Page 1

APARAT FOTO DIGITAL

Manualul utilizatorului

Ro


Informaţii privind mărcile comerciale • Microsoft, Windows şi Windows Vista sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci înregistrate ale companiei Microsoft în Statele Unite şi/sau alte ţări. • Macintosh, Mac OS şi QuickTime sunt mărci înregistrate ale Apple Inc. • Adobe şi Acrobat sunt mărci comerciale înregistrate ale Adobe Systems Inc. • Logo-urile SD şi SDHC sunt mărci înregistrate ale SD-3C, LLC. • PictBridge este o marcă comercială. • HDMI, logo-ul şi High-Definition Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC. • Toate celelalte mărci din acest manual sau alte documente oferite împreună cu produsul dumneavoastră Nikon reprezintă mărci înregistrate ale proprietarilor acestora. AVC Patent Portfolio License

Acest produs este licenţiat pe baza AVC Patent Portfolio License pentru utilizarea personală, în scopuri nelucrative de către un client pentru (i) codificarea materialelor video în conformitate cu standardul AVC („AVC video”) şi/sau (ii) decodificarea materialelor video AVC codificate de un client angajat într-o activitate personală, fără scop lucrativ şi/sau care a fost obţinut de la un furnizor de materiale video licenţiat pentru furnizarea materialelor video AVC. Nicio licenţă nu este acordată sau implicată pentru alte utilizări. Puteţi beneficia de informaţii suplimentare de la MPEG LA, L.L.C. Vizitaţi http://www.mpegla.com.


Introducere

Primii paşi

Fotografierea şi redarea de bază: Modul A (Automat)

Mai multe despre fotografiere

Mai multe despre redare

Editarea fotografiilor

Înregistrarea şi redarea filmelor

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Setarea de bază a aparatului foto

Întreţinerea aparatului foto

Note tehnice şi index

i


Pentru siguranţa dumneavoastră Pentru a preveni deteriorarea produsului dumneavoastră Nikon sau pentru a nu vă răni pe dumneavoastră sau pe alţii, citiţi în întregime următoarele precauţii privind siguranţa înainte de a utiliza acest echipament. Păstraţi aceste instrucţiuni privind siguranţa într­un loc unde toţi care utilizează produsul să îl poată citi. Consecinţele care pot rezulta din nerespectarea precauţiilor prezentate în această secţiune sunt indicate de simbolul următor: Această pictogramă marchează avertismente, informaţii care trebuie citite înainte de a utiliza acest produs Nikon pentru a preveni posibile răniri.

AVERTISMENTE! Opriţi aparatul în cazul unei defecţiuni În cazul în care observaţi fum sau un miros neobişnuit provenind de la aparatul foto sau de la adaptorul CA de încărcare, deconectaţi adaptorul CA de încărcare şi scoateţi acumulatorul imediat, având grijă să nu vă ardeţi. Continuarea utilizării ar putea conduce la rănire. După îndepărtarea sau deconectarea sursei de alimentare electrice, duceţi echipamentul la o reprezentanţă de service autorizată Nikon pentru verificări. Nu demontaţi Atingerea părţilor interne ale aparatului foto sau ale adaptorului CA de încărcare poate conduce la rănire. Reparaţiile trebuie efectuate de tehnicieni calificaţi. În cazul în care aparatul foto sau adaptorul CA de încărcare se sparg ca rezultat al unei căderi sau al unui alt accident, duceţi produsul la o reprezentanţă de service autorizată Nikon pentru verificări, după ce aţi deconectat produsul şi/sau aţi scos acumulatorul.

ii

Nu utilizaţi aparatul foto sau adaptorul CA de încărcare în prezenţa unor gaze inflamabile Nu utilizaţi echipamente electronice în prezenţa gazului inflamabil, deoarece acest lucru poate produce explozii sau incendii. Manevraţi cu grijă cureaua aparatului Nu treceţi niciodată cureaua în jurul gâtului unui copil de vârstă fragedă sau al unui copil. Păstraţi la distanţă de copii Trebuie să aveţi o grijă deosebită astfel încât copii de vârstă fragedă să nu introducă în gură acumulatorul sau alte piese de mici dimensiuni.


Pentru siguranţa dumneavoastră

Acordaţi atenţie manevrării acumulatorului Acumulatorul poate prezenta scurgeri sau poate exploda dacă este manevrat incorect. Respectaţi precauţiile următoare când manevraţi acumulatorul utilizat pentru acest produs: • Opriţi produsul înainte de a înlocui acumulatorul. Dacă utilizaţi un adaptor CA de încărcare/adaptor CA, asiguraţi-vă că este scos din priză. • Folosiţi numai un acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL5 (furnizat). Pentru a încărca acumulatorul, introduceţi-l în aparatul foto şi apoi conectaţi adaptorul de CA EH-68P (inclus). • Când introduceţi acumulatorul, nu încercaţi să îl introduceţi răsturnat sau cu polaritatea inversată. • Nu scurtcircuitaţi, nu demontaţi acumulatorul şi nu încercaţi să scoateţi sau să rupeţi izolaţia sau carcasa acumulatorului. • Nu expuneţi acumulatorul la flacără sau la căldură excesivă. • Nu îl introduceţi în apă şi nu îl expuneţi acţiunii acesteia. • Înlocuiţi capacul terminalului când transportaţi acumulatorul. Nu transportaţi şi nu depozitaţi împreună cu obiecte metalice precum lănţişoare sau ace de păr. • Acumulatorul poate prezenta scurgeri când este complet descărcat. Pentru a evita deteriorarea produsului, asiguraţi-vă că aţi scos acumulatorul când acesta este golit complet. • Încetaţi să mai utilizaţi aparatul imediat dacă observaţi o modificare a acumulatorului, precum decolorarea sau deformarea.

• Dacă lichidul unui acumulator deteriorat intră în contact cu îmbrăcămintea sau pielea, clătiţi imediat cu apă din belşug.

Respectaţi următoarele precauţii când manevraţi adaptorul CA de încărcare Păstraţi uscat. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta incendii sau şocuri electrice. Praful depus pe sau în apropierea părţilor metalice ale conectorului trebuie îndepărtat cu o cârpă uscată. Continuarea utilizării ar putea conduce la incendii. Nu manevraţi ştecherul şi nu vă apropiaţi de adaptorul CA de încărcare în timpul furtunilor cu descărcări electrice. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta şocuri electrice. Nu deterioraţi, nu modificaţi, nu forţaţi şi nu îndoiţi cablul USB, nu îl puneţi sub obiecte grele şi nu-l expuneţi la căldură sau flăcări. În cazul în care izolaţia este deteriorată şi firele sunt expuse, duceţi-l la o reprezentanţă de service autorizată Nikon pentru verificări. În cazul nerespectării acestor precauţii pot rezulta incendii sau şocuri electrice. Nu manevraţi ştecherul sau adaptorul CA de încărcare cu mâinile ude. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta şocuri electrice. Nu utilizaţi aparatul cu adaptoare sau convertoare de călătorie destinate realizării conversiei de la o tensiune la alta sau cu invertoare curent continuu – curent alternativ. Nerespectarea acestei precauţii poate duce la deteriorarea produsului sau poate cauza supraîncălzire sau incendiu.

iii


Pentru siguranţa dumneavoastră

Utilizaţi cabluri corespunzătoare Când conectaţi cabluri la fişele de intrare şi ieşire, utilizaţi doar cablurile oferite sau vândute de Nikon în acest scop, pentru a menţine conformitatea cu reglementările referitoare la produs. Manevraţi cu grijă piesele în mişcare Aveţi grijă să nu prindeţi degetele sau diferite obiecte în capacul obiectivului sau în alte piese în mişcare. CD-ROM-uri CD-ROM-urile furnizate împreună cu acest dispozitiv nu trebuie redate în echipamente pentru CD-uri audio. Redarea CD-ROM-urilor pe un CD player audio poate provoca pierderea auzului sau deteriorarea echipamentului. Acordaţi atenţie utilizării bliţului Utilizarea bliţului aproape de ochii subiectului poate provoca afectarea temporară a vederii. O atenţie deosebită trebuie acordată la fotografierea copiilor, caz în care bliţul nu trebuie să fie declanşat la mai puţin de un metru de subiect.

iv

Nu acţionaţi bliţul când fereastra bliţului atinge o persoană sau un obiect În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta arsuri sau incendii. Evitaţi contactul cu cristalele lichide În cazul în care monitorul se sparge, aveţi grijă să evitaţi rănirea provocată de geamul spart şi să preveniţi contactul cristalelor lichide cu pielea sau intrarea lor în ochi sau în gură. Opriţi alimentarea atunci când vă aflaţi în avion sau într-un spital Opriţi alimentarea când vă aflaţi în avion, în timpul decolării şi aterizării. Atunci când utilizaţi aparatul foto într-un spital, urmaţi instrucţiunile spitalului. Undele electromagnetice emise de aparatul foto pot interfera cu sistemele electronice ale avionului sau cu instrumentele din spital.


Note Notă pentru clienţii din Europa Acest simbol indică faptul că acest produs urmează a fi colectat separat. Următoarele sunt valabile doar pentru utilizatorii din ţările europene: • Acest produs este conceput pentru colectarea separată la un punct de colectare corespunzător. Nu casaţi acest produs ca pe un deşeu domestic. • Pentru mai multe informaţii, contactaţi dealerul sau autorităţile locale responsabile de reglementarea colectării deşeurilor. Acest simbol de pe baterie indică faptul că bateria trebuie colectată separat. Următoarele vizează doar utilizatori din ţările europene: • Toate bateriile, fie că sunt marcate cu acest simbol sau nu, sunt proiectate pentru colectarea separată la un centru adecvat de colectare. Nu aruncaţi la un loc cu deşeurile menajere. • Pentru mai multe informaţii, contactaţi distribuitorul sau autorităţile locale responsabile cu gestionarea deşeurilor.

v


Cuprins Pentru siguranţa dumneavoastră .................................................................................................... ii AVERTISMENTE! ........................................................................................................................................................ ii Note ............................................................................................................................................................ v

Introducere .............................................................................................................................................1 Despre acest manual ............................................................................................................................ 1 Informaţii şi precauţii............................................................................................................................ 2 Componentele aparatului foto ......................................................................................................... 4 Corpul aparatului foto..........................................................................................................................................4 Schimbarea unghiului monitorului .............................................................................................................6 Ridicarea şi coborârea bliţului încorporat................................................................................................7 Prinderea curelei aparatului foto şi ataşarea capacului obiectivului.......................................7 Monitorul .....................................................................................................................................................................8 Operaţiuni de bază ..............................................................................................................................11 Selectorul de comandă....................................................................................................................................11 Selectorul multiplu .............................................................................................................................................12 Butonul d...........................................................................................................................................................13 Comutarea între file............................................................................................................................................13 Afişajele de ajutor ................................................................................................................................................14 Butonul x (monitor) ......................................................................................................................................14 Butonul s (afişaj) .........................................................................................................................................15

Primii paşi ............................................................................................................................................. 16 Introducerea acumulatorului...........................................................................................................16 Scoaterea acumulatorului ..............................................................................................................................17 Încărcarea acumulatorului................................................................................................................18 Pornirea şi oprirea aparatului foto .............................................................................................................21 Setarea limbii, datei şi orei afişajului.............................................................................................22 Introducerea cardurilor de memorie ............................................................................................24 Scoaterea cardurilor de memorie..............................................................................................................24

Fotografierea şi redarea de bază: Modul A (Automat)....................................................... 26 Pasul 1 Pornirea aparatului foto şi selectarea modului A (Automat) ..............................26 Indicatoare afişate în modul A (Automat).........................................................................................27 Pasul 2 Încadrarea unei imagini......................................................................................................28 Utilizarea vizorului electronic .......................................................................................................................28 Folosirea zoomului..............................................................................................................................................29 Pasul 3 Focalizarea şi fotografierea................................................................................................30 Apăsarea butonului de declanşare până la jumătate/până la capăt...................................30

vi


Cuprins Pasul 4 Vizualizarea şi ştergerea fotografiilor.............................................................................32 Vizualizarea fotografiilor (Mod redare) ...................................................................................................32 Ştergerea fotografiilor .......................................................................................................................................32 Utilizarea bliţului ..................................................................................................................................34 Setarea modului bliţ...........................................................................................................................................35 Fotografierea cu autodeclanşator..................................................................................................37 Utilizarea modului focalizare ...........................................................................................................38 Setarea modului focalizare.............................................................................................................................39 Utilizarea focalizării manuale ........................................................................................................................40 Reglarea luminozităţii (Compensare expunere) .......................................................................41

Mai multe despre fotografiere...................................................................................................... 42 Selectarea unui mod de fotografiere (Selectorul de moduri)..............................................42 Fotografiere adecvată scenei...........................................................................................................43 Fotografierea în modul scenă selectat de aparatul foto (Selector automat scene)................................................................................................................................43 Selectarea scenelor pentru fotografiere (Mod scenă)...................................................................45 Caracteristici............................................................................................................................................................46 Fotografierea pentru panoramă.................................................................................................................53 Fotografierea figurilor zâmbitoare (Mod portret inteligent)................................................55 Meniul portret inteligent ................................................................................................................................57 Focalizarea pe subiecţi în mişcare în modul Urmărire subiect ............................................59 Meniul urmărire subiect ..................................................................................................................................61 Fotografierea în serie cu viteză ridicată (Mod continuu sport) ...........................................62 Meniul continuu sport......................................................................................................................................64 Setarea expunerii pentru fotografiere (Moduri A, B, C, D)................................................66 Modurile A, B, C, D ........................................................................................................................................66 Modul A (Automat programat)..................................................................................................................68 Modul B (Prioritate declanşare automată)..........................................................................................69 Modul C (Prioritate diafragmă automată) ..........................................................................................70 Modul D (Manual)..............................................................................................................................................71 Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere (Moduri A, B, C, D) .........................................73 q Image Quality (Calitate imagine).......................................................................................................75 r Image Size (Dimensiune imagine)....................................................................................................76 F Optimize Image (Optimizare imagine) ..........................................................................................79 B White Balance (Balans de alb) ............................................................................................................82 E ISO Sensitivity (Sensibilitate ISO).......................................................................................................84 G Metering (Măsurare)..................................................................................................................................85 C Continuous (Continuu) ...........................................................................................................................86 H Auto Bracketing (Bracketing automat)..........................................................................................89 G AF-Area Mode (Mod zonă AF).............................................................................................................90

vii


Cuprins I Autofocus Mode (Mod focalizare automată).............................................................................93 J Flash Exp. Comp. (Comp. exp. bliţ) ...................................................................................................93 M Noise Reduction (Reducere zgomot)............................................................................................94 Q Distortion Control (Control distorsiune) .......................................................................................94 J Active D-Lighting (D-Lighting activ) ...............................................................................................95 Funcţii care nu pot fi aplicate simultan..................................................................................................96 Utilizarea M (Mod setare utilizator) ...............................................................................................98 Salvarea setărilor în M .......................................................................................................................................99 Resetarea setărilor salvate ........................................................................................................................... 100

Mai multe despre redare...............................................................................................................101 Operaţiuni în modul redare cadru întreg ................................................................................. 101 Vizualizarea imaginilor fotografiate continuu (imagini dintr-o secvenţă)..................... 102 Vizualizarea mai multor fotografii: Redare miniaturi ........................................................... 104 Afişajul calendar................................................................................................................................................. 105 O privire mai îndeaproape: zoomul de redare ....................................................................... 106 Opţiunile de redare: Meniul redare ............................................................................................ 107 a Print Set (Set imprimare): setarea fotografiilor şi a numărului de copii pentru imprimare................................................................................................................................. 108 b Slide Show (Diapozitive)...................................................................................................................... 110 c Delete (Ştergere): ştergerea mai multor fotografii................................................................ 111 d Protect (Protejare)................................................................................................................................... 113 f Rotate Image (Rotire imagine)......................................................................................................... 114 i Hide Image (Ascunde imaginea).................................................................................................... 114 h Copy (Copiere): copierea între cardul de memorie şi memoria internă................ 115 C Sequence Display Options (Opţiuni afişaj secvenţă)......................................................... 116 C Choose Key Picture (Alegere fotografie principală)............................................................ 116 Note vocale: înregistrarea şi redarea.......................................................................................... 117 Înregistrarea notelor vocale........................................................................................................................ 117 Redarea notelor vocale ................................................................................................................................. 117 Ştergerea notelor vocale .............................................................................................................................. 117

Editarea fotografiilor ......................................................................................................................118 Funcţii de editare a fotografiilor .................................................................................................. 118 Editarea fotografiilor........................................................................................................................ 120 k Retuşare rapidă: îmbunătăţirea contrastului şi a saturaţiei ........................................... 120 I D-Lighting: îmbunătăţirea luminozităţii şi contrastului ................................................... 121 e Estompare piele: finisarea aspectului pielii .............................................................................. 122 g Imagine mică: redimensionarea fotografiilor ......................................................................... 124 j Margine neagră: adăugarea unei margini negre la o fotografie ................................. 125 a Tăiere: tăierea unei porţiuni dintr-o fotografie........................................................................ 126

viii


Cuprins Înregistrarea şi redarea filmelor .................................................................................................127 Înregistrarea filmelor ....................................................................................................................... 127 Înregistrarea filmelor la viteză redusă şi a filmelor la viteză ridicată (Film HS) ............ 130 Meniul film ............................................................................................................................................................ 132 D Movie Options (Opţiuni film) ............................................................................................................ 133 D HS Movie Options (Opţiuni film HS)............................................................................................. 134 I Autofocus Mode (Mod focalizare automată).......................................................................... 135 w Electronic VR (VR electronic)............................................................................................................ 136 Y Wind Noise Reduction (Reducere zgomot vânt)................................................................ 136 Redarea filmului................................................................................................................................. 137 Ştergerea filmului.............................................................................................................................................. 137

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante ........................................................138 Conectarea la TV................................................................................................................................ 138 Conectarea la un computer........................................................................................................... 140 Înainte de a conecta aparatul foto......................................................................................................... 140 Transferarea fotografiilor de la un aparat foto la un computer ............................................ 141 Încărcarea în timp ce aparatul foto este conectat la un computer................................... 145 Conectarea la o imprimantă.......................................................................................................... 146 Conectarea aparatului foto la imprimantă........................................................................................ 147 Imprimarea fotografiilor una câte una................................................................................................. 148 Imprimarea mai multor fotografii........................................................................................................... 149

Setarea de bază a aparatului foto..............................................................................................152 Meniul setare ...................................................................................................................................... 152 c Welcome Screen (Ecran de întâmpinare).................................................................................. 154 d Date (Dată) ................................................................................................................................................... 155 e Monitor Settings (Setări monitor) ................................................................................................. 158 f Date Imprint (Imprimare dată)......................................................................................................... 159 g Vibration Reduction (Reducere vibraţie).................................................................................. 160 U Motion Detection (Detecţie mişcare) .......................................................................................... 162 h AF Assist (Asistenţă AF)........................................................................................................................ 163 K Red-eye reduction (Reducere ochi roşii).................................................................................. 163 u Digital Zoom (Zoom digital) ............................................................................................................. 164 i Sound Settings (Setări sunet)........................................................................................................... 165 k Auto Off (Oprire automată)................................................................................................................ 165 l/m Format Memory/Format Card (Formatare memorie/Formatare card)............ 166 n Language (Limbă) .................................................................................................................................... 167 H TV Settings (Setări TV)........................................................................................................................... 167 V Charge by Computer (Încărcare de la computer)................................................................ 168 d Blink Warning (Avertizare clipire) ................................................................................................... 169 p Reset All (Reiniţializare totală)........................................................................................................... 171 P Reset file numbering (Reiniţializează numerotare fişiere)............................................... 174 r Firmware Version (Versiune firmware)....................................................................................... 174

ix


Cuprins Întreţinerea aparatului foto .........................................................................................................175 Întreţinerea aparatului foto........................................................................................................... 175 Curăţarea................................................................................................................................................................ 177 Depozitarea .......................................................................................................................................................... 178

Note tehnice şi index......................................................................................................................179 Accesorii opţionale........................................................................................................................... 179 Carduri de memorie aprobate.................................................................................................................. 180 Numele fişierelor şi folderelor ...................................................................................................... 181 Mesaje de eroare ............................................................................................................................... 183 Localizarea defecţiunilor ................................................................................................................ 188 Specificaţii............................................................................................................................................ 195 Standarde acceptate....................................................................................................................................... 198 Index ...................................................................................................................................................... 199

x


Introducere

Despre acest manual

Introducere

Vă mulţumim pentru achiziţionarea aparatului foto digital Nikon COOLPIX P100. Acest manual este redactat pentru a vă ajuta să vă bucuraţi de fotografiile efectuate cu aparatul dumneavoastră foto digital Nikon. Citiţi acest manual cu atenţie înainte de utilizare şi păstraţi-l într-un loc unde toţi care utilizează produsul să îl poată citi. Simboluri şi convenţii Pentru a uşura identificarea informaţiilor de care aveţi nevoie, sunt utilizate următoarele simboluri şi convenţii:

B

Această pictogramă marchează avertismente, informaţii care trebuie citite înainte de utilizare pentru a preveni deteriorările la aparatul foto.

C

Această pictogramă atrage atenţia asupra informaţiilor care ar trebui citite înainte de utilizarea aparatului foto.

D

Această pictogramă marchează sugestiile, informaţii suplimentare care se pot dovedi de ajutor când utilizaţi aparatul foto.

A

Această pictogramă indică faptul că sunt disponibile mai multe informaţii. în alte porţiuni ale acestui manual sau în Ghid start rapid.

Notaţii • Un card de memorie Secure Digital (SD) este numit în continuare ca un „card de memorie”. • Setarea la momentul achiziţiei este numită în continuare „setare implicită”. • Numele elementelor meniului afişat pe monitorul aparatului foto şi numele butoanelor sau mesajelor afişate pe monitorul computerului sunt indicate cu caractere aldine. Mostre ecran În acest manual, imaginile sunt omise uneori din mostrele de afişaj al monitorului sau vizorului electronic, astfel încât indicatorii monitorului să fie prezentaţi mai clar. Ilustraţii şi afişajul ecranului Ilustraţiile şi afişajele text prezentate în acest manual pot diferi de afişajele reale.

C

Carduri de memorie

Fotografiile efectuate cu acest aparat foto pot fi stocate în memoria internă a aparatului sau în cardurile de memorie detaşabile. Dacă se introduce un card de memorie, toate fotografiile noi vor fi stocate pe cardul de memorie, iar operaţiile de ştergere, redare şi formatare se vor aplica doar pentru fotografiile de pe cardul de memorie. Cardul de memorie trebuie scos înainte de formatarea memoriei interne sau de utilizarea acesteia pentru a stoca, şterge sau vizualiza fotografii.

1


Informaţii şi precauţii Învăţare continuă

Introducere

În cadrul angajamentului „Învăţare continuă” al Nikon pentru asistenţă şi educaţie privind produsele, pe următoarele sit-uri sunt disponibile informaţii actualizate permanent: • Pentru utilizatorii din S.U.A.: http://www.nikonusa.com/ • Pentru utilizatorii din Europa şi Africa: http://www.europe-nikon.com/support/ • Pentru utilizatorii din Asia, Oceania şi Orientul Mijlociu: http://www.nikon-asia.com/ Vizitaţi aceste sit-uri pentru a vă păstra la curent cu cele mai noi informaţii despre produse, sugestii, răspunsuri la întrebări frecvente (FAQ) şi sfaturi generale privind prelucrarea imaginilor digitale şi a fotografiilor. Puteţi beneficia de informaţii suplimentare de la reprezentanţa locală Nikon. Consultaţi URL de mai jos pentru informaţiile de contact: http://imaging.nikon.com/

Utilizaţi doar accesorii electronice marca Nikon Aparatele foto Nikon COOLPIX sunt concepute la cele mai înalte standarde şi includ circuite electronice complexe. Doar accesoriile electronice marca Nikon (inclusiv încărcătoarele pentru acumulatoare, acumulatoarele, adaptoarele CA de încărcare şi adaptoarele CA) certificate de Nikon special pentru utilizarea cu acest aparat foto Nikon sunt create şi testate pentru utilizarea în limitele cerinţelor de funcţionare şi privind siguranţa ale acestui sistem de circuite electronice. UTILIZAREA ALTOR ACCESORII ELECTRONICE DECÂT NIKON POT DETERIORA APARATUL FOTO ŞI POT ANULA GARANŢIA NIKON. Utilizarea acumulatorilor Li-ion de altă marcă şi fără sigiliul holografic Nikon poate împiedica funcţionarea normală a aparatului foto sau poate cauza supraîncălzirea, aprinderea, perforarea acumulatorilor, precum şi apariţia scurgerilor de lichid din aceştia. Pentru mai multe informaţii despre accesoriile marca Nikon, contactaţi un dealer local autorizat Nikon. Sigiliu holografic: Identifică acest acest dispozitiv ca un produs autentic Nikon.

Înainte de efectuarea fotografiilor importante Înainte de efectuarea fotografiilor cu ocazia unor evenimente importante (precum nunţi sau înainte de a merge cu aparatul foto într-o călătorie) efectuaţi o fotografie test pentru a vă asigura că aparatul foto funcţionează normal. Nikon nu va fi responsabil pentru deteriorările sau pierderea de profituri care pot rezulta ca urmare a funcţionării defectuoase a produsului.

Despre manuale • Nicio parte a manualelor incluse furnizate împreună cu acest produs nu poate fi reprodusă, transmisă, transcrisă, stocată pe un mediu portabil şi nu poate fi tradusă în nicio limbă, sub nicio formă, cu niciun mijloc fără permisiunea prealabilă scrisă Nikon. • Nikon îşi rezervă drepturile de a modifica specificaţiile sau echipamentele hardware şi software-ul descrise în aceste manuale oricând şi fără notificare prealabilă. • Nikon nu va fi responsabil pentru deteriorările rezultate din utilizarea acestui produs. • Am depus toate eforturile pentru a ne asigura că informaţiile cuprinse în aceste manuale sunt corecte şi complete şi am aprecia dacă aţi raporta orice erori sau omisiuni reprezentanţei Nikon din zona dumneavoastră (adresa oferită separat).

2


Informaţii şi precauţii

Notă cu privire la interzicerea copierii sau reproducerii Reţineţi că simpla posesie a materialului care a fost copiat sau reprodus digital cu ajutorul unui scaner, aparat digital foto sau a altui dispozitiv poate fi pedepsită prin lege. Introducere

• Elemente interzise prin lege spre a fi copiate sau reproduse Nu copiaţi şi nu reproduceţi bancnote, monede, titluri, bonduri guvernamentale sau bonduri guvernamentale locale chiar dacă astfel de copii sau reproduceri sunt ştampilate ca fiind „Mostre”. Copierea sau reproducerea bancnotelor, monedelor sau titlurilor care circulă într-o ţară străină este interzisă. Fără permisiunea prealabilă a guvernului, copierea sau reproducerea de mărci poştale sau cărţi poştale neutilizate emise de guvern este interzisă. Copierea sau reproducerea de timbre emise de guvern şi de documente aprobate prin lege este interzisă. • Atenţionări privind anumite copii sau reproduceri Guvernul a emis atenţionări privind copiile sau reproducerile de titluri emise de companii private (acţiuni, facturi, cecuri, bonuri valori, etc.), bonurile de schimb sau cupoanele, cu excepţia unui număr minim de copii necesare vor fi oferite de o companie în scop comercial. De asemenea, nu copiaţi şi nu reproduceţi paşapoarte emise de guvern, licenţe emise de agenţii publice şi grupuri private, carduri de identificare şi tichete, precum permise şi bonuri de masă. • Respectarea notelor privind copyright-ul Copierea sau reproducerea de creaţii protejate de copyright precum cărţile, muzica, picturile, gravuri în lemn, hărţi, desene, filme şi fotografii este reglementată de legile naţionale şi internaţionale privind copyright-ul. Nu utilizaţi acest produs în scopul efectuării de copii ilegale sau pentru a încălca legile copyright-ului.

Casarea dispozitivelor de stocare a datelor Reţineţi că ştergerea de imagini sau formatarea dispozitivelor de stocare a datelor precum cardurile de memorie sau memoria încorporată a aparatului foto nu şterge complet datele originale ale imaginii. Fişierele şterse pot fi uneori recuperate din dispozitivele de stocare casate utilizând software disponibil în comerţ, ceea ce poate duce la utilizarea rău intenţionată a datelor personale conţinute de imagini. Asigurarea confidenţialităţii unor astfel de date intră în responsabilitatea utilizatorului. Înainte de a casa un dispozitiv de stocare a datelor sau de a transfera proprietatea unei alte persoane, ştergeţi toate datele utilizând un software pentru ştergere disponibil în comerţ sau formataţi dispozitivul şi umpleţi-l complet cu imagini care nu conţin informaţii private (de exemplu fotografii cu cer liber). De asemenea, asiguraţi-vă că aţi înlocuit imaginile selectate pentru ecranul de întâmpinare (A154). Aveţi grijă să evitaţi rănirea sau deteriorarea de bunuri când distrugeţi fizic dispozitivele de stocare date.

3


Componentele aparatului foto Corpul aparatului foto Introducere

Bliţ încorporat ridicat

1

2

3

6 4

7

4

8

9

10

1

Comutator alimentare/Indicator luminos aparat pornit...................................19, 21, 145, 165

2

Selector moduri.........................................................42

3

Microfon (stereo)......................................... 117, 127

4

Bliţ încorporat ........................................................7, 34

5

Buton m (ridicare bliţ).......................................7, 35

6

Buclă pentru curea aparat foto (în două locuri) ..................................................................................7

7

Capac conector de alimentare (pentru conectare la un adaptor CA opţional) ......179

5

11

8

Buton declanşare ......................................................30

9

Control zoom...............................................................29 f : Larg...............................................................29 g : Tele................................................................29 h: Redare miniaturi ................................104 i : Zoom redare ........................................106 j : Ajutor...........................................................14

10

Indicator luminos autodeclanşator................37 Dispozitiv iluminare asistenţă AF.................163

11 Obiectiv.....................................................177, 195


Componentele aparatului foto

2 3

4

5

6 7 8

Introducere

1

9

18

19 20

PUSH

10 11

12

13

14 15 16 17

TO EJE

CT

21 22 23

1

Difuzor ............................................................... 117, 137

13 Monitor...............................................................8, 15, 27

2

Buton x (monitor)...............................................14

14 Buton c (redare)....................................................32

3

Control ajustare dioptrii........................................14

15 Buton d...................13, 45, 74, 107, 132, 153

4

Vizor electronic..........................................................14

16 Selector multiplu.......................................................12

5

Buton s (afişaj).................................................15

17 Buton l (ştergere).................... 32, 33, 117, 137

6

Buton b (înregistrare film).............................127

18 Montură trepied

7

Comutator mod film............................................127

8

Selector de comandă.............................................11

9

Buton k (aplică selecţia)....................................12

10 Conector mini HDMI............................................138 11 Conector audio video/USB.........138, 141, 147 12 Capac conector..................................138, 141, 147

19

Capac cameră acumulator/fantă card de memorie.................................................................16, 24

20 Zăvor capac..........................................................16, 24 21 Fantă card memorie................................................24 22 Zăvor acumulator .............................................16, 17 23 Cameră acumulator.................................................16

5


Componentele aparatului foto

Schimbarea unghiului monitorului Introducere

Unghiul monitorului poate fi coborât la 82° sau ridicat la 90°. Această reglare este avantajoasă atunci când se realizează fotografii cu aparatul foto ţinut în poziţii înalte sau joase.

B 6

Note despre monitor

• Nu apăsaţi prea tare atunci când schimbaţi unghiul monitorului. • Monitorul nu poate fi deplasat orizontal. • Readuceţi monitorul în poziţia iniţială atunci când îl utilizaţi în situaţii normale.


Componentele aparatului foto

Ridicarea şi coborârea bliţului încorporat Introducere

Apăsaţi butonul m (ridicare bliţ) pentru a ridica bliţul încorporat. • Pentru mai multe informaţii privind reglarea bliţului, consultaţi „Utilizarea bliţului” (A34). • Atunci când nu utilizaţi bliţul încorporat, apăsaţi-l uşor în jos.

Prinderea curelei aparatului foto şi ataşarea capacului obiectivului Ataşaţi capacul obiectivului la curea şi prindeţi apoi cureaua de aparatul foto (în două locuri).

B

Capacul obiectivului

• Scoateţi capacul obiectivului înainte să fotografiaţi. • Atunci când nu fotografiaţi, de exemplu dacă aparatul foto este oprit sau atunci când transportaţi aparatul foto, fixaţi capacul obiectivului pe aparat pentru a proteja obiectivul.

7


Componentele aparatului foto

Monitorul Introducere

Următoarele indicatoare pot apărea pe monitor în timpul efectuării fotografiilor şi redării (afişajul real variază în funcţie de setările curente ale aparatului foto). Consultaţi pagina 15 pentru detalii referitoare la schimbarea afişajului pe monitor.

Fotografiere 44

2 4

43

1

5 6

3

7 8 9

42

10 13 14 16

41 40 38 37 36 35 34

39

11

12 15 17 18 19

33

1/250

F5.6

31

26

999

20 21

24

32 25 22 30

29

28

27 23 999 9999

a

45 46 1/250

8

F5.6

17

1m00s 1m00s

b


Componentele aparatului foto

Introducere

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Mod fotografiere* ......................................26, 43, 45, 55, 59, 62, 66, 98 Mod focalizare............................................................ 38 Indicator zoom .......................................................... 29 Indicator focalizare.................................................. 30 Indicator AE/AF-L..................................................... 54 Indicator bliţ................................................................ 36 Mod bliţ.......................................................................... 34 Compensare expunere bliţ ................................ 93 Indicator încărcare acumulator ....................... 26 Pictograma detecţie mişcare......................... 162 Pictograma reducere vibraţie (imagini statice)...................................................... 160 Pictograma VR electronic (filme) ................. 136 Reducere zgomot .................................................... 94 Control distorsiune.................................................. 94 Active D-Lighting (D-Lighting activ)............ 95 Reducere zgomot vânt...................................... 136 Indicator „Dată nesetată”.................................. 183 Indicator destinaţie.............................................. 155 Imprimare dată....................................................... 159 Opţiuni film............................................................... 132 Opţiuni film HS ....................................................... 134 Dimensiune imagine.............................................. 76 (a) Număr de expuneri rămase (imagini statice)................................................. 26 (b) Lungime film .................................................... 127

24 Indicator memorie internă .................................27 25 Calitate imagine ........................................................75 26 Diafragmă......................................................................67 Zonă focalizare (pentru focalizare manuală, 27 centrală).................................................................. 30, 90 Zonă focalizare (pentru 28 focalizare automată)...............................................90 Zonă focalizare (pentru 29 prioritate faţă)..................................................... 55, 90 Zonă focalizare 30 (pentru modul urmărire subiect)....................59 31 Viteză declanşare......................................................67 32 Afişaj expunere ..........................................................71 33 Sensibilitate ISO................................................. 36, 84 34 Valoare compensare expunere........................41 35 Estompare piele ........................................................57 36 Cronometru zâmbet...............................................57 37 Ochi deschişi...............................................................58 38 Alb-negru + color.....................................................81 39 Optimizare imagine................................................79 40 Mod balans alb ..........................................................82 41 Indicator autodeclanşator...................................37 42 Bracketing.....................................................................89 43 Mod declanşare continuă...................................86 Mod viteză mare.......................................................64 44 Cache prefotografiere.................................... 64, 65 45 Zonă măsurare spot................................................85 46 Zonă central-evaluativă........................................85

* Diferă în funcţie de modul de fotografiere curent.

9


Componentele aparatului foto

Introducere

Redare 1 20 19 18

22 21

2 3

4

5

15/05/2010 12:00 9999.JPG

17 6 7 8

16 15 14

999/999

9

10 11 12 13

a

1m00s 1m00s

b

1

Data înregistrării........................................................22

12 Ghid redare notă vocală....................................117

2

Ora înregistrării...........................................................22

3

Pictogramă protejare ..........................................113

Ghid redare secvenţă..........................................102 13 Ghid redare film......................................................137

4

Indicator volum ............................................117, 137

14 Afişaj secvenţă.........................................................116

5

Indicator încărcare acumulator........................26

15 Pictograma estompare piele..........................122

6

Calitate imagine*.......................................................75

16 Pictograma ordine imprimare .......................108

7

Opţiuni film* ............................................................. 133

17 Imagine mică................................................. 124, 126

8

Dimensiune imagine* ............................................76

18 Indicator margine neagră.................................125

9

(a) Număr cadru curent / număr total de cadre .....................................32 (b) Lungime film..................................................... 137

10 Indicator memorie internă .................................32 11 Ghid înregistrare notă vocală.........................117 * Diferă în funcţie de opţiunea selectată.

10

999/999 9999/9999

19 Pictograma D-Lighting.......................................121 20 Pictograma retuşare rapidă .............................120 21 Indicator notă vocală...........................................117 22 Număr şi tip fişier...................................................181


Operaţiuni de bază Selectorul de comandă Introducere

Puteţi roti selectorul de comandă pentru a selecta elementele dintr-un ecran de meniu sau pentru a alege şi a configura oricare dintre funcţiile următoare.

Pentru fotografiere Mod Mod automat programat (selector moduri setat la A) Prioritate declanşare automată (selector moduri setat la B) Prioritate diafragmă automată (selector moduri setat la C)

Utilizaţi

Manual (selector moduri setat la D)

Descriere

A

Schimbaţi programul flexibil

68

Reglaţi viteza de declanşare

69

Reglaţi diafragma

70

Reglaţi viteza de declanşare sau diafragma (apăsaţi K pe selectorul multiplu pentru a selecta o opţiune diferită)

71

Pentru redare Mod

Utilizaţi

Descriere

A 32, 101, 104

Redare cadru întreg sau redare miniaturi

Alegeţi o fotografie

Afişaj calendar

Alegeţi o dată

105

Zoom redare

Schimbaţi factorul de mărire

106

În timpul redării sau opririi temporare a secvenţei

Selectaţi comanda de redare

102

În timpul întreruperii temporare a filmului

Avansare sau derulare

137

11


Operaţiuni de bază

Selectorul multiplu Introducere

În această secţiune sunt descrise utilizările standard ale selectorului multiplu pentru selectarea modurilor, a opţiunilor de meniu şi pentru aplicarea selecţiilor. Acţionaţi selectorul multiplu apăsând pe partea de sus, jos, stângă sau dreaptă ori pe butonul k (aplică selecţia).

Pentru fotografiere Afişaţi meniul m (mod bliţ) (A34) sau alegeţi opţiunea de mai sus Afişaţi ghidul* o (compensare expunere) (A41) Afişaţi meniul n (autodeclanşator) (A37) Aplicaţi selecţia

Flash mode

Afişaţi meniul D (mod focalizare) (A38) sau alegeţi opţiunea de mai jos * În modul de fotografiere D (manual), selectaţi dacă doriţi setarea vitezei de declanşare sau a diafragmei la rotirea selectorului de comandă (A71).

Pentru redare Alegeţi fotografia anterioară

15/05/2010 15:30 0004.JPG

Alegeţi fotografia următoare

4

4

Pentru ecranul meniu Alegeţi opţiunea de mai sus Alegeţi opţiunea din stânga / readuceţi afişajul la ecranul anterior Alegeţi opţiunea de mai jos

C 12

Alegeţi opţiunea din dreapta / afişaţi meniul secundar sau aplicaţi selecţia Aplicaţi selecţia sau afişaţi meniul secundar

Shooting menu Image quality Image size Optimize image White balance ISO sensitivity Metering Continuous

Notă privind selectorul multiplu

În acest manual, apăsările în sus, jos, stânga şi dreapta pe selectorul multiplu pot fi indicate prin H, I, J şi K.


Operaţiuni de bază

Butonul d Introducere

Apăsaţi butonul d pentru a afişa meniul şi pentru a selecta opţiunile pentru elementele din meniu. • Folosiţi selectorul multiplu pentru a naviga prin meniuri (A12). • Elementele din meniu pot fi alese şi prin rotirea selectorului de comandă. • Selectaţi o filă de pe partea stângă a monitorului pentru a afişa meniul corespunzător. • Pentru a ieşi din meniu, apăsaţi din nou butonul d. Afişat când meniul conţine două sau mai multe pagini Afişează meniurile pentru modul selectat cu selectorul de moduri Afişează meniul film Afişează meniul redare Afişează meniul setare Afişat când există opţiuni de meniu care urmează Shooting menu

Afişat când există opţiuni de meniu anterioare

Shooting menu Image quality Image size Optimize image White balance ISO sensitivity Metering Continuous

Autofocus mode

Auto bracketing AF area mode Autofocus mode Flash exp. comp. Noise reduction Distortion control Active D-Lighting

Single AF Full-time AF 0.0

Selectaţi un element, apoi apăsaţi butonul k sau K pe selectorul multiplu pentru a trece la următorul set de opţiuni.

Apăsaţi butonul k sau K pe selectorul multiplu pentru a aplica selecţia.

Comutarea între file Shooting menu Image quality Image size Optimize image White balance ISO sensitivity Metering Continuous

Apăsaţi J pe selectorul multiplu pentru a evidenţia fila.

Shooting menu Image quality Image size Optimize image White balance ISO sensitivity Metering Continuous

Apăsaţi HI pe selectorul multiplu pentru a alege altă fila şi apăsaţi butonul k sau butonul K.

Set up Welcome screen Date Monitor settings Date imprint Vibration reduction Motion detection AF assist

Se afişează meniul ales.

13


Operaţiuni de bază

Afişajele de ajutor Introducere

Rotiţi controlul zoomului spre g (j) atunci când M este afişat în partea de jos a ecranului meniu pentru a vizualiza o descriere a opţiunii de meniu selectată curent. Pentru a reveni la meniul iniţial, rotiţi din nou controlul zoomului spre g (j). Shooting menu

White balance

Image quality Image size Optimize image White balance ISO sensitivity Metering Continuous

For accurate color reproduction, choose a setting that matches the light source.

Back

Butonul x (monitor) Apăsaţi butonul x (monitor) pentru a comuta între monitor şi vizorul electronic. Comutaţi la monitor sau la vizorul electronic, în funcţie de condiţiile de fotografiere. De exemplu, utilizaţi vizorul electronic în locuri luminoase, unde monitorul se distinge cu dificultate. Vizor electronic

Monitor

1/250

F5.6

17

1/250

1/250

B

F5.6

17

Ajustarea dioptriei vizorului electronic

Atunci când dioptria pentru vizorul electronic nu focalizează corespunzător şi afişajul se distinge cu dificultate, ajustaţi dioptria cu ajutorul controlului pentru ajustarea dioptriei. În timp ce priviţi prin vizor, rotiţi controlul pentru ajustarea dioptriei până când afişajul se poate vedea clar. Aveţi grijă să nu vă zgâriaţi ochiul cu degetele sau unghiile atunci când rotiţi controlul pentru ajustarea dioptriei.

14

F5.6

Control ajustare dioptrii

17


Operaţiuni de bază

Butonul s (afişaj) Introducere

Pentru a comuta între informaţiile afişate pe monitor în timpul fotografierii şi al redării, apăsaţi butonul s.

Pentru fotografiere

1/250

17

F5.6

1/250

17

F5.6

Reţele de încadrare1

Afişaţi informaţiile Afişaţi fotografia şi datele de fotografiere.

Afişaţi un ghidaj dreptunghiular pentru încadrare.

Informaţii ascunse Afişaţi doar fotografia.

Pentru redare

15/05/2010 15:30 0004.JPG

100NIKON 0004.JPG P 1/250 F5.6

ISO 4

4

Afişaţi informaţiile despre fotografie Afişaţi fotografia realizată şi informaţiile despre fotografie.

4

+1.0 200 4

Afişaţi datele referitoare la fotografiere

Informaţii ascunse Afişaţi doar fotografia realizată.

(cu excepţia filmelor) Afişaţi evidenţierea2, histograma3 şi datele de fotografiere4.

1 Disponibile doar când selectorul de moduri este setat la A, B, C, D sau M. 2 Cele mai luminoase porţiuni ale imaginii (porţiunile evidenţiate) vor clipi. Utilizaţi evidenţierile ca ghid atunci când setaţi expunerea. 3 Histograma este un grafic de bare care prezintă distribuirea luminozităţii din imagine. Axa orizontală corespunde luminozităţii pixelilor, cu tonurile întunecate spre stânga şi tonurile luminoase spre dreapta. Axa verticală arată numărul de pixeli. 4 Datele de fotografiere includ numele folderului, denumirea fişierului, modul de fotografiere utilizat (A, B, C sau D), viteza de declanşare, diafragma, compensarea expunerii, sensibilitatea ISO şi numărul fişierului curent/ numărul total de expuneri. A se afişează atunci când este ales modul de fotografiere A, y, x, F, s, d sau A.

15


Primii paşi

Introducerea acumulatorului Introduceţi în aparatul foto un acumulator Li-ion EN-EL5 (livrat). • Încărcaţi acumulatorul înainte de prima utilizare sau atunci când este aproape consumat (A18).

1

Deschideţi capacul camerei acumulatorului/ fantei cardului de memorie.

Primii paşi

• Glisaţi zăvorul capacului spre poziţia Y (1) şi deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie (2).

2

Introduceţi acumulatorul. • Confirmaţi orientarea corectă a bornelor pozitivă (+) şi negativă (–), aşa cum este prezentat pe eticheta de la intrarea în camera acumulatorului şi introduceţi acumulatorul. • Utilizaţi acumulatorul pentru a împinge zăvorul portocaliu al acumulatorului în direcţia indicată de săgeată (1) şi introduceţi complet acumulatorul (2). • Atunci când acumulatorul este introdus până la capăt, zăvorul acumulatorului îl va bloca în poziţia respectivă.

B

Introducerea corectă a acumulatorului

Introducerea acumulatorului cu cealaltă parte sau invers poate deteriora aparatul foto. Verificaţi pentru a confirma că acumulatorul este orientat corect.

3

Închideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie. • Închideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie (1) şi glisaţi zăvorul acumulatorului spre poziţia Z (2).

16

PUSH TO EJECT

PUSH TO EJECT


Introducerea acumulatorului

Scoaterea acumulatorului

B

PUSH TO EJECT

Primii paşi

Opriţi aparatul foto (A21) şi asiguraţi-vă că indicatorul luminos aparat pornit şi monitorul sunt oprite înainte de a deschide capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie. Glisaţi zăvorul portocaliu al acumulatorului în direcţia indicată (1) şi extrageţi acumulatorul. Scoateţi acumulatorul ţinându-l drept (2). • Reţineţi că acumulatorul poate deveni fierbinte în timpul utilizării; atenţie la scoaterea acumulatorului.

Note privind acumulatorul

• Înainte de a utiliza acumulatorul, citiţi cu atenţie şi respectaţi avertizările şi precauţiile din „Pentru siguranţa dumneavoastră” (Aii). • Înainte de a utiliza acumulatorul, citiţi cu atenţie şi respectaţi avertizările pentru „Acumulator” (A176) din secţiunea „Întreţinerea aparatului foto”. • Dacă acumulatorul nu va fi folosit pentru o perioadă mai lungă de timp, reîncărcaţi-l cel puţin o dată la fiecare şase luni şi utilizaţi-l până la golire înainte de a-l scoate pentru depozitare.

17


Încărcarea acumulatorului Încărcaţi acumulatorul Li-ion EN-EL5 livrat, introdus în aparatul foto, conectând adaptorul CA de încărcare EH-68P la aparatul foto prin intermediul cablului USB UC-E6 furnizat şi apoi introducând adaptorul CA de încărcare într-o priză electrică.

1

Pregătiţi adaptorul CA de încărcare EH-68P.

Primii paşi

Dacă un adaptor de priză* este inclus, fixaţi adaptorul de priză pe ştecherul adaptorului CA de încărcare. Împingeţi adaptorul de priză ferm până când acesta este bine fixat pe poziţie. După ce aceste două componente au fost conectate, nu încercaţi să scoateţi forţat adaptorul pentru priză; puteţi avaria produsul. * Forma adaptorului de priză diferă în funcţie de ţara sau regiunea din care aparatul foto a fost cumpărat.

2

Asiguraţi-vă că indicatorul luminos aparat pornit şi monitorul sunt stinse. • Asiguraţi-vă că acumulatorul a fost introdus în aparatul foto (A16) şi că acesta a fost oprit (A21).

3

Utilizaţi cablul USB furnizat pentru a conecta adaptorul CA de încărcare la aparatul foto.

Cablu USB

B 18

Conectarea cablului

Atunci când conectaţi cablului, conectorul aparatului foto trebuie să fie orientat corespunzător. Nu folosiţi forţa atunci când conectaţi cablul la aparatul foto. Nu trageţi conectorul într-o parte atunci când deconectaţi cablul de la aparatul foto.


Încărcarea acumulatorului

4

Introduceţi adaptorul CA de încărcare într-o priză electrică.

Primii paşi

• Indicatorul luminos aparat pornit al aparatul foto va clipi lent în portocaliu pentru a semnala că acumulatorul se încarcă. • Un acumulator complet consumat se încarcă în aproximativ trei ore şi 30 de minute.

• Următorul grafic explică starea indicatorului luminos aparat pornit atunci când aparatul foto este conectat la priză electrică.

Indicator luminos aparat pornit

Descriere

Clipeşte lent (portocaliu)

Acumulatorul se încarcă.

Oprit

Acumulatorul nu se încarcă. Atunci când indicatorul luminos aparat pornit nu mai clipeşte lent (portocaliu) şi se stinge, încărcarea este încheiată.

• Temperatura de operare a fost depăşită. Încărcaţi acumulatorul în interior, la o temperatură ambientală de 5°C până la 35°C. • Cablul USB nu este conectat corect, un adaptor CA de încărcare nu Clipeşte rapid (portocaliu) este introdus corect în priză sau acumulatorul este defect. Deconectaţi cablul USB sau scoateţi din priză adaptorul CA de încărcare şi reconectaţi-le corect sau schimbaţi acumulatorul.

5

Scoateţi adaptorul CA de încărcare din priza electrică, apoi deconectaţi cablul USB.

19


Încărcarea acumulatorului

B

Note privind adaptorul CA de încărcare

Primii paşi

• Nu utilizaţi adaptorul CA de încărcare EH-68P cu un dispozitiv care nu este compatibil. • Înainte de a utiliza adaptorul EH-68P, citiţi cu atenţie şi respectaţi avertizările şi precauţiile din „Pentru siguranţa dumneavoastră” (Aii). • Înainte de a utiliza acumulatorul, citiţi cu atenţie şi respectaţi avertizările din „Acumulator” (A176). • Adaptorul EH-68P este compatibil cu prize electrice de CA 100-240 V, 50/60 Hz. Atunci când îl utilizaţi în alte ţări, dacă este cazul, folosiţi un adaptor de priză separat. Pentru mai multe informaţii despre adaptoarele de priză, consultaţi agenţia de voiaj. • Adaptorul CA de încărcare EH-68P este destinat încărcării acumulatorului introdus în aparatul foto. Atunci când este conectat la o priză electrică prin intermediul adaptorului EH-68P, aparatul foto nu poate fi pornit. • Nu utilizaţi, în nicio circumstanţă, un alt adaptor CA de încărcare decât EH-68P sau un adaptor CA USB. Nerespectarea acestei precauţii poate duce la supraîncălzirea sau deteriorarea aparatului foto.

C

Note referitoare la sursa de alimentare CA

• Dacă se utilizează adaptorul CA EH-62A (disponibil separat) (A179), aparatul foto este alimentat cu energie electrică de la priza electrică, iar realizarea şi redarea fotografiilor sunt posibile. • Nu utilizaţi, în nicio circumstanţă, un alt adaptor CA decât EH-62A. Nerespectarea acestei precauţii poate duce la supraîncălzirea sau deteriorarea aparatului foto.

D

Încărcarea prin intermediul computerului sau al unui încărcător de acumulator

• Prin conectarea aparatului foto COOLPIX P100 la un computer, acumulatorul Li-ion EN-EL5 (A145, 168) se încarcă. • Acumulatorul Li-ion EN-EL5 poate fi încărcat şi folosind încărcătorul de acumulator MH-61 (disponibil separat) (A179).

20


Încărcarea acumulatorului

Pornirea şi oprirea aparatului foto

C

Primii paşi

Scoateţi capacul obiectivului înainte de a porni aparatul foto. Apăsaţi comutatorul de alimentare pentru a porni aparatul foto. Indicatorul luminos aparat pornit (verde) se va aprinde pentru o perioadă scurtă de timp, iar monitorul va porni. Apăsaţi comutatorul de alimentare din nou pentru a opri aparatul foto. Atunci când aparatul foto se opreşte, atât indicatorul luminos aparat pornit, cât şi monitorul se sting. • Dacă aparatul foto este oprit, ţinerea apăsată a butonul c va porni aparatul foto în modul redare (A32).

Eroare obiectiv

Dacă se afişează Lens error. (If the lens cap is attached, turn the camera off, remove the lens cap, and turn the camera on.) (Eroare obiectiv. (În cazul în care capacul obiectivului este ataşat, opriţi aparatul foto, scoateţi capacul obiectivului şi porniţi aparatul.)), verificaţi dacă a fost îndepărtat capacul obiectivului şi porniţi din nou aparatul foto.

C

Modul veghe (Oprire automată)

Dacă nu se efectuează nicio operaţiune, monitorul se stinge automat, aparatul foto intră în modul de veghe şi indicatorul luminos aparat pornit clipeşte. Aparatul foto se va opri în mod automat dacă timp de alte trei minute nu este efectuată nicio operaţiune. • În timpul fotografierii sau al redării, aparatul foto intră în modul de veghe dacă nu se efectuează nicio operaţiune timp de aproximativ un minut (setare implicită). • Dacă monitorul se află în modul de veghe (atunci când indicatorul luminos aparat pornit clipeşte), efectuaţi următoarele operaţiuni pentru a porni monitorul. - Apăsaţi pe comutatorul de alimentare, pe butonul de declanşare sau pe butonul c. - Rotiţi selectorul de moduri. • Durata de timp înainte ca aparatul să intre în modul de veghe poate fi modificată de la opţiunea Auto off (Oprire automată) (A165) din meniul de setare (A152).

21


Setarea limbii, datei şi orei afişajului Atunci când aparatul foto este pornit pentru prima dată, se afişează un dialog de selecţie a limbii.

1

Apăsaţi comutatorul de alimentare pentru a porni aparatul foto.

Primii paşi

• Indicatorul luminos aparat pornit (verde) se va aprinde pentru o perioadă scurtă de timp, iar monitorul va porni. • Scoateţi capacul obiectivului.

2

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege limba dorită şi apăsaţi butonul k. • Pentru informaţii privind utilizarea selectorului multiplu, consultaţi „Selectorul multiplu” (A12).

3

Alegeţi Yes (Da) şi apăsaţi butonul k. • Dacă este selectat No (Nu), data şi ora nu vor fi setate.

Date Set time and date?

Yes No

4

Apăsaţi J sau K pe selectorul multiplu pentru a selecta fusul orar local (A157), apoi apăsaţi butonul k.

London Casablanca

Back

D

Timpul de economisire lumină zi

Dacă timpul de economisire lumină zi este în vigoare, apăsaţi H pe selectorul multiplu în ecranul de selecţie a fusului orar afişat la pasul 4 pentru a activa opţiunea timp economisire lumină zi. Dacă opţiunea timp economisire lumină zi este activată, în partea de sus a monitorului este afişat W. Pentru a opri opţiunea timp economisire lumină zi, apăsaţi I.

London Casablanca

Back

22


Setarea limbii, datei şi orei afişajului

5

Editaţi data.

Date

6

Alegeţi ordinea în care sunt afişate ziua, luna şi anul.

D

M

Y

01

01

2010

00

00 Edit

Date D

M

Y

15

05

2010

15

Primii paşi

• Apăsaţi H sau I pentru a edita elementul evidenţiat. • Apăsaţi K pentru a muta evidenţierea în următoarea ordine. D (Z) (zi) ➝ M (L) (lună) ➝ Y (A) (an) ➝ oră ➝ minut ➝ D M Y (Z L A) (ordinea în care sunt afişate ziua, luna şi anul) • Apăsaţi J pentru a readuce cursorul la elementul anterior.

10 Edit

7

Asiguraţi-vă că a fost îndepărtat capacul obiectivului, apoi apăsaţi butonul k sau K. • Setările sunt aplicate şi afişajul monitorului revine la modul fotografiere. • În acest moment, obiectivul se va extinde.

D

Modificarea datei, respectiv a orei şi imprimarea datei

• Selectaţi Date (Dată) din Date (Dată) (A155) în meniul de setare (A152) pentru a modifica data şi ora curente şi urmaţi procedura descrisă la pasul 5 de mai sus. • Selectaţi Time zone (Fus orar) din Date (Dată) în meniul de setare pentru a modifica setările pentru fus orar şi timp economisire lumină zi (A155). • Pentru a imprima data pe fotografii, setaţi mai întâi data şi ora, apoi setaţi Date imprint (Imprimare dată) în meniul de setare (A159).

23


Introducerea cardurilor de memorie Fişierele imagine şi film sunt stocate în memoria internă a aparatului (aprox. 43 MB) sau pe cardurile de memorie detaşabile (disponibile separat) (A180). Dacă se introduce un card de memorie în aparatul foto, datele sunt stocate automat pe acesta, iar datele înregistrate pot fi redate, şterse sau transferate. Scoateţi cardul de memorie pentru a stoca date în memoria internă sau pentru a reda, şterge ori transfera date din memoria internă. Primii paşi

1

Asiguraţi-vă că indicatorul luminos aparat pornit şi monitorul sunt stinse şi deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie. • Asiguraţi-vă că aţi oprit aparatul foto înainte de a deschide capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie.

2

Introduceţi cardul de memorie. • Glisaţi corect cardul de memorie în aparatul foto, ca în imaginea din dreapta, până când se blochează cu un clic. • Închideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie după introducerea cardului de memorie. PUSH TO EJECT

B

Introducerea corectă a cardului de memorie

Introducerea cardului de memorie cu cealaltă parte sau invers poate deteriora aparatul foto sau cardul de memorie. Verificaţi pentru a confirma orientarea corectă a cardului de memorie.

PUSH TO EJECT

Scoaterea cardurilor de memorie Înainte de a scoate cardurile de memorie, opriţi aparatul foto şi verificaţi dacă indicatorul luminos aparat pornit şi monitorul sunt oprite. Deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie şi apăsaţi uşor pe card (1) pentru a-l scoate parţial. Scoateţi cardul de memorie ţinându-l drept (2).

24

PUSH TO EJECT


Introducerea cardurilor de memorie

B

Formatarea unui card de memorie

B

Comutatorul de protejare la scriere

Cardurile de memorie sunt echipate cu un comutator de protejare la scriere. Atunci când comutatorul este în poziţia „blocare”, datele nu pot fi scrise sau şterse de pe cardul de memorie. În cazul în care comutatorul este în dreptul poziţiei „blocare”, deblocaţi-l glisând comutatorul în poziţia „scriere” pentru a înregistra sau şterge fotografiile ori pentru a formata cardul de memorie.

B

Primii paşi

Dacă mesajul din imaginea din dreapta se afişează în momentul pornirii Card is not formatted. Format card? aparatului foto, cardul de memorie trebuie formatat înainte de utilizare. Reţineţi că formatarea (A166) şterge permanent toate datele de pe cardul de memorie. Înainte de a formata cardul de memorie, asiguraţi-vă că Yes No aţi efectuat copii după toate fotografiile pe care doriţi să le păstraţi. Pentru a formata cardul, utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege Yes (Da) şi apăsaţi butonul k. Atunci când se afişează dialogul de confirmare, alegeţi Format (Formatare) şi apăsaţi butonul k pentru a începe formatarea. • Nu opriţi aparatul foto şi nu deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie până când nu se încheie formatarea. • Prima dată când introduceţi în acest aparat cardurile de memorie utilizate în alte dispozitive, asiguraţi-vă că le formataţi (A166) utilizând acest aparat foto.

Comutator protejare la scriere

Carduri de memorie

• Utilizaţi doar carduri de memorie Secure Digital. • Nu efectuaţi următoarele operaţii în timpul formatării, în timp ce datele sunt scrise pe cardul de memorie sau sunt şterse de pe acesta sau în timpul transferării datelor la un computer. Nerespectarea acestei precauţii poate duce la pierderea datelor sau la deteriorarea aparatului foto sau a cardului de memorie: - Scoaterea cardului de memorie - Scoaterea acumulatorului - Oprirea aparatului foto - Deconectarea adaptorul CA • Nu utilizaţi un computer pentru formatarea cardului de memorie. • Nu demontaţi şi nu modificaţi. • Nu scăpaţi, nu îndoiţi şi nu expuneţi la apă sau la şocuri fizice puternice. • Nu atingeţi terminalele metalice cu degetele sau cu obiecte metalice. • Nu lipiţi etichete sau abţibilduri pe cardul de memorie. • Nu lăsaţi sub acţiunea directă a soarelui, în vehicule închise sau în zone expuse la temperaturi ridicate. • Nu expuneţi la umiditate, praf sau la gaze corozive.

25


Fotografierea şi redarea de bază: Modul A (Automat)

Pasul 1 Pornirea aparatului foto şi selectarea modului A (Automat) Această secţiune descrie cum să fotografiaţi în modul A (automat), un mod „vizează şi fotografiază” automat, recomandat utilizatorilor începători ai aparatelor foto digitale.

1

Scoateţi capacul obiectivului şi apăsaţi comutatorul de alimentare. • Alimentarea va porni, iar obiectivul se va extinde. • Indicatorul luminos aparat pornit (verde) se va aprinde pentru o perioadă scurtă de timp, iar monitorul va porni.

Fotografierea şi redarea de bază: Modul A (Automat)

2

Rotiţi selectorul de moduri la A. Auto mode

3

Verificaţi pe monitor nivelul de încărcare a acumulatorului şi numărul de expuneri rămase.

Indicator încărcare acumulator

Nivel încărcare acumulator Monitor

Descriere

NICIUN INDICATOR

Acumulatorul este complet încărcat.

B

Nivelul de încărcare a acumulatorului este scăzut; pregătiţi-vă să încărcaţi sau să înlocuiţi acumulatorul.

1/250

F5.6

17

Număr de expuneri rămase

N Battery exhausted. (Acumulator consumat.)

Nu se poate fotografia. Reîncărcaţi sau înlocuiţi cu un acumulator complet încărcat.

Numărul de expuneri rămase Numărul de expuneri rămase va fi afişat. Numărul de imagini care pot fi stocate depinde de capacitatea memoriei interne sau a cardului de memorie, de calitatea imaginii şi de dimensiunea imaginii (A77).

26


Pasul 1 Pornirea aparatului foto şi selectarea modului A (Automat)

Indicatoare afişate în modul A (Automat) Pictograma reducere vibraţie Reduce efectele produse de tremuratul aparatului foto.

Modul fotografiere A este afişat în modul automat.

1/250

F5.6

17

Diafragma (A67)

Indicator memorie internă Imaginile vor fi înregistrate în memoria internă (aprox. 43 MB). Atunci când este introdus un card de memorie, C nu este afişat şi imaginile vor fi înregistrate pe cardul de memorie.

Calitatea şi dimensiunea imaginii Este afişată combinaţia între calitatea imaginii (compresie) şi dimensiunea imaginii. Setările implicite sunt W (Normală) pentru calitatea imaginii şi J (3648 × 2736) pentru dimensiunea imaginii.

Dacă monitorul este oprit în modul veghe pentru a economisi energie, apăsaţi comutatorul de alimentare sau butonul de declanşare pentru a-l porni (A165).

D

Fotografierea şi redarea de bază: Modul A (Automat)

Viteza de declanşare (A67)

Opţiuni film Afişează tipurile de film care pot fi înregistrate (A133). Apăsaţi butonul b (înregistrare film) pentru a începe înregistrarea filmului (A127).

Notă despre bliţ

Atunci când bliţul încorporat este coborât, setarea pentru bliţ este fixată la dezactivat şi W apare în partea superioară a monitorului. Asiguraţi-vă că ridicaţi bliţul încorporat (A35) în situaţiile în care acesta este necesar, de exemplu în locuri întunecate sau când subiectul este situat pe un fundal iluminat.

D

Funcţiile disponibile în modul A (Automat)

• Se poate utiliza modul focalizare (A38) şi compensarea expunerii (A41) poate fi aplicată, iar fotografiile pot fi realizate folosind modul bliţ (A34) şi autodeclanşatorul (A37). • Apăsarea butonului d vă permite specificarea setărilor pentru opţiunile Image quality (Calitate imagine) (A75) şi Image size (Dimensiune imagine) (A76) ale meniului fotografiere.

D

Reducerea vibraţiilor

• Pentru mai multe informaţii, consultaţi Vibration reduction (Reducere vibraţie) (A160) în meniul de setare (A152). • Setaţi Vibration reduction (Reducere vibraţie) la Off (Dezactivat) atunci când utilizaţi un trepied pentru stabilizarea aparatului foto în timpul fotografierii.

27


Pasul 2 Încadrarea unei imagini

1

Pregătiţi aparatul foto. • Ţineţi aparatul foto stabil, cu ambele mâini. • Aveţi grijă ca degetele, părul, cureaua şi alte obiecte sa fie la distanţă de obiectiv, bliţ, dispozitivul de iluminare asistenţă AF, microfon şi difuzor.

Fotografierea şi redarea de bază: Modul A (Automat)

2

Încadraţi imaginea. • Poziţionaţi subiectul principal aproape de centrul monitorului.

1/250

F5.6

17

Utilizarea vizorului electronic Utilizaţi vizorul electronic pentru a încadra imagini atunci când afişajul monitorului se distinge cu dificultate din cauza luminii strălucitoare. Apăsaţi butonul x pentru a comuta la vizorul electronic (A14). Atunci când dioptria vizorului electronic nu focalizează corespunzător, rotiţi controlul pentru ajustarea dioptriei în poziţia în care afişajul se poate vedea clar (A14).

28


Pasul 2 Încadrarea unei imagini

Folosirea zoomului

Depărtare

Apropiere

Zoom optic

Zoom digital

Zoomul digital

Rotirea controlului zoomului în direcţia g atunci când aparatul foto a ajuns la nivelul maxim al zoomului optic, va declanşa zoomul digital. Subiectul poate fi mărit până la 4× nivelul maxim al zoomului digital. Atunci când zoomul digital este activat, focalizarea se va face pe centrul cadrului, iar zona de focalizare nu va fi afişată.

Zoom optic

C

Zoomul digital este activat.

Fotografierea şi redarea de bază: Modul A (Automat)

Rotiţi controlul zoomului pentru a activa zoomul optic. Rotiţi în direcţia g pentru a apropia imaginea subiectului. Sau rotiţi în direcţia f pentru a avea un câmp de vizualizare mai larg. Rotirea controlului zoomului până la capăt în oricare dintre direcţii va regla rapid zoomul, în timp ce rotirea controlului parţial va regla zoomul lent. Indicatorul de zoom este afişat în partea de sus a monitorului când controlul zoomului este rotit.

Zoomul digital şi interpolarea

Spre deosebire de zoomul optic, pentru a mări imaginile, zoomul digital utilizează un proces de procesare digitală a imaginii denumit interpolare, care poate avea ca efect deteriorarea uşoară a calităţii imaginii, în funcţie de dimensiunea selectată a imaginii (A76) şi de mărirea prin zoom digital. Interpolarea se aplică la fotografierea imaginilor statice, atunci când zoomul trece de poziţia V. Atunci când zoomul este mărit peste poziţia V, interpolarea porneşte şi indicatorul de zoom se face galben pentru a semnala aplicarea interpolării. Poziţia V se deplasează spre dreapta pe măsură ce dimensiunea imaginii descreşte, permiţând confirmarea poziţiilor de zoom la care este posibilă fotografierea imaginilor statice fără interpolare, la setarea curentă a dimensiunii imaginii.

Atunci când dimensiunea imaginii este mică • Utilizând Digital zoom (Zoom digital) (A164) din meniul de setare (A152), puteţi limita mărirea prin zoom digital la un interval care să nu aibă ca efect deteriorarea imaginilor sau puteţi dezactiva zoomul digital.

29


Pasul 3 Focalizarea şi fotografierea

1

Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate. • Atunci când butonul este apăsat până la jumătate, aparatul foto focalizează. • Aparatul foto focalizează pe subiectul aflat în centrul afişajului zonei de focalizare. Atunci când subiectul este focalizat, afişajul zonei de focalizare va străluci în culoarea verde.

Fotografierea şi redarea de bază: Modul A (Automat)

1/250

F5.6

• Atunci când zoomul digital este aplicat, aparatul foto focalizează pe un subiect din centrul cadrului, iar zona de focalizare nu este afişată. Atunci când subiectul este focalizat, indicatorul de focalizare (A8) străluceşte în culoarea verde. • Focalizarea şi expunerea rămân blocate atunci când butonul de declanşare este apăsat la jumătate. • Atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate şi aparatul foto nu poate focaliza, zona AF sau indicatorul de focalizare vor clipi în culoarea roşie. Schimbaţi compoziţia şi apăsaţi din nou butonul de declanşare până la jumătate.

2

Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt. • Declanşatorul va fi eliberat, iar fotografia va fi înregistrată pe cardul de memorie sau în memoria internă.

Apăsarea butonului de declanşare până la jumătate/până la capăt Aparatul foto are un buton de declanşare cu două trepte. Pentru a stabili focalizarea şi expunerea, apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate, oprindu-vă când simţiţi rezistenţă. Focalizarea şi expunerea rămân blocate atunci când butonul de declanşare este menţinut în această poziţie. Pentru a elibera declanşatorul şi a fotografia, apăsaţi butonul de declanşare până la capăt. Nu apăsaţi cu putere butonul de declanşare, deoarece este posibil să provocaţi tremuratul aparatului şi imagini neclare.

30

Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate pentru a bloca focalizarea şi expunerea.

Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a fotografia.


Pasul 3 Focalizarea şi fotografierea

B

În timpul înregistrării

În timp ce imaginile sunt înregistrate, afişajul numărului de expuneri rămase va clipi. Nu deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie în timpul înregistrării imaginilor. Oprirea alimentării sau scoaterea cardului de memorie în aceste condiţii poate duce la pierderea datelor sau la deteriorări ale aparatului foto sau ale cardului de memorie.

B

Focalizarea automată

D

Blocarea focalizării

Utilizaţi blocarea focalizării pentru a focaliza pe subiecţi descentraţi atunci când pentru modul zonă AF este selectat Centru. • Asiguraţi-vă că distanţa dintre aparatul foto şi subiect nu se schimbă. • Atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate, expunerea este blocată.

1/250

F5.6

17

Încadraţi subiectul care urmează să fie focalizat utilizând aparatul foto

D

1/250

F5.6

Apăsaţi butonul Asiguraţi-vă că de declanşare zona de focalizare până la este verde. jumătate.

1/250

Fotografierea şi redarea de bază: Modul A (Automat)

Focalizarea automată poate să nu funcţioneze conform aşteptărilor în următoarele situaţii. În anumite cazuri rare, este posibil ca subiectul să nu fie focalizat, chiar dacă zona de focalizare activă sau indicatorul de focalizare strălucesc în culoarea verde: • Subiectul este foarte întunecat • În aceeaşi scenă sunt prezente obiecte cu luminozităţi foarte diferite (de ex. soarele este în spatele subiectului şi acesta este puternic umbrit) • Nu există contrast între subiect şi fundal (de ex. când subiectul stă în faţa unui zid alb, purtând o cămaşă albă) • Câteva obiecte sunt la distanţe diferite faţă de aparatul foto (de ex. un animal în interiorul unei cuşti) • Subiectul se deplasează rapid În situaţiile menţionate mai sus, încercaţi să apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate pentru a refocaliza de câteva ori sau focalizaţi pe un alt subiect şi utilizaţi funcţia de blocare a focalizării. Atunci când folosiţi blocarea focalizării, asiguraţi-vă că distanţa dintre aparatul foto şi subiectul pe care a fost blocată focalizarea este aceeaşi cu cea faţă de subiectul dorit.

F5.6

Ţineţi apăsat în continuare butonul de declanşare până la jumătate şi recompuneţi fotografia.

Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a fotografia.

Dispozitivul de iluminare asistenţă AF

Dacă subiectul este slab luminat, dispozitivul de iluminare asistenţă AF (A163) poate fi aprins prin apăsarea până la jumătate a butonului de declanşare.

31


Pasul 4 Vizualizarea şi ştergerea fotografiilor Vizualizarea fotografiilor (Mod redare) Apăsaţi pe butonul c (redare).

Fotografierea şi redarea de bază: Modul A (Automat)

Buton c (redare) • Ultima fotografie făcută va fi afişată pe monitor în modul redare cadru întreg. • Apăsaţi H, I, J sau K pe selectorul multiplu pentru a vizualiza fotografii suplimentare. Continuaţi să ţineţi apăsat H, I, J sau K pentru a derula rapid fotografiile. Fotografiile pot fi alese şi prin rotirea selectorului Selector multiplu de comandă. • Fotografiile pot fi afişate pentru scurt timp la rezoluţie mică imediat după comutarea la fotografia anterioară sau următoare. • Apăsaţi butonul c sau butonul de declanşare pentru a comuta la modul de fotografiere. • Atunci când este afişat C, vor fi redate fotografiile stocate în 15/05/2010 15:30 memoria internă. Atunci când cardul de memorie este introdus, C 0004.JPG nu este afişat şi vor fi redate fotografiile stocate pe cardul de memorie.

4

Indicator memorie internă

Ştergerea fotografiilor

1

Apăsaţi butonul l pentru a şterge imaginea afişată în acel moment pe monitor.

2

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege Yes (Da) şi apăsaţi butonul k. • Imaginea ştearsă nu poate fi recuperată. • Pentru a ieşi fără a şterge imaginea, alegeţi No (Nu) şi apăsaţi butonul k.

32

4

Erase 1 image?

Yes No


Pasul 4 Vizualizarea şi ştergerea fotografiilor

C

Opţiuni disponibile în modul redare

Pentru detalii, consultaţi „Mai multe despre redare” (A101) sau „Editarea fotografiilor” (A118).

C

Apăsarea butonului c pentru pornirea aparatului foto

Dacă aparatul foto este oprit, ţinerea apăsată a butonul c va porni aparatul în modul redare. Obiectivul nu se va extinde.

C

Vizualizarea fotografiilor

C

Ştergerea din modul fotografiere a ultimei fotografii realizate

În modul fotografiere, apăsaţi butonul l pentru a şterge ultima fotografie realizată.

Erase 1 image?

Fotografierea şi redarea de bază: Modul A (Automat)

• Apăsaţi butonul x pentru a comuta între utilizarea monitorului şi cea a vizorului electronic (A14). • Apăsaţi butonul s pentru a comuta între afişarea şi ascunderea informaţiilor despre fotografie sau a informaţiilor despre fotografiere care apar pe monitor (A15). • Fotografiile realizate cu funcţia prioritate faţă (A91) vor fi rotite automat atunci când sunt afişate în modul redare cadru întreg, în funcţie de orientarea chipului (cu excepţia fotografiilor realizate cu setările Continuous (Continuu) (A86) sau Auto bracketing (Bracketing automat) (A89). • Atunci când redarea cadru întreg se aplică imaginilor care au fost fotografiate continuu, acele imagini fotografiate în acelaşi timp vor fi afişate împreună în cadrul unui grup (afişaj secvenţă) (A102). • Dacă monitorul este stins în modul veghe datorită funcţiei de oprire automată a aparatului foto, apăsaţi butonul c pentru a-l reactiva (A165).

Yes No

D

Ştergerea mai multor fotografii

Pentru a şterge mai multe fotografii, alegeţi Delete (Ştergere) (A111) din meniul redare (A107).

33


Utilizarea bliţului În locuri întunecate sau atunci când subiectul este situat pe un fundal iluminat, puteţi fotografia cu bliţ ridicând bliţul încorporat. Puteţi seta un mod bliţ adecvat condiţiilor de fotografiere. Bliţul are o rază de acoperire de aproximativ 0,5 până la 10 m când este setat pentru larg şi de aproximativ 1,7 până la 2,5 m când este setat pentru tele (când ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) este setată la Auto (Automat)). U

Automat

Bliţul se declanşează automat dacă iluminarea este slabă. Fotografierea şi redarea de bază: Modul A (Automat)

V

Automat cu reducere ochi roşii Reduce „ochii roşii” în portrete.

W

Dezactivat Bliţul nu se va declanşa, chiar dacă iluminarea este slabă.

X

Bliţ de umplere Bliţul se declanşează la fotografiere, indiferent de cât de luminos este subiectul. Utilizaţi pentru a „umple” (ilumina) umbre şi subiecte cu fundal iluminat.

Y

Sincronizare lentă Bliţul de umplere este combinat cu viteza de declanşare redusă. Bliţul iluminează subiectul principal; sunt utilizate viteze reduse de declanşare pentru a capta fundalul în timpul nopţii sau în cazul unei lumini slabe.

Z

Sincronizare perdea posterioară Bliţul se declanşează exact înainte de închiderea declanşatorului, creând efectul unui şuvoi de lumină în spatele subiecţilor în mişcare.

C

34

Automat cu reducere ochi roşii

Acest aparat foto utilizează modul avansat de reducere ochi roşii („Punct fixare ochi roşii încorporat în aparatul foto”). Înaintea declanşării bliţului principal, sunt descărcate repetat pre-bliţuri la intensitate redusă, atenuând efectul de ochi roşii. Dacă aparatul detectează „ochi roşii” la realizarea unei fotografii, funcţia Nikon „Punct fixare ochi roşii încorporat în aparatul foto” procesează imaginea înainte ca aceasta să fie înregistrată. Reţineţi următoarele atunci când fotografiaţi: • Datorită descărcării pre-bliţurilor, va apărea o întârziere uşoară între apăsarea butonului de declanşare şi efectuarea fotografiei. • Durata de timp necesară pentru salvarea fotografiei creşte uşor. • În anumite situaţii, modul avansat de reducere ochi roşii poate să nu producă rezultatele dorite. • În situaţii extrem de rare, zonele care nu sunt afectate de acest efect ar putea fi afectate de procesarea în modul avansat de reducere ochi roşii; în aceste cazuri, alegeţi un alt mod şi încercaţi din nou. Atunci când Red-eye reduction (Reducere ochi roşii) (A163) din meniul de setare este stabilită la Pre-flash off (Pre-bliţ dezactivat), declanşatorul este eliberat imediat după apăsarea până la capăt a butonului de declanşare, fără a se descărca pre-bliţuri înaintea bliţului principal.


Utilizarea bliţului

Setarea modului bliţ

1

Apăsaţi butonul m (ridicare bliţ). Bliţul încorporat se va ridica. • Atunci când bliţul încorporat este coborât, modul bliţ va fi fixat la setarea W (dezactivat).

Fotografierea şi redarea de bază: Modul A (Automat)

2

Apăsaţi m (mod bliţ) pe selectorul multiplu. • Se afişează meniul modului bliţ.

3

Apăsaţi H sau I pe selectorul multiplu pentru a alege modul dorit şi apăsaţi butonul k. • Pictograma pentru modul bliţ selectat este afişată în partea de sus a monitorului. • Dacă U (automat) este aplicat, D este afişat doar pentru câteva secunde, chiar dacă indicatorii (A15) monitorului sunt porniţi. • Dacă o setare nu este aplicată prin apăsarea butonului k în decurs de câteva secunde, selecţia va fi anulată.

Flash mode

1/250

B

F5.6

17

Coborârea bliţului încorporat

Atunci când nu utilizaţi bliţul încorporat, apăsaţi-l uşor în jos.

35


Utilizarea bliţului

B

Fotografierea când lumina este slabă şi când bliţul este dezactivat (W)

• Se recomandă folosirea unui trepied pentru stabilizarea aparatului pe timpul fotografierii, evitând astfel efectele produse de tremuratul aparatului foto. Atunci când aparatul foto este stabilizat prin intermediul unui trepied, setaţi Vibration reduction (Reducere vibraţie) (A160) la Off (Dezactivat) în meniul de setare (A152). • Indicatorul E este afişat atunci când aparatul foto măreşte automat sensibilitatea. Fotografiile făcute atunci când E este afişat pot apărea pătate. • Atunci când se fotografiază la viteze de declanşare reduse în locuri întunecoase, este posibil să se activeze funcţia de reducere a zgomotului. Dacă funcţia de reducere a zgomotului acţionează, salvarea imaginilor poate dura mai mult.

B Fotografierea şi redarea de bază: Modul A (Automat)

36

Notă despre utilizarea bliţului

Reflexiile prafului din atmosferă pot să apară ca pete luminoase în fotografie. Pentru a reduce aceste reflexii, setaţi bliţul pe W (Dezactivat) sau fotografiaţi cu bliţul încorporat coborât.

C

Indicatorul bliţului

Indicatorul bliţului arată starea bliţului atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. • Aprins: Bliţul se va declanşa când se face fotografia. • Clipeşte: Bliţul se încarcă. Aşteptaţi câteva secunde şi reîncercaţi. • Stins: Bliţul nu se va declanşa când se face fotografia.

C

Setarea modului bliţ

Setarea implicită a modului bliţ variază în funcţie de modul de fotografiere. • Modul A (automat): U bliţ automat. • x (selector automat scene): U bliţ automat. Aparatul foto setează modul bliţ în funcţie de modul scenă pe care l-a stabilit automat. • SCENE: setarea variază în funcţie de scenă (A45 până la 52). • F (portret inteligent): U bliţ automat (atunci când funcţia ochi deschişi este dezactivată), fixat la W fără bliţ (atunci când funcţia Ochi deschişi este activată) (A58). • s (urmărire subiect): U bliţ automat. • d (continuu sport): fixat la W fără bliţ. • A, B, C, D: U bliţ automat. Bliţul nu poate fi utilizat simultan cu anumite funcţii. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Funcţii care nu pot fi aplicate simultan” (A96). În următoarele situaţii, setarea pentru modul bliţ rămâne stocată în memoria aparatului chiar şi după oprirea acestuia. • Atunci când se utilizează modurile de fotografiere A, B, C sau D • Atunci când se fotografiază în modul A (automat) utilizând V (automat cu reducere ochi roşii)


Fotografierea cu autodeclanşator Autodeclanşatorul este util atunci când doriţi să realizaţi fotografii cu dvs., de exemplu fotografii de grup sau când doriţi să reduceţi efectele produse de tremuratul aparatului în momentul apăsării butonului de declanşare. Puteţi selecta un temporizator de două sau de zece secunde. Atunci când folosiţi autodeclanşatorul, se recomandă utilizarea unui trepied. Atunci când aparatul foto este stabilizat prin intermediul unui trepied, setaţi Vibration reduction (Reducere vibraţie) (A160) la Off (Dezactivat) în meniul de setare (A152).

1

Apăsaţi n (autodeclanşator) pe selectorul multiplu. • Se afişează meniul autodeclanşatorului.

Apăsaţi H sau I pe selectorul multiplu pentru a alege 10s sau 2s şi apăsaţi butonul k.

10s 2s

• 10s (zece secunde): potrivit pentru portrete memoriale. • 2s (două secunde): potrivit pentru reducerea efectelor produse de tremuratul aparatului foto. • Se afişează modul selectat pentru autodeclanşator. • Dacă o setare nu este aplicată prin apăsarea butonului k în decurs de câteva secunde, selecţia va fi anulată.

3

Încadraţi imaginea şi apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate.

Self-timer

10

Fotografierea şi redarea de bază: Modul A (Automat)

2

• Focalizarea şi expunerea vor fi setate.

4

Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt. • Autodeclanşatorul va porni, iar numărul de secunde rămase până la eliberarea declanşatorului este afişat pe monitor. Indicatorul luminos autodeclanşator va clipi. Indicatorul luminos încetează să clipească cu o secundă înainte de realizarea fotografiei şi rămâne aprins până când declanşatorul este eliberat. • După eliberarea declanşatorului, autodeclanşatorul comută la OFF (Dezactivat). • Pentru a opri temporizatorul înainte ca o fotografie să fie făcută, apăsaţi butonul de declanşare încă o dată.

1/250

F5.6

1/250

F5.6

9

37


Utilizarea modului focalizare Alegeţi un mod de focalizare în funcţie de subiect şi compoziţie.

Fotografierea şi redarea de bază: Modul A (Automat)

A

Focalizarea automată Aparatul foto reglează automat focalizarea în funcţie de distanţa până la subiect. Utilizaţi atunci când distanţa de la subiect până la obiectiv este de 50 cm ori mai mare sau de 1,7 m ori mai mare atunci când aparatul foto este transfocat la maximum.

D

Primplan macro Utilizaţi pentru primplanuri având ca subiect flori sau obiecte de mici dimensiuni. Distanţa cea mai apropiată la care se poate fotografia variază în funcţie de factorul de mărire al zoomului. În poziţia de zoom unde pictograma F şi indicatorul zoomului de pe monitor strălucesc în culoarea verde (porţiunea de unghi larg începând de la pictograma K), aparatul foto poate focaliza pe subiecţi aflaţi la o distanţă de până la aproximativ 10 cm de obiectiv. În poziţia de zoom centrală, între porţiunea de unghi larg maxim şi pictograma K, aparatul foto poate focaliza pe subiecţi aflaţi la o distanţă de până la aproximativ 1 cm de obiectiv.

B

Infinit Utilizaţi atunci când fotografiaţi scene la distanţă printr-o fereastră sau atunci când fotografiaţi peisaje. Atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate, zona de focalizare sau indicatorul de focalizare (A8) strălucesc întotdeauna în culoarea verde. Cu toate acestea, este posibil ca aparatul foto să nu poată focaliza pe obiectele din apropiere. Modul bliţ este setat la W (dezactivat).

E

Focalizare manuală Focalizarea poate fi reglată pentru orice subiect aflat la o distanţă de la 1 cm până la infinit faţă de obiectiv (A40).

Modurile de focalizare disponibile în fiecare mod de fotografiere A

A, B, C, D, M

A (Focalizare automată)

w1

w1

D (Primplan macro)

w

w

B (Infinit)

w

w

w

E (Focalizare manuală) 1 2

38

y

x

F

s

d

w

w

w1

w

w

w

3 2

3

Setarea implicită pentru fiecare mod de fotografiere. Modurile de focalizare disponibile şi setarea implicită variază în funcţie de modurile scenă diferite (A45 până la 52). Aparatul foto setează modul de focalizare în funcţie de modul scenă pe care l-a stabilit automat (A43).

C

Setarea pentru modul focalizare

• Pentru modurile de fotografiere A, B, C şi D, setarea modificată pentru modul de focalizare rămâne stocată în memoria aparatului foto chiar şi după oprirea acestuia. • Modul focalizare nu poate fi utilizat simultan cu anumite funcţii. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Funcţii care nu pot fi aplicate simultan” (A96).


Utilizarea modului focalizare

Setarea modului focalizare

1

Apăsaţi p (mod focalizare) pe selectorul multiplu. • Se afişează meniul modului focalizare.

Focus

Apăsaţi H sau I pe selectorul multiplu pentru a alege modul de focalizare dorit şi apăsaţi butonul k. • Se afişează modul selectat pentru modul focalizare. • Atunci când este aplicat modul A (focalizare automată), P este afişat doar pentru câteva secunde, chiar dacă indicatoarele monitorului (A15) sunt pornite. • Dacă o setare nu este aplicată prin apăsarea butonului k în decurs de câteva secunde, selecţia va fi anulată.

C

1/250

F5.6

17

Fotografierea şi redarea de bază: Modul A (Automat)

2

Primplan macro

Atunci când se utilizează modurile de fotografiere A, B, C, D sau M, dacă Autofocus mode (Mod focalizare automată) (A93) este setat la Full-time AF (AF permanent), aparatul foto va continua să focalizeze până când apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate şi focalizarea se blochează. În timp ce aparatul foto focalizează, se va auzi un sunet specific. Atunci când se utilizează alte moduri de fotografiere, funcţia Full-time AF (AF permanent) este activată automat dacă modul macro este pornit.

C

Infinit

Dacă setaţi modul de focalizare la Infinit atunci când utilizaţi modul A (automat), modurile A, B, C, D şi M sau modul d (Continuu sport), zona de focalizare nu va fi afişată pe ecran.

39


Utilizarea modului focalizare

Utilizarea focalizării manuale Este disponibilă atunci când modul de fotografiere este A, B, C, D, M sau d (continuu sport). Selectaţi un mod de fotografiere prin intermediul selectorului de moduri (A42).

1

Apăsaţi p (mod focalizare) pe selectorul multiplu pentru a afişa meniul de setare pentru modul focalizare.

Fotografierea şi redarea de bază: Modul A (Automat)

• Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege E (focalizare manuală) şi apăsaţi butonul k. W este afişat în partea de sus a monitorului. • Centrul imaginii va fi mărit şi afişat pe ecran.

2

Apăsaţi H sau I pe selectorul multiplu pentru a regla focalizarea. • • • •

3

Reglaţi focalizarea în timp ce vizualizaţi imaginea pe monitor. Apăsaţi H pentru a focaliza pe subiecţi aflaţi la depărtare. Apăsaţi I pentru a focaliza pe subiecţi aflaţi în apropiere. Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate pentru verificarea compoziţiei. Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a fotografia.

40

F5.6

1/250

F5.6

1/250

F5.6

Apăsaţi butonul k. • Focalizarea setată este blocată. Puteţi continua fotografierea cu focalizarea blocată. • Pentru a regla din nou focalizarea, repetaţi paşii de la 1 la 3. • Pentru a comuta la focalizarea automată, reveniţi la pasul 1 şi alegeţi oricare altă setare, în afară de E.

C

1/250

Apăsaţi butonul k pentru verificarea câmpului de vizualizare. • Câmpul de vizualizare şi secţiunea mărită din centru a imaginii vor fi afişate împreună. • Apăsaţi butonul de declanşare în acest moment pentru a realiza fotografia.

4

Focus

17

E (Focalizare manuală)

• Prin apăsarea butonului de declanşare până la jumătate se poate previzualiza profunzimea aproximativă de câmp (zona focalizată din spatele şi din faţa subiectului). • Zoomul digital nu este disponibil.


Reglarea luminozităţii (Compensare expunere) Compensarea expunerii este utilizată pentru a modifica expunerea de la valoarea sugerată de aparatul foto pentru ca fotografiile să fie mai luminoase sau mai întunecate.

1

Apăsaţi o (compensare expunere) pe selectorul multiplu. • Se afişează ghidul pentru compensarea expunerii. • Compensarea expunerii nu este disponibilă pentru modul D (manual).

Apăsaţi H sau I pe selectorul multiplu pentru a alege compensarea şi apăsaţi butonul k. • Pentru ca subiectul să apară mai luminos: reglaţi compensarea expunerii înspre „+”. • Pentru ca subiectul să apară mai întunecat: reglaţi +0.3 compensarea expunerii înspre „–”. • Compensarea expunerii poate fi setată la valori cuprinse între –2,0 şi +2,0 EV. • Atunci când este aplicată o valoare a compensării expunerii diferită de 0.0, valoarea este afişată pe monitor împreună cu pictograma H. • Pentru a anula setarea pentru compensarea expunerii, schimbaţi valoarea la 0.0 şi apăsaţi butonul k.

3

Apăsaţi butonul de declanşare pentru a efectua fotografia. • Apăsarea la pasul 2 a butonului de declanşare în locul butonului k va permite realizarea fotografiilor cu valoarea specificată pentru compensarea expunerii, deşi funcţia prioritate faţă (A91) nu va fi disponibilă.

C

1/250

F5.6

Fotografierea şi redarea de bază: Modul A (Automat)

2

17

Valoarea compensării expunerii

Pentru modurile de fotografiere A, B şi C, setarea pentru compensarea expunerii va rămâne stocată în memoria aparatului foto chiar şi după oprirea acestuia.

D

Utilizarea compensării expunerii

• Aparatul foto tinde să seteze o expunere mai scăzută atunci când cadrul este dominat de obiecte puternic iluminate (de exemplu suprafeţe de apă, de nisip sau zăpadă însorite) sau când fundalul este mult mai luminos decât subiectul principal. În acest caz, se recomandă utilizarea compensării pozitive. • Aparatul foto tinde să seteze o expunere mai ridicată atunci când cadrul este dominat de obiecte foarte întunecate (de exemplu un grup de frunze verzi întunecate) sau când fundalul este mult mai întunecat decât subiectul principal. În acest caz, se recomandă utilizarea compensării negative.

41


Mai multe despre fotografiere

Selectarea unui mod de fotografiere (Selectorul de moduri) Atunci când selectorul de moduri este rotit în dreptul semnului, aparatul foto comută la modurile de fotografiere corespunzătoare, prezentate în continuare.

Auto mode

A Auto mode (Mod automat) (A26) Mai multe despre fotografiere

Alegeţi acest mod simplu, un mod „vizează şi fotografiază” automat, potrivit pentru utilizatorii începători ai aparatelor foto digitale.

M User settings (Setări utilizator) (A98) Salvaţi setările făcute în modurile de fotografiere A, B, C şi D. După salvarea setărilor, puteţi fotografia cu setările utilizate mai frecvent prin simpla comutare la acest mod.

d Sport continuous (Continuu sport) (A62) Fotografierea continuă a imaginilor este efectuată la viteze mari.

y Scenă (A45) Alegeţi acest mod pentru reglarea automată a setărilor pentru a se potrivi tipului de subiect selectat. x Scene auto selector (Selector automat scene) (A43) Prin simpla încadrare a unei imagini, aparatul foto selectează automat modul scenă optim pentru o fotografiere mai simplă.

42

A, B, C, D (A66) Alegeţi aceste moduri pentru a obţine un control mai bun asupra vitezei de declanşare şi a diafragmei.

s Subject tracking (Urmărire subiect) (A59) Alegeţi acest mod pentru a fotografia subiecţi în mişcare. Odată ce aţi înregistrat un subiect pe care să focalizaţi, zona de focalizare se mişcă şi urmăreşte subiectul. F Smart portrait (Portret inteligent) (A55) Aparatul foto detectează figurile zâmbitoare utilizând funcţia Prioritate faţă şi eliberează automat declanşatorul. Funcţia Estompare piele face ca pielea subiectului să pară mai netedă.


Fotografiere adecvată scenei Fotografierea în modul scenă selectat de aparatul foto (Selector automat scene) Prin simpla încadrare a unei imagini, aparatul foto selectează automat modul scenă optim pentru o fotografiere mai simplă. Atunci când aparatul foto este îndreptat spre un subiect şi se află în modul selector automat scene x, aparatul foto va selecta automat unul dintre următoarele moduri scenă. • Auto mode (Mod automat) (fotografiere tipică)

• Night landscape (Peisaj de noapte) (A49)

• Portrait (Portret) (A45)

• Close-up (Primplan) (A49)

• Landscape (Peisaj) (A46)

• Backlight (Iluminare fundal) (A51)

1

Rotiţi selectorul de moduri la x. • Selectorul automat de scene va fi activat. • Dacă bliţul încorporat nu este ridicat, se va afişa mesajul The flash is lowered. (Bliţul este coborât.). • Apăsaţi butonul m (ridicare bliţ) pentru a ridica bliţul încorporat.

2

1/250

F5.6

17

1/250

F5.6

17

Mai multe despre fotografiere

• Night portrait (Portret de noapte) (A47)

Încadraţi subiectul, apoi fotografiaţi. • Atunci când aparatul foto selectează automat un mod scenă, pictograma pentru modul fotografiere se schimbă în pictograma pentru modul scenă activat la momentul respectiv. d: Auto mode (Mod automat) e: Portrait (Portret) f: Landscape (Peisaj)

g: Night landscape (Peisaj de noapte) i: Close-up (Primplan) j: Backlight (Iluminare fundal)

h: Night portrait (Portret de noapte) • Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate pentru a seta focalizarea şi expunerea. Atunci când subiectul este focalizat, zona de focalizare (zona de focalizare activă) străluceşte în culoarea verde. • Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a fotografia.

43


Fotografiere adecvată scenei

B

Notă referitoare la modul Selector automat scene

În funcţie de condiţiile de fotografiere, este posibil ca aparatul foto să nu selecteze modul scenă dorit. În acest caz, comutaţi la modul A (Automat) (A26) sau alegeţi manual modul scenă dorit (A45).

C

Focalizarea în modul Selector automat scene

• În modul selector automat scene, aparatul foto detectează şi focalizează pe o figură (pentru mai multe informaţii, consultaţi „Fotografierea cu funcţia Prioritate faţă” (A91)). • Dacă se afişează pictograma pentru modul de fotografiere d sau dacă modul i (primplan) este utilizat, aparatul foto va focaliza automat în zona (una din nouă) care conţine subiectul cel mai apropiat de aparat. Acest lucru este similar setării Auto (Automat) din AF area mode (Mod zonă AF) (A90).

C

Fotografiere peisaj de noapte în modul Selector automat scene

Mai multe despre fotografiere

Când setarea este comutată pe g (peisaj de noapte) în modul Selector automat de scene, atmosfera peisajului de noapte este captată cu o viteză mică de declanşare (nu se realizează fotografierea continuă), faţă de Night landscape (Peisaj de noapte) (A49) în modul scenă. Recomandăm menţinerea stabilităţii aparatului cu un trepied. • Setaţi Vibration reduction (Reducere vibraţie) (A160) la Off (Dezactivat) când folosiţi trepiedul pentru stabilizarea aparatului în timpul fotografierii.

C

Notă despre bliţ

Atunci când bliţul încorporat este coborât, setarea pentru bliţ este fixată la dezactivat şi W apare în partea superioară a monitorului. Asiguraţi-vă că ridicaţi bliţul încorporat (A35) în situaţiile în care acesta este necesar, de exemplu în locuri întunecate sau atunci când subiectul este situat pe un fundal iluminat.

C

Funcţii disponibile în modul Selector automat scene

• Zoomul digital nu este disponibil. • Pot fi aplicate setările pentru modul bliţ (A34) U (automat) (setare implicită) şi W (dezactivat). Dacă se aplică setarea U (automat), aparatul foto alege automat setarea pentru modul bliţ considerată optimă pentru modul scenă selectat. Dacă se aplică setarea W (dezactivat), bliţul nu se declanşează, indiferent de condiţiile de fotografiere. • Setările pentru autodeclanşator (A37) şi compensarea expunerii (A41) pot fi modificate. • Butonul p (mod focalizare) (A12, 38) de pe selectorul multiplu nu poate fi utilizat. • Dacă apăsaţi butonul d pentru afişarea meniului x (selector automat scene), puteţi seta Image quality (Calitate imagine) (A75) şi Image size (Dimensiune imagine) (A76). Modificările efectuate la setările pentru calitatea şi dimensiunea imaginii se aplică tuturor modurilor de fotografiere (cu excepţia modului continuu sport şi a modului de fotografiere M).

44


Fotografiere adecvată scenei

Selectarea scenelor pentru fotografiere (Mod scenă) Setările aparatului foto sunt optimizate automat pentru tipul de subiect selectat. Sunt disponibile următoarele moduri scenă. g Beach/snow (Plajă/zăpadă)

k Close-up (Primplan) n Copy (Copiere)

c Landscape (Peisaj)

h Sunset (Asfinţit)

u Food (Alimente)

e Night portrait (Portret de noapte)

i Dusk/dawn (Înserare/zori)

l Museum (Muzeu)

f Party/indoor (Petrecere/interior)

j Night landscape (Peisaj de noapte)

m Fireworks show (Spectacol artificii)

o Backlight (Iluminare fundal) D Backlit scene HDR (Scenă cu fundal iluminat HDR) p Panorama assist (Asistenţă panoramă)

Setarea modului scenă

1

Rotiţi selectorul de moduri la y. • Aparatul foto intră în modul scenă. Setarea implicită este b (portret).

2

Apăsaţi butonul d pentru a afişa ecranul meniului scenă, alegeţi scena dorită prin intermediul selectorului multiplu şi apăsaţi butonul k. • Comutaţi la fila C dacă meniul scenă nu este afişat (A13).

3

Mai multe despre fotografiere

b Portrait (Portret)

Scene menu Portrait Landscape Night portrait Party/indoor Beach/snow Sunset Dusk/dawn

Încadraţi subiectul, apoi fotografiaţi. • Pentru modurile scenă care utilizează bliţul, asiguraţi-vă că apăsaţi butonul m (ridicare bliţ) pentru a ridica bliţul încorporat înainte de fotografiere.

D

1/250

F5.6

Calitatea şi dimensiunea imaginii

Dacă apăsaţi butonul d pentru afişarea meniului C (scenă), puteţi seta Image quality (Calitate imagine) (A75) şi Image size (Dimensiune imagine) (A76). Modificările efectuate la setările pentru calitatea şi dimensiunea imaginii se aplică tuturor modurilor de fotografiere (cu excepţia modului continuu sport şi a modului de fotografiere M).

45


Fotografiere adecvată scenei

Caracteristici Următoarele pictograme sunt utilizate pentru descrieri în această secţiune: X= mod bliţ atunci când bliţul încorporat este ridicat (A34); n= autodeclanşator (A37); p= mod focalizare (A38); o= compensare expunere (A41).

Q

b Portrait (Portret)

Folosiţi acest mod pentru portrete în care subiectul principal se detaşează clar. • Aparatul foto detectează şi focalizează automat pe o figură (pentru mai multe informaţii, consultaţi „Fotografierea cu funcţia Prioritate faţă” (A91)). Mai multe despre fotografiere

• Dacă aparatul foto detectează mai multe figuri, va focaliza pe figura cea mai apropiată. • După ce funcţia Estompare piele netezeşte aspectul pielii subiectului (pentru maximum trei persoane), înregistraţi imaginea (A56). • Dacă aparatul foto nu detectează nicio figură, va focaliza pe subiectul aflat în centrul cadrului. • Zoomul digital nu este disponibil. X *

V*

n

Dezactivat*

p

A

o

0.0*

o

0.02

Pot fi selectate alte setări.

Q

c Landscape (Peisaj)

Folosiţi acest mod pentru redarea intensă a peisajelor naturale şi a peisajelor urbane. • Aparatul foto focalizează la infinit. Atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate, zona de focalizare sau indicatorul de focalizare (A8) strălucesc întotdeauna în culoarea verde; cu toate acestea, este posibil ca obiectele din primplan să nu fie focalizate. • Dispozitivul iluminare asistenţă AF (A163) nu se aprinde. X 1 2

46

W

n

Dezactivat1

p

B

Autodeclanşatorul este disponibil. Pot fi selectate alte setări.

Q: Indică faptul că fotografiile realizate în acest mod scenă sunt procesate automat pentru reducerea zgomotului şi din acest motiv, vor necesita un timp mai îndelungat pentru salvare.


Fotografiere adecvată scenei

OQ

e Night portrait (Portret de noapte)

X 1 2

V1

n

Dezactivat2

p

A

o

0.02

o

0.02

Bliţ de umplere cu sincronizare lentă şi reducere ochi roşii. Pot fi selectate alte setări.

f Party/indoor (Petrecere/interior) Potrivit pentru fotografierea la petreceri. Captează efectul lumânărilor şi al altor lumini de interior din fundal. • Aparatul focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului. • Ţineţi aparatul foto ferm, deoarece fotografiile sunt uşor afectate de tremuratul aparatului foto. Atunci când fotografiaţi în condiţii de iluminare redusă, se recomandă utilizarea unui trepied. Setaţi Vibration reduction (Reducere vibraţie) (A160) la Off (Dezactivat) atunci când utilizaţi un trepied pentru a stabiliza aparatul foto în timpul fotografierii. X 1 2

V1

n

Dezactivat2

p

A

Mai multe despre fotografiere

Utilizaţi acest mod pentru portrete de subiecţi umani, fotografiate noaptea, în faţa unei lumini din fundal. Pentru iluminarea subiectului se utilizează bliţul, în timp ce atmosfera fundalului este păstrată. • Fotografiaţi imaginile cu bliţul încorporat ridicat. • Aparatul foto detectează şi focalizează automat pe o figură (pentru mai multe informaţii, consultaţi „Fotografierea cu funcţia Prioritate faţă” (A91)). • Dacă aparatul foto detectează mai multe figuri, va focaliza pe figura cea mai apropiată. • După ce funcţia Estompare piele netezeşte aspectul pielii subiectului (pentru maximum trei persoane), înregistraţi imaginea (A56). • Dacă aparatul foto nu detectează nicio figură, va focaliza pe subiectul aflat în centrul cadrului. • Zoomul digital nu este disponibil.

Poate comuta automat la sincronizare lentă cu reducere ochi roşii. Pot fi selectate alte setări. Pot fi selectate alte setări.

O: Indică faptul că se recomandă utilizarea unui trepied atunci când se foloseşte acest mod scenă. Setaţi Vibration reduction (Reducere vibraţie) (A160) la Off (Dezactivat) atunci când utilizaţi un trepied. Q: Indică faptul că fotografiile realizate în acest mod scenă sunt procesate automat pentru reducerea zgomotului şi din acest motiv, vor necesita un timp mai îndelungat pentru salvare.

47


Fotografiere adecvată scenei

Q

g Beach/snow (Plajă/zăpadă)

Captează luminozitatea unor subiecte, cum ar fi câmpurile de zăpadă, plajele sau suprafeţele de apă însorite. • Aparatul focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului.

X *

U*

n

Dezactivat*

p

A

0.0*

o

0.0*

o

0.0*

Pot fi selectate alte setări.

OQ

h Sunset (Asfinţit) Mai multe despre fotografiere

o

Păstrează profunzimea nuanţelor la apus şi la răsărit. • Aparatul focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului.

X

W*

n

Dezactivat*

p

A

* Pot fi selectate alte setări.

OQ

i Dusk/dawn (Înserare/zori)

Păstrează culorile diluate ce se văd în lumina naturală înainte de răsărit sau după apus. • Aparatul foto focalizează la infinit. Atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate, zona de focalizare sau indicatorul de focalizare (A8) strălucesc întotdeauna în culoarea verde; cu toate acestea, este posibil ca obiectele din primplan să nu fie focalizate. • Dispozitivul iluminare asistenţă AF (A163) nu se aprinde. X *

48

W

n

Dezactivat*

p

B

Pot fi selectate alte setări.

O: Indică faptul că se recomandă utilizarea unui trepied atunci când se foloseşte acest mod scenă. Setaţi Vibration reduction (Reducere vibraţie) (A160) la Off (Dezactivat) atunci când utilizaţi un trepied. Q: Indică faptul că fotografiile realizate în acest mod scenă sunt procesate automat pentru reducerea zgomotului şi din acest motiv, vor necesita un timp mai îndelungat pentru salvare.


Fotografiere adecvată scenei

Q

j Night landscape (Peisaj de noapte)

X *

W

n

Dezactivat*

p

B

o

0.0*

Pot fi selectate alte setări.

k Close-up (Primplan) Q Fotografiaţi flori, insecte şi alte obiecte mici aflate în zona apropiată. • Setarea pentru modul focalizare (A38) va fi modificată la D (primplan macro), iar aparatul foto aplică automat zoomul la poziţia pentru cea mai apropiată distanţă la care aparatul poate focaliza.

Mai multe despre fotografiere

Această funcţie vă permite să fotografiaţi peisaje de noapte cu zgomot şi tremurat al aparatului minime. Atunci când pictograma j din partea stângă sus a ecranului străluceşte în culoarea verde şi butonul de declanşare este apăsat până la capăt, imaginile sunt fotografiate continuu la viteză ridicată. Aparatul foto combină imaginile fotografiate pentru a salva o singură fotografie. • Aparatul focalizează la infinit. Atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate, zona de focalizare sau indicatorul de focalizare (A8) se strălucesc întotdeauna în verde. Cu toate acestea, întrucât aparatul foto focalizează la infinit, este posibil să nu poată focaliza pe obiectele din apropiere. • După ce apăsaţi butonul de declanşare până la capăt, menţineţi aparatul foto stabil până când se afişează imaginea statică. Nu opriţi aparatul foto decât după ce afişajul monitorului revine la afişajul de fotografiere. • Unghiul de câmp (zona înregistrată) al imaginii stocate este mai mic decât zona vizibilă pe monitor în timpul fotografierii. • Zoomul digital nu este disponibil. • Dispozitivul iluminare asistenţă AF (A163) nu se aprinde.

• Distanţa cea mai mică la care se poate fotografia variază în funcţie de factorul de mărire al zoomului. În poziţia de zoom unde pictograma F şi indicatorul zoomului de pe monitor strălucesc în culoarea verde (porţiunea de unghi larg începând de la pictograma K), aparatul foto poate focaliza pe subiecţi aflaţi la o distanţă de până la aproximativ 10 cm de obiectiv. În poziţia de zoom centrală, între porţiunea de unghi larg maxim şi pictograma K, aparatul foto poate focaliza pe subiecţi aflaţi la o distanţă de până la aproximativ 1 cm de obiectiv. • AF area mode (Mod zonă AF) va fi schimbat la Manual pentru a activa zona de focalizare care urmează să fie aleasă (A90). Apăsaţi butonul k şi H, I, J sau K pe selectorul multiplu pentru a deplasa zona de focalizare. Atunci când poziţia zonei de focalizare este setată prin apăsarea butonului k, modul bliţ, autodeclanşatorul sau setările pentru compensarea expunerii pot fi reglate. • Aparatul focalizează continuu până când focalizarea este blocată prin apăsarea până la jumătate a butonului de declanşare. • Deoarece fotografiile sunt uşor afectate de tremuratul aparatului, asiguraţi-vă că Vibration reduction (Reducere vibraţie) (A160) este activată şi menţineţi aparatul foto stabil. X 1 2

U1

n

Dezactivat2

p

p

o

0.02

Alte setări pot fi selectate. Când se fotografiază cu bliţ, reţineţi că este posibil ca bliţul să nu poată lumina întregul subiect la distanţe mai mici de 50 cm. Pot fi selectate alte setări.

49


Fotografiere adecvată scenei u Food (Alimente) Utilizaţi acest mod pentru a fotografia alimente. • Setarea pentru modul focalizare (A38) va fi modificată la D (primplan macro), iar aparatul foto aplică automat zoomul la poziţia pentru cea mai apropiată distanţă la care aparatul poate focaliza.

Mai multe despre fotografiere

• Distanţa cea mai mică la care se poate fotografia variază în funcţie de factorul de mărire al zoomului. În poziţia de zoom unde pictograma F şi indicatorul zoomului de pe monitor strălucesc în culoarea verde (porţiunea de unghi larg începând de la pictograma K), aparatul foto poate focaliza pe subiecţi aflaţi la o distanţă de până la aproximativ 10 cm de obiectiv. În poziţia de zoom centrală, între porţiunea de unghi larg maxim şi pictograma K, aparatul foto poate focaliza pe subiecţi aflaţi la o distanţă de până la aproximativ 1 cm de obiectiv. • Puteţi regla nuanţa pe afişajul cursorului din partea stângă a monitorului. Dacă apăsaţi pe H, nuanţa de roşu se intensifică, iar dacă apăsaţi pe I, va creşte nuanţa de albastru. Reglajele nuanţei rămân stocate în memoria aparatului chiar şi după oprirea acestuia. 1/250

F5.6

X *

W

n

Dezactivat*

p

p

o

0.0*

o

0.01

Pot fi selectate alte setări.

l Museum (Muzeu) Utilizat la interioare unde fotografierea cu bliţ este interzisă (de exemplu în muzee şi galerii de artă) sau în alte situaţii în care nu doriţi utilizarea bliţului. • Aparatul focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului. • La fotografiere este utilizat BBS (Selector cea mai bună fotografiere) (A86). • Deoarece fotografiile sunt uşor afectate de tremuratul aparatului, asiguraţi-vă că Vibration reduction (Reducere vibraţie) (A160) este activată şi menţineţi aparatul foto stabil. • Dispozitivul iluminare asistenţă AF (A163) nu se aprinde. X

50

17

• AF area mode (Mod zonă AF) va fi schimbat la Manual pentru a activa zona de focalizare care urmează să fie aleasă (A90). Apăsaţi butonul k şi H, I, J sau K pe selectorul multiplu pentru a deplasa zona de focalizare. Atunci când poziţia zonei de focalizare este setată prin apăsarea butonului k, setările pentru ajustarea nuanţei, autodeclanşator şi compensarea expunerii pot fi reglate. • Aparatul focalizează continuu până când focalizarea este blocată prin apăsarea până la jumătate a butonului de declanşare. • Deoarece fotografiile sunt uşor afectate de tremuratul aparatului, asiguraţi-vă că Vibration reduction (Reducere vibraţie) (A160) este activată şi menţineţi aparatul foto stabil.

1 2

W

n

Dezactivat1

Pot fi selectate alte setări. D (primplan macro) poate fi selectat.

p

A2


Fotografiere adecvată scenei

OQ

m Fireworks show (Spectacol artificii)

Pentru a captura expansiunea exploziei de lumină a artificiilor este folosită viteza de declanşare redusă. • Aparatul foto focalizează la infinit. Atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate, zona de focalizare sau indicatorul de focalizare (A8) strălucesc întotdeauna în culoarea verde; cu toate acestea, este posibil ca obiectele din primplan să nu fie focalizate. • Zoomul digital nu este disponibil. • Dispozitivul iluminare asistenţă AF (A163) nu se aprinde. X

W

n

Dezactivat

p

0.0

A2

o

0.01

A

o

0.0*

Q

n Copy (Copiere)

Asigură imagini clare ale textului sau ale unor desene pe planşe albe sau imprimate. • Aparatul focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului. • Utilizaţi împreună cu acest mod modul p (primplan macro) (A38) din modul de focalizare pentru a fotografia la distanţe mici. • E posibil ca textele şi desenele colorate să nu se vadă foarte clar. X 1 2

W1

n

Dezactivat1

p

Pot fi selectate alte setări. D (primplan macro) poate fi selectat.

Mai multe despre fotografiere

o

B

o Backlight (Iluminare fundal) Se foloseşte atunci când lumina vine din spatele subiectului, iar trăsăturile sau detaliile sunt umbrite. Bliţul se declanşează automat pentru a „umple” (ilumina) umbrele. • Fotografiaţi imagini cu bliţul încorporat ridicat. • Aparatul focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului. X *

X

n

Dezactivat*

p

Pot fi selectate alte setări.

O: Indică faptul că se recomandă utilizarea unui trepied atunci când se foloseşte acest mod scenă. Setaţi Vibration reduction (Reducere vibraţie) (A160) la Off (Dezactivat) atunci când utilizaţi un trepied. Q: Indică faptul că fotografiile realizate în acest mod scenă sunt procesate automat pentru reducerea zgomotului şi din acest motiv, vor necesita un timp mai îndelungat pentru salvare.

51


Fotografiere adecvată scenei D Backlit scene HDR (Scenă cu fundal iluminat HDR)

Mai multe despre fotografiere

Adecvată pentru fotografierea peisajelor cu contrast mare între zonele luminoase şi cele întunecate. Atunci când butonul de declanşare este apăsat până la capăt, imaginile fotografiate continuu la viteză ridicată sunt suprapuse şi următoarele două cadre sunt salvate: - Fotografia procesată cu Active D-Lighting (D-Lighting activ) (A95) - Fotografia obţinută prin suprapunere HDR (High Dynamic Range) • Al doilea cadru al fotografiilor înregistrate va fi cel obţinut în urma suprapunerii HDR. Atunci când numărul de expuneri rămase se reduce la un cadru, doar fotografia procesată cu Active D-Lighting (D­Lighting activ) este salvată. • Aparatul foto focalizează în centrul cadrului. • Pictograma D din partea stângă sus a monitorului îşi schimbă culoarea în verde atunci când există un contrast mare între zonele luminoase şi cele întunecate. • După ce apăsaţi butonul de declanşare până la capăt, menţineţi aparatul foto stabil până când se afişează imaginea statică. Este posibil să fie necesară o perioadă de timp mai lungă înainte de încheierea înregistrării. Nu opriţi aparatul foto decât după ce afişajul monitorului revine la afişajul de fotografiere. • Unghiul de câmp (zona înregistrată) al imaginii stocate este mai mic decât zona vizibilă pe monitor în timpul fotografierii. • Zoomul digital nu este disponibil. X *

W

n

Dezactivat*

p

A

o

0.0*

Pot fi selectate alte setări.

Q

p Panorama assist (Asistenţă panoramă)

Se foloseşte atunci când se realizează o serie de fotografii ce vor fi unite mai târziu într-o singură panoramă utilizând software-ul Panorama Maker livrat. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Fotografierea pentru panoramă” (A53). X 1 2

52

W1

n

Dezactivat1

p

A2

o

0.01

Pot fi selectate alte setări. D (primplan macro) sau B (infinit) pot fi selectate.

Q: Indică faptul că fotografiile realizate în acest mod scenă sunt procesate automat pentru reducerea zgomotului şi din acest motiv, vor necesita un timp mai îndelungat pentru salvare.


Fotografiere adecvată scenei

Fotografierea pentru panoramă Aparatul focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului. Folosiţi trepiedul pentru rezultate optime. Atunci când aparatul foto este stabilizat prin intermediul unui trepied, setaţi Vibration reduction (Reducere vibraţie) (A160) la Off (Dezactivat) în meniul de setare (A152).

1

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege p Panorama assist (Asistenţă panoramă) din meniul scenă şi apăsaţi butonul k (A45). • Pictograma I este afişată pentru a indica direcţia în care vor fi unite fotografiile.

Backlit scene HDR Panorama assist Image quality Image size

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege direcţia si apăsaţi butonul k. • Stabiliţi modul în care fotografiile vor fi unite în panorama completă; dreapta (I), stânga (J), sus (K) sau jos (L). • Pictograma galbenă pentru direcţia panoramei (II) se va 17 1/250 F5.6 deplasa în direcţia apăsată; apăsaţi butonul k pentru a alege direcţia. Va fi afişată o pictogramă albă de direcţie a panoramei (I) în direcţia selectată. • Dacă este necesar, aplicaţi la acest pas setările pentru modul bliţ (A34), autodeclanşator (A37), modul focalizare (A38) şi compensare expunere (A41). • Apăsaţi butonul k pentru a selecta din nou direcţia.

3

Mai multe despre fotografiere

2

Scene menu

Faceţi prima fotografie. • Fotografia va fi afişată pe un sfert din monitor.

1/250

4

F5.6

17

Faceţi a doua fotografie. • Potriviţi conturul fotografiei următoare astfel încât o treime din cadru să se suprapună pe fotografia anterioară şi apăsaţi butonul de declanşare. • Repetaţi până când aţi realizat numărul necesar de fotografii pentru a completa imaginea.

End

16

53


Fotografiere adecvată scenei

5

Apăsaţi butonul k atunci când fotografierea s-a încheiat. • Aparatul foto revine la pasul 2.

End

Mai multe despre fotografiere

B

14

Asistenţă panoramă

• Setaţi modul bliţ, autodeclanşatorul, modul focalizare şi compensarea expunerii înainte de realizarea primei fotografii. Aceste setări nu pot fi modificate după realizarea primei fotografii. Fotografiile nu pot fi şterse, zoomul şi setările pentru Image quality (Calitate imagine) (A75) sau Image size (Dimensiune imagine) (A76) nu pot fi reglate după realizarea primei fotografii. • Seria panoramei este finalizată dacă aparatul intră în modul veghe cu funcţia de oprire automată (A165) în timpul fotografierii. Se recomandă setarea unui interval de timp mai lung înainte ca funcţia de oprire automată să se activeze.

D

Indicatorul R (blocare expunere)

Atunci când se utilizează modul asistenţă panoramă, toate fotografiile din cadrul panoramei au aceeaşi expunere, focalizare şi acelaşi balans de alb ca şi prima fotografie a panoramei. La fotografierea primei imagini, R este afişat pentru a indica blocarea expunerii, a balansului de alb şi a focalizării. End

D

16

Panorama Maker

Instalaţi Panorama Maker de pe CD-ul Software Suite livrat. Transferaţi fotografiile în computer (A140) şi folosiţi Panorama Maker (A144) pentru a le uni într-o singură panoramă.

D 54

Informaţii suplimentare

Consultaţi „Numele fişierelor şi folderelor” (A181) pentru mai multe informaţii.


Fotografierea figurilor zâmbitoare (Mod portret inteligent) La setarea implicită, aparatul foto detectează figurile zâmbitoare utilizând funcţia prioritate faţă şi eliberează automat declanşatorul (funcţia cronometru zâmbet). Funcţia Estompare piele face ca pielea subiectului uman să pară mai netedă.

1

Rotiţi selectorul de moduri la F (portret inteligent). • Aparatul foto intră în modul portret inteligent.

Încadraţi imaginea. • Îndreptaţi aparatul foto către subiect. • Dacă aparatul foto detectează o figură, zona de focalizare ce cuprinde figura va fi afişată cu un chenar galben dublu, iar când focalizarea este blocată, chenarul galben dublu îşi va schimba culoarea în verde pentru un moment. 1/250 F5.6 • Pot fi detectate până la trei figuri. Atunci când aparatul foto detectează mai multe figuri, figura cea mai apropiată de centrul cadrului este încadrată cu un chenar galben dublu, iar celelalte cu chenare simple. • Atunci când se detectează mai multe figuri, apăsaţi butonul k pentru a alege pe care figură doriţi să focalizaţi. Apăsaţi J K pe selectorul multiplu pentru a alege figura pe care doriţi să focalizaţi şi apăsaţi butonul k.

3

Mai multe despre fotografiere

2

Declanşatorul este eliberat automat. • Dacă aparatul foto detectează un zâmbet pe figura încadrată cu chenar dublu, funcţia Smile timer (Cronometru zâmbet) (A57) eliberează automat declanşatorul. Dacă bliţul nu se declanşează, declanşatorul este eliberat de cinci ori la fiecare fotografiere şi fotografia în care apar cele mai multe persoane zâmbitoare va fi salvată. În momentul în care aparatul foto detectează o figură, indicatorul luminos autodeclanşator (A4) clipeşte. Imediat după eliberarea declanşatorului, indicatorul luminos autodeclanşator clipeşte rapid. De fiecare dată când declanşatorul este eliberat, aparatul foto repetă fotografierea automată cu funcţiile prioritate faţă şi detectare zâmbet. • Declanşatorul poate fi eliberat şi prin apăsarea butonului de declanşare. Dacă nu este detectată nicio figură, aparatul foto va focaliza pe subiectul aflat în centrul cadrului. • Atunci când declanşatorul este eliberat, aparatul foto finisează aspectul pielii subiectului, apoi înregistrează imaginea (Skin softening (Estompare piele) (A57)).

55


Fotografierea figurilor zâmbitoare (Mod portret inteligent)

4

Încheiaţi fotografierea. • Pentru a încheia fotografierea automată a figurilor zâmbitoare, opriţi aparatul, setaţi Smile timer (Cronometru zâmbet) la Off (Dezactivat) sau rotiţi selectorul de moduri pentru a alege un alt mod de fotografiere.

B

Note privind Modul portret inteligent

Mai multe despre fotografiere

• Zoomul digital nu este disponibil. • În anumite condiţii de fotografiere, este posibil ca figurile şi figurile zâmbitoare să nu fie detectate în mod corect. • Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Note referitoare la funcţia Prioritate faţă” (A92).

B

Note despre funcţia Estompare piele

• Atunci când se realizează fotografii cu funcţia estompare piele, durata de timp necesară pentru salvarea imaginilor creşte uşor. • În funcţie de condiţiile de fotografiere, chiar dacă aparatul foto detectează o figură pe monitor în momentul fotografierii, este posibil ca efectele funcţiei estompare piele să nu fie vizibile şi să nu se proceseze figura respectivă, ci alte zone. Dacă nu se obţine efectul scontat, setaţi Skin softening (Estompare piele) la Off (Dezactivat) şi fotografiaţi din nou. • Gradul efectului aplicat de funcţia estompare piele nu poate fi setat în timp ce se utilizează modurile scenă Portrait (Portret) sau Night portrait (Portret de noapte). • Funcţia estompare piele poate fi aplicată imaginilor şi după fotografierea acestora (A122).

C

Oprirea automată la utilizarea cronometrului zâmbet (Modul veghe)

Atunci când Smile timer (Cronometru zâmbet) este setat la On (Activat), funcţia oprire automată (A165) va opri aparatul foto în următoarele situaţii, în cazul în care nu se efectuează nicio operaţiune. • Aparatul foto nu poate detecta o figură. • Aparatul foto a detectat una sau mai multe figuri, dar nu poate detecta o figură zâmbitoare.

C

Funcţii disponibile în Modul portret inteligent

• Modul bliţ este dezactivat atunci când funcţia Blink proof (Ochi deschişi) este setată la On (Activat). Modul bliţ (A34) va fi schimbat la U (automat) atunci când funcţia Blink proof (Ochi deschişi) este setată la Off (Dezactivat) (pot fi selectate alte setări). • Compensarea expunerii (A41) poate fi reglată. • Dacă Smile timer (Cronometru zâmbet) este setat la Off (Dezactivat), autodeclanşatorul (A37) poate fi setat. • Modul de focalizare este setat la A (focalizare automată). • Dacă apăsaţi butonul d pentru afişarea meniului F (portret inteligent), puteţi modifica setările pentru Image quality (Calitate imagine), Image size (Dimensiune imagine), Skin softening (Estompare piele), Smile timer (Cronometru zâmbet) sau Blink proof (Ochi deschişi).

D 56

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Focalizarea automată” (A31).


Fotografierea figurilor zâmbitoare (Mod portret inteligent)

Meniul portret inteligent Apăsaţi butonul d (A13) pentru a afişa meniul portret inteligent şi utilizaţi selectorul multiplu (A12) pentru a modifica şi a aplica setările. Sunt disponibile următoarele opţiuni. Comutaţi la fila F dacă meniul portret inteligent nu este afişat (A13). • Smile timer (Cronometru zâmbet) şi Blink proof (Ochi deschişi) nu pot fi utilizate simultan.

Mai multe despre fotografiere

Image quality (Calitate imagine) Setările pentru Image quality (Calitate imagine) (A75) pot fi modificate. Modificările efectuate la setarea pentru calitatea imaginii se aplică tuturor modurilor de fotografiere (cu excepţia modului continuu sport şi a modului de fotografiere M). Image size (Dimensiune imagine) Setările pentru Image size (Dimensiune imagine) (A76) pot fi modificate. Modificările efectuate la setarea pentru dimensiunea imaginii se aplică tuturor modurilor de fotografiere (cu excepţia modului continuu sport şi a modului de fotografiere M). Skin softening (Estompare piele) Setaţi funcţia estompare piele. Când declanşatorul este eliberat, aparatul foto detectează până la trei figuri şi procesează imaginea pentru a finisa aspectul feţelor, apoi înregistrează imaginea. Efectul acestei funcţii poate fi setat la High (Ridicată), Normal (Normală) (setare implicită) şi Low (Scăzută). Atunci când este selectat Off (Dezactivat), funcţia estompare piele este dezactivată. • Dacă funcţia estompare piele este activată, pictograma pentru setarea curentă este afişată pe monitor în timpul fotografierii (A8). Atunci când este selectat Off (Dezactivat), pictograma pentru setarea curentă nu este afişată. În plus, efectele setării curente a funcţiei estompare piele nu pot fi previzualizate pe monitor în timpul fotografierii. Pentru a confirma efectele, vizualizaţi imaginile după fotografiere. Smile timer (Cronometru zâmbet) • On (Activat) (setare implicită): Dacă printre figurile recunoscute, aparatul foto detectează un zâmbet pe figura încadrată cu chenar dublu, declanşatorul este eliberat automat. Dacă bliţul nu se declanşează, declanşatorul este eliberat de cinci ori la fiecare fotografiere şi fotografia în care apar cele mai multe persoane zâmbitoare va fi salvată. • Off (Dezactivat): Aparatul foto nu eliberează automat declanşatorul utilizând funcţia cronometru zâmbet; declanşatorul este eliberat numai atunci când se apasă butonul de declanşare. • Dacă funcţia cronometru zâmbet este activată, setarea curentă este afişată în timpul fotografierii (A8). Atunci când este selectat Off (Dezactivat), pictograma pentru setarea curentă nu este afişată.

57


Fotografierea figurilor zâmbitoare (Mod portret inteligent) Blink proof (Ochi deschişi)

Mai multe despre fotografiere

58

Dacă funcţia este setată la On (Activat), declanşatorul este eliberat de cinci ori atunci când butonul de declanşare este apăsat până la capăt o singură dată; aparatul foto alege o imagine în care ochii subiectului sunt deschişi şi o salvează. • Mesajul din dreapta se va afişa pentru câteva secunde atunci când aparatul foto înregistrează o imagine în care cineva este posibil să fi clipit. A blink was detected in the picture just taken. • Atunci când funcţia Blink proof (Ochi deschişi) este setată la On (Activat), Smile timer (Cronometru zâmbet) va fi setată la Off (Dezactivat). Apăsaţi butonul de declanşare pentru a elibera declanşatorul. • Atunci când funcţia este setată la On (Activat), bliţul nu poate fi utilizat. • Setarea implicită este Off (Dezactivat). • Dacă funcţia ochi deschişi este activată, setarea curentă este afişată în timpul fotografierii (A8). Atunci când este selectat Off (Dezactivat), pictograma pentru setarea curentă nu este afişată.


Focalizarea pe subiecţi în mişcare în modul Urmărire subiect Utilizaţi acest mod pentru a fotografia subiecţi în mişcare. Urmărirea subiectului începe după ce aţi ales un subiect pe care să focalizaţi şi zona de focalizare se va mişca şi va urmări subiectul.

1

Rotiţi selectorul de moduri în dreptul s (urmărire subiect). • Aparatul foto va intra în modul urmărire subiect şi în centrul cadrului se va afişa un chenar de culoare albă.

2

Alegeţi un subiect.

3

Start

Mai multe despre fotografiere

• Încadraţi subiectul în centrul chenarului şi apăsaţi butonul k. - Subiectul este înregistrat. - Atunci când aparatul foto nu poate focaliza pe subiect, chenarul va străluci în culoarea roşie. Modificaţi compoziţia şi încercaţi din nou. • După ce subiectul a fost înregistrat, este încadrat de un afişaj de culoare galbenă al zonei de focalizare şi începe urmărirea subiectului. • Pentru a schimba subiectul, apăsaţi butonul k pentru a anula subiectul selectat curent, apoi alegeţi un nou subiect. • Dacă subiectul iese din raza de acţiune a aparatului foto, afişajul zonei de focalizare dispare; înregistraţi subiectul din nou.

Apăsaţi butonul de declanşare pentru a efectua fotografia. • Dacă aparatul foto focalizează pe zona de focalizare în timp ce butonul de declanşare este apăsat până la jumătate, afişajul zonei de focalizare se schimbă în culoarea verde şi focalizarea este blocată. 1/250 F5.6 • Dacă aparatul foto nu poate focaliza, afişajul zonei de focalizare va clipi. Apăsaţi din nou butonul de declanşare până la jumătate pentru a focaliza. • Dacă butonul de declanşare este apăsat până la jumătate în timp ce afişajul zonei de focalizare nu apare pe monitor, aparatul foto va focaliza pe subiectul aflat în centrul cadrului. • Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a fotografia.

59


Focalizarea pe subiecţi în mişcare în modul Urmărire subiect

B

Mai multe despre fotografiere

60

Modul Urmărire subiect

• Zoomul digital nu este disponibil. • Înainte de a înregistra un subiect, setaţi poziţia de zoom, modul bliţ, compensarea expunerii şi meniul. Dacă oricare dintre aceste setări este modificată după înregistrarea subiectului, subiectul va fi anulat. • În anumite condiţii, de exemplu atunci când subiectul se mişcă rapid, tremuratul aparatului se manifestă puternic sau când există mai mulţi subiecţi asemănători, este posibil ca aparatul foto să nu poată înregistra sau urmări un subiect ori să înregistreze un subiect diferit. În plus, este posibil ca subiectul să nu fie urmărit corect, în funcţie de anumiţi factori cum ar fi dimensiunea şi strălucirea subiectului. • În anumite cazuri rare, atunci când se fotografiază subiecţi la care focalizarea automată poate să nu funcţioneze conform aşteptărilor (A31), subiectul nu va fi focalizat, chiar dacă afişajul zonei de focalizare străluceşte în culoarea verde. În acest caz, comutaţi la modul automat sau setaţi AF area mode (Mod zonă AF) (A90) la Manual sau Center (Centru) în modurile de fotografiere A, B, C, D sau M, focalizaţi din nou pe un alt subiect situat la aceeaşi distanţă de aparatul foto ca şi subiectul propriu-zis al portretului şi utilizaţi blocarea focalizării (A31).

C • • • •

Funcţii utilizabile în modul Urmărire subiect

Setările modului bliţ (A34) şi ale compensării expunerii (A41) pot fi modificate. Autodeclanşatorul nu poate fi utilizat. Modul de focalizare este fixat la A (focalizare automată). Apăsaţi butonul d pentru a afişa meniu s (urmărire subiect) şi modificaţi setările pentru Image quality (Calitate imagine), Image size (Dimensiune imagine) sau Autofocus mode (Mod focalizare automată) (A61).


Focalizarea pe subiecţi în mişcare în modul Urmărire subiect

Meniul urmărire subiect Apăsaţi butonul d (A13) pentru a afişa meniul urmărire subiect şi utilizaţi selectorul multiplu (A12) pentru a modifica şi a aplica setările. Sunt disponibile următoarele opţiuni. Comutaţi la fila s dacă meniul urmărire subiect nu este afişat (A13). Image quality (Calitate imagine) Setările pentru Image quality (Calitate imagine) (A75) pot fi modificate. Modificările efectuate la setarea pentru calitatea imaginii se aplică tuturor modurilor de fotografiere (cu excepţia modului continuu sport şi a modului de fotografiere M). Image size (Dimensiune imagine)

Autofocus mode (Mod focalizare automată) Permite setarea Autofocus mode (Mod focalizare automată) (A93) utilizat pentru modul urmărire subiect (setarea implicită este Full-time AF (AF permanent)). Dacă modul urmărire subiect se utilizează în timp ce este setat la Full-time AF (AF permanent), aparatul foto focalizează continuu până când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate pentru blocarea focalizării. Se va auzi sunetul produs de aparatul foto care focalizează. Modificările efectuate în acest mod la setarea pentru modul focalizare automată nu vor fi aplicate setării pentru modul focalizare automată din modurile de fotografiere A, B, C, D şi M. Setarea pentru modul focalizare automată aplicată în modul urmărire subiect rămâne stocată în memoria aparatului foto chiar şi după oprirea acestuia.

Mai multe despre fotografiere

Setările pentru Image size (Dimensiune imagine) (A76) pot fi modificate. Modificările efectuate la setarea pentru dimensiunea imaginii se aplică tuturor modurilor de fotografiere (cu excepţia modului continuu sport şi a modului de fotografiere M).

61


Fotografierea în serie cu viteză ridicată (Mod continuu sport) Modul continuu sport permite ca mişcările de o fracţiune de secundă efectuate de subiecţi care se mişcă la viteză ridicată să fie capturate prin fotografiere continuă. • Dimensiunea imaginii este fixată la B 1600×1200 sau A 1280×960 (A64). • Sensibilitatea ISO este setată automat în intervalul ISO de 160 până la 3200. • Setările focalizării, expunerii şi balansului de alb sunt fixate la valorile setate pentru prima fotografie din fiecare serie.

1

Rotiţi selectorul de moduri la d (continuu sport). • Aparatul foto intră în modul continuu sport.

Mai multe despre fotografiere

1/250

2

Apăsaţi butonul d şi confirmaţi sau modificaţi setarea pentru fotografiere continuă.

F5.6

Sport continuous High-speed mode Pre-shooting cache

• Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Meniul continuu sport” Image quality (A64). • Comutaţi la fila d dacă meniul continuu sport nu este afişat (A13). • După ce configurarea s-a încheiat, apăsaţi butonul d pentru a reveni la ecranul fotografiere. Puteţi reveni la ecranul fotografiere şi prin apăsarea butonului de declanşare.

3

Încadraţi subiectul, apoi fotografiaţi. • Aparatul focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului. Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate pentru a seta focalizarea şi expunerea. • Când este setat High-speed mode (Mod viteză mare), apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a fotografia 1/250 F5.6 continuu un număr de cadre corespunzător setării. Nu trebuie să menţineţi apăsat butonul de declanşare. • La setarea Cache prefotografiere, menţineţi apăsat complet butonul de declanşare pentru a fotografia cadre continuu (până la 25 cadre). • La încheierea fotografierii, afişajul monitorului revine la modul fotografiere. Dacă se afişează pictograma O, nu opriţi aparatul.

62

25

60


Fotografierea în serie cu viteză ridicată (Mod continuu sport)

B

Note privind fotografierea în Modul continuu sport

• Este posibil să fie necesară o perioadă de timp mai lungă înainte de încheierea înregistrării. Timpul necesar pentru înregistrare poate varia în funcţie de numărul de cadre fotografiate, de setările pentru calitatea imaginii şi de viteza de scriere a cardului de memorie utilizat. • Dacă sensibilitatea ISO este mărită pentru fotografiere, imaginile fotografiate pot deveni granulate. • În lumina directă a soarelui este posibil să nu se obţină expunerea corectă (supraexpunere). • Atunci când se fotografiază sub surse de lumină care clipesc rapid, de exemplu lămpi fluorescente ori lămpi cu vapori de mercur sau de sodiu, pe fotografie pot apărea treceri vizibile de la o nuanţă la alta (banding) sau pe monitor pot apărea variaţii de luminozitate sau nuanţă.

C

Funcţii disponibile în Modul continuu sport

D

Informaţii suplimentare

• Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Focalizarea automată” (A31). • Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Vizualizarea imaginilor fotografiate continuu (imagini dintr-o secvenţă)” (A102).

Mai multe despre fotografiere

• Bliţul şi autodeclanşatorul nu sunt disponibile. • Setările pentru compensarea expunerii (A41) pot fi reglate. • Setările pentru modul focalizare (A38) pot fi reglate. Atunci când A (focalizare automată) (setare implicită) sau D (primplan macro) sunt setate în modul continuu sport, este setat AF permanent (A93). • Dispozitivul iluminare asistenţă AF (A163) nu se aprinde. • Atunci când butonul d este apăsat pentru afişarea meniului d (continuu sport), setările pentru High-speed mode (Mod viteză mare), Pre-shooting cache (Cache prefotografiere) sau Image quality (Calitate imagine) pot fi reglate (A64).

63


Fotografierea în serie cu viteză ridicată (Mod continuu sport)

Meniul continuu sport Apăsaţi butonul d (A13) pentru a afişa meniul continuu sport şi apoi utilizaţi selectorul multiplu (A12) pentru a modifica setările. Sunt disponibile următoarele opţiuni. Comutaţi la fila d dacă meniul continuu sport nu este afişat (A13). • High-speed mode (Mod viteză mare) şi Pre-shooting cache (Cache prefotografiere) nu pot fi setate simultan. High-speed mode (Mod viteză mare) Alegeţi tipul de fotografiere continuă sport. Opţiune

Descriere

Mai multe despre fotografiere

Continuous H: auto (Continuu R: automat) (setare implicită)

Cadenţă cadre: maximum 60 fps Număr de cadre fotografiate continuu: 25 de cadre Dimensiune imagine: fixată la B 1600×1200 • Cadenţa cadrelor variază în funcţie de luminozitatea subiectului la începutul fotografierii. În condiţii de luminozitate slabă, viteza de declanşare se micşorează (maximum o secundă) şi cadenţa cadrelor scade.

Continuous H: 120 fps (Continuu R: 120 fps)

Cadenţă cadre: aprox. 120 fps Număr de cadre fotografiate continuu: 60 de cadre Dimensiune imagine: fixată la A 1280×960 • Fotografiază continuu 60 de cadre cu viteză ridicată de aproximativ 1/120 secunde sau mai rapid.

Continuous H: 60 fps (Continuu R: 60 fps)

Cadenţă cadre: aprox. 60 fps Număr de cadre fotografiate continuu: 25 de cadre Dimensiune imagine: fixată la B 1600×1200 • Fotografiază continuu 25 de cadre cu viteză ridicată de aproximativ 1/60 secunde sau mai rapid

Pre-shooting cache (Cache prefotografiere) Atunci când funcţia cache prefotografiere este activată, optimizează şansele de a realiza o fotografie bună. Sunt înregistrate până la 5 cadre în timp ce butonul de declanşare este apăsat până la capăt. Aparatul foto începe fotografierea când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate, şi realizează fotografii continuu când butonul este apoi apăsat complet (A65). Fotografierea încetează când butonul de declanşare este eliberat sau după ce au fost fotografiate continuu 25 de cadre. • Cadenţa cadre: maximum 15 fps • Număr de cadre fotografiate continuu: până la 25 de cadre (inclusiv cache prefotografiere până la cinci cadre) • Dimensiune imagine: fixată la B 1600×1200 Image quality (Calitate imagine) Setările pentru Image quality (Calitate imagine) (A75) pot fi modificate. Aceasta este stocată separat în memoria aparatului foto şi nu este aplicată la setările din alt mod de fotografiere.

64


Fotografierea în serie cu viteză ridicată (Mod continuu sport)

C

Cache prefotografiere

Atunci când funcţia cache prefotografiere este setată la On (Activat), fotografierea porneşte când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate timp de 0,5 secunde sau mai mult, iar imaginile fotografiate exact înainte ca butonul de declanşare să fie apăsat până la capăt pot fi salvate împreună cu cadrele fotografiate continuu. Pot fi înregistrate până la cinci cadre în cache prefotografiere. Atunci când funcţia cache prefotografiere este activată, setarea curentă este afişată în timpul fotografierii (A8). Atunci când este selectat Off (Dezactivat), pictograma pentru setarea curentă nu este afişată. Atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate, pictograma pentru cache prefotografiere se schimbă în culoarea verde.

Apăsaţi până la jumătate

Apăsaţi până la capăt Mai multe despre fotografiere

Imagini înregistrate prin apăsarea până la jumătate

Imagini înregistrate prin apăsarea până la capăt

• Înainte de a începe fotografierea, verificaţi numărul de expuneri rămase. Se recomandă ca înainte de fotografiere să mai existe în memorie 25 sau mai multe expuneri. Un cache prefotografiere nu poate fi înregistrat când numărul de expuneri rămase este cinci sau mai mic.

65


Setarea expunerii pentru fotografiere (Moduri A, B, C, D) Modurile A, B, C, D Rotind selectorul de moduri puteţi fotografia în următoarele patru moduri de expunere: A (modul automat programat), B (prioritate declanşare automată), C (prioritate diafragmă automată) şi D (manual). În plus faţă de posibilitatea de a seta chiar dvs. viteza de declanşare şi diafragma, aceste moduri oferă control asupra unei varietăţi de setări avansate, precum modificarea sensibilităţii ISO şi a balansului de alb din meniul de fotografiere (A73). Mod

Mai multe despre fotografiere

Descriere Utilizare Aparatul foto setează automat viteza de declanşare şi diafragma pentru o expunere optimă. Poate fi folosit un Recomandat în majoritatea situaţiilor. program flexibil care schimbă combinaţia între viteza de declanşare şi diafragmă (A68). Utilizaţi pentru fotografierea subiecţilor care se mişcă rapid Utilizatorul alege viteza de declanşare, folosind o viteză mare de declanşare aparatul foto selectează diafragma în sau pentru a sublinia mişcările unui mod automat. subiect în mişcare utilizând o viteză de declanşare redusă.

A

Mod automat programat (A68)

B

Prioritate declanşare automată (A69)

C

Prioritate diafragmă automată (A70)

Utilizatorul alege diafragma, aparatul Utilizaţi pentru a estompa fundalul foto selectează viteza de declanşare în sau pentru a focaliza atât pe primplan, mod automat. cât şi pe fundal.

D

Manual (A71)

Utilizatorul controlează atât viteza de declanşare, cât şi diafragma.

Utilizaţi pentru a controla expunerea în conformitate cu cerinţele privind fotografierea.

Setările frecvent utilizate pentru modurile de fotografiere A, B, C şi D pot fi salvate în selectorul de moduri M. Rotind selectorul de moduri la M puteţi fotografia utilizând setările salvate folosite în mod frecvent (A98).

D 66

Funcţii disponibile în modurile A, B, C şi D

• Modul bliţ (A34) poate fi modificat, iar setările pentru autodeclanşator (A37), modul focalizare (A38) şi compensarea expunerii (A41) pot fi reglate. • Apăsaţi butonul d pentru a regla setările meniului fotografiere (A73).


Setarea expunerii pentru fotografiere (Moduri A, B, C, D)

D

Viteza de declanşare şi diafragma

Aceeaşi expunere poate fi atinsă şi prin alte combinaţii între viteza de declanşare şi diafragmă, permiţându-vă să îngheţaţi sau să estompaţi mişcarea şi să controlaţi profunzimea de câmp. Următoarea ilustraţie prezintă modul în care viteza de declanşare şi diafragma afectează expunerea. Atunci când setarea pentru sensibilitatea ISO (A84) este modificată, intervalul vitezelor de declanşare şi al valorilor diafragmei la care poate fi obţinută Viteză de declanşare expunerea corectă se schimbă de asemenea.

1/250

F5.6

Viteză de declanşare redusă: 1/30 sec.

Diafragmă deschisă (apertură relativă mică): f/2,8

Diafragmă închisă (apertură relativă mare): f/8,0

Mai multe despre fotografiere

Viteză mare de declanşare: 1/1000 sec.

17

Diafragmă

67


Setarea expunerii pentru fotografiere (Moduri A, B, C, D)

Modul A (Automat programat) Fotografiaţi la viteze de declanşare şi valori ale diafragmei setate automat de aparatul foto.

1

2 Mai multe despre fotografiere

1/250

F5.6

17

1/500

F4.0

17

Încadraţi subiectul, apoi fotografiaţi. • La setarea implicită, aparatul foto selectează automat zona de focalizare (una din nouă) care conţine subiectul cel mai apropiat de aparat. Atunci când subiectul este focalizat, zona de focalizare (zona de focalizare activă) străluceşte în culoarea verde (maximum nouă zone) (A90).

Programul flexibil În modul A pot fi selectate diferite combinaţii ale vitezei de declanşare şi diafragmei prin rotirea selectorului de comandă („program flexibil”) fără schimbarea expunerii. În timp ce este activat un program flexibil, pe monitor, în dreptul indicatorului de mod (A) este afişat un asterisc (A). • Rotiţi selectorul de comandă spre dreapta pentru diafragme închise (apertură relativă mică) dacă doriţi să estompaţi detaliile din fundal sau pentru viteze mari de declanşare pentru fotografierea subiecţilor care se mişcă rapid. • Rotiţi selectorul de comandă spre stânga pentru diafragme închise (apertură relativă mare) dacă doriţi să sporiţi profunzimea de câmp sau pentru viteze reduse de declanşare pentru a pune accentul pe mişcarea unui subiect. • Pentru a restabili setările implicite pentru viteza de declanşare şi diafragmă, rotiţi selectorul de comandă până când asteriscul A de lângă indicatorului de mod nu mai este afişat. Selectarea altui mod sau oprirea aparatului foto restabileşte de asemenea viteza de declanşare şi setările implicite ale diafragmei.

B

68

Rotiţi selectorul de moduri la A.

Note referitoare la viteza de declanşare

• Atunci când sensibilitatea ISO (A84) este ISO 3200, cea mai mică viteză de declanşare este limitată la o secundă. • Atunci când Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) este selectat pentru setarea Continuous (Continuu) (A86), cea mai mică viteză de declanşare este limitată la 1/30 secunde.


Setarea expunerii pentru fotografiere (Moduri A, B, C, D)

Modul B (Prioritate declanşare automată) Setaţi viteza de declanşare şi fotografiaţi.

Rotiţi selectorul de moduri la B.

2

Rotiţi selectorul de comandă pentru a alege valoarea vitezei de declanşare între 1/2000 secunde şi opt secunde.

1/250

3

F5.6

17

Focalizaţi şi fotografiaţi. • La setarea implicită, aparatul foto selectează automat zona de focalizare (una din nouă) care conţine subiectul cel mai apropiat de aparat. Atunci când subiectul este focalizat, zona de focalizare (zona de focalizare activă) străluceşte în culoarea verde (maximum nouă zone) (A90).

B

Mai multe despre fotografiere

1

Modul B (Prioritate declanşare automată)

• Dacă viteza de declanşare selectată va avea ca rezultat supraexpunerea sau subexpunerea fotografiei, afişajul vitezei de declanşare va clipi atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. Alegeţi o altă viteză de declanşare şi încercaţi din nou. • La viteze de declanşare de 1/4 secunde sau mai mici, în imagine poate să apară „zgomot”, sub forma unor puncte colorate, luminoase, repartizate aleatoriu. În astfel de situaţii, indicatorul vitezei de declanşare devine roşu. Se recomandă setarea Noise reduction (Reducere zgomot) (A94) la On (Activat).

B

Note referitoare la viteza de declanşare

• Atunci când sensibilitatea ISO (A84) este ISO 800, cea mai mică viteză de declanşare este limitată la patru secunde; dacă sensibilitatea ISO este ISO 1600, viteza este limitată la două secunde, iar dacă este ISO 3200, viteza de declanşare este limitată la o secundă. • Atunci când Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) este selectat pentru setarea Continuous (Continuu) (A86), cea mai mică viteză de declanşare este limitată la 1/30 secunde.

69


Setarea expunerii pentru fotografiere (Moduri A, B, C, D)

Modul C (Prioritate diafragmă automată) Setaţi valoarea diafragmei şi fotografiaţi.

Mai multe despre fotografiere

1

Rotiţi selectorul de moduri în dreptul C.

2

Rotiţi selectorul de comandă pentru a alege valoarea diafragmei (apertură relativă). • Atunci când aparatul foto este transfocat la maximum, diafragma poate fi setată la valori cuprinse între f/2,8 şi f/8,0; la zoom maxim, diafragma poate fi setată la valori între f/5,0 şi f/8,0.

3

1/250

F5.6

17

Focalizaţi şi fotografiaţi. • La setarea implicită, aparatul foto selectează automat zona de focalizare (una din nouă) care conţine subiectul cel mai apropiat de aparat. Atunci când subiectul este focalizat, zona de focalizare (zona de focalizare activă) străluceşte în culoarea verde (maximum nouă zone) (A90).

B

Modul C (Prioritate diafragmă automată)

Dacă diafragma selectată va avea ca rezultat supraexpunerea sau subexpunerea fotografiei, afişajul diafragmei va clipi atunci când butonul de declanşare va fi apăsat până la jumătate. Alegeţi o altă valoare pentru diafragmă şi încercaţi din nou.

B

Note referitoare la viteza de declanşare

• Atunci când sensibilitatea ISO (A84) este ISO 800, cea mai mică viteză de declanşare este limitată la patru secunde; dacă sensibilitatea ISO este ISO 1600, viteza este limitată la două secunde, iar dacă este ISO 3200, viteza de declanşare este limitată la o secundă. • Atunci când Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) este selectat pentru setarea Continuous (Continuu) (A86), cea mai mică viteză de declanşare este limitată la 1/30 secunde.

D

70

Diafragma şi zoomul

Diafragma este exprimată ca apertură relativă, care reprezintă raportul dintre distanţa focală a obiectivului şi diametrul efectiv al deschiderii (diafragmă) prin intermediul căreia este permis accesul luminii în aparatul foto. Diafragmele deschise (exprimate prin apertură relativă mică) permit accesul în aparatul foto a unei cantităţi mai mari de lumină, iar diafragmele închise (apertură relativă mare) a unei cantităţi mai mici de lumină. Acest aparat foto dispune de un obiectiv cu distanţă focală între 4,6 şi 120 mm şi o diafragmă de f/2,8 până la f/5. Atunci când aparatul foto este pe unghiul maxim de cuprindere, apertura relativă se micşorează. Dacă aparatul foto apropie imaginea, apertura relativă se măreşte.


Setarea expunerii pentru fotografiere (Moduri A, B, C, D)

Modul D (Manual) Setaţi viteza de declanşare şi valoarea diafragmei şi fotografiaţi.

Rotiţi selectorul de moduri în dreptul D.

2

Apăsaţi butonul K pe selectorul multiplu pentru a activa setarea pentru viteza de declanşare. • Setarea activă comută între viteza de declanşare şi diafragmă de fiecare dată când este apăsat butonul K de pe selectorul multiplu. • La viteze de declanşare de 1/4 secunde sau mai mici, indicatorul vitezei de declanşare devine roşu (A69).

F5.6

17

1/125

F5.6

17

Rotiţi selectorul de comandă pentru a alege valoarea vitezei de declanşare între 1/2000 secunde şi opt secunde. • Atunci când se reglează diafragma sau viteza de declanşare, pe afişajul expunerii este afişată pentru câteva secunde măsura abaterii de la valoarea expunerii măsurată de aparatul foto. • Măsura abaterii de pe afişajul expunerii este afişată în EV (–2 până la +2 EV în paşi de câte 1/3 EV). Un afişaj asemănător celui ilustrat în dreapta indică faptul că fotografia va fi supraexpusă cu 1 EV (+1).

3

1/250

Subexpusă ➝

Supraexpusă +0

+2

Mai multe despre fotografiere

1

+1

-2 -1

Afişaj expunere

4

Apăsaţi butonul K de pe selectorul multiplu pentru a activa setarea diafragmei.

1/125

F5.6

17

71


Setarea expunerii pentru fotografiere (Moduri A, B, C, D)

5

Rotiţi selectorul de comandă pentru a alege o valoare a diafragmei. • Repetaţi paşii de la 2 la 5 pentru a modifica setările vitezei de declanşare şi ale diafragmei până la atingerea expunerii dorite. 1/125

6

F8.0

17

Focalizaţi şi fotografiaţi.

Mai multe despre fotografiere

• La setarea implicită, aparatul foto selectează automat zona de focalizare (una din nouă) care conţine subiectul cel mai apropiat de aparat. Atunci când subiectul este focalizat, zona de focalizare (zona de focalizare activă) străluceşte în culoarea verde (maximum nouă zone) (A90).

B

Note referitoare la viteza de declanşare

• Atunci când sensibilitatea ISO (A84) este ISO 800, cea mai mică viteză de declanşare este limitată la patru secunde; dacă sensibilitatea ISO este ISO 1600, viteza este limitată la două secunde, iar dacă este ISO 3200, viteza de declanşare este limitată la o secundă. • Atunci când Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) este selectat pentru setarea Continuous (Continuu) (A86), cea mai mică viteză de declanşare este limitată la 1/30 secunde.

B 72

Notă referitoare la sensibilitatea ISO

Atunci când ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) (A84) este setată la Auto (Automat) (setare implicită), High ISO sensitivity auto (Automat sensibilitate ISO înaltă) sau Fixed range auto (Auto rază fixă), sensibilitatea ISO va fi fixată la ISO 160.


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere (Moduri A, B, C, D) Dacă se fotografiază utilizând A, B, C, D şi M (A98), meniul fotografiere conţine următoarele opţiuni. q

r

F

E G C

H G I J M Q

J

Mai multe despre fotografiere

B

Image quality (Calitate imagine) A75 Alegeţi calitatea imaginii (nivel de compresie) pentru fotografiile înregistrate. Aceasta poate fi setată şi în meniurile altui mod de fotografiere. Image size (Dimensiune imagine) A76 Alegeţi dimensiunea imaginii pentru fotografiile înregistrate. Aceasta poate fi setată şi în meniurile altui mod de fotografiere (cu excepţia modului continuu sport). Optimize image (Optimizare imagine) A79 Modificaţi setările pentru optimizarea imaginilor în funcţie de scena de fotografiere sau de preferinţele dvs. White balance (Balans de alb) A82 Reglaţi balansul de alb în funcţie de sursa de lumină pentru a produce imagini în culori reale. ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) A84 Modificaţi sensibilitatea aparatului foto la lumină în funcţie de luminozitatea subiectului. Metering (Măsurare) A85 Alegeţi modalitatea în care aparatul foto măsoară expunerea. Continuous (Continuu) A86 Modificaţi setările pentru Continuu (fotografiere continuă) şi BSS (Selector cea mai bună fotografiere) etc. Auto bracketing (Bracketing automat) A89 Variaţi uşor expunerea pentru o serie de fotografii. AF area mode (Mod zonă AF) A90 Alegeţi modul în care se stabileşte zona de focalizare. Autofocus mode (Mod focalizare automată) A93 Alegeţi cum focalizează aparatul foto. Flash exp. comp. (Comp. exp. bliţ) A93 Reglaţi nivelul bliţului. Noise reduction (Reducere zgomot) A94 Reduceţi zgomotul din fotografiile realizate la viteze de declanşare reduse. Distortion control (Control distorsiune) A94 Specificaţi dacă doriţi corectarea distorsiunii periferice care apare datorită caracteristicilor intrinsece ale obiectivelor. Active D-Lighting (D-Lighting activ) A95 Evitaţi pierderea detaliilor din cauza contrastului din secţiunile evidenţiate şi umbrite, atunci când fotografiaţi imagini.

73


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere (Moduri A, B, C, D) u u

A99

Save user settings (Salvează setări utilizator) Salvaţi setările editate curent în selectorul de moduri M. Reset user settings (Reiniţializează setări utilizator) Resetaţi setările salvate în M la valorile implicite.

A100

Afişarea meniului fotografiere

Mai multe despre fotografiere

Alegeţi A (Programmed auto (Automat programat)), B (Shutter-priority auto (Prioritate declanşare automată)), C (Aperture-priority auto (Prioritate diafragmă automată)), D (Manual) sau M User settings (Setări utilizator) prin rotirea selectorului de moduri. Apăsaţi butonul d şi comutaţi la fila A, B, C, D sau M pentru a afişa meniul de fotografiere (A13). Shooting menu Image quality Image size Optimize image White balance ISO sensitivity Metering Continuous

• Utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta elemente şi a seta funcţii în meniuri (A12). • Apăsaţi butonul d pentru a ieşi din meniul fotografiere.

B

Funcţii care nu se pot aplica simultan

Unele funcţii nu pot fi activate împreună cu alte funcţii (A96).

C 74

Navigarea în meniul aparatului foto

Puteţi să utilizaţi şi selectorul de comandă în loc să apăsaţi H sau I pe selectorul multiplu.


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere (Moduri A, B, C, D)

q Image Quality (Calitate imagine) Setaţi la A, B, C sau D M d M A, B, C, D (meniu fotografiere) (A74) M Image quality (Calitate imagine)

Alegeţi nivelul de compresie aplicat fotografiilor. Nivelurile de compresie reduse produc fotografii de calitate mai ridicată, dar şi dimensiuni mai mari ale fişierelor, limitând astfel numărul de fotografii ce pot fi înregistrate. a

Fine (Înaltă) Imagini cu calitate ridicată (nivel de compresie de 1: 4), potrivite pentru mărire sau imprimări de calitate înaltă.

Calitate normală a imaginii (nivel de compresie de 1: 8), potrivită pentru majoritatea aplicaţiilor. c Basic (De bază) Calitate de bază a imaginii (nivel de compresie de 1:16), potrivită pentru fotografiile care vor fi distribuite prin e-mail sau vor fi folosite pe pagini web.

Pictograma pentru setarea curentă este afişată pe monitor în modurile fotografiere şi redare (A8 până la 10).

C

Mai multe despre fotografiere

b Normal (Normală) (setare implicită)

Note privind setarea calităţii imaginii

• Modificările efectuate la setarea pentru calitatea imaginii se aplică tuturor modurilor de fotografiere (cu excepţia modului continuu sport şi a modului de fotografiere M). • Utilizaţi meniul continuu sport pentru a modifica setarea pentru calitatea imaginii pentru modul continuu sport (A64).

D

Informaţii suplimentare

• Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Numărul de expuneri rămase” (A77). • Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Funcţii care nu pot fi aplicate simultan” (A96).

75


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere (Moduri A, B, C, D)

r Image Size (Dimensiune imagine) Setaţi la A, B, C sau D M d M A, B, C, D (meniu fotografiere) (A74) M Image size (Dimensiune imagine)

Alegeţi dimensiunea fotografiilor în pixeli pentru înregistrare. Fotografiile făcute la dimensiuni mici necesită mai puţină memorie, fiind potrivite distribuţiei prin e-mail sau web. În schimb, cu cât imaginea este mai mare, cu atât este mai mare dimensiunea la care poate fi aceasta imprimată sau afişată fără a prezenta o „granulaţie” vizibilă, limitând numărul fotografiilor ce pot fi înregistrate. Mai multe despre fotografiere

Dimensiune imagine

Descriere

M

3648×2736 (setare implicită)

Înregistraţi fotografii ce prezintă un detaliu mai mare decât cele realizate la E 3264×2448 sau D 2592×1944.

E

3264×2448

D

2592×1944

Un echilibru bun între dimensiunea fişierului şi calitate face ca aceasta să fie mai bună opţiune în majoritatea situaţiilor.

C

2048×1536

B

1600×1200

A

1280×960

J

1024×768

Înregistraţi fotografii cu dimensiune adecvată pentru afişarea pe dispozitive, cum ar fi un monitor de computer.

f

640×480

Înregistraţi fotografii potrivite pentru afişarea pe un ecran de televizor cu un format de imagine de 4:3 sau pentru transmiterea ca fişiere ataşate la e-mail.

I

3648×2432

Înregistraţi fotografii cu acelaşi format de imagine (3:2) ca şi cele realizate cu aparatele cu film de 35 mm.

G

3584×2016

Înregistraţi fotografii cu acelaşi format de imagine (16:9) ca şi televizoarele cu ecran lat.

H

2736×2736

Înregistraţi fotografii perfect pătrate.

Mai mici decât M 3648×2736, E 3264×2448 şi D 2592×1944 pentru înregistrarea mai multor fotografii.

Pictograma pentru setarea curentă este afişată pe monitor în modurile fotografiere şi redare (A8 până la 10).

C

76

Note privind setarea dimensiunii imaginii

• Modificările efectuate la setarea pentru dimensiunea imaginii se aplică tuturor modurilor de fotografiere (cu excepţia modului continuu sport şi a modului de fotografiere M). • Pentru modul continuu sport, dimensiunea imaginii este fixată la B 1600×1200 sau A 1280×960 (A64). • Această funcţie nu poate fi utilizată simultan cu anumite funcţii. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Funcţii care nu pot fi aplicate simultan” (A96).


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere (Moduri A, B, C, D)

C

Numărul de expuneri rămase

Tabelul următor prezintă numărul aproximativ de fotografii care pot fi stocate în memoria internă şi pe un card de memorie de 4 GB, la fiecare combinaţie de setări pentru Image size (Dimensiune imagine) (A76) şi Image quality (Calitate imagine) (A75). Reţineţi că numărul de imagini care pot fi stocate va fi diferit, în funcţie de compoziţia imaginii (datorită compresiei JPEG). În plus, acest număr poate varia în funcţie de marca respectivului card de memorie, chiar şi în cazul în care capacitatea cardului de memorie este aceeaşi. Image size (Dimensiune imagine)

Image quality (Calitate imagine)

Memorie internă (43 MB)

Card de memorie1 (4 GB)

Dimensiune imprimare2 (cm)

Fine (Înaltă) Normal (Normală) Basic (De bază)

8 17 34

775 1545 3015

31×23

E 3264×2448

Fine (Înaltă) Normal (Normală) Basic (De bază)

11 21 42

970 1915 3655

28×21

D 2592×1944

Fine (Înaltă) Normal (Normală) Basic (De bază)

17 33 63

1525 2940 5485

22×16

C 2048×1536

Fine (Înaltă) Normal (Normală) Basic (De bază)

27 52 98

2410 4640 8620

17×13

B 1600×1200

Fine (Înaltă) Normal (Normală) Basic (De bază)

43 83 144

3770 7100 12.000

14×10

A 1280×960

Fine (Înaltă) Normal (Normală) Basic (De bază)

65 119 196

5745 10.000 17.000

11×8

J 1024×768

Fine (Înaltă) Normal (Normală) Basic (De bază)

98 171 275

8620 15.000 24.000

9×7

f 640×480

Fine (Înaltă) Normal (Normală) Basic (De bază)

196 305 458

17.000 24.000 40.000

5×4

I 3648×2432

Fine (Înaltă) Normal (Normală) Basic (De bază)

10 19 38

870 1720 3350

31×21

G 3584×2016

Fine (Înaltă) Normal (Normală) Basic (De bază)

12 24 46

1065 2115 4020

30×17

H 2736×2736

Fine (Înaltă) Normal (Normală) Basic (De bază)

11 23 45

1030 2045 3890

23×23

Mai multe despre fotografiere

M 3648×2736 (setare implicită)

77


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere (Moduri A, B, C, D) 1 Dacă numărul de expuneri rămase este de 10.000 sau mai mare, numărul de expuneri rămase indică „9999”. 2 Dimensiune imprimare la o rezoluţie de ieşire de 300 dpi. Dimensiunile de imprimare sunt calculate împărţind numărul de pixeli la rezoluţia imprimantei (dpi) şi înmulţind cu 2,54 cm. Cu toate acestea, chiar şi la aceeaşi setare a dimensiunii imaginii, imaginile imprimate la rezoluţii mai mari vor fi imprimate la dimensiuni mai mici decât cele indicate, iar cele imprimate la rezoluţii mai mici vor fi imprimate la dimensiuni mai mari decât cele indicate.

D

Imprimarea imaginilor la dimensiunea 1:1

Schimbaţi setarea imprimantei la „Margine” atunci când imprimaţi imagini a căror dimensiune este setată la 1:1. În funcţie de imprimantă, este posibil ca imaginile să nu fie imprimate cu formatul 1:1. Pentru detalii suplimentare, consultaţi manualul de instrucţiuni al imprimantei sau adresaţi-vă distribuitorului autorizat al imprimantei. Mai multe despre fotografiere

78


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere (Moduri A, B, C, D)

F Optimize Image (Optimizare imagine) Setaţi la A, B, C sau D M d M A, B, C, D (meniu fotografiere) (A74) M Optimize image (Optimizare imagine)

Modificaţi setările pentru optimizarea imaginilor în funcţie de scena de fotografiere sau de preferinţele dvs. Contrastul, saturaţia, clarificarea şi alte setări pot fi reglate în detaliu. g

Normal (Normală) (setare implicită) Optimizare standard a imaginii; recomandată în majoritatea situaţiilor.

h

Softer (Mai estompată)

o

Vivid (Intensă) Îmbunătăţeşte saturaţia şi produce nuanţe vii de roşu şi verde. Imaginile devin clare şi prezintă un contrast puţin mai ridicat.

i

More vivid (Mai intensă) Maximizează saturaţia, contrastul şi claritatea pentru a produce imagini contrastante cu contururi clare.

j

Mai multe despre fotografiere

Estompează contururile, producând rezultate naturale potrivite pentru portrete şi retuşare computerizată.

Portrait (Portret) Scade contrastul şi conferă concomitent o textură naturală şi o tentă plină pielii subiecţilor din portrete.

k

Custom (Personalizat) Personalizaţi setările de optimizare a imaginii (A80).

p

Black-and-white (Alb-negru) Efectuaţi fotografii în alb-negru sau sepia (A81).

La alte setări decât Normal (Normală), indicatorul pentru setarea curentă de optimizare a imaginii este afişat pe monitor în timpul fotografierii (A8).

B

Optimizarea imaginii

• Dacă setarea pentru optimizarea imaginii este setată la Normal (Normală), Softer (Mai estompată), Vivid (Intensă), More vivid (Mai intensă), Portrait (Portret) sau Standard din Black-and-white (Alb-negru), rezultatele vor fi diferite în funcţie de expunere şi de poziţia subiectului în cadru, chiar în cazul în care condiţiile de fotografiere sunt identice. Pentru rezultate consecvente într-o serie de fotografii, selectaţi Custom (Personalizat) şi alegeţi o setare diferită de Auto (Automat) pentru contrast, clarificare şi saturaţie. • Această funcţie nu poate fi utilizată simultan cu anumite funcţii. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Funcţii care nu pot fi aplicate simultan” (A96).

79


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere (Moduri A, B, C, D)

Personalizarea opţiunilor de îmbunătăţire a imaginii: Custom (Personalizat) Selectaţi Custom (Personalizat) pentru a efectua reglaje separate la următoarele opţiuni.

Custom Contrast Image sharpening Saturation

Contrast

Mai multe despre fotografiere

Controlaţi contrastul. Setările de contrast scăzut previn pierderea detaliilor în zonele evidenţiate aflate în lumină intensă sau în lumina directă a soarelui. Setările de contrast ridicat păstrează detaliile din peisajele înceţoşate sau detaliile altor subiecte cu contrast scăzut. Setarea implicită este Auto (Automat).

Contrast Auto Normal Low Medium low Medium high High

Image sharpening (Clarificare imagine) Alegeţi cât de mult să fie clarificate contururile în timpul fotografierii. Alegeţi setări ridicate pentru contururi clare şi setări scăzute pentru contururi mai estompate. Setarea implicită este Auto (Automat).

Image sharpening Auto Normal Low Medium low Medium high High Off

Saturation (Saturaţie) Controlaţi intensitatea culorilor. Alegeţi Moderat pentru culori cu o saturaţie mai mică şi Îmbunătăţit pentru culori mai intense. Setarea implicită este Auto (Automat).

B 80

Saturation Auto Normal Moderate Enhanced

Notă privind clarificarea imaginii

Efectele clarificării imaginii nu pot fi previzualizate pe monitor în timpul fotografierii. Verificaţi rezultatele în modul redare.


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere (Moduri A, B, C, D)

Fotografierea în alb-negru Atunci când este selectat Black-and-white (Alb-negru), Black-and-white opţiunile descrise mai jos sunt disponibile. Standard Custom • Alegeţi Standard pentru a realiza fotografii alb-negru obişnuite. B&W + color • Alegeţi Custom (Personalizat) pentru a regla manual efectele Contrast, Image sharpening (Clarificare imagine) şi Monochrome filter (Filtru monocrom). • Atunci când opţiunea B&W + color (Alb-negru + color) este activată (w), se vor înregistra simultan o fotografie alb-negru şi aceeaşi fotografie color.

Contrast La fel ca şi Optimize image (Optimizare imagine) ➝ Custom (Personalizat) ➝ Contrast (A80). Image sharpening (Clarificare imagine) La fel ca şi Optimize image (Optimizare imagine) ➝ Custom (Personalizat) ➝ Image sharpening (Clarificare imagine) (A80).

Mai multe despre fotografiere

Următoarele opţiuni pot fi reglate în Custom (Personalizat).

Monochrome filter (Filtru monocrom) Acest efect simulează fotografierea alb-negru cu un filtru color. • Yellow (Galben), Orange (Portocaliu), Red (Roşu): Îmbunătăţeşte contrastul. Poate fi utilizat pentru a reduce luminozitatea cerului în fotografii de peisaje. Filtrul portocaliu oferă un contrast mai mare decât filtrul galben, iar filtrul roşu oferă un contrast mai mare decât filtrul portocaliu.

Monochrome filter None Yellow Orange Red Green Sepia

• Green (Verde): Atenuează tonurile pielii. Opţiune potrivită pentru portrete. • Sepia: Adaugă un ton de culoare sepia pentru a crea impresia de fotografie veche.

C

Alb-negru + color

Fotografiile color înregistrate atunci când funcţia Alb-negru + color este activată sunt similare celor fotografiate cu setarea Normal (Normală) de optimizare a imaginii.

81


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere (Moduri A, B, C, D)

B White Balance (Balans de alb) Setaţi la A, B, C sau D M d M A, B, C, D (meniu fotografiere) (A74) M White balance (Balans de alb)

Mai multe despre fotografiere

Culoarea luminii reflectate de un obiect variază în funcţie de culoarea sursei de lumină. Creierul uman se poate adapta modificărilor de culoare ale sursei de lumină, rezultatul fiind că obiectele albe apar albe fie că sunt observate în umbră, în lumina directă a soarelui sau în lumină incandescentă. Aparatele foto digitale pot mima această reglare a ochiului uman prin prelucrarea imaginilor în funcţie de culoarea sursei de lumină. Această caracteristică este cunoscută sub denumirea „balans de alb”. Pentru colorit natural, înainte de a fotografia, alegeţi o setare balans de alb care se potriveşte cu sursa de lumină. Deşi setarea implicită, Auto (Automat), poate fi utilizată pentru cele mai multe tipuri de iluminare, puteţi aplica setarea balans de alb adecvată unei anumite surse de lumină pentru a obţine cele mai reuşite rezultate. a Auto (Automat) (setare implicită) Balans de alb reglat automat pentru adaptarea la condiţiile de iluminare. Cea mai bună alegere în majoritatea situaţiilor. b Preset manual (Presetare manuală) Obiecte colorate neutru utilizate ca referinţă pentru a seta balansul de alb în condiţii de iluminare neobişnuită. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Presetare manuală” (A83). c Daylight (Lumină zi)* Balans de alb reglat pentru lumina directă a soarelui. d Incandescent* Utilizaţi pentru iluminare incandescentă. e Fluorescent Utilizaţi pentru cele mai multe tipuri de iluminare fluorescentă. Alegeţi una dintre setările: FL1 (alb fluorescent), FL2 (alb lumină naturală/fluorescent neutru) şi FL3 (fluorescent lumină naturală). f Cloudy (Noros)* Utilizaţi la fotografierea în condiţii de cer înnorat. g Flash (Bliţ)* Utilizaţi cu bliţ. * Devin disponibile şapte setări pentru reglare fină. Direcţia „+” creşte nuanţa de albastru şi direcţia „–” creşte nuanţa de roşu.

Efectele opţiunii selectate pot fi previzualizate pe monitor (A8). Pictograma pentru setarea curentă este afişată pe monitor pentru alte setări decât Auto (Automat).

C 82

Note referitoare la balansul de alb

• Pentru setări ale balansului de alb altele decât Auto (Automat) sau Flash (Bliţ), opriţi bliţul (W) (A34). • Această funcţie nu poate fi utilizată simultan cu anumite funcţii. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Funcţii care nu pot fi aplicate simultan” (A96).


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere (Moduri A, B, C, D)

Presetare manuală Presetarea manuală este utilizată în condiţii de iluminare neobişnuită sau atunci când efectul dorit nu a fost obţinut cu setări pentru balans de alb precum Auto (Automat) şi Incandescent (de exemplu, pentru a face ca imaginile fotografiate sub o lampă cu o tentă roşiatică să arate ca şi cum ar fi fost efectuate în lumină albă).

1

Amplasaţi un obiect de referinţă alb sau gri sub sursa de lumină care va fi utilizată în timpul fotografierii.

2

Afişaţi meniul de fotografiere (A74), utilizaţi selectorul multiplu pentru a seta White balance (Balans de alb) la b Preset manual (Presetare manuală), apoi apăsaţi butonul k.

3

Alegeţi Measure (Măsurare). • Pentru a utiliza valoarea cea mai recent măsurată pentru presetarea manuală, alegeţi Cancel (Anulare) şi apăsaţi butonul k. Valoarea măsurată cel mai recent va fi setată pentru balansul de alb.

4

Încadraţi obiectul de referinţă.

Auto Preset manual Daylight Incandescent Fluorescent Cloudy Flash

Preset manual

Mai multe despre fotografiere

• Obiectivul aparatului foto se extinde într-o poziţie care reprezintă jumătate din zoomul optic maxim al aparatului foto.

White balance

Cancel Measure

Preset manual

Cancel Measure

Cadru obiect de referinţă

5

Apăsaţi butonul k pentru a măsura valoarea balansului de alb. • Declanşatorul este eliberat şi noua valoare presetată pentru balansul de alb este setată (nu se înregistrează nicio fotografie).

B

Notă privind funcţia Presetare manuală

Aparatul foto nu poate măsura o valoare pentru balans de alb pentru fotografierea cu bliţ. Atunci când se fotografiază cu bliţ, setaţi White balance (Balans de alb) la Auto (Automat) sau Flash (Bliţ).

83


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere (Moduri A, B, C, D)

E ISO Sensitivity (Sensibilitate ISO) Setaţi la A, B, C sau D M d M A, B, C, D (meniu fotografiere) (A74) M ISO sensitivity (Sensibilitate ISO)

Sensibilitatea este o măsură a vitezei cu care aparatul foto reacţionează la lumină. Cu cât sensibilitatea este mai ridicată, cu atât mai puţină lumină va fi necesară pentru a efectua expunerea. Deşi un nivel ridicat ISO este potrivit pentru fotografierea subiecţilor în acţiune sau în cazul unei iluminări slabe, sensibilitatea ridicată este asociată adesea cu „zgomotul” - pixeli coloraţi, luminoşi repartizaţi aleatoriu, concentraţi în secţiunile întunecate ale imaginii. ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) Mai multe despre fotografiere

• Auto (Automat) (setare implicită): sensibilitatea este ISO 160 în locuri luminoase; în locuri întunecoase, aparatul foto creşte în mod automat sensibilitatea până la nivelul maxim de ISO 800. • High ISO sensitivity auto (Automat sensibilitate ISO înaltă): sensibilitatea ISO este setată automat în intervalul ISO 160 şi 1600, în funcţie de luminozitatea subiectului. • Fixed range auto (Auto rază fixă): alegeţi intervalul în care aparatul foto reglează automat sensibilitatea ISO, între ISO 160-200 (setarea implicită) sau ISO 160-400. Aparatul foto nu va mări sensibilitatea dincolo de valoarea maximă din intervalul selectat. Setaţi valoarea maximă a sensibilităţii ISO pentru a controla în mod eficient nivelul de „granulaţie” care apare în imagini. • 160, 200, 400, 800, 1600, 3200: sensibilitatea ISO va fi blocată la valoarea specificată.

Minimum shutter speed (Viteză declanşare minimă) Atunci când modul de fotografiere este A sau C şi ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) este stabilită la Auto (Automat), High ISO sensitivity auto (Automat sensibilitate ISO înaltă) sau Fixed range auto (Auto rază fixă), este setată viteza de declanşare (1/125 până la o secundă) la care începe să acţioneze controlul automat al sensibilităţii ISO. Setarea implicită este None (Niciunul). Dacă expunerea nu este suficientă la viteza de declanşare setată, sensibilitatea ISO creşte automat pentru obţinerea expunerii corecte. Dacă expunerea este în continuare insuficientă, chiar şi după mărirea sensibilităţii ISO, viteza de declanşare se reduce.

Setarea curentă este afişată pe monitor (A8) pentru alte setări decât Automat. • Dacă este selectat Auto (Automat), iar sensibilitatea este ridicată peste nivelul ISO 160, va fi afişată pictograma E (A36). • Atunci când este selectat High ISO sensitivity auto (Automat sensibilitate ISO înaltă) se afişează V, iar U şi valoarea maximă de sensibilitate ISO sunt afişate când este selectată Fixed range auto (Auto rază fixă).

C

84

Note referitoare la sensibilitatea ISO

• În modul D (manual), sensibilitatea ISO va fi fixată la ISO 160 dacă sunt selectate opţiunile Auto (Automat), High ISO sensitivity auto (Automat sensibilitate ISO înaltă) sau Fixed range auto (Auto rază fixă). • Atunci când sensibilitatea ISO este ISO 800, cea mai mică viteză de declanşare este limitată la patru secunde; dacă sensibilitatea ISO este ISO 1600, viteza este limitată la două secunde, iar dacă este ISO 3200, viteza de declanşare este limitată la o secundă. • Această funcţie nu poate fi utilizată simultan cu anumite funcţii. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Funcţii care nu pot fi aplicate simultan” (A96).


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere (Moduri A, B, C, D)

G Metering (Măsurare) Setaţi la A, B, C sau D M d M A, B, C, D (meniu fotografiere) (A74) M Metering (Măsurare)

Procesul de măsurare a luminozităţii subiectului pentru determinarea expunerii este cunoscut sub denumirea Măsurare. Alegeţi modalitatea în care aparatul foto măsoară expunerea. G

Matrix (Matrice) (setare implicită) Aparatul foto setează expunerea pentru întregul cadru. Recomandat în majoritatea situaţiilor.

q

Center-weighted (Axat pe centru)

r

Spot Aparatul foto măsoară zona indicată prin cercul din centrul cadrului. Garantează că obiectul vizat pentru măsurare are o expunere corectă, chiar dacă fundalul este mult mai luminos sau mult mai întunecat. Garantează că, la fotografiere, subiectul de află în cadrul zonei indicate prin cerc. Poate fi utilizat împreună cu blocarea focalizării (A31) pentru a măsura subiectele descentrate.

s

Mai multe despre fotografiere

Aparatul foto măsoară alocând cea mai mare pondere zonei central-evaluative afişate pe ecran. Măsurarea clasică pentru portrete; menţine detaliile din fundal în timp ce permite condiţiilor de iluminare din centrul cadrului să stabilească expunerea. Poate fi utilizat împreună cu blocarea focalizării (A31) pentru a măsura subiectele descentrate.

Spot AF area (Zonă AF spot) Aparatul foto măsoară zona de focalizare selectată. Disponibilă doar dacă este selectată o altă setare decât Center (Centru) pentru AF area mode (Mod zonă AF) (A90).

B

Note privind măsurarea

• Atunci când zoomul digital este activat, la măriri de 1,2× până la 1,8×, Metering (Măsurare) este setată la Center-weighted (Axat pe centru), iar la măriri de 2,0× până la 4,0×, funcţia este setată la Spot. Atunci când este activat zoomul digital, zona măsurată nu este afişată pe monitor. • Această funcţie nu poate fi utilizată simultan cu anumite funcţii. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Funcţii care nu pot fi aplicate simultan” (A96).

D

Zona de măsurare

Zona de măsurare activă este afişată pe monitor atunci când Center-weighted (Axat pe centru) sau Spot sunt selectate pentru Metering (Măsurare) (A8).

85


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere (Moduri A, B, C, D)

C Continuous (Continuu) Setaţi la A, B, C sau D M d M A, B, C, D (meniu fotografiere) (A74) M Continuous (Continuu)

Modificaţi setările pentru Continuu (fotografiere continuă) şi BSS (Selector cea mai bună fotografiere) etc. U Single (Unic) (setare implicită) Se fotografiază o singură imagine de fiecare dată când butonul de declanşare este apăsat. k Continuous H (Continuu R)

Mai multe despre fotografiere

În timp ce butonul de declanşare este ţinut apăsat, aparatul foto fotografiază aproximativ zece cadre pe secundă (fps) (când calitatea imaginii este setată la Normal (Normală) şi dimensiunea imaginii este setată la M 3648×2736). Fotografierea se încheie atunci când butonul de declanşare este eliberat sau când s-au realizat şase fotografii cu butonul de declanşare ţinut apăsat. m Continuous L (Continuu S) În timp ce butonul de declanşare este ţinut apăsat, sunt fotografiate până la 200 de imagini la o cadenţă de aproximativ până la 2,8 cadre pe secundă (fps) (atunci când calitatea imaginii este setată la Normal (Normală), iar dimensiunea imaginii este setată la M 3648×2736). • Când Distortion control (Control distorsiune) (A94) este setat la On (Activat), cadenţa cadrelor scade. D BSS (Selector cea mai bună fotografiere) Utilizarea BSS se recomandă pentru fotografierea în condiţii de iluminare redusă fără bliţ, cu zoomul setat pe apropiere sau în alte situaţii în care tremuratul aparatului poate face imaginile neclare. Aparatul foto fotografiază aproximativ zece imagini atunci când butonul de declanşare este ţinut apăsat. Cea mai clară imagine (imaginea cu cel mai mare detaliu) din serie va fi selectată şi salvată automat. W Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) De fiecare dată când este apăsat butonul de declanşare, aparatul foto efectuează o serie de 16 fotografii la aproximativ 30 de cadre pe secundă (fps) şi le aranjează într-o singură imagine. • Calitatea imaginii pentru înregistrare este fixată la Normal (Normală), iar dimensiunea imaginii este fixată la D (2560×1920 pixeli). • Zoomul digital nu este disponibil. X Intvl timer shooting (Fotografiere cu temporizator) Aparatul foto fotografiază imaginile automat la intervalele specificate (A87).

Pentru setări diferite de Single (Unic), indicatorul pentru setarea curentă este afişat pe monitor (A8).

86


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere (Moduri A, B, C, D)

B

Note privind fotografierea continuă

• Când este setat Continuous H (Continuu R), Continuous L (Continuu S), BSS (Selector cea mai bună fotografiere) sau Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16), bliţul va fi setat la oprit. Focalizarea, expunerea şi balansul de alb sunt fixate la valorile pentru prima imagine din fiecare serie. • Cadenţa cadrelor poate scădea, în funcţie de calitatea şi dimensiunea imaginii, de tipul cardului de memorie sau de condiţiile de fotografiere. • Această funcţie nu poate fi utilizată simultan cu anumite funcţii. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Funcţii care nu pot fi aplicate simultan” (A96). • Reţineţi că fotografierea se va opri dacă bliţul încorporat este ridicat sau coborât în timp ce apăsaţi până la capăt butonul de declanşare în modurile Continuous H (Continuu R), Continuous L (Continuu S) sau BSS (Selector cea mai bună fotografiere).

B

Notă privind selectorul pentru cea mai bună fotografiere

B

Notă privind setarea Declanşare multiplă 16

Atunci când se fotografiază sub surse de lumină care clipesc rapid, de exemplu lămpi fluorescente ori lămpi cu vapori de mercur sau de sodiu, pe fotografie pot apărea treceri vizibile de la o nuanţă la alta (banding) sau pe monitor pot apărea variaţii de luminozitate sau nuanţă.

B

Notă referitoare la viteza de declanşare

Mai multe despre fotografiere

BSS (Selector cea mai bună fotografiere) este cel mai potrivit pentru fotografierea subiectelor staţionare. Cu toate acestea, este posibil ca BBS să nu producă rezultatele dorite dacă subiectul se mişcă sau în cazul în care compoziţia se modifică în timp ce butonul de declanşare este apăsat până la capăt.

Când este selectat Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) pentru setarea Continuous (Continuu), cea mai mică viteză a declanşatorului este limitată la 1/30 secunde.

C

Fotografierea în modurile Continuous H (Continuu R) sau Continuous L (Continuu S)

Fotografiile realizate în modurile Continuous H (Continuu R) sau Continuous L (Continuu S) sunt salvate ca „secvenţă” pentru fiecare fotografiere (A102).

Fotografierea cu temporizator Imaginile sunt fotografiate automat la intervale specificate. Alegeţi între 30 s (30 secunde), 1 min (1 minut), 5 min (5 minute) sau 10 min (10 minute).

1

Afişaţi meniul de fotografiere (A74), utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta X Intvl timer shooting (Fotografiere cu temporizator) pentru setarea Continuous (Continuu), apoi apăsaţi butonul k.

Continuous Single Continuous H Continuous L BSS Multi-shot 16 Intvl timer shooting

87


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere (Moduri A, B, C, D)

2

Alegeţi intervalul dintre fotografii şi apăsaţi butonul k. • Cantitatea maximă de cadre ce poate fi fotografiată în timpul fotografierii cu temporizator de interval variază în funcţie de intervalul dintre fotografii. - 30 s (30 secunde): 600 de imagini - 1 min (1 minut): 300 de imagini - 5 min (5 minute): 60 de imagini - 10 min (10 minute): 30 de imagini

3

Intvl timer shooting 30 s 1 min 5 min 10 min

Apăsaţi butonul d.

Mai multe despre fotografiere

• Aparatul revine la modul fotografiere.

4

Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a face prima fotografie şi a iniţia fotografierea cu temporizator de interval. • Monitorul se opreşte, iar indicatorul luminos aparat pornit clipeşte între fotografieri. • Monitorul porneşte din nou în mod automat, chiar înainte de fotografierea imaginii următoare.

5

1/250

F5.6

17

Pentru a încheia înregistrarea, apăsaţi din nou până la capăt butonul de declanşare. • Înregistrarea se va opri automat dacă spaţiul din memoria internă sau de pe cardul de memorie se epuizează sau după a fost înregistrată cantitatea maximă de cadre.

B

Note privind fotografierea cu temporizator

• Pentru a împiedica oprirea neaşteptată a aparatului foto în timpul înregistrării, folosiţi un acumulator complet încărcat. • Pentru a alimenta aparatul foto continuu pentru perioade extinse de timp, utilizaţi un Adaptor CA EH-62A (disponibil separat de la Nikon). Nu utilizaţi, în nicio circumstanţă, o altă marcă sau un alt model de adaptor CA. Nerespectarea acestei precauţii poate duce la supraîncălzirea sau deteriorarea aparatului foto. • Nu rotiţi selectorul de moduri la o setare diferită în timp ce se fotografiază cu temporizator de interval.

D 88

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Numele fişierelor şi folderelor” (A181).


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere (Moduri A, B, C, D)

H Auto Bracketing (Bracketing automat) Setaţi la A, B, C sau D M d M A, B, C, D (meniu fotografiere) (A74) M Auto bracketing (Bracketing automat)

Aparatul foto variază uşor expunerea în mod automat, pentru o serie de fotografii. Utilizaţi această funcţie în situaţii în care este dificil de efectuat compensarea expunerii (A41). ±0,3

X

Aparatul foto variază expunerea cu 0 EV, +0,3 EV şi –0,3 EV pentru următoarele trei fotografii. Cele trei fotografii sunt realizate succesiv în momentul în care butonul de declanşare este apăsat până la capăt. Aparatul foto variază expunerea cu 0 EV, +0,7 EV şi –0,7 EV pentru următoarele trei fotografii. Cele trei fotografii sunt realizate succesiv în momentul în care butonul de declanşare este apăsat până la capăt. ±1,0

Z

Aparatul foto variază expunerea cu 0 EV, +1,0 EV şi –1,0 EV pentru următoarele trei fotografii. Cele trei fotografii sunt realizate succesiv în momentul în care butonul de declanşare este apăsat până la capăt. k

Mai multe despre fotografiere

±0,7

Y

Off (Dezactivat) (setare implicită) Nu se realizează bracketing.

Dacă funcţia bracketing automat este activată, setarea curentă este afişată în timpul fotografierii (A8). Atunci când este selectat Off (Dezactivat), pictograma pentru setarea curentă nu este afişată.

B

Note privind opţiunea Bracketing automat

• Auto bracketing (Bracketing automat) nu este disponibil în modul D (manual). • Atunci când compensarea expunerii (A41) şi ±0,3, ±0,7 sau ±1,0 din Auto bracketing (Bracketing automat) sunt setate simultan, se aplică valorile combinate ale compensării expunerii. • Această funcţie nu poate fi utilizată simultan cu anumite funcţii. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Funcţii care nu pot fi aplicate simultan” (A96).

D

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Vizualizarea imaginilor fotografiate continuu (imagini dintr-o secvenţă)” (A102).

89


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere (Moduri A, B, C, D)

G AF-Area Mode (Mod zonă AF) Setaţi la A, B, C sau D M d M A, B, C, D (meniu fotografiere) (A74) M AF area mode (Mod zonă AF)

Alegeţi modul în care se stabileşte zona de focalizare pentru focalizare automată. Atunci când zoomul digital este în vigoare, aparatul foto va focaliza pe un subiect din zona de focalizare centrală, indiferent de opţiunea AF area mode (Mod zonă AF) aplicată. a

Mai multe despre fotografiere

w

Face priority (Prioritate faţă) Aparatul foto detectează şi focalizează automat pe o figură (pentru mai multe informaţii, consultaţi „Fotografierea cu funcţia Prioritate faţă” (A91)). Dacă aparatul foto detectează mai multe figuri, va focaliza pe figura cea mai apropiată. Atunci când sunt fotografiaţi alţi subiecţi decât oameni sau atunci se încadrează un subiect a cărui faţă nu este detectată, Mod zonă AF va fi setat la Auto (Automat). Aparatul foto selectează automat zona de focalizare ce conţine subiectul cel mai apropiat de aparatul foto. Auto (Automat) (setare implicită) Aparatul foto selectează automat zona de focalizare ce conţine subiectul cel mai apropiat de aparatul foto. Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate pentru a activa zona de focalizare. Atunci când se apasă butonul de declanşare până la jumătate, zona de focalizare selectată de aparatul foto va fi afişată pe monitor (până la nouă zone).

1/250

F5.6

17

Zonă de focalizare

1/250

F5.6

17

Zone de focalizare x

90

Manual Alegeţi manual poziţia de focalizare din cele 99 de zone de pe ecran. Această opţiune este potrivită pentru situaţiile în care subiectul vizat este relativ static şi nu este poziţionat în centrul cadrului. Apăsaţi H, I, J sau K pe selectorul multiplu pentru a selecta una dintre cele 99 de zone de focalizare afişate pe ecranul de selecţie a zonelor de focalizare de pe monitor, apoi fotografiaţi. Pentru a încheia selecţia zonei de focalizare şi pentru a regla Zonă de focalizare setările pentru modul bliţ, modul focalizare, autodeclanşator şi Zone selectabile compensarea expunerii, apăsaţi butonul k. Pentru a reveni la ecranul de selecţie a zonei de focalizare, apăsaţi din nou butonul k. • La o setare a Image size (Dimensiune imagine) (A76) de H 2736×2736, sunt disponibile 81 de zone de focalizare.


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere (Moduri A, B, C, D) y

Center (Centru) Aparatul foto focalizează pe subiectul din centrul cadrului. Se utilizează întotdeauna zona de focalizare centrală.

1/250

F5.6

17

Zonă de focalizare

D

Informaţii suplimentare

• Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Focalizarea automată” (A31). • Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Funcţii care nu pot fi aplicate simultan” (A96).

Aparatul foto detectează şi focalizează automat pe o figură. Funcţia prioritate faţă va fi activată în următoarele situaţii. • Face priority (Prioritate faţă) este selectată pentru modul zonă AF (A90) • Atunci când Portrait (Portret) (A46) sau Night portrait (Portret de noapte) (A47) sunt selectate pentru modul scenă • Atunci când este ales modul selector automat scene (A43) • Atunci când este ales modul portret inteligent (A55)

1

Mai multe despre fotografiere

Fotografierea cu funcţia Prioritate faţă

Încadraţi imaginea. • Atunci când aparatul foto detectează o figură, aceasta va fi încadrată cu un chenar galben dublu.

1/250

F5.6

17

• Dacă aparatul foto detectează mai multe figuri, operaţiunea variază în funcţie de modul de fotografiere, după cum urmează. Modul fotografiere

Figuri încadrate cu un chenar dublu

Numărul de figuri ce pot fi recunoscute

Modurile A, B, C, D, M (Face priority (Prioritate faţă)) Modurile scenă Portrait (Portret) sau Night portrait (Portret de noapte)

Figura cea mai apropiată de aparatul foto * Celelalte figuri sunt încadrate cu un singur chenar.

Până la 12

Figura cea mai apropiată de centrul cadrului * Celelalte figuri sunt încadrate cu un singur chenar.

Până la 3

Modul Selector automat scene Modul portret inteligent

91


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere (Moduri A, B, C, D)

2

Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate. • Aparatul foto focalizează pe faţa încadrată cu un chenar dublu. Chenarul dublu va străluci în culoarea verde, iar focalizarea va fi blocată. • Dacă aparatul foto nu poate focaliza pe o figură, chenarul dublu va clipi. Apăsaţi din nou butonul de declanşare până la jumătate 17 1/250 F5.6 şi focalizaţi. • Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a fotografia. • Atunci când utilizaţi Smile timer (Cronometru zâmbet) în modul portret inteligent, chiar dacă butonul de declanşare nu este apăsat, declanşatorul este eliberat automat în momentul în care aparatul foto detectează un zâmbet pe figura încadrată cu chenar dublu (A57).

Mai multe despre fotografiere

B

92

Note referitoare la funcţia Prioritate faţă

• Dacă Face priority (Prioritate faţă) este selectată pentru AF area mode (Mod zonă AF), setarea va fi comutată automat la Auto (Automat) în cazul în care nu se detectează nicio figură atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. • Dacă nu este recunoscută nicio figură atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate în modurile scenă Portrait (Portret) sau Night portrait (Portret de noapte) sau în modul portret inteligent, aparatul foto va focaliza pe subiectul din zona de focalizare centrală. • Este posibil ca aparatul foto să nu poată detecta figuri în următoarele situaţii: - Atunci când feţele sunt parţial ascunse de ochelari de soare sau alte obstacole - Atunci când feţele ocupă prea mult sau prea puţin spaţiu din cadru • În funcţie de condiţiile de fotografiere, de exemplu dacă subiectul este îndreptat spre aparatul foto sau nu, este posibil ca figurile să nu poată fi detectate. • În anumite cazuri rare, atunci când se fotografiază subiecţi la care focalizarea automată poate să nu funcţioneze conform aşteptărilor (A31), subiectul nu va fi focalizat, chiar dacă chenarul dublu străluceşte în culoarea verde. În acest caz, comutaţi în modul auto sau modificaţi setarea modului zonă AF la Manual sau Center (Centru) în modurile A, B, C, D şi M, refocalizaţi pe alt subiect poziţionat la aceeaşi distanţă de aparat ca şi subiectul portretului real şi utilizaţi blocarea focalizării (A31). • Fotografiile realizate cu funcţia prioritate faţă vor fi rotite automat atunci când sunt afişate în modurile redare cadru întreg sau redare miniaturi, în funcţie de orientarea figurii (cu excepţia fotografiilor realizate cu setările Continuous (Continuu) (A86) sau Auto bracketing (Bracketing automat) (A89)).


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere (Moduri A, B, C, D)

I Autofocus Mode (Mod focalizare automată) Setaţi la A, B, C sau D M d M A, B, C, D (meniu fotografiere) (A74) M Autofocus mode (Mod focalizare automată)

Alegeţi cum focalizează aparatul foto. A

Single AF (AF unic) (setare implicită) Aparatul foto focalizează atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate.

B

Full-time AF (AF permanent)

C

Notă referitoare la Modul focalizare automată

Această funcţie nu poate fi utilizată simultan cu anumite funcţii. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Funcţii care nu pot fi aplicate simultan” (A96).

C

Notă privind setarea Modului focalizare automată pentru Modul urmărire subiect

Puteţi seta Autofocus mode (Mod focalizare automată) pentru modul urmărire subiect (A61). Setarea implicită pentru modul urmărire subiect este Full-time AF (AF permanent). Setarea Autofocus mode (Mod focalizare automată) din modul urmărire subiect este stocată separat în memoria aparatului foto şi nu este aplicată la Autofocus mode (Mod focalizare automată) din modurile de fotografiere A, B, C sau D.

Mai multe despre fotografiere

Aparatul foto focalizează continuu până când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. Utilizaţi în cazul subiecţilor în mişcare. În timp ce aparatul foto focalizează, se va auzi un sunet specific.

J Flash Exp. Comp. (Comp. exp. bliţ) Setaţi la A, B, C sau D M d M A, B, C, D (meniu fotografiere) (A74) M Flash exp. comp. (Comp. exp. bliţ)

Compensarea bliţului este utilizată pentru a regla puterea bliţului cu ±2,0 EV în paşi de câte 1/3 EV, modificând luminozitatea subiectului principal în raport cu fundalul. -0.3 până la -2.0 Puterea bliţului este redusă de la –0,3 la –2,0 EV, în paşi de câte 1/3 EV pentru a împiedica apariţia evidenţierilor sau reflexiilor nedorite. 0.0 (setare implicită) Puterea bliţului nu este reglată. +0.3 până la +2.0 Puterea bliţului este mărită de la +0,3 la +2,0 EV, în paşi de câte 1/3 EV, pentru a face ca subiectul principal din cadru să apară mai luminos.

Pictograma pentru setarea curentă este afişată pe monitor (A9) pentru alte setări decât 0.0.

93


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere (Moduri A, B, C, D)

M Noise Reduction (Reducere zgomot) Setaţi la A, B, C sau D M d M A, B, C, D (meniu fotografiere) (A74) M Noise reduction (Reducere zgomot)

La viteze de declanşare reduse, fotografiile ar putea fi afectate de „zgomot”, manifestat sub forma unor puncte colorate, luminoase, repartizate aleatoriu, concentrate în zonele întunecate ale imaginii. Utilizaţi această opţiune pentru a reduce zgomotul la viteze de declanşare reduse. Activarea funcţiei de reducere a zgomotului extinde perioada de timp necesară înregistrării fotografiilor după efectuarea lor.

Mai multe despre fotografiere

a Auto (Automat) (setare implicită) Reducerea zgomotului este realizată la viteze de declanşare reduse, care pot produce imagini afectate de zgomot. On (Activat) M Reducerea zgomotului se aplică fotografiilor realizate la viteze de declanşare de 1/4 secundă sau mai reduse. Comutarea acestei opţiuni la On (Activat) este recomandată atunci când se fotografiază la viteze de declanşare reduse.

Atunci când se realizează reducerea zgomotului, pictograma x este afişată pe monitor în timpul fotografierii (A9).

C

Notă privind funcţia Reducere zgomot

Această funcţie nu poate fi utilizată simultan cu anumite funcţii. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Funcţii care nu pot fi aplicate simultan” (A96).

Q Distortion Control (Control distorsiune) Setaţi la A, B, C sau D M d M A, B, C, D (meniu fotografiere) (A74) M Distortion control (Control distorsiune)

Specificaţi dacă doriţi corectarea distorsiunii periferice care apare datorită caracteristicilor intrinsece ale obiectivelor. Activarea controlului distorsiunii reduce dimensiunea cadrului, comparativ cu cazul în care această funcţie nu este activată. Q k

On (Activat) Distorsiunea este corectată. Off (Dezactivat) (setare implicită) Nu se realizează nicio corecţie a distorsiunii.

Dacă funcţia control distorsiune este activată, setarea curentă este afişată în timpul fotografierii (A8). Atunci când este selectat Off (Dezactivat), pictograma pentru setarea curentă nu este afişată.

C 94

Notă privind funcţia Control distorsiune

Această funcţie nu poate fi utilizată simultan cu anumite funcţii. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Funcţii care nu pot fi aplicate simultan” (A96).


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere (Moduri A, B, C, D)

J Active D-Lighting (D-Lighting activ) Setaţi la A, B, C sau D M d M A, B, C, D (meniu fotografiere) (A74) M Active D-Lighting (D-Lighting activ)

„Active D-Lighting” (D-Lighting activ) păstrează detaliile în evidenţieri şi umbre, creând fotografii cu contrast natural. Imaginea fotografiată va reproduce efectul de contrast care se vede cu ochiul liber. Această caracteristică este utilă atunci când se fotografiază dintr-o încăpere mai întunecoasă peisaje exterioare iluminate puternic sau când se realizează fotografii ale unor subiecţi umbriţi pe o plajă însorită. High (Ridicată), Normal (Normală), Low (Scăzută)

Active D-Lighting (D-Lighting activ) nu este aplicat.

Dacă funcţia Active D-Lighting (D-Lighting activ) este activată, setarea curentă este afişată în timpul fotografierii (A8). Atunci când este selectat Off (Dezactivat), pictograma pentru setarea curentă nu este afişată.

B

Mai multe despre fotografiere

Setaţi nivelul efectului Active D-Lighting (D-Lighting activ) aplicat în timpul fotografierii. Off (Dezactivat) (setare implicită)

Active D-Lighting (D-Lighting activ)

• Atunci când se fotografiază utilizându-se Active D-Lighting (D-Lighting activ), este necesar un timp suplimentar pentru a înregistra imagini. • Dacă Active D-Lighting (D-Lighting activ) este selectat, expunerea va fi redusă comparativ cu fotografierea fără funcţia Active D-Lighting (D-Lighting activ) selectată. Reglările vor fi aplicate la zonele evidenţiate, subexpuse şi la semi-tonuri, astfel încât luminozitatea nuanţărilor să devină adecvată. • Această funcţie nu poate fi utilizată simultan cu anumite funcţii. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Funcţii care nu pot fi aplicate simultan” (A96).

B

Active D-Lighting (D-Lighting activ) comparativ cu D-Lighting

Opţiunea Active D-Lighting (D-Lighting activ) din meniul fotografiere reglează expunerea înainte de fotografiere pentru a optimiza raza dinamică. Opţiunea D-Lighting (A121) din meniul redare optimizează raza dinamică în imagini după fotografiere.

95


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere (Moduri A, B, C, D)

Funcţii care nu pot fi aplicate simultan Anumite setări din meniul fotografiere nu pot fi utilizate cu alte funcţii. Funcţie restricţionată Mod bliţ

Setare Mod focalizare (A38) Continuous (Continuu) (A86)

Atunci când B (infinit) este selectat pentru fotografiere, bliţul nu este disponibil. Atunci când Continuous H (Continuu R), Continuous L (Continuu S), BSS (Selector cea mai bună fotografiere) sau Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) sunt selectate pentru fotografiere, bliţul nu este disponibil.

Mai multe despre fotografiere

Auto bracketing (Bracketing automat) Bliţul nu este disponibil. (A89) Image quality Continuous (Calitate imagine) (Continuu) (A86) Atunci când Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) este selectată pentru fotografiere, /Image size Image quality (Calitate imagine) va fi fixată la Normal (Normală) şi Image size (Dimensiune (Dimensiune imagine) va fi fixată la D (2560×1920 pixeli). imagine) Atunci când Active D-Lighting (D-Lighting activ) este utilizat pentru fotografiere, Optimize image Active D-Lighting (Optimizare (D-Lighting activ) setarea Contrast pentru Custom (Personalizat) sau pentru Custom (Personalizat) din Black-and-white (Alb-negru) va fi fixată la Auto (Automat) din opţiunile Optimize imagine) (A95) image (Optimizare imagine). White balance Optimize image Atunci când Black-and-white (Alb-negru) este selectat pentru Optimize image (Balans de alb) (Optimizare imagine) (Optimizare imagine), White balance (Balans de alb) va fi fixat la Auto (Automat). (A79) ISO sensitivity Continuous (Sensibilitate ISO) (Continuu) (A86)

• Dacă se fotografiază cu Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16), ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) va fi setată automat în funcţie de luminozitate atunci când se utilizează modurile de fotografiere A, B sau C. Pentru modul de fotografiere D, setarea pentru ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) va fi fixată la 160. • Atunci când se fotografiază cu Continuous L (Continuu S), setarea 3200 nu este disponibilă. Dacă este selectat Continuous L (Continuu S) când ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) este setată la 3200, sensibilitatea este modificată la 1600.

Metering (Măsurare)

AF area mode (Mod zonă AF) (A90)

Dacă Spot AF area (Zonă AF spot) este selectată pentru Metering (Măsurare), setarea pentru AF area mode (Mod zonă AF) la Center (Centru) schimbă setarea pentru Metering (Măsurare) la Matrix (Matrice). Dacă pentru Active D-Lighting (D-Lighting activ) este selectată o opţiune diferită de Off (Dezactivat), setarea pentru Metering (Măsurare) va fi resetată la Matrix (Matrice).

Continuous (Continuu)/Auto bracketing (Bracketing automat)

Active D-Lighting (D-Lighting activ) (A95) Continuous (Continuu) (A86)/ Auto bracketing (Bracketing automat) (A89) Self-timer (Autodeclanşator) (A37)

96

Descriere

Continuous (Continuu) şi Auto bracketing (Bracketing automat) nu sunt disponibile simultan. Dacă pentru Continuous (Continuu) este selectată o opţiune diferită de Single (Unic), setarea pentru Auto bracketing (Bracketing automat) va fi resetată la Off (Dezactivat). Dacă pentru Auto bracketing (Bracketing automat) este selectată o opţiune diferită de Off (Dezactivat), setarea pentru Continuu va fi resetată la Single (Unic). Autodeclanşatorul şi Continuous H (Continuu R), Continuous L (Continuu S), BSS (Selector cea mai bună fotografiere), Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16), Intvl timer shooting (Fotografiere cu temporizator) sau Auto bracketing (Bracketing automat) nu sunt disponibile simultan.


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere (Moduri A, B, C, D) Funcţie restricţionată Continuous (Continuu)/ Auto bracketing (Bracketing automat)

Noise reduction (Reducere zgomot)

Distortion control (Control distorsiune) Active D-Lighting (D-Lighting activ)

Continuous (Continuu) (A86)

Date imprint (Imprimare dată)

Continuous (Continuu) (A86)

Blink warning (Avertizare clipire)

Digital zoom (Zoom digital)

B

Descriere

ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) (A84)

Auto bracketing (Bracketing automat) (A89) Continuous (Continuu) (A86)/ Auto bracketing (Bracketing automat) (A89) Continuous (Continuu) (A86)

Mai multe despre fotografiere

AF area mode (Mod zonă AF)

Setare

Atunci când Black-and-white (Alb-negru) este selectat şi B&W + color (Alb-negru + Optimize image (Optimizare imagine) color) este activat în Optimize image (Optimizare imagine), Continuous H (Continuu R), Continuous L (Continuu S), BSS (Selector cea mai bună fotografiere), Multi-shot 16 (A79) (Declanşare multiplă 16) şi Auto bracketing (Bracketing automat) nu sunt disponibile. Atunci când caseta B&W + color (Alb-negru + color) este selectată, setarea pentru Continuu este resetată la Single (Unic) şi Auto bracketing (Bracketing automat) este resetat la Off (Dezactivat). Pentru a înregistra simultan fotografii alb-negru şi color cu Intvl timer shooting (Fotografiere cu temporizator), selectaţi mai întâi B&W + color (Alb-negru + color), apoi selectaţi setarea Intvl timer shooting (Fotografiere cu temporizator). Noise reduction Atunci când On (Activat) este selectat pentru Noise reduction (Reducere zgomot), (Reducere zgomot) Continuous H (Continuu R) şi Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) nu sunt (A94) disponibilă. Distortion control Atunci când Distortion control (Control distorsiune) este setat la On (Activat), Multi(Control distorsiune) shot 16 (Declanşare multiplă 16) şi Intvl timer shooting (Fotografiere cu temporizator) (A94) nu sunt disponibile. Digital zoom (Zoom Atunci când zoomul digital este activat, zona AF este fixată la Center (Centru). digital) (A164) Focus mode (Mod Atunci când B (infinit) este selectat ca mod de focalizare pentru fotografiere, aparatul focalizare) (A38) foto focalizează la infinit, indiferent de opţiunea AF area mode (Mod zonă AF) aplicată. Continuous Atunci când Continuous H (Continuu R) sau Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) (Continuu) (A86)/ • sunt selectate pentru fotografiere, funcţia de reducere a zgomotului nu este Auto bracketing disponibilă. (Bracketing automat) • Atunci când Continuous L (Continuu S), BSS (Selector cea mai bună fotografiere) sau (A89)/ Auto bracketing (Bracketing automat) sunt selectate pentru fotografiere şi Distortion control Distortion control (Control distorsiune) este setat la On (Activat), funcţia de (Control distorsiune) reducere a zgomotului nu este disponibilă. (A94) Atunci când Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) sau Intvl timer shooting (Fotografiere cu temporizator) sunt selectate pentru fotografiere, controlul distorsiunii nu este disponibil. Atunci când ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) este setată la High ISO sensitivity auto (Automat sensibilitate ISO înaltă), 1600 sau la o valoare mai mare, Active D-Lighting (D-Lighting activ) nu este disponibil. Atunci când High ISO sensitivity auto (Automat sensibilitate ISO înaltă), 1600 sau o valoare mai mare sunt selectate, Active D-Lighting (D-Lighting activ) este resetat la Off (Dezactivat). Atunci când Continuous H (Continuu R), Continuous L (Continuu S) sau BSS (Selector cea mai bună fotografiere) sunt selectate pentru fotografiere, imprimarea datei nu este disponibilă. Imprimarea datei nu este disponibilă.

Funcţia Avertizarea clipire nu intră în vigoare.

Atunci când Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) este selectat pentru fotografiere, zoomul digital nu este disponibil.

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Note privind zoomul digital” (A164).

97


Utilizarea M (Mod setare utilizator) Setările frecvent utilizate pentru modurile de fotografiere A, B, C şi D pot fi salvate în selectorul de moduri M. Rotind selectorul de moduri la M, puteţi fotografia utilizând setările salvate. Următoarele setări pot fi salvate în M.

Setări de bază Moduri fotografiere A/B/C/D Afişaj monitor (A14, 15) (A66)1

Poziţie zoom (A29)

m (Flash mode (Mod bliţ)) (A34)

p (Mod focalizare) (A38)2

o (compensare expunere) (A41)

r Image size (Dimensiune imagine) (A76)

F Optimize image (Optimizare imagine) (A79)

Meniu fotografiere Mai multe despre fotografiere

q Image quality (Calitate imagine) (A75)

B White balance (Balans de alb) E ISO sensitivity (Sensibilitate (A82)3 ISO) (A84)

G Metering (Măsurare) (A85)

C Continuous (Continuu) (A86)

H Auto bracketing (Bracketing automat) (A89)

G AF area mode (Mod zonă AF) (A90)4

I Autofocus mode (Mod focalizare automată) (A93)

J Flash exp. comp. (Comp. exp. M Noise reduction (Reducere bliţ) (A93) zgomot) (A94)

Q Distortion control (Control distorsiune) (A94)

J Active D-Lighting (D-Lighting activ) (A95)

1 Vor fi salvate setările pentru programul flexibil curent (dacă este setat la A), viteza de declanşare (dacă este setat la B şi D) sau diafragmă (dacă este setat la C şi D). 2 Distanţa de focalizare curentă va fi salvată dacă este setat la E (focalizare manuală). 3 Valoarea presetată pentru presetare manuală se aplică modurilor de fotografiere A, B, C, D şi M. 4 Poziţia zonei de focalizare curente este salvată dacă modul zonă AF este setat la Manual.

B 98

Acumulatorul ceasului intern

Dacă acumulatorul ceasului intern (A156) este consumat, setările salvate în M vor fi resetate. Se recomandă să notaţi separat setările importante.


Utilizarea M (Mod setare utilizator)

Salvarea setărilor în M

1

Rotiţi selectorul de moduri la modul de expunere dorit. • Rotiţi la A, B, C sau D. • Setările pot fi salvate chiar dacă selectorul de moduri este rotit la M (setările implicite ale modului de fotografiere A sunt salvate la achiziţionarea aparatului).

Schimbaţi la o setare utilizată frecvent. Apăsaţi butonul d. • Se afişează meniul fotografiere. • Comutaţi la fila A, B, C, D sau M dacă meniul de fotografiere nu se afişează (A13).

4

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege Save user settings (Salvează setări utilizator) şi apăsaţi butonul k.

Shooting menu Save user settings Reset user settings

Mai multe despre fotografiere

2 3

• Se afişează ecranul Done (Realizat) şi setările curente sunt salvate.

D

Fotografierea în modul M (setare utilizator)

• Rotiţi selectorul de moduri la M pentru a fotografia cu setările salvate. • Setările pot fi modificate. De asemenea, setările modificate pot fi salvate din nou.

99


Utilizarea M (Mod setare utilizator)

Resetarea setărilor salvate Setarea salvată va reveni la setarea implicită a modului de fotografiere A.

1

2 Mai multe despre fotografiere

100

Alegeţi Reset user settings (Reiniţializează setări utilizator) din ecranul meniului de fotografiere şi apăsaţi butonul k.

Alegeţi Yes (Da) şi apoi apăsaţi butonul k. • Setările salvate au fost resetate.

Shooting menu Save user settings Reset user settings

Reset user settings User settings will be reset to default values. OK?

Yes No


Mai multe despre redare

Operaţiuni în modul redare cadru întreg În modul fotografiere, apăsaţi butonul c (redare) pentru a intra în modul de redare şi a reda imaginile fotografiate (A32). Următoarele opţiuni sunt disponibile în modul redare cadru întreg.

15/05/2010 15:30 0004.JPG

4

Pentru

Utilizaţi

Alegerea fotografiilor

Afişarea miniaturilor / afişarea calendarului

f (h) g (i)

Ascunderea sau afişarea informaţiilor despre fotografie

s

Comutarea între afişaje

x

Înregistrarea/redarea notelor vocale Efectuarea redării continue a unei secvenţe Redarea filmelor

k

Ştergerea fotografiilor

l

Afişarea meniului

d c

Comutarea la modul de fotografiere

C

Descriere A Apăsaţi H, I, J sau K pentru a alege o fotografie pentru afişare. Apăsaţi şi ţineţi apăsat H, I, J sau K pentru a 12 derula rapid fotografiile. Fotografiile pot fi alese şi prin rotirea selectorului de comandă. Afişaţi imaginile sub formă de 4, 9 sau 16 miniaturi. Rotiţi controlul zoomului spre f (h) în afişajul 104 cu 16 miniaturi pentru a comuta la afişajul calendar. Măriţi până la 10× vizualizarea imaginii afişate în acel moment pe monitor. 106 Apăsaţi butonul k pentru a reveni la redarea cadru întreg. Ascundeţi sau afişaţi pe monitor informaţiile despre fotografiere şi fotografie. Comutaţi între afişajul monitorului şi afişajul vizorului electronic. Înregistraţi sau redaţi note vocale cu o lungime de până la 20 de secunde. Redaţi continuu imaginile atunci când este afişată fotografia principală a unei secvenţe. Redaţi filmele afişate. Ştergeţi fotografiile afişate. Atunci când butonul se apasă în afişajul secvenţei, toate fotografiile din secvenţa respectivă sunt şterse. Afişaţi meniul de redare. Apăsaţi butonul c sau butonul de declanşare pentru a reveni la ultimul mod de fotografiere ales. Comutarea la modul de fotografiere poate fi efectuată şi prin apăsarea butonului b (înregistrare film).

15

Mai multe despre redare

Zoom de redare

4

14 117 102 137 32, 103 107

32

Vizualizarea fotografiilor

Fotografiile realizate cu funcţia prioritate faţă (A91) vor fi rotite automat atunci când sunt afişate în modul redare cadru întreg, în funcţie de orientarea chipului (cu excepţia fotografiilor realizate cu setările Continuous (Continuu) (A86) sau Auto bracketing (Bracketing automat) (A89)).

101


Operaţiuni în modul redare cadru întreg

Vizualizarea imaginilor fotografiate continuu (imagini dintr-o secvenţă) Imaginile fotografiate continuu în următoarele moduri sunt salvate ca o „secvenţă” pentru fiecare fotografiere. • Continuous H (Continuu R) sau Continuous L (Continuu S) pentru Continuous (Continuu) (A86) • Auto bracketing (Bracketing automat) (A89) • Modul continuu sport (A62) În redarea cadru întreg sau în afişajul miniaturilor (A104), 15/05/2010 15:30 primul cadru al unei secvenţe este afişat ca fotografie principală reprezentativă. Atunci când indicatoarele de pe monitor sunt pornite (A15), F este afişat pe imaginile din secvenţă.

Mai multe despre redare

Redarea continuă a fotografiilor dintr-o secvenţă (redare secvenţă)

25

5

25

Afişaj secvenţă

Apăsaţi butonul k în timpul afişării în cadru întreg a unei fotografii principale pentru a reda continuu fotografiile din secvenţă. Comenzile de redare apar în partea de sus a monitorului în timpul redării. Apăsaţi J sau K pe selectorul multiplu sau rotiţi selectorul de comandă pentru a alege o comandă de redare , apoi apăsaţi butonul k. Sunt disponibile următoarele operaţiuni. Pentru

1

Descriere

Utilizaţi

Derulare

O/K/N

Viteza de derulare creşte în următoarea ordine: N➝K➝O.

Avansare

P/L/M

Viteza de avansare creşte în următoarea ordine: P➝L➝M. Următoarele operaţiuni pot fi efectuate cu ajutorul butoanelor de control redare din partea de sus a monitorului, în timp ce redarea este întreruptă.

Pauză

O

M

Derulaţi cadru cu cadru.

N

Avansaţi cadru cu cadru.

P/L/M Reluaţi redarea.

Încheierea redării

D 102

Q

R

Afişaţi prima imagine a secvenţei.

S

Afişaţi ultima imagine a secvenţei.

Reveniţi la modul redare cadru întreg.

Aplicaţi zoomul la redare pentru fotografiile dintr-o secvenţă

Rotiţi controlul zoomului în dreptul g (i) în timp ce redarea este întreruptă temporar pentru a aplica zoomul la redare (A106).


Operaţiuni în modul redare cadru întreg

Ştergerea fotografiilor dintr-o secvenţă • Pentru a şterge toate fotografiile din secvenţa afişată, apăsaţi butonul l în timp ce este afişată fotografia principală. • Apăsaţi butonul l în timp ce redarea secvenţei este oprită Delete temporar pentru a selecta metoda de ştergere. - Erase current picture (Ştergere imagine curentă): ştergeţi doar cadrul afişat (A32). Erase current picture - Erase selected images (Ştergere imagini selectate): Erase selected images Erase entire sequence selectaţi fotografiile pe care doriţi să le ştergeţi (A111). - Erase entire sequence (Ştergere toată secvenţa): ştergeţi toate fotografiile din secvenţa redată. - Pentru a ieşi fără a şterge fotografia, apăsaţi butonul d.

Notă privind secvenţa

Afişajul secvenţei nu este disponibil pentru imagini fotografiate continuu cu alte aparate foto decât COOLPIX P100.

C

Opţiuni ale meniului redare disponibile pentru secvenţă

Atunci când butonul d este apăsat în timp ce fotografia principală a unei secvenţe este afişată, următoarele opţiuni ale meniului sunt disponibile pentru fotografiile din secvenţa selectată. • Print set (Set imprimare) (A108) • Slide show (Diapozitive) (A110) • Delete (Ştergere) (A111) • Protect (Protejare) (A113) • Hide image (Ascunde imaginea) (A114) • Copy (Copiere) (A115) • Sequence display options (Opţiuni afişaj secvenţă) (A116) • Choose key picture (Alegere fotografia principală) (A116) În plus, apăsaţi butonul d în timp ce redarea secvenţei este oprită temporar pentru a modifica setările sau a efectua editarea fotografiilor individuale.

D

Mai multe despre redare

B

Afişarea individuală a fotografiilor dintr-o secvenţă

Puteţi afişa toate fotografiile individuale dintr-o secvenţă, nu doar fotografia principală. Atunci când fotografiile sunt afişate individual, editarea (A118) este disponibilă şi pentru fiecare fotografie pot fi înregistrate note vocale (A117). Pentru a afişa individual fotografiile dintr-o secvenţă, modificaţi Sequence display options (Opţiuni afişaj secvenţă) (A116) din meniul de redare la Individual pictures (Fotografii individuale).

D

Schimbarea fotografiei principale din secvenţă

Fotografia principală poate fi schimbată cu Choose key picture (Alegere fotografia principală) (A116) din meniul de redare.

103


Vizualizarea mai multor fotografii: Redare miniaturi Rotiţi controlul zoomului în dreptul f (h) în modul redare cadru întreg (A32, 101) pentru a afişa fotografiile ca imagini în format miniatură în modul redare miniaturi.

1/ 10

Următoarele operaţiuni pot fi efectuate în timp ce este activat modul redare miniaturi. Pentru

Descriere

Utilizaţi

A

Apăsaţi H, I, J sau K pe selectorul multiplu.

12

Rotiţi selectorul de comandă.

11

Alegerea fotografiilor

Mai multe despre redare

Mărirea numărului de miniaturi afişate/ Afişarea calendarului

f (h)

Micşorarea numărul de imagini în miniatură afişate

g (i)

Revenirea la modul redare cadru întreg

Comutarea la modul fotografiere

104

Rotiţi controlul zoomului în direcţia f (h) pentru a mări numărul de miniaturi la 4 ➝ 9 ➝16 ➝ Afişaj calendar. În afişajul calendarului, imaginile pot fi selectate în funcţie de dată prin mutarea cursorului (A105). Rotiţi în direcţia g (i) pentru a reveni la afişajul miniaturilor. Rotiţi controlul zoomului în direcţia g (i) pentru a micşora numărul de miniaturi de la 16 ➝ 9 ➝ 4. Rotiţi din nou în direcţia g (i) în timp ce se afişează 4 miniaturi pentru a reveni la redarea cadru întreg. 32, 101

k

Apăsaţi butonul k.

c

Apăsaţi butonul c sau butonul de declanşare pentru a reveni la ultimul mod de fotografiere ales. Comutarea la modul de fotografiere poate fi 32 efectuată şi prin apăsarea butonului b (înregistrare film).


Vizualizarea mai multor fotografii: Redare miniaturi

C

Pictogramele de pe afişajul miniaturi

Atunci când fotografiile marcate pentru Print set (Set imprimare) (A108) sau Protect (Protejare) (A113) sunt selectate, se afişează pictogramele prezentate în dreapta. Atunci când Secvenţa (A102) este selectată în modul redare miniaturi, pictogramele ilustrate în dreapta apar pe afişaj. Filmele sunt afişate sub formă de cadre de film.

Pictogramă set imprimare Afişaj secvenţă

Pictogramă protejare

1/ 10

Cadre de film

Afişajul calendar 2010 05

3

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

Următoarele operaţiuni pot fi efectuate atunci când este afişat calendarul. Pentru

Utilizaţi

Descriere

A

Apăsaţi H, I, J sau K pe selectorul multiplu.

12

Rotiţi selectorul de comandă.

11

Mai multe despre redare

Rotiţi controlul zoomului spre f (h) în modul redare, atunci când sunt afişate 16 miniaturi (A104), pentru a comuta la afişajul calendar. Mutaţi cursorul şi alegeţi imaginea în funcţie de dată. Dacă există fotografii efectuate la o anumită dată, aceasta va fi subliniată cu galben.

Selectarea datei

Revenirea la modul redare cadru întreg Revenirea la afişajul miniatură

B

k g (i)

Schimbaţi la afişajul de redare cadru întreg al primei 32, fotografii efectuate la data aleasă. 101 Rotiţi controlul zoomului în dreptul g (i).

-

Note referitoare la afişajul calendar

• Imaginile efectuate fără dată setată vor fi incluse la data „01.01.10”. • Butoanele d şi l sunt dezactivate în timp ce se afişează calendarul.

105


O privire mai îndeaproape: zoomul de redare Rotirea controlului zoomului în dreptul g (i) în timpul modului de redare cadru întreg (A32) aplică zoomul la imaginea curentă, mărind şi afişând centrul imaginii pe monitor. • Ghidajul din dreapta jos arată ce porţiune este mărită. Următoarele operaţiuni pot fi realizate în timp ce imaginile sunt mărite. Pentru Mărire

Micşorare

3.0

Mai multe despre redare

Utilizaţi

Descriere

g (i)

Zoomul va fi sporit de fiecare dată când controlul zoomului este rotit spre g (i), până la nivelul maxim de aproximativ 10×. Zoomul creşte şi prin rotirea selectorului de comandă spre dreapta.

-

f (h)

Rotiţi controlul zoomului spre f (h). Atunci când nivelul de mărire atinge 1×, afişajul revine la modul redare cadru întreg. Zoomul scade şi prin rotirea selectorului de comandă spre stânga.

-

Apăsaţi H, I, J sau K pe selectorul multiplu pentru a muta zona de afişare spre alte zone ale imaginii.

12

Apăsaţi butonul k.

32, 101

Apăsaţi pentru a tăia fotografia curentă la porţiunea vizibilă pe monitor.

126

Apăsaţi butonul c sau butonul de declanşare pentru a reveni la ultimul mod de fotografiere ales. Comutarea la modul de fotografiere poate fi efectuată şi prin apăsarea butonului b (înregistrare film).

32

Mutarea zonei de afişare

Revenirea la modul redare cadru întreg

k

Tăierea fotografiei

d

A

c Comutarea la modul fotografiere

Fotografii efectuate utilizând funcţia prioritate faţă

106

Atunci când se aplică mărirea la o fotografie efectuată cu utilizarea funcţiei prioritate faţă (A91), fotografia va fi mărită, iar figura detectată în timpul fotografierii va fi amplasată în centrul monitorului (cu excepţia fotografiilor efectuate cu funcţiile Continuous (Continuu) (A86) sau Auto bracketing 2.0 (Bracketing automat) (A89) setate). • Dacă au fost detectate mai multe figuri, fotografia va fi mărită cu figura pe care s-a efectuat focalizarea în centrul monitorului. Apăsaţi H, I, J sau K pe selectorul multiplu pentru a afişa alte figuri detectate. • Atunci când controlul zoomului este rotit în continuare în direcţia g (i) sau f (h), factorul de mărire se va modifica şi va deveni un afişaj cu zoom de redare normal.


Opţiunile de redare: Meniul redare Următoarele opţiuni sunt disponibile în meniul redare. k I e a b

c d

i g h j C

C

Mai multe despre redare

f

Quick retouch (Retuşare rapidă) A120 Creaţi cu uşurinţă imagini retuşate, în care contrastul şi saturaţia sunt îmbunătăţite. D-Lighting A121 Îmbunătăţiţi luminozitatea şi contrastul în porţiunile întunecate ale fotografiei. Skin softening (Estompare piele) A122 Finisaţi aspectul pielii subiectului. Print set (Set imprimare) A108 Selectaţi fotografiile de imprimat şi numărul de copii pentru fiecare fotografie. Slide show (Diapozitive) A110 Vizualizaţi fotografiile stocate în memoria internă sau pe cardul de memorie într-o prezentare automată de diapozitive. Delete (Ştergere) A111 Ştergeţi o fotografie. Se pot şterge mai multe fotografii simultan. Protect (Protejare) A113 Protejaţi fotografiile selectate de ştergerea accidentală. Rotate image (Rotire imagine) A114 Modificaţi orientarea unei fotografii existente. Hide image (Ascunde imaginea) A114 Ascundeţi fotografiile selectate în timpul redării. Small picture (Imagine mică) A124 Creaţi o copie de mici dimensiuni a fotografiei curente. Copy (Copiere) A115 Copiaţi fişierele între cardul de memorie şi memoria internă. Black border (Margine neagră) A125 Creaţi o fotografie nouă, înconjurată de o margine neagră. Sequence display options (Opţiuni afişaj secvenţă) A116 Specificaţi dacă doriţi afişarea individuală a imaginilor fotografiate continuu sau reveniţi la afişarea doar a fotografiei principale. Choose key picture (Alegere fotografia principală) A116 Schimbaţi fotografia principală pentru seria de imagini fotografiate continuu (Fotografii dintr-o secvenţă A102).

Afişarea meniului redare

Afişaţi meniul redare apăsând butonul d şi comutând la fila c (A13). 15/05/2010 15:30 0004.JPG

Playback menu

4

4

Quick retouch D-Lighting Skin softening Print set Slide show Delete Protect

• Utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta elemente şi a seta funcţii în meniuri (A12). • Pentru a ieşi din meniul redare, apăsaţi butonul d.

107


Opţiunile de redare: Meniul redare

a Print Set (Set imprimare): setarea fotografiilor şi a numărului de copii pentru imprimare Apăsaţi butonul d M c (Meniu redare) (A107) M a Print set (Set imprimare)

Dacă alegeţi una dintre următoarele metode pentru imprimarea imaginilor înregistrate pe un card de memorie, fotografiile care urmează să fie imprimate şi numărul de copii pot fi setate anticipat pe cardul de memorie. • Imprimare cu o imprimantă compatibilă DPOF (A198), dotată cu fantă pentru card. • Ordonarea imprimărilor prin intermediul unui laborator foto digital dotat cu serviciu DPOF. • Imprimare prin conectarea aparatului foto la o imprimantă (A146) compatibilă PictBridge (A198). (Atunci când scoateţi cardul de memorie din aparatul foto, setările de imprimare pot fi stabilite şi pentru fotografiile înregistrate în memoria internă.)

1 Mai multe despre redare

2

Alegeţi Select images (Selectează imagini) şi apăsaţi butonul k.

Print set

Alegeţi fotografiile (maximum 99) şi numărul de copii (până la nouă copii pentru fiecare fotografie).

Print selection

Select images Delete print set

1 1 3 • Apăsaţi J sau K pe selectorul multiplu pentru a alege fotografiile şi apăsaţi H sau I pentru a seta numărul de copii pentru fiecare fotografie. • Fotografiile pot fi alese şi prin rotirea selectorului de comandă. Back • Fotografiile selectate pentru imprimare pot fi recunoscute după pictograma bifă şi numărul care indică numărul de copii de imprimat. Bifa nu va fi afişată pentru imaginile pentru care nu a fost specificat numărul de copii şi acestea nu vor fi imprimate. • Rotiţi controlul zoomului către g (i) pentru a comuta la redarea cadru întreg sau către f (h) pentru a comuta la afişarea a 12 miniaturi. • Apăsaţi butonul k atunci când setarea s-a încheiat.

D 108

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Imprimarea imaginilor la dimensiunea 1:1” (A78).


Opţiunile de redare: Meniul redare

3

Decideţi dacă doriţi sau nu să imprimaţi şi data fotografierii sau informaţiile despre fotografie. • Alegeţi Date (Dată) şi apăsaţi butonul k pentru a imprima data înregistrării pe toate fotografiile din ordinea de imprimare. • Alegeţi Info (Informaţii) şi apăsaţi butonul k pentru a imprima informaţiile despre fotografiere (viteza de declanşare şi diafragma) pe toate fotografiile din ordinea de imprimare. • Alegeţi Done (Realizat) şi apăsaţi butonul k pentru a finaliza ordinea de imprimare.

Fotografiile selectate pentru imprimare sunt recunoscute după pictograma w afişată în timpul redării.

Print set Done

Date Info

15/05/2010 15:30 0004.JPG

B

4

Note privind imprimarea datei fotografierii şi a informaţiilor despre fotografie

Dacă în meniul Set imprimare sunt activate opţiunile Date (Dată) şi Info (Informaţii), data fotografierii şi informaţiile despre fotografie sunt imprimate pe fotografii, atunci când se utilizează o imprimantă compatibilă DPOF (A198) ce permite imprimarea datei fotografierii şi a informaţiilor despre fotografie. • Informaţiile despre fotografie nu pot fi imprimate atunci când aparatul foto este conectat direct la o imprimantă prin intermediul cablului USB livrat, pentru imprimare DPOF (A151). • Opţiunile Date (Dată) şi Info (Informaţii) sunt resetate de fiecare dată când este afişat meniul Print set (Set imprimare). • Data şi ora imprimate pe fotografie sunt cele înregistrate pe aparatul foto în momentul efectuării fotografiei. Data şi ora imprimate cu această opţiune nu sunt afectate chiar dacă setarea Date (Dată) a aparatului foto este modificată din meniul de setare după efectuarea fotografiilor.

C

Ştergerea tuturor ordinilor de imprimare

Mai multe despre redare

4

15.05.2010

La pasul 1 al procedurii de stabilire a setului de imprimare (A108), alegeţi Delete print set (Ştergere set imprimare) şi apăsaţi butonul k pentru a şterge setările de imprimare pentru toate fotografiile.

D

Date imprint (Imprimare dată)

Data şi ora fotografierii pot fi imprimate pe fotografii în momentul fotografierii utilizând opţiunea Date imprint (Imprimare dată) (A159) din meniul de setare. Aceste informaţii pot fi imprimate chiar şi cu imprimante care nu acceptă funcţia de imprimare a datei şi orei. Pe fotografii se vor imprima numai data şi ora setate la opţiunea Date imprint (Imprimare dată), chiar dacă Print set (Set imprimare) este activat în ecranul Set imprimare cu data selectată.

109


Opţiunile de redare: Meniul redare

b Slide Show (Diapozitive) Apăsaţi butonul d M c (Meniu redare) (A107) M b Slide show (Diapozitive)

Vizualizaţi fotografiile stocate în memoria internă sau pe cardul de memorie într-o prezentare automată de diapozitive.

1

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege Start (Pornire) şi apăsaţi butonul k.

Slide show Pause

• Pentru a schimba intervalul dintre fotografii, alegeţi Frame intvl (Interval între cadre), selectaţi intervalul de timp dorit şi Start apăsaţi butonul k înainte de a alege Start (Pornire). Frame intvl Loop • Pentru a repeta prezentarea diapozitivelor automat, activaţi Loop (Buclă) şi apăsaţi butonul k înainte de a alege Start (Pornire). Semnul de bifat (w) va fi adăugat la opţiunea buclă atunci când aceasta este activată. Mai multe despre redare

2

Prezentarea diapozitivelor începe. • Apăsaţi butonul K de pe selectorul multiplu pentru a vizualiza fotografiile în ordinea înregistrării sau apăsaţi butonul J pentru a vizualiza fotografiile în ordine inversă. Apăsaţi şi ţineţi apăsat K pentru a avansa rapid sau J pentru a derula. • Apăsaţi butonul k pentru a întrerupe prezentarea diapozitivelor.

3

Alegeţi Terminare sau Reluare. • Atunci când prezentarea diapozitivelor se încheie sau este întreruptă, alegeţi End (Terminare) şi apăsaţi butonul k pentru a reveni la meniul redare. Alegeţi Restart (Reluare) pentru a reda diapozitivele din nou.

Pause

Restart End Frame intvl

B

110

Note privind prezentarea diapozitivelor

• Este afişat doar primul cadrul al filmelor (A137) incluse în prezentarea de diapozitive. • Este afişată doar fotografia principală pentru o secvenţă (A102) pentru care este setată afişarea doar a fotografiei principale. • Prezentările de diapozitive sunt redate pentru maximum 30 de minute, chiar şi atunci când este selectată opţiunea Loop (Buclă) (A165).


Opţiunile de redare: Meniul redare

c Delete (Ştergere): ştergerea mai multor fotografii Apăsaţi butonul d M c (Meniu redare) (A107) M c Delete (Ştergere)

Ştergeţi o fotografie. De asemenea, se pot şterge mai multe fotografii simultan. Erase selected images (Ştergere imagini selectate) Alegeţi fotografiile pe care doriţi să le ştergeţi în ecranul de selecţie a fotografiei. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Selectarea fotografiilor” (A112). • Atunci când se alege o secvenţă (A102) setată pentru afişarea doar a fotografiei principale, toate fotografiile din secvenţa afişată sunt şterse. • Când se alege Delete (Ştergere) în timp ce redarea secvenţei (A102) este întreruptă, se pot selecta doar fotografiile din secvenţa respectivă. Erase all images (Ştergere toate imaginile)

Erase entire sequence (Ştergere toată secvenţa) Se afişează atunci când este ales Delete (Ştergere) în timp ce redarea secvenţei este întreruptă. Sunt şterse toate fotografiile din secvenţa redată.

B

Mai multe despre redare

Ştergeţi toate fotografiile. • Nu se afişează atunci când este ales Delete (Ştergere) în timp ce redarea secvenţei este întreruptă.

Note privind ştergerea

• Odată şterse, fotografiile nu mai pot fi recuperate. Transferaţi fotografiile importante pe un computer înainte de a le şterge. • Fotografiile marcate cu pictograma s sunt protejate şi nu pot fi şterse (A113).

111


Opţiunile de redare: Meniul redare

Selectarea fotografiilor

Mai multe despre redare

Ecranul de selecţie a fotografiei, aşa cum este ilustrat în dreapta, Erase selected images va fi afişat împreună cu meniurile următoare: • Meniu redare: Quick retouch (Retuşare rapidă)* (A120), D-Lighting* (A121), Skin softening (Estompare piele)* (A122), Select images (Selectează imagini) în Print Back set (Set imprimare) (A108), Erase selected images (Ştergere imagini selectate) în Delete (Ştergere) (A111), Protect (Protejare) (A113), Rotate image (Rotire imagine) (A114), Hide image (Ascunde imaginea) (A114), Small picture (Imagine mică)* (A124), Selected images (Imagini selectate) în Copy (Copiere) (A115), Black border (Margine neagră)* (A125), Choose key picture (Alegere fotografia principală) (A116) • Meniu setare: Welcome screen (Ecran de întâmpinare) (A154) * Aceste meniuri vor fi afişate dacă elementele din meniu sunt selectate atunci când meniul redare a fost afişat din alt mod decât modul redare (A13).

Urmaţi procedura descrisă mai jos pentru a selecta imaginile.

1

Apăsaţi J sau K pe selectorul multiplu pentru alege fotografia dorită.

Erase selected images

• Puteţi să utilizaţi şi selectorul de comandă în loc să apăsaţi J sau K pe selectorul multiplu. • Doar o singură imagine poate fi selectată pentru Quick retouch (Retuşare rapidă), D-Lighting, Skin softening Back (Estompare piele), Rotate image (Rotire imagine), Small picture (Imagine mică), Black border (Margine neagră), Choose key picture (Alegere fotografia principală) şi Welcome screen (Ecran de întâmpinare). Treceţi la pasul 3. • Rotiţi controlul zoomului către g (i) pentru a comuta la redarea cadru întreg sau către f (h) pentru a comuta la afişarea a 12 miniaturi.

112


Opţiunile de redare: Meniul redare

2

Apăsaţi H sau I pentru a selecta ON sau OFF (sau numărul de copii).

Erase selected images

• Atunci când este selectat ON (Activat), pe imaginea curentă este afişat un semn de bifat. Repetaţi paşii 1 şi 2 pentru a selecta imagini suplimentare. Back

3

Apăsaţi butonul k pentru a aplica selecţia imaginilor. • Dacă se selectează opţiuni precum Erase selected images (Ştergere imagini selectate), se afişează un dialog de confirmare. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

d Protect (Protejare)

Protejaţi fotografiile selectate de ştergerea accidentală. Alegeţi o fotografie din ecranul de selecţie şi setaţi sau anulaţi funcţia de protejare. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Selectarea fotografiilor” (A112). Cu toate acestea, reţineţi că formatarea memoriei interne a aparatului foto sau a cardului de memorie va şterge permanent fişierele protejate (A166).

Mai multe despre redare

Apăsaţi butonul d M c (Meniu redare (A107) M d Protect (Protejare)

În modul redare (A10, 105), fotografiile protejate pot fi recunoscute după pictograma s.

113


Opţiunile de redare: Meniul redare

f Rotate Image (Rotire imagine) Apăsaţi butonul d M c (Meniu redare) (A107) M f Rotate image (Rotire imagine)

Modificaţi orientarea fotografiilor redate pe monitorul aparatului foto după fotografiere. Fotografiile pot fi rotite cu 90° în sensul acelor de ceasornic sau în sensul invers al acelor de ceasornic. Fotografiile înregistrate în poziţie portret (pe verticală) pot fi rotite cu până la 180° în orice direcţie. Selectaţi o fotografie în ecranul de selecţie a fotografiei (A112) şi apăsaţi butonul k pentru a afişa ecranul rotire imagine. Apăsaţi J sau K pe selectorul multiplu pentru a roti imaginea la 90°. Rotate image

Mai multe despre redare

Back

Rotate image

Rotate

Back

Rotiţi la 90° în sensul invers al acelor de ceasornic

Rotate image

Rotate

Back

Rotate

Rotiţi la 90° în sensul acelor de ceasornic

Apăsaţi butonul k pentru a seta orientarea afişată şi a salva datele de orientare împreună cu fotografia.

i Hide Image (Ascunde imaginea) Apăsaţi butonul d M c (Meniu redare) (A107) M i Hide image (Ascunde imaginea)

Ascundeţi fotografiile selectate în timpul redării. Alegeţi o fotografie din ecranul de selecţie şi activaţi sau dezactivaţi setarea Ascunde imaginea. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Selectarea fotografiilor” (A112). Fotografiile ascunse nu pot fi şterse utilizând opţiunea Delete (Ştergere). Cu toate acestea, reţineţi că formatarea memoriei interne a aparatului foto sau a cardului de memorie va şterge permanent fişierele ascunse (A166).

114


Opţiunile de redare: Meniul redare

h Copy (Copiere): copierea între cardul de memorie şi memoria internă Apăsaţi butonul d M c (Meniu redare) (A107) M h Copy (Copiere)

Copiaţi fotografiile între memoria internă şi un card de memorie.

1

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta o opţiune din ecranul de copiere şi apăsaţi butonul k.

Copy

• q: Copiaţi fotografiile din memoria internă pe un card de memorie. • r: Copiaţi fotografiile de pe cardul de memorie în memoria internă.

Selectaţi o opţiune de copiere şi apăsaţi butonul k.

Camera to card

Selected images • Selected images (Imagini selectate): Copiaţi fotografiile All images selectate din ecranul de selecţie a fotografiei (A112). Atunci când se alege o secvenţă (A102) setată pentru afişarea doar a fotografiei principale, toate fotografiile din secvenţa afişată sunt copiate. Când se alege Copy (Copiere) în timp ce redarea secvenţei (A102) este întreruptă, se pot selecta doar fotografiile din secvenţa respectivă. • All images (Toate imaginile): Copiaţi toate fotografiile. Nu se afişează când este ales Copy (Copiere) în timp ce redarea secvenţei este întreruptă. • Current sequence (Secvenţa curentă): Se afişează când este ales Copy (Copiere) în timp ce redarea secvenţei este întreruptă. Sunt copiate toate fotografiile din secvenţa redată.

B

Mai multe despre redare

2

Note privind copierea fotografiilor

• Fişierele în format JPEG, MOV şi WAV pot fi copiate. Fişierele înregistrate în orice alt format nu pot fi copiate. • Dacă există note vocale (A117) ataşate fotografiilor selectate pentru copiere, notele vocale sunt copiate împreună cu fotografiile. • Fotografiile înregistrate cu o altă marcă sau model de aparat foto sau care au fost modificate pe un computer nu pot fi copiate. • Copiile editate au aceeaşi marcare de protecţie (A113) ca şi originalul, dar nu sunt marcate pentru imprimare (A108). • Fotografiile ascunse (A114) nu pot fi copiate. • În timp ce redarea secvenţei (A102) este oprită temporar, fotografiile pot fi copiate doar în direcţia r (de pe cardul SD în memoria internă).

115


Opţiunile de redare: Meniul redare

C

Mesajul Memory contains no images. (În memorie nu există imagini.)

Dacă nu există fotografii stocate pe cardul de memorie atunci când este activat modul redare, va fi afişat mesajul Memory contains no images. (În memorie nu există imagini.) Apăsaţi butonul d pentru a afişa ecranul cu opţiunile de copiere şi copiaţi pe cardul de memorie fotografiile stocate în memoria internă a aparatului foto.

D

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Numele fişierelor şi folderelor” (A181).

C Sequence Display Options (Opţiuni afişaj secvenţă) Apăsaţi butonul d M c (Meniu redare) (A107) M C Sequence display options (Opţiuni afişaj secvenţă)

Mai multe despre redare

Specificaţi dacă doriţi să afişaţi seria de imagini fotografiate continuu (Fotografii într-o secvenţă A102) în afişajul cadru întreg (A101) sau în afişajul miniaturilor (A104) din modul redare. • Atunci când setaţi, înainte de apăsarea butonului d, alegeţi în afişajul cadru întreg sau în afişajul miniaturilor secvenţa pe care doriţi să o setaţi (fotografia din afişajul secvenţei (A10, 105)). Individual pictures (Fotografii individuale) Imaginile fotografiate într-o secvenţă sunt afişate individual. • Atunci când fotografiile sunt afişate individual, redarea secvenţei(A102) nu poate fi efectuată. Key picture only (Doar fotografia principală) Readuce o secvenţă în care fotografiile sunt afişate individual la afişarea doar a fotografiei principale.

C Choose Key Picture (Alegere fotografie principală) Apăsaţi butonul d M c (Meniu redare) (A107) M C Choose key picture (Alegere fotografia principală)

Atunci când Sequence display options (Opţiuni afişaj secvenţă) este setată la Key picture only (Doar fotografia principală), fotografia principală care apare în afişajul cadru întreg sau în afişajul miniaturilor din modul redare este schimbată pentru fiecare secvenţă în parte. • Atunci când setaţi, înainte de apăsarea butonului d, alegeţi în afişajul cadru întreg sau în afişajul miniaturilor secvenţa pe care doriţi să o setaţi. • Atunci când se afişează ecranul de selecţie a fotografiei, alegeţi o fotografie. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Selectarea fotografiilor” (A112).

116


Note vocale: înregistrarea şi redarea Folosiţi microfonul încorporat al aparatului foto pentru a înregistra note vocale pentru fotografiile marcate cu n în modul de redare cadru întreg (A32).

15/05/2010 15:30 0004.JPG

Înregistrarea notelor vocale

4

O notă vocală cu lungime de până la 20 de secunde va fi înregistrată în timp ce butonul k este ţinut apăsat. • Nu atingeţi microfonul încorporat în timpul înregistrării. • În timpul înregistrării, o şi p clipesc pe monitor.

4

17

Pentru a reda nota vocală, apăsaţi butonul k în 15/05/2010 15:30 0004.JPG timp ce o fotografie este afişată în modul de redare cadru întreg. Redarea se încheie în momentul terminării notei vocale sau atunci când butonul k este apăsat din nou. • Fotografiile cu note vocale pot fi recunoscute după pictograma q. • Utilizaţi controlul zoomului g/f în timpul redării pentru a regla volumul.

Mai multe despre redare

Redarea notelor vocale

4

4

Ştergerea notelor vocale Alegeţi o fotografie cu o notă vocală şi apăsaţi butonul l . Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege w şi apăsaţi butonul k. Va fi ştearsă doar nota vocală.

Erase 1 image?

Yes No

B

Note referitoare la notele vocale

• Atunci când o fotografie cu notă vocală ataşată este ştearsă, atât fotografia, cât şi nota vocală sunt şterse. • Nu se pot înregistra note vocale pentru o fotografie care are deja ataşată o notă vocală. Nota vocală curentă trebuie să fie ştearsă înainte de înregistrarea unei note vocale noi. • Notele vocale nu pot fi ataşate imaginilor fotografiate cu alte aparate foto decât COOLPIX P100.

D

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Numele fişierelor şi folderelor” (A181).

117


Editarea fotografiilor

Funcţii de editare a fotografiilor Utilizaţi acest aparat foto pentru a edita fotografiile în aparatul foto şi pentru a le salva ca fişiere separate (A181). Funcţie de editare

Utilizare

Quick retouch (Retuşare rapidă) (A120)

Creaţi cu uşurinţă o copie cu contrast îmbunătăţit şi culori mai intense.

D-Lighting (A121)

Creaţi o copie a fotografiei curente cu luminozitatea si contrastul îmbunătăţite, cu zonele întunecate ale fotografiei luminate.

Skin softening (Estompare piele) (A122)

Finisaţi aspectul pielii subiectului.

Small picture (Imagine mică) Creaţi copii de dimensiuni mici ale fotografiilor, potrivite pentru folosirea (A124) pe pagini web sau ca ataşamente de e-mail. Black border (Margine neagră) (A125)

Creaţi o copie cu un cadru negru de-a lungul marginii fotografiei care va oferi un impact crescut.

Tăiere (A126)

Tăiaţi fotografia. Măriţi imaginea sau rafinaţi compoziţia şi creaţi o copie ce conţine numai porţiunea vizibilă pe monitor.

Editarea fotografiilor

B

118

Note privind editarea fotografiilor

• Editarea, exceptând funcţia Margine neagră, nu poate fi aplicată fotografiilor efectuate cu Image size (Dimensiune imagine) (A76) de I 3648×2432, G 3584×2016 şi H 2736×2736. • Funcţiile de editare ale acestui aparat foto nu pot fi utilizate pentru fotografii efectuate cu alte aparate decât COOLPIX P100. • Dacă o copie a fotografiei creată utilizând acest aparat foto este vizualizată un alt aparat foto decât COOLPIX P100, este posibil ca fotografia să nu poată fi afişată sau transferată pe un computer. • Funcţiile de editare nu sunt disponibile atunci când nu există suficient spaţiu în memoria internă sau pe cardul de memorie. • Efectuaţi una dintre următoarele operaţii înainte de editarea unei secvenţe (A102) pentru care este afişată numai fotografia principală. - Selectaţi o fotografie în timp ce redarea secvenţei este întreruptă (A102). - Setaţi Sequence display options (Opţiuni afişaj secvenţă) (A116) la Individual pictures (Fotografii individuale) pentru a afişa fotografiile individual, apoi selectaţi o fotografie.


Funcţii de editare a fotografiilor

C

Restricţii privind editarea fotografiilor

Următoarele limitări se aplică la editarea fotografiilor create prin editare.

Copii create prin:

Pot fi editate cu:

Quick retouch (Retuşare rapidă) D-Lighting

Se pot utiliza funcţiile estompare piele, imagine mică sau tăiere. Funcţiile retuşare rapidă şi D-Lighting nu pot fi utilizate împreună.

Skin softening (Estompare piele)

Se pot utiliza funcţiile retuşare rapidă, D-Lighting, imagine mică sau tăiere.

Small picture (Imagine mică) Nu se pot utiliza funcţii suplimentare de editare. Tăiere Black border (Margine neagră)

Nu se pot utiliza funcţii suplimentare de editare. La o fotografie creată cu o funcţie de editare diferită nu se poate adăuga o margine neagră.

• Copiile create prin editare nu pot fi editate din nou utilizând aceeaşi funcţie de editare. • Pentru a utiliza o funcţie de editare împreună cu funcţiile imagine mică şi tăiere, utilizaţi mai întâi cealaltă funcţie de editare, apoi folosiţi funcţiile imagine mică şi tăiere ca ultimă operaţiune de editare efectuată asupra fotografiei respective. • Imaginile fotografiate cu funcţia estompare piele pot fi editate cu această funcţie.

Fotografii originale şi copii editate

• Copiile create cu funcţii de editare nu sunt şterse dacă fotografiile originale sunt şterse. Fotografiile originale nu sunt şterse în cazul în care copiile create cu funcţii de editare sunt şterse. • Copiile editate sunt stocate cu aceeaşi dată şi oră de înregistrare ca şi originalul. • Chiar dacă fotografiile marcate pentru Print set (Set imprimare) (A108) sau Protect (Protejare) (A113) sunt utilizate pentru editare, aceste setări nu se vor reflecta pe copiile editate.

Editarea fotografiilor

D

119


Editarea fotografiilor k Retuşare rapidă: îmbunătăţirea contrastului şi a saturaţiei Creaţi cu uşurinţă imagini retuşate, în care contrastul şi saturaţia sunt îmbunătăţite. Copiile retuşate sunt stocate ca fişiere separate.

1

Alegeţi fotografia dorită din modul redare cadru întreg (A32) sau redare miniaturi (A104) şi apăsaţi butonul d. • Se afişează meniul de redare. • Comutaţi la fila c dacă meniul redare nu este afişat (A13).

2

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege k Quick retouch (Retuşare rapidă) şi apăsaţi butonul k.

Editarea fotografiilor

• Versiunea originală va fi afişată pe partea stângă şi versiunea editată va fi afişată pe partea dreaptă. • Dacă meniul redare este afişat dintr-un alt mod decât modul redare, alegeţi Quick retouch (Retuşare rapidă) pentru a afişa ecranul de selecţie a fotografiei (A112). Alegeţi o imagine pentru editare şi apăsaţi butonul k.

3

Alegeţi gradul setării utilizând H sau I şi apăsaţi butonul k.

Playback menu Quick retouch D-Lighting Skin softening Print set Slide show Delete Protect

Quick retouch

• Este creată o copie retuşată. • Pentru a anula operaţiunea, apăsaţi butonul d. Normal Cancel

• Copiile retuşate rapid pot fi recunoscute după pictograma s afişată în timpul redării.

Amount

15/05/2010 15:30 0004.JPG

4

D 120

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Numele fişierelor şi folderelor” (A181).

4


Editarea fotografiilor

I D-Lighting: îmbunătăţirea luminozităţii şi contrastului D-Lighting poate fi folosit pentru a crea copii cu luminozitatea şi contrastul îmbunătăţite, iluminând zonele întunecate ale fotografiei. Copiile îmbunătăţite sunt salvate ca fişiere separate.

1

Alegeţi fotografia dorită din modul redare cadru întreg (A32) sau redare miniaturi (A104) şi apăsaţi butonul d. • Se afişează meniul de redare. • Comutaţi la fila c dacă meniul redare nu este afişat (A13).

2

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege I D-Lighting şi apăsaţi butonul k.

3

Alegeţi gradul setării utilizând H sau I şi apăsaţi butonul k.

Quick retouch D-Lighting Skin softening Print set Slide show Delete Protect

Editarea fotografiilor

• Versiunea originală va fi afişată pe partea stângă şi versiunea editată va fi afişată pe partea dreaptă. • Dacă meniul redare este afişat dintr-un alt mod decât modul redare, alegeţi D-Lighting pentru a afişa ecranul de selecţie a fotografiei (A112). Alegeţi o imagine pentru editare şi apăsaţi butonul k.

Playback menu

D-Lighting

• Este creată o copie nouă, editată. • Pentru a anula operaţiunea, apăsaţi butonul d. Normal Cancel

• Copiile realizate cu ajutorul D-Lighting pot fi recunoscute după pictograma c afişată în timpul redării.

Amount

15/05/2010 15:30 0004.JPG

4

D

4

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Numele fişierelor şi folderelor” (A181).

121


Editarea fotografiilor

e Estompare piele: finisarea aspectului pielii Funcţia Estompare piele poate fi aplicată figurilor detectate în imaginile deja fotografiate pentru a adăuga un efect de finisare a aspectului pielii. Fotografiile editate cu această funcţie sunt stocate ca fişiere separate.

1

Alegeţi fotografia dorită din modul redare cadru întreg (A32) sau redare miniaturi (A104) şi apăsaţi butonul d. • Se afişează meniul de redare. • Comutaţi la fila c dacă meniul redare nu este afişat (A13).

2

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege e Skin softening (Estompare piele) şi apăsaţi butonul k.

Editarea fotografiilor

• Apare ecranul care vă permite setarea gradului de finisare a pielii. • Dacă în imagine nu poate fi detectată nicio figură, se afişează un avertisment şi ecranul revine la meniu de redare. • Dacă meniul redare este afişat dintr-un alt mod decât modul redare, ecranul de selecţie a fotografiei (A112) se afişează atunci când se alege Skin softening (Estompare piele). Alegeţi o imagine pentru editare şi apăsaţi butonul k.

3

Apăsaţi H sau I pentru a alege gradul de finisare a pielii care urmează să fie aplicat şi apăsaţi butonul k.

Playback menu Quick retouch D-Lighting Skin softening Print set Slide show Delete Protect

Skin softening

• Se afişează un ecran de confirmare şi apare imaginea, cu zoom aplicat pe figura editată prin funcţia Estompare piele. • Pentru a anula operaţiunea, apăsaţi butonul d.

Normal Cancel

122

Amount


Editarea fotografiilor

4

Confirmaţi rezultatele. • Se poate îmbunătăţi aspectul pielii la maximum 12 feţe, în ordinea apropierii de centrul cadrului. • Atunci când se editează mai multe figuri cu funcţia estompare piele, utilizaţi butoanele J şi K de pe selectorul multiplu pentru a comuta la figura afişată. • Pentru a regla gradul de finisare, apăsaţi butonul d şi reveniţi la pasul 3. • Apăsaţi butonul k pentru a crea o copie editată cu funcţia estompare piele. • Copiile create cu funcţia estompare piele pot fi recunoscute după pictograma E afişată în timpul redării.

Preview

Back

Save

15/05/2010 15:30 0004.JPG

4

4

Editarea fotografiilor

B

Notă privind funcţia Estompare piele

În funcţie de anumite condiţii, de exemplu direcţia în care este îndreptată faţa subiectului sau luminozitatea feţei, este posibil ca figura să nu fie detectată corect sau să nu se obţină efectul dorit.

D

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Numele fişierelor şi folderelor” (A181).

123


Editarea fotografiilor

g Imagine mică: redimensionarea fotografiilor Creaţi o copie de mici dimensiuni a fotografiei curente. Potrivită pentru afişarea pe pagini web sau transmiterea ca fişier ataşat la e-mail. Dimensiunile disponibile sunt l 640×480, m 320×240 sau n 160×120. Copiile mici sunt stocate ca fişiere separate cu un nivel de compresie de 1:16.

1

Alegeţi fotografia dorită din modul redare cadru întreg (A32) sau redare miniaturi (A104) şi apăsaţi butonul d. • Se afişează meniul de redare. • Comutaţi la fila c dacă meniul redare nu este afişat (A13).

2

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege g Small picture (Imagine mică) şi apăsaţi butonul k.

Editarea fotografiilor

• Dacă meniul redare este afişat dintr-un alt mod decât modul redare, alegeţi Small picture (Imagine mică) pentru a afişa ecranul de selecţie a fotografiei (A112). Alegeţi o imagine pentru editare şi apăsaţi butonul k.

3

4

Alegeţi dimensiunea dorită pentru copie şi apăsaţi pe butonul k.

124

Rotate image Hide image Small picture Copy Black border Sequence display options Choose key picture

Small picture 640×480 320×240 160×120

Alegeţi Yes (Da) şi apoi apăsaţi butonul k. • Este creată o copie nouă, micşorată. • Pentru a anula operaţiunea, alegeţi No (Nu) şi apăsaţi butonul k. • Copia este afişată cu un cadru gri.

D

Playback menu

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Numele fişierelor şi folderelor” (A181).

Create small picture file?

Yes No


Editarea fotografiilor

j Margine neagră: adăugarea unei margini negre la o fotografie Această funcţie creează copii cu o linie neagră Thin (Îngustă), Medium (Medie) sau Broad (Lată) de-a lungul marginilor fotografiilor. Fotografia creată este stocată ca fişier separat.

1

Alegeţi fotografia dorită din modul redare cadru întreg (A32) sau redare miniaturi (A104) şi apăsaţi butonul d. • Se afişează meniul de redare. • Comutaţi la fila c dacă meniul redare nu este afişat (A13).

2

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege j Black border (Margine neagră) şi apăsaţi butonul k. • Dacă meniul redare este afişat dintr-un alt mod decât modul redare, alegeţi Black border (Margine neagră) pentru a afişa ecranul de selecţie a fotografiei (A112). Alegeţi o imagine pentru editare şi apăsaţi butonul k.

4

Alegeţi grosimea dorită a cadrului şi apăsaţi butonul k.

Rotate image Hide image Small picture Copy Black border Sequence display options Choose key picture

Editarea fotografiilor

3

Playback menu

Black border Thin Medium Broad

Alegeţi Yes (Da) şi apoi apăsaţi butonul k. • Este creată o copie nouă, cu margine neagră. • Pentru a anula operaţiunea, alegeţi No (Nu) şi apăsaţi butonul k.

Create a copy with a black border?

Yes No

B

Margine neagră

• Marginile unei fotografii vor fi ascunse de liniile negre, deoarece porţiunea neagră este trasată din marginile fotografiei, în funcţie de grosimea acestora. • Atunci când o fotografie cu margine neagră este imprimată utilizând funcţia de imprimare fără margini a imprimantei, este posibil ca marginea neagră să nu se imprime.

D

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Numele fişierelor şi folderelor” (A181).

125


Editarea fotografiilor

a Tăiere: tăierea unei porţiuni dintr-o fotografie Creaţi o copie care să conţină doar porţiunea vizibilă pe monitor atunci când u este afişat cu zoomul de redare (A106) activat. Copiile tăiate sunt stocate ca fişiere separate.

1

Măriţi fotografia dorită în timpul afişării cadrului întreg (A32), rotind controlul zoomului în direcţia g (i). • Pentru a tăia o imagine afişată „pe înalt” (portret), măriţi imaginea până când dispar barele de culoare neagră afişate pe ambele părţi laterale ale monitorului. Fotografia tăiată va fi afişată cu orientarea peisaj. Pentru a tăia imaginea cu orientarea curentă „pe înalt” (portret), utilizaţi mai întâi opţiunea Rotate image (Rotire imagine) (A114) pentru a roti imaginea astfel încât aceasta să fi afişată cu orientarea peisaj. Apoi măriţi imaginea pentru tăiere, tăiaţi-o, apoi rotiţi imaginea tăiată înapoi în poziţia „pe înalt” (portret).

2

Rafinaţi compoziţia copiei.

Editarea fotografiilor

• Rotiţi controlul zoomului spre g (i) sau f (h) pentru a regla factorul de mărire. • Apăsaţi H, I, J sau K pe selectorul multiplu pentru a derula imaginea până când porţiunea pe care doriţi să o copiaţi este vizibilă pe monitor.

3

Apăsaţi butonul d.

4

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege Yes (Da) şi apăsaţi butonul k. • Este creată o nouă imagine, conţinând doar porţiunea vizibilă pe monitor. • Pentru a anula operaţiunea, alegeţi No (Nu) şi apăsaţi butonul k.

C

4.0

Save this image as displayed?

Yes No

Dimensiunea imaginii

Întrucât zona care urmează să fie salvată este redusă, dimensiunea imaginii (pixeli) copiei tăiate va fi de asemenea redusă. Atunci când dimensiunea copiei tăiate este 320 × 240 sau 160 × 120, pictograma imagine mică B sau C este afişată în partea stângă a ecranului, în modul redare cadru întreg.

D 126

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Numele fişierelor şi folderelor” (A181).


Înregistrarea şi redarea filmelor

Înregistrarea filmelor Puteţi realiza filme de înaltă definiţie cu sunet. • Indiferent de memoria disponibilă rămasă pe cardul de memorie, lungimea maximă pentru un singur film este de 29 de minute.

1

Porniţi aparatul foto şi afişaţi ecranul de fotografiere.

Opţiuni film

• Filmele pot fi înregistrate indiferent de modul de fotografiere (A42) ales. • Opţiunile pentru film prezintă tipul de film care va fi realizat. Setarea implicită este U HD 1080pP (1920×1080) (A133). 1/250

2

F5.6

17

Rotiţi comutatorul pentru modul film la HD. • Coborâţi bliţul încorporat. Dacă bliţul încorporat este ridicat, înregistrarea poate fi perturbată.

3

Apăsaţi butonul b (înregistrare film) pentru a începe înregistrarea filmului.

4

Înregistrarea şi redarea filmelor

• Monitorul LCD se închide pentru moment, apoi porneşte înregistrarea filmului. • Aparatul foto focalizează în centrul cadrului. Zona de focalizare nu este afişată în timpul înregistrării filmului. • Atunci când se realizează filme de înaltă definiţie sau filme full HD, formatul de imagine al ecranului de fotografiere este comutat la 16:9 (Filmul este înregistrat în intervalul indicat pe partea dreaptă a ecranului). • O bară de progres în partea de jos a monitorului arată timpul rămas pentru înregistrare. Înregistrarea se opreşte automat atunci când durata de timp de înregistrare se scurge.

36s

Apăsaţi butonul b (înregistrare film) pentru a încheia înregistrarea.

127


Înregistrarea filmelor

B

Note privind înregistrarea filmelor

• Atunci când se înregistrează un film pe un card de memorie, se recomandă utilizarea unui card de memorie SD cu clasa de viteză 6 sau mai mare (A180). Dacă viteza de transfer a cardului este lentă, este posibil ca înregistrarea filmului să se încheie neaşteptat. • Atunci când se înregistrează filme, unghiul de câmp (raza înregistrată) este mai mic decât cel al imaginilor statice. • Utilizarea zoomului digital cauzează deteriorarea calităţii imaginii. Dacă începeţi înregistrarea filmului fără a utiliza zoomul digital şi rotiţi controlul zoomului în direcţia g, zoomul se opreşte la nivelul de zoom optic maxim. Eliberaţi controlul zoomului şi rotiţi-l din nou în direcţia g pentru a declanşa zoomul digital. Zoomul digital este anulat la încheierea înregistrării filmului. • Este posibil să se înregistreze sunetul emis de controlul zoomului, de aparatul foto în momentul aplicării zoomului sau a focalizării automate. • Următoarele fenomene pot apărea pe afişajul monitorului în timpul realizării filmului. Aceste fenomene vor fi înregistrate pe filmul realizat. - Treceri vizibile de la o nuanţă la alta (banding) pe imagine, atunci când înregistrarea se realizează sub lămpi fluorescente ori lămpi cu vapori de mercur sau de sodiu - Distorsiunea subiecţilor care se deplasează cu viteză mare prin cadru, se exemplu trenuri sau maşini - Distorsiunea întregului cadru atunci când aparatul foto este rotit orizontal pentru panoramare - Imagini fantomă rămase în urma zonelor luminoase, cum ar fi surse de lumină, atunci când aparatul foto este rotit pentru panoramare

B

Înregistrarea şi redarea filmelor

128

Note privind focalizarea automată

• Dacă Autofocus mode (Mod focalizare automată) din meniul film este setat la A Single AF (AF unic) (setare implicită), focalizarea este blocată atunci când butonul b (înregistrare film) este apăsat pentru pornirea înregistrării filmului (A135). • Focalizarea automată poate să nu funcţioneze conform aşteptărilor (A31). În acest caz, încercaţi următoarele: 1. Înainte de înregistrare, setaţi Autofocus mode (Mod focalizare automată) în meniul film la A Single AF (AF unic) (setare implicită). 2. Poziţionaţi un subiect diferit în mijlocul ecranului, la aceeaşi distanţă. Apăsaţi butonul b (înregistrare film) pentru a începe înregistrarea filmului şi modificaţi compoziţia.

B

Notă privind înregistrarea filmelor

După ce filmul a fost înregistrat complet în memoria internă sau pe cardul de memorie, afişajul monitorului va reveni la afişajul de fotografiere. Nu deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie în timpul înregistrării imaginilor. Oprirea aparatului foto sau scoaterea cardului de memorie în timpul înregistrării filmelor pot duce la pierderea datelor sau la deteriorări ale aparatului foto sau ale cardului de memorie.


Înregistrarea filmelor

C

Funcţiile disponibile la înregistrarea filmelor

• Filmele pot fi înregistrate cu aceeaşi reglare de nuanţe A (mod auto) în orice mod de fotografiere (A42). Setările cum ar fi Optimize image (Optimizare imagine) sau White balance (Balans de alb) din meniul de fotografiere (A73) nu se aplică şi filmelor. • Când modul de fotografiere este A, B, C, D sau M, setarea Metering (Măsurare) (A85) se aplică şi înregistrării filmelor (exceptând Spot AF area (Zonă AF spot)). • Setările pentru modul focalizare şi compensarea expunerii se aplică la filmul înregistrat. Verificaţi aceste setări înainte de a începe înregistrarea filmului. • Autodeclanşatorul (A37) este disponibil. Când butonul b (înregistrare-film) este apăsat după setarea autodeclanşatorului, aparatul foto focalizează după zece secunde sau două secunde, şi apoi începe înregistrarea filmului. • Bliţul nu va fi declanşat. • Apăsaţi butonul d înainte de începerea înregistrării filmului şi comutaţi la fila D (film) pentru a selecta setările meniului film (A132). • Pentru a reduce efectele tremuratului aparatului foto în timpul înregistrării filmelor, setaţi Electronic VR (VR electronic) (A136) din meniul pentru film.

Înregistrarea şi redarea filmelor

129


Înregistrarea filmelor

Înregistrarea filmelor la viteză redusă şi a filmelor la viteză ridicată (Film HS) După ce comutatorul pentru modul film este rotit la HS şi înregistrarea filmului începe, atunci când butonul k este apăsat în timpul înregistrării, modul comută la înregistrare la viteză mare (HS) (înregistrare film HS). Secţiunea înregistrată ca film HS poate fi redată cu încetinitorul, de la 1/8 până la 1/2 din viteza de redare normală sau poate fi redată accelerat, la viteză dublă faţă de cea normală.

1

Porniţi aparatul foto şi rotiţi butonul pentru modul film la HS.

Opţiuni film HS

• Opţiunile pentru film HS indică tipul de film HS care va fi realizat (A134). • Coborâţi bliţul încorporat. Dacă bliţul încorporat este ridicat, înregistrarea poate fi perturbată.

/240 1/250

2 Înregistrarea şi redarea filmelor

/240 240

36s

Apăsaţi butonul k dacă doriţi să porniţi înregistrarea filmului HS. • Înregistrarea filmului HS începe. • În setarea implicită, până la zece secunde din film pot fi filmate 240 cu redarea cu încetinitorul la 1/8 din viteza unui film normal. • Afişajul pentru timpul rămas se modifică în timpul rămas pentru 9s înregistrarea filmului HS. Înregistrarea se opreşte automat atunci când timpul de înregistrare se scurge. • Imediat ce înregistrarea filmului HS începe, aparatul foto nu mai poate fi comutat la înregistrarea filmului la viteză normală.

4 130

17

Apăsaţi butonul b (înregistrare film) pentru a începe înregistrarea filmului. • Monitorul LCD se închide pentru moment, apoi porneşte înregistrarea filmului. • Aparatul foto focalizează în centrul cadrului. Zona de focalizare nu este afişată în timpul înregistrării filmului. • La setarea implicită, filmele sunt înregistrate cu o rezoluţie de 320×240 pixeli.

3

F5.6

Apăsaţi butonul b (înregistrare film) pentru a încheia înregistrarea.


Înregistrarea filmelor

B

Note despre filmul HS

• Pentru secţiunile filmate pentru redare cu încetinitorul sau accelerată nu se înregistrează sunet. • Funcţia de reducere a vibraţiilor nu este disponbilă în timpul înregistrării filmelor, atunci când comutatorul pentru modul film este rotit la HS. Poziţia zoomului, focalizarea, expunerea şi balansul de alb sunt fixate atunci când butonul b (înregistrare film) este apăsat pentru pornirea înregistrării filmului.

D

Filme HS

Atunci când HS movie options (Opţiuni film HS) (A134) este setată la 240 fps, 120 fps sau 60 fps, se poate înregistra un film pentru care este posibilă redarea cu încetinitorul. Atunci când este setată opţiunea 15 fps, se poate înregistra un film pentru care este posibilă redarea accelerată la viteză dublă faţă de viteza normală. • Cadenţa cadrelor la filmare, înainte de apăsarea butonului k, este de 30 de cadre pe secundă (fps). • Filmul înregistrat, inclusiv secţiunea înregistrată ca film HS, este redat la 30 fps. Atunci când se înregistrează la 240 fps: Atunci când se filmează, maximum zece secunde dintr-un film sunt înregistrate la viteză ridicată. Secţiunea înregistrată la viteză ridicată este redată cu încetinitorul, într-o durată de timp de opt ori mai mare decât la viteză normală.

Apăsaţi butonul k pentru a porni înregistrarea filmului HS. Înregistrare

10 sec.

Redare

80 sec.

Atunci când se înregistrează la 15 fps: Atunci când se filmează, maximum două minute dintr-un film sunt înregistrate pentru redare accelerată. Secvenţa este redată la o viteză dublă faţă de cea normală.

Apăsaţi butonul k pentru a porni înregistrarea filmului HS. Înregistrare

2 min. 1 min.

Redare Redare normală (cu sunet)

D

Înregistrarea şi redarea filmelor

Redare cu încetinitorul (fără sunet)

Redare normală (cu sunet)

Redare accelerată (fără sunet)

Pornirea înregistrării cu setarea Film HS

Atunci când caseta de selectare Open with HS footage (Deschidere cu înregistrare HS) din HS movie options (Opţiuni film HS) este selectată (w), înregistrarea filmului începe cu filmul HS.

131


Înregistrarea filmelor

Meniul film Următoarele opţiuni pot fi setate în meniul film. D

A133

Movie options (Opţiuni film)

Opţiunile pot fi selectate pentru filmul care urmează să fie realizat atunci când comutatorul pentru modul film este rotit la HD. D

A134

HS movie options (Opţiuni film HS)

Opţiunile pot fi selectate pentru filmul care urmează să fie realizat atunci când comutatorul pentru modul film este rotit la HS. I

A135

Autofocus mode (Mod focalizare automată)

Alegeţi cum focalizează aparatul foto atunci când se înregistrează filme cu comutatorul pentru modul film rotit la HD. w

A136

Electronic VR (VR electronic)

Activaţi sau dezactivaţi funcţia VR electronic atunci când înregistraţi filme cu comutatorul pentru modul film rotit la HD. Y

A136

Wind noise reduction (Reducere zgomot vânt) Specificaţi dacă doriţi să reduceţi zgomotul vântului în timpul înregistrării filmului.

Afişarea meniului film Înregistrarea şi redarea filmelor

132

Apăsaţi butonul d pentru a afişa ecranul meniului şi comutaţi la fila D (A13). Shooting menu Image quality Image size Optimize image White balance ISO sensitivity Metering Continuous

Movie Movie options 240 HS movie options Autofocus mode Electronic VR Wind noise reduction

• Apăsaţi selectorul multiplu pentru a selecta elemente şi a seta funcţii în meniu (A12). • Apăsaţi butonul d pentru a ieşi din meniul film.


Înregistrarea filmelor

D Movie Options (Opţiuni film) Apăsaţi butonul d M D (Meniu film) (A132) M Movie options (Opţiuni film)

Opţiunile pot fi selectate pentru filmul care urmează să fie realizat atunci când comutatorul pentru modul film este rotit la HD. Cu cât rezoluţia şi rata de bit este mai mare, cu atât calitatea imaginii este mai ridicată, dar dimensiunea fişierului creşte. Opţiune

Descriere

V HD 1080p (1920×1080)

Filmele cu un format al imaginii de 16:9 sunt înregistrate la înaltă definiţie totală (full HD). Această opţiune este adecvată pentru redare pe un televizor cu ecran lat, compatibil full HD. • Dimensiune imagine: 1920×1080 pixeli • Rată de bit film: 12 Mbps

x HD 720p (1280×720)

Filmele cu un format al imaginii de 16:9 sunt înregistrate la înaltă definiţie. Această opţiune este adecvată pentru redare pe un televizor cu ecran lat. • Dimensiune imagine: 1280×720 pixeli • Rată de bit film: 9 Mbps

y VGA (640×480)

Sunt înregistrate filme cu un format al imaginii de 4:3. • Dimensiune imagine: 640×480 pixeli • Rată de bit film: 3 Mbps

z QVGA (320×240)

Sunt înregistrate filme cu un format al imaginii de 4:3. • Dimensiune imagine: 320×240 pixeli • Rată de bit film: 640 kbps

Înregistrarea şi redarea filmelor

U HD 1080pP(1920×1080) (setare implicită)

Filmele cu un format al imaginii de 16:9 sunt înregistrate la înaltă definiţie totală (full HD). Această opţiune este adecvată pentru redare pe un televizor cu ecran lat, compatibil full HD. • Dimensiune imagine: 1920×1080 pixeli • Rată de bit film: 14 Mbps

• Rata de bit a filmului reprezintă volumul de date de film înregistrat pe secundă. Întrucât a fost adoptat un sistem de rată de bit variabilă (VBR), rata de înregistrare a filmului variază automat în funcţie de subiect, astfel încât se înregistrează mai multe date pe secundă pentru filme care conţin subiecţi care se mişcă frecvent, ceea ce măreşte dimensiunea fişierului film. • Cadenţa cadrelor este de aproximativ 30 de cadre pe secundă (fps) indiferent de opţiune.

D

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Lungimea maximă a filmului” (A135).

133


Înregistrarea filmelor

D HS Movie Options (Opţiuni film HS) Apăsaţi butonul d M D (Meniu film) (A132) M HS movie options (Opţiuni film HS)

Opţiunile pot fi selectate pentru filmul care urmează să fie realizat atunci când comutatorul pentru modul film este rotit la HS. Opţiune

Descriere

Înregistrarea şi redarea filmelor

240 fps (setare implicită)

Filmele la viteză redusă cu un format al imaginii de 4:3 sunt înregistrate la 1/8 din viteza unui film normal. • Durată maximă de înregistrare*: 10 secunde (durată de redare: 80 secunde) • Dimensiune imagine: 320×240 pixeli • Rată de bit film: 640 kbps

120 fps

Filmele la viteză redusă cu un format al imaginii de 4:3 sunt înregistrate la 1/4 din viteza unui film normal. • Durată maximă de înregistrare*: 10 secunde (durată de redare: 40 secunde) • Dimensiune imagine: 640×480 pixeli • Rată de bit film: 3 Mbps

60 fps

Filmele la viteză redusă cu un format al imaginii de 16:9 sunt înregistrate la jumătate din viteza unui film normal. • Durată maximă de înregistrare*: 30 de secunde (durată de redare: 1 minut) • Dimensiune imagine: 1280×720 pixeli • Rată de bit film: 9 Mbps

15 fps

Filmele la viteză ridicată cu un format al imaginii de 16:9 sunt înregistrate la la viteză dublă faţă de cea a unui film normal. • Durată maximă de înregistrare*: 2 minute (durată de redare: 1 minut) • Dimensiune imagine: 1920×1080 pixeli • Rată de bit film: 12 Mbps

* Durata maximă de înregistrare se referă numai la secţiunile filmate pentru redare cu încetinitorul sau redare accelerată.

Caseta de selectare Open with HS footage (Deschidere cu înregistrare HS) Când este selectat Open with HS footage (Deschidere cu înregistrare HS) şi se apasă butonul k pentru a selecta caseta de validare [w], înregistrarea filmului HS începe imediat ce începe înregistrarea filmului. Setarea implicită este dezactivat.

134

HS movie options 240 fps 120 fps 60 fps 15 fps Open with HS footage


Înregistrarea filmelor

C

Lungimea maximă a filmului Memorie internă (43 MB)

Opţiune

Card de memorie (4 GB)*

U HD 1080pP(1920×1080) (setare implicită)

23 sec.

34 min.

V HD 1080p (1920×1080)

26 sec.

39 min. 25 sec.

x HD 720p (1280×720)

34 sec.

50 min.

y VGA (640×480)

1 min. 37 sec.

2 h 5 min.

z QVGA (320×240)

4 min. 34 sec.

4 h 45 min.

Toate cifrele sunt aproximative. Durata maximă de înregistrare poate varia în funcţie de tipul cardului de memorie sau de ratele de bit disponibile pentru înregistrarea filmului. * Durata maximă de înregistrare pentru un singur film este de 29 de minute. Lungimea maximă a filmului, afişată în timpul înregistrării, este de 29 de minute, chiar dacă pe cardul de memorie există spaţiu suficient pentru un film mai lung.

D

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Numele fişierelor şi folderelor” (A181).

Apăsaţi butonul d M D (Meniu film) (A132) M Autofocus mode (Mod focalizare automată)

Alegeţi cum focalizează aparatul foto atunci când se înregistrează filme cu comutatorul pentru modul film rotit la HD. Opţiune

Descriere

A Single AF (AF unic) (setare implicită)

Focalizarea este blocată atunci când este apăsat butonul b (înregistrare film).

B Full-time AF (AF permanent)

În timpul înregistrării filmului, aparatul foto focalizează continuu până când focalizarea este blocată. Este posibil să se înregistreze sunetul operaţiei de focalizare în cursul filmării. Pentru ca sunetul produs de aparatul foto care focalizează să nu interfereze cu înregistrarea, se recomandă utilizarea opţiunii Single AF (AF unic).

C

Înregistrarea şi redarea filmelor

I Autofocus Mode (Mod focalizare automată)

Modul focalizare automată în timpul realizării filmului

• Atunci când modul scenă este Fireworks show (Spectacol artificii), focalizarea este fixată la infinit. • Atunci când modul focalizare este E (focalizare manuală), focalizarea este fixată înainte de pornirea înregistrării filmului.

135


Înregistrarea filmelor

w Electronic VR (VR electronic) Apăsaţi butonul d M D (Meniu film) (A132) M Electronic VR (VR electronic)

Activaţi sau dezactivaţi funcţia VR electronic atunci când înregistraţi filme cu comutatorul pentru modul film rotit la HD. Opţiune

Descriere

On (Activat) (setare implicită)

Atenuează efectele produse de tremuratul aparatului foto în modurile de film.

Off (Dezactivat)

VR electronic nu este activat.

Când VR electronic este setat pe On (Activat), pe ecran se afişează R în momentul începerii înregistrării filmului (A8).

B

Notă despre VR electronic

Funcţia VR electronic nu este disponibilă atunci când se înregistrează filme HS.

Înregistrarea şi redarea filmelor

Y Wind Noise Reduction (Reducere zgomot vânt) Apăsaţi butonul d M D (Meniu film) (A132) M Wind noise reduction (Reducere zgomot vânt)

Specificaţi dacă doriţi să reduceţi zgomotul vântului în timpul înregistrării filmului. Opţiune

Descriere

On (Activat)

Înregistrează concomitent cu minimizarea zgomotului produs de vântul care suflă în microfon. Opţiune adecvată pentru înregistrarea în condiţii de vânt puternic. În timpul înregistrării, este posibil ca şi alte sunete, nu numai zgomotul vântului, să fie dificil de auzit.

Off (Dezactivat) (setare implicită)

Zgomotul produs de vânt nu este redus.

Dacă setarea reducere zgomot vânt este activată, setarea curentă este afişată în timpul fotografierii (A8). Atunci când este selectat Off (Dezactivat), pictograma pentru setarea curentă nu este afişată.

136


Redarea filmului În modul redare cadru întreg (A32), filmele sunt recunoscute după pictograma opţiuni film (A133). Pentru a reda un film, afişaţi-l în modul redare cadru întreg şi apăsaţi butonul k.

15/05/2010 15:30 0010.MOV

20s

Utilizaţi controlul zoomului g sau f în timpul redării, pentru a regla volumul. Comenzile de redare apar în partea de sus a monitorului. Apăsaţi J sau K pe selectorul multiplu pentru a alege o comandă de redare, apoi apăsaţi butonul k pentru a efectua operaţiunea selectată. Sunt disponibile următoarele operaţiuni.

Pauză

8s

În timpul redării Pentru

Utilizaţi

Descriere

Derulare

K

Derulaţi filmul atunci când este apăsat butonul k.

Avansare

L

Avansaţi filmul atunci când este apăsat butonul k.

O

Următoarele operaţiuni pot fi efectuate cu ajutorul comenzilor de redare din partea de sus a monitorului, în timp ce redarea este întreruptă. Derulaţi filmul cadru cu cadru. Derularea continuă cât timp M butonul k este apăsat.* Avansaţi filmul cadru cu cadru. Avansarea continuă cât timp N butonul k este apăsat.* P

Terminare

Q

Reluaţi redarea.

Reveniţi la modul redare cadru întreg.

Înregistrarea şi redarea filmelor

Pauză

Indicator volum

* Filmul poate fi avansat sau derulat cadru cu cadru şi prin rotirea selectorului de comandă.

Ştergerea filmului Apăsaţi butonul l atunci când filmul este afişat în modul redare cadru întreg (A32) sau când este selectat în modul de redare miniaturi (A104). Selectaţi Yes (Da) şi apăsaţi butonul k pentru a şterge filmul sau selectaţi No (Nu) pentru a ieşi fără a şterge filmul.

B

Erase 1 image?

Yes No

Notă privind redarea filmului

Filmele înregistrate cu un aparat foto, altul decât COOLPIX P100, nu pot fi redate.

137


Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Conectarea la TV Conectaţi aparatul foto la televizor pentru a reda fotografiile pe televizor. Dacă televizorul dvs. este echipat cu un conector HDMI, îl puteţi conecta la aparatul foto prin intermediul unui cablu HDMI pentru a vă bucura de filmele înregistrate la calitate de înaltă definiţie.

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

1

Opriţi aparatul foto.

2

Conectaţi aparatul foto la TV. La conectarea cu un cablu audio/video furnizat • Conectaţi fişa galbenă la jack-ul intrare video de pe televizor şi fişa albă la jack-ul intrare audio. Galben

Alb

La conectarea cu un cablu HDMI opţional • Conectaţi fişa la jack-ul HDMI de pe televizor.

În jack-ul HDMI

Conector mini HDMI (tip C)

138


Conectarea la TV

3

Reglaţi televizorul pe canalul video. • Pentru detalii, consultaţi documentaţia furnizată împreună cu televizorul.

4

Ţineţi apăsat butonul c pentru a porni aparatul foto.

B

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

• Aparatul foto intră în modul redare, iar fotografiile înregistrate în memoria internă sau pe cardul de memorie vor fi afişate pe televizor. • Cât timp aparatul foto este conectat la televizor, monitorul va rămâne oprit.

Note privind conectarea unui cablu HDMI

• Cablul HDMI nu este furnizat împreună cu aparatul foto. Utilizaţi un cablu HDMI separat pentru a conecta aparatul foto la un televizor. Terminalul de ieşire al acestui aparat foto este conectorul mini HDMI (tip C). Atunci când achiziţionaţi un cablu HDMI, asiguraţi-vă că dispozitivul terminal al cablului este un conector mini HDMI. • Pentru a vă bucura pe deplin de redarea la calitate de înaltă definiţie atunci când aparatul foto este conectat la un televizor cu conector HDMI, recomandăm realizarea fotografiilor cu Image size (Dimensiune imagine) setată la C 2048×1536 sau la o valoare mai mare şi înregistrarea filmelor cu Movie options (Opţiuni film) setată la x HD 720p (1280×720) ori la o valoare mai mare.

B

Note privind conectarea cablului audio/video

• Atunci când realizaţi conectarea cablului audio/video, conectorii trebuie să fie orientaţi corect. Nu utilizaţi forţa atunci când conectaţi cablul audio/video. Nu trageţi conectorul într-o parte atunci când deconectaţi cablul audio/video de la aparatul foto. • Nu conectaţi simultan un cablu audio/video şi un cablu HDMI la aparatul foto. • Nu conectaţi simultan un cablu HDMI şi un cablu USB la aparatul foto.

B

Dacă nu apare nimic pe ecranul televizorului

Asiguraţi-vă că TV settings (Setări TV) (A167) din meniul de setare (A152) sunt configurate corect pentru televizorul dvs.

139


Conectarea la un computer Utilizaţi cablul USB livrat pentru a conecta aparatul foto la un computer şi copiaţi (transferaţi) fotografiile la un computer prin software-ul Nikon Transfer livrat.

Înainte de a conecta aparatul foto Instalarea software-ului Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Înainte de conectarea aparatului foto la computer, trebuie să instalaţi programele Nikon Transfer, ViewNX pentru afişarea fotografiilor transferate şi Panorama Maker pentru realizarea fotografiilor panoramice, utilizând CD-ul Software Suite livrat. Pentru mai multe informaţii despre instalarea software-ului, consultaţi Ghidul de start rapid.

Sisteme de operare compatibile Windows • Windows 7 (ediţiile Home Basic/Home Premium/Professional/Enterprise/Ultimate) • Windows Vista Service Pack 2 (ediţiile Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/ Ultimate) • Versiunile Windows XP Service Pack 3 pe 32 de biţi (Home Edition/Professional) Macintosh • Mac OS X (versiunea 10.4.11, 10.5.8, 10.6) Pentru detalii privind condiţiile de redare a filmelor de înaltă definiţie şi a filmelor full HD, consultaţi informaţiile de ajutor ViewNX (A144). Consultaţi site-ul web Nikon pentru cele mai noi informaţii privind compatibilitatea cu sistemele de operare.

B

Notă privind conectarea la computer

Deconectaţi de la computer alte dispozitive USB, cum ar fi încărcătoarele USB comerciale. Conectarea simultană la computer a aparatului foto şi a unor dispozitive USB poate cauza funcţionarea defectuoasă sau alimentarea excesivă cu energie electrică a aparatului foto, producând deteriorarea aparatului foto sau a cardului de memorie. Pentru mai multe informaţii, consultaţi documentaţia furnizată împreună cu alte dispozitive USB.

B

Note privind sursa de alimentare

• Atunci când conectaţi aparatul foto la un computer în scopul transferării fotografiilor, folosiţi un acumulator complet încărcat pentru a împiedica oprirea neaşteptată a aparatului. • Atunci când aparatul foto este conectat la un computer prin intermediul cablului USB furnizat şi Auto (Automat) (setare implicită) este selectat pentru opţiunea Charge by computer (Încărcare de la computer) (A145, 168) din meniul de setare, acumulatorul introdus în aparatul foto este încărcat automat cu energie electrică furnizată de computer. Imaginile sunt transferate în timp ce acumulatorul se încarcă. • Dacă se utilizează adaptorul CA EH-62A (disponibil separat), aparatul foto COOLPIX P100 poate fi alimentat de la o priză electrică. Nu folosiţi altă marcă sau model de adaptor CA, întrucât acestea pot cauza supraîncălzirea sau funcţionarea defectuoasă a aparatului foto.

140


Conectarea la un computer

Transferarea fotografiilor de la un aparat foto la un computer

1 2 3

Porniţi computerul pe care a fost instalat Nikon Transfer. Asiguraţi-vă că aparatul foto este oprit. Conectaţi aparatul foto la computer utilizând cablul USB livrat.

B

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

• Aparatul foto porneşte automat, iar indicatorul luminos aparat pornit se aprinde sau clipeşte (A145). Monitorul aparatului foto va rămâne stins.

Conectarea cablului USB

• Verificaţi orientarea corectă a conectorilor. Nu încercaţi să introduceţi conectorii oblic şi nu utilizaţi forţa atunci când conectaţi sau deconectaţi cablul USB. • Este posibil să nu fie recunoscută conexiunea dacă aparatul foto este conectat la computer prin intermediul unui hub USB.

141


Conectarea la un computer

4

Porniţi software-ul Nikon Transfer instalat pe computer.

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

• Windows 7 Atunci când se afişează ecranul Devices and Printers (Dispozitive şi imprimante) K P100, faceţi clic pe Change program (Modificare program) de sub Import pictures and videos (Import fotografii şi fişiere video). Selectaţi Copy pictures to a folder on my computer (Copiere fotografii într-un folder de pe computerul meu) din dialogul Change program (Modificare program) şi faceţi clic pe OK. Faceţi dublu clic pe Copy pictures to a folder on my computer (Copiere fotografii într-un folder de pe computerul meu) din ecranul Devices and Printers (Dispozitive şi imprimante) K P100. • Windows Vista Atunci când se afişează dialogul AutoPlay (Redare automată), faceţi clic pe Copy pictures to a folder on my computer using Nikon Transfer (Copiere fotografii într-un folder de pe computerul meu utilizând Nikon Transfer). • Windows XP Atunci când se afişează dialogul de selecţie a acţiunii, selectaţi Nikon Transfer Copy pictures to a folder on my computer (Nikon Transfer, copiere fotografii într-un folder de pe computerul meu) şi faceţi clic pe OK. • Mac OS X Nikon Transfer va porni automat atunci când aparatul foto este conectat la computer dacă în dialogul Auto-Launch setting (Setare lansare automată) a fost selectat Yes (Da) la prima instalare a software-ului Nikon Transfer. • Atunci când nivelul de încărcare a acumulatorului din aparatul foto este redus, este posibil ca aparatul foto să nu fie recunoscut de computer, transferarea fotografiilor fiind imposibilă. Dacă acumulatorul este alimentat de la computer, aşteptaţi până când nivelul de încărcare creşte. • În cazul în care cardul de memorie conţine un număr mare de imagini, este posibil ca software-ul Nikon Transfer să pornească cu întârziere.

142


Conectarea la un computer

5

Confirmaţi că dispozitivul sursă este afişat în panoul cu opţiuni de transfer Source (Sursă) şi faceţi clic pe Start Transfer (Pornire transfer). P100

Dispozitiv Source (Sursă)

Buton Start Transfer (Pornire transfer)

În cazul utilizării setărilor implicite ale Nikon Transfer, toate fotografiile sunt transferate pe computer. În cazul utilizării setărilor implicite ale Nikon Transfer, ViewNX porneşte automat în momentul în care transferul s-a încheiat şi fotografiile transferate pot fi vizualizate.

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

P100

Pentru mai multe informaţii despre utilizarea Nikon Transfer sau ViewNX, consultaţi informaţiile de ajutor din Nikon Transfer sau ViewNX (A144).

Deconectarea aparatul foto Nu opriţi şi nu deconectaţi aparatul foto de la computer în timpul transferului. După ce transferul s-a încheiat, opriţi aparatul foto şi deconectaţi cablul USB. Aparatul foto se opreşte automat dacă timp de 30 de minute nu există comunicare cu computerul, în timp ce aparatul foto este conectat prin intermediul cablului USB.

D

Încărcarea acumulatorului

Atunci când indicatorul luminos aparat pornit al aparatul foto clipeşte lent în portocaliu, acumulatorul introdus în aparatul foto se încarcă (A145).

143


Conectarea la un computer

D

Utilizarea unui cititor de carduri

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Fotografiile stocate pe cardul de memorie introdus într-un cititor de carduri sau un dispozitiv similar pot fi de asemenea transferate pe computer cu ajutorul software-ului Nikon Transfer. • În cazul în care capacitatea cardului de memorie este de 2 GB ori mai mare sau cardul de memorie este compatibil SDHC, cititorul de carduri sau dispozitivul similar trebuie să accepte aceste specificaţii ale cardului de memorie. • Introduceţi un card de memorie în cititorul de carduri sau într-un dispozitiv similar şi consultaţi paşii 4 şi 5 (A142) pentru a transfera fotografiile. • Pentru a transfera pe computer fotografiile stocate în memoria internă a aparatului foto, acestea trebuie copiate mai întâi pe un card de memorie utilizând aparatul foto (A115).

D

Pornirea manuală a software-ului Nikon Transfer sau ViewNX

Windows: Alegeţi meniul Start >All Programs (Toate programele)>Nikon Transfer>Nikon Transfer (sau All Programs (Toate programele)>ViewNX>ViewNX). Nikon Transfer sau ViewNX pot fi pornite şi prin dublu clic pe pictograma de comandă rapidă Nikon Transfer sau ViewNX de pe desktop. Macintosh: Deschideţi Applications (Aplicaţii) şi faceţi dublu clic pe Nikon Software (Software Nikon)>Nikon Transfer>Nikon Transfer (sau Nikon Software (Software Nikon)>ViewNX>ViewNX). Nikon Transfer sau ViewNX pot fi pornite şi prin clic pe pictograma Nikon Transfer sau ViewNX de pe dock.

D

Vizualizarea informaţiilor de ajutor pentru Nikon Transfer şi ViewNX

Pentru mai multe informaţii privitor la Nikon Transfer sau ViewNX, porniţi Nikon Transfer sau ViewNX şi selectaţi Nikon Transfer Help (Ajutor Nikon Transfer) sau ViewNX Help (Ajutor ViewNX) din meniul Help (Ajutor).

D

Crearea panoramelor cu Panorama Maker

• Utilizaţi o serie de fotografii realizate cu Panorama assist (Asistenţă panoramă) în modul scenă (A52) pentru a crea o singură fotografie panoramică utilizând Panorama Maker. • Puteţi instala Panorama Maker pe computer utilizând CD-ROM-ul Software Suite livrat. • După finalizarea instalării, urmaţi procedura descrisă mai jos pentru a porni Panorama Maker. Windows: Alegeţi meniul Start, deschideţi All Programs (Toate programele)>ArcSoft Panorama Maker 5>Panorama Maker 5. Macintosh: Deschideţi Applications (Aplicaţii) şi faceţi dublu clic pe pictograma Panorama Maker 5. • Pentru informaţii suplimentare privind utilizarea Panorama Maker, consultaţi instrucţiunile afişate pe ecran şi informaţiile de ajutor din Panorama Maker.

D 144

Numele fişierelor de imagine şi ale folderelor

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Numele fişierelor şi folderelor” (A181).


Conectarea la un computer

Încărcarea în timp ce aparatul foto este conectat la un computer

Indicatorul luminos aparat pornit Următorul tabel explică starea indicatorului luminos aparat pornit atunci când aparatul foto este conectat la un computer. Stare Clipeşte lent (portocaliu) Este aprins (verde) Clipeşte rapid (portocaliu)

B

Descriere Acumulatorul se încarcă. Acumulatorul nu se încarcă. Încărcarea este încheiată atunci când indicatorul luminos aparat pornit nu mai clipeşte portocaliu şi rămâne aprins în culoarea verde. • Temperatura de operare a fost depăşită. Încărcaţi acumulatorul în interior, la o temperatură ambientală de 5°C până la 35°C înainte de a-l utiliza. • Cablul USB nu este conectat corect sau acumulatorul este defect. Reconectaţi cablul USB corect sau înlocuiţi acumulatorul. • Computerul este în stare de repaus şi nu furnizează energie electrică. Reporniţi computerul. • Acumulatorul nu poate fi reîncărcat, întrucât specificaţiile sau setările computerului nu acceptă alimentarea cu energie a aparatului foto.

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Atunci când aparatul foto este conectat la un computer prin intermediul cablului USB furnizat şi Auto (Automat) (setare implicită) este selectat pentru opţiunea Charge by computer (Încărcare de la computer) (A168) din meniul de setare, acumulatorul introdus în aparatul foto este încărcat automat cu energie electrică furnizată de computer. Pentru mai multe informaţii despre conectarea aparatului foto la un computer, consultaţi „Înainte de a conecta aparatul foto” (A140) şi „Transferarea fotografiilor de la un aparat foto la un computer” (A141).

Note privind încărcarea prin conectare la un computer

• Acumulatorul nu poate fi încărcat şi transferul de date nu este posibil atunci când aparatul foto este conectat la un computer, înainte de setarea datei şi orei aparatului foto (A22). Dacă acumulatorul ceasului intern al aparatului foto (A156) este consumat, data şi ora trebuie să fie resetate înainte ca acumulatorul să poată fi încărcat şi imaginile să poată fi transferate prin conexiunea la computer. În acest caz, utilizaţi adaptorul CA de încărcare EH-68P (A18) pentru încărcarea acumulatorului şi setaţi apoi data şi ora aparatului foto. • În cazul în care aparatul foto este oprit, încărcarea este întreruptă. • În cazul în care computerul intră în stare de repaus în timpul încărcării, aceasta va fi întreruptă şi aparatul foto se poate opri. • Atunci când doriţi să deconectaţi aparatul foto de la un computer, opriţi mai întâi aparatul şi apoi deconectaţi cablul USB. • Un acumulator complet consumat se încarcă în aproximativ şase ore. Durata de încărcare creşte atunci când se transferă imagini în timp ce acumulatorul se încarcă. • Atunci când aparatul foto este conectat la un computer, este posibil ca o aplicaţie instalată pe computer, de exemplu Nikon Transfer, să pornească. Dacă aparatul foto a fost conectat la computer doar în scopul încărcării acumulatorului, închideţi aplicaţia. • Aparatul foto se opreşte automat dacă timp de 30 de minute nu există comunicare cu computerul, după finalizarea încărcării acumulatorului. • În funcţie de specificaţiile şi setările computerului sau de reţeaua de alimentare şi alocarea energiei electrice, încărcarea prin intermediul conexiunii la computer a acumulatorului introdus în aparatul foto se poate dovedi imposibilă.

145


Conectarea la o imprimantă Utilizatorii imprimantelor compatibile PictBridge (A198) pot conecta aparatul foto direct la imprimantă şi pot imprima fotografii fără a utiliza un computer. Paşii pentru imprimare sunt următorii. Fotografiaţi

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Alegeţi fotografiile pentru imprimare cu ajutorul opţiunii set imprimare (Set imprimare: A108) Conectaţi aparatul foto la imprimantă (A147)

Imprimaţi fotografiile una câte una (A148)

Imprimaţi mai multe fotografii (A149)

Opriţi aparatul foto şi deconectaţi cablul USB

B

Note privind sursa de alimentare

• Atunci când conectaţi aparatul foto la o imprimantă, folosiţi un acumulator complet încărcat pentru a împiedica oprirea neaşteptată a aparatului. • Adaptorul CA EH-62A (disponibil separat de la Nikon) poate fi utilizat pentru alimentarea aparatului foto de la o priză electrică. Nu utilizaţi, în nicio circumstanţă, o altă marcă sau un alt model de adaptor CA. Nerespectarea acestei precauţii poate duce la supraîncălzirea sau deteriorarea aparatului foto.

B

146

Imprimarea fotografiilor

În plus faţă de imprimarea fotografiilor transferate pe un computer şi imprimarea printr-o conexiune directă între aparatul foto şi imprimantă a imaginilor înregistrate pe cardul de memorie, pentru imprimarea fotografiilor sunt disponibile şi următoarele opţiuni: • Introduceţi un card de memorie în fanta pentru card a unei imprimante compatibile DPOF. • Duceţi cardul de memorie la un laborator foto digital. Pentru imprimarea utilizând aceste metode, specificaţi fotografiile şi numărul de exemplare imprimate dorite utilizând opţiunea Print set (Set imprimare) (A108) din meniul redare.


Conectarea la o imprimantă

Conectarea aparatului foto la imprimantă Opriţi aparatul foto.

2

Porniţi imprimanta. • Verificaţi setările imprimantei.

3

Conectaţi aparatul foto la imprimantă utilizând cablul USB livrat.

4

Aparatul foto porneşte automat.

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

1

• Atunci când conectarea este realizată corect, ecranul de pornire PictBridge (1) se va afişa pe monitorul aparatului foto. Apoi se va afişa ecranul Print selection (Imprimare selecţie) (2).

1

2

Print selection

15/05 2010 NO. 32 32

B

Conectarea cablului USB

Atunci când conectaţi cablului USB, conectorii trebuie să fie orientaţi corect. Nu utilizaţi forţa atunci când conectaţi cablul USB. Nu trageţi conectorul într-o parte atunci când deconectaţi cablul USB.

B

Dacă ecranul PictBridge nu este afişat

Opriţi aparatul foto şi deconectaţi cablul USB. Setaţi Charge by computer (Încărcare de la computer) (A168) în meniul de setare a aparatului foto la Off (Dezactivat), apoi conectaţi aparatul foto din nou.

147


Conectarea la o imprimantă

D

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Imprimarea imaginilor la dimensiunea 1:1” (A78).

Imprimarea fotografiilor una câte una După conectarea corectă a aparatului foto la imprimantă (A147), imprimaţi fotografiile urmând procedura de mai jos. Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

1

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege fotografia pe care doriţi să o imprimaţi şi apăsaţi butonul k.

Print selection

15/05 2010

• Fotografiile pot fi alese şi prin rotirea selectorului de comandă. • Rotiţi controlul zoomului spre f (h) pentru a afişa 12 miniaturi sau spre g (i) pentru a comuta înapoi la redarea cadru întreg.

2

Alegeţi Copies (Copii) şi apoi apăsaţi butonul k.

NO. 32 32

PictBridge Start print Copies Paper size

3

Alegeţi numărul de copii (până la nouă) şi apăsaţi butonul k.

Copies

4

4

148

Alegeţi Paper size (Dimensiune hârtie) şi apăsaţi butonul k.

PictBridge Start print Copies Paper size


Conectarea la o imprimantă

5

Alegeţi dimensiunea dorită pentru hârtie şi apăsaţi pe butonul k. • Pentru a specifica dimensiunea hârtiei cu ajutorul setărilor imprimantei, alegeţi Default (Implicit) în meniul pentru dimensiunea hârtiei.

7

Alegeţi Start print (Pornire imprimare) şi apoi apăsaţi butonul k.

Default 3.5×5 in. 5×7 in. 100×150 mm 4×6 in. 8×10 in. Letter

PictBridge Start print Copies Paper size

Imprimarea porneşte. • Atunci când imprimarea se încheie, afişajul monitorului revine la cel indicat la pasul 1. • Pentru a anula operaţiunea înainte de imprimarea tuturor copiilor, apăsaţi butonul k.

Printing 002 / 004

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

6

Paper size

Cancel

Imprimarea mai multor fotografii

Imprimare curentă/număr total de imprimări

După conectarea corectă a aparatului foto la imprimantă (A147), imprimaţi fotografiile urmând procedura de mai jos.

1

Atunci când este afişat ecranul Print selection (Imprimare selecţie), apăsaţi butonul d. • Se afişează Print menu (Meniu imprimare).

2

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege Paper size (Dimensiune hârtie) şi apăsaţi butonul k. • Pentru a ieşi din meniul de imprimare, apăsaţi butonul d.

Print menu Print selection Print all images DPOF printing Paper size

149


Conectarea la o imprimantă

3

Alegeţi dimensiunea dorită pentru hârtie şi apăsaţi pe butonul k. • Pentru a specifica dimensiunea hârtiei cu ajutorul setărilor imprimantei, alegeţi Default (Implicit) în meniul pentru dimensiunea hârtiei.

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

4

Alegeţi Print selection (Imprimare selecţie), Print all images (Imprimare toate imaginile) sau DPOF printing (Imprimare DPOF) şi apăsaţi butonul k.

Paper size Default 3.5×5 in. 5×7 in. 100×150 mm 4×6 in. 8×10 in. Letter

Print menu Print selection Print all images DPOF printing Paper size

Print selection (Imprimare selecţie) Alegeţi fotografiile (maximum 99) şi numărul de copii 10 Print selection (până la nouă copii pentru fiecare fotografie). • Apăsaţi J sau K pe selectorul multiplu pentru a 1 1 3 alege fotografiile şi apăsaţi H sau I pentru a seta numărul de copii pentru fiecare fotografie. • Fotografiile pot fi alese şi prin rotirea selectorului de comandă. Back • Fotografiile selectate pentru imprimare pot fi recunoscute după pictograma bifă şi numărul care indică numărul de copii de imprimat. Bifa nu va fi afişată pentru imaginile pentru care nu a fost specificat numărul de copii şi acestea nu vor fi imprimate. • Rotiţi controlul zoomului către g (i) pentru a comuta la redarea cadru întreg sau către f (h) pentru a comuta la afişarea a 12 miniaturi. • Apăsaţi butonul k atunci când setarea s-a încheiat. • Se va afişa meniul indicat în partea dreaptă. Pentru a imprima, alegeţi Start print (Pornire imprimare) şi apăsaţi butonul k. • Alegeţi Cancel (Anulare) şi apăsaţi butonul k pentru a reveni la meniul de imprimare.

Print selection 010 prints

Start print Cancel

150


Conectarea la o imprimantă Print all images (Imprimare toate imaginile) Print all images 018 prints

Start print Cancel

DPOF printing (Imprimare DPOF) Imprimaţi fotografiile pentru care a fost creată o ordine de imprimare la opţiunea Print set (Set imprimare) (A108). • Se va afişa meniul indicat în partea dreaptă. Pentru a imprima, alegeţi Start print (Pornire imprimare) şi apăsaţi butonul k. • Alegeţi Cancel (Anulare) şi apăsaţi butonul k pentru a reveni la meniul de imprimare. • Pentru a vizualiza ordinea curentă de imprimare, alegeţi View images (Vizualizare imagini) şi apăsaţi butonul k. Pentru a imprima fotografii, apăsaţi din nou butonul k.

DPOF printing 010 prints

Start print View images Cancel

10

View images

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Toate fotografiile stocate în memoria internă sau pe cardul de memorie sunt imprimare una câte una. • Se va afişa meniul indicat în partea dreaptă. Pentru a imprima, alegeţi Start print (Pornire imprimare) şi apăsaţi butonul k. • Alegeţi Cancel (Anulare) şi apăsaţi butonul k pentru a reveni la meniul de imprimare.

Back

5

Imprimarea porneşte. • Atunci când imprimarea se încheie, afişajul monitorului revine la cel indicat la pasul 2. • Pentru a anula operaţiunea înainte de imprimarea tuturor copiilor, apăsaţi butonul k.

Printing 002 / 004

Cancel

Imprimare curentă/număr total de imprimări

C

Dimensiunea hârtiei

Aparatul foto acceptă următoarele dimensiuni de hârtie: Default (Implicit) (dimensiunea implicită a hârtiei pentru imprimanta curentă), 3.5×5 in., 5×7 in., 100×150 mm, 4×6 in., 8×10 in., Letter, A3 şi A4. Se vor afişa doar dimensiunile acceptate de imprimanta curentă.

151


Setarea de bază a aparatului foto

Meniul setare Meniul setare conţine următoarele opţiuni. c

d e f g U

Setarea de bază a aparatului foto

h K

u i k

l/m n H V

d

p

152

Welcome screen (Ecran de întâmpinare) A154 Alegeţi dacă doriţi să fie afişat ecranul de întâmpinare pe monitor atunci când aparatul foto este pornit. Date (Dată) A155 Setaţi ceasul intern al aparatului foto şi alegeţi fusurile orare locale şi de destinaţie. Monitor settings (Setări monitor) A158 Reglaţi examinarea imaginii după fotografiere şi setările luminozităţii monitorului. Date imprint (Imprimare dată) A159 Imprimaţi data pe fotografii. Vibration reduction (Reducere vibraţie) A160 Alegeţi dacă se activează sau nu reducerea vibraţiilor atunci când se fotografiază imagini statice. Motion detection (Detecţie mişcare) A162 Activaţi detecţia mişcării pentru a reduce efectele produse de tremuratul aparatului foto şi de mişcarea subiectului la fotografierea imaginilor statice. AF assist (Asistenţă AF) A163 Activaţi sau dezactivaţi dispozitivul de iluminare asistenţă AF. Red-eye reduction (Reducere ochi roşii) A163 Alegeţi metoda de reducere ochi roşii atunci când modul bliţ este automat cu reducere ochi roşii. Digital zoom (Zoom digital) A164 Activaţi sau dezactivaţi zoomul digital. Sound settings (Setări sunet) A165 Reglaţi setările pentru sunet. Auto off (Oprire automată) A165 Setaţi perioada de timp înainte ca aparatul foto să intre în modul veghe, în scopul economisirii energiei. Format memory (Formatare memorie)/Format card (Formatare card) A166 Formataţi memoria internă sau cardul de memorie. Language (Limbă) A167 Alegeţi limba pentru afişajul monitorului aparatului foto. TV settings (Setări TV) A167 Reglaţi setările necesare pentru conectarea la TV. Charge by computer (Încărcare de la computer) A168 Alegeţi dacă doriţi ca acumulatorul să fie încărcat atunci când aparatul foto este conectat la un computer prin intermediul unui cablu USB. Blink warning (Avertizare clipire) A169 Alegeţi dacă doriţi să se detecteze ochii care clipesc atunci când fotografiaţi utilizând funcţia prioritate faţă. Reset all (Reiniţializare totală) A171 Restabiliţi setările aparatului foto la valorile implicite.


Meniul setare P r

A174

Reset file numbering (Reiniţializează numerotare fişiere) Resetaţi numerotarea fişierelor. Firmware version (Versiune firmware) Afişaţi versiunea de firmware a aparatului foto.

A174

Afişarea meniului setare Comutaţi la fila z în ecranul meniu.

1

Apăsaţi J pe selectorul multiplu. • Fila va putea fi selectată. • Consultaţi „Selectorul multiplu” (A12).

3

Apăsaţi H sau I pentru a selecta fila z.

Shooting menu Image quality Image size Optimize image White balance ISO sensitivity Metering Continuous

Shooting menu Image quality Image size Optimize image White balance ISO sensitivity Metering Continuous

Set up

Setarea de bază a aparatului foto

2

Apăsaţi butonul d pentru a afişa ecranul meniu.

Welcome screen Date Monitor settings Date imprint Vibration reduction Motion detection AF assist

4

Apăsaţi K sau butonul k. • Elementele meniului de setare vor putea fi selectate. • Apăsaţi selectorul multiplu pentru a selecta elemente şi a seta funcţii în meniuri (A12). • Pentru a ieşi din meniul setare, apăsaţi butonul d sau apăsaţi J şi comutaţi la altă filă.

Set up Welcome screen Date Monitor settings Date imprint Vibration reduction Motion detection AF assist

153


Meniul setare

c Welcome Screen (Ecran de întâmpinare) Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A153) M Welcome screen (Ecran de întâmpinare)

Alegeţi dacă doriţi să fie afişat ecranul de întâmpinare pe monitor atunci când aparatul foto este pornit. None (Niciunul) (setare implicită) Afişează ecranul fotografiere sau redare fără a mai afişa ecranul de întâmpinare. COOLPIX Afişează ecranul de întâmpinare înainte de a afişa ecranul fotografiere sau redare. Select an image (Selectează o imagine)

Setarea de bază a aparatului foto

154

Selectaţi o fotografie realizată de dvs. pentru a o afişa ca ecran de întâmpinare. Afişaţi ecranul de selecţie a fotografiei, alegeţi o fotografie (A112) şi apăsaţi butonul k pentru a o înregistra. • Întrucât fotografia selectată este stocată în aparatul foto, aceasta va apărea pe ecranul de întâmpinare chiar dacă fotografia originală este ştearsă. • Imaginile fotografiate cu Image size (Dimensiune imagine) (A76) de I 3648×2432, G 3584×2016 şi H 2736×2736 nu pot fi stocate. • Nu se pot selecta fotografii reduse la dimensiunea 160 × 120 sau mai mică prin funcţia de editare Imagine mică (A124) sau prin tăiere (A126).


Meniul setare

d Date (Dată) Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A153) M Date (Dată)

Setaţi ceasul intern al aparatului foto. Date (Dată) Setaţi ceasul aparatului foto la data şi ora curente. Utilizaţi selectorul multiplu pentru a seta data şi ora. • Evidenţiaţi un element diferit (zi, lună, an, oră, minut şi ordinea în care sunt afişate ziua, luna şi anul): Apăsaţi J sau K. • Editaţi elementul evidenţiat: Apăsaţi H sau I. • Încheiaţi setarea: După selectarea ordinii în care sunt afişate ziua, luna şi anul, apăsaţi pe butonul k (A23). Time zone (Fus orar)

Setarea fusului orar pentru destinaţie

1

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege Time zone (Fus orar) şi apăsaţi butonul k. • Se afişează ecranul Time zone (Fus orar).

Date 15/05/2010

15:30

Setarea de bază a aparatului foto

w (fus orar local) poate fi specificat, iar funcţia economisire lumină zi poate fi activată sau dezactivată din opţiunile pentru fus orar. Atunci când este selectat x (destinaţie), diferenţa de timp (A157) faţă de fusul orar local (w) este calculată automat şi se înregistrează data şi ora din regiunea selectată. Opţiunea este utilă în timpul călătoriilor.

Date Time zone

2

Alegeţi x Travel destination (Destinaţie) şi apoi apăsaţi butonul k. • Data şi ora afişate pe monitor se modifică în funcţie de regiunea selectată curent.

Time zone 15/05/2010

15:30

London, Casablanca Home time zone Travel destination

155


Meniul setare

3

Apăsaţi K. • Se afişează ecranul de selectare a fusului orar.

Time zone 15/05/2010

15:30

London, Casablanca Home time zone Travel destination

4

Apăsaţi J sau K pentru a alege fusul orar al destinaţiei.

Setarea de bază a aparatului foto

• Atunci când utilizaţi aparatul foto într-o regiune unde timpul de economisire a luminii zilei (ora de vară) este în vigoare, apăsaţi H pentru a seta ceasul la timp economisire lumină zi. Atunci când această opţiune este activată, pictograma W este afişată şi ceasul se dă înainte cu o oră. Pentru a dezactiva opţiunea timp economisire lumină zi, apăsaţi I. • Apăsaţi butonul k pentru a alege fusul orar al destinaţiei. • Atunci când este selectat fusul orar al destinaţiei, pictograma Z va fi afişată pe monitor când aparatul foto este în modul fotografiere.

B

10:30

-5:00

EDT: New York Toronto Lima

Back

Time zone 15/05/2010

10:30

EDT:New York Toronto, Lima Home time zone Travel destination

Acumulatorul ceasului intern

Ceasul intern al aparatului foto utilizează un acumulator diferit de acumulatorul aparatului foto. Acumulatorul ceasului intern se încarcă atunci când acumulatorul principal este instalat sau când adaptorul CA este conectat şi furnizează energie de rezervă pentru câteva zile după aproximativ zece ore de încărcare.

C

w (Fus orar local)

• Pentru a comuta pe fusul orar local, alegeţi w Home time zone (Fus orar local) la pasul 2 şi apăsaţi butonul k. • Pentru a modifica fusul orar local, alegeţi w Home time zone (Fus orar local) la pasul 2 şi efectuaţi paşii pentru setarea x Travel destination (Destinaţie) pentru a seta fusul orar local.

C

Timpul de economisire lumină zi

Atunci când timpul de economisire lumină zi porneşte sau se încheie, activaţi sau dezactivaţi opţiunea timp economisire lumină zi din ecranul de selecţie a fusului orar afişat la pasul 4.

D 156

Imprimarea datei pe fotografii

După setarea datei şi a orei, configuraţi setarea Date imprint (Imprimare dată) în meniul de setare (A159). După ce Date imprint (Imprimare dată) a fost setată, data şi ora fotografierii pot fi imprimate pe fotografii.


Meniul setare

D

Fusuri orare

Aparatul foto acceptă fusurile orare listate mai jos. Pentru diferenţele orare care nu sunt listate mai jos, setaţi ceasul aparatului foto cu ajutorul funcţiei Date (Dată).

UTC +/-

Locaţie

UTC +/-

Locaţie

Midway, Samoa

+1

Madrid, Paris, Berlin

-10

Hawaii, Tahiti

+2

Athens, Helsinki, Ankara

-9

Alaska, Anchorage

+3

Moscow, Nairobi, Riyadh, Kuwait, Manama

-8

PST (PDT): Los Angeles, Seattle, Vancouver

+4

Abu Dhabi, Dubai

-7

MST (MDT): Denver, Phoenix

+5

Islamabad, Karachi

-6

CST (CDT): Chicago, Houston, Mexico City

+5,5

New Delhi

-5

EST (EDT): New York, Toronto, Lima

+6

Colombo, Dhaka

-4,5

Caracas

+7

Bangkok, Jakarta

-4

Manaus

+8

Beijing, Hong Kong, Singapore

-3

Buenos Aires, Sao Paulo

+9

Tokyo, Seoul

-2

Fernando de Noronha

+10

Sydney, Guam

-1

Azores

+11

New Caledonia

±0

London, Casablanca

+12

Auckland, Fiji

Setarea de bază a aparatului foto

-11

157


Meniul setare

e Monitor Settings (Setări monitor) Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A153) M Monitor settings (Setări monitor)

Modificaţi setările pentru opţiunile de mai jos. Image review (Redare imagine) On (Activat) (setare implicită): Imaginea este afişată pe monitor imediat după ce este fotografiată şi afişajul monitorului revine la modul fotografiere. Off (Dezactivat): Imaginea nu este afişată după ce este fotografiată. Brightness (Luminozitate) Alegeţi dintre cinci setări disponibile pentru luminozitatea monitorului. Setarea implicită este 3.

Setarea de bază a aparatului foto

158


Meniul setare

f Date Imprint (Imprimare dată) Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A153) M Date imprint (Imprimare dată)

Data şi ora fotografierii pot fi imprimate pe fotografii în momentul fotografierii. Aceste informaţii pot fi imprimate chiar şi cu imprimante care nu acceptă funcţia de imprimare a datei şi orei (A109). 15.05.2010

Off (Dezactivat) (setare implicită) Data şi ora nu sunt imprimate pe fotografii. Date (Dată)

Data şi ora sunt imprimate pe fotografii.

Pictograma pentru setarea curentă este afişată pe monitor (A8) pentru alte setări decât Off (Dezactivat).

B

Note privind imprimarea datei

• Datele imprimate nu pot fi şterse de pe imagine; de asemenea, datele nu pot fi imprimate după realizarea fotografiei. • Datele nu pot fi imprimate în următoarele situaţii. - Atunci când Night landscape (Peisaj de noapte), Museum (Muzeu), Backlit scene HDR (Scenă cu fundal iluminat HDR) sau Panorama assist (Asistenţă panoramă) sunt selectate pentru modul scenă - Când este selectat Continuous H (Continuu R), Continuous L (Continuu S) sau BSS (Selector cea mai bună fotografiere) pentru setarea Continuous (Continuu) (A86) - Atunci când se utilizează Auto bracketing (Bracketing automat) (A89) - Când funcţia Smile timer (Cronometru zâmbet) sau Blink proof (Ochi deschişi) (A58) din modul portret inteligent este setată pe On (Activat) - Atunci când este selectat modul continuu sport - În timpul înregistrării filmelor • Datele imprimate cu o setare de f 640×480 pentru Image size (Dimensiune imagine) (A76) se pot dovedi dificil de citit. Alegeţi J 1024×768 sau o dimensiune mai mare atunci când utilizaţi funcţia de imprimare a datei. • Data este înregistrată utilizând formatul selectat la opţiunea Date (Dată) din meniul de setare (A22, 155).

C

Setarea de bază a aparatului foto

Data este imprimată pe fotografii. Date and time (Dată şi oră)

Funcţiile Imprimare dată şi Set imprimare

La imprimarea cu imprimante compatibile DPOF ce acceptă imprimarea datei fotografierii şi a informaţiilor despre fotografie, data şi informaţiile respective pot fi tipărite pe fotografii fără ca data şi ora să fie imprimate pe acestea, utilizând opţiunile din meniul Print set (Set imprimare) (A108).

159


Meniul setare

g Vibration Reduction (Reducere vibraţie) Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A153) M Vibration reduction (Reducere vibraţie)

Specificaţi setarea pentru reducerea vibraţiilor pentru fotografierea imaginilor statice. Corectaţi neclaritatea cauzată de tremuratul uşor al mâinii, efect cunoscut drept tremuratul aparatului foto; acesta apare, de obicei, atunci când se fotografiază cu zoom sau la viteze reduse de declanşare. Atunci când aparatul foto este stabilizat pentru fotografierea imaginilor statice prin intermediul unui trepied, setaţi reducerea vibraţiilor la Off (Dezactivat). On (hybrid) (Activat (hibrid))

Setarea de bază a aparatului foto

Înregistrează cu compensare optică pentru tremuratul aparatului în timpul înregistrării imaginilor statice utilizând metoda deplasării senzorului de imagine şi efectuează şi VR electronic, în următoarele condiţii, prin folosirea opţiunilor de îmbunătăţire a imaginii. • Atunci când bliţul nu se declanşează • Atunci când viteza de declanşare este mai mică de 1/60 secunde • Atunci când autodeclanşatorul este dezactivat • Atunci când Single (Unic) este selectat pentru setarea Continuous (Continuu) • Atunci când Off (Dezactivat) este selectat pentru setarea Auto bracketing (Bracketing automat) • Atunci când sensibilitatea ISO este 200 sau mai mică On (Activat) (setare implicită) Compensează tremuratul aparatului în timpul înregistrării imaginilor statice utilizând metoda deplasării senzorului de imagine. Aparatul foto detectează automat direcţia de panoramare şi corectează doar vibraţiile cauzate de tremuratul aparatului. Atunci când aparatul foto este rotit orizontal pentru panoramare, de exemplu, reducerea vibraţiilor reduce doar mişcarea pe verticală. Dacă aparatul foto este rotit vertical pentru panoramare, reducerea vibraţiilor compensează doar mişcarea orizontală. Off (Dezactivat) Reducerea vibraţiilor nu este activată.

Atunci când reducerea vibraţiilor este activată, setarea curentă este afişată pe monitor în timpul fotografierii (când este selectat Off (Dezactivat), pictograma pentru setarea curentă nu este afişată) (A8, 27).

D 160

Compensarea filmelor prin VR electronic

Pentru a reduce efectele produse de tremuratul aparatului foto în timpul înregistrării filmelor, activaţi Electronic VR (VR electronic) (A136) din meniul film (A132).


Meniul setare

B

Note privind reducerea vibraţiilor

• Activarea reducerii vibraţiilor poate dura câteva secunde după pornirea aparatului foto sau atunci când aparatul foto intră în modul fotografiere din modul redare. Aşteptaţi până când afişajul se stabilizează înainte de a fotografia. • Datorită caracteristicilor funcţiei de reducere a vibraţiilor, imaginile afişate pe monitorul aparatului foto imediat după fotografiere pot apărea neclare. • În anumite situaţii, este posibil ca reducerea vibraţiilor să nu poată elimina complet efectele tremuratului aparatului foto. • Atunci când tremuratul aparatului foto este foarte puternic sau slab, compensarea imaginii prin VR electronic poate să nu funcţioneze, chiar dacă opţiunea On (hybrid) (Activat (hibrid)) este setată. • Atunci când viteza de declanşare este rapidă sau extrem de redusă, VR electronic poate să nu funcţioneze, chiar dacă opţiunea On (hybrid) (Activat (hibrid)) este setată. • Atunci când VR electronic funcţionează la On (hybrid) (Activat (hibrid)), salvarea imaginii durează mai mult decât în mod obişnuit, deoarece atunci când imaginea este fotografiată, declanşatorul este eliberat automat de două ori pentru a efectua compensarea. Shutter sound (Sunet declanşare) (A165) se aude doar o dată. Un singur cadru este înregistrat. Setarea de bază a aparatului foto

161


Meniul setare

U Motion Detection (Detecţie mişcare) Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A153) M Motion detection (Detecţie mişcare)

Activaţi detecţia mişcării pentru a reduce efectele produse de tremuratul aparatului foto şi de mişcarea subiectului la fotografierea imaginilor statice. Auto (Automat)

Setarea de bază a aparatului foto

Atunci când aparatul foto detectează mişcarea subiectului sau tremuratul aparatului, sensibilitatea ISO este mărită şi viteza de declanşare creşte pentru a reduce efectele perturbante. Totuşi, detecţia mişcării nu funcţionează în situaţiile următoare. • Când se declanşează bliţul de umplere • În următoarele moduri scenă: Night portrait (Portret de noapte), Dusk/dawn (Înserare/ zori), Night landscape (Peisaj de noapte), Museum (Muzeu), Fireworks show (Spectacol artificii) şi Backlight (Iluminare fundal) • Atunci când se utilizează modurile de fotografiere A, B, C, D sau M • Când este selectat modul urmărire subiect. • Atunci când este selectat modul continuu sport. Off (Dezactivat) (setare implicită) Detecţia mişcării nu va fi aplicată.

Dacă funcţia detecţie mişcare este activată, setarea curentă este afişată în timpul fotografierii (A8). Pictograma detecţie mişcare va străluci în culoarea verde atunci când aparatul foto detectează vibraţii şi măreşte viteza de declanşare. Atunci când este selectat Off (Dezactivat), pictograma pentru setarea curentă nu este afişată.

B

162

Note referitoare la detecţia mişcării

• În anumite situaţii, este posibil ca detecţia mişcării să nu poată reduce complet efectele cauzate de tremuratul aparatului foto sau de mişcarea subiectului. • Este posibil ca detecţia mişcării să nu funcţioneze dacă subiectul se mişcă excesiv sau este prea întunecat. • Fotografiile efectuate pot deveni granulate.


Meniul setare

h AF Assist (Asistenţă AF) Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A153) M AF assist (Asistenţă AF)

Activaţi sau dezactivaţi dispozitivul de iluminare asistenţă AF care asistă focalizarea automată atunci când lumina este slabă. Auto (Automat) (setare implicită) Iluminarea de asistenţă AF va fi utilizată pentru a sprijini funcţionarea focalizării atunci când subiectul este slab iluminat. Dispozitivul de iluminare are o rază de acoperire de aproximativ 10 m în poziţia cu unghi larg maxim şi de aproximativ 3,5 m în poziţia de telefotografie maximă. Cu toate acestea, reţineţi că, pentru anumite zone de focalizare sau moduri scenă, dispozitivul de iluminare asistenţă AF poate să nu funcţioneze, chiar dacă este setat pe Auto (Automat). Off (Dezactivat)

K Red-eye reduction (Reducere ochi roşii) Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A153) M Red-eye reduction (Reducere ochi roşii)

Alegeţi metoda de reducere ochi roşii atunci când modul bliţ (A34) este V (automat cu reducere ochi roşii). Pre-flash on (Pre-bliţ activat) (setare implicită)

Setarea de bază a aparatului foto

Dezactivaţi această funcţie. Este posibil ca aparatul foto să nu poată focaliza dacă iluminarea este deficitară.

Bliţul declanşează repetat pre-bliţuri la intensitate redusă înainte de bliţul principal pentru a reduce efectul de ochi roşii şi apoi efectuează procesul de reducere a efectului de ochi roşii utilizând compensarea imaginii. Durata de timp între apăsarea butonului de declanşare şi eliberarea propriu-zisă a declanşatorului este mai lungă decât în mod normal. Pre-flash off (Pre-bliţ dezactivat) Pre-bliţurile nu vor fi declanşate. Declanşatorul este eliberat imediat după apăsarea totală a butonului de declanşare şi procesul de reducere a efectului de ochi roşii se realizează utilizând compensarea imaginii.

163


Meniul setare

u Digital Zoom (Zoom digital) Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A153) M Digital zoom (Zoom digital)

Activaţi sau dezactivaţi zoomul digital. On (Activat) (setare implicită) Atunci când este folosit zoomul optic al aparatului foto la poziţia maximă, rotirea şi menţinerea controlului zoomului la g (i) declanşează zoomul digital (A29). Crop (Tăiere) Limitaţi mărirea prin zoom la poziţia V (excepţie făcând cazurile când se înregistrează un film). De asemenea, limitaţi zoomului digital la factorul la care calitatea imaginilor statice fotografiate nu are de suferit. Zoomul digital nu este disponibil atunci când dimensiunea imaginii este M 3648×2736, E 3264×2448, I 3648×2432, G 3584×2016 sau H 2736×2736.. Setarea de bază a aparatului foto

Off (Dezactivat) Zoomul digital nu va fi activat (excepţie făcând cazurile când se înregistrează un film).

B

164

Note privind zoomul digital

• Atunci când este activat zoomul digital, modul zonă AF este setat la Center (Centru) (A90). • Zoomul digital nu poate fi folosit în următoarele situaţii. - Atunci când modul de focalizare (A38) este setat la E (focalizare manuală) - Atunci când Portrait (Portret), Night portrait (Portret de noapte), Night landscape (Peisaj de noapte), Fireworks show (Spectacol artificii) sau Backlit scene HDR (Scenă cu fundal iluminat HDR) sunt selectate pentru modul scenă - Atunci când este selectat modul Selector automat scene - Atunci când este selectat modul portret inteligent - Atunci când este selectat modul urmărire subiect - Atunci când Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) este selectat pentru setarea Continuous (Continuu) (A86) • La măriri cuprinse între 1,2× şi 1,8×, opţiunea Metering (Măsurare) este setată la Center-weighted (Axat pe centru), iar la măriri cuprinse între 2,0× şi 4,0×, este setată la Spot.


Meniul setare

i Sound Settings (Setări sunet) Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A153) M Sound settings (Setări sunet)

Reglaţi următoarele setări pentru sunet. Button sound (Sunet buton) Setaţi sunetul butonului la On (Activat) (setare implicită) sau la Off (Dezactivat). Se va auzi un semnal sonor atunci când setările se încheie cu succes, două semnale sonore atunci când aparatul foto focalizează pe subiect şi trei semnale sonore atunci când se detectează o eroare. Va fi redat de asemenea sunetul de pornire atunci când aparatul foto este pornit. Shutter sound (Sunet declanşare)

k Auto Off (Oprire automată) Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A153) M Auto off (Oprire automată)

Dacă nu sunt efectuate operaţiuni pe durata perioadei de timp selectate, monitorul se va opri, iar aparatul foto va intra în modul veghe (A21) pentru a reduce descărcarea acumulatorilor. În modul veghe, indicatorul luminos aparat pornit clipeşte. Aparatul foto se va opri dacă timp de alte trei minute nu este efectuată nicio operaţiune. Alegeţi durata de timp înainte ca aparatul foto să intre în modul veghe dacă nu sunt efectuate operaţiuni, dintre 30 s (30 secunde), 1 min (1 minut) (setare implicită), 5 min (5 minute) şi 30 min (30 minute).

C

Setarea de bază a aparatului foto

Alegeţi setarea pentru sunetul de declanşare dintre On (Activat) (setare implicită) sau Off (Dezactivat). • Chiar dacă este setat On (Activat), sunetul la declanşare nu este emis în timpul fotografierii continue sau al înregistrării filmelor.

Anularea modului veghe

Modul veghe este anulat atunci când sunt apăsate următoarele butoane. • Comutatorul de alimentare • Butonul de declanşare • Butonul c Modul veghe poate fi anulat şi prin rotirea selectorului de moduri.

B

Note privind oprirea automată

Durata după care monitorul intră în modul veghe este după cum urmează. • Atunci când se afişează meniurile: trei minute • În timpul redării diapozitivelor: maximum 30 de minute • Atunci când adaptorul CA EH-62A este conectat: 30 de minute

165


Meniul setare

l/m Format Memory/Format Card (Formatare memorie/ Formatare card) Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A153) M Format memory (Formatare memorie)/ Format card (Formatare card)

Utilizaţi această opţiune pentru a formata memoria internă sau un card de memorie.

Formatarea memoriei interne Pentru a formata memoria internă, scoateţi cardul de memorie din aparatul foto. În meniul setare apare opţiunea Format memory (Formatare memorie).

Format memory All images will be deleted! OK?

Format No

Setarea de bază a aparatului foto

Formatarea cardului de memorie Atunci când cardul de memorie este introdus în aparatul foto, opţiunea Format card (Formatare card) apare în meniul de setare.

All images will be deleted! OK?

Format No

B

166

Format card

Formatarea memoriei interne şi a cardului de memorie

• Formatarea memoriei interne sau a cardului de memorie duce la ştergerea permanentă a tuturor datelor. Aveţi grijă să transferaţi fotografiile importante pe un computer înainte de formatare. • Nu opriţi aparatul foto, nu deconectaţi adaptorul CA, nu scoateţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie în timpul formatării. • Prima dată când introduceţi cardurile de memorie utilizate în alte dispozitive în acest aparat foto, asiguraţi-vă că le formataţi utilizând acest aparat foto.


Meniul setare

n Language (Limbă) Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A153) M Language (Limbă)

Alegeţi una dintre cele 24 de limbi pentru afişarea meniurilor şi a mesajelor aparatului foto. Poloneză

Daneză

Portugheză

Germană

Rusă

(setare implicită)

Finlandeză

Spaniolă

Suedeză

Greacă

Turcă

Franceză

Arabă

Indoneziană

Chineză simplificată

Italiană

Chineză tradiţională

Maghiară

Japoneză

Olandeză

Coreeană

Norvegiană

Thai

H TV Settings (Setări TV)

Setarea de bază a aparatului foto

Cehă

Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A153) M TV settings (Setări TV)

Selectaţi setările necesare pentru conectarea la un televizor. Video mode (Mod video) Alegeţi între NTSC şi PAL. HDMI Alegeţi o rezoluţie a imaginii pentru ieşirea HDMI, dintre Auto (Automat) (setare implicită), 480p, 720p sau 1080i. Atunci când este setată opţiunea Auto (Automat), rezoluţia de ieşire optimă pentru televizorul de înaltă definiţie conectat este selectată automat dintre 480p, 720p şi 1080i.

167


Meniul setare

V Charge by Computer (Încărcare de la computer) Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A153) M Charge by computer (Încărcare de la computer)

Alegeţi dacă doriţi ca acumulatorul introdus în aparatul foto să fie încărcat atunci când aparatul este conectat la un computer prin intermediul unui cablu USB (A145). Auto (Automat) (setare implicită) Atunci când aparatul foto este conectat la un computer pornit, acumulatorul introdus în aparatul foto este încărcat automat cu energie electrică furnizată de computer. Off (Dezactivat) Acumulatorul introdus în aparatul foto nu este încărcat atunci când aparatul este conectat la un computer. Setarea de bază a aparatului foto

B

168

Note privind conectarea aparatului foto la o imprimantă

• Acumulatorul nu poate fi încărcat prin conectare la o imprimantă, chiar dacă imprimanta îndeplineşte standardul PictBridge. • Atunci când opţiunea Auto (Automat) este selectată pentru Charge by computer (Încărcare de la computer), imprimarea fotografiilor printr-o conexiune directă a aparatului foto la anumite imprimante poate fi imposibilă. Dacă ecranul de pornire PictBridge nu se afişează pe monitor după ce aparatul foto este conectat la o imprimantă şi pornit, opriţi aparatul foto şi deconectaţi cablul USB. Setaţi Charge by computer (Încărcare de la computer) la Off (Dezactivat) şi reconectaţi aparatul foto la imprimantă.


Meniul setare

d Blink Warning (Avertizare clipire) Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A153) M Blink warning (Avertizare clipire)

Alegeţi dacă doriţi să se detecteze ochii care clipesc atunci când se utilizează funcţia prioritate faţă (A91) în următoarele moduri de fotografiere. • Modul Selector automat scene (A43) • Modurile scenă Portrait (Portret) (A46) sau Night portrait (Portret de noapte) (A47) • Modurile fotografiere A, B, C, D sau M (atunci când Face priority (Prioritate faţă) (A90) este selectată pentru modul zonă AF) On (Activat)

Off (Dezactivat) (setare implicită) Funcţia Avertizarea clipire nu intră în vigoare.

B

Setarea de bază a aparatului foto

Atunci când aparatul foto detectează că un subiect uman avea ochii închişi imediat după recunoaşterea figurii şi fotografierea subiectului, pe monitor va apărea ecranul Did someone blink? (A clipit cineva?). Figura subiectului uman care ar fi putut avea ochii închişi este încadrată cu un chenar galben. Puteţi verifica fotografia realizată şi puteţi determina dacă trebuie să o realizaţi din nou. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Operaţiuni în ecranul Did someone blink?” (A170).

Notă referitoare la funcţia Avertizare clipire

Atunci când se selectează o setare diferită de Single (Unic) pentru Continuous (Continuu) (A86), funcţia avertizare clipire nu se activează.

169


Meniul setare

Operaţiuni în ecranul Did someone blink? Următoarele operaţiuni pot fi efectuate atunci când este afişat ecranul Did someone blink? (A clipit cineva?). Aparatul foto va reveni la ecranul modului de fotografiere dacă timp de câteva secunde nu sunt efectuate operaţiuni.

Did someone blink?

Exit

Pentru

Utilizaţi

Mărire pe faţa la care s-a detectat clipirea

g (i)

Revenirea la modul redare cadru întreg

Setarea de bază a aparatului foto

170

f (h )

Rotiţi controlul zoomului la g (i). Rotiţi controlul zoomului la f (h). Dacă aparatul foto detectează mai mult de un subiect uman care clipeşte, apăsaţi H, I, J sau K în timpul zoomului de redare pentru a afişa alte figuri.

Selectarea figurii ce va fi afişată

Ştergerea fotografiei realizate

Descriere

l

Apăsaţi butonul l.

k Revenirea la modul fotografiere

Apăsaţi butonul k sau butonul de declanşare.


Meniul setare

p Reset All (Reiniţializare totală) Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A153) M Reset all (Reiniţializare totală)

Atunci când este selectat Reset (Reiniţializează), setările aparatului foto vor fi restabilite la următoarele valori implicite. Meniu pop-up Opţiune

Valoare implicită

Flash mode (Mod bliţ) (A34)

Automat

Self-timer (Autodeclanşator) (A37)

OFF

Focus mode (Mod focalizare) (A38)

Focalizare automată

Exposure compensation (Compensare expunere) (A41) 0.0

Valoare implicită

Opţiune Scene menu (Meniu scenă) (A45)

Portrait (Portret)

Balans de alb în modul Alimente (A50)

Centru

Meniul portret inteligent Opţiune

Valoare implicită

Skin softening (Estompare piele) (A57)

Normal (Normală)

Smile timer (Cronometru zâmbet) (A57)

On (Activat)

Blink proof (Ochi deschişi) (A58)

Off (Dezactivat)

Setarea de bază a aparatului foto

Fotografierea în modul scenă

Meniul urmărire subiect Opţiune Autofocus mode (Mod focalizare automată) (A61)

Valoare implicită Full-time AF (AF permanent)

Meniul continuu sport Opţiune

Valoare implicită

High-speed mode (Mod viteză mare) (A64)

Continuous H: auto (Continuu R: automat)

Pre-shooting cache (Cache prefotografiere) (A64)

Off (Dezactivat)

Image quality (Calitate imagine) (A64)

Normal (Normală)

171


Meniul setare

Meniul film Opţiune

Valoare implicită

Movie options (Opţiuni film) (A133)

HD1080pP (1920×1080)

HS movie options (Opţiuni film HS) (A134)

240 fps

Autofocus mode (Mod focalizare automată) (A135)

Single AF (AF unic)

Electronic VR (VR electronic) (A136)

On (Activat)

Wind noise reduction (Reducere zgomot vânt) (A136)

Off (Dezactivat)

Meniul fotografiere Opţiune

Valoare implicită

Setarea de bază a aparatului foto

Image quality (Calitate imagine) (A75)

Normal (Normală)

Image size (Dimensiune imagine) (A76)

M 3648×2736

Optimize image (Optimizare imagine) (A79)

Normal (Normală)

Custom (Personalizat) în Optimize image (Optimizare imagine) (A80)

Contrast: Auto (Automat) Image sharpening (Clarificare imagine): Auto (Automat) Saturation (Saturaţie): Auto (Automat)

Custom (Personalizat) din Black-and-white (Alb-negru) în Optimize image (Optimizare imagine) (A81)

Contrast: Auto (Automat) Image sharpening (Clarificare imagine): Auto (Automat) Monochrome filter (Filtru monocrom): None (Niciunul) B&W + color (Alb-negru + color): Dezactivat

White balance (Balans de alb) (A82)

Auto (Automat)

ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) (A84)

Auto (Automat)

Fixed range auto (Auto rază fixă) (A84)

ISO 160-200

Minimum shutter speed (Viteză declanşare minimă) (A84) None (Niciunul)

172

Metering (Măsurare) (A85)

Matrix (Matrice)

Continuous (Continuu) (A86)

Single (Unic)

Intvl timer shooting (Fotografiere cu temporizator) (A87)

30 s (30 secunde)

Auto bracketing (Bracketing automat) (A89)

Off (Dezactivat)

AF area mode (Mod zonă AF) (A90)

Auto (Automat)

Autofocus mode (Mod focalizare automată) (A93)

Single AF (AF unic)

Flash exp. comp. (Comp. exp. bliţ) (A93)

0.0

Noise reduction (Reducere zgomot) (A94)

Auto (Automat)

Distortion control (Control distorsiune) (A94)

Off (Dezactivat)

Active D-Lighting (D-Lighting activ) (A95)

Off (Dezactivat)


Meniul setare

Meniul setare Opţiune

Valoare implicită None (Niciunul)

Image review (Redare imagine) (A158)

On (Activat)

Brightness (Luminozitate) (A158)

3

Date imprint (Imprimare dată) (A159)

Off (Dezactivat)

Vibration reduction (Reducere vibraţie) (A160)

On (Activat)

Motion detection (Detecţie mişcare) (A162)

Off (Dezactivat)

AF assist (Asistenţă AF) (A163)

Auto (Automat)

Red-eye reduction (Reducere ochi roşii) (A163)

Pre-flash on (Pre-bliţ activat)

Digital zoom (Zoom digital) (A164)

On (Activat)

Button sound (Sunet buton) (A165)

On (Activat)

Shutter sound (Sunet declanşare) (A165)

On (Activat)

Auto off (Oprire automată) (A165)

1 min (1 minut)

HDMI (A167)

Auto (Automat)

Charge by computer (Încărcare de la computer) (A168)

Auto (Automat)

Blink warning (Avertizare clipire) (A169)

Off (Dezactivat)

Altele Opţiune

Valoare implicită

Paper size (Dimensiune hârtie) (A148, 149)

Default (Implicit)

Slide show (Diapozitive) (A110)

3 s (3 secunde)

• Selectarea Reset all (Reiniţializare totală) şterge de asemenea numărul fişierului curent (A181) din memorie. Numerotarea va continua de la cel mai mic număr disponibil. Dacă toate fotografiile (A111) sunt şterse înainte de selectarea Reset all (Reiniţializare totală), numărul fişierului pentru următoarea imagine fotografiată va începe de la 0001. • Următoarele setări nu vor reveni la setările implicite, chiar dacă se efectuează Reset all (Reiniţializare totală). Shooting menu (Meniu fotografiere): Presetarea manuală a datelor pentru White balance (Balans de alb) (A83) Playback menu (Meniu redare): Sequence display options (Opţiuni afişaj secvenţă) (A116) şi Choose key picture (Alegere fotografia principală) (A116) Setup menu (Meniu setare): Date (Dată) (A155), Language (Limbă) (A167) şi Video mode (Mod video) (A167) în TV settings (Setări TV) • Setările de utilizator care au fost salvate în selectorul de moduri M nu vor fi resetate la setările implicite atunci când se efectuează Reset all (Reiniţializare totală). Pentru a readuce aceste setări la valorile implicite, utilizaţi Reset user settings (Reiniţializează setări utilizator) (A100).

Setarea de bază a aparatului foto

Welcome screen (Ecran de întâmpinare) (A154)

173


Meniul setare

P Reset file numbering (Reiniţializează numerotare fişiere) Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A153) M Reset file numbering (Reiniţializează numerotare fişiere)

Dacă este selectat Yes (Da), numărătoarea continuă a numerelor fişierelor va fi resetată (A181). După resetare va fi creat un folder nou, iar numărul fişierului pentru următoarea imagine fotografiată va începe de la „0001”.

B

Note referitoare la reiniţializarea numerotării fişierelor

Setarea de bază a aparatului foto

• Funcţia Reset file numbering (Reiniţializează numerotare fişiere) nu poate fi utilizată atunci când modul scenă este setat la Panorama assist (Asistenţă panoramă) şi în cazul în care Intvl timer shooting (Fotografiere cu temporizator) este setată pentru Continuous (Continuu) atunci când se folosesc modurile de fotografiere A, B, C, D sau M. Pentru Panorama assist (Asistenţă panoramă) şi Intvl timer shooting (Fotografiere cu temporizator) va fi creat un folder nou, iar numerele fişierelor vor fi alocate automat începând cu „0001”. (A181, 182). • Reset file numbering (Reiniţializează numerotare fişiere) nu poate fi aplicată atunci când numărul folderului ajunge la 999 şi în folder există imagini. Introduceţi un card de memorie nou sau formataţi memoria internă/ cardul de memorie (A166).

r Firmware Version (Versiune firmware) Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A153) M Firmware version (Versiune firmware)

Afişează versiunea firmware curentă a aparatului foto. COOLPIX P100 Ver.X.X

Back

174


Întreţinerea aparatului foto

Întreţinerea aparatului foto Pentru a vă asigura că vă veţi bucura mereu de acest produs Nikon, respectaţi următoarele precauţii când utilizaţi sau depozitaţi dispozitivul.

B

Păstraţi uscat

Dispozitivul va fi deteriorat dacă este introdus în apă sau dacă este supus la umiditate ridicată.

B

Nu scăpaţi

Produsul poate prezenta defecţiuni dacă este supus unor şocuri sau vibraţii puternice.

B

Manevraţi cu grijă obiectivul şi toate piesele în mişcare

Nu forţaţi obiectivul, capacul acestuia, monitorul, fanta cardului de memorie sau camera acumulatorului. Aceste părţi sunt uşor de afectat. Forţarea capacului obiectivului poate duce la funcţionare defectuoasă a aparatului foto sau la deteriorarea obiectivului. În cazul în care monitorul se sparge, aveţi grijă să evitaţi rănirea provocată de geamul spart şi să preveniţi contactul cristalelor lichide cu pielea sau intrarea lor în ochi sau în gură.

B

Nu expuneţi obiectivul la surse puternice de lumină pentru perioade extinse de timp

Evitaţi expunerea obiectivului la soare sau alte surse puternice de lumină pentru perioade extinse de timp când utilizaţi sau depozitaţi aparatul foto. Lumina intensă poate provoca deteriorarea senzorului de imagine CCD, producând un efect estompare albă a fotografiilor.

Păstraţi la distanţă de câmpuri magnetice puternice

Nu utilizaţi şi nu depozitaţi acest dispozitiv în vecinătatea echipamentului care generează radiaţii electromagnetice sau câmpuri magnetice puternice. Sarcinile statice sau câmpurile magnetice puternice produse de echipamente precum emiţătoare radio pot produce interferenţe cu monitorul, pot deteriora datele stocate pe cardul de memorie sau pot afecta circuitele interne ale produsului.

B

Evitaţi modificările bruşte de temperatură

Modificările bruşte de temperatură, ca atunci când intraţi sau ieşiţi dintr-o clădire încălzită într-o zi rece, pot provoca formarea condensului în interiorul dispozitivului. Pentru a preveni formarea condensului, plasaţi dispozitivul într-o husă sau o pungă de plastic înainte de a o expune la modificări bruşte de temperatură.

B

Întreţinerea aparatului foto

B

Opriţi produsul înainte de a scoate sau deconecta sursa de alimentare

Nu scoateţi acumulatorul în timp ce produsul este pornit sau în timp ce fotografiile sunt înregistrate sau şterse. Oprirea forţată a alimentării în aceste circumstanţe poate duce la pierderea de date la deteriorarea memoriei produsului sau a circuitelor interne.

175


Întreţinerea aparatului foto

C

Întreţinerea aparatului foto

176

Acumulator

• Verificaţi nivelul acumulatorului când scoateţi aparatul foto afară şi încărcaţi acumulatorul dacă este necesar. Nu continuaţi încărcarea odată ce acumulatorul este complet încărcat, deoarece aceasta va duce la o funcţionare sub parametrii normali. Dacă este posibil, luaţi cu dumneavoastră un acumulator de rezervă complet încărcat când faceţi fotografii la ocazii importante. • Nu utilizaţi acumulatorul la temperaturi ambientale sub 0°C sau peste 40°C. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta deteriorări ale acumulatorului sau limitări ale randamentului acestuia. • Încărcaţi acumulatorul într-o încăpere în care temperatura este cuprinsă între 5 şi 35°C. • La încărcarea acumulatorului prin conectarea COOLPIX P100 la adaptorul CA de încărcare EH-68P sau la un calculator, capacitatea de încărcare poate scădea dacă temperatura acumulatorului este cuprinsă în intervalul 45 - 60°C. Acumulatorul nu se va încărca dacă temperatura sa este sub 0°C sau peste 60°C. • Dacă se utilizează un acumulator descărcat la temperatură redusă, este posibil ca aparatul foto să nu pornească. Asiguraţi-vă că acumulatorul este încărcat complet şi aveţi pregătiţi acumulatori de rezervă înainte de a ieşi pentru a fotografia pe vreme rece. Păstraţi acumulatorii de rezervă într-un loc cald şi înlocuiţi când este necesar. După încălzire, un acumulator rece care nu a putut fi utilizat temporar din cauza randamentului redus îşi poate recupera o parte din sarcină. • Dacă bornele acumulatorului se murdăresc, este posibil ca aparatul foto să nu pornească din cauza contactului slab. Înainte de utilizare, ştergeţi bornele cu o cârpă curată şi uscată. • Dacă acumulatorul nu va fi folosit o perioadă de timp, introduceţi-l în aparatul foto şi utilizaţi-l până la golire înainte de a-l scoate pentru depozitare. Fixaţi pe acumulator capacul terminalului livrat şi depozitaţi-l într-o încăpere răcoroasă cu temperatura ambientală cuprinsă între 15 şi 25°C. Nu depozitaţi acumulatorul în locaţii prea calde sau prea reci. • Atunci când acumulatorul este depozitat, încărcaţi-l cel puţin o dată la fiecare şase luni şi utilizaţi apoi aparatul foto pentru a-l consuma din nou înainte de a-l depozita într-un loc răcoros. • Scoateţi întotdeauna acumulatorul din aparatul foto sau din încărcătorul acumulatorului atunci când nu este utilizat. Dacă este lăsat instalat, cantităţi minuscule de curent circulă chiar şi dacă aparatul foto nu este folosit, astfel încât este posibil ca acumulatorul să se descarce excesiv şi să nu mai funcţioneze. • O scădere semnificativă a timpului în care un acumulator încărcat complet reţine sarcina atunci când este utilizat la temperatura camerei indică faptul că acumulatorul trebuie să fie înlocuit. Achiziţionaţi un acumulator nou. • Înlocuiţi acumulatorul când este complet descărcat. Acumulatoarele uzate sunt o resursă valoroasă. Reciclaţi acumulatoarele uzate în conformitate cu reglementările locale.


Întreţinerea aparatului foto

Curăţarea Obiectiv/ Vizor electronic

Evitaţi atingerea părţilor din sticlă cu degetele. Îndepărtaţi praful sau puful cu o pară de cauciuc (de obicei un dispozitiv de mici dimensiuni cu o protuberanţă de cauciuc la un capăt care este pompată pentru a expulza un flux de aer prin celălalt capăt). Pentru a îndepărta amprentele sau alte pete care nu pot fi îndepărtate cu o pară de cauciuc, ştergeţi obiectivul cu o cârpă moale, utilizând o mişcare spiralată care începe din centrul obiectivului şi se îndreaptă spre margini. Dacă această operaţie nu este eficientă, curăţaţi obiectivul cu o cârpă umezită cu agent de curăţare comercial pentru obiective.

Monitor

Îndepărtaţi praful sau puful cu o pară de cauciuc. Pentru a îndepărta amprentele şi alte pete, curăţaţi monitorul cu o cârpă moale, uscată, având grijă să nu apăsaţi.

Corp

Utilizaţi o pară de cauciuc pentru a îndepărta praful, murdăria sau nisipul, apoi ştergeţi uşor cu o cârpă moale, uscată. După utilizarea aparatului la plajă sau la mare, curăţaţi nisipul sau sarea cu o cârpă uscată înmuiată uşor în apă, apoi uscaţi bine. Reţineţi că substanţele străine în interiorul aparatului foto pot provoca deteriorări care nu sunt acoperite de garanţie.

Nu utilizaţi alcool, solvent sau alte substanţe chimice volatile.

Întreţinerea aparatului foto

177


Întreţinerea aparatului foto

Depozitarea Opriţi aparatul foto când nu îl utilizaţi. Verificaţi dacă indicatorul luminos alimentare este stins înainte de a depozita aparatul foto. Scoateţi acumulatorul dacă aparatul foto nu va fi utilizat o perioadă lungă de timp. Nu depozitaţi aparatul foto cu naftalină sau granule din camfor împotriva moliilor sau în oricare dintre următoarele locaţii: • Lângă echipamente care generează câmpuri electromagnetice intense, precum televizoare sau aparate radio • Expus la temperaturi de sub -10°C sau peste 50°C • Ventilat deficitar sau supus la umiditate de peste 60 % Pentru a preveni formarea de mucegai, scoateţi aparatul din spaţiul de depozitare cel puţin o dată pe lună. Porniţi aparatul foto şi acţionaţi declanşatorul de câteva ori înainte de a depozita din nou aparatul foto.

Întreţinerea aparatului foto

C

178

Note privind monitorul

• Monitorul poate conţine câţiva pixeli care sunt aprinşi întotdeauna sau care nu se aprind. Aceasta este o caracteristică comună tuturor afişajelor TFT LCD şi nu indică nicio defecţiune. Imaginile înregistrate utilizând produsul nu vor fi afectate. • Este posibil ca imaginile din monitor să fie dificil de văzut sub o lumină strălucitoare. • Monitorul este iluminat în fundal de un LED. În cazul în care monitorul începe să se întunece sau să clipească, contactaţi reprezentantul autorizat de service Nikon.


Note tehnice şi index

Accesorii opţionale Acumulator reîncărcabil

Acumulator Li-ion EN-EL5

Adaptor CA de încărcare

Adaptor CA de încărcare EH-68P

Încărcător acumulator Încărcător acumulator MH-61 Adaptor CA EH-62A (conectaţi ca în imagine) 1

2

3 PUSH

TO EJEC

T

Adaptor CA Înainte de a închide capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie, introduceţi complet cablul adaptorului CA în fanta din camera acumulatorului. Dacă o porţiune a cablului iese din fantă, capacul sau cablul se pot deteriora în momentul închiderii capacului. Cablu USB

Cablu USB UC-E6

Cablu A/V

Cablu audio video EG-CP14

Capac obiectiv

Capac obiectiv LC-CP21

Note tehnice şi index

179


Accesorii opţionale

Carduri de memorie aprobate Următoarele carduri de memorie Secure Digital (SD) au fost testate şi aprobate pentru utilizarea cu acest aparat foto. Pot fi utilizate toate cardurile de tipul şi capacitatea respective, indiferent de viteză. SanDisk

2 GB1, 4 GB2, 8 GB2, 16 GB2, 32 GB2

TOSHIBA

2 GB1, 4 GB2, 8 GB2, 16 GB2, 32 GB2

Panasonic

2 GB1, 4 GB2, 8 GB2, 12 GB2, 16 GB2, 32 GB2

Lexar

2 GB1, 4 GB2, 8 GB2

1 2

În cazul în care cardul de memorie va fi utilizat cu un cititor de carduri sau cu un dispozitiv similar, verificaţi dacă dispozitivul acceptă carduri de memorie de 2 GB. compatibil SDHC. În cazul în care cardul de memorie va fi utilizat cu un cititor de carduri sau cu un dispozitiv similar, verificaţi dacă dispozitivul acceptă SDHC.

Contactaţi producătorul pentru detalii privind cardurile de mai sus.

Note tehnice şi index

180


Numele fişierelor şi folderelor Fotografiilor, filmelor şi notelor vocale le sunt alocate nume de fişiere după cum urmează.

DSCN0001.JPG Identificator (nu este afişat pe monitorul aparatului foto) Imagini statice originale (inclusiv notele vocale ataşate), filme Copii mici (inclusiv notele vocale ataşate) Copii tăiate (inclusiv notele vocale ataşate) Fotografii create cu funcţii de editare a imaginilor, altele decât tăiere şi imagine mică, şi notele vocale ataşate

DSCN

Extensie (indică tipul fişierului) Imagini statice Filme Note vocale

.JPG .MOV .WAV

SSCN RSCN

Număr fişier (atribuit automat în ordine crescătoare, începând cu „0001”)

FSCN

Note tehnice şi index

• Va fi creat automat un folder pentru stocarea fişierelor, utilizând următoarele convenţii pentru denumire: „Număr folder + NIKON” (de ex., „100NIKON”). Dacă în folderul respectiv sunt 200 de fişiere, se creează un nou folder. (De exemplu, numele fişierului care urmează după „100NIKON” va fi „101NIKON”. În acest caz, numărul fişierului începe de la 201.) Atunci când numărul de fişiere dintr-un folder ajunge la 9999 sau se efectuează Reset file numbering (Reiniţializează numerotare fişiere) (A174), va fi creat un folder nou. Numerele fişierelor vor fi alocate automat începând cu „0001”. Dacă folderul nu conţine niciun fişier, nu va fi creat un folder nou, chiar dacă se efectuează Reset file numbering (Reiniţializează numerotare fişiere). • Numele de fişier ale notelor vocale au acelaşi identificator şi număr de fişier ca şi fotografiile la care sunt ataşate. • Fişierele sunt stocate în foldere denumite cu un număr de folder, urmat de un identificator format din cinci caractere: „P_” plus un număr consecutiv alcătuit din trei cifre pentru fotografii realizate cu Asistenţă panoramă (de ex., „101P_001”) (A53). • De fiecare dată când se realizează o fotografie cu temporizator (A87) este creat un folder denumit după convenţia: „Număr folder + INTVL” (de ex., „101INTVL”).

181


Numele fişierelor şi folderelor

• Atunci când fişierele imagine sau fişierele vocale sunt copiate pe sau din memoria internă ori de pe un card de memorie (A115), convenţiile de denumire a fişierelor sunt următoarele: - Fişierele copiate utilizând Selected images (Imagini selectate) sunt copiate în folderul curent (sau în folderul utilizat pentru fotografiile următoare), unde le sunt atribuite numere de fişier noi în ordine ascendentă, începând cu cel mai mare număr de fişier din memorie. - Fişierele copiate utilizând All images (Toate imaginile), împreună cu folderele asociate, sunt copiate împreună. Numerele de folder sunt atribuite în ordine ascendentă, începând cu cel mai mare număr de folder de pe mediul de destinaţie (A115). • Un singur folder poate cuprinde până la 200 de fotografii; dacă folderul conţine deja 200 de fotografii, la următoarea efectuare a unei fotografii va fi creat un nou folder, denumit prin adăugarea unei unităţi la numele folderului curent. Dacă folderul curent are numărul 999 şi conţine 200 de fotografii sau o fotografie are numărul 9999, nicio altă fotografie nu poate fi realizată până la formatarea (A166) memoriei interne sau a cardului de memorie ori până la introducerea unui nou card de memorie.

Note tehnice şi index

182


Mesaje de eroare Următorul tabel cuprinde mesaje de eroare şi alte avertismente afişate pe monitor, precum şi soluţiile pentru rezolvarea acestora. Afişaj

Descriere

A

Soluţie

Ceasul nu este setat.

Setaţi ceasul.

155

B

Acumulatorul este la un nivel de încărcare redus.

Pregătiţi-vă să încărcaţi sau să înlocuiţi acumulatorul.

16, 18

N Battery exhausted. (Acumulator consumat.)

Acumulatorul este consumat.

Încărcaţi sau înlocuiţi acumulatorul.

16, 18

P Battery temperature high (Temperatură ridicată acumulator)

Temperatura acumulatorului este ridicată.

Opriţi aparatul foto şi permiteţi acumulatorului să se răcească înainte de a relua utilizarea. După cinci secunde, acest mesaj va dispărea, monitorul se va opri, iar indicatorul luminos 21 aparat pornit va clipi rapid. După ce indicatorul clipeşte timp de trei minute, aparatul foto se va opri automat, dar puteţi apăsa şi comutatorul de alimentare pentru a-l opri manual.

N The camera will turn off to prevent overheating. (Aparatul foto se va opri pentru a evita supraîncălzirea.)

Interiorul aparatului foto s-a supraîncălzit. Aparatul foto se opreşte automat.

Lăsaţi aparatul foto oprit până când – componentele interne se răcesc, apoi reporniţi-l.

Q (clipeşte cu culoarea roşie)

Aparatul foto nu poate • Focalizaţi din nou. • Utilizaţi blocarea focalizării. focaliza.

P Please wait for the camera to finish recording. (Aşteptaţi până când aparatul foto termină înregistrarea.)

Aparatul foto nu poate efectua alte operaţii Aşteptaţi până când mesajul dispare automat de – până când înregistrarea pe afişaj atunci când înregistrarea se încheie. nu este încheiată.

N Memory card is write protected. (Cardul de memorie este protejat la scriere.)

Comutatorul de Glisaţi comutatorul de protejare la scriere în protejare la scriere este poziţia „scriere”. în poziţia „blocat”.

P This card cannot be used. (Acest card nu poate fi utilizat.) P This card cannot be read. (Acest card nu poate fi citit.)

Eroare la accesarea cardului de memorie.

30, 31 31

Note tehnice şi index

O (clipeşte)

25

180 • Utilizaţi un card aprobat. 24 • Verificaţi dacă sunt curaţi conectorii. • Confirmaţi introducerea corectă a cardului de 24 memorie.

183


Mesaje de eroare Afişaj

Descriere

Soluţie

A

Toate datele stocate pe P cardul de memorie vor fi şterse la formatare. Card is not formatted. Cardul de memorie nu Dacă pe card există date pe care doriţi să le Format card? (Cardul nu este a fost formatat pentru păstraţi, selectaţi No (Nu) şi efectuaţi o copie 25 de siguranţă a datelor pe un computer înainte formatat. Formataţi cardul?) utilizarea cu acest de a formata cardul de memorie. Pentru a Yes (Da) aparat foto. formata cardul de memorie, selectaţi No (Nu) Yes (Da) şi apăsaţi butonul k.

N Out of memory. (Memorie epuizată.)

P Image cannot be saved. (Imaginea nu poate fi salvată.)

Note tehnice şi index

184

Cardul de memorie este plin.

• Alegeţi o calitate mai scăzută a imaginii sau o 75, 76 dimensiune mai mică a imaginii. • Ştergeţi fotografiile. 32, 111, 137 • Înlocuiţi cardul de memorie. 24 • Scoateţi cardul de memorie şi utilizaţi 24 memoria internă.

Eroare la înregistrarea fotografiei.

Formataţi memoria internă sau cardul de memorie.

166

Aparatul foto a epuizat Înlocuiţi cardul de memorie sau formataţi numerele de fişier. memoria internă/cardul de memorie.

24 166

Următoarele imagini nu pot fi utilizate. • Imagini fotografiate cu Image size Fotografia nu poate fi (Dimensiune imagine) de I 3648×2432, utilizată pentru ecranul G 3584×2016 sau H 2736×2736 • Fotografii create cu funcţiile imagine mică de întâmpinare. sau tăiere, cu dimensiune de 160×120 sau mai mică

76 124, 126

Nu există spaţiu suficient pentru salvarea unei copii.

Ştergeţi fotografii din destinaţie.

111

N A blink was detected in the picture just taken. (În fotografia realizată a fost detectată o clipire.)

Este posibil ca cineva să fi clipit atunci când fotografia a fost realizată.

Verificaţi rezultatele în modul redare.

58

N Image cannot be modified. (Imaginea nu poate fi modificată.)

• Confirmaţi condiţiile cerute pentru editare. 118 Fotografia selectată nu • Aceste opţiuni nu pot fi utilizate pentru filme. poate fi editată.


Mesaje de eroare Afişaj N Cannot record movie. (Filmul nu poate fi înregistrat.)

Descriere Eroare de expirare a timpului alocat la înregistrarea filmului.

N Cannot reset file numbering. Nu mai pot fi create (Nu se poate reiniţializa foldere. numerotarea fişierelor.)

N Memory contains no images. (În memorie nu există imagini.)

Alegeţi un card de memorie cu o viteză mai mare de scriere.

Introduceţi un card de memorie nou sau 24, 166, formataţi memoria internă/cardul de memorie. 174

• Fotografiile stocate în memoria internă pot fi 24 vizualizate doar dacă în aparat nu este introdus un card de memorie. • Pentru a copia fişiere din memoria internă pe 115 cardul de memorie, apăsaţi butonul d pentru a afişa ecranul Copy (Copiere), apoi copiaţi fişierele.

Fişierul nu a fost creat cu COOLPIX P100.

Fişierul nu poate fi vizualizat pe acest aparat foto. Vizualizaţi fişierul pe computer sau pe alt – dispozitiv care a fost utilizat pentru crearea sau editarea acestui fişier.

N All images are hidden. (Toate Toate imaginile din imaginile sunt ascunse.) memoria internă/de pe Dezactivaţi setarea Hide image (Ascunde imaginea) pentru a vizualiza imaginile. cardul de memorie sunt ascunse.

Fotografia este protejată.

N Travel destination is in the Destinaţia este în current time zone. acelaşi fus orar ca şi (Destinaţia este în fusul orar zona locală. curent.)

Dezactivaţi protecţia.

110

114

Note tehnice şi index

Fotografia nu poate fi redată într-o prezentare de diapozitive.

N This image cannot be deleted. (Această imagine nu poate fi ştearsă.)

180

Nu există nicio fotografie în memoria internă sau pe cardul de memorie.

N File contains no image data. (Fişierul nu conţine date imagine.) P This file cannot be played back. (Acest fişier nu poate fi redat.)

A

Soluţie

113

157

185


Mesaje de eroare Afişaj

Note tehnice şi index

186

Descriere

A

Soluţie

P Mode dial is not in the proper position. (Selectorul de moduri nu se află în poziţia adecvată.)

Selectorul de moduri se află între două moduri.

N Press the flash pop-up button to raise the flash. (Apăsaţi butonul de ridicare a bliţului pentru a ridica bliţul.)

Bliţul încorporat nu este ridicat în timpul modurilor scenă Night Apăsaţi butonul m (ridicare bliţ) pentru a ridica 35, 47, portrait (Portret de bliţul încorporat. 51 noapte) sau Backlight (Iluminare fundal).

N The flash is lowered. (Bliţul este coborât.)

Bliţul încorporat nu este ridicat în timpul utilizării modului Selector automat scene.

Apăsaţi butonul X (ridicare bliţ) pentru a ridica bliţul încorporat. Dacă nu doriţi să utilizaţi bliţul, 35, 43 aparatul foto poate fotografia în mod normal cu bliţul coborât.

N Lower the flash. (Coborâţi bliţul.)

Bliţul încorporat este ridicat la înregistrarea unui film.

Coborâţi cu grijă bliţul încorporat şi realizaţi o fotografie. Reţineţi că sunetul provocat de coborârea bliţului poate fi înregistrat.

Q Lens error. (If the lens cap is attached, turn the camera off, remove the lens cap, and turn the camera on.) (Eroare Eroare la obiectiv obiectiv. (În cazul în care capacul obiectivului este ataşat, opriţi aparatul foto, scoateţi capacul obiectivului şi porniţi aparatul.)) P Communications error (Eroare comunicaţii)

Rotiţi selectorul de moduri până în dreptul modului dorit.

42

35, 127

Scoateţi capacul obiectivului dacă încă mai este ataşat, opriţi aparatul foto, apoi porniţi-l din nou. 21 Dacă eroarea persistă, contactaţi vânzătorul sau reprezentantul de service autorizat Nikon.

Eroare apărută în timpul comunicării cu Opriţi aparatul foto şi conectaţi din nou cablul. imprimanta.

Opriţi aparatul foto, scoateţi şi introduceţi din La circuitul intern al System error (Eroare sistem) nou acumulatorul şi porniţi aparatul. Dacă aparatului foto a apărut Q eroarea persistă, contactaţi vânzătorul sau o eroare. reprezentantul de service autorizat Nikon.

141, 147

21

PR Printer error: check printer status. (Eroare imprimantă: verificaţi starea imprimantei.)

Eroare la imprimantă

PR Printer error: check paper (Eroare imprimantă: verificaţi hârtia)

În imprimantă nu este Încărcaţi tipul de hârtie specificat, selectaţi încărcată hârtie de Resume (Reluare) şi apăsaţi butonul k pentru dimensiunea a relua imprimarea.* specificată.

Verificaţi imprimanta. După ce rezolvaţi problema, selectaţi Resume (Reluare) şi apăsaţi butonul k pentru a relua imprimarea.*


Mesaje de eroare Afişaj

Descriere

A

Soluţie

PR Printer error: paper jam (Eroare imprimantă: blocaj hârtie)

Hârtia s-a blocat în imprimantă.

Scoateţi hârtia blocată, selectaţi Resume (Reluare) şi apăsaţi butonul k pentru a relua imprimarea.*

PR Printer error: out of paper (Eroare imprimantă: hârtie epuizată)

Imprimanta nu este încărcată cu hârtie.

Încărcaţi tipul de hârtie specificat, selectaţi Resume (Reluare) şi apăsaţi butonul k pentru a relua imprimarea.*

-

PR Printer error: check ink Eroare cerneală (Eroare imprimantă: verificaţi cerneala)

Verificaţi cerneala, selectaţi Resume (Reluare) şi apăsaţi butonul k pentru a relua imprimarea.*

PR Printer error: out of ink Cartuşul de cerneală (Eroare imprimantă: cerneală este gol. epuizată)

Înlocuiţi cartuşul de cerneală, selectaţi Resume (Reluare) şi apăsaţi butonul k pentru a relua imprimarea.*

PR Printer error: file corrupt (Eroare imprimantă: fişier corupt)

Selectaţi Cancel (Anulare) şi apăsaţi butonul k pentru a anula imprimarea.

A apărut o eroare generată de fişierul imagine.

* Pentru ajutor şi informaţii suplimentare, consultaţi documentaţia furnizată cu imprimanta.

Note tehnice şi index

187


Localizarea defecţiunilor Dacă aparatul foto încetează să funcţioneze conform aşteptărilor, verificaţi lista de probleme obişnuite înainte de a consulta vânzătorul sau reprezentantul de service autorizat Nikon. Consultaţi numerele paginilor din ultima coloană din dreapta pentru mai multe informaţii.

Afişaj, setări şi sursă de alimentare

Note tehnice şi index

188

A

Problema

Cauza/Soluţia 21 26 21, 33

Pe monitor şi pe vizorul electronic nu se afişează nimic.

• Aparatul foto este oprit. • Acumulatorul este consumat. • Mod veghe pentru economisire energie: Apăsaţi pe comutatorul de alimentare, pe butonul de declanşare sau pe butonul c sau rotiţi selectorul de moduri. • Monitorul şi vizorul electronic nu pot fi utilizate în acelaşi timp. Apăsaţi butonul x pentru a comuta între afişaje. • Aparatul foto şi computerul sunt conectate utilizând cablul USB. • Aparatul foto şi aparatul TV sunt conectate utilizând cablul A/V sau HDMI. • Fotografiere cu temporizator de interval în desfăşurare. • Aparatul foto nu poate fi pornit atunci când este conectat la o priză electrică prin intermediul adaptorului CA de încărcare. • Iluminarea ambientală este prea strălucitoare: utilizaţi vizorul electronic sau mutaţi-vă într-un loc mai întunecos. • Reglaţi luminozitatea monitorului. • Monitorul este murdar. Curăţaţi monitorul.

14

Monitorul este ilizibil.

Vizorul electronic este ilizibil.

Reglaţi controlul de ajustare dioptrii.

14

Afişajul nu comută la monitor (sau la vizorul electronic) atunci când este apăsat butonul x.

• Nu puteţi comuta afişajul în următoarele situaţii: - Atunci când înregistraţi sau redaţi filme - Atunci când înregistraţi sau redaţi note vocale - În timpul fotografierii cu temporizator de interval - Atunci când aparatul foto este conectat la o imprimantă - Atunci când sunt afişate ecranele de ştergere a imaginii • Nu puteţi comuta afişajul atunci când se afişează un anumit mesaj de eroare.

127, 137 117 87 147 32, 33 183

Aparatul foto se opreşte fără avertizare.

• Acumulatorul este consumat. • Aparatul foto s-a oprit automat pentru a economisi energie. • Interiorul aparatului foto s-a supraîncălzit. Lăsaţi aparatul foto oprit până când componentele interne se răcesc. • Acumulatorul este rece. • Aparatul foto se opreşte dacă este conectat la adaptorul CA de încărcare în timp ce funcţionează. • Aparatul foto se opreşte în cazul în care cablul USB este deconectat în timp ce aparatul foto este conectat la un computer sau la o imprimantă. Conectaţi din nou cablului USB.

14 140 138 87 20

158 175

26 21 176 18 141, 147


Localizarea defecţiunilor Problema

A

Cauza/Soluţia

22, 155 • Imaginile statice înregistrate înainte de setarea ceasului intern (atunci când indicatorul „Dată nesetată” clipeşte în timpul fotografierii) vor avea marcată data şi ora „00/00/0000 00:00”; Data şi ora înregistrării înregistrările de film vor fi datate „01/01/10 00:00”. Setaţi data şi ora nu sunt corecte. corecte utilizând Date (Dată) în meniul setare. • Verificaţi ceasul aparatului foto în mod regulat cu referinţe cât mai 155 corecte şi resetaţi conform necesităţilor. Pe monitor nu este afişată nicio informaţie.

Datele despre fotografiere şi informaţiile despre fotografie ar putea fi ascunse. Apăsaţi butonul s până când se afişează datele despre 15 fotografiere sau informaţiile despre fotografie.

Date imprint (Imprimare dată) nu este disponibilă.

Date (Dată) nu a fost setată.

Data nu apare pe fotografii chiar şi atunci când este activată opţiunea Date imprint (Imprimare dată).

• Este selectat un mod de fotografiere incompatibil cu imprimarea 159 datei. 159 • O altă funcţie setată în momentul respectiv restricţionează imprimarea datei. • Data nu poate fi imprimată pe film.

Setările aparatului foto sunt resetate.

Acumulatorul de rezervă este consumat, toate setările au fost restabilite la valorile implicite.

22, 155

156

Temperatura acumulatorului este ridicată. Opriţi aparatul foto şi Monitorul se opreşte, permiteţi acumulatorului să se răcească înainte de a relua utilizarea. iar indicatorul După ce indicatorul clipeşte timp de trei minute, aparatul foto se va 21 luminos aparat pornit opri automat, dar puteţi apăsa şi comutatorul de alimentare pentru clipeşte rapid. a-l opri manual. Acumulatorul introdus în aparatul foto nu este încărcat atunci când aparatul este conectat la un computer.

Note tehnice şi index

• Reset file numbering (Reiniţializează numerotare fişiere) nu 174, 181 poate fi aplicată atunci când numărul folderului ajunge la 999 şi în folder există imagini. Schimbaţi cardul de memorie sau formataţi Reset file memoria internă/cardul de memorie. numbering • Funcţia Reset file numbering (Reiniţializează numerotare fişiere) 174, 181 (Reiniţializează nu poate fi utilizată atunci când modul scenă este setat la numerotare fişiere) Panorama assist (Asistenţă panoramă) sau în cazul în care nu poate fi efectuată. modurile de fotografiere A, B, C, D sau M şi Intvl timer shooting (Fotografiere cu temporizator) sunt alese pentru Continuous (Continuu) în meniul fotografiere.

• Acumulatorul nu se încarcă atunci când aparatul foto este oprit. 145 • Încărcare se opreşte în cazul în care computerul intră în stare de repaus în timp ce acumulatorul se încarcă. Este posibil ca aparatul foto să fie oprit. • În funcţie de specificaţiile şi setările computerului sau de reţeaua de alimentare şi alocarea energiei electrice, încărcarea prin intermediul conexiunii la computer a acumulatorului introdus în aparatul foto se poate dovedi imposibilă.

189


Localizarea defecţiunilor

Aparate foto controlate electronic În cazuri extrem de rare, pe monitor pot apărea caractere neobişnuite, iar aparatul foto se poate opri din funcţionare. În majoritatea cazurilor, acest fenomen este provocat de o puternică încărcare statică externă. Opriţi aparatul foto, scoateţi şi puneţi la loc acumulatorul, apoi porniţi aparatul din nou. În cazul în care defecţiunea persistă, contactaţi vânzătorul sau reprezentantul de service autorizat Nikon. Reţineţi că deconectarea sursei de alimentare aşa cum este descrisă mai sus poate duce la pierderea datelor care nu au fost înregistrate în memoria internă sau pe cardul de memorie la momentul apariţiei problemei. Datele deja înregistrate nu vor fi afectate.

Fotografiere Problema Nu se poate seta la modul fotografiere

138, 141, 147

Note tehnice şi index

• Atunci când aparatul foto este în modul redare, apăsaţi c sau butonul de declanşare. Nu se fotografiază • Atunci când sunt afişate meniurile, apăsaţi butonul d. atunci când butonul de • Acumulatorul este consumat. declanşare este apăsat. • Bliţul încorporat nu este ridicat în timpul modurilor scenă Night portrait (Portret de noapte) sau Backlight (Iluminare fundal). • Atunci când indicatorul bliţului clipeşte, bliţul se încarcă.

32

• Focalizarea automată nu poate funcţiona corespunzător cu subiectul vizat. • Setaţi AF assist (Asistenţă AF) în meniul de setare la Auto (Automat). Aparatul foto nu poate • Subiectul nu este în zona de focalizare atunci când butonul de focaliza. declanşare este apăsat până la jumătate. • Modul de focalizare este setat la E (focalizare manuală). • Opriţi aparatul foto şi apoi porniţi-l din nou.

31

Fotografiile sunt neclare.

• • • •

Utilizaţi bliţul. Utilizaţi reducerea vibraţiilor şi detecţia mişcării. Utilizaţi D (Selector cea mai bună fotografie). Utilizaţi un trepied pentru a stabiliza aparatul foto (pentru rezultate optime, utilizaţi-l împreună cu autodeclanşatorul).

În fotografiile făcute cu bliţ apar pete Bliţul se reflectă din particulele din aer. Setaţi bliţul pe W (dezactivat). luminoase. • Bliţul este setat pe W (dezactivat). • Sunt selectate anumite moduri scenă care nu pot porni bliţul. • Este selectat modul portret inteligent, cu Blink proof (Ochi deschişi) Bliţul nu se declanşează. setată la On (Activat). • Este selectat modul continuu sport. • O altă funcţie setată în momentul respectiv restricţionează bliţul.

190

A

Cauza/Soluţia Deconectaţi cablul HDMI sau cablul USB.

13 26 35, 47, 51 36

163 30, 90 38, 40 21 34 160, 162 86 37

34 34 45 58 62 96


Localizarea defecţiunilor Problema

Zoomul digital nu poate fi folosit.

A

Cauza/Soluţia • Off (Dezactivat) este selectat pentru Digital zoom (Zoom digital) în meniul de setare. • Zoomul digital nu poate fi folosit în următoarele situaţii. - Atunci când modul de focalizare este setat la E (focalizare manuală) - Atunci când Portrait (Portret), Night portrait (Portret de noapte), Fireworks show (Spectacol artificii) sau Backlit scene HDR (Scenă cu fundal iluminat HDR) sunt selectate pentru modul scenă - Atunci când este ales Selector automat scene - Atunci când este selectat modul portret inteligent - Atunci când este selectat modul urmărire subiect - Atunci când Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) este setată pentru Continuous (Continuu) în meniul fotografiere

164 38, 40 46, 47, 49, 51, 52 43 55 59 86

Gama de viteze de declanşare care pot fi setate este limitată.

Atunci când interiorul aparatului foto se supraîncălzeşte, viteza de declanşare este limitată în mod automat. Atunci când viteza de declanşare atinge o viteză minimă limitată, afişajul vitezei de declanşare clipeşte de – două ori pe monitor în timpul fotografierii. Întrerupeţi utilizarea aparatului foto pentru un timp, până când temperatura scade, apoi setaţi viteza de declanşare.

Image size (Dimensiune imagine) nu este disponibilă.

O altă funcţie setată în momentul respectiv restricţionează Image size (Dimensiune imagine).

Dispozitivul iluminare asistenţă AF nu se aprinde.

165 86 89 50 57, 58 62 5, 28

Off (Dezactivat) este selectat pentru AF assist (Asistenţă AF) în meniul de setare. Chiar dacă este setat Auto (Automat), este posibil ca dispozitivul de 163 iluminare asistenţă AF să nu se aprindă, în funcţie de poziţia zonei AF sau de modul scenă.

Fotografiile apar pătate. Obiectivul este murdar. Curăţaţi obiectivul.

175

Culorile nu sunt naturale.

82

Balansul de alb nu se potriveşte cu sursa de lumină.

Note tehnice şi index

• Off (Dezactivat) este selectat pentru Shutter sound (Sunet declanşare) în Sound settings (Setări sunet) din meniul de setare. • Continuous H (Continuu R), Continuous L (Continuu S), BSS (Selector cea mai bună fotografiere) sau Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) este selectat pe Continuous (Continuu) în meniul de fotografiere. Nu se aude niciun sunet • Este selectată o setare diferită de Off (Dezactivat) pentru Auto atunci când bracketing (Bracketing automat). declanşatorul este • Museum (Muzeu) este selectat în modul scenă. eliberat. • Smile timer (Cronometru zâmbet) sau Blink proof (Ochi deschişi) este setat pe On (Activat) pentru modul portret inteligent. • Este selectat modul continuu sport. • Nu blocaţi difuzorul.

96

191


Localizarea defecţiunilor Problema

În imagine apar pixeli luminoşi repartizaţi aleatoriu („zgomot”).

Fotografiile sunt prea întunecate (subexpuse).

• • • • • •

Bliţul este setat la W (dezactivat). Fereastra bliţului încorporat este obturată. Subiectul se află dincolo de raza bliţului. Reglaţi compensarea expunerii. Măriţi sensibilitatea ISO. Subiectul se află pe un fundal iluminat. Ridicaţi bliţul încorporat, setaţi Backlight (Iluminare fundal) din modul scenă sau setaţi modul bliţ pe X (bliţ de umplere).

34 84 94 45 34 28 34 41 84 34, 51

Fotografiile sunt prea luminoase (supraexpuse).

Reglaţi compensarea expunerii.

Rezultate neaşteptate obţinute atunci când bliţul este setat pe automat cu reducere ochi roşii.

Atunci când funcţia V (automat cu reducere ochi roşii) sau „bliţ de umplere cu sincronizare lentă şi reducere ochi roşii” din modul scenă Night portrait (Portret de noapte) este aplicată în timpul fotografierii, în cazuri excepţionale, funcţia „Punct fixare ochi roşii încorporat în aparatul 34, 47 foto” poate fi aplicată zonelor care nu sunt afectate de acest fenomen. Setaţi un mod bliţ diferit de V (automat cu reducere ochi roşii) şi selectaţi un mod scenă diferit de Night portrait (Portret de noapte), apoi reluaţi fotografierea.

41

Note tehnice şi index

Rezultatele obţinute în • În funcţie de condiţiile de fotografiere, este posibil ca funcţia Estompare 57 urma utilizării funcţiei piele să nu producă rezultatele dorite. Estompare piele nu 122 • Pentru imaginile care conţine patru sau mai multe figuri, încercaţi să sunt conform utilizaţi Skin softening (Estompare piele) din meniul de redare. aşteptărilor. În următoarele situaţii, este posibil ca salvarea imaginilor să dureze mai mult. Salvarea imaginilor durează prea mult.

192

A

Cauza/Soluţia Întrucât subiectul este întunecat, viteza de declanşare este prea mică sau sensibilitatea ISO este prea mare. Zgomotul poate fi redus prin: • Utilizarea bliţului. • Specificarea unei setări de sensibilitate ISO mai mică. • Aplicarea Noise reduction (Reducere zgomot) în meniul fotografiere pentru a corespunde situaţiilor. • Utilizarea unui mod scenă cu capacitate de reducere a zgomotului.

• Atunci când funcţia de reducere a zgomotului este aplicată • Atunci când bliţul este setat la V (auto cu reducere ochi roşii) • Atunci când se utilizează modurile scenă Night landscape (Peisaj de noapte) sau Backlit scene HDR (Scenă cu fundal iluminat HDR) la fotografiere • Atunci când se utilizează funcţia estompare piele la fotografiere • Atunci când se utilizează modul continuu sport la fotografiere • Atunci când se utilizează D-Lighting activ la fotografiere

94 34 49, 52 57 62 95

Nu se poate seta sau utiliza Continuu sau Bracketing automat.

O altă funcţie setată în momentul respectiv restricţionează setarea Continuu sau Bracketing automat.

96

Nu se poate seta Optimizare imagine.

O altă funcţie setată în momentul respectiv restricţionează Optimizarea imaginii.

96


Localizarea defecţiunilor

Redare Problema

A

Cauza/Soluţia

Fişierul nu poate fi redat.

• Fişierul a fost suprascris sau redenumit de computer sau de altă marcă ori – alt model de aparat foto. 87 • Fotografiere cu temporizator de interval în desfăşurare. • Filmele înregistrate cu un aparat foto, altul decât COOLPIX P100, nu pot fi 127 redate.

Nu se poate reda o secvenţă.

• Imaginile fotografiate continuu cu aparate foto, altele decât COOLPIX P100, nu pot fi redate sub formă de secvenţă. • Verificaţi setarea Sequence display options (Opţiuni afişaj secvenţă).

Fotografia nu poate fi Zoomul de redare nu poate fi utilizat în cazul filmelor, imaginilor mici sau a mărită. copiilor tăiate cu dimensiuni de 320 × 240 pixeli sau mai mici.

– 116 –

137 • Notele vocale nu pot fi ataşate la filme. Nu se pot înregistra • Notele vocale nu pot fi ataşate fotografiilor efectuate cu alte aparate foto 117 decât COOLPIX P100. Notele vocale ataşate fotografiilor cu alte aparate sau reda note vocale. foto nu pot fi redate pe acest aparat foto. Nu se pot utiliza opţiunile Retuşare rapidă, D-Lighting, Estompare piele, Imagine mică, Margine neagră sau Tăiere.

• Aceste opţiuni nu pot fi utilizate pentru filme. • Editarea, exceptând funcţia Margine neagră, nu poate fi aplicată fotografiilor efectuate cu Image size (Dimensiune imagine) de I 3648×2432, G 3584×2016 şi H 2736×2736. • Confirmaţi condiţiile cerute pentru editare. • Imaginile fotografiate cu aparate foto, altele decât COOLPIX P100, nu pot fi editate.

Fotografiile nu se afişează pe televizor.

• Video mode (Mod video) sau HDMI nu sunt corect setate în meniul de 167 setare TV settings (Setări TV). • Sunt conectate atât un cablu HDMI cât şi un cablu audio/video, sau atât 138 un cablu HDMI cât şi un cablu USB. • Cardul de memorie nu conţine fotografii. Înlocuiţi cardul de memorie. 24 Scoateţi cardul de memorie pentru a reda fotografiile din memoria internă. • • • • • •

Aparatul foto este oprit. Acumulatorul este consumat. Cablul USB nu este conectat corect. Aparatul foto nu este recunoscut de computer. Confirmaţi că sistemul de operare utilizat este compatibil cu aparatul foto. Computerul nu este setat să lanseze Nikon Transfer în mod automat. Pentru mai multe informaţii despre Nikon Transfer, consultaţi informaţiile de ajutor din Nikon Transfer.

118 –

Note tehnice şi index

Nikon Transfer nu porneşte atunci când aparatul foto este conectat la un computer.

137 76

21 26 141 – 140 144

193


Localizarea defecţiunilor Problema

Note tehnice şi index

194

Cauza/Soluţia

A

Ecranul PictBridge nu este afişat atunci când aparatul foto este conectat la o imprimantă.

În cazul unor imprimante compatibile PictBridge, se poate întâmpla ca ecranul de pornire PictBridge să nu se afişeze şi imprimarea fotografiilor să nu fie posibilă atunci când Auto (Automat) este selectat pentru opţiunea 168 Charge by computer (Încărcare de la computer) din meniul de setare. Setaţi opţiunea Charge by computer (Încărcare de la computer) la Off (Dezactivat) şi reconectaţi aparatul foto la imprimantă.

Fotografiile de imprimat nu sunt afişate.

• Cardul de memorie nu conţine fotografii. Înlocuiţi cardul de memorie. 24 • Scoateţi cardul de memorie pentru imprimarea fotografiilor din memoria 24 internă.

Nu se poate selecta dimensiunea hârtiei prin intermediul aparatului foto.

Dimensiunea hârtiei nu poate fi selectată de la aparatul foto în următoarele situaţii, chiar şi în cazul imprimantelor compatibile PictBridge. Utilizaţi imprimanta pentru a selecta dimensiunea paginii. • Dimensiunea paginii selectată cu ajutorul aparatului foto nu este 148, 149 compatibilă cu imprimanta. • Se utilizează o imprimantă care setează automat dimensiunea hârtiei. –


Specificaţii Aparat foto digital Nikon COOLPIX P100 Tip Pixeli efectivi Senzor imagine Obiectiv Distanţă focală Apertură relativă Construcţie Zoom digital Reducere vibraţie Focalizare automată (AF) Profunzime de focalizare (de la obiectiv) (aprox.)

Selecţie zonă focalizare Vizor electronic

Monitor Acoperire cadru (mod fotografiere) Acoperire cadru (mod redare) Stocare Media Sistem fişier Formate fişier

Note tehnice şi index

Acoperire cadru (mod fotografiere) Acoperire cadru (mod redare)

Aparat foto digital compact 10,3 milioane 1/2,3-in. CMOS; total pixeli: aprox. 10,6 milioane Zoom optic 26×, obiectiv NIKKOR 4,6-120 mm (unghi de câmp echivalent cu cel al unui obiectiv de 26-678 mm în format 35 mm [135]) f/2,8-5 14 elemente în 11 grupuri Până la 4× (unghi de câmp echivalent cu cel al unui obiectiv de aprox. 2712 mm în format 35 mm [135]) Electronică şi prin deplasare senzor imagine (imagini statice) Electronică (filme) AF detectare contrast, AF zonă multiplă • [L]: 50 cm până la ∞, [T]: 1,7 m până la ∞ • Mod primplan macro: 10 cm până la ∞ (poziţie zoom pe porţiunea de unghi larg de la pictograma K unde pictograma F clipeşte verde); 1 cm până la ∞ (poziţia de zoom centrală între porţiunea de unghi larg maxim şi pictograma K) Prioritate faţă, automat (selecţie automată din nouă zone), centru, manual cu 99 zone de focalizare Vizor LCD color, 0,6 cm/0,24-in. LCD TFT, aprox. 230.000 puncte, cu funcţie de ajustare a dioptriei Aproximativ 97 % pe orizontală şi 97 % pe verticală (comparativ cu fotografia reală) Aproximativ 100 % pe orizontală şi 100 % pe verticală (comparativ cu fotografia reală) 7,5 cm/3 in., aprox. 460.000 puncte, monitor LCD TFT cu unghi variabil cu strat anti-reflexie şi reglare luminozitate pe 5 niveluri, înclinabil la 82° în jos şi 90° în sus Aproximativ 97 % pe orizontală şi 97 % pe verticală (comparativ cu fotografia reală) Aproximativ 100 % pe orizontală şi 100 % pe verticală (comparativ cu fotografia reală) Memorie internă (aprox. 43 MB), carduri de memorie SD (Secure Digital) compatibil DCF, Exif 2.2 şi DPOF Imagini statice: JPEG Fişiere de sunet (Note vocale): WAV Filme: MOV (Video: MPEG-4 AVC/H.264, Audio: AAC stereo)

195


Specificaţii

Note tehnice şi index

196

• 10 M 3648×2736 • 8M 3264×2448 • 5M 2592×1944 • 3M 2048×1536 • 2M 1600×1200 • 1M 1280×960 Dimensiune imagine (pixeli) • PC 1024×768 • VGA 640×480 • 3:2 3648×2432 • 16:9 3584×2016 2736×2736 • 1:1 • ISO 160, 200, 400, 800, 1600, 3200 • Automat (modificare automată de la ISO 160 la 800) Sensibilitate ISO • Automat sensibilitate ISO înaltă (ISO 160 până la 1600) (Sensibilitate ieşire standard) • Auto rază fixă (ISO 160 până la 200, 160 până la 400) • Mod continuu sport (ISO 160 până la 3200) Expunere Matrice cu 256 segmente, axat pe centru, spot, zonă AF spot (cu suport Măsurare pentru 99 zone de focalizare) Expunere automată programată cu program flexibil, prioritate automată declanşator, prioritate automată diafragmă, mod manual, bracketing Controlul expunerii automat, detecţie mişcare, compensare expunere (de la –2,0 la +2,0 EV în paşi de 1/3 EV) [L]: –1 până la +16,2 EV Rază [T]: 0,6 până la 16,3 EV (Mod A (automat)) (valori ale expunerii obţinute cu ajustarea automată a sensibilităţii ISO convertită la valorile ISO 100) Declanşator Declanşator mecanic şi electronic CMOS • 1/2000 -2 sec. • 1/2000 -8 sec. (modul B, C, D) Viteză • 1/8000 -1 sec. (modul continuu sport) • 4 sec. (modul scenă Fireworks show (Spectacol artificii)) Diafragmă Diafragmă iris cu 6 lame controlară electronic Rază 10 paşi de 1/3 EV Autodeclanşator Poate fi selectat între zece şi două secunde Bliţ încorporat Rază (aprox.) [L]: 0,5 până la 10 m (Sensibilitate ISO: Auto [T]: 1,7 până la 2,5 m (Automat)) Control bliţ Bliţ automat TTL cu pre-bliţuri de control Interfaţă USB de mare viteză Protocol transfer de date MTP, PTP Ieşire video Se poate selecta între NTSC şi PAL Terminal I/O Ieşire audio/video; I/O digital (USB); conector mini HDMI (ieşire HDMI) Arabă, chineză (simplificată şi tradiţională), cehă, daneză, olandeză, engleză, finlandeză, franceză, germană, greacă, maghiară, indoneziană, Limbi acceptate italiană, japoneză, coreeană, norvegiană, poloneză, portugheză, rusă, spaniolă, suedeză, thailandeză, turcă


Specificaţii Surse de alimentare Timp de încărcare Durată de funcţionare a acumulatorului* Dimensiuni (lăţime × înălţime × adâncime) Greutate Mediu de operare Temperatură Umiditate

Un acumulator Li-ion EN-EL5 (livrat) Adaptor CA EH-62A (opţional) Aprox. 3 ore si 30 min. (când se utilizează un adaptor CA de încărcare EH-68P şi acumulatorul este complet descărcat) Aprox. 250 fotografii (EN-EL5) Aprox. 114,4 × 82,7 × 98,6 mm (exclusiv proiecţiile) Aprox. 481 g (cu acumulator şi card de memorie SD) 0 până la 40°C 85 % sau mai mică (fără condens)

• Dacă nu se menţionează altceva, toate cifrele sunt pentru un aparat foto cu acumulator Li-ion EN-EL5 complet încărcat, utilizat la o temperatură ambientală de 25°C. * Pe baza standardelor Camera and Imaging Products Association (CIPA) (Asociaţia pentru camere foto şi produse de realizare de imagini) pentru măsurarea duratei de funcţionare a acumulatorilor de aparate foto. Măsurat la 23 (±2)°C; zoom reglat la fiecare fotografie, bliţ declanşat din două în două fotografii, calitate imagine setată la Normal (Normală), dimensiune imagine setată la M 3648×2736. Durata de funcţionare a acumulatorului poate varia în funcţie de intervalul de fotografiere şi de timpul de afişare a meniurilor şi imaginilor.

Acumulator Li-ion EN-EL5 Acumulator reîncărcabil Litiu-ion

Capacitate nominală

Curent continuu 3,7 V, 1100 mAh

Temperatură de operare

0 până la 40°C

Dimensiuni (lăţime × înălţime × adâncime)

Aprox. 36 × 54 × 8 mm (exclusiv proiecţiile)

Greutate

Aprox. 30 g (fără capac terminal)

Adaptor CA de încărcare EH-68P Putere consumată nominală

CA 100-240 V, 50/60 Hz, 0,065-0,04 A

Capacitate nominală

6,5-9,6 VA

Putere nominală

CC 5,0 V, 0,5 A

Temperatură de operare

0 până la 40°C

Dimensiuni (lăţime × înălţime × adâncime)

EH-68P: Aprox. 55 × 22 × 65 mm

Greutate

EH-68P: Aprox. 60 g

B

Note tehnice şi index

Tip

Specificaţii

• Nikon nu va fi responsabil pentru erorile care pot apărea în acest manual. • Aspectul şi specificaţiile acestui produs pot fi modificate fără notificare.

197


Specificaţii

Standarde acceptate • DCF: Design Rule for Camera File System (Regulă aranjare sistem fişiere aparat foto) este un standard utilizat pe scară largă în industria aparatelor foto digitale pentru a asigura compatibilitatea între diferitele mărci de aparate foto. • DPOF: Digital Print Order Format este un standard larg răspândit în industrie care permite imprimarea fotografiilor din ordinile de imprimare stocate pe cardul de memorie. • Exif versiunea 2.2: Acest aparat foto acceptă Exif (Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras (Format fişier imagine interschimbabil pentru aparate foto digitale)) versiunea 2.2, un standard care permite informaţiilor stocate în fotografii să fie utilizate pentru reproducerea optimă a culorilor atunci când imaginile sunt imprimate de la imprimantele compatibile Exif. • PictBridge: Un standard creat în cooperare de industria producătoare de aparate foto digitale şi cea producătoare de imprimante, ce permite ca fotografiile să fie imprimate direct la o imprimantă, fără conectarea aparatului foto la un computer.

Note tehnice şi index

198


Index Simboluri

A Accesorii opţionale 179 Active D-Lighting (D-Lighting activ) 95 Acumulator 16, 18, 179 Acumulator Li-ion 18, 179 Acumulator reîncărcabil 179 Acumulator tip Litiu-ion 16, 18, 179 Adaptor CA 179 Adaptor CA de încărcare 18, 179 AF permanent 93, 135

AF unic 93, 135 Afişaj calendar 105 Afişaj miniaturi 104 Ajutor 14 Alb-negru + color 81 Alegere fotografii principale 116 Alimentare 21, 22, 26 Alimente u 50 Apăsare până la jumătate 30 Ascunde imaginea 114 Asfinţit h 48 Asistenţă AF 4, 163 Asistenţă panoramă p 52, 53 Auto rază fixă 84 Autodeclanşator 37 Automat 34 Automat sensibilitate ISO înaltă 84 Avertizare clipire 169

B Balans de alb 82 Bliţ de umplere 34 Bliţ încorporat 34 Blocare focalizare 31 Bracketing automat 89 BSS 86 Buclă pentru curea aparat foto 7 Buton declanşare 30

C Cablu A/V 179 Cablu audio/video 138 Cablu AV 138 Cablu USB 141, 147, 179 Cache prefotografiere 64, 65 Calitate imagine 75 Capac cameră acumulator/fantă card de memorie 16, 24 Capac conector de alimentare 4, 179 Capac obiectiv 7, 179 Capacitate memorie 26 Card memorie 24, 180 Clarificare imagine 80 Compensare expunere 41 Compensare expunere bliţ 93 Computer 140

Note tehnice şi index

R 54 h Afişaj miniaturi 104 j Ajutor 14 n Autodeclanşator 37 s Buton afişaj 15 k Buton aplică selecţia 12 d Buton meniu 13 x Buton monitor 14 c Buton redare 32 X Buton ridicare bliţ 35 l Buton ştergere 32, 33, 117, 137 o Compensare expunere 41 b Înregistrare film pentru 127 f Larg 29 A Mod automat 26 A Mod automat programat 66, 68 X Mod bliţ 35 d Mod continuu sport 62, 64 p Mod focalizare 39 D Mod manual 66, 71 F Mod portret inteligent 55, 57 B Mod prioritate declanşare automată 66, 69 C Mod prioritate diafragmă 66, 70 c Mod redare 32 y Mod scenă 45 M Mod setare utilizator 98 s Mod urmărire subiect 59, 61 x Selector automat scene 43 g Tele 29 i Zoom redare 106 .JPG 181 .MOV 181 .WAV 181

199


Index Comutare între file 13 Comutator alimentare/indicator luminos aparat pornit 19, 21 Conector audio video/USB 138, 141, 147 Continuu 86 Control ajustare dioptrii 14 Control distorsiune 94 Control zoom 29 Copie imagine 115 Copiere n 51 Cronometru zâmbet 57

D Dată 22, 155 Declanşare multiplă 16 86 Detecţie mişcare 162 Dezactivat 34 Diafragmă 67 Diapozitive 110 Diferenţă de oră 157 Dimensiune hârtie 148, 149 Dimensiune imagine 76 D-Lighting 121 DSCN 181

E Note tehnice şi index

200

Ecran de întâmpinare 154 Editarea fotografiilor 118 Estompare piele 57, 122 Extensie 181

F Fantă card memorie 24 Film HS 130, 131 Filtru monocrom 81 Focalizare 30, 90, 93 Focalizare automată 39, 60, 93, 135 Focalizare manuală 38, 40 Formatare 25, 166 Formatarea cardului de memorie 25, 166 Formatarea memoriei interne 166 Fotografiere 26, 42 Fotografiere continuă rapidă 64 Fotografiere cu Prioritate faţă 91 Fotografiere cu temporizator 86, 87 Fotografii dintr-o secvenţă 102 FSCN 181

Fus orar 157

H HDMI 138, 167

I Identificator 181 Ieşire video 167 Iluminare fundal o 51 Imagine mică 124 Imprimantă 146 Imprimare 146, 148, 149 Imprimare dată 159 Imprimare DPOF 151 Indicator bliţ 36 Indicator focalizare 30 Indicator încărcare acumulator 26 Indicator luminos autodeclanşator 37, 55 Indicator memorie internă 27 Infinit 38

Î Încărcare de la computer 145, 168 Încărcător 179 Încărcător acumulator 20, 179 Înregistrare la viteză dublă 134 Înregistrarea 127 Înregistrarea filmelor 127 Înregistrarea filmelor la viteză redusă 130 Înserare/zori i 48

J Jack intrare audio/video 138

L Larg 29 Limbă 167 Luminozitate monitor 158 Lungime film 135

M Margine neagră 125 Măsurare 85 Memorie internă 24 Meniu film 132 Meniu fotografiere 73 Meniu redare 107 Meniu scenă 45 Meniu setare 152


Index Meniu urmărire subiect 59, 61 Microfon 4, 117, 127 Mod automat 26 Mod automat programat 68 Mod bliţ 34 Mod continuu sport 62, 64 Mod expunere 66 Mod focalizare 38 Mod focalizare automată 61, 93 Mod manual 71 Mod portret inteligent 55, 57 Mod prioritate declanşare automată 69 Mod redare 32 Mod scenă 45 Mod setare utilizator 98 Mod zonă AF 90 Monitor 8, 10, 177 Monitor cu unghi variabil 6 Montură trepied 5 Muzeu l 50

N Nikon Transfer 141 Notă vocală 117 Număr de expuneri rămase 26, 77 Nume fişier 181 Nume folder 181 Obiectiv 4, 177, 195 Ochi deschişi 58 Oprire automată 165 Optimizare imagine 79 Opţiune Dată set imprimare 109 Opţiuni afişaj secvenţă 116

P Peisaj c 46 Peisaj de noapte j 49 Personalizat 80 Petrecere/interior f 47 PictBridge 146, 198 Plajă/zăpadă g 48 Portret b 46 Portret de noapte e 47 Presetare manuală 83 Primplan k 49

R Redare 32, 101, 104, 105, 106, 117, 137 Redare cadru întreg 32, 33, 101 Redare film 137 Reducere ochi roşii 34, 163 Reducere vibraţie 160 Reducere zgomot 94 Reducere zgomot vânt 136 Reiniţializare totală 171 Reiniţializează numerotare fişiere 174 Resetare setări salvate 100 Retuşare rapidă 120 Rotire imagine 114 RSCN 181

S Salvare în modul setare utilizator 99 Saturaţie 80 Scenă cu fundal iluminat HDR D 52 Secvenţă 102 Selector automat scene 43 Selector cea mai bună fotografiere 86 Selector de comandă 11 Selector moduri 42 Selector multiplu 12 Sensibilitate ISO 36, 84 Set imprimare 108 Setări film 133 Setări monitor 158 Setări sunet 165 Setări TV 167 Sincronizare lentă 34 Sincronizare perdea posterioară 34 Spectacol artificii m 51 SSCN 181 Sunet buton 165 Sunet declanşare 165

Note tehnice şi index

O

Primplan macro 38 Prioritate diafragmă automată 70 Prioritate faţă 90 Protejare 113

Ş Ştergere 32, 33, 103, 111, 117, 137

201


Index

T Tăiere 126 Tele 29 Televizor 138 Timp economisire lumină zi 22, 156

U Unic 86

V Versiune firmware 174 Viteză de declanşare 67 Viteză declanşare minimă 84 Vizor electronic 14 Volum 137 VR electronic 136

Z Zonă focalizare 30 Zoom 29 Zoom de redare 106 Zoom digital 29, 164 Zoom optic 29

Note tehnice şi index

202


Acest manual nu poate fi reprodus sub nicio formă, în întregime sau pe părţi fără autorizaţie scrisă din partea NIKON CORPORATION (excepţie făcând citarea critică în articole sau recenzii).

FX0A01(Y5)

© 2010 Nikon Corporation

6MM750Y5-01

Manual de utilizare Nikon P100  
Manual de utilizare Nikon P100  
Advertisement