mod fotografiere)

14M (calitate înaltă a imaginii) [4320 × 3240P] 14M [4320 × 3240] 8M [3264 × 2448] 5M [2592 × 1944] 3M [2048 × 1536] PC [1024 × 768] VGA [640 × 480] 16:9 [4224 × 2376]

173


Specificaţii Sensibilitate ISO (Sensibilitate capacitate standard)

• ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 • Automat (modificare automată de la ISO 80 la 1600) • Interval fix automat (ISO 80-400, 80-800)

Expunere Măsurare

Matrice cu 256 de segmente, central-evaluativ (zoom digital mai mic de 2×), spot (zoom digital 2× sau mai mare)

Controlul expunerii

Expunere programată automat cu detecţie mişcare şi compensarea expunerii (de la –2,0 la +2,0 EV în trepte de 1/3 EV)

Declanşator Viteză

Declanşator mecanic şi electronic cu două poziţii 1/2000–1 s.

4 s. (când modul scenă este setat la Foc de artificii) Diafragmă Rază Autodeclanşator

Filtru ND cu selecţie controlată electronic (–2,6 AV) 2 paşi (f/3,2 şi f/8 [W]) Poate fi selectată o durată între 10 şi 2 secunde

Bliţ încorporat Interval (aprox.) (Sensibilitate ISO: Automată) Control bliţ Interface (Interfaţă) Protocol transfer de date Note tehnice şi index

174

[W]: De la 0,5 la 4,5 m [T]: De la 0,5 la 2,2 m Bliţ automat TTL cu pre-bliţuri de control USB de viteză mare MTP, PTP

Ieşire video

Poate fi selectat între NTSC şi PAL

Terminal I/O

Ieşire audio video/ I/O digital (USB)

Limbi disponibile

Arabă, Chineză (simplificată şi tradiţională), Cehă, Daneză, Olandeză, Engleză, Finlandeză, Franceză, Greacă, Germană, Maghiară, Indoneziană, Italiană, Japoneză, Coreeană, Poloneză, Portugheză, Norvegiană, Română, Rusă, Spaniolă, Suedeză, Thailandeză, Turcă, Ucrainiană

Surse de alimentare

Un acumulator li-ion EN-EL19 (inclus) Adaptor CA EH-62G (disponibil separat)

Timp de încărcare

Aprox. 2 ore şi 10 minute (când se utilizează adaptorul CA de încărcare EH-69P şi când acesta este descărcat complet)

Durata de viaţă a bateriei (EN-EL19)

Imagini statice*: Aprox. 220 fotografii Filme: Aprox. 1 oră 35 minute (HD 720p (1280×720))

Montură trepied

1/4 (ISO 1222)

Dimensiuni (L × Î × G)

Aprox. 93,5 × 57,5 × 18,4 mm (exclusiv proiecţiile)

Greutate

Aprox. 118 g (cu acumulator şi card de memorie SD)


Specificaţii Mediu de funcţionare Temperatură

De la 0°C la 40°C

Umiditate

Mai puţin de 85% (fără condens)

• Dacă nu se menţionează altceva, toate cifrele sunt pentru un aparat foto cu acumulator Li-ion EN-EL19 complet încărcat, utilizat la o temperatură a camerei de 25°C. * Pe baza standardelor stabilite de Asociaţia Aparatelor şi Produselor Foto (CIPA, Camera and Imaging Products Association) pentru măsurarea duratei de viaţă a acumulatorilor. Măsurat la 23 (±2)°C; zoom ajustat la fiecare fotografie, bliţ acţionat din două în două fotografii, mod imagine setat la R 4320×3240. Durata de viaţă a acumulatorului poate varia în funcţie de intervalul de fotografiere şi timpul de afişare a meniurilor şi imaginilor.

Acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL19 Tip

Acumulator reîncărcabil litiu-ion

Capacitate nominală

CC 3,7 V, 700 mAh

Temperatură de funcţionare De la 0°C la 40°C Dimensiuni (L × Î × G)

Aprox. 31,5 × 39,5 × 6 mm (exclusiv proiecţiile)

Greutate

Aprox. 14 g (fără cutia de acumulator)

Adaptor CA de încărcare EH-69P CA 100–240 V, 50/60 Hz, 0,068–0,042 A

Capacitate nominală

6,8–10,1 VA

Ieşire nominală

CC 5,0 V, 550 mA

Temperatură de funcţionare De la 0°C la 40°C Dimensiuni (L × Î × G)

Aprox. 55 × 22 × 54 mm (exclusiv adaptorul)

Greutate

Aprox. 55 g (exclusiv adaptorul electric)

B

Note tehnice şi index

Intrare nominală

Specificaţii

Nikon nu va răspunde pentru erorile conţinute de acest manual. Aspectul şi specificaţiile acestui produs pot fi modificate fără notificare.

175


Specificaţii

Standarde acceptate • DCF: Design Rule for Camera File System (Regulă aranjare sistem fişiere aparat foto) este un standard utilizat pe scară largă în industria aparatelor foto digitale pentru a asigura compatibilitatea între diferitele mărci de aparate foto. • DPOF: Digital Print Order Format (Format ordine pentru imprimantă digitală) este un standard larg răspândit în industrie care permite imprimarea fotografiilor din ordinile de imprimare stocate pe cardul de memorie. • Exif versiunea 2.3: acest aparat foto acceptă formatul de fişier imagine interschimbabil (Exif) versiunea 2.3 pentru aparate foto digitale, un standard care permite ca informaţiile stocate în imagine să fie utilizate pentru reproducerea color optimă atunci când imaginile ies din imprimante compatibile cu Exif. • PictBridge: un standard creat în cooperare de industriile producătoare de aparate foto digitale şi de imprimante, permiţând imaginilor să fie transmise direct la o imprimantă fără conectarea aparatului foto la un computer.

Note tehnice şi index

176


Index Simboluri

A Accesorii opţionale 159 Acumulator 12, 14, 139 Acumulator reîncărcabil 159 Acumulator reîncărcabil Li-ion 12, 14, 159 Adaptor CA 159 Adaptor CA de încărcare 14, 159 Adăugarea fotografiilor favorite 80 AF permanent 50, 119 AF unic 50, 119 Afişare calendar 76 Ajutor 52 Alb-negru 45 Album 80

Alimentare 17, 18, 22 Apărătoare obiectiv 4 Apus h 58 Asistenţă AF 146 Asistenţă panoramă p 62, 64 Autodeclanşator 33 Avertizare clipire 151, 152 AVI 161

B Balans de alb 40 Bec bliţ 5, 32 Bliţ 4, 31, 32 Bliţ automat 31 Bliţ de umplere 31 Bliţ oprit 31 Blocare focalizare 47 BSS 42 Buclă pentru curea aparat foto 4 Butonul declanşare 4, 11, 26

C Cablu audio/video 121, 159 Cablu USB 122, 123, 130, 159 Cameră acumulator 5 Capac compartiment acumulator/fantă card de memorie 5, 12, 20 Capac conector 5 Card de memorie 20, 160 Cianotipie 45 Color selectiv 110 Compensarea expunerii 35 Computer 122, 122–126 copierea fotografiilor pe 122–126 Comutator alimentare 4, 17, 22 Conector USB/Conector ieşire audio/ video 5, 121, 123, 130 Continuu 42 Control zoom 4, 25, 120 Copie alb-negru n 61 Copierea fotografiilor 103 Crepuscul/Răsărit i 58

Note tehnice şi index

A Modul automat 22 C Modul scenă 52 F Modul Portret inteligent 66 s Modul Urmărire subiect 69 z Meniul Setare 135 c Mod redare 28 h Mod fotografii favorite 80 F Modul Sortare automată 86 C Mod Listare după dată 89 g (Telefotografie) 4, 25 f (Unghi larg) 4, 25 i Zoom redare 4, 77 h Redare miniaturi 4, 74, 76 j Ajutor 4, 52 k Buton aplicare selecţie 5, 9 l Buton ştergere 5, 29, 102, 120 b Buton (e înregistrare film) 115 c Butonul redare 5, 8, 28 n Autodeclanşator 33 m Modul bliţ 31 p Modul macro 34 d Buton Meniu 5, 10, 37, 92, 136 A Butonul (mod fotografiere) 5, 8 o Compensare expunere 35 R 65

177


Index Cronometru zâmbet 68 Culoare intensă 45 Culoare standard 45 Curea 11

Fotografiere în rafală 16 42 FSCN 161 Fus orar 138, 140 Fus orar şi dată 18, 138

D

H

Dată şi oră 19, 138 Declanşare automată portret animal de casă 63 Decupare 113 Detectarea feţei 48 Detecţie mişcare 145 Difuzor 5 Dimensiune imagine 38 D-Lighting 107 DPOF 176 DSCN 161

HD 720p 118

E

Note tehnice şi index

178

Ecran de întâmpinare 137 Efect de miniaturizare 110 Efecte filtre 110 EH-69P 14, 159 Eliminarea din favorite 82 EN-EL19 12, 14 Estompare piele 68, 108 Examinare imagine 141 Extensie 161

F Fantă card de memorie 5, 20 Filtru stea 110 Flash (Bliţ) 31 Fluorescent 40 Foc de artificii m 61 Focalizare 26, 46 Focalizarea automată 34 Format dată 19, 138 Format hârtie 131, 132 Formatare 21, 148 Formatarea cardului de memorie 21, 148 Formatarea memoriei interne 148 Fotografiere 22, 24, 26

I Identificator 161 Iluminare fundal o 62 Imagine mică 112 Imprimantă 129 Imprimare 93, 131, 132 Imprimare dată 94, 96, 143 Imprimare directă 129 Imprimare DPOF 134 Incandescent 40 Indicator focalizare 6 Indicator luminos aparat pornit 4, 17, 22 Indicator luminos autodeclanşator 4, 33 Indicator luminos încărcare 5, 15, 127 Indicator memorie internă 23 Informaţii fotografie 141 Interval fix automat 44

Î Încărcare de la computer 150 Încărcător acumulator 14, 159 Înregistrare filme 115 Înregistrarea filmelor 115

J Jack intrare audio/video 121, 123, 130 JPG 161

L La jumătate 11 Limba/Language 149 Lumină zi 40 Luminozitate 141 Lungime film 118

M Mărire 25 Mâncare u 60


Index

N Nikon Transfer 2 122 Nivel compresie 38 Nivel încărcare acumulator 22 Noros 40 Notă vocală 101 Număr de expuneri rămase 22, 39 Nume dosar 161 Nume fişiere 161

O Obiectiv 4, 173 Ochi de peste 110 Ochi deschişi 68 Oprire automată 147 Opţiuni culoare 45 Opţiuni film 118 Ora de vară 18, 139 Ordine imprimare 93

P Panorama Maker 5 122, 126 Peisaj c 55 Peisaj noapte j 58 Petrecere/interior f 57 PictBridge 129, 176 Plajă Z 57 Playback (Redare) 28 Portret animal de casă O 63 Portret b 55 Portret de noapte e 56 Presetare manuală 41 Prezentare diapozitive 97 Primplan k 59 Prioritate faţă 46 Protejare 98

Q QVGA 118

R Redare 28, 72, 74, 77, 102, 120 Redare cadru întreg 28, 72 Redare film 120 Redare miniaturi 74 Reducere ochi roşii 31, 32 Reducere zgomot vânt 6, 119 Resetare totală 153 Retuşare rapidă 106 Rotire imagine 100 RSCN 161

Note tehnice şi index

Memorie internă 20 Meniu fotografiere 37 Meniu Listare după dată 91 Meniu setare 135 Meniu sortare automată 88 Meniul film 117 Meniul fotografii favorite 83 Meniul modului de redare 79 Meniul pentru modul de fotografiere 36 Meniul portret inteligent 68 Meniul redare 92 Meniul urmărire subiect 71 Microfon încorporat 4, 101 Micşorare 25 Mod focalizare autom. 50, 71, 119 Mod fotografii favorite 80 Mod imagine 23, 38, 52, 68, 70 Mod Listare după dată 89 Mod portret inteligent 66 Mod scenă 52, 55 Mod Urmărire subiect 69 Mod zonă AF 46 Modul automat 22 Modul bliţ 31, 32 Modul macro 34 Modul Sortare automată 86 Modul video 149 Monitor 5, 6, 158 Montură trepied 5, 174 Muzeu l 61

S Selector aut. scene x 53

179


Index Selector cea mai bună fotografiere 42 Selector multiplu 5, 9 Sensibilitate ISO 32, 44 Sepia 45 Setări monitor 141 Setări sunet 147 Sincronizare lentă 31 Soft 110 Sport d 56 SSCN 161 Sunet buton 147 Sunet declanşator 147

Ş Ştergere 29, 102, 120

T TV 121

U Unică 42 Urmărire prioritate faţă 71

V

Note tehnice şi index

Valoarea diafragmă 26 Versiune firmware 155 VGA 118 ViewNX 2 122, 125 Viteza de declanşare 26 Volum 102, 120 VR electronic 144

W WAV 161

Z Zăpadă z 57 Zăvor acumulator 5 Zonă focalizare 26 Zoom digital 25, 146 Zoom redare 77

180


Index

Note tehnice Ĺ&#x;i index

181


Index

Note tehnice Ĺ&#x;i index

182


APARAT FOTO DIGITAL

Manualul utilizatorului

Acest manual nu poate fi reprodus sub nicio formă, în întregime sau pe părţi fără autorizaţie scrisă din partea NIKON CORPORATION (excepţie făcând citarea critică în articole sau recenzii).

Ro

YP1A02(Y5)

6MM021Y5-02

Ro

Manual de utilizare Nikon S3100