Page 1

APARAT FOTO DIGITAL

Manualul utilizatorului Acest manual nu poate fi reprodus sub nicio formă, în întregime sau pe părţi fără autorizaţie scrisă din partea NIKON CORPORATION (excepţie făcând citarea critică în articole sau recenzii).

6MM65211-01

Ro

Printed in Japan YP8K01(11)

Ro


Informaţii privind mărcile comerciale

• Microsoft, Windows şi Windows Vista sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Microsoft Corporation în Statele Unite ale Americii şi/sau în alte ţări. • Macintosh, Mac OS şi QuickTime sunt mărci înregistrate ale Apple Inc. • Adobe şi Acrobat sunt mărci înregistrate ale Adobe Systems Inc. • Sigla SD este o marcă comercială a SD Card Association. • PictBridge este o marcă comercială. • Toate celelalte nume de mărci din acest manual sau alte documente oferite împreună cu produsul dumneavoastră Nikon sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale deţinătorilor respectivi.


Introducere

Primii paşi

A

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul automat

C

Fotografiere adecvată scenei

a

Fotografierea automată a unei figuri zâmbitoare

c

Mai multe despre redare

D

Filme

E

Înregistrări voce

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

d

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Note tehnice

i


Pentru siguranţa dumneavoastră Pentru a preveni deteriorarea produsului dumneavoastră Nikon sau pentru a nu vă răni pe dumneavoastră sau pe alţii, citiţi în întregime următoarele precauţii privind siguranţa înainte de a utiliza acest echipament. Păstraţi aceste instrucţiuni privind siguranţa într-un loc unde toţi care utilizează produsul să îl poată citi. Consecinţele care pot rezulta din nerespectarea precauţiilor prezentate în această secţiune sunt indicate de simbolul următor: Această pictogramă marchează atenţionări, informaţii care trebuie citite înainte de a utiliza acest produs Nikon pentru a preveni eventualele accidentări.

AVERTISMENTE Opriţi aparatul în cazul unei defecţiuni În cazul în care observaţi fum sau un miros neobişnuit provenind de la aparatul foto sau de la adaptorul CA, deconectaţi adaptorul şi scoateţi acumulatorul imediat, având grijă să nu vă ardeţi. Continuarea utilizării ar putea conduce la rănire. După îndepărtarea sau deconectarea sursei de alimentare electrice, duceţi echipamentul la o reprezentanţă de service autorizată Nikon pentru verificări. Nu demontaţi Atingerea părţilor interne ale aparatului foto sau a adaptorului CA poate conduce la rănire. Reparaţiile trebuie efectuate de tehnicieni calificaţi. În cazul în care aparatul foto sau adaptorul CA se sparg ca rezultat al unei căderi sau al unui alt accident, duceţi produsul la o reprezentanţă de service autorizată Nikon pentru verificări, după ce aţi deconectat produsul şi/sau aţi scos acumulatorul.

ii

Nu utilizaţi aparatul foto sau adaptorul CA în prezenţa gazului inflamabil Nu utilizaţi echipamente electronice în prezenţa gazului inflamabil, deoarece acest lucru poate produce explozii sau incendii. Manevraţi cu grijă cureaua aparatului Nu treceţi niciodată cureaua în jurul gâtului unui copil de vârstă fragedă sau al unui copil. Păstraţi la distanţă de copii Trebuie să aveţi o grijă deosebită astfel încât copiii de vârstă fragedă să nu introducă în gură acumulatorul sau alte piese de mici dimensiuni.


Pentru siguranţa dumneavoastră Acordaţi atenţie manevrării acumulatorului Acumulatorul poate prezenta scurgeri sau poate exploda dacă este manevrat incorect. Respectaţi precauţiile următoare când manevraţi acumulatorul utilizat pentru acest produs: • Opriţi produsul înainte de a înlocui acumulatorul. Dacă utilizaţi un adaptor CA, asiguraţi-vă că este decuplat. • Folosiţi doar un acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL10 (livrat). Încărcaţi acumulatorul prin introducerea în încărcătorul MH-63 (livrat). • Când introduceţi acumulatorul, nu încercaţi să îl introduceţi răsturnat sau cu polaritatea inversată. • Nu scurtcircuitaţi, nu demontaţi acumulatorul şi nu încercaţi să scoateţi sau să rupeţi izolaţia sau carcasa acumulatorului. • Nu expuneţi acumulatorul la flacără sau la căldură excesivă. • Nu îl introduceţi în apă şi nu îl expuneţi acţiunii acesteia. • Pentru transport, reintroduceţi acumulatorul în carcasa acestuia. Nu transportaţi şi nu depozitaţi împreună cu obiecte metalice precum lănţişoare sau ace de păr. • Acumulatorul poate prezenta scurgeri când este complet descărcat. Pentru a evita deteriorarea produsului, asiguraţi-vă că aţi scos acumulatorul când acesta este golit complet. • Încetaţi să mai utilizaţi aparatul imediat dacă observaţi o modificare a acumulatorului, precum decolorarea sau deformarea.

• Dacă lichidul unui acumulator deteriorat intră în contact cu îmbrăcămintea sau pielea, clătiţi imediat cu apă din belşug.

Respectaţi precauţiile următoare când manevraţi încărcătorul acumulatorului Păstraţi uscat. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta incendii sau şocuri electrice. Praful depus pe sau în apropierea părţilor metalice ale conectorului trebuie îndepărtat cu o cârpă uscată. Continuarea utilizării ar putea conduce la incendii. Nu manevraţi cablul de alimentare şi nu vă apropiaţi de încărcătorul acumulatorului în timpul furtunilor cu descărcări electrice. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta şocuri electrice. Nu deterioraţi, nu modificaţi, nu forţaţi şi nu îndoiţi cablul de alimentare, nu îl puneţi sub obiecte grele şi nu-l expuneţi la căldură sau flăcări. În cazul în care izolaţia este deteriorată şi firele sunt expuse, duceţi-l la o reprezentanţă de service autorizată Nikon pentru verificări. În cazul nerespectării acestor precauţii pot rezulta incendii sau şocuri electrice. Nu manevraţi conectorul sau încărcătorul bateriei cu mâinile ude. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta şocuri electrice. Nu utilizaţi cu convertizoare de voiaj sau adaptoare proiectate pentru transformarea tensiunii sau invertoare CC-în-CA. Nerespectarea acestor precauţii poate deteriora produsul sau cauza supraîncălzirea sau un incendiu.

iii


Pentru siguranţa dumneavoastră Utilizaţi cabluri corespunzătoare Când conectaţi cabluri la fişele de intrare şi ieşire, utilizaţi doar cablurile livrate sau vândute de Nikon în acest scop, pentru a menţine conformitatea cu reglementările referitoare la produs. Manevraţi cu grijă piesele în mişcare Aveţi grijă să nu prindeţi degetele sau diferite obiecte în capacul obiectivului sau în alte piese în mişcare. CD-ROM-uri CD-ROM-urile livrate împreună cu acest dispozitiv nu trebuie redate în echipamente pentru CD-uri audio. Redarea CD-ROM-urilor pe un CD player audio poate provoca pierderea auzului sau deteriorarea echipamentului. Acordaţi atenţie utilizării bliţului Utilizarea bliţului aproape de ochii subiectului poate provoca afectarea temporară a vederii. O atenţie deosebită trebuie acordată la fotografierea copiilor mici, caz în care bliţul nu trebuie declanşat la mai puţin de un metru de subiect. Nu acţionaţi bliţul când fereastra bliţului atinge o persoană sau un obiect În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta arsuri sau incendii.

iv

Evitaţi contactul cu cristalele lichide În cazul în care monitorul se sparge, trebuie evitată rănirea provocată de geamul spart şi împiedica contactul cristalelor lichide cu pielea sau intrarea în ochi sau piele.


Note Notă pentru utilizatorii din Europa Acest simbol indică faptul că acest produs trebuie colectat separat. Următoarele vizează doar utilizatori din ţările europene: • Acest produs este proiectat pentru colectarea separată la un centru adecvat de colectare. Nu aruncaţi la un loc cu deşeurile menajere. • Pentru mai multe informaţii, contactaţi distribuitorul sau autorităţile locale responsabile cu gestionarea deşeurilor. Acest simbol de pe baterie indică faptul că bateria trebuie colectată separat. Următoarele vizează doar utilizatori din ţările europene: • Toate bateriile, fi e că sunt marcate cu acest simbol sau nu, sunt proiectate pentru colectarea separată la un centru adecvat de colectare. Nu aruncaţi la un loc cu deşeurile menajere. • Pentru mai multe informaţii, contactaţi distribuitorul sau autorităţile locale responsabile cu gestionarea deşeurilor.

v


Cuprins Pentru siguranţa dumneavoastră .................................................................................................... ii AVERTISMENTE ......................................................................................................................................................... ii Note ............................................................................................................................................................ v

Introducere .............................................................................................................................................1 Despre acest manual ............................................................................................................................ 1 Informaţii şi precauţii............................................................................................................................ 2 Componentele aparatului foto ......................................................................................................... 4 Corpul aparatului foto .........................................................................................................................................4 Prinderea curelei aparatului foto ..................................................................................................................5 Operaţiuni de bază................................................................................................................................ 6 Butonul A (mod fotografiere).......................................................................................................................6 Butonul c (redare) ..............................................................................................................................................6 Butonul de declanşare.........................................................................................................................................6 Utilizarea ecranului tactil..................................................................................................................... 7 Atingerea .....................................................................................................................................................................7 Glisarea..........................................................................................................................................................................7 Despre ac .....................................................................................................................................................................7 Afişajul principal al monitorului/ecranului tactil şi operaţiuni de bază ............................. 8 Fotografiere (butoane)........................................................................................................................................8 Fotografiere (alte indicatoare) ........................................................................................................................9 Redare (butoane) .................................................................................................................................................10 Redare (afişare informaţii)...............................................................................................................................11 Afişarea informaţiilor despre fotografie şi a butoanelor de control.....................................12 Meniul selecţie mod fotografiere ..............................................................................................................13 Meniul selecţie mod redare ..........................................................................................................................13 Ecranul Meniu ........................................................................................................................................................14 Afişaje ajutor ...........................................................................................................................................................15

Primii paşi............................................................................................................................................. 16 Încărcarea acumulatorului................................................................................................................16 Introducerea acumulatorului...........................................................................................................18 Scoaterea acumulatorului ..............................................................................................................................19 Pornirea şi oprirea aparatului foto.............................................................................................................19 Setarea limbii, datei şi orei afişajului.............................................................................................20 Introducerea cardurilor de memorie ............................................................................................22 Scoaterea cardurilor de memorie..............................................................................................................23

vi


Cuprins A Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul automat ................................ 24 Pasul 1 Pornirea aparatului foto şi selectarea modului A (automat) ..............................24 Indicatoare afişate în modul A (automat)..........................................................................................25 Pasul 2 Încadrarea unei imagini......................................................................................................26 Pasul 3 Focalizarea şi fotografierea ...............................................................................................28 Pasul 4 Redarea şi ştergerea fotografiilor....................................................................................30 Vizualizarea fotografiilor (Mod redare) ...................................................................................................30 Ştergerea imaginilor...........................................................................................................................................30 Utilizarea bliţului ..................................................................................................................................32 Setarea Modului bliţ...........................................................................................................................................32 Fotografierea cu autodeclanşatorul..............................................................................................34 Modul macro .........................................................................................................................................35

C Fotografiere adecvată scenei.................................................................................................. 36 Fotografierea în modul scenă..........................................................................................................36 Setarea modului scenă.....................................................................................................................................36 Caracteristici............................................................................................................................................................37 Fotografierea în modul scenă selectat de aparatul foto (Scene Auto Selector (Selector automat scenă)) .............................................................................43 Fotografierea în modul scenă Portrait (Portret)/Night Portrait (Portret de noapte) .............................................................................................................................................44 Fotografierea în modul Food (alimente)...............................................................................................45 Utilizarea opţiunii Draw (desenare) ..........................................................................................................47 Realizarea fotografiilor pentru crearea imaginilor panoramice ..............................................48

a Fotografierea automată a unei figuri zâmbitoare ........................................................... 50 Fotografierea în modul zâmbet......................................................................................................50 Funcţia ochi deschişi .........................................................................................................................................51

c Mai multe despre redare ......................................................................................................... 52 Vizualizarea imaginilor multiple: Redarea miniaturilor..........................................................52 O privire mai îndeaproape: Zoom redare....................................................................................54 Editarea imaginilor ..............................................................................................................................55 Crearea unei copii prin decupare: Decuparea...................................................................................56 Fotografii colorate...............................................................................................................................................57 Quick Retouch (Retuşare rapidă)................................................................................................................60 Lărgirea imaginilor: Stretch (Lărgire)........................................................................................................61 Adăugarea unui simţ al perspectivei: Perspective control (Control perspectivă) .......62 Sporirea luminozităţii şi contrastului: D-Lighting ............................................................................63 Modificarea tonurilor de culoare: Color Options (Opţiuni culoare)......................................64 Redimensionarea imaginilor: Small Picture (imagine mică) .....................................................65

vii


Cuprins Note vocale: Înregistrare şi redare .................................................................................................66 Înregistrarea notelor vocale ..........................................................................................................................66 Redarea notelor vocale ....................................................................................................................................67 Ştergerea notelor vocale.................................................................................................................................67 Vizualizarea imaginilor după dată (modul listare după dată)..............................................68 Selectarea unei date în modul List by Date (listare după dată)..............................................68 Utilizarea modului List by Date (listare după dată).........................................................................69 Meniul List by Date (listare după dată)...................................................................................................70 Căutarea fotografiilor în modul Auto Sort (sortare automată)............................................71 Afişarea fotografiilor în modul Auto Sort (sortare automată)...................................................71 Utilizarea modului Auto Sort (sortare automată).............................................................................73 Meniul Auto Sort (sortare automată).......................................................................................................74 Ordonarea fotografiilor favorite (modul Favorite Pictures (fotografii favorite))...........75 Pregătirea dosarului de favorite..................................................................................................................76 Sortarea fotografiilor într-un dosar de favorite..................................................................................77 Vizualizarea fotografiilor dintr-un dosar de favorite.......................................................................78 Eliminarea fotografiilor dintr-un dosar de favorite..........................................................................79 Utilizarea modului Favorite Pictures (fotografii favorite).............................................................79 Meniul Favorite Pictures (fotografii favorite) ......................................................................................80

D Filme................................................................................................................................................. 82 Înregistrarea filmelor ..........................................................................................................................82 Meniul film..............................................................................................................................................83 Movie Options (Opţiuni film)........................................................................................................................83 Electronic VR (VR electronic).........................................................................................................................84 Redarea filmului....................................................................................................................................85 Ştergerea fişierelor de film .............................................................................................................................85

E Înregistrări voce............................................................................................................................. 86 Realizarea înregistrărilor voce .........................................................................................................86 Redarea înregistrărilor de voce.......................................................................................................88 Ştergerea fişierelor de sunet.........................................................................................................................89 Copierea înregistrărilor voce ...........................................................................................................90

viii


Cuprins Conectarea la televizoare, computere şi imprimante .......................................................... 91 Conectarea la TV...................................................................................................................................91 Conectarea la computer....................................................................................................................93 Înainte de a conecta aparatul foto............................................................................................................93 Transferarea imaginilor de la aparatul foto la un calculator......................................................94 Conectarea la imprimantă ................................................................................................................97 Conectarea aparatului foto şi a imprimantei......................................................................................98 Imprimarea imaginilor una câte una .......................................................................................................99 Imprimarea mai multor imagini............................................................................................................... 100 Crearea unei comenzi de imprimare DPOF: Print set (Set imprimare) .......................... 103 Creaţi ordinele de imprimare după dată, categorie sau dosar............................................. 105

d Meniurile fotografiere, redare şi setare .........................................................................107 Opţiuni de fotografiere: Meniul fotografiere .......................................................................... 107 Afişarea meniului fotografiere ................................................................................................................. 107 Image Mode (Mod imagine)...................................................................................................................... 108 White Balance (Balans de alb)................................................................................................................... 110 Exp. +/– (Compensare expunere) .......................................................................................................... 112 Continuous (Continuu) ................................................................................................................................. 113 ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) ............................................................................................................. 115 AF Area Mode (Mod zonă AF)................................................................................................................... 116 Distortion Control (Control distorsiune) ........................................................................................... 119 Funcţii care nu pot fi aplicate simultan............................................................................................... 120 Opţiuni de redare: Meniul redare................................................................................................ 121 Afişarea meniului de redare ...................................................................................................................... 121 Slide Show (Prezentare diapozitive)...................................................................................................... 123 Delete (Ştergere) ............................................................................................................................................... 124 Protect (Protecţie) ........................................................................................................................................... 124 Rotate Image (Rotire imagine).................................................................................................................. 125 Copy (Copiere) .................................................................................................................................................. 125

ix


Cuprins Setare de bază a aparatului foto: Meniul de setare .............................................................. 127 Afişarea meniului setare ............................................................................................................................... 128 Electronic VR (VR electronic) ..................................................................................................................... 128 Welcome Screen (Ecran de întâmpinare) ......................................................................................... 129 Date (Dată)............................................................................................................................................................ 130 Monitor Settings (Setări monitor)........................................................................................................... 133 Date Imprint (Imprimare dată) ................................................................................................................ 133 Motion Detection (Detecţie mişcare)................................................................................................... 134 Digital Zoom (Zoom digital) ..................................................................................................................... 135 Sound Settings (Setări sunet).................................................................................................................... 136 Auto Off (Oprire automată) ....................................................................................................................... 136 Format Memory (Formatare memorie)/Format Card (Formatare card) ......................... 137 Language (Limbă) ............................................................................................................................................ 138 Video Mode (Mod video) ............................................................................................................................ 138 Blink Warning (Avertizare clipire) ........................................................................................................... 138 Reset All (Reiniţializare totală) .................................................................................................................. 139 Firmware Version (Versiune firmware)................................................................................................. 142

Note tehnice......................................................................................................................................143 Accesorii opţionale........................................................................................................................... 143 Carduri de memorie aprobate.................................................................................................................. 143 Nume fişier imagine/sunet şi dosar............................................................................................ 144 Întreţinerea aparatului foto........................................................................................................... 145 Curăţarea................................................................................................................................................................ 147 Depozitare............................................................................................................................................................. 147 Mesaje de eroare............................................................................................................................... 148 Localizarea defecţiunilor ................................................................................................................ 152 Specificaţii............................................................................................................................................ 158 Standarde acceptate ...................................................................................................................................... 161 Index ...................................................................................................................................................... 162

x


Introducere

Despre acest manual

Introducere

Vă mulţumim pentru că aţi achiziţionat un aparat foto digital Nikon COOLPIX S230. Acest manual a fost conceput pentru a vă ajuta să savuraţi fotografierea cu aparatul foto digital Nikon. Citiţi acest manual cu atenţie înainte de utilizare şi păstraţi-l într-un loc unde toţi cei care utilizează produsul să îl poată citi. Simboluri şi convenţii Pentru a uşura identificarea informaţiilor de care aveţi nevoie, sunt utilizate următoarele simboluri şi convenţii:

B

Această pictogramă marchează atenţionări, informaţii care trebuie citite înainte de utilizare pentru a preveni deteriorarea aparatului foto.

D

Această pictogramă denotă indicaţii, informaţii suplimentare ce v-ar putea fi de folos atunci când utilizaţi aparatul foto.

C

Această pictogramă indică notele, informaţii care ar trebui citite înainte de utilizarea aparatului foto.

A

Această pictogramă indică faptul că mai multe informaţii sunt disponibile în altă secţiune a acestui manual sau în Ghid start rapid.

Notaţii • Un card de memorie Secure Digital (SD) este numit în continuare un „card de memorie”. • Setarea la momentul achiziţiei este numită în continuare „setare implicită”. • Numele elementelor meniului afişat pe monitorul aparatului foto şi numele butoanelor sau mesajelor afişate pe monitorul computerului sunt indicate prin litere aldine. Capturile de ecran În acest manual, imaginile sunt omise uneori din capturile de ecran astfel încât indicatoarele monitorului să fie prezentate mai clar. Ilustraţii şi Afişaj ecran Ilustraţiile şi afişajele text prezentate în acest manual pot diferi de cele reale.

C

Memoria internă şi cardurile de memorie

Fotografiile efectuate cu acest aparat foto pot fi stocate în memoria internă a aparatului sau în cardurile de memorie detaşabile. Dacă se introduce un card de memorie, toate fotografiile noi vor fi stocate pe cardul de memorie, iar operaţiile de ştergere, redare şi formatare se vor aplica doar pentru fotografiile de pe cardul de memorie. Cardul de memorie trebuie scos înainte de formatarea memoriei interne sau de utilizarea acesteia pentru a stoca, şterge sau vizualiza fotografii.

1


Informaţii şi precauţii Învăţare continuă

Introducere

Făcând parte din angajamentul Nikon de „Învăţare continuă” pentru oferirea de asistenţă tehnică şi educaţie continuă, pe următoarele site-uri sunt disponibile informaţii actualizate permanent: • Pentru utilizatorii din S.U.A.: http://www.nikonusa.com/ • Pentru utilizatorii din Europa şi Africa: http://www.europe-nikon.com/support/ • Pentru utilizatorii din Asia, Oceania şi Orientul Mijlociu: http://www.nikon-asia.com/ Vizitaţi aceste site-uri pentru a vă păstra la curent cu cele mai noi informaţii despre produse, sugestii, răspunsuri la întrebări frecvente (FAQ) şi sfaturi generale privind prelucrarea imaginilor digitale şi a fotografiilor. Puteţi beneficia de informaţii suplimentare de la reprezentanţa locală Nikon. Consultaţi URL de mai jos pentru informaţiile de contact: http://imaging.nikon.com/

Utilizaţi doar accesorii electronice marca Nikon Aparatele foto Nikon COOLPIX sunt concepute la cele mai înalte standarde şi includ circuite electronice complexe. Doar accesoriile electronice marca Nikon (inclusiv încărcătoarele pentru acumulatoare, acumulatoarele şi adaptoarele CA) certificate de Nikon special pentru utilizarea cu acest aparat foto Nikon sunt create şi testate pentru utilizarea în limitele cerinţelor de funcţionare şi de siguranţă ale acestui sistem de circuite electronice. UTILIZAREA ALTOR ACCESORII ELECTRONICE DECÂT NIKON POATE DETERIORA APARATUL FOTO ŞI POATE ANULA GARANŢIA NIKON. Utilizarea acumulatorilor reîncărcabili Li-ion de la terţe părţi care nu poartă sigiliu holografic Nikon poate interfera cu modul normal de funcţionare a aparatului foto sau poate conduce la supraîncălzirea, aprinderea, ruperea Sigiliul holografic: sau scurgerea de lichid. Pentru mai multe informaţii despre accesoriile marca Nikon, contactaţi un identifică acest dispozitiv ca fiind un produs autentic Nikon. dealer local autorizat Nikon.

Înainte de efectuarea fotografiilor importante Înainte de efectuarea fotografiilor cu ocazia unor evenimente importante (precum nunţi sau înainte de a pleca cu aparatul foto într-o călătorie) efectuaţi o fotografie test pentru a vă asigura că aparatul foto funcţionează normal. Nikon nu va fi responsabil pentru deteriorările sau pierderea de profituri care pot rezulta ca urmare a funcţionării defectuoase a produsului.

Despre manuale • Nicio parte a manualelor incluse furnizate împreună cu acest produs nu poate fi reprodusă, transmisă, transcrisă, stocată pe un mediu portabil şi nu poate fi tradusă în nicio limbă, sub nicio formă, cu niciun mijloc, fără permisiunea prealabilă scrisă de la Nikon. • Nikon îşi rezervă dreptul de a modifica specificaţiile sau echipamentele hardware şi programele software descrise în aceste manuale oricând şi fără notificare prealabilă. • Nikon nu va fi responsabil pentru daunele rezultate din utilizarea acestui produs. • Am depus toate eforturile pentru a ne asigura că informaţiile cuprinse în aceste manuale sunt corecte şi complete şi am aprecia dacă aţi raporta orice erori sau omisiuni reprezentanţei Nikon din zona dumneavoastră (adresa oferită separat).

2


Informaţii şi precauţii

Notă cu privire la interzicerea copierii sau reproducerii

Introducere

Reţineţi că simpla posesie a materialului care a fost copiat sau reprodus digital cu ajutorul unui scaner, aparat digital foto sau a altui dispozitiv poate fi pedepsită prin lege. • Articole a căror copiere sau reproducere este interzisă prin lege Nu copiaţi şi nu reproduceţi bancnote, monede, titluri, bonduri guvernamentale sau bonduri guvernamentale locale chiar dacă astfel de copii sau reproduceri sunt ştampilate ca fiind „Mostre”. Copierea sau reproducerea bancnotelor, monedelor sau titlurilor care circulă într-o ţară străină este interzisă. Fără permisiunea prealabilă a guvernului, copierea sau reproducerea de mărci poştale sau cărţi poştale neutilizate emise de guvern este interzisă. Copierea sau reproducerea de timbre emise de guvern şi de documente aprobate prin lege este interzisă. • Atenţionări privind anumite copii sau reproduceri Guvernul a emis atenţionări privind copiile sau reproducerile de titluri emise de companii private (acţiuni, chitanţe, cecuri, tichete cadou etc.), bonurile de schimb sau cupoanele, cu excepţia unui număr minim de copii necesare ce vor fi oferite de o companie în scop comercial. De asemenea, nu copiaţi şi nu reproduceţi paşapoarte emise de guvern, licenţe emise de agenţii publice şi grupuri private, carduri de identificare şi tichete, precum permise şi bonuri de masă. • Respectarea notelor privind copyright-ul Copierea sau reproducerea de creaţii protejate de copyright precum cărţile, muzica, picturile, gravuri în lemn, hărţi, desene, filme şi fotografii este reglementată de legile naţionale şi internaţionale privind copyright-ul. Nu utilizaţi acest produs în scopul efectuării de copii ilegale sau pentru a încălca legile copyright-ului.

Casarea dispozitivelor de stocare a datelor Reţineţi că ştergerea de imagini sau formatarea dispozitivelor de stocare a datelor precum cardurile de memorie sau memoria încorporată a aparatului foto nu şterge complet datele originale ale imaginii. Fişierele şterse pot fi uneori recuperate din dispozitivele de stocare casate utilizând un software disponibil în comerţ, ceea ce poate duce la utilizarea rău intenţionată a datelor personale conţinute de imagini. Asigurarea confidenţialităţii unor astfel de date intră în responsabilitatea utilizatorului. Înainte de a renunţa la un dispozitiv de stocare a datelor sau de a transfera proprietatea unei alte persoane, ştergeţi toate datele utilizând un software pentru ştergere disponibil în comerţ sau formataţi dispozitivul şi umpleţi-l complet cu imagini care nu conţin informaţii private (de exemplu fotografii cu cer liber). De asemenea, asiguraţi-vă că aţi înlocuit imaginile selectate pentru ecranul de întâmpinare (A 129). Aveţi grijă să evitaţi rănirea sau deteriorarea de bunuri când distrugeţi fizic dispozitivele de stocare date.

3


Componentele aparatului foto Corpul aparatului foto 1 2

3

45

6

Introducere

9 8

7

Capac obiectiv închis 10 4

Bliţ încorporat........................................................ 32

1

Butonul zoom....................................................... 27 f : larg............................................................... 27 g : tele............................................................... 27 h : redare miniaturi................................... 52 i : zoom redare .......................................... 54

5

Indicator luminos Self-timer (autodeclanşator)................................................34

6

Obiectiv........................................................147, 158

2

Buton declanşare................................................ 28

7

Buclă pentru curea aparat foto .....................5

3

Comutator alimentare/Indicator luminos aparat pornit................................................24, 136

8

Microfon încorporat.......................... 66, 82, 86

9

Difuzor ....................................................... 67, 85, 88

10 Capac obiectiv................................................... 145

4


Componentele aparatului foto

Introducere

1 2 3 4

Deschiderea capacului pinilor

5

6

7

8

9

10 11

12

1

Buton A (mod fotografiere).......................... 6

2

Buton c (redare) ......................................... 6, 30

3

Indicator luminos ............................................... 86 Lampa bliţ ............................................................... 33

4

Monitor ........................................................................ 8

10 Cameră acumulator .......................................... 18

5

Montură trepied

11 Fantă card de memorie .................................. 22

6

Capac pini ................................................91, 94, 98

12 Capac conector de alimentare............... 143

7

Conector cablu..................................... 91, 94, 98

8

Capac cameră acumulator/ fantă card memorie................................... 18, 22

9

Zăvor acumulator....................................... 18, 19

Prinderea curelei aparatului foto

5


Operaţiuni de bază Butonul A (mod fotografiere) Introducere

• Apăsaţi butonul A în modul redare pentru a trece la modul fotografiere. • Apăsaţi butonul A în modul fotografiere pentru a afişa meniul selecţie mod fotografiere (A 13).

Butonul c (redare) • Apăsaţi butonul c în modul fotografiere pentru a trece la modul redare. • Apăsaţi butonul c în modul redare pentru a afişa meniul selecţie mod redare (A 13). • Dacă aparatul foto este oprit, ţineţi apăsat butonul c pentru a porni aparatul foto în modul redare.

Butonul de declanşare Aparatul foto are un buton de declanşare cu două trepte. Pentru a seta focalizarea şi expunerea, apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate, oprindu-vă când simţiţi rezistenţă. Focalizarea şi expunerea rămân blocate atunci când butonul de declanşare este păstrat în această poziţie. Pentru a declanşa şi a fotografia, apăsaţi uşor butonul de declanşare până la capăt. Nu apăsaţi cu putere butonul de declanşare deoarece este posibil să provocaţi tremuratul aparatului şi imagini neclare.

Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate pentru a seta focalizarea şi expunerea

6

Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a fotografia


Utilizarea ecranului tactil Monitorul COOLPIX S230 este un ecran tactil. Utilizaţi ecranul tactil cu ajutorul degetelor sau al acului furnizat. Introducere

Atingerea Atingeţi ecranul tactil. Folosiţi această funcţie pentru a selecta un buton de control sau o imagine.

Glisarea Glisaţi degetul pe suprafaţa ecranului tactil. Folosiţi această funcţie pentru a vizualiza imaginea anterioară sau imaginea următoare în modul redare.

Despre ac Utilizaţi acul atunci când consideraţi că utilizarea ecranului cu ajutorul degetelor este dificilă, de exemplu atunci când utilizaţi opţiunea Paint (Pictură) (A 57) sau opţiunea Draw (Desenare) (A 47).

Ataşarea acului Ataşaţi acul de cureaua aparatului, aşa cum este indicat în imagine.

B • • • •

Observaţii despre ecranul tactil şi despre ac

Nu apăsaţi ecranul tactil cu alte obiecte ascuţite decât acul furnizat. Nu zgâriaţi şi nu atingeţi ecranul tactil cu putere. Nu aşezaţi acul la îndemâna copiilor. Nu transportaţi aparatul foto ţinând de ac. Este posibil ca acul să alunece din curea, iar aparatul foto să cadă.

7


Afişajul principal al monitorului/ecranului tactil şi operaţiuni de bază Fotografiere (butoane) Introducere

Atingeţi următoarele butoane de control pentru a modifica setările. • Butoanele de control disponibile şi indicatoarele afişate diferă în funcţie activarea/ dezactivarea afişării informaţiilor (A 12), de modul de fotografiere şi de setările curente ale aparatului foto.

1 2 3

6

4

7 5

1 2

Flash mode (Mod bliţ)................................. 32 Self-timer (Autodeclanşator)................... 34 Macro mode (Mod macro)....................... 35

4

5

8

White balance (Balans de alb) (în modul scenă Food (Alimente)).......................... 45

6

a Dezactivare AF/AE la atingere................ 26

7

F Meniu .................................................................... 14

3 Zoom portret o atingere (în modul scenă Portrait (Portret) sau Night portrait (Portret de noapte)) ........... 45

A Activare/dezactivare afişare informaţii .....................................................................................12


Afişajul principal al monitorului/ecranului tactil şi operaţiuni de bază

Fotografiere (alte indicatoare)

1 2 3

4

56 7 8 9 10 11 12

1

Mod fotografiere*........................24, 36, 50, 82

2

Mod declanşare continuă, BSS ........... 113

10

3 4 5 6

7

8

9

Ochi deschişi..................................................... 51 F Macro mode (Mod macro)....................... 35 Indicator zoom............................................. 27, 35 B Indicator încărcare acumulator............. 24 s Motion detection (Detecţie mişcare)....................................... 134 r Pictogramă Electronic VR (VR electronică) ............................................ 128 Y Distortion control (Control distorsiune) ................................. 119 Mod White balance (Balans de alb)............................................... 110

999 9999 1 00 1 00

17 18

11

12

13 14 15

999

16

Introducere

Afişajul următor indică setările curente aplicate din meniul fotografiere (A 107) şi zona de focalizare. • Indicatoarele activate variază în funcţie de setările curente ale aparatului şi de modul de fotografiere.

19

Indicator „dată nesetată” ........................148 Indicator fus orar.......................................... 130 Date imprint (Imprimare dată)............ 133 Image mode (Mod imagine)................ 108

Movie options (Opţiuni film)...................83 13 Zonă focus ................................................... 28, 116 14 Zonă focus (Prioritate faţă).................... 28, 116 15 Zonă focalizare (AF/AE la atingere) .........26 E u 16 ISO sensitivity (Sensibilitate ISO).... 33, 115 17 18

Valoare compensare expunere ..........112 C

Indicator memorie internă .......................25 Număr de expuneri rămase 19 (imagini statice)....................................................24 Lungime film .........................................................82

* Indicatoarele afişate diferă în funcţie de modul de fotografiere.

9


Afişajul principal al monitorului/ecranului tactil şi operaţiuni de bază

Redare (butoane) Introducere

Atingeţi următoarele butoane de control pentru a comuta între afişaje sau pentru a şterge sau edita imagini. • Butoanele de control disponibile şi indicatoarele afişate diferă în funcţie de informaţiile activate/dezactivate (A 12), de imaginea redată şi de setările curente ale aparatului foto.

2 3 4 5 6

1

10

1

A Activare/dezactivare afişare informaţii ....12

4

D Editare (imagini statice) ............ 55, 66, 77

2

B Afişaţi fotografia anterioară ..................... 30

5

E Ştergere................................................................ 30

3

C Afişaţi fotografia următoare .................... 30

6

F Meniu .................................................................... 14


Afişajul principal al monitorului/ecranului tactil şi operaţiuni de bază

Redare (afişare informaţii) Afişajul următor indică informaţiile disponibile pentru fotografia afişată.

3

45 6

Introducere

12

7

15/05/2009 15:30 0 0 0 4 . JPG

999 / 999 999 / 999 9999 / 9999 1 00 1 00

8 9 10 11

1

Mod redare1....................................30, 68, 71, 75

2

Număr şi tip fişier..............................................144

3

Data/ora înregistrării......................................... 20

4

Pictogramă ordine imprimare..................103

5

Pictograma Protect (Protecţie).................124

6

Funcţii de editare d Pictogramă Paint (Desenare) ...... 57 a Pictogramă Quick retouch (Retuşare rapidă)................................. 60 P Pictograma Stretch (Lărgire) ....... 61 O Pictogramă Perspective control (Control perspectivă) ....................... 62 c Pictogramă D-Lighting................... 63 Pictogramă Color options (Opţiuni culoare)................................. 64 Pictogramă Small picture (Imagine mică)....................... 65 p Pictogramă notă vocală ................. 67

7 1 2

8

12

Ghid redare filme ........................................... 85 Indicator volum............................................... 85

9

10

Pictograma categoriei în modul ordonare automată2......................... 71 Pictograma dosarului Favorite în modul fotografii favorite2 .............................. 78 Image mode (Mod imagine)................ 108 Movie options (Opţiuni film)................... 83

11 C Indicator memorie internă ....................... 25 Număr cadru curent/ 12 număr total de cadre........................................ 30 Lungime film ......................................................... 85

B Indicator încărcare acumulator............. 24

Indicatoarele afişate diferă în funcţie de modul de redare. Este afişată pictograma categoriei selectate în modul sortare automată sau dosarul Favorite selectat în prezent în modul redare.

11


Afişajul principal al monitorului/ecranului tactil şi operaţiuni de bază

Afişarea informaţiilor despre fotografie şi a butoanelor de control Atingeţi A pentru a activa sau a dezactiva afişarea informaţiilor în următoarea ordine.

Fotografiere Introducere

Activare afişare informaţii

18

Sunt afişate imaginile văzute obiective, butoanele operaţionale şi informaţiile despre condiţiile de fotografiere. Dezactivare afişare informaţii

Reţea de încadrare*

18

Este afişată o reţea de încadrare pentru a vă ajuta la încadrarea fotografiei.

Redare Informaţii despre fotografie vizibile

Dezactivare informaţii

15/05/2009 15:30 0 0 0 4 . JPG

4/

4

Sunt afişate fotografia, butoanele operaţionale şi informaţiile despre fotografie.

Atunci când este activată afişarea informaţiilor, sunt afişate informaţiile despre fotografie şi toate butoanele de control disponibile. În acest manual, sunt folosite în scop explicativ afişajele de pe monitor, cu afişarea informaţiilor activată. * Numai în modul A (automat) este afişată o reţea de încadrare.

12


Afişajul principal al monitorului/ecranului tactil şi operaţiuni de bază

Meniul selecţie mod fotografiere

1 2 3 4

Auto mode

1. 2. 3. 4.

A Modul (automat) (A 24) d Modul Scenă* (A 36) a Modul Smile (zâmbet) (A 50) D Modul Movie (film) (A 82)

Introducere

Apăsaţi butonul A (mod fotografiere) în modul fotografiere pentru a afişa meniul selecţie mod fotografiere (A 6). Atingeţi un buton de pe monitor pentru a alege modul de fotografiere dorit.

* Pictograma afişată diferă în funcţie de ultimul mod scenă selectat.

Pentru a reveni la modul fotografiere în timp ce este afişat meniul de selecţie a modului de fotografiere, apăsaţi din nou butonul A.

Meniul selecţie mod redare Apăsaţi butonul c (redare) în modul redare pentru a afişa meniul selectare a modului redare (A 6). Atingeţi un buton de pe monitor pentru a alege modul de redare dorit.

1 2 3 4

Play

1. 2. 3. 4.

c Modul redare (A 30) h Modul Favorite pictures (fotografii favorite) (A 75) F Modul Auto sort (sortare automată) (A 71) C Modul List by date (listare după dată) (A 68)

Pentru a reveni la modul redare în timp ce este afişat meniul de selecţie a modului de redare, apăsaţi din nou butonul c.

13


Afişajul principal al monitorului/ecranului tactil şi operaţiuni de bază

Ecranul Meniu Introducere

Apăsaţi F pentru afişarea meniului modului selectat. • Atingeţi fila z pentru a afişa meniul setare. • Pentru a ieşi din meniu, atingeţi f. Afişat când meniul conţine două sau mai multe pagini Fila z Afişează pagina anterioară sau pagina următoare Afişează ecranele de asistenţă (A 15)

Image mode White balance Exp. +/-

Ieşire din meniu, iar pe ecranul monitorului va fi afişat din nou modul fotografiere sau redare

Continuous

Afişat când există unul sau mai multe elemente de meniu de urmărit Afişat când există mai multe elemente de meniu anterioare

ISO sensitivity ISO sensitivity

Auto

AF area mode

High ISO auto

Distortion control

100

Atingeţi elementul meniului pentru a avansa la următorul set de opţiuni

14

80

Atingeţi opţiunea pentru a confirma selectarea

Revenire la afişajul din ecranul anterior


Afişajul principal al monitorului/ecranului tactil şi operaţiuni de bază

Afişaje ajutor

Image mode White balance

Introducere

Apăsaţi butonul w sau u dacă este afişat pe monitor pentru a afişa ecranul de selectare a ajutorului. Atingeţi un element de meniu sau o opţiune pentru a vizualiza descrierea caracteristicii sau a setării respective. Atingeţi H pentru a readuce pe ecran afişajul anterior.

White balance For accurate color reproduction, choose a setting that matches the light source.

Exp. +/Continuous

15


Primii paşi

Încărcarea acumulatorului Aparatul foto foloseşte un acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL10 (livrat). Încărcaţi acumulatorul utilizând încărcătorul acumulator MH-63 (livrat) înainte de prima utilizare sau când acumulatorul este aproape descărcat.

1

Conectaţi cablul de alimentare.

Primii paşi

Conectaţi cablul de alimentare la încărcătorul acumulatorului 1 şi introduceţi conectorul într-o priză de perete 2. Indicatorul luminos CHARGE se va aprinde pentru a indica faptul că încărcătorul este pornit 3.

2 3

2

1

Încărcaţi acumulatorul.

1

Introduceţi acumulatorul înclinat, ca în imagine 1 şi fixaţi-l în încărcătorul acumulatorului 2.

Indicatorul CHARGE începe să lumineze intermitent atunci când este introdus acumulatorul 3. Încărcarea este finalizată atunci când indicatorul luminos nu mai clipeşte 4. Un acumulator complet gol se încarcă în aproximativ 100 de minute.

16

3

4

2


Încărcarea acumulatorului Următorul grafic explică starea indicatorului luminos CHARGE. Indicator luminos CHARGE Luminează intermitent

Luminează intermitent

3

B

Acumulatorul se încarcă. Acumulator complet încărcat. • Acumulatorul nu este introdus corect. Scoateţi acumulatorul şi introduceţi-l din nou în încărcător, astfel încât acumulatorul să fie aşezat orizontal. • Înainte de utilizare, încărcaţi acumulatorul în interior, la o temperatură a mediul ambiant între 5 °C - 35 °C. • Acumulatorul este defect. Opriţi imediat încărcarea, deconectaţi încărcătorul şi duceţi atât acumulatorul cât şi încărcătorul la dealer sau la reprezentantul de service Nikon.

Primii paşi

Pornit

Descriere

Scoateţi acumulatorul şi deconectaţi încărcătorul atunci când încărcarea s-a finalizat.

Note privind încărcătorul acumulatorului

• Încărcătorul acumulatorului inclus trebuie utilizat numai cu acumulatorul reîncărcabil Li-ion EN-EL10. Aveţi grijă să utilizaţi numai acumulatori originali, marca Nikon. • Citiţi şi respectaţi avertizările privind încărcătorul de acumulator de la pagina iii înainte de utilizarea încărcătorului acumulatorului.

B

Note privind acumulatorul

• Citiţi şi respectaţi avertizările privind acumulatorul de la pagina iii şi secţiunea „Acumulatorul” (A 146) înainte de a utiliza acumulatorul. • Dacă acumulatorul nu este folosit pentru o perioadă mai mare de timp, reîncărcaţi-l cel puţin o dată la şase luni şi consumaţi-l complet înainte de a-l depozita din nou.

C

Alimentarea electrică de la CA

Pentru a alimenta aparatul foto în continuu pentru perioade lungi de timp, utilizaţi un adaptor CA EH-62D (disponibil separat de la Nikon) (A 143). Nu utilizaţi, în nicio circumstanţă, o altă marcă sau model de adaptor CA. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta supraîncălziri sau deteriorări ale aparatului foto.

17


Introducerea acumulatorului Introduceţi un acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL10 (livrat) în aparatul foto. • Încărcaţi acumulatorul înainte de prima utilizare sau când acumulatorul este la un nivel scăzut (A 16).

Deschideţi capacul camerei acumulatorului/ fantei cardului de memorie.

2

Introduceţi acumulatorul.

Primii paşi

1

Confirmaţi orientarea corectă a bornelor pozitivă (+) şi negativă (–) aşa cum este descris pe etichetă la intrarea în camera acumulatorului şi introduceţi acumulatorul. Utilizaţi acumulatorul pentru a împinge zăvorul portocaliu al acumulatorului indicat de săgeată 1 şi introduceţi complet acumulatorul 2. Când acumulatorul este introdus complet, zăvorul bateriei se va închide pe poziţia sa.

B

Introducerea acumulatorului

Introducerea acumulatorului în altă poziţie decât cea marcată sau cu polaritatea inversată poate deteriora aparatul foto. Verificaţi acumulatorul pentru a vă asigura că este orientat corect.

3

18

Închideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie.


Introducerea acumulatorului

Scoaterea acumulatorului

Primii paşi

Opriţi aparatul foto şi asiguraţi-vă că indicatorul luminos aparat pornit şi monitorul sunt stinse înainte de a deschide capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie. Pentru a scoate acumulatorul, deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie şi deplasaţi zăvorul portocaliu al acumulatorului în direcţia indicată de săgeata 1. Apoi, acumulatorul poate fi scos cu mâna 2. • Reţineţi că acumulatorul se poate înfierbânta în timpul utilizării; atenţie la scoaterea acumulatorului.

Pornirea şi oprirea aparatului foto Apăsaţi comutatorul de alimentare pentru a porni aparatul foto. Indicatorul luminos aparat pornit (verde) se aprinde o secundă; monitorul va fi pornit. Apăsaţi comutatorul de alimentare din nou pentru a opri aparatul foto. Când aparatul foto este oprit, atât indicatorul luminos aparat pornit cât şi monitorul se vor opri. • Dacă aparatul foto este oprit, ţineţi apăsat butonul c pentru a porni aparatul foto în modul redare (A 31).

C

Funcţia de oprire automată în modul de fotografiere (Modul de veghe)

Dacă timp de aproximativ un minut (setare implicită) nu va fi efectuată nicio operaţiune, monitorul se va opri automat, iar aparatul foto va intra în modul de veghe. Dacă pentru alte trei minute nu este efectuată nicio operaţiune, aparatul foto se va opri automat (funcţia oprire automată). Apăsând comutatorul de alimentare sau butonul de declanşare atunci când monitorul este oprit în modul de veghe, monitorul va fi reactivat. Timpul permis să se scurgă înainte ca aparatul foto să intre în modul de veghe poate fi modificat de la opţiunea Auto off (oprire automată) (A 136) din meniul setare (A 127).

19


Setarea limbii, datei şi orei afişajului Când aparatul foto este pornit pentru prima oară, se afişează o casetă de dialog pentru selectarea limbii.

1

Apăsaţi comutatorul de alimentare pentru a porni aparatul foto.

Primii paşi

Indicatorul luminos aparat pornit (verde) se aprinde pentru o perioadă scurtă de timp, iar monitorul va porni.

2

Atingeţi limba dorită. Dacă limba dorită nu este afişată, atingeţi R sau S pentru a vizualiza alte opţiuni de limbă.

Language

Pentru mai multe informaţii despre utilizarea ecranului tactil, vizitaţi „Utilizarea ecranului tactil” (A 7). .

3

Atingeţi Yes (Da).

Date

Dacă este selectat No (Nu), data şi ora nu vor fi setate. Set time and date?

Yes

4

Atingeţi C sau D pentru a selecta fusul orar local (A 132) şi atingeţi g. London Casablanca

D

Ora de vară

Dacă ora de vară este activată, atingeţi W în ecranul de selecţie al fusului orar afişat la pasul 4 pentru a activa opţiunea oră de vară. Indicatorul W este aprins şi are culoarea galben când opţiunea oră de vară este activată. Pentru a dezactiva opţiunea oră de vară, atingeţi din nou W.

20

London Casablanca

No


Setarea limbii, datei şi orei afişajului

5

Editaţi data şi ora. Atingeţi A sau B pentru a edita elementul evidenţiat.

Date

01 01 2009 00 : 00

6

Atingeţi C sau D pentru a alege ordinea de afişare a zilei, lunii şi anului.

M

Y

Date

Primii paşi

D

15 05 2009 14 : 30

D

7

Atingeţi g. Setările sunt aplicate şi afişajul monitorului trece în modul fotografiere.

M

Y

Date

15 05 2009 14 : 30

D

D

M

Y

Modificarea datei şi orei

• Selectaţi Date (Dată) din elementul Date (Dată) (A 130) din meniul de setare (A 127) pentru a modifica data şi ora curentă şi urmaţi procedura descrisă în pasul 5 de mai sus. • Selectaţi Time zone (Fus orar) din elementul Date (Dată) din meniul de setare pentru a modifica fusul orar şi setările oră de vară (A 130).

21


Introducerea cardurilor de memorie

Primii paşi

Fişierele de imagine, sunet şi film sunt stocate în memoria internă a aparatului foto (aproximativ 44 MB) sau pe carduri de memorie Secure Digital (SD) detaşabile (disponibile separat) (A 143). Dacă se introduce un card de memorie în aparatul foto, datele sunt stocate automat pe cardul de memorie, iar datele înregistrate pe cardul de memorie pot fi redate, şterse sau transferate. Scoateţi cardul de memorie pentru a stoca fotografii în memoria internă sau pentru a reda, şterge sau transfera fotografii din memoria internă.

1

Confirmaţi faptul că indicatorul luminos aparat pornit şi monitorul sunt oprite şi deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie. Asiguraţi-vă că aţi oprit aparatul foto înainte de a deschide capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie.

2

Introduceţi cardul de memorie. Glisaţi cardul de memorie corect până când se blochează cu un clic. Închideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie.

B

Introducerea cardurilor de memorie

Introducerea cardului de memorie cu cealaltă parte sau cu polaritatea inversată poate deteriora aparatul foto sau cardul de memorie. Verificaţi cardul de memorie pentru a vă asigura că este orientat corect.

22


Introducerea cardurilor de memorie

Scoaterea cardurilor de memorie

B

Primii paşi

Înainte de a scoate cardurile de memorie, opriţi aparatul foto şi confirmaţi dacă indicatorul luminos aparat pornit şi monitorul sunt oprite. Deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie şi apăsaţi cardul 1 pentru a-l scoate parţial. Apoi cardul poate fi îndepărtat cu mâna. Nu încercaţi să scoateţi cardul ţinându-l înclinat 2. Formatarea cardurilor de memorie

Dacă este afişat mesajul din dreaptă, cardul de memorie trebuie formatat Card is not formatted. înainte de a fi utilizat (A 137). Reţineţi că formatarea şterge Format card? permanent toate fotografiile şi celelalte date de pe cardul de memorie. Asiguraţi-vă că aţi efectuat copii după toate imaginile pe care doriţi să le păstraţi înainte de a formata cardul de memorie. Yes No Atingeţi Yes (Da). Când se afişează întrebarea de confirmare, atingeţi Yes (Da). Pentru a începe formatarea, atingeţi OK. • Nu opriţi aparatul foto şi nu deschideţi capacul camerei acumulatorului/fanta cardului de memorie până când nu se încheie formatarea. • Prima dată când introduceţi cardurile de memorie utilizate în alte dispozitive în COOLPIX S230, trebuie să le formataţi utilizând acest aparat foto (A 137).

B

Comutatorul protejare la scriere

Cardurile de memorie sunt echipate cu un comutator de protejare la scriere. Atunci când acest comutator este în dreptul poziţiei „blocare”, datele nu pot fi scrise sau şterse de pe cardul de memorie. În cazul în care comutatorul este în dreptul poziţiei „blocare”, deblocaţi-l glisând comutatorul în poziţia „scriere” pentru a înregistra sau şterge imaginile sau a formata cardul de memorie.

B

Comutator protejare la scriere

Carduri de memorie

• Utilizaţi doar carduri de memorie Secure Digital. • Nu efectuaţi următoarele operaţii în timpul formatării, în timp ce datele sunt scrise pe cardul de memorie sau sunt şterse din acesta sau în timpul transferării datelor la un computer. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta pierderi de date sau deteriorări ale aparatului foto sau a cardului de memorie: - Scoateţi acumulatorul sau cardul de memorie - Opriţi aparatul foto - Deconectaţi adaptorul CA • Nu formataţi cardul de memorie utilizând un computer. • Nu demontaţi sau modificaţi. • Nu scăpaţi, nu îndoiţi şi nu expuneţi la apă sau la şocuri fizice puternice. • Nu atingeţi terminalele metalice cu degetele sau obiecte metalice. • Nu lipiţi etichete sau abţibilduri pe cardul de memorie. • Nu lăsaţi sub acţiunea directă a soarelui, în vehicule închise sau în zone expuse la temperaturi ridicate. • Nu expuneţi la umiditate, praf sau la gaze corozive.

23


Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul automat

Pasul 1 Pornirea aparatului foto şi selectarea modului A (automat) Această secţiune descrie cum să fotografiaţi în modul A (automat), un mod automat „vizează şi declanşează” recomandat utilizatorilor începători ai aparatelor foto digitale.

1

Apăsaţi comutatorul de alimentare pentru a porni aparatul foto. Indicatorul luminos aparat pornit (verde) se aprinde pentru o perioadă scurtă de timp, iar monitorul va porni. De asemenea, obiectivul se va extinde. Treceţi la pasul 4 când se afişează A.

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul automat

2

Apăsaţi butonul A.

3

Atingeţi A de pe monitor. Aparatul foto trece în modul A (automat).

4

Verificaţi nivelul de încărcare al acumulatorului şi numărul de expuneri rămase.

Auto mode

Indicator încărcare acumulator

Nivel încărcare acumulator Monitor

Descriere

NICIUN INDICATOR Acumulator complet încărcat. B

Acumulator descărcat. Pregătiţi-vă să încărcaţi sau să înlocuiţi acumulatorul.

N Battery exhausted. (Acumulator epuizat.)

Nu se poate fotografia. Încărcaţi sau înlocuiţi cu un acumulator complet încărcat.

18

Număr de expuneri rămase

Numărul de expuneri rămase

24

Numărul de fotografii care pot fi stocate depinde de capacitatea memoriei interne sau a cardului de memorie şi de setările modului imagine (A 109).


Pasul 1 Pornirea aparatului foto şi selectarea modului A (automat)

Indicatoare afişate în modul A (automat) Pictograma motion Detection (Detecţie mişcare) Efectele mişcării subiectului şi ale tremuratului aparatului foto sunt reduse.

Mod fotografiere A afişat în modul (automat) A.

Indicator memorie internă Indică faptul că fotografiile vor fi stocate în memoria internă a aparatului foto (aproximativ 44 MB). Când cardul de memorie este introdus în aparatul foto, nu se afişează C şi imaginile vor fi stocate pe cardul de memorie.

Image mode (Mod imagine) Combinaţia între formatul imaginii şi calitatea imaginii (compresie) este afişată. Setarea implicită este i Normal (3.648 × 2.736).

Atingeţi A pentru a modifica informaţiile afişate pe monitor (A 12). Când monitorul a fost oprit în modul de veghe pentru a economisi energie, apăsaţi comutatorul de alimentare sau butonul de declanşare pentru a-l reactiva (A 136).

D

Funcţiile disponibile în modul A (automat)

În modul A (automat), poate fi aplicat modul macro (A 35) şi pot fi făcute fotografii folosind modul bliţ (A 32) şi autodeclanşatorul (A 34). Atingând butonul F în modul A (automat), puteţi specifica setările pentru toate elementele meniului de fotografiere (A 107), în funcţie de situaţiile de fotografiere.

D

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul automat

18

Motion Detection (Detecţie mişcare)

• Când este selectat Auto (Automat) (setare implicită) pentru opţiunea Motion detection (Detecţie mişcare) (A 134) în meniul setare iar aparatul foto detectează tremuratul aparatului foto şi mişcarea subiectului, aparatul măreşte viteza de declanşare pentru a reduce efectul de neclaritate. • Atunci când aparatul foto detectează tremuratul aparatului foto sau mişcarea subiectului şi măreşte viteza de declanşare, pictograma detecţie mişcare devine verde.

D

Reducerea electronică a vibraţiilor

Când modul bliţ (A 32) este setat la W (oprit) sau Y (sincronizare lentă) cu opţiunea Electronic VR (VR electronică) (A 128) din meniul setare definită ca Auto (Automat), este posibil să apară pe monitor pictograma r. Apariţia pictogramei r indică acele condiţii de fotografiere în care efectele tremuratului aparatului foto vor fi pronunţate. În aceste situaţii, aparatul reduce efectele tremuratului aparatului foto în fotografii înainte de a le înregistra.

25


Pasul 2 Încadrarea unei imagini

1

Pregătirea aparatului foto. Ţineţi aparatul foto fix cu ambele mâini şi având grijă ca degetele şi alte obiecte să nu blocheze obiectivul, bliţul, microfonul şi difuzorul.

Atunci când fotografiaţi în orientarea „pe înalţime”, rotiţi aparatul foto în aşa fel încât bliţul încorporat să fie situat deasupra obiectivului. Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul automat

2

Încadraţi imaginea. Când aparatul foto recunoaşte o faţă orientată spre aparatul foto, faţa este încadrată cu o margine galbenă dublă (setare implicită). Când aparatul foto detectează mai multe feţe, faţa cea mai apropiată este încadrată cu o margine galbenă dublă, iar restul cu o margine unică. 18

Zona AF nu apare atunci când sunt fotografiate alte obiecte decât persoane sau atunci când este încadrat un subiect a cărui faţă nu este detectată.

AF/AE la atingere Atingeţi un subiect de pe monitor pentru a selecta zona de focalizare care trebuie selectată de aparatul foto şi pentru a seta expunerea. • În dreptul poziţiei atinse se afişează u sau o margine dublă. • Pentru a dezactiva zona de focalizare utilizând funcţia AF/AE la atingere, atingeţi a. • Dacă atingeţi o poziţie care nu poate fi focalizată, X se va afişa pe monitor. Atingeţi o altă poziţie din interiorul X.

18

18

26


Pasul 2 Încadrarea unei imagini

Folosirea zoomului Utilizaţi butonul zoom pentru a activa zoomul optic. Rotiţi butonul zoom spre g pentru a apropia, astfel încât subiectul să ocupe o porţiune mai mare din cadru, sau spre f pentru a depărta, mărind astfel spaţiul vizibil în cadru.

Depărtare

Apropia

Zoom optic

Zoom digital

Indicatorul de zoom este afişat în partea de sus a monitorului când butonul zoom este rotit.

Atunci când zoomul aparatului foto este în poziţia maximă de apropiere a zoomului optic, prin rotirea şi menţinerea butonului zoom la g se declanşează zoomul digital. Subiectul este mărit până la 4× nivelul de zoom optic maxim posibil. Când zoomul digital este activat, zona de focalizare va fi situată pe centrul ecranului (fără a avea activă zona de focalizare).

Zoom optic maxim

C

Este activat zoomul digital.

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul automat

Digital Zoom (Zoom digital)

Digital Zoom (Zoom digital) şi interpolarea

Spre deosebire de zoomul optic, zoomul digital utilizează pentru a mări imaginile un proces denumit interpolare, care conduce la deteriorarea calităţii imaginii. Interpolarea este aplicată poziţiei de zoom dincolo de V. Când zoomul este mărit dincolo de poziţia V, interpolarea este iniţiată iar indicatorul de zoom devine galben pentru a indica faptul că s-a aplicat interpolarea. Poziţia de V se deplasează la dreapta pe măsură ce dimensiunea imaginii descreşte, permiţând confirmarea poziţiei de zoom la care fotografierea fără interpolare este posibilă la setarea modului de imagine curent.

Când dimensiunea unei imagini este mică Zoomul digital poate fi dezactivat folosind opţiunea Digital zoom (Zoom digital) (A 135) din meniul de setare (A 127).

27


Pasul 3 Focalizarea şi fotografierea

1

Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate.

Când o faţă orientată către aparatul foto este recunoscută: Aparatul foto va focaliza pe faţa înconjurată de zona de focalizare activă cu margine dublă. Când subiectul este focalizat, marginea dublă străluceşte în culoarea verde. Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul automat

1/125

Viteză Diafragmă declanşare Atunci când sunt făcute fotografii unor alte obiecte decât persoane sau atunci când este încadrat un subiect a cărui figură nu este recunoscută: Aparatul foto selectează automat zona focus (una din nouă) ce conţine subiectul cel mai apropiat de aparat. Când subiectul este focalizat, zona focus activă străluceşte în culoarea verde.

1/125

Viteză declanşare

F3.1

Diafragmă

Atunci când utilizaţi un zoom digital, zona focus nu este Indicator focalizare afişată, iar aparatul foto focalizează pe centrul cadrului. Odată ce focalizarea este stabilită, indicatorul de focalizare va fi verde. Viteza declanşatorului şi diafragma selectată sunt afişate prin apăsarea pe jumătate a butonului de eliberare a declanşatorului. Focalizarea şi expunerea rămân blocate atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. Atunci când butonul de declanşare este apăsat pe jumătate, marginea dublă pentru recunoaşterea feţei poate clipi, iar zona focus sau indicatorul de focalizare clipesc în culoarea roşie. Toate aceste situaţii indică faptul că aparatul foto nu focalizează. Schimbaţi compoziţia şi apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate din nou. Consultaţi „AF Area Mode (Mod zonă AF)” (A 116) sau „Face Priority (Prioritate faţă)” (A 118) pentru mai multe informaţii despre Prioritate faţă.

2

Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt. Declanşatorul este eliberat iar fotografia este înregistrată pe cardul de memorie sau în memoria internă.

28

F3.1


Pasul 3 Focalizarea şi fotografierea

B

În timpul înregistrării

În timpul înregistrării imaginilor, afişajul cu numărul de expuneri rămas va clipi. Nu deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie în timp ce se înregistrează imagini. Oprirea alimentării sau scoaterea cardului de memorie în aceste condiţii poate duce la pierderea datelor sau la deteriorări ale aparatului foto sau ale cardului de memorie.

B

Focalizarea automată

C

Blink Warning (Avertizare clipire)

Dacă ecranul avertizare clipire este afişat la scurt timp după ce a fost Did someone blink? realizată fotografia în modul prioritate faţă, este posibil ca subiecţii umani să fi închis ochii în timpul realizării fotografiei. Verificaţi fotografia şi decideţi dacă trebuie să faceţi o altă fotografie sau nu. • Subiectul portretului, care a închis ochii în timpul realizării fotografiei, va fi încadrat de o margine galbenă în ecranul de avertizare clipire. • Atingeţi imaginea sau apăsaţi butonul de declanşare pentru a reveni la modul fotografiere. Consultaţi „Blink Warning (Avertizare clipire)” (A 138) sau „Utilizarea ecranului Blink Warning (Avertizare clipire)” (A 139) pentru mai multe informaţii.

D

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul automat

Focalizarea automată poate să nu funcţioneze conform aşteptărilor în următoarele situaţii. În anumite cazuri rare este posibil ca subiectul să nu fie focalizat, chiar dacă zona de focalizare activă şi indicatorul de focalizare sunt verzi: • Subiectul este foarte întunecat • Obiecte cu luminozităţi foarte diferite sunt prezente în aceeaşi scenă (de ex. soarele este în spatele subiectului şi acesta este puternic umbrit) • Nu există contrast între subiect şi fundal (de ex. când subiectul stă în faţa unui zid alb, purtând o cămaşă albă) • Câteva obiecte sunt la distanţe diferite faţă de aparatul foto (de ex. subiectul este în interiorul unei cuşti) • Subiectul se deplasează rapid În situaţiile menţionate mai sus, încercaţi să apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate pentru a refocaliza de câteva ori sau focalizaţi pe un alt subiect şi utilizaţi funcţia de blocare a focalizării (A 117). Când folosiţi blocarea focalizării, asiguraţi-vă că distanţa dintre aparatul foto şi subiectul pe care a fost blocată focalizarea este aceeaşi cu cea faţă de subiectul dorit.

Bliţ

Dacă subiectul nu este iluminat corespunzător, bliţul ar putea fi declanşat prin apăsarea până la capăt a butonului de declanşare (A 32).

29


Pasul 4 Redarea şi ştergerea fotografiilor Vizualizarea fotografiilor (Mod redare) Apăsaţi butonul c 15/05/2009 15:30 0 0 0 4 . JPG

4/

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul automat

Butonul A

4

Indicator memorie internă

Ultima fotografie făcută va fi afişată pe monitor în modul redare cadru întreg. Glisaţi fotografia curentă pentru a afişa fotografia precedentă sau fotografia următoare. Fotografia precedentă sau fotografia următoare poate fi vizualizată şi atingând B sau C. Imaginile pot fi afişate pentru scurt timp la rezoluţie mică în momentul în care sunt citite de pe cardul de memorie sau din memoria internă. Apăsaţi butonul A sau butonul de declanşare pentru a comuta la modul fotografiere. Când redaţi imagini stocate în memoria internă a aparatului foto, apare C. Când cardul de memorie este introdus în aparatul foto, nu se afişează C şi vor fi redate imaginile de pe cardul de memorie. Atingeţi A pentru a activa sau dezactiva butoanele operaţionale şi informaţiile afişate (A 12). 15/05/2009 15:30 0 0 0 4 . JPG

4/

4

Ştergerea imaginilor

1

Atingeţi E pentru a şterge fotografia afişată în acel moment pe monitor.

15/05/2009 15:30 0 0 0 4 . JPG

4/

2

Atingeţi Yes (Da). Pentru ieşire fără ştergerea fotografiei, atingeţi No (Nu).

Erase 1 image? Done

Yes

30

No

4


Pasul 4 Redarea şi ştergerea fotografiilor

C

Opţiuni disponibile în modul de redare

Următoarele operaţiuni sunt disponibile în modul redare cadru întreg.

Descriere

A

g (i)

Rotiţi butonul zoom spre g pentru a mări imaginea până la 10×. Atingeţi H pentru a reveni la modul redare cadru întreg.

54

f (h)

Rotiţi butonul zoom spre f pentru a afişa 4, 9 sau 16 miniaturi ale imaginilor.

52

Editare imagini

D

Atingeţi D pentru a afişa meniul retuş.

55

Activarea şi dezactivarea afişării informaţiilor despre fotografie şi a butoanelor de control

A

Atingeţi A pentru a afişa sau nu pe ecran informaţiile sau butoanele operaţionale.

12

Zoom redare

Vizualizare miniaturi

Modificare mod redare

Apăsaţi butonul c pentru a afişa meniul de selecţie mod redare şi a modifica în listare după dată, sortare automată sau mod imagini favorite.

Comutarea în modul declanşare

Apăsaţi butonul A sau butonul de declanşare pentru a comuta la ultimul mod fotografiere selectat din meniul selecţie mod fotografiere.

C

68, 71, 78

30

Apăsând butonul c veţi putea porni aparatul foto

Dacă aparatul foto este oprit, ţinând apăsat butonul c va porni în modul redare. Obiectivul nu se va extinde.

C

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul automat

Utilizaţi

Opţiune

Vizualizarea imaginilor

• Fotografiile salvate în memoria internă pot fi vizualizate doar dacă în aparat nu este introdus un card de memorie. • Atunci când fotografiile în care a fost detectată o faţă în timpul fotografierii sunt afişate în redare cadru întreg, fotografiile pot fi rotite automat pentru afişarea în redare, în funcţie de orientarea feţei detectate. • Dacă monitorul s-a oprit în modul de veghe pentru a economisi energie, apăsaţi butonul c sau comutatorul de alimentare pentru a-l reactiva (A 136).

D

Ştergerea mai multor fotografii

Se pot şterge mai multe fotografii prin intermediul opţiunii Delete (Ştergere) (A 124) din meniul redare (A 121), meniul listare după dată (A 70), meniul sortare automată (A 74) sau meniul imagini favorite (A 80).

31


Utilizarea bliţului Bliţul are o rază de aproximativ 0,6-4,6 m atunci când aparatul foto este transfocat la maximum. Când folosiţi zoomul optic maxim, raza este de 0,6-2,5 m (când ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) este setată la Auto (Automat)). Sunt disponibile următoarele moduri bliţ. U

Automat Bliţul se declanşează automat dacă lumina este slabă.

V

Automat cu reducere ochi roşii Reduce efectul de „ochi roşii” în portrete (A 33).

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul automat

W

Oprit Bliţul nu se va declanşa chiar dacă lumina este slabă.

X

Bliţ de umplere Bliţul se declanşează când se face fotografia. Utilizaţi pentru a „umple” (ilumina) umbre şi subiecte cu fundal luminos.

Y

Sincronizare lentă U (automat) este combinat cu viteza redusă de declanşare. Bliţul iluminează subiectul principal; sunt utilizate viteze reduse de declanşare pentru a capta fundalul în timpul nopţii sau în cazul unei lumini slabe.

Setarea Modului bliţ

1

Atingeţi butonul de control pentru modul bliţ. Se afişează meniul bliţ.

18

2

Atingeţi butonul de control pentru modul bliţ dorit. Pictograma pentru modul de bliţ selectat este afişată în partea de sus a monitorului. Când aţi atins H, meniul se va închide, iar afişajul monitorului va reveni la modul fotografiere fără a modifica modul bliţ.

32

Flash mode


Utilizarea bliţului

B

Fotografierea atunci când lumina este slabă sau când bliţul este dezactivat (W)

• Este recomandată folosirea unui trepied pentru fixarea aparatului foto pe timpul fotografierii, evitând astfel efectele tremurării. • Indicatorul E este afişat atunci când aparatul foto măreşte automat sensibilitatea. Fotografiile făcute când E este afişat pot fi uşor pătate.

B

Notă despre utilizarea bliţului

Când utilizaţi bliţul, reflexiile prafului din atmosferă pot să apară ca pete în fotografie. Pentru a reduce aceste reflexii, setaţi bliţul la W (Oprit).

Bec bliţ

Becul bliţ arată starea bliţului când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. • Aprinsă: Bliţul se va declanşa când se face fotografia. • Clipeşte: Bliţul se încarcă. Aşteptaţi câteva secunde şi încercaţi din nou. • Oprit: Bliţul nu se va declanşa când se face fotografia. Dacă acumulatorul este la un nivel scăzut, afişajul monitorului se va opri şi va rămâne aşa, până când bliţul este complet încărcat.

C

Setarea modului bliţ

Setarea modului bliţ implicit variază cu modul de fotografiere. • Modul A (automat): U (automat) • C (scenă): variază în funcţie de modul scenă selectat (A 37) • a (zâmbet): fixat pe W (oprit) când pentru opţiunea Blink proof (Ochi deschişi) este selectat On (Activat), U (automat) când pentru opţiunea Blink proof (Ochi deschişi) este selectat Off (Dezactivat) (A 51) Setarea mod bliţ aplicată în modul A (automat) este stocată în memoria aparatului foto, chiar dacă acesta este închis şi reaplicată data următoare când este selectat modul A (automat).

C

Reducere ochi roşii

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul automat

C

Acest aparat foto utilizează modul avansat reducere ochi roşii („Punct fixare ochi roşii încorporat în aparatul foto”). Bliţul se declanşează de câteva ori la intensitate redusă (pre-bliţ) înaintea declanşării bliţului principal, reducând efectul de „ochi roşii”. Aparatul foto analizează apoi fotografia; dacă este detectat efectul de ochi roşii, zona afectată va fi procesată pentru a reduce şi mai mult efectul de ochi roşii înainte de salvarea fotografiei. Reţineţi că, datorită unui decalaj uşor între apăsarea butonului de declanşare şi realizarea fotografierii, acest mod nu este recomandat atunci când este necesar un răspuns rapid al declanşatorului. Durata de timp până la efectuarea fotografiei următoare va creşte uşor la rândul ei. Nu întotdeauna reducerea avansată a ochilor roşii produce rezultatul dorit. În situaţii extrem de rare, zonele care nu sunt afectate de ochii roşii ar putea fi afectate de procesele de atenuare, în aceste cazuri alegeţi un alt mod şi încercaţi din nou.

33


Fotografierea cu autodeclanşatorul Aparatul foto este echipat cu un temporizator de zece secunde şi de două secunde pentru autoportrete. Această caracteristică este utilă pentru reducerea efectelor mişcării aparatului la apăsarea butonului de declanşare. Când folosiţi autodeclanşatorul, este recomandată folosirea unui trepied.

1

Atingeţi butonul autodeclanşatorului. Se afişează meniul autodeclanşatorului.

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul automat

18

2

Atingeţi Y sau Z. Y (zece secunde): Adecvat pentru evenimentele importante (cum ar fi nunţile) Z (două secunde): Adecvat pentru împiedicarea mişcării camerei Se afişează modul selectat pentru autodeclanşare. Când aţi atins H, meniul se va închide, iar afişajul monitorului va reveni la modul fotografiere fără a modifica setările pentru autodeclanşator.

3

Încadraţi fotografia şi apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate. Focalizarea şi expunerea vor fi setate.

1/125

4

Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt. Autodeclanşatorul va porni, iar numărul de secunde rămase până la eliberarea declanşatorului este afişat pe monitor. Indicatorul luminos autodeclanşator clipeşte în timp ce temporizatorul cronometrează. Lampa încetează să clipească cu o secundă înainte de a fi făcută fotografia şi rămâne aprinsă până când declanşarea este încheiată. Atunci când declanşatorul este eliberat, autodeclanşatorul este oprit.

34

Self-timer

Pentru a opri temporizatorul înainte ca o fotografie să fie făcută, apăsaţi butonul de declanşare încă o dată.

F3.1


Modul macro Modul macro este utilizat pentru fotografierea obiectelor aflate la distanţe mai mici de 10 cm. Atenţie - este posibil ca bliţul să nu poată lumina întregul subiect la o distanţă mai mică de 60 cm.

1

Atingeţi butonul modului macro. Se afişează meniul macro.

2

Atingeţi o. Este afişată pictograma mod macro (F). Când aţi atins H, meniul se va închide, iar afişajul monitorului va reveni la modul fotografiere fără a modifica setările pentru modul macro.

3

Macro mode

Rotiţi butonul zoom pentru a încadra imaginea. Aparatul poate focaliza la o distanţă de 10 cm cu zoomul în poziţia în care F clipeşte în culoarea verde (indicatorul de zoom este poziţionat înainte de K).

999

C

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul automat

18

Macro Mode (Modul macro)

În modul macro aparatul focalizează continuu până când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate pentru blocarea focalizării şi a expunerii.

C

Setarea modului macro

Setarea mod macro aplicată în modul A (automat) este stocată în memoria aparatului foto chiar dacă acesta este închis şi reaplicată data următoare când este selectat modul A (automat).

35


Fotografiere adecvată scenei

Fotografierea în modul scenă Setările aparatului foto sunt optimizate automat pentru tipul de subiect selectat. Sunt disponibile următoarele moduri scenă. x Scene auto selector b Portrait (Selector automat scene) (Portret)

c Landscape (Peisaj)

d Sports (Sport)

e Night portrait (Portret de noapte)

f Party/indoor g Beach/snow h Sunset (Plajă/zăpadă) (Asfinţit) (Petrecere/interior)

i Dusk/dawn j Night landscape (Înserare/zori) (Peisaj de noapte)

k Close-up (Primplan)

u Food (Alimente)

m Fireworks show n Copy (Copiere) (Spectacol artificii)

A Draw (Desenare)

p Panorama assist E Voice recording o Backlight (Iluminare fundal) (Asistenţă panoramă) (Înregistrare voce)*

l Museum (Muzeu)

* Pentru detalii, consultaţi „Înregistrări voce” (A 86). Fotografiere adecvată scenei

Setarea modului scenă

1

Apăsaţi butonul A în modul fotografiere pentru a afişa meniul selecţie mod fotografiere şi atingeţi butonul modului scenă. Este afişată pictograma ultimului mod scenă selectat. Setarea implicită este d (Scene auto selector (Selector automat scenă)).

2

Scene auto selector

Atingeţi butonul de control pentru modul scenă. Atingeţi u pentru a afişa ecranul de selectare ajutor. Atingeţi o pictogramă scenă pentru a vizualiza descrierea modului scenă corespunzător. Beach/snow

3

Încadraţi subiectul apoi fotografiaţi.

1/125

D

Image Mode (Mod imagine)

La atingerea F în modul scenă, meniul scenă este afişat, iar setările Image mode (Mod imagine) (A 108) şi Exp. +/– (compensare expunere) (A 112) pot fi modificate. Schimbările făcute acestei setări se aplică tuturor modurilor de fotografiere (cu excepţia meniului film).

36

Image mode Exp. +/-

F3.1


Fotografierea în modul scenă

Caracteristici x Scene auto selector (Selector automat scenă) Prin simpla încadrare a fotografiei, aparatul foto selectează automat modul scenă optim. Consultaţi „Fotografierea în modul scenă selectat de aparatul foto (Scene Auto Selector (Selector automat scenă))” (A 43) pentru mai multe informaţii. m 1 2 3

U1

n

Oprit2

p

Oprit3

Aparatul foto selectează automat setările optime pentru modul bliţ pentru modul scenă selectat. Pot fi schimbate la W. Alte setări pot fi selectate. Schimbat la pornit când aparatul foto selectează modul scenă Close-up (primplan).

Folosiţi acest mod pentru portrete în care subiectul principal sa fie clar evidenţiat. Subiecţii portretelor prezintă tonuri netede, cu aspect natural al pielii. Consultaţi „Fotografierea în modul scenă Portrait (Portret)/Night Portrait (Portret de noapte)” (A 44) pentru mai multe informaţii. m

V*

n

Oprit*

p

Oprit

p

Oprit

* Alte setări pot fi selectate.

Fotografiere adecvată scenei

b Portrait (Portret)

c Landscape (Peisaj) Folosiţi acest mod pentru redarea peisajelor viu colorate şi a peisajelor urbane. • Aparatul foto focalizează la infinit. Zona sau indicatorul de focalizare (A 28) strălucesc întotdeauna în culoarea verde atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. Reţineţi, totuşi, că acele obiecte din primplan nu vor fi întotdeauna focalizate. m

W

n

Oprit*

* Alte setări pot fi selectate.

C

Pictograme folosite pentru descrieri

Pictogramele următoare sunt utilizate pentru descrieri în această secţiune: m, mod bliţ (A 32); n, autodeclanşator (A 34); p, mod macro (A 35).

37


Fotografierea în modul scenă d Sports (Sport)

Fotografiere adecvată scenei

Folosiţi acest mod pentru fotografii dinamice de acţiune care îngheaţă acţiunea într-o singură declanşare şi înregistrează mişcarea printr-o serie de fotografii. • Aparatul foto focalizează încontinuu până când focalizarea este blocată prin apăsarea butonului de declanşare până la jumătate. • Atunci când butonul de declanşare este ţinut apăsat, fotografiile sunt realizate la o viteză maximă de 1,2 cadre pe secundă (fps) atunci când modul imagine selectat este i Normal (3648). Această viteză este menţinută pentru maximum 6 fotografii. • Viteza maximă a cadrelor în declanşarea continuă poate oscila în funcţie de setările modului de imagine şi de cardul de memorie utilizat. • Motion detection (Detecţie mişcare) (A 134) nu este activată. m

W

n

Oprit

p

Oprit

p

Oprit

p

Oprit

OQ

e Night portrait (Portret de noapte)

Folosiţi acest mod pentru a obţine un echilibru natural între subiectul principal şi iluminarea fundalului în cazul portretelor realizate noaptea. Consultaţi „Fotografierea în modul scenă Portrait (Portret)/Night Portrait (Portret de noapte)” (A 44) pentru mai multe informaţii. • Motion detection (Detecţie mişcare) (A 134) nu este activată. m 1 2

V1

n

Oprit2

Bliţ de umplere cu sincronizare lentă şi reducere ochi roşii. Alte setări pot fi selectate. f Party/indoor (Petrecere/interior) Captează efectul de lumină al lumânărilor şi efectele folosite la interior pentru iluminarea fundalului. • Aparatul focalizează pe subiectul din centrul cadrului. • Deoarece fotografiile sunt uşor afectate de tremuratul aparatului, ţineţi aparatul foto nemişcat. În locuri întunecate, este recomandată utilizarea unui trepied. m

V1

n

Oprit2

1

Modul bliţ se poate modifica în sincronizare lentă cu reducere a efectului de ochi roşii. Alte setări pot fi selectate. 2 Alte setări pot fi selectate.

38

O: Pentru modurile scenă cu O, este recomandată folosirea unui trepied. Q: Pentru modurile scenă cu Q, reducerea zgomotului este efectuată automat astfel încât timpul necesar pentru salvarea unei imagini va fi mai mare decât de obicei.


Fotografierea în modul scenă g Beach/snow (Plajă/zăpadă) Captează strălucirea unor subiecte cum ar fi câmpurile de zăpadă, plajele sau suprafeţe însorite de apă. • Aparatul focalizează pe subiectul din centrul cadrului.

m

U*

n

Oprit*

p

Oprit

p

Oprit

p

Oprit

* Alte setări pot fi selectate.

O

h Sunset (Asfinţit)

m

W*

n

Oprit*

* Alte setări pot fi selectate.

Fotografiere adecvată scenei

Păstrează profunzimea tonalităţii culorilor la apus şi la răsărit. • Aparatul focalizează pe subiectul din centrul cadrului.

OQ

i Dusk/dawn (Înserare/zori)

Păstrează culorile ce se văd în lumina naturală slabă dinainte de răsărit sau după apus. • Aparatul foto focalizează la infinit. Zona sau indicatorul de focalizare (A 28) strălucesc întotdeauna în culoarea verde atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. Reţineţi, totuşi, că acele obiecte din primplan nu vor fi întotdeauna focalizate. • Motion detection (Detecţie mişcare) (A 134) nu este activată. m

W

n

Oprit*

* Alte setări pot fi selectate.

39


Fotografierea în modul scenă

OQ

j Night landscape (Peisaj de noapte)

Pentru a obţine peisaje de noapte impresionante, este folosită o viteză redusă de declanşare. • Aparatul foto focalizează la infinit. Zona sau indicatorul de focalizare (A 28) strălucesc întotdeauna în culoarea verde atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. Reţineţi, totuşi, că acele obiecte din primplan nu vor fi întotdeauna focalizate. • Motion detection (Detecţie mişcare) (A 134) nu este activată. m

W

n

Oprit*

p

Oprit

* Alte setări pot fi selectate. Fotografiere adecvată scenei

k Close-up (Primplan) Fotografiaţi flori, insecte şi alte obiecte mici aflate în imediata apropiere. • Se va porni modul macro (A 35), iar aparatul foto transfocalizează automat în poziţia cea mai apropiată în care poate focaliza. • Aparatul foto poate focaliza la o distanţă de 10 cm cu zoomul în poziţia în care F străluceşte în culoarea verde (indicatorul de zoom este amplasat înainte de K). Cea mai apropiată poziţie de fotografiere poate varia în funcţie de poziţia zoomului. • Pentru alegerea obiectului pe care va focaliza aparatul foto, puteţi atinge şi ecranul tactil (A 26). • Aparatul foto focalizează încontinuu până când focalizarea este blocată prin apăsarea butonului de declanşare până la jumătate. m

U*

n

Oprit*

p

Pornit

* Alte setări pot fi selectate. Atenţie - este posibil ca bliţul să nu poată lumina întregul subiect la o distanţă mai mică de 60cm. u Food (Alimente) Utilizaţi când fotografiaţi alimente. Pentru detalii, consultaţi „Fotografierea în modul Food (alimente)” (A 45). • Pentru alegerea obiectului pe care va focaliza aparatul foto, puteţi atinge şi ecranul tactil (A 26).

m

W

n

Oprit*

p

Pornit

* Alte setări pot fi selectate.

40

O: Pentru modurile scenă cu O, este recomandată folosirea unui trepied. Q: Pentru modurile scenă cu Q, reducerea zgomotului este efectuată automat astfel încât timpul necesar pentru salvarea unei imagini va fi mai mare decât de obicei.


Fotografierea în modul scenă l Museum (Muzeu) Utilizat pentru interioare unde fotografierea cu bliţ este interzisă (în muzee şi galerii de artă) sau în alte situaţii în care nu doriţi utilizarea bliţului. • Aparatul focalizează pe subiectul din centrul cadrului. • BSS (selector cea mai bună fotografiere) poate fi utilizat pentru a fotografia (A 113). • Motion detection (Detecţie mişcare) (A 134) nu este activată. W

m

n

Oprit*

p

Oprit*

p

Oprit

p

Oprit*

* Alte setări pot fi selectate.

O

m Fireworks show (Spectacol artificii)

W

m

n

Oprit

Fotografiere adecvată scenei

Pentru a captura expansiunea exploziei de lumină a artificiilor este folosită viteza redusă de declanşare. • Aparatul foto focalizează la infinit. Indicatorul de focalizare (A 28) devine întotdeauna verde când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. Reţineţi, totuşi, că acele obiecte din primplan nu vor fi întotdeauna focalizate. • Motion detection (Detecţie mişcare) (A 134) nu este activată.

n Copy (Copiere) Asigură fotografieri clare ale textului sau ale unor desene pe planşe albe sau imprimate. • Aparatul focalizează pe subiectul din centrul cadrului. • Folosiţi modul macro (A 35) pentru a focaliza la distanţe mici. • Este posibil ca textele şi desenele colorate să nu arate bine.

m

W*

n

Oprit*

* Alte setări pot fi selectate. A Draw (Desenare) Scrieţi o notă sau desenaţi un obiect pe afişajul ecranului tactil şi salvaţi-le ca imagini. Consultaţi „Utilizarea opţiunii Draw (desenare)” (A 47) pentru mai multe informaţii. m

n

p

41


Fotografierea în modul scenă o Backlight (Iluminare fundal) Se foloseşte când lumina vine din spatele subiectului, punând trăsăturile sau detaliile în umbră. Bliţul se declanşează automat pentru a „umple” (ilumina) umbrele. • Aparatul focalizează pe subiectul din centrul cadrului. • Motion detection (Detecţie mişcare) (A 134) nu este activată. m

m

n

Oprit*

p

Oprit

* Alte setări pot fi selectate. p Panorama assist (Asistenţă panoramă) Fotografiere adecvată scenei

Se foloseşte când se fac serii de fotografii ce vor fi unite mai târziu într-o singură panoramă folosind programul software Panorama Maker inclus. Pentru detalii, consultaţi „Realizarea fotografiilor pentru crearea imaginilor panoramice” (A 48). m

W*

* Alte setări pot fi selectate.

42

n

Oprit*

p

Oprit*


Fotografierea în modul scenă

Fotografierea în modul scenă selectat de aparatul foto (Scene Auto Selector (Selector automat scenă)) Prin simpla încadrare a fotografiei, aparatul foto selectează automat modul scenă optim pentru fotografierea simplă. Când aparatul foto este îndreptat spre un subiect în modul x selector automat scene, aparatul foto selectează automat unul dintre următoarele moduri scenă: • Automat (A 24)

• Portrait (Portret) (A 37)

• Night portrait (Portret de • Night landscape noapte) (A 38) (Peisaj de noapte) (A 40) • Backlight (Iluminare fundal) (A 42)

Apăsaţi butonul A în modul fotografiere pentru a afişa meniul de selecţie mod fotografiere şi selectaţi x (Scene auto selector (Selector automat scenă)) (A 36). Aparatul foto intră în modul scenă selector automat scene.

2

Scene auto selector

Încadraţi subiectul apoi fotografiaţi.

Fotografiere adecvată scenei

1

• Landscape (Peisaj) (A 37) • Close-up (Primplan) (A 40)

Când aparatul foto selectează automat un mod scenă, pictograma modului de fotografiere se transformă în cea a modului scenă activat curent. d: Automat g: Night landscape (Peisaj de noapte) e: Portrait (Portret) i: Close-up (primplan) 18 f: Landscape (Peisaj) j: Backlight (Iluminare fundal) h: Night portrait (Portret de noapte) Atunci când mai multe figuri sunt încadrate de o margine, atingeţi o margine pentru a alege figura pe care se focalizează aparatul foto. Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate pentru a seta focalizarea şi expunerea. Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a fotografia.

B

Notă privind modul scenă Scene Auto Selector (Selector automat scene)

În funcţie de condiţiile de fotografiere, este posibil ca aparatul foto să nu selecteze modul scenă dorit. În acest caz, comutaţi la modul A (automat) (A 24) sau selectaţi manual modul scenă dorit (A 36).

C

Modul bliţ în modul scenă Scene Auto Selector (Selector automat scene)

C

Funcţii restricţionate în modul scenă Scene Auto Selector (Selector automat scene)

Pot fi aplicate setările U (Automat) (setare implicită) şi de mod bliţ W (Oprit) (A 32). • Când este aplicat U (Automat), aparatul foto selectează automat setarea modului bliţ optimă pentru modul scenă care a fost selectat. • Când este aplicat W (Oprit), bliţul nu se declanşează, indiferent de condiţiile de fotografiere. • Zoomul digital nu este disponibil. • Modul macro este dezactivat. Modul macro se activează când aparatul foto selectează modul scenă Close-up (Prim-plan). • Setarea AF area mode (Mod zonă AF) (A 116) este setată la Auto (Automat) în modul i (Close-up (primplan)).

43


Fotografierea în modul scenă

Fotografierea în modul scenă Portrait (Portret)/Night Portrait (Portret de noapte)

1

Apăsaţi butonul A în modul fotografiere pentru a afişa meniul de selecţie mod fotografiere şi selectaţi b (Portrait (Portret)) sau e (Night portrait (Portret de noapte)) (A 36). Aparatul foto intră în modul portret sau în modul scenă portret de noapte.

Fotografiere adecvată scenei

2

Scene auto selector

Încadraţi fotografia. Când camera recunoaşte o figură îndreptată către aparat, aceasta este încadrată de o margine galbenă dublă (zona focus) va fi afişată în jurul figurii respective. Când aparatul foto detectează mai multe figuri, figura cea mai apropiată de aparat va fi încadrată de o margine galbenă dublă, iar celelalte de margini simple. Când atingeţi o figură încadrată de o margine simplă, marginea simplă se va transforma în margine dublă, iar aparatul foto va focaliza figura respectivă.

18

Indicator zâmbet

Dacă aparatul foto nu detectează nicio figură, acesta va focaliza pe subiectul din centrul cadrului. Indicatorul de zâmbet este afişat în modul scenă Portrait (Portret). Dacă aparatul foto identifică figura zâmbitoare a unui subiect uman încadrat de o margine dublă, indicatorul de zâmbet creşte sau descreşte. Indicatorul de zâmbet nu este afişat atunci când aparatul foto selectează modul scenă Portrait (Portret) în Scene auto selector (Selector automat scenă). Zoom portret o atingere (A 45) este disponibil.

3

Apăsaţi butonul declanşator pentru a face fotografia. Focalizarea este blocată când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate şi se face o fotografie când butonul de declanşare este apăsat până la capăt. Atunci când aparatul foto nu poate focaliza, focalizarea va clipi în culoarea roşie. Schimbaţi compoziţia şi apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate din nou.

B

44

Note despre modul scenă Portrait (Portret)/Night Portrait (Portret de noapte)

• Modul bliţ în modul scenă Night portrait (Portret de noapte) este setat la modul „bliţ de umplere cu sincronizare lentă şi reducere a efectului de ochi roşii”. Motion detection (Detecţie mişcare) (A 134) nu este activată, indiferent de parametrii definiţi. • Modul macro (A 35) nu este disponibil. • Zoomul digital nu este disponibil.


Fotografierea în modul scenă

Zoom portret o atingere Atunci când o figură este recunoscută în modul scenă Portrait (Portret) sau Night portrait (Portret de noapte), apăsaţi simplu pe L pentru a modifica după cum urmează poziţia zoom pentru subiectul a cărui figură este încadrată printr-o margine dublă: 18

zoom de la talie în sus

zoom de la bust în sus

zoom figură

Fotografiere adecvată scenei

• Poziţia zoomului poate fi reglată în continuare prin rotirea butonului de zoom după ce acesta a fost modificat folosind funcţia Zoom portret o atingere. • Poziţiile disponibile pentru zoom variază în funcţie de distanţa de fotografiere. • Zoom portret o atingere nu este disponibil atunci când aparatul foto selectează Portrait (Portret) sau Night portrait (Portret de noapte) în modul scenă Scene auto selector (Selector automat scenă) (A 37).

Fotografierea în modul Food (alimente) Utilizaţi acest mod pentru a fotografia alimente.

1

Apăsaţi butonul A în modul fotografiere pentru a afişa meniul selecţie mod fotografiere şi selectaţi u (Food (alimente)) (A 36). Se va porni modul macro (A 35), iar aparatul foto transfocalizează automat în poziţia cea mai apropiată în care poate focaliza.

2

Scene auto selector

Atingeţi butonul de control pentru balans de alb pentru a alege balansul de alb dorit. Cantitatea de nuanţe roşii sau albastre poate fi reglată.

18

45


Fotografierea în modul scenă

3

Încadraţi imaginea. Aparatul poate focaliza la distanţe de numai 10 cm în poziţia de zoom pentru unghi larg la care F şi indicatorul de zoom strălucesc şi au culoarea verde (indicatorul de zoom se află înaintea G). Distanţa cea mai apropiată la care aparatul foto poate focaliza oscilează în funcţie de poziţia zoomului. 18

Atingeţi un subiect care trebuie focalizat de aparatul foto pentru a selecta zona de focalizare activă (A 26).

Fotografiere adecvată scenei

18

4

Apăsaţi butonul de declanşare pentru a efectua o fotografie. Focalizarea este blocată când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate şi se face o fotografie când butonul de declanşare este apăsat până la capăt. Atunci când aparatul foto nu poate focaliza, focalizarea va clipi în culoarea roşie. Schimbaţi compoziţia şi apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate din nou.

B

1/125

F3.1

Notă privind modul Food (alimente)

Modul bliţ este dezactivat. Modul macro (A 35) este setat la ON.

C

46

Setarea White Balance (balansului de alb) în modul Food (alimente)

• Sporirea ponderii de roşu sau albastru va scădea intensitatea efectelor de iluminare. • Modificarea balansului de alb în modul alimente nu va afecta balansul de alb din meniul de fotografiere (A 110). • Setarea balansului de alb aplicată în modul alimente este stocată în memoria aparatului foto chiar dacă acesta este închis şi refolosită la următoarea selectare a modului alimente.


Fotografierea în modul scenă

Utilizarea opţiunii Draw (desenare) Scrieţi o notă sau desenaţi un obiect pe afişajul ecranului tactil şi salvaţi-le ca imagini. Imaginea este salvată cu o setare de dimensiune egală cu ecranul TV (640 × 480).

1

Apăsaţi butonul A în modul fotografiere pentru a afişa meniul selecţie mod fotografiere şi selectaţi A (Draw (Desenare)) (A 36). Scene auto selector

Desenaţi obiecte sau scrieţi note.

Fotografiere adecvată scenei

2

Atingeţi I pentru a scrie sau a desena obiecte, apoi atingeţi J pentru a şterge textul sau imaginile (A 58).

3

Atingeţi I. Atingeţi J, înainte de a atinge I, pentru a anula ultima operaţiune efectuată folosind creionul sau guma (numai ultimele cinci operaţiuni pot fi anulate).

4

Atingeţi Yes (Da). Nota a fost salvată.

Save OK ?

Pentru a anula salvarea notei, atingeţi No (Nu).

Yes

No

47


Fotografierea în modul scenă

Realizarea fotografiilor pentru crearea imaginilor panoramice Aparatul foto focalizează pe subiectul din centrul cadrului. Folosiţi un trepied pentru rezultate optime.

1

Apăsaţi butonul A în modul fotografiere pentru a afişa meniul selecţie mod fotografiere şi selectaţi p (Panorama assist (asistenţă panoramă)) (A 36). Se afişează pictograme de direcţie a panoramei (O) pentru a indica direcţia în care vor fi unite fotografiile.

Fotografiere adecvată scenei

2

Scene auto selector

Atingeţi direcţia. Selectaţi cum vor fi unite fotografiile în panorama completă; dreapta (O), stânga (N), sus (L) sau jos (M). Direcţia panoramei poate fi reselectată prin atingerea pictogramei de direcţie a panoramei din nou. Aplicaţi setările pentru modul bliţ (A 32), autodeclanşator (A 34) şi modul macro (A 35) la acest pas, dacă este necesar.

3

18

Faceţi prima fotografie. O treime din ultima fotografie realizată va fi afişată parţial transparentă.

18

4

Faceţi următoarea fotografie. Compuneţi următoarea fotografie în aşa fel încât o treime din cadru să se suprapună peste fotografia anterioară. Repetaţi până când aţi făcut numărul de fotografii necesar pentru a acoperi scena.

48

17


Fotografierea în modul scenă

5

Apăsaţi H când aţi terminat fotografierea. Aparatul revine la pasul 2.

14

Panorama Assist (Asistenţă panoramă)

Setările pentru modul bliţ , autodeclanşator şi modul macro nu pot fi modificate dacă prima fotografie a fost făcută. Fotografiile nu pot fi şterse, iar zoomul, setarea modului imagine (A 108) sau compensarea expunerii (A 112) nu pot fi reglate, până când nu sunt realizate toate fotografiile din serie. Fotografierea seriei pentru panoramă se întrerupe dacă funcţia oprire automată (A 136) iniţiază modul veghe în timpul fotografierii. Este recomandată setarea unui interval de timp mai lung pentru timpul care trece înainte de activarea funcţiei de oprire automată.

D

Fotografiere adecvată scenei

B

Indicatorul R

Se afişează R pentru a indica faptul că expunerea, balansul de alb şi focalizarea au fost blocate la valorile setate în prima fotografie. Toate fotografiile făcute în seria panoramei au aceleaşi setări ale expunerii, balansului de alb şi focalizării.

17

D

Panorama Maker

Instalaţi programul Panorama Maker de pe discul CD Software Suite inclus. Transferaţi fotografiile pe un computer (A 93) şi folosiţi programul Panorama Maker (A 96) pentru a le uni într-o singură panoramă.

D

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume fişier imagine/sunet şi dosar” (A 144) pentru mai multe informaţii.

49


Fotografierea automată a unei figuri zâmbitoare

Fotografierea în modul zâmbet Aparatul foto va detecta în mod automat o figură zâmbitoare şi o va fotografia automat.

1

Intraţi în modul zâmbet apăsând pe butonul A în modul fotografiere şi apoi atingeţi a. Smile

2

Încadraţi o fotografie. Orientaţi aparatul foto către subiect.

Fotografierea automată a unei figuri zâmbitoare

Dacă aparatul foto recunoaşte figura îndreptată înspre aparat, faţa va fi încadrată de o margine galbenă dublă în zona de focalizare, iar atunci când se realizează focalizarea, marginea dublă se va aprinde şi va avea culoarea verde pentru un moment, iar focalizarea va fi blocată.

1/125

F3.1

Pot fi detectate maxim trei figuri. Atunci când aparatul foto detectează mai multe feţe, faţa cea mai apropiată de centrul cadrului este încadrată de o margine dublă, iar celelalte de margini simple. Când atingeţi de două ori o figură încadrată de o margine simplă, aparatul foto va focaliza poziţia indicată prin atingerea ecranului tactil.

3

Declanşatorul este eliberat automat. Dacă aparatul foto detectează că figura încadrată de o margine dublă zâmbeşte, declanşatorul este eliberat automat. Când aparatul foto detectează o faţă, indicatorul luminos autodeclanşator (A 4) clipeşte. Imediat după eliberarea declanşatorului odată cu detectarea unei figuri zâmbitoare, indicatorul luminos autodeclanşator clipeşte. De fiecare dată când declanşatorul este eliberat, aparatul foto realizează automat fotografii utilizând în mod repetat funcţiile de recunoaştere a feţei şi detectare a zâmbetului. În setările implicite, funcţia Blink proof (ochi deschişi) este activată (A 51).

4

Ieşiţi din modul zâmbet apăsând butonul A. Trecerea la un alt mod de fotografiere.

C

50

Funcţiile de prioritate faţă şi detectare figură zâmbitoare

Atunci când aparatul foto este îndreptat către o faţă care priveşte spre aparat în modul zâmbet, faţa este detectată automat, iar figura zâmbitoare a celui recunoscut este detectată. • În anumite condiţii de fotografiere, recunoaşterea facială nu funcţionează şi feţele nu pot fi detectate. • Consultaţi „Face Priority (Prioritate faţă)” (A 118) pentru mai multe informaţii.


Fotografierea în modul zâmbet

Funcţia ochi deschişi Funcţia ochi deschişi este disponibilă în modul zâmbet. De fiecare dată când se realizează o fotografie, aparatul foto face două fotografii consecutive. Dintre cele două fotografii, are prioritate şi este salvată fotografia în care ochii subiectului sunt deschişi. • În cazul în care aparatul foto detectează că a salvat o fotografie în care subiectul poate avea ochii închişi, se afişează pentru câteva secunde avertizarea prezentată în dreapta. • Pentru a activa sau dezactiva funcţia ochi deschişi, atingeţi F în modul zâmbet pentru a afişa meniul zâmbet şi selectaţi Blink proof (Ochi deschişi). One or more subjects may have closed their eyes. • Pe monitor sunt afişate setările curente (A 9).

Funcţionarea butonului de declanşare

Apăsaţi butonul de declanşare pentru a fotografia. • Atunci când este aplicată funcţia Prioritate faţă, focalizarea este blocată pe chipul recunoscut, iar butonul de eliberare a declanşatorului este eliberat. • Atunci când nu este aplicată funcţia Prioritate faţă, aparatul foto focalizează pe subiectul din centrul cadrului.

C

Funcţii disponibile în modul zâmbet

• Bliţul este dezactivat atunci când, pentru opţiunea Blink proof (Ochi deschişi), este selectat On (Activat). Atunci când, pentru opţiunea Blink proof (Ochi deschişi), este selectat Off (Dezactivat), modul bliţ (A 32) este setat pe U (automat). Se pot selecta alte moduri bliţ. • Zoomul digital nu este disponibil. • Dacă atingeţi F, este afişat meniul zâmbet şi opţiunile Image mode (mod imagine) (A 108) şi Exp. +/– (compensare expunere) (A 112) pot fi modificate. Modificarea realizată la setarea mod imagine se aplică tuturor modurilor de fotografiere (cu excepţia meniului film).

C

Fotografierea automată a unei figuri zâmbitoare

C

Fotografierea în modul zâmbet

În modul zâmbet, funcţia de oprire automată (A 136) este activată şi aparatul foto se opreşte atunci când oricare dintre situaţiile prezentate mai jos persistă şi nu se realizează nicio altă operaţiune. • Aparatul foto nu recunoaşte nicio faţă • Aparatul foto a recunoscut faţa, dar nu poate detecta o faţă zâmbitoare

D

Mai multe informaţii

Consultaţi „Focalizarea automată” (A 29) pentru mai multe informaţii.

51


Mai multe despre redare

Vizualizarea imaginilor multiple: Redarea miniaturilor Rotiţi butonul de zoom spre f (h) în modul de redare cadru întreg (A 30) pentru a afişa fotografiile în format „foi de contact” cu imagini în miniatură. Următoarele operaţiuni sunt disponibile când sunt afişate miniaturile.

A

Pentru

Utilizaţi

Derulare ecran

B, C

Atingeţi B sau C.

f (h)

Rotiţi butonul de zoom spre f (h) pentru a creşte numărul de miniaturi ale fotografiilor care sunt afişate: 4 ➝ 9 ➝ 16

g (i)

Rotiţi butonul de zoom spre g (i) pentru a reduce numărul de miniaturi afişate: 16 ➝ 9 ➝ 4. Rotiţi butonul de zoom spre g (i) în modul de afişare cu 4 miniaturi de fotografii pentru a reveni la modul de redare cadru întreg.

Atingeţi fotografia pentru a afişa cadrul întreg al fotografiei.

Atingeţi E pentru a selecta fotografiile de şters. Atingeţi fotografiile pe care doriţi să le ştergeţi şi atingeţi g.

Apăsaţi butonul A sau butonul de declanşare pentru a reveni la ultimul mod de fotografiere selectat.

30

Creşterea numărului de miniaturi ale fotografiilor afişate

Reducere număr fotografii afişate

Mai multe despre redare

Comutarea în modul redare cadru întreg Ştergere fotografii

E

Comutarea în modul declanşare

C

Descriere

Afişaj mod redare miniaturi

Fotografiile pentru care a fost configurată opţiunea Protect (protejare) (A 124), pe ecran apar pictogramele prezentate în figura din partea dreaptă. Filmele sunt afişate ca şi cadre de peliculă.

52

10

10

Pictograma protect (protecţie)

Cadre de peliculă


Vizualizarea imaginilor multiple: Redarea miniaturilor

C

Afişarea miniaturilor în modurile Auto Sort (sortare automată) şi Favorite Pictures (fotografii favorite)

• Atunci când miniaturile sunt afişate în modul sortare automată (A 71), în colţul din dreapta sus al ecranului va apărea pictograma corespunzătoare categoriei de fotografii.

• Atunci când miniaturile sunt afişate în modul fotografii favorite (A 75), în colţul din dreapta sus al ecranului va apărea pictograma fotografii favorite.

3

2

Mai multe despre redare

53


O privire mai îndeaproape: Zoom redare Rotirea butonului de zoom spre g (i) în timpul modului redare cadru întreg (A 30) determină apropierea fotografiei curente, având centrul fotografiei afişat pe monitor. Ghidajul din dreapta jos arată ce porţiune a imaginii este mărită. Următoarele operaţiuni pot fi realizate în timp ce imaginile sunt mărite. Utilizaţi

Descriere

A

Apropiere

g (i)

Factorul de mărire creşte de fiecare dată când butonul zoom va fi rotit spre g (i) până la un nivel maxim de 10×.

Depărtare

f (h)

Zoomul scade de fiecare dată când butonul de zoom este rotit spre f (h). Când factorul de mărire atinge 1×, afişajul revine la modul redare cadru întreg.

Modificarea zonei de afişare

Zona fotografiei curente poate fi modificată prin glisarea fotografiei.

Ştergere fotografii

E

Atingeţi E pentru a şterge fotografia.

30

Comutare în modul redare cadru întreg

H

Atingeţi H pentru a reveni la redarea cadru întreg.

30

G

Atingeţi G pentru a decupa fotografia curentă la dimensiunea vizibilă pe monitor.

56

Apăsaţi butonul A sau butonul de declanşare pentru a reveni la ultimul mod de fotografiere selectat.

30

Pentru

Mai multe despre redare

Decupare imagini

Comutarea în modul declanşare

Fotografii efectuate cu Face Priority (Prioritate faţă) Atunci când utilizaţi mărirea (zoom redare) pentru o fotografie efectuată prin intermediul funcţiei prioritate faţă (A 118) prin rotirea butonului de zoom spre g (i), fotografia va fi mărită, iar faţa detectată în timpul fotografierii va fi în centrul monitorului. • Dacă au fost recunoscute mai multe feţe, fotografia va fi mărită afişând figura pe care s-a efectuat focalizarea în centrul monitorului. Atingeţi M sau N pentru a afişa celelalte figuri identificate. • Când butonul zoom este rotit spre g (i) sau f (h) pentru a regla raportul de zoom, centrul imaginii (afişare zoom redare normală) este afişat în centrul monitorului în locul feţei.

54


Editarea imaginilor Utilizaţi COOLPIX S230 pentru a edita imaginile folosind aparatul foto şi pentru a le salva ca fişiere separate (A 144). Următoarele funcţii de editare descrise mai jos sunt disponibile. Funcţie de editare Decupare (A 56) Paint (Colorare) (A 57) Quick retouch (retuşare rapidă) (A 60) Stretch (Lărgire) (A 61) Perspective control (Control perspectivă) (A 62) D-Lighting (A 63)

C

Controlaţi simţul perspectivei în fotografiile realizate folosind orientarea peisaj. Aplicaţi un control al perspectivei similar cu cel disponibil pentru obiectivele mobile. Această opţiune este potrivită pentru clădiri şi fotografiile de arhitectură. Creează o copie a imaginii curente cu luminozitatea si contrastul îmbunătăţite, cu zonele întunecate ale imaginii luminate. Culorile devin mai intense sau se înregistrează imagini monocromatice. Creaţi copii de dimensiuni mici ale imaginilor potrivite pentru folosirea pe pagini de internet sau ca ataşamente de e-mail.

Editarea imaginilor

• Fotografiile realizate folosind pentru Image mode (Mod imagine) opţiunea P 16:9 (3584) (A 108) nu pot fi editate. • Este posibil ca funcţiile de editare ale COOLPIX S230 să nu fie disponibile pentru fotografiile făcute cu alte modele de aparate foto digitale decât COOLPIX S230. • Dacă o copie creată folosind COOLPIX S230 este vizualizată pe un alt tip de aparat foto digital, este posibil ca fotografia să nu poată fi afişată sau transferată pe un computer. • Funcţiile de editare nu sunt disponibile când nu e suficient spaţiu în memoria internă sau pe cardul de memorie.

C

Mai multe despre redare

Color options (Opţiuni culoare) (A 64) Small picture (imagine mică) (A 65)

Descriere Măriţi imaginea sau îmbunătăţiţi compoziţia ei şi creaţi o copie ce conţine numai porţiunea vizibilă pe monitor. Desenaţi imagini sau adăugaţi decoraţiuni imaginilor. Creaţi cu uşurinţă copii retuşate în care contrastul şi saturaţia au fost îmbunătăţite. Lărgiţi imaginea curentă pe orizontală pentru ca subiectul să pară mai slab sau mai mare şi salvaţi imaginea mărită ca şi copie.

Restricţii privind editarea fotografiilor

• Copiile create cu funcţii de editare altele decât funcţia Paint (Colorare) nu mai pot fi editate cu aceeaşi funcţie de editare folosită la crearea lor. • Copiile create folosind una fin funcţiile Paint (colorare), Quick retouch (retuşare rapidă), Stretch (extindere), Perspective control (control perspectivă), D-Lighting sau Color options (opţiuni culoare) pot fi modificate în continuare numai cu funcţia Paint (colorare), tăiere sau Small picture (imagine mică). • Copiile imaginilor mici şi copiile tăiate nu mai pot fi modificate folosind alte funcţii de editare. • Imaginile create cu opţiunea Draw (Desenare) pot fi modificate numai cu funcţia Paint (Colorare) sau Small picture (Imagine mică).

D

Fotografii originale şi editate

• Copiile create cu funcţiile de editare nu sunt şterse dacă imaginile originale sunt şterse. Imaginile originale nu sunt şterse în cazul în care copiile create cu funcţiile de editare sunt şterse. • Copiile editate sunt salvate cu aceeaşi dată şi oră ca şi originalul. • Setările Print set (Set imprimare) (A 103) şi Protect (Protecţie) (A 124) configurate pentru imaginile originale nu se vor reflecta în copiile editate.

55


Editarea imaginilor

Crearea unei copii prin decupare: Decuparea Creaţi o copie care să conţină doar porţiunea vizibilă pe monitor atunci când G este afişat pe monitor, iar zoomul redare (A 54) este activat. Copiile decupate sunt salvate ca fişiere separate.

1

Rotiţi butonul zoom în dreptul g (i) în modul de redare cadru întreg pentru a mări imaginea. Pentru a decupa o imagine afişată orientată pe „înălţime” (portret), apropiaţi imaginea până când barele negre afişate pe ambele laturi ale monitorului dispar. Imaginea decupată va fi afişată în orientare orizontală. Pentru a decupa imaginea în orientarea ei curentă pe „înălţime” (portret), mai întâi utilizaţi opţiunea Rotate image (Rotire imagine) (A 125) pentru a roti imaginea astfel încât să fie afişată în orientare orizontală. Apoi măriţi imaginea pentru decupare, decupaţi-o şi apoi rotiţi-o înapoi la orientarea pe „înălţime” (portret).

2

Îmbunătăţirea compoziţiei copiei.

Mai multe despre redare

Rotiţi butonul zoom spre g (i) sau f (h) pentru a regla factorul zoom. Glisaţi imaginea astfel încât numai partea care trebuie copiată să fie afişată pe ecran.

3

Atingeţi G.

4

Atingeţi Yes (Da). Este creată o nouă imagine, conţinând doar porţiunea vizibilă pe monitor.

Save this image as displayed?

Pentru a anula crearea unei copii decupate, atingeţi No (Nu). Yes

C

No

Dimensiune imagine

Pentru că zona care trebuie salvată este mai mică, dimensiunea imaginii (pixeli) a copiei editate este şi ea mai mică. Atunci când dimensiunea copiei decupate este de 320 × 240 sau 160 × 120, pictograma imaginilor mici l sau m este afişată în partea stângă a ecranului în modul de redare cadru întreg.

D 56

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume fişier imagine/sunet şi dosar” (A 144) pentru mai multe informaţii.


Editarea imaginilor

Fotografii colorate Pentru a desena imagini pe fotografii sau lipi decoraţiuni pe fotografii. Copiile colorate sunt salvate ca fişiere separate.

1

Selectaţi fotografiile dorite în modul de redare cadru întreg (A 30) şi atingeţi D.

15/05/2009 15:30 0 0 0 4 . JPG

Se afişează meniul retuş.

4/

2

4

Atingeţi d.

Retouch

Utilizaţi instrumentele I, J, K şi L pentru a colora fotografiile. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea fiecărui instrument, consultaţi „Editarea şi desenarea fotografiilor” (A 58). Atingeţi J pentru a anula ultima operaţiune aplicată folosind creionul, guma sau instrumentul pentru decoraţiuni (pot fi anulate ultimele maxim cinci operaţiuni).

Anulare

Mai multe despre redare

3

Cadru Decoraţiune Gumă Creion

4

Atingeţi I.

57


Editarea imaginilor

5

Atingeţi Yes (Da). Save OK?

Este creată o copie nouă, colorată. Pentru a anula crearea unei copii colorate, atingeţi No (Nu).

Yes

6

No

Alegeţi o dimensiune. Alegeţi o dimensiune pentru copie între 3 M (2048 × 1536) sau TV (640 × 480). Atunci când imaginile realizate folosind modurile imagine N PC screen (ecran PC) (1024) sau O TV screen (ecran TV) (640) sunt editate sau atunci când copiile decupate salvate ca imagini cu mai puţin de trei milioane de pixeli sunt modificate cu funcţia de colorare, copiile sunt salvate automat la dimensiunea TV (640 × 480).

Choose a size

3M

TV

Copiile colorate pot fi recunoscute cu ajutorul pictogramei d afişate în timpul redării (A 11).

Mai multe despre redare

Utilizarea instrumentelor de colorare Editarea şi desenarea fotografiilor Atingeţi I pentru a scrie sau pentru a desena obiecte. • Atingeţi butonul de control pentru grosime pentru a alege grosimea liniei. • Atingeţi butonul de control pentru culoare pentru a alege o culoare.

Ştergerea culorilor adăugate Atingeţi J pentru a şterge cuvintele pe care le-aţi scris, obiectele pe care le-aţi desenat sau etichetele. • Atingeţi butonul de definire a dimensiunii gumei pentru a alege dimensiunea gumei.

58

Culoarea creionului

Grosimea creionului

Dimensiunea gumei


Editarea imaginilor Adăugare decoraţiuni Atingeţi K pentru a adăuga o decoraţiune. • Atingeţi butonul corespunzător tipului de decoraţiune pentru a alege una dintre cele zece decoraţiuni. • Atingeţi butonul corespunzător dimensiunii decoraţiunii pentru a alege dimensiunea decoraţiunii. • Orientarea decoraţiunilor nu poate fi schimbată.

Decoration size Decoration type (Dimensiunea decoraţiunii) (Tipul decoraţiunii)

Încadraţi imaginea Atingeţi L pentru a încadra o imagine. • Atingeţi B sau C pentru a afişa cinci cadre diferite, unul după celălalt.

Mai multe despre redare

D

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume fişier imagine/sunet şi dosar” (A 144) pentru mai multe informaţii.

59


Editarea imaginilor

Quick Retouch (Retuşare rapidă) Opţiunea retuşare rapidă poate fi utilizată pentru a crea cu uşurinţă copii retuşate, în care contrastul şi saturaţia au fost îmbunătăţite. Copiile create cu opţiunea retuşare rapidă sunt stocate ca fişiere separate.

1

Selectaţi fotografiile dorite în modul de redare cadru întreg (A 30) şi atingeţi D.

15/05/2009 15:30 0 0 0 4 . JPG

Se afişează meniul retuş.

4/

2

4

Atingeţi k. Versiunea originală este afişată în partea stângă iar versiunea editată este afişată în partea dreaptă. Retouch

Mai multe despre redare

3

Atingeţi N sau O pentru a alege gradul de îmbunătăţire efectuat şi atingeţi I.

Quick retouch

Normal

4

Atingeţi Yes (Da). Save OK?

Se creează o nouă copie cu un contrast şi o saturaţie îmbunătăţite (crearea unei copii poate dura destul de mult). Pentru a anula crearea unei copii folosind opţiunea retuşare rapidă, atingeţi No (Nu). Copiile create cu opţiunea retuşare rapidă pot fi recunoscute prin pictograma a afişată în timpul redării (A 11).

D 60

Yes

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume fişier imagine/sunet şi dosar” (A 144) pentru mai multe informaţii.

No


Editarea imaginilor

Lărgirea imaginilor: Stretch (Lărgire) Lărgiţi imaginile pe orizontală. Copiile lărgite sunt salvate ca fişiere separate.

1

Selectaţi fotografiile dorite în modul de redare cadru întreg (A 30) şi atingeţi D.

15/05/2009 15:30 0 0 0 4 . JPG

Se afişează meniul retuş.

4/

2

4

Atingeţi P. Retouch

Atingeţi q sau r pentru a modifica efectele de extindere.

4

Atingeţi I.

5

Atingeţi Yes (Da).

Mai multe despre redare

3

Save OK?

Este creată o copie nouă, lărgită. Pentru a anula crearea unei copii lărgite, atingeţi No (Nu). Copiile extinse pot fi recunoscute cu ajutorul pictogramei P afişate în timpul redării (A 11).

D

Yes

No

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume fişier imagine/sunet şi dosar” (A 144) pentru mai multe informaţii.

61


Editarea imaginilor

Adăugarea unui simţ al perspectivei: Perspective control (Control perspectivă) Controlaţi simţul perspectivei în fotografiile realizate folosind orientarea peisaj. Copiile create folosind opţiunea de control perspectivă sunt salvate ca fişiere separate.

1

Selectaţi fotografiile dorite în modul de redare cadru întreg (A 30) şi atingeţi D.

15/05/2009 15:30 0 0 0 4 . JPG

Se afişează meniul retuş.

4/

2

4

Atingeţi O. Retouch

Mai multe despre redare

3

Atingeţi y sau z pentru a regla controlul perspectivei.

4

Atingeţi I.

5

Atingeţi Yes (Da). Este creată o copie nouă, editată. Pentru a anula crearea unei copii folosind opţiunea control perspectivă, atingeţi No (Nu). Copiile create cu opţiunea control perspectivă pot fi recunoscute prin pictograma O afişată în timpul redării (A 11).

D 62

Save OK?

Yes

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume fişier imagine/sunet şi dosar” (A 144) pentru mai multe informaţii.

No


Editarea imaginilor

Sporirea luminozităţii şi contrastului: D-Lighting D-Lighting poate fi folosit pentru a crea copii având luminozitatea şi contrastul îmbunătăţite, iluminând zonele întunecate ale fotografiei. Copiile create cu D-Lighting pot fi salvate ca fişiere separate.

1

Selectaţi fotografiile dorite în modul de redare cadru întreg (A 30) şi atingeţi D.

15/05/2009 15:30 0 0 0 4 . JPG

Se afişează meniul retuş.

4/

2

4

Atingeţi I. Versiunea originală va fi afişată pe partea stângă şi versiunea editată va fi afişată pe partea dreaptă. Retouch

Atingeţi I.

4

Atingeţi Yes (Da).

Mai multe despre redare

3

D-Lighting

Save OK?

Este creată o copie nouă, editată. Pentru a anula crearea unei copii îmbunătăţite, atingeţi No (Nu). Copiile D-Lighting pot fi recunoscute cu ajutorul pictogramei c afişate în timpul redării (A 11).

D

Yes

No

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume fişier imagine/sunet şi dosar” (A 144) pentru mai multe informaţii.

63


Editarea imaginilor

Modificarea tonurilor de culoare: Color Options (Opţiuni culoare) Modificaţi tonurile de culoare ale imaginilor. Copiile al căror ton de culoare a fost modificat sunt salvate ca fişiere separate. Opţiuni

Descriere

o Vivid color (Culoare intensă)

Utilizaţi pentru a obţine un efect intens, „imprimare foto”.

p Black-and-white (Alb-negru)

Înregistraţi imagini în alb-negru.

q Sepia

Înregistraţi imagini în tonuri sepia.

r Cyanotype (Filtru cyan) Înregistraţi imagini monocrome albastru cyan. u Pastel (pastel)

1

Modificare la o nuanţă pastelată.

Selectaţi fotografiile dorite în modul de redare cadru întreg (A 30) şi atingeţi D.

15/05/2009 15:30 0 0 0 4 . JPG

Se afişează meniul retuş.

4/

Mai multe despre redare

2

Atingeţi F.

Retouch

3

Atingeţi butonul corespunzător culorii dorite şi atingeţi I.

4

Atingeţi Yes (Da).

Vivid color

O copie nouă al cărei ton de culoare a fost modificat este creată. Pentru a anula crearea unei copii, atingeţi No (Nu). Copiile create folosind funcţia opţiuni culoare pot fi recunoscute prin pictograma b afişată în timpul redării (A 11).

Save OK?

Yes

D 64

4

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume fişier imagine/sunet şi dosar” (A 144) pentru mai multe informaţii.

No


Editarea imaginilor

Redimensionarea imaginilor: Small Picture (imagine mică) Creează o copie micşorată a imaginii curente. Copiile micşorate sunt salvate ca fişiere JPEG cu un raport de compresie 1:16. Sunt disponibile următoarele dimensiuni. Opţiune

Descriere

l 640×480

Potrivită pentru redarea pe televizor.

m 320×240

Potrivită pentru afişarea pe paginile de internet.

n 160×120

Potrivită pentru ataşamentele de e-mail.

1

Selectaţi fotografiile dorite în modul de redare cadru întreg (A 30) şi atingeţi D.

15/05/2009 15:30 0 0 0 4 . JPG

Se afişează meniul retuş.

4/

2

4

Atingeţi g. Mai multe despre redare

Retouch

3

Atingeţi butonul corespunzător dimensiunii dorite a copiei şi atingeţi I.

4

Atingeţi Yes (Da). Este creată o copie nouă, micşorată.

640×480

Create small picture file?

Pentru a anula crearea unei copii, atingeţi No (Nu). Copia este afişată cu un cadru gri. Yes

D

No

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume fişier imagine/sunet şi dosar” (A 144) pentru mai multe informaţii.

65


Note vocale: Înregistrare şi redare Folosiţi microfonul încorporat al aparatului foto pentru a înregistra note vocale pentru fotografii.

Înregistrarea notelor vocale

1

Selectaţi fotografiile dorite în modul de redare cadru întreg (A 30) şi atingeţi D.

15/05/2009 15:30 0 0 0 4 . JPG

Se afişează meniul retuş.

4/

2

4

Atingeţi E. Este afişat ecranul pentru înregistrarea notelor vocale. Retouch

Mai multe despre redare

3

Atingeţi W pentru a înregistra o notă vocală. Înregistrarea se încheie după cca. 20 de secunde. Nu atingeţi microfonul încorporat în timpul înregistrării. În timpul înregistrării, o clipeşte pe monitor. Dacă atingeţi S în timpul înregistrării, înregistrarea se încheie.

0

Atunci când este finalizată înregistrarea, va fi afişat ecranul de redare a notei vocale. Pentru a reda o notă vocală, urmaţi instrucţiunile din pasul 3 al secţiunii „Redarea notelor vocale” (A 67). Atingeţi H pentru a reveni la modul redare cadru întreg. 15

D 66

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume fişier imagine/sunet şi dosar” (A 144) pentru mai multe informaţii.


Note vocale: Înregistrare şi redare

Redarea notelor vocale Fotografiile pentru care au fost înregistrate note vocale sunt indicate prin p în modul de redare cadru întreg.

1

Selectaţi fotografiile dorite în modul de redare cadru întreg (A 30) şi atingeţi D.

15/05/2009 15:30 0 0 0 4 . JPG

Se afişează meniul retuş.

4/

2

4

Atingeţi E. Este afişat ecranul pentru redarea notelor vocale. Retouch

Apăsaţi R pentru a asculta nota vocală. Redarea se încheie când atingeţi S. Rotiţi butonul de zoom f sau g pentru a regla volumul redării. Atingeţi butonul de reglare a volumului pentru a ajusta volumul. În timpul redării, f luminează intermitent.

6

Atingeţi H pentru a reveni la modul redare cadru întreg.

Mai multe despre redare

3

Ştergerea notelor vocale Din meniul de redare a notei vocale, atingeţi E. Atingeţi Yes (Da) pentru a şterge numai nota vocală.

File will be deleted. OK?

Yes

B

No

Note vocale

• Când o imagine cu notă vocală ataşată este ştearsă, atât imaginea cât şi nota vocală sunt şterse. • Dacă fotografia are deja o notă vocală, aceasta trebuie ştearsă înainte de a putea înregistra una nouă. • COOLPIX S230 nu poate ataşa o notă vocală fotografiilor făcute cu alte aparate foto.

67


Vizualizarea imaginilor după dată (modul listare după dată) În modul afişare după dată C, pot fi vizualizate imaginile care au fost făcute la aceeaşi dată. În modul redare cadru întreg, ca şi în cazul modului redare normală, se poate mări afişajul fotografiei, fotografiile pot fi afişate ca miniaturi, editate, se pot înregistra şi reda note vocale, se pot reda filme şi se pot adăuga imagini statice în dosarele favorite. Când atingeţi F, este afişat meniul listare după dată (A 70) şi toate fotografiile făcute la o anumită dată pot fi selectate pentru ştergere şi imprimare.

Selectarea unei date în modul List by Date (listare după dată)

1

Apăsaţi butonul c în modul redare pentru a afişa meniul selecţie mod redare şi atingeţi C. Vor fi afişate datele pentru care există fotografii. List by date

2

Atingeţi data dorită.

Mai multe despre redare

Aparatul foto afişează până la 29 de date. Dacă există fotografii pentru mai mult de 29 de date, toate fotografiile înregistrate înainte de cele mai recente 29 de date vor fi afişate împreună ca Others (Altele).

List by date

15/05/2009

4

10/05/2009

2

09/05/2009

3

Others

Prima fotografie realizată la data selectată va fi afişată în modul cadru întreg (A 30).

15/05/2009 15:30 0 0 0 4 . JPG

În modul cadru întreg, atingeţi k pentru a reveni la ecranul afişare după dată.

1/

B 68

4

Note privind modul List by Date (listare după dată)

• În modul listare după dată pot fi afişate până la 9.000 de fotografii. Dacă există mai multe fotografii, se afişează „*” lângă număr. • Fotografiile realizate înainte de setarea datei şi a orei sunt recunoscute ca fiind realizate pe 01/01/2009.


Vizualizarea imaginilor după dată (modul listare după dată)

Utilizarea modului List by Date (listare după dată) Următoarele operaţiuni sunt disponibile în ecranul listare după dată. Pentru Derulare ecran

Utilizaţi B, C

Descriere

A

Atingeţi B sau C pentru a derula ecranul.

– –

Şterge fotografiile realizate la o anumită dată

E

Atingeţi E pentru a afişa ecranul de selectare a datei. Alegeţi data dorită şi atingeţi I pentru a şterge toate fotografiile făcute în data selectată.

Meniu vizualizare listă după dată

F

Atingeţi F pentru a afişa meniul listare după dată.

70

Modificare mod redare

Apăsaţi butonul c pentru a afişa meniul de selecţie a modului redare.

13

Comutarea în modul declanşare

Apăsaţi butonul A sau butonul de declanşare pentru a reveni la ultimul mod de fotografiere selectat.

30

Mai multe despre redare

69


Vizualizarea imaginilor după dată (modul listare după dată)

Meniul List by Date (listare după dată) Atingeţi F în modul listare după dată pentru a afişa meniul listare după dată numai pentru fotografiile realizate la data specificată. Atingeţi F în ecranul listare după dată (A 68) pentru a afişa următoarele meniuri. Atingeţi opţiunile meniului pentru a afişa ecranul de selectare a datei. Atingeţi butonul corespunzător datei dorite şi atingeţi I. Opţiunile setului de imprimare pot fi aplicate tuturor fotografiilor făcute la aceeaşi dată sau toate fotografiile făcute la aceeaşi dată pot fi şterse. Print set (Set imprimare) Delete (Ştergere)

➝A 105 ➝A 124

Pentru a aplica opţiuni imaginilor individuale sau pentru a selecta imagini individuale pentru ştergere, de exemplu, atingeţi butonul F în afişare cadru întreg pentru a afişa următoarele meniuri. Mai multe despre redare

70

Print set (Set imprimare) Slide show (Prezentare diapozitive) Delete (Ştergere) Protect (Protecţie) Rotate image (Rotire imagine)

➝A 103 ➝A 123 ➝A 124 ➝A 124 ➝A 125


Căutarea fotografiilor în modul Auto Sort (sortare automată) Fotografiile şi filmele vor fi sortate automat în oricare dintre dosarele următoare la momentul realizării. Dacă este selectat modul F sortare automată, fotografiile şi filmele pot fi vizualizate prin selectarea dosarului în care au fost sortate la momentul realizării. a Zâmbet

D Portrete

u Alimente

U Peisaj

V Înserare/zori

D Primplanuri

D Film

M Copii retuşate

W Alte scene

În modul redare cadru întreg, ca şi în cazul modului redare normală, se poate mări afişajul fotografiei, fotografiile pot fi afişate ca miniaturi, editate, se pot înregistra şi reda note vocale, se pot reda filme şi se pot adăuga imagini statice la dosarele favorite. Când atingeţi F, este afişat meniul sortare automată (A 74) şi toate fotografiile sortate într-o anumită categorie pot fi selectate pentru ştergere şi imprimare.

Afişarea fotografiilor în modul Auto Sort (sortare automată)

1

Mai multe despre redare

Apăsaţi butonul c în modul redare pentru a afişa meniul selecţie mod redare şi atingeţi F. Auto sort

Apare o listă de categorii. Pentru detalii privind categoriile, consultaţi „Categoriile şi conţinutul acestora” (A 72). Se afişează fotografiile din dosar.

2

Atingeţi dosarul dorit.

Fotografiile din dosarul selectat vor fi afişate în modul redare cadru întreg (A 30).

Auto sort

15/05/2009 15:30 0 0 0 4 . JPG

Pictograma categoriei redate în acest moment va fi afişată în partea de jos a ecranului. În modul cadru întreg sau în modul afişare miniaturi, atingeţi l pentru a reveni la ecranul cu lista de categorii.

4/

4

71


Căutarea fotografiilor în modul Auto Sort (sortare automată)

Categoriile şi conţinutul acestora Nume dosar a Zâmbet

Sunt afişate fotografiile realizate în mod zâmbet (A 50).

D Portrete

Sunt afişate fotografiile realizate cu Prioritate faţă (A 118) în modul A (automat) (A 24) sau cele realizate în modul scenă Portrait (Portret)*, Night Portrait (Portret de noapte)*, Party/indoor (Petrecere/interior) sau Backlight (Iluminare fundal)* (A 36).

U Peisaj

Sunt afişate fotografiile realizate în modul scenă Landscape (Peisaj)* (A 36).

V Înserare/zori

Sunt afişate fotografiile realizate în modurile scenă Night landscape (Peisaj de noapte)*, Sunset (Asfinţit), Dusk/dawn (Înserare/ zori) sau Fireworks show (Spectacol artificii) (A 36).

D Primplanuri

Sunt afişate fotografiile realizate în modul scenă Close-up (Primplan)* (A 36) sau cu funcţia macro (A 35) în modul A (automat).

u Alimente

Sunt afişate fotografiile realizate în modul scenă Food (Alimente) (A 45).

Mai multe despre redare

D Film

Sunt afişate filmele înregistrate în modul film (A 82).

M Copii retuşate

Sunt afişate copiile create cu funcţia de editare (A 55).

W Alte scene

Sunt afişate toate fotografiile care nu sunt incluse în alte dosare.

* Sunt incluse fotografiile realizate în modul scenă Scene auto selector (Selector automat scene) (A 43).

B

72

Descriere

Note privind modul Auto Sort (sortare automată)

• În modul sortare automată, puteţi adăuga până la 999 de fotografii şi filme în fiecare dosar. Dacă dosarul dorit conţine deja 999 de fotografii, nu puteţi adăuga alte fotografii sau filme în modul sortare automată. Afişaţi fotografiile sau filmele care nu au putut fi adăugate într-un dosar în modul redare normală (A 30) sau în modul listare după dată (A 68). • Fotografiile sau filmele copiate de pe memoria internă sau de pe cardul de memorie (A 125) nu pot fi afişate în modul sortare automată. • Fotografiile sau filmele înregistrate cu un alt aparat foto decât COOLPIX S230 nu pot fi afişate în modul sortare automată.


Căutarea fotografiilor în modul Auto Sort (sortare automată)

Utilizarea modului Auto Sort (sortare automată) În ecranul listă de categorii sunt disponibile următoarele operaţiuni. Utilizaţi

Descriere

A

Şterge fotografiile sortate în funcţie de categoria specificată

E

Atingeţi E pentru a afişa ecranul de selectare a categoriei. Alegeţi categoria dorită şi atingeţi I pentru a şterge toate fotografiile sortate în acea categorie.

Vizualizare meniu sortare automată

F

Atingeţi F pentru a afişa meniul sortare automată.

74

Modificare mod redare

Apăsaţi butonul c pentru a afişa meniul de selecţie a modului redare.

13

Comutarea în modul declanşare

Apăsaţi butonul A sau butonul de declanşare pentru a reveni la ultimul mod de fotografiere selectat.

30

Pentru

Mai multe despre redare

73


Căutarea fotografiilor în modul Auto Sort (sortare automată)

Meniul Auto Sort (sortare automată) Atingeţi F în modul sortare automată pentru a afişa meniul sortare automată numai pentru fotografiile sortate în categoria specificată. Atingeţi F în ecranul listă de categorii (A 71) pentru a afişa următoarele meniuri. Atingeţi opţiunile meniului pentru a afişa ecranul de selectare a categoriei. Atingeţi butonul corespunzător categoriei dorite şi atingeţi I. Opţiunile setului de imprimare pot fi aplicate tuturor fotografiilor sortate în aceeaşi categorie sau toate fotografiile sortate în aceeaşi categorie pot fi şterse. Print set (Set imprimare) Delete (Ştergere)

➝A 105 ➝A 124

Pentru a aplica opţiuni imaginilor individuale sau pentru a selecta imagini individuale pentru ştergere, de exemplu, atingeţi butonul F în afişare cadru întreg pentru a afişa următoarele meniuri. Mai multe despre redare

74

Print set (Set imprimare) Slide show (Prezentare diapozitive) Delete (Ştergere) Protect (Protecţie) Rotate image (Rotire imagine)

➝A 103 ➝A 123 ➝A 124 ➝A 124 ➝A 125


Ordonarea fotografiilor favorite (modul Favorite Pictures (fotografii favorite)) Fotografiile pot fi adăugate în dosarul de favorite ordonate în funcţie de eveniment, cum ar fi călătoriile sau nunţile. Odată adăugate în dosarul de favorite, numai fotografiile din dosarul selectat pot fi redate. O fotografie poate fi adăugată în mai multe dosare.

Procedurile de sortare/redare Pregătirea dosarului de favorite (A 76)

Redarea fotografiilor (Redaţi fotografiile dorite pentru a le adăuga în modul redare (A 30), modul listare după dată (A 68) sau modul sortare automată; A 71)

Vizualizarea fotografiilor în dosarul de favorite (A 78)

Mai multe despre redare

Sortarea fotografiilor în dosarul de favorite (A 77)

75


Ordonarea fotografiilor favorite (modul Favorite Pictures (fotografii favorite))

Pregătirea dosarului de favorite Modificarea pictogramelor de afişare pentru dosarele de favorite vă permite să vizualizaţi ce fotografii au fost adăugate într-un dosar de favorite. Pictogramele pot fi modificate din nou după ce fotografiile au fost adăugate în dosare.

1

Apăsaţi butonul c în modul redare pentru a afişa meniul selecţie mod redare şi atingeţi h.

Favorite pictures

Se vor afişa dosarele favorite.

2

Atingeţi K.

Favorite pictures

Se afişează ecranul de selectare a pictogramelor.

Mai multe despre redare

3

Atingeţi dosarul dorit.

Choose icon

Se va afişa ecranul de selectare a pictogramei dosarului şi a culorii acesteia.

4

Atingeţi pictograma şi culoarea dorită şi atingeţi g.

Choose icon

Pictogramele au fost modificate, iar pe monitor va fi reafişat ecranul cu fotografii favorite indicat la pasul 2.

B

76

Pictograme pentru dosarul de favorite

Alegeţi pictograme pentru dosarele de favorite separat pentru memoria internă şi pentru fiecare card de memorie utilizat. Când fotografiile favorite de pe memoria internă sau de pe un card de memorie sunt redate fără să fi fost selectată o pictogramă, pictogramele sunt afişate sub formă de numere (setare implicită). Scoateţi cardul de memorie din aparatul foto pentru a schimba pictogramele pentru memoria internă.


Ordonarea fotografiilor favorite (modul Favorite Pictures (fotografii favorite))

Sortarea fotografiilor într-un dosar de favorite Fotografiile pot fi adăugate la dosare de favorite şi sortate. Adăugarea fotografiilor permite căutarea lor mai uşoară şi mai rapidă.

1

Redaţi fotografiile în modul redare (A 30), modul listare după dată (A 68) sau modul sortare automată (A 71).

2

Selectaţi dosarul favorite şi atingeţi D. Se afişează meniul retuş.

15/05/2009 15:30 0 0 0 4 . JPG

4/

3

12

Atingeţi G. Se va afişa ecranul de selectare a dosarelor de favorite. Retouch

Atingeţi dosarul favorite dorit.

Favorite pictures

Fotografiile vor fi adăugate în dosarul de favorite selectat.

B

Mai multe despre redare

4

Note privind adăugarea fotografiilor favorite

• Un dosar de favorite poate conţine până 200 de fotografii. • Dacă fotografia selectată a fost adăugată deja în dosarul de favorite, caseta de bifare a dosarului selectat va avea marcajul „bifat” (w). • O fotografie poate fi adăugată în mai multe dosare de favorite. • Când adăugaţi fotografii într-un dosar de favorite, acestea nu sunt copiate fizic într-un dosar de favorite sau mutate din dosarul în care au fost înregistrate iniţial (A 81). • Filmele nu pot fi adăugate la dosare de favorite.

D

Mai multe informaţii

Consultaţi „Eliminarea fotografiilor dintr-un dosar de favorite” (A 79) pentru mai multe informaţii.

77


Ordonarea fotografiilor favorite (modul Favorite Pictures (fotografii favorite))

Vizualizarea fotografiilor dintr-un dosar de favorite Fotografiile pot fi afişate prin selectarea dosarului de favorite în care au fost adăugate în modul h fotografii favorite. În modul redare cadru întreg, ca şi în cazul modului redare normală, se poate mări afişajul fotografiei, fotografiile pot fi afişate ca miniaturi, editate sau se pot înregistra sau reda note vocale. Când atingeţi F, este afişat meniul fotografii favorite (A 80) şi toate fotografiile sortate într-un anumit dosar pot fi selectate pentru ştergere şi imprimare.

1

Apăsaţi butonul c în modul redare pentru a afişa meniul selecţie mod redare şi atingeţi h.

Favorite pictures

Se afişează o listă cu dosare de favorite. Dacă fotografiile au fost adăugate într-un dosar de favorite, se vor afişa fotografiile din dosarul de favorite selectat.

2

Atingeţi dosarul favorite dorit.

Mai multe despre redare

Fotografiile din dosarul selectat de fotografii favorite vor fi afişate în modul redare cadru întreg (A 30). Pictograma dosarului favorite redat în acest moment va fi afişată în partea de jos a ecranului.

Favorite pictures

15/05/2009 15:30 0 0 0 4 . JPG

În modul cadru întreg sau în modul afişare miniaturi, atingeţi m pentru a reveni la ecranul afişare a dosarelor favorite. 4/

78

4


Ordonarea fotografiilor favorite (modul Favorite Pictures (fotografii favorite))

Eliminarea fotografiilor dintr-un dosar de favorite În modul afişare cadru întreg, atingeţi D (A 78, pasul 2) şi atingeţi G din meniul retuş pentru a afişa dialogul de confirmare. Pentru a îndepărta fotografia din favorite, atingeţi Yes (Da). Pentru a anula mutarea fotografiei, atingeţi No (Nu).

B

Retouch

Diferenţa dintre eliminarea şi ştergerea favoritelor

În modul fotografii favorite, sunt afişate fotografiile care au fost adăugate la dosarul de favorite (A 81). Ştergerea unei fotografii în timpul redării va conduce la ştergerea fotografiei originale care a fost adăugată la dosarul de favorite. Petru a elimina o fotografie din favorite fără a o şterge, trebuie doar să eliminaţi fotografia dorită din dosarul de favorite.

Utilizarea modului Favorite Pictures (fotografii favorite) Descriere

A

Pentru

Utilizaţi

Schimbaţi pictograma pentru dosarul cu favorite

K

Schimbaţi pictograma pentru dosarul cu favorite.

76

Ştergeţi fotografiile sortate în dosarul specificat

E

Atingeţi E pentru a afişa ecranul de selectare a dosarului. Selectaţi dosarul dorit şi atingeţi I pentru a şterge toate fotografiile sortate în acel dosar.

Vizualizaţi meniul fotografii favorite

F

Atingeţi F pentru a afişa meniul fotografii favorite.

80

Modificare mod redare

Apăsaţi butonul c pentru a afişa meniul de selecţie a modului redare.

13

Comutarea în modul declanşare

Apăsaţi butonul A sau butonul de declanşare pentru a reveni la ultimul mod de fotografiere selectat.

30

Mai multe despre redare

Următoarele operaţiuni sunt disponibile în ecranul cu lista cu dosare de favorite.

79


Ordonarea fotografiilor favorite (modul Favorite Pictures (fotografii favorite))

Meniul Favorite Pictures (fotografii favorite) Atingeţi F în modul fotografii favorite pentru a afişa meniul fotografii favorite numai pentru fotografiile sortate în dosarul specificat. Atingeţi F în ecranul cu lista dosarelor favorite (A 78) pentru a afişa următoarele meniuri. Atingeţi opţiunile meniului pentru a afişa ecranul de selectare a dosarului favorite. Atingeţi dosarul dorit şi atingeţi I. Opţiunile setului de imprimare pot fi aplicate tuturor fotografiilor sortate în acelaşi dosar sau toate fotografiile sortate în acelaşi dosar pot fi şterse. Print set (Set imprimare) Delete (Ştergere)

➝A 105 ➝A 124

Pentru a aplica opţiuni imaginilor individuale sau pentru a selecta imagini individuale pentru ştergere, de exemplu, atingeţi butonul F în afişare cadru întreg pentru a afişa următoarele meniuri. Mai multe despre redare

80

Print set (Set imprimare) Slide show (Prezentare diapozitive) Delete (Ştergere) Protect (Protecţie) Rotate image (Rotire imagine)

➝A 103 ➝A 123 ➝A 124 ➝A 124 ➝A 125


Ordonarea fotografiilor favorite (modul Favorite Pictures (fotografii favorite))

C

Adăugarea/Vizualizarea Favorite Pictures (fotografiilor favorite)

Când adăugaţi fotografii într-un dosar de favorite, acestea nu sunt copiate fizic într-un dosar de favorite sau mutate din dosarul în care au fost înregistrate iniţial (A 144). Numai numele fotografiilor sunt adăugate în dosarele de favorite. În modul fotografii favorite, sunt redate fotografiile ale căror nume au fost adăugate în dosarul de favorite. Ştergerea unei fotografii (A 30, 79, 124) în timpul redării va conduce la ştergerea fotografiei originale ce a fost adăugată la favorite, deci aveţi grijă atunci când ştergeţi fotografii.

Adăugarea la favorite Dosar favorite 1

Memorie internă şi card de memorie

0001.JPG

0002.JPG

0001.JPG

Adaugă un nume de fişier

0002.JPG 0003.JPG

0003.JPG

0004.JPG

Dosar favorite 2

0001.JPG 0004.JPG

Redare fotografii favorite 0001.JPG

Mai multe despre redare

Adaugă un nume de fişier

Dosar favorite 1 0002.JPG 0001.JPG 0002.JPG 0003.JPG

Apelare fişier

Memorie internă sau card de memorie

Redare

0003.JPG

81


Filme

Înregistrarea filmelor Pentru a filma cu sunet înregistrat prin intermediul microfonului încorporat, selectaţi modul fotografiere şi urmaţi paşii de mai jos.

1

Intraţi în modul film apăsând pe butonul A în modul fotografiere şi apoi atingeţi D. Lungimea maximă a filmului care poate fi înregistrat este afişată pe monitor.

2

Movie

Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a porni înregistrarea. Aparatul focalizează pe subiectul din centrul cadrului. Un cursor de progres în partea de jos a monitorului arată timpul rămas pentru 59 înregistrare. Pentru a încheia înregistrarea, apăsaţi din nou până la capăt butonul de declanşare. Înregistrarea se opreşte automat când memoria internă sau cardul de memorie sunt pline sau când durata filmului ajunge la 25 de minute.

Filme

B

Înregistrarea filmelor

• Modul bliţ (A 32) şi autodeclanşatorul (A 34) nu pot fi utilizate sau modificate. Modul macro (A 35) este disponibil. • Setarea modului macro nu poate fi aplicată sau modificată atunci când sunt înregistrate filme. Aplicaţi sau modificaţi setările conform necesităţilor înainte de începerea înregistrării filmului. • Zoomul optic nu poate fi reglat odată ce începe înregistrarea filmului. Zoomul digital nu poate fi aplicat înainte de începerea înregistrării filmului. Totuşi zoomul digital (până la 2×) poate fi aplicat în timpul înregistrării filmelor. • Unghiul de vedere (câmpul de perspectivă) este mai mic atunci când înregistraţi filme decât atunci când realizaţi imagini statice.

B

Notă privind înregistrarea filmelor

Dacă filmele au fost înregistrate complet în memoria internă sau pe cardul de memorie, afişajul monitorului va reveni la afişajul normal pentru modul fotografiere. Nu deschideţi capacul camerei acumulatorului/ fantei cardului pentru memorie în timpul înregistrării filmelor. Scoaterea cardului de memorie în timpul înregistrării filmelor poate duce la pierderea datelor sau la deteriorarea aparatului foto sau a cardului.

D 82

Modificarea setărilor pentru film

Setările Movie options (Opţiuni film) (A 83) şi Electronic VR (VR electronic) (A 84) pot fi modificate.


Meniul film Setările Movie options (Opţiuni film) şi Electronic VR (VR electronic) (A 84) pot fi modificate din meniul film. Apăsaţi F în modul film pentru a afişa meniul film şi atingeţi opţiunile meniului pentru a modifica şi confirma setările.

Movie Options (Opţiuni film) Selectaţi D (Film) M F (Meniu film) M Movie options (opţiuni film)

Meniul film oferă opţiunile prezentate mai jos. Opţiune

Dimensiunea imaginii şi numărul de cadre

J TV movie (Film TV) 640P (setare implicită)

Dimensiune imagine: 640 × 480 pixeli Număr de cadre: 30 cadre pe secundă

I TV movie (Film TV) 640

Dimensiune imagine: 640 × 480 pixeli Număr de cadre: 15 cadre pe secundă

L Small size (Dimensiune mică) 320P

Dimensiune imagine: 320 × 240 pixeli Număr de cadre: 30 cadre pe secundă

S Small size (Dimensiune mică) 320

Dimensiune imagine: 320 × 240 pixeli Număr de cadre: 15 cadre pe secundă

Filme

C

Opţiuni film şi durată maximă film Memorie internă (aprox. 44 MB)

Card de memorie (512 MB)

40 s

aprox. 7 min 10 s

I TV movie (Film TV) 640

1 min 19 s

aprox. 14 min 10 s

L Small size (Dimensiune mică) 320P

1 min 19 s

aprox. 14 min 10 s

S Small size (Dimensiune mică) 320

2 min 36 s

aprox. 25 min

Opţiune J TV movie (Film TV) 640P (setare implicită)

* Toate cifrele sunt aproximative. Durata maximă a înregistrării ar putea varia în funcţie de marca respectivului card de memorie. Acest aparat foto poate înregistra filme având o durată maximă de 25 de minute. Se afişează o lungime maximă a filmului de 25 de minute, indiferent de capacitatea cardului de memorie.

D

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume fişier imagine/sunet şi dosar” (A 144) pentru mai multe informaţii.

83


Meniul film

Electronic VR (VR electronic) Selectaţi D (Film) M F (Meniu film) M Electronic VR (VR electronic)

Specificaţi dacă să utilizaţi setarea pentru reducerea electronică a vibraţiilor (VR) când realizaţi filme. Opţiune

Descriere

w On (Activat)

Atenuează efectele tremuratului aparatului foto în toate modurile film.

k Off (Dezactivat) (setare implicită)

Dezactivare VR electronică.

Pictograma pentru setarea curentă este afişată în monitor pentru alte setări decât Off (Dezactivat) (A 9).

Filme

84


Redarea filmului În modul redare cadru întreg (A 30), filmele sunt recunoscute în funcţie de ghidul de redare filme (A 11). Pentru a reda un film, afişaţi-l în modul redare cadru întreg şi atingeţi filmul afişat.

15/05/2009 15:50 0010.AVI

17

Rotiţi butonul de zoom f sau g pentru a regla volumul redării. Atingeţi butonul de reglare a volumului pentru a ajusta volumul. Butoanele de control pentru redare sunt afişate în partea dreaptă a monitorului. Atingeţi un buton de control pentru redare pentru a realiza acţiunea corespunzătoare. Sunt disponibile următoarele operaţiuni. Atingeţi A pentru a modifica informaţiile afişate pe monitor (A 12). Pentru

Utilizaţi

Buton de volum

9

În timpul redării

Descriere

Derulare înapoi

O

Apăsaţi şi menţineţi apăsat O pentru a derula filmul înapoi.

Avansat

P

Apăsaţi şi menţineţi apăsat P pentru a derula filmul înainte.

Pauză

Încheiere

Q

S

U

Derularea înapoi a filmului cu un cadru. Apăsaţi şi menţineţi apăsat U pentru derulare continuă cadru cu cadru înapoi.

V

Derularea înainte a filmului cu un cadru. Apăsaţi şi menţineţi apăsat V pentru derulare continuă cadru cu cadru înainte.

R

Reluare redare.

Filme

Pauză în redare. Următoarele operaţiuni pot fi realizate cu ajutorul butoanelor de control din partea dreaptă a monitorului în timp ce redarea este întreruptă.

Opriţi redarea şi reveniţi la redarea cadru întreg.

Ştergerea fişierelor de film Atingeţi E când filmul este afişat în modul de redare cadru întreg (A 30). Se va afişa un dialog de confirmare. Atingeţi Yes (Da) pentru a şterge filmul sau No (Nu) pentru a reveni la redarea normală fără a şterge filmul.

Erase 1 image?

Yes

No

85


Înregistrări voce

Realizarea înregistrărilor voce Înregistrările voce audio pot fi realizate prin intermediul microfonului încorporat şi redate prin intermediul difuzorului încorporat.

1

Apăsaţi butonul A în modul fotografiere pentru a afişa meniul selecţie mod fotografiere şi atingeţi butonul modului scenă. Este afişată pictograma ultimului mod scenă selectat. Setarea implicită este d (Scene auto selector (Selector automat scenă)).

2

Scene auto selector

Atingeţi E. Se afişează lungimea înregistrării care se poate realiza.

Scene auto selector

3

Atingeţi Record (înregistrare) pentru a începe înregistrarea.

Voice recording

02:00:00

Record

Indicatorul luminos se aprinde în timpul înregistrării. După aproximativ 30 de secunde, funcţia de oprire automată a aparatului foto este activată şi monitorul se opreşte. Apăsaţi butonul c pentru a reactiva monitorul. Înregistrări voce

Consultaţi „Operaţiuni în timpul înregistrării” (A 87) pentru mai multe informaţii.

4

Înregistrarea se va opri automat dacă spaţiul din memoria internă sau din cardul de memorie se epuizează sau după 120 de minute de înregistrare pe cardul de memorie.

D 86

Atingeţi h pentru a termina înregistrarea.

Record

01:22:09 001 15/05/2009 17:30

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume fişier imagine/sunet şi dosar” (A 144) pentru mai multe informaţii.


Realizarea înregistrărilor voce

Operaţiuni în timpul înregistrării Record

Indicator înregistrare Număr fişier Indicator progres

Pentru

Timp rămas 01:22:09

001 15/05/2009 17:30

Data şi ora înregistrării Număr index

Utilizaţi

Descriere

Pauză/reluarea înregistrării

g/c

Atingeţi g pentru a face o pauză de înregistrare; indicatorul luminos va lumina intermitent. Atingeţi c pentru a relua înregistrarea.

Creare index*

N

În timpul înregistrării, atingeţi N pentru a crea un index. Aparatul foto poate sări la orice index în timpul redării. Începutul înregistrării are indexul 01; alte numere sunt atribuite în ordine crescătoare, până la maximum 98.

Încheiere înregistrare

h

Atingeţi h pentru a termina înregistrarea.

* Fişierele copiate pot fi redate utilizând QuickTime sau orice alt player audio compatibil cu fişierele WAV. Reţineţi că punctele de index create cu aparatul foto nu pot fi utilizate când redaţi înregistrările voce pe computere.

Înregistrări voce

87


Redarea înregistrărilor de voce

1

Apăsaţi butonul A în modul fotografiere pentru a afişa meniul selecţie mod fotografiere şi atingeţi butonul modului scenă. Scene auto selector

2

Atingeţi E. Se afişează ecranul pentru înregistrare voce.

Scene auto selector

3

Atingeţi fişierul dorit. Fişierul dorit este redat. Atingeţi R sau S pentru a derula ecranul în sus sau în jos.

Voice recording Record

02:00:00

001 15/05/2009 17:30 002 15/05/2009 18:30 003 26/05/2009 13:00

Atingeţi f pentru a reveni la ecranul prezentat mai sus. Sound file playback

Înregistrări voce

88

00:00:32 001 15/05/2009 17:30


Redarea înregistrărilor de voce

Operaţiuni în timpul redării Timp redare

Sound file playback

Număr fişier

Data şi ora înregistrării

00:00:32 001 15/05/2009 17:30

Buton de volum

Număr index Indicator progres Pictograme control

Index

Rotiţi butonul de zoom g sau f pentru a regla volumul redării. Atingeţi butonul de reglare a volumului pentru a ajusta volumul. Comenzile de redare apar în partea de jos a monitorului. Atingeţi un buton de control pentru redare pentru a realiza acţiunea corespunzătoare. Sunt disponibile următoarele operaţiuni. Pentru

Utilizaţi

Descriere

a

Apăsaţi şi menţineţi apăsat a pentru a derula înregistrarea vocală înapoi.

Avansat

b

Apăsaţi şi menţineţi apăsat b pentru a derula înregistrarea vocală înainte.

Sărire la indexul anterior

d

Sărire la indexul anterior.

Sărire la indexul următor

e

Sărire la indexul următor.

g f

Pauză în redare. Următoarele operaţiuni pot fi efectuate în timp ce redarea este întreruptă: Reluare redare.

h

Oprire redare şi revenire la ecranul înregistrare voce.

Pauză

Încheiere

Înregistrări voce

Derulare înapoi

Ştergerea fişierelor de sunet Apăsaţi c în ecranul cu lista de înregistrare vocală (A 88, pasul 3). Atingeţi fişierele de sunet dorite şi atingeţi g. Dacă un dialog de confirmare este afişat, atingeţi Yes (Da) pentru a şterge fişierul. Pentru a ieşi fără a şterge fişierul de sunet, atingeţi No (Nu).

Delete

001 15/05/2009 17:30 002 15/05/2009 18:30 003 26/05/2009 13:00 004 01/06/2009 10:25

89


Copierea înregistrărilor voce Copiaţi înregistrările voce între memoria internă şi un card de memorie. Această opţiune este disponibilă numai când există un card de memorie.

1

Apăsaţi F în ecranul de înregistrare vocală (A 86, pasul 3, A 88, pasul 3).

Voice recording Record

02:00:00

001 15/05/2009 17:30 002 15/05/2009 18:30 003 26/05/2009 13:00

2

Atingeţi opţiunea dorită. q: Copiaţi înregistrările din memoria internă pe cardul de memorie.

Copy sound files

r: Copiaţi înregistrările din cardul de memorie pe memoria internă.

3

Atingeţi opţiunea de copiere dorită.

Camera to card

Selected files (Fişiere selectate): treceţi la pasul 4. Copy all files (Copiere toate fişierele): treceţi la pasul 5.

Selected files Copy all files

Înregistrări voce

4

Atingeţi fişierul dorit. Atingeţi fişierul de sunet pe care doriţi să îl selectaţi (y). Atingeţi fişierul din nou pentru a anula selectarea. • Pot fi selectate mai multe fişiere. • Atingeţi g pentru a încheia selectarea fişierului.

Select sound files

001 15/05/2009 17:30 002 15/05/2009 18:30 003 29/05/2009 16:40 004 03/06/2009 08:00

5

Când se afişează dialogul de confirmare, atingeţi Yes (Da). Porneşte copierea. Atingeţi f pentru a reveni la ecranul prezentat în pasul 2.

C 90

Înregistrări voce

COOLPIX S230 nu poate reda sau copia fişiere de sunet create cu o altă marcă sau model de aparat foto.


Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Conectarea la TV Conectaţi aparatul foto la un televizor utilizând cablul audio/video furnizat (cablu AV) pentru a reda fotografiile în cadru întreg sau într-o prezentare de diapozitive sau pentru a rula filme pe televizor.

Opriţi aparatul foto.

2

Conectaţi aparatul foto la televizor utilizând cablul AV livrat. Conectaţi conectorul galben în jackul intrare video de pe televizor şi conectorul alb în jackul intrare audio.

Galben

3

Alb

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

1

Reglaţi televizorul pe canalul video. Pentru detalii consultaţi documentaţia furnizată cu televizorul.

4

Ţineţi apăsat butonul c pentru a porni aparatul foto. Aparatul foto intră în modul de redare şi pe televizor se vor afişa fotografiile făcute. Cât timp fotografiile sunt afişate pe televizor, monitorul aparatului foto va rămâne oprit. Consultaţi „Operaţii care pot fi efectuate cu o conexiune TV” (A 92) pentru mai multe informaţii.

91


Conectarea la TV

B

Conectarea unui cablu AV

Când realizaţi conectarea cablului AV, conectorul aparatului foto trebuie să fie orientat corespunzător. Nu forţaţi când conectaţi cablul AV la aparatul foto. Nu trageţi conectorul la unghi când deconectaţi cablul AV de la aparatul foto.

B

Video Mode (Mod video)

Asiguraţi-vă că setările modului video de pe aparatul foto sunt în conformitate cu standardele utilizate la televizor. Setarea modului video este o opţiune setată în meniul de setare (A 127)>Video mode (Mod video) (A 138).

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

92

Operaţii care pot fi efectuate cu o conexiune TV În timp ce fotografiile sunt afişate în cadru întreg pe ecranul televizorului, puteţi vizualiza fotografia anterioară şi fotografia următoare dacă treceţi degetul de-a lungul monitorului aparatului foto. Dacă pe ecran este afişat primul cadru al unui film, filmul poate fi redat prin atingere monitorului aparatului foto. • Atingeţi monitorul aparatului foto pentru a stinge ecranul TV şi pentru a afişa fotografia pe monitorul aparatului foto. Dacă fotografiile sunt afişate pe monitorul aparatului foto, atingeţi butoanele afişate pentru a opera aparatul foto. • Dacă aparatul foto este conectat la un televizor, fotografiile nu pot fi afişate ca miniaturi, afişajul fotografiei nu poate fi mărit (zoom redare) şi fotografiile nu pot fi tăiate. • În următoarele situaţii, fotografiile vor fi afişate automat pe ecranul televizorului. - Pentru câteva secunde, nu efectuaţi nicio operaţie. - Pe ecran este redată o prezentare de diapozitive. - Pe ecran este redat un film.


Conectarea la computer Utilizaţi cablul USB inclus pentru a conecta aparatul foto la un computer şi copiaţi (transferaţi) imaginile pe un computer folosind programul software Nikon Transfer furnizat.

Înainte de a conecta aparatul foto Instalarea software-ului

Sisteme de operare compatibile Windows Versiunea preinstalată a Windows Vista Service Pack 1 (ediţiile pe 32 de biţi Home Basic/ Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate), Windows XP Service Pack 3 (Home Edition/Professional)

Macintosh Mac OS X (versiunea 10.3.9, 10.4.11, 10.5.5) Consultaţi situl Nikon pentru cele mai noi informaţii despre compatibilitatea cu sistemele de operare.

B

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Înainte de conectarea aparatului foto la computer, trebuie instalate programele Nikon Transfer şi Panorama Maker pentru realizarea imaginilor panoramice, incluse pe discul CD Software Suite furnizat. Pentru mai multe informaţii despre instalarea software-ului, consultaţi Ghid start rapid.

Note privind sursa de alimentare

• Când conectaţi aparatul foto la un computer sau la o imprimantă, folosiţi un acumulator complet încărcat pentru a preveni oprirea neaşteptată a aparatului. • Dacă se utilizează adaptorul CA EH-62D (disponibil separat), COOLPIX S230 poate fi încărcat utilizând o priză electrică domestică. Nu utilizaţi alte adaptoare CA, deoarece aceasta va provoca încălzirea sau funcţionarea defectuoasă a aparatului foto.

93


Conectarea la computer

Transferarea imaginilor de la aparatul foto la un calculator

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

1 2 3

Porniţi computerul pe care a fost instalat programul Nikon Transfer.

4

Porniţi aparatul foto.

Conectaţi aparatul foto la computer utilizând cablul USB furnizat.

Indicatorul luminos aparat pornit se va aprinde. Windows Vista Când este afişat dialogul AutoPlay (Redare automată), faceţi clic pe Copy pictures to a folder on my computer using Nikon Transfer (Copiere imagini într-un dosar pe computerul meu cu Nikon Transfer), iar programul Nikon Transfer se va deschide. Pentru a evita acest dialog pe viitor, bifaţi Always do this for this device (Se efectuează întotdeauna pentru acest dispozitiv). Windows XP Atunci când este afişat dialogul de selectare a acţiunii, selectaţi Nikon Transfer Copy pictures to a folder on my computer (Nikon Transfer copiere fotografii într-un dosar de pe computerul meu) şi faceţi clic pe OK. Nikon Transfer se va deschide. Pentru a evita acest dialog în viitor, bifaţi Always use this program for this action. (Utilizaţi mereu acest program pentru această acţiune.). Mac OS X Programul Nikon Transfer va porni automat dacă în caseta de dialog Auto-Launch (Lansare automată) a fost selectată opţiunea Yes (Da) la prima instalare a programului Nikon Transfer.

B

94

Opriţi aparatul foto.

Conectarea cablului USB

• La conectarea cablului USB, conectorii trebuie să fie orientaţi corect. Nu forţaţi când conectaţi cablul USB. Nu trageţi conectorul sub un unghi când deconectaţi cablul USB de la aparatul foto. • Este posibil să nu fie recunoscută conexiunea atunci când aparatul foto este conectat la un computer prin intermediul unui hub USB.


Conectarea la computer

5

Transferaţi imaginile atunci când programul Nikon Transfer a finalizat încărcarea. Faceţi clic pe Start Transfer (Pornire transfer) în Nikon Transfer. În cazul utilizării setării implicite toate imaginile sunt transferate în computer.

În cazul utilizării setărilor implicite ale programului Nikon Transfer, dosarul în care sunt transferate fotografiile se deschide automat la terminarea transferului. Dacă programul ViewNX a fost instalat, atunci ViewNX va porni automat şi imaginile transferate pot fi vizualizate. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea programului Nikon Transfer sau ViewNX, consultaţi informaţiile pentru asistenţă din Nikon Transfer sau ViewNX.

6

Deconectaţi aparatul foto după finalizarea transferului.

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Buton Start Transfer (Pornire transfer)

Opriţi aparatul foto şi deconectaţi cablul USB.

95


Conectarea la computer

D

Utilizarea unui cititor de card

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Imaginile stocate pe cardul de memorie introdus într-un cititor de card sau într-un dispozitiv similar pot fi şi ele transferate pe computer folosind programul Nikon Transfer. • În cazul în care cardul de memorie are o capacitate mai mare de 2 GB sau este compatibil SDHC, dispozitivul respectiv trebuie să accepte aceste caracteristici ale cardului de memorie. • În cazul utilizării setărilor implicite ale programului Nikon Transfer, Nikon Transfer va porni automat dacă un card de memorie este introdus în cititorul de carduri sau într-un dispozitiv similar. Consultaţi pasul 5 din „Transferarea imaginilor de la aparatul foto la un calculator” (A 95) şi transferaţi fotografiile. • Pentru a transfera imaginile stocate în memoria internă a aparatului foto pe computer, acestea trebuie mai întâi copiate pe cardul de memorie utilizând aparatul foto (A 90, 125).

D

Utilizarea operaţiunilor standard ale sistemelor de operare pentru accesarea fişierelor aparatului foto

• Navigaţi la dosarul de pe hard disc în care aţi salvat imaginile şi accesaţi o fotografie cu ajutorul programului de vizualizare furnizat cu sistemul de operare. • Fişierele sunet copiate pe computer pot fi redate utilizând programul QuickTime sau orice alt player audio compatibil WAV.

D

Realizarea imaginilor panoramice folosind Panorama Maker

• Folosiţi o serie de imagini realizate utilizând opţiunea Panorama assist (Asistenţă panoramă) în modul scenă (A 42) pentru a realiza o singură imagine panoramică utilizând Panorama Maker. • Panorama Maker poate fi instalat pe un computer utilizând discul CD Software Suite furnizat. • După ce instalarea s-a finalizat, respectaţi procedura descrisă mai jos pentru a porni Panorama Maker. Windows Alegeţi Start (Pornire)>All Programs (Toate programele)>ArcSoft Panorama Maker 4> Panorama Maker 4. Macintosh Accesaţi Aplicaţii selectând Applications (Aplicaţii) din meniul Go (Salt) şi faceţi dublu clic pe pictograma Panorama Maker 4. • Pentru mai multe informaţii privind Panorama Maker, consultaţi instrucţiunile afişate pe ecran şi informaţiile de asistenţă din programul Panorama Maker.

D

Numele fişierului de imagine şi numele dosarului

Consultaţi „Nume fişier imagine/sunet şi dosar” (A 144) pentru mai multe informaţii.

96


Conectarea la imprimantă Utilizatorii imprimantelor compatibile PictBridge (A 161) pot conecta aparatul foto direct la imprimantă şi pot imprima fotografii fără a utiliza un computer. Fotografiere

Conectarea la imprimantă (A 98)

Imprimarea imaginilor una câte una (A 99)

Imprimarea mai multor imagini (A 100)

Opriţi aparatul foto şi deconectaţi cablul USB

B

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Selectaţi fotografiile pentru imprimare utilizând opţiunea Print set (Set imprimare) (A 103)

Notă asupra sursei de alimentare

Când conectaţi aparatul foto la un computer sau la o imprimantă, folosiţi un acumulator complet încărcat pentru a preveni oprirea neaşteptată a aparatului. Dacă se utilizează adaptorul CA EH-62D (disponibil separat), COOLPIX S230 poate fi încărcat utilizând o priză electrică domestică. Nu utilizaţi alte adaptoare CA, deoarece aceasta va provoca încălzirea sau funcţionarea defectuoasă a aparatului foto.

D

Imprimarea imaginilor

În plus faţă de imprimarea de la imprimanta personală a imaginilor transferate pe un computer şi imprimarea prin conexiune directă între aparatul foto şi imprimantă, sunt disponibile următoarele opţiuni pentru imprimarea imaginilor: • Introduceţi un card de memorie într-o fantă pentru carduri a imprimantei compatibilă cu DPOF • Duceţi cardul de memorie la un laborator foto digital Pentru a imprima cu ajutorul acestor metode, specificaţi fotografiile şi numărul de exemplare dorite, utilizând meniul Print set (Set imprimare) al aparatului foto (A 103).

97


Conectarea la imprimantă

Conectarea aparatului foto şi a imprimantei

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

1

Opriţi aparatul foto.

2

Porniţi imprimanta. Verificaţi setările imprimantei.

3

Conectaţi aparatul foto la imprimantă utilizând cablul USB furnizat.

4

Porniţi aparatul foto. Când conexiunea este realizată corect, ecranul de pornire PictBridge 1 se va afişa pe monitorul aparatului foto. Apoi se va afişa ecranul de imprimare selecţie 2.

1

2

Print selection

15/05/2009 4 4

B 98

Conectarea cablului USB

La conectarea cablului USB, conectorii trebuie să fie orientaţi corespunzător. Nu forţaţi când conectaţi cablul USB. Nu trageţi conectorul sub un unghi când deconectaţi cablul USB de la aparatul foto.


Conectarea la imprimantă

Imprimarea imaginilor una câte una După conectarea corectă a aparatului foto la imprimantă (A 98), imprimaţi fotografiile urmând procedura de mai jos.

1

Atingeţi R sau S pentru a alege fotografia dorită, apoi atingeţi g.

Print selection

15/05/2009 4 4

2

Atingeţi Copies (Copii).

PictBridge Start print

Copies Paper size

3

Atingeţi numărul dorit de exemplare.

Copies

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Atingeţi B sau rotiţi butonul de zoom la f (h) pentru a trece la afişajul cu 12 miniaturi. Atingeţi Q sau rotiţi butonul de zoom spre g (i) pentru a trece la redarea cadru întreg.

0

4

Atingeţi Paper size (Dimensiune hârtie).

PictBridge Start Print

Copies Paper size

5

Atingeţi Paper size (Dimensiune hârtie) dorit. Pentru a specifica dimensiunea hârtiei utilizând setările imprimantei, alegeţi Default (Implicită) în meniul pentru dimensiunea hârtiei.

Paper size Default 3.5 × 5 in. 5 × 7 in. 100 × 150 mm

99


Conectarea la imprimantă

6

Atingeţi Start print (Iniţiere imprimare).

PictBridge Start print

Copies Paper size

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

7

Porneşte imprimarea. Când imprimarea este finalizată, afişajul monitorului revine la ecranul de selectare imprimare (pasul 1).

Printing 002 / 004

Pentru a anula înainte de imprimarea tuturor copiilor, atingeţi Cancel (anulare).

Cancel

Copie curentă/ număr total de copii

Imprimarea mai multor imagini După conectarea corectă a aparatului foto la imprimantă (A 98), imprimaţi fotografiile urmând procedura de mai jos.

1

Când este afişat ecranul de selectare imprimare, atingeţi D.

Print selection

Se afişează meniul de imprimare.

15/05/2009 4 4

2

Atingeţi Paper size (Dimensiune hârtie). Pentru a ieşi din meniul de imprimare, atingeţi f.

Print menu Print selection Print all images DPOF printing Paper size

3

Atingeţi Paper size (Dimensiune hârtie) dorit. Pentru a specifica dimensiunea hârtiei utilizând setările imprimantei, alegeţi Default (Implicită) în meniul pentru dimensiunea hârtiei.

Paper size Default 3.5 × 5 in. 5 × 7 in. 100 × 150 mm

100


Conectarea la imprimantă

4

Atingeţi Print selection (Imprimare selecţie), Print all images (Imprimarea tuturor fotografiilor) sau DPOF printing (Imprimare DPOF).

Print menu Print selection Print all images DPOF printing Paper size

Alegeţi fotografiile de imprimat (până la 99) şi numărul de copii pentru fiecare dintre ele (până la nouă). Atingeţi fotografia pe care doriţi să o imprimaţi şi atingeţi V sau U pentru a alege numărul de copii pentru fiecare fotografie. Fotografiile selectate pentru imprimare pot fi recunoscute după pictograma bifă (y) şi numărul indicând numărul de copii de imprimat. Bifa nu va fi afişată pentru imaginile pentru care nu a fost specificat numărul de copii şi acestea nu vor fi imprimate. Atingeţi Q sau rotiţi butonul de zoom spre g (i) pentru a reveni la redarea cadru întreg. Atingeţi B sau rotiţi butonul de zoom la f (h) pentru a reveni la afişajul cu 12 miniaturi. Apăsaţi g când setarea este completă. Se va afişa meniul indicat în partea dreaptă. Pentru imprimare, atingeţi Start print (Iniţiere imprimare). Atingeţi H pentru a reveni la meniul imprimare.

Print selection

1

1

1

15/05/2009 1 10

Print selection

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Print selection (Imprimare selecţie)

010 prints

Start print Cancel

Print all images (Imprimarea tuturor fotografiilor) Toate imaginile stocate în memoria internă sau pe cardul de memorie sunt imprimate una câte una. Se va afişa meniul indicat în partea dreaptă. Pentru imprimare, atingeţi Start print (Iniţiere imprimare). Atingeţi H pentru a reveni la meniul imprimare.

Print all images 012 prints

Start print Cancel

101


Conectarea la imprimantă DPOF printing (Imprimare DPOF) Imprimaţi imaginile pentru care a fost creată o ordine de imprimare în Print set (Set imprimare) (A 103). • Se va afişa meniul indicat în partea dreaptă. • Pentru imprimare, atingeţi Start print (Iniţiere imprimare). • Atingeţi H pentru a reveni la meniul imprimare. Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

• Pentru a vizualiza ordinea curentă de imprimare, atingeţi View images (Vizualizare imagini). Pentru a imprima fotografiile, atingeţi I.

010 prints

Start print View images

View images

1

1

1

15/05/2009 1 10

5

Porneşte imprimarea. Când imprimarea este finalizată, afişajul monitorului revine la meniul de imprimare (pasul 2). Pentru a anula înainte de imprimarea tuturor copiilor, atingeţi Cancel (anulare).

Printing 002 / 004 Cancel

Copie curentă/ număr total de copii

C

102

DPOF printing

Paper size (Dimensiune hârtie)

Aparatul foto acceptă următoarele dimensiuni de hârtie: Default (Implicită) (dimensiunea implicită de hârtie pentru imprimanta curentă), 3,5×5 in., 5×7 in., 100×150 mm, 4×6 in., 8×10 in., Letter, A3 şi A4. Se vor afişa doar formatele acceptate de imprimanta curentă. Pentru a specifica dimensiunea hârtiei utilizând setările imprimantei, alegeţi Default (Implicită) în meniul pentru dimensiunea hârtiei.


Crearea unei comenzi de imprimare DPOF: Print set (Set imprimare) Opţiunea Print set (Set imprimare) din meniul de redare este utilizată pentru a crea „ordine de imprimare” digitale pentru imprimare pe dispozitive compatibile DPOF (A 161). Când aparatul foto este conectat la un dispozitiv compatibil PictBridge, fotografiile pot fi imprimate de la imprimantă în conformitate cu ordinea de imprimare DPOF realizată pentru fotografiile de pe cardul de memorie. Dacă scoateţi cardul de memorie din aparatul foto, puteţi crea ordine de imprimare DPOF pentru fotografiile din memoria internă şi puteţi imprima fotografiile conform ordinelor de imprimare DPOF.

Atingeţi F în modul redare. Se afişează meniul de redare.

15/05/2009 15:30 0 0 0 4 . JPG

4/

2

4

Atingeţi Print set (Set imprimare). Print set Slide show Delete Protect

3

Atingeţi Select images (Selectare fotografii).

Print set

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

1

Select images Delete print set

4

Alegeţi fotografiile de imprimat (până la 99) şi numărul de copii pentru fiecare dintre ele (până la nouă).

Print selection

1

1

1

Atingeţi fotografia pe care doriţi să o imprimaţi şi atingeţi V sau U pentru a alege numărul de copii pentru fiecare fotografie. 15/05/2009 1 10 Fotografiile selectate pentru imprimare pot fi recunoscute după pictograma bifă (y) şi numărul indicând numărul de copii de imprimat. Bifa nu va fi afişată pentru imaginile pentru care nu a fost specificat numărul de copii şi acestea nu vor fi imprimate. Atingeţi Q sau rotiţi butonul de zoom spre g (i) pentru a reveni la redarea cadru întreg. Atingeţi B sau rotiţi butonul de zoom la f (h) pentru a reveni la afişajul cu 12 miniaturi. Apăsaţi g când setarea este completă.

103


Crearea unei comenzi de imprimare DPOF: Print set (Set imprimare)

5

Decideţi dacă doriţi sau nu să imprimaţi data de fotografiere şi informaţiile despre fotografie. Atingeţi Date (Dată) pentru a imprima data fotografierii pe toate fotografiile din ordinul de imprimare. Atingeţi Info (Informaţii) pentru a imprima informaţiile despre fotografie (viteză de declanşare şi diafragmă) pe toate fotografiile din ordinul de imprimare.

Print set

Date Info

Atingeţi g pentru a finaliza ordinul de imprimare şi a ieşi. Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Imaginile selectate pentru imprimare sunt recunoscute prin pictograma w afişată odată cu redarea.

15/05/2009 15:30 0 0 0 4 . JPG

4/

B

4

Note privind imprimarea datei fotografierii şi informaţia despre fotografie

Atunci când sunt activate opţiunile Date (Dată) şi Info (Informaţii) în meniul Print set (Set imprimare), pe fotografii sunt imprimate date fotografierii şi informaţii despre fotografie dacă se utilizează o imprimantă compatibilă DPOF (A 161) care acceptă imprimarea datei de fotografiere şi a informaţiilor despre fotografie. • Informaţiile despre fotografie nu pot fi imprimate atunci când aparatul foto este conectat direct la o imprimantă prin intermediul cablului USB furnizat, la imprimarea DPOF (A 102). • Date (Dată) şi Info (Informaţii) sunt reiniţializate de fiecare dată când este afişat meniul de stare imprimare.

C

Ştergerea tuturor comenzilor de imprimare

Selectaţi Delete print set (Ştergere set imprimare) în pasul 3. Ordinele de imprimare pentru toate imaginile vor fi şterse.

C

Notă privind opţiunea dată set imprimare

Când este activată opţiunea DPOF, şi dacă opţiunea Date (Dată) este activată în meniul Print set (Set imprimare), data şi ora imprimate pe fotografii sunt cele înregistrate la realizarea fotografiei. Data şi ora imprimate cu această opţiune nu sunt afectate când setarea datei şi orei aparatului foto este modificată din meniul setare după realizarea fotografiilor. 15.05.2009

D

104

Date Imprint (Imprimare dată)

Atunci când se imprimă pe imagini data şi ora înregistrării utilizând opţiunea Date imprint (Imprimare dată) (A 133) din meniul de setare, imaginile cu data şi ora imprimate pe ele pot fi imprimate de alte imprimante ce nu prevăd funcţia de imprimare a datei şi a orei pe imagini. Se va imprima numai data cu opţiunea Date imprint (Imprimare dată), chiar dacă este activată funcţia Print set (Set imprimare), fiind selectată opţiunea Date (Dată) în ecranul set imprimare.


Crearea unei comenzi de imprimare DPOF: Print set (Set imprimare)

Creaţi ordinele de imprimare după dată, categorie sau dosar Creaţi ordinele de imprimare după data fotografierii sau categorie (maximum 99 de fotografii, 9 exemplare pentru fiecare).

1

Atingeţi F în ecranul listare după dată (A 68), în ecranul listă de categorii (A 71) sau în ecranul listă cu dosare favorite (A 78).

2

15/05/2009

4

10/05/2009

2

09/05/2009

3

Others

Atingeţi Print set (Set imprimare). Se afişează meniul set imprimare.

Print set Delete

3

Atingeţi data, categoria sau dosarul favorit. Dacă a fost selectată o dară: treceţi la pasul 4.

Print set

15/05/2009

4

10/05/2009

2

09/05/2009

3

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Atingeţi F în ecranul listare după dată pentru a afişa meniul listare după dată. Atingeţi F în ecranul listă de categorii pentru a afişa meniul sortare automată. Atingeţi F în ecranul cu lista dosarelor favorite pentru a afişa meniul fotografii favorite.

List by date

Others

Dacă a fost selectată o categorie sau un dosar: • Atingeţi U sau V pentru a specifica numărul de exemplare. • Categoria sau dosarul favorit(ă) selectat(ă) pentru imprimare poate fi recunoscut(ă) după numărul care indică numărul de copii de imprimat. Atingeţi V până când numărul nu mai este afişat pentru a anula selecţia pentru categoria sau dosarul favorit selectat. • Treceţi la pasul 5 după ce toate setările definite pentru ordinele de imprimare au fost aplicate.

Print set

105


Crearea unei comenzi de imprimare DPOF: Print set (Set imprimare)

4

Atingeţi numărul dorit de exemplare. Pe ecranul monitorului este afişat din nou ecranul set imprimare. Numărul de exemplare corespunzător datei specificate este afişat. Atingeţi 0 pentru a anula data selectată. Pentru a crea ordine de imprimare pentru alte date, repetaţi paşii 3 şi 4. Treceţi la pasul 5 după ce toate setările definite pentru ordinele de imprimare au fost aplicate.

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Print set

15/05/2009

4

10/05/2009

2

09/05/2009

3

Others

6

Decideţi dacă doriţi sau nu să imprimaţi data de fotografiere şi informaţiile despre fotografie. Atingeţi Date (Dată) pentru a imprima data fotografierii pe toate fotografiile din ordinul de imprimare. Atingeţi Info (Informaţii) pentru a imprima informaţiile despre fotografie (viteză de declanşare şi diafragmă) pe toate fotografiile din ordinul de imprimare.

Print set

Date Info

Atingeţi g pentru a finaliza ordinul de imprimare şi a ieşi.

B

106

Atingeţi I.

Copies

Print Set (Set imprimare)

Dacă fotografiile, altele decât cele fotografiate în data selectată sau cele sortate pe categorii sau dosare altele decât cele specificate, au fost marcate pentru imprimare, pe ecran va fi afişată caseta de confirmare Save print marking for other dates? (Salvare marcaje imprimare pentru alte date?) sau Save print marking for other images? (Salvare marcaje imprimare pentru alte imagini?). • Atingeţi Yes (Da) pentru a adăuga imaginile marcate anterior la setul de imprimare curent. • Atingeţi No (Nu) pentru a elimina marcajele de imprimare de la imaginile marcate anterior.


Meniurile fotografiere, redare şi setare

Opţiuni de fotografiere: Meniul fotografiere Meniul fotografiere include următoarele opţiuni. Image mode (Mod imagine)*

A 108

Selectează calitatea şi dimensiunea imaginii. A 110

White balance (Balans de alb) Adaptaţi balansul de alb la sursa de lumină.

A 112

Exp. +/– (Compensare expunere) Modificaţi expunerea pentru a lumina sau a întuneca fotografiile.

A 113

Continuous (Continuu) Modificaţi setările pentru Continuu sau BSS (selector cea mai bună fotografiere).

A 115

ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) Controlaţi sensibilitatea aparatului foto la lumină.

A 116

AF area mode (Mod zonă AF)

A 119

Distortion control (Control distorsiune) Remediaţi distorsiunea.

* Setările pentru Image mode (Mod imagine) pot fi disponibile şi din alte meniuri de fotografiere (cu excepţia meniului film).

Afişarea meniului fotografiere Intraţi în modul A (automat) (A 24). Pentru a afişa meniul fotografiere atingeţi F.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Alegeţi unde focalizează aparatul foto.

Image mode White balance Exp. +/18

Continuous

Pentru a ieşi din meniul de fotografiere, atingeţi f.

B

Funcţii care nu pot fi aplicate simultan

Unele funcţii nu pot fi activate în combinaţie cu altele (A 120).

107


Opţiuni de fotografiere: Meniul fotografiere

Image Mode (Mod imagine) Setaţi pe A (automat) M F (Meniu fotografiere) M Image mode (Mod imagine)

Alegeţi un mod imagine care reprezintă o combinaţie între formatul de imagine şi calitatea imaginii (compresie), în funcţie de modul în care intenţionaţi să utilizaţi fotografia şi de capacitatea memoriei interne sau a cardului de memorie. Cu cât imaginea este mai mare, cu atât mai mare este dimensiunea la care poate fi imprimată sau afişată fără a prezenta o „granulaţie” vizibilă, limitând numărul de fotografii care pot fi înregistrate.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Opţiune

Dimensiune (pixeli)

Descriere

h

High (Ridicată) (3648P)

3.648 × 2.736

Cea mai ridicată calitate, potrivită pentru măriri sau imprimări de calitate înaltă. Nivelul de compresie este aproximativ 1:4.

i

Normal (3648) (setare implicită)

3.648 × 2.736

L

Normal (2592)

2.592 ×1.944

M

Normal (2048)

2.048 × 1.536

N

PC screen (Ecran PC) (1024)

O

TV screen (Ecran TV) (640)

P

16:9 (3584)

1.024 × 768

640 × 480

3.584 × 2.016

Cea mai bună alegere în majoritatea situaţiilor. Nivelul de compresie este aproximativ 1:8. Dimensiunea mai redusă permite stocarea mai multor imagini. Nivelul de compresie este aproximativ 1:8. Potrivită pentru afişarea pe monitorul computerului. Nivelul de compresie este aproximativ 1:8. Potrivită pentru afişarea pe întregul ecran al unui televizor sau pentru distribuirea prin e-mail. Nivelul de compresie este aproximativ 1:8. Pot fi efectuate fotografii cu un format de imagine de 16:9. Nivelul de compresie este aproximativ 1:8.

Pictograma pentru setarea curentă este afişată în monitor în modurile fotografiere şi redare (A 9, 10).

C 108

Image Mode (Mod imagine)

Schimbările făcute acestei setări se aplică tuturor modurilor de fotografiere (cu excepţia meniului film).


Opţiuni de fotografiere: Meniul fotografiere

C

Numărul de expuneri rămase

Tabelul următor listează numărul aproximativ de fotografii care pot fi stocate în memoria internă şi pe un card de memorie de 512 MB. Reţineţi că numărul de fotografii care pot fi stocate va varia în funcţie de compoziţia fotografiei (datorită compresiei JPEG). În plus, acest număr poate diferi în funcţie de marca respectivului card de memorie, chiar şi în cazul în care capacitatea cardului de memorie este aceeaşi.

Memorie internă (aprox. 44 MB)

Card de memorie1 (512 MB)

Dimensiune imprimare2 (cm)

h

High (Ridicată) (3648P)

9

95

31 × 23

i

Normal (3648)

18

190

31 × 23

L

Normal (2592)

35

375

22 × 16,5

M

Normal (2048)

55

590

17 × 13

N

PC screen (Ecran PC) (1024)

188

2010

9×7

O

TV screen (Ecran TV) (640)

353

3775

5×4

P

16:9 (3584)

25

265

30 × 17

Dacă numărul de expuneri rămase este de 10.000 sau mai mare, numărul de expuneri rămase indică „9999”. 2 Toate cifrele sunt aproximative. Dimensiune de imprimare la o rezoluţie rezultată de 300 dpi. Dimensiunile de imprimare sunt calculate prin împărţirea numărului de pixeli la rezoluţia de imprimantei (dpi) şi înmulţirea cu 2,54 cm. Cu toate acestea, la aceeaşi dimensiune a imaginii, fotografiile imprimate la rezoluţii mai mari vor fi imprimate cu dimensiuni mai mici decât cea indicată, iar cele imprimate la rezoluţii mai mici vor fi imprimate la dimensiuni mai mari decât cea indicată.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

1

Setare

109


Opţiuni de fotografiere: Meniul fotografiere

White Balance (Balans de alb) Selectaţi A (automat) M F (Meniu fotografiere) M White balance (Balans de alb)

Culoarea luminii reflectate de un obiect variază în funcţie de culoarea sursei de lumină. Creierul uman se poate adapta modificărilor de culoare ale sursei de lumină, rezultatul fiind că obiectele albe apar albe fie că sunt observate în umbră, lumină directă a soarelui sau în lumină incandescentă. Aparatele foto digitale pot mima această reglare prin procesarea imaginilor conform culorii sursei de lumină. Această operaţie este cunoscută ca „white balance (balans de alb)”. Pentru culori naturale, alegeţi, înainte de fotografiere, o setare a balansului de alb care să se potrivească cu sursa de lumină. Deşi setarea implicită, Auto (Automat), poate fi utilizată pentru cele mai multe tipuri de iluminare, puteţi aplica setarea balans de alb adecvată unei anumite surse de lumină pentru a obţine cele mai reuşite rezultate. Meniurile fotografiere, redare şi setare

a

Auto (Automat) (setare implicită) Balans de alb reglat automat pentru adaptarea la condiţiile de iluminare. Cea mai bună alegere în majoritatea situaţiilor.

b

Preset manual (Presetare manuală) Obiecte colorate neutru utilizate ca referinţă pentru a seta balansul de alb în condiţii de iluminare neobişnuită. Consultaţi „Preset Manual (Presetare manuală)” pentru mai multe informaţii (A 111).

c

Daylight (Lumină zi) Balans de alb reglat pentru lumina directă a soarelui.

d

Incandescent Utilizaţi pentru iluminare incandescentă.

e

Fluorescent Utilizaţi pentru cele mai multe tipuri de iluminare fluorescentă.

f

Cloudy (Noros) Utilizaţi la fotografierea în condiţii de cer înnorat.

g

Flash (Bliţ) Utilizaţi cu mod bliţ.

Efectele opţiunii selectate pot fi previzualizate în monitor. Pictograma pentru setarea curentă este afişată în monitor pentru alte setări decât Auto (Automat) (A 9).

B 110

Flash Mode (Mod bliţ)

Pentru setări ale balansului de alb altele decât Auto (Automat) sau Flash (Bliţ), opriţi bliţul (W) (A 32).


Opţiuni de fotografiere: Meniul fotografiere

Preset Manual (Presetare manuală) Presetarea manuală este utilizată în cazul surselor de lumină mixte sau pentru a compensa sursele de lumină în culori intense (de exemplu, pentru a efectua fotografii sub o lampă cu o tentă roşiatică ca şi cum ar fi fost efectuate în lumină albă).

1

Plasaţi un obiect de referinţă alb sau gri sub sursa de iluminare care va fi utilizată în timpul fotografierii.

2

Atingeţi b Preset manual (Presetare manuală) din meniul balans de alb. Aparatul foto măreşte.

White balance Auto Preset manual Daylight Incandescent

Încadraţi obiectul de referinţă pe monitor.

Preset manual

Pentru a aplica ultima valoare măsurată pentru presetare manuală, atingeţi Cancel (Anulare). Cancel Measure

4

Atingeţi Measure (Măsurare) pentru a măsura o valoare pentru presetarea manuală. Declanşatorul este eliberat şi noua valoare pentru balansul de alb este setată. Nu sunt înregistrate fotografii.

Preset manual

Meniurile fotografiere, redare şi setare

3

Cancel Measure

B

Note privind Preset Manual (Presetare manuală)

Indiferent de modul bliţ selectat, bliţul nu se va declanşa când aparatul foto măsoară o valoare la pasul 4. Deci, dacă se foloseşte bliţul nu se poate măsura o valoare pentru balansul de alb.

111


Opţiuni de fotografiere: Meniul fotografiere

Exp. +/– (Compensare expunere) Selectaţi A (automat) M F (Meniu fotografiere) M Exp. +/– (compensare expunere)

Compensarea expunerii este utilizată pentru a modifica Exp. +/ _ expunerea de la valoarea sugerată de aparatul foto pentru ca fotografiile să fie mai strălucitoare sau mai întunecate. • Când subiectul este prea întunecat: atingeţi U pentru a regla compensarea expunerii la „+”. • Când subiectul este prea strălucitor: atingeţi V pentru a regla compensarea expunerii la „–”. • Compensarea expunerii poate fi setată la valori între -2,0 şi +2,0 EV. Pentru setări diferite de 0.0, indicatorul pentru setarea curentă este afişată pe monitor (A 9). Meniurile fotografiere, redare şi setare

C

Valoare compensare expunere

Valoarea compensării expunerii aplicată în modul A (automat) este stocată în memoria aparatului foto chiar dacă acesta este închisă şi reaplicată data următoare când este selectat modul A (automat). Valoarea compensării expunerii aplicată în orice mod scenă sau mod zâmbet revine la 0.0 de fiecare dată când este selectat un alt mod fotografiere sau când aparatul foto este oprit.

D

112

Utilizarea compensării expunerii

Aparatul foto tinde spre o expunere scăzută când cadrul este dominat de obiecte iluminate strălucitor şi spre a mări expunerea când cadrul este preponderent întunecat. De aceea, compensarea pozitivă poate fi necesară pentru a capta strălucirea obiectelor puternic iluminate care umplu cadrul (de exemplu întinderi de apă, nisip sau zăpadă iluminate de soare) sau când fundalul este mai strălucitor decât subiectul principal. Compensarea negativă poate fi necesară când zone mari ale cadrului conţin obiecte foarte întunecate (de exemplu un grup de frunze verzi întunecate) sau când fundalul este mai întunecat decât subiectul principal.


Opţiuni de fotografiere: Meniul fotografiere

Continuous (Continuu) Selectaţi A (automat) M F (Meniu fotografiere) M Continuous (Continuu)

Modificaţi setările pentru Continuu sau BSS (selector cea mai bună fotografiere). Bliţul va fi dezactivat pentru Continuu, BSS sau Declanşare multiplă 16, iar Focalizarea, expunerea şi balansul de alb sunt fixate la valorile definite pentru prima fotografie din fiecare serie. U

Single (Simplu) (setare implicită) Se efectuează o fotografie de fiecare dată când este apăsat declanşatorul.

V

Continuous (Continuu) În timp ce butonul de declanşare este ţinut apăsat complet, sunt făcute până la 6 fotografii cu o viteză de aproximativ 1,2 cadre pe secundă (fps) când pentru Image mode (Mod imagine) este setată opţiunea i Normal (3648).

D

BSS (Selector cea mai bună fotografiere)

W

Multi-shot (Declanşare multiplă) 16 De fiecare dată când este apăsat declanşatorul, aparatul foto efectuează 16 fotografii la o viteză de aproximativ 7 cadre pe secundă şi le aranjează într-o singură fotografie când pentru Image mode (Mod imagine) este selectată opţiunea L Normal (2592). Zoomul digital nu este disponibil. ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) (A 115) este fixată la Auto (Automată).

X

Intvl timer shooting (Fotografiere cu temporizator)

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Se recomandă folosirea „selectorului celei mai bune fotografiie” când se fotografiază cu bliţ oprit, folosind zoomul sau în alte situaţii când mişcări întâmplătoare pot duce la fotografii neclare. Când BSS este activat, aparatul foto face până la zece fotografii când butonul de declanşare este complet apăsat. Fotografiile cele mai reuşite din serie sunt selectate şi salvate automat.

Aparatul foto realizează fotografii automat la intervalul specificat (A 114).

Pentru setări diferite de Single (Simplu), indicatorul pentru setarea curentă este afişată pe monitor (A 9).

B

Notă privind fotografierea continuă

Viteza maximă a cadrelor în fotografierea continuă poate oscila în funcţie de setările modului de imagine şi de cardul de memorie utilizat.

B

Notă privind Declanşare multiplă 16

Dacă, în timpul fotografierii cu opţiunea Multi-shot (Declanşare multiplă) 16, sunt surprinse obiecte strălucitoare, precum soarele sau lumini electrice, pe imaginile înregistrate ar putea apărea dungi verticale de lumină. Vă recomandăm să evitaţi să surprindeţi obiecte strălucitoare în timpul fotografierii cu opţiunea Multi-shot (Declanşare multiplă) 16.

B

Note privind BSS

Este posibil ca BSS să nu producă cele mai reuşite rezultate dacă subiectul se mişcă sau în cazul în care compoziţia se modifică în timp ce declanşatorul este apăsat la maxim.

113


Opţiuni de fotografiere: Meniul fotografiere

Fotografiere cu temporizator Aparatul foto face fotografii automat la intervale specificate. Alegeţi un interval de 30 s, 1 min, 5 min sau 10 min.

1

2

Atingeţi Intvl timer shooting (Fotografiere cu temporizator) din meniul Continuous (continuu).

Atingeţi intervalul dintre fotografieri.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Numărul maxim de fotografii variază în funcţie de intervalul specificat. 30 s: până la 600 fotografii 1 min: până la 300 fotografii 5 min: până la 60 fotografii 10 min: până la 30 fotografii

3

Continuous Intvl timer shooting

Set interval time 30 s 1 min 5 min 10 min

Pentru a ieşi din meniu, atingeţi f. Aparatul revine la modul fotografiere.

4

Apăsaţi butonul de declanşare la maxim pentru a face prima fotografie şi activaţi fotografierea cu temporizator. Monitorul se opreşte, iar indicatorul luminos de alimentare clipeşte între fotografieri. Monitorul porneşte automat chiar înainte de următoarea fotografiere.

5

18

Apăsaţi din nou butonul de declanşare până la capăt pentru a opri înregistrarea. Înregistrarea se va opri automat dacă spaţiul din memoria internă sau din cardul de memorie se epuizează sau după realizarea numărului maxim de fotografii.

B

Note privind sursa de alimentare

• Pentru a preveni oprirea neaşteptată a aparatului în timpul înregistrării, folosiţi un acumulator complet încărcat. • Dacă se utilizează adaptorul CA EH-62D (disponibil separat), COOLPIX S230 poate fi încărcat utilizând o priză electrică domestică. Nu utilizaţi alte adaptoare CA, deoarece aceasta va provoca încălzirea sau funcţionarea defectuoasă a aparatului foto.

D 114

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume fişier imagine/sunet şi dosar” (A 144) pentru mai multe informaţii.


Opţiuni de fotografiere: Meniul fotografiere

ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) Selectaţi A (automat) M F (Meniu fotografiere) M ISO sensitivity (Sensibilitate ISO)

Sensibilitatea este o măsură a rapidităţii cu care aparatul foto reacţionează la lumină. Cu cât sensibilitatea este mai ridicată, cu atât mai puţină lumină va fi necesară pentru a efectua expunerea. Deşi un nivel ridicat ISO este potrivit pentru fotografierea subiectelor în acţiune sau în cazul unei lumini slabe, sensibilitatea ridicată este asociată adesea cu „zgomotul” - pixeli strălucitori coloraţi dispuşi la întâmplare, concentraţi în secţiunile întunecate ale imaginii. Auto (Automat) (setare implicită) În condiţii normale, sensibilitatea este ISO 80; când lumina este slabă, aparatul foto compensează acest lucru prin creşterea sensibilităţii la ISO până la o valoare maximă de 800.

Sensibilitatea ISO este reglată automat în intervalul dintre 80 şi 1600, în funcţie de luminozitatea scenei. 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 2000 Sensibilitatea va fi blocată la valoarea specificată.

• Motion detection (Detecţie mişcare) (A 134) nu funcţionează atunci când este selectată orice opţiune în afară de Auto (Automat). Pe monitor sunt afişate setările curente (A 9). Dacă este selectat Auto (Automat), iar sensibilitatea este peste nivelul ISO 80, se va afişa pictograma E (A 33). Dacă opţiunea High ISO auto (Creştere ISO automat) este selectată, pe ecran este afişat simbolul u.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

High ISO auto (Creştere ISO automat)

115


Opţiuni de fotografiere: Meniul fotografiere

AF Area Mode (Mod zonă AF) Selectaţi A (automat) M F (Meniu fotografiere) M AF area mode (Mod zonă AF)

Utilizaţi această opţiune pentru a determina unde focalizează aparatul foto. Când zoomul digital este activat, zona de focalizare va fi situată pe centrul ecranului indiferent de setările utilizate. z

Face priority (Prioritate faţă) (setare implicită)

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Când aparatul foto recunoaşte o faţă orientată spre aparat, va focaliza pe acea faţă. Consultaţi „Face Priority (Prioritate faţă)” (A 118) pentru mai multe informaţii. Când aparatul foto detectează mai mult de o faţă, se va focaliza pe faţa cea mai apropiată de aparatul foto. Când fotografiaţi alte obiecte decât persoane sau când încadraţi un chip care nu este recunoscut, modul AF area mode (Mod zonă AF) se va comuta în Auto (Automat), iar aparatul foto va selecta automat zona de focalizare (una din nouă) ce conţine subiectul cel mai apropiat de aparatul foto. w

18

Auto (Automat) Aparatul foto selectează automat zona focus (una din nouă) ce conţine subiectul cel mai apropiat de aparat. Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate pentru a activa zona de focalizare. Zona de focalizare selectată de aparatul foto este afişată în monitor atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. 18

Zone focalizare y

Center (Centru) Aparatul focalizează pe subiectul din centrul cadrului. Zona de focalizare centrală este afişată întotdeauna.

18

Zonă focalizare

116


Opţiuni de fotografiere: Meniul fotografiere

D

Blocarea focalizării

Pentru a focaliza pe subiecţi care nu se află în centrul imaginii când Center (Centru) este selectat pentru AF area mode (Mod zonă AF), folosiţi funcţia de blocare a focalizării aşa cum este descrisă mai jos. 1 Poziţionaţi subiectul în centrul cadrului.

18

2 Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate. • Asiguraţi-vă că zona de focalizare este verde. • Focalizarea şi expunerea sunt blocate. 1/125

F3.1

3 Ţineţi apăsat în continuare butonul de declanşare până la

1/125

4 Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a fotografia.

D

Mai multe informaţii

Consultaţi „Focalizarea automată” (A 29) pentru mai multe informaţii.

F3.1

Meniurile fotografiere, redare şi setare

jumătate şi recompuneţi fotografia. • Asiguraţi-vă că distanţa dintre aparatul foto şi subiect nu se schimbă.

117


Opţiuni de fotografiere: Meniul fotografiere

Face Priority (Prioritate faţă) Aparatul foto va detecta în mod automat o faţă îndreptată către aparat şi va focaliza pe aceasta. Funcţia prioritate faţă este activată când Face priority (Prioritate faţă) (setare implicită) este selectată pentru AF area mode (Mod zonă AF) (A 116), când fotografierea se realizează în modul scenă Scene auto selector (Selector automat scene) (A 37), Portrait (Portret) (A 37) sau Night portrait (Portret de noapte) (A 38), sau când fotografierea se realizează în modul zâmbet (A 50).

1

Încadraţi o fotografie. Când aparatul foto recunoaşte o faţă orientată spre aparatul foto, aceasta este încadrată cu o margine galbenă dublă.

18

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Când aparatul foto detectează mai mult de o faţă, operarea variază în funcţie de modul fotografiere, după cum urmează. Mod fotografiere Mod A (automat) (Prioritate faţă) Mod scenă: Scene auto selector (Selector automat scene), Portrait (Portret), Night portrait (Portret de noapte) Mod zâmbet

Feţe încadrate de o margine dublă

Numărul de feţe ce pot fi detectate

Faţa cea mai apropiată de aparatul foto * Celelalte feţe sunt încadrate de o singură margine.

Până la 12

Faţa cea mai apropiată de centrul cadrului * Celelalte feţe sunt încadrate de o singură margine.

Până la 3

Aparatul foto focalizează pe faţa încadrată de marginea dublă. Pentru a selecta o altă figură pentru focalizare, atingeţi o figură încadrată de o margine simplă. Marginea care încadrează figura selectată se va transforma în margine dublă.

2

118

Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate. Focalizarea se va face pe faţa încadrată de marginea dublă. Marginea dublă va străluci în culoarea verde când focalizarea este blocată. Când aparatul foto nu poate focaliza, marginea dublă va clipi. Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate şi focalizaţi. Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a fotografia. Nu trebuie să apăsaţi până la jumătate butonul de declanşare în modul zâmbet. Dacă aparatul foto detectează faţa zâmbitoare, declanşatorul este eliberat automat (A 50).

1/125

F3.1


Opţiuni de fotografiere: Meniul fotografiere

B

Note privind Prioritate faţă

Distortion Control (Control distorsiune) Selectaţi A (automat) M F (Meniu fotografiere) M Distortion control (Control distorsiune)

Specificaţi dacă se va corecta sau nu distorsiunea. Activarea controlului de distorsiune va reduce dimensiunea cadrului. On (Activat)

Meniurile fotografiere, redare şi setare

• În Face priority (Prioritate faţă), dacă butonul de declanşare este apăsat până la jumătate când nu au fost recunoscute feţe, modul zonă AF va fi setat la Auto (Automat). • Dacă nu este detectată nicio faţă atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate în modul scenă Portrait (Portret) sau Night portrait (Portret de noapte) sau în modul zâmbet, aparatul foto va focaliza pe subiectul din centrul cadrului. • Este posibil ca aparatul foto să nu detecteze feţele în următoarele situaţii: - Când feţele sunt parţial ascunse de ochelari de soare sau alte elemente - Când subiectul nu se uită direct la aparatul foto - Când feţele ocupă prea mult sau prea puţin din cadru • Capacitatea aparatului foto de a detecta feţele depinde de o varietate de factori, inclusiv dacă subiectul se uită sau nu către aparatul foto. • În anumite cazuri rare este posibil ca subiectul să nu fie focalizat, chiar dacă cadrul dublu străluceşte în culoarea verde (A 29). În acest caz, comutaţi la modul A (automat) şi fotografiaţi cu funcţia AF/AE la atingere (A 26) sau setaţi AF area mode (Mod zonă AF) la Center (Centru), refocalizaţi pe alt subiect care se află la aceeaşi distanţă de aparatul foto ca şi subiectul portretului şi utilizaţi blocarea focalizării (A 117). • Atunci când sunt redate imaginile în care a fost detectată o faţă în timpul fotografierii, imaginile vor fi rotite automat pentru afişajul la redare, conform orientării feţei detectate.

Este remediată distorsiunea părţilor îndepărtate ale cadrului. Off (Dezactivat) (setare implicită) Nu este întreprinsă nicio remediere a distorsiunilor.

Pictograma pentru setarea curentă este afişată în monitor pentru alte setări decât Off (Dezactivat) (A 9).

119


Opţiuni de fotografiere: Meniul fotografiere

Funcţii care nu pot fi aplicate simultan Restricţiile se aplică următoarelor setări în modul A (automat). Flash mode (Mod bliţ) Modul bliţ este fixat automat pe W (Dezactivat) atunci când, pentru setarea Continuous (Continuu), este selectat Continuous (Continuu), BSS sau Multi-shot (Declanşare multiplă) 16. Selectarea Single (Simplu) sau Intvl timer shooting (Fotografiere cu temporizare) pentru setarea Continuous (Continuu) restabileşte ultima setare bliţ aplicată. Self-timer (Autodeclanşator) Dacă autodeclanşatorul este activat, va fi realizată doar o singură fotografie atunci când declanşatorul este eliberat, indiferent de setările selectate pentru Continuous (Continuu). Setarea aplicată Continuous (Continuu) este aplicată când fotografia este efectuată sau când autodeclanşatorul este dezactivat. Continuous (Continuu) Meniurile fotografiere, redare şi setare

120

Image mode (Mod imagine) este fixat automat la L Normal (2592) iar ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) este fixată automat la Auto (Automat) atunci când, pentru setarea Continuous (Continuu), este selectat Multi-shot (Declanşare multiplă) 16. Ultimele setări Image mode (Mod imagine) şi ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) aplicate sunt restabilite, atunci când, pentru setarea Continuous (Continuu), este selectată orice altă setare decât Multi-shot (Declanşare multiplă) 16. Distortion control (Control distorsiune) Când Distortion control (Control distorsiune) este setat la On (Activat), setarea Continuous (Continuu) este stabilită automat la Single (Unic). Setarea Continuous (Continuu) nu se modifică nici atunci când opţiunea Distortion control (Control distorsiune) este dezactivată.


Opţiuni de redare: Meniul redare Meniul redare conţine următoarele opţiuni. A 103

Print set (Set imprimare) Selectaţi imaginile de imprimat şi numărul de copii pentru fiecare dintre ele.

A 123

Slide show (Prezentare diapozitive) Vizualizaţi imaginile stocate în memoria internă sau într-un card de memorie într-o prezentare automată de diapozitive.

A 124

Delete (Ştergere) Ştergeţi toate imaginile sau pe cele selectate.

A 124

Protect (Protecţie) Protejaţi imaginile selectate de o ştergere accidentală.

A 125

Rotate image (Rotire imagine) Modificaţi orientarea fotografiilor.

A 125

Copy (Copiere)

Afişarea meniului de redare Intraţi în modul redare apăsând butonul c (A 30). Pentru a afişa meniul de redare atingeţi F. 15/05/2009 15:30 0 0 0 4 . JPG

Print set

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Copiaţi fişierele între cardul de memorie şi memoria internă.

Slide show Delete 4/

4

Protect

Pentru a ieşi din meniul de redare, atingeţi f.

121


Opţiuni de redare: Meniul redare

Selectarea imaginilor Ecranul de selecţie a imaginilor, aşa cum este prezentat în Erase selected images dreapta, va fi afişat împreună cu meniurile următoare: • Meniu redare: Print set (Set imprimare)>Select images (Selectare fotografii) (A 103) 15/05/2009 Delete (Ştergere)>Erase selected 11 11 images (Ştergerea fotografiilor selecţionate) (A 124) Protect (Protecţie) (A 124) Rotate image (Rotire imagine) (A 125) Copy (Copiere)>Selected images (Fotografii selectate) (A 125) • Meniu setare: Welcome screen (Ecran de întâmpinare) (A 129) Meniurile fotografiere, redare şi setare

Respectaţi procedurile descrise mai jos pentru a alege fotografiile.

1

Atingeţi fotografia pe care doriţi să o selectaţi şi atingeţi din nou pentru a o deselecta.

Erase selected images

Poate fi selectată o singură fotografie pentru Rotate image (Rotire imagine) şi Welcome screen (Ecran de întâmpinare). Atingeţi Q sau rotiţi butonul de zoom spre g (i) pentru a reveni la redarea cadru întreg.

15/05/2009 1 11

Atingeţi B sau rotiţi butonul de zoom la f (h) pentru a reveni la afişajul cu 12 miniaturi. Când o fotografie este selectată, o bifă (y) este afişată în colţul din stânga sus al imaginii curente. Când selectaţi imagini pentru Print set (Set imprimare), atingeţi U sau V pentru a regla numărul de copii pentru fiecare fotografie.

2

122

Atingeţi g pentru a confirma selectarea imaginii.


Opţiuni de redare: Meniul redare

Slide Show (Prezentare diapozitive) Apăsaţi butonul c (Mod redare) M F (Meniu redare) M Slide show (Prezentare diapozitive) b

Redaţi automat imaginile stocate în memoria internă sau pe un card de memorie una câte una ca „Prezentare diapozitive”.

1

Atingeţi Start. Pentru a schimba intervalul dintre fotografii, atingeţi Frame intvl (Interval cadru) şi selectaţi intervalul de timp dorit înainte de a selecta Start (Pornire).

Slide show

Pentru a repeta automat prezentarea diapozitivelor, activaţi Loop (Buclă) înainte de a selecta Start (Pornire). Bifa (w) va fi adăugată la opţiunea buclă când este activată.

Loop

Începe prezentare de diapozitive. Atingeţi n pentru a afişa butoanele de comandă şi o pentru a le ascunde. Atingeţi un buton afişat pentru a efectua operaţiunea corespunzătoare. Sunt disponibile următoarele operaţiuni. Pentru

Utilizaţi

Descriere Pauză în redare. Următoarele operaţiuni pot fi realizate cu ajutorul butoanelor de control din partea dreaptă a monitorului în timp ce redarea este întreruptă.

Pauză

Încheiere

B

Q

S

U

Derulare prezentare diapozitive înapoi cu un cadru. Apăsaţi şi menţineţi apăsat U pentru derulare continuă cadru cu cadru înapoi.

V

Avans prezentare diapozitive cu un cadru. Apăsaţi şi menţineţi apăsat V pentru derulare continuă cadru cu cadru înainte.

R

Reluare redare.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

2

Start Frame intvl

Opriţi redarea şi reveniţi în meniul redare.

Note privind Slide Show (Prezentare diapozitive)

• Este afişat doar primul cadrul al filmelor (A 85) incluse în diapozitive. • Chiar dacă este selectat Loop (Buclă), durata maximă de redare pentru diapozitive este 30 minute (A 136).

123


Opţiuni de redare: Meniul redare

Delete (Ştergere) Apăsaţi butonul c (Mod redare) M F (Meniu redare) M Delete (Ştergere) c

Ştergeţi toate imaginile sau pe cele selectate. Erase selected images (Ştergerea fotografiilor selecţionate) Ştergeţi imaginile selectate (A 122). Erase all images (Ştergerea tuturor fotografiilor) Ştergeţi toate imaginile.

B

Note pentru ştergere

• Odată şterse, imaginile nu pot fi recuperate. Transferaţi imaginile importante pe un computer înainte de a le şterge. • Imaginile marcate cu pictograma s sunt protejate şi nu pot fi şterse.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

124

Protect (Protecţie) Apăsaţi butonul c (Mod redare) M F (Meniu redare) M Protect (Protejare) d

Protejaţi imaginile selectate de o ştergere accidentală. Alegeţi fotografii din ecranul de selectare fotografii pentru a aplica opţiunea de protecţie (Selectarea imaginilor ➝ A 122). Cu toate acestea, reţineţi că formatarea memoriei interne a aparatului foto sau a cardului de memorie va şterge permanent fişierele protejate (A 137). Fotografiile protejate pot fi recunoscute după pictograma s (A 11, 52).


Opţiuni de redare: Meniul redare

Rotate Image (Rotire imagine) Apăsaţi butonul c (Mod redare) M F (Meniu redare) M Rotate image (Rotire imagine) f

După fotografiere, setaţi orientarea în care vor fi afişate fotografiile la redare. Puteţi roti imaginile statice cu 90 de grade în sensul orar sau cu 90 în sens antiorar. Fotografiile înregistrate folosind orientarea portret (pe verticală) pot fi rotite cu până la 180 de grade în orice direcţie. Selectaţi o imagine în ecranul de selecţie imagini (A 122). Când este afişat ecranul Rotate image (Rotire imagine), atingeţi selectorul multiplu I sau J pentru a roti imaginea cu 90 de grade. Rotate image

Rotate image

I

Rotate image

J Rotire cu 90 de grade în sens orar

Atingeţi g pentru a regla orientarea afişată şi pentru a salva informaţiile referitoare la orientare împreună cu fotografia.

Copy (Copiere) Apăsaţi butonul c (Mod redare) M F (Meniu redare) M Copy (Copiere) h

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Rotire cu 90 de grade în sens antiorar

Copiaţi imaginile între memoria internă şi un card de memorie.

1

Atingeţi opţiunea dorită din ecranul de copiere. q: Copiaţi imaginile din memoria internă pe un card de memorie.

Copy

r: Copiaţi imaginile cardul de pe cardul de memorie în memoria internă.

125


Opţiuni de redare: Meniul redare

2

Atingeţi opţiunea de copiere dorită. Selected images (Fotografii selectate): Copiaţi imaginile selectate din ecranul de selecţie a imaginilor (A 122). All images (Toate fotografiile): Copiaţi toate imaginile.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

B

Camera to card

Selected images All images

Note privind Copierea imaginilor

• Formatul fişierului fotografiilor care pot fi copiate este JPEG, AVI sau WAV. Imaginile înregistrate în orice alt format nu pot fi copiate. • Dacă notele vocale (A 66) sunt ataşate la imaginile selectate pentru copiere, notele vocale sunt copiate cu imaginile. • Fişierele audio înregistrate cu ajutorul funcţiei Înregistrare voce (A 86) pot fi copiate cu ajutorul opţiunii Copy sound files (Copiere fişiere audio) (A 90) în modul redare audio. • Fotografiile făcute cu altă marcă de aparat foto sau care au fost modificate pe un computer nu pot fi copiate. • Când copiaţi fotografii pentru care sunt activate opţiuni Print set (Set imprimare) (A 103), setările privind setul de imprimare nu vor fi copiate. Cu toate acestea, când copiaţi fotografii pentru care este activată opţiunea Protect (Protejare) (A 124), setarea de protejare va fi copiată. • Fotografiile copiate de pe memoria internă sau de pe cardul de memorie nu pot fi afişate în modul sortare automată (A 71). • Chiar dacă o fotografie adăugată în dosarul de favorite (A 77) este copiată, conţinutul dosarului de favorite nu va fi copiat.

C

Memory contains no images. (În memorie nu există imagini.) Mesaj

Dacă nu există fotografii stocate pe cardul de memorie când este activat modul redare, va fi afişat mesajul Memory contains no images. (În memorie nu există imagini.). Atingeţi F pentru a afişa ecranul cu opţiunea copiere şi copiaţi fotografiile stocate din memoria internă a aparatului foto pe cardul de memorie.

D 126

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume fişier imagine/sunet şi dosar” (A 144) pentru mai multe informaţii.


Setare de bază a aparatului foto: Meniul de setare Meniul setare conţine următoarele opţiuni. Electronic VR (VR electronic)

A 128

Specificaţi setarea pentru reducerea electronică a vibraţiilor pentru imaginile statice. Welcome screen (Ecran de întâmpinare)

A 129

Selectaţi ecranul afişat când aparatul foto este pornit. Date (Dată)

A 130

Setaţi ceasul aparatului foto şi alegeţi fusurile orare locale şi de destinaţie. Monitor settings (Setări monitor)

A 133

Reglaţi setările privind afişarea imaginilor după fotografiere şi luminozitatea monitorului. Date imprint (Imprimare dată)

A 133

Imprimaţi data pe fotografii. Motion detection (Detecţie mişcare)

A 134

Digital zoom (Zoom digital)

A 135

Ajustaţi setările pentru utilizarea zoomului digital. Sound settings (Setări sunet)

A 136

Setări reglare sunet. Auto off (Oprire automată)

A 136

Setaţi ora înainte ca aparatul foto să intre în modul veghe. Format memory (Formatare memorie)/Format card (Formatare card)

A 137

Formataţi memoria internă sau cardul de memorie. Language (Limbă)

A 138

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Reglaţi setarea de detecţie a mişcării pentru a reduce efectele mişcării subiectului şi ale tremuratului aparatului foto atunci când realizaţi imagini statice.

Alegeţi limba pentru afişajul aparatului foto. Video mode (Mod video)

A 138

Reglaţi setările necesare pentru conectarea la televizor. Blink warning (Avertizare clipire)

A 138

Alegeţi dacă să fie sau nu detectate persoanele cu ochii închişi atunci când fotografiaţi cu funcţia prioritate faţă (A 118). Reset all (Reiniţializare totală)

A 139

Restabiliţi setările aparatului foto la valorile implicite. Firmware version (Versiune Firmware)

A 142

Se afişează versiunea firmware a aparatului foto.

127


Setare de bază a aparatului foto: Meniul de setare

Afişarea meniului setare Alegeţi fila z în ecranul de meniuri.

1

Pentru a afişa ecranul meniului atingeţi F.

18

2

Atingeţi fila z. Se pot selecta elemente din meniul setare.

Image mode

Pentru a ieşi din meniul setare, atingeţi fila f sau alte file.

White balance Exp. +/-

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Continuous

Electronic VR Welcome screen Date Monitor settings

Electronic VR (VR electronic) Atingeţi F M z (Meniu setare) (A 128) M Electronic VR (VR electronic)

Alegeţi dacă să utilizaţi VR electronic (reducerea electronică a vibraţiilor) când realizaţi imagini statice. Auto (Automat) Când sunt îndeplinite toate condiţiile de mai jos la efectuarea fotografiilor, se aplică VR electronic şi efectele tremuratului aparatului sunt reduse: • Bliţul este oprit sau este setat la modul sincronizare lentă. • Viteza de declanşare este redusă. • Setarea Continuous (Continuu) este stabilită la Single (Unic). Off (Dezactivat) (setare implicită) Funcţia VR electronic este dezactivată.

Când este selectat Auto (Automat), pe monitor apare r (A 9) şi se aplică funcţia VR electronică în funcţie de condiţiile de fotografiere.

128


Setare de bază a aparatului foto: Meniul de setare

B

Note privind reducerea electronică a vibraţiilor

• Electronic VR (VR electronic) nu se va activa când este utilizat bliţul, decât în modul sincronizare lentă. • Electronic VR (VR electronic) nu funcţionează atunci când timpul de expunere depăşeşte o anumită valoare. • Eficienţa Electronic VR (VR electronic) scade odată cu intensificarea tremuratului aparatului foto. • Electronic VR (VR electronic) nu reduce efectele mişcării subiectului. • Salvarea unei fotografii la care s-a folosit Electronic VR (VR electronic) poate dura mai mult timp. • Funcţia Electronic VR (VR electronic) nu este activată când sensibilitatea este ISO 800 sau mai mare. • Funcţia Electronic VR (VR electronic) nu poate fi utilizată împreună cu imprimare dată (A 133). Atunci când utilizaţi imprimare dată, setarea funcţiei Electronic VR (VR electronic) la Auto (Automat) duce automat la schimbarea setării de imprimare dată la Off (Dezactivat). • Electronic VR (VR electronic) şi bliţul automat cu reducere ochi roşii nu pot fi folosite împreună.

D

Electronic VR (VR electronic) pentru filme

Pentru a compensa vibraţiile în timpul înregistrării unui fim, accesaţi meniul film (A 83) şi activaţi Electronic VR (VR electronic) (A 84).

Atingeţi F M z (Meniu setare) (A 128) M Welcome screen (Ecran de întâmpinare)

Puteţi selecta ecranul de întâmpinare care va fi afişat când se porneşte aparatul foto. None (Niciunul) (setare implicită) Nu se va afişa ecranul de întâmpinare. COOLPIX

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Welcome Screen (Ecran de întâmpinare)

Afişează un ecran de întâmpinare. Select an image (Selectarea unei fotografii) Selectaţi o imagine în memoria internă sau pe cardul de memorie pentru ecranul de întâmpinare. Alegeţi o fotografie în ecranul de selectare fotografii şi atingeţi g. Deoarece imaginea selectată este stocată în aparatul foto, imaginea va apărea în ecranul de întâmpinare chiar dacă imaginea originală este ştearsă. • Nu pot fi utilizate imagini realizate cu o setare Image mode (Mod imagine) de P 16:9 (3584) (A 108) şi copii realizate la o dimensiune de 320 × 240 sau mai mică utilizând tăierea (A 56) sau funcţia imagine mică (A 65).

129


Setare de bază a aparatului foto: Meniul de setare

Date (Dată) Atingeţi F M z (Meniu setare) (A 128) M Date (Dată)

Setaţi ceasul aparatului foto şi alegeţi fusurile orare locale şi pentru destinaţia călătoriei. Date (Dată) Setaţi ceasul intern al aparatului foto la data şi ora curente. Pentru mai multe informaţii consultaţi paşii 5 şi 6 din secţiunea „Setarea limbii, datei şi orei afişajului” (A 21). Time zone (Fus orar) w (fus orar local) poate fi specificat, iar funcţia oră de vară poate fi activată sau dezactivată din opţiunile Time zone (Fus orar). Când este selectat x (destinaţie călătorie), diferenţa de fus orar (A 132) este calculată automat şi data şi ora regiunii selectate sunt înregistrate. Util în timpul călătoriilor.

Setarea fusului orar pentru destinaţia călătoriei Meniurile fotografiere, redare şi setare

1

Atingeţi Time zone (Fus orar).

Date

Se afişează meniul cu fusurile orare. 15/05/2009 15:30 Date Time zone

2

Atingeţi x Travel destination (Destinaţie de călătorie). Data şi ora afişate pe monitor se modifică în funcţie de regiunea selectată curent.

Time zone

15/05/2009 15:30 London, Casablanca Home time zone Travel destination

130


Setare de bază a aparatului foto: Meniul de setare

3

Atingeţi o. Se afişează ecranul de selectare pentru fusurile orare.

Time zone

15/05/2009 00:30 Tokyo, Seoul Home time zone Travel destination

4

Atingeţi C sau D pentru a selecta fusul orar pentru destinaţia de călătorie şi atingeţi g. Dacă opţiunea timp economisire lumină zi este activat, atingeţiW. Opţiunea timp economisire lumină zi este activată, iar ceasul intern al aparatului foto va avansa cu o oră. Atingerea W comută între activarea (W: galben) şi dezactivarea (W: alb) opţiunii timp economisire lumină zi.

18:30

–03:00

Moscow Nairobi Riyadh Kuwait Manama

B

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Când fusul orar al destinaţiei este selectat, pictograma Z va apărea pe monitor când aparatul foto este în modul fotografiere.

Acumulator ceas intern

Acumulatorul ceasului intern se încarcă atunci când acumulatorul este montat sau când este conectat un adaptor CA şi poate oferi resurse de energie de rezervă pentru câteva zile după zece ore de încărcare.

C

w (Home Time Zone (Fus orar local))

• Pentru a reveni la fusul orar local, atingeţi w Home time zone (Fus orar local) în pasul 2. • Pentru a modifica fusul orar local, atingeţi w Home time zone (Fus orar local) în pasul 2 şi efectuaţi paşii 3 şi 4, pentru a defini fusul orar local.

C

Ora de vară

Când începe sau se termină ora de vară, activaţi sau dezactivaţi opţiunea oră de vară din ecranul de selectare a fusului orar afişat în pasul 4.

131


Setare de bază a aparatului foto: Meniul de setare

D

Fusuri orare

Aparatul foto acceptă fusurile orare listate mai jos. Pentru diferenţele orare care nu sunt listate mai jos, setaţi ceasul intern al aparatului foto pe ora locală.

UTC +/–

Meniurile fotografiere, redare şi setare

132

Locaţie

UTC +/–

Locaţie

–11

Midway, Samoa

+1

Madrid, Paris, Berlin

–10

Hawaii, Tahiti

+2

Athens, Helsinki, Ankara

–9

Alaska, Anchorage

+3

Moscow, Nairobi, Riyadh, Kuwait, Manama

–8

PST (PDT): Los Angeles, Seattle, Vancouver

+4

Abu Dhabi, Dubai

–7

MST (MDT): Denver, Phoenix

+5

Islamabad, Karachi

–6

CST (CDT): Chicago, Houston, Mexico City

+5.5

–5

EST (EDT): New York, Toronto, Lima

+6

New Delhi Colombo, Dhaka

–4

Caracas, Manaus

+7

Bangkok, Jakarta

–3

Buenos Aires, Sao Paulo

+8

Beijing, Hong Kong, Singapore

–2

Fernando de Noronha

+9

Tokyo, Seoul

–1

Azores

+10

Sydney, Guam

±0

London, Casablanca

+11

New Caledonia

+12

Auckland, Fiji


Setare de bază a aparatului foto: Meniul de setare

Monitor Settings (Setări monitor) Atingeţi F M z (Meniu setare) (A 128) M Monitor settings (Setări monitor)

Reglaţi setările privind afişarea imaginilor după fotografiere şi luminozitatea monitorului. Image review (Redare imagine) On (Activat) (setare implicită): Fotografia este afişată automat pe monitor imediat după ce este realizată iar afişajul monitorului revine la modul fotografiere. Off (Dezactivat): Fotografia nu este afişată după ce este realizată. Brightness (Luminozitate) Alegeţi dintre cinci setări pentru luminozitatea monitorului. Setarea implicită este 3.

Atingeţi F M z (Meniu setare) (A 128) M Date imprint (Imprimare dată)

Data şi ora înregistrării pot fi înregistrate direct în imagini, permiţând ca informaţiile să fie imprimate chiar şi de la imprimante care nu sunt compatibile cu funcţia de imprimare informaţii (A 104). Off (Dezactivat) (setare implicită) Data şi ora nu sunt imprimate pe imagini. Date (Dată)

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Date Imprint (Imprimare dată)

Data este imprimată în colţul dreapta jos al imaginilor când este activată această opţiune. Date and time (Data şi ora) Data şi ora sunt imprimate în colţul dreapta jos al imaginilor când este activată această opţiune.

Pictograma pentru setarea curentă este afişată în monitor pentru alte setări decât Off (Dezactivat) (A 9).

133


Setare de bază a aparatului foto: Meniul de setare

B

Date Imprint (Imprimare dată)

• Datele imprimate formează corp comun cu datele imaginii şi nu pot fi şterse. • Datele imprimate la o setare Image mode (Mod imagine) (A 108) de O TV screen (Ecran TV) (640) se pot dovedi dificil de citit. Alegeţi o dimensiune N PC screen (Ecran PC) (1024) sau mai mare atunci când utilizaţi imprimarea datei. • Data este înregistrată utilizând formatul selectat în elementul Date (Dată) al meniului setare (A 20, 130). • Imprimarea datei nu poate fi utilizată împreună cu funcţia Electronic VR (VR electronic) (A 128). Dacă selectaţi imprimarea datei în timp ce pentru funcţia Electronic VR (VR electronic) este selectată opţiunea Auto (Automat), pentru funcţia Electronic VR (VR electronic) se va selecta automat valoarea Off (Dezactivat). • Data nu este imprimată în următoarele situaţii: - fotografii realizate în modurile scenă Sports (Sport) (A 38), Museum (Muzeu) (A 41) sau Panorama assist (Asistenţă panoramă) (A 42) - fotografii realizate în modul zâmbet având selectată opţiunea On (Activat) pentru funcţia Blink proof (Ochi deschişi) (A 51) - fotografii realizate cu opţiunile Continuous (Continuu) sau BSS selectate pentru setarea Continuous (Continuu) din meniul fotografiere (A 113) - filme (A 82)

Meniurile fotografiere, redare şi setare

C

Date Imprint (Imprimare dată) şi Print Set (Set imprimare)

Atunci când se efectuează o imprimare prin intermediul unei imprimante compatibile DPOF care acceptă imprimarea datei fotografierii şi informaţiilor despre fotografie, data şi informaţiile respective pot fi imprimate pe fotografii fără ca data şi ora să apară pe acestea, utilizând opţiunile din meniul Print set (Set imprimare) (A 103).

Motion Detection (Detecţie mişcare) Atingeţi F M z (Meniu setare) (A 128) M Motion detection (Detecţie mişcare)

Reglaţi detectarea mişcării pentru a reduce efectul de tremurat al aparatului foto şi mişcare a subiectului când fotografiaţi imagini statice. Auto (Automat) (setare implicită) Când aparatul foto detectează mişcarea subiectului sau tremuratul aparatului foto, viteza de declanşare va creşte pentru a reduce efectul acestora. Detectarea mişcării nu funcţionează în următoarele cazuri. • Dacă pentru modul bliţ aţi selectat opţiunea X (bliţ de umplere) • Atunci când pentru ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) (A 115) este selectată opţiunea High ISO auto (Creştere ISO automat) sau sensibilitatea ISO este fixată la o anumită valoare în modul A (automat) • Atunci când pentru Continuous (Continuu) (A 113) este selectată opţiunea Multi-shot (Declanşare multiplă) 16 • Când fotografiaţi în anumite moduri scenă (A 37) Off (Dezactivat)

134

Detectarea mişcării nu este activată.


Setare de bază a aparatului foto: Meniul de setare Pictograma pentru setarea curentă este afişată pe monitor, pentru alte setări decât Off (Dezactivat) (A 9, 25). Atunci când aparatul foto detectează mişcarea subiectului sau tremuratul aparatului foto şi măreşte viteza de declanşare, pictograma detecţie mişcare devine verde.

B

Note privind Motion Detection (Detecţie mişcare)

• Este posibil ca, în anumite situaţii, detecţia mişcării să nu poată elimina complet efectele mişcării subiectului şi ale tremuratului aparatului foto. • Detectarea mişcării poate să nu funcţioneze dacă subiectul efectuează mişcări prea ample sau este prea întuneric. • Fotografia efectuată poate fi granulată.

Digital Zoom (Zoom digital)

Ajustaţi setările pentru utilizarea zoomului digital. On (Activat) (setare implicită) Atunci când zoomul aparatului foto este în poziţia maximă de apropiere a zoomului optic, prin rotirea butonului zoom spre g se declanşează zoomul digital (A 27). Off (Dezactivat) Zoomul digital nu va fi activat (excepţie făcând cazurile când se înregistrează un film).

B

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Atingeţi F M z (Meniu setare) (A 128) M Digital zoom (Zoom digital)

Note privind Digital Zoom (Zoom digital)

• Atunci când este activat zoomul digital AF area mode (Mod zonă AF) este setat la Center (Centru) (A 116). • Zoomul digital nu poate fi folosit în următoarele situaţii. - Când Scene auto selector (Selector automat scenă), Portrait (Portret) sau Night portrait (Portret de noapte) sunt selectate în modul scenă - Atunci când este selectat modul zâmbet - Atunci când pentru Continuous (Continuu) (A 113) este selectată opţiunea Multi-shot (Declanşare multiplă) 16 - Chiar înainte de înregistrarea unui film (Poate fi activat un zoom de până la 2× în timpul înregistrării filmelor)

135


Setare de bază a aparatului foto: Meniul de setare

Sound Settings (Setări sunet) Atingeţi F M z (Meniu setare) (A 128) M Sound settings (Setări sunet)

Reglaţi următoarele setări pentru sunet. Button sound (Sunet buton) Comutaţi sunetul butoanelor la On (Activat) sau Off (Dezactivat). Când este selectat On (Activat) (setare implicită), se va auzi un singur semnal bip când operaţiunile se încheie cu succes, două semnale bip când focalizarea este blocată şi trei semnale bip când se detectează o eroare. Va fi redat de asemenea sunetul de pornire atunci când aparatul foto este pornit. Shutter sound (Sunet declanşare) Alegeţi sunetul de declanşare din On (Activat) (setare implicită) sau Off (Dezactivat).

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Auto Off (Oprire automată) Atingeţi F M z (Meniu setare) (A 128) M Auto off (Oprire automată)

Când aparatul foto este pornit şi trece o perioadă de timp fără a se fi efectuat nicio operaţiune, aparatul foto va intra în modul veghe (A 19) pentru a economisi energie. Odată ce aparatul foto a intrat în modul veghe, indicatorul luminos aparat pornit va clipi şi, dacă nu se efectuează nicio operaţiune în următoarele trei minute, aparatul foto se va opri. Alegeţi timpul acordat aparatului foto înainte ca aparatul foto să intre în modul veghe dacă nu sunt efectuate operaţiuni, dintre 30 s, 1 min (setare implicită), 5 min şi 30 min.

C

Anularea modului veghe

Anulaţi modul veghe şi reactivaţi monitorul prin apăsarea unuia dintre următoarele butoane. • comutatorul de alimentare • butonul de declanşare • butonul A • butonul c

C 136

Notă privind Auto Off (Oprire automată)

Indiferent de opţiunea selectată, monitorul va rămâne aprins timp de trei minute când sunt afişate meniurile, timp de maxim 30 de minute în timpul redării diapozitivelor şi 30 de minute când se conectează adaptorul CA.


Setare de bază a aparatului foto: Meniul de setare

Format Memory (Formatare memorie)/Format Card (Formatare card) Atingeţi F M z (Meniu setare) (A 128) M Format memory (Formatare memorie)/ Format card (Formatare card)

Utilizaţi această opţiune pentru a formata memoria internă sau un card de memorie.

Formatarea memoriei interne Pentru a formata memoria internă, scoateţi cardul de memorie din aparatul foto. Opţiunea Format memory (Formatare memorie) apare în meniul de setare.

Format memory All images will be deleted! OK?

Yes

Atunci când este introdus cardul de memorie în aparatul foto, opţiunea Format card (Formatare card) apare în meniul de setare.

Format card All images will be deleted! OK?

Yes

B

No

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Formatarea unui card de memorie

No

Formatarea memoriei interne şi a cardurilor de memorie

• Formatarea memoriei interne sau a cardurilor de memorie şterge permanent toate datele. Asiguraţi-vă că aţi transferat imaginile importante pe un computer înainte de formata. • Formatarea memoriei interne sau a cardului de memorie restabileşte setările pentru pictograma dosarului de favorite (A 76) la setarea implicită (afişată sub formă de număr). • Nu opriţi aparatul foto sau nu deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie în timpul formatării. • La prima introducere a cardurilor de memorie utilizate în alte dispozitive în COOLPIX S230, acestea trebuie formatate utilizând acest aparat foto.

137


Setare de bază a aparatului foto: Meniul de setare

Language (Limbă) Atingeţi F M z (Meniu setare) (A 128) M Language (Limbă)

Alegeţi una dintre cele 24 de limbi pentru afişarea meniurile şi mesajelor aparatului foto.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Cehă

Poloneză

Daneză

Portugheză

Germană

Rusă

(setare implicită)

Finlandeză

Spaniolă

Suedeză

Greacă

Turcă

Franceză

Chineză simplificată

Indoneziană

Chineză tradiţională

Italiană

Japoneză

Maghiară

Coreeană

Olandeză

Thailandeză

Norvegiană

Arabă

Video Mode (Mod video) Atingeţi F M z (Meniu setare) (A 128) M Video mode (Mod video)

Reglaţi setările pentru conectarea la un televizor. Alegeţi dintre NTSC şi PAL.

Blink Warning (Avertizare clipire) Atingeţi F M z (Meniu setare) (A 128) M Blink warning (Avertizare clipire)

Setaţi dacă să se detecteze sau nu persoane care au ochii închişi, atunci când fotografiaţi cu funcţia prioritate faţă (A 118) în modul A (automat) (A 24), în modul scenă Scene auto selector (Selector automat scene) (A 43), în modul scenă Portrait (Portret) (A 44) sau în modul scenă Night portrait (Portret de noapte) (A 44). On (Activat) (setare implicită) Atunci când aparatul foto detectează una sau mai multe persoane ce ar putea avea ochii închişi la puţin timp după recunoaşterea figurilor şi fotografierea lor, pe monitor va apărea ecranul de avertizare clipire. Figura unui subiect al portretului, care a închis ochii când declanşatorul a fost eliberat, este încadrată de o margine galbenă. În acest caz, verificaţi fotografia şi decideţi dacă trebuie să faceţi o altă fotografie sau nu. Off (Dezactivat)

138

Avertizarea clipire nu este activată.


Setare de bază a aparatului foto: Meniul de setare

Utilizarea ecranului Blink Warning (Avertizare clipire) Când aparatul foto detectează subiecţi umani cu ochii închişi, se va afişa ecranul de avertizare clipire, după care va apărea ecranul din dreapta. În ecranul de avertizare clipire sunt disponibile următoarele operaţiuni. Aparatul foto va reveni la modul fotografiere dacă timp de câteva secunde nu sunt efectuate operaţiuni. Opţiune

Did someone blink ?

Utilizaţi

Descriere

Măriţi şi afişaţi figura detectată

g (i)

Rotiţi butonul zoom spre g (i). Dacă aparatul foto detectează mai mult de o persoană cu ochii închişi, atingeţi M sau N pentru a trece de la un chip la altul.

Comutare în modul redare cadru întreg

f (h)

Ştergere fotografie

E

Atingeţi E.

Comutarea în modul declanşare

I H

Atingeţi monitorul, I sau H. Pentru revenirea la modul fotografiere, puteţi apăsa şi butonul de declanşare.

Rotiţi butonul zoom spre f (h).

Atingeţi F M z (Meniu setare) (A 128) M Reset all (Reiniţializare totală)

Atunci când este selectat Reset (Reiniţializare), setările aparatului foto vor fi restabilite la valorile implicite.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Reset All (Reiniţializare totală)

Meniu pop-up Opţiune Flash mode (Mod bliţ) (A 32)

Valoare implicită Automat

Self-timer (Autodeclanşatorul) (A 34)

Oprit

Macro mode (Modul macro) (A 35)

Oprit

139


Setare de bază a aparatului foto: Meniul de setare Mod scenă Opţiune Setarea mod scenă din meniul de selecţie mod fotografiere (A 36) White balance (balans de alb) în modul Food (alimente) (A 45)

Valoare implicită Scene auto selector (Selector automat scenă) Centru

Meniu zâmbet Opţiune Blink proof (Ochi deschişi) (A 51)

Valoare implicită On (Activat)

Meniu film Opţiune

Meniurile fotografiere, redare şi setare

J TV movie (Film TV) 640P

Electronic VR (VR electronic) (A 84)

Off (Dezactivat)

Meniu fotografiere Opţiune Image mode (Mod imagine) (A 108) White balance (Balans de alb) (A 110) Exp. +/– (Compensare expunere) (A 112) Continuous (Continuu) (A 113) Intvl timer shooting (Fotografiere cu contor interval) (A 114) ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) (A 115)

140

Valoare implicită

Movie options (Opţiuni film) (A 83)

Valoare implicită i Normal (3648) Auto (Automat) 0.0 Single (Simplu) 30 s Auto (Automat)

AF area mode (Mod zonă AF) (A 116)

Face priority (Prioritate faţă)

Distortion control (Control distorsiune) (A 119)

Off (Dezactivat)


Setare de bază a aparatului foto: Meniul de setare Meniu setare Opţiune

Valoare implicită

Welcome screen (Ecran de întâmpinare) (A 129)

None (Niciunul)

Image review (Redare imagine) (A 133)

On (Activat)

Brightness (Luminozitate) (A 133)

3

Date imprint (Imprimare dată) (A 133)

Off (Dezactivat)

Motion detection (Detecţie mişcare) (A 134)

Auto (Automat)

Digital zoom (Zoom digital) (A 135)

On (Activat)

Button sound (Sunet buton) (A 136)

On (Activat)

Shutter sound (Sunet declanşare) (A 136)

On (Activat)

Auto off (Oprire automată) (A 136)

1 min On (Activat)

Altele Opţiune Paper size (Dimensiune hârtie) (A 99, 100) Slide show (Diapozitive) (A 123)

Valoare implicită Default (Implicită) 3s

• Selectarea Reset all (Reiniţializare totală) şterge numărul curent al fişierului (A 144) din memorie. Numerotarea va continua de la cel mai mic număr disponibil. Pentru a reiniţializa numerotarea fişierelor „0001”, ştergeţi toate imaginile (A 124) înainte de a selecta Reset all (Reiniţializare totală). • Următoarele setări de meniu nu vor fi afectate când se reiniţializează meniurile cu ajutorul funcţiei Reset all (Reiniţializare totală). Meniu fotografiere: date Preset Manual (presetare manuală) (A 111) obţinute pentru White balance (Balans de alb) Meniu setare: Electronic VR (VR electronic) (A 128), fotografia selectată pentru Welcome screen (Ecran de întâmpinare) (A 129), Date (Dată) (A 130), Language (Limbă) (A 138) şi Video mode (Mod video) (A 138)

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Blink warning (Avertizare clipire) (A 138)

141


Setare de bază a aparatului foto: Meniul de setare

Firmware Version (Versiune firmware) Atingeţi F M z (Meniu setare) (A 128) M Firmware version (Versiune Firmware)

Vizualizează versiunea firmware curentă a aparatului foto.

Firmware version

COOLPIX S230 ver. X.X

Meniurile fotografiere, redare şi setare

142


Note tehnice

Accesorii opţionale Acumulator reîncărcabil

Acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL10

Încărcător acumulator

Încărcător acumulator MH-63 Adaptor CA EH-62D <Modul de fixare EH-62D> 1

2

3

Adaptor CA

Verificaţi dacă aţi introdus corect cablul adaptorului CA în camera acumulatorului înainte de a închide capacul camerei acumulatorului/ fantei cardului de memorie. Dacă o parte a cablului nu a fost introdusă în cameră, capacul se poate deteriora în timpul închiderii. Cablu USB

Cablu USB UC-E6

Cablu AV

Cablu audio/video EG-CP14

Carduri de memorie aprobate Următoarele carduri de memorie Secure Digital (SD) au fost testate şi aprobate pentru utilizarea cu acest aparat foto. Toate cardurile de marca şi capacitatea respectivă pot fi utilizate, indiferent de viteză. 512 MB, 1 GB, 2 GB1, 4 GB2, 8 GB2, 16 GB2

TOSHIBA

512 MB, 1 GB, 2 GB1, 4 GB2, 8 GB2, 16 GB2

Panasonic

512 MB, 1 GB, 2 GB1, 4 GB2, 8 GB2, 16 GB2

Lexar

1 GB, 2 GB1, 4 GB2, 8 GB2

Note tehnice

SanDisk

1

În cazul în care cardul de memorie va fi utilizat cu un cititor de carduri sau un dispozitiv similar, verificaţi dacă dispozitivul acceptă carduri de 2 GB. 2 Compatibil SDHC. În cazul în care cardul de memorie va fi utilizat cu un cititor de carduri sau un dispozitiv similar, verificaţi dacă acesta acceptă SDHC.

Funcţionarea nu este garantată cu alte mărci de carduri. Contactaţi producătorul pentru detalii referitoare la cardurile de mai sus.

143


Nume fişier imagine/sunet şi dosar Fotografiilor, filmelor, notelor vocale şi înregistrărilor voce li se atribuie nume de fişiere după cum urmează.

D SC N 00 0 1 . J P G Identificator (neafişat pe monitorul aparatului foto) Fotografii originale (ataşament notă vocală inclus), filme, note vocale, înregistrări voce

DSCN

Extensie (semnifică tipul fişierului) Imagini statice

.JPG

Filme

.AVI

Note vocale

Copii decupate (ataşament notă vocală inclus)

RSCN

Copii mici (ataşament notă vocală inclus)

SSCN

Copii create cu alte funcţii decât decupare şi imagine mică (inclusiv ataşament tip notă vocală)

FSCN

Înregistrări voce

.WAV

Număr fişier (atribuit automat în ordine ascendentă, începând cu „0001”)

Copii create cu opţiunea desenare MSCN

Note tehnice

144

• Fişierele sunt stocate în dosare a căror denumire conţine numărul dosarului urmat de un identificator format din cinci caractere: „P_” plus o secvenţă numerică formată din trei cifre pentru fotografii realizate cu ajutorul funcţiei Asistenţă panoramă (de ex. „101P_001”; A 48), „INTVL” pentru fotografiere cu temporizator (de ex. „101INTVL”; A 114), „SOUND” pentru înregistrări voce (de ex. „101SOUND”; A 86) şi „NIKON” pentru toate celelalte fotografii (de ex. „100NIKON”). Când numărul de fişiere dintr-un dosar atinge 9999, va fi creat un dosar nou. Numerele fişierelor vor fi atribuite automat începând cu „0001”. • Numele de fişier ale notelor vocale au acelaşi identificator şi număr de fişier ca şi imaginea la care sunt ataşate. • Fişierele copiate utilizând Copy (Copiere)>Selected images (Fotografii selectate) sau Copy sound files (Copiere fişiere sunet)>Selected files (Fişiere selectate) sunt copiate în dosarul curent, unde le sunt atribuite numere de fişier în ordine crescătoare, începând cu cel mai mare număr din memorie. Copy (Copiere)>All images (Toate fotografiile) şi Copy sound files (Copiere fişiere sunet)>Copy all files (Copiere toate fişierele) copiază toate dosarele de pe mediul sursă; numele fişierelor nu se modifică, dar numele dosarelor sunt atribuite în ordine crescătoare începând cu cel mai mare număr de dosar de pe mediul de destinaţie (A 90, 125). • Un singur dosar poate cuprinde până la 200 de fotografii; dacă dosarul curent conţine deja 200 de fotografii, data următoare când se realizează o fotografie, va fi creat un nou dosar, denumit prin adăugarea unei unităţi la numele dosarului curent. Dacă dosarul curent este numerotat cu 999 şi conţine 200 de fotografii, sau o fotografie este numerotată 9999, nu se mai poate realiza nicio fotografie până la formatarea (A 137) memoriei interne sau a cardului de memorie sau până la introducerea unui nou card de memorie.


Întreţinerea aparatului foto Pentru a vă bucura mereu de acest produs Nikon, respectaţi următoarele precauţii când utilizaţi sau depozitaţi dispozitivul:

B

Păstraţi uscat

Dispozitivul va fi deteriorat dacă este introdus în apă sau dacă este supus la umiditate ridicată.

B

Nu scăpaţi

Produsul poate prezenta defecţiuni dacă este supus unor şocuri sau vibraţii puternice.

B

Manevraţi cu grijă obiectivul şi toate piesele în mişcare

Nu forţaţi obiectivul, capacul acestuia, monitorul, fanta cardului de memorie sau camera acumulatorului. Aceste părţi sunt uşor de afectat. Forţarea capacului obiectivului poate duce la funcţionare defectuoasă a aparatului foto sau la deteriorarea obiectivului. În cazul în care monitorul se sparge, trebuie evitată rănirea provocată de geamul spart şi pentru a împiedica contactul cristalelor lichide cu pielea sau intrarea în ochi sau piele.

B

Nu expuneţi obiectivul la surse puternice de lumină pentru perioade extinse de timp

Evitaţi expunerea obiectivului la soare sau alte surse puternice de lumină pentru perioade extinse de timp când utilizaţi sau depozitaţi aparatul foto. Lumina intensă poate provoca deteriorarea senzorului de imagine CCD, producând un efect estompare albă a fotografiilor.

B

Păstraţi la distanţă de câmpuri magnetice puternice

Nu utilizaţi şi nu depozitaţi acest dispozitiv în vecinătatea echipamentului care generează radiaţii electromagnetice sau câmpuri magnetice puternice. Încărcările statice sau câmpurile magnetice puternice produse de echipamente precum emiţătoare radio pot produce interferenţe cu monitorul, pot deteriora datele stocate pe cardul de memorie sau pot afecta circuitele interne ale produsului.

Evitaţi modificările bruşte de temperatură

Modificările bruşte de temperatură, ca atunci când intraţi sau ieşiţi dintr-o clădire încălzită într-o zi rece, pot provoca formarea condensului în interiorul dispozitivului. Pentru a preveni formarea condensului, plasaţi dispozitivul într-o husă sau o pungă de plastic înainte de a-l expune la modificări bruşte de temperatură.

B

Opriţi produsul înainte de a scoate sau deconecta sursa de alimentare

Note tehnice

B

Nu scoateţi acumulatorul în timp ce produsul este pornit sau în timp ce fotografiile sunt înregistrate sau şterse. Oprirea forţată a alimentării în aceste circumstanţe poate duce la pierderea de date sau la deteriorarea memoriei produsului sau a circuitelor interne.

145


Întreţinerea aparatului foto

C

Note tehnice

146

Acumulatorul

• Verificaţi nivelul de încărcare a acumulatorului când scoateţi aparatul foto afară şi încărcaţi acumulatorul dacă este necesar. Nu continuaţi încărcarea odată ce acumulatorul este complet încărcat, deoarece aceasta va duce la o funcţionare sub parametrii normali. Dacă este posibil, luaţi cu dumneavoastră un acumulator de rezervă complet încărcat când faceţi fotografii la ocazii importante. • Nu utilizaţi acumulatorul la temperaturi ambientale sub 0 °C sau peste 40 °C. • Înainte de utilizare, încărcaţi acumulatorul în interior, la o temperatură a mediul ambiant între 5 °C - 35 °C. • Reţineţi că acumulatorul poate deveni fierbinte în timpul utilizării; aşteptaţi ca acumulatorul să se răcească înainte de încărcare. În cazul nerespectării acestor precauţii, acumulatorul poate fi deteriorat, funcţionarea sau încărcarea normală pot fi afectate. • În zilele cu temperaturi scăzute, capacitatea acumulatoarelor tinde să descrească. Asiguraţi-vă că acumulatorul este încărcat complet înainte de a ieşi pentru a fotografia pe vreme rece. Păstraţi acumulatoarele de rezervă într-un loc cald şi înlocuiţi când este necesar. Odată încălzită, un acumulator cald îşi poate recupera o parte din sarcină. • Murdăria pe terminalele acumulatorului poate afecta funcţionarea aparatului foto. Dacă terminalele acumulatorului se murdăresc, ştergeţi-le cu o cârpă curată, uscată înainte de utilizare. • Dacă acumulatorul nu va fi folosit o perioadă de timp, introduceţi-l în aparatul foto şi epuizaţi-l înainte de a-l scoate pentru stocare. Acumulatorul trebuie depozitat într-o locaţie răcoroasă cu temperatura cuprinsă între 15 şi 25 °C. Nu depozitaţi acumulatorul în locaţii prea calde sau prea reci. • Scoateţi întotdeauna acumulatorul din aparatul foto sau din încărcătorul acumulatorilor atunci când nu este utilizat. Atunci când este instalat, cantităţi minuscule de curent circulă chiar şi dacă nu este utilizat, iar acumulatorul ar putea fi golit excesiv şi să nu mai funcţioneze. Pornirea sau oprirea aparatului foto când acumulatorul este golit poate duce la reducerea duratei de viaţă a acestuia. • Reîncărcaţi-l cel puţin o dată la şase luni şi utilizaţi-l până la descărcare înainte de a-l scoate pentru depozitare. • După scoaterea acumulatorului din aparatul foto sau din încărcător, plasaţi-l în carcasa acumulatorului furnizată şi depozitaţi-l într-un loc răcoros. • O scădere semnificativă în cazul unui acumulator încărcat complet ce reţine sarcina atunci când este utilizat la temperatura camerei indică faptul că acumulatorul ar trebui înlocuit. Achiziţionaţi un nou acumulator EN-EL10. • Înlocuiţi acumulatorul când este complet descărcat. Acumulatoarele uzate sunt o resursă valoroasă. Reciclaţi acumulatoarele uzate în conformitate cu reglementările locale.


Întreţinerea aparatului foto

Curăţarea

Obiectiv

Evitaţi atingerea părţilor din sticlă cu degetele. Îndepărtaţi praful sau puful cu o pară de cauciuc (de obicei un dispozitiv de mici dimensiuni cu o protuberanţă de cauciuc la un capăt care este pompată pentru a expulza un flux de aer prin celălalt capăt). Pentru a îndepărta amprentele sau alte pete care nu pot fi îndepărtate cu o pară de cauciuc, ştergeţi obiectivul cu o cârpă moale, utilizând o mişcare spiralată care începe din centrul obiectivului şi se îndreaptă spre margini. Dacă această operaţie nu este eficientă, curăţaţi obiectivul cu o cârpă umezită cu agent de curăţare comercial pentru obiective.

Monitor

Îndepărtaţi praful sau puful cu o pară de cauciuc. Pentru a îndepărta amprentele şi alte pete, curăţaţi monitorul cu o cârpă moale, uscată, având grijă să nu presaţi.

Corp

Utilizaţi o pară de cauciuc pentru a îndepărta praful, murdăria sau nisipul, apoi ştergeţi uşor cu o cârpă moale, uscată. După utilizarea aparatului la plajă sau la mare, curăţaţi nisipul sau sarea cu o cârpă uscată înmuiată uşor în apă, apoi uscaţi bine. Reţineţi că substanţele străine în interiorul aparatului foto pot provoca deteriorări care nu sunt acoperite de garanţie.

Nu utilizaţi alcool, solvent sau alte substanţe chimice volatile.

Depozitare

C

Note tehnice

Opriţi aparatul foto când nu îl utilizaţi. Verificaţi dacă indicatorul luminos de alimentare este stins înainte de a depozita aparatul foto. Scoateţi acumulatorul dacă aparatul foto nu va fi utilizat o perioadă lungă de timp. Nu depozitaţi aparatul foto cu naftalină sau granule de naftalină sau în oricare dintre următoarele locaţii: • Lângă echipamente care generează câmpuri electromagnetice intense, precum televizoare sau aparate radio • Expus la temperaturi sub –10 °C sau peste 50 °C • Ventilat deficitar sau supus la umiditate de peste 60 % Pentru a preveni formarea mucegaiului, scoateţi aparatul din spaţiul de depozitare cel puţin o dată pe lună. Porniţi aparatul foto şi acţionaţi declanşatorul de câteva ori înainte de a depozita din nou aparatul foto.

Note despre Monitor

• Monitorul poate conţine câţiva pixeli care sunt aprinşi întotdeauna sau care nu se aprind. Aceasta este o caracteristică comună tuturor afişajelor TFT LCD şi nu indică nicio defecţiune. Imaginile înregistrate utilizând produsul nu vor fi afectate. • Când se încadrează subiecte luminoase, în afişaj pot apărea linii verticale strălucitoare care se albesc către unul dintre capete. Acest fenomen, cunoscut ca „pătare”, nu apare în fotografia finală şi nu indică o defecţiune. În alte moduri de fotografiere decât declanşare multiplă 16, continuă sau film, pătarea nu are niciun efect asupra imaginilor înregistrate. Cu toate acestea, atunci când utilizaţi modurile declanşare multiplă 16, continuu şi film, vă recomandăm să evitaţi fotografierea obiectelor strălucitoare. • Este posibil ca imaginile din monitor să fie dificil de văzut sub o lumină strălucitoare. • Monitorul este iluminat în fundal de un LED. În cazul în care monitorul începe să se întunece sau să clipească, contactaţi reprezentantul autorizat de service Nikon.

147


Mesaje de eroare Următorul tabel cuprinde mesaje de eroare şi alte avertismente afişate în monitor, precum şi soluţii pentru acestea. Afişaj

Problema

A

Note tehnice

Ceasul nu este setat.

Setaţi ceasul.

130

B

Acumulatorul este la un nivel scăzut.

Pregătiţi-vă să încărcaţi sau să înlocuiţi acumulatorul.

16

N Battery exhausted. (Acumulator epuizat.)

Acumulator epuizat.

Încărcaţi sau înlocuiţi acumulatorul.

16

P Battery temperature high (Temperatură ridicată acumulator)

Temperatură acumulatorului este ridicată.

Opriţi aparatul foto şi permiteţi bateriei să se răcească înainte de a relua utilizarea. După 5 secunde, acest mesaj va dispărea, afişajul se va opri, iar indicatorul luminos aparat pornit şi cel al bliţului vor clipi rapid. După ce indicatoarele clipesc timp de trei minute, aparatul foto se va opri automat. Aparatul foto se va opri şi dacă apăsaţi comutatorul de alimentare.

19

Q (● clipeşte roşu)

Aparatul foto nu poate focaliza. • Focalizaţi din nou. • Utilizaţi blocarea focalizării.

P Please wait for the camera to finish recording. (Aşteptaţi până când aparatul foto termină înregistrarea.)

Aparatul foto nu poate efectua alte operaţii până când înregistrarea nu este încheiată.

28, 29 117

Aşteptaţi până când mesajul dispare automat de pe afişaj când înregistrarea este încheiată.

29

Comutatorul protejare scriere N Memory card is write este în poziţia „blocare”. protected. (Cardul de memorie este protejat la scriere.)

Glisaţi comutatorul protejare scriere în poziţia „scriere”.

23

P Eroare la accesarea cardului This card cannot be used. de memorie. (Acest card nu poate fi utilizat.)

• Utilizaţi un card aprobat. • Verificaţi dacă sunt curaţi conectorii. • Confirmaţi orientarea corectă a cardului de memorie.

143 22

Atingeţi Yes (Da) pentru a formata cardul sau închideţi aparatul foto şi înlocuiţi cardul.

23

P This card cannot be read. (Acest card nu poate fi citit.) P Cardul de memorie nu a fost Card is not formatted. formatat pentru utilizarea în Format card? (Cardul nu este aparatul foto COOLPIX S230. formatat. Formataţi cardul?) Yes (Da) No (Nu)

148

Soluţia

O (clipeşte)

22


Mesaje de eroare Afişaj N Out of memory. (Memorie epuizată.)

P Image cannot be saved. (Imaginea nu poate fi salvată.)

Problema

Soluţia

A

Cardul de memorie este plin.

• Alegeţi o dimensiune mai mică pentru imagine. • Ştergeţi fotografii sau fişiere sunet. • Introduceţi cardul de memorie nou. • Scoateţi cardul de memorie şi utilizaţi memoria internă.

108 30, 85, 89 22 23

Eroare la înregistrarea fotografiei.

Formataţi memoria internă sau cardul de memorie.

137

Aparatul foto nu mai are numere de fişier.

• Introduceţi cardul de memorie nou. • Formataţi memoria internă sau cardul de memorie.

22 137

Fotografia nu poate fi utilizată pentru ecranul de întâmpinare.

Fotografiile realizate folosind pentru Image mode (Mod imagine) opţiunea P 16:9 (3584) sau fotografiile reduse la dimensiunea 320 × 240 sau la dimensiuni mai mici prin decupare şi editare imagini mici nu pot fi folosite ca ecran de întâmpinare.

56, 65, 108

Nu este suficient spaţiu pentru a salva o copie.

Ştergeţi fotografii din destinaţie.

124

N Album is full. No further pictures can be added. (Albumul este plin. Nu mai pot fi adăugate fotografii suplimentare.)

În dosarul de favorite au fost adăugate deja mai mult de 200 de fotografii.

• Ştergeţi câteva fotografii din dosarul de favorite. • Adăugaţi la alte dosare de favorite.

79

P Sound file cannot be saved. (Fişierul de sunet nu poate fi salvat.)

Aparatul foto nu mai are numere de fişier.

• Introduceţi cardul de memorie nou. • Formataţi memoria internă sau cardul de memorie.

22

N One or more subjects may have closed their eyes. (Este posibil ca unul sau mai mulţi dintre subiecţi să fi închis ochii.)

S-a înregistrat o fotografie în care este posibil ca una sau mai multe persoane să fi închis ochii la momentul realizării fotografiei.

Verificaţi fotografia în modul redare.

51

N Image cannot be modified. (Imaginea nu poate fi modificată.)

Fotografia selectată nu poate fi editată.

Selectaţi fotografia care acceptă retuşare rapidă, D-Lighting, decupare sau fotografie de mici dimensiuni.

55

77 Note tehnice

137

149


Mesaje de eroare Afişaj

Problema

N Cannot record movie. (Filmul nu poate fi înregistrat.)

Eroare întrerupere la înregistrarea filmului.

Alegeţi cardul de memorie cu o viteză mai mare de scriere.

N Memory contains no images. (În memorie nu există imagini.)

Nicio fotografie din memoria internă sau pe cardul de memorie.

Apăsaţi F pentru a copia fotografii din memoria internă pe cardul de memorie. Va fi afişat ecranul de opţiuni copiere. Selectaţi dosarul care conţine fotografiile ordonate.

Dosarul selectat în modul sortare automată nu conţine nicio fotografie. Nu puteţi reda fotografii în modul sortare automată. Fotografia nu a fost adăugată la dosarul de favorite.

Note tehnice

150

Soluţia

A 143

125 73

Redaţi fotografiile utilizând modul redare, modul listare după dată sau modul fotografii favorite. • Adăugaţi fotografia la dosarul de favorite. • Alegeţi dosarul de favorite în care aţi adăugat fotografia. Fişierul nu poate fi vizualizat pe acest aparat foto. Vizualizaţi fişierul utilizând un computer sau orice alt dispozitiv care a fost utilizat pentru a crea sau a edita acest fişier.

74

Dezactivaţi protecţia.

124

77 78

N File contains no image data. (Fişierul nu conţine date despre imagini.) P This file cannot be played back. (Acest fişier nu poate fi redat.) N This image cannot be deleted. (Această imagine nu poate fi ştearsă.) N Travel destination is in the current time zone. (Destinaţia este în fusul orar curent.) Lens error (Eroare obiectiv) Q

Fişierul nu a fost creat cu COOLPIX S230.

Eroare obiectiv.

Opriţi aparatul foto şi apoi porniţi-l din nou. Dacă eroarea persistă, contactaţi vânzătorul sau reprezentanţa de service autorizată Nikon.

Lens cover error (Eroare capac obiectiv) Q

Degetul sau un obiect împiedică deschiderea capacului obiectivului.

Opriţi aparatul foto şi îndepărtaţi obstacolul.

4, 145

P Communications error (Eroare comunicaţii)

Cablul USB a fost deconectat în timpul transferului către imprimantă.

Opriţi aparatul foto şi conectaţi din nou cablul.

94, 98

Imaginea este protejată.

Destinaţie în acelaşi fus orar ca şi reşedinţa.

132 –

24


Mesaje de eroare Problema

Soluţia

A

System error (Eroare de sistem) Q

Eroarea a avut loc în circuitul intern al aparatului foto.

Opriţi aparatul foto, scoateţi şi introduceţi acumulatorul şi porniţi aparatul. Dacă eroarea persistă, contactaţi vânzătorul sau reprezentanţa de service autorizată Nikon.

18, 24

PR Printer error: check printer status. (Eroare imprimantă: verificaţi starea imprimantei.)

Eroare imprimantă.

Verificaţi imprimanta. După rezolvarea problemei, atingeţi Resume (Reluare) pentru a relua imprimarea.*

PR Printer error: check paper (Eroare imprimantă: verificaţi hârtia)

Hârtia de dimensiuni specificate nu a fost încărcată în imprimantă.

Alimentaţi cu tipul de hârtie specificat, atingeţi Resume (Reluare) pentru a relua imprimarea.*

PR Printer error: paper jam (Eroare imprimantă: blocaj hârtie)

Hârtia s-a blocat în imprimantă.

Scoateţi hârtia blocată, atingeţi Resume (Reluare) pentru a relua imprimarea.*

Afişaj

Alimentaţi cu tipul de hârtie specificat, atingeţi Resume (Reluare) pentru a relua imprimarea.*

PR Printer error: check ink (Eroare imprimantă: verificaţi cerneala)

Eroare cerneală.

Verificaţi cerneala, atingeţi Resume (Reluare) pentru a relua imprimarea.*

PR Printer error: out of ink (Eroare imprimantă: cerneală epuizată)

Cerneală este la un nivel scăzut sau cartuşul de cerneală este gol.

Înlocuiţi cerneala, atingeţi Resume (Reluare) pentru a relua imprimarea.*

PR Printer error: file corrupt (Eroare imprimantă: fişier corupt)

O eroare cauzată de fişierul imagine.

Atingeţi Cancel (Anulare) pentru a anula imprimarea.

Note tehnice

Imprimanta nu este încărcată PR Printer error: out of cu hârtie. paper (Eroare imprimantă: hârtie lipsă)

* Pentru ajutor şi informaţii suplimentare, consultaţi documentaţia furnizată cu imprimanta.

151


Localizarea defecţiunilor Dacă aparatul foto încetează să funcţioneze conform aşteptărilor, verificaţi lista de probleme obişnuite înainte de a consulta vânzătorul sau reprezentanţa de service autorizată Nikon. Consultaţi numerele paginilor în ultima coloană din dreapta pentru mai multe informaţii.

Afişaj, Setări şi Sursă de alimentare Problema Monitorul nu afişează nimic.

A 24 24 19, 25

33 94 91 114

Monitorul este dificil de citit.

• Reglaţi luminozitatea monitorului. • Monitorul este murdar. Curăţaţi monitorul.

133 147

Aparatul foto se opreşte fără avertizare.

• Acumulatorul este la un nivel scăzut. • Aparatul foto s-a oprit automat pentru a economisi energie. • Acumulatorul este rece.

24 136

Data şi ora înregistrării nu sunt corecte.

• Fotografiile înregistrate înainte de setarea ceasului, iar indicatorul „Data nesetată” a clipit în timpul fotografierii, vor avea amprenta moment „00/00/0000 00:00”; filmele şi înregistrările de voce vor fi datate „01/01/2009 00:00”. În modul listare după dată, fotografiile sunt recunoscute ca fiind realizate în data de 01/01/2009. Setaţi ora şi data corectă din opţiunea Date (Dată) din meniul setare. • Verificaţi ceasul intern al aparatului foto în mod regulat cu referinţe cât mai corecte şi resetaţi conform necesităţilor.

20

Note tehnice

152

Cauza/Soluţia • Aparatul foto este oprit. • Acumulatorul este gol. • Mod veghe pentru a economisi energie: apăsaţi comutatorul de alimentare, butonul de declanşare, butonul A sau butonul c. • Dacă becul bliţului clipeşte roşu, aşteptaţi până când bliţul s-a încărcat. • Aparatul foto şi computerul sunt conectate utilizând cablul USB. • Aparatul foto şi aparatul TV sunt conectate utilizând cablul AV. • Fotografiere cu temporizator în desfăşurare.

146

130

Pe monitor nu este afişat niciun indicator.

Atingeţi A pentru a modifica informaţiile afişate pe monitor.

12

Date imprint (Imprimare dată) nu este disponibilă.

Ceasul intern al aparatului foto nu a fost setat.

20, 130


Localizarea defecţiunilor Problema

Cauza/Soluţia

A

Data nu apare pe fotografii chiar şi atunci când este activată opţiunea Date imprint (Imprimare dată).

Data nu apare pe filme sau pe fotografiile realizate folosind d (modul scenă Sports (Sporturi)), l (modul scenă Museum (Muzeu)), p (modul scenă Panorama assist (Asistenţă panoramă)), atunci când în modul zâmbet, pentru Blink proof (Ochi deschişi) este selectată opţiunea On (Activat), când pentru Continous (Continuu) este selectată opţiunea Continuous (Continuu) sau BSS, sau când pentru funcţia Electronic VR (VR electronic) este selectată opţiunea Auto (Automat).

38, 41, 42, 51, 82, 113, 128

Resetare a setărilor aparatului foto.

Acumulatorul de rezervă este epuizat, toate setările au fost restabilite la valorile implicite.

131

Monitorul se opreşte, iar indicatorul luminos de alimentare şi cel pentru bliţ clipesc rapid.

Temperatură acumulatorului este ridicată. Opriţi aparatul foto şi permiteţi bateriei să se răcească înainte de a relua utilizarea. După ce indicatoarele clipesc timp de trei minute, aparatul foto se va opri automat. Aparatul foto se va opri şi dacă apăsaţi comutatorul de alimentare.

19

Aparate foto controlate electronic În cazuri extrem de rare, pe monitor pot apărea caractere neobişnuite, iar aparatul foto se poate opri din funcţionare. În cele mai multe dintre cazuri acest fenomen este provocat de o puternică încărcare statică externă. Opriţi aparatul foto, scoateţi şi înlocuiţi acumulatorul, apoi porniţi aparatul din nou. În cazul în care defecţiunea persistă, contactaţi vânzătorul sau reprezentanţa de vânzări autorizată Nikon. Reţineţi că deconectarea sursei de alimentare aşa cum este descrisă mai sus poate duce la pierderea datelor care nu au fost înregistrate în memoria internă sau pe cardul de memorie la momentul apariţiei problemei. Datele deja înregistrate nu vor fi afectate. Note tehnice

Fotografiere Problema Nu se fotografiază când este apăsat butonul de declanşare.

Aparatul foto nu poate focaliza.

Cauza/Soluţia

A

• Când aparatul foto este în modul redare, apăsaţi butonul A sau butonul de declanşare. • Dacă pe ecran sunt afişate meniurile, atingeţi H. • Acumulatorul este gol. • Când becul bliţului clipeşte, bliţul se încarcă.

30

• Focalizarea automată nu poate funcţiona corespunzător cu subiectul vizat. • Eroare de focalizare. Opriţi aparatul foto şi apoi porniţi-l din nou.

29

14 24 33

24

153


Localizarea defecţiunilor Problema Fotografiile sunt neclare.

• Utilizaţi bliţul. • Utilizaţi ISO sensitivity (Sensibilitate ISO)>High ISO auto (Creştere ISO automat) din meniul fotografiere. • Utilizaţi reducerea electronică a vibraţiei sau detecţie mişcare. • Utilizaţi BSS. • Utilizaţi trepiedul şi autodeclanşatorul.

În fotografiile făcute cu bliţ apar pete luminoase.

Bliţul reflectă particule din aer. Opriţi bliţul.

Bliţul nu se declanşează.

• Bliţul este oprit. • Sunt selectate anumite moduri scenă care nu pot porni bliţul. • Este selectat modul D. • Este selectat Continuous (Continuu), Multi-shot (Declanşare multiplă) 16 sau BSS pentru setarea Continuous (Continuu).

Zoomul optic nu poate fi folosit.

Note tehnice

154

Cauza/Soluţia

A 32 115 128, 134 113 34 33 32 36-42 82 113

Zoomul optic nu poate fi folosit în timpul înregistrării filmelor.

82

Zoomul digital nu poate fi folosit. Digital zoom (Zoom digital) este setat pentru Off (Dezactivat) în meniul de setare. Zoomul digital nu este disponibil în următoarele situaţii. • Când este selectat Scene auto selector (Selector automat scene), Portrait (Portret) sau Night portrait (Portret de noapte) pentru modul scenă. • Când fotografiaţi în modul zâmbet. • Chiar înainte de înregistrarea unui film (se poate aplica cel mult 2× la înregistrarea filmelor). • Când este selectat Multi-shot (Declanşare multiplă) 16 pentru setarea Continuous (Continuu).

135 37, 38 50 82 113

Image mode (Mod imagine) nu este disponibil.

Image mode (Mod imagine) nu poate fi reglat atunci când este selectat Multi-shot (Declanşare multiplă) 16 pentru setarea Continuous (Continuu).

113

Nu se aud sunete când este eliberat declanşatorul.

• Este selectat Off (Dezactivat) pentru Sound settings (Setări sunet)>Shutter sound (Sunet declanşare) în meniul de setare. • Este selectat Continuous (Continuu), Multi-shot (Declanşare multiplă) 16 sau BSS pentru setarea Continuous (Continuu) în meniul fotografiere. • Se selectează d (mod scenă Sports (Sport)) sau l (mod scenă Museum (Muzeu)). • Este selectat modul D. • Difuzorul este blocat. Nu îl acoperiţi.

136 113 38, 41 82 4, 26

Fotografiile apar pătate.

Obiectivul este murdar. Curăţaţi obiectivul.

147

Culorile nu sunt naturale.

Balansul de alb nu se potriveşte cu sursa de lumină.

110


Localizarea defecţiunilor Problema

Cauza/Soluţia

În imagine apar pixeli strălucitori dispuşi la întâmplare („zgomot”).

Viteza de declanşare este prea scăzută sau sensibilitatea ISO este ridicată în timp ce subiectul este întunecat. Zgomotul poate fi redus prin: • Utilizarea bliţului. • Specificarea unei setări de sensibilitate ISO mai mici. • Utilizarea unui mod scenă cu posibilitatea de a reduce zgomotul.

Fotografiile sunt prea întunecate (subexpunere).

• • • • •

Bliţul este oprit. Fereastra bliţului este blocată. Subiectul se află dincolo de raza bliţului. Reglaţi compensarea expunerii. Selectaţi High ISO auto (Creştere ISO automat) pentru ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) din meniul fotografiere sau măriţi sensibilitatea ISO. • Subiectul este iluminat în fundal. Selectaţi o (modul scenă Backlight (Iluminare fundal)) sau utilizaţi bliţul de umplere.

A

32 115 37-42 32 26 32 112 115

32, 42

Reglaţi compensarea expunerii.

112

Rezultate neaşteptate atunci când modul bliţ este setat la V (auto cu reducere efect de ochi roşii).

La fotografierea cu V (auto cu reducere a efectului ochi roşii) sau bliţ de umplere cu sincronizare lentă şi reducere efect de ochi roşii din modul scenă setat ca Night portrait (Portret de noapte) poate fi aplicată funcţia Remediere efect ochi-roşii încorporată în aparatul foto zonelor care nu sunt afectate de efectul ochi roşii. Utilizaţi orice alt mod scenă decât Night portrait (Portret de noapte) şi schimbaţi setarea bliţului la orice altă valoare decât V (automat cu reducere ochi roşii) şi încercaţi să fotografiaţi din nou.

32, 38

Redare Problema Fişierul nu poate fi redat.

Fotografia nu poate fi apropiată.

Nu se pot înregistra sau reda note vocale.

Cauza/Soluţia

A

• Fişierul sau dosarul a fost suprascris sau redenumit de computer sau de altă marcă de aparat foto. • Fotografiere cu temporizator în desfăşurare: fotografiile nu pot fi redate până când înregistrarea nu este finalizată.

– 114

Zoom redare nu poate fi utilizat în cazul filmelor, imaginilor mici sau imaginilor care au fost tăiate la o dimensiune mai mica de 320 × 240.

• Notele vocale nu pot fi ataşate la filme. • Notele vocale nu pot fi ataşate fotografiilor efectuate cu alte aparate foto. Notele vocale ataşate fotografiilor cu alte aparate foto nu pot fi redate pe acest aparat foto.

Note tehnice

Fotografiile sunt prea strălucitoare (supraexpunere).

85 66

155


Localizarea defecţiunilor Cauza/Soluţia

A

• Aceste opţiuni nu pot fi utilizate pentru filme. • Aceste opţiuni nu pot fi utilizate cu fotografii realizate când valoarea P 16:9 (3584) este aplicată în cadrul setării Image mode (Mod imagine). • Selectaţi fotografii care acceptă funcţiile de editare. • Aparatul foto nu poate edita fotografiile efectuate cu alte aparate. • Este posibil ca alte aparate foto să nu poată reda fotografiile înregistrate cu acest aparat.

85 108

Fotografiile neafişate pe televizor. • Alegeţi Video mode (Mod video) corect. • Cardul de memorie nu conţine imagini. Înlocuiţi cardul de memorie. Scoateţi cardul de memorie pentru a reda imagini din memoria internă. • Afişarea pe televizor este dezactivată şi fotografiile sunt afişate pe monitorul aparatului foto.

138 22

Problema Fotografiile nu pot fi editate.

Setările butonului de control Este posibil ca datele de pe cardul de memorie să pentru dosarul de favorite revin la nu fie redate corect dacă sunt suprascrise pe un setările implicite sau fotografiile computer. care au fost adăugate la favorite nu sunt afişate în timpul redării fotografiilor favorite. Fotografiile înregistrate nu sunt afişate în modul sortare automată. Note tehnice

156

• Fotografia pe care doriţi să o afişaţi este sortată în alt dosar decât cel pe care îl răsfoiţi. • Fotografiile înregistrate de alt aparat foto decât COOLPIX S230 sau fotografiile copiate cu opţiunea copiere nu pot fi afişate în modul sortare automată. • Este posibil ca fotografiile din memoria internă sau de pe cardul de memorie să nu fie redate corect dacă sunt suprascrise pe un computer. • Puteţi adăuga până la 999 de fotografii şi filme în fiecare dosar. Dacă dosarul dorit conţine deja 999 de fotografii, nu mai pot fi adăugate fotografii sau filme noi.

55 55 55

92

– 72


Localizarea defecţiunilor Problema

Cauza/Soluţia

A

Nikon Transfer nu porneşte când aparatul foto este conectat.

• • • • •

Aparatul foto este oprit. Acumulatorul este gol. Cablul USB nu este conectat corect. Aparatul foto nu este recunoscut de computer. Computerul nu este configurat pentru a porni programul Nikon Transfer automat. Pentru mai multe informaţii despre Nikon Transfer, consultaţi informaţiile de asistenţă din programul Nikon Transfer. • Verificaţi sistemele de operare compatibile.

24 24 94 – –

Fotografiile de imprimat nu sunt afişate.

Cardul de memorie nu conţine imagini. Înlocuiţi cardul de memorie. Scoateţi cardul de memorie pentru a imprima fotografii din memoria internă.

22

Nu se poate selecta dimensiunea hârtiei cu aparatul foto.

Dimensiunea nu poate fi selectată din aparatul foto dacă imprimanta nu suportă dimensiunile paginilor utilizate de aparatul foto sau imprimanta selectează automat dimensiunea paginii. Utilizaţi imprimanta pentru a selecta formatul paginii.

96

99, 100

Note tehnice

157


Specificaţii Aparat foto digital Nikon COOLPIX S230 Tip

Aparat foto digital compact

Pixeli efectivi

10,0 milioane

Senzor imagine

1

Obiectiv

Zoom optic 3×, obiectiv NIKKOR

/2,3 in. CCD; total pixeli aprox. 10,34 milioane

Distanţă focală

6,3-18,9mm (echivalent cu unghi imagine format 35mm [135]: 35-105mm)

f/-număr

f/3,1-5,9

Construcţie

6 elemente în 5 grupuri

Digital zoom (Zoom digital)

Până la 4× (echivalent cu unghi imagine format 35mm [135]: aprox. 420mm)

Reducere vibraţii

Electronic VR (VR electronică)

Focalizarea automată (AF)

Detectare contrast AF

Zonă focalizare (de la obiectiv)

• Aprox. 60 cm până la ∞ • Mod macro: aprox. 10 cm până la ∞ (atunci când indicatorul zoom este poziţionat sub G pe partea unghi larg)

Selecţie zonă de focalizare

Automată (selecţie automată a zonei 9), centrare, manual (zona de focalizare poate fi selectată folosind panoul tactil), prioritate faţă

Monitor

3 in., aprox. 230.000 puncte, LCD TFT (ecran tactil) cu strat antireflexie şi 5 niveluri de reglare a luminozităţii

Acoperire cadru (mod fotografiere)

Aprox. 97 % orizontal şi 97 % vertical

Acoperire cadru (mod redare)

Aprox. 100 % orizontal şi 100 % vertical

Stocare Note tehnice

158

Suport

• Memorie internă (aprox. 44 MB) • Carduri de memorie SD (Secure Digital)

Sistem fişiere

DCF, Exif 2.2 şi compatibil DPOF

Formate fişier

Comprimat: compatibil cu JPEG-Baseline Filme: AVI Fişiere sunet: WAV

Dimensiune imagine (pixeli)

• • • • • •

3.648 × 2.736 High (Ridicată) (3648P)/Normal (3648) 2.592 × 1.944 Normal (2592) 2.048 × 1.536 Normal (2048) 1.024 × 768 PC screen (Ecran PC) (1024) 640 × 480 TV screen (Ecran TV) (640) 3.584 × 2.016 16:9 (3584)

ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) (Sensibilitate capacitate standard)

ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 2000, Auto (Automat) (creştere automată de la ISO 80 la 800), High ISO auto (Creştere ISO automat) (ISO 80 până la 1600)


Specificaţii Expunere Măsurare

Matrice 256 segmente, axată pe centru (obiectiv zoom digital mai mic de 2×), spot (zoom digital 2× sau mai mare)

Controlul expunerii

Expunere programată automat cu detecţie mişcare şi compensarea expunerii (de la –2,0 până la +2,0 EV în paşi de 1/3 EV)

Interval (ISO 100)

[W]: 0,3 până la 14,7 EV [T]: 2,1 până la 16,4 EV

Declanşator Viteză

Declanşator mecanic cu acţionare electronică 1/1000-2 s

4 s (când modul scenă este setat la Fireworks show (Foc de artificii)) Diafragmă Interval Self-timer (Autodeclanşator)

Diafragmă presetată controlată electronic 2 paşi (f/3,1 şi f/4,6 [W]) Poate fi selectat între o durată de 10 şi o durată de 2 secunde

Bliţ încorporat Interval (aprox.) (ISO sensitivity (Sensibilitate ISO): Auto (Automat)) Control bliţ Interfaţă Protocol transfer de date

[W]: 0,6 până la 4,6 m [T]: 0,6 până la 2,5 m

TTL auto bliţ cu pre-bliţuri de control USB de viteză mare MTP, PTP Poate fi selectat dintre NTSC şi PAL

Terminal I/O

Ieşire audio video/ I/O digital (USB)

Limbi disponibile

Arabă, Chineză (simplificată şi tradiţională), Cehă, Daneză, Olandeză, Engleză, Finlandeză, Franceză, Greacă, Germană, Maghiară, Indoneziană, Italiană, Japoneză, Coreeană, Poloneză, Portugheză, Norvegiană, Rusă, Suede ză, Spaniolă, Thailandeză, Turcă

Surse de alimentare

Un acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL10 (inclus în pachet) Adaptor CA EH-62D (disponibil separat)

Durata de viaţă a bateriei*

Aprox. 160 de fotografii (EN-EL10)

Dimensiuni (L × Î × G)

Aprox. 91 × 57 × 20 mm (excluzând proiecţiile)

Greutate

Aprox. 115 g (fără baterii şi cardul de memorie SD)

Note tehnice

Ieşire video

Mediu de operare Temperatură

De la 0 la 40 °C

Umiditate

Mai puţin de 85 % (fără condens)

159


Specificaţii • Dacă nu se menţionează altceva, toate cifrele sunt pentru un aparat foto cu acumulator Li-ion reîncărcabil, complet încărcat EN-EL10 utilizat la o temperatură ambientală de 25 °C. * Pe baza standardelor Camera an Imaging Product Association (CIPA) pentru măsurarea duratei de viaţă a acumulatoarelor. Măsurat la 23 °C; zoom reglat la fiecare fotografie, bliţ acţionat din două în două fotografii, modul imagine setat la i Normal (3648). Durata de viaţă a acumulatorului poate varia în funcţie de intervalul de fotografiere şi timpul de afişare a meniurilor şi imaginilor.

Acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL10 Tip

Acumulator reîncărcabil litiu-ion

Capacitate nominală

3,7 V CC, 740 mAh

Temperatură de operare

De la 0 la 40 °C

Dimensiuni (L × Î × G)

Aprox. 31,5 × 39,5 × 6 mm (excluzând proiecţiile)

Greutate

Aprox. 15 g (excluzând caseta bateriei)

Încărcător acumulator MH-63 Putere consumată nominală 100-240 V CA, 50/60 Hz, 0,07-0,045 A

Note tehnice

Capacitate nominală

7-10,8 VA

Putere nominală

4,2 V CC, 0,55 A

Acumulator

Acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL10

Timp de încărcare

Aprox. 100 minute când acumulatorul este complet descărcat

Temperatură de operare

De la 0 la 40 °C

Dimensiuni (L × Î × G)

Aprox. 54 × 20 × 85 mm (excluzând cablul de alimentare)

Lungimea cablului de alimentare

Aprox. 1,8 m

Greutate

Aprox. 55 g (excluzând cablul de alimentare)

B 160

Specificaţii

Nikon nu va fi responsabil pentru erorile conţinute de acest manual. Aspectul şi specificaţiile acestui produs pot fi modificate fără notificare.


Specificaţii

Standarde acceptate • DCF: Design Rule for Camera File System (Regula de aranjare a sistemului de fişiere ale unui aparat foto) este un standard utilizat pe scară largă în industria aparatelor foto digitale pentru a asigura compatibilitatea între diferitele mărci de aparate foto. • DPOF: Digital Print Order Format (Format ordine pentru imprimantă digitală) este un standard larg răspândit în industrie care permite imprimarea fotografiilor din ordinele de imprimare stocate pe cardul de memorie. • Versiune Exif 2.2: Acest aparat foto este compatibil cu Exif (format fişier imagine interschimbabil pentru aparate foto digitale) versiunea 2.2, un standard care permite ca informaţiile stocate în fotografii să fie utilizate pentru reproducerea color optimă atunci când imaginile sunt imprimate folosind imprimante compatibile Exif. • PictBridge: Un standard creat în cooperare de industriile producătoare de aparate foto digitale şi de imprimante, permiţând fotografiilor să fie transmise direct la o imprimantă fără conectarea aparatului foto la un computer.

Note tehnice

161


Index Simboluri A Modul automat 24 a Mod zâmbet 50 C Mod scenă 36 D Modul film 82 z Meniu setare 127 C Mod listare după dată 68 F Modul ordonare automată 71 h Modul fotografii favorite 75 g (Tele) 4 f (Larg) 4 i Zoom redare 4, 54 h Redare miniaturi 4, 54 c Butonul redare 5, 6, 30 A Buton (mod fotografiere) 5, 6 R 49

A

Note tehnice

Ac 7 Accesorii opţionale 143 Acumulator 16, 18, 131 Acumulator reîncărcabil 143 Acumulator reîncărcabil Li-ion 16, 18 Adaptor CA 143 AF area mode (Mod zonă AF) 116 AF/AE la atingere 26 Alimentare 20, 24 Atingere 7 Auto mode (Mod automat) 24 Auto off (Oprire Automată) 136 Auto sort menu (Meniu sortare automată) 74 AVI 144

B

162

Backlight (Iluminare fundal) o 42 Beach/snow (Plajă/zăpadă) g 39 Black-and-white (Alb-negru) 64 Bliţ automat 32 Bliţ de umplere 32 Bliţ încorporat 4, 32 Bliţ oprit 32

Blocare focalizare 117 Brightness (Luminozitate) 133 BSS 113 Buclă pentru curea aparat foto 4 Buton declanşare 4, 28 Butonul zoom 4, 85, 89 Button sound (Sunet buton) 136

C Cablu AV 91 Cablu USB 93, 94, 98 Cameră acumulator 5 Capac cameră acumulator/fantă card de memorie 5, 18, 22 Capacitate a memoriei 24 Card de memorie 22, 143 Close-up (Primplan) k 40 Cloudy (Noros) 110 Color options (Opţiuni culoare) 64 Computer 93, 93–96 copierea fotografiilor pe 93–96 Comutator alimentare 4, 24 Conector cablu 5, 91, 93, 97 Continuous (Continuu) 113 Copierea fotografiilor 125 Copierea înregistrărilor voce 90 Copy (Copiere) n 41 Cyanotype (Filtru cyan) 64

D Date (Dată) 20, 130 Date imprint (Imprimare dată) 133 Daylight (Lumină zi) 110 Decuparea 56 Delete (Ştergere) 124 Difuzor 4 Digital zoom (Zoom digital) 27, 135 Dimensiune imagine 108 Distortion control (Control distorsiune) 119 D-Lighting 55, 63 Draw (Desenare) A 41, 47


Index Dusk/dawn (Înserare/zori) i 39

E Electronic VR (movies) (VR electronic (filme)) 84 Electronic VR (still pictures) (VR electronic (imagini statice)) 128 EN-EL10 16, 18 Exp. +/– (Compensare expunere) 112 Extensie 144

Indicator luminos autodeclanşator 4, 34 Intvl timer shooting (Fotografiere cu temporizator) 114 ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) 115

Î Încărcător acumulator 16, 143 Înregistrarea filmelor 82

J Jack intrare audio/video 91

F

L

Face priority (Prioritate faţă) 116 Fantă card de memorie 5, 22 Favorite pictures menu (Meniul fotografii favorite) 80 Favorite pictures mode (Mod fotografii favorite) 79 Fireworks show (Spectacol artificii) m 41 Firmware version (Versiune Firmware) 142 Flash (Bliţ) 32, 33 Fluorescent 110 Focalizare 28, 116 Focalizare automată 35 Food (Alimente) u 45 Format (Formatarea) 23, 137 Formatarea cardului de memorie 23, 137 Formatarea memoriei interne 137 Fotografiere 24, 26, 28

La jumătate 6 Lampa bliţ 5, 33 Landscape (Peisaj) c 37 Language (Limbă) 138 List by date menus (Meniuri listare după dată) 70

Glisare 7

H High ISO auto (Creştere ISO automat) 115

I Identificator 144 Image mode (Mod imagine) 25, 36, 108 Imprimantă 97 Imprimare directă 97 Imprimare DPOF 102 Incandescent 110 Indicator luminos 5 Indicator luminos aparat pornit 4, 24

Macro mode (Modul macro) 35 Memorie internă 22 Meniu film 83 Meniu fotografiere 107 Meniu setare 127 Menus (Meniuri) 129 Microfon încorporat 4, 66 Mod List by date (listare după dată) 68 Mod redare audio 88 Mod scenă 36, 37 Mod smile (zâmbet) 50 Modul auto sort (ordonare automată) 71 Modul movie (film) 82 Monitor 5, 147 Monitor settings (Setări monitor) 133 Motion detection (Detecţie mişcare) 134 Movie options (Opţiuni film) TV movie (Film TV) 83 Multi-shot (Declanşare multiplă) 16 113 Museum (Muzeu) l 41

Note tehnice

G

M

N Night landscape (Peisaj de noapte) j 40 Night portrait (Portret de noapte) e 38

163


Index Nivel compresie 108 Nivel încărcare acumulator 24 Noise reduction (Reducere zgomot) 38, 40 Număr de expuneri rămase 24, 109 Nume dosar 144 Nume fişiere 144

O Obiectiv 4, 158

P

Note tehnice

Paint (Colorare) 57 Panorama assist (Asistenţă panoramă) p 42, 48 Paper size (Dimensiune hârtie) 99, 100 Party/indoor (Petrecere/interior) f 38 Pastel 64 Perspective control (Control perspectivă) 62 PictBridge 97 Pin cover (Capac pini) 5 Playback menu (Meniu redare) 121 Playback-mode selection menu (Meniu selecţie mod redare) 13 Portrait (Portret) b 37 Preset manual (Presetare manuală) 111 Print (Imprimare) 99, 100, 103 Print set (Date) (Set imprimare (Dată)) 104 Print set (Set imprimare) 103, 104 Protect (Protecţie) 124

R Redare 30, 31, 52, 54 Redare film 85 Reducere ochi roşii 32, 33 Reset all (Reiniţializare totală) 139 Rotate image (Rotire imagine) 125

S

164

Scene auto selector (Selector automat scenă) x 37, 43 Selector cea mai bună fotografiere 113 Self-timer (Autodeclanşator) 34

Sepia 64 Setări pentru film 83 Shooting-mode selection menu (Meniu selecţie mod fotografiere) 13 Shutter sound (Sunet declanşare) 136 Sincronizare lentă 32 Single (Simplu) 113 Slide show (Prezentare diapozitive) 123 Small picture (Imagine mică) 65 Sound settings (Setări sunet) 136 Sports (Sport) d 38 Strap (Curea) 5 Stretch (Lărgire) 61 Sunset (Asfinţit) h 39

T Thumbnail playback (Redare miniaturi) 52 Time zone (Fus orar) 130, 132 Trepied 5 TV 91 TV movie (Film TV) 83

V Video mode (Mod video) 92, 138 Vivid color (Culoare intensă) 64 Voice memo (notă vocală) 66 Voice recording (Înregistrare voce) E 86 Volume (volum) 85, 89

W WAV 144 Welcome screen (Ecran de întâmpinare) 129 White balance (Balans de alb) 110

Z Zăvor acumulator 5, 18 Zonă AF 28


Index

Note tehnice

165


Index

Note tehnice

166


APARAT FOTO DIGITAL

Manualul utilizatorului Acest manual nu poate fi reprodus sub nicio formă, în întregime sau pe părţi fără autorizaţie scrisă din partea NIKON CORPORATION (excepţie făcând citarea critică în articole sau recenzii).

Ro

YP9A01(Y5)

6MM653Y5-01

Ro

Manual de utilizare Nikon S230  

Ro APARAT FOTO DIGITAL Informaţii privind mărcile comerciale d Meniurile fotografiere, redare şi setare E a Fotografierea automată a unei fi...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you