Page 1

APARAT FOTO DIGITAL

Manualul utilizatorului Acest manual nu poate fi reprodus sub nicio formă, în întregime sau pe părţi fără autorizaţie scrisă din partea NIKON CORPORATION (excepţie făcând citarea critică în articole sau recenzii).

© 2009 Nikon Corporation

6MM726Y5-01

Ro

Imprimat în Europa CT9H01(Y5)

Ro


Informaţii privind mărcile comerciale • Microsoft, Windows şi Windows Vista sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Microsoft Corporation în Statele Unite ale Americii şi/sau în alte ţări. • Macintosh, Mac OS şi QuickTime sunt mărci comerciale ale Apple Inc. • Adobe şi Acrobat sunt mărci comerciale înregistrate ale Adobe Systems Inc. • Logoul SD este o marcă comercială a SD Card Association. • PictBridge este o marcă comercială. • Toate celelalte nume de mărci din acest manual sau alte documente oferite împreună cu produsul dumneavoastră Nikon sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale deţinătorilor respectivi.


Introducere

Primii paşi A

Noţiuni elementare de fotografiere şi redare: modul automat

C

Fotografierea adecvată scenei

F

Realizarea fotografiilor cu feţe zâmbitoare (Modul portret inteligent)

c

Mai multe despre redare/editarea folosind aparatul foto

D

Filme

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante d

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Note tehnice

i


Pentru siguranţa dumneavoastră Pentru a preveni deteriorarea produsului dumneavoastră Nikon sau pentru a nu vă răni pe dumneavoastră sau pe alţii, citiţi în întregime următoarele precauţii privind siguranţa înainte de a utiliza acest echipament. Păstraţi aceste instrucţiuni privind siguranţa într-un loc unde toţi care utilizează produsul să îl poată citi. Consecinţele care pot rezulta din nerespectarea precauţiilor prezentate în această secţiune sunt indicate de simbolul următor: Această pictogramă marchează atenţionări, informaţii care trebuie citite înainte de a utiliza acest produs Nikon pentru a preveni eventualele accidentări.

AVERTISMENTE Opriţi aparatul în cazul unei defecţiuni În cazul în care observaţi fum sau un miros neobişnuit provenind de la aparatul foto sau de la adaptorul CA, deconectaţi adaptorul şi scoateţi acumulatorul imediat, având grijă să nu vă ardeţi. Continuarea utilizării ar putea conduce la rănire. După îndepărtarea sau deconectarea sursei de alimentare electrice, duceţi echipamentul la o reprezentanţă de service autorizată Nikon pentru verificări. Nu demontaţi Atingerea părţilor interne ale aparatului foto sau a adaptorului CA poate conduce la rănire. Reparaţiile trebuie efectuate de tehnicieni calificaţi. În cazul în care aparatul foto sau adaptorul CA se sparg ca rezultat al unei căderi sau al unui alt accident, duceţi produsul la o reprezentanţă de service autorizată Nikon pentru verificări, după ce aţi deconectat produsul şi/sau aţi scos acumulatorul.

ii

Nu utilizaţi aparatul foto sau adaptorul CA în prezenţa gazului inflamabil Nu utilizaţi echipamente electronice în prezenţa gazului inflamabil, deoarece acest lucru poate produce explozii sau incendii. Manevraţi cu grijă cureaua aparatului Nu treceţi niciodată cureaua în jurul gâtului unui bebeluş sau al unui copil. Păstraţi la distanţă de copii Trebuie să aveţi o grijă deosebită astfel încât copiii de vârstă fragedă să nu introducă în gură acumulatorul sau alte piese de mici dimensiuni.


Pentru siguranţa dumneavoastră

Acordaţi atenţie manevrării acumulatorului Acumulatorul poate prezenta scurgeri sau poate exploda dacă este manevrat incorect. Respectaţi precauţiile următoare când manevraţi acumulatorul utilizat pentru acest produs: • Opriţi produsul înainte de a înlocui acumulatorul. Dacă utilizaţi un adaptor CA, asiguraţi-vă că este decuplat. • Folosiţi doar un acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL10 (livrat). Încărcaţi acumulatorul prin introducerea în încărcătorul MH-63 (livrat). • Când introduceţi acumulatorul, nu încercaţi să îl introduceţi răsturnat sau cu polaritatea inversată. • Nu scurtcircuitaţi, nu demontaţi acumulatorul şi nu încercaţi să scoateţi sau să rupeţi izolaţia sau carcasa acumulatorului. • Nu expuneţi acumulatorul la flacără sau la căldură excesivă. • Nu îl introduceţi în apă şi nu îl expuneţi acţiunii acesteia. • Pentru transport, reintroduceţi acumulatorul în carcasa acestuia. Nu transportaţi şi nu depozitaţi împreună cu obiecte metalice precum lănţişoare sau ace de păr. • Acumulatorul poate prezenta scurgeri când este complet descărcat. Pentru a evita deteriorarea produsului, asiguraţivă că aţi scos acumulatorul când acesta este descărcat complet. • Încetaţi să mai utilizaţi aparatul imediat dacă observaţi o modificare a acumulatorului, precum decolorarea sau deformarea.

• Dacă lichidul unui acumulator deteriorat intră în contact cu îmbrăcămintea sau pielea, clătiţi imediat cu apă din belşug.

Respectaţi precauţiile următoare când manevraţi încărcătorul acumulatorului • Păstraţi uscat. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta incendii sau şocuri electrice. • Praful depus pe sau în apropierea părţilor metalice ale conectorului trebuie îndepărtat cu o cârpă uscată. Continuarea utilizării ar putea conduce la incendii. • Nu manevraţi cablul de alimentare şi nu vă apropiaţi de încărcătorul acumulatorului în timpul furtunilor cu descărcări electrice. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta şocuri electrice. • Nu deterioraţi, nu modificaţi, nu forţaţi şi nu îndoiţi cablul de alimentare, nu îl puneţi sub obiecte grele şi nu-l expuneţi la căldură sau flăcări. În cazul în care izolaţia este deteriorată şi firele sunt expuse, duceţi-l la o reprezentanţă de service autorizată Nikon pentru verificări. În cazul nerespectării acestor precauţii pot rezulta incendii sau şocuri electrice. • Nu manevraţi conectorul sau încărcătorul bateriei cu mâinile ude. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta şocuri electrice. • Nu utilizaţi cu convertizoare de voiaj sau adaptoare proiectate pentru transformarea tensiunii sau invertoare CC-în-CA. Nerespectarea acestor precauţii poate deteriora produsul sau cauza supraîncălzirea sau un incendiu.

iii


Pentru siguranţa dumneavoastră

Utilizaţi cabluri corespunzătoare Când conectaţi cabluri la fişele de intrare şi ieşire, utilizaţi doar cablurile livrate sau vândute de Nikon în acest scop, pentru a menţine conformitatea cu reglementările referitoare la produs. Manevraţi cu grijă piesele în mişcare Aveţi grijă să nu prindeţi degetele sau diferite obiecte în capacul obiectivului sau în alte piese în mişcare. CD-ROM-uri CD-ROM-urile livrate împreună cu acest dispozitiv nu trebuie redate în echipamente pentru CD-uri audio. Redarea CD-ROM-urilor pe un CD player audio poate provoca pierderea auzului sau deteriorarea echipamentului. Acordaţi atenţie utilizării bliţului Utilizarea bliţului aproape de ochii subiectului poate provoca afectarea temporară a vederii. O atenţie deosebită trebuie acordată la fotografierea copiilor mici, caz în care bliţul nu trebuie declanşat la mai puţin de un metru de subiect. Nu acţionaţi bliţul când fereastra bliţului atinge o persoană sau un obiect În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta arsuri sau incendii.

iv

Evitaţi contactul cu cristalele lichide În cazul în care monitorul se sparge, trebuie evitată rănirea provocată de geamul spart şi trebuie împiedicat contactul cristalelor lichide cu pielea sau pătrunderea acestora în ochi sau piele. Opriţi aparatul foto atunci când vă aflaţi în avion sau întrun spital Opriţi aparatul foto când vă aflaţi în avion, în timpul decolării şi aterizării. Atunci când utilizaţi aparatul foto întrun spital, urmaţi instrucţiunile spitalului. Undele electromagnetice emise de aparatul foto pot interfera cu sistemele electronice ale avionului sau cu instrumentele din spital.


Note Notă pentru utilizatorii din Europa Acest simbol indică faptul că acest produs trebuie colectat separat. Următoarele vizează doar utilizatori din ţările europene: • Acest produs este proiectat pentru colectarea separată la un centru adecvat de colectare. Nu aruncaţi la un loc cu deşeurile menajere. • Pentru mai multe informaţii, contactaţi distribuitorul sau autorităţile locale responsabile cu gestionarea deşeurilor.

Acest simbol de pe baterie indică faptul că bateria trebuie colectată separat. Următoarele vizează doar utilizatori din ţările europene: • Toate bateriile, fie că sunt marcate cu acest simbol sau nu, sunt proiectate pentru colectarea separată la un centru adecvat de colectare. Nu aruncaţi la un loc cu deşeurile menajere. • Pentru mai multe informaţii, contactaţi distribuitorul sau autorităţile locale responsabile cu gestionarea deşeurilor.

v


Cuprins Pentru siguranţa dumneavoastră .................................................................................................... ii AVERTISMENTE ......................................................................................................................................................... ii Note ............................................................................................................................................................ v

Introducere .............................................................................................................................................1 Despre acest manual ............................................................................................................................ 1 Informaţii şi precauţii............................................................................................................................ 2 Componentele aparatului foto ......................................................................................................... 4 Corpul aparatului foto .........................................................................................................................................4 Monitorul .....................................................................................................................................................................6 Operaţiuni elementare......................................................................................................................... 8 A butonul (mod fotografiere) ......................................................................................................................8 Butonul c (redare) ..............................................................................................................................................8 Selectorul multiplu ................................................................................................................................................9 Butonul d...........................................................................................................................................................10 Schimbarea filei afişate.....................................................................................................................................10 Afişaje ajutor ...........................................................................................................................................................11 Butonul de declanşare......................................................................................................................................11 Prinderea curelei aparatului foto ...............................................................................................................11

Primii paşi............................................................................................................................................. 12 Încărcarea acumulatorului................................................................................................................12 Introducerea acumulatorului...........................................................................................................14 Scoaterea acumulatorului ..............................................................................................................................15 Pornirea şi oprirea aparatului foto.............................................................................................................15 Setarea limbii, datei şi orei afişajului.............................................................................................16 Introducerea cardurilor de memorie ............................................................................................18 Scoaterea cardurilor de memorie..............................................................................................................18

A Noţiuni elementare de fotografiere şi redare: modul automat ................................. 20 Pasul 1 Porniţi aparatul foto şi selectaţi modul A (Auto).....................................................20 Indicatoare afişate în modul A (Auto) ..................................................................................................21 Pasul 2 Încadrarea unei fotografii ..................................................................................................22 Folosirea zoomului .............................................................................................................................................23 Pasul 3 Focalizarea şi fotografierea ...............................................................................................24 Pasul 4 Redarea şi ştergerea fotografiilor....................................................................................26 Redarea fotografiilor (Mod redare) ...........................................................................................................26 Ştergerea fotografiilor.......................................................................................................................................26 Utilizarea bliţului ..................................................................................................................................28 Setarea Flash mode (Mod bliţ) ....................................................................................................................28 Fotografierea cu autodeclanşator .................................................................................................30

vi


Cuprins Modul macro .........................................................................................................................................31 Compensarea expunerii ....................................................................................................................32

C Fotografierea adecvată scenei ............................................................................................... 33 Fotografierea în modul scenă..........................................................................................................33 Selectarea modului scenă ..............................................................................................................................33 Caracteristici............................................................................................................................................................34 Fotografierea în modul scenă selectat de aparatul foto (Selector automat scenă)................................................................................................................................41 Fotografierea în modul Food (Alimente)..............................................................................................43 Fotografierea pentru panoramă.................................................................................................................45

F Realizarea fotografiilor cu feţe zâmbitoare (Modul portret inteligent) .................. 47 Utilizarea modului portret inteligent............................................................................................47 Meniul portret inteligent.................................................................................................................................48

c Mai multe despre redare/editarea folosind aparatul foto ........................................... 50 Vizualizarea mai multor fotografii: redarea miniaturilor .......................................................50 Afişare calendar.....................................................................................................................................................51 Să privim mai atent: zoom redare..................................................................................................52 Vizualizarea imaginilor după dată (modul listare după dată)..............................................53 Selectarea unei date în modul List by Date (listare după dată) ..............................................53 Utilizarea modului List by Date (listare după dată).........................................................................54 Meniuri List by Date (listare după dată).................................................................................................55 Căutarea imaginilor în modul sortare automată ......................................................................56 Afişarea fotografiilor în modul sortare automată.............................................................................56 Utilizarea modului sortare automată.......................................................................................................58 Meniul sortare automată.................................................................................................................................58 Sortarea fotografiilor favorite (modul fotografii favorite).....................................................59 Pregătirea dosarelor favorite (definirea pictogramelor) ..............................................................60 Sortarea fotografiilor în dosarele favorite .............................................................................................61 Vizualizarea fotografiilor din dosarele favorite ..................................................................................62 Scoaterea fotografiilor din favorite ...........................................................................................................62 Utilizarea modului fotografii favorite.......................................................................................................63 Meniul fotografii favorite.................................................................................................................................64 Note vocale: înregistrare şi redare .................................................................................................66 Înregistrarea notelor vocale ..........................................................................................................................66 Redarea notelor vocale ....................................................................................................................................67 Ştergerea notelor vocale.................................................................................................................................67 Editarea fotografiilor...........................................................................................................................68 Creşterea contrastului şi a saturaţiei: Quick retouch (Retuşare rapidă)..............................70

vii


Cuprins Sporirea luminozităţii şi contrastului: D-Lighting ............................................................................71 Îmbunătăţirea aspectului pielii: Skin Softening (Estompare piele) .......................................72 Redimensionarea fotografiilor: Small Picture (imagine mică)..................................................73 Crearea unei copii prin decupare: Crop (Decupare)......................................................................74

D Filme................................................................................................................................................. 75 Înregistrarea filmelor ..........................................................................................................................75 Meniul Movie (film) .............................................................................................................................76 D Movie Options (Opţiuni film) ................................................................................................................76 I Autofocus Mode (Mod focalizare automată) ..............................................................................77 w Electronic VR (VR electronic) .................................................................................................................77 Redarea filmului....................................................................................................................................78 Ştergerea fişierelor de film .............................................................................................................................78

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante .......................................................... 79 Conectarea la TV...................................................................................................................................79 Conectarea la computer....................................................................................................................80 Înainte de a conecta aparatul foto............................................................................................................80 Transferarea fotografiilor de pe aparatul foto pe un calculator..............................................81 Conectarea la imprimantă ................................................................................................................84 Conectarea aparatului foto şi imprimantei..........................................................................................85 Imprimarea fotografiilor una câte una ...................................................................................................86 Imprimarea mai multor fotografii..............................................................................................................87 Crearea unui set de imprimare DPOF: Print Set (Set imprimare)........................................90

viii


Cuprins d Meniurile fotografiere, redare şi setare ........................................................................... 93 Opţiunile de fotografiere: meniul de fotografiere ...................................................................93 Afişarea meniului Shooting (fotografiere) ...........................................................................................93 A Image Mode (Mod imagine)..................................................................................................................94 B White Balance (Balans de alb)...............................................................................................................96 C Continuous (Mod fotografii în rafală) ..............................................................................................98 E ISO Sensitivity (Sensibilitate ISO).........................................................................................................99 F Color Options (Opţiuni culoare)....................................................................................................... 100 G AF Area Mode (Mod zonă AF)............................................................................................................ 101 Funcţii care nu pot fi utilizate simultan............................................................................................... 105 Opţiunile de redare: Playback Menu (meniul de redare).................................................... 106 Afişarea meniului Playback (redare) ...................................................................................................... 106 b Slide Show (Diapozitive)....................................................................................................................... 108 c Delete (Ştergere)......................................................................................................................................... 109 d Protect (Protejare) .................................................................................................................................. 109 f Rotate Image (Rotire fotografie)....................................................................................................... 110 h Copy (Copie) ............................................................................................................................................... 110 Noţiuni elementare de setare a aparatului foto: meniul Setup (setare)........................ 112 Afişarea meniului Setup (setare).............................................................................................................. 113 a Menus (Meniuri) ........................................................................................................................................ 114 c Welcome Screen (Ecran de întâmpinare)................................................................................... 115 d Date (Dată)..................................................................................................................................................... 116 e Monitor Settings (Setări monitor)................................................................................................... 119 f Date Imprint (Imprimare dată) .......................................................................................................... 120 w Electronic VR (VR electronic)............................................................................................................... 121 U Motion Detection (Detectare mişcare) ........................................................................................ 122 h AF Assist (Asistenţă AF)......................................................................................................................... 123 u Digital Zoom (Zoom digital) ............................................................................................................. 123 i Sound Settings (Setări sunet) ............................................................................................................ 124 k Auto Off (Oprire automată) ................................................................................................................ 124 l Format Memory/ m Format Card (Formatare memorie/Formatare card) ........... 125 n Language (Limba)...................................................................................................................................... 126 o Video Mode (Mod video) ..................................................................................................................... 126 d Blink Warning (Avertizare clipire) ................................................................................................... 126 p Reset All (Reiniţializare totală)............................................................................................................ 128 r Firmware Version (Versiune firmware) ........................................................................................ 130

ix


Cuprins Note tehnice......................................................................................................................................131 Accesorii opţionale........................................................................................................................... 131 Carduri de memorie aprobate.................................................................................................................. 131 Denumirea fişierelor şi a dosarelor ............................................................................................. 132 Întreţinerea aparatului foto........................................................................................................... 133 Curăţarea................................................................................................................................................................ 135 Stocare..................................................................................................................................................................... 136 Mesaje de eroare............................................................................................................................... 137 Localizarea defecţiunilor ................................................................................................................ 142 Specificaţii............................................................................................................................................ 149 Standarde acceptate ...................................................................................................................................... 152 Index ...................................................................................................................................................... 153

x


Introducere

Despre acest manual

Introducere

Vă mulţumim pentru achiziţionarea unui aparat foto digital Nikon COOLPIX S570. Acest manual a fost redactat pentru a vă ajuta să vă bucuraţi de fotografiile efectuate cu aparatul dumneavoastră foto digital Nikon. Citiţi acest manual cu atenţie înainte de utilizare şi păstraţi-l într-un loc unde toţi cei care utilizează produsul să îl poată citi. Simboluri şi convenţii Pentru a uşura identificarea informaţiilor de care aveţi nevoie, sunt utilizate următoarele simboluri şi convenţii:

B

Această pictogramă marchează atenţionări, informaţii care trebuie citite înainte de utilizare pentru a preveni deteriorarea aparatului foto.

D

Această pictogramă denotă indicaţii, informaţii suplimentare ce v-ar putea fi de folos atunci când utilizaţi aparatul foto.

C

Această pictogramă indică notele, informaţii care ar trebui citite înainte de utilizarea aparatului foto.

A

Această pictogramă indică faptul că mai multe informaţii sunt disponibile în altă secţiune a acestui manual sau în Ghid start rapid.

Notaţii • Un card de memorie Secure Digital (SD) este numit în continuare un „card de memorie”. • Setarea la momentul achiziţiei este numită în continuare „setare implicită”. • Numele elementelor meniului afişat pe monitorul aparatului foto şi numele butoanelor sau mesajelor afişate pe monitorul computerului sunt indicate prin paranteze litere aldine. Mostre ecran În acest manual, imaginile sunt omise uneori din mostrele de afişaj astfel încât indicatorii monitorului să fie prezentaţi mai clar. Ilustraţii şi Afişaj ecran Ilustraţiile şi afişajele text prezentate în acest manual pot diferi de cele afişate în realitate.

C

Memoria internă şi cardurile de memorie

Fotografiile efectuate cu acest aparat foto pot fi stocate în memoria internă a aparatului sau în cardurile de memorie detaşabile. Dacă se introduce un card de memorie, toate fotografiile noi vor fi stocate pe cardul de memorie, iar operaţiile de ştergere, redare şi formatare se vor aplica doar pentru fotografiile de pe cardul de memorie. Cardul de memorie trebuie scos înainte de formatarea memoriei interne sau de utilizarea acesteia pentru a stoca, şterge sau vizualiza fotografii.

1


Informaţii şi precauţii Învăţare continuă În cadrul angajamentului „Învăţare continuă” al Nikon pentru asistenţă şi educaţie privind produsele, pe următoarele site-uri sunt disponibile informaţii actualizate permanent:

Introducere

• Pentru utilizatorii din S.U.A.: http://www.nikonusa.com/ • Pentru utilizatorii din Europa şi Africa: http://www.europe-nikon.com/support/ • Pentru utilizatorii din Asia, Oceania şi Orientul Mijlociu: http://www.nikon-asia.com/ Vizitaţi aceste site-uri pentru a fi la curent cu cele mai noi informaţii despre produse, sugestii, răspunsuri la întrebări frecvente (FAQ) şi sfaturi generale privind prelucrarea imaginilor digitale şi a fotografiilor. Puteţi beneficia de informaţii suplimentare de la reprezentanţa locală Nikon. Consultaţi URL de mai jos pentru informaţiile de contact: http://imaging.nikon.com/

Utilizaţi doar accesorii electronice marca Nikon Aparatele foto Nikon COOLPIX sunt concepute la cele mai înalte standarde şi includ circuite electronice complexe. Doar accesoriile electronice marca Nikon (inclusiv încărcătoarele pentru acumulatoare, acumulatoarele şi adaptoarele CA) certificate de Nikon special pentru utilizarea cu acest aparat foto Nikon sunt create şi testate pentru utilizarea în limitele cerinţelor de funcţionare şi privind siguranţa ale acestui sistem de circuite electronice. UTILIZAREA ALTOR ACCESORII ELECTRONICE DECÂT NIKON POATE DETERIORA APARATUL FOTO ŞI POATE ANULA GARANŢIA NIKON. Utilizarea acumulatorilor reîncărcabili Li-ion de la terţe părţi care nu poartă sigiliu holografic Nikon poate interfera cu modul normal de funcţionare a aparatului foto sau poate conduce la supraîncălzirea, aprinderea, spargerea Sigiliul holografic: sau scurgerea de lichid din baterii. Identifică acest dispozitiv ca Pentru mai multe informaţii despre accesoriile marca Nikon, contactaţi un un produs autentic Nikon. dealer local autorizat Nikon.

Înainte de efectuarea fotografiilor importante Înainte de efectuarea fotografiilor la ocazii importante (cum ar fi nunţile, sau înainte de a lua aparatul foto într-o excursie), faceţi o fotografie test pentru a vă asigura că aparatul foto funcţionează normal. Nikon nu va fi responsabil pentru deteriorările sau pierderea de profituri care pot rezulta ca urmare a funcţionării defectuoase a produsului.

Despre manuale • Nicio parte a manualelor incluse furnizate împreună cu acest produs nu poate fi reprodusă, transmisă, transcrisă, stocată pe un mediu portabil şi nu poate fi tradusă în nicio limbă, sub nicio formă, cu niciun mijloc, fără permisiunea prealabilă scrisă de la Nikon. • Nikon îşi rezervă drepturile de a modifica specificaţiile sau echipamentele hardware şi software-ul descrise în aceste manuale oricând şi fără notificare prealabilă. • Nikon nu va fi responsabil pentru deteriorările rezultate din utilizarea acestui produs. • Am depus toate eforturile pentru a ne asigura că informaţiile cuprinse în aceste manuale sunt corecte şi complete şi am aprecia dacă aţi raporta orice erori sau omisiuni reprezentanţei Nikon din zona dumneavoastră (adresa oferită separat).

2


Informaţii şi precauţii

Notă cu privire la interzicerea copierii sau reproducerii Reţineţi că simpla posesie a materialului care a fost copiat sau reprodus digital cu ajutorul unui scaner, aparat digital foto sau a altui dispozitiv poate fi pedepsită prin lege.

Introducere

• Articole a căror copiere sau reproducere este interzisă prin lege Nu copiaţi şi nu reproduceţi bancnote, monede, titluri, bonduri guvernamentale sau bonduri guvernamentale locale chiar dacă astfel de copii sau reproduceri sunt ştampilate ca fiind „Mostre”. Copierea sau reproducerea bancnotelor, monedelor sau titlurilor care circulă într-o ţară străină este interzisă. Fără permisiunea prealabilă a guvernului, copierea sau reproducerea de mărci poştale sau cărţi poştale neutilizate emise de guvern este interzisă. Copierea sau reproducerea de timbre emise de guvern şi de documente aprobate prin lege este interzisă. • Atenţionări privind anumite copii sau reproduceri Guvernul a emis atenţionări privind copiile sau reproducerile de titluri emise de companii private (acţiuni, chitanţe, cecuri, tichete cadou etc.), bonurile de schimb sau cupoanele, cu excepţia unui număr minim de copii necesare ce vor fi oferite de o companie în scop comercial. De asemenea, nu copiaţi şi nu reproduceţi paşapoarte emise de guvern, licenţe emise de agenţii publice şi grupuri private, carduri de identificare şi tichete, precum permise şi bonuri de masă. • Respectarea notelor privind copyright-ul Copierea sau reproducerea de creaţii protejate de copyright precum cărţile, muzica, picturile, gravuri în lemn, hărţi, desene, filme şi fotografii este reglementată de legile naţionale şi internaţionale privind copyright-ul. Nu utilizaţi acest produs în scopul efectuării de copii ilegale sau pentru a încălca legile copyright-ului.

Casarea dispozitivelor de stocare a datelor Reţineţi că ştergerea de imagini sau formatarea dispozitivelor de stocare a datelor precum cardurile de memorie sau memoria încorporată a aparatului foto nu şterge complet datele originale ale imaginii. Fişierele şterse pot fi uneori recuperate din dispozitivele de stocare casate utilizând un software disponibil în comerţ, ceea ce poate duce la utilizarea rău intenţionată a datelor personale conţinute de imagini. Asigurarea confidenţialităţii unor astfel de date intră în responsabilitatea utilizatorului. Înainte de a renunţa la un dispozitiv de stocare a datelor sau de a transfera proprietatea unei alte persoane, ştergeţi toate datele utilizând un software pentru ştergere disponibil în comerţ sau formataţi dispozitivul şi umpleţi-l complet cu imagini care nu conţin informaţii private (de exemplu fotografii cu cer liber). De asemenea, asiguraţi-vă că aţi înlocuit imaginile selectate pentru ecranul de întâmpinare (A 115). Aveţi grijă să evitaţi rănirea sau deteriorarea de bunuri când distrugeţi fizic dispozitivele de stocare date.

3


Componentele aparatului foto Corpul aparatului foto 10

1

2 3

4

5

Introducere

9 8

7

6

Capac obiectiv închis

11

4

1

Buton declanşare..........................................24

5

Bliţ încorporat..................................................28

6

Obiectiv................................................. 135, 149

7

Microfon încorporat ............................66, 75

2

Control zoom ..................................................23 f : larg..........................................................23 g : tele..........................................................23 h : redare miniaturi..............................50 i : zoom redare .....................................52 j : ajutor.....................................................11

8

Buclă pentru curea aparat foto ............11

9

Conector cablu...............................79, 81, 85

3

Comutator alimentare/indicator luminos aparat pornit ..................... 20, 124

4

Indicator luminos autodeclanşator ...30 Dispozitiv iluminare asistenţă AF.....123

10 Capac pini..........................................79, 81, 85 11 Capac obiectiv .............................................133


Componentele aparatului foto

Introducere

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

14

15

1

Lampa bliţ......................................................... 29

2

Difuzor .........................................................67, 78

10 Mufă montare trepied

3

A buton (mod fotografiere)................... 8

4

c buton (redare) .................................. 8, 26

5

Selector multiplu............................................. 9

Capac conector alimentare 12 (pentru conectarea adaptorului CA opţional).................................................. 131

6

Buton k (aplică selecţia)........................... 9

13 Cameră acumulator.................................... 14

7

l (ştergere), buton..............26, 27, 67, 78

14 Fantă card de memorie............................ 18

8

Buton d ......... 10, 33, 76, 93, 106, 113

15 Zăvor acumulator................................. 14, 15

9

Monitor.................................................................. 6

11

Capac cameră acumulator/ fantă card de memorie..................... 14, 18

5


Componentele aparatului foto

Monitorul Introducere

Următoarele indicatoare pot apărea pe monitor în timpul efectuării fotografiilor şi redării (afişajul real variază în funcţie de setările curente ale aparatului foto). Informaţiile care apar pe monitor în timpul fotografierii şi redării vor fi afişate doar pentru câteva secunde (A 119).

Fotografiere 2

28 27

2

4

6

5 3

1

7 8 9 10 11

26

25 24

12 21 1600 600

23

22 20

17 15

19

18

Mod fotografiere* .................20, 33, 47, 75 Mod macro....................................................... 31 Indicator zoom....................................... 23, 31 Indicator AE/AF-L ......................................... 46 Indicator focalizare ...................................... 24 Mod bliţ .............................................................. 28 Indicator încărcare acumulator ........... 20 Pictograma detectare mişcare ..... 21, 122 Pictograma VR electronic .................... 121 Indicator „Date not set” (Dată nesetată) .....116, 137 Indicator destinaţie călătorie ............. 116 Imprimare dată ........................................... 120 Mod imagine................................................... 94 13 Opţiuni film ...................................................... 76 a Număr de expuneri rămase 14 (fotografii statice) ..................................... 20 b Lungime film .............................................. 75 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6

* Diferă în funcţie modul de fotografiere curent.

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

13

999

1/125 F2.7

16

14

999 a 9999 1m00s b 1m00s

Indicator memorie internă......................21 Smile timer (Cronometru zâmbet) ....49 Diafragmă..........................................................24 Estompare piele ............................................48 Viteză de declanşare...................................24 Sensibilitate ISO..................................... 29, 99 Valoare compensare expunere............32 Zonă AF ................................................... 24, 101 Zonă AF (Prioritate faţă) ................... 24, 101 Opţiuni culoare........................................... 100 Mod balans alb...............................................96 Mod declanşare continuă .......................98 Indicator autodeclanşator.......................30 Pictograma ochi deschişi.........................49


Componentele aparatului foto

Introducere

Redarea 4 1

16 15 14

19 18 17

2

15/11/2009 9999.JPG

3 5 6

12:00

7

13 12

999

10 11

9

999

8 999 999 a 9999 9999 1m00s b 1m00s

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2

Data înregistrării............................................ 16 Ora înregistrării .............................................. 16 Indicator volum ..................................... 66, 78 Pictograma categorie în modul sortare automată1 .................. 56 Pictograma dosar favorit în modul fotografii favorite1 .................. 62 Indicator încărcare acumulator ........... 20 Pictogramă protejare .............................. 109 Mod imagine2 ................................................ 94 Opţiuni film2 .................................................... 76 a Număr cadru curent/ număr total de cadre............................. 26 bLungime film................................................ 78

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Indicator memorie internă......................26 Ghid fotografii favorite..............................61 Ghid redare film.............................................78 Ghid listare după dată ...............................53 Pictogramă set imprimare ......................90 Pictogramă imagine mică.......................73 Pictogramă D-Lighting .............................71 Pictograma Quick retouch (Retuşare rapidă) ................................................................70 Pictograma Estompare piele.................72 Pictograma notă vocală............................67 Număr şi tip fişier....................................... 132

Este afişată pictograma categoriei selectate în modul sortare automată sau în dosarul favorit selectat în prezent în modul redare. Diferă în funcţie de setările configurate în timpul fotografierii.

7


Operaţiuni elementare A butonul (mod fotografiere) Introducere

• Apăsaţi pe butonul A în modul redare, pentru a intra în modul fotografiere. • Apăsaţi pe butonul A în modul fotografiere, pentru a afişa meniul de selecţie al modului fotografiere şi schimbaţi modul de fotografiere.

Meniu selectare mod fotografiere Folosiţi selectorul multiplu (A 9) pentru a selecta următoarele moduri de fotografiere. 1 2 3 4

Auto mode

1. 2. 3. 4.

A Auto mode (Modul automat) (A 20) x Scene mode (Mod scenă) (A 33)* F Smart portrait mode (Mod portret inteligent) (A 47) D Movie mode (Mod film) (A 75)

* Pictograma afişată va fi diferită în funcţie de ultimul mod scenă selectat.

Apăsaţi pe butonul A în timp ce meniul de selectare a modului fotografiere este afişat, pentru a continua fără să schimbaţi modul de fotografiere.

Butonul c (redare) • Apăsaţi pe butonul c în modul fotografiere, pentru a intra în modul redare. • Apăsaţi pe butonul c în modul redare, pentru a afişa meniul de selecţie al modului fotografiere şi treceţi la modul redare. • Dacă aparatul foto este oprit, ţineţi apăsat butonul c pentru a porni aparatul foto în modul redare.

Meniu selectare mod redare Folosiţi selectorul multiplu (A 9) pentru a selecta următoarele moduri de redare. 1 2 3 4

Play

1. 2. 3. 4.

c Playback mode (Mod redare) (A 26) h Favorite pictures mode (Mod fotografii favorite) (A 59) F Auto sort mode (Mod sortare automată) (A 56) C List by date mode (Mod listare după dată) (A 53)

Apăsaţi pe butonul c, în timp ce meniul de selecţie a modului redare este afişat, pentru a reveni la modul redare curent fără a schimba modul redare.

8


Operaţiuni elementare

Selectorul multiplu Această secţiune descrie utilizările standard ale selectorului multiplu pentru a selecta modurile, opţiunile de meniu şi pentru a confirma selecţia. Introducere

Fotografiere Afişaţi meniul m (mod bliţ) (A 28) sau cursorul se deplasează în sus Afişaţi ghidul o (compensare expunere) Afişaţi n meniul (A 32). (autodeclanşator) (A 30). Confirmaţi selecţia

Flash mode

Afişaţi meniul p (mod macro) (A 31) sau cursorul se deplasează în jos

Redare 15/11/2009 15:30 0004.JPG

Selectaţi fotografia anterioară

4

4

Selectaţi fotografia următoare

Ecranul meniului

Mutare cursor în sus Mutaţi cursorul la dreapta sau avansaţi la ecranul următor Mutaţi cursorul la (confirmare selecţie) stânga sau reveniţi la ecranul Confirmaţi selecţia (avansaţi anterior la ecranul următor) Mutare cursor în jos

Beach/snow

Shooting menu Image mode White balance Continuous ISO sensitivity Color options Exit

C

Notă despre selectorul multiplu

În acest manual, H, I, J şi K sunt folosite în anumite cazuri pentru a indica acţionarea în sus, jos, la stânga şi la dreapta a selectorului multiplu.

9


Operaţiuni elementare

Butonul d Introducere

Apăsaţi pe butonul d pentru a afişa meniul modului selectat în prezent. • Folosiţi selectorul multiplu pentru a naviga prin meniuri (A 9). • Selectaţi fila din stânga monitorului pentru a afişa meniul corespunzător. • Pentru a ieşi din meniu, apăsaţi din nou pe butonul d. Este afişat când meniul conţine două sau mai multe pagini Shooting menu Image mode White balance Continuous ISO sensitivity Color options

• Fila de sus: afişează meniurile disponibile în modul curent • Fila de jos: afişează meniul de setare

Exit

Este afişat când unul sau mai multe elemente de meniu trebuie urmărite. Este afişat când există mai multe elemente de meniu anterioare.

AF area mode

Shooting menu

Face priority Auto Manual Center

AF area mode

Exit

Exit

Selectaţi un element, apoi apăsaţi pe butonul k sau pe selectorul multiplu K pentru a trece la următorul set de opţiuni.

Apăsaţi pe butonul k sau pe selectorul multiplu K pentru a confirma selecţia.

Schimbarea filei afişate Shooting menu Image mode White balance Continuous ISO sensitivity Color options Exit

Apăsaţi pe selectorul multiplu J pentru a selecta fila.

10

Shooting menu Image mode White balance Continuous ISO sensitivity Color options Exit

Folosiţi selectorul multiplu H sau I pentru a selecta fila şi apăsaţi pe butonul k sau pe K.

Set up Menus Welcome screen Date Monitor settings Date imprint Exit

Se afişează meniul selectat.


Operaţiuni elementare

Afişaje ajutor

White balance For accurate color reproduction, choose a setting that matches the light source.

Exit

Introducere

Rotiţi butonul de zoom spre g (j) dacă M/L este afişat în colţul din dreapta jos al ecranului meniului pentru a vizualiza o descriere a opţiunii din meniu selectate curent. Pentru a reveni la meniul original, rotiţi din nou butonul spre g (j).

Back

Butonul de declanşare Aparatul foto are un buton de declanşare cu două poziţii. Pentru a stabili focalizarea şi expunerea, apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate, oprinduvă când simţiţi rezistenţă. Focalizarea şi expunerea rămân blocate atunci când butonul de declanşare este păstrat în această poziţie. Pentru a declanşa şi a fotografia, apăsaţi uşor butonul de declanşare până la capăt. Nu apăsaţi cu putere butonul de declanşare deoarece este posibil să provocaţi tremuratul aparatului şi imaginile vor fi neclare.

Apăsaţi pe butonul declanşatorului până la jumătate pentru a seta focalizarea şi expunerea.

Apăsaţi pe butonul de declanşare până la capăt pentru a fotografia.

Prinderea curelei aparatului foto

11


Primii paşi

Încărcarea acumulatorului Încărcaţi acumulatorul reîncărcabil Li-ion EN-EL10 (inclus) cu încărcătorul furnizat MH-63 (inclus).

1

Conectaţi cablul de alimentare în următoarea ordine: 1, 2. • Lampa CHARGE (ÎNCĂRCARE) se va aprinde (3).

Primii paşi

2 3 1

2

Introduceţi acumulatorul înclinat, aşa cum este prezentat în figură (1) şi fixaţi-l în încărcător (2).

1

• Lampa CHARGE (ÎNCĂRCARE) începe să lumineze intermitent când încărcarea începe (3). • Un acumulator complet gol se încarcă în aproximativ 100 minute.

3

12

2


Încărcarea acumulatorului • În diagrama de mai jos este explicată starea lămpii CHARGE (ÎNCĂRCARE). Lampa CHARGE (ÎNCĂRCARE)

Descriere Acumulatorul se încarcă.

Aprinsă

Acumulator complet încărcat.

Pâlpâie

• Acumulatorul nu este introdus corect. Scoateţi acumulatorul şi reintroduceţi-l în încărcător astfel încât acumulatorul să fie plan. • Intervalul în care variază temperatura de lucru a fost depăşit. Încărcarea acumulatorului trebuie să se facă într-o încăpere în care temperatura mediului ambiant să fie cuprinsă între 5 °C şi 35 °C. • Acumulatorul este defect. Opriţi imediat încărcarea, deconectaţi încărcătorul şi duceţi atât acumulatorul cât şi încărcătorul la distribuitor sau la reprezentanţa de service Nikon.

3

Când încărcarea s-a terminat, scoateţi acumulatorul şi decuplaţi încărcătorul.

B

Notă referitoare la încărcătorul acumulatorului

Primii paşi

Clipeşte

• Încărcătorul acumulatorului furnizat poate fi utilizat numai cu un acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL10. Utilizaţi numai acumulatori reîncărcabili originali, marca Nikon. • Citiţi şi respectaţi avertizările pentru încărcătorul acumulatorului la paginile iii înainte de utilizarea încărcătorului acumulatorului.

B

Note referitoare la acumulator

• Citiţi şi respectaţi avertizările pentru încărcătorul acumulatorului de la pagina iii şi din secţiunea „Acumulatorul” (A 134), înainte de utilizarea acumulatorului. • Dacă acumulatorul nu va fi utilizat o lungă perioadă de timp, reîncărcaţi-l cel puţin o dată la şase luni şi goliţi-l înainte de a-l reaşeza în depozit.

C

Sursă de alimentare cu CA

Pentru a alimenta aparatul foto încontinuu pentru perioade extinse de timp, utilizaţi un adaptor CA EH-62D (comercializat separat de Nikon) (A 131). Nu utilizaţi, în nicio circumstanţă o altă marcă sau un alt model de adaptor CA. În cazul nerespectării acestei precauţii poate apărea fenomenul de supraîncălzire sau aparatul foto se poate deteriora.

13


Introducerea acumulatorului Introduceţi în aparatul foto un acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL10 (inclus). • Încărcaţi acumulatorul înainte de prima utilizare sau dacă este descărcat (A 12).

1

Deschideţi capacul camerei acumulatorului/ fantei cardului de memorie.

Primii paşi

• Împingeţi zăvorul capacului spre Y (1) şi deschideţi camera acumulatorului/capacul fantei cardului de memorie (2).

2

Introducerea acumulatorului. • Confirmaţi orientarea corectă a bornelor pozitivă (+) şi negativă (-) aşa cum este prezentat pe eticheta de la intrarea în camera acumulatorului şi introduceţi acumulatorul. • Folosiţi acumulatorul pentru a împinge zăvorul de culoare portocalie al bateriei în direcţia indicată de săgeată (1) şi introduceţi complet bateria (2). Dacă acumulatorul este complet introdus, zăvorul se va bloca pe poziţie.

B

Introducerea acumulatorului

Introducerea bateriei în altă poziţie decât cea marcată sau cu polaritatea inversată poate deteriora aparatul foto. Verificaţi pentru a vă asigura că acumulatorul este orientat corect.

3

Închideţi capacul camerei acumulatorului/ fantei cardului de memorie. • Închideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie (1) şi împingeţi zăvorul acumulatorului în poziţia Z (2).

14


Introducerea acumulatorului

Scoaterea acumulatorului

Primii paşi

Opriţi aparatul foto şi asiguraţi-vă că indicatorul luminos aparat pornit şi monitorul sunt stinse înainte de a deschide capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie. Pentru a scoate acumulatorul, deschideţi camera acumulatorului/capacul fantei cardului de memorie şi împingeţi zăvorul portocaliu al acumulatorului în direcţia indicată de săgeată (1). Acumulatorul poate fi scos cu mâna (2). • Reţineţi că acumulatorul se poate înfierbânta în timpul utilizării; atenţie la scoaterea acumulatorului.

Pornirea şi oprirea aparatului foto Apăsaţi comutatorul de alimentare pentru a porni aparatul foto. Indicatorul luminos aparat pornit (verde) se aprinde pentru un moment, iar monitorul se va deschide. Apăsaţi comutatorul de alimentare din nou pentru a opri aparatul foto. Când aparatul foto este oprit, atât indicatorul luminos aparat pornit cât şi monitorul se vor stinge. Dacă aparatul foto este oprit, ţineţi apăsat butonul c pentru a porni aparatul foto în modul redare.

C

Funcţia de oprire automată în modul fotografiere (modul veghe)

Dacă timp de aproximativ un minut (setare implicită) nu va fi efectuată nicio operaţiune, monitorul se va opri automat, iar aparatul foto va intra în modul de aşteptare. Aparatul foto se va opri în mod automat dacă timp de alte trei minute nu este efectuată nicio operaţiune (funcţia oprire automată). • Dacă în modul veghe monitorul este oprit (becul de semnalizare luminează intermitent), apăsaţi pe comutatorul de alimentare sau pe butonul de declanşare pentru a-l reactiva. • Durata de timp permisă după care aparatul foto intră în modul veghe poate fi modificată folosind opţiunea Auto off (Oprire automată) (A 124) din meniul setare (A 112).

15


Setarea limbii, datei şi orei afişajului Când aparatul foto este pornit pentru prima oară, se afişează o casetă de dialog pentru selectarea limbii.

1

Apăsaţi pe comutatorul de alimentare pentru a porni aparatul foto.

Primii paşi

• Indicatorul luminos aparat pornit (verde) se aprinde pentru o perioadă scurtă de timp, iar monitorul se va deschide.

2

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege limba dorită şi apăsaţi pe butonul k. • Pentru informaţii privind utilizarea selectorului multiplu, consultaţi „Selectorul multiplu” (A 9).

3

Alegeţi Yes (Da) şi apăsaţi pe butonul k. • Dacă este selectat No (Nu), data şi ora nu vor fi setate.

Date Set time and date?

No Yes Cancel

4

Apăsaţi pe selectorul multiplu J sau K pentru a selecta fusul orar local (A 118) şi apăsaţi pe butonul k.

London Casablanca

Back

D

16

Timp economisire lumină zi (ora de vară)

Dacă ora de vară este utilizată, apăsaţi pe selectorul multiplu H în ecranul de selectare a fusului orar afişat la pasul 4 pentru a activa opţiunea Timp economisire lumină zi. Dacă opţiunea oră de vară este selectată, semnul W este afişat la partea de sus a monitorului. Pentru a dezactiva opţiunea oră de vară, apăsaţi pe I.

London Casablanca

Back


Setarea limbii, datei şi orei afişajului

5

Editarea datei şi a orei.

Date D

M

Y

01

01

2009

00

00 Edit

Apăsaţi J pentru a reveni la elementul anterior.

6

Alegeţi ordinea în care sunt afişate ziua, luna şi anul şi apăsaţi pe butonul k sau pe K. • Setările sunt confirmate şi afişajul trece în modul declanşare.

Primii paşi

• Apăsaţi pe H sau pe I pentru a edita elementul selectat. • Apăsaţi K pentru a muta cursorul în următoarea ordine: D (zi) ➝ M (lună) ➝ Y (an) ➝ oră ➝ minute ➝ DMY (în ordinea în care ziua, luna şi anul sunt afişate)

Date D

M

Y

15

11

2009

15

10 Edit

D

Schimbarea datei şi a orei

• Selectaţi Date (Dată) din meniul de setare Date (Dată) (A 116) (A 112) pentru a modifica data şi ora curentă şi urmaţi indicaţiile de la pasul 5 de mai sus. • Pentru a modifica setările pentru fusul orar şi ora de vară, selectaţi din meniul de setare Time zone (Fus orar) din Date (Dată) (A 116).

17


Introducerea cardurilor de memorie

Primii paşi

Fişierele cu imagini, sunete şi filme sunt stocate în memoria internă a aparatului foto (aproximativ 47 MB) sau pe carduri de memorie amovibile Secure Digital (SD) (disponibile separat) (A 131). Dacă se introduce un card de memorie în aparatul foto, datele sunt stocate automat pe cardul de memorie, iar datele înregistrate pe cardul de memorie pot fi redate, şterse sau transferate. Scoateţi cardul de memorie pentru a stoca datele în memoria internă sau pentru a reda, şterge sau transfera datele din memoria internă.

1

Verificaţi dacă indicatorul luminos aparat pornit şi monitorul sunt oprite înainte de a deschide capacul camerei acumulatorului/ fantei cardului de memorie. • Nu uitaţi să opriţi aparatul foto înainte de a deschide capacul camerei acumulatorului/capacul fantei cardului.

2

Introduceţi cardul de memorie. • Introduceţi cardul de memorie în direcţia corectă (aşa cum este prezentat în figura din dreapta) până când auziţi declicul de fixare. • Închideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie.

B

Introducerea cardurilor de memorie

Introducerea greşită a cardului de memorie poate deteriora aparatul foto sau cardul de memorie.Verificaţi dacă aţi introdus cardul de memorie orientat corect.

Scoaterea cardurilor de memorie

18

Înainte de a scoate cardurile de memorie, opriţi aparatul foto şi verificaţi dacă indicatorul luminos şi monitorul sunt oprite. Deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie şi împingeţi cardul uşor (1) pentru a scoate parţial cardul. Apoi, cardul poate fi scos cu mâna. Nu încercaţi să scoateţi cardul înclinat (2).


Introducerea cardurilor de memorie

B

Formatarea cardurilor de memorie

B

Comutatorul de protejare la scriere

Cardurile de memorie sunt echipate cu un comutator de protejare la scriere. Dacă acest comutator este în poziţia „lock (blocare)” de pe cardul de memorie nu pot fi înregistrate sau şterse date. Dacă comutatorul este în poziţia de „blocare”, deblocaţi-l împingând comutatorul în poziţia „scriere” pentru a înregistra sau şterge imaginile sau pentru a formata cardul de memorie.

B

Primii paşi

Dacă mesajul din dreapta paginii este afişat pe monitor, cardul de Card is not formatted. Format card? memorie trebuie formatat înainte de a fi utilizat (A 125). Reţineţi că formatarea şterge permanent toate fotografiile şi celelalte No date de pe cardul de memorie. Asiguraţi-vă că aţi efectuat copii Yes după toate fotografiile pe care doriţi să le păstraţi înainte de a formata cardul de memorie. Pentru formatarea cardului de memorie, folosiţi selectorul multiplu pentru a selecta Yes (Da) şi apăsaţi pe butonul k. Se va afişa dialogul de confirmare. Pentru a începe formatarea, selectaţi Format (Formatare) şi apăsaţi pe butonul k. • Nu opriţi aparatul foto şi nu deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie înainte ca formatarea să se fi terminat. • La prima introducere a cardurilor de memorie utilizate în alte dispozitive în aparatul COOLPIX S570, acestea trebuie să fie formatate utilizând acest aparat foto (A 125).

Comutator protejare la scriere

Carduri de memorie

• Utilizaţi doar carduri de memorie Secure Digital. • Nu efectuaţi următoarele operaţii în timpul formatării, în timp ce datele sunt scrise pe cardul de memorie sau sunt şterse din acesta sau în timpul transferării datelor la un computer. În cazul nerespectării acestei precauţii datele se pot pierde, iar aparatul foto sau a cardul de memorie se pot deteriora: - Scoateţi acumulatorul sau cardul de memorie - Opriţi aparatul foto - Deconectaţi adaptorul c.a. • Nu formataţi cardul de memorie utilizând un computer. • Nu demontaţi sau modificaţi. • Nu scăpaţi, nu îndoiţi şi nu expuneţi la apă sau la şocuri fizice puternice. • Nu atingeţi terminalele metalice cu degetele sau cu obiecte metalice. • Nu lipiţi abţibilduri sau etichete pe cardul de memorie. • Nu lăsaţi sub acţiunea directă a soarelui, în vehicule închise sau în zone expuse la temperaturi ridicate. • Nu expuneţi la umiditate, praf sau la gaze corozive.

19


Noţiuni elementare de fotografiere şi redare: modul automat

Pasul 1 Porniţi aparatul foto şi selectaţi modul A (Auto) În această secţiune sunt prezentate câteva noţiuni elementare de fotografiere în A modul (automat), un mod automat „vizează şi declanşează” recomandat începătorilor.

1

Apăsaţi comutatorul de alimentare pentru a porni aparatul foto.

Noţiuni elementare de fotografiere şi redare: modul automat

• Indicatorul luminos aparat pornit (verde) se aprinde pentru o perioadă scurtă de timp, iar monitorul se va deschide. În acest moment se va deschide şi obiectivul. • Mergeţi la pasul 4 când este afişat A.

2

Apăsaţi pe butonul A pentru a afişa meniul de selectare a modul fotografiere.

3

Folosiţi selectorul multiplu H sau I pentru a selecta A şi apăsaţi pe butonul k.

Auto mode

• Aparatul foto trece în A modul (automat).

4

Verificaţi nivelul de încărcare al acumulatorului şi numărul de expuneri rămase.

Indicator încărcare acumulator

Nivel încărcare acumulator Monitor

20

Descriere

NICIUN INDICATOR

Acumulator complet încărcat.

B

Baterie descărcată. Pregătiţi-vă să încărcaţi sau să înlocuiţi bateria.

N Battery exhausted. (Baterie consumată.)

Nu se poate fotografia. Încărcaţi sau înlocuiţi cu un acumulator complet încărcat.

11

Număr de expuneri rămase

Numărul de expuneri rămase Numărul fotografiilor care pot fi stocate în funcţie de capacitatea memoriei interne sau a cardului de memorie şi setările modului imagine (A 95).


Pasul 1 Porniţi aparatul foto şi selectaţi modul A (Auto)

Indicatoare afişate în modul A (Auto) Mod fotografiere A afişat în modul A (automat).

Pictograma Motion detection (Detectare mişcare) Reduce efectele datorate mişcării subiectului şi tremuratului aparatului foto.

Indicator memorie internă Indică faptul că imaginile vor fi stocate în memoria internă a aparatului foto (cca. 47 MB). Când în aparatul foto este introdus un card de memorie, C nu este afişat şi fotografiile vor fi salvate pe cardul de memorie.

Image mode (Mod imagine) Este afişată combinaţia dintre formatul imaginii şi calitatea imaginii (compresie). Setarea implicită este L Normal (4000×3000).

Indicatorii şi informaţiile despre fotografie afişate în timpul fotografierii şi redării vor dispărea după câteva secunde (A 119). Dacă în modul veghe monitorul a fost oprit pentru a economisi energie, apăsaţi comutatorul de alimentare sau butonul declanşare pentru a-l reactiva (A 124).

D

Funcţiile disponibile în modul A (Auto)

Noţiuni elementare de fotografiere şi redare: modul automat

11

Acestea pot fi utilizate în modul A (auto), modurile macro (A 31) şi compensare expunere (A 32), iar fotografiile pot fi făcute folosind bliţul (A 28) şi autodeclanşatorul (A 30). Apăsând pe butonul d din modul A (automat) puteţi specifica setările pentru toate opţiunile din meniul de fotografiere (A 93), în funcţie de situaţiile de fotografiere.

D

Motion detection (Detectare mişcare)

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Motion detection (Detecţie mişcare) (A 122) din meniul setare (A 112).

D

Reducerea electronică a vibraţiilor

Când pentru modul bliţ (A 28) aţi selectat W (oprit) sau Y (sincronizare lentă) cu Electronic VR (VR electronic) (A 121), iar în meniul de setare aţi selectat Auto (Automat), pe monitor poate fi afişată pictograma R. Apariţia pictogramei R indică nişte condiţii de fotografiere în care efectele tremuratului aparatului foto pot fi pronunţate. În aceste cazuri, aparatul foto reduce efectele tremuratului aparatului foto în fotografii înainte de înregistrarea acestora.

21


Pasul 2 Încadrarea unei fotografii

Pasul 2 Încadrarea unei fotografii

1

Pregătirea aparatului. • Ţineţi aparatul foto fix cu ambele mâini, evitând ca degetele şi alte obiecte să obtureze obiectivul, bliţul, dispozitivul de iluminare asistenţă AF, microfonul şi difuzorul.

Noţiuni elementare de fotografiere şi redare: modul automat

22

• Atunci când fotografiaţi folosind orientarea „pe înalt”, rotiţi aparatul foto astfel încât bliţul încorporat să fie situat deasupra obiectivului.

2

Încadraţi fotografia. • Când aparatul foto detectează o faţă, respectiva faţa va fi încadrată cu o margine galbenă dublă (setare implicită). • Pot fi detectate până la 12 feţe. Atunci când sunt detectate mai multe feţe, figura aflată cel mai aproape 11 de aparatul foto va fi încadrată de o margine dublă AF, iar celelalte feţe aflate în afara zonei AF vor fi încadrate de margini simple. • Zona AF nu va fi afişată dacă fotografiaţi alţi subiecţi decât subiecţi umani, sau încadraţi un subiect a cărui faţă nu este recunoscută. Poziţionaţi subiectul principal aproape de centrul monitorului.


Pasul 2 Încadrarea unei fotografii

Folosirea zoomului Folosiţi butoanele control zoom pentru a activa zoomul optic. Rotiţi butonul zoom control g pentru a vă îndepărta, astfel încât subiectul să cuprindă o zonă mai mare din cadru sau butonul f pentru a vă apropia, astfel încât să măriţi suprafaţa vizibilă din cadru.

Micşorare

Mărire

Zoom optic

Zoom digital

Zoomul digital Dacă se foloseşte zoomul optic maxim şi rotiţi şi ţineţi apăsat butonul control zoom la g va fi acţionat zoomul digital. Subiectul este mărit de maximum 4× din raportul maxim al zoomului optic. Când zoomul digital este activat, focalizarea se va face în centrul ecranului (fără afişarea zonei active de focalizare).

Zoom optic maxim

C

Este activat zoomul digital.

Noţiuni elementare de fotografiere şi redare: modul automat

La rotirea butonului de zoom, la partea de sus a monitorului va fi afişat un indicator de zoom.

Zoomul digital şi interpolarea

Spre deosebire de zoomul optic, zoomul digital utilizează pentru a mări imaginile un proces de procesare denumit interpolare, care conduce la deteriorarea calităţii imaginii. Interpolarea este aplicată la poziţiile de zoom mai mari decât V. Când zoomul a crescut peste poziţia V, interpolarea începe şi indicatorul de zoom îşi schimbă culoarea în galben pentru a indica folosirea interpolării. Poziţia V se deplasează către dreapta şi dimensiunile imagini scad, permiţând confirmarea poziţiilor de zoom la care este posibilă fotografierea fără interpolare folosind modul imagine definit în prezent.

Dacă dimensiunea imaginii este mică • Utilizarea funcţiei zoom digital poate fi dezactivată din opţiunea Digital zoom (Zoom digital) (A 123) din meniul de setare (A 112).

23


Pasul 3 Focalizarea şi fotografierea

1

Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate. • Aparatul foto focalizează atunci când butonul de declanşare este apăsat la jumătate (A 11). • Când subiectul este focalizat, zona de focalizare străluceşte şi are culoarea verde. Dacă este detectată o faţă:

Noţiuni elementare de fotografiere şi redare: modul automat

1/125 F2.7

Viteza de declanşare Diafragmă Dacă nu este detectată o faţă: • Aparatul foto selectează automat zona de focalizare (una din nouă) care conţine subiectul aflat cel mai aproape de aparat. Când subiectul este focalizat, zona de focalizare străluceşte şi are culoarea verde. 1/125 F2.7

Viteza de declanşare

2

Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt. • Declanşatorul este acţionat, iar fotografia va fi salvată pe cardul de memorie sau în memoria internă.

24

Diafragmă

• Dacă utilizaţi zoomul digital, aparatul va focaliza în centrul cadrului, iar zona de focalizare nu va fi afişată. Când focalizarea s-a realizat, indicatorul de focalizare (A 6) va străluci şi va avea culoarea verde. • Când apăsaţi butonul de declanşare la jumătate, pe ecran vor fi afişate valorile pentru viteza de declanşare şi diafragma. • Focalizarea şi expunerea rămân blocate atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. • Când declanşatorul este apăsat până la jumătate, iar aparatul foto nu poate focaliza, zona de focalizare sau indicatorul de focalizare va lumina intermitent şi va avea culoarea roşie. Schimbaţi compoziţia şi apăsaţi din nou butonul declanşatorului până la jumătate.


Pasul 3 Focalizarea şi fotografierea

B

În timpul înregistrării

În timp ce sunt înregistrate imaginile, afişajul cu numărul de expuneri rămase va lumina intermitent. Nu deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie în timp ce sunt înregistrate fotografiile. Oprirea alimentării sau scoaterea cardului de memorie în aceste condiţii poate duce la pierderea datelor sau la deteriorarea aparatului foto sau a cardului de memorie.

B

Focalizarea automată

B

Face Priority (Prioritate faţă)

Pentru mai multe informaţii despre funcţia prioritate faţă, consultaţi „AF Area Mode (Mod zonă AF)” (A 101) sau „Face Priority (Prioritate faţă)” (A 103).

D

Dispozitivul de iluminare asistenţă AF şi bliţul

Dacă subiectul este slab iluminat, dispozitivul de iluminare asistenţă AF (A 123) poate să se aprindă la apăsarea butonului de declanşare până la jumătate, sau bliţul se poate declanşa (A 28) prin apăsarea până la capăt a butonului de declanşare.

Noţiuni elementare de fotografiere şi redare: modul automat

Focalizarea automată poate să nu funcţioneze conform aşteptărilor în următoarele situaţii. În anumite cazuri rare, este posibil ca subiectul să nu fie focalizat, chiar dacă zona activă de focalizare sau indicatorul de focalizare strălucesc în culoarea verde: • Subiectul este foarte întunecat • Obiecte cu luminozităţi foarte diferite sunt prezente în aceeaşi scenă (de ex. soarele este în spatele subiectului şi acesta este puternic umbrit). • Nu există contrast între subiect şi fundal (de ex. când subiectul stă în faţa unui zid alb, purtând o cămaşă albă) • Câteva obiecte sunt la distanţe diferite faţă de aparatul foto (de ex. subiectul este în interiorul unei cuşti) • Subiectul se deplasează rapid În situaţiile menţionate mai sus, încercaţi să apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate pentru a refocaliza de câteva ori sau focalizaţi pe un alt subiect şi utilizaţi funcţia de blocare a focalizării (A 102). Dacă utilizaţi blocarea focalizării, asiguraţi-vă că distanţa dintre aparatul foto şi subiectul a cărui focalizare a fost blocată, este aceeaşi ca şi pentru actualul subiect.

25


Pasul 4 Redarea şi ştergerea fotografiilor Redarea fotografiilor (Mod redare) Apăsaţi pe butonul c (redare).

Noţiuni elementare de fotografiere şi redare: modul automat

A buton (mod fotografiere) • Ultima fotografie făcută va fi afişată pe monitor în modul redare cadru întreg. • Apăsaţi pe selectorul multiplu H, I, J sau K pentru a vizualiza Fotografii suplimentare. Apăsaţi şi ţineţi apăsat selectorul multiplu H, I, J sau K pentru a derula rapid înainte. selector multiplu c buton • În momentul în care sunt citite de pe cardul (redare) de memorie sau din memoria internă, fotografiile pot fi afişate pentru scurt timp la rezoluţie mică. • Apăsaţi pe butonul A sau pe butonul de declanşare pentru a trece în modul fotografiere. • La redarea fotografiilor stocate în memoria internă a 15/11/2009 15:30 aparatului, va apărea C. Când în aparatul foto este 0004.JPG introdus un card de memorie, C nu este afişat şi vor fi redate fotografiile salvate pe cardul de memorie.

4

Indicator memorie internă

Ştergerea fotografiilor

1

Apăsaţi pe butonul l pentru a şterge fotografia afişată în acel moment pe monitor.

2

Folosiţi selectorul multiplu pentru a selecta Yes (Da) şi apăsaţi pe butonul k. • Fotografiile şterse nu pot fi recuperate. • Pentru a ieşi fără a şterge fotografia, alegeţi No (Nu) şi apăsaţi pe butonul k.

26

4

Erase 1 image?

No Yes


Pasul 4 Redarea şi ştergerea fotografiilor

C

Opţiunile disponibile în modul redare

Următoarele operaţiuni sunt disponibile în modul redare cadru întreg. Opţiune Zoom redare

Vizualizare miniaturi/ aplicare afişare calendar

Utilizaţi g (i)

f (h) k

Schimbarea modului de redare

c

A 52

50, 51 61 53, 56, 62

A Comutarea în modul fotografiere

C

Apăsaţi pe butonul A sau pe butonul de declanşare.

26

Apăsaţi pe butonul c pentru a deschide aparatul foto

Dacă aparatul foto este oprit, ţineţi apăsat c pentru a porni aparatul foto în modul redare. Obiectivul nu se va deschide.

C

Vizualizarea fotografiilor.

• Fotografiile salvate în memoria internă pot fi vizualizate doar dacă în aparat nu este introdus un card de memorie. • Fotografiile realizate folosind opţiunea Face Priority (Prioritate faţă) (A 103) vor fi rotite automat dacă sunt afişate în modul cadru întreg conform orientării feţei (exclusiv fotografiile realizate folosind opţiunile Continuous (mod fotografii în rafală), BSS (Selector cea mai bună fotografie) şi Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) (A 98)). • Dacă în modul veghe monitorul a fost oprit în modul veghe pentru a economisi energie, apăsaţi pe comutatorul de alimentare sau butonul c pentru a-l reactiva (A 124).

C

Noţiuni elementare de fotografiere şi redare: modul automat

Adăugare fotografii favorite

Descriere Rotiţi butonul control zoom spre g pentru a mări imaginea cu până la 10×. Apăsaţi pe butonul k pentru a reveni la modul redare cadru întreg. Rotiţi butonul control zoom spre f pentru a afişa 4, 9 sau 16 miniaturi sau pentru a aplica afişarea calendar. Adăugaţi fotografia afişată în prezent la fotografii favorite. Apăsaţi pe butonul c pentru a afişa meniul de selecţie a modului redare şi pentru a trece la unul din modurile listare după dată, sortare automată sau fotografii favorite.

Ştergerea ultimei fotografii în modul fotografiere

În modul fotografiere, apăsaţi pe butonul l pentru a şterge ultima fotografie făcută.

Erase 1 image?

No Yes

D

Ştergerea mai multor fotografii

Fotografiile multiple pot fi şterse folosind opţiunea Delete (Ştergere) (A 109) din unul din meniurile următoare: redare (A 106), listare după dată (A 55), sortare automată (A 58) sau fotografii favorite (A 64).

27


Utilizarea bliţului Acoperirea bliţului este de cca. 0,5 - 5,5 m când zoomul aparatului foto este folosit la maximum. Cu zoomul optic aplicat la maximum, intervalul este cuprins între 0,5 2,2 m (dacă pentru sensibilitate ISO aţi selectat opţiunea automat). Sunt disponibile următoarele moduri bliţ. U

Auto Bliţul se declanşează automat dacă iluminarea este slabă.

V

Auto with red-eye reduction (Auto cu reducere ochi roşii)

Noţiuni elementare de fotografiere şi redare: modul automat

Reducere „ochii roşii” în portrete (A 29). W

Off (Oprit) Bliţul nu se va declanşa chiar dacă iluminarea este slabă.

X

Fill flash (Bliţ de umplere) Bliţul se declanşează la orice fotografie. Utilizaţi umbre de „umplere” (iluminare) şi subiecte cu iluminare în fundal.

Y

Slow sync (Sincronizare lentă) U (auto) este combinat cu viteza lentă de declanşare. Bliţul iluminează subiectul principal; sunt utilizate viteze reduse de declanşare pentru a capta fundalul în timpul nopţii sau în cazul unei lumini slabe.

Setarea Flash mode (Mod bliţ)

1

Apăsaţi m (modul bliţ). • Se afişează meniul bliţ.

2

Folosiţi selectorul multiplu H sau I pentru a selecta modul dorit şi apăsaţi pe butonul k. • Pictograma pentru modul bliţ selectat este afişată în partea de sus a monitorului. • Dacă U (automat) este aplicat, D va fi afişat numai pentru câteva secunde, indiferent de setările Photo info (Informaţii foto) (A 119). • Dacă o setare nu este aplicată, apăsând pe butonul k timp de câteva secunde, selecţia va fi anulată.

28

Flash mode


Utilizarea bliţului

B

Fotografierea în condiţii slabe de iluminare, cu bliţul dezactivat (W)

• Este recomandată folosirea unui trepied pentru fixarea aparatului pe timpul fotografierii evitând astfel efectele tremurării. • Indicatorul E este afişat dacă aparatul foto creşte automat sensibilitatea. Fotografiile făcute când E este afişat, pot avea un uşor zgomot de imagine.

B

Notă despre utilizarea bliţului

Reflecţiile prafului din atmosferă pot să apară în fotografie ca nişte pete strălucitoare. Pentru a reduce aceste reflexii, selectaţi pentru bliţ opţiunea W (dezactivat).

Lampa bliţ

Becul bliţ indică starea bliţului când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. • Pornit: bliţul se va declanşa când se face fotografia. • Luminează intermitent: bliţul se încarcă. Aşteptaţi câteva secunde şi reîncercaţi. • Stins: la fotografiere bliţul nu se va declanşa. Dacă bateria este descărcată, monitorul se va stinge şi va rămâne stins în timp ce bliţul se încarcă complet.

C

Configurarea bliţului

Setarea implicită pentru modul bliţ diferă în funcţie de modul de fotografiere. • A (auto): U (auto) • Scenă: diferă în funcţie de modul scenă selectat (A 34-40). • F (portret inteligent): fixat la W (oprit) dacă aţi selectat On (Pornit) pentru Blink proof (ochi deschişi), iar U (auto) dacă aţi selectat Off (Oprit) pentru funcţia Blink Proof (ochi deschişi) (A 49) Bliţul nu poate fi utilizat simultan cu anumite funcţii (A 105). Setările aplicate modului bliţ în modul A (auto) sunt stocate în memoria aparatului foto chiar dacă acesta este oprit, şi sunt reaplicate la următoarea selecţie a modului A (auto).

C

Reducere ochi roşii

Acest aparat foto utilizează funcţia Advanced Red-eye Reduction („In-Camera Red-Eye Fix”) (Mod avansat reducere ochi roşii/punct fixare ochi roşii încorporat în aparatul foto). Înainte de declanşarea bliţului principal, sunt declanşate repetate pre-bliţuri de mică intensitate, pentru a reduce efectul de „ochi roşii”. Dacă, la realizarea fotografiei, aparatul de fotografiat detectează apariţia fenomenului de „ochi roşii”, programul In-Camera Red Eye Fix de la Nikon procesează imaginea înainte ca aceasta să fie înregistrată. La fotografiere, reţineţi următoarele: • Deoarece sunt declanşate pre-bliţuri, apare o oarecare întârziere între momentul în care butonul declanşatorului este apăsat şi momentul fotografierii. Acest mod nu este recomandat atunci când doriţi un răspuns rapid al declanşatorului. • Timpul necesar salvării imaginii creşte uşor. • Nu în toate cazurile utilizarea modului avansat de reducere a ochilor roşii produce rezultatul dorit. • În situaţii extrem de rare, zonele în care nu apare efectul de ochii roşii ar putea fi afectate de procesele de atenuare a acestui efect; în aceste cazuri alegeţi un alt mod şi încercaţi din nou.

Noţiuni elementare de fotografiere şi redare: modul automat

C

29


Fotografierea cu autodeclanşator Aparatul foto este echipat cu un declanşator cu întârziere de zece şi două secunde pentru autoportrete. Această funcţie este utilă pentru reducerea efectelor tremurării aparatului foto care apar la apăsarea butonului de declanşare. Când folosiţi autodeclanşatorul, se recomandă folosirea unui trepied.

1

Apăsaţi pe n (autodeclanşator). • Se afişează meniul autodeclanşatorului.

Noţiuni elementare de fotografiere şi redare: modul automat

30

2

Folosiţi selectorul multiplu H sau I pentru a selecta 10 s sau 2 s şi apăsaţi pe butonul k. • 10 s (zece secunde): recomandat pentru ocazii importante (de exemplu la nunţi) • 2 s (două secunde): recomandat pentru prevenirea tremurării aparatului foto Self-timer • Se afişează modul selectat pentru autodeclanşare. • Dacă o setare nu este aplicată, apăsând pe butonul k timp de câteva secunde, selecţia va fi anulată.

3

Încadraţi fotografia şi apăsaţi butonul declanşatorului până la jumătate. • Focalizarea şi expunerea vor fi setate.

1/125 F2.7

4

Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt. • Autodeclanşatorul va porni, iar numărul de secunde rămas până la eliberarea declanşatorului este afişat pe monitor. Indicatorul luminos autodeclanşator va lumina intermitent, în timp ce autodeclanşatorul face numărătoarea inversă. Cu o secundă înainte de a fi făcută fotografia, lampa va rămâne aprinsă şi nu va mai lumina intermitent. • Atunci când declanşatorul este eliberat, autodeclanşatorul va fi setat ca k. • Pentru a opri autodeclanşatorul înainte ca o fotografie să fie făcută, apăsaţi butonul de declanşare încă o dată.

1/125 F2.7


Modul macro Modul macro este folosit pentru a fotografia obiecte mai apropiate, de până în 3 cm. Atenţie - este posibil ca bliţul să nu poată lumina întregul subiect la distanţe mai mici de 50 cm.

1

Apăsaţi p (modul macro). • Se afişează meniul macro.

Folosiţi selectorul multiplu H sau I pentru a selecta ON (Pornit) şi apăsaţi pe butonul k. • Este afişată pictograma mod macro (F). • Dacă o setare nu este aplicată, apăsând pe butonul k timp de câteva secunde, selecţia va fi anulată. Macro mode

3

Pentru a încadra fotografia, utilizaţi butonul zoom control. • Cea mai apropiată distanţă de la care aparatul poate focaliza diferă în funcţie de distanţa focală. La distanţa focală (poziţia de unghi larg înainte de pictograma G) unde pictograma F şi afişarea distanţei focale au culoarea verde, aparatul poate focaliza subiecţii aflaţi la distanţe de numai 4 cm faţă de obiectiv. La cea mai mare distanţă focală, aparatul foto poate focaliza subiecţi aflaţi la numai 3 cm de obiectiv.

C

Noţiuni elementare de fotografiere şi redare: modul automat

2

Focalizarea automată

Dacă utilizaţi modul macro, aparatul foto va focaliza continuu până când focalizarea este blocată prin apăsarea la jumătate a declanşatorului. În timp ce aparatul foto focalizează veţi auzi un zgomot.

C

Setarea modului macro

Setările aplicate modului macro în modul A (auto) sunt stocate în memoria aparatului foto chiar dacă acesta este oprit, şi sunt reaplicate la următoarea selecţie a modului A (auto).

31


Compensarea expunerii Exposure compensation (Compensare expunere) este utilizată pentru a modifica expunerea de la valoarea sugerată de aparatul foto, pentru ca fotografiile să fie mai strălucitoare sau mai întunecate.

1

Apăsaţi o (compensare expunere). • Este afişat ghidul de compensare expunere.

Noţiuni elementare de fotografiere şi redare: modul automat

2

Folosiţi selectorul multiplu H sau I pentru a selecta setarea dorită şi apăsaţi pe butonul k. • Atunci când fotografia este prea întunecată: reglaţi compensarea expunerii în sens pozitiv „+”. • Dacă fotografia este prea luminoasă: reglaţi compensarea expunerii în sens negativ „–”. Exposure compensation • Compensarea expunerii poate fi setată la valori cuprinse între -2,0 şi +2,0 EV. • Dacă o setare nu este aplicată, apăsând pe butonul k timp de câteva secunde, selecţia va fi anulată. • Dacă selectaţi orice altă valoare cu excepţia valorii 0.0, aceasta va fi afişată cu pictograma H pe ecranul monitorului.

3

Apăsaţi pe declanşator pentru a fotografia. • Pentru a dezactiva compensarea expunerii, repetaţi începând de la pasul 1 şi selectaţi valoarea 0.0, apoi apăsaţi pe k. 11

C

Valoarea parametrului compensare expunere

Valoarea aplicată pentru compensare expunere în modul A (auto) este stocată în memoria aparatului foto chiar dacă acesta este oprit, şi va fi reaplicată la următoarea selecţie a modului A (auto).

D

32

Utilizarea compensării expunerii

• Aparatul foto tinde să reducă expunerea când cadrul este dominat de obiecte iluminate strălucitor şi să mărească expunerea când cadrul este preponderent întunecat. De aceea, compensarea pozitivă poate fi necesară pentru a capta strălucirea obiectelor foarte strălucitoare care umplu cadrul (de exemplu întinderi de apă, nisip sau zăpadă iluminate de apă) sau când fundalul este mult mai strălucitor decât subiectul principal. • Compensarea negativă poate fi necesară când zone mari ale cadrului conţin obiecte foarte întunecare (de exemplu un grup de frunze verzi întunecate) sau când fundalul este mai întunecat decât subiectul principal.


Fotografierea adecvată scenei

Fotografierea în modul scenă Setările aparatului foto sunt optimizate automat pentru tipul de subiect selectat. Sunt disponibile următoarele moduri scenă. x Scene auto selector e Night portrait b Portrait (Portret) c Landscape (Peisaj) d Sports (Sport) (Selector automat scene) (Portret de noapte) f Party/indoor g Beach/snow i Dusk/dawn j Night landscape h Sunset (Asfinţit) (Petrecere/interior) (Plajă/zăpadă) (Înserare/zori) (Peisaj de noapte) k Close-up (Prim-plan)

u Food (Alimente) l Museum (Muzeu)

m Fireworks show n Copy (Copie) (Spectacol artificii)

o Backlight p Panorama assist (Iluminare fundal) (Asistenţă panoramă)

Selectarea modului scenă Apăsaţi pe butonul A în modul fotografiere, pentru a afişa meniul de selecţie al modului fotografiere şi apăsaţi pe selectorul multiplu H sau I pentru a selecta pictograma unei scene. • Este afişată pictograma ultimului mod scenă selectat. Setarea implicită este x (Selector automat scenă).

2

Folosiţi selectorul multiplu K şi apăsaţi pe H, I, J sau K pentru a selecta scena dorită şi apoi apăsaţi pe butonul k. • Pe ecran va fi afişat ecranul corespunzător modului de fotografiere. • Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Caracteristici” (A 34).

3

Scene auto selector

Fotografierea adecvată scenei

1

Beach/snow

Încadraţi subiectul apoi fotografiaţi.

1/125 F2.7

D

Mod imagine

Când butonul d este apăsat pentru a afişa meniul C (scenă), Image mode (mod imagine)(A 94) poate fi reglat. Schimbările făcute acestor setări se aplică tuturor modurilor de fotografiere (cu excepţia modului film).

33


Fotografierea în modul scenă

Caracteristici În această secţiune sunt folosite următoarele pictograme: X = mod bliţ (A 28); n = autodeclanşator (A 30); p = mod macro (A 31); o = compensare expunere (A 32).

Q

x Scene auto selector (Selector automat scene)

Prin simpla încadrare a imaginii, aparatul foto va selecta automat modul scenă optim. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Fotografierea în modul scenă selectat de aparatul foto (Selector automat scenă)” (A 41). m

U1

n

Oprit2

p

Oprit3

o

0,02

1

Fotografierea adecvată scenei

Aparatul foto va selectat automat setarea optimă pentru modul bliţ în modul scenă selectat. Poate fi schimbat în W (oprit). 2 Alte setări pot fi selectate. 3 Este modificat în On (Pornit) când aparatul foto selectează modul scenă Close-up (primplan). b Portrait (Portret) Folosiţi acest mod pentru a face portrete în care subiectul principal este clar evidenţiat. • Dacă aparatul foto detectează o faţă, acesta va focaliza pe chipul respectiv. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Face Priority (Prioritate faţă)” (A 103). • Când aparatul foto detectează mai mult de o faţă, se va focaliza pe faţa cea mai apropiată de aparatul foto. • Utilizarea funcţiei estompare piele face ca pielea subiecţilor (cel mult trei) să pară mai netedă, apoi înregistraţi imaginea (A 48). • Dacă nu este recunoscută nicio faţă, se va focaliza pe centrul ecranului. • Zoomul digital nu este disponibil. m

V*

n

Oprit*

p

Oprit

o

0,0*

o

0,0*

* Alte setări pot fi selectate. c Landscape (Peisaj) Folosiţi acest mod pentru redarea peisajelor şi peisajelor urbane strălucitoare. • Aparatul foto focalizează la infinit. Zona sau indicatorul de focalizare (A 6) strălucesc întotdeauna în culoarea verde atunci când butonul de eliberare a declanşatorului este apăsat până la jumătate. Remarcaţi totuşi, acele obiecte din prim-plan nu vor fi întotdeauna focalizate. • Dispozitivul de iluminare asistenţă AF (A 123) nu se aprinde. m

W

n

Oprit*

p

Oprit

* Alte setări pot fi selectate.

34

Q: Indică faptul că fotografiile realizate folosind acest mod scenă sunt procesate automat pentru reducerea zgomotului, şi de aceea salvarea va dura mai mult.


Fotografierea în modul scenă

m

W

n

Oprit

p

Oprit

o

0,0*

o

0,02

* Alte setări pot fi selectate.

OQ

e Night portrait (Portret de noapte)

Folosiţi acest mod pentru realizarea portretelor de subiecţi umani, noaptea, în faţa unei lumini de fundal. Pentru luminarea subiectului se utilizează bliţul, păstrându-se aspectul fundalului. • Dacă aparatul foto detectează o faţă, acesta va focaliza pe chipul respectiv. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Face Priority (Prioritate faţă)” (A 103). • Când aparatul foto detectează mai mult de o faţă, se va focaliza pe faţa cea mai apropiată de aparatul foto. • Utilizarea funcţiei estompare piele face ca pielea subiecţilor (cel mult trei) să pară mai netedă, apoi înregistraţi imaginea (A 48). • Dacă nu este recunoscută nicio faţă, se va focaliza pe centrul ecranului. • Zoomul digital nu este disponibil. m 1 2

V1

n

Oprit2

p

Oprit

Fotografierea adecvată scenei

d Sports (Sport) Folosiţi acest mod pentru fotografii dinamice, de acţiune, care îngheaţă acţiunea dintr-o singură declanşare şi înregistrează mişcarea într-o serie de fotografii. • Aparatul focalizează pe subiectul din centrul cadrului. Aparatul va focaliza continuu până când focalizarea este blocată prin apăsarea la jumătate a declanşatorului. • În timp ce ţineţi apăsat butonul de declanşare, aparatul foto va face maximum 5 fotografii, la o viteză de aproximativ 0,9 cadre pe secundă (fps) (dacă pentru modul imagine aţi selectat opţiunea I Normal (4000)). • Focalizarea, compensarea expunerii şi balansul de alb sunt fixate la valorile definite pentru prima fotografie din fiecare serie. • Dispozitivul de iluminare asistenţă AF (A 123) nu se aprinde. • Ritmul maxim de cadre în declanşarea continuă, poate oscila în funcţie de setările modului de imagine şi de cardul de memorie utilizat.

Bliţ de umplere cu sincronizare lentă şi reducere ochi roşii. Alte setări pot fi selectate.

O: Pentru modurile scenă cu O, este recomandată folosirea unui trepied. Q: Indică faptul că fotografiile realizate folosind acest mod scenă sunt procesate automat pentru reducerea zgomotului, şi de aceea salvarea va dura mai mult.

35


Fotografierea în modul scenă f Party/indoor (Petrecere/interior) Se recomandă pentru fotografiile realizate la petreceri. Capturează efectul luminii de lumânare şi ale altor lumini de interior. • Aparatul focalizează pe subiectul din centrul cadrului. • Deoarece fotografiile sunt uşor afectate de tremuratul aparatului, ţineţi aparatul foto nemişcat. În locaţiile slab iluminate se recomandă utilizarea unui trepied. m

V1

n

Oprit2

p

Oprit

o

0,02

1

Fotografierea adecvată scenei

Selectarea pentru bliţ poate fi modificată în sincronizare lentă cu reducere ochi roşii. Alte setări pot fi selectate. 2 Alte setări pot fi selectate. g Beach/snow (Plajă/zăpadă) Capturează strălucirea unor teme cum ar fi câmpurile de zăpadă, plajele sau suprafeţe însorite de apă. • Aparatul focalizează pe subiectul din centrul cadrului.

m

U*

n

Oprit*

p

Oprit*

o

0,0*

o

0,0*

* Alte setări pot fi selectate.

O

h Sunset (Asfinţit)

Păstrează profunzimea tonalităţii culorilor la apus şi la răsărit. • Aparatul focalizează pe subiectul din centrul cadrului.

m

W*

n

Oprit*

p

Oprit

* Alte setări pot fi selectate.

36

O: Pentru modurile scenă cu O, este recomandată folosirea unui trepied.


Fotografierea în modul scenă

OQ

i Dusk/dawn (Înserare/zori)

Păstrează culorile aşa cum se văd ele în lumina naturală înainte de răsărit sau după apus. • Aparatul foto focalizează la infinit. Zona sau indicatorul de focalizare (A 6) strălucesc întotdeauna în culoarea verde atunci când butonul de eliberare a declanşatorului este apăsat până la jumătate. Remarcaţi totuşi, acele obiecte din prim-plan nu vor fi întotdeauna focalizate. • Dispozitivul de iluminare asistenţă AF (A 123) nu se aprinde. m

W

n

Oprit*

p

Oprit

o

0,0*

o

0,0*

Fotografierea adecvată scenei

* Alte setări pot fi selectate.

OQ

j Night landscape (Peisaj de noapte)

Pentru a obţine peisaje de noapte impresionante, trebuie să folosiţi o viteză mică de declanşare. • Aparatul foto focalizează la infinit. Zona sau indicatorul de focalizare (A 6) strălucesc întotdeauna în culoarea verde atunci când butonul de eliberare a declanşatorului este apăsat până la jumătate. Remarcaţi totuşi, acele obiecte din prim-plan nu vor fi întotdeauna focalizate. • Dispozitivul de iluminare asistenţă AF (A 123) nu se aprinde. m

W

n

Oprit*

p

Oprit

* Alte setări pot fi selectate.

O: Pentru modurile scenă cu O, este recomandată folosirea unui trepied. Q: Indică faptul că fotografiile realizate folosind acest mod scenă sunt procesate automat pentru reducerea zgomotului, şi de aceea salvarea va dura mai mult.

37


Fotografierea în modul scenă k Close-up (Prim-plan)

Fotografierea adecvată scenei

Utilizat pentru a fotografia flori, insecte şi alte obiecte mici aflate în imediata apropiere. • Modul macro (A 31) va fi activat dacă aparatul foto va face automat zoom la poziţia aflată la cea mai apropiată distanţă de la care aparatul poate focaliza. • Cea mai apropiată distanţă de la care aparatul poate focaliza diferă în funcţie de distanţa focală. La poziţia de zoom (poziţia de unghi larg înainte de pictograma K) unde pictograma F şi afişarea zoomului au culoarea verde, aparatul poate focaliza subiecţii aflaţi la distanţe de numai 4 cm faţă de obiectiv. La cea mai mare distanţă focală, aparatul foto poate focaliza subiecţi aflaţi la numai 3 cm de obiectiv. • AF area mode (Mod zonă AF) este setat la Manual (A 101). Apăsaţi pe butonul k pentru a selecta zona de focalizare în care se face focalizarea. • Aparatul va focaliza continuu până când focalizarea este blocată prin apăsarea la jumătate a declanşatorului. m

W

n

Oprit*

p

Pornit

o

0,0*

* Alte setări pot fi selectate. Reţineţi că este posibil ca bliţul să nu poată lumina întregul subiect la o distanţă mai mică de 50 cm. u Food (Alimente) Utilizaţi acest mod la fotografierea alimentelor. Pentru detalii, consultaţi „Fotografierea în modul Food (Alimente)” (A 43). • AF area mode (Mod zonă AF) este setat la Manual (A 101). Apăsaţi pe butonul k pentru a selecta zona de focalizare în care se face focalizarea. X

W

n

Oprit*

p

Pornit

o

0,0*

o

0,0*

* Alte setări pot fi selectate. l Museum (Muzeu) Utilizat în interioare în care fotografierea cu bliţ este interzisă (în muzee şi galerii de artă) sau în alte situaţii în care nu doriţi utilizarea bliţului. • Aparatul focalizează pe subiectul din centrul cadrului. • La fotografiere este utilizată opţiunea BSS (selector cea mai bună fotografiere (BSS)) (A 98). • Dispozitivul de iluminare asistenţă AF (A 123) nu se aprinde. • Fotografiile pot fi uşor afectate de tremuratul aparatului, ţineţi aparatul foto nemişcat. m

38

W

n

* Alte setări pot fi selectate.

Oprit*

p

Oprit*


Fotografierea în modul scenă

O

m Fireworks show (Spectacol artificii)

Pentru a captura explozia de lumini a unui foc de artificii se foloseşte o viteză redusă de declanşare. • Aparatul foto focalizează la infinit. Indicatorul de focalizare (A 6) străluceşte întotdeauna în culoarea verde atunci când butonul de eliberare a declanşatorului este apăsat până la jumătate. Remarcaţi totuşi, acele obiecte din prim-plan nu vor fi întotdeauna focalizate. • Dispozitivul de iluminare asistenţă AF (A 123) nu se aprinde. m

W

n

Oprit

p

Oprit

0,0

o

0,0*

o

0,0*

n Copy (Copie) Asigură fotografieri clare ale textului sau ale unor desene pe planşe albe sau imprimate. • Aparatul focalizează pe subiectul din centrul cadrului. • Folosiţi modul macro (A 31) pentru a focaliza la distanţe mici. • E posibil ca textele şi desenele colorate să nu arate prea bine. m

W*

n

Oprit*

p

Oprit*

Fotografierea adecvată scenei

o

* Alte setări pot fi selectate. o Backlight (Iluminare fundal) Se foloseşte când lumina vine din spatele subiectului, cu trăsăturile sau detaliile în umbră. Bliţul se declanşează automat pentru a „umple” (ilumina) umbrele. • Aparatul focalizează pe subiectul din centrul cadrului.

m

m

n

Oprit*

p

Oprit

* Alte setări pot fi selectate.

O: Pentru modurile scenă cu O, este recomandată folosirea unui trepied.

39


Fotografierea în modul scenă p Panorama assist (Asistenţă panoramă)

Se foloseşte la efectuarea unor serii de fotografii ce vor fi unite mai târziu într-o singură panoramă folosind programul software Panorama Maker furnizat. Pentru detalii, consultaţi „Fotografierea pentru panoramă” (A 45). m Fotografierea adecvată scenei

40

W*

n

* Alte setări pot fi selectate.

Oprit*

p

Oprit*

o

0,0*


Fotografierea în modul scenă

Fotografierea în modul scenă selectat de aparatul foto (Selector automat scenă) Prin simpla încadrare a imaginii, aparatul foto va selecta automat modul scenă optim pentru o fotografiere simplă. Dacă aparatul este îndreptat către un subiect în modul x selector automat scenă, aparatul va selecta automat unul din următoarele moduri scenă. • • • •

Apăsaţi pe butonul A în modul fotografiere, pentru a afişa meniul de selecţie al modului fotografiere şi apăsaţi pe selectorul multiplu pentru a selecta x (selector automat scenă) (A 33).

Scene auto selector

• Aparatul foto intră în modul selector automat scenă.

2

Fotografierea adecvată scenei

1

Modul Auto (automat) (fotografie obişnuită) • Portrait (Portret) (A 34) Landscape (Peisaj) (A 34) • Night portrait (Portret de noapte) (A 35) Night landscape (Peisaj de noapte) (A 37) • Close-up Primplan (A 38) Backlight (Iluminare fundal) (A 39)

Încadraţi subiectul şi faceţi fotografia. • Când aparatul foto selectează automat un mod scenă, pictograma modului scenă se va modifica cu cea corespunzătoare modului selectat în prezent. d: Auto g: Night landscape (Peisaj de noapte) e: Portrait (Portret) i: Close-up (Prim-plan) 11 f: Landscape (Peisaj) j: Backlight (Iluminare fundal) h: Night Portrait (Portret de noapte) • Apăsaţi butonul declanşatorului până la jumătate pentru a seta focalizarea şi expunerea. Când subiectul este focalizat, zona de focalizare străluceşte şi are culoarea verde. • Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a fotografia.

41


Fotografierea în modul scenă

B

Note privind utilizarea modului selector automat scenă

În funcţie de condiţiile de fotografiere, este posibil ca aparatul să nu selecteze modul scenă dorit. În acest caz, selectaţi modul A (automat) (A 20) sau selectaţi manual modul scenă dorit (A 33).

C

Focalizarea în modul selector automat scenă

• Dacă utilizaţi modul selector automat scenă, iar aparatul foto detectează o faţă, focalizarea se va face pe faţa respectivă (Face Priority (prioritate faţă) ➝ A 103). • Dacă pictograma modului de fotografiere este d sau i (Prim-plan), ca şi în cazul în care pentru AF area mode (mod zonă AF) (A 101) este selectată opţiunea Auto (Automat), aparatul foto va selecta automat zona de focalizare (una din nouă) care conţine subiectul aflat cel mai aproape de aparatul foto.

C Fotografierea adecvată scenei

42

Modul bliţ în modul selector automat scenă

Pot fi aplicate setările pentru modul bliţ U (automat) (setare implicită) şi W (oprit) (A 28). • Dacă sunt aplicate setările U (Auto), aparatul foto va selectat automat setarea optimă pentru modul bliţ în modul scenă selectat. • Dacă sunt folosite setările W (oprit), bliţul nu se va declanşa, indiferent de condiţiile de fotografiere.

C

Funcţii restricţionate în modul selector automat scenă

• Zoomul digital nu este disponibil. • Butonul mod macro de pe selectorul multiplu (A 9, 31) nu este disponibil.


Fotografierea în modul scenă

Fotografierea în modul Food (Alimente) Utilizaţi acest mod la fotografierea alimentelor.

1

Apăsaţi pe butonul A în modul fotografiere, pentru a afişa meniul de selecţie al modului fotografiere şi apăsaţi pe selectorul multiplu pentru a selecta u (Alimente) (A 33).

Food

2

Apăsaţi pe selectorul multiplu H sau I pentru a selecta balansul de alb. • Apăsaţi H pentru a spori ponderea de roşu sau I pentru a spori ponderea de albastru. 11

3

Fotografierea adecvată scenei

• Modul macro (A 31) va fi activat dacă aparatul foto va face automat zoom la poziţia aflată la cea mai apropiată distanţă de la care aparatul poate focaliza.

Încadraţi fotografia. • Cea mai apropiată distanţă de la care aparatul poate focaliza diferă în funcţie de distanţa focală. La distanţa focală (poziţia de unghi larg înainte de pictograma G) unde pictograma F şi afişarea distanţei focale au culoarea verde, aparatul poate focaliza subiecţii aflaţi la distanţe de numai 4 cm faţă de obiectiv. La cea mai mare distanţă focală, aparatul foto poate focaliza subiecţi aflaţi la numai 3 cm de obiectiv.

11

• AF area mode (Mod zonă AF) este setat la Manual (A 101). Apăsaţi pe butonul k pentru a deplasa zona de focalizare. Folosiţi selectorul multiplu H, I, J sau K pentru a selecta zona de focalizare şi apoi apăsaţi din nou pe butonul k pentru a activa zona de focalizare selectată. • Setările autodeclanşator (A 30) şi compensare expunere (A 32) pot fi reglate în timp ce zona de focalizare este blocată.

43


Fotografierea în modul scenă

4

Apăsaţi pe declanşator pentru a fotografia. • Focalizarea este blocată prin apăsarea la jumătate a declanşatorului, iar fotografia va fi realizată când butonul declanşatorului este apăsat până la capăt. 1/125 F2.7 • Atunci când aparatul foto nu poate focaliza, zona de focalizare va lumina intermitent şi va avea culoarea roşie. Schimbaţi compoziţia şi apăsaţi din nou butonul declanşatorului până la jumătate.

Fotografierea adecvată scenei

B

Notă pentru modul Food (Alimente)

Modul bliţ este dezactivat. Pentru modul macro (A 31) este selectată opţiunea ON (Pornit).

C

44

Balansul de alb în modul Food (Alimente)

• Sporirea ponderii de roşu sau albastru va scădea intensitatea efectelor de lumină. • Modificarea balansului de alb în modul alimente nu va afecta balansul de alb din meniul de fotografiere (A 96). • Setările modului balans de alb aplicate în modul alimente sunt stocate în memoria aparatului foto chiar dacă acesta este oprit, şi sunt reaplicate la următoarea selecţie a modului alimente.


Fotografierea în modul scenă

Fotografierea pentru panoramă Aparatul focalizează pe subiectul din centrul cadrului. Folosiţi un trepied pentru a obţine rezultate optime.

1

Apăsaţi pe butonul A în modul fotografiere, pentru a afişa meniul de selecţie al modului fotografiere şi apăsaţi pe selectorul multiplu pentru a selecta p (Asistenţă panoramă) (A 33).

Panorama assist

2

Folosiţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege direcţia şi apăsaţi pe butonul k. • Selectaţi cum vor fi unite fotografiile în panorama completă; dreapta (I), stânga (J), sus (K) sau jos (L). • Pictograma de culoare galbenă care indică direcţia panoramei (I I) se va deplasa în direcţia în care apăsaţi, 11 iar pentru a selecta direcţia apăsaţi pe butonul k. În direcţia selectată va fi afişată o pictogramă de culoare albă care va indica direcţia panoramei (I). • Aplicaţi modul bliţ (A 28), autodeclanşator (A 30), modul macro (A 31) şi compensare expunere (A 32) în acest pas, dacă este necesar. • Apăsaţi pe butonul k pentru a reselecta direcţia.

3

Fotografierea adecvată scenei

• Pictogramele direcţie ale panoramei (I) sunt afişate pentru a arăta direcţia în care fotografiile vor fi unite.

Faceţi prima fotografie. • O treime din ultima fotografie realizată va fi afişată parţial transparent.

11

4

Faceţi următoarea fotografie. • Compuneţi următoarea fotografie astfel încât o treime din cadru să se suprapună peste fotografia anterioară. • Repetaţi până când aţi făcut numărul de fotografii necesar pentru a acoperi scena.

End

10

45


Fotografierea în modul scenă

5

Apăsaţi pe butonul k când fotografierea s-a terminat. • Aparatul revine la pasul 2.

End

Fotografierea adecvată scenei

B

7

Panorama Assist (Asistenţă panoramă)

• Înainte de a face prima fotografie trebuie să definiţi modul bliţ, modul autodeclanşator, modul macro şi modul compensare expunere. Acestea nu pot fi modificate după realizarea primei fotografii. Imaginile nu pot fi şterse, iar funcţia zoom nu poate fi folosită sau setările Image mode (Mod imagine) (A 94) nu mai pot fi modificate după realizarea primei fotografii. • Fotografierea seriei pentru panoramă este finalizată dacă funcţia de oprire automată (A 124) iniţiază modul veghe în timpul fotografierii. Este recomandată setarea unui interval de timp mai lung înainte ca funcţia de oprire automata să se activeze.

D

R Indicator

Dacă folosiţi modul asistenţă panoramă, toate fotografiile din panoramă vor avea aceeaşi expunere, balans de alb şi aceeaşi focalizare ca şi prima fotografie din panoramă. Când este realizată prima fotografie, indicatorul R este afişat pentru a indica blocarea expunerii, a balansului de alb şi a focalizării. End

D

10

Panorama Maker

Instalaţi Panorama Maker din pachetul software furnizat pe CD. Transferaţi fotografiile în computer (A 80) şi folosiţi Panorama Maker (A 83) pentru a le uni într-o singură panoramă.

D 46

Mai multe informaţii

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Denumirea fişierelor şi a dosarelor” (A 132).


Realizarea fotografiilor cu feţe zâmbitoare (Modul portret inteligent)

Utilizarea modului portret inteligent Cu setările implicite, aparatul foto va detecta figurile zâmbitoare folosind funcţia prioritate faţă şi va acţiona automat declanşatorul (funcţia Cronometru zâmbet). Funcţia estompare piele face ca pielea subiectului să pară mai netedă.

1

Intraţi în modul portret inteligent prin apăsarea butonului A în modul fotografiere şi selectaţi F (apăsaţi pe selectorul multiplu H sau I) şi apoi apăsaţi pe butonul k.

Smart portrait

• Este selectat modul portret inteligent.

2

Încadrarea unei fotografii.

3

Declanşatorul este eliberat automat. • Dacă aparatul foto detectează că figura încadrată cu o margine dublă zâmbeşte, funcţia Smile timer (Cronometru zâmbet) (A 48) va declanşa automat fotografierea. • Indicatorul luminos autodeclanşator (A 4) va lumina intermitent când aparatul foto detectează o faţă şi va pâlpâi imediat după ce declanşatorul este eliberat. De fiecare dată când declanşatorul este eliberat, aparatul foto va repeta fotografierea automată folosind funcţiile prioritate faţă şi detectare zâmbet. • De asemenea, declanşatorul poate fi acţionat şi prin apăsarea butonului. Dacă aparatul foto nu detectează nicio faţă, focalizarea se va face pe subiectul aflat în centrul cadrului. • Când declanşatorul este acţionat, aparatul foto va face ca pielea subiectului să pară mai fină, apoi va înregistra imaginea (Skin softening (Estompare piele) (A 48)).

4

Realizarea fotografiilor cu feţe zâmbitoare (Modul portret inteligent)

• Orientaţi aparatul foto către subiect. • Dacă aparatul foto detectează o faţă, zona de focalizare care conţine figura va fi afişată cu o margine galbenă dublă, iar când focalizarea este blocată, marginea dublă va deveni verde pentru o clipă. 1/250 F2.7 • Pot fi detectate până la trei chipuri. Atunci când aparatul foto detectează mai multe feţe, figura aflată cel mai aproape de centrul cadrului va fi încadrată de o margine dublă, iar celelalte vor fi încadrate de o margine simplă.

Terminarea fotografierii. • Pentru a finaliza fotografierea automată a feţelor zâmbitoare, opriţi aparatul sau selectaţi pentru Smile timer (Cronometru zâmbet) opţiunea Off (Oprit) sau apăsaţi pe butonul A şi selectaţi un alt mod de fotografiere.

47


Utilizarea modului portret inteligent

B

Funcţiile prioritate chip şi detectare figură zâmbitoare

• În anumite condiţii de fotografiere, feţele şi feţele zâmbitoare nu pot fi detectate corect. • Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Note referitoare la prioritate faţă” (A 104).

C

Oprirea automată şi utilizarea funcţiei Smile Timer (Cronometru zâmbet) (Mod veghe)

Când pentru Smile timer (Cronometru zâmbet) aţi selectat opţiunea On (Pornit), în următoarele condiţii funcţia de oprire automată (A 124) va închide aparatul foto dacă nu sunt efectuate operaţiuni. • Aparatul foto nu recunoaşte nici o faţă • Aparatul de fotografiat recunoaşte feţele, însă nu detectează o faţă zâmbitoare

C

Realizarea fotografiilor cu feţe zâmbitoare (Modul portret inteligent)

48

Funcţiile disponibile în modul portret inteligent

• Bliţul nu poate fi utilizat dacă pentru Blink proof (Ochi deschişi) este selectată opţiunea On (Pornit). Dacă pentru Blink proof (ochi deschişi) aţi selectat Off (Oprit), modul bliţ (A 28) se va schimba în U (automat) (alte setări pot fi selectate). • Valoarea definită pentru compensare expunere (A 32) poate fi modificată. • Dacă atât pentru Smile timer (Cronometru zâmbet) cât şi pentru Blink proof (Ochi deschişi) a fost selectată opţiunea Off (Oprit), atunci puteţi defini o valoare pentru autodeclanşator (A 30). • Modul macro nu poate fi folosit. • Zoomul digital nu este disponibil. • Apăsaţi pe butonul d pentru a afişa meniul F (portret inteligent) şi pentru a modifica setările pentru Image mode (Mod imagine), Skin softening (Estompare piele), Smile timer (Cronometru zâmbet) sau Blink proof (Ochi deschişi).

D

Mai multe informaţii

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Focalizarea automată” (A 25).

Meniul portret inteligent Meniul portret inteligent conţine următoarele opţiuni. Apăsaţi pe butonul d în modul portret inteligent pentru a afişa meniul portret inteligent şi utilizaţi selectorul multiplu pentru a modifica şi confirma setările. Image mode (Mod imagine) Puteţi defini Image mode (Mod imagine) (A 94). Schimbările făcute modului imagine se aplică tuturor modurilor de fotografiere (cu excepţia modului film). Skin softening (Estompare piele) Defineşte estomparea pielii. Când declanşatorul este acţionat, aparatul detectează maximum 3 feţe şi va procesa imaginea pentru a face ca pielea subiectului să pară mai fină, apoi va înregistra imaginea. Efectul acestei funcţii poate fi High (Ridicat), Normal (setare implicită) şi Low (Scăzut). Dacă este selectată opţiunea Off (Oprit), funcţia estompare piele este dezactivată. • Dacă funcţia estompare piele este activată, în timpul fotografierii pe monitor va fi afişată pictograma corespunzătoare setării curente (A 6). Dacă funcţia este dezactivată - Off (Oprit), nu este afişată pictograma setării curente. În plus, efectele folosirii funcţiei estompare piele nu pot fi previzualizate pe monitor în timpul fotografierii. Pentru a confirma, vizualizaţi fotografiile după fotografiere.


Utilizarea modului portret inteligent Smile timer (Cronometru zâmbet) • On (Activat) (setare implicită): dintre feţele detectate, dacă un zâmbet este detectat pe faţa încadrată cu o margine dublă, aparatul de fotografiat va acţiona automat declanşatorul. • Off (Oprit): aparatul foto nu va acţiona automat declanşatorul folosind temporizatorul de zâmbet; declanşatorul va fi eliberat numai prin apăsarea pe buton. • Dacă funcţia de temporizare zâmbet este activată, în timpul fotografierii vor fi afişate setările curente (A 6). Dacă funcţia este dezactivată - Off (Oprit), nu este afişată pictograma setării curente. Blink proof (Ochi deschişi)

B

Note privind funcţia Skin Softening (Estompare piele)

• Dacă fotografiaţi folosind funcţia estompare piele, timpul necesar salvării imaginii creşte uşor. • În funcţie de condiţiile de fotografiere, chiar dacă aparatul foto detectează o faţă pe monitor în momentul fotografierii, este posibil ca efectele funcţiei estompare piele să nu fie vizibile, iar anumite zone, altele decât faţa, pot fi procesate. Dacă nu obţineţi rezultatul dorit, selectaţi pentru Skin softening (Estompare piele) opţiunea Off (Oprit) şi fotografiaţi din nou. • Selectarea nivelului efectului de estompare aplicat nu poate fi definită dacă folosiţi modurile scenă portret sau portret de noapte. • Efectul de estompare a pielii poate fi aplicat şi după realizarea fotografiei (A 72).

Realizarea fotografiilor cu feţe zâmbitoare (Modul portret inteligent)

Dacă este activată, On (Activat), declanşatorul este eliberat de două ori de fiecare dată când se face o fotografie; aparatul va selecta o imagine în care ochii subiectului sunt deschişi şi o va salva. • Mesajul din dreapta va fi afişat pe ecran câteva secunde în timp ce aparatul înregistrează o imagine în care cineva a clipit. A blink was detected in the • Dacă această funcţie este activată - On (Activat), nu picture just taken. puteţi utiliza bliţul. • Setarea implicită este Off (Pornit). • Dacă funcţia ochi deschişi este activată, în timpul fotografierii vor fi afişate setările curente (A 6). Dacă funcţia este dezactivată - Off (Oprit), nu este afişată pictograma setării curente.

49


Mai multe despre redare/editarea folosind aparatul foto

Vizualizarea mai multor fotografii: redarea miniaturilor Rotiţi butonul control zoom spre f (h) în modul redare cadru întreg (A 26) pentru a afişa fotografiile în „foi de contact” cu miniaturile imaginilor.

1/ 10

Următoarele operaţiuni sunt disponibile când sunt afişate miniaturile. Operaţie

Mai multe despre redare/editarea folosind aparatul foto

50

Utilizaţi

A

Descriere

Selectarea fotografiilor

Apăsaţi pe selectorul multiplu H, I, J sau K.

Creşterea numărului de miniaturi afişate/ aplicarea afişării calendar

f (h)

Rotiţi butonul control zoom în direcţia f (h) pentru a creşte numărul de miniaturi afişate: 4 ➝ 9 ➝16. Rotiţi butonul control zoom spre f (h) în afişarea cu 16 miniaturi pentru a aplica afişarea – calendar(A 51), iar fotografiile vor putea fi găsite în funcţie de data la care au fost realizate. Rotiţi butonul control zoom spre g (i) pentru a reveni la afişarea miniaturilor.

Scăderea numărului de fotografii afişate

g (i)

Rotiţi butonul control zoom în direcţia g (i) pentru a micşora numărul de miniaturi afişate: 16 – ➝ 9 ➝4. Rotiţi spre g (i) în afişarea a 4 miniaturi pentru a reveni în modul redare cadrul întreg.

Anularea redării miniaturilor

k

9

Apăsaţi pe butonul k.

26

Apăsaţi pe butonul A sau pe butonul de declanşare.

26

A Comutarea în modul fotografiere

C

Afişarea modului redare miniaturi

Când sunt selectate fotografiile pentru care setările Print set (Set imprimare) (A 90) şi Protect (Protecţie) (A 109) au fost configurate, vor fi afişate pictogramele din figura din dreapta. Filmele sunt afişate sub forma unor cadre de film.

Pictogramă protejare Pictogramă set imprimare 1/ 10

Cadre film


Vizualizarea mai multor fotografii: redarea miniaturilor

C

Afişarea miniaturilor în modul sortare automată şi fotografii favorite

• Dacă miniaturile sunt afişate în modul sortare automată (A 56), pictograma categorie pentru fotografiile respective va fi afişată în colţul din dreapta sus al ecranului. • Dacă miniaturile sunt afişate în modul fotografii favorite (A 59), pictograma categorie pentru fotografii favorite va fi afişată în colţul din dreapta sus al ecranului.

1/ 3

Afişare calendar

Operaţie

Utilizaţi

Selectarea unei date Revenirea în modul redare cadru întreg

k

Revenirea la redarea miniaturilor

g (i)

B

A

Descriere

Apăsaţi pe selectorul multiplu H, I, J sau K.

9

Prima fotografie realizată la data selectată va fi afişată în modul cadru întreg.

26

Rotiţi butonul de zoom spre g (i).

50

Note privind afişarea calendar

• Fotografiile realizate înainte de definirea datei şi a orei sunt recunoscute în afişarea calendar ca fiind realizate la 01/01/2009. • Butoanele l şi d nu sunt disponibile în afişarea calendar.

D

Mai multe despre redare/editarea folosind aparatul foto

Rotiţi butonul control zoom spre f (h) când fotografiile sunt afişate in modul redare cu 16 miniaturi (A 50) pentru a trece în modul afişare calendar. Selectarea unei date afişează prima fotografie făcută la 18 data respectivă în modul redare cadru întreg. Datele la care fotografiile au fost realizate sunt subliniate cu galben. Următoarele operaţiuni sunt disponibile în modul afişare calendar.

Mod listare după dată

Numai fotografiile realizate la aceeaşi dată pot fi redate în modul listare după dată (A 53). De asemenea, operaţiunile din meniul de redare (A 55) sunt disponibile numai pentru fotografiile realizate la datele selectate.

51


Să privim mai atent: zoom redare Rotind butonul control zoom spre g (i) în timpul modului redare cadru întreg (A 26), fotografia curentă va fi mărită, iar centrul fotografiei va fi afişat pe monitor. Ghidajul din dreapta jos arată ce porţiune a fotografiei este mărită. Următoarele operaţiuni sunt disponibile în timp ce fotografiile sunt mărite. Operaţie Mărire Micşorare

Utilizaţi g (i) f (h)

Raportul de mărire scade de fiecare dată când butonul de zoom este rotit spre f (h). Când factorul de mărire ajunge – la valoarea 1×, afişajul revine la modul de redare cadru întreg.

Vizualizarea altei zone din fotografie Mai multe despre redare/editarea folosind aparatul foto

52

Comutarea în modul redare cadru întreg Decuparea fotografiilor

A

Descriere Raportul de mărire creşte de fiecare dată când butonul – control zoom este rotit spre g (i), până la un maxim de 10×.

k d

Apăsaţi pe selectorul multiplu H, I, J sau K pentru a deplasa zona de afişare spre alte zone ale fotografiei.

9

Apăsaţi pe butonul k.

26

Apăsaţi pe butonul d pentru a decupa fotografia curentă la dimensiunea vizibilă pe monitor.

74

Apăsaţi pe butonul A sau pe butonul de declanşare.

26

A Comutarea în modul fotografiere

Fotografii realizate cu Face Priority (Prioritate faţă) La creşterea raportului de mărire (zoom redare) al unei fotografii realizate folosind funcţia prioritate faţă (A 103), prin rotirea butonului control zoom spre g (i), imaginea va fi mărită astfel încât faţa detectată la momentul fotografierii să fie în centrul monitorului (sunt excluse fotografiile realizate folosind funcţiile Continuous (mod fotografii în rafală), BSS (Selector cea mai bună fotografie) şi Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) (A 98)). • Dacă au fost detectate mai multe feţe, imaginea va fi mărită cu faţa pe care s-a realizat focalizarea în centrul monitorului. Apăsaţi pe selectorul multiplu rotativ H, I, J sau K pentru a afişa celelalte feţe detectate. • Când butonul control zoom este rotit în direcţia g (i) sau f (h) pentru a regla raportul de zoom, în centrul monitorului este afişat mai degrabă centrul imaginii (afişare zoom normal redare), decât faţa respectivă.


Vizualizarea imaginilor după dată (modul listare după dată) În modul C listare după dată, puteţi reda numai imaginile realizate în aceeaşi dată. În modul redare cadru întreg, ca şi în modul normal de redare, fotografiile pot fi vizualizate ca miniaturi, afişajul fotografiei poate fi mărit, fotografiile pot fi editate, iar filmele pot fi redate. Apăsând pe butonul d pentru a afişa „Meniuri List by Date (listare după dată)” (A 55), puteţi şterge toate fotografiile realizate la aceeaşi dată, vizualiza o prezentare de diapozitive cu fotografiile având aceeaşi dată şi puteţi defini o ordine de imprimare sau proteja toate fotografiile având aceeaşi dată.

Selectarea unei date în modul List by Date (listare după dată)

1

Apăsaţi pe butonul c în modul redare, pentru a afişa meniul de selecţie a modului redare şi apăsaţi pe selectorul multiplu H sau I pentru a selecta C, iar apoi apăsaţi pe butonul k.

List by date

2

Selectaţi data dorită.

List by date

• Aparatul foto afişează până la 29 de date. Dacă există fotografii pentru mai mult de 29 de date, toate fotografiile salvate înainte de cele mai recente 29 de date vor fi afişate împreună ca Others (Altele).

• La apăsarea butonului k, prima fotografie realizată la data selectată va fi afişată în modul redare cadru întreg. • Selectaţi imaginile şi apăsaţi pe butonul k pentru a sorta fotografiile afişate în dosarul favorite (A 61). • Rotiţi butonul de zoom spre f (h) în modul redare cadru întreg pentru a reveni la ecranul listare după dată.

B

15/11/2009

3

10/11/2009

2 40

Others

15/11/2009 15:30 0003.JPG

3

3

Mai multe despre redare/editarea folosind aparatul foto

• Vor fi afişate datele pentru care există fotografii.

Note referitoare la modul List by Date (listare după dată)

• În modul de listare după dată pot fi afişate până la 9.000 fotografii. Dacă există mai multe fotografii, „*” este afişat lângă număr. • Fotografiile realizate înainte de definirea datei şi a orei sunt recunoscute ca fiind realizate la 01/01/ 2009.

53


Vizualizarea imaginilor după dată (modul listare după dată)

Utilizarea modului List by Date (listare după dată) În ecranul de listare după dată, sunt disponibile următoarele operaţiuni. Operaţie

Utilizaţi

Apăsaţi pe selectorul multiplu H sau I pentru a selecta o dată.

Selectarea datei

Mai multe despre redare/editarea folosind aparatul foto

54

Comutarea în modul redare cadru întreg

k

Ştergerea fotografiilor

l

Meniul vizualizare listă după dată Schimbarea modului de redare

d c

A

Descriere 9

Apăsaţi pe butonul k pentru a afişa prima fotografie făcută în data selectată. Rotiţi butonul de zoom spre f (h) în modul 26 redare cadru întreg pentru a reveni la ecranul listare după dată. Apăsaţi pe butonul l pentru a şterge toate fotografiile efectuate la data selectată. Alegeţi Yes 26 (Da) din dialogul de confirmare care va fi afişat. Apăsaţi pe butonul d pentru afişarea meniului 55 de listare după dată. Apăsaţi pe butonul c pentru a afişa meniul de selectare a modul redare.

8

Apăsaţi pe butonul A sau pe butonul de declanşare.

26

A Comutarea în modul fotografiere


Vizualizarea imaginilor după dată (modul listare după dată)

Meniuri List by Date (listare după dată) Apăsaţi pe butonul d în modul de listare după dată pentru a efectua următoarele operaţii pentru fotografiile realizate la data specificată. Quick retouch (Retuşare rapidă)* D-lighting (luminozitate imagine)* Skin softening (Estompare piele)* Print set (Set imprimare) Slide show (Diapozitive) Delete (Ştergere) Protect (Protecţie) Rotate image (Rotire fotografie)* Small picture (Imagine mică)* Voice memo (Notă vocală)* * Numai în timpul redării cadru întreg

➝A 70 ➝A 71 ➝A 72 ➝A 90 ➝A 108 ➝A 109 ➝A 109 ➝A 110 ➝A 73 ➝A 66 Mai multe despre redare/editarea folosind aparatul foto

Când se apasă pe butonul d în ecranul de listare după dată (A 53), opţiunile pot fi aplicate tuturor fotografiilor făcute la aceeaşi dată sau toate fotografiile făcute la aceeaşi dată pot fi şterse. Pentru a aplica separat opţiunile fotografiilor sau pentru a selecta separat fotografiile pentru a fi şterse, afişaţi o fotografie în cadru întreg şi apăsaţi pe butonul d.

55


Căutarea imaginilor în modul sortare automată În timpul fotografierii, fotografiile şi filmele vor fi sortate automat în oricare dintre dosarele următoare. Dacă modul sortare automată F este selectat, puteţi vizualiza fotografiile şi filmele selectând dosarului în care au fost sortate la fotografiere. a Smile (Zâmbet)

Y Portraits (Portret)

u Food (Alimente)

U Landscape (Peisaj)

V Dusk to dawn (Din seară până-n zori)

D Close-ups (Prim-planuri)

D Movie (Film)

X Retouched copies (Copii retuşate)

W Other scenes (Alte scene)

În modul redare cadru întreg, ca şi în modul normal de redare, pot fi afişate modurile redare miniaturi şi redare calendar, fotografiile afişate, mărite şi editate, iar filmele pot fi redate. De asemenea, fotografiile pot fi sortate în dosare. Apăsând pe butonul d pentru a afişa „Meniul sortare automată” (A 58), puteţi şterge toate fotografiile din acelaşi dosar, puteţi vizualiza o prezentare de diapozitive cu fotografiile din acelaşi dosar şi puteţi defini o ordine de imprimare sau proteja toate fotografiile din acelaşi dosar.

Afişarea fotografiilor în modul sortare automată Mai multe despre redare/editarea folosind aparatul foto

56

1

Apăsaţi pe butonul c în modul redare, pentru a afişa meniul de selecţie a modului redare şi apăsaţi pe selectorul multiplu H sau I pentru a selecta F, iar apoi apăsaţi pe butonul k.

Auto sort

Este afişată o listă cu categorii.

2

Selectaţi o categorie cu sortate automată.

Portraits

• Pentru mai multe informaţii despre funcţia sortare automată categorii, consultaţi „Categorii şi conţinut” (A 57).

• Apăsaţi k pentru afişa fotografiile din dosarul selectat în modul redare cadru întreg. • Pictograma categoriei redate în prezent va fi afişată în colţul din dreapta sus al ecranului. • Selectaţi imaginile şi apăsaţi pe butonul k pentru a sorta fotografiile afişate în dosarul favorite (A 61).

15/11/2009 15:30 0004.JPG

1

4


Căutarea imaginilor în modul sortare automată

Categorii şi conţinut Nume dosar a Smile (Zâmbet)

Y Portraits (Portret)

U Landscape (Peisaj) V Dusk to dawn (Din seară până-n zori) D Close-ups primplanuri

D Movie (Film) X Retouched copies (Copii retuşate) W Other scenes (Alte scene)

Fotografiile editate (A 68). Toate fotografiile care nu sunt incluse în alte dosare.

* Sunt incluse fotografiile realizate în modul scenă Scene auto selector (Selector automat scene) (A 41).

B

Note privind modul sortare automată

• În modul sortare automată, în fiecare dosar pot fi adăugate maximum 999 de fişiere cu fotografii şi filme. Dacă respectivul dosar conţine deja 999 de fotografii, noile fotografii sau filme nu mai pot fi adăugate sau afişate în modul sortare automată. Afişaţi fotografiile şi filmele care nu au putut fi adăugate într-un dosar folosind modul de redare normal (A 26) sau modul listare după dată (A 53). • Fotografiile sau filmele copiate din memoria internă sau de pe cardul de memorie (A 110) nu pot fi afişate în modul sortare automată. • Fotografiile sau filmele înregistrate cu o altă cameră decât COOLPIX S570 nu pot fi afişate în modul sortare automată.

Mai multe despre redare/editarea folosind aparatul foto

u Food (Alimente)

Descriere Fotografiile realizate în modul portret inteligent (A 47) cu funcţia de temporizare a zâmbetului activată - On. Fotografiile realizate în modul A (automat) (A 20) utilizând funcţia prioritate faţă (A 103). Fotografii realizate în modul scenă Portrait (Portret)*, Night portrait (Portret de noapte)*, Party/indoor (Petrecere/interior) şi Backlight (Iluminare fundal)* (A 33). Fotografiile realizate în modul portret inteligent (A 47) cu funcţia de temporizare a zâmbetului dezactivată - Off. Fotografiile realizate în modul scenă Landscape (Peisaj)* (A 33). Fotografii realizate în modurile scenă Night landscape (Peisaj de noapte)*, Sunset (Asfinţit), Dusk/dawn (Înserare/zori) sau Fireworks show (Spectacol de artificii) (A 33). Fotografiile realizate în modul A (automat) utilizând macro (A 31). Fotografiile realizate în modul scenă Close-up (primplan)* (A 33). Fotografiile realizate în modul scenă Food (Alimente) (A 43) (A 33). Filme înregistrate în modul film (A 75).

57


Căutarea imaginilor în modul sortare automată

Utilizarea modului sortare automată În ecranul de listare după categorie, sunt disponibile următoarele operaţiuni. Operaţie

Utilizaţi

Apăsaţi pe selectorul multiplu H, I, J sau K pentru a selecta dosarul.

9

k

Apăsaţi pe butonul k pentru a afişa prima fotografie din dosarul selectat.

26

Ştergerea fotografiilor

l

După selectarea unei categorii, apăsaţi pe butonul l şi pe ecran va fi afişat un dialog de confirmare. Selectaţi Yes (Da) şi apăsaţi pe butonul k pentru a şterge toate fotografiile sortate în categoria respectivă.

26

Schimbarea modului de redare

c

Apăsaţi pe butonul c pentru a afişa meniul de selectare a modul redare.

8

Apăsaţi pe butonul A sau pe butonul de declanşare.

26

Selectarea numelui dosarului Comutarea în modul redare cadru întreg

Mai multe despre redare/editarea folosind aparatul foto

58

A

Descriere

A Comutarea în modul fotografiere

Meniul sortare automată Apăsaţi pe butonul d în modul redare cadru întreg sau în modul afişare miniaturi din modul sortare automată, pentru a afişa următoarele meniuri. Quick retouch (Retuşare rapidă) D-Lighting Skin softening (Estompare piele) Print set (Set imprimare) Slide show (Diapozitive) Delete (Ştergere) Protect (Protecţie) Rotate image (Rotire fotografie) Small picture (Imagine mică) Voice memo (Notă vocală)

➝A 70 ➝A 71 ➝A 72 ➝A 90 ➝A 108 ➝A 109 ➝A 109 ➝A 110 ➝A 73 ➝A 66


Sortarea fotografiilor favorite (modul fotografii favorite) Fotografiile pot fi adăugate în dosarul favorite sortate în funcţie de fiecare eveniment, de exemplu călătorie sau nuntă. După ce fotografiile sunt adăugate în directorul favorite, numai fotografiile din directorul selectat pot fi redate. O fotografie poate fi adăugată în mai multe dosare.

Procedura de sortare/redare Pregătirea dosarelor favorite (A 60)

Redarea fotografiilor (Redă fotografiile dorite pentru a le putea adăuga în modul redare (A 26), listare după dată (A 53) sau în modul sortare automată (A 56)).

Vizualizarea fotografiilor din dosarele favorite (A 62)

Mai multe despre redare/editarea folosind aparatul foto

Sortarea fotografiilor în dosarele favorite (A 61)

59


Sortarea fotografiilor favorite (modul fotografii favorite)

Pregătirea dosarelor favorite (definirea pictogramelor) Schimbarea afişării pictogramelor pentru dosarele favorite vă permite să vizualizaţi ce fotografii au fost adăugate într-un dosar cu fotografii favorite. Pictogramele pot fi din nou modificate şi după adăugarea fotografiilor în dosare.

1

Apăsaţi pe butonul c în modul redare, pentru a afişa meniul de selecţie a modului redare şi apăsaţi pe selectorul multiplu H sau I pentru a selecta h, iar apoi apăsaţi pe butonul k.

Favorite pictures

• Este afişată o listă cu dosarele favorite.

2

Selectaţi dosarul favorit şi apăsaţi pe butonul d.

Favorite pictures

• Este afişată ecranul de selectare a pictogramei. Mai multe despre redare/editarea folosind aparatul foto

60

Choose icon

3

Folosiţi selectorul multiplu J sau K pentru a selecta culoarea pictogramei şi apăsaţi pe butonul k.

Choose icon

Back

4

Folosiţi H, I, J sau K pentru a selecta o pictogramă şi apăsaţi pe butonul k.

Choose icon

• Pictograma va fi modificată, iar afişajul monitorului va reveni la ecranul cu lista dosarelor favorite. Back

B

Pictograme pentru dosarul favorite

• Selectaţi separat pictogramele dosarelor favorite, pentru memoria internă şi pentru fiecare card de memorie utilizat. • Scoateţi cardul de memorie din aparatul foto pentru a schimba pictogramele dosarului cu fotografii favorite din memoria internă. • Când fotografiile favorite stocate în memoria internă sau pe cardul de memorie sunt redate fără selectarea unei pictograme, pictogramele sunt afişate ca numere (setare implicită).


Sortarea fotografiilor favorite (modul fotografii favorite)

Sortarea fotografiilor în dosarele favorite Fotografiile pot fi adăugate şi sortate în dosare favorite. Adăugarea fotografiilor permite o căutare mai simplă şi mai rapidă.

1

Redarea fotografiilor în modul redare (A 26), listare după dată (A 53) sau în modul sortare automată (A 56).

2

Selectaţi fotografia favorită şi apăsaţi pe butonul k.

15/11/2009 15:30 0004.JPG

• Selectaţi modul redare cadru întreg şi apăsaţi pe butonul k. • Se afişează ecranul de selectare a dosarelor favorite. 4

3

Folosiţi selectorul multiplu pentru a selecta dosarul favorite în care doriţi să adăugaţi fotografia şi apăsaţi pe butonul k.

4

Favorite pictures

Back

B

Add

Note privind adăugarea fotografiilor favorite

• Un dosar cu fotografii favorite poate conţine maximum 200 de fotografii. • Dacă fotografia selectată a fost deja adăugată în dosarul favorite, caseta de validare de pe dosarul selectat va avea o bifă (w). • O fotografie poate fi adăugată în mai multe dosare favorite. • Când fotografiile sunt adăugate într-un dosar favorit, acestea nu sunt copiate fizic (A 132) sau mutate dintr-un dosar în care acestea au fost iniţial înregistrate (A 65). • Filmele nu pot fi adăugate în dosarele favorite.

D

Mai multe despre redare/editarea folosind aparatul foto

• Fotografiile sunt adăugate în dosarul favorit selectat.

Mai multe informaţii

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Scoaterea fotografiilor din favorite” (A 62).

61


Sortarea fotografiilor favorite (modul fotografii favorite)

Vizualizarea fotografiilor din dosarele favorite În h modul redare fotografii favorite, dosarul Favorite cu fotografii poate fi selectat şi afişat. În modul redare cadru întreg, ca şi în modul normal de redare, pot fi afişate modurile redare miniaturi şi redare calendar, fotografiile afişate, mărite şi editate, iar filmele pot fi redate. Apăsând pe d în modul redare cadru întreg sau în modul afişare miniaturi, puteţi afişa meniul de redare fotografii favorite (A 64), din care puteţi selecta fotografiile realizate într-o anumită dată pentru a le vedea într-o prezentare de diapozitive, pentru a crea un set de imprimare sau pentru a le proteja, etc.

1

Apăsaţi pe butonul c în modul redare, pentru a afişa meniul de selecţie a modului redare şi apăsaţi pe selectorul multiplu H sau I pentru a selecta h, iar apoi apăsaţi pe butonul k.

Favorite pictures

• Este afişată o listă cu dosarele favorite.

2

Favorite pictures

Mai multe despre redare/editarea folosind aparatul foto

Choose icon

• Apăsaţi k pentru afişa fotografiile din dosarul selectat în modul redare cadru întreg. • Pictograma dosarului favorit redat în prezent va fi afişată în colţul din dreapta sus al ecranului.

15/11/2009 15:30 0004.JPG

4

4

Scoaterea fotografiilor din favorite Pentru a scoate fotografiile din dosarul cu fotografii favorite, fără a şterge fotografiile, respectaţi indicaţiile de mai jos. Apăsaţi pe butonul k în modul afişare cadru întreg, în pasul 2 de mai sus, şi va fi afişat ecranul de eliminare a fotografiilor favorite. Selectaţi Yes (Da) şi apăsaţi pe butonul k pentru a elimina fotografia. Pentru a anula, selectaţi No (Nu).

B 62

Selectaţi un dosar Favorit.

Remove this picture from favorites?

No Yes

Note privind ştergerea

Ştergerea unei fotografii favorite în timpul redării, va şterge şi fişierul original înregistrat în dosarul cu favorite (A 65).


Sortarea fotografiilor favorite (modul fotografii favorite)

Utilizarea modului fotografii favorite În ecranul de listare dosare favorite, sunt disponibile următoarele operaţiuni. Operaţie

Utilizaţi

Selectaţi dosarul cu favorite

Descriere

A

Apăsaţi pe selectorul multiplu H, I, J sau K.

9

k

Apăsaţi pe butonul k pentru a afişa prima fotografie din dosarul cu favorite.

26

Ştergerea fotografiilor

l

Toate fotografiile înregistrate în dosarul selectat vor fi şterse. Selectaţi Yes (Da) şi apăsaţi pe butonul k pentru a şterge toate fotografiile sortate în dosarul cu favorite.

26

d

Schimbarea pictogramei dosarului cu fotografii favorite.

60

c

Apăsaţi pe butonul c pentru a afişa meniul de selectare a modul redare.

8

Apăsaţi pe butonul A sau pe butonul de declanşare.

26

Schimbarea pictogramei dosarului cu fotografii favorite Schimbarea modului de redare

A Comutarea în modul fotografiere

Mai multe despre redare/editarea folosind aparatul foto

Comutarea în modul redare cadru întreg

63


Sortarea fotografiilor favorite (modul fotografii favorite)

Meniul fotografii favorite Apăsaţi pe butonul d în modul redare cadru întreg sau în modul afişare miniaturi din modul redare fotografii favorite, pentru a afişa următoarele meniuri. Quick retouch (Retuşare rapidă) D-lighting (luminozitate imagine) Skin softening (Estompare piele) Print set (Set imprimare) Slide show (Diapozitive) Delete (Ştergere) Protect (Protecţie) Rotate image (Rotire fotografie) Small picture (Imagine mică) Voice memo (Notă vocală) Mai multe despre redare/editarea folosind aparatul foto

64

➝A 70 ➝A 71 ➝A 72 ➝A 90 ➝A 108 ➝A 109 ➝A 109 ➝A 110 ➝A 73 ➝A 66


Sortarea fotografiilor favorite (modul fotografii favorite)

C

Adăugarea/vizualizarea fotografiilor favorite

Când fotografiile sunt adăugate într-un dosar favorit, acestea nu sunt copiate fizic sau mutate dintrun dosar în care acestea au fost iniţial înregistrate (A 132). Numai denumirea fişierelor fotografiilor este adăugată în dosarele favorite. În modul fotografii favorite, sunt redate fotografiile al căror numele de fişier a fost adăugat în dosarul favorit. Ştergerea unei fotografii favorite în timpul redării (A 26, 63, 109), va şterge şi fişierul original înregistrat în dosarul cu favorite.

Adăugarea la favorite Dosarul favorite 1

Memoria internă şi cardul de memorie 0001.JPG

0002.JPG

Adăugare nume fişier

0001.JPG 0002.JPG 0003.JPG

0003.JPG

0004.JPG

Dosarul favorite 2 0001.JPG 0004.JPG

Redare fotografii favorite 0001.JPG

Dosarul favorite 1 0002.JPG 0001.JPG 0002.JPG 0003.JPG

Apelare fişier

Memoria internă sau cardul de memorie

Redare

Mai multe despre redare/editarea folosind aparatul foto

Adăugare nume fişier

0003.JPG

65


Note vocale: înregistrare şi redare Folosiţi microfonul încorporat al aparatului foto pentru a înregistra note vocale pentru fotografii.

Înregistrarea notelor vocale

1

Afişaţi fotografia dorită din modul redare cadru întreg (A 26) sau în modul afişare miniaturi (A 50) şi apăsaţi pe butonul d. • Se afişează meniul de redare.

2

Folosiţi selectorul multiplu pentru a selecta E Voice memo (Notă vocală) şi apăsaţi pe butonul k. • Este afişat ecranul pentru înregistrarea notelor vocale.

Mai multe despre redare/editarea folosind aparatul foto

3

66

Delete Protect Rotate image Small picture Voice memo Exit

Pentru a înregistra o notă vocală, ţineţi apăsat butonul k. • Înregistrarea se termină după cca. 20 de secunde sau în momentul în care butonul k este eliberat. • Nu atingeţi microfonul încorporat în timpul înregistrării. • În timpul înregistrării, o şi p luminează intermitent pe monitor. • Când înregistrarea se încheie, este afişat ecranul pentru notele vocale. Pentru redarea unei note vocale, urmaţi instrucţiunile din pasul 3 „Redarea notelor vocale” (A 67). • Înainte şi după ce înregistraţi o notă vocală, apăsaţi pe butonul d pentru a reveni la modul redare cadru întreg.

D

Playback menu

Back

Mai multe informaţii

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Denumirea fişierelor şi a dosarelor” (A 132).

20s

17s


Note vocale: înregistrare şi redare

Redarea notelor vocale Fotografiile pentru care au fost înregistrate note vocale sunt indicate prin p în modul redare cadru întreg.

1

Afişaţi fotografia dorită din modul redare cadru întreg (A 26) sau în modul afişare miniaturi (A 50) şi apăsaţi pe butonul d.

15/11/2009 15:30 0004.JPG

• Se afişează meniul de redare. 4/

2

Folosiţi selectorul multiplu pentru a selecta E Voice memo (Notă vocală) şi apăsaţi pe butonul k. • Este afişat ecranul pentru redarea notelor vocale.

Playback menu Delete Protect Rotate image Small picture Voice memo Exit

Pentru a asculta o notă vocală, apăsaţi pe butonul k. • Redarea se încheie în momentul terminării notei vocale sau când apăsaţi din nou pe butonul k. • Folosiţi butoanele control zoom, g sau f, pentru a regla volumul. • Înainte şi după redarea unei note vocale, apăsaţi pe butonul d pentru a reveni la modul redare cadru întreg.

6s

Back

Ştergerea notelor vocale Selectaţi o fotografie cu o notă vocală şi apăsaţi pe butonul l. Folosiţi selectorul multiplu pentru a selecta w şi apăsaţi pe butonul k. Va fi ştearsă doar nota vocală.

B

Erase 1 image?

No Yes

Mai multe despre redare/editarea folosind aparatul foto

3

4

Note vocale

• Când o fotografie cu notă vocală ataşată este ştearsă, atât fotografia cât şi nota vocală sunt şterse. • Dacă fotografia are deja o notă vocală, aceasta trebuie ştearsă înainte de a putea înregistra una nouă. • COOLPIX S570 nu poate asocia o notă muzicală unei fotografii înregistrate cu alte aparate foto.

67


Editarea fotografiilor Folosiţi COOLPIX S570 pentru a edita fotografiile în aparatul foto şi pentru a le salva ca fişiere separate (A 132). Următoarele funcţii de editare descrise mai jos sunt disponibile. Funcţie de editare

Descriere

Quick retouch (Retuşare rapidă) (A 70)

Creează uşor copii retuşate, în care contrastul şi saturaţia au fost îmbunătăţite.

D-Lighting (A 71)

Creaţi o copie a fotografiei curente cu luminozitatea şi contrastul îmbunătăţite, cu zonele întunecate ale fotografiei luminate.

Skin softening (Estompare piele) (A 72)

Face ca pielea subiectului să pară mai netedă.

Small picture (imagine mică) (A 73)

Creaţi copii de dimensiuni mici ale fotografiilor potrivite pentru folosirea pe pagini de internet sau ca ataşamente de e-mail.

Crop (Decupare) (A 74)

Măriţi fotografia sau îmbunătăţiţi compoziţia acesteia şi creaţi o copie ce conţine numai porţiunea vizibilă pe monitor.

C Mai multe despre redare/editarea folosind aparatul foto

68

Note privind editarea fotografiilor în aparatul foto

• Fotografiile realizate folosind pentru Image mode (mod imagine) opţiune P 16:9 (3968) (A 94) nu pot fi editate. • Este posibil ca funcţiile de editare ale COOLPIX S570 să nu fie disponibile pentru fotografiile făcute cu alte modele de aparate foto digitale decât COOLPIX S570 . • Dacă în imagine nu a putut fi detectată nicio faţă, imaginea va putea fi editată cu funcţia estompare piele (A 72). • Dacă o copie a fotografiei create folosind COOLPIX S570 este vizualizată pe un alt tip de aparat foto digital, e posibil ca fotografia sa nu poată fi afişată sau să nu poată fi transferată pe un computer. • Funcţiile de editare nu sunt disponibile când nu e suficient spaţiu în memoria internă sau pe cardul de memorie.

C

Restricţii la editarea fotografiilor

La editarea fotografiilor create prin editare se aplică următoarele limitări. Copii create de: Quick retouch (Retuşare rapidă) D-Lighting

Pot fi create de: Pot fi utilizate funcţiile de estompare piele, imagine mică sau decupare. Funcţiile Quick retouch (retuşare rapidă) şi D-Lighting nu pot fi utilizate împreună.

Skin softening (Estompare piele)

Funcţiile retuşare rapidă, D-Lighting, imagine mică şi decupare pot fi utilizate.

Small picture (imagine mică) Crop (Decupare)

Alte funcţii suplimentare nu pot fi utilizate.

• Pe copiilor create utilizând funcţiile de editare, nu pot fi editate din nou folosind aceeaşi funcţie de editare. • Pentru a utiliza o funcţie de editare împreună cu funcţiile imagine mică sau decupare, utilizaţi mai întâi cealaltă funcţie de editare, iar apoi folosiţi funcţiile imagine mică şi decupare pentru ultima editare efectuată pe imaginea respectivă. • Fotografiile realizate folosind funcţia estompare piele pot fi editate folosind această funcţie.


Editarea fotografiilor

D

Fotografii originale şi copii editate

• Copiile create cu funcţiile de editare nu sunt şterse dacă fotografiile originale sunt şterse. Fotografiile originale nu sunt şterse în cazul în care copiile create cu funcţiile de editare sunt şterse. • Copiile editate sunt salvate cu aceeaşi dată şi oră ca şi originalul. • Setările Print set (set imprimare) (A 90) şi Protect (Protecţie) (A 109) configurate pentru fotografiile originale nu sunt reflectate în copiile editate.

Mai multe despre redare/editarea folosind aparatul foto

69


Editarea fotografiilor

Creşterea contrastului şi a saturaţiei: Quick retouch (Retuşare rapidă) Funcţia retuşare rapidă poate fi utilizată pentru a crea uşor copii retuşate, în care contrastul şi saturaţia au fost îmbunătăţite. Copiile create cu funcţia retuşare rapidă sunt salvate ca fişiere separate.

1

Selectaţi fotografia dorită în modul de redare cadru întreg (A 26) sau în modul redare miniaturi (A 50) şi apăsaţi pe butonul d. • Se afişează meniul de redare.

2

Folosiţi selectorul multiplu pentru a selecta opţiunea k Quick retouch (Retuşare rapidă) şi apăsaţi pe butonul k. • Versiunea originală este afişată în partea stângă, iar versiunea editată va fi afişată în partea dreaptă.

Mai multe despre redare/editarea folosind aparatul foto

3

Quick retouch D-Lighting Skin softening Print set Slide show Exit

Quick retouch

• Este creată o copie nouă, retuşată. • Pentru anulare, apăsaţi pe butonul d.

Normal Back

• Copiile create folosind funcţia retuşare rapidă pot fi recunoscute prin pictograma s afişată în timpul redării.

Amount

15/11/2009 15:30 0004.JPG

4

D 70

Apăsaţi pe selectorul multiplu H sau I pentru a selecta gradul de îmbunătăţire executat şi apăsaţi pe butonul k.

Playback menu

Mai multe informaţii

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Denumirea fişierelor şi a dosarelor” (A 132).

4


Editarea fotografiilor

Sporirea luminozităţii şi contrastului: D-Lighting D-Lighting poate fi folosit pentru a crea copii cu luminozitatea şi contrastul îmbunătăţite, iluminând zonele întunecate ale fotografiei. Copiile îmbunătăţite sunt salvate ca fişiere separate.

1

Selectaţi fotografia dorită în modul de redare cadru întreg (A 26) sau în modul redare miniaturi (A 50) şi apăsaţi pe butonul d. • Se afişează meniul de redare.

2

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege opţiunea I D-Lighting şi apăsaţi pe butonul k. • Versiunea originală este afişată în partea stângă, iar versiunea editată va fi afişată în partea dreaptă.

Selectaţi OK şi apăsaţi pe butonul k. • O nouă copie cu luminozitate şi contrastul îmbunătăţite este creată. • Pentru anulare, selectaţi Cancel (Anulare) şi apăsaţi pe butonul k.

• Copiile realizate cu ajutorul D-Lighting pot fi recunoscute după pictograma c afişată în timpul redării.

Quick retouch D-Lighting Skin softening Print set Slide show Exit

D-Lighting

OK Cancel

15/11/2009 15:30 0005.JPG

5

D

5

Mai multe despre redare/editarea folosind aparatul foto

3

Playback menu

Mai multe informaţii

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Denumirea fişierelor şi a dosarelor” (A 132).

71


Editarea fotografiilor

Îmbunătăţirea aspectului pielii: Skin Softening (Estompare piele) Funcţia Skin softening (estompare piele) poate fi aplicată pe feţele detectate în fotografia deja realizată, pentru ca aspectul pielii să se îmbunătăţească. Fotografiile înregistrate cu această funcţie sunt stocate ca fişiere separate.

1

Selectaţi fotografia dorită în modul de redare cadru întreg (A 26) sau în modul redare miniaturi (A 50) şi apăsaţi pe butonul d. • Se afişează meniul de redare.

2

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta e Skin softening (estompare piele) şi apăsaţi pe butonul k. • Este afişat ecranul în care puteţi defini nivelul de estompare dorit. • Dacă în imagine nu a putut fi detectată nicio faţă, pe ecran va fi afişat un mesaj de avertizare, iar ecranul va reveni în meniul de redare.

Mai multe despre redare/editarea folosind aparatul foto

3

Apăsaţi pe selectorul multiplu H sau I pentru a selecta gradul de îmbunătăţire executat şi apăsaţi pe butonul k. • Este afişat un ecran de confirmare, iar imaginile sunt afişate mărite, pe faţa editată cu funcţia de estompare piele.

4

Playback menu Quick retouch D-Lighting Skin softening Print set Slide show Exit

Skin softening

Normal Back

Confirmaţi rezultatele. • Puteţi modifica maximum 12 feţe, în funcţie de distanţa la care se află faţă de centrul cadrului. • Dacă utilizaţi această funcţie la editarea mai multor feţe folosind funcţia estompare piele, utilizaţi selectorul multiplu J şi K pentru a trece de la o faţă la alta. • Pentru a ajusta nivelul de estompare a pielii, apăsaţi pe butonul d şi reveniţi la pasul 3. • Apăsaţi pe butonul k pentru a crea o copie editată folosind funcţia estompare piele. • Fotografiile editate cu funcţia estompare piele pot fi recunoscute prin pictograma E afişată în timpul redării.

Amount

Preview

Back

Save

15/11/2009 15:30 0004.JPG

4

C

4

Note privind funcţia Skin Softening (Estompare piele)

În funcţie de anumite condiţii precum direcţia în care se uită subiectul sau strălucirea feţei, faţa poate să nu fie corect detectată sau efectul dorit să nu fie obţinut.

72


Editarea fotografiilor

Redimensionarea fotografiilor: Small Picture (imagine mică) Creează o copie micşorată a fotografiei curente. Sunt disponibile următoarele dimensiuni. Copiile sunt salvate ca fişiere separate cu un nivel de compresie 1:16.

1

Opţiune l 640×480 m 320×240

Descriere Pentru redarea pe televizor. Pentru afişarea pe paginile de internet.

n 160×120

Pentru ataşamentele de e-mail.

Selectaţi fotografia dorită în modul de redare cadru întreg (A 26) sau în modul redare miniaturi (A 50) şi apăsaţi pe butonul d. • Se afişează meniul de redare.

2

Playback menu Delete Protect Rotate image Small picture Voice memo Exit

3

Alegeţi dimensiunea dorită pentru copie şi apăsaţi pe butonul k.

Small picture

640×480 320×240 160×120

Exit

4

Alegeţi Yes (Da) şi apăsaţi pe butonul k. • Este creată o copie nouă, micşorată. • Pentru anulare, selectaţi No (Nu) şi apăsaţi pe butonul k. • Copia este afişată cu un cadru gri.

D

Create small picture file?

Mai multe despre redare/editarea folosind aparatul foto

Folosiţi selectorul multiplu pentru a selecta opţiunea g Small picture (imagine mică) şi apăsaţi pe butonul k.

No Yes

Mai multe informaţii

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Denumirea fişierelor şi a dosarelor” (A 132).

73


Editarea fotografiilor

Crearea unei copii prin decupare: Crop (Decupare) Creaţi o copie care să conţină numai porţiunile vizibile pe monitor atunci când u este afişat cu zoom redare (A 52) activat. Copiile decupate sunt salvate ca fişiere separate.

1

Rotiţi butonul control zoom spre g (i) în modul redare cadru întreg pentru a mări imaginea. • Pentru a decupa fotografia afişată „în picioare” (portret), măriţi raportul de zoom până când marginile de culoare neagră afişate pe lateralele monitorului dispar. Fotografia decupată va fi afişată în orientare peisaj. Pentru a păstra orientarea „în picioare” (portret) a imaginii decupate, mai întâi, utilizaţi opţiunea Rotate image (Rotire imagine) (A 110) pentru a roti imaginea pentru a fi afişată în orientare peisaj. Apoi, măriţi imaginea care va fi decupată, decupaţi imaginea şi apoi rotiţi înapoi imaginea în orientarea „în picioare” (portret).

2

Îmbunătăţirea compoziţiei copiei.

Mai multe despre redare/editarea folosind aparatul foto

• Rotiţi butonul de zoom spre g (i) sau f (h) pentru a ajusta raportul de zoom. • Apăsaţi pe selectorul multiplu H, I, J sau K pentru a derula fotografia până când porţiunea pe care doriţi să o copiaţi este vizibilă pe monitor.

3

Apăsaţi pe butonul d.

4

Folosiţi selectorul multiplu rotativ pentru a selecta Yes (Da) şi apăsaţi pe butonul k. • Este creată o nouă fotografie, conţinând doar porţiunea vizibilă pe monitor. • Pentru anulare, selectaţi No (Nu) şi apăsaţi pe butonul k.

C

Save this image as displayed?

No Yes

Dimensiune imagine

Deoarece zona salvată este redusă, dimensiunile imaginii (pixeli) copiei decupate este de asemenea redusă. Dacă dimensiunile copiei tăiate sunt 320 × 240 or 160 × 120, pictograma imagine mică B sau C va fi afişată în stânga ecranului în modul redare cadru întreg.

D 74

Mai multe informaţii

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Denumirea fişierelor şi a dosarelor” (A 132).


Filme

Înregistrarea filmelor Pentru a filma cu sunet înregistrat prin intermediul microfonului încorporat, selectaţi modul de fotografiere şi urmaţi paşii de mai jos.

1

Intraţi în modul film prin apăsarea butonului A în modul fotografiere şi selectaţi D (apăsaţi pe selectorul multiplu H sau I) şi apoi apăsaţi pe butonul k.

Movie

• Pe monitor este afişată lungimea maximă a unui film care poate fi înregistrat (A 76). Lungimea maximă a filmului, pentru fiecare film este de 25 de minute, indiferent de capacitatea cardului de memorie.

2

Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a porni înregistrarea.

B

Înregistrarea filmelor

Filme

• Aparatul focalizează pe subiectul din centrul cadrului. • Un cursor de progres, afişat în partea de jos a monitorului, arată timpul rămas pentru 20s înregistrare. • Pentru a încheia înregistrarea, apăsaţi din nou până la capăt butonul de declanşare. • Înregistrarea se va opri automat dacă timpul de înregistrare disponibil s-a terminat.

• Modul macro (A 31) este activat. Funcţiile bliţ (A 28), autodeclanşator (A 30) şi compensare expunere (A 32) sunt dezactivate. • Setările pentru modul macro nu pot fi aplicate sau modificate în timpul înregistrării filmelor. Aplicaţi sau modificaţi setările conform necesităţilor înainte de începerea înregistrării filmului. • Zoomul optic nu poate fi modificat după începerea înregistrării. Zoomul digital nu poate fi aplicat înainte ca înregistrarea filmului să înceapă. Totuşi, zoomul digital (până la 2×) poate fi aplicat în timp ce filmele sunt înregistrate. • La înregistrarea filmelor, unghiul de filmare (câmpul vizual) este mai mic decât în cazul fotografiilor statice.

B

Note privind înregistrarea filmelor

Când tot filmul a fost înregistrat în memoria internă sau pe cardul de memorie, afişajul monitorului va reveni în modul normal de filmare. Nu deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie în timp ce sunt înregistrate filme. Scoaterea cardului de memorie în timp ce filmele sunt înregistrate poate duce la pierderea sau deteriorarea datelor, a aparatului foto sau a cardului.

C

Schimbarea setărilor pentru film

Pot fi modificate setările pentru Movie options (Opţiuni film) (A 76), Autofocus mode (mod focalizare automată) (A 77) şi Electronic VR (VR electronic) (A 77).

75


Meniul Movie (film) Pot fi modificate setările pentru Movie options (Opţiuni film), Autofocus mode (mod focalizare automată) (A 77) şi Electronic VR (VR electronic) (A 77). Apăsaţi pe butonul d în modul film pentru a afişa meniul film şi utilizaţi selectorul multiplu pentru a modifica şi confirma setările.

D Movie Options (Opţiuni film) Selectaţi D (Film) M d (Meniu film) M D Movie options (Opţiuni film)

Meniul film oferă opţiunile prezentate mai jos. Opţiune

Dimensiunea imaginii şi numărul de cadre

J TV movie 640P (Film TV) (setare implicită)

Dimensiune imagine: 640 × 480 pixeli Număr de cadre: 30 de cadre pe secundă

I TV movie 640 (Film TV)

Dimensiune imagine: 640 × 480 pixeli Număr de cadre: 15 de cadre pe secundă

L Small size 320P (Dimensiune mică)

Dimensiune imagine: 320 × 240 pixeli Număr de cadre: 30 de cadre pe secundă

S Small size 320 (Dimensiune mică)

Dimensiune imagine: 320 × 240 pixeli Număr de cadre: 15 de cadre pe secundă

Filme

C

Opţiunile şi durată maximă a filmelor Opţiune

Memorie internă (cca. 47 MB)

Card de memorie (512 MB)

J TV movie 640P (Film TV) (setare implicită)

31 s

Cca. 5 min 40 s

I TV movie 640 (Film TV)

56 s

Cca. 10 min 20 s

L Small size 320P (Dimensiune mică)

1 min 53 s

Cca. 20 min 40 s

S Small size 320 (Dimensiune mică)

3 min 34 s

Cca. 25 min

* Toate cifrele sunt aproximative. Timpul maxim de înregistrare poate să difere în funcţie de cardul de memorie. Lungimea maximă a filmului, pentru fiecare film este de 25 de minute, indiferent de capacitatea cardului de memorie. Timpul maxim de înregistrare afişat este timpul maxim de înregistrare pentru un film.

D 76

Mai multe informaţii

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Denumirea fişierelor şi a dosarelor” (A 132).


Meniul Movie (film)

I Autofocus Mode (Mod focalizare automată) Selectaţi D (Film) M d (Meniu film) M I Autofocus mode (Mod focalizare automată)

Alegeţi cum va focaliza aparatul în modul film. Opţiune Descriere A Single AF (AF unic) Focalizarea este blocată când butonul de declanşare este apăsat. (setare implicită) Aparatul focalizează încontinuu. B Full-time AF (AF Pentru a preveni interferenţa înregistrării cu sunetul produs de permanent) aparat în timpul focalizării, se recomandă folosirea opţiunii Single AF (AF simplu).

w Electronic VR (VR electronic) Selectaţi D (Film) M d (Meniu film) M w Electronic VR (VR electronic)

Selectaţi această opţiune dacă doriţi să utilizaţi VR (reducere vibraţii) la înregistrarea filmelor. Descriere

w On (Pornit)

Reduce efectele tremuratului aparatului foto în toate modurile film.

k Off (Oprit) (setare implicită)

Dezactivaţi funcţia VR electronic.

Filme

Opţiune

Când este activată reducerea vibraţiilor, setarea curentă este afişată pe monitor în timpul fotografierii (dacă opţiunea Off (Oprit) este selectată, pe monitor nu este afişată o pictogramă pentru setarea curentă) (A 6).

77


Redarea filmului În modul redare cadru întreg (A 26), filmele sunt recunoscute datorită pictogramei Movie options (Opţiuni film) (A 76). Pentru a reda un film, afişaţi-l în modul redare cadru întreg şi apăsaţi pe butonul k.

15/11/2009 15:30 0010.AVI

10s

Rotiţi butoanele control zoom, g sau f, pentru a regla volumul redării. Butoanele de control redare apar în partea de sus a monitorului. Apăsaţi pe selectorul multiplu J sau K pentru a selecta un buton, apoi apăsaţi pe butonul k pentru a efectua operaţiunea selectată. Sunt disponibile următoarele operaţiuni.

Pauză

4s

În timpul redării Operaţie Derularea înapoi

Utilizaţi K

Filme

Înainte

L

Pauză

O

Descriere Derulaţi înapoi filmul. Redarea este reluată când este eliberat butonul k. Derulaţi înainte filmul. Redarea este reluată când este eliberat butonul k. Pauză în redare. Dacă este în pauză, utilizaţi butoanele pentru a efectua următoarele operaţii. Derulare film cu un cadru. Derularea continuă în timp ce M butonul k este apăsat. Derularea înainte filmul cu un cadru. Derularea înainte N continuă în timp ce butonul k este apăsat. P

Încheiere

Q

Indicator volum

Reluare redare.

Opriţi redarea pentru a reveni la redarea cadru întreg.

Ştergerea fişierelor de film

78

Erase 1 image? Apăsaţi pe butonul l când este afişat în mod redare cadru întreg (A 26) sau când este selectat în modul redare miniaturi (A 50). Se va afişa un dialog de No confirmare. Selectaţi Yes (Da) şi apăsaţi pe butonul k Yes pentru a şterge filmul sau selectaţi No (Nu) şi apăsaţi pe butonul k pentru a reveni la afişajul normal al redării fără a şterge filmul.


Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Conectarea la TV Conectaţi aparatul foto la televizor utilizând cablul audio/video inclus (cablu AV) pentru a reda fotografiile pe televizor.

Opriţi aparatul foto.

2

Conectaţi aparatul foto la televizor utilizând cablul AV furnizat. • Conectaţi mufa galbenă la fişa de intrare video de pe televizor şi mufa albă la fişa de intrare audio.

Galben

3

Alb

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

1

Reglaţi televizorul pe canalul video. • Pentru detalii consultaţi documentaţia furnizată cu televizorul.

4

Ţineţi apăsat butonul c pentru a porni aparatul foto. • Aparatul foto intră în modul de redare şi pe televizor se vor afişa fotografiile făcute. • Cât timp este conectat la televizor, monitorul aparatului foto va rămâne oprit.

B

Conectarea cablului audio/video

Când realizaţi conectarea cablului AV, conectorul aparatului foto trebuie să fie orientat corespunzător. Nu forţaţi când conectaţi cablul AV la aparatul foto. Nu trageţi conectorul înclinat când deconectaţi cablul AV de la aparatul foto.

B

Mod video

Asiguraţi-vă că setările modului video de pe aparatul foto sunt în conformitate cu standardele utilizate la televizor. Setarea modului video este o opţiune definită în meniul de setare (A 112) ➝ Video mode (Mod video) (A 126).

79


Conectarea la computer Utilizaţi cablul USB furnizat pentru a conecta aparatul foto la un computer şi copiaţi (transferaţi) fotografiile la un computer folosind programul software Nikon Transfer furnizat.

Înainte de a conecta aparatul foto Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Instalarea software-ului Înainte de conectarea aparatului foto la un computer, trebuie instalate programele Nikon Transfer, ViewNX pentru vizualizarea fotografiilor transferate şi Panorama Maker pentru crearea imaginilor panoramice, incluse pe discul CD Software Suite furnizat. Pentru mai multe informaţii despre instalarea software-ului, consultaţi Ghid start rapid.

Sisteme de operare compatibile Windows Versiunile preinstalate ale Windows Vista Home Basic/Home Premium/Business/ Enterprise/Ultimate (Service Pack 1, versiunea pe 32 de biţi) Windows XP Home Edition/Professional (Service Pack 3)

Macintosh Mac OS X (versiunea 10.3.9, 10.4.11, 10.5.6) Consultaţi situl Nikon pentru cele mai noi informaţii despre compatibilitatea cu sistemele de operare.

B

80

Notă asupra sursei de alimentare

• Când conectaţi aparatul foto la un computer, folosiţi un acumulator complet încărcat pentru a preveni oprirea neaşteptată a aparatului. • Dacă folosiţi adaptorul AC EH-62D (comercializat separat), COOLPIX S570 poate fi alimentat de la o priză casnică de curent. Nu utilizaţi alte adaptoare CA, deoarece acestea pot provoca încălzirea sau funcţionarea defectuoasă a aparatului foto.


Conectarea la computer

Transferarea fotografiilor de pe aparatul foto pe un calculator

1 2 3

Porniţi computerul pe care a fost instalat Nikon Transfer.

4

Porniţi aparatul foto.

Opriţi aparatul foto.

Indicatorul luminos aparat pornit se va aprinde. Monitorul aparatului va rămâne închis. • Windows Vista Atunci când este afişat dialogul AutoPlay (Redare automată), faceţi clic pe Copy pictures to a folder on my computer using Nikon Transfer (Copiere fotografii într-un folder de pe computerul meu utilizând Nikon Transfer). Nikon Transfer va porni. Pentru a evita afişarea acestui dialog pe viitor, bifaţi Always do this for this device: (Se efectuează întotdeauna pentru acest dispozitiv:). • Windows XP Atunci când este afişat dialogul de selecţie a acţiunii, selectaţi Nikon Transfer Copy pictures to a folder on my computer (Nikon Transfer, copiere fotografii într-un folder de pe computerul meu) şi faceţi clic pe OK. Nikon Transfer va porni. Pentru a evita acest dialog în viitor, bifaţi Always use this program for this action. (Utilizaţi mereu acest program pentru această acţiune.). • Mac OS X Nikon Transfer va porni automat dacă în caseta de dialog pentru configurarea AutoLaunch (Lansare automată) a fost selectată opţiunea Yes (Da) atunci când Nikon Transfer a fost instalat pentru prima oară.

B

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Conectaţi aparatul foto la computer utilizând cablul USB furnizat.

Conectarea cablului USB

• Când realizaţi conectarea cablului USB, conectorii trebuie să fie orientaţi corespunzător. Nu forţaţi când conectaţi cablul USB. Nu trageţi conectorul înclinat când deconectaţi cablul USB de la aparatul foto. • Este posibil să nu fie recunoscută conexiunea atunci când aparatul foto este conectat la computer prin intermediul unui hub USB.

81


Conectarea la computer

5

Confirmaţi dacă dispozitivul sursă este afişat în panoul cu opţiuni de transfer Source (Sursă) şi faceţi clic pe Start Transfer (Pornire transfer).

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Dispoziti v sursă

Buton Start Transfer (Pornire transfer) • În cazul utilizării setărilor implicite ale Nikon Transfer, toate fotografiile sunt transferate în computer. • Folosind setările implicite ale Nikon Transfer, ViewNX se va lansa automat când transferul s-a terminat pentru a putea vizualiza fotografiile transferate.

• Pentru mai multe informaţii despre utilizarea NikonTransfer sau ViewNX, consultaţi informaţiile pentru asistenţă din Nikon Transfer sau ViewNX (A 83).

Deconectarea aparatului foto şi a computerului • În timpul transferului nu opriţi şi nu deconectaţi aparatul foto de la calculator. • Dacă le veţi deconecta, opriţi aparatul foto şi apoi deconectaţi cablul USB.

82


Conectarea la computer

C

Folosirea unui cititor de carduri

D

Pornirea manuală a programului Nikon Transfer sau ViewNX

• Windows: din meniul Start, deschideţi All Programs (Toate programele) ➝ Nikon Transfer ➝ Nikon Transfer (sau All Programs (Toate programele) ➝ ViewNX ➝ ViewNX). De asemenea, puteţi faceţi dublu clic pe pictograma Nikon Transfer sau ViewNX de pe spaţiul de lucru. • Mac OS X: deschideţi dosarul Applications (Aplicaţii), apoi faceţi dublu clic pe Nikon Software ➝ Nikon Transfer ➝ Nikon Transfer (sau Nikon Software ➝ ViewNX ➝ ViewNX). De asemenea, puteţi face clic pe pictograma Nikon Transfer sau ViewNX de pe dock.

D

Vizualizarea fişierelor de ajutor ale Nikon Transfer sau ViewNX

Pentru informaţii suplimentare despre Nikon Transfer sau ViewNX, citiţi fişierele de ajutor deschizând programul Nikon Transfer sau ViewNX şi apoi selectaţi Help (Ajutor) ➝ Nikon Transfer Help (Ajutor Nikon Transfer) sau ViewNX Help (Ajutor ViewNX) .

D

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

De asemenea, imaginile stocate pe cardul de memorie introdus în cititorul de carduri sau într-un dispozitiv similar pot fi transferate pe computer folosind programul Nikon Transfer. • În cazul în care cardul de memorie are o capacitate mai mare de 2 GB, sau este compatibil SDHC, dispozitivul respectiv trebuie să accepte aceste funcţii ale cardului de memorie. • Introduceţi cardul de memorie în cititorul de carduri sau într-un dispozitiv similar, apoi consultaţi pasul 4 (A 81) şi transferaţi fotografiile. • Pentru a transfera fotografiile stocate în memoria internă a aparatului foto în computer, acestea trebuie copiate mai întâi în cardul de memorie utilizând aparatul foto (A 110).

Realizarea panoramelor cu Panorama Maker

• Utilizaţi o serie de fotografii realizate cu opţiunea Panorama assist (Asistenţă panoramă) în modul (A 40) pentru a crea o singură imagine panoramică utilizând Panorama Maker. • Puteţi instala Panorama Maker pe computer utilizând pachetul software furnizat pe CD. • După finalizarea instalării, urmaţi procedura descrisă mai jos pentru a accesa Panorama Maker. Windows Selectaţi meniul Start >All Programs (Toate programele)>ArcSoft Panorama Maker 4> Panorama Maker 4. Macintosh Accesaţi aplicaţiile selectând Applications (Aplicaţii) din meniul Go (Salt) şi faceţi dublu clic pe pictograma Panorama Maker 4 (Program pentru crearea imaginilor panoramice, versiunea 4). • Pentru mai multe informaţii despre utilizarea Panorama Maker, consultaţi instrucţiunile afişate pe ecran şi informaţiile de ajutor conţinute în Panorama Maker.

D

Numele fişierelor de imagini şi al directoarelor

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Denumirea fişierelor şi a dosarelor” (A 132).

83


Conectarea la imprimantă Utilizatorii imprimantelor compatibile PictBridge (A 152) pot conecta aparatul foto direct la imprimantă şi imprima fotografii fără a utiliza un computer. Fotografiere Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Selectaţi fotografiile pentru imprimare utilizând opţiunea Print set (Set imprimare) (A 90)

Conectarea la imprimantă (A 85)

Imprimarea fotografiilor una câte una (A 86)

Imprimarea mai multor fotografii (A 87)

Opriţi aparatul foto şi deconectaţi cablul USB

B

Notă asupra sursei de alimentare

• Când conectaţi aparatul foto la o imprimantă, folosiţi un acumulator complet încărcat pentru a preveni oprirea neaşteptată a aparatului. • Dacă folosiţi adaptorul AC EH-62D (comercializat separat), COOLPIX S570 poate fi alimentat de la o priză casnică de curent. Nu utilizaţi alte adaptoare CA, deoarece acestea pot provoca încălzirea sau funcţionarea defectuoasă a aparatului foto.

D

84

Imprimarea fotografiilor

În plus, faţă de imprimarea folosind imprimanta personală a fotografiilor transferate pe un computer şi imprimarea prin conexiune directă între aparatul foto şi imprimantă, sunt disponibile următoarele opţiuni pentru imprimarea fotografiilor: • Introduceţi un card de memorie într-o fantă card a imprimantei compatibilă DPOF • Duceţi cardul de memorie la un laborator foto digital Pentru imprimarea folosind aceste metode, specificaţi fotografiile şi numărul de copii pentru fiecare utilizând opţiunea Print set (Set imprimare) (A 90) din meniul de redare.


Conectarea la imprimantă

Conectarea aparatului foto şi imprimantei Opriţi aparatul foto.

2

Porniţi imprimanta. • Verificaţi setările imprimantei.

3

Conectaţi aparatul foto la imprimantă utilizând cablul USB inclus.

4

Porniţi aparatul foto.

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

1

• Când conexiunea este realizată corect, ecranul de pornire PictBridge (1) va fi afişat pe monitorul aparatului foto. Apoi pe ecran va fi afişat ecranul Print selection (Imprimare selecţie) (2).

1

2

Print selection

15/11 2009 NO. 4 [ 4]

B

Conectarea cablului USB

Când realizaţi conectarea cablului USB, conectorii trebuie să fie orientaţi corespunzător. Nu forţaţi când conectaţi cablul USB. Nu trageţi conectorul înclinat când deconectaţi cablul USB de la aparatul foto.

85


Conectarea la imprimantă

Imprimarea fotografiilor una câte una După conectarea corectă a aparatului foto la imprimantă (A 85), imprimaţi fotografiile urmând indicaţiile de mai jos. Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

1

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege fotografia dorită şi apăsaţi pe butonul k.

Print selection

15/11 2009

• Rotiţi butonul control zoom spre f (h) pentru a trece la afişajul cu 12 miniaturi sau spre g (i) pentru a reveni la redarea cadru întreg.

2

Selectaţi Copies (Copii) şi apăsaţi pe butonul k.

NO. 4 [ 4]

PictBridge Start print Copies Paper size

Exit

3

Selectaţi numărul de copii (până la nouă) şi apăsaţi pe butonul k.

Copies

4

Exit

4

Selectaţi Paper size (Format hârtie) şi apăsaţi pe butonul k.

PictBridge Start print Copies Paper size

Exit

5

Alegeţi formatul dorit pentru Paper size (Format hârtie) şi apăsaţi k. • Pentru a specifica dimensiunea hârtiei utilizând setările imprimantei, selectaţi Default (Implicit) în meniul pentru formatul hârtiei.

86

Paper size Default 3.5×5 in. 5×7 in. Postcard 100×150 mm Exit


Conectarea la imprimantă

6

Selectaţi Start print (Start imprimare) şi apăsaţi pe butonul k.

PictBridge Start print Copies Paper size

7

Imprimarea începe. • Când imprimarea este finalizată, afişajul monitorului revine la ecranul de imprimare a selecţiei (pasul 1). • Pentru a anula înainte de imprimarea tuturor copiilor, apăsaţi pe butonul k.

Printing

002 / 004

Cancel

Copie curentă/ număr total de copii

Imprimarea mai multor fotografii După conectarea corectă a aparatului foto la imprimantă (A 85), imprimaţi fotografiile urmând indicaţiile de mai jos.

1

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Exit

Când este afişat ecranul imprimare selecţie, apăsaţi pe butonul d. • Se afişează meniul de imprimare.

2

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta Paper size (Format hârtie) şi apăsaţi pe butonul k. • Pentru a ieşi din meniul de imprimare, apăsaţi pe butonul d.

Print menu Print selection Print all images DPOF printing Paper size Exit

3

Alegeţi formatul dorit pentru Paper size (Format hârtie) şi apăsaţi k. • Pentru a specifica dimensiunea hârtiei utilizând setările imprimantei, selectaţi Default (Implicit) în meniul pentru formatul hârtiei.

Paper size 4×6 in. 8×10 in. Letter A3 A4 Exit

87


Conectarea la imprimantă

4

Selectaţi Print selection selectare imprimare, Print all images (Imprimare toate imaginile) sau DPOF printing (Imprimare DPOF) şi apăsaţi pe butonul k.

Print menu Print selection Print all images DPOF printing Paper size

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Exit

Print selection (Imprimare selecţie) Selectaţi fotografiile (până la 99) şi numărul de Print selection copii (până la nouă) pentru fiecare. • Apăsaţi pe selectorul multiplu sau apăsaţi J 1 1 sau K pentru a selecta fotografiile şi apăsaţi pe H sau I pentru a defini numărul de copii pentru fiecare. • Fotografiile selectate pentru imprimare pot fi Back recunoscute după bifa (y) şi după numărul indicând numărul de copii de imprimat. Bifele nu vor fi afişate pentru imaginile pentru care nu a fost specificat numărul de copii şi acestea nu vor fi imprimate. • Rotiţi butonul control zoom spre g (i) pentru a reveni la redarea cadru întreg. • Rotiţi butonul control zoom spre f (h) pentru a reveni la afişajul cu 12 miniaturi. • Apăsaţi pe butonul k când fotografierea s-a terminat. • Dacă meniul din dreapta este afişat, selectaţi Start print (Start imprimare) şi apăsaţi pe butonul k pentru a începe imprimarea. Selectaţi Cancel anulare şi apăsaţi pe butonul k pentru a reveni la meniul de imprimare.

Print selection

0 0 3 prints

Start print Cancel Exit

Print all images (Imprimarea tuturor fotografiilor) Toate fotografiile stocate în memoria internă sau pe cardul de memorie sunt imprimare una câte una. • Dacă meniul din dreapta este afişat, selectaţi Start print (Start imprimare) şi apăsaţi pe butonul k pentru a începe imprimarea. • Selectaţi Cancel anulare şi apăsaţi pe butonul k pentru a reveni la meniul de imprimare.

88

Print all images

0 0 4 prints

Start print Cancel Exit

3 1


Conectarea la imprimantă DPOF printing (Imprimare DPOF) Imprimaţi fotografiile pentru care a fost creată o comandă de imprimare în Print set (Set imprimare) (A 90).

• Selectaţi Cancel anulare şi apăsaţi pe butonul k pentru a reveni la meniul de imprimare. • Pentru a vizualiza comanda curentă de imprimare, selectaţi View images (Vizualizare imagini) şi apăsaţi pe butonul k. Pentru a imprima fotografiile, apăsaţi din nou pe butonul k.

0 1 0 prints Start print View images Cancel Exit

10

View images

Back

5

Imprimarea începe. • Când imprimarea este finalizată, afişajul monitorului revine la meniul de imprimare (pasul 2). • Pentru a anula înainte de imprimarea tuturor copiilor, apăsaţi pe butonul k.

Printing

002 / 010

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

• Dacă meniul din dreapta este afişat, selectaţi Start print (Start imprimare) şi apăsaţi pe butonul k pentru a începe imprimarea.

DPOF printing

Cancel

Copie curentă/ număr total de copii

C

Format hârtie

Aparatul foto este compatibil cu următoarele formate de hârtie: Default (Implicit) (formatul implicit de hârtie pentru imprimanta curentă), 3,5×5 in., 5×7 in., 100×150 mm, 4×6 in., 8×10 in., Letter, A3, şi A4. Se vor afişa doar formatele acceptate de imprimanta curentă. Pentru a specifica dimensiunea hârtiei utilizând setările imprimantei, selectaţi Default (Implicit) în meniul pentru formatul hârtiei.

89


Crearea unui set de imprimare DPOF: Print Set (Set imprimare)

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Opţiunea Print set (Set imprimare) din meniul redare este utilizată pentru a crea „comenzi de imprimare” digitale pentru imprimarea pe dispozitive compatibile DPOF (A 152). Când aparatul foto este conectat la un dispozitiv compatibil PictBridge, fotografiile pot fi imprimate de la imprimantă în conformitate cu setul de imprimare DPOF realizat pentru fotografiile de pe cardul de memorie. Dacă scoateţi cardul de memorie din aparatul foto, puteţi crea setul de imprimare DPOF pentru fotografiile din memoria internă şi puteţi imprima fotografiile conform setului de imprimare DPOF.

1

Apăsaţi pe butonul d în modul redare. • Se afişează meniul de redare.

2

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege Print set (Set imprimare) şi apăsaţi pe butonul k. • Dacă redaţi fotografiile folosind modul listare după dată sau sortare automată: treceţi la pasul 4

3

Selectaţi Select images (Selectare imagini) şi apăsaţi pe butonul k.

Playback menu Quick retouch D-Lighting Skin softening Print set Slide show Exit

Print set Select images Delete print set

Exit

4

Selectaţi fotografiile (până la 99) şi numărul de copii (până la nouă) pentru fiecare.

Print selection

1

90

1

1

• Apăsaţi pe selectorul multiplu sau apăsaţi J sau K pentru a selecta fotografiile şi apăsaţi pe H sau I pentru a defini numărul de copii pentru fiecare. • Fotografiile selectate pentru imprimare pot fi Back recunoscute după pictograma bifă (y) şi numărul indicând numărul de copii de imprimat. Bifele nu vor fi afişate pentru imaginile pentru care nu a fost specificat numărul de copii şi acestea nu vor fi imprimate. • Rotiţi butonul control zoom spre g (i) pentru a reveni la redarea cadru întreg. • Rotiţi butonul control zoom spre f (h) pentru a reveni la afişajul cu 12 miniaturi. • Apăsaţi pe butonul k când fotografierea s-a terminat.


Crearea unui set de imprimare DPOF: Print Set (Set imprimare)

5

Decideţi dacă doriţi sau nu să imprimaţi data fotografierii sau informaţiile despre fotografie.

Print set Done

Fotografiile selectate pentru imprimare sunt recunoscute prin pictograma w afişată în timpul redării.

15/11/2009 15:30 0004.JPG

4

C

4

Ştergerea tuturor seturilor de imprimare

Selectaţi Delete print set (ştergere set imprimare) din pasul 3 şi apăsaţi pe butonul k pentru a şterge ordinele de imprimare pentru toate fotografiile.

B

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

• Selectaţi Date (Dată) şi apăsaţi pe butonul k pentru a Date imprima data înregistrării pe toate fotografiile din setul Info de imprimare. • Selectaţi Info şi apăsaţi pe butonul k pentru a imprima Exit informaţiile despre viteza declanşatorului şi diafragma pe toate fotografiile din ordinea de imprimare. • Selectaţi Done (Finalizat) şi apăsaţi pe butonul k pentru a finaliza ordinea de imprimare şi a ieşi.

Note privind opţiunea seturi de imprimare

Când utilizaţi funcţia Print set (set imprimare) în timp ce vizualizaţi fotografiile în modul List by date (listare după dată), Auto sort (sortare automată) sau Favorite pictures (fotografii favorite), dacă fotografiile altele decât cele din data sau tipul selectat sunt deja definite pentru imprimare, pe ecran va fi afişată fereastra din dreapta. • Dacă aţi selectat Yes (Da), setările curente sunt adăugate la setările anterioare. • Dacă aţi selectat No (Nu), setările anterioare sunt şterse, şi vor fi păstrate numai setările curente.

Print set Save print marking for other dates? No Yes Exit

Dacă utilizaţi modul listare după dată Print set Save print marking for other images? No Yes Exit

Dacă utilizaţi Auto sort/Favorite pictures (sortare automată/ fotografii favorite)

91


Crearea unui set de imprimare DPOF: Print Set (Set imprimare) Dacă aţi selectat mai mult de 99 de fotografii, datorită adăugării setărilor curente, pe ecran va fi afişată fereastra din dreapta. • Dacă aţi selectat Yes (Da), setările anterioare sunt şterse, şi vor fi păstrate numai setările curente. • Dacă aţi selectat Cancel (Anulare), setările curente sunt şterse, şi vor fi păstrate numai setările anterioare.

Print set Too many images selected. Remove print marking for other dates? Yes Cancel

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Exit

Dacă utilizaţi modul listare după dată Print set Too many images selected. Remove print marking from other images? Yes Cancel Exit

Dacă utilizaţi Auto sort/Favorite pictures (sortare automată/ fotografii favorite)

B

Note privind imprimarea datei fotografierii şi a informaţiilor despre fotografie

Atunci când opţiunile Date (Dată) şi Info sunt activate în meniul Print set (set imprimare), data fotografierii şi informaţiile despre fotografie sunt imprimate pe fotografii dacă este utilizată o imprimantă compatibilă DPOF(A 152) ce permite imprimarea datei fotografierii şi a informaţiilor despre fotografie. • Informaţiile despre fotografie nu pot fi imprimate atunci când aparatul foto este conectat direct la o imprimantă prin intermediul cablului USB furnizat, pentru imprimarea DPOF (A 89). • Date (Data) şi Info sunt reiniţializate la fiecare afişare a meniului de setare imprimare. • Când este activată opţiunea Date (Data) în meniul Print set (Set imprimare), data şi ora imprimate pe fotografii cu DPOF sunt cele înregistrate la realizarea fotografiei. Data şi ora imprimate cu această opţiune nu sunt afectate când setarea de dată şi oră este modificată din meniul de setare după realizarea fotografiilor. 15.11.2009

D

Imprimarea datei

Data şi ora fotografierii pot fi imprimate pe fotografii în momentul fotografierii, folosind opţiunea Date imprint (imprimare dată) (A 120) din meniul de setare. Această informaţie poate fi imprimată chiar şi de imprimantele care nu suportă imprimarea datei şi a orei. Cu opţiunea Date imprint (Imprimare dată) pe fotografii va fi imprimată numai data, chiar dacă este activată funcţia Print set (Set imprimare) este activată cu Date (Dată) selectată în ecranul set imprimare.

92


Meniurile fotografiere, redare şi setare

Opţiunile de fotografiere: meniul de fotografiere În timp ce fotografiaţi în modul A (automat) (A 20), meniul de fotografiere conţine următoarele opţiuni. A

A 94

Image mode (Mod imagine)

Selectaţi modul imagine (o combinaţie dintre formatul imaginii şi calitatea imaginii (compresie) care va fi utilizată la înregistrare). De asemenea, este disponibil când utilizaţi alte moduri de fotografiere (cu excepţia modului film), B

A 96

White balance (Balans de alb) Potriviţi balansul de alb în funcţie de sursa de lumină.

C

A 98

Continuous (mod fotografii în rafală)

Modificaţi setările pentru Continuu sau BSS (selector cea mai bună fotografie). A 99

ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) Controlaţi sensibilitatea aparatului foto la lumină.

F

A 100

Color options (Opţiuni culoare) Aplicaţi efecte de culoare la fotografii pe măsură ce sunt înregistrate.

G

A 101

AF area mode (Mod zonă AF) Selectaţi modul în care zona de focalizare este determinată.

Afişarea meniului Shooting (fotografiere)

Meniurile fotografiere, redare şi setare

E

Intraţi în modul A (automat) (A 20). Pentru a afişa meniul de fotografiere, apăsaţi pe butonul d. Shooting menu Image mode White balance Continuous ISO sensitivity Color options

11

Exit

• Folosiţi selectorul multiplu pentru a selecta şi confirma setările (A 9). • Pentru a ieşi din meniul fotografiere, apăsaţi pe butonul d.

B

Funcţii care nu pot fi utilizate simultan

Anumite funcţii nu pot fi utilizate împreună cu altele (A 105).

93


Opţiunile de fotografiere: meniul de fotografiere

A Image Mode (Mod imagine) Selectaţi A (automat) M d (Meniu fotografiere) M A Image mode (Mod imagine)

Alegeţi un mod de imagine, care reprezintă o combinaţie între formatul şi calitatea imaginii (comprimare), în conformitate cu modul în care doriţi să utilizaţi fotografia şi de capacitatea memoriei interne sau a cardului de memorie. Cu cât imaginea este mai mare, cu atât va fi mai mare dimensiunea la care aceasta poate fi imprimată sau afişată fără a prezenta o „granulaţie” vizibilă, limitând numărul fotografiilor ce pot fi înregistrate.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Image mode (Mod imagine)

Format imagine (pixeli)

Descriere

H

High (4000P) (Ridicată)

4.000×3.000

Cea mai ridicată calitate, recomandată pentru măriri sau imprimări de calitate înaltă. Nivelul compresiei este de aproximativ 1:4.

I

Normal (4000) (setare implicită)

4.000×3.000

R

Normal (3264)

3.264×2.448

L

Normal (2592)

2.592×1.944

M

Normal (2048)

2.048×1.536

N

PC screen (1024) (Ecran PC)

1.024×768

O

TV screen (640) (Ecran TV)

640×480

P

16:9 (3968)

3.968×2.232

Cea mai bună alegere în cele mai multe situaţii. Nivelul compresiei este de aproximativ 1:8. Dimensiunea mai mică permite stocarea mai multor fotografii. Nivelul compresiei este de aproximativ 1:8. Se recomandă pentru afişarea pe monitorul computerului. Nivelul compresiei este de aproximativ 1:8. Se recomandă pentru afişarea pe întregul ecran al unui televizor sau pentru distribuirea prin e-mail sau web. Nivelul compresiei este de aproximativ 1:8. Pot fi făcute fotografii cu un raport imagine de 16:9. Nivelul compresiei este de aproximativ 1:8.

Pictograma pentru setarea curentă este afişată în monitor în modurile fotografiere şi redare (A 6, 7).

C

Mod imagine

• Schimbările făcute acestor setări se aplică tuturor modurilor fotografiere (cu excepţia modului film). • Această funcţie nu poate fi utilizată simultan cu anumite funcţii. ➝ “Funcţii care nu pot fi utilizate simultan“ (A 105)

94


Opţiunile de fotografiere: meniul de fotografiere

C

Numărul de expuneri rămase

Tabelul următor conţine numărul aproximativ de fotografii care poate fi stocat în memoria internă şi pe un card de memorie de 512 MB. Reţineţi că numărul de fotografii care poate fi stocat va diferi în funcţie de compoziţia fotografiei (datorită compresiei JPEG). În plus, acest număr poate diferi în funcţie de marca respectivului card de memorie, chiar şi în cazul în care capacitatea cardului de memorie este aceeaşi. Card de memorie1 (512 MB)

High (4000P) (Ridicată)

5

60

34 × 25

I Normal (4000)

11

120

34 × 25

R Normal (3264)

17

190

28 × 21

L Normal (2592)

29

310

22 × 16

M Normal (2048)

48

520

17 × 13

162

1780

9×7

280

3070

5×4

15

170

34 × 19

H

PC screen (1024) N (Ecran PC) O

TV screen (640) (Ecran TV)

P 16:9 (3968) 1

Format de imprimare2 (cm)

Dacă numărul de expuneri rămase este de 10.000 sau mai mare, afişajul cu numărul de expuneri rămase va indica „9999”. 2 Toate cifrele sunt aproximative. Dimensiunea de imprimare la o rezoluţie de 300 dpi. Dimensiunile copiilor sunt calculate împărţind numărul de pixeli la rezoluţia imprimantei (dpi) şi multiplicând cu 2,54 cm. Cu toate acestea, la aceleaşi dimensiuni ale imaginii, fotografiile imprimate la rezoluţii mai mari vor fi imprimate cu dimensiuni mai mici decât cele indicate, iar cele imprimate la rezoluţii mai mici vor fi imprimate la dimensiuni mai mari decât cele indicate.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Memorie internă (cca. 47 MB)

Setare

95


Opţiunile de fotografiere: meniul de fotografiere

B White Balance (Balans de alb) Selectaţi A (automat) M d (Meniu fotografiere) M B White balance (Balans de alb)

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Culoarea luminii reflectate de un obiect variază în funcţie de culoarea sursei de lumină. Creierul uman se poate adapta modificărilor de culoare ale sursei de lumină, rezultatul fiind că obiectele albe apar albe fie că sunt observate în umbră, lumină directă a soarelui sau în lumină incandescentă. Aparatele foto digitale pot mima această reglare prin procesarea imaginilor conform culorii sursei de lumină. Acest procedeu poartă denumirea de „balans de alb” Pentru a obţine culori naturale, înainte de a începe să fotografiaţi, definiţi setările pentru balansul de alb care corespund sursei respective de lumină. Deşi setarea implicită, Auto, poate fi utilizată pentru cele mai multe tipuri de iluminare, puteţi aplica setarea balans de alb adecvată unei anumite surse de lumină pentru a obţine cele mai reuşite rezultate. a

Auto (setare implicită) Balans de alb ajustat automat pentru adaptarea la condiţiile de iluminare. Cea mai bună alegere în cele mai multe situaţii.

b

Preset manual (Presetare manuală) Obiecte colorate neutru utilizate ca referinţă pentru a seta balansul de alb în condiţii de iluminare neobişnuită. Pentru informaţii suplimentare consultaţi „Presetare manuală” (A 97).

c

Daylight (Lumină zi) Balans de alb reglat pentru lumina directă a soarelui.

d

Incandescent Utilizaţi pentru iluminare incandescentă.

e

Fluorescent Utilizaţi pentru cele mai multe tipuri de iluminare fluorescentă.

f

Cloudy (Noros) Utilizaţi la fotografierea în condiţii de cer înnorat.

g

Flash (Bliţ) Utilizaţi cu mod bliţ.

Efectele opţiunii selectate pot fi previzualizate în monitor. Pentru alte setări decât Auto, pictograma pentru setarea curentă este afişată în monitor (A 6).

B

White balance (Balans de alb)

Această funcţie nu poate fi utilizată simultan cu anumite funcţii. ➝ „Funcţii care nu pot fi utilizate simultan“ (A 105)

B 96

Mod bliţ

Pentru setările balansului de alb altele decât Auto sau Flash (Bliţ), opriţi bliţul (W) (A 28).


Opţiunile de fotografiere: meniul de fotografiere

Presetare manuală Presetarea manuală este utilizată în cazul surselor de lumină mixte sau pentru a compensa sursele de lumină în culori intense dacă efectul dorit nu a fost obţinut folosind pentru balansul de alb setări precum Auto şi Incandescent (de exemplu, pentru a efectua fotografii sub o lampă cu o tentă roşiatică ca şi cum ar fi fost efectuate în lumină albă).

1

Plasaţi un obiect de referinţă alb sau gri sub sursa de iluminare care va fi utilizată în timpul fotografierii.

2

Afişaţi meniul de fotografiere (A 93) şi utilizaţi selectorul multiplu pentru a defini pentru White balance (balans de alb) opţiunea b Preset manual (presetare manuală), apoi apăsaţi pe butonul k.

3

Selectaţi Measure (Măsurare).

Auto Preset manual Daylight Incandescent Fluorescent Exit

Preset manual

• Pentru a aplica cele mai recente valori măsurate pentru presetarea manuală, selectaţi Cancel anulare şi apăsaţi pe butonul k. Cancel Measure Exit

4

Încadraţi obiectul de referinţă.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

• Aparatul foto măreşte.

White balance

Preset manual

Cancel Measure Exit

Încadrarea obiectu3lui de referinţă

5

Apăsaţi pe butonul k. • Declanşatorul este eliberat şi noua valoare pentru balansul de alb este setată (nu este înregistrată nicio fotografie).

B

Notă referitoare la presetarea manuală

Aparatul foto nu poate măsura valoarea balansului de alb dacă bliţul este declanşat. Dacă faceţi fotografii şi folosiţi bliţul, selectaţi pentru White balance (balans de alb) opţiunea Auto (automat) sau Flash (bliţ).

97


Opţiunile de fotografiere: meniul de fotografiere

C Continuous (Mod fotografii în rafală) Selectaţi A (automat) M d (Meniu fotografiere) M C Continuous (Mod fotografii în rafală)

Modificaţi setările la Continuu sau BSS (selector cea mai bună fotografie). Bliţul se dezactivează pentru Continuous (mod fotografii în rafală), BSS sau Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16), iar focalizarea, expunerea şi balansul de alb sunt fixate la valorile pentru prima fotografie din fiecare serie. U

Single (Unic) (setare implicită) Se efectuează o fotografie la fiecare apăsare a declanşatorului.

V

Continuous (mod fotografii în rafală)

Meniurile fotografiere, redare şi setare

În timp ce ţineţi apăsat butonul de declanşare, aparatul foto va face maximum 5 fotografii, la o viteză de aproximativ 0,9 cadre pe secundă (fps) (dacă pentru modul imagine aţi selectat opţiunea I Normal (4000)). D

BSS (Selector cea mai bună fotografie) Folosirea opţiunii „Selector cea mai bună fotografie” este recomandat dacă se fotografiază fără bliţ, cu focalizare mărită sau în alte situaţii când mişcări bruşte pot duce la obţinerea unor fotografii neclare. Dacă BSS este pornit, aparatul foto face maximum zece fotografii când butonul de declanşare este apăsat. Fotografiile cele mai reuşite din serie sunt selectate şi salvate automat.

W

Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) De fiecare dată când declanşatorul este apăsat complet, sunt realizare 16 fotografii cu o viteză de circa 24 de cadre pe secundă, iar aparatul foto le va aranja într-o singură fotografie. • Imaginile sunt capturate cu modul imagine blocat la L 2592. • Zoomul digital nu este disponibil.

Indicatorul pentru setarea curentă este afişată în monitor pentru alte setări decât Single (Unic) (A 6).

B

Notă privind fotografierea în rafală

• Ritmul maxim de cadre în declanşarea continuă poate oscila în funcţie de setările modului de imagine şi de cardul de memorie utilizat. • Această funcţie nu poate fi utilizată simultan cu anumite funcţii. ➝ „Funcţii care nu pot fi utilizate simultan“ (A 105)

B

Note privind BSS

Este posibil ca utilizând BSS să nu obţineţi cele mai bune rezultate dacă subiectul se mişcă sau în cazul în care compoziţia se modifică în timp ce declanşatorul este apăsat până la capăt.

B

98

Notă privind Multi-shot 16 (declanşare multiplă 16)

Pata (A 136) vizibilă pe monitor când se fotografiază cu Multi-shot 16 (Declanşare multiplă) activată, se va înregistra odată cu imaginile. Se recomandă evitarea obiectelor strălucitoare, cum ar fi soarele, reflecţiile soarelui şi luminile electrice, atunci când se fotografiază cu Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) activată.


Opţiunile de fotografiere: meniul de fotografiere

E ISO Sensitivity (Sensibilitate ISO) Selectaţi A (automat) M d (Meniu fotografiere) M E ISO sensitivity (Sensibilitate ISO)

Sensibilitatea este o măsură a rapidităţii cu care aparatul foto reacţionează la lumină. Cu cât sensibilitatea este mai ridicată, cu atât mai puţină lumină va fi necesară pentru a efectua expunerea. Deşi folosirea unui ISO ridicat este recomandată pentru fotografierea subiecţilor în acţiune sau în cazul unei iluminări deficitare, sensibilitatea ridicată este asociată adesea cu „zgomotul” - pixeli la distanţe diferite unii faţă de alţii, coloraţi strălucitor, concentraţi în secţiunile întunecate ale imaginii. Meniurile fotografiere, redare şi setare

Auto (setare implicită) Sensibilitatea este ISO 80 în condiţii normale; când iluminarea este deficitară, iar bliţul este oprit, aparatul foto compensează prin ridicarea sensibilităţii la un nivel ISO 1600. Fixed range auto (auto rază fixă) Selectaţi intervalul în care aparatul foto ajustează automat sensibilitatea ISO, dintre ISO 80-400 (setare implicită) sau ISO 80-800. Aparatul foto nu va ridica nivelul de sensibilitate dincolo de valoarea maximă a intervalului selectat. Pentru controlul eficient al "granulaţiei" care apare în imagini, definiţi valoarea maximă a valorii sensibilităţii ISO. 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 Sensibilitatea va fi blocată la valoarea specificată. • Dacă sensibilitatea ISO este blocată, funcţia Motion detection (Detecţie mişcare) (A 122) nu poate fi folosită.

În cazul altor setări decât Auto, pe monitor este afişată setarea curentă (A 6). Dacă Auto este selectat, iar sensibilitatea este ridicată peste nivelul ISO 80, va fi afişată pictograma E (A 29). Dacă este selectată opţiunea Fixed range auto (auto rază fixă), U şi limita superioară pentru sensibilitate ISO sunt afişate.

B

Notă referitoare la ISO Sensitivity (sensibilitatea ISO)

Această funcţie nu poate fi utilizată simultan cu anumite funcţii. ➝ „Funcţii care nu pot fi utilizate simultan“ (A 105)

99


Opţiunile de fotografiere: meniul de fotografiere

F Color Options (Opţiuni culoare) Selectaţi A (automat) M d (Meniu fotografiere) M F Color options (Opţiuni culoare)

Culorile devin mai intense sau se înregistrează fotografii monocromatice. n o p Meniurile fotografiere, redare şi setare

q r

Efectele opţiunii selectate pot fi previzualizate pe monitor (A 6). Pictograma pentru setarea curentă este afişată pe monitor pentru alte setări decât Standard color (Culoare standard).

B 100

Standard color (Culoare standard) (setare implicită) Utilizaţi pentru fotografii cu culori naturale. Vivid color (Culoare intensă) Utilizaţi pentru a obţine un efect intens, „imprimare foto”. Black-and-white (Alb-negru) Efectuaţi fotografii în alb-negru. Sepia Efectuaţi fotografii în tonuri sepia. Cyanotype (Filtru cyan) Efectuaţi fotografii monocrome albastru cyan.

Note privind Color Options (Opţiuni culoare)

Această funcţie nu poate fi utilizată simultan cu anumite funcţii. ➝ „Funcţii care nu pot fi utilizate simultan“ (A 105)


Opţiunile de fotografiere: meniul de fotografiere

G AF Area Mode (Mod zonă AF) Selectaţi A (automat) M d (Meniu fotografiere) M G AF area mode (Mod zonă focalizare automată)

Selectaţi modul în care zona de focalizare este determinată. Când zoomul digital este activat, zona de focalizare va fi situată în centrul ecranului indiferent de setările definite pentru AF area mode (mod zonă AF). a

Face priority (Prioritate faţă) (setare implicită)

w

11

Auto Aparatul foto selectează automat zona de focalizare (una din nouă) care conţine subiectul aflat cel mai aproape de aparat. Apăsaţi butonul declanşatorului până la jumătate pentru a activa zona de focalizare. Zona de focalizare selectată de aparatul foto este afişată pe monitor atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Dacă aparatul foto detectează o faţă, acesta va focaliza chipul respectiv (Face Priority (Prioritate faţă) ➝ A 103). Când aparatul foto detectează mai mult de o faţă, se va focaliza pe faţa cea mai apropiată de aparatul foto. Când faceţi fotografii ale unor subiecţi decât subiecţii umani, sau la încadrarea unui subiect a cărui faţă nu a fost recunoscută, pentru AF area mode (mod zonă AF) va fi selectată opţiunea Auto, iar aparatul foto va selecta automat zona de focalizare (una din nouă) care conţine subiectul aflat cel mai aproape de aparatul foto.

11

Zonă focalizare x

Manual Această opţiune este recomandată pentru situaţiile în care subiectul vizat este relativ fix şi nu este poziţionat în centrul cadrului. Apăsaţi pe selectorul multiplu H, I, J sau K pentru a selecta una dintre cele 99 de zone de focalizare din cadru. Fotografiile pot fi efectuate în timp ce se afişează ecranul cu selectarea zonei de focalizare. Pentru a finaliza selectarea zonei de focalizare şi pentru a regla setările modurilor bliţ, macro, autodeclanşator şi compensare expunere, apăsaţi pe butonul k. Apăsaţi pe butonul k pentru a reveni la ecranul de selectare a zonei de focalizare.

Zonă focalizare

Zonă de focalizare selectabilă

101


Opţiunile de fotografiere: meniul de fotografiere y

Center (Centru) Aparatul focalizează pe subiectul din centrul cadrului. Zona de focalizare centrală este întotdeauna afişată.

11

Zonă focalizare

Meniurile fotografiere, redare şi setare

D

Blocarea focalizării

Utilizaţi blocarea focalizării pe subiecţii care nu se află în centru cadrului dacă modul zonă AF este selectat. Pentru a focaliza pe subiecţi care nu se află în centrul imaginii când Center (Centru) este selectat pentru AF area mode (Mod zonă AF), folosiţi funcţia de blocare a focalizării conform indicaţiilor de mai jos. 1 Poziţionaţi subiectul în centrul cadrului.

11

2 Apăsaţi pe butonul de declanşare până la jumătate. • Asiguraţi-vă că zona de focalizare este verde. • Focalizarea şi expunerea sunt blocate. 1/125 F2.7

3 Ţineţi apăsat în continuare butonul de declanşare până la jumătate şi recompuneţi fotografia. • Asiguraţi-vă că distanţa dintre aparatul foto şi subiect nu se schimbă. 1/125 F2.7

4 Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a fotografia.

D 102

Mai multe informaţii

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Focalizarea automată” (A 25).


Opţiunile de fotografiere: meniul de fotografiere

Face Priority (Prioritate faţă) Dacă aparatul foto este îndreptat spre figura unei persoane, aparatul foto recunoaşte automat chipul şi va focaliza pe acesta. Utilizarea funcţiilor prioritate faţă în următoarele situaţii. • Atunci când modul zonă AF este setat la Face priority (Prioritate faţă) (setare implicită) (A 101) • Când pentru modul scenă aţi definit Scene auto selector (selector automat scene) (A 34), Portrait (portret) (A 34), sau Night portrait (portret de noapte) (A 35) • Dacă utilizaţi modul portret inteligent (A 47)

1

Încadrarea unei fotografii. • Când aparatul foto detectează o faţă, faţa va fi încadrată cu o margine galbenă dublă.

• Dacă aparatul detectează mai multe feţe, operaţiile diferă, în funcţie de modul de fotografiere, astfel. Mod fotografiere

Chipuri încadrate de o margine dublă

Modul A (automat) Faţa aflată cel mai aproape (prioritate faţă) de aparatul foto Mod scenă: Scene auto selector (selector * Celelalte chipuri sunt încadrate de o singură automat scene), Portrait (portret), Night margine. portrait (portret de noapte) Faţa aflată cel mai aproape Smart portrait mode (Mod de centrul cadrului * Celelalte chipuri sunt încadrate portret inteligent) de o singură margine.

2

Numărul de chipuri ce pot fi recunoscute

Până la 12

Meniurile fotografiere, redare şi setare

11

Până la 3

Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate. • Focalizarea va fi centrată pe faţa încadrată de marginea dublă. Marginea dublă va străluci în culoarea verde când focalizarea este blocată. • Când aparatul nu poate focaliza, marginea dublă va clipi. Apăsaţi din nou butonul declanşatorului până la jumătate pentru a focaliza imaginea. • Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a fotografia. 1/125 F2.7 • Dacă utilizaţi modul portret inteligent, chiar dacă butonul de declanşare nu este apăsat, acesta va fi acţionat automat la detectarea unei feţe încadrate cu o margine dublă care zâmbeşte (Smile timer (Cronometru zâmbet)) (A 49).

103


Opţiunile de fotografiere: meniul de fotografiere

B

Meniurile fotografiere, redare şi setare

104

Note referitoare la prioritate faţă

• În Face priority (Prioritate faţă), dacă butonul de declanşare este apăsat la jumătate şi dacă feţele nu au fost recunoscute, modul zonă AF va fi setat la Auto (Automat). • Dacă în modurile scenă Portrait (portret), Night portrait (portret de noapte) sau Smart portrait (portret inteligent) nu a fost detectată nicio faţă la apăsarea la jumătate a declanşatorului, aparatul va focaliza pe subiectul din centrul cadrului. • În funcţie de condiţiile de fotografiere, precum vremea sau dacă subiectul este sau nu cu faţa la cameră, feţele pot să nu fie detectate corect. Este posibil ca aparatul foto să nu detecteze feţele în următoarele situaţii: - Când feţele sunt parţial ascunse de ochelari de soare sau alte elemente - Când feţele ocupă prea mult sau prea puţin din cadru • Dacă în cadru sunt mai multe persoane, faţa pe care se va face focalizarea depinde de condiţiile de fotografiere, precum vreme sau dacă subiectul este sau nu cu faţa la aparat. • În puţine cazuri, subiectul poate să nu fie focalizat cu toate că marginea dublă este aprinsă şi are culoarea verde (A 25). În acest caz, treceţi în modul A (automat) şi selectaţi pentru AF area mode (mod zonă AF) opţiunea Manual sau Center (Centru), refocalizaţi pe un alt subiect aflat la aceeaşi distanţă faţă de aparatul foto ca şi subiectul real al portretului şi utilizaţi funcţia de blocare a focalizării (A 102). • Imaginile realizate cu prioritate faţă vor fi rotite şi afişate automat în funcţie de orientarea feţelor detectate, în modurile cadru întreg şi redare miniaturi (cu excepţia fotografiilor realizate cu Continuous (mod fotografii în rafală), BSS şi Multi-shot 16 (declanşare multiplă) (A 98)).


Opţiunile de fotografiere: meniul de fotografiere

Funcţii care nu pot fi utilizate simultan Anumite funcţii din meniul de fotografiere nu pot fi utilizate simultan. Funcţii restricţionate

Setare

Continuous (mod Flash mode (Mod bliţ) fotografii în rafală) (A 98) Continuous (mod fotografii în rafală) (A 98)

Continuous (mod fotografii în rafală)

Self-timer (Autodeclanşator) (A 30)

ISO sensitivity (Sensibilitate ISO)

Continuous (mod fotografii în rafală) (A 98)

Electronic VR (VR electronic)

ISO sensitivity (sensibilitate ISO) (A 99)

White balance (Balans de alb)

Color options (opţiuni culoare) (A 100)

Motion detection (Detectare mişcare)

Blink warning (Avertizare clipire)

Continuous (mod fotografii în rafală) (A 98) ISO sensitivity (sensibilitate ISO) (A 99)

Continuous (mod fotografii în rafală) (A 98)

Dacă utilizaţi autodeclanşatorul, setarea este fixată la Single (Unic). Dacă utilizaţi Multi-shot 16 (declanşare multiplă 16), ISO sensitivity (sensibilitate ISO) este setată automat în funcţie de luminozitate. Dacă pentru ISO sensitivity (sensibilitate ISO) aţi definit oricare din opţiunile disponibile cu excepţia Auto, funcţia Electronic VR (VR electronic) nu va funcţiona. Dacă folosiţi Black-and-white (albnegru), Sepia, sau Cyanotype (filtru cyan), pentru White balance (balans de alb) este selectată opţiunea Auto. Când Multi-shot 16 (declanşare multiplă 16) este selectată, Motion detection (detectare mişcare) nu este activată. Când o altă opţiune decât Auto este selectată pentru sensibilitatea ISO, Motion detection (detectare mişcare) este dezactivată. Dacă este selectată una din opţiunile Continuous (mod fotografii în rafală), BSS (selector cea mai bună fotografie), sau Multi-shot 16 (declanşare multiplă 16), funcţia Blink warning (avertizare clipire) nu poate fi utilizată.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Image mode (Mod imagine)

Descriere Dacă este selectată una din opţiunile Continuous (mod fotografii în rafală), BSS, sau Multi-shot 16 (declanşare multiplă 16), bliţul nu poate fi utilizat. Dacă utilizaţi Multi-shot 16 (declanşare multiplă 16), Image mode (mod imagine) este fixat la L Normal (2592).

105


Opţiunile de redare: Playback Menu (meniul de redare) Următoarele operaţiuni sunt disponibile în modul redare. k

A 70

Quick retouch (Retuşare rapidă)

Creează uşor copii retuşate, în care contrastul şi saturaţia au fost îmbunătăţite. I

A 71

D-Lighting

Îmbunătăţeşte luminozitatea şi contrastul în zonele întunecate ale fotografiei. e

A 72

Skin softening (Estompare piele) Face ca pielea subiectului să pară mai netedă.

a

A 90

Print set (Set imprimare)

Selectaţi fotografiile de imprimat şi numărul de copii pentru fiecare dintre ele. b

A 108

Slide show (Diapozitive)

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Vizualizaţi fotografiile stocate în memoria internă sau într-un card de memorie într-o prezentare automată de diapozitive. c

A 109

Delete (Ştergere) Ştergeţi toate fotografiile sau pe cele selectate.

A 109

d Protect (Protecţie) Protejaţi fotografiile selectate de o ştergere accidentală. f

A 110

Rotate image (Rotire fotografie) Modificaţi orientarea fotografiilor.

g

A 73

Small picture (Imagine mică) Creează o copie micşorată a fotografiei curente.

E

A 66

Voice memo (Notă vocală) Înregistraţi note vocale după ce fotografiile au fost realizate.

h

A 110

Copy (Copie) Copiaţi fişierele între cardul de memorie şi memoria internă.

Afişarea meniului Playback (redare) Accesaţi meniul de redare apăsând pe butonul c (A 26). Pentru a afişa meniul de redare, apăsaţi pe butonul d. 15/11/2009 15:30 0004.JPG

Playback menu Quick retouch D-Lighting Skin softening Print set Slide show

4

4

Exit

• Folosiţi selectorul multiplu pentru a selecta şi confirma setările (A 9). • Pentru a ieşi din meniul redare, apăsaţi pe butonul d.

106


Opţiunile de redare: Playback Menu (meniul de redare)

Selectarea fotografiilor Erase selected images

Back

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Pe ecranul de selectare a fotografiilor, aşa cum este prezentat în dreapta, vor fi afişate următoarele meniuri: • Playback menu (meniu redare): Print set (Set imprimare)>Select images (Selectare imagine) (A 90) Delete(Ştergere)>Erase selected images (Ştergerea fotografiilor selecţionate) (A 109) Protect (Protecţie) (A 109) Rotate image (Rotire fotografie) (A 110) Copy (Copiere)>Selected images (Imagini selectate) (A 110) • Setup menu (Meniu setare):Welcome screen (Ecran de întâmpinare) (A 115) Respectaţi indicaţiile mai jos pentru a alege fotografiile.

1

Apăsaţi pe selectorul multiplu J sau pe K pentru a selecta fotografia dorită. • Pentru Rotate image (Rotire imagine) şi Welcome screen (Ecran de întâmpinare) poate fi selectată o singură fotografie. Treceţi la pasul 3. • Rotiţi butonul control zoom spre g (i) pentru a reveni la redarea cadru întreg. Rotiţi butonul control zoom spre f (h) pentru a reveni la afişajul cu 12 miniaturi.

2

Apăsaţi H sau I pentru a selecta ON (Pornit) sau OFF (Oprit) (sau numărul de copii).

Erase selected images

Back

Erase selected images

• Atunci când este selectat ON (Pornit), va fi afişat (y) în colţul din stânga sus a fotografiei curente. Repetaţi paşii 1 şi 2 pentru a selecta fotografii suplimentare. Back

3

Apăsaţi pe butonul k pentru a confirma selecţia.

107


Opţiunile de redare: Playback Menu (meniul de redare)

b Slide Show (Diapozitive) Apăsaţi pe butonul c (Playback mode) (Mod redare) M d (Playback menu) (Meniu redare) M b Slide show (Diapozitive)

Vizualizaţi fotografiile stocate în memoria internă sau într-un card de memorie întro prezentare automată de diapozitive.

1

Folosiţi selectorul multiplu pentru a selecta Start şi apăsaţi pe butonul k.

Pause

Meniurile fotografiere, redare şi setare

• Pentru a schimba intervalul dintre fotografii, alegeţi Start Frame intvl (interval între cadre), selectaţi intervalul Frame intvl de timp dorit şi apăsaţi pe butonul k înainte de a Loop alege Start. Exit • Pentru a repeta prezentarea diapozitivelor automat, activaţi Loop (Buclă) şi apăsaţi pe butonul k înainte de a alege Start. Bifa (w) va fi adăugată la opţiunea buclă când este activată.

2

Prezentarea de diapozitive începe. Următoarele operaţiuni pot fi efectuate în timpul expunerii diapozitivelor: • Apăsaţi pe selectorul multiplu K pentru a afişa fotografia următoare sau pe J pentru a afişa fotografia anterioară. Ţineţi apăsat unul dintre butoane pentru a derula sau pentru a derula rapid. • Apăsaţi pe butonul k pentru pauză în redarea diapozitivelor.

3

Alegeţi End (Sfârşit) sau Restart (Reiniţializare). • Când redarea diapozitivelor este încheiată sau este întreruptă, alegeţi End (Finalizare) şi apăsaţi pe butonul k pentru a reveni la meniul de redare sau alegeţi Restart (Reiniţializare) pentru a relua redarea diapozitivelor.

B 108

Slide show

Pause

Restart End Frame intvl

Note privind prezentările de diapozitive

• Este afişat doar primul cadrul al filmelor (A 78) incluse în prezentarea de diapozitive. • Chiar dacă aţi selectat Loop (Buclă), durata maximă de redare pentru o prezentare de diapozitive este de 30 de minute (A 124).


Opţiunile de redare: Playback Menu (meniul de redare)

c Delete (Ştergere) Apăsaţi pe butonul c (Playback mode) (Mod redare) M d (Playback menu) (Meniu redare) M c Delete (Ştergere)

Ştergeţi toate fotografiile sau pe cele selectate. Erase selected images (Ştergerea fotografiilor selecţionate) Ştergeţi fotografiile selectate (pentru informaţii suplimentare consultaţi „Selectarea fotografiilor” (A 107)). Erase all images (Ştergerea tuturor fotografiilor) Ştergeţi toate fotografiile.

Note referitoare la ştergere

• Odată şterse, fotografiile nu pot fi recuperate. Transferaţi fotografiile importante pe un computer înainte de a le şterge. • Fotografiile marcate cu pictograma s sunt protejate şi nu pot fi şterse.

d Protect (Protejare) Apăsaţi pe butonul c (Playback mode) (Mod redare) M d (Playback menu) (Meniu redare) M d Protect (Protejare)

Meniurile fotografiere, redare şi setare

B

Protejaţi fotografiile selectate de o ştergere accidentală. Selectaţi fotografiile din ecranul de selecţie a fotografiilor pentru a aplica opţiunea de protejare (Selectarea fotografiilor ➝ A 107). Cu toate acestea, reţineţi că formatarea memoriei interne a aparatului foto sau a cardului de memorie va şterge permanent fişierele protejate (A 125). Fotografiile protejate sunt recunoscute datorită pictogramei s (A 7, 50).

109


Opţiunile de redare: Playback Menu (meniul de redare)

f Rotate Image (Rotire fotografie) Apăsaţi pe butonul c (Playback mode) (Mod redare) M d (Playback menu) (Meniu redare) M f Rotate image (Rotire fotografie)

După fotografiere, definiţi orientarea în care fotografiile sunt afişate în timpul redării. Fotografiile pot fi rotite cu 90° în sensul acelor de ceas sau în sens invers acelor de ceas. Fotografiile înregistrate în poziţie portret (pe verticală) pot fi rotite cu până la 180° în oricare direcţie.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Selectaţi o fotografie din ecranul de selectare (A 107) şi apăsaţi pe butonul k pentru a afişa ecranul Rotate image (Rotire imagine). Apăsaţi pe selectorul multiplu J sau K pentru a roti fotografia cu 90°. Rotate image

Back

Rotate image

Rotate image

Rotate

Back

Rotate

Back

Rotire cu 90° în sens antiorar

Apăsaţi pe butonul k pentru a defini orientarea afişată şi salvaţi datele privind orientarea cu imaginea.

h Copy (Copie) Apăsaţi pe butonul c (Playback mode) (Mod redare) M d (Playback menu) (Meniu redare) M h Copy (Copie)

Copiaţi fotografiile între memoria internă şi un card de memorie.

1

Selectaţi o opţiune din ecranul de copiere utilizând selectorul multiplu şi apăsaţi pe butonul k. • q: Copiaţi fotografiile din memoria internă pe un card de memorie. • r: Copiaţi fotografiile de pe cardul de memorie în memoria internă.

110

Rotate

Rotire cu 90° în sens orar

Copy

Exit


Opţiunile de redare: Playback Menu (meniul de redare)

2

Selectaţi o opţiune de copiere şi apăsaţi k. • Selected images (Imagini selectate): Copiaţi fotografiile selectate din ecranul de selectare a fotografiei (A 107). • All images (toate imaginile): copiaţi toate fotografiile.

Selected images All images

Exit

Note privind copierea fotografiilor

• Pot fi copiate fişiere având formatul JPEG, AVI, şi WAV. Imaginile înregistrate în orice alte formate nu pot fi copiate. • Dacă notele vocale (A 66) sunt ataşate la fotografiile selectate pentru copiere, notele vocale sunt copiate cu fotografiile. • Fotografiile făcute cu altă marcă de aparat foto sau care au fost modificate pe un computer nu pot fi copiate. • La copierea fotografiilor pentru care opţiunile Print set (set imprimare) (A 90) sunt activate, setările pentru setul de imprimare nu vor fi copiate. Totuşi, la copierea fotografiilor pentru care funcţia Protect (Protejare) (A 109) este activată, vor fi copiate şi setările de protecţie. • Fotografiile copiate din memoria internă sau de pe cardul de memorie nu pot fi afişate în modul sortare automată (A 56). • Chiar dacă este copiată o fotografie adăugată în dosarul de favorite (A 61), conţinutul dosarului favorite nu va fi copiat.

C

Meniurile fotografiere, redare şi setare

B

Camera to card

Memory contains no images. (În memorie nu există imagini.) Mesaj

Dacă nu există fotografii stocate pe cardul de memorie când este activat modul redare, va fi afişat mesajul Memory contains no images (Memoria nu conţine imagini). Apăsaţi d pentru a afişa ecranul cu opţiunea copiere şi copiaţi fotografiile stocate în memoria internă a aparatului foto pe cardul de memorie.

D

Mai multe informaţii

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Denumirea fişierelor şi a dosarelor” (A 132).

111


Noţiuni elementare de setare a aparatului foto: meniul Setup (setare) Meniul setare conţine următoarele opţiuni. a

Menus (Meniuri)

A 114

Alegeţi felul în care sunt afişate meniurile. c

Welcome screen (Ecran de întâmpinare)

A 115

Selectaţi ecranul afişat când aparatul foto este pornit. d

Date (Data)

A 116

Setaţi ceasul intern al aparatului foto şi alegeţi fusurile orare locale şi de destinaţie. A 119

Meniurile fotografiere, redare şi setare

e

Monitor settings (Setări monitor)

f

Selectaţi dacă doriţi sau nu ca informaţiile să fie afişate pe monitor, sau ca fotografiile să fie afişate pe ecran pentru a le vizualiza după ce au fost realizate şi definiţi luminozitatea monitorului. Date imprint (Imprimare dată) A 120

w

Electronic VR (VR electronic)

Imprimaţi datele pe fotografie. A 121

Specificaţi setarea pentru reducerea vibraţiilor la realizarea fotografiilor statice. U

h

Motion detection (Detectare mişcare) A 122 Reglaţi setările pentru detectarea mişcării pentru a reduce efectele tremurării aparatului şi a mişcării subiectului în fotografiile statice. AF assist (Asistenţă AF) A 123 Activaţi sau dezactivaţi iluminarea de asistenţă AF.

u

Digital zoom (Zoom digital) Ajustaţi setările pentru utilizarea zoomului digital.

A 123

i

Sound settings (Setări sunet) Reglaţi setările sunetului. Auto off (oprire automată)

A 124

k l/m n o

A 124

Setaţi ora înainte ca aparatul foto să intre în modul veghe, pentru a economisi energie. Format memory/Format card (Formatare memorie/Formatare card) A 125 Formataţi memoria internă sau cardul de memorie. Language (Limba) Alegeţi limba pentru afişajul aparatului foto. Video mode (Mod video)

A 126 A 126

Reglaţi setările necesare pentru conectarea la televizor. d

p

112

Blink warning (Avertizare clipire) A 126 Alegeţi dacă să fie sau nu detectate persoanele care clipesc atunci când fotografiaţi în modul de prioritate chip. Reset all (Reiniţializare totală) A 128 Restabiliţi setările aparatului foto la valorile implicite.


Noţiuni elementare de setare a aparatului foto: meniul Setup (setare) r

A 130

Firmware Version (Versiune firmware) Se afişează versiunea firmware a aparatului foto.

Afişarea meniului Setup (setare) Selectaţi fila z din meniul de pe ecran.

1

Pentru a afişa meniul de pe ecran, apăsaţi pe butonul d.

Shooting menu Image mode White balance Continuous ISO sensitivity Color options Exit

• Când utilizaţi modul scenă

Image mode High (4000 ) Normal (4000) Normal (3264) Normal (2592) Normal (2048)

Meniurile fotografiere, redare şi setare

• Dacă folosiţi unul din modurile A (automat), portret inteligent, redare şi film

Exit

2

Apăsaţi pe selectorul multiplu J. • Pentru informaţii privind utilizarea selectorului multiplu, consultaţi „Selectorul multiplu” (A 9). • Fila se va putea selecta.

Shooting menu Image mode White balance Continuous ISO sensitivity Color options Exit

3

Apăsaţi pe H sau pe I pentru a selecta fila z.

Set up Menus Welcome screen Date Monitor settings Date imprint Exit

113


Noţiuni elementare de setare a aparatului foto: meniul Setup (setare)

4

Apăsaţi pe K sau pe k. • Opţiunile meniului de setare pot fi selectate. • Folosiţi selectorul multiplu pentru a selecta şi confirma setările (A 9). • Pentru a ieşi din meniul de setare, apăsaţi pe butonul d sau pe J şi selectaţi o altă filă.

Set up Menus Welcome screen Date Monitor settings Date imprint Exit

a Menus (Meniuri) Meniurile fotografiere, redare şi setare

Apăsaţi pe butonul d M z (meniu setare) (A 113) M a Menus (Meniuri)

Alegeţi felul în care sunt afişate meniurile. Text (setare implicită) Meniurile sunt afişate în format listă.

Set up Menus Welcome screen Date Monitor settings Date imprint Exit

Icons (Pictograme) Toate elementele meniului pot fi afişate într-o singură pagină.

meniului Menus

Exit

114


Noţiuni elementare de setare a aparatului foto: meniul Setup (setare)

c Welcome Screen (Ecran de întâmpinare) Apăsaţi pe d M z (meniu setare) (A 113) M c Welcome screen (Ecran de întâmpinare)

Puteţi selecta ecranul de întâmpinare care va fi afişat când se porneşte aparatul foto. None (Niciuna) (setare implicită) Nu se va afişa ecranul de întâmpinare. COOLPIX Afişează un ecran de întâmpinare. Select an image (Selectarea unei fotografii) Meniurile fotografiere, redare şi setare

Selectaţi o fotografie în memoria internă sau pe cardul de memorie pentru ecranul de întâmpinare. Alegeţi o fotografie din ecranul de selectare fotografii (A 107) şi apăsaţi pe butonul k. Deoarece imaginea selectată este stocată în aparatul foto, imaginea va apărea în ecranul de întâmpinare chiar dacă fotografia originală este ştearsă. • Fotografiile realizate folosind pentru Image mode (mod imagine) opţiunea 16:9 (A 94) şi copiile create la dimensiunile 320 × 240 sau mai mici folosind funcţia imagine mică (A 73) sau decupare (A 74) nu pot fi utilizate.

115


Noţiuni elementare de setare a aparatului foto: meniul Setup (setare)

d Date (Dată) Apăsaţi pe d M z (meniu setare) (A 113) M d Date (Dată)

Definiţi ceasul intern al aparatului foto. Date (Dată)

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Setaţi ceasul intern al aparatului foto la data şi ora curente. Folosiţi selectorul multiplu pentru a defini data şi ora. • Selectaţi un element (zi, lună, an, oră, minute, şi ordinea în care sunt afişate ziua, luna şi anul): apăsaţi pe J sau K. • Editarea elementului selectat: apăsaţi pe H sau I. • Terminaţi definirea: după ce aţi selectat ordinea în care sunt afişate ziua, luna şi anul, apăsaţi pe butonul k (A 17). Time zone (Fus orar) Puteţi defini w (fus orar local), iar ora de vară poate fi activată sau dezactivată din opţiunile Time zone (fus orar). Când este selectată opţiunea x (destinaţie călătorie), diferenţa de timp (A 118) este calculată automat, iar data şi ora calculate pentru regiunea selectată sunt înregistrate. Util în timpul călătoriilor.

Setarea fusului orar pentru destinaţia călătoriei

1

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege Time zone (Fus orar) şi apăsaţi pe butonul k. • Se afişează meniul Time zone (fus orar).

Date

15/11/2009 15:30 Date Time zone Exit

2

Selectaţi x Travel destination (destinaţie călătorie) şi apăsaţi pe butonul k. • Data şi ora afişate pe monitor se modifică în funcţie de regiunea selectată curent.

Time zone

15/11/2009 15:30 London, Casablanca Home time zone Travel destination Exit

116


Noţiuni elementare de setare a aparatului foto: meniul Setup (setare)

3

Apăsaţi K. • Se afişează ecranul de selectare a fusului orar.

Time zone

15/11/2009 15:30 London, Casablanca Home time zone Travel destination Exit

4

Pentru a alege fusul orar de la destinaţia spre care călătoriţi, apăsaţi J sau K.

11:30

- 04:00

EDT: New York Toronto Lima

B

Acumulator ceas intern

Ceasul intern al aparatului foto utilizează o baterie de rezervă independentă de cea a aparatului. Acumulatorul ceasului intern se încarcă atunci când acumulatorul principal este instalat sau când este conectat un adaptor CA şi poate oferi resurse de energie de rezervă pentru câteva zile după zece ore de încărcare.

C

Meniurile fotografiere, redare şi setare

• Dacă în zona respectivă se foloseşte ora de vară, apăsaţi pe sH pentru a activa opţiunea oră de vară. Când opţiunea este activată, W este afişat la partea de sus a monitorului, iar timpul este modificat cu o oră. Pentru a Back dezactiva opţiunea oră de vară, apăsaţi pe I. • Apăsaţi pe k pentru a selecta fusul orar de destinaţie. • Când fusul orar al destinaţiei este selectat, pictograma Z va apărea pe monitor când aparatul foto este în modul fotografiere.

Home time zone (fus orar local)

• Pentru a trece pe fusul orar local, alegeţi w Home time zone (fus orar local) în pasul 2 şi apăsaţi pe butonul k. • Pentru schimbarea fusului orar local, selectaţi wHome time zone (fus orar local) în pasul 2 şi parcurgeţi paşii 3 şi 4 pentru a defini ora locală.

C

ora de vară

Când programul pentru ora de vară începe sau se termină, activaţi sau dezactivaţi opţiunea din meniul de selectare de fusului orar afişat la pasul 4.

D

Imprimarea datei pe fotografii

După definirea datei şi a orei, selectaţi opţiunea Date imprint (Imprimare dată) din meniul de setare (A 120). După ce aţi definit Date imprint (Imprimare dată), data şi ora la care s-a făcut fotografia pot fi imprimate în datele imaginii la efectuarea fotografiei.

117


Noţiuni elementare de setare a aparatului foto: meniul Setup (setare)

D

Fusuri orare

Aparatul foto acceptă fusurile orare listate mai jos. Pentru diferenţele orare care nu sunt listate mai jos, introduceţi ora locală în ceasul intern al aparatului. UTC +/–

Meniurile fotografiere, redare şi setare

118

Locaţie

UTC +/–

Locaţie

–11

Midway, Samoa

+1

Madrid, Paris, Berlin

–10

Hawaii, Tahiti

+2

Athens, Helsinki, Ankara

–9

Alaska, Anchorage

+3

Moscow, Nairobi, Riyadh, Kuwait, Manama

–8

PST (PDT): Los Angeles, Seattle, Vancouver

+4

Abu Dhabi, Dubai

–7

MST (MDT): Denver, Phoenix

+5

Islamabad, Karachi

–6

CST (CDT): Chicago, Houston, Mexico City

+5,5

–5

EST (EDT): New York, Toronto, Lima

+6

New Delhi Colombo, Dhaka

–4

Caracas, Manaus

+7

Bangkok, Jakarta

–3

Buenos Aires, Sao Paulo

+8

Beijing, Hong Kong, Singapore

–2

Fernando de Noronha

–1

Azores

±0

London, Casablanca

+9 +10

Tokyo, Seoul Sydney, Guam

+11

New Caledonia

+12

Auckland, Fiji


Noţiuni elementare de setare a aparatului foto: meniul Setup (setare)

e Monitor Settings (Setări monitor) Apăsaţi pe d M z (meniu setare) (A 113) M e Monitor settings (Setări monitor)

Sunt disponibile următoarele setări.

Photo Info (Info foto) Sunt disponibile următoarele opţiuni pentru afişaj. Pentru mai multe informaţii privind indicatoarele monitorului, consultaţi „Monitorul” (A 6). Mod fotografiere

Mod redare 15/11/2009 15:30 0004.JPG

Show info (Prezentare info)

4

11

4

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Photo info (Info foto) Alegeţi afişarea informaţiilor pe monitor în timpul modurile fotografiere şi redare. Image review (Redare imagine) • On (Pornit) (setare implicită): fotografia este afişată automat pe monitor imediat după ce a fost realizată, iar afişajul monitorului revine în modul fotografiere. • Off (Oprit): fotografia nu este afişată după fotografiere. Brightness (Luminozitate) Alegeţi dintre cinci setări pentru luminozitatea monitorului. Setarea implicită este 3.

Auto info (Informaţii Setările curente sau ghidul de utilizare sunt afişate pentru câteva secunde aşa automate) (setare cum se arată mai sus în Show info (Afişare info). După câteva secunde, implicită) ecranul va fi la fel ca şi pentru Hide info (Ascundere informaţii). Hide info (Ascundere info)

15/11/2009 15:30 0004.JPG

Framing grid + Auto info (reţea încadrare + informaţii automate)

11

În modul A (auto), pentru a ajuta la încadrarea fotografiilor, sunt afişate alte setări curente sau ghidul de funcţionare pentru câteva secunde, ca şi în cazul opţiunii Auto info (Info auto) În alte moduri de fotografiere, setările curente sau ghidul de utilizare sunt afişate aşa cum se arată mai sus în Auto info (Info auto).

4

4

Setările curente sau ghidul de utilizare sunt afişate aşa cum se arată mai sus în Auto info (Info auto).

119


Noţiuni elementare de setare a aparatului foto: meniul Setup (setare)

f Date Imprint (Imprimare dată) Apăsaţi pe d M z (meniu setare) (A 113) M f Date imprint (Imprimare dată)

Data şi ora fotografierii pot fi imprimate pe fotografii la momentul fotografierii. Această informaţie poate fi imprimată chiar şi de imprimantele care nu suportă imprimarea datei şi a orei (A 92). 15.11.2009

Off (Oprit) (setare implicită) Meniurile fotografiere, redare şi setare

Data şi ora nu sunt imprimate pe fotografii. Dată Pe fotografii este imprimată data. Date and time (Data şi ora) Data şi ora sunt imprimate pe fotografii.

Pictograma pentru setarea curentă este afişată în monitor pentru alte setări decât Off (Oprit) (A 6).

B

Date Imprint (Imprimare dată)

• Datele imprimate formează corp comun cu datele imaginii şi nu pot fi şterse. Data nu poate fi inscripţionată pe fotografii după fotografiere. • Datele imprimate la o setare a Image mode (Mod imagine) (A 94) TV screen (640) (Ecran TV) ar putea fi greu de citit. Alegeţi PC screen (1024) (Ecran PC) sau mai mare când se utilizează funcţia de imprimare a datei. • Data este înregistrată utilizând formatul selectat în elementul meniului de setare Date (Dată) (A 16, 116). • Data nu este inscripţionată în următoarele situaţii: - Când utilizaţi modurile scenă Panorama assist (asistenţă panoramă) - Mod film

C 120

Imprimare dată şi set imprimare

Când imprimaţi pe imprimante compatibile DPOF care suportă imprimarea datei fotografierii şi a informaţiilor, iar data şi informaţiile pot fi imprimate pe fotografii fără ca acestea să fie inscripţionate, folosind opţiunile din meniul Print set (set imprimare) (A 90).


Noţiuni elementare de setare a aparatului foto: meniul Setup (setare)

w Electronic VR (VR electronic) Apăsaţi pe butonul d M z (meniu setare) (A 113) M w Electronic VR (VR electronic)

Selectaţi această opţiune dacă doriţi să utilizaţi VR (reducere vibraţii) la realizarea fotografiilor statice. Auto

Off (Oprit) (setare implicită) Funcţia VR electronic este dezactivată.

Când Auto (automat) este selectat, R apare pe monitor (A 6) şi funcţia VR electronic este aplicată în funcţie de condiţiile de fotografiere.

B

Note privind Electronic Vibration reduction (reducerea electronică a vibraţiilor)

• Funcţia VR electronic este dezactivată dacă utilizaşi bliţul, cu excepţia modului sincronizare lentă. Nu uitaţi că funcţia VR electronic este dezactivată chiar dacă pentru modul bliţ este selectată opţiunea slow sync with red-eye reduction (sincronizare lentă cu reducere ochi roşii). • Dacă perioada de expunere depăşeşte o anumită perioadă de timp, atunci Electronic VR (VR electronic) nu va funcţiona. • Funcţia VR electronic nu poate fi folosită dacă pentru ISO sensitivity (sensibilitate ISO) aţi definit oricare din opţiunile disponibile cu excepţia Auto (automat). • VR electronic nu va putea fi folosită dacă utilizaţi următoarele moduri scenă. - Sports (Sport) (A 35) - Night portrait (Portret de noapte) (A 35) - Dusk/dawn (Înserare/zori) (A 37) - Night landscape (Peisaj de noapte) (A 37) - Museum (Muzeu) (A 38) - Fireworks show (Spectacol de artificii) (A 39) - Backlight (Iluminare fundal) (A 39) • Gradul de eficacitate al Electronic VR (VR electronic) descreşte o dată cu creşterea tremuratului aparatului foto. • Fotografiile realizate folosind funcţia detecţie mişcare pot fi puţin granulate.

D

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Dacă toate condiţiile de mai jos sunt îndeplinite la realizarea fotografiilor statice, funcţia VR electronică fi aplicată şi efectele tremuratului aparatului foto vor fi reduse. • Bliţul este dezactivat sau aţi selectat modul sincronizare lentă. • Viteza de declanşare este scăzută. • Pentru Continuous (fotografii în rafală) aţi selectat opţiunea Single (Unic). • Când subiectul este întunecat.

Utilizarea funcţiei Electronic VR (VR electronic) la filme

Pentru a compensa vibraţiile la înregistrarea unui film, din meniul film (A 76) activaţi opţiunea Electronic VR (VR electronic) (A 77).

121


Noţiuni elementare de setare a aparatului foto: meniul Setup (setare)

U Motion Detection (Detectare mişcare) Apăsaţi pe d M z (meniu setare) (A 113) M U Motion detection (Detectare mişcare)

Activează detectarea mişcării pentru a reduce efectele datorate tremurării aparatului şi mişcării subiectului în fotografiile statice. Auto (setare implicită)

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Dacă aparatul foto detectează mişcarea subiectului sau tremuratul aparatului, viteza de declanşare va creşte pentru a reduce efectul acestora. Totuşi, detecţia mişcării nu funcţionează în următoarele situaţii. • Dacă pentru modul bliţ aţi selectat m (bliţ de umplere) • Când pentru ISO sensitivity (sensibilitate ISO) (A 99) este selectată opţiunea Fixed range auto (auto rază fixă) sau sensibilitatea ISO este fixată la o anumită valoare în modul A (auto) • Când Multi-shot 16 (declanşare multiplă 16) (A 98) este activată • În următoarele moduri scenă: Dusk/dawn (Înserare/zori) (A 37) şi Fireworks show (Spectacol de artificii) (A 39) Off (Oprit) Detectarea mişcării nu este activată.

Setarea pentru detectarea mişcării poate fi confirmată pe monitor în timpul fotografierii (A 6, 21). Pictograma detectării mişcării va străluci şi va avea culoarea verde, dacă aparatul detectează orice vibraţii şi creşte viteza de declanşare. Dacă este selectat - Off (Oprit), nu este afişată pictograma setării curente.

B

Note referitoare la Motion detection (detectarea mişcării)

• Este posibil ca, în anumite situaţii, funcţia de detectare a mişcării să nu elimine în totalitate neclarităţile datorate tremuratului aparatului sau mişcării subiectului. • Dacă este prea întuneric, sau dacă subiectul se mişcă prea mult, este posibil ca funcţia Detecţie mişcare să nu funcţioneze. • Fotografiile realizate folosind funcţia detecţie mişcare pot fi puţin granulate.

122


Noţiuni elementare de setare a aparatului foto: meniul Setup (setare)

h AF Assist (Asistenţă AF) Apăsaţi pe d M z (meniu setare) (A 113) M h AF assist (Asistenţă AF)

Activaţi sau dezactivaţi iluminarea de asistenţă AF. Auto (setare implicită) Iluminare asistenţă AF va fi folosit pentru a completa funcţionarea focalizării în cazul în care subiectul este slab luminat. La unghiul de cuprindere cel mai larg, dispozitivul de iluminare are o acoperire de aproximativ 1.9 m şi de 1.1 m în poziţia maximă telefotografică. Totuşi, pentru anumite moduri scenă, opţiunea Iluminare asistenţă AF se dezactivează automat (A 34 la 40) chiar dacă este selectată opţiunea Auto. Dezactivaţi această funcţie. Este posibil ca aparatul foto să nu poată focaliza dacă iluminarea este deficitară.

u Digital Zoom (Zoom digital) Apăsaţi pe d M z (meniu setare) (A 113) M u Digital zoom (Zoom digital)

Ajustaţi setările pentru utilizarea zoomului digital.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Off (Oprit)

On (Pornit) (setare implicită) Dacă aparatul foto foloseşte zoomul optic maxim şi rotiţi butonul control zoom spre g (i) va fi acţionat zoomul digital (A 23). Off (Oprit) Zoomul digital nu va fi activat (cu excepţia înregistrării unui film).

B

Note privind zoomul digital

• Dacă se foloseşte funcţia zoom digital, pentru AF area mode (Mod zonă AF) este selectat Center (Centru) (A 101). • Zoomul digital nu poate fi folosit în următoarele situaţii. - Dacă Scene auto selector (Selector automat scene), Portrait (portret) sau Night portrait (portret de noapte) este selectat pentru modul scenă. - Este selectat modul portret inteligent. - Atunci când este selectat Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) (A 98). - Chiar înainte de înregistrarea unui film (la înregistrarea filmelor puteţi folosi un zoom maxim de 2×).

123


Noţiuni elementare de setare a aparatului foto: meniul Setup (setare)

i Sound Settings (Setări sunet) Apăsaţi pe d M z (meniu setare) (A 113) M i Sound settings (Setări sunet)

Reglaţi următoarele setări pentru sunet. Button sound (Buton sunet) Rotiţi butonul sunet On (Pornit) sau Off (Oprit). Când este selectat On (Pornit) (setare implicită), veţi auzi un semnal sonor când operaţiunile se încheie cu succes, două semnale când focalizarea este blocată şi trei semnale când se detectează o eroare şi un sunet de întâmpinare la deschiderea aparatului foto. Va fi redat de asemenea sunetul de pornire atunci când aparatul foto este pornit. Meniurile fotografiere, redare şi setare

Shutter sound (Sunet declanşare) Alegeţi poziţia butonului dintre On (Pornit) (setare implicită) sau Off (Oprit).

k Auto Off (Oprire automată) Apăsaţi pe d M z (meniu setare) (A 113) M dAuto off (Oprire automată)

Când aparatul foto este pornit şi o perioadă de timp trece fără a efectua operaţiuni, aparatul foto va intra în modul veghe (A 15) pentru a economisi energie. Odată intrat în modul veghe, indicatorul luminos de alimentare va lumina intermitent şi, dacă nu sunt efectuate operaţiuni timp de alte trei minute, aparatul foto se va închide. Selectaţi perioada de inactivitate după care aparatul intră în starea de veghe dintre 30 s, 1 min (implicit), 5 min, şi 30 min.

C

Anularea modului stare de veghe

Pentru a anula modul veghe şi pentru a reactiva monitorul apăsaţi pe unul din următoarele butoane. • comutatorul de alimentare • butonul de declanşare • butonul A • butonul c

C 124

Note pentru Auto oprit (oprire automată)

Indiferent de opţiunea selectată, monitorul va rămâne deschis timp de trei minute când meniurile sunt afişate, pentru maximum 30 de minute în timpul redării de diapozitive şi 30 de minute când adaptorul AC este conectat.


Noţiuni elementare de setare a aparatului foto: meniul Setup (setare)

l Format Memory/ m Format Card (Formatare memorie/ Formatare card) Apăsaţi pe butonul d M z (meniu setare) (A 113) M l Format memory (Formatare memorie)/ m Format card (Formatare card)

Utilizaţi această opţiune pentru a formata memoria internă sau un card de memorie.

Formatarea memoriei interne Format memory All images will be deleted! OK? No Format Exit

Formatarea unui card de memorie

Format card

Când cardul de memorie este introdus în aparatul foto, opţiunea Format card (Formatare card) apare în meniul de setare.

All images will be deleted! OK? No Format Exit

B

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Pentru a formata memoria internă, scoateţi cardul de memorie din aparatul foto. Opţiunea Format memory (Formatare memorie) apare în meniul de setare.

Formatarea memoriei interne şi a cardurilor de memorie

• Formatarea memoriei interne sau a cardurilor de memorie şterge permanent toate datele. Asiguraţi-vă că aţi transferat fotografiile importante pe un computer înainte de a formata. • Formatarea memoriei interne sau a cardului de memorie reface setările pictogramei dosarului cu favorite (A 60) la setările implicite (afişate ca numere). • Nu opriţi aparatul foto şi nu deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie în timpul formatării. • Prima dată când introduceţi cardurile de memorie utilizate în alte dispozitive în COOLPIX S570, aveţi grijă să le formataţi utilizând acest aparat foto.

125


Noţiuni elementare de setare a aparatului foto: meniul Setup (setare)

n Language (Limba) Apăsaţi pe d M z (meniu setare) (A 113) M n Language (Limba)

Alegeţi una dintre cele 24 de limbi în care meniurile şi mesajele aparatului foto pot fi afişate.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Cehă

Poloneză

Daneză

Portugheză

Germană

Rusă

(setare implicită)

Finlandeză

Spaniolă

Suedeză

Greacă

Turcă

Franceză

Chineză simplificată

Indoneziană

Chineză tradiţională

Italiană

Japoneză

Maghiară

Coreeană

Olandeză

Thailandeză

Norvegiană

Arabă

o Video Mode (Mod video) Apăsaţi pe d M z (meniu setare) (A 113) M o Video mode (Mod video)

Reglaţi setările pentru conectarea la un televizor. Alegeţi dintre NTSC şi PAL.

d Blink Warning (Avertizare clipire) Apăsaţi pe d M z (meniu setare) (A 113) M d Blink warning (Avertizare clipire)

126

Alegeţi dacă persoanele care clipesc să fie sau nu detectate atunci când fotografiaţi în modul de prioritate faţă (A 103). • Modul A (automat) (când pentru modul zonă AF aţi selectat opţiunea Face priority (prioritate faţă) (A 101)) • Când pentru modul scenă aţi definit Scene auto selector (selector automat scene) (A 34), Portrait (portret) (A 34), sau Night portrait (portret de noapte) (A 35)


Noţiuni elementare de setare a aparatului foto: meniul Setup (setare) On (Pornit) Atunci când aparatul foto detectează una sau mai multe persoane ce ar putea avea ochii închişi la puţin timp după recunoaşterea chipurilor şi fotografierea lor, pe monitor va fi afişat mesajul de avertizare clipire. Faţa unui subiect al portretului, cel ai cărui ochi au fost închişi în timp ce fotografiaţi, va fi încadrat cu o margine de culoare galbenă. În cazul în care acest lucru se produce, verificaţi fotografia şi decideţi dacă trebuie să faceţi sau nu o altă fotografie. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Utilizarea ecranului Blink Warning (avertizare clipire)” (A 127). Off (Oprit) (setare implicită) Funcţia de avertizare clipire nu este activată.

Note privind Blink warning (avertizare clipire)

Dacă pentru fotografii în rafală este selectată una din opţiunile Continuous (mod fotografii în rafală), BSS, sau Multi-shot 16 (declanşare multiplă 16), funcţia avertizare clipire nu poate fi utilizată.

Utilizarea ecranului Blink Warning (avertizare clipire) Următoarele operaţii pot fi efectuate când ecranul Did someone blink? (A clipit cineva?) este afişat. Aparatul foto va reveni în modul fotografiere, dacă timp de câteva secunde nu sunt efectuate operaţiuni.

Did someone blink?

Exit

Opţiune Mărirea şi afişarea figurii detectate Comutarea în modul redare cadru întreg

Utilizaţi g (i) f (h)

Descriere Rotiţi butonul de zoom spre g (i). Rotiţi butonul de zoom spre f (h). Dacă aparatul foto detectează mai mulţi subiecţi umani cu ochii închişi, apăsaţi pe H, I, J, sau K în timpul afişării mărite pentru a schimba feţele.

Selectaţi faţa care va fi afişată. Ştergeţi fotografia

Meniurile fotografiere, redare şi setare

B

l

Apăsaţi pe butonul l.

k Comutarea în modul fotografiere

Apăsaţi pe butonul k sau pe butonul de declanşare.

127


Noţiuni elementare de setare a aparatului foto: meniul Setup (setare)

p Reset All (Reiniţializare totală) Apăsaţi pe d M z (meniu setare) (A 113) M p Reset all (Reiniţializare totală)

Atunci când este selectat Reset (Reiniţializare), setările aparatului foto vor fi restabilite la valorile lor implicite. Meniu pop-up Opţiune

Default value (Valoare implicită)

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Flash mode (mod bliţ) (A 28)

Auto

Self-timer (Autodeclanşator) (A 30)

Off (Oprit)

Macro mode (Mod macro) (A 31)

Off (Oprit)

Exposure compensation (Compensare expunere) (A 32)

0,0

Mod Scene (scenă) Opţiune

Default value (Valoare implicită)

Setarea modului scenă în meniul de selecţie a modului fotografiere (A 33)

Scene auto selector (Selector automat scene)

Folosirea balansului de alb în modul de alimente (A 43)

Center (Centru)

Meniul portret inteligent Opţiune

Default value (Valoare implicită)

Skin softening (Estompare piele) (A 48)

normal (normal)

Smile timer (Cronometru zâmbet) (A 49)

On (Pornit)

Blink proof (Ochi deschişi) (A 49)

Off (Oprit)

Meniu Movie (film) Opţiune

128

Default value (Valoare implicită)

Movie options (Opţiuni film) (A 76)

TV movie 640P (Film TV)

Autofocus mode (Mod focalizare automată) (A 77)

Single AF (AF unic)

Electronic VR (VR electronic) (A 77)

Off (Oprit)


Noţiuni elementare de setare a aparatului foto: meniul Setup (setare)

Shooting Menu (Meniu fotografiere) Opţiune

Default value (Valoare implicită)

Image mode (Mod imagine) (A 94)

I Normal (4000)

White balance (Balans de alb) (A 96)

Auto

Continuous (mod fotografii în rafală) (A 98)

Single (Unic)

ISO sensitivity (sensibilitate ISO) (A 99)

Auto

Color options (opţiuni culoare) (A 100)

Standard color (Culoare standard)

AF area mode (mod zonă AF) (A 101)

Face priority (Prioritate fată)

Opţiune

Default value (Valoare implicită)

Menus (Meniuri) (A 114)

Text

Welcome screen (Ecran de întâmpinare) (A 115)

None (Niciuna)

Photo info (Info foto) (A 119)

Auto info (Info auto)

Image review (redare imagine) (A 119)

On (Pornit)

Brightness (Luminozitate) (A 119)

3

Date imprint (Imprimare dată) (A 120)

Off (Oprit)

Electronic VR (VR electronic) (A 121)

Off (Oprit)

Motion detection (Detectare mişcare) (A 122)

Auto

AF Assist (asistenţă AF) (A 123)

Auto

Digital zoom (Zoom digital) (A 123)

On (Pornit)

Button sound (buton sunet) (A 124)

On (Pornit)

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Meniu setare

Shutter sound (Sunet declanşare) (A 124) On (Pornit) Auto off (oprire automată) (A 124)

1 min

Blink warning (Avertizare clipire) (A 126)

Off (Oprit)

129


Noţiuni elementare de setare a aparatului foto: meniul Setup (setare)

Altele Opţiune

Default value (Valoare implicită)

Paper size (Format hârtie) (A 86, 87)

Default (Implicită)

Slide show (Diapozitive) (A 108)

3s

Meniurile fotografiere, redare şi setare

• Selectarea Reset all (Reiniţializare totală) şterge numărul curent al fişierului (A 132) din memorie. Numerotarea va continua de la cel mai mic număr disponibil. Pentru a reiniţializa numerotarea de la „0001”, ştergeţi toate fotografiile (A 109) înainte de a selecta Reset all (Reiniţializare totală). • Următoarele setări ale meniului nu vor fi afectate la resetarea meniurilor folosind Reset all (Reiniţializare totală). Shooting menu (meniu fotografiere): datele predefinite manual (A 97) obţinute pentru White balance (balans de alb) Setup menu (meniu setare): fotografiile selectate pentru Welcome screen (ecran de întâmpinare) (A 115), Date (Dată) (A 116), Language (limbă) (A 126), şi Video mode (mod video) (A 126)

r Firmware Version (Versiune firmware) Apăsaţi pe d M z (meniu setare) (A 113) M r Firmware version (Versiune firmware)

Vizualizaţi versiunea firmware curentă a aparatului foto. COOLPIX S570 Ver.x.x

Back

130


Note tehnice

Accesorii opţionale Acumulator reîncărcabil

Acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL10

Încărcător acumulator

Încărcător acumulator MH-63 Adaptor CA EH-62D <Cum se conectează EH-62D> 1

2

3

Adaptor CA Verificaţi dacă cablul adaptorului CA a fost corect introdus în camera acumulatorului înainte de a închide capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie. Dacă o parte din cablu nu a fost introdusă în cameră, capacul poate fi avariat când capacul este închis. Cablu USB

Cablu USB UC-E6

Cablu AV

Cablu audio video EG-CP14

Carduri de memorie aprobate

SanDisk

512 MB, 1 GB, 2 GB1, 4 GB2, 8 GB2, 16 GB2

TOSHIBA

512 MB, 1 GB, 2 GB1, 4 GB2, 8 GB2, 16 GB2

Panasonic

512 MB, 1 GB, 2 GB1, 4 GB2, 8 GB2, 16 GB2

Lexar

1 GB, 2 GB1, 4 GB2, 8 GB2

Note tehnice

Următoarele carduri de memorie Secure Digital (SD) au fost testate şi aprobate pentru utilizarea cu acest aparat foto. Toate cardurile de marca şi capacitatea respectivă pot fi utilizate, indiferent de viteză.

1

În cazul în care cardul de memorie va fi utilizat cu un cititor de carduri sau cu un dispozitiv similar, verificaţi că dispozitivul acceptă carduri de memorie de 2 GB. 2 Compatibil SDHC. În cazul în care cardul de memorie va fi utilizat cu un cititor de carduri sau un dispozitiv similar, verificaţi că dispozitivul acceptă carduri de memorie SDHC.

Funcţionarea nu este garantată cu alte mărci de carduri. Contactaţi producătorul pentru detalii referitoare la cardurile de mai sus.

131


Denumirea fişierelor şi a dosarelor Fotografiilor, filmelor şi notelor vocale li se atribuie nume de fişiere după cum urmează.

DSCN0001.JPG Identificator (neafişat pe monitorul aparatului foto) Fotografii originale (ataşament notă vocală inclus), filme Copii mici (ataşament notă vocală inclus) Copii decupate (ataşament notă vocală inclus) Copii realizate cu Quick Retouch (retuşare rapidă), D-Lighting şi Skin softening (estompare piele) (ataşament notă vocală inclus)

Note tehnice

132

DSCN

Extensie (semnifică tipul fişierului) Fotografii statice

.JPG

Filme Note vocale

.AVI .WAV

SSCN RSCN

Număr fişier (atribuit automat în ordine ascendentă, începând cu „0001”)

FSCN

• Fişierele sunt stocate în directoare denumite folosind un număr de director urmat de un identificator cu cinci caractere: „P_” plus un număr alcătuit dintr-o secvenţă de trei cifre pentru fotografii realizate folosind Panorama assist (asistenţă panorama) (de ex. „101P_001”; A 45); şi „NIKON” pentru toate celelalte fotografii (de ex. „100NIKON”). Când numărul de fişiere dintr-un dosar atinge 9999, va fi creat un dosar nou. Numerele fişierelor vor fi atribuite automat începând cu „0001”. • Numele de fişier ale notelor vocale au acelaşi indicator şi număr de fişier ca şi fotografia la care sunt ataşate. • Fişierele copiate utilizând Copy (Copiere)> Selected images (Fotografii selectate) sunt copiate în dosarul curent unde le sunt atribuite numere de fişier noi în ordine ascendentă începând cu cel mai mare număr din memorie. Copy (Copiere) > All images (Toate fotografiile) copiază toate dosarele din mediul sursă; numele fişierelor nu se schimbă, dar noile numere de dosare sunt atribuite în ordine ascendentă începând cu cel mai mare număr de dosar în mediul de destinaţie (A 110). • Un singur dosar poate cuprinde până la 200 de fotografii; dacă o fotografie este făcută când dosarul conţine 200 de fotografii, va fi creat un dosar nou prin adăugarea unei unităţi la numărul dosarului curent. Dacă dosarul curent are numărul 999 şi conţine 200 de fotografii, sau dacă o imagine este numerotată cu 9999, nu mai pot fi realizate alte fotografii înainte de a formata cardul de memorie sau memoria internă (A 125) sau înainte de a introduce un nou card.


Întreţinerea aparatului foto Pentru a vă asigura că vă veţi bucura mereu de acest produs Nikon, respectaţi următoarele precauţii când utilizaţi sau depozitaţi dispozitivul.

B

Păstraţi-l uscat

Dispozitivul va fi deteriorat dacă este introdus în apă sau dacă este supus la umiditate ridicată.

B

Nu scăpaţi

Produsul poate prezenta defecţiuni dacă este supus unor şocuri sau vibraţii puternice.

B

Manevraţi cu grijă obiectivul şi toate piesele în mişcare

Nu forţaţi obiectivul, capacul acestuia, monitorul, fanta cardului de memorie sau camera acumulatorului. Aceste părţi sunt uşor de afectat. Forţarea capacului obiectivului poate duce la funcţionare defectuoasă a aparatului foto sau la deteriorarea obiectivului. În cazul în care monitorul se sparge, trebuie evitată rănirea provocată de geamul spart şi pentru a împiedica contactul cristalelor lichide cu pielea sau intrarea în ochi sau piele.

B

Nu expuneţi obiectivul la surse puternice de lumină pentru perioade extinse de timp

Evitaţi expunerea obiectivului la soare sau alte surse puternice de lumină pentru perioade extinse de timp când utilizaţi sau depozitaţi aparatul foto. Lumina intensă poate provoca deteriorarea senzorului de imagine CCD, producând un efect de estompare albă a fotografiilor.

B

Păstraţi la distanţă de câmpuri magnetice puternice

B

Note tehnice

Nu utilizaţi şi nu depozitaţi acest dispozitiv în vecinătatea echipamentelor care generează radiaţii electromagnetice sau câmpuri magnetice puternice. Sarcinile statice sau câmpurile magnetice puternice produse de echipamente precum emiţătoare radio pot produce interferenţe cu monitorul, pot deteriora datele stocate pe cardul de memorie sau pot afecta circuitele interne ale produsului.

Evitaţi modificările bruşte de temperatură

Modificările bruşte de temperatură, ca atunci când intraţi sau ieşiţi dintr-o clădire încălzită într-o zi rece, pot provoca formarea condensului în interiorul dispozitivului. Pentru a preveni formarea condensului, plasaţi dispozitivul într-o husă sau o pungă de plastic înainte de a o expune la modificări bruşte de temperatură.

B

Opriţi produsul înainte de a scoate sau deconecta sursa de alimentare

Nu scoateţi acumulatorul în timp ce produsul este pornit sau în timp ce fotografiile sunt înregistrate sau şterse. Oprirea forţată a alimentării în aceste circumstanţe poate duce la pierderea datelor, la deteriorarea memoriei produsului sau a circuitelor interne.

133


Întreţinerea aparatului foto

C

Note tehnice

134

Acumulatorul

• Verificaţi nivelul acumulatorului când scoateţi aparatul foto afară şi încărcaţi acumulatorul dacă este necesar. Nu continuaţi încărcarea odată ce acumulatorul este complet încărcat, deoarece aceasta va duce la o funcţionare sub parametrii normali. Dacă este posibil, luaţi cu dumneavoastră un acumulator de rezervă complet încărcat când faceţi fotografii la ocazii importante. • Nu utilizaţi acumulatorul la temperaturi ambientale sub 0 °C sau peste 40 °C. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta deteriorări ale acumulatorului sau limitări ale randamentului acestuia. • Se încarcă în interior, la temperaturi cuprinse între 5 şi 35°C. Dacă temperatura bateriei este cuprinsă între 0 şi 10°C sau între 45 - 60°C, capacitatea de încărcare poate scădea. Acumulatorul nu se va încărca dacă temperatura acestuia este sub 0 °C sau peste 60 °C. • Dacă folosiţi o baterie consumată la temperaturi scăzute, aparatul poate să nu pornească. Asiguraţi-vă că acumulatorul este încărcat complet şi că aveţi la dispoziţie baterii de rezervă înainte de a ieşi pentru a fotografia pe vreme rece. Păstraţi acumulatoarele de rezervă într-un loc cald şi înlocuiţi când este necesar. După ce a fost încălzită, o baterie rece care nu a putut fi folosită temporar datorită scăderii performanţelor îşi poate recupera sarcina. • În cazul în care terminalii bateriei sunt murdari, este posibil ca aparatul să nu pornească din cauza contactului slab. Înainte de utilizare curăţaţi terminalii cu o cârpă curată şi uscată. • Dacă acumulatorul nu va fi folosit o perioadă de timp, introduceţi-l în aparatul foto şi lăsaţi aparatul să consume înainte de a-l scoate pentru stocare. Montaţi capacul inclus la terminalele bateriei şi păstraţi-o la rece la o temperatură de 15 - 25 °C. Nu depozitaţi acumulatorul în locaţii prea calde sau prea reci. • Atunci când este depozitat aparatul foto, încărcaţi-l cel puţin o dată la fiecare şase luni şi utilizaţi apoi aparatul foto pentru a-l consuma din nou înainte de a-l depozita într-un loc răcoros. • Scoateţi întotdeauna acumulatorul din aparatul foto sau din încărcătorul acumulatorilor atunci când nu este utilizat. Atunci când este instalat, cantităţi minuscule de curent circulă chiar şi dacă nu este utilizat, iar acumulatorul ar putea fi golit excesiv şi să nu mai funcţioneze. • O scădere semnificativă în cazul unui acumulator încărcat complet ce reţine sarcina atunci când este utilizat la temperatura camerei indică faptul că acumulatorul ar trebui înlocuit. Cumpăraţi un nou acumulator. • Înlocuiţi acumulatorul când este complet descărcat. Acumulatoarele uzate sunt o resursă valoroasă. Reciclaţi acumulatoarele uzate în conformitate cu reglementările locale.


Întreţinerea aparatului foto

Curăţarea

Obiectiv

Evitaţi atingerea părţilor din sticlă cu degetele. Îndepărtaţi praful sau puful cu o pară de cauciuc (de obicei un dispozitiv de mici dimensiuni cu o protuberanţă de cauciuc la un capăt care este pompată pentru a expulza un flux de aer prin celălalt capăt). Pentru a îndepărta amprentele sau alte pete care nu pot fi îndepărtate cu o pară de cauciuc, ştergeţi obiectivul cu o cârpă moale, utilizând o mişcare spiralată care începe din centrul obiectivului şi se îndreaptă spre margini. Dacă această operaţie nu este eficientă, curăţaţi obiectivul cu o cârpă umezită cu agent de curăţare comercial pentru obiective.

Monitor

Îndepărtaţi praful sau puful cu o pară de cauciuc. Pentru a îndepărta amprentele şi alte pete, curăţaţi monitorul cu o cârpă moale, uscată, având grijă să nu presaţi.

Corp

Utilizaţi o pară de cauciuc pentru a îndepărta praful, murdăria sau nisipul, apoi ştergeţi uşor cu o cârpă moale, uscată. După utilizarea aparatului la plajă sau la mare, curăţaţi nisipul sau sarea cu o cârpă uscată înmuiată uşor în apă, apoi uscaţi bine. Reţineţi că substanţele străine în interiorul aparatului foto pot provoca deteriorări care nu sunt acoperite de garanţie.

Nu utilizaţi alcool, solvent sau alte substanţe chimice volatile.

Note tehnice

135


Întreţinerea aparatului foto

Stocare Opriţi aparatul foto când nu îl utilizaţi. Verificaţi dacă indicatorul luminos alimentare este stins înainte de a depozita aparatul foto. Scoateţi acumulatorul dacă aparatul foto nu va fi utilizat o perioadă lungă de timp. Nu depozitaţi aparatul foto cu naftalină sau granule din camfor împotriva moliilor sau în oricare dintre următoarele locaţii: • Lângă echipamente care generează câmpuri electromagnetice intense, precum televizoare sau aparate radio • Expus la temperaturi mai mic decât -10 °C sau peste 50 °C • Ventilat deficitar sau supus la umiditate de peste 60% Pentru a preveni formarea de mucegai, scoateţi aparatul din spaţiul de depozitare cel puţin o dată pe lună. Porniţi aparatul foto şi acţionaţi declanşatorul de câteva ori înainte de a depozita din nou aparatul foto.

Note tehnice

C

C

136

Note despre monitor

• Monitorul poate conţine câţiva pixeli care sunt aprinşi întotdeauna sau care nu se aprind. Aceasta este o caracteristică comună tuturor afişajelor TFT LCD şi nu indică nicio defecţiune. Imaginile înregistrate utilizând produsul nu vor fi afectate. • Este posibil ca imaginile de pe monitor să fie dificil de văzut sub o lumină strălucitoare. • Monitorul este iluminat în fundal de un LED. În cazul în care monitorul începe să se întunece sau să clipească, contactaţi reprezentantul autorizat de service Nikon.

Notes privind petele

Când se încadrează subiecte luminoase, pe monitor pot fi vizibile dungi de lumină albe sau colorate. Acest fenomen, cunoscut sub denumirea de „pată”, se produce atunci când lumina extrem de strălucitoare vine în contact cu senzorul de imagine. Acest lucru se datorează caracteristicilor senzorului de imagine şi nu indică o defecţiune. De asemenea, pata poate provoca o decolorare parţială pe afişajul monitorului în momentul fotografierii. Pata nu afectează imaginile înregistrate, cu excepţia momentului fotografierii cu modul Continuous (Continuu) setat la Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) şi când se înregistrează filme. Când se fotografiază în aceste moduri, se recomandă evitarea obiectelor luminoase, cum ar fi soarele, reflecţiile soarelui şi luminile electrice.


Mesaje de eroare Următorul tabel cuprinde mesaje de eroare şi alte avertismente afişate în monitor, precum şi soluţii pentru acestea. Afişaj O (clipeşte) B N Battery exhausted. (Baterie consumată.) P Battery temperature high (Temperatură ridicată acumulator)

Soluţia Setaţi ceasul. Pregătiţi-vă să încărcaţi sau să înlocuiţi acumulatorul. Încărcaţi sau înlocuiţi acumulatorul.

A 116 12

Temperatura acumulatorului este ridicată.

15

Aparatul foto nu poate focaliza. Aparatul foto nu poate efectua alte operaţii până când înregistrarea nu este încheiată.

Opriţi aparatul foto şi permiteţi bateriei să se răcească înainte de a relua utilizarea. După 5 secunde, acest mesaj va dispărea, monitorul va fi oprit, iar indicatorul de alimentare şi cel al bliţului vor clipi rapid. După ce indicatorul luminos luminează intermitent timp de trei minute, aparatul foto se va opri automat. Apăsând pe comutatorul de alimentare aparatul foto se va opri. • Focalizaţi din nou. • Utilizaţi blocarea focalizării. Aşteptaţi până când mesajul dispare automat de pe afişaj când înregistrarea este încheiată.

Comutatorul protejare scriere este în poziţia „blocat”.

Glisaţi comutatorul pentru protecţie la scriere în poziţia „scriere”.

12

24, 25 102 25 Note tehnice

Q (● blinks red (clipeşte roşu)) P Please wait for the camera to finish recording. (Aşteptaţi până când aparatul foto termină înregistrarea.) N Memory card is write protected. (Cardul de memorie este protejat la scriere.) P This card cannot be used. (Acest card nu poate fi utilizat.) P This card cannot be read. (Acest card nu poate fi citit.)

Problema Ceasul nu este setat. Acumulatorul este la un nivel scăzut. Baterie consumată.

19

Eroare la accesarea cardului • Utilizaţi un card aprobat. 131 de memorie. • Verificaţi dacă sunt curaţi 18 conectorii. • Confirmaţi orientarea 18 corectă a cardului de memorie.

137


Mesaje de eroare Afişaj P Card is not formatted. Format card? (Cardul nu este formatat. Formataţi cardul?) No (Nu) Yes (Da)

Problema Cardul de memorie nu a fost formatat pentru a fi utilizat cu acest aparat.

N Out of memory. (Memorie epuizată.)

Cardul de memorie este plin.

P Image cannot be saved. (Imaginea nu poate fi salvată.)

Eroare la înregistrarea fotografiei. Aparatul foto nu mai are numere de fişier.

Note tehnice

138

Fotografia nu poate fi utilizată pentru ecranul de întâmpinare.

P Sound file cannot be saved. (Fişierul de sunet nu poate fi salvat.) N Album is full. No further pictures can be added. (Albumul este plin. Nu mai pot fi adăugate alte fotografii.)

Nu este suficient spaţiu pentru salvarea copiei. Fişierul imagine nu poate avea niciun fişier voce ataşat. În dosarul cu fotografii favorite au fost adăugate deja mai mult de 200 de fotografii.

Soluţia A Toate datele înregistrate pe 19 cardul de memorie vor fi şterse. Dacă pe card mai sunt date pe care doriţi să le păstraţi, selectaţi No (Nu) şi salvaţi o copie de rezervă pe un computer înainte de formatarea cardului de memorie. Pentru a formata cardul de memorie, selectaţi Yes (Da) şi apăsaţi pe butonul k. • Alegeţi o dimensiune mai 94 mică a imaginii. • Ştergeţi fotografiile. 26, 78, 109 • Introduceţi cardul de 18 memorie nou. • Scoateţi cardul de 18 memorie şi utilizaţi memoria internă. Formataţi memoria internă 125 sau cardul de memorie. Înlocuiţi cardul de memorie 132 sau formataţi memoria internă/cardul de memorie. 115 Următoarele fotografii nu pot fi utilizate. • Fotografiile realizate folosind pentru Image mode (mod imagine) opţiunea 16:9 • Fotografiile realizate folosind funcţia imagine mică sau decupare, cu dimensiuni de 320 × 240 sau mai mici. Ştergeţi fotografii din 109 destinaţie. • Selectaţi o imagine realizată 67 cu acest aparat foto. • Notele vocale nu pot fi – ataşate la filme. • Scoateţi câteva fotografii 62 din dosarul cu favorite. • Adăugaţi în alte dosare 61 favorite.


Mesaje de eroare Afişaj N A blink was detected in the picture just taken. (În timp ce fotografia a fost executată a fost detectată o clipire.) N Image cannot be modified. (Imaginea nu poate fi modificată.) N Cannot record movie. (Filmul nu poate fi înregistrat.) N Memory contains no images. (În memorie nu există imagini.)

Problema În timp ce fotografia a fost executată, probabil cineva a avut ochii închişi.

Soluţia Verificaţi fotografia în modul redare.

A 49

Fotografia selectată nu poate fi editată.

Confirmaţi condiţiile necesare pentru editare. Aceste opţiuni nu pot fi utilizate pentru filme. Alegeţi cardul de memorie cu o viteză mai mare de scriere. • Fotografiile salvate în memoria internă pot fi vizualizate doar dacă în aparat nu este introdus un card de memorie. • Pentru a copia fişierele din memoria internă pe cardul de memorie, apăsaţi pe butonul d pentru a afişa ecranul Copy (Copiere), apoi copiaţi fişierele din memoria internă pe cardul de memorie. Selectaţi dosarul care conţine fotografiile sortate.

68

Eroare întrerupere la înregistrarea filmului. Nicio fotografie din memoria internă sau pe cardul de memorie.

Fotografia nu a fost adăugată la dosarul de favorite.

N File contains no image data. (Fişierul nu conţine datele unor imagini.) P This file cannot be played back. (Acest fişier nu poate fi redat.)

Fişierele care nu sunt create cu acest aparat foto.

Redaţi fotografiile folosind unul din modurile redare, listare după dată sau fotografii favorite. • Adăugaţi fotografia la dosarul de favorite. • Selectaţi dosarul cu fotografii favorite în care fotografia a fost adăugată. Fişierele nu pot fi vizualizate pe acest aparat. Vizualizare fişiere utilizând calculatorul sau orice alte dispozitive care au fost utilizate la crearea sau editarea acestui fişier.

18

18

56

Note tehnice

În dosarul selectat în modul sortare automată, nu sunt fotografii. În modul sortare automată, nu pot fi redate fotografii.

57

61 62

139


Mesaje de eroare Afişaj N All images are hidden (Toate imaginile sunt ascunse). N This image cannot be deleted. (Această imagine nu poate fi ştearsă.) N Travel destination is in the current time zone. (Destinaţia este în fusul orar curent.) Lens error (Eroare obiectiv) Q

P Communications error (Eroare comunicaţii) System error (Eroare sistem) Q

Note tehnice

140

Problema Fotografia nu poate fi redată într-o prezentare de diapozitive. Fotografia este protejată.

A 108

Dezactivaţi protecţia.

109

Soluţia

Destinaţie în acelaşi fus orar – ca şi reşedinţa.

Eroare obiectiv.

118

Opriţi aparatul foto şi apoi 20 porniţi-l din nou. Dacă eroarea persistă contactaţi vânzătorul sau reprezentanţa de service autorizată Nikon. Opriţi aparatul fot şi 81, 85 reconectaţi cablul.

Cablul USB a fost deconectat în timpul transferului de date către imprimantă. Opriţi aparatul foto, scoateţi şi Eroarea a avut loc în circuitul intern al aparatului introduceţi acumulatorul şi porniţi aparatul. Dacă eroarea persistă foto. contactaţi vânzătorul sau reprezentanţa de service autorizată Nikon. Printer error (Eroare Verificaţi imprimanta. După rezolvarea PR Printer error: check printer imprimantă): problemei, selectaţi Resume (Reluare) status. (Eroare imprimantă: şi apăsaţi pe butonul k pentru a relua imprimarea.* verificaţi starea imprimantei.) PR Hârtia de dimensiuni Încărcaţi hârtia specificată, Printer error: check paper specificate nu a fost selectaţi Resume (Reluare) (Eroare imprimantă: încărcată în imprimantă. şi apăsaţi pe butonul k verificaţi hârtia) pentru a relua imprimarea.* Hârtia s-a blocat în Scoateţi hârtia blocată, PR selectaţi Resume (Reluare) Printer error: paper jam imprimantă. şi apăsaţi pe butonul k (Eroare imprimantă: pentru a relua imprimarea.* blocare hârtie) PR Imprimanta nu este Încărcaţi hârtia specificată, Printer error: out of paper încărcată cu hârtie. selectaţi Resume (Reluare) (Eroare imprimantă: lipsă şi apăsaţi pe butonul k hârtie) pentru a relua imprimarea.* PR Eroare cerneală. Verificaţi cerneala, selectaţi Resume Printer error: check ink (Eroare (Reluare) şi apăsaţi pe butonul k imprimantă: verificaţi cerneala) pentru a relua imprimarea.*

14, 20


Mesaje de eroare Afişaj Problema Soluţia A PR Cerneala se termină sau Înlocuiţi cerneala, selectaţi – Printer error: out of ink cartuşul de cerneală este Resume (Reluare) şi (Eroare imprimantă: gol. apăsaţi pe butonul k lipsă cerneală) pentru a relua imprimarea.* PR O eroare cauzată de fişierul Selectaţi Cancel (Anulare) – Printer error: file imagine. şi apăsaţi pe butonul k corrupt (Eroare pentru a anula imprimarea. imprimantă: fişier corupt) * Pentru ajutor şi informaţii suplimentare, consultaţi documentaţia furnizată cu imprimanta.

Note tehnice

141


Localizarea defecţiunilor Dacă aparatul foto încetează să funcţioneze conform aşteptărilor, verificaţi lista de probleme obişnuite înainte de a consulta vânzătorul sau reprezentanţa de service autorizată Nikon. Consultaţi numerele paginilor în ultima coloană din dreapta pentru mai multe informaţii.

Afişaj, Setări şi Sursă de alimentare Cauza/Soluţia

A

• Aparatul foto este oprit. • Acumulatorul este gol. • Aparatul foto este în modul veghe. Apăsaţi pe comutatorul de alimentare, pe butonul de declanşare, pe butonul A sau pe butonul c. • Când bliţul clipeşte roşu, aşteptaţi până când bliţul s-a încărcat. • Aparatul foto şi computerul sunt conectate utilizând cablul USB. • Aparatul foto şi aparatul TV sunt conectate utilizând cablul AV.

20 20 15, 21

Monitorul este dificil de citit.

• Reglaţi luminozitatea monitorului. • Monitorul este murdar. Curăţaţi monitorul.

119 135

Aparatul foto se opreşte fără avertizare.

• Acumulatorul este la un nivel scăzut. • Aparatul foto s-a oprit automat pentru a economisi energie. • Acumulatorul este rece.

20 124 134

Problema Monitorul nu afişează nimic.

Note tehnice

142

29 81 79

Data şi ora înregistrării nu • Fotografiile înregistrate înainte de setarea ceasului şi 16, 51 sunt corecte. indicatorul „Data nu este setată” luminează intermitent în timpul fotografierii, iar fotografiile vor avea marcată ora în format „00/00/0000 00:00”; filmele vor fi datate „01/01/2009 00:00”. Fotografiile realizate înainte de definirea datei şi a orei sunt recunoscute în afişarea calendar sau listare după dată ca fiind realizate la 01/01/2009. Definiţi data şi ora corectă folosind opţiunea Date (Dată) din meniul de setare. • Verificaţi ceasul aparatului foto în mod regulat cu referinţe 116 cât mai corecte şi resetaţi conform necesităţilor. Pe monitor nu sunt afişate indicatoare.

Hide info (Ascundere info) este selectat pentru Photo info (Info foto). Selectaţi Show info (Afişare info).

119

Date imprint (Imprimare dată) nu este disponibilă.

Ceasul aparatului foto nu a fost setat.

16, 116

Data nu apare pe fotografii chiar şi atunci când Date imprint (Imprimare dată) este activată.

Este selectat un mod de fotografiere care nu suportă imprimarea datei.

120

Resetare a setărilor aparatului foto.

Acumulatorul de rezervă este epuizat, toate setările au fost restabilite la valorile implicite.

117


Localizarea defecţiunilor Problema

Cauza/Soluţia

Monitorul se opreşte, iar indicatorul luminos aparat pornit şi cel pentru bliţ clipesc rapid.

Temperatura acumulatorului este ridicată. Opriţi aparatul foto şi permiteţi bateriei să se răcească înainte de a relua utilizarea. După ce indicatorul luminos luminează intermitent timp de trei minute, aparatul foto se va opri automat. Apăsând pe comutatorul de alimentare aparatul foto se va opri.

A 15

Aparate foto controlate electronic În cazuri extrem de rare, pe monitor pot apărea caractere neobişnuite, iar aparatul foto se poate opri din funcţionare. În cele mai multe dintre cazuri acest fenomen este provocat de o puternică sarcină statică externă. Opriţi aparatul foto, scoateţi şi înlocuiţi acumulatorul, apoi porniţi aparatul din nou. În cazul în care defecţiunea persistă, contactaţi vânzătorul sau reprezentanţa de vânzări autorizată Nikon. Reţineţi că deconectarea sursei de alimentare aşa cum este descrisă mai sus poate duce la pierderea datelor care nu au fost înregistrate în memoria internă sau pe cardul de memorie la momentul apariţiei problemei. Datele deja înregistrate nu vor fi afectate.

Note tehnice

143


Localizarea defecţiunilor

Fotografiere Problema

A

• Apăsaţi pe butonul A sau butonul de declanşare când aparatul foto este în modul redare. • Când meniurile sunt afişate, apăsaţi pe butonul d. • Acumulatorul este gol. • Când bliţul clipeşte, bliţul se încarcă.

26

Aparatul foto nu poate focaliza. • Focalizarea automată nu poate funcţiona corespunzător cu subiectul vizat. • Setaţi AF assist (Asistenţă AF) în meniul setare la Auto. • Eroare focalizare. Opriţi aparatul foto şi apoi porniţi-l din nou.

25

Fotografiile sunt neclare.

28 121, 122

Nu se fotografiază când este apăsat declanşatorul.

• Utilizaţi bliţul. • Utilizaţi electronic vibration reduction (reducere electronică a vibraţiilor), motion detection (detecţie mişcare). • Utilizaţi BSS (selector cea mai bună fotografie). • Utilizaţi trepiedul şi autodeclanşatorul.

10 20 29

123 20

98 30

Note tehnice

Pe ecran apar dungi de lumină sau decolorări parţiale.

Apare fenomenul de pătare dacă obiectivul este 98, 136 îndreptat către subiecte strălucitoare. Atunci când utilizaţi modurile cu declanşare multiplă 16 şi film, vă recomandăm să evitaţi fotografierea când lumina directă, lumina reflectată sau luminile electrice sunt în cadru.

În fotografiile făcute cu bliţ apar pete luminoase.

Bliţul reflectă particule din aer. Opriţi bliţul.

29

Bliţul nu se declanşează.

• Bliţul este oprit. • Sunt selectate anumite moduri scenă care nu pot porni bliţul. • Este selectat modul portret inteligent, iar pentru Blink proof (ochi deschişi) este selectată opţiunea On. • Este selectat modul D. • O altă funcţie definită acum a restricţionat utilizarea bliţului.

28 34

Zoomul optic nu poate fi folosit în timpul înregistrării filmelor.

75

Zoomul optic nu poate fi folosit.

144

Cauza/Soluţia

49 75 105


Localizarea defecţiunilor Problema Zoomul digital nu poate fi folosit.

Cauza/Soluţia

A

Digital zoom (Zoom digital) este setat la Off (Oprit) în meniul de setare. Zoomul digital nu este disponibil în următoarele situaţii. • Dacă Scene auto selector (Selector automat scene), Portrait (portret) sau Night portrait (portret de noapte) este selectat pentru modul scenă. • Când este selectat modul portret inteligent. • Chiar înainte de înregistrarea unui film (la înregistrarea filmelor, puteţi aplica maxim 2×). • Atunci când este selectată opţiunea Multishot 16 (Declanşare multiplă 16) pentru Continuous (fotografii în rafală).

123

Image mode (Mod imagine) nu este disponibil.

O altă funcţie definită acum a restricţionat Image mode (mod imagine).

105

Nu se aud sunete când este eliberat declanşatorul.

• Off (Oprit) este selectat pentru Sound settings (Setări sunet) >Shutter sound (Sunet declanşator) în meniul de setare. • Continuous (fotografii în rafală) sau Multishot 16 (Declanşare multiplă 16) sau BSS (selector cea mai bună fotografie) sunt selectate pentru Continuous (fotografii în rafală) în meniul de fotografiere. • Se selectează d (mod scenă Sports (Sport)) sau l (mod scenă Museum (Muzeu)). • În modul portret inteligent pentru Blink proof (ochi deschişi) este selectată opţiunea On. • Este selectat modul D. • Difuzorul este blocat. Nu îl acoperiţi.

124

• Off (dezactivat) este selectat pentru opţiunea AF assist (asistenţă AF) din meniul de setare al aparatului foto. • Dispozitivul iluminare asistenţă AF se opreşte automat în unele moduri scenă.

123

Fotografiile apar pătate.

Obiectivul este murdar. Curăţaţi obiectivul.

135

Culorile nu sunt naturale.

Balansul de alb nu se potriveşte cu sursa de lumină. 96

În imagine apar pixeli strălucitori distanţaţi aleatoriu („zgomot”).

Viteza de declanşare este prea mică sau sensibilitatea ISO prea mare. Zgomotul poate fi redus prin: • Utilizarea bliţului. • Specificarea unei setări de sensibilitate ISO mai mici. • Utilizarea unui mod scenă cu posibilitatea de a reduce zgomotul.

47 75 98

98

35, 38 49 75 5, 22

Note tehnice

Dispozitivul iluminare asistenţă AF nu se aprinde.

34, 35

34-39

28 99 34-40

145


Localizarea defecţiunilor Problema

Bliţul este oprit. Fereastra bliţului este blocată. Subiectul se află dincolo de raza bliţului. Reglaţi compensarea expunerii. Sporire sensibilitate ISO. Subiectul este iluminat în fundal. Selectaţi o (modul scenă Backlight (iluminare fundal)) sau utilizaţi bliţul de umplere.

A

Note tehnice

• • • • • •

Fotografiile sunt prea strălucitoare (supraexpunere).

Reglaţi compensarea expunerii.

Rezultate neaşteptate atunci când modul bliţ este setat la V (auto cu reducere efect de ochi roşii).

La fotografierea cu V (auto cu reducere a 28, 35 efectului ochi roşii) sau bliţ de umplere cu sincronizare lentă şi reducere ochi roşii din modul scenă Night portrait (Portret de noapte) funcţia In-Camera Red Eye Fix (Remediere efect ochi-roşii încorporată în aparatul foto) poate fi aplicată zonelor care nu sunt afectate de efectul ochi roşii. Selectaţi un mod bliţ diferit de modul V (auto cu reducere a efectului ochi roşii) şi selectaţi orice mod de fotografiere sau mod scenă altul decât Night portrait (portret de noapte), apoi fotografiaţi din nou.

Rezultatele obţinute folosind funcţia estompare piele nu sunt cele aşteptate.

• În funcţie de condiţiile de fotografiere, este posibil ca estompare pielii să nu aibă rezultatele dorite. • Pentru fotografii cu patru sau mai multe feţe, încercaţi să utilizaţi funcţia Skin softening (estompare piele) din meniul de redare.

Salvarea imaginilor durează.

146

Cauza/Soluţia

Fotografiile sunt prea întunecate (subexpunere).

28 22 28 32 99 28, 39

32

49 72

În următoarele situaţii salvarea imaginilor poate dura mai mult. • Dacă funcţia reducere zgomot este utilizată. 34 • Când modul bliţ este setat la V (auto cu 29 reducere efect de ochi roşii). • Când utilizaţi estomparea pielii la fotografiere. 34, 35, 48


Localizarea defecţiunilor

Redare Problema

A

Cauza/Soluţia

Fişierul nu poate fi redat.

Fişierul sau dosarul a fost suprascris sau renumit – de computer sau de o altă marcă de aparat foto.

Fotografia nu poate fi mărită.

Zoom redare nu poate fi utilizat în cazul filmelor, – imagine mică sau fotografiilor care au fost decupate la dimensiunea 320 × 240.

Notele vocale nu pot fi înregistrate sau redate.

• Notele vocale nu pot fi ataşate la filme. • Notele vocale nu pot fi ataşate fotografiilor efectuate cu alte aparate foto. Notele vocale ataşate fotografiilor cu alte aparate foto nu pot fi redate pe acest aparat foto.

78 67

Funcţiile retuşare rapidă, • Aceste opţiuni nu pot fi utilizate pentru filme. D-lighting (luminozitate), • Aceste opţiuni nu pot fi utilizate pe decupare, estompare piele sau fotografiile realizate când 16:9 este selectat imagine mică nu pot fi utilizate. pentru Image mode (mod imagine). • Selectaţi fotografiile care pot fi retuşate folosind funcţiile retuşare rapidă, D-Lighting, estompare piele, imagine mică sau decupare. • Aparatul foto nu poate edita fotografiile efectuate cu alte aparate. • Este posibil ca alte aparate foto să nu poată reda fotografiile înregistrate cu acest aparat.

78 94

Fotografiile nu sunt afişate pe televizor.

• Alegeţi Video mode (Mod video) corect. • Cardul de memorie nu conţine fotografii. Înlocuiţi cardul de memorie. Scoateţi cardul de memorie pentru a reda fotografiile din memoria internă.

126 18

Setările definite pentru dosarul de favorite revin la setările implicite sau fotografiile adăugate la favorite nu sunt afişate în timpul redării fotografiilor favorite.

Datele de pe cardul de memorie nu sunt redate corect dacă sunt suprascrise pe un computer.

68

68 68 Note tehnice

147


Localizarea defecţiunilor Problema

Note tehnice

148

A

Cauza/Soluţia

Fotografiile înregistrate nu sunt • Imaginea pe care doriţi să o afişaţi a fost afişate în modul sortare sortată într-un alt director decât cel curent. automată. • Fotografiile înregistrate cu un alt aparat foto şi fotografiile copiate folosind funcţia Copy (Copiere) pe un alt aparat foto nu pot fi afişate în modul sortare automată. • Fotografiile din memoria internă sau pe cardul de memorie nu sunt redate corect dacă sunt suprascrise pe un computer. • În fiecare dosar pot fi adăugate maximum 999 de fotografii sau fişiere film. Dacă respectivul dosar conţine deja 999 de fotografii, nu mai puteţi adăuga noi fotografii sau filme.

56

Nikon Transfer nu porneşte când aparatul foto este conectat.

Aparatul foto este oprit. Acumulatorul este gol. Cablul USB nu este conectat corect. Aparatul foto nu este recunoscut de computer. • Computerul nu este setat să lanseze Nikon Transfer automat. Pentru mai multe informaţii despre Nikon Transfer, consultaţi informaţiile pentru asistenţă din Nikon Transfer. • Verificaţi sistemele de operare compatibile.

20 20 81 –

Fotografiile de imprimat nu sunt afişate.

• Cardul de memorie nu conţine fotografii. Înlocuiţi cardul de memorie. • Scoateţi cardul de memorie pentru imprimarea fotografiilor din memoria internă.

18

Nu se poate selecta formatul hârtiei prin intermediul aparatului foto.

Dimensiunea nu poate fi selectată din aparatul foto dacă imprimanta nu suportă dimensiunile paginilor utilizate de aparatul foto sau imprimanta selectează automat dimensiunea paginii. Utilizaţi imprimanta pentru a selecta formatul paginii.

86, 87

• • • •

57

– –

83

80


Specificaţii Aparat foto digital Nikon COOLPIX S570 Tip

Aparat foto digital compact

Pixeli efectivi

12,0 milioane

Senzor imagine

1/2,3-in. CCD; număr total pixeli: cca. 12,39 milioane

Obiectiv

5× zoom optic, obiective NIKKOR

Distanţă focală

5.0-25.0mm (echivalentul a 35mm [135] unghi format fotografie:28-140mm)

f/-număr

f/2.7-6.6

Construcţie

7 elemente în 6 grupuri

Zoom digital

Până la 4× (echivalentul a 35mm [135] unghi format fotografie: cca. 560mm)

Reducere vibraţii

Electronic VR (VR electronic)

Focalizarea automată (AF)

Detectare contrast AF

Zonă focalizare (de la obiectiv)

• [L]: cca. 45 cm - ∞, [Î]: cca. 70 cm - ∞ • Mod macro: cca. 3 cm - ∞ (cu zoomul la maximum)

Selecţie zonă focalizare

Auto (selectare automată în 9 zone), central, manual cu 99 zone focus, prioritate detecţie faţă

Monitor

2.7 in., cca. 230.000 de puncte, TFT LCD şi 5 nivele de ajustare a luminozităţii Cca. 97% orizontal şi 97% vertical

Acoperire cadru (mod redare)

Cca. 100% orizontal şi 100% vertical

Stocare Suport

• Memorie internă (cca. 47 MB) • Carduri de memorie SD (Secure Digital)

Sistem fişier

DCF, Exif 2.2 si conform cu DPOF

Formate fişier

Imagine statică: JPEG Filme: AVI (compatibil Motion-JPEG) Fişiere sunet: WAV

Format imagine (pixeli)

• • • • • • •

Sensibilitate ISO (Sensibilitate capacitate standard)

ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, Auto (creştere automată de la ISO 80 la 1600), Fixed range auto (auto rază fixă) ISO80 - 400, 80 - 800

Note tehnice

Acoperire cadru (mod fotografiere)

4.000 × 3.000 High (4000P) (Ridicat)/Normal (4000) 3.264 × 2.448 Normal (3264) 2.592 × 1.944 Normal (2592) 2.048 × 1.536 Normal (2048) 1.024 × 768 PC screen (1024) (Ecran PC) 640 × 480 TV screen (640) (Ecran TV) 3.968 × 2.232 16:9 (3968)

149


Specificaţii Expunere Măsurare

Matrice cu 256 segmente, axat pe centru (zoom digital mai mic de 2×), spot (zoom digital minim 2×)

Controlul expunerii

Autoexpunere programată cu detectarea mişcării şi compensarea expunerii (–2,0 - +2,0 EV în paşi de 1/3 EV)

Rază (ISO 100)

[L]: –1,1 - +15,7 EV [Î]: 1,5 la 18,3 EV

Declanşator Viteză

Declanşator mecanic şi electronic cu două poziţii 1/1500 -1 s (dacă pentru ISO sensitivity (sensibilitate ISO) aţi

definit Auto sau este blocată) 4 s (dacă modul scenă selectat este Fireworks show (Spectacol de artificii)) Diafragmă Rază Autodeclanşator

Filtru ND cu selecţie controlată electronic (-2 AV) 2 paşi (f/2.7 şi f/5.4 [L]) Poate fi selectat între 10 şi 2 secunde

Bliţ încorporat Interval (cca.) (Sensibilitate ISO: Auto)

[L]: 0,5 - 5,5 m [Î]: 0,5 - 2,2 m

Control bliţ

Bliţ automat TTL cu prebliţuri pentru monitorizare

Interfaţă Protocol transfer date Note tehnice

Ieşire video

USB de mare vitez MTP, PTP Poate fi selectat între NTSC şi PAL

Terminal I/O

Ieşire audio/video; I/O digitală (USB)

Limbi disponibile

Arabă, Chineză (simplificată şi tradiţională), Cehă, Daneză, Olandeză, Engleză, Finlandeză, Franceză, Greacă, Germană, Maghiară, Indoneziană, Italiană, Japoneză, Coreeană, Poloneză, Portugheză, Norvegiană, Rusă, Spaniolă, Suedeză, Thailandeză, Turcă

Surse de alimentare

Un acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL10 (inclus în pachet) Adaptor CA EH-62D (comercializat separat) Cca. 220 fotografii (EN-EL10)

Durata de viaţă a acumulatorului* Dimensiuni (L × Î × G)

Cca. 92 × 56,5 × 21,5 mm (exclusiv proiecţiile)

Greutate

Cca. 120 g (fără acumulator şi card de memorie SD)

Mediu de funcţionare

150

Temperatură

0 - 40 °C

Umiditate

Mai puţin de 85% (fără condens)


Specificaţii

• Dacă nu se menţionează altceva, toate cifrele sunt pentru un aparat foto cu acumulator Li-ion reîncărcabil, complet încărcat EN-EL10 utilizat la o temperatură ambientală de 25 °C. * Pe baza standardelor Camera and Imaging Products Association (CIPA) pentru măsurarea duratei de viaţă a acumulatoarelor. Măsurat la 23 °C; zoom reglat la fiecare fotografie, bliţ acţionat o dată la două declanşări, mod imagine setat la I Normal (4000). Durata de viaţă a acumulatorului poate varia în funcţie de intervalul de fotografiere şi timpul de afişare a meniurilor şi imaginilor.

Acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL10 Tip

Acumulator reîncărcabil litiu-ion

Capacitate nominală

DC 3,7 V, 740 mAh

Temperatură de funcţionare

0 - 40 °C

Dimensiuni (L × Î × G)

Cca. 31,5 × 39,5 × 6 mm (exclusiv proiecţiile)

Greutate

Cca. 15 g (fără cutia acumulatorului)

Încărcător acumulator MH-63 CA 100-240 V, 50/60 Hz, 0,07-0,045 A

Capacitate nominală

7-10,8 VA

Ieşire nominală

CC 4,2 V, 0,55 A

Acumulator

Acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL10

Timp de încărcare

Cca. 100 de minute dacă acumulatorul este complet descărcat

Temperatură de funcţionare

0 - 40 °C

Dimensiuni (L × Î × G)

Cca. 54 × 20 × 85 mm , (fără cablu de alimentare)

Lungimea cablului

Cca. 1,8 m

Greutate

Cca. 55 g, (fără cablu de alimentare)

B

Note tehnice

Intrare nominală

Specificaţii

Nikon nu va fi responsabil pentru erorile conţinute de acest manual. Aspectul şi specificaţiile acestui produs pot fi modificate fără notificare.

151


Specificaţii

Standarde acceptate • DCF: regula de aranjare a sistemului de fişiere al aparatului foto este un standard utilizat pe scară largă în industria aparatelor foto digitale pentru a asigura compatibilitatea între diferitele mărci de aparate foto. • DPOF: Digital Print Order Format este un standard larg răspândit în industrie care permite imprimarea fotografiilor din ordinele de imprimare stocate pe cardul de memorie. • Exif version 2.2 (Exif versiunea 2.2): acest aparat foto este compatibil cu versiunea Exif (Format fisier imagine interschimbabil pentru aparate foto digitale) versiunea 2.2, un standard care permite informatiilor stocate în fotografii sa fie utilizate pentru reproducerea optima a culorilor când imaginile sunt imprimate de la imprimantele compatibile Exif. • PictBridge: este un standard creat în cooperare de industriile producătoare de aparate foto digitale şi de imprimante, permiţând fotografiilor să fie transmise direct la o imprimantă fără conectarea aparatului foto la un computer.

Note tehnice

152


Index Simboluri

A Accesorii opţionale 131 Acumulator 12, 14, 117 Acumulator reîncărcabil 131 Acumulator reîncărcabil Li-ion 12, 14 Adaptor CA 131 AF area mode (Mod zonă AF) 101 AF assist (Asistenţă AF) 123 AF permanent 77 Afişare calendar 51 Ajutor 11 Alb-negru 100 Alimentare 16, 20

Alimente u 43 Auto off (oprire automată) 124 Auto rază fixă 99 Autodeclanşator 30 Autofocus mode (Mod focalizare automată) 77

B Beach/snow (Plajă/zăpadă) g 36 Bliţ 28, 29 Bliţ automat 28 Bliţ de umplere 28 Bliţ încorporat 4, 28 Bliţ oprit 28 Blocare focalizare 102 BSS 98 Buclă pentru curea aparat foto 4 Buton declanşare 4, 24 Button sound (Buton sunet) 124

C Cablu AV 79 Cablu USB 80, 81, 85 Cameră acumulator 5 Capac cameră acumulator/fantă card de memorie 5, 14, 18 Capac pini 5 Capacitate memorie 20 Card de memorie 18, 131 Close up Primplan k 38 Cloudy (Noros) 96 Color options (Opţiuni culoare) 100 Compensarea expunerii 32 Computer 80, 80–83 copierea fotografiilor în 80–83 Comutator alimentare 4, 20 Conector cablu 4, 79, 80, 84 Continuous (mod fotografii în rafală) 98 Control zoom 4, 78 Copierea fotografiilor 110 Copy (Copie) n 39 Culoare intensă 100

Note tehnice

R 46 f (Lat) 4, 23 g (Tele) 4, 23 j Ajutor 4, 11 n Autodeclanşator 30 A buton (mod fotografiere) 5, 8 k, buton confirmare selecţie 5, 9 d, butonul meniu 5 l Buton ştergere 5, 26, 27, 67, 78 o Compensare expunere 32 z Meniul Setup (setare) 112 A Modul automat 20 m Mod bliţ 28 D Mod film 75 CMod listare după dată 53 FMod portret inteligent 47 c Mod redare 5, 8, 26 C Mod scenă 33 FMod sortare automată 56 h Mod fotografii favorite 59 p Mod macro 31 h redare miniaturi 4, 50 i zoom redare 4, 52 .AVI 132 .JPG 132 .WAV 132

153


Index Curea 11

D Data 16 Dată 116 Date imprint (Imprimare dată) 120 Daylight (Lumină zi) 96 Declanşare multiplă 16 98 Decupare 74 Delete (Ştergere) 109 Difuzor 5 Dimensiune imagine 94 D-Lighting 71 DPOF printing (Imprimare DPOF) 89 DSCN 132 Dusk/dawn (Înserare/zori) i 37

E EN-EL10 12, 14 Estompare piele 48, 72 Extensie 132

F

Note tehnice

Fantă card de memorie 5, 18 Film TV 76 Filtru cyan 100 Fireworks show (Spectacol artificii) m 39 Fluorescent (Fluorescent) 96 Focalizare 24, 77, 101 Focalizare automată 31 Focalizarea automată 77 Format hârtie 86, 87 Formatarea 19, 125 Formatarea cardului de memorie 19, 125 Formatarea memoriei interne 125 Fotografiere 20, 22, 24 FSCN 132 Fus orar 116, 118

I

154

Identificator 132 Iluminare fundal o 39 Imagine mică 73 Imprimantă 84

Imprimare 86, 87, 90 Imprimare directă 84 Incandescent (incandescentă) 96 Indicator luminos aparat pornit 4, 20 Indicator luminos autodeclanşator 4, 30 Info foto 119

Î Încărcător acumulator 12, 131 Înregistrarea filmelor 75

J Jack intrare audio/video 79

L La jumătate 11 Lampa bliţ 5, 29 Language (Limba) 126 Luminozitate 119

M Memorie internă 18 Meniu film 76 Meniu fotografiere 93 Meniu fotografii favorite 64 Meniu listare după dată 55 Meniu redare 106 Meniu selectare mod fotografiere 8 Meniu selectare mod redare 8 Meniu setare 112 Meniul portret inteligent 48 Meniul sortare automată 58 Menus (Meniuri) 114 Microfon încorporat 4, 66 Mod automat 20 Mod film 75 Mod imagine 21, 33, 94, 95 Mod listare după dată 53 Mod portret inteligent 47 Mod scenă 33, 34 Mod sortare automată 56 Modul fotografii favorite 63 Modul macro 31 Monitor 5, 6, 135


Index Monitor settings (Setări monitor) 119 Motion detection (Detectare mişcare) 122 Muzeu l 38

Obiectiv 4, 149 Opţiuni film Film TV 76

Sensibilitate ISO 99 Sepia 100 Set imprimare 90, 92 Set imprimare (Data) 91 Setări pentru film 76 Shutter sound (Sunet declanşare) 124 Single (Unic) 98 Single AF (AF unic) 77 Slide show (Diapozitive) 108 Slow sync (Sincronizare lentă) 28 Smile timer (Cronometru zâmbet) 49 Software Suite 80 Sound settings (Setări sunet) 124 Sports (Sport) d 35 SSCN 132 Standard color (Culoare standard) 100 Sunset (Asfinţit) h 36

P

T

Panorama assist (Asistenţă panoramă) p 40, 45 Party/indoor (Petrecere/interior) f 36 Peisaj c 34 PictBridge 84 Portret b 34 Preset manual (Presetare manuală) 97 Prioritate faţă 101 Protect (Protecţie) 109

Trepied 5 TV 79 Versiune firmware 130 Video mode (Mod video) 79, 126 ViewNX 80, 82 Volum 78 VR electronic (filme) 77 VR electronic (imagini statice) 121

R

W

Redare 26, 27, 50, 52 Redare film 78 Redare imagine 119 Redare miniaturi 50 Reducere ochi roşii 28, 29 Reset all (Reiniţializare totală) 128 Rotate image (Rotire fotografie) 110 RSCN 132

Welcome screen (Ecran de întâmpinare) 115 White balance (Balans de alb) 96

N Night landscape (Peisaj de noapte) j 37 Night portrait (Portret de noapte) e 35 Nikon Transfer 80, 81 Nivel compresie 94 Nivel încărcare acumulator 20 Notă vocală 66 Număr de expuneri rămase 20, 95 Nume dosar 132 Nume fişiere 132

O

V Note tehnice

Z Zăvor acumulator 5 Zonă AF 24 Zoom digital 23, 123

S Selector automat scenă x 34, 41 Selector cea mai bună fotografie 98 Selector multiplu 5, 9

155


156


157


158


APARAT FOTO DIGITAL

Manualul utilizatorului Acest manual nu poate fi reprodus sub nicio formă, în întregime sau pe părţi fără autorizaţie scrisă din partea NIKON CORPORATION (excepţie făcând citarea critică în articole sau recenzii).

© 2009 Nikon Corporation

6MM726Y5-01

Ro

Imprimat în Europa CT9H01(Y5)

Ro

Manual de utilizare Nikon S570  

Ro APARAT FOTO DIGITAL F Realizarea fotografiilor cu feţe zâmbitoare (Modul portret inteligent) C Fotografierea adecvată scenei d Meniurile...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you