Page 1

APARAT FOTO DIGITAL

Manualul utilizatorului Acest manual nu poate fi reprodus sub nicio formă, în întregime sau pe părţi fără autorizaţie scrisă din partea NIKON CORPORATION (excepţie făcând citarea critică în articole sau recenzii).

Ro

YP8L01(Y5)

6MM660Y5-01

Ro


Informaţii privind mărcile comerciale

• Microsoft, Windows şi Windows Vista sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Microsoft Corporation în Statele Unite ale Americii şi/sau în alte ţări. • Macintosh, Mac OS, şi QuickTime sunt mărci comerciale ale Apple Inc. • Adobe şi Acrobat sunt mărci comerciale înregistrate ale Adobe Systems Inc. • Logoul SD este o marcă comercială a SD Card Association. • PictBridge este o marcă comercială. • Toate celelalte nume de mărci din acest manual sau alte documente oferite împreună cu produsul dumneavoastră Nikon sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale deţinătorilor respectivi.


Introducere

Primii paşi

A

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul automat

C

Fotografiere adecvată scenei

a

Fotografierea automată a unei figuri zâmbitoare

c

Mai multe despre redare

D

Filme

E

Înregistrări voce

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

d

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Note tehnice

i


Pentru siguranţa dumneavoastră Pentru a preveni deteriorarea produsului dumneavoastră Nikon sau pentru a nu vă răni pe dumneavoastră sau pe alţii, citiţi în întregime următoarele precauţii privind siguranţa înainte de a utiliza acest echipament. Păstraţi aceste instrucţiuni privind siguranţa întrun loc unde toţi care utilizează produsul să îl poată citi. Consecinţele care pot rezulta din nerespectarea precauţiilor prezentate în această secţiune sunt indicate de simbolul următor: Această pictogramă marchează atenţionări, informaţii care trebuie citite înainte de a utiliza acest produs Nikon pentru a preveni eventualele accidentări.

AVERTISMENTE Opriţi aparatul în cazul unei defecţiuni În cazul în care observaţi fum sau un miros neobişnuit provenind de la aparatul foto sau de la adaptorul CA, deconectaţi adaptorul şi scoateţi acumulatorul imediat, având grijă să nu vă ardeţi. Continuarea utilizării ar putea conduce la rănire. După îndepărtarea sau deconectarea sursei de alimentare electrice, duceţi echipamentul la o reprezentanţă de service autorizată Nikon pentru verificări. Nu demontaţi Atingerea părţilor interne ale aparatului foto sau a adaptorului CA poate conduce la rănire. Reparaţiile trebuie efectuate de tehnicieni calificaţi. În cazul în care aparatul foto sau adaptorul CA se sparg ca rezultat al unei căderi sau al unui alt accident, duceţi produsul la o reprezentanţă de service autorizată Nikon pentru verificări, după ce aţi deconectat produsul şi/sau aţi scos acumulatorul.

ii

Nu utilizaţi aparatul foto sau adaptorul CA în prezenţa gazului inflamabil Nu utilizaţi echipamente electronice în prezenţa gazului inflamabil, deoarece acest lucru poate produce explozii sau incendii. Manevraţi cu grijă cureaua aparatului Nu treceţi niciodată cureaua în jurul gâtului unui bebeluş sau al unui copil. Păstraţi la distanţă de copii Trebuie să aveţi o grijă deosebită astfel încât copiii de vârstă fragedă să nu introducă în gură acumulatorul sau alte piese de mici dimensiuni.


Pentru siguranţa dumneavoastră Acordaţi atenţie manevrării acumulatorului Acumulatorul poate prezenta scurgeri sau poate exploda dacă este manevrat incorect. Respectaţi precauţiile următoare când manevraţi acumulatorul utilizat pentru acest produs: • Opriţi produsul înainte de a înlocui acumulatorul. Dacă utilizaţi un adaptor CA, asiguraţi-vă că este decuplat. • Folosiţi doar un acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL10 (livrat). Încărcaţi acumulatorul prin introducerea în încărcătorul MH-63 (livrat). • Când introduceţi acumulatorul, nu încercaţi să îl introduceţi răsturnat sau cu polaritatea inversată. • Nu scurtcircuitaţi, nu demontaţi acumulatorul şi nu încercaţi să scoateţi sau să rupeţi izolaţia sau carcasa acumulatorului. • Nu expuneţi acumulatorul la flacără sau la căldură excesivă. • Nu îl introduceţi în apă şi nu îl expuneţi acţiunii acesteia. • Pentru transport, reintroduceţi acumulatorul în carcasa acestuia. Nu transportaţi şi nu depozitaţi împreună cu obiecte metalice precum lănţişoare sau ace de păr. • Acumulatorul poate prezenta scurgeri când este complet descărcat. Pentru a evita deteriorarea produsului, asiguraţi-vă că aţi scos acumulatorul când acesta este descărcat complet. • Încetaţi să mai utilizaţi aparatul imediat dacă observaţi o modificare a acumulatorului, precum decolorarea sau deformarea.

• Dacă lichidul unui acumulator deteriorat intră în contact cu îmbrăcămintea sau pielea, clătiţi imediat cu apă din belşug.

Respectaţi precauţiile următoare când manevraţi încărcătorul acumulatorului Păstraţi uscat. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta incendii sau şocuri electrice. Praful depus pe sau în apropierea părţilor metalice ale conectorului trebuie îndepărtat cu o cârpă uscată. Continuarea utilizării ar putea conduce la incendii. Nu manevraţi cablul de alimentare şi nu vă apropiaţi de încărcătorul acumulatorului în timpul furtunilor cu descărcări electrice. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta şocuri electrice. Nu deterioraţi, nu modificaţi, nu forţaţi şi nu îndoiţi cablul de alimentare, nu îl puneţi sub obiecte grele şi nu-l expuneţi la căldură sau flăcări. În cazul în care izolaţia este deteriorată şi firele sunt expuse, duceţi-l la o reprezentanţă de service autorizată Nikon pentru verificări. În cazul nerespectării acestor precauţii pot rezulta incendii sau şocuri electrice. Nu manevraţi conectorul sau încărcătorul bateriei cu mâinile ude. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta şocuri electrice. Nu utilizaţi cu convertizoare de voiaj sau adaptoare proiectate pentru transformarea tensiunii sau invertoare CC-în-CA. Nerespectarea acestor precauţii poate deteriora produsul sau cauza supraîncălzirea sau un incendiu.

iii


Pentru siguranţa dumneavoastră Utilizaţi cabluri corespunzătoare Când conectaţi cabluri la fişele de intrare şi ieşire, utilizaţi doar cablurile livrate sau vândute de Nikon în acest scop, pentru a menţine conformitatea cu reglementările referitoare la produs. Manevraţi cu grijă piesele în mişcare Aveţi grijă să nu prindeţi degetele sau diferite obiecte în capacul obiectivului sau în alte piese în mişcare. CD-ROM-uri CD-ROM-urile livrate împreună cu acest dispozitiv nu trebuie redate în echipamente pentru CD-uri audio. Redarea CD-ROM-urilor pe un CD player audio poate provoca pierderea auzului sau deteriorarea echipamentului. Acordaţi atenţie utilizării bliţului Utilizarea bliţului aproape de ochii subiectului poate provoca afectarea temporară a vederii. O atenţie deosebită trebuie acordată la fotografierea copiilor mici, caz în care bliţul nu trebuie declanşat la mai puţin de un metru de subiect. Nu acţionaţi bliţul când fereastra bliţului atinge o persoană sau un obiect În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta arsuri sau incendii.

iv

Evitaţi contactul cu cristalele lichide În cazul în care monitorul se sparge, trebuie evitată rănirea provocată de geamul spart şi trebuie împiedicat contactul cristalelor lichide cu pielea sau pătrunderea acestora în ochi sau piele.


Note Notă pentru utilizatorii din Europa Acest simbol indică faptul că acest produs trebuie colectat separat. Următoarele vizează doar utilizatori din ţările europene: • Acest produs este proiectat pentru colectarea separată la un centru adecvat de colectare. Nu aruncaţi la un loc cu deşeurile menajere. • Pentru mai multe informaţii, contactaţi distribuitorul sau autorităţile locale responsabile cu gestionarea deşeurilor. Acest simbol de pe baterie indică faptul că bateria trebuie colectată separat. Următoarele vizează doar utilizatori din ţările europene: • Toate bateriile, fie că sunt marcate cu acest simbol sau nu, sunt proiectate pentru colectarea separată la un centru adecvat de colectare. Nu aruncaţi la un loc cu deşeurile menajere. • Pentru mai multe informaţii, contactaţi distribuitorul sau autorităţile locale responsabile cu gestionarea deşeurilor.

v


Cuprins Pentru siguranţa dumneavoastră .................................................................................................... ii AVERTISMENTE ......................................................................................................................................................... ii Note ............................................................................................................................................................ v

Introducere .............................................................................................................................................1 Despre acest manual ............................................................................................................................ 1 Informaţii şi precauţii............................................................................................................................ 2 Componentele aparatului foto ......................................................................................................... 4 Corpul aparatului foto .........................................................................................................................................4 Monitorul .....................................................................................................................................................................6 Operaţiuni de bază................................................................................................................................ 8 Butonul A (Mod fotografiere).......................................................................................................................8 Butonul c (redare) ..............................................................................................................................................8 Selector multiplu.....................................................................................................................................................9 Butonul d...........................................................................................................................................................10 Comutarea între file ...........................................................................................................................................10 Afişaje de ajutor ....................................................................................................................................................11 Butonul de declanşare......................................................................................................................................11 Ataşarea curelei aparatului foto..................................................................................................................11

Primii paşi............................................................................................................................................. 12 Încărcarea acumulatorului................................................................................................................12 Introducerea acumulatorului...........................................................................................................14 Scoaterea acumulatorului ..............................................................................................................................15 Pornirea şi oprirea aparatului foto.............................................................................................................15 Setarea limbii, datei şi orei afişajului.............................................................................................16 Introducerea cardurilor de memorie ............................................................................................18 Scoaterea cardurilor de memorie..............................................................................................................18

A Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul automat ................................ 20 Pasul 1 Pornirea aparatului foto şi selectarea modului A (Automat)..............................20 Indicatoare afişate în modul A (Automat).........................................................................................21 Pasul 2 Încadrarea unei imagini......................................................................................................22 Folosirea zoomului .............................................................................................................................................23 Pasul 3 Focalizarea şi fotografierea ...............................................................................................24 Pasul 4 Redarea şi ştergerea fotografiilor....................................................................................26 Vizualizarea fotografiilor (Mod redare) ...................................................................................................26 Ştergerea fotografiilor.......................................................................................................................................26

vi


Cuprins Utilizarea bliţului ..................................................................................................................................28 Setarea Modului bliţ...........................................................................................................................................28 Fotografierea cu autodeclanşatorul..............................................................................................30 Modul macro .........................................................................................................................................31 Compensarea expunerii ....................................................................................................................32

C Fotografiere adecvată scenei.................................................................................................. 33 Fotografierea în modul scenă..........................................................................................................33 Setarea modului scenă.....................................................................................................................................33 Caracteristici............................................................................................................................................................34 Fotografierea în modul scenă selectat de aparatul foto (Scene Auto Selector (Selector automat scene)) ..............................................................................................................................40 Fotografierea în modul alimente...............................................................................................................41 Fotografierea pentru panoramă.................................................................................................................43

a Fotografierea automată a unei figuri zâmbitoare ........................................................... 45 Fotografierea în modul zâmbet......................................................................................................45 Funcţia ochi deschişi .........................................................................................................................................46

c Mai multe despre redare ......................................................................................................... 47 Vizualizarea imaginilor multiple: Redarea miniaturilor..........................................................47 Afişarea calendar..................................................................................................................................................48 O privire mai îndeaproape: Zoom redare....................................................................................49 Editarea imaginilor ..............................................................................................................................50 Quick Retouch (Retuşare rapidă)................................................................................................................51 Sporirea luminozităţii şi contrastului: D-Lighting ............................................................................52 Crearea unei copii prin decupare: Decuparea...................................................................................53 Redimensionarea imaginilor: Small picture (Imagine mică) .....................................................54 Note vocale: Înregistrare şi redare .................................................................................................55 Înregistrarea notelor vocale ..........................................................................................................................55 Redarea notelor vocale ....................................................................................................................................56 Ştergerea notelor vocale.................................................................................................................................56 Vizualizarea imaginilor după dată (modul listare după dată)..............................................57 Selectarea unei date în modul afişare după dată............................................................................57 Utilizarea modului listare după dată........................................................................................................58 Meniul listare după dată..................................................................................................................................59

vii


Cuprins Căutarea fotografiilor în modul sortare automată...................................................................60 Afişarea fotografiilor în modul sortare automată.............................................................................60 Utilizarea modului sortare automată.......................................................................................................62 Meniul sortare automată.................................................................................................................................62 Ordonarea fotografiilor favorite (modul fotografii favorite) ................................................63 Pregătirea dosarului de favorite..................................................................................................................64 Sortarea fotografiilor într-un dosar de favorite..................................................................................65 Vizualizarea fotografiilor dintr-un dosar de favorite.......................................................................66 Eliminarea fotografiilor dintr-un dosar de favorite..........................................................................66 Utilizarea modului fotografii favorite.......................................................................................................67 Meniul fotografii favorite.................................................................................................................................68

D Filme................................................................................................................................................. 70 Înregistrarea filmelor ..........................................................................................................................70 Meniul film..............................................................................................................................................71 D Movie Options (Opţiuni film) ................................................................................................................71 w Electronic VR (VR electronic)..................................................................................................................72 Redarea filmului....................................................................................................................................73 Ştergerea fişierelor de film .............................................................................................................................73

E Înregistrări voce............................................................................................................................. 74 Realizarea înregistrărilor voce .........................................................................................................74 Redarea înregistrărilor voce .............................................................................................................76 Ştergerea fişierelor de sunet.........................................................................................................................77 Copierea înregistrărilor voce ...........................................................................................................78

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante .......................................................... 79 Conectarea la TV...................................................................................................................................79 Conectarea la computer....................................................................................................................80 Înainte de a conecta aparatul foto............................................................................................................80 Transferarea imaginilor de la aparatul foto la un computer .....................................................81 Conectarea la imprimantă ................................................................................................................84 Conectarea aparatului foto şi imprimantei..........................................................................................85 Imprimarea fotografiilor una câte una ...................................................................................................86 Imprimarea mai multor imagini..................................................................................................................87 Crearea unei ordini de imprimare DPOF: Set imprimare.......................................................90

viii


Cuprins d Meniurile fotografiere, redare şi setare ........................................................................... 92 Opţiuni de fotografiere: Meniul fotografiere .............................................................................92 Afişarea meniului fotografiere ....................................................................................................................92 A Image Mode (Mod imagine)................................................................................................................93 B White Balance (Balans de alb) .............................................................................................................95 C Continuous (Continuu) ...........................................................................................................................97 E ISO Sensitivity (Sensibilitate ISO) .......................................................................................................99 F Color Options (Opţiuni culoare) .......................................................................................................99 G AF Area Mode (Mod zonă AF) .......................................................................................................... 100 Q Distortion Control (Control distorsiune) ................................................................................... 103 Funcţii care nu pot fi aplicate simultan............................................................................................... 104 Opţiuni de redare: Meniul redare................................................................................................ 105 Afişarea meniului de redare ....................................................................................................................... 105 b Slide Show (Prezentare diapozitive)............................................................................................. 107 c Delete (Ştergere) ...................................................................................................................................... 108 d Protect (Protecţie) ................................................................................................................................... 108 f Rotate Image (Rotire imagine)......................................................................................................... 109 h Copy (Copie) .............................................................................................................................................. 109 Setare de bază a aparatului foto: Meniul de setare .............................................................. 111 Afişarea meniului setare ............................................................................................................................... 112 w Electronic VR (VR electronic) ............................................................................................................. 113 a Menus (Meniuri)........................................................................................................................................ 114 c Welcome Screen (Ecran de întâmpinare) ................................................................................ 114 d Date (Dată) ................................................................................................................................................... 115 e Monitor Settings (Setări monitor) .................................................................................................. 118 f Date Imprint (Imprimarea datei)..................................................................................................... 119 U Motion Detection (Detecţie mişcare).......................................................................................... 120 u Digital Zoom (Zoomul digital) ......................................................................................................... 121 i Sound Settings (Setări sunet) .......................................................................................................... 121 k Auto Off (Oprire automată)................................................................................................................ 122 l Format Memory (Formatare memorie)/m Format Card (Formatare card) ......... 123 n Language (Limbă).................................................................................................................................... 124 o Video Mode (Mod video) ................................................................................................................... 124 d Blink Warning (Avertizare clipire) .................................................................................................. 124 p Reset All (Reiniţializare totală) .......................................................................................................... 126 r Firmware Version (Versiune firmware) ....................................................................................... 128

ix


Cuprins Note tehnice......................................................................................................................................129 Accesorii opţionale........................................................................................................................... 129 Carduri de memorie aprobate.................................................................................................................. 129 Nume fişier imagine/sunet şi dosar............................................................................................ 130 Întreţinerea aparatului foto........................................................................................................... 131 Curăţarea................................................................................................................................................................ 133 Stocare..................................................................................................................................................................... 133 Mesaje de eroare............................................................................................................................... 134 Localizarea defecţiunilor ................................................................................................................ 138 Specificaţii............................................................................................................................................ 144 Standarde acceptate ...................................................................................................................................... 147 Index ...................................................................................................................................................... 148

x


Introducere

Despre acest manual

Introducere

Vă mulţumim pentru achiziţionarea unui aparat foto digital Nikon COOLPIX S220/S225. Acest manual a fost redactat pentru a vă ajuta să vă bucuraţi de fotografiile efectuate cu aparatul dumneavoastră foto digital Nikon. Citiţi acest manual cu atenţie înainte de utilizare şi păstraţi-l într-un loc unde toţi cei care utilizează produsul să îl poată citi. Simboluri şi convenţii Pentru a uşura identificarea informaţiilor de care aveţi nevoie, sunt utilizate următoarele simboluri şi convenţii:

B

Această pictogramă marchează atenţionări, informaţii care trebuie citite înainte de utilizare pentru a preveni deteriorarea aparatului foto.

D

Această pictogramă denotă indicaţii, informaţii suplimentare ce v-ar putea fi de folos atunci când utilizaţi aparatul foto.

C

Această pictogramă indică notele, informaţii care ar trebui citite înainte de utilizarea aparatului foto.

A

Această pictogramă indică faptul că mai multe informaţii sunt disponibile în altă secţiune a acestui manual sau în Ghid start rapid.

Notaţii • Un card de memorie Secure Digital (SD) este numit în continuare un „card de memorie”. • Setarea la momentul achiziţiei este numită în continuare „setare implicită”. • Numele elementelor meniului afişat pe monitorul aparatului foto şi numele butoanelor sau mesajelor afişate pe monitorul computerului sunt indicate prin paranteze litere aldine. Mostre ecran În acest manual, imaginile sunt omise uneori din mostrele de afişaj astfel încât indicatorii monitorului să fie prezentaţi mai clar. Ilustraţii şi Afişaj ecran Ilustraţiile şi afişajele text prezentate în acest manual pot diferi de cele afişate în realitate.

C

Memoria internă şi cardurile de memorie

Fotografiile efectuate cu acest aparat foto pot fi stocate în memoria internă a aparatului sau în cardurile de memorie detaşabile. Dacă se introduce un card de memorie, toate fotografiile noi vor fi stocate pe cardul de memorie, iar operaţiile de ştergere, redare şi formatare se vor aplica doar pentru fotografiile de pe cardul de memorie. Cardul de memorie trebuie scos înainte de formatarea memoriei interne sau de utilizarea acesteia pentru a stoca, şterge sau vizualiza fotografii.

1


Informaţii şi precauţii Învăţare continuă

Introducere

În cadrul angajamentului „Învăţare continuă” al Nikon pentru asistenţă şi educaţie privind produsele, pe următoarele site-uri sunt disponibile informaţii actualizate permanent: • Pentru utilizatorii din S.U.A.: http://www.nikonusa.com/ • Pentru utilizatorii din Europa şi Africa: http://www.europe-nikon.com/support/ • Pentru utilizatorii din Asia, Oceania şi Orientul Mijlociu: http://www.nikon-asia.com/ Vizitaţi aceste site-uri pentru a fi la curent cu cele mai noi informaţii despre produse, sugestii, răspunsuri la întrebări frecvente (FAQ) şi sfaturi generale privind prelucrarea imaginilor digitale şi a fotografiilor. Puteţi beneficia de informaţii suplimentare de la reprezentanţa locală Nikon. Consultaţi URL de mai jos pentru informaţiile de contact: http://imaging.nikon.com/

Utilizaţi doar accesorii electronice marca Nikon Aparatele foto Nikon COOLPIX sunt concepute la cele mai înalte standarde şi includ circuite electronice complexe. Doar accesoriile electronice marca Nikon (inclusiv încărcătoarele pentru acumulatoare, acumulatoarele şi adaptoarele CA) certificate de Nikon special pentru utilizarea cu acest aparat foto Nikon sunt create şi testate pentru utilizarea în limitele cerinţelor de funcţionare şi privind siguranţa ale acestui sistem de circuite electronice. UTILIZAREA ALTOR ACCESORII ELECTRONICE DECÂT NIKON POATE DETERIORA APARATUL FOTO ŞI POATE ANULA GARANŢIA NIKON. Utilizarea acumulatorilor reîncărcabili Li-ion de la terţe părţi care nu poartă sigiliu holografic Nikon poate interfera cu modul normal de funcţionare a aparatului foto sau poate conduce la supraîncălzirea, aprinderea, spargerea Sigiliul holografic: sau scurgerea de lichid din baterii. Identifică acest dispozitiv ca Pentru mai multe informaţii despre accesoriile marca Nikon, contactaţi un un produs autentic Nikon. dealer local autorizat Nikon.

Înainte de efectuarea fotografiilor importante Înainte de efectuarea fotografiilor la ocazii importante (cum ar fi nunţile, sau înainte de a lua aparatul foto într-o excursie), faceţi o fotografie test pentru a vă asigura că aparatul foto funcţionează normal. Nikon nu va fi responsabil pentru deteriorările sau pierderea de profituri care pot rezulta ca urmare a funcţionării defectuoase a produsului.

Despre manuale • Nicio parte a manualelor incluse furnizate împreună cu acest produs nu poate fi reprodusă, transmisă, transcrisă, stocată pe un mediu portabil şi nu poate fi tradusă în nicio limbă, sub nicio formă, cu niciun mijloc, fără permisiunea prealabilă scrisă de la Nikon. • Nikon îşi rezervă drepturile de a modifica specificaţiile sau echipamentele hardware şi software-ul descrise în aceste manuale oricând şi fără notificare prealabilă. • Nikon nu va fi responsabil pentru deteriorările rezultate din utilizarea acestui produs. • Am depus toate eforturile pentru a ne asigura că informaţiile cuprinse în aceste manuale sunt corecte şi complete şi am aprecia dacă aţi raporta orice erori sau omisiuni reprezentanţei Nikon din zona dumneavoastră (adresa oferită separat).

2


Informaţii şi precauţii

Notă cu privire la interzicerea copierii sau reproducerii

Introducere

Reţineţi că simpla posesie a materialului care a fost copiat sau reprodus digital cu ajutorul unui scaner, aparat digital foto sau a altui dispozitiv poate fi pedepsită prin lege. • Articole a căror copiere sau reproducere este interzisă prin lege Nu copiaţi şi nu reproduceţi bancnote, monede, titluri, bonduri guvernamentale sau bonduri guvernamentale locale chiar dacă astfel de copii sau reproduceri sunt ştampilate ca fiind „Mostre”. Copierea sau reproducerea bancnotelor, monedelor sau titlurilor care circulă într-o ţară străină este interzisă. Fără permisiunea prealabilă a guvernului, copierea sau reproducerea de mărci poştale sau cărţi poştale neutilizate emise de guvern este interzisă. Copierea sau reproducerea de timbre emise de guvern şi de documente aprobate prin lege este interzisă. • Atenţionări privind anumite copii sau reproduceri Guvernul a emis atenţionări privind copiile sau reproducerile de titluri emise de companii private (acţiuni, chitanţe, cecuri, tichete cadou etc.), bonurile de schimb sau cupoanele, cu excepţia unui număr minim de copii necesare ce vor fi oferite de o companie în scop comercial. De asemenea, nu copiaţi şi nu reproduceţi paşapoarte emise de guvern, licenţe emise de agenţii publice şi grupuri private, carduri de identificare şi tichete, precum permise şi bonuri de masă. • Respectarea notelor privind copyright-ul Copierea sau reproducerea de creaţii protejate de copyright precum cărţile, muzica, picturile, gravuri în lemn, hărţi, desene, filme şi fotografii este reglementată de legile naţionale şi internaţionale privind copyright-ul. Nu utilizaţi acest produs în scopul efectuării de copii ilegale sau pentru a încălca legile copyright-ului.

Casarea dispozitivelor de stocare a datelor Reţineţi că ştergerea de imagini sau formatarea dispozitivelor de stocare a datelor precum cardurile de memorie sau memoria încorporată a aparatului foto nu şterge complet datele originale ale imaginii. Fişierele şterse pot fi uneori recuperate din dispozitivele de stocare casate utilizând un software disponibil în comerţ, ceea ce poate duce la utilizarea rău intenţionată a datelor personale conţinute de imagini. Asigurarea confidenţialităţii unor astfel de date intră în responsabilitatea utilizatorului. Înainte de a renunţa la un dispozitiv de stocare a datelor sau de a transfera proprietatea unei alte persoane, ştergeţi toate datele utilizând un software pentru ştergere disponibil în comerţ sau formataţi dispozitivul şi umpleţi-l complet cu imagini care nu conţin informaţii private (de exemplu fotografii cu cer liber). De asemenea, asiguraţi-vă că aţi înlocuit imaginile selectate pentru ecranul de întâmpinare (A 114). Aveţi grijă să evitaţi rănirea sau deteriorarea de bunuri când distrugeţi fizic dispozitivele de stocare date.

3


Componentele aparatului foto Corpul aparatului foto 1

2

3 4

5

6

Introducere

8

9

7

Capac obiectiv închis 10 1

Buton declanşare................................................ 24

4

Bliţ încorporat........................................................ 28

5

Indicator luminos autodeclanşator .........30

6

Obiectiv........................................................133, 144

2

Controlul zoomului ........................................... 23 f : larg............................................................... 23 g : tele............................................................... 23 h : redare miniaturi................................... 47 i : zoom redare .......................................... 49 j : ajutor.......................................................... 11

7

Buclă pentru curea aparat foto ..................11

8

Microfon încorporat.......................... 55, 70, 74

9

Difuzor ....................................................... 56, 73, 76

3

4

Comutator alimentare/Indicator luminos aparat pornit................................................20, 122

10 Capac obiectiv................................................... 131


Componentele aparatului foto

1 Introducere

2 3 4 5 6 7 8

Deschiderea capacului pinilor

9

1

10

Indicator luminos................................................74 Bec bliţ .......................................................................29

11

9

12

13

14

15

Conector cablu .....................................79, 81, 85

10 Montură trepied

2

Buton A (mod fotografiere) ......................... 8

3

Buton c (redare)..........................................8, 26

4

Selector multiplu................................................... 9

5

Buton k (aplică selecţie)................................. 9

6

Buton l (ştergere)............. 26, 27, 56, 73, 77

13 Cameră acumulator .......................................... 14

7

Buton d .................10, 33, 71, 92, 105, 112

14 Fantă card de memorie .................................. 18

8

Monitor........................................................................ 6

11

Capac conector alimentare/pin .............................................................79, 81, 85, 129

12

Capac cameră acumulator/ fantă card memorie ...................................14, 18

15 Zăvor acumulator........................................14, 15

5


Componentele aparatului foto

Monitorul Introducere

Următoarele indicatoare pot apărea pe monitor în timpul efectuării fotografiilor şi redării (elementele afişate în realitate variază în funcţie de setările curente ale aparatului foto). Indicatoarele de pe monitor din timpul fotografierii şi redării dispar după câteva secunde (A 118).

Declanşare 2 26 25

4 1

6

5 3 7 8 9 10

24

23

11 12

22 21

19

16 15

20

Mod fotografiere* .......................20, 33, 45, 70 Macro mode (Mod macro) ........................... 31 Indicator zoom............................................. 23, 31 Indicator AE/AF-L................................................ 44 Indicator focalizare ............................................ 24 Flash mode (Mod bliţ) ..................................... 28 Indicator încărcare acumulator ................. 20 Pictogramă detecţie mişcare ............21, 120 Pictogramă funcţie VR electronică ........113 Pictogramă control distorsiune...............103 Indicator „dată nesetată”..............................134 11 Indicator fus orar...............................................115 12 Date imprint (Imprimarea datei).............119 Image mode (Mod imagine) ....................... 93 13 Movie options (Opţiuni film)....................... 71

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

*

14 a

18

6

13

1600 600 1/125 F3.1

Diferă în funcţie modul de fotografiere curent.

17 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

b a Număr de expuneri rămase (imagini statice) ................................................20 b Lungime film..................................................... 70 Indicator memorie internă............................ 21 Diafragmă................................................................ 24 Zonă focus ................................................... 24, 100 Zonă focus (Face Priority (Prioritate faţă)).......................................... 24, 100 Viteza de declanşare ......................................... 24 ISO Sensitivity (Sensibilitate ISO)....... 29, 99 Valoare compensare expunere.................. 32 Color options (Opţiuni culoare)................. 99 Mod balans alb..................................................... 95 Indicator autodeclanşator............................. 30 Mod declanşare continuă.............................. 97 Pictogramă ochi deschişi............................... 46


Componentele aparatului foto

Introducere

Redare 4 1

15

17 16

2

3 5 6

15 05 2009 12:00 9999.JPG

14 7

13 12

999

10

9

11

999

8 a b

1 2 3 4 5 6 7 8

Data înregistrării.................................................. 16 Timp de înregistrare ......................................... 16 Indicator volum ....................................55, 73, 76 Pictogramă de categorie în modul sortare automată1.................................................................. 60 Pictogramă pentru dosar de favorite în modul fotografii favorite1.............................. 66 Indicator încărcare acumulator ................. 20 Pictogramă protecţie .....................................108 Image mode (Mod imagine)2 ..................... 93 Movie options (Opţiuni film)2 ..................... 71 a Număr cadru curent/ număr total de cadre................................... 26 b Lungime film .................................................... 73

9 10 11 12 13 14

Indicator memorie internă............................ 26 Ghid fotografii favorite.............................................65 Ghid redare filme ................................................ 73 Ghid listare după dată ..................................... 57 Pictogramă set imprimare............................. 90 Pictogramă small picture (imagine mică)..... 54 Pictogramă Quick retouch 15 (retuşare rapidă) .................................................. 51 Pictogramă D-Lighting.................................... 52 16 Pictogramă note vocale ................................. 56 17 Număr şi tip fişier ............................................. 130

1

Este afişată pictograma pentru categoria selectată în modul sortare automată sau pentru dosarul de favorite curent selectat în modul redare. 2 Diferă în funcţie de setările configurate în timpul fotografierii.

7


Operaţiuni de bază Butonul A (Mod fotografiere) Introducere

• Apăsaţi butonul A în modul redare pentru a trece la modul fotografiere. • Apăsaţi butonul A in modul fotografiere pentru a afişa meniul selecţie mod fotografiere.

Meniul selecţie mod fotografiere În meniul de selecţie a modului de fotografiere, utilizaţi selectorul multiplu pentru a modifica modul de fotografiere.

1 2 3 4

Auto mode

1. 2. 3. 4.

A Modul (automat) (A 20) x Modul scenă* (A 33) a Modul Smile (zâmbet) (A 45) D Modul Movie (film) (A 70)

* Pictograma afişată diferă în funcţie de ultimul mod scenă selectat.

Pentru a reveni la modul fotografiere în timp ce este afişat meniul de selecţie a modului de fotografiere, apăsaţi din nou butonul A.

Butonul c (redare) • Apăsaţi butonul c în modul fotografiere pentru a trece la modul redare. • Apăsaţi butonul c in modul redare pentru a afişa meniul selecţie mod redare. • Dacă aparatul foto este oprit, ţineţi apăsat butonul c pentru a porni aparatul foto în modul redare.

Meniul selecţie mod redare În meniul de selecţie a modului de redare, utilizaţi selectorul multiplu pentru a modifica modul de redare.

1 2 3 4

Play

1. 2. 3. 4.

c Modul redare (A 26) h Modul Favorite pictures (fotografii favorite) (A 63) F Modul Aauto sort (sortare automată) (A 60) C Modul List by date (listare după dată) (A 57)

Pentru a reveni la modul redare în timp ce este afişat meniul de selecţie a modului de redare, apăsaţi din nou butonul c.

8


Operaţiuni de bază

Selector multiplu Această secţiune descrie utilizările standard ale selectorului multiplu pentru a selecta modurile, pentru a selecta opţiunile de meniu şi pentru a aplica selecţia. Introducere

Pentru fotografiere Afişare m (mod bliţ) (A 28) sau cursorul de mutare în sus Afişare meniu n (autodeclanşator) (A 30)

Afişare ghid o (compensare expunere) (A 32) Flash mode

Aplicare selecţie Afişare meniu p (mod macro) (A 31) sau mişcare cursor în jos

Pentru redare 15/05/2009 15:30 0004.JPG

Selectare fotografie anterioară

4

4

Selectare fotografia următoare

Pentru ecranul meniu Mişcare cursor în sus Mişcare cursor spre stânga sau revenire la ecranul anterior

Mişcare cursor spre dreapta sau deplasare la ecranul următor (aplicare selecţie) Aplicare selecţie (deplasare la ecranul următor)

Cursor de mutare în jos

Beach/snow

Shooting menu Image mode White balance Continuous ISO sensitivity Color options Exit

C

Notă despre Selectorul multiplu

În manual, butonul indicând sus, jos, stânga şi dreapta al selectorului multiplu rotativ este indicat ca H, I, J şi K.

9


Operaţiuni de bază

Butonul d Introducere

Apăsaţi butonul d pentru afişarea meniului modului selectat. • Folosiţi selectorul multiplu pentru a naviga prin meniuri (A 9). • Alegeţi fila z din partea stângă pentru a afişa meniul setare. • Pentru a ieşi din meniu, apăsaţi din nou butonul d. Afişat când meniul conţine două sau mai multe pagini • Fila din partea de sus: afişare meniuri disponibile în modul curent • Fila din partea de jos: afişare meniu setare

Shooting menu Image mode White balance Continuous ISO sensitivity Color options Exit

Afişat când există unul sau mai multe elemente de meniu de urmărit Afişat când există mai multe elemente de meniu anterioare

Shooting menu

AF area mode Distortion control

Exit

Apăsaţi butonul k sau selectorul multiplu K pentru a trece la următorul set de opţiuni

Opţiunea selectată

AF area mode Face priority Auto Manual Center Exit

Apăsaţi butonul k sau selectorul multiplu K pentru a aplica selecţia

Comutarea între file Shooting menu Image mode White balance Continuous ISO sensitivity Color options Exit

Apăsaţi selectorul multiplu J pentru a evidenţia fila

10

Shooting menu Image mode White balance Continuous ISO sensitivity Color options Exit

Apăsaţi selectorul multiplu H sau I pentru a selecta fila, apoi apăsaţi fie butonul k, fie K

Set up Electronic VR Menus Welcome screen Date Monitor settings Exit

Se afişează meniul selectat


Operaţiuni de bază

Afişaje de ajutor

White balance For accurate color reproduction, choose a setting that matches the light source.

Exit

Introducere

Rotiţi controlul zoomului în dreptul g (j) când M/L este afişat în partea din dreapta jos a ecranului meniu, pentru a vizualiza o descriere a opţiunii de meniu selectată curent. Pentru a reveni la meniul iniţial, rotiţi din nou controlul zoomului în dreptul g (j).

Back

Butonul de declanşare Aparatul foto are un buton de declanşare cu două trepte. Pentru a seta focalizarea şi expunerea, apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate, oprindu-vă când simţiţi rezistenţă. Focalizarea şi expunerea rămân blocate atunci când butonul de declanşare este păstrat în această poziţie. Pentru a declanşa şi a fotografia, apăsaţi uşor butonul de declanşare până la capăt. Nu apăsaţi cu putere butonul de declanşare deoarece este posibil să provocaţi tremuratul aparatului şi imagini neclare.

Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate pentru a seta focalizarea şi expunerea

Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a fotografia

Ataşarea curelei aparatului foto

11


Primii paşi

Încărcarea acumulatorului Aparatul foto foloseşte un acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL10 (livrat). Încărcaţi acumulatorul utilizând încărcătorul de acumulator MH-63 (livrat) înainte de prima utilizare sau când acumulatorul este la un nivel scăzut.

1

Conectaţi cablul de alimentare.

Primii paşi

Conectaţi cablul de alimentare la încărcătorul acumulatorului 1 şi introduceţi conectorul întro priză de perete 2. Indicatorul luminos CHARGE se va aprinde pentru a indica faptul că încărcătorul este pornit 3.

2 3 1

2

Încărcaţi acumulatorul.

1

Introduceţi acumulatorul la un unghi, ca în imagine 1, şi fixaţi-l în încărcătorul acumulatorului 2.

Indicatorul luminos CHARGE începe să clipească atunci când este introdus acumulatorul 3. Încărcarea este finalizată atunci când indicatorul luminos nu mai clipeşte 4. Un acumulator complet descărcat se încarcă în aproximativ 100 de minute.

12

3

4

2


Încărcarea acumulatorului Următorul grafic explică starea indicatorului luminos CHARGE. Indicator luminos CHARGE Clipeşte

B

Acumulatorul se încarcă.

Pornită

Acumulator complet încărcat.

Clipeşte

• Acumulatorul nu este introdus corect. Scoateţi acumulatorul şi introduceţi-l din nou în încărcător, astfel încât acumulatorul să fie aşezat orizontal. • Înainte de utilizare, încărcaţi acumulatorul în interior, la o temperatură a mediul ambiant între 5 °C şi 35 °C. • Acumulatorul este defect. Opriţi imediat încărcarea, deconectaţi încărcătorul şi duceţi atât acumulatorul cât şi încărcătorul la dealer sau la reprezentantul de service Nikon.

Primii paşi

3

Descriere

Scoateţi acumulatorul şi deconectaţi încărcătorul atunci când încărcarea s-a finalizat.

Note privind încărcătorul acumulatorului

• Încărcătorul de acumulator livrat trebuie utilizat numai cu acumulatorul Li-ion EN-EL10. Aveţi grijă să utilizaţi numai acumulatori originali de marca Nikon. • Citiţi şi respectaţi avertizările privind încărcătorul de acumulator de la pagina iii înainte de utilizarea încărcătorului de acumulator.

B

Note privind acumulatorul

• Citiţi şi respectaţi avertizările privind acumulatorul de la pagina iii şi secţiunea „Acumulatorul” (A 132) înainte de a utiliza acumulatorul. • Dacă acumulatorul nu este folosit pentru o perioadă mai mare de timp, reîncărcaţi-l cel puţin o dată la şase luni şi consumaţi-l complet înainte de a-l depozita din nou.

C

Alimentarea electrică de la CA

Pentru a alimenta aparatul foto în mod continuu pentru perioade mai mari de timp, utilizaţi un Adaptor CA EH-62D (disponibil separat de la Nikon) (A 129). Nu utilizaţi, în nicio circumstanţă, o altă marcă sau model de adaptor CA. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta supraîncălziri sau deteriorări ale aparatului foto.

13


Introducerea acumulatorului Introduceţi un acumulator Li-ion EN-EL10 (livrat) în aparatul foto. • Încărcaţi acumulatorul înainte de prima utilizare sau când acumulatorul este la un nivel scăzut (A 12).

Deschideţi capacul camerei acumulatorului/ fantei cardului de memorie.

2

Introduceţi acumulatorul.

Primii paşi

1

Confirmaţi orientarea corectă a bornelor pozitivă (+) şi negativă (–) aşa cum este descris pe etichetă la intrarea în camera acumulatorului şi introduceţi acumulatorul. Utilizaţi acumulatorul pentru a împinge zăvorul portocaliu al acumulatorului indicat de săgeata 1 şi introduceţi complet acumulatorul 2. Când acumulatorul este introdus complet, zăvorul bateriei se va închide pe poziţia sa.

B

Introducerea acumulatorului

Introducerea acumulatorului în altă poziţie decât cea marcată sau cu polaritatea inversată poate deteriora aparatul foto. Verificaţi acumulatorul pentru a vă asigura că este orientat corect.

3

14

Închideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie.


Introducerea acumulatorului

Scoaterea acumulatorului

Primii paşi

Opriţi aparatul foto şi asiguraţi-vă că indicatorul luminos aparat pornit şi monitorul sunt stinse înainte de a deschide capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie. Pentru a scoate acumulatorul, deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie şi deplasaţi zăvorul portocaliu al acumulatorului în direcţia indicată de săgeata 1. Apoi, acumulatorul poate fi scos cu mâna 2. • Reţineţi că acumulatorul poate deveni fierbinte în timpul utilizării; atenţie la scoaterea acumulatorului.

Pornirea şi oprirea aparatului foto Apăsaţi comutatorul de alimentare pentru a porni aparatul foto. Indicatorul luminos aparat pornit (verde) se aprinde o secundă; monitorul va fi pornit. Apăsaţi comutatorul de alimentare din nou pentru a opri aparatul foto. Când aparatul foto este oprit, atât indicatorul luminos aparat pornit cât şi monitorul se vor opri. • Dacă aparatul foto este oprit, ţineţi apăsat butonul c pentru a porni aparatul foto în modul redare.

C

Funcţia de oprire automată în modul de fotografiere (Modul de veghe)

Dacă timp de aproximativ un minut (setare implicită) nu va fi efectuată nicio operaţiune, monitorul se va opri automat, iar aparatul foto va intra în modul de veghe. Dacă pentru alte trei minute nu este efectuată nicio operaţiune, aparatul foto se va opri automat (funcţia oprire automată). Apăsând comutatorul de alimentare sau butonul de declanşare atunci când monitorul este oprit în modul de veghe, monitorul va fi reactivat. Timpul permis să se scurgă înainte ca aparatul foto să intre în modul de veghe poate fi modificat de la opţiunea Auto off (oprire automată) (A 122) din meniul setare (A 111).

15


Setarea limbii, datei şi orei afişajului Când aparatul foto este pornit pentru prima oară, se afişează o casetă de dialog pentru selectarea limbii.

1

Apăsaţi comutatorul de alimentare pentru a porni aparatul foto.

Primii paşi

Indicatorul luminos aparat pornit (verde) se aprinde pentru o perioadă scurtă de timp, iar monitorul va porni.

2

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege limba dorită şi apăsaţi butonul k. Pentru informaţii privind utilizarea selectorului multiplu, consultaţi „Selector multiplu” (A 9).

3

Alegeţi Yes (Da) şi apăsaţi butonul k. Dacă este selectat No (Nu), data şi ora nu vor fi setate.

Date Set time and date?

No Yes Cancel

4

Apăsaţi selectorul multiplu J sau K pentru a selecta fusul dumneavoastră orar local (A 117) şi apăsaţi butonul k.

London Casablanca

Back

D

Ora de vară

Dacă ora de vară este activă, apăsaţi selectorul multiplu H în ecranul de selecţie al fusului orar afişat în pasul 4 pentru a porni opţiunea oră de vară. Când opţiunea timp economisire lumină zi este activată, W este afişat în partea superioară a monitorului. Pentru a opri opţiunea timp economisire lumină zi, apăsaţi I.

16

London Casablanca

Back


Setarea limbii, datei şi orei afişajului

5

Editaţi data şi ora. Apăsaţi selectorul multiplu H sau I pentru a edita elementul evidenţiat.

D

M

Y

01

01

2009

00

00 Edit

Apăsaţi J pentru a reveni la elementul anterior.

6

Alegeţi ordinea în care sunt afişate ziua, luna şi anul şi apăsaţi butonul k sau apăsaţi K. Setările sunt aplicate şi afişajul monitorului trece în modul fotografiere.

Primii paşi

Apăsaţi K pentru a muta elementul evidenţiat în următoarea ordine. D (zi) ➝ M (lună) ➝ Y (an) ➝ oră ➝ minut ➝ DMY (ordinea în care se afişează ziua, luna şi anul)

Date

Date D

M

Y

15

05

2009

14

30 Edit

D

Modificarea datei şi orei

• Selectaţi Date (Dată) din elementul Date (Dată) (A 115) din meniul de setare (A 111) pentru a modifica data şi ora curentă şi urmaţi procedura descrisă în pasul 5 de mai sus. • Selectaţi Time zone (Fus orar) din elementul Date (Data) din meniul de setare pentru a modifica fusul orar şi setările timp economisire lumină zi (A 115).

17


Introducerea cardurilor de memorie

Primii paşi

Fişierele de imagine, sunet şi film sunt stocate în memoria internă a aparatului foto (aproximativ 44 MB) sau pe carduri de memorie Secure Digital (SD) detaşabile (disponibile separat) (A 129). Dacă se introduce un card de memorie în aparatul foto, datele sunt stocate automat pe cardul de memorie, iar datele înregistrate pe cardul de memorie pot fi redate, şterse sau transferate. Scoateţi cardul de memorie pentru a stoca fotografii în memoria internă sau pentru a reda, şterge sau transfera fotografii din memoria internă.

1

Confirmaţi faptul că indicatorul luminos aparat pornit şi monitorul sunt oprite şi deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie. Asiguraţi-vă că aţi oprit aparatul foto înainte de a deschide capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie.

2

Introduceţi cardul de memorie. Glisaţi cardul de memorie corect până când se blochează cu un clic. Închideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie.

B

Introducerea cardurilor de memorie

Introducerea cardului de memorie cu cealaltă parte sau cu polaritatea inversată poate deteriora aparatul foto sau cardul de memorie. Verificaţi cardul de memorie pentru a vă asigura că este orientat corect.

Scoaterea cardurilor de memorie

18

Înainte de a scoate cardurile de memorie, opriţi aparatul foto şi confirmaţi dacă indicatorul luminos aparat pornit şi monitorul sunt oprite. Deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie şi apăsaţi cardul 1 pentru a-l scoate parţial. Apoi cardul poate fi îndepărtat cu mâna. Nu încercaţi să scoateţi cardul ţinându-l înclinat 2.


Introducerea cardurilor de memorie

B

Formatarea cardurilor de memorie

Dacă este afişat mesajul din dreaptă, cardul de memorie trebuie formatat înainte de a fi utilizat (A 123). Reţineţi că formatarea şterge permanent toate fotografiile şi celelalte date de pe cardul de memorie. Asiguraţi-vă că aţi efectuat copii după toate imaginile pe care doriţi să le păstraţi înainte de a formata cardul de memorie.

Card is not formatted. Format card? No Yes

B

Comutator protejare la scriere

Cardurile de memorie sunt echipate cu un comutator de protejare la scriere. Atunci când acest comutator este în dreptul poziţiei „blocare”, datele nu pot fi scrise sau şterse de pe cardul de memorie. În cazul în care comutatorul este în dreptul poziţiei „blocare”, deblocaţi-l glisând comutatorul în poziţia „scriere” pentru a înregistra sau şterge imaginile sau a formata cardul de memorie.

B

Primii paşi

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege Yes (Da) şi apăsaţi butonul k. Se va afişa dialogul de confirmare. Pentru a începe formatarea, alegeţi Format (Formatarea) şi apăsaţi pe butonul k. • Nu opriţi aparatul foto şi nu deschideţi capacul camerei acumulatorului/fanta cardului de memorie până când nu se încheie formatarea. • Prima dată când introduceţi în COOLPIX S220/S225 carduri de memorie utilizate în alte dispozitive, aveţi grijă să le formataţi utilizând acest aparat foto (A 123).

Comutator protejare la scriere

Carduri de memorie

• Utilizaţi doar carduri de memorie Secure Digital. • Nu efectuaţi următoarele operaţii în timpul formatării, în timp ce datele sunt scrise pe cardul de memorie sau sunt şterse din acesta sau în timpul transferării datelor la un computer. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta pierderi de date sau deteriorări ale aparatului foto sau a cardului de memorie: - Scoateţi acumulatorul sau cardul de memorie - Opriţi aparatul foto - Deconectaţi adaptorul CA • Nu formataţi cardul de memorie utilizând un computer. • Nu demontaţi sau modificaţi. • Nu scăpaţi, nu îndoiţi şi nu expuneţi la apă sau la şocuri fizice puternice. • Nu atingeţi terminalele metalice cu degetele sau obiecte metalice. • Nu lipiţi etichete sau abţibilduri pe cardul de memorie. • Nu lăsaţi sub acţiunea directă a soarelui, în vehicule închise sau în zone expuse la temperaturi ridicate. • Nu expuneţi la umiditate, praf sau la gaze corozive.

19


Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul automat

Pasul 1 Pornirea aparatului foto şi selectarea modului A (Automat) Această secţiune descrie cum să fotografiaţi în modul A (automat), un mod automat „vizează şi declanşează” recomandat utilizatorilor începători ai aparatelor foto digitale.

1

Apăsaţi comutatorul de alimentare pentru a porni aparatul foto. Indicatorul luminos aparat pornit (verde) se aprinde pentru o perioadă scurtă de timp, iar monitorul va porni. De asemenea, obiectivul se va extinde. Treceţi la pasul 4 când se afişează A.

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul automat

2

Apăsaţi butonul A.

3

Apăsaţi selectorul multiplu H sau I pentru a alege A şi apăsaţi butonul k.

Auto mode

Aparatul foto trece în modul A (automat).

4

Verificaţi nivelul de încărcare al acumulatorului şi numărul de expuneri rămase.

Indicator încărcare acumulator

Nivel încărcare acumulator Monitor

Descriere

NICIUN INDICATOR Acumulator complet încărcat. B

Acumulator descărcat. Pregătiţi-vă să încărcaţi sau să înlocuiţi acumulatorul.

N Nu se poate fotografia. Încărcaţi sau Battery exhausted. înlocuiţi cu un acumulator complet (Acumulator golit.) încărcat.

18 Număr de expuneri rămase

Numărul de expuneri rămase Numărul de fotografii care pot fi stocate depinde de capacitatea memoriei interne sau a cardului de memorie şi de setările modului imagine (A 94).

20


Pasul 1 Pornirea aparatului foto şi selectarea modului A (Automat)

Indicatoare afişate în modul A (Automat)

Mod fotografiere A afişat în modul A (automat).

Pictograma detecţie mişcare Efectele mişcării subiectului şi ale tremuratului aparatului foto sunt reduse.

Indicator memorie internă Indică faptul că fotografiile sunt stocate în memoria internă a aparatului foto (aproximativ 44 MB). Când cardul de memorie este introdus în aparatul foto, nu se afişează C şi imaginile vor fi stocate pe cardul de memorie.

Mod imagine Combinaţia între formatul imaginii şi calitatea imaginii (compresie) este afişată. Setarea implicită este i Normal (3.648 × 2.736).

Indicatorii şi informaţiile despre fotografie afişate în timpul fotografierii şi al redării se vor opri după câteva secunde (A 118). Când monitorul a fost oprit în modul de veghe pentru a economisi energie, apăsaţi comutatorul de alimentare sau butonul de declanşare pentru a-l reactiva (A 122).

D

Funcţiile disponibile în modul A (Automat)

În modul A (automat), modurile macro (A 31) şi compensare de expunere (A 32) pot fi utilizate, iar fotografiile pot fi făcute folosind bliţul (A 28) şi autodeclanşatorul (A 30). Apăsând butonul d în modul A (automat), puteţi specifica setările pentru toate elementele meniului de fotografiere (A 92), în funcţie de situaţiile de fotografiere.

D

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul automat

18

Motion Detection (Detecţia mişcării)

Când este selectat Auto (Automat) (setare implicită) pentru opţiunea Motion detection (Detecţie mişcare) (A 120) în meniul setare iar aparatul foto detectează tremuratul aparatului foto şi mişcarea subiectului, aparatul măreşte viteza de declanşare pentru a reduce efectul de neclaritate. Atunci când aparatul foto detectează tremuratul aparatului foto sau mişcarea subiectului şi măreşte viteza de declanşare, pictograma detecţie mişcare devine verde.

D

Reducerea electronică a vibraţiilor

Când modul bliţ (A 28) este setat la W (oprit) sau Y (sincronizare lentă) când opţiunea Electronic VR (VR electronică) (A 113) din meniul setare este setată la Auto (Automat), este posibil să apară pe monitor pictograma R. Apariţia pictogramei R indică acele condiţii de fotografiere în care efectele tremuratului aparatului foto vor fi pronunţate. În aceste situaţii, aparatul reduce efectele tremuratului aparatului foto în fotografii înainte de a le înregistra.

21


Pasul 2 Încadrarea unei imagini

1

Pregătirea aparatului foto. Ţineţi aparatul foto fix cu ambele mâini şi având grijă ca degetele şi alte obiecte să nu blocheze obiectivul, bliţul, microfonul şi difuzorul.

Atunci când fotografiaţi în orientarea „pe înalt”, rotiţi aparatul foto în aşa fel încât bliţul încorporat să fie situat deasupra obiectivului. Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul automat

22

2

Încadraţi fotografia. Când aparatul foto recunoaşte o faţă orientată spre aparatul foto, faţa este încadrată cu o margine galbenă dublă (setare implicită). Când aparatul foto detectează mai multe feţe, faţa cea mai apropiată este încadrată cu o margine galbenă dublă, iar restul cu o margine unică.

18

Zona AF nu apare atunci când sunt fotografiate alte obiecte decât persoane sau atunci când este încadrat un subiect a cărui faţă nu este detectată.


Pasul 2 Încadrarea unei imagini

Folosirea zoomului Utilizaţi controlul zoomului pentru a activa zoomul optic. Rotiţi controlul zoomului spre g pentru a apropia, astfel încât subiectul să ocupe o porţiune mai mare din cadru, sau spre f pentru a depărta, mărind astfel spaţiul vizibil în cadru.

Depărtare

Apropiere

Zoom optic

Zoom digital

Zoom digital Atunci când zoomul aparatului foto este în poziţia maximă de apropiere a zoomului optic, prin rotirea şi menţinerea controlului zoomului la g se declanşează zoomul digital. Subiectul este mărit până la 4× nivelul de zoom optic maxim posibil. Când zoomul digital este activat, zona de focalizare va fi situată pe centrul ecranului (fără a avea activă zona de focus).

Zoom optic maxim

C

Este activat zoomul digital.

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul automat

Indicatorul de zoom este afişat în partea de sus a monitorului când controlul zoomului este rotit.

Zoomul digital şi interpolarea

Spre deosebire de zoomul optic, zoomul digital utilizează pentru a mări imaginile un proces de procesare denumit interpolare, care conduce la o uşoară deteriorare a calităţii imaginii. Interpolarea este aplicată poziţiei de zoom dincolo de V. Când zoomul este mărit dincolo de poziţia V, interpolarea este iniţiată iar indicatorul de zoom devine galben pentru a indica faptul că s-a aplicat interpolarea. Poziţia de V se deplasează la dreapta pe măsură ce dimensiunea imaginii descreşte, permiţând confirmarea poziţiei de zoom la care fotografierea fără interpolare este posibilă la setarea modului de imagine curent.

Când dimensiunea unei imagini este mică Zoomul digital poate fi dezactivat de la opţiunea Digital zoom (Zoom digital) (A 121) din meniul de setare (A 111).

23


Pasul 3 Focalizarea şi fotografierea

1

Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate.

Când o faţă orientată către aparatul foto este recunoscută: Aparatul foto va focaliza pe faţa înconjurată de zona focus activă cu margine dublă. Când subiectul este focalizat, marginea dublă străluceşte în culoarea verde. Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul automat

1/125 F3.1 Viteza de declanşare Atunci când sunt făcute fotografii unor cu alţi subiecţi decât persoane sau atunci când este încadrat un subiect a cărui figură nu este recunoscută: Aparatul foto selectează automat zona focus (una din nouă) ce conţine subiectul cel mai apropiat de aparat. Când subiectul este focalizat, zona de focalizare activă străluceşte în culoarea verde.

1/125 F3.1 Viteza de declanşare

Diafragmă

Atunci când utilizaţi un zoom digital, zona de focalizare nu este afişată, iar aparatul foto focalizează pe centrul cadrului. Odată ce focalizarea este stabilită, indicatorul de focalizare (A 6) va străluci în culoarea verde. Viteza declanşatorului şi diafragma selectată sunt afişate prin apăsarea pe jumătate a butonului de eliberare a declanşatorului. Focalizarea şi expunerea rămân blocate atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. Atunci când butonul de declanşare este apăsat pe jumătate, marginea dublă pentru recunoaşterea feţei poate clipi, iar zona de focalizare sau indicatorul de focalizare clipesc în culoarea roşie. Toate aceste situaţii indică faptul că aparatul foto nu focalizează. Schimbaţi compoziţia şi apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate din nou. Consultaţi „AF Area Modo (Mod zonă AF)” (A 100) sau „Face Priority (Prioritate detecţie faţă)” (A 102) pentru mai multe informaţii despre Prioritate faţă.

2

Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt. Declanşatorul este eliberat iar fotografia este înregistrată pe cardul de memorie sau în memoria internă.

24

Diafragmă


Pasul 3 Focalizarea şi fotografierea

B

În timpul salvării

În timpul înregistrării imaginilor, afişajul cu numărul de expuneri rămas va clipi. Nu deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie în timp ce se înregistrează imagini. Oprirea alimentării sau scoaterea cardului de memorie în aceste condiţii poate duce la pierderea datelor sau la deteriorări ale aparatului foto sau ale cardului de memorie.

B

Focalizarea automată

C

Avertizare clipire

Dacă ecranul avertizare clipire este afişat la scurt timp după ce a fost realizată fotografia în modul prioritate faţă, este posibil ca subiecţii umani să fi închis ochii în timpul realizării fotografiei. Verificaţi fotografia şi decideţi dacă trebuie să faceţi o altă fotografie sau nu. • Subiectul portretului, care a închis ochii în timpul realizării fotografiei, va fi încadrat de o margine galbenă în ecranul de avertizare clipire. • Apăsaţi butonul k sau apăsaţi butonul de declanşare, pentru a reveni la modul fotografiere. Consultaţi „Blink Warning (Avertizare clipire)” (A 124) sau „Utilizarea ecranului de avertizare clipire” (A 125) pentru mai multe informaţii.

D

Did someone blink?

Exit

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul automat

Focalizarea automată poate să nu funcţioneze conform aşteptărilor în următoarele situaţii. În anumite cazuri rare este posibil ca subiectul să nu fie focalizat, chiar dacă zona de focalizare activă şi indicatorul de focalizare sunt verzi: • Subiectul este foarte întunecat • Obiecte cu luminozităţi foarte diferite sunt prezente în aceeaşi scenă (de ex. soarele este în spatele subiectului şi acesta este puternic umbrit) • Nu există contrast între subiect şi fundal (de ex. când subiectul stă în faţa unui zid alb, purtând o cămaşă albă) • Câteva obiecte sunt la distanţe diferite faţă de aparatul foto (de ex. subiectul este în interiorul unei cuşti) • Subiectul se deplasează rapid În situaţiile menţionate mai sus, încercaţi să apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate pentru a refocaliza de câteva ori sau focalizaţi pe un alt subiect şi utilizaţi funcţia de blocare a focalizării (A 101). Când folosiţi blocarea focalizării, asiguraţi-vă că distanţa dintre aparatul foto şi subiectul pe care a fost blocată focalizarea este aceeaşi cu cea faţă de subiectul dorit.

Bliţ

Dacă subiectul nu este iluminat corespunzător, bliţul ar putea fi declanşat prin apăsarea până la capăt a butonului de declanşare (A 28).

25


Pasul 4 Redarea şi ştergerea fotografiilor Vizualizarea fotografiilor (Mod redare) Apăsaţi butonul c. Ultima fotografie făcută va fi afişată în modul redare cadru întreg. Apăsaţi selectorul multiplu H, I, J sau K pentru a vizualiza fotografii suplimentare.

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul automat

Imaginile pot fi afişate pentru scurt timp la rezoluţie mică în momentul în care sunt citite de pe cardul de memorie sau din memoria internă.

Apăsaţi butonul A sau butonul de declanşare pentru a comuta la modul fotografiere. Când redaţi imagini stocate în memoria internă a aparatului foto, se afişează C. Când cardul de memorie este introdus în aparatul foto, nu se afişează C şi vor fi redate imaginile de pe cardul de memorie.

15/05/2009 15:30 0004.JPG

4

4

Indicator memorie internă

Ştergerea fotografiilor

1

Apăsaţi pe butonul l pentru a şterge imaginea afişată în acel moment pe monitor.

2

Folosiţi selectorul multiplu pentru a selecta Yes (Da) şi apăsaţi butonul k. Pentru a ieşi fără a şterge imaginea, selectaţi No (Nu) şi apăsaţi butonul k.

26

Butonul A

Erase 1 image? Done

No Yes


Pasul 4 Redarea şi ştergerea fotografiilor

C

Opţiuni disponibile în modul de redare

Următoarele operaţiuni sunt disponibile în modul redare cadru întreg.

Opţiune

Descriere

A

g (i)

Rotiţi controlul zoomului spre g pentru a mări imaginea până la 10×. Apăsaţi butonul k pentru a reveni la modul redare cadru întreg.

49

f (h)

Rotiţi controlul zoomului spre f pentru a afişa 4, 9 sau 16 miniaturi ale imaginilor sau pentru a aplica afişarea calendar.

47 65

Zoom redare

Vizualizare miniaturi/ aplicare afişare calendar Adăugare fotografii favorite

k

Adăugaţi fotografia afişată curent la fotografiile favorite.

Modificare mod redare

c

Apăsaţi butonul c pentru a afişa meniul de selecţie mod redare şi a modifica în listare după dată, sortare automată sau mod imagini favorite.

57, 60, 66

Apăsaţi butonul A sau butonul de declanşare pentru a comuta la modul de fotografiere selectat din meniul de selecţie mod fotografiere.

26

A Comutare în mod fotografiere

C

Apăsând butonul c veţi putea porni aparatul foto

Dacă aparatul foto este oprit, ţinând apăsat butonul c va porni în modul redare. Obiectivul nu se va extinde.

C

Vizualizarea imaginilor

• Fotografiile salvate în memoria internă pot fi vizualizate doar dacă în aparat nu este introdus un card de memorie. • Atunci când fotografiile în care a fost detectată o faţă în timpul fotografierii sunt afişate în redare cadru întreg, fotografiile pot fi rotite automat pentru afişarea în redare, în funcţie de orientarea feţei detectate. • Dacă monitorul s-a oprit în modul de veghe pentru a economisi energie, apăsaţi butonul c sau comutatorul de alimentare pentru a-l reactiva (A 122).

C

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul automat

Utilizaţi

Ştergere ultimei fotografii realizate în modul fotografiere

În modul fotografiere, apăsaţi butonul l pentru a şterge ultima fotografie făcută.

Erase 1 image?

No Yes

D

Ştergerea mai multor fotografii

Se pot şterge mai multe fotografii prin intermediul opţiunii Delete (Ştergere) (A 108) din meniul redare (A 105), meniul listare după dată (A 59), meniul sortare automată (A 62) sau meniul imagini favorite (A 68).

27


Utilizarea bliţului Bliţul are o rază de aproximativ 0,6-4,6 m atunci când aparatul foto este transfocat la maxim. Când zoomul optic este la maxim, raza este de 0,6-2,5 m (când ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) este setată la Auto (Automat)). Sunt disponibile următoarele moduri bliţ. U

Automat Bliţul se declanşează automat dacă lumina este slabă.

V

Automat cu reducere ochi roşii Reduce efectul de „ochi roşii” în portrete (A 29).

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul automat

W

Oprit Bliţul nu se va declanşa chiar dacă lumina este slabă.

X

Bliţ de umplere Bliţul se declanşează când se face fotografia. Utilizaţi pentru a „umple” (ilumina) umbre şi subiecte cu fundal luminos.

Y

Sincronizare lentă U (automat) este combinat cu viteza redusă de declanşare. Bliţul iluminează subiectul principal; sunt utilizate viteze reduse de declanşare pentru a capta fundalul în timpul nopţii sau în cazul unei lumini slabe.

Setarea Modului bliţ

1

Apăsaţi m (modul bliţ). Se afişează meniul bliţ.

2

Folosiţi selectorul multiplu, pentru a alege modul dorit de bliţ şi apăsaţi butonul k. Pictograma pentru modul de bliţ selectat este afişată în partea de sus a monitorului. Atunci când este aplicat U (automat), D este afişat doar pentru câteva secunde indiferent de setarea Photo info (Informaţii fotografiere) (A 118). Dacă în câteva secunde setările nu sunt aplicate prin apăsarea butonului k, selecţia va fi anulată.

28

Flash mode


Utilizarea bliţului

B

Fotografierea atunci când lumina este slabă sau când bliţul este dezactivat (W)

• Este recomandată folosirea unui trepied pentru fixarea aparatului foto pe timpul fotografierii, evitând astfel efectele tremurării. • Indicatorul E este afişat atunci când aparatul foto măreşte automat sensibilitate. Fotografiile făcute când E este afişat pot fi uşor blurate.

B

Notă despre utilizarea bliţului

Când utilizaţi bliţul, reflexiile prafului din atmosferă pot să apară ca pete în fotografie. Pentru a reduce aceste reflexii, setaţi bliţul la W (Oprit).

Bec bliţ

Becul bliţ arată starea bliţului când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. • Aprinsă: Bliţul se va declanşa când se face fotografia. • Clipeşte: Bliţul se încarcă. Aşteptaţi câteva secunde şi încercaţi din nou. • Oprit: Bliţul nu se va declanşa când se face fotografia. Dacă acumulatorul este la un nivel scăzut, afişajul monitorului se va opri şi va rămâne aşa, până când bliţul este complet încărcat.

C

Setarea modului bliţ

Setarea modului bliţ implicit variază cu modul de fotografiere. • A (automat): U (automat) • C (scenă): variază în funcţie de modul scenă selectat (A 34) • a (zâmbet): fixat pe W (oprit) când pentru opţiunea Blink proof (Ochi deschişi) este selectat On (Pornit), U (automat) când pentru opţiunea Blink proof (Ochi deschişi) este selectat Off (Oprit) (A 46) Setarea mod bliţ aplicată în modul A (automat) este stocată în memoria aparatului foto, chiar dacă acesta este închis şi reaplicată data următoare când este selectat modul A (automat).

C

Reducere ochi roşii

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul automat

C

Acest aparat foto utilizează modul avansat reducere ochi roşii („Punct fixare ochi roşii încorporat în aparatul foto”). Bliţul se declanşează de câteva ori la intensitate redusă (pre-bliţ) înaintea declanşării bliţului principal, reducând efectul de „ochi roşii”. Aparatul foto analizează apoi fotografia; dacă este detectat efectul de ochi roşii, zona afectată va fi procesată pentru a reduce şi mai mult efectul de ochi roşii înainte de salvarea fotografiei. Reţineţi că, datorită unui decalaj uşor între apăsarea butonului de declanşare şi realizarea fotografierii, acest mod nu este recomandat atunci când este necesar un răspuns rapid al declanşatorului. Durata de timp până la efectuarea fotografiei următoare va creşte uşor la rândul ei. Nu întotdeauna reducerea avansată a ochilor roşii produce rezultatul dorit. În situaţii extrem de rare, zonele care nu sunt afectate de ochii roşii ar putea fi afectate de procesele de atenuare, în aceste cazuri alegeţi un alt mod şi încercaţi din nou.

29


Fotografierea cu autodeclanşatorul Aparatul foto este echipat cu un temporizator de zece secunde şi de două secunde pentru autoportrete. Această caracteristică este utilă pentru reducerea efectelor mişcării aparatului la apăsarea butonului de declanşare. Când folosiţi autodeclanşatorul, este recomandată folosirea unui trepied.

1

Apăsaţi n (autodeclanşatorul). Se afişează meniul autodeclanşatorului.

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul automat

2

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege 10 s sau 2 s şi apăsaţi butonul k. 10 s (zece secunde): potrivit ocaziilor importante (precum nunţile) 2 s (două secunde): potrivit pentru a preveni tremuratul aparatului foto

Dacă în câteva secunde setările nu sunt aplicate prin apăsarea butonului k, selecţia va fi anulată.

3

Încadraţi fotografia si apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate. Focalizarea şi expunerea vor fi setate.

1/125 F3.1

4

Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt. Autodeclanşatorul va porni, iar numărul de secunde rămase până la eliberarea declanşatorului este afişat pe monitor. Indicatorul luminos autodeclanşator clipeşte în timp ce temporizatorul cronometrează. Lampa încetează să clipească cu o secundă înainte de a fi făcută fotografia şi rămâne aprinsă până când declanşarea este încheiată. Atunci când declanşatorul este eliberat, autodeclanşatorul va fi setat la k.

30

Self-timer

Se afişează modul selectat pentru autodeclanşare.

Pentru a opri temporizatorul înainte ca o fotografie să fie făcută, apăsaţi butonul de declanşare încă o dată.


Modul macro Modul macro este folosit pentru a fotografia obiecte aflate la mică distanţă, chiar şi la 10 cm. Reţineţi că este posibil ca bliţul să nu poată lumina întregul subiect la o distanţă mai mică de 60 cm.

1

Apăsaţi p (modul macro). Se afişează meniul macro.

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege ON şi apăsaţi butonul k. Este afişată pictograma mod macro (F). Dacă în câteva secunde setările nu sunt aplicate prin apăsarea butonului k, selecţia va fi anulată. Macro mode

3

Rotiţi controlul zoomului pentru a încadra imaginea. Aparatul poate focaliza la o distanţă de 10 cm cu zoomul în poziţia în care F clipeşte în culoarea verde (indicatorul de zoom este poziţionat înainte de K).

C

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul automat

2

Modul macro

În modul macro aparatul focalizează continuu până când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate pentru blocarea focalizării şi a expunerii.

C

Setarea modului macro

Setarea mod macro aplicată în modul A (automat) este stocată în memoria aparatului foto chiar dacă acesta este închis şi reaplicată data următoare când este selectat modul A (automat).

31


Compensarea expunerii Compensarea expunerii este utilizată pentru a modifica expunerea de la valoarea sugerată de aparatul foto pentru ca fotografiile să fie mai luminoase sau mai întunecate.

1

Apăsaţi o (compensare expunere). Este afişat ghidul de compensare expunere.

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul automat

2

Folosiţi selectorul multiplu pentru a regla expunerea şi apăsaţi butonul k. Atunci când fotografia este prea întunecată: reglaţi compensarea expunerii în sensul „+”. Atunci când fotografia este prea luminoasă: reglaţi compensarea expunerii în sensul „–”.

Exposure compensation

Compensarea expunerii poate fi setată la valori între –2,0 şi +2,0 EV. Dacă în câteva secunde setările nu sunt aplicate prin apăsarea butonului k, selecţia va fi anulată.

3

Setarea este aplicată. Valoarea este afişată împreună cu pictograma H pe monitor.

18

C

Valoare compensare expunere

Valoarea compensării expunerii aplicată în modul A (automat) este stocată în memoria aparatului foto chiar dacă acesta este închis şi reaplicată data următoare când este selectat modul A (automat).

D

32

Utilizarea compensării expunerii

Aparatul foto tinde spre o expunere scăzută când cadrul este dominat de obiecte iluminate strălucitor şi spre a mări expunerea când cadrul este preponderent întunecat. De aceea, compensarea pozitivă poate fi necesară pentru a capta strălucirea obiectelor puternic iluminate care umplu cadrul (de exemplu întinderi de apă, nisip sau zăpadă iluminate de apă) sau când fundalul este mai strălucitor decât subiectul principal. Compensarea negativă poate fi necesară când zone mari ale cadrului conţin obiecte foarte întunecare (de exemplu un grup de frunze verzi întunecate) sau când fundalul este mai întunecat decât subiectul principal.


Fotografiere adecvată scenei

Fotografierea în modul scenă Setările aparatului foto sunt optimizate automat pentru tipul de subiect selectat. Sunt disponibile următoarele moduri scenă. x Scene auto b Portrait selector (Selector (Portret) automat scene)

c Landscape (Peisaj)

d Sports (Sport)

e Night portrait (Portret de noapte)

g Beach/snow h Sunset f Party/indoor (Petrecere/interior) (Plajă/zăpadă) (Asfinţit)

i Dusk/dawn j Night landscape (Înserare/zori) (Peisaj de noapte)

k Close-up (primplan)

m Fireworks show n Copy (Copiere) (Spectacol artificii)

u Food (Alimente)

l Museum (Muzeu)

p Panorama assist E Voice recording o Backlight (Iluminare fundal) (Asistenţă panoramă) (Înregistrare voce)* * Pentru detalii, consultaţi „Înregistrări voce” (A 74).

1

Apăsaţi butonul A în modul fotografiere pentru a afişa meniul de selecţie mod fotografiere şi apăsaţi selectorul multiplu H sau I pentru a selecta o pictogramă scenă. Este afişată pictograma pentru ultimul mod scenă selectat. Setarea implicită este x (Scene auto selector (Selector automat scene)).

2

Scene auto selector

Apăsaţi selectorul multiplu K şi apăsaţi H, I, J sau K pentru a alege scena dorită iar apoi apăsaţi butonul k.

Fotografiere adecvată scenei

Setarea modului scenă

Beach/snow

3

Încadraţi subiectul apoi fotografiaţi.

1/125 F3.1

D

Mod imagine

Când este apăsat butonul d în modul scenă, se poate regla Image mode (Mod imagine) (A 93). Modificarea realizată la această setare se aplică tuturor modurilor de fotografiere (cu excepţia meniului film).

Image mode High (3648 ) Normal (3648) Normal (2592) Normal (2048) PC screen (1024) Exit

33


Fotografierea în modul scenă

Caracteristici x Scene auto selector (Selector automat scenă) Prin simpla încadrare a fotografiei, aparatul foto selectează automat modul scenă optim. Consultaţi „Fotografierea în modul scenă selectat de aparatul foto (Scene Auto Selector (Selector automat scene))” (A 40) pentru mai multe informaţii. m 1 2 3

U1

n

Oprit2

p

Oprit3

o

0,02

Aparatul foto selectează automat setările optime pentru modul bliţ pentru modul scenă selectat. Pot fi schimbate la W. Alte setări pot fi selectate. Schimbat la pornit când aparatul foto selectează modul scenă Close-up (primplan).

Fotografiere adecvată scenei

b Portrait (Portret) Folosiţi acest mod pentru portrete în care subiectul principal sa fie clar evidenţiat. Subiecţii portretelor prezintă tonuri netede, cu aspect natural al pielii. • Aparatul foto detectează în mod automat o faţă îndreptată către aparat şi focalizează pe aceasta. Consultaţi „Face Priority (Prioritate detecţie faţă)” (A 102) pentru mai multe informaţii. • Dacă aparatul foto detectează o faţă zâmbitoare a unui subiect, indicatorul de zâmbet creşte sau descreşte. • Când aparatul foto detectează mai mult de o faţă, se va focaliza pe faţa cea mai apropiată de aparatul foto. • Dacă nu este recunoscută nicio faţă, se va focaliza pe centrul ecranului. • Zoomul digital nu este disponibil.

18 Indicator zâmbet

m

V*

n

Oprit*

p

Oprit

o

0,0*

* Alte setări pot fi selectate.

O: Pentru modurile scenă cu O, este recomandată folosirea unui trepied. Q: Pentru acele moduri scenă cu Q, reducerea zgomotului este efectuată automat astfel încât timpul necesar pentru salvarea unei imagini va fi mai mare decât de obicei.

C 34

Pictograme folosite pentru descrieri

Pictogramele următoare sunt utilizate pentru descrieri în această secţiune: m, mod bliţ (A 28); n, autodeclanşator (A 30); p, mod macro (A 31); o, compensare expunere (A 32).


Fotografierea în modul scenă c Landscape (Peisaj) Folosiţi acest mod pentru redarea peisajelor viu colorate şi a peisajelor urbane. • Aparatul foto focalizează la infinit. Zona sau indicatorul de focalizare (A 6) strălucesc întotdeauna în culoarea verde atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. Reţineţi totuşi, că obiectele din primplan nu vor fi întotdeauna în focus. m

W

n

Oprit*

p

Oprit

o

0,0*

o

0,0*

o

0,02

* Alte setări pot fi selectate. d Sports (Sport)

m

W

n

Oprit

p

Oprit

Fotografiere adecvată scenei

Folosiţi acest mod pentru fotografii dinamice de acţiune care îngheaţă acţiunea într-o singură declanşare şi înregistrează mişcarea printr-o serie de fotografii. • Aparatul foto focalizează încontinuu până când focalizarea este blocată prin apăsarea butonului de declanşare până la jumătate. • Atunci când butonul de declanşare este ţinut apăsat, fotografiile sunt realizate la o frecvenţă de până la aproximativ 1,2 cadre pe secundă (fps) atunci când modul imagine este setat la i Normal (3648). Această frecvenţă este menţinută pentru până la 6 fotografii. • Ritmul maxim de cadre în declanşarea continuă, poate oscila în funcţie de setările modului de imagine şi de cardul de memorie utilizat. • Motion detection (Detecţie mişcare) (A 120) nu este activată.

* Alte setări pot fi selectate.

OQ

e Night portrait (Portret de noapte)

Folosiţi acest mod pentru a obţine un echilibru natural între subiectul principal şi iluminarea fundalului în cazul portretelor realizate noaptea. • Aparatul foto detectează în mod automat o faţă îndreptată către aparat şi focalizează pe aceasta. Consultaţi „Face Priority (Prioritate detecţie faţă)” (A 102) pentru mai multe informaţii. • Când aparatul foto detectează mai mult de o faţă, se va focaliza pe faţa cea mai apropiată de aparatul foto. • Dacă nu este recunoscută nicio faţă, se va focaliza pe centrul ecranului. • Zoomul digital nu este disponibil. • Motion detection (Detecţie mişcare) (A 120) nu este activată. m 1 2

V1

n

Oprit2

p

Oprit

Bliţ de umplere cu sincronizare lentă şi reducere ochi roşii. Alte setări pot fi selectate.

35


Fotografierea în modul scenă f Party/indoor (Petrecere/interior) Captează efectul de lumină de lumânare şi de alte iluminări de fundal interior. • Aparatul focalizează pe subiectul din centrul cadrului. • Deoarece fotografiile sunt uşor afectate de tremuratul aparatului, ţineţi aparatul foto nemişcat. În locuri întunecate, este recomandată utilizarea unui trepied. m 1 2

V1

n

Oprit2

p

Oprit

o

0,02

Modul bliţ se poate modifica în sincronizare lentă cu reducere a efectului de ochi roşii. Alte setări pot fi selectate. Alte setări pot fi selectate.

Fotografiere adecvată scenei

g Beach/snow (Plajă/zăpadă) Captează strălucirea unor subiecte cum ar fi câmpurile de zăpadă, plajele sau suprafeţe însorite de apă. • Aparatul focalizează pe subiectul din centrul cadrului.

m

U*

n

Oprit*

p

Oprit

o

0,0*

o

0,0*

* Alte setări pot fi selectate.

O

h Sunset (Asfinţit) Păstrează profunzimea tonalităţii culorilor la apus şi la răsărit. • Aparatul focalizează pe subiectul din centrul cadrului.

m

W*

n

Oprit*

p

Oprit

* Alte setări pot fi selectate.

36

O: Pentru modurile scenă cu O, este recomandată folosirea unui trepied. Q: Pentru acele moduri scenă cu Q, reducerea zgomotului este efectuată automat astfel încât timpul necesar pentru salvarea unei imagini va fi mai mare decât de obicei.


Fotografierea în modul scenă

OQ

i Dusk/dawn (Înserare/zori)

Păstrează culorile ce se văd în lumina naturală slabă dinainte de răsărit sau după apus. • Aparatul foto focalizează la infinit. Zona sau indicatorul de focalizare (A 6) strălucesc întotdeauna în culoarea verde atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. Reţineţi totuşi, că obiectele din primplan nu vor fi întotdeauna în focus. • Motion detection (Detecţie mişcare) (A 120) nu este activată. m

W

n

Oprit*

p

Oprit

o

0,0*

o

0,0*

Fotografiere adecvată scenei

* Alte setări pot fi selectate.

OQ

j Night landscape (Peisaj de noapte)

Pentru a obţine peisaje de noapte impresionante, este folosită o viteză redusă de declanşare. • Aparatul foto focalizează la infinit. Zona sau indicatorul de focalizare (A 6) strălucesc întotdeauna în culoarea verde atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. Reţineţi totuşi, că obiectele din primplan nu vor fi întotdeauna în focus. • Motion detection (Detecţie mişcare) (A 120) nu este activată. m

W

n

Oprit*

p

Oprit

* Alte setări pot fi selectate. k Close-up (Primplan) Fotografiaţi flori, insecte şi alte obiecte mici aflate în imediata apropiere. • Modul macro (A 31) va fi pornit, iar aparatul foto transfocalizează automat în poziţia cea mai apropiată în care aparatul poate focaliza. • Aparatul foto poate focaliza la o distanţă de 10 cm cu zoomul în poziţia în care F străluceşte în culoarea verde (indicatorul de zoom este amplasat înainte de K). Cea mai apropiată poziţie de fotografiere poate varia în funcţie de poziţia zoomului. • AF area mode (Mod zonă AF) este setat la Manual (A 100). Apăsaţi butonul k pentru a alege zona de focalizare în care este obţinută focalizarea. • Aparatul foto focalizează încontinuu până când focalizarea este blocată prin apăsarea butonului de declanşare până la jumătate. m

U*

n

Oprit*

p

Oprit

o

0,0*

* Alte setări pot fi selectate. Reţineţi că este posibil ca bliţul să nu poată lumina întregul subiect la o distanţă mai mică de 60 cm.

37


Fotografierea în modul scenă u Food (Alimente) Utilizaţi când fotografiaţi alimente. Pentru detalii, consultaţi „Fotografierea în modul alimente” (A 41). • AF area mode (Mod zonă AF) este setat la Manual (A 100). Apăsaţi butonul k pentru a alege zona de focalizare în care este obţinută focalizarea.

X

W

n

Oprit*

p

Pornită

o

0,0*

o

0,0*

o

0,0

* Alte setări pot fi selectate. l Museum (Muzeu) Fotografiere adecvată scenei

Utilizat pentru interioare unde fotografierea cu bliţ este interzisă (în muzee şi galerii de artă) sau în alte situaţii în care nu doriţi utilizarea bliţului. • Aparatul focalizează pe subiectul din centrul cadrului. • BSS (selector cea mai bună fotografiere) poate fi utilizat pentru a fotografia (A 97). • Motion detection (Detecţie mişcare) (A 120) nu este activată. m

W

n

Oprit*

p

Oprit*

* Alte setări pot fi selectate.

O

m Fireworks show (Spectacol artificii)

Pentru a captura expansiunea exploziei de lumină a artificiilor este folosită viteza redusă de declanşare. • Aparatul foto focalizează la infinit. Indicatorul de focalizare (A 6) devine întotdeauna verde când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. Reţineţi totuşi, că obiectele din primplan nu vor fi întotdeauna în focus. • Motion detection (Detecţie mişcare) (A 120) nu este activată. m

38

W

n

Oprit

p

Oprit

O: Pentru modurile scenă cu O, este recomandată folosirea unui trepied.


Fotografierea în modul scenă n Copy (Copiere) Asigură fotografieri clare ale textului sau ale unor desene pe planşe albe sau imprimate. • Aparatul focalizează pe subiectul din centrul cadrului. • Folosiţi modul macro (A 31) pentru a focaliza la distanţe mici. • Este posibil ca textele şi desenele colorate să nu arate bine. m

W*

n

Oprit*

p

Oprit*

o

0,0*

o

0,0*

* Alte setări pot fi selectate. o Backlight (Iluminare fundal)

m

m

n

Oprit*

p

Oprit

* Alte setări pot fi selectate. p Panorama assist (Asistenţă panoramă)

Fotografiere adecvată scenei

Se foloseşte când lumina vine din spatele subiectului, punând trăsăturile sau detaliile în umbră. Bliţul se declanşează automat pentru a „umple” (ilumina) umbrele. • Aparatul focalizează pe subiectul din centrul cadrului. • Motion detection (Detecţie mişcare) (A 120) nu este activată.

Se foloseşte când se fac serii de fotografii ce vor fi unite mai târziu într-o singură panoramă folosind software-ul Panorama Maker furnizat. Pentru detalii, consultaţi „Fotografierea pentru panoramă” (A 43). m

W*

n

Oprit*

p

Oprit*

o

0,0*

* Alte setări pot fi selectate.

39


Fotografierea în modul scenă

Fotografierea în modul scenă selectat de aparatul foto (Scene Auto Selector (Selector automat scene)) Prin simpla încadrare a imaginii, aparatul foto selectează automat modul scenă optim pentru fotografierea simplă. Când aparatul foto este îndreptat spre un subiect în modul x selector automat scene, aparatul foto selectează automat unul dintre următoarele moduri scenă: • Automat (A 20) • Night portrait (Portret de noapte) (A 35) • Backlight (Iluminare fundal) (A 39) Fotografiere adecvată scenei

1

• Portrait (Portret) (A 34) • Landscape (Peisaj) (A 35) • Night landscape (Peisaj • Close-up (Primplan) de noapte) (A 37) (A 37)

Apăsaţi butonul A în modul fotografiere pentru a afişa meniul de selecţie mod fotografiere şi utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta x (Scene auto selector (Selector automat scene)) (A 33). Aparatul foto intră în modul scenă selector automat scene.

2

Scene auto selector

Încadraţi subiectul apoi fotografiaţi. Când aparatul foto selectează automat un mod scenă, pictograma modului de fotografiere se transformă în cea a modului scenă activat curent. d: Automat

g: Night landscape (Peisaj de noapte)

e: Portrait (Portret)

i: Close-up (primplan)

f: Landscape (Peisaj) j: Backlight (Iluminare fundal)

18

h: Night portrait (Portret de noapte) Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate pentru a seta focalizarea şi expunerea. Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a fotografia.

B

Notă privind modul scenă selector automat scene

În funcţie de condiţiile de fotografiere, este posibil ca aparatul foto să nu selecteze modul scenă dorit. În acest caz, comutaţi la modul A (automat) (A 20) sau selectaţi manual modul scenă dorit (A 33).

C

Modul bliţ în modul scenă selector automat scene

Pot fi aplicate setările U (automat) (setare implicită) şi de mod bliţ W (Oprit) (A 28). • Când este aplicat U (automat), aparatul foto selectează automat setarea modului bliţ optimă pentru modul scenă care a fost selectat. • Când este aplicat W (Oprit), bliţul nu se declanşează, indiferent de condiţiile de fotografiere.

C 40

Funcţii restricţionate în modul scenă selector automat scene

• Zoomul digital nu este disponibil. • Butonul mod macro de pe selectorul multiplu (A 9, 31) este dezactivat. • Setarea AF area mode (Mod zonă AF) (A 100) este setată la Auto (Automat) în modul i (Close-up (primplan)).


Fotografierea în modul scenă

Fotografierea în modul alimente Utilizaţi acest mod pentru a fotografia alimente.

1

Apăsaţi butonul A în modul fotografiere pentru a afişa meniul de selecţie mod fotografiere şi utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta u (Food (Alimente)) (A 33). Se va porni modul macro (A 31), iar aparatul foto transfocalizează automat în poziţia cea mai apropiată în care poate focaliza.

2

Food

Apăsaţi H pentru a creşte ponderea de roşu sau I pentru a creşte ponderea de albastru.

18

3

Încadraţi fotografia. Aparatul poate focaliza la distanţe mici, de până la 10 cm în poziţia de zoom pentru unghi larg la care F şi indicatorul de zoom strălucesc în culoarea verde (indicatorul de zoom este înainte de G). Distanţa cea mai apropiată la care aparatul foto poate focaliza oscilează în funcţie de poziţia zoomului.

Fotografiere adecvată scenei

Apăsaţi selectorul multiplu H sau I pentru a alege balansul de alb.

18 AF area mode (Mod zonă AF) este setat la Manual (A 100). Apăsaţi butonul k pentru a deplasa zona de focalizare. Apăsaţi selectorul multiplu H, I, J sau K pentru a selecta o zonă de focalizare şi apăsaţi din nou butonul k pentru a activa zona de focalizare selectată. Setările autodeclanşatorului (A 30) şi compensării de expunere (A 32) pot fi reglate în timp ce zona de focalizare este blocată.

4

Apăsaţi butonul de declanşare pentru a efectua o fotografie. Focalizarea este blocată când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate şi se face o fotografie când butonul de declanşare este apăsat până la capăt. Atunci când aparatul foto nu poate focaliza, focalizarea va clipi în culoarea roşie. Schimbaţi compoziţia şi apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate din nou.

1/125 F3.1

41


Fotografierea în modul scenă

B

Notă privind modul alimente

Modul bliţ este dezactivat. Modul macro (A 31) este setat la ON.

C

Setarea balansului de alb în modul alimente

• Sporirea ponderii de roşu sau albastru va scădea intensitatea efectelor de iluminare. • Modificarea balansului de alb în modul alimente nu va afecta balansul de alb din meniul de fotografiere (A 95). • Setarea balansului de alb aplicată în modul alimente este stocată în memoria aparatului foto chiar dacă acesta este închis şi reaplicată data următoare când este selectat modul alimente.

Fotografiere adecvată scenei

42


Fotografierea în modul scenă

Fotografierea pentru panoramă Aparatul focalizează pe subiectul din centrul cadrului. Folosiţi un trepied pentru rezultate optime.

1

Apăsaţi butonul A în modul fotografiere pentru a afişa meniul de selecţie mod fotografiere şi utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta p (Panorama assist (Asistenţă panoramă)) (A 33).

Panorama assist

2

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege direcţia şi apăsaţi butonul k. Selectaţi modul în care vor fi unite fotografiile în panorama completă; dreapta (I), stânga (J), sus (K) sau jos (L). Pictograma galbenă pentru direcţia panoramei (I I) va fi deplasată în direcţia apăsată şi apăsaţi butonul k pentru a alege direcţia. Va fi afişată o pictogramă albă de direcţie a panoramei (I) în direcţia selectată.

18

Fotografiere adecvată scenei

Se afişează pictograme de direcţie a panoramei (I) pentru a indica direcţia în care vor fi unite fotografiile.

Aplicaţi modul bliţ (A 28), autodeclanşator (A 30), modul macro (A 31) şi compensare expunere (A 32) în acest pas, dacă este necesar. Apăsaţi din nou butonul k pentru a reselecta direcţia.

3

Faceţi prima fotografie. O treime din ultima fotografie realizată va fi afişată parţial transparentă.

18

4

Faceţi următoarea fotografie. Compuneţi următoarea fotografie în aşa fel încât o treime din cadru să se suprapună peste fotografia anterioară. Repetaţi până când aţi făcut numărul de fotografii necesar pentru a acoperi scena.

End

17

43


Fotografierea în modul scenă

5

Apăsaţi butonul k când aţi finalizat fotografierea. Aparatul revine la pasul 2.

End

Fotografiere adecvată scenei

B

14

Asistenţă panoramă

Setările pentru modul bliţ, autodeclanşator, modul macro şi compensarea expunere nu pot fi modificate după realizarea primei fotografii. Fotografiile nu pot fi şterse, nici zoomul sau setarea modului imagine (A 93) nu pot fi reglate, până când nu sunt realizate toate fotografiile din serie. Fotografierea seriei pentru panoramă se întrerupe dacă funcţia oprire automată (A 122) iniţiază modul veghe în timpul fotografierii. Este recomandată setarea unui interval de timp mai lung pentru timpul care trece înainte de activarea funcţiei de oprire automată.

D

Indicatorul R

Se afişează R pentru a indica faptul că expunerea, balansul de alb şi focalizarea au fost blocate la valorile setate în prima fotografie. Toate fotografiile făcute în seria panoramei au aceleaşi setări ale expunerii, balansului de alb şi focalizării.

End

D

17

Panorama Maker

Instalaţi programul Panorama Maker de pe discul CD Software Suite inclus. Transferaţi fotografiile într-un computer (A 80) şi utilizaţi Panorama Maker (A 83) pentru a le uni într-o singură panoramă.

D 44

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume fişier imagine/sunet şi dosar” (A 130) pentru mai multe informaţii.


Fotografierea automată a unei figuri zâmbitoare

Fotografierea în modul zâmbet Aparatul foto detectează faptul că o faţă recunoscută cu prioritate faţă zâmbeşte şi realizează automat fotografia.

1

2

Pentru a intra în modul zâmbet apăsaţi butonul A în modul fotografiere şi selectaţi a (apăsaţi selectorul multiplu H sau I) şi apoi apăsaţi butonul k.

Smile

Încadraţi o fotografie. Orientaţi aparatul foto către subiect.

18

Pot fi detectate maxim trei figuri. Atunci când aparatul foto detectează mai multe feţe, atunci faţa cea mai apropiată de centrul cadrului este încadrată de o margine dublă, iar celelalte de margini simple.

3

Declanşatorul este eliberat automat. Dacă aparatul foto detectează că figura încadrată de o margine dublă zâmbeşte, declanşatorul este eliberat automat. Când aparatul foto detectează o faţă, indicatorul luminos autodeclanşator (A 4) clipeşte. Imediat după eliberarea declanşatorului odată cu detectarea unei figuri zâmbitoare, indicatorul luminos autodeclanşator clipeşte. De fiecare dată când declanşatorul este eliberat, aparatul foto realizează automat fotografii utilizând în mod repetat funcţiile de recunoaştere a chipului şi detectare a zâmbetului. Cu setările implicite, funcţia ochi deschişi este activată (A 46).

4

Fotografierea automată a unei figuri zâmbitoare

Când aparatul foto detectează o faţă privind spre aparat, zonele de focalizare ce conţin faţa vor fi afişate cu o margine dublă galbenă. Aparatul foto focalizează pe faţa încadrată de marginea dublă. Marginea dublă va străluci în verde, iar focalizarea va fi blocată.

Ieşiţi din modul zâmbet apăsând butonul A. Comutare în alt mod de fotografiere.

C

Funcţiile de prioritate faţă şi detectare figură zâmbitoare

Atunci când aparatul foto este îndreptat către o faţă care priveşte spre aparat în modul zâmbet, faţa este detectată automat, iar figura zâmbitoare a celui recunoscut este detectată. • În anumite condiţii de fotografiere, recunoaşterea facială nu funcţionează şi feţele nu pot fi detectate. • Consultaţi „Face Priority (Prioritate detecţie faţă)” (A 102) pentru mai multe informaţii.

45


Fotografierea în modul zâmbet

Funcţia ochi deschişi Funcţia ochi deschişi este disponibilă în modul zâmbet. De fiecare dată când se realizează o fotografie, aparatul foto face două fotografii consecutive. Dintre cele două fotografii, are prioritate şi este salvată fotografia în care ochii subiectului sunt deschişi. • În cazul în care aparatul foto detectează că a salvat o fotografie în care ochii subiectului este posibil să fie închişi, se afişează pentru câteva secunde avertizarea One or more subjects may have closed their eyes. prezentată în dreapta. • Pentru a activa sau dezactiva funcţia ochi deschişi, apăsaţi butonul d în modul zâmbet pentru a afişa meniul zâmbet şi selectaţi Blink proof (Ochi deschişi). • Setarea curentă este afişată pe monitor (A 6). Fotografierea automată a unei figuri zâmbitoare

C

Funcţionarea butonului de declanşare

Apăsaţi butonul de declanşare pentru a fotografia. • Atunci când este aplicată Prioritate faţă, declanşatorul poate fi eliberat cu focalizarea blocată pe faţa recunoscută, chiar înainte ca aparatul foto să detecteze faptul că subiectul zâmbeşte. • Atunci când nu este aplicată Prioritate faţă, aparatul foto focalizează pe subiectul din centrul cadrului.

C

Funcţii disponibile în modul zâmbet

• Bliţul este dezactivat atunci când, pentru opţiunea Blink proof (Ochi deschişi), este selectat On (Activat). Atunci când, pentru opţiunea Blink proof (Ochi deschişi), este selectat Off (Dezactivat), modul bliţ (A 28) este setat pe U (automat). Se pot selecta alte moduri bliţ. • Compensarea expunerii (A 32) este disponibilă. • Zoomul digital nu este disponibil. • Atunci când se apasă butonul d, se afişează meniul zâmbet şi se poate regla Image mode (Mod imagine) (A 93). Modificarea realizată la setarea mod imagine se aplică tuturor modurilor de fotografiere (cu excepţia meniului film).

C

Oprirea automată în modul zâmbet

În modul zâmbet, funcţia de oprire automată (A 122) este activată şi aparatul foto se opreşte atunci când oricare dintre situaţiile prezentate mai jos persistă şi nu se realizează nicio altă operaţiune. • Aparatul foto nu recunoaşte nicio faţă • Aparatul foto a recunoscut faţa, dar nu poate detecta o faţă zâmbitoare

D 46

Mai multe informaţii

Consultaţi „Focalizarea automată” (A 25) pentru mai multe informaţii.


Mai multe despre redare

Vizualizarea imaginilor multiple: Redarea miniaturilor Rotiţi controlul zoomului spre f (h) în modul de redare cadru întreg (A 26) pentru a afişa fotografiile în format „foi de contact” cu imagini miniatură. Următoarele operaţiuni sunt disponibile când sunt afişate miniaturile.

Pentru

Utilizaţi

1/ 10

A

Descriere

Apăsaţi selectorul multiplu H, I, J sau K.

9

Creştere număr fotografii afişate/aplicare afişaj calendar

f (h)

Rotiţi controlul zoomului spre f (h) pentru a creşte numărul de miniaturi ale fotografiilor care sunt afişate: 4 ➝ 9 ➝ 16. Rotiţi controlul zoomului spre f (h) în modul de afişare cu 16 miniaturi de fotografii pentru a aplica modul de afişare calendar (A 48) şi fotografiile pot fi găsite după data la care au fost realizate. Rotiţi controlul zoomului spre g (i) pentru a reveni la afişaj miniaturi.

g (i)

Rotiţi controlul zoomului spre g (i) pentru a reduce numărul de miniaturi ale fotografiilor care sunt afişate: 16 ➝ 9 ➝ 4. Rotiţi controlul zoomului spre g (i) în modul de afişare cu 4 miniaturi de fotografii pentru a reveni la modul de redare cadru întreg.

Apăsaţi butonul k.

26

Apăsaţi butonul A sau butonul de declanşare pentru a reveni la ultimul mod de fotografiere selectat.

26

Reducere număr fotografii afişate Anula redare miniaturi

k A

Comuta în modul fotografiere

C

Mai multe despre redare

Selectare imagini

Afişaj mod redare miniaturi

Atunci când sunt selectate fotografii pentru care au fost configurate setările Print set (Set imprimare) (A 90) şi Protect (Protejare) (A 108), apar pictogramele din ilustraţia din partea dreaptă. Filmele sunt afişate ca şi cadre de peliculă.

Pictograma protecţie Pictogramă set imprimare

1/ 10

Cadre de peliculă

47


Vizualizarea imaginilor multiple: Redarea miniaturilor

C

Afişaj miniaturi în modurile sortare automată şi fotografii favorite

• Atunci când miniaturile sunt afişate în modul sortare automată (A 60), în colţul din dreapta sus al ecranului va apărea pictograma de categorie a fotografiilor. • Atunci când miniaturile sunt afişate în modul fotografii favorite (A 63), în colţul din dreapta sus al ecranului va apărea pictograma fotografii favorite.

1/

3

Afişarea calendar Rotiţi controlul zoomului spre f (h) atunci când fotografiile sunt afişate ca 16 miniaturi (A 47) în modul redare, pentru a aplica afişarea calendar. Prin selectarea unei date, se afişează în mod redare cadru întreg prima fotografie realizată la acea dată. Datele la care au fost realizate fotografiile sunt subliniate cu galben. Următoarele operaţiuni sunt disponibile în afişarea calendar. Mai multe despre redare

Pentru

Utilizaţi

Selectare dată

Revenire la modul redare cadru întreg Revenire la afişaj miniaturi

B

k g (i)

18

Descriere

A

Apăsaţi selectorul multiplu H, I, J sau K.

9

Se afişează în mod cadru întreg prima fotografie realizată la data selectată.

26

Rotiţi controlul zoomului spre g (i).

47

Note privind afişarea calendar

• Fotografiile realizate înainte de setarea datei şi a orei sunt recunoscute ca fiind realizate pe 01/01/2009 în afişarea calendar. • Butonul l şi butonul d nu sunt disponibile în afişarea calendar.

D 48

Modul listare după dată

Numai acele fotografii care sunt realizate la aceeaşi dată pot fi redate în modul listare după dată (A 57). De asemenea, operaţiunile din meniul redare (A 59) sunt disponibile numai pentru fotografiile realizate la datele selectate.


O privire mai îndeaproape: Zoom redare Rotirea controlului zoomului spre g (i) în timpul modului redare cadru întreg (A 26) determină apropierea fotografiei curente, cu centrul fotografiei afişat pe monitor. Ghidajul din dreapta jos arată ce porţiune a imaginii este mărită. Următoarele operaţiuni sunt disponibile în timp ce imaginile sunt mărite. Pentru

Utilizaţi

Apropiere

g (i)

Depărtare

f (h)

Vizualizare altă zonă din fotografie

Decupare imagini

k d

A –

Zoomul scade de fiecare dată când controlul zoomului este rotit spre f (h). Când factorul de mărire atinge 1×, afişajul revine la modul redare cadru întreg.

Apăsaţi selectorul multiplu H, I, J sau K pentru a muta zona afişajului spre alte zone ale fotografiei.

9

Apăsaţi butonul k.

26

Apăsaţi butonul d pentru a decupa imaginea curentă la dimensiunea vizibilă pe monitor.

53

Apăsaţi butonul A sau butonul de declanşare pentru a reveni la ultimul mod de fotografiere selectat.

26

A Comuta în modul fotografiere

Mai multe despre redare

Comuta în modul redare cadru întreg

Descriere Zoomul va creşte de fiecare dată când controlul zoomului este rotit spre g (i), până la un nivel maxim de 10×.

Fotografii efectuate cu Prioritate faţă Atunci când utilizaţi mărirea (zoom redare) pentru o fotografie efectuată prin intermediul funcţiei prioritate faţă (A 102) prin rotirea controlului zoomului spre g (i), fotografia va fi mărită iar faţa detectată în timpul fotografierii va fi în centrul monitorului. • Dacă au fost recunoscute mai multe feţe, fotografia va fi mărită afişând figura pe care s-a efectuat focalizarea în centrul monitorului. Apăsaţi selectorul multiplu rotativ H, I, J, sau K pentru a afişa alte feţe decât cea detectată. • Când controlul zoomului este rotit spre g (i) sau f (h) pentru a regla factorul de zoom, centrul imaginii (afişare zoom redare normală) este afişat în centrul monitorului în locul feţei.

49


Editarea imaginilor Folosiţi COOLPIX S220/S225 pentru a edita fotografiile în aparatul foto şi pentru a le salva ca fişiere separate (A 130). Următoarele funcţii de editare descrise mai jos sunt disponibile. Funcţie de editare

Descriere

Quick retouch (retuşare rapidă) (A 51)

Creaţi cu uşurinţă copii retuşate în care contrastul şi saturaţia au fost îmbunătăţite.

D-Lighting (A 52)

Creaţi o copie a fotografiei curente cu luminozitatea si contrastul îmbunătăţite, cu zonele întunecate ale fotografiei luminate.

Decupare (A 53)

Măriţi imaginea sau îmbunătăţiţi compoziţia ei şi creaţi o copie ce conţine numai porţiunea vizibilă pe monitor.

Small picture (Imagine mică) (A 54)

Creaţi copii de dimensiuni mici ale imaginilor potrivite pentru folosirea pe pagini de internet sau ca ataşamente de e-mail.

C

Editarea imaginilor

Mai multe despre redare

• Fotografiile realizate cu o setare a Image mode (Mod imagine) de P 16:9 (3584) (A 93) nu pot fi editate. • Funcţiile de editare ale COOLPIX S220/S225 nu sunt disponibile pentru fotografiile realizate cu alte modele de aparate foto digitale decât COOLPIX S220/S225. • Dacă o copie a fotografiei create folosind COOLPIX S220/S225 este vizualizată pe un alt tip de aparat foto digital, e posibil ca fotografia să nu poată fi afişată sau transferată pe un computer. • Funcţiile de editare nu sunt disponibile când nu e suficient spaţiu în memoria internă sau pe cardul de memorie.

C

(✔: disponibil, –: nedisponibil)

Restricţii în editarea imaginilor A 2a editare Quick retouch (retuşare rapidă)

D-Lighting

Decuparea

Small picture (Imagine mică)

Quick retouch (retuşare rapidă)

D-Lighting

Decuparea

Small picture (Imagine mică)

1a editare

• Imaginile nu pot fi editate de două ori cu aceeaşi funcţie de editare. • În cazul în care imaginile urmează să fie editate atât cu opţiunea retuşare rapidă sau D-lighting cât şi cu opţiunea decupare sau imagine mică, opţiunea retuşare rapidă sau D-lighting trebuie aplicată prima.

D

50

Fotografii originale şi editate

• Copiile create cu funcţiile de editare nu sunt şterse dacă imaginile originale sunt şterse. Imaginile originale nu sunt şterse în cazul în care copiile create cu funcţiile de editare sunt şterse. • Copiile editate sunt salvate cu aceeaşi dată şi oră ca şi originalul. • Setările Print set (Set imprimare) (A 90) şi Protect (Protecţie) (A 108) configurate pentru imaginile originale nu se vor reflecta în copiile editate.


Editarea imaginilor

Quick Retouch (Retuşare rapidă) Opţiunea retuşare rapidă poate fi utilizată pentru a crea cu uşurinţă copii retuşate, în care contrastul şi saturaţia au fost îmbunătăţite. Copiile create cu opţiunea retuşare rapidă sunt stocate ca fişiere separate.

1

Selectaţi imaginea dorită în modul de redare cadru întreg (A 26) sau miniaturi (A 47) şi apăsaţi butonul d. Se afişează meniul de redare.

2

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege k Quick retouch (Retuşare rapidă) şi apăsaţi butonul k.

Playback menu Quick retouch D-Lighting Print set Slide show Delete

Versiunea originală este afişată în partea stângă iar versiunea editată este afişată în partea dreaptă.

Exit

Apăsaţi selectorul multiplu H sau I pentru a alege nivelul de îmbunătăţire aplicat şi apăsaţi butonul k. Se creează o nouă copie cu un contrast şi o saturaţie îmbunătăţite (timpul necesar realizării unei copii poate fi lung).

Quick retouch

Normal Back

Amount

Mai multe despre redare

3

Pentru a anula retuşarea, apăsaţi butonul d. Copiile create cu opţiunea retuşare rapidă pot fi recunoscute prin pictograma s afişată în timpul redării.

05/15/2009 15:30 0004.JPG

4

D

4

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume fişier imagine/sunet şi dosar” (A 130) pentru mai multe informaţii.

51


Editarea imaginilor

Sporirea luminozităţii şi contrastului: D-Lighting D-Lighting poate fi folosit pentru a crea copii cu luminozitatea şi contrastul îmbunătăţite, iluminând zonele întunecate ale imaginii. Copiile îmbunătăţite sunt salvate ca fişiere separate.

1

Selectaţi imaginea dorită în modul de redare cadru întreg (A 26) sau miniatură (A 47) şi apăsaţi butonul d. Se afişează meniul de redare.

2

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege I D-Lighting şi apăsaţi butonul k.

Playback menu Quick retouch D-Lighting Print set Slide show Delete

Versiunea originală este afişată în partea stângă iar versiunea editată este afişată în partea dreaptă.

Exit

Mai multe despre redare

3

Alegeţi OK şi apăsaţi butonul k.

D-Lighting

O nouă copie cu luminozitate şi contrastul îmbunătăţite este creată. Pentru a anula D-Lighting, alegeţi Cancel (Anulare) şi apăsaţi butonul k.

Copiile D-Lighting pot fi recunoscute cu ajutorul pictogramei c afişate în timpul redării.

OK Cancel

15/05/2009 15:30 0005.JPG

5

D 52

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume fişier imagine/sunet şi dosar” (A 130) pentru mai multe informaţii.

5


Editarea imaginilor

Crearea unei copii prin decupare: Decuparea Creaţi o copie care să conţină doar porţiunea vizibilă din monitor atunci când u este afişat cu zoomul redare (A 49) activat. Copiile decupate sunt salvate ca fişiere separate.

1

Rotiţi controlul zoom în dreptul g (i) în modul de redare cadru întreg pentru a mări imaginea. Pentru a decupa o imagine afişată orientată pe „înălţime” (portret), apropiaţi imaginea până când barele negre afişate pe ambele laturi ale monitorului dispar. Imaginea decupată va fi afişată în orientare orizontală. Pentru a decupa imaginea în orientarea ei curentă pe „înălţime“ (portret), mai întâi utilizaţi opţiunea Rotate image (Rotire imagine) (A 109) pentru a roti imaginea astfel încât să fie afişată în orientare orizontală. Apoi măriţi imaginea pentru decupare, decupaţi-o şi apoi rotiţi-o înapoi la orientarea pe „înălţime“ (portret).

2

Rafinarea compoziţiei copiei.

3

Apăsaţi butonul d.

4

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege Yes (Da) şi apăsaţi butonul k. Este creată o nouă imagine, conţinând doar porţiunea vizibilă pe monitor.

Mai multe despre redare

Rotiţi controlul zoomului spre g (i) sau f (h) pentru a regla factorul zoom. Apăsaţi selectorul multiplu H, I, J sau K pentru a derula fotografia până când pe monitor se va vedea doar porţiunea pe care doriţi să o copiaţi.

Save this image as displayed?

Pentru a anula crearea unei copii decupate, alegeţi No (Nu) şi apăsaţi butonul k.

C

No Yes

Dimensiune imagine

Pentru că zona care trebuie salvată este mai mică, dimensiunea imaginii (pixeli) a copiei editate este şi ea mai mică. Atunci când dimensiunea copiei decupate este de 320 × 240 sau de 160 × 120, pictograma imaginilor mici B sau C este afişată în partea stângă a ecranului în modul de redare cadru întreg.

D

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume fişier imagine/sunet şi dosar” (A 130) pentru mai multe informaţii.

53


Editarea imaginilor

Redimensionarea imaginilor: Small picture (Imagine mică) Creează o copie micşorată a imaginii curente. Copiile micşorate sunt salvate ca fişiere JPEG cu un nivel de compresie 1:16. Sunt disponibile următoarele dimensiuni. Opţiune

Descriere

l 640×480

Potrivită pentru redarea pe televizor.

m 320×240

Potrivită pentru afişarea pe paginile de internet.

n 160×120

Potrivită pentru ataşamentele de e-mail.

1

Selectaţi imaginea dorită în modul de redare cadru întreg (A 26) sau miniaturi (A 47) şi apăsaţi butonul d. Se afişează meniul de redare.

2

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege g Small picture (Imagine mică) şi apăsaţi butonul k.

Playback menu

Mai multe despre redare

Protect Rotate image Small picture Voice memo Copy

Pentru a anula crearea unei copii de mici dimensiuni şi a reveni la modul redare, apăsaţi butonul d.

Exit

3

Alegeţi dimensiunea dorită pentru copie şi apăsaţi butonul k.

Small picture

640× 480 320× 240 160× 120

Exit

4

Alegeţi Yes (Da) şi apăsaţi butonul k. Este creată o copie nouă, micşorată.

Create small picture file?

Pentru a anula crearea unei copii de dimensiune mai redusă, alegeţi No (Nu) şi apăsaţi butonul k. Copia este afişată cu un cadru gri.

D 54

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume fişier imagine/sunet şi dosar” (A 130) pentru mai multe informaţii.

No Yes


Note vocale: Înregistrare şi redare Folosiţi microfonul încorporat al aparatului foto pentru a înregistra note vocale pentru fotografii.

Înregistrarea notelor vocale

1

Afişaţi fotografia dorită în modul de redare cadru întreg (A 26) şi apăsaţi butonul d. Se afişează meniul de redare.

2

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege E Voice memo (Notă vocală) şi apăsaţi butonul k.

Playback menu Protect Rotate image Small picture Voice memo Copy

Este afişat ecranul pentru înregistrarea notelor vocale.

Exit

Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul k pentru a înregistra o notă vocală. Înregistrarea se termină după aproximativ 20 secunde sau în momentul în care nu mai este apăsat butonul k. Nu atingeţi microfonul încorporat în timpul înregistrării. În timpul înregistrării, o şi p clipesc pe monitor.

Back

0s

Atunci când este finalizată înregistrarea, va fi afişat ecranul de redare a notei vocale. Urmaţi instrucţiunile din pasul 3 din secţiunea „Redarea notelor vocale” (A 56) pentru a reda o notă vocală.

Mai multe despre redare

3

Apăsaţi butonul d înainte sau după înregistrarea unei note vocale pentru a reveni la modul de redare cadru întreg.

17s

D

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume fişier imagine/sunet şi dosar” (A 130) pentru mai multe informaţii.

55


Note vocale: Înregistrare şi redare

Redarea notelor vocale Fotografiile pentru care au fost înregistrate note vocale sunt indicate prin p în modul de redare cadru întreg.

1

Afişaţi fotografia dorită în modul de redare cadru întreg (A 26) şi apăsaţi butonul d.

15/05/2009 15:30 0004.JPG

Se afişează meniul de redare.

4/ 4

2

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege E Voice memo (Notă vocală) şi apăsaţi butonul k.

Playback menu Protect Rotate image Small picture Voice memo Copy

Este afişat ecranul pentru redarea notelor vocale.

Exit

Mai multe despre redare

3

Apăsaţi butonul k pentru a asculta nota vocală. Redarea se termină când se termină nota vocală sau când se apasă din nou pe butonul k. Rotiţi controlul zoomului g sau f pentru a regla volumul. Apăsaţi butonul d înainte sau după redarea unei note vocale pentru a reveni la modul de redare cadru întreg.

6s

Back

Ştergerea notelor vocale Selectaţi o imagine cu o notă vocală şi apăsaţi butonul l. Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege w şi apăsaţi butonul k. Va fi ştearsă doar nota vocală.

Erase 1 image?

No Yes

B 56

Note vocale

• Când o imagine cu notă vocală ataşată este ştearsă, atât imaginea cât şi nota vocală sunt şterse. • Dacă fotografia are deja o notă vocală, aceasta trebuie ştearsă înainte de a putea înregistra una nouă. • Aparatul COOLPIX S220/S225 nu poate ataşa o notă vocală fotografiilor făcute cu alte aparate.


Vizualizarea imaginilor după dată (modul listare după dată) În modul C listare după dată, este posibilă numai redarea fotografiilor realizate la o anumită dată. În modul redare cadru întreg, ca şi în cazul modului redare normală, se poate mări afişajul fotografiei, se pot edita fotografiile şi se pot înregistra şi reda note vocale, se pot reda filme şi se pot adăuga imagini statice la dosare de favorite. Când este apăsat butonul d, se afişează meniul listare după dată (A 59) şi toate imaginile realizate la o anumită dată pot fi selectate pentru ştergere, imprimare şi protecţie.

Selectarea unei date în modul afişare după dată

1

Apăsaţi butonul c în modul redare pentru a afişa meniul selecţie mod redare şi apăsaţi selectorul multiplu H sau I pentru a alege C, iar apoi apăsaţi butonul k.

List by date

Vor fi listate datele pentru care există imagini.

2

Alegeţi data dorită şi apăsaţi butonul k.

Se va afişa în mod cadru întreg prima fotografie realizată la data selectată.

List by date

15/05/2009

3

10/05/2009

Mai multe despre redare

Aparatul foto afişează până la 29 de date. Dacă există fotografii pentru mai mult de 29 de date, toate fotografiile înregistrate înainte de cele mai recente 29 de date vor fi afişate împreună ca Others (Altele).

2 40

Others

15/05/2009 15:30 0003.JPG

Prin apăsarea butonului k imaginile afişate sunt sortate în dosarul de favorite (A 65). Rotiţi controlul zoomului spre f (h) în modul redare cadru întreg pentru a reveni la ecranul listare după dată.

B

3

3

Note privind modul listare după dată

• În modul listare după dată pot fi afişate până la 9.000 de fotografii. Dacă există mai multe fotografii, se afişează „*” lângă număr. • Fotografiile realizate înainte de setarea datei şi a orei sunt recunoscute ca fiind realizate pe 01/01/2009.

57


Vizualizarea imaginilor după dată (modul listare după dată)

Utilizarea modului listare după dată Următoarele operaţiuni sunt disponibile în ecranul listare după dată. Descriere

A

Selectarea datei

Rotiţi selectorul multiplu sau apăsaţi H sau I pentru a selecta o dată.

9

Comuta în modul redare cadru întreg

k

Apăsaţi butonul k pentru a afişa prima fotografie făcută în data selectată. Rotiţi controlul zoomului spre f (h) în modul redare cadru întreg pentru a reveni la ecranul listare după dată.

26

Ştergere imagine

l

Apăsaţi butonul l pentru a şterge toate fotografiile realizate la data selectată. Alegeţi Yes (Da) în cadrul dialogului de confirmare pentru afişare.

26

Meniu vizualizare listă după dată

d

Apăsaţi butonul d pentru afişarea meniului de listare după dată.

59

Apăsaţi butonul c pentru a afişa meniul de selecţie a modului redare.

8

Apăsaţi butonul A sau butonul de declanşare pentru a reveni la ultimul mod de fotografiere selectat.

26

Pentru

Mai multe despre redare

58

Modificare mod redare

Utilizaţi

c

A Comutare în mod fotografiere


Vizualizarea imaginilor după dată (modul listare după dată)

Meniul listare după dată Apăsaţi butonul d în modul listare după dată pentru a afişa următoarele meniuri numai pentru imaginile realizate la data specificată. Quick retouch (Retuşare rapidă)* ➝A 51 D-Lighting* ➝A 52 Print set (Set imprimare) ➝A 90 Slide show (Diapozitive) ➝A 107 Delete (Ştergere) ➝A 108 Protect (Protecţie) ➝A 108 Rotate image (Rotire imagine)* ➝A 109 Small picture (Imagine mică)* ➝A 54 Voice memo (Notă vocală)* ➝A 55 * Numai în timpul redării cadru întreg

B

Mai multe despre redare

Când se apasă butonul d în ecranul listare după dată (A 57), se pot aplica opţiuni tuturor imaginilor realizate la aceeaşi dată sau toate imaginile realizate la aceeaşi dată pot fi şterse. Pentru a aplica opţiuni unei imagini individuale sau pentru a selecta o imagine individuală pentru ştergere, afişaţi imaginea pe întregul ecran şi apăsaţi butonul d.

Print Set (Set imprimare)

Când marcarea pentru imprimare există deja pentru imaginile făcute în altă dată decât cea specificată, va fi afişat un dialog de confirmare Save print marking for other dates? (Salvaţi marcajele de imprimare pentru ocazii ulterioare?). • Yes (Da): Adaugă imaginile marcate anterior la setul de imprimare curent. • No (Nu): Elimină marcajele de imprimare de la imaginile marcate anterior.

59


Căutarea fotografiilor în modul sortare automată Fotografiile şi filmele vor fi sortate automat în oricare dintre dosarele următoare la momentul realizării. Dacă este selectat modul F sortare automată, fotografiile şi filmele pot fi vizualizate prin selectarea dosarului în care au fost sortate la momentul realizării. a Smile (Zâmbet)

D Portraits (Portrete)

u Food (Alimente)

U Landscape (Peisaj)

V Dusk to dawn (Înserare/zori)

D Close-ups (Primplanuri)

D Movie (Film)

X Retouched copies (Copii retuşate)

W Other scenes (Alte scene)

În modul redare cadru întreg, ca şi în cazul modului redare normală, se poate mări afişajul fotografiei, fotografiile pot fi afişate ca miniaturi, editate, se pot înregistra şi reda note vocale, se pot reda filme şi se pot adăuga imagini statice la dosarele favorite. Când este apăsat butonul d, se afişează meniul sortare automată (A 62) şi toate imaginile sortate în aceeaşi categorie pot fi selectate pentru ştergere, imprimare şi protecţie.

Afişarea fotografiilor în modul sortare automată

1 Mai multe despre redare

Apăsaţi butonul c în modul redare pentru a afişa meniul selecţie mod redare şi apăsaţi selectorul multiplu H sau I pentru a alege F, iar apoi apăsaţi butonul k. Apare o listă de categorii. Pentru detalii privind categoriile, consultaţi „Categoriile şi conţinutul acestora” (A 61). Se afişează fotografiile din dosar.

2

Alegeţi pictograma dosarului dorit şi apăsaţi butonul k.

Fotografiile din dosarul selectat vor fi afişate în mod redare cadru întreg. Pictograma categoriei care este în curs de redare la momentul respectiv va fi afişată în colţul din dreapta sus al ecranului. Prin apăsarea butonului k imaginile afişate sunt sortate în dosarul de favorite (A 65).

60

Auto sort

Portraits

15/05/2009 15:30 0004.JPG

1

4


Căutarea fotografiilor în modul sortare automată

Categoriile şi conţinutul acestora Nume dosar

Descriere

a Smile (Zâmbet)

Sunt afişate fotografiile realizate în mod zâmbet (A 45).

D Portraits (Portrete)

Sunt afişate fotografiile realizate cu Prioritate faţă (A 102) în modul A (automat) (A 20) sau cele realizate în modul scenă Portrait (Portret)*, Night Portrait (Portret de noapte)*, Party/indoor (Petrecere/interior) sau Backlight (Iluminare fundal)* (A 33).

U Landscape (Peisaj)

Sunt afişate fotografiile realizate în modul scenă Landscape (Peisaj)* (A 33).

V Dusk to dawn (Înserare/zori)

Sunt afişate fotografiile realizate în modurile scenă Night landscape (Peisaj de noapte)*, Sunset (Asfinţit), Dusk/dawn (Înserare/zori) sau Fireworks show (Spectacol artificii) (A 33).

D Close-ups (Primplanuri)

Sunt afişate fotografiile realizate în modul scenă Close-up (Primplan)* (A 33) sau cu funcţia macro (A 31) în modul A (automat).

u Food (Alimente)

Sunt afişate fotografiile realizate în modul scenă Food (Alimente) (A 41). Sunt afişate filmele înregistrate în modul film (A 70).

X Retouched copies (Copii retuşate)

Sunt afişate fotografiile realizate cu ajutorul funcţiilor retuşare rapidă (A 51), D-Lighting (A 52), tăiere (A 53) sau imagine mică (A 54).

W Other scenes (Alte scene)

Sunt afişate toate fotografiile care nu sunt incluse în alte dosare.

* Sunt incluse fotografiile realizate în modul scenă Scene auto selector (Selector automat scene) (A 40).

B

Mai multe despre redare

D Movie (Film)

Note privind modul sortare automată

• În modul sortare automată, puteţi adăuga până la 999 de fotografii şi filme în fiecare dosar. Dacă dosarul dorit conţine deja 999 de fotografii, nu puteţi adăuga alte fotografii sau filme în modul sortare automată. Afişaţi fotografiile sau filmele care nu au putut fi adăugate într-un dosar în modul redare normală (A 26) sau în modul listare după dată (A 57). • Fotografiile sau filmele copiate de pe memoria internă sau de pe cardul de memorie (A 109) nu pot fi afişate în modul sortare automată. • Fotografiile sau filmele înregistrate cu un alt aparat foto decât COOLPIX S220/S225 nu pot fi afişate în modul sortare automată.

61


Căutarea fotografiilor în modul sortare automată

Utilizarea modului sortare automată În ecranul cu lista de categorii sunt disponibile următoarele operaţiuni. Pentru

Descriere

A

Folosiţi selectorul multiplu H, I, J sau K pentru a selecta dosarul.

9

Utilizaţi

Selectare nume dosar

Comutare în modul redare cadru întreg

k

Apăsaţi butonul k pentru a afişa prima fotografie din dosarul selectat.

26

Ştergere imagine

l

Apăsaţi butonul l după selectarea unei categorii şi se va afişa un dialog de confirmare. Alegeţi Yes (Da) şi apăsaţi butonul k pentru a şterge toate imaginile sortate în respectiva categorie.

26

Modificare mod redare

c

Apăsaţi butonul c pentru a afişa meniul de selecţie a modului redare.

8

Apăsaţi butonul A sau butonul de declanşare pentru a reveni la ultimul mod de fotografiere selectat.

26

A Mai multe despre redare

Comutare în mod fotografiere

Meniul sortare automată Apăsaţi butonul d în modul redare cadru întreg în modul sortare automată pentru a afişa următoarele meniuri. Quick retouch (Retuşare rapidă) D-Lighting Print set (Set imprimare) Slide show (Diapozitive) Delete (Ştergere) Protect (Protecţie) Rotate image (Rotire imagine) Small picture (Imagine mică) Voice memo (Notă vocală)

B

62

➝A 51 ➝A 52 ➝A 90 ➝A 107 ➝A 108 ➝A 108 ➝A 109 ➝A 54 ➝A 55

Print Set (Set imprimare)

Atunci când marcajul pentru imprimare există deja pentru imaginile sortate în alte categorii decât cea specificată, va fi afişat un dialog de confirmare Save print marking for other images? (Salvaţi marcajele de imprimare pentru alte imagini?). • Yes (Da): Adaugă imaginile marcate anterior la setul de imprimare curent. • No (Nu): Elimină marcajele de imprimare de la imaginile marcate anterior.


Ordonarea fotografiilor favorite (modul fotografii favorite) Fotografiile pot fi adăugate în dosarul de favorite ordonate în funcţie de eveniment, cum ar fi călătoriile sau nunţile. Odată adăugate în dosarul de favorite, numai fotografiile din dosarul selectat pot fi redate. O fotografie poate fi adăugată în mai multe dosare.

Procedura ordonare/redare Pregătirea dosarului de favorite (A 64)

Redarea fotografiilor (Redaţi fotografiile dorite pentru a le adăuga în modul redare (A 26), modul listare după dată (A 57) sau modul sortare automată; A 60)

Vizualizarea fotografiilor în dosarul de favorite (A 66)

Mai multe despre redare

Sortarea fotografiilor în dosarul de favorite (A 65)

63


Ordonarea fotografiilor favorite (modul fotografii favorite)

Pregătirea dosarului de favorite Modificarea pictogramelor de afişare pentru dosarele de favorite vă permite să vizualizaţi ce fotografii au fost adăugate într-un dosar de favorite. Pictogramele pot fi modificate din nou după ce fotografiile au fost adăugate în dosare.

1

Apăsaţi butonul c în modul redare pentru a afişa meniul selecţie mod redare şi apăsaţi selectorul multiplu H sau I pentru a alege h, iar apoi apăsaţi butonul k.

Favorite pictures

Se afişează o listă cu dosare de favorite.

2

Alegeţi dosarul de favorite şi apăsaţi butonul d.

Favorite pictures

Se afişează ecranul de selectare a pictogramelor.

Mai multe despre redare

Choose icon

3

Folosiţi selectorul multiplu J sau K pentru a alege o culoare a pictogramei şi apăsaţi butonul k.

Choose icon

Back

4

Folosiţi selectorul multiplu H, I, J sau K pentru a alege o pictogramă şi apăsaţi butonul k.

Choose icon

Pictograma se va modifica iar afişajul monitorului va reveni la ecranul cu lista dosarelor de favorite din pasul 2. Back

B

64

Pictograme pentru dosarul de favorite

Alegeţi pictograme pentru dosarele de favorite separat pentru memoria internă şi pentru fiecare card de memorie utilizat. Când fotografiile favorite de pe memoria internă sau de pe un card de memorie sunt redate fără să fi fost selectată o pictogramă, pictogramele sunt afişate sub formă de numere (setare implicită). Scoateţi cardul de memorie din aparatul foto pentru a schimba pictogramele pentru memoria internă.


Ordonarea fotografiilor favorite (modul fotografii favorite)

Sortarea fotografiilor într-un dosar de favorite Fotografiile pot fi adăugate la dosare de favorite şi sortate. Adăugarea fotografiilor permite căutarea lor mai uşoară şi mai rapidă.

1

Redaţi fotografiile în modul redare (A 26), modul listare după dată (A 57) sau modul sortare automată (A 60).

2

Selectaţi fotografia favorită şi apăsaţi butonul k. Selectaţi modul de redare cadru întreg şi apăsaţi butonul k.

15/05/2009 15:30 0004.JPG

Se va afişa ecranul de selectare a dosarelor de favorite.

4

3

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege dosarul de favorite si apăsaţi butonul k.

4

Favorite pictures

Fotografiile vor fi adăugate în dosarul de favorite selectat.

B

Add

Mai multe despre redare

Back

Note privind adăugarea fotografiilor favorite

• Un dosar de favorite poate conţine până 200 de fotografii. • Dacă fotografia selectată a fost adăugată deja în dosarul de favorite, caseta de bifare a dosarului selectat va avea marcajul „bifat” (w). • O fotografie poate fi adăugată în mai multe dosare de favorite. • Când adăugaţi fotografii într-un dosar de favorite, acestea nu sunt copiate fizic într-un dosar de favorite sau mutate din dosarul în care au fost înregistrate iniţial (A 69). • Filmele nu pot fi adăugate la dosare de favorite.

D

Mai multe informaţii

Consultaţi „Eliminarea fotografiilor dintr-un dosar de favorite” (A 66) pentru mai multe informaţii.

65


Ordonarea fotografiilor favorite (modul fotografii favorite)

Vizualizarea fotografiilor dintr-un dosar de favorite Fotografiile pot fi afişate prin selectarea dosarului de favorite în care au fost adăugate în modul h fotografii favorite. În modul redare cadru întreg, ca şi în cazul modului redare normală, se poate mări afişajul fotografiei, fotografiile pot fi afişate ca miniaturi, editate sau se pot înregistra sau reda note vocale.

1

Apăsaţi butonul c în modul redare pentru a afişa meniul selecţie mod redare şi apăsaţi selectorul multiplu H sau I pentru a alege h, iar apoi apăsaţi butonul k.

Favorite pictures

Se afişează o listă cu dosare de favorite. Dacă fotografiile au fost adăugate în dosarele de favorite, vor fi afişate fotografiile din aceste dosare de favorite.

2

Alegeţi dosarul de favorite dorit şi apăsaţi butonul k.

Favorite pictures

Mai multe despre redare

Choose icon

Fotografiile din dosarul de favorite selectat vor fi afişate în mod redare cadru întreg.

15/05/2009 15:30 0004.JPG

Pictograma dosarului de favorite care este redat la momentul respectiv va fi afişată în colţul din dreapta sus al ecranului.

4

Eliminarea fotografiilor dintr-un dosar de favorite Apăsaţi butonul k în afişajul cadru întreg din pasul 2 de mai sus şi se va afişa ecranul de eliminare favorite. Pentru a elimina fotografia din favorite, alegeţi Yes (Da) şi apăsaţi butonul k. Pentru a anula eliminarea, alegeţi No (Nu) şi apăsaţi butonul k.

B

66

4

Remove this picture from favorites?

No Yes

Diferenţa dintre eliminarea şi ştergerea favoritelor

În modul fotografii favorite, sunt afişate fotografiile care au fost adăugate la dosarul de favorite (A 69). Ştergerea unei fotografii în timpul redării va conduce la ştergerea fotografiei originale care a fost adăugată la dosarul de favorite. Petru a elimina o fotografie din favorite fără a o şterge, trebuie doar să eliminaţi fotografia dorită din dosarul de favorite.


Ordonarea fotografiilor favorite (modul fotografii favorite)

Utilizarea modului fotografii favorite Următoarele operaţiuni sunt disponibile în ecranul cu lista de dosare de favorite. Pentru

Utilizaţi

Selectare dosar favorite Comutare în modul redare cadru întreg

Ştergere fotografie

Descriere

A

9

k

Apăsaţi butonul k pentru a afişa prima fotografie din dosarul de favorite.

26

l

Apăsaţi butonul l după selectarea unui dosar de favorite şi se va afişa un dialog de confirmare. Alegeţi Yes (Da) şi apăsaţi butonul k pentru a şterge toate fotografiile sortate în respectivul dosar de favorite.

26

Schimbaţi pictograma pentru dosarul cu favorite.

64

Apăsaţi butonul c pentru a afişa meniul de selecţie a modului redare.

8

Apăsaţi butonul A sau butonul de declanşare pentru a reveni la ultimul mod de fotografiere selectat.

26

Schimbare pictograma pentru dosarul cu favorite

d

Modificare mod redare

c A

Comutare în modul fotografiere

Mai multe despre redare

Apăsaţi selectorul multiplu H, I, J sau K.

67


Ordonarea fotografiilor favorite (modul fotografii favorite)

Meniul fotografii favorite Apăsaţi butonul d în modul redare cadru întreg în modul fotografii favorite pentru a afişa următoarele meniuri. Quick retouch (Retuşare rapidă) D-Lighting Print set (Set imprimare) Slide show (Diapozitive) Delete (Ştergere) Protect (Protecţie) Rotate image (Rotire imagine) Small picture (Imagine mică) Voice memo (Notă vocală)

➝A 51 ➝A 52 ➝A 90 ➝A 107 ➝A 108 ➝A 108 ➝A 109 ➝A 54 ➝A 55

Mai multe despre redare

B

68

Print Set (Set imprimare)

Atunci când marcajul pentru imprimare există deja pentru imaginile sortate în alte dosare decât cea specificată, va fi afişat un dialog de confirmare Save print marking for other images? (Salvaţi marcajele de imprimare pentru alte imagini?). • Yes (Da): Adaugă imaginile marcate anterior la setul de imprimare curent. • No (Nu): Elimină marcajele de imprimare de la imaginile marcate anterior.


Ordonarea fotografiilor favorite (modul fotografii favorite)

C

Adăugarea/Vizualizarea fotografiilor favorite

Când adăugaţi fotografii într-un dosar de favorite, acestea nu sunt copiate fizic într-un dosar de favorite sau mutate din dosarul în care au fost înregistrate iniţial (A 130). Numai numele fotografiilor sunt adăugate în dosarele de favorite. În modul fotografii favorite, sunt redate fotografiile ale căror nume au fost adăugate în dosarul de favorite. Ştergerea unei fotografii (A 26, 67, 108) în timpul redării va conduce la ştergerea fotografiei originale ce a fost adăugată la favorite, deci aveţi grijă atunci când ştergeţi fotografii.

Adăugarea la favorite Dosar favorite 1

Memorie internă şi card de memorie

0001.JPG

0002.JPG

Adaugă un nume de fişier

0001.JPG 0002.JPG 0003.JPG

0003.JPG

0004.JPG

Dosar favorite 2

0001.JPG 0004.JPG

Redare fotografii favorite 0001.JPG

Mai multe despre redare

Adaugă un nume de fişier

Dosar favorite 1 0002.JPG 0001.JPG 0002.JPG 0003.JPG

Apelarea unui fişier

Memorie internă sau card de memorie

Redare

0003.JPG

69


Filme

Înregistrarea filmelor Pentru a filma cu sunet înregistrat prin intermediul microfonului încorporat, selectaţi modul fotografiere şi urmaţi paşii de mai jos.

1

Pentru a intra în modul film, apăsaţi butonul A în modul fotografiere şi selectaţi D (apăsaţi selectorul multiplu H sau I) şi apoi apăsaţi butonul k.

Movie

Lungimea maximă a filmului care poate fi înregistrat este afişată pe monitor.

2

Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a porni înregistrarea. Aparatul focalizează pe subiectul din centrul cadrului. Un cursor de progres în partea de jos a monitorului arată timpul rămas pentru 25s înregistrare. Pentru a încheia înregistrarea, apăsaţi din nou până la capăt butonul de declanşare. Înregistrarea se opreşte automat când memoria internă sau cardul de memorie sunt pline sau când durata filmului ajunge la 25 de minute.

Filme

B

Înregistrarea filmelor

• Modul bliţ (A 28), autodeclanşatorul (A 30) şi compensarea expunerii (A 32) nu pot fi aplicate sau modificate. Modul macro (A 31) este disponibil. • Setarea modului macro nu poate fi aplicată sau modificată atunci când sunt înregistrate filme. Aplicaţi sau modificaţi setările conform necesităţilor înainte de începerea înregistrării filmului. • Zoomul optic nu poate fi reglat odată ce începe înregistrarea filmului. Zoomul digital nu poate fi aplicat înainte de începerea înregistrării filmului. Totuşi zoomul digital (de până la 2×) poate fi aplicat în timpul înregistrării filmelor. • Unghiul de vedere (câmpul de perspectivă) este mai mic atunci când înregistraţi filme decât atunci când realizaţi imagini statice.

B

Notă privind înregistrarea filmelor

Dacă filmele au fost înregistrate complet în memoria internă sau pe cardul de memorie, afişajul monitorului va reveni la afişajul normal pentru modul fotografiere. Nu deschideţi capacul camerei acumulatorului/ fantei cardului pentru memorie în timpul înregistrării filmelor. Scoaterea cardului de memorie în timpul înregistrării filmelor poate duce la pierderea datelor sau la deteriorarea aparatului foto sau a cardului.

D 70

Modificarea setărilor pentru film

Setările Movie options (Opţiuni film) (A 71) şi Electronic VR (VR electronic) (A 72) pot fi modificate.


Meniul film Setările Movie options (Opţiuni film) şi Electronic VR (VR electronic) (A 72) pot fi modificate din meniul film. Apăsaţi butonul d în modul film pentru a afişa meniul film şi utilizaţi selectorul multiplu pentru a modifica şi a aplica setările.

D Movie Options (Opţiuni film) Setaţi pe D (Movie (Film)) M d (Meniu film) M D Movie options (Opţiuni fim)

Meniul film oferă opţiunile prezentate mai jos. Opţiune

Dimensiunea imaginii şi numărul de cadre

J TV movie (Film TV) 640P (setare implicită)

Dimensiune imagine: 640 × 480 pixeli Număr cadre: 30 cadre pe secundă

I TV movie (Film TV) 640

Dimensiune imagine: 640 × 480 pixeli Număr de cadre: 15 cadre pe secundă

L Small size (Dimensiune mică) 320P

Dimensiune imagine: 320 × 240 pixeli Număr cadre: 30 cadre pe secundă

S Small size (Dimensiune mică) 320

Dimensiune imagine: 320 × 240 pixeli Număr de cadre: 15 cadre pe secundă

Filme

C

Opţiuni film şi durată maximă film Memorie internă (aprox. 44 MB)

Card de memorie (512 MB)

40 s

Aprox. 7 min 10 s

I TV movie (Film TV) 640

1 min 19 s

Aprox. 14 min 10 s

L Small size (Dimensiune mică) 320P

1 min 19 s

Aprox. 14 min 10 s

S Small size (Dimensiune mică) 320

2 min 36 s

Aprox. 25 min

Opţiune J TV movie (Film TV) 640P (setare implicită)

* Toate cifrele sunt aproximative. Durata maximă de înregistrare poate varia în funcţie de producătorul cardului de memorie. Acest aparat foto poate înregistra filme cu o lungime de până la 25 de minute. Se afişează o lungime maximă a filmului de 25 de minute, indiferent de capacitatea cardului de memorie.

D

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume fişier imagine/sunet şi dosar” (A 130) pentru mai multe informaţii.

71


Meniul film

w Electronic VR (VR electronic) Setaţi pe D (Movie (Film)) M d (Meniu film) M w Electronic VR (VR electronic)

Specificaţi dacă să utilizaţi setarea pentru reducerea electronică a vibraţiilor când realizaţi filme. Opţiune

Descriere

w On (Activat)

Atenuează efectele tremuratului aparatului foto în toate modurile film.

k Off (Dezactivat) (setare implicită)

Dezactivare VR electronic.

Pictograma pentru setarea curentă este afişată în monitor pentru alte setări decât Off (Oprit) (A 9).

Filme

72


Redarea filmului În modul redare cadru întreg (A 26), filmele sunt recunoscute prin intermediul pictogramei Movie options (Opţiuni film) (A 71). Pentru a reda un film, afişaţi-l în modul redare cadru întreg şi apăsaţi butonul k.

15/05/2009 15:30 0010.AVI

10s

Rotiţi controlul zoomului spre g sau f pentru a regla volumul de redare. Butoanele de control redare apar în partea de sus a monitorului. Apăsaţi selectorul multiplu J sau K pentru a alege o comandă, apoi apăsaţi butonul k pentru a efectua operaţiunea selectată. Sunt disponibile următoarele operaţiuni.

Pauză

4s În curs de redare

Pentru

Indicator volum

Descriere

K

Avansare

L

Derulaţi înapoi filmul. Redarea este reluată când este eliberat butonul k. Derulaţi înainte filmul. Redarea este reluată când este eliberat butonul k. Pauză în redare. În timp ce redarea este întreruptă, utilizaţi comenzile pentru a realiza următoarele operaţiuni.

Pauză

O

Oprire

Q

M

Derularea înapoi a filmului cadru cu cadru. Derularea înapoi continuă atât timp cât butonul este apăsat k.

N

Derularea înainte a filmului cadru cu cadru. Derularea înainte continuă atât timp cât butonul este apăsat k.

P

Reluare redare.

Filme

Utilizaţi

Derulare înapoi

Opriţi redarea şi reveniţi la redarea cadru întreg.

Ştergerea fişierelor de film Apăsaţi butonul l când este afişat în modul redare cadru întreg (A 26) sau când este selectat în modul redare miniatură (A 47). Se va afişa un dialog de confirmare. Alegeţi Yes (Da) şi apăsaţi butonul k pentru a şterge filmul, sau alegeţi No (Nu) şi apăsaţi butonul k pentru a reveni la afişajul normal al redării fără a şterge filmul.

Erase 1 image?

No Yes

73


Înregistrări voce

Realizarea înregistrărilor voce Înregistrările voce audio pot fi realizate prin intermediul microfonului încorporat şi redate prin intermediul difuzorului încorporat.

1

Apăsaţi butonul A în modul fotografiere pentru a afişa meniul de selecţie mod fotografiere şi apăsaţi selectorul multiplu H sau I pentru a selecta o pictogramă scenă. Scene auto selector

Este afişată pictograma pentru ultimul mod scenă selectat. Setarea implicită este x (Scene auto selector (Selector automat scene)).

2

Apăsaţi selectorul multiplu K şi apăsaţi H, I, J sau K pentru a selecta E iar apoi apăsaţi butonul k. Se afişează lungimea înregistrării care se poate realiza. Voice recording

3

Apăsaţi selectorul multiplu J sau K pentru a alege k şi apăsaţi butonul k pentru a porni înregistrarea.

Record

02:00:00

Înregistrări voce

Indicatorul luminos se aprinde în timpul înregistrării. După aproximativ 30 de secunde, funcţia de oprire automată a aparatului foto este activată şi monitorul se opreşte. Apăsaţi butonul c pentru a reactiva monitorul. Consultaţi „Operaţiuni în timpul înregistrării” (A 75) pentru mai multe informaţii.

4

Apăsaţi J sau K pentru a alege m şi apăsaţi butonul k pentru a opri înregistrarea. Înregistrarea se va opri automat dacă spaţiul din memoria internă sau din cardul de memorie se epuizează sau după 120 de minute de înregistrare pe cardul de memorie.

D 74

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume fişier imagine/sunet şi dosar” (A 130) pentru mai multe informaţii.


Realizarea înregistrărilor voce

Operaţiuni în timpul înregistrării Record

01:36:22

Timp rămas

Indicator înregistrare 01

Număr index

Indicator progres Afişaj comenzi

Pentru

Utilizaţi

Descriere

Selectare comandă din afişajul comenzi

Apăsaţi selectorul multiplu J sau K. m : apăsaţi butonul k pentru a opri înregistrarea. r : apăsaţi butonul k pentru a întrerupe redarea. Selectaţi k în timp ce redarea este întreruptă şi apăsaţi butonul k pentru a relua înregistrarea.

Creare index*

În timpul înregistrării, apăsaţi selectorul multiplu H sau I pentru a crea un index. Aparatul foto poate sări la orice index în timpul redării. Punctul de început al înregistrării este indexul 01; alte numere sunt atribuite în ordine crescătoare, până la maximum 98.

* Fişierele copiate pot fi redate utilizând QuickTime sau orice alt player audio compatibil WAV. Reţineţi că punctele de index create cu aparatul foto nu pot fi utilizate când redaţi înregistrările voce pe computere.

Înregistrări voce

75


Redarea înregistrărilor voce

1

Apăsaţi butonul A în modul fotografiere pentru a afişa meniul de selecţie mod fotografiere şi apăsaţi selectorul multiplu H sau I pentru a selecta o pictogramă scenă. Scene auto selector

2

Apăsaţi selectorul multiplu K şi apăsaţi H, I, J sau K pentru a selecta E iar apoi apăsaţi butonul k. Se afişează ecranul pentru înregistrare voce. Voice recording

3

Apăsaţi selectorul multiplu J sau K pentru a selecta l.

Playback

00:28:13

001 15/05/2009 17:30 002 15/05/2009 18:30 003 26/05/2009 13:00

4 Înregistrări voce

76

Apăsaţi H sau I pentru a alege fişierul dorit şi apăsaţi butonul k. Începe redarea. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Operaţiuni în timpul redării” (A 77).

Playback

00:28:13

001 15/05/2009 17:30 002 15/05/2009 18:30 003 26/05/2009 13:00


Redarea înregistrărilor voce

Operaţiuni în timpul redării Index Indicator progres Număr fişier

Playback

00:25:31

03 001 15/05/2009 17:30 002 15/05/2009 18:30 003 26/05/2009 13:00

Timp de redare Număr index Data şi ora înregistrării

Afişaj comenzi

Rotiţi controlul zoomului spre g sau f pentru a regla volumul de redare. Comenzile de redare apar în partea de jos a monitorului. Apăsaţi selectorul multiplu J sau K pentru a alege o comandă, apoi apăsaţi butonul k pentru a efectua operaţiunea selectată. Sunt disponibile următoarele operaţiuni. Pentru

Utilizaţi

Descriere

n

Derularea înapoi a înregistrării voce. Redarea este reluată când este eliberat butonul k.

Avansare

o

Derulaţi înainte înregistrarea voce. Redarea este reluată când este eliberat butonul k.

Sărire la indexul anterior

p

Sărire la indexul anterior.

Sărire la indexul următor

q

Sărire la indexul următor.

Pauză

r l

Întrerupere redare. r se schimbă în l. Reluare redare. l se schimbă în r.

Oprire

m

Oprire redare şi revenire la ecranul înregistrare voce.

Înregistrări voce

Derulare înapoi

Ştergerea fişierelor de sunet Apăsaţi butonul l în timpul redării sau după selectarea unui fişier audio în ecranul înregistrare voce (utilizând selectorul multiplu). Se va afişa un dialog de confirmare. Pentru a şterge fişierul, alegeţi Yes (Da) şi apăsaţi butonul k. Pentru a anula ştergerea, alegeţi No (Nu) şi apăsaţi butonul k.

Delete File will be deleted. OK?

No Yes

77


Copierea înregistrărilor voce Copiaţi înregistrările voce între memoria internă şi un card de memorie. Această opţiune este disponibilă numai când există un card de memorie.

1

2

Apăsaţi selectorul multiplu J sau K pentru a selecta s în ecranul înregistrare voce (A 76, pasul 3) şi apăsaţi butonul k.

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege opţiunea şi apăsaţi butonul k.

00:34:18

Playback

01 001 15/05/2009 17:30 002 15/05/2009 18:30 003 26/05/2009 13:00

Copy sound files

q: Copiaţi înregistrările din memoria internă pe cardul de memorie. r: Copiaţi înregistrările din cardul de memorie pe memoria internă.

3

Alegeţi opţiunea de copiere şi apăsaţi butonul k. Selected files (Fişiere selectate): Treceţi la pasul 4.

Exit

Camera to card Selected files Copy all files

Copy all files (Copiere toate fişierele): Treceţi la pasul 5. Exit

Înregistrări voce

4

Selectaţi fişierul dorit. Apăsaţi selectorul multiplu K pentru a selecta fişierul (y). Apăsaţi butonul K al selectorului multiplu pentru a anula selecţia. • Pot fi selectate mai multe fişiere. • Apăsaţi butonul k pentru a finaliza selecţia fişierului.

5

Select sound files

001 002 003 004 005

15/05/2009 15/05/2009 26/05/2009 29/05/2009 03/06/2009

Exit

17:30 18:30 13:00 16:40 08:00 Select

Când este afişat un dialog de confirmare, alegeţi Yes (Da) şi apăsaţi butonul k. Porneşte copierea.

C 78

Înregistrări voce

Este posibil ca aparatul foto COOLPIX S220/S225 să nu poată reda sau copia fişiere audio create cu o altă marcă de aparat foto.


Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Conectarea la TV Conectaţi aparatul foto la televizor utilizând cablul audio/video furnizat (cablu AV) pentru a reda fotografiile pe televizor.

Opriţi aparatul foto.

2

Conectaţi aparatul foto la televizor utilizând cablul AV livrat. Conectaţi conectorul galben în jackul intrare video de pe televizor şi conectorul alb în jackul intrare audio.

Galben

3

Alb

Reglaţi televizorul pe canalul video.

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

1

Pentru detalii consultaţi documentaţia furnizată cu televizorul.

4

Ţineţi apăsat butonul c pentru a porni aparatul foto. Aparatul foto intră în modul de redare şi pe televizor se vor afişa fotografiile făcute. Cât timp este conectat la televizor, monitorul aparatului foto va rămâne oprit.

B

Conectarea unui cablu AV

Când realizaţi conectarea cablului AV, conectorul aparatului foto trebuie să fie orientat corespunzător. Nu forţaţi când conectaţi cablul AV la aparatul foto. Trageţi conectorul fără a-l înclina când deconectaţi cablul AV de la aparatul foto.

B

Mod video

Asiguraţi-vă că setările modului video de pe aparatul foto sunt în conformitate cu standardele utilizate la televizor. Setarea modului video este o opţiune setată în meniul de setare (A 111)>Video mode (Mod video) (A 124).

79


Conectarea la computer Utilizaţi cablul USB furnizat pentru a conecta aparatul foto la un computer şi copiaţi (transferaţi) imaginile la un computer prin software-ul Nikon Transfer livrat.

Înainte de a conecta aparatul foto Instalarea software-ului

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Înainte de conectarea aparatului foto la computer, trebuie instalate programele de pe CD-ul Software Suite furnizat, incluzând Nikon Transfer şi Panorama Maker, care permit realizarea imaginilor panoramice. Pentru mai multe informaţii despre instalarea software-ului, consultaţi Ghid start rapid.

Sisteme de operare compatibile Windows Versiuni preinstalate ale Windows Vista Service Pack 1 (ediţiile 32-bit Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate), Windows XP Service Pack 3 (Home Edition/Professional)

Macintosh Mac OS X (versiunea 10.3.9, 10.4.11, 10.5.5) Consultaţi website-ul Nikon pentru cele mai noi informaţii despre compatibilitatea cu sistemele de operare.

B

80

Note privind sursa de alimentare

• Când conectaţi aparatul foto la un computer sau la o imprimantă, folosiţi un acumulator complet încărcat pentru a preveni oprirea neaşteptată a aparatului. • Dacă se utilizează adaptorul AC EH-62D (disponibil separat), COOLPIX S220/S225 poate fi alimentat de la o priză electrică domestică. Nu utilizaţi alte adaptoare CA, deoarece aceasta va provoca încălzirea sau funcţionarea defectuoasă a aparatului foto.


Conectarea la computer

Transferarea imaginilor de la aparatul foto la un computer

1 2 3

Porniţi computerul pe care a fost instalat Nikon Transfer.

4

Porniţi aparatul foto.

Opriţi aparatul foto. Conectaţi aparatul foto la computer utilizând cablul USB furnizat.

B

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Indicatorul luminos aparat pornit se va aprinde. Windows Vista Când este afişat dialogul AutoPlay (Redare automată), faceţi clic pe Copy pictures to a folder on my computer using Nikon Transfer (Copiere imagini într-un dosar pe computerul meu cu Nikon Transfer). Nikon Transfer se va deschide. Pentru a evita acest dialog pe viitor, bifaţi Always do this for this device (Se efectuează întotdeauna pentru acest dispozitiv). Windows XP Atunci când este afişat dialogul de selectare a acţiunii, selectaţi Nikon Transfer Copy pictures to a folder on my computer (Nikon Transfer, copiere fotografii într-un dosar de pe computerul meu) şi faceţi clic pe OK. Nikon Transfer se va deschide. Pentru a evita acest dialog în viitor, bifaţi Always use this program for this action. (Utilizaţi mereu acest program pentru această acţiune.). Mac OS X Nikon Transfer va începe automat dacă a fost selectat Yes (Da) în dialogul de setare pentru Auto-Launch (Lansarea automată), când Nikon Transfer a fost lansat pentru prima oară.

Conectarea cablului USB

• Când conectaţi cablul USB, conectorii trebuie să fie orientaţi corect. Nu forţaţi când conectaţi cablul USB. Trageţi conectorul fără a-l înclina când deconectaţi cablul USB de la aparatul foto. • Este posibil să nu fie recunoscută conexiunea atunci când aparatul foto este conectat la computer prin intermediul unui hub USB.

81


Conectarea la computer

5

Transferaţi imagini atunci când Nikon Transfer a finalizat încărcarea. Faceţi clic pe Start Transfer (Pornire transfer) în Nikon Transfer. În cazul utilizării setării implicite toate imaginile sunt transferate în computer.

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

82

Buton Start Transfer (Pornire transfer) În cazul utilizării setării implicite a Nikon Transfer, dosarul în care sunt transferate fotografiile este deschis în mod automat. Dacă a fost instalat ViewNX, ViewNX va porni automat şi imaginile transferate pot fi vizualizate. Pentru mai multe informaţii privind utilizarea Nikon Transfer sau ViewNX, consultaţi informaţiile pentru ajutor din Nikon Transfer sau ViewNX.

6

Deconectaţi aparatul foto după finalizarea transferului. Opriţi aparatul foto şi deconectaţi cablul USB.


Conectarea la computer

D

Utilizarea unui cititor de card

D

Utilizarea operaţiunilor standard ale sistemelor de operare pentru accesarea fişierelor aparatului foto

• Navigaţi la dosarul de pe hard disk în care aţi salvat imaginile şi accesaţi o fotografie cu ajutorul programului de vizualizare furnizat cu sistemul de operare. • Fişierele sunet copiate pe computer pot fi redate utilizând QuickTime sau orice alt player audio compatibil WAV.

D

Realizarea panoramei cu Panorama Maker

• Utilizaţi o serie de imagini utilizând opţiunea Panorama assist (Asistenţă panoramă) în modul scenă (A 39) pentru a realiza o singură imagine panoramică utilizând Panorama Maker. • Panorama Maker poate fi instalat pe computer de pe CD-ul Software Suite furnizat. • După finalizarea instalării, urmaţi procedura descrisă mai jos pentru a accesa Panorama Maker. Windows Alegeţi meniul Start>All Programs (Toate programele)>ArcSoft Panorama Maker 4>Panorama Maker 4. Macintosh Deschideţi Aplicaţii selectând Applications (Aplicaţii) din meniul Go (Salt) şi faceţi dublu clic pe pictograma Panorama Maker 4. • Pentru mai multe informaţii privind Panorama Maker, consultaţi instrucţiunile afişate pe ecran şi informaţiile de asistenţă din Panorama Maker.

D

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Imaginile stocate pe cardul de memorie introdus într-un cititor de card sau într-un dispozitiv similar pot fi şi ele transferate pe computer folosind Nikon Transfer. • În cazul în care cardul de memorie are o capacitate mai mare de 2 GB sau este compatibil SDHC, dispozitivul respectiv trebuie să accepte aceste caracteristici ale cardului de memorie. • În cazul setărilor implicite ale Nikon Transfer, Nikon Transfer va porni automat când un card de memorie este introdus în cititorul de carduri sau un dispozitiv similar. Consultaţi pasul 5 din „Transferarea imaginilor de la aparatul foto la un computer” (A 82) şi transferaţi fotografiile. • Pentru a transfera pe computer imaginile stocate în memoria internă a aparatului foto, acestea trebuie mai întâi copiate pe un card de memorie cu ajutorul aparatului foto (A 78, 109).

Numele fişierului de imagine şi numele dosarului

Consultaţi „Nume fişier imagine/sunet şi dosar” (A 130) pentru mai multe informaţii.

83


Conectarea la imprimantă Utilizatorii imprimantelor compatibile PictBridge (A 147) pot conecta aparatul foto direct la imprimantă şi imprima fotografii fără a utiliza un computer. Fotografiere

Selectaţi fotografiile pentru imprimare utilizând opţiunea Print set (Setare imprimare) (A 90) Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Conectarea la imprimantă (A 85)

Imprimarea imaginilor una câte una (A 86)

Imprimarea mai multor fotografii (A 87)

Opriţi aparatul foto şi deconectaţi cablul USB

B

Note privind sursa de alimentare

• Când conectaţi aparatul foto la un computer sau la o imprimantă, folosiţi un acumulator complet încărcat pentru a preveni oprirea neaşteptată a aparatului. • Dacă se utilizează adaptorul AC EH-62D (disponibil separat), COOLPIX S220/S225 poate fi alimentat de la o priză electrică domestică. Nu utilizaţi alte adaptoare CA, deoarece aceasta va provoca încălzirea sau funcţionarea defectuoasă a aparatului foto.

D

84

Imprimarea imaginilor

În plus faţă de imprimarea de la imprimanta personală a imaginilor transferate pe un computer şi imprimarea prin conexiune directă între aparatul foto şi imprimantă, sunt disponibile următoarele opţiuni pentru imprimarea imaginilor: • Introduceţi un card de memorie în fanta pentru card a unei imprimante compatibile DPOF • Duceţi cardul de memorie la un laborator foto digital Pentru a imprima cu ajutorul acestor metode, specificaţi fotografiile şi numărul de exemplare imprimate dorite, utilizând meniul Print set (Set imprimare) al aparatului foto (A 90).


Conectarea la imprimantă

Conectarea aparatului foto şi imprimantei Opriţi aparatul foto.

2

Porniţi imprimanta. Verificaţi setările imprimantei.

3

Conectaţi aparatul foto la imprimantă utilizând cablul USB furnizat.

4

Porniţi aparatul foto. Când conexiunea este realizată corect, ecranul de pornire PictBridge 1 se va afişa pe monitorul aparatului foto. Apoi se va afişa ecranul de imprimare selecţie 2.

1

2

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

1

Print selection

15/05 2009 NO. 4 [ 4]

B

Conectarea cablului USB

Când conectaţi cablul USB, conectorii de cablu trebuie să fie orientaţi corect. Nu forţaţi când conectaţi cablul USB. Trageţi conectorul fără a-l înclina când deconectaţi cablul USB de la aparatul foto.

85


Conectarea la imprimantă

Imprimarea fotografiilor una câte una După conectarea corectă a aparatului foto la imprimantă (A 85), imprimaţi fotografiile urmând procedura de mai jos.

1

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege fotografia dorită şi apăsaţi butonul k.

Print selection

15/05 2009

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Rotiţi controlul zoomului spre f (h) pentru a comuta la afişajul cu 12 miniaturi, şi spre g (i) pentru a comuta înapoi la redarea cadru întreg.

2

Alegeţi Copies (Copii) şi apăsaţi butonul k.

NO. 4 [ 4]

PictBridge Start print Copies Paper size

Exit

3

Alegeţi numărul de copii (până la nouă) şi apăsaţi butonul k.

Copies

4

Exit

4

Alegeţi Paper size (Dimensiune hârtie) şi apăsaţi butonul k.

PictBridge Start print Copies Paper size

Exit

5

Alegeţi dimensiunea dorită pentru Paper size (Dimensiune hârtie) şi apăsaţi butonul k. Pentru a specifica dimensiunea hârtiei utilizând setările imprimantei, alegeţi Default (Implicită) în meniul pentru dimensiunea hârtiei.

86

Paper size Default 3.5×5 in. 5×7 in. 100×150 mm 4×6 in. Exit


Conectarea la imprimantă

6

Alegeţi Start print (Iniţiere imprimare) şi apăsaţi butonul k.

PictBridge Start print Copies Paper size

Exit

Porneşte imprimarea. Când imprimarea este finalizată, afişajul monitorului revine la ecranul de selectare imprimare (pasul 1).

Printing

002 / 004

Pentru a anula înainte de imprimarea tuturor copiilor, apăsaţi butonul k.

Cancel

Copie curentă/ număr total de copii

Imprimarea mai multor imagini După conectarea corectă a aparatului foto la imprimantă (A 85), imprimaţi fotografiile urmând procedura de mai jos.

1

Când este afişat ecranul de selectare imprimare, apăsaţi butonul d.

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

7

Se afişează meniul de imprimare.

2

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege Paper size (Dimensiune hârtie) şi apăsaţi butonul k. Pentru a ieşi din meniul de imprimare, apăsaţi butonul d.

Print menu Print selection Print all images DPOF printing Paper size Exit

3

Alegeţi dimensiunea dorită pentru Paper size (Dimensiune hârtie) şi apăsaţi butonul k. Pentru a specifica dimensiunea hârtiei utilizând setările pentru imprimantă, alegeţi Default (Implicită) în meniul pentru dimensiunea hârtiei.

Paper size Default 3.5×5 in. 5×7 in. 100×150 mm 4×6 in. Exit

87


Conectarea la imprimantă

4

Alegeţi Print selection (Imprimare selecţie), Print all images (Imprimarea tuturor fotografiilor) sau DPOF printing (Imprimare DPOF) şi apăsaţi butonul k.

Print menu Print selection Print all images DPOF printing Paper size Exit

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Print selection (Imprimare selecţie) Alegeţi fotografiile de imprimat (până la 99) şi numărul de copii pentru fiecare dintre ele (până la nouă). Apăsaţi selectorul multiplu J sau K pentru a selecta fotografii şi apăsaţi H sau I pentru a seta numărul de copii pentru fiecare. Imaginile selectate pentru imprimare pot fi recunoscute după semnul de bifat (y) şi numărul indicând numărul de copii de imprimat. Imaginile pentru care nu au fost specificate copii nu au afişate semne de bifat iar aceste imagini nu vor fi imprimate. Rotiţi controlul zoomului spre g (i) pentru a comuta în redare cadru întreg. Rotiţi controlul zoomului spre f (h) pentru a comuta înapoi la afişajul cu 12 miniaturi. Apăsaţi butonul k când setarea este finalizată. Se va afişa meniul indicat în partea dreaptă. Pentru a imprima, alegeţi Start print (Iniţiere imprimare) şi apăsaţi butonul k. Alegeţi Cancel (Anulare) şi apăsaţi butonul k pentru a reveni în meniul de imprimare.

3

Print selection

1

1

Back

Print selection

0 0 3 prints

Start print Cancel Exit

Print all images (Imprimarea tuturor fotografiilor) Toate fotografiile stocate în memoria internă sau pe cardul de memorie sunt imprimate una câte una. Se va afişa meniul indicat în partea dreaptă. Pentru a imprima, alegeţi Start print (Iniţiere imprimare) şi apăsaţi butonul k. Alegeţi Cancel (Anulare) şi apăsaţi butonul k pentru a reveni în meniul de imprimare.

88

Print all images

0 0 4 prints

Start print Cancel Exit

1


Conectarea la imprimantă DPOF printing (Imprimare DPOF) Imprimaţi imaginile pentru care a fost creată o ordine de imprimare în Print set (Set imprimare) (A 90). Se va afişa meniul indicat în partea dreaptă. Pentru a imprima, alegeţi Start print (Iniţiere imprimare) şi apăsaţi butonul k. Alegeţi Cancel (Anulare) şi apăsaţi butonul k pentru a reveni în meniul de imprimare.

0 1 0 prints Start print View images Cancel Exit

10

View images

Back

5

Porneşte imprimarea. Când imprimarea este finalizată, afişajul monitorului revine la meniul de imprimare (pasul 2). Pentru a anula înainte de imprimarea tuturor copiilor, apăsaţi butonul k.

Printing

002 / 010

Cancel

Copie curentă/ număr total de copii

C

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Pentru a vizualiza ordinea curentă de imprimare, alegeţi View images (Vizualizare imagini) şi apăsaţi butonul k. Pentru a imprima imagini, apăsaţi din nou butonul k.

DPOF printing

Paper Size (Dimensiune hârtie)

Aparatul foto acceptă următoarele dimensiuni de hârtie: Default (Implicită) (dimensiunea implicită de hârtie pentru imprimanta curentă), 3,5×5 in., 5×7 in., 100×150 mm, 4×6 in., 8×10 in., Letter, A3 şi A4. Se vor afişa doar formatele acceptate de imprimanta curentă. Pentru a specifica dimensiunea hârtiei utilizând setările pentru imprimantă, alegeţi Default (Implicită) în meniul pentru dimensiunea hârtiei.

89


Crearea unei ordini de imprimare DPOF: Set imprimare Opţiunea Print set (Set imprimare) din meniul de redare este utilizată pentru a crea „ordini de imprimare” digitale pentru imprimare pe dispozitive compatibile DPOF (A 147). Când aparatul foto este conectat la un dispozitiv compatibil PictBridge, fotografiile pot fi imprimate de la imprimantă în conformitate cu ordinea de imprimare DPOF realizată pentru fotografiile de pe cardul de memorie. Dacă îndepărtaţi cardul de memorie din aparatul foto, puteţi crea ordine de imprimare DPOF pentru fotografiile din memoria internă şi puteţi imprima fotografiile conform ordinii de imprimare DPOF. Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

1

Apăsaţi butonul d în modul redare. Se afişează meniul de redare.

2

3

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege a Print set (Set imprimare) şi apăsaţi butonul k.

Alegeţi Select images (Selectează imagini) şi apăsaţi butonul k.

Playback menu Quick retouch D-Lighting Print set Slide show Delete Exit

Print set Select images Delete print set

Exit

4

Alegeţi fotografiile de imprimat (până la 99) şi numărul de copii pentru fiecare dintre ele (până la nouă). Apăsaţi selectorul multiplu J sau K pentru a selecta fotografii şi apăsaţi H sau I pentru a seta numărul de copii pentru fiecare.

Print selection

1

1

1

Back

Fotografiile selectate pentru imprimare pot fi recunoscute după pictograma semn de bifat (y) şi numărul indicând numărul de copii de imprimat. Imaginile pentru care nu au fost specificate copii nu au afişate semne de bifat iar aceste imagini nu vor fi imprimate. Rotiţi controlul zoomului spre g (i) pentru a comuta în redare cadru întreg. Rotiţi controlul zoomului spre f (h) pentru a comuta înapoi la afişajul cu 12 miniaturi.

90

Apăsaţi butonul k când setarea este finalizată.


Crearea unei ordini de imprimare DPOF: Set imprimare

5

Decideţi dacă doriţi sau nu să imprimaţi data de fotografiere şi informaţiile despre fotografie. Alegeţi Date (Dată) şi apăsaţi butonul k pentru a imprima data fotografierii pe toate imaginile din ordinea de imprimare. Alegeţi Info (Informaţii) şi apăsaţi butonul k pentru a imprima viteza declanşatorului şi informaţii despre diafragmă pe toate fotografiile din ordinea de imprimare.

Print set Done Date Info Exit

Fotografiile selectate pentru imprimare sunt recunoscute prin pictograma w afişată în timpul redării.

15/05/2009 15:30 0004.JPG

4

B

4

Note privind imprimarea datei fotografierii şi informaţia despre fotografie

Atunci când sunt activate opţiunile Date (Data) şi Info (Informaţii) în meniul Print set (Set imprimare), sunt imprimate pe imagini date de fotografiere şi informaţii fotografie atunci când se utilizează o imprimantă compatibilă DPOF (A 147) care acceptă date de imprimare sau fotografiere şi informaţii fotografie. • Informaţiile despre fotografie nu pot fi imprimate atunci când aparatul foto este conectat direct la o imprimantă prin intermediul cablului USB furnizat, pentru imprimarea DPOF (A 89). • Date (Data) şi Info (Informaţii) sunt reiniţializate de fiecare dată când este afişat meniul de stare imprimare.

C

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Alegeţi Done (Efectuat) şi apăsaţi butonul k pentru a finaliza ordinea de imprimare şi a ieşi.

Ştergerea tuturor ordinilor de imprimare

Alegeţi Delete print set (Ştergere set imprimare) în pasul 3 şi apăsaţi butonul k. Ordinile de imprimare pentru toate imaginile vor fi şterse.

C

Notă privind opţiunea dată set imprimare

Când este activată opţiunea Date (Dată) în meniul Print set (Set imprimare), data şi ora imprimate pe fotografii cu imprimare DPOF sunt cele înregistrate la realizarea fotografiei. Data şi ora imprimate cu această opţiune nu sunt afectate când setarea de dată şi oră a aparatului foto este modificată din meniul setare după înregistrarea fotografiilor.

D

Imprimarea datei

15.05.2009

Atunci când se imprimă pe fotografii data şi ora înregistrării utilizând opţiunea Date Imprint (Imprimare dată) (A 119) din meniul de setare, fotografiile cu data şi ora imprimate pe ele pot fi imprimate de alte imprimante care nu acceptă funcţia de imprimare a datei şi a orei pe fotografii. Se va imprima numai data cu opţiunea Date imprint (Imprimare dată), chiar dacă este activată funcţia Print set (Set imprimare), fiind selectată opţiunea Date (Dată) în ecranul set imprimare.

91


Meniurile fotografiere, redare şi setare

Opţiuni de fotografiere: Meniul fotografiere Meniul fotografiere include următoarele opţiuni. A

Image mode (Mod imagine)*

A 93

Selectează calitatea şi dimensiunea imaginii. B

A 95

White balance (Balans de alb) Adaptează balansul de alb la sursa de lumină.

C

A 97

Continuous (Continuu) Modifică setările pentru Continuu sau BSS (selector cea mai bună fotografie).

E

A 99

ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) Controlează sensibilitatea aparatului foto la lumină.

F

A 99

Color options (Opţiuni culoare) Aplică efecte de culoare la fotografii pe măsură ce sunt înregistrate.

G

A 100

AF area mode (Mod zonă AF)

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Alege unde focalizează aparatul foto. Q

A 103

Distortion control (Control distorsiune) Remediază distorsiunea.

* Setările pentru Image mode (Mod imagine) pot fi disponibile din alte meniuri de fotografiere (cu excepţia meniului film).

Afişarea meniului fotografiere Intraţi în modul A (automat) (A 20). Apăsaţi butonul d pentru a afişa meniul fotografiere. Shooting menu Image mode White balance Continuous ISO sensitivity Color options

26

Exit

• Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege şi a aplica setările (A 9). • Pentru a ieşi din meniul fotografiere, apăsaţi butonul d.

B 92

Funcţii care nu pot fi aplicate simultan

Unele funcţii nu pot fi activate în combinaţie cu altele (A 104).


Opţiuni de fotografiere: Meniul fotografiere

A Image Mode (Mod imagine) Setaţi pe A (automat) M d (Shooting menu (Meniu fotografiere)) M A Image mode (Mod imagine)

Alegeţi un mod imagine care reprezintă o combinaţie între formatul de imagine şi calitatea imaginii (compresie), în funcţie de modul în care intenţionaţi să utilizaţi fotografia şi de capacitatea memoriei interne sau a cardului de memorie. Cu cât imaginea este mai mare, cu atât mai mare este dimensiunea la care poate fi imprimată sau afişată fără a prezenta o „granulaţie” vizibilă, limitând numărul de fotografii care pot fi înregistrate. Dimensiune (pixeli)

Descriere

h

High (Ridicată) (3648P)

3.648 × 2.736

Cea mai ridicată calitate, potrivită pentru măriri sau imprimări de calitate înaltă. Nivelul de compresie este aproximativ 1:4.

i

Normal (3648) (setare implicită)

3.648 × 2.736

L

Normal (2592)

2.592 × 1.944

M

Normal (2048)

2.048 × 1.536

N

PC screen (Ecran PC) (1024)

1.024 × 768

O

TV screen (Ecran TV) (640)

640 × 480

Potrivită pentru afişarea pe întregul ecran al unui televizor sau pentru distribuirea prin email. Nivelul de compresie este aproximativ 1:8.

P

16:9 (3584)

3.584 × 2.016

Pot fi efectuate fotografii cu un format de imagine de 16:9. Nivelul de compresie este aproximativ 1:8.

Cea mai bună alegere în majoritatea situaţiilor. Nivelul de compresie este aproximativ 1:8. Dimensiunea mai redusă permite stocarea mai multor imagini. Nivelul de compresie este aproximativ 1:8. Potrivită pentru afişarea pe monitorul computerului. Nivelul de compresie este aproximativ 1:8.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Opţiune

Pictograma pentru setarea curentă este afişată în monitor în modurile fotografiere şi redare (A 6, 7).

C

Image Mode (Mod imagine)

Modificarea realizată la această setare se aplică tuturor modurilor de fotografiere (cu excepţia meniului film).

93


Opţiuni de fotografiere: Meniul fotografiere

C

Numărul de expuneri rămase

Tabelul următor listează numărul aproximativ de fotografii care pot fi stocate în memoria internă şi pe un card de memorie de 512 MB. Reţineţi că numărul de fotografii care pot fi stocate va varia în funcţie de compoziţia fotografiei (datorită compresiei JPEG). În plus, acest număr poate diferi în funcţie de marca respectivului card de memorie, chiar şi în cazul în care capacitatea cardului de memorie este aceeaşi.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

94

1

Setare

Memorie internă (aprox. 44 MB)

Card de memorie1 (512 MB)

Dimensiune imprimare2 (cm)

h

High (Ridicată) (3648P)

9

95

31 × 23

i

Normal (3648)

18

190

31 × 23

L

Normal (2592)

35

375

22 × 16,5

M

Normal (2048)

55

590

17 × 13

N

PC screen (Ecran PC) (1024)

188

2010

9×7

O

TV screen (Ecran TV) (640)

353

3775

5×4

P

16:9 (3584)

25

265

30 × 17

Dacă numărul de expuneri rămase este de 10.000 sau mai mare, afişajul privind numărul de expuneri rămase indică „9999”. 2 Toate cifrele sunt aproximative. Dimensiune de imprimare la o rezoluţie rezultată de 300 dpi. Dimensiunile de imprimare sunt calculate prin împărţirea numărului de pixeli la rezoluţia imprimantei (dpi) şi înmulţirea cu 2,54 cm. Cu toate acestea, la aceeaşi dimensiune a imaginii, fotografiile imprimate la rezoluţii mai mari vor fi imprimate cu dimensiuni mai mici decât cea indicată, iar cele imprimate la rezoluţii mai mici vor fi imprimate la dimensiuni mai mari decât cea indicată.


Opţiuni de fotografiere: Meniul fotografiere

B White Balance (Balans de alb) Setaţi pe A (automat) M d (Shooting menu (Meniu fotografiere)) M B White balance (Balans de alb)

Culoarea luminii reflectate de un obiect variază în funcţie de culoarea sursei de lumină. Creierul uman se poate adapta modificărilor de culoare ale sursei de lumină, rezultatul fiind că obiectele albe apar albe fie că sunt observate în umbră, lumină directă a soarelui sau în lumină incandescentă. Aparatele foto digitale pot mima această reglare prin procesarea imaginilor conform culorii sursei de lumină. Această operaţie este cunoscută ca „balans de alb”. Pentru culori naturale, alegeţi, înainte de fotografiere, o setare a balansului de alb care să se potrivească cu sursa de lumină. Deşi setarea implicită, Auto (Automat), poate fi utilizată pentru cele mai multe tipuri de iluminare, puteţi aplica setarea balans de alb adecvată unei anumite surse de lumină pentru a obţine cele mai reuşite rezultate. Auto (Automat) (setare implicită) Balans de alb reglat automat pentru adaptarea la condiţiile de iluminare. Cea mai bună alegere în majoritatea situaţiilor. b

Preset manual (Presetare manuală) Obiecte colorate neutru utilizate ca referinţă pentru a seta balansul de alb în condiţii de iluminare neobişnuită. Consultaţi „Preset Manual (Presetare manuală)” pentru mai multe informaţii (A 96).

c

Daylight (Lumină zi) Balans de alb reglat pentru lumina directă a soarelui.

d

Incandescent Utilizaţi pentru iluminare incandescentă.

e

Meniurile fotografiere, redare şi setare

a

Fluorescent Utilizaţi pentru cele mai multe tipuri de iluminare fluorescentă.

f

Cloudy (Noros) Utilizaţi la fotografierea în condiţii de cer înnorat.

g

Flash (Bliţ) Utilizaţi cu mod bliţ.

Efectele opţiunii selectate pot fi previzualizate în monitor. Pictograma pentru setarea curentă este afişată în monitor pentru alte setări decât Auto (Automat) (A 6).

B

Mod bliţ

Pentru setări ale balansului de alb altele decât Auto (Automat) sau Flash (Bliţ), opriţi bliţul (W) (A 28).

95


Opţiuni de fotografiere: Meniul fotografiere

Preset Manual (Presetare manuală) Presetarea manuală este utilizată în cazul surselor de lumină mixte sau pentru a compensa sursele de lumină în culori intense (de exemplu, pentru a efectua fotografii sub o lampă cu o tentă roşiatică ca şi cum ar fi fost efectuate în lumină albă).

1

Plasaţi un obiect de referinţă alb sau gri sub sursa de iluminare care va fi utilizată în timpul fotografierii.

2

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege b Preset manual (Presetare manuală) din meniul White balance (Balans de alb) şi apăsaţi butonul k. Aparatul foto măreşte.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

3

Alegeţi Measure (Măsurare).

White balance Auto Preset manual Daylight Incandescent Fluorescent Exit

Preset manual

Pentru a aplica cele mai recente valori măsurate pentru presetarea manuală, alegeţi Cancel (Anulare) şi apăsaţi butonul k. Cancel Measure Exit

4

Încadraţi obiectul de referinţă.

Preset manual

Cancel Measure Exit

Cadru obiect de referinţă

5

Apăsaţi butonul k. Declanşatorul este eliberat şi noua valoare pentru balansul de alb este setată. Nu sunt înregistrate fotografii.

B 96

Note privind Presetare manuală

Indiferent de modul bliţ selectat, bliţul nu se va declanşa când se apasă butonul k în pasul 5. De aceea, o valoare pentru balans de alb nu poate fi măsurată când bliţul se declanşează.


Opţiuni de fotografiere: Meniul fotografiere

C Continuous (Continuu) Setaţi pe A (automat) M d (Shooting menu (Meniu fotografiere)) M C Continuous (Continuu)

Modificaţi setările la Continuu sau BSS (selector cea mai bună fotografie). Bliţul se dezactivează pentru Continuu, BSS sau Declanşare multiplă 16 iar focusul, expunerea şi balansul de alb sunt fixate la valorile pentru prima fotografie din fiecare serie. U

Single (Simplu) (setare implicită) Se efectuează o fotografie de fiecare dată când este apăsat declanşatorul.

V

Continuous (Continuu) În timp ce butonul de declanşare este ţinut apăsat complet, sunt realizate până la 6 fotografii cu un ritm de aproximativ 1,2 cadre pe secundă (fps) când Image mode (Mod imagine) este setat pe i Normal (3648).

D

BSS (Selector cea mai bună fotografiere)

W

Multi-shot (Declanşare multiplă) 16 De fiecare dată când este apăsat declanşatorul, aparatul foto realizează 16 fotografii cu un ritm de aproximativ 7 cadre pe secundă şi le aranjează într-o singură fotografie când setarea Image mode (Mod imagine) este stabilită la L Normal (2592). Zoomul digital nu este disponibil. ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) (A 99) se fixează Auto (Automat) şi Color options (Opţiuni culoare) (A 99) se fixează Standard color (Culoare standard).

X

Intvl timer shooting (Fotografiere cu contor interval)

Meniurile fotografiere, redare şi setare

„Selectorul cea mai bună fotografiere” este recomandat când se fotografiază cu bliţ oprit, cu imaginea apropiată sau în alte situaţii când mişcări întâmplătoare pot duce la fotografii neclare. Când BSS este pornit, aparatul foto face până la zece fotografii când butonul de declanşare este apăsat. Fotografiile cele mai reuşite din serie sunt selectate şi salvate automat.

Aparatul foto realizează fotografii automat la intervalul specificat (A 98).

Pentru setări diferite de Single (Simplu), indicatorul pentru setarea curentă este afişată pe monitor (A 6).

B

Notă privind fotografierea continuă

Ritmul maxim de cadre în fotografierea continuă poate oscila în funcţie de setările modului de imagine şi de cardul de memorie utilizat.

B

Notă privind Declanşare multiplă 16

Dacă, în timpul fotografierii cu opţiunea Multi-shot (Declanşare multiplă) 16, sunt surprinse obiecte strălucitoare, precum soarele sau lumini electrice, pe imaginile înregistrate ar putea apărea dungi verticale de lumină. Vă recomandăm să evitaţi să surprindeţi obiecte strălucitoare în timpul fotografierii cu opţiunea Multi-shot (Declanşare multiplă) 16.

B

Note privind BSS

Este posibil ca BSS să nu producă rezultatele dorite dacă subiectul se mişcă sau în cazul în care compoziţia se modifică în timp ce butonul de declanşare este apăsat la maxim.

97


Opţiuni de fotografiere: Meniul fotografiere

Fotografiere cu temporizator Aparatul foto face fotografii automat la intervale specificate. Alegeţi un interval de 30 s, 1 min, 5 min sau 10 min.

1

2

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege Intvl timer shooting (Fotografiere cu contor interval) din meniul Continuous (Continuu) şi apăsaţi butonul k.

Alegeţi intervalul dintre fotografieri şi apăsaţi butonul k.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Numărul maxim de fotografii variază în funcţie de intervalul specificat. 30 s: până la 600 fotografii 1 min: până la 300 fotografii 5 min: până la 60 fotografii 10 min: până la 30 fotografii

3

Continuous Single Continuous BSS Multi-shot 16 Intvl timer shooting Exit

Set interval time

30 s 1 min 5 min 10 min Exit

Pentru a ieşi din meniu, apăsaţi butonul d. Aparatul revine la modul fotografiere.

4

Apăsaţi butonul de declanşare la maxim pentru a face prima fotografie şi activaţi fotografierea cu temporizator. Monitorul se opreşte, iar indicatorul luminos de alimentare clipeşte între fotografieri. Monitorul porneşte automat chiar înainte de următoarea fotografiere.

5

18

Apăsaţi din nou butonul de declanşare până la capăt pentru a opri înregistrarea. Înregistrarea se va opri automat dacă spaţiul din memoria internă sau din cardul de memorie se epuizează sau după realizarea numărului maxim de fotografii.

B

Note privind sursa de alimentare

• Pentru a preveni oprirea neaşteptată a aparatului în timpul înregistrării, folosiţi un acumulator complet încărcat. • Dacă se utilizează adaptorul AC EH-62D (disponibil separat), COOLPIX S220/S225 poate fi alimentat de la o priză electrică domestică. Nu utilizaţi alte adaptoare CA, deoarece aceasta va provoca încălzirea sau funcţionarea defectuoasă a aparatului foto.

D 98

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume fişier imagine/sunet şi dosar” (A 130) pentru mai multe informaţii.


Opţiuni de fotografiere: Meniul fotografiere

E ISO Sensitivity (Sensibilitate ISO) Setaţi pe A (automat) M d (Shooting menu (Meniu fotografiere)) M E ISO sensitivity (Sensibilitate ISO)

Sensibilitatea este o măsură a rapidităţii cu care aparatul foto reacţionează la lumină. Cu cât sensibilitatea este mai ridicată, cu atât mai puţină lumină va fi necesară pentru a efectua expunerea. Deşi un nivel ridicat ISO este potrivit pentru fotografierea subiectelor în acţiune sau în cazul unei lumini slabe, sensibilitatea ridicată este asociată adesea cu „zgomot” - pixeli strălucitori coloraţi dispuşi la întâmplare, concentraţi în secţiunile întunecate ale imaginii. Auto (Automat) (setare implicită) Sensibilitatea este ISO 80 în condiţii normale; când lumina este slabă iar bliţul este oprit, aparatul foto compensează prin ridicarea sensibilităţii la un nivel maxim de ISO 800. High ISO sensitivity auto (Automat sensibilitate ISO ridicată) Sensibilitatea ISO este reglată automat în intervalul dintre 80 şi 1600, în funcţie de luminozitatea scenei. 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 2000 Sensibilitatea va fi blocată la valoarea specificată.

F Color Options (Opţiuni culoare) Setaţi pe A (automat) M d (Shooting menu (Meniu fotografiere)) M F Color options (Opţiuni culoare)

Culorile devin mai intense sau se înregistrează imagini monocromatice. n o p q r u

Standard color (Culoare standard) (setare implicită) Utilizaţi pentru fotografii cu culori naturale. Vivid color (Culoare intensă) Utilizaţi pentru a obţine un efect intens, „photoprint”. Black-and-white (Alb-negru) Înregistraţi imagini în alb-negru. Sepia Înregistraţi imagini în tonuri sepia. Cyanotype (Filtru cyan) Înregistraţi imagini monocrome albastru cyan. Pastel Modificare la o nuanţă pastelată.

Efectele opţiunii selectate pot fi previzualizate în monitor. Pictograma pentru setarea curentă este afişată în monitor pentru alte setări decât Standard color (Culoare standard) (A 6).

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Motion detection (Detecţie mişcare) (A 120) nu funcţionează atunci când este selectată orice opţiune în afară de Auto (Automat). În cazul altor setări decât Auto (Automat), pe monitor este afişată setarea curentă (A 6). Dacă este selectat Auto (Automat), iar sensibilitatea este peste nivelul ISO 80, se va afişa pictograma E (A 29). Atunci când este selectat High ISO sensitivity auto (Automat sensibilitate ISO ridicată), este afişat V.

99


Opţiuni de fotografiere: Meniul fotografiere

G AF Area Mode (Mod zonă AF) Setaţi pe A (automat) M d (Shooting menu (Meniu fotografiere)) M G AF area mode (Mod zonă AF)

Utilizaţi această opţiune pentru a determina unde focalizează aparatul foto. Când zoomul digital este activat, zona de focalizare va fi situată pe centrul ecranului indiferent de setările utilizate. z

Face priority (Prioritate faţă) (setare implicită)

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Când aparatul foto recunoaşte o faţă orientată spre aparat, va focaliza pe acea faţă. Consultaţi „Face Priority (Prioritate detecţie faţă)” (A 102) pentru mai multe informaţii. Când aparatul foto detectează mai mult de o faţă, se va focaliza pe faţa cea mai apropiată de aparatul foto. Când fotografiaţi alte obiecte decât persoane sau când încadraţi un chip care nu este recunoscut, modul AF area mode (Mod zonă AF) se va comuta în Auto (Automat), iar aparatul foto va selecta automat zona focus (una din nouă) ce conţine subiectul cel mai apropiat de aparatul foto. w

18

Auto (Automat) Aparatul foto selectează automat zona focus (una din nouă) ce conţine subiectul cel mai apropiat de aparat. Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate pentru a activa zona focus. Zona focus selectată de aparatul foto este afişată în monitor atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate.

18 Zone focus x

Manual Această opţiune este potrivită pentru situaţiile în care subiectul vizat este relativ fix şi nu este poziţionat în centrul cadrului. Apăsaţi selectorul multiplu H, I, J sau K pentru a selecta dintre 99 de zone focus din cadru. Fotografiile pot fi efectuate în timp ce se afişează ecranul cu selectare a zonei focus. Pentru a încheia selectarea zonei focus şi a regla setările pentru bliţ, macro, autodeclanşator şi compensarea expunerii, apăsaţi butonul k. Pentru a reveni la ecranul de selectare a zonei focus, apăsaţi din nou butonul k.

100

Zonă focalizare

Zonă focus selectabilă


Opţiuni de fotografiere: Meniul fotografiere y

Center (Centru) Aparatul focalizează pe subiectul din centrul cadrului. Zona focus centrală este afişată întotdeauna.

18 Zonă focalizare

D

Blocarea focalizării

18

2 Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate. • Asiguraţi-vă că zona focus este verde. • Focalizarea şi expunerea sunt blocate. 1/125 F3.1

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Pentru a focaliza pe subiecţi care nu se află în centrul imaginii când Center (Centru) este selectat pentru AF area mode (Mod zonă AF), folosiţi funcţia de blocare a focalizării aşa cum este descrisă mai jos. 1 Poziţionaţi subiectul în centrul cadrului.

3 Ţineţi apăsat în continuare butonul de declanşare până la jumătate şi recompuneţi fotografia. • Asiguraţi-vă că distanţa dintre aparatul foto şi subiect nu se schimbă. 1/125 F3.1

4 Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a fotografia.

D

Mai multe informaţii

Consultaţi „Focalizarea automată” (A 25) pentru mai multe informaţii.

101


Opţiuni de fotografiere: Meniul fotografiere

Face Priority (Prioritate detecţie faţă) Funcţia prioritate faţă este activată când Face priority (Prioritate faţă) (setare implicită) este selectată pentru AF area mode (Mod zonă AF) (A 100), când fotografierea se realizează în modul scenă Scene auto selector (Selector automat scene) (A 34), Portrait (Portret) (A 34) sau Night portrait (Portret de noapte) (A 35), sau când fotografierea se realizează în modul zâmbet (A 45). Aparatul foto va detecta în mod automat o faţă îndreptată către aparat şi va focaliza pe aceasta.

1

Încadraţi o fotografie. Când aparatul foto recunoaşte o faţă orientată spre aparatul foto, aceasta este încadrată cu o margine galbenă dublă.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

18 Când aparatul foto detectează mai mult de o faţă, operarea variază în funcţie de modul fotografiere, după cum urmează. Mod fotografiere Mod A (automat) (Face priority (Prioritate faţă)) Mod scenă: Scene auto selector (Selector automat scene), Portrait (Portret), Night portrait (Portret de noapte) Mod zâmbet

2

102

Feţe încadrate de o margine dublă

Numărul de feţe ce pot fi detectate

Faţa cea mai apropiată de aparatul foto * Celelalte feţe sunt încadrate de o singură margine.

Până la 12

Faţa cea mai apropiată de centrul cadrului * Celelalte feţe sunt încadrate de o singură margine.

Până la 3

Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate. Focalizarea va fi centrată pe faţa încadrată de marginea dublă. Marginea dublă va străluci în culoarea verde când focalizarea este blocată. Când aparatul foto nu poate focaliza, marginea dublă va clipi. Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate şi focalizaţi. Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a fotografia. Nu trebuie să apăsaţi până la jumătate butonul de declanşare în modul zâmbet. Dacă aparatul foto detectează faţa zâmbitoare, declanşatorul este eliberat automat (A 45).

1/125 F3.1


Opţiuni de fotografiere: Meniul fotografiere

B

Note privind Prioritate faţă

Q Distortion Control (Control distorsiune) Setaţi pe A (automat) M d (Shooting menu (Meniu fotografiere)) M Q Distortion control (Control distorsiune)

Specificaţi dacă se va corecta sau nu distorsiunea. Activarea controlului de distorsiune va reduce dimensiunea cadrului. On (Pornită)

Meniurile fotografiere, redare şi setare

• În Face priority (Prioritate faţă), dacă butonul de declanşare este apăsat până la jumătate când nu au fost recunoscute feţe, modul zonă AF va fi setat la Auto (Automat). • Dacă nu este detectată nicio faţă atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate în modul scenă Portrait (Portret) sau Night portrait (Portret de noapte) sau modul zâmbet, aparatul foto va focaliza pe subiectul din zona focus centrală. • Este posibil ca aparatul foto să nu detecteze feţele în următoarele situaţii: - Când feţele sunt parţial ascunse de ochelari de soare sau alte elemente - Când subiectul nu se uită direct la aparatul foto - Când feţele ocupă prea mult sau prea puţin din cadru • Capacitatea aparatului foto de a detecta feţele depinde de o varietate de factori, inclusiv dacă subiectul se uită sau nu către aparatul foto. • În anumite cazuri rare este posibil ca subiectul să nu fie focalizat, chiar dacă cadrul dublu străluceşte în culoarea verde (A 25). În acest caz, comutaţi pe modul A (automat) şi setaţi AF area mode (Mod zonă AF) la Manual sau Center (Centru), refocalizaţi pe alt subiect care se află la aceeaşi distanţă de aparatul foto ca şi subiectul portretului dorit şi utilizaţi blocarea focalizări (A 101). • Atunci când sunt redate imaginile în care a fost detectată o faţă în timpul fotografierii, imaginile vor fi rotite automat pentru afişajul la redare, conform orientării feţei detectate.

Este remediată distorsiunea părţilor îndepărtate ale cadrului. Off (Oprit) (setare implicită) Nu este întreprinsă nicio remediere a distorsiunilor.

Pictograma pentru setarea curentă este afişată în monitor pentru alte setări decât Off (Oprit) (A 6).

103


Opţiuni de fotografiere: Meniul fotografiere

Funcţii care nu pot fi aplicate simultan Restricţiile se aplică următoarelor setări în modul A (automat). Flash mode (Mod bliţ) Modul bliţ este fixat automat pe W (Dezactivat) atunci când, pentru setarea Continuous (Continuu), este selectat Continuous (Continuu), BSS sau Multi-shot (Declanşare multiplă) 16. Selectarea Single (Simplu) sau Intvl timer shooting (Fotografiere cu temporizare) pentru setarea Continuous (Continuu) restabileşte ultima setare bliţ aplicată. Self-timer (Autodeclanşatorul) Dacă autodeclanşatorul este activat, va fi realizată doar o singură fotografie atunci când declanşatorul este eliberat, indiferent de setările selectate pentru Continuous (Continuu). Setarea aplicată Continuous (Continuu) este aplicată când fotografia este efectuată sau când autodeclanşatorul este dezactivat. Continuous (Continuu) Meniurile fotografiere, redare şi setare

Image mode (Mod imagine) este fixat automat la L Normal (2592) iar ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) este fixat automat la Auto (Automat) şi Color options (Opţiuni culoare) se fixează automat la Standard color (Culoare standard) când Multi-shot (Declanşare multiplă) 16 este selectat pentru setarea Continuous (Continuu). Ultimele setări aplicate pentru Image mode (Mod imagine), ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) şi Color options (Opţiune culori) sunt restabilite, când orice altă setare în afară de Multi-shot (Declanşare multiplă) 16 este selectată pentru setarea Continuous (Continuu). White balance (Balans de alb) şi Color options (Opţiuni culoare) Balansul de alb este fixat automat la valoarea Auto (Automat) atunci când, pentru Color options (Opţiunile culoare), este selectat Black-and-white (Alb-negru), Sepia sau Cyanotype (Filtru cyan). Setarea balans de alb aplicată este restabilită când se selectează Standard color (Culoare standard), Vivid color (Culoare intensă) sau Pastel. Distortion control (Control distorsiune) Când Distortion control (Control distorsiune) este setat la On (Activat), setarea Continuous (Continuu) este stabilită automat la Single (Unic). Setarea Continuous (Continuu) nu se modifică nici atunci când opţiunea Distortion control (Control distorsiune) este dezactivată.

104


Opţiuni de redare: Meniul redare Meniul redare conţine următoarele opţiuni.

k Quick retouch (Retuşare rapidă)

A 51

Creează cu uşurinţă copii retuşate în care contrastul şi saturaţia au fost îmbunătăţite. I

A 52

D-Lighting Îmbunătăţeşte luminozitatea şi contrastul în zonele întunecate ale imaginii.

a

A 90

Print set (Set imprimare) Selectează imaginile de imprimat şi numărul de copii pentru fiecare dintre ele.

b

A 107

Slide show (Diapozitive) Puteţi vizualiza imaginile stocate în memoria internă sau într-un card de memorie într-un diapozitiv automat.

c

A 108

Delete (Ştergere) Şterge toate imaginile sau pe cele selectate.

d

A 108

Protect (Protecţie) Protejează imaginile selectate de o ştergere accidentală.

A 109

Rotate image (Rotire imagine) Modifică orientarea fotografiilor.

g

A 54

Small picture (Imagine mică) Creează o copie micşorată a imaginii curente.

E

A 55

Voice memo (Notã vocalã) Înregistrează note vocale pentru fotografii.

h

A 109

Copy (Copiere) Copiază fişierele între cardul de memorie şi memoria internă.

Afişarea meniului de redare

Meniurile fotografiere, redare şi setare

f

Intraţi în modul redare apăsând butonul c (A 26). Apăsaţi butonul d pentru a afişa meniul redare. 15/05/2009 15:30 0004.JPG

Playback menu Quick retouch D-Lighting Print set Slide show Delete

4

4

Exit

• Utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege şi confirma setările (A 9). • Pentru a ieşi din meniul redare, apăsaţi butonul d.

105


Opţiuni de redare: Meniul redare

Selectarea imaginilor Ecranul de selecţie a imaginilor, aşa cum este ilustrat în Erase selected images dreapta, va fi afişat împreună cu meniurile următoare: • Playback menu (Meniu redare): Print set (Set imprimare)>Select images (Selectare fotografii) (A 90) Delete (Ştergere)>Erase selected Back images (Ştergerea fotografiilor selecţionate) (A 108) Protect (Protecţie) (A 108) Rotate image (Rotire imagine) (A 109) Copy (Copiere)>Selected images (Fotografii selectate) (A 109) • Meniu setare: Welcome screen (Ecran de întâmpinare) (A 114) Meniurile fotografiere, redare şi setare

Respectaţi procedurile descrise mai jos pentru a alege fotografiile.

1

Apăsaţi selectorul multiplu J sau K pentru a alege fotografia dorită.

Erase selected images

Poate fi selectată o singură fotografie pentru Rotate image (Rotire imagine) şi Welcome screen (Ecran de întâmpinare). Treceţi la pasul 3. Rotiţi controlul zoomului spre g (i) pentru a comuta la Back redarea cadru întreg. Rotiţi controlul zoomului spre f (h) pentru a comuta înapoi la afişajul cu 12 miniaturi.

2

Apăsaţi H sau I pentru a selecta ON sau OFF (sau numărul de copii).

Erase selected images

Atunci când este selectat ON, în colţul din stânga sus al fotografiei curente se va afişa un semn de bifat (y). Repetaţi paşii 1 şi 2 pentru a selecta alte fotografii. Back

3

106

Apăsaţi butonul k pentru a aplica selecţia fotografiei.


Opţiuni de redare: Meniul redare

b Slide Show (Prezentare diapozitive) Apăsaţi butonul c (Mod redare) M d (Playback menu (Meniu redare)) M b Slide show (Diapozitive)

Redaţi imaginile stocate în memoria internă sau pe un card de memorie una câte una ca „diapozitive automate”.

1

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege Start (Pornire) şi apăsaţi butonul k. Pentru a schimba intervalul dintre fotografii, alegeţi Frame intvl (interval cadre), selectaţi intervalul de timp dorit şi apăsaţi butonul k înainte de a alege Start (Pornire).

Slide show Pause Start Frame intvl Loop

2

Diapozitivul începe. Următoarele operaţiuni sunt disponibile în timpul expunerii diapozitivelor: Apăsaţi selectorul multiplu K pentru a afişa următoarea fotografie sau J pentru a afişa precedenta fotografie. Ţineţi apăsat oricare dintre butoane pentru a derula fotografiile înainte sau înapoi. Apăsaţi butonul k pentru pauză în redarea diapozitivelor.

3

Alegeţi End (Încheiere) sau Restart (Repornire). Când redarea diapozitivelor este încheiată sau este întreruptă, alegeţi End (Încheiere) şi apăsaţi butonul k pentru a reveni la meniul redare sau alegeţi Restart (Repornire) pentru a reda diapozitivele din nou.

B

Pause

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Pentru a repeta prezentarea diapozitivelor automat, activaţi Exit Loop (creează cicluri) şi apăsaţi butonul k înainte de a alege Start (Pornire). Bifa (w) va fi adăugată la opţiunea buclă când este activată.

Restart End Frame intvl

Note privind Slide Show (Prezentare diapozitive)

• Este afişat doar primul cadru al filmelor (A 73) incluse în diapozitive. • Chiar dacă este selectat Loop (Buclă), durata maximă de redare pentru diapozitive este 30 minute (A 122).

107


Opţiuni de redare: Meniul redare

c Delete (Ştergere) Apăsaţi butonul c (Mod redare) M d (Playback menu (Meniu redare)) M c Delete (Ştergere)

Ştergeţi toate imaginile sau pe cele selectate. Erase selected images (Ştergerea fotografiilor selecţionate) Ştergeţi fotografiile selectate (A 106). Erase all images (Ştergerea tuturor fotografiilor) Ştergeţi toate imaginile.

B

Note pentru ştergere

• Odată şterse, imaginile nu pot fi recuperate. Transferaţi imaginile importante pe un computer înainte de a le şterge. • Imaginile marcate cu pictograma s sunt protejate şi nu pot fi şterse.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

108

d Protect (Protecţie) Apăsaţi butonul c (Mod redare) M d (Playback menu (Meniu redare)) M d Protect (Protejare)

Protejaţi imaginile selectate de o ştergere accidentală. Alegeţi fotografii din ecranul de selecţie imagini pentru a aplica opţiunea de protejare (Selectarea imaginilor ➝ A 106). Cu toate acestea, reţineţi că formatarea memoriei interne a aparatului foto sau a cardului de memorie va şterge definitiv fişierele protejate (A 123). Fotografiile protejate pot fi recunoscute după pictograma s (A 7, 47).


Opţiuni de redare: Meniul redare

f Rotate Image (Rotire imagine) Apăsaţi butonul c (Mod redare) M d (Playback menu (Meniu redare)) M f Rotate image (Rotire imagine)

După fotografiere, setaţi orientarea în care vor fi afişate fotografiile la redare. Fotografiile pot fi rotite cu 90° în sensul acelor de ceasornic sau în sensul invers acelor de ceasornic. Fotografiile care au fost înregistrate în orientare portret (verticală) pot fi rotite până la 180° în ambele sensuri. Selectaţi o imagine în ecranul de selecţie imagini (A 106). Când este afişat ecranul Rotate image (Rotire imagine), apăsaţi selectorul multiplu J sau K pentru a roti imaginea cu 90°. Rotate image

Rotate

Back

Back

Rotate

Rotate

Rotiţi cu 90° în sensul acelor de ceasornic

Rotiţi cu 90° în sensul invers acelor de ceasornic

Apăsaţi butonul k pentru a seta orientarea afişată şi salvaţi datele de orientare împreună cu imaginea.

h Copy (Copie)

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Back

Rotate image

Rotate image

Apăsaţi butonul c (Mod redare) M d (Playback menu (Meniu redare)) M h Copy (Copiere)

Copiaţi imaginile între memoria internă şi un card de memorie.

1

Selectaţi o opţiune din ecranul copiere utilizând selectorul multiplu şi apăsaţi butonul k.

Copy

q: Copiaţi imaginile din memoria internă pe un card de memorie. r: Copiaţi imaginile de pe cardul de memorie în memoria internă.

Exit

109


Opţiuni de redare: Meniul redare

2

Alegeţi opţiunea de copiere şi apăsaţi butonul k. Selected images (Fotografii selectate): Copiaţi imaginile selectate din ecranul de selecţie a imaginilor (A 106).

Camera to card Selected images All images

All images (Toate fotografiile): Copiaţi toate imaginile. Exit

Meniurile fotografiere, redare şi setare

B

Note privind Copierea imaginilor

• Formatul fişierului fotografiilor care pot fi copiate este JPEG, AVI sau WAV. Imaginile înregistrate în orice alt format nu pot fi copiate. • Dacă există note vocale (A 55) ataşate la imaginile selectate pentru copiere, notele vocale sunt copiate cu fotografiile. • Fişierele audio înregistrate cu ajutorul funcţiei Înregistrare voce (A 74) pot fi copiate cu ajutorul opţiunii Copy sound files (Copiere fişiere audio) (A 78) în modul redare audio. • Fotografiile făcute cu altă marcă de aparat foto sau care au fost modificate pe un computer nu pot fi copiate. • Când copiaţi fotografii pentru care sunt activate opţiuni Print set (Set imprimare) (A 90), setările privind setul de imprimare nu vor fi copiate. Cu toate acestea, când copiaţi fotografii pentru care este activată opţiunea Protect (Protejare) (A 108), setarea de protejare va fi copiată. • Fotografiile copiate de pe memoria internă sau de pe cardul de memorie nu pot fi afişate în modul sortare automată (A 60). • Chiar dacă o fotografie adăugată în dosarul de favorite (A 65) este copiată, conţinutul dosarului de favorite nu va fi copiat.

C

Memory contains no images. (În memorie nu există imagini.) Mesaj

Dacă nu există fotografii stocate pe cardul de memorie când este activat modul redare, va fi afişat mesajul Memory contains no images. (În memorie nu există imagini.). Apăsaţi butonul d pentru a afişa ecranul cu opţiunea de copiere şi copiaţi imaginile stocate în memoria internă a aparatului foto pe cardul de memorie.

D 110

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume fişier imagine/sunet şi dosar” (A 130) pentru mai multe informaţii.


Setare de bază a aparatului foto: Meniul de setare Meniul setare conţine următoarele opţiuni. w

Electronic VR (VR electronic)

A 113

Specificaţi setarea pentru reducerea electronică a vibraţiilor pentru imaginile statice. a

Menus (Meniuri)

A 114

Alegeţi felul în care sunt afişate meniurile. c

Welcome screen (Ecran de întâmpinare)

A 114

Selectaţi ecranul afişat când aparatul foto este pornit. d

Date (Data)

A 115

Setaţi ceasul aparatului foto şi alegeţi fusele orare locale şi de destinaţie. e

Monitor settings (Setări monitor)

A 118

Reglaţi setările privind modul de afişare a informaţiilor despre fotografii, redarea imaginii după fotografiere şi luminozitate. f

Date imprint (Imprimare dată)

A 119

U

Motion detection (Detecţie mişcare)

A 120

Reglaţi setarea de detecţie a mişcării pentru a reduce efectele mişcării subiectului şi ale tremuratului aparatului foto atunci când realizaţi imagini statice. u

Digital zoom (Zoom digital)

A 121

Ajustaţi setările pentru utilizarea zoomului digital. i

Sound settings (Setări sunet)

A 121

Setări reglare sunet. k

Auto off (Auto oprit)

A 122

Setaţi ora înainte ca aparatul foto să intre în modul veghe. l/m

Format memory (Formatare memorie)/Format card (Formatare card)

A 123

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Imprimaţi data pe fotografii.

Formataţi memoria internă sau cardul de memorie. n

Language (Limbă)

A 124

Alegeţi limba pentru afişajul aparatului foto. o

Video mode (Mod video)

A 124

Reglaţi setările necesare pentru conectarea la televizor. d

Blink warning (Avertizare clipire)

A 124

Alegeţi dacă să fie sau nu detectate persoanele cu ochii închişi atunci când fotografiaţi cu funcţia prioritate faţă (A 102). p

Reset all (Resetare totală)

A 126

Restabiliţi setările aparatului foto la valorile implicite. r

Firmware version (Versiune Firmware)

A 128

Se afişează versiunea firmware a aparatului foto.

111


Setare de bază a aparatului foto: Meniul de setare

Afişarea meniului setare Alegeţi fila z în ecranul de meniuri.

1

Apăsaţi butonul d pentru a afişa ecranul meniuri.

Shooting menu Image mode White balance Continuous ISO sensitivity Color options Exit

2

Apăsaţi selectorul multiplu J. Se va putea selecta fila.

Shooting menu

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Image mode White balance Continuous ISO sensitivity Color options Exit

3

Apăsaţi H sau I pentru a selecta fila z.

Set up Electronic VR Menus Welcome screen Date Monitor settings Exit

4

Apăsaţi K sau butonul k. Se pot selecta elemente din meniul setare.

Set up Electronic VR Menus Welcome screen Date Monitor settings Exit

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege şi a aplica setări (A 9). Pentru a ieşi din meniul setare, apăsaţi butonul d sau J pentru a selecta alte file.

112


Setare de bază a aparatului foto: Meniul de setare

w Electronic VR (VR electronic) Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A 112) M w Electronic VR (VR electronic)

Alegeţi dacă să utilizaţi VR electronic (reducerea electronică a vibraţiilor) când realizaţi imagini statice. Auto (Automat) Când sunt îndeplinite toate condiţiile de mai jos la efectuarea fotografiilor, se aplică VR electronic şi efectele tremuratului aparatului sunt reduse. • Bliţul este oprit sau este setat la modul sincronizare lentă. • Viteza de declanşare este redusă. • Setarea Continuous (Continuu) este stabilită la Single (Unic). Off (Dezactivat) (setare implicită) VR electronic este dezactivat.

B

Note privind reducerea electronică a vibraţiilor

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Când este selectat Auto (Automat), pe monitor apare R (A 6) şi se aplică VR electronic în funcţie de condiţiile de fotografiere.

• Electronic VR (VR electronic) nu se va activa când este utilizat bliţul, decât în modul sincronizare lentă. • Electronic VR (VR electronic) nu funcţionează atunci când timpul de expunere depăşeşte o anumită valoare. • Eficienţa Electronic VR (VR electronic) scade odată cu intensificarea tremuratului aparatului foto. • Electronic VR (VR electronic) nu reduce efectele mişcării subiectului. • Salvarea unei fotografii la care s-a folosit Electronic VR (VR electronic) poate dura mai mult timp. • Funcţia Electronic VR (VR electronic) nu este activată când sensibilitatea este ISO 800 sau mai mare. • Funcţia Electronic VR (VR electronic) nu poate fi utilizată împreună cu imprimare dată (A 119). Atunci când utilizaţi imprimare dată, setarea funcţiei Electronic VR (VR electronic) la Auto (Automat) duce automat la schimbarea setării de imprimare dată la Off (Dezactivat). • Electronic VR (VR electronic) şi bliţul automat cu reducere ochi roşii nu pot fi folosite împreună.

D

Electronic VR (VR electronic) pentru filme

Pentru a compensa vibraţiile în timpul înregistrării unui fim, accesaţi meniul film (A 71) şi activaţi Electronic VR (VR electronic) (A 72).

113


Setare de bază a aparatului foto: Meniul de setare

a Menus (Meniuri) Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A 112) M a Menus (Meniuri)

Alegeţi meniurile afişate iniţial. Text (Setare implicită) Meniurile sunt afişate în format listă.

Set up Electronic VR Menus Welcome screen Date Monitor settings Exit

Icons (Pictograme)

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Toate elementele meniului pot fi afişate într-o singură pagină.

Nume meniu Electronic VR

Exit

c Welcome Screen (Ecran de întâmpinare) Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A 112) M c Welcome screen (Ecran de întâmpinare)

Puteţi selecta ecranul de întâmpinare care va fi afişat când se porneşte aparatul foto. None (Niciunul) (setare implicită) Nu se va afişa ecranul de întâmpinare. COOLPIX Afişează un ecran de întâmpinare. Select an image (Selectarea unei fotografii)

114

Selectaţi o imagine în memoria internă sau pe cardul de memorie pentru ecranul de întâmpinare. Alegeţi o imagine în ecranul selecţie imagini şi apăsaţi butonul k. Deoarece imaginea selectată este stocată în aparatul foto, imaginea va apărea în ecranul de întâmpinare chiar dacă imaginea originală este ştearsă. Nu pot fi utilizate imagini realizate cu o setare Image mode (Mod imagine) de P 16:9 (3584) (A 93) şi copii realizate la o dimensiune de 320 × 240 sau mai mică utilizând tăierea (A 53) sau funcţia imagine mică (A 54).


Setare de bază a aparatului foto: Meniul de setare

d Date (Dată) Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A 112) M d Date (Dată)

Setaţi ceasul aparatului foto şi alegeţi fusele orare locale şi pentru destinaţia călătoriei. Date (Data) Setaţi ceasul intern al aparatului foto la data şi ora curente. Pentru fixarea datei şi orei folosiţi următoarele comenzi. • J şi K: evidenţiază câte un element diferit (zi, lună, an, oră, minut şi ordinea în care se afişează ziua, luna şi anul) • H şi I: editează elementul evidenţiat • Butonul k: aplică setarea Time zone (Fus orar)

Setarea fusului orar pentru destinaţia călătoriei

1

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege Time zone (Fus orar) şi apăsaţi butonul k. Se afişează meniul cu fusurile orare.

Date

05/15/2009 15:30 Date Time zone Exit

2

Alegeţi x şi apăsaţi butonul k. Data şi ora afişate pe monitor se modifică în funcţie de regiunea selectată curent.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

w (home time zone(fus orar local)) poate fi specificat, iar funcţia oră de vară poate fi activată sau dezactivată din opţiunile Time zone (Fus orar). Când este selectat x (travel destination (destinaţie călătorie)), diferenţa de fus orar (A 117) este calculată automat şi data şi ora regiunii selectate sunt înregistrate. Util în timpul călătoriilor.

Time zone

05/15/2009 15:30 London, Casablanca Home time zone Travel destination Exit

115


Setare de bază a aparatului foto: Meniul de setare

3

Apăsaţi K. Se afişează ecranul de selectare pentru fusele orare.

Time zone

05/15/2009 15:30 London, Casablanca Home time zone Travel destination Exit

4

Apăsaţi J sau K pentru a alege fusul orar al destinaţiei. Dacă timpul economisire lumină zi are efect, apăsaţi H pentru a activa opţiunea timp economisire lumină zi. Când opţiunea este activată, este afişat W în partea de sus a monitorului şi ora avansează cu o oră.

01:30

+10:00

Tokyo Seoul

Back

Pentru a opri opţiunea timp economisire lumină zi, apăsaţi I. Meniurile fotografiere, redare şi setare

Apăsaţi butonul k pentru a alege fusul orar de destinaţie. Când fusul orar al destinaţiei este selectat, pictograma Z va apărea pe monitor când aparatul foto este în modul fotografiere.

B

Acumulator ceas intern

Acumulatorul ceasului intern se încarcă atunci când acumulatorul este montat sau când este conectat un adaptor CA şi poate oferi resurse de energie de rezervă pentru câteva zile după zece ore de încărcare.

C

w (Home Time Zone (Fus orar local))

• Pentru a comuta pe fusul orar local, alegeţi w Home time zone (Fus orar local) în pasul 2 şi apăsaţi butonul k. • Pentru a modifica fusul orar local, alegeţi w Home time zone (Fus orar local) în pasul 2 şi efectuaţi paşii 3 şi 4, pentru a seta fusul orar local.

C

Ora de vară

Când începe sau se termină ora de vară, activaţi sau dezactivaţi opţiunea oră de vară din ecranul de selectare a fusului orar afişat în pasul 4.

116


Setare de bază a aparatului foto: Meniul de setare

D

Fusuri orare

Aparatul foto acceptă fusurile orare listate mai jos. Pentru diferenţele orare care nu sunt listate mai jos, setaţi ceasul intern al aparatului foto pe ora locală.

UTC +/–

Locaţie

UTC +/–

Locaţie

–11

Midway, Samoa

+1

Madrid, Paris, Berlin

–10

Hawaii, Tahiti

+2

Athens, Helsinki, Ankara

–9

Alaska, Anchorage

+3

Moscow, Nairobi, Riyadh, Kuwait, Manama

–8

PST (PDT): Los Angeles, Seattle, Vancouver

+4

Abu Dhabi, Dubai

–7

MST (MDT): Denver, Phoenix

+5

Islamabad, Karachi

–6

CST (CDT): Chicago, Houston, Mexico City

+5.5

–5

EST (EDT): New York, Toronto, Lima

+6

New Delhi

–4

Caracas, Manaus

+7

Bangkok, Jakarta

–3

Buenos Aires, Sao Paulo

+8

Beijing, Hong Kong, Singapore

–2

Fernando de Noronha

+9

Tokyo, Seoul

–1

Azores

+10

Sydney, Guam

±0

London, Casablanca

+11

New Caledonia

+12

Auckland, Fiji

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Colombo, Dhaka

117


Setare de bază a aparatului foto: Meniul de setare

e Monitor Settings (Setări monitor) Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A 112) M e Monitor settings (Setări monitor)

Alegeţi dacă veţi afişa sau nu informaţii pe monitor şi setaţi luminozitatea monitorului. Photo info (Info foto) Alegeţi afişarea informaţiilor pe monitor în timpul modurilor fotografiere şi redare. Image review (Redare imagine) On (Activat) (setare implicită): Fotografia este afişată automat pe monitor imediat după ce este realizată iar afişajul monitorului revine la modul fotografiere. Off (Dezactivat): Fotografia nu este afişată după ce este realizată. Brightness (Luminozitate) Alegeţi dintre cinci setări pentru luminozitatea monitorului. Setarea implicită este 3.

Photo info (Info foto) Sunt disponibile următoarele opţiuni pentru afişaj. Pentru mai multe informaţii privind indicatoarele monitorului, consultaţi „Monitorul” (A 6). Meniurile fotografiere, redare şi setare

Mod fotografiere

Mod redare 15/05/2009 15:30 0004.JPG

Show info (Prezentare info) 4

18

Auto info (Info auto) (setare implicită)

4

Setările curente sau ghidul de utilizare sunt afişate timp de câteva secunde aşa cum se arată mai sus în Show info (Prezentare info). După câteva secunde, afişajul va fi ca în Hide info (Ascundere info).

Hide info (Ascundere info)

05/15/2009 15:30 0004.JPG

Framing grid (Reţea de linii încadrare)

118

18

În modul A (automat), apare o reţea de încadrare pentru a vă ajuta la încadrarea fotografiilor, în plus faţă de afişarea Auto info (Info auto). În alte moduri, afişajul este acelaşi Auto info (Info auto).

4

4

Setările curente sau ghidul de utilizare sunt afişate aşa cum se arată mai sus în Auto info (Info auto).


Setare de bază a aparatului foto: Meniul de setare

f Date Imprint (Imprimarea datei) Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A 112) M f Date imprint (Imprimare dată)

Data şi ora înregistrării pot fi înregistrate direct în imagini, permiţând ca informaţiile să fie printate chiar şi de la imprimante care nu sunt compatibile cu funcţia de imprimare informaţii (A 91). Off (Oprit) (setare implicită) Data şi ora nu sunt imprimate pe imagini. Date (Data) Data este imprimată în colţul dreapta jos al imaginilor când este activată această opţiune. Date and time (Data şi ora) Data şi ora sunt imprimate în colţul dreapta jos al imaginilor când este activată această opţiune.

B

Date Imprint (Imprimarea Datei)

• Datele imprimate formează corp comun cu datele imaginii şi nu pot fi şterse. Data nu poate fi imprimată pe fotografii după ce sunt realizate. • Datele imprimate la o setare Image mode (Mod imagine) (A 93) de O TV screen (Ecran TV) (640) se pot dovedi dificil de citit. Alegeţi o dimensiune N PC screen (Ecran PC) (1024) sau mai mare atunci când utilizaţi imprimarea datei. • Data este înregistrată utilizând formatul selectat în elementul Date (Dată) din meniul de setare (A 16, 115). • Imprimarea datei nu poate fi utilizată împreună cu funcţia Electronic VR (VR electronic) (A 113). Dacă selectaţi imprimarea datei în timp ce funcţia Electronic VR (VR electronic) este stabilită la Auto (Automat), funcţia Electronic VR (VR electronic) se schimbă automat la valoarea Off (Dezactivat). • Data nu este imprimată în următoarele situaţii: - fotografii realizate în modurile scenă Sports (Sport) (A 35), Museum (Muzeu) (A 38) sau Panorama assist (Asistenţă panoramă) (A 39) - fotografiile realizate cu On selectat pentru Blink proof (Ochi deschişi) (A 46) în modul zâmbet - fotografii realizate cu opţiunile Continuous (Continuu) sau BSS selectate pentru setarea Continuous (Continuu) din meniul fotografiere (A 97) - filme (A 70)

C

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Pictograma pentru setarea curentă este afişată în monitor pentru alte setări decât Off (Oprit) (A 6).

Date Imprint (Imprimarea Datei) şi Print Set (Set imprimare)

Atunci când se efectuează o imprimare prin intermediul unei imprimante compatibile DPOF ce acceptă imprimarea datei fotografierii şi informaţii fotografie, data şi informaţiile respective pot fi imprimate pe fotografii fără ca data şi ora să apară pe acestea, utilizând opţiunile din meniul Print set (Set imprimare) (A 90).

119


Setare de bază a aparatului foto: Meniul de setare

U Motion Detection (Detecţie mişcare) Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A 112) M U Motion detection (Detecţie mişcare)

Activaţi detecţia mişcării pentru a reduce efectele mişcării subiectului şi ale tremuratului aparatului foto când fotografiaţi imagini statice. Auto (Automat) (setare implicită) Când aparatul foto detectează mişcarea subiectului sau tremuratul aparatului foto, viteza de declanşare va creşte pentru a reduce efectul acestora. Detectarea mişcării nu funcţionează în următoarele cazuri. • Dacă pentru modul bliţ aţi selectat opţiunea m (bliţ de umplere) • Când opţiunea ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) (A 99) este setată la High ISO sensitivity auto (Automat sensibilitate ISO ridicată) sau sensibilitatea ISO este fixată la o anumită valoare în modul A (automat) • Atunci când Continuous (Continuu) (A 97) este setat la Multi-shot (Declanşare multiplă) 16

• Când se fotografiază în unele moduri scenă (A 34) Meniurile fotografiere, redare şi setare

Off (Oprit) Detectarea mişcării nu este activată.

Pictograma pentru setarea curentă este afişată pe monitor, pentru alte setări decât Off (Dezactivat) (A 6, 21). Atunci când aparatul foto detectează mişcarea subiectului sau tremuratul aparatului foto şi măreşte viteza de declanşare, pictograma detecţie mişcare devine verde.

B

120

Note privind Motion Detection (Detecţie mişcare)

• Este posibil ca, în anumite situaţii, detecţia mişcării să nu poată elimina complet efectele mişcării subiectului şi ale tremuratului aparatului foto. • Detectarea mişcării poate să nu funcţioneze dacă subiectul efectuează mişcări prea ample sau este prea întuneric. • Fotografia efectuată poate fi granulată.


Setare de bază a aparatului foto: Meniul de setare

u Digital Zoom (Zoomul digital) Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A 112) M u Digital zoom (Zoom digital)

Ajustaţi setările pentru utilizarea zoomului digital. On (Activat) (setare implicită) Atunci când zoomul aparatului foto este în poziţia maximă de apropiere a zoomului optic, prin rotirea controlului zoomului spre g se declanşează zoomul digital (A 23). Off (Oprit) Zoomul digital nu va fi activat (excepţie făcând cazurile când se înregistrează un film).

B

Note privind Digital Zoom (Zoom digital)

i Sound Settings (Setări sunet) Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A 112) M i Sound settings (Setări sunet)

Meniurile fotografiere, redare şi setare

• Atunci când este activat zoomul digital AF area mode (Mod zonă AF) este setat la Center (Centru) (A 100). • Zoomul digital nu poate fi folosit în următoarele situaţii. - Când Scene auto selector (Selector automat scenă), Portrait (Portret) sau Night portrait (Portret de noapte) sunt selectate în modul scenă - Atunci când este selectat modul zâmbet - Atunci când Continuous (Continuu) (A 97) este setat la Multi-shot (Declanşare multiplă) 16. - Chiar înainte de înregistrarea unui film (Poate fi activat un zoom de până la 2× în timpul înregistrării filmelor)

Reglaţi următoarele setări pentru sunet. Button sound (Sunet buton) Comutaţi sunetul butoanelor la On (Pornit) sau Off (Oprit). Când este selectat On (Activat) (setare implicită), se va auzi un singur beep când operaţiunile se încheie cu succes, două beep-uri când focalizarea este blocată şi trei beepuri când se detectează o eroare. Va fi redat de asemenea sunetul de pornire atunci când aparatul foto este pornit. Shutter sound (Sunet declanşare) Alegeţi sunetul de declanşare din On (Pornit) (setare implicită) sau Off (Oprit).

121


Setare de bază a aparatului foto: Meniul de setare

k Auto Off (Oprire automată) Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A 112) M k Auto off (Oprire automată)

Când aparatul foto este pornit şi trece o perioadă de timp fără a se fi efectuat nicio operaţiune, aparatul foto va intra în modul veghe (A 15) pentru a economisi energie. Odată ce aparatul foto a intrat în modul veghe, indicatorul luminos aparat pornit va clipi şi, dacă nu se efectuează nicio operaţiune în următoarele trei minute, aparatul foto se va opri. Alegeţi timpul acordat aparatului foto înainte ca aparatul foto să intre în modul veghe dacă nu sunt efectuate operaţiuni, dintre 30 s, 1 min (setare implicită), 5 min şi 30 min.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

C

Anularea modului veghe

Anulaţi modul veghe şi reactivaţi monitorul prin apăsarea unuia dintre următoarele butoane. • comutatorul de alimentare • butonul de declanşare • butonul A • butonul c

C 122

Notă privind Auto Off (Oprire automată)

Indiferent de opţiunea selectată, monitorul va rămâne aprins timp de trei minute când sunt afişate meniurile, timp de maxim 30 de minute în timpul redării diapozitivelor şi 30 de minute când se conectează adaptorul CA.


Setare de bază a aparatului foto: Meniul de setare

l Format Memory (Formatare memorie)/ m Format Card (Formatare card) Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A 112) M l Format memory (Formatare memorie)/ m Format card (Formatare card)

Utilizaţi această opţiune pentru a formata memoria internă sau un card de memorie.

Formatarea memoriei interne Pentru a formata memoria internă, scoateţi cardul de memorie din aparatul foto. Opţiunea Format memory (Formatare memorie) apare în meniul de setare.

Format memory All images will be deleted! OK? No Format Exit

Format card

Atunci când este introdus cardul de memorie în aparatul foto, opţiunea Format card (Formatare card) apare în meniul de setare.

All images will be deleted! OK? No Format Exit

B

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Formatarea unui card de memorie

Formatarea memoriei interne şi a cardurilor de memorie

• Formatarea memoriei interne sau a cardurilor de memorie şterge permanent toate datele. Asiguraţi-vă că aţi transferat imaginile importante pe un computer înainte de formatare. • Formatarea memoriei interne sau a cardului de memorie restabileşte setările pentru pictograma dosarului de favorite (A 64) la setarea implicită (afişată sub formă de număr). • Nu opriţi aparatul foto sau nu deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie în timpul formatării. • Prima dată când introduceţi cardurile de memorie utilizate în alte dispozitive în COOLPIX S220/S225, aveţi grijă să le formataţi utilizând acest aparat foto.

123


Setare de bază a aparatului foto: Meniul de setare

n Language (Limbă) Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A 112) M n Language (Limbă)

Alegeţi una dintre cele 24 de limbi pentru afişarea meniurile şi mesajelor aparatului foto.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Cehă

Poloneză

Daneză

Portugheză

Germană

Rusă

(setare implicită)

Finlandeză

Spaniolă

Suedeză

Greacă

Turcă

Franceză

Chineză simplificată

Indoneziană

Chineză tradiţională

Italiană

Japoneză

Maghiară

Coreeană

Olandeză

Thailandeză

Norvegiană

Arabă

o Video Mode (Mod video) Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A 112) M o Video mode (Mod video)

Reglaţi setările pentru conectarea la un televizor. Alegeţi dintre NTSC şi PAL.

d Blink Warning (Avertizare clipire) Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A 112) M d Blink warning (Avertizare clipire)

Setaţi dacă să se detecteze sau nu persoane care au ochii închişi, atunci când fotografiaţi cu funcţia prioritate faţă (A 102) în modul A (automat) (A 20), în modul scenă Scene auto selector (Selector automat scene) (A 40), în modul scenă Portrait (Portret) (A 34) sau în modul scenă Night portrait (Portret de noapte) (A 35). On (Pornit) (setare implicită) Atunci când aparatul foto detectează una sau mai multe persoane ce ar putea avea ochii închişi la puţin timp după recunoaşterea figurilor şi fotografierea lor, pe monitor va apărea ecranul de avertizare clipire. Figura unui subiect al portretului, care a închis ochii când declanşatorul a fost eliberat, este încadrată de o margine galbenă. În acest caz, verificaţi fotografia şi decideţi dacă trebuie să faceţi o altă fotografie sau nu. Off (Oprit) Avertizarea clipire nu este activată.

124


Setare de bază a aparatului foto: Meniul de setare

Utilizarea ecranului de avertizare clipire Când aparatul foto detectează subiecţi umani cu ochii închişi, se va afişa ecranul de avertizare clipire, după care va apărea ecranul din dreapta. În ecranul de avertizare clipire sunt disponibile următoarele operaţiuni. Aparatul foto va reveni la modul fotografiere dacă timp de câteva secunde nu sunt efectuate operaţiuni. Opţiune

Utilizaţi

Măreşte şi afişează figura detectată

g (i)

Comutare în modul redare cadru întreg

f (h)

Exit

Descriere Rotiţi controlul zoomului spre g (i). Rotiţi controlul zoomului spre f (h).

l

Apăsaţi butonul l.

k Comutare în modul fotografiere

Apăsaţi butonul k sau butonul de declanşare.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Dacă aparatul foto detectează mai mult de o persoană cu ochii închişi, apăsaţi H, I, J, sau K în timpul afişării mărite, pentru a comuta de la o faţă la alta (până la 12 feţe).

Selectare faţă ce va fi afişată Ştergere fotografie

Did someone blink?

125


Setare de bază a aparatului foto: Meniul de setare

p Reset All (Reiniţializare totală) Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A 112) M p Reset all (Reiniţializare totală)

Atunci când este selectat Reset (Reiniţializare), setările aparatului foto vor fi restabilite la valorile implicite. Meniu pop-up Opţiune Flash mode (Mod bliţ) (A 28)

Automat

Self-timer (Autodeclanşatorul) (A 30)

Oprit

Macro mode (Modul macro) (A 31)

Oprit

Exposure compensation (Compensare expunere) (A 32)

0.0

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Mod scenă Opţiune Setarea mod scenă din meniul de selecţie mod fotografiere (A 33) Balans de alb în modul Food (Alimente) (A 41)

Valoare implicită Scene auto selector (Selector automat scenă) Centru

Meniu zâmbet Opţiune Blink proof (Ochi deschişi) (A 46)

Valoare implicită On (Pornită)

Meniu film Opţiune

126

Valoare implicită

Valoare implicită

Movie options (Opţiuni film) (A 71)

J TV movie (Film TV) 640P

Electronic VR (VR electronic) (A 72)

Off (Oprit)


Setare de bază a aparatului foto: Meniul de setare Meniu fotografiere Opţiune Image mode (Mod imagine) (A 93)

Valoare implicită i Normal (3648)

White balance (Balans de alb) (A 95)

Auto (Automat)

Continuous (Continuu) (A 97)

Single (Simplu)

Intvl timer shooting (Fotografiere cu contor interval) (A 98)

30 s

ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) (A 99)

Auto (Automat)

Color options (Opţiuni culoare) (A 99)

Standard color (Culoare standard)

AF area mode (Mod zonă AF) (A 100)

Face priority (Prioritate faţă)

Distortion control (Control distorsiune) (A 103)

Off (Oprit)

Opţiune Menus (Meniuri) (A 114) Welcome screen (Ecran de întâmpinare) (A 114) Photo info (Info foto) (A 118) Image review (Redare imagine) (A 118) Brightness (Luminozitate) (A 118) Date imprint (Imprimare dată) (A 119) Motion detection (Detecţie mişcare) (A 120)

Valoare implicită Text (Setare implicită) None (Niciunul) Auto info (Info auto) On (Pornită) 3 Off (Oprit) Auto (Automat)

Digital zoom (Zoom digital) (A 121)

On (Pornită)

Button sound (Sunet buton) (A 121)

On (Pornită)

Shutter sound (Sunet declanşare) (A 121)

On (Pornită)

Auto off (Auto oprit) (A 122) Blink warning (Avertizare clipire) (A 124)

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Meniu setare

1 min On (Pornită)

127


Setare de bază a aparatului foto: Meniul de setare Altele Opţiune Paper size (Dimensiune hârtie) (A 86, 87) Slide show (Diapozitive) (A 107)

Valoare implicită Default (Implicită) 3s

Meniurile fotografiere, redare şi setare

• Selectarea Reset all (Reiniţializare totală) şterge numărul curent al fişierului (A 130) din memorie. Numerotarea va continua de la cel mai mic număr disponibil. Pentru a reiniţializa numerotarea fişierelor „0001”, ştergeţi toate imaginile (A 108) înainte de a selecta Reset all (Reiniţializare totală). • Următoarele setări de meniu nu vor fi afectate când se reiniţializează meniurile cu ajutorul funcţiei Reset all (Reiniţializare totală). Shooting menu (Meniu fotografiere): date presetare manuală (A 96) obţinute pentru White balance (Balans de alb) Meniu setare: Electronic VR (VR electronic) (A 113), fotografia selectată pentru Welcome screen (Ecran de întâmpinare) (A 114), Date (Dată) (A 115), Language (Limbă) (A 124) şi Video mode (Mod video) (A 124)

r Firmware Version (Versiune firmware) Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A 112) M r Firmware version (Versiune firmware)

Vizualizaţi versiunea firmware curentă a aparatului foto.

COOLPIX S220

COOLPIX S220 ver.x.x

Back

COOLPIX S225

COOLPIX S225 ver.x.x

Back

128


Note tehnice

Accesorii opţionale Acumulator reîncărcabil

Acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL10

Încărcător acumulator

Încărcător acumulator MH-63 Adaptor CA EH-62D <Ataşarea EH-62D> 1

2

3

Adaptor CA Verificaţi dacă aţi introdus corect cablul adaptorului CA în camera acumulatorului înainte de a închide capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie. Dacă o parte a cablului nu a fost introdusă în cameră, capacul se poate deteriora în timpul închiderii. Cablu USB

Cablu USB UC-E6

Cablu AV

Cablu audio video EG-CP14

Carduri de memorie aprobate Următoarele carduri de memorie Secure Digital (SD) au fost testate şi aprobate pentru utilizarea cu acest aparat foto. Toate cardurile de marca şi capacitatea respectivă pot fi utilizate, indiferent de viteză. 512 MB, 1 GB, 2 GB1, 4 GB2, 8 GB2, 16 GB2

TOSHIBA

512 MB, 1 GB, 2 GB1, 4 GB2, 8 GB2, 16 GB2

Panasonic

512 MB, 1 GB, 2 GB1, 4 GB2, 8 GB2, 16 GB2

Lexar

1 GB, 2 GB1, 4 GB2, 8 GB2

Note tehnice

SanDisk

1

În cazul în care cardul de memorie va fi utilizat cu un cititor de carduri sau un dispozitiv similar, verificaţi dacă dispozitivul acceptă carduri de 2 GB. 2 Compatibil SDHC. În cazul în care cardul de memorie va fi utilizat cu un cititor de carduri sau un dispozitiv similar, verificaţi dacă acesta acceptă SDHC.

Funcţionarea nu este garantată cu alte mărci de carduri. Contactaţi producătorul pentru detalii referitoare la cardurile de mai sus.

129


Nume fişier imagine/sunet şi dosar Fotografiilor, filmelor, notelor vocale şi înregistrărilor voce li se atribuie nume de fişiere după cum urmează.

D SC N 00 0 1 . J P G Identificator (neafişat pe monitorul aparatului foto)

Note tehnice

130

Fotografii originale (ataşament notă vocală inclus), filme, note vocale, înregistrări voce

DSCN

Copii decupate (ataşament notă vocală inclus)

RSCN

Copii mici (ataşament notă vocală inclus)

SSCN

Copii retuşare rapidă şi copii D-Lighting (ataşament notă vocală inclus)

FSCN

Extensie (semnifică tipul fişierului) Imagini statice

.JPG

Filme

.AVI

Note vocale Înregistrări voce

.WAV

Număr fişier (atribuit automat în ordine ascendentă, începând cu „0001”)

• Fişierele sunt stocate în dosare a căror denumire conţine numărul dosarului urmat de un identificator format din cinci caractere: „P_” plus o secvenţă numerică din trei cifre pentru fotografii realizate cu ajutorul funcţiei Asistenţă panoramă (de ex. „101P_001”; A 43), „INTVL” pentru fotografiere cu temporizator (de ex. „101INTVL”; A 98), „SOUND” pentru înregistrări voce (de ex. „101SOUND”; A 74) şi „NIKON” pentru toate celelalte fotografii (de ex. „100NIKON”). Când numărul de fişiere dintr-un dosar atinge 9999, va fi creat un dosar nou. Numerele fişierelor vor fi atribuite automat începând cu „0001”. • Numele de fişier ale notelor vocale au acelaşi identificator şi număr de fişier ca şi imaginea la care sunt ataşate. • Fişierele copiate utilizând Copy (Copiere)>Selected images (Fotografii selectate) sau Copy sound files (Copiere fişiere sunet)>Selected files (Fişiere selectate) sunt copiate în dosarul curent, unde le sunt atribuite numere de fişier în ordine crescătoare, începând cu cel mai mare număr din memorie. Copy (Copiere)>All images (Toate fotografiile) şi Copy sound files (Copiere fişiere sunet)>Copy all files (Copiere toate fişierele) copiază toate dosarele de pe mediul sursă; numele fişierelor nu se modifică, dar numele dosarelor sunt atribuite în ordine crescătoare începând cu cel mai mare număr de dosar de pe mediul de destinaţie (A 78, 109). • Un singur dosar poate cuprinde până la 200 de fotografii; dacă dosarul curent conţine deja 200 de fotografii, data următoare când se realizează o fotografie, va fi creat un nou dosar, denumit prin adăugarea unei unităţi la numele dosarului curent. Dacă dosarul curent este numerotat cu 999 şi conţine 200 de fotografii, sau o fotografie este numerotată 9999, nu se mai poate realiza nicio fotografie până la formatarea (A 123) memoriei interne sau a cardului de memorie sau până la introducerea unui nou card de memorie.


Întreţinerea aparatului foto Pentru a vă asigura că vă veţi bucura mereu de acest produs Nikon, respectaţi următoarele precauţii când utilizaţi sau depozitaţi dispozitivul:

B

Păstraţi uscat

Dispozitivul va fi deteriorat dacă este introdus în apă sau dacă este supus la umiditate ridicată.

B

Nu scăpaţi

Produsul poate prezenta defecţiuni dacă este supus unor şocuri sau vibraţii puternice.

B

Manevraţi cu grijă obiectivul şi toate piesele în mişcare

Nu forţaţi obiectivul, capacul acestuia, monitorul, fanta cardului de memorie sau camera acumulatorului. Aceste părţi sunt uşor de afectat. Forţarea capacului obiectivului poate duce la funcţionare defectuoasă a aparatului foto sau la deteriorarea obiectivului. În cazul în care monitorul se sparge, trebuie evitată rănirea provocată de geamul spart şi trebuie împiedicat contactul cristalelor lichide cu pielea sau pătrunderea acestora în ochi sau piele.

B

Nu expuneţi obiectivul la surse puternice de lumină pentru perioade extinse de timp

Evitaţi expunerea obiectivului la soare sau alte surse puternice de lumină pentru perioade extinse de timp când utilizaţi sau depozitaţi aparatul foto. Lumina intensă poate provoca deteriorarea senzorului de imagine CCD, producând un efect de estompare albă a fotografiilor.

B

Păstraţi la distanţă de câmpuri magnetice puternice

Nu utilizaţi şi nu depozitaţi acest dispozitiv în vecinătatea echipamentului care generează radiaţii electromagnetice sau câmpuri magnetice puternice. Încărcările statice sau câmpurile magnetice puternice produse de echipamente precum emiţătoare radio pot produce interferenţe cu monitorul, pot deteriora datele stocate pe cardul de memorie sau pot afecta circuitele interne ale produsului.

B

Evitaţi modificările bruşte de temperatură

B

Opriţi produsul înainte de a scoate sau deconecta sursa de alimentare

Note tehnice

Modificările bruşte de temperatură, ca atunci când intraţi sau ieşiţi dintr-o clădire încălzită într-o zi rece, pot provoca formarea condensului în interiorul dispozitivului. Pentru a preveni formarea condensului, plasaţi dispozitivul într-o husă sau o pungă de plastic înainte de a-l expune la modificări bruşte de temperatură.

Nu scoateţi acumulatorul în timp ce produsul este pornit sau în timp ce fotografiile sunt înregistrate sau şterse. Oprirea forţată a alimentării în aceste circumstanţe poate duce la pierderea de date sau la deteriorarea memoriei produsului sau a circuitelor interne.

131


Întreţinerea aparatului foto

C

Note tehnice

132

Acumulatorul

• Verificaţi nivelul de încărcare a acumulatorului când scoateţi aparatul foto afară şi încărcaţi acumulatorul dacă este necesar. Nu continuaţi încărcarea odată ce acumulatorul este complet încărcat, deoarece aceasta va duce la o funcţionare sub parametrii normali. Dacă este posibil, luaţi cu dumneavoastră un acumulator de rezervă complet încărcat când faceţi fotografii la ocazii importante. • Nu utilizaţi acumulatorul la temperaturi ambientale sub 0 °C sau peste 40 °C. • Înainte de utilizare, încărcaţi acumulatorul la interior, la o temperatură a mediului ambiant între 5 °C şi 35 °C. • Reţineţi că acumulatorul poate deveni fierbinte în timpul utilizării; aşteptaţi ca acumulatorul să se răcească înainte de încărcare. În cazul nerespectării acestor precauţii, acumulatorul poate fi deteriorat, funcţionarea sau încărcarea normală pot fi afectate. • În zilele cu temperaturi scăzute, capacitatea acumulatoarelor tinde să descrească. Asiguraţi-vă că acumulatorul este încărcat complet înainte de a ieşi pentru a fotografia pe vreme rece. Păstraţi acumulatoarele de rezervă într-un loc cald şi înlocuiţi când este necesar. Odată încălzită, un acumulator cald îşi poate recupera o parte din sarcină. • Murdăria pe terminalele acumulatorului poate afecta funcţionarea aparatului foto. Dacă terminalele acumulatorului se murdăresc, ştergeţi-le cu o cârpă curată, uscată înainte de utilizare. • Dacă acumulatorul nu va fi folosit o perioadă de timp, introduceţi-l în aparatul foto şi epuizaţi-l înainte de a-l scoate pentru stocare. Acumulatorul trebuie depozitat într-o locaţie răcoroasă cu temperatura cuprinsă între 15 şi 25 °C. Nu depozitaţi acumulatorul în locaţii prea calde sau prea reci. • Scoateţi întotdeauna acumulatorul din aparatul foto sau din încărcătorul acumulatorilor atunci când nu este utilizat. Atunci când este instalat, cantităţi minuscule de curent circulă chiar şi dacă nu este utilizat, iar acumulatorul ar putea fi golit excesiv şi să nu mai funcţioneze. Pornirea sau oprirea aparatului foto când acumulatorul este golit poate duce la reducerea duratei de viaţă a acestuia. • Reîncărcaţi-l cel puţin o dată la şase luni şi utilizaţi-l până la descărcare înainte de a-l scoate pentru depozitare. • După scoaterea acumulatorului din aparatul foto sau din încărcător, plasaţi-l în carcasa acumulatorului furnizată şi depozitaţi-l într-un loc răcoros. • O scădere semnificativă în cazul unui acumulator încărcat complet ce reţine sarcina atunci când este utilizat la temperatura camerei indică faptul că acumulatorul ar trebui înlocuit. Achiziţionaţi un acumulator EN-EL10 nou. • Înlocuiţi acumulatorul când este complet descărcat. Acumulatoarele uzate sunt o resursă valoroasă. Reciclaţi acumulatoarele uzate în conformitate cu reglementările locale.


Întreţinerea aparatului foto

Curăţarea

Obiectiv

Evitaţi atingerea părţilor din sticlă cu degetele. Îndepărtaţi praful sau puful cu o pară de cauciuc (de obicei un dispozitiv de mici dimensiuni cu o protuberanţă de cauciuc la un capăt care este pompată pentru a expulza un flux de aer prin celălalt capăt). Pentru a îndepărta amprentele sau alte pete care nu pot fi îndepărtate cu o pară de cauciuc, ştergeţi obiectivul cu o cârpă moale, utilizând o mişcare spiralată care începe din centrul obiectivului şi se îndreaptă spre margini. Dacă această operaţie nu este eficientă, curăţaţi obiectivul cu o cârpă umezită cu agent de curăţare comercial pentru obiective.

Monitor

Îndepărtaţi praful sau puful cu o pară de cauciuc. Pentru a îndepărta amprentele şi alte pete, curăţaţi monitorul cu o cârpă moale, uscată, având grijă să nu presaţi.

Corp

Utilizaţi o pară de cauciuc pentru a îndepărta praful, murdăria sau nisipul, apoi ştergeţi uşor cu o cârpă moale, uscată. După utilizarea aparatului la plajă sau la mare, curăţaţi nisipul sau sarea cu o cârpă uscată înmuiată uşor în apă, apoi uscaţi bine. Reţineţi că substanţele străine în interiorul aparatului foto pot provoca deteriorări care nu sunt acoperite de garanţie.

Nu utilizaţi alcool, solvent sau alte substanţe chimice volatile.

Stocare

C

Note despre Monitor

Note tehnice

Opriţi aparatul foto când nu îl utilizaţi. Verificaţi dacă indicatorul luminos de alimentare este stins înainte de a depozita aparatul foto. Scoateţi acumulatorul dacă aparatul foto nu va fi utilizat o perioadă lungă de timp. Nu depozitaţi aparatul foto cu naftalină sau granule de naftalină sau în oricare dintre următoarele locaţii: • Lângă echipamente care generează câmpuri electromagnetice intense, precum televizoare sau aparate radio • Expus la temperaturi sub –10 °C sau peste 50 °C • Ventilat deficitar sau supus la umiditate de peste 60 % Pentru a preveni formarea mucegaiului, scoateţi aparatul din spaţiul de depozitare cel puţin o dată pe lună. Porniţi aparatul foto şi acţionaţi declanşatorul de câteva ori înainte de a depozita din nou aparatul foto.

• Monitorul poate conţine câţiva pixeli care sunt aprinşi întotdeauna sau care nu se aprind. Aceasta este o caracteristică comună tuturor afişajelor TFT LCD şi nu indică nicio defecţiune. Imaginile înregistrate utilizând produsul nu vor fi afectate. • Când se încadrează subiecte luminoase, în afişaj pot apărea linii verticale strălucitoare care se albesc către unul dintre capete. Acest fenomen, cunoscut ca „blurare”, nu apare în fotografia finală şi nu indică o defecţiune. În alte moduri de fotografiere decât declanşare multiplă 16, continuă sau film, blurarea nu are niciun efect asupra imaginilor înregistrate. Cu toate acestea, atunci când utilizaţi modurile declanşare multiplă 16, continuu şi film, vă recomandăm să evitaţi fotografierea obiectelor strălucitoare. • Este posibil ca imaginile din monitor să fie dificil de văzut sub o lumină strălucitoare. • Monitorul este iluminat în fundal de un LED. În cazul în care monitorul începe să se întunece sau să clipească, contactaţi reprezentantul autorizat de service Nikon.

133


Mesaje de eroare Următorul tabel cuprinde mesaje de eroare şi alte avertismente afişate în monitor, precum şi soluţii pentru acestea. Afişaj

Problema

A

Note tehnice

Ceasul nu este setat.

Setaţi ceasul.

115

B

Acumulatorul este la un nivel scăzut.

Pregătiţi-vă să încărcaţi sau să înlocuiţi acumulatorul.

12

N Battery exhausted. (Acumulator epuizat.)

Acumulator epuizat.

Încărcaţi sau înlocuiţi acumulatorul.

12

P Battery temperature high (Temperatură ridicată acumulator)

Temperatura acumulatorului este ridicată.

Opriţi aparatul foto şi permiteţi acumulatorului să se răcească înainte de a relua utilizarea. După 5 secunde, acest mesaj va dispărea, afişajul se va opri, iar indicatorul luminos aparat pornit şi cel al bliţului vor clipi rapid. După ce indicatoarele clipesc timp de trei minute, aparatul foto se va opri automat. Aparatul foto se va opri şi dacă apăsaţi comutatorul de alimentare.

15

Q (● clipeşte roşu)

Aparatul foto nu poate focaliza. • Focalizaţi din nou. • Utilizaţi blocarea focalizării.

P Please wait for the camera to finish recording. (Aşteptaţi până când aparatul foto termină înregistrarea.)

Aparatul foto nu poate efectua alte operaţii până când înregistrarea nu este încheiată.

Aşteptaţi până când mesajul dispare automat de pe afişaj când înregistrarea este încheiată.

25

N Memory card is write protected. (Cardul de memorie este protejat la scriere.)

Comutatorul protejare scriere este în poziţia „blocare”.

Glisaţi comutatorul protejare scriere în poziţia „scriere”.

19

P This card cannot be used. (Acest card nu poate fi utilizat.)

Eroare la accesarea cardului de memorie.

• Utilizaţi un card aprobat. • Verificaţi dacă sunt curaţi conectorii. • Confirmaţi orientarea corectă a cardului de memorie.

129 18

Alegeţi Yes (Da) şi apăsaţi butonul k pentru a formata cardul sau opriţi aparatul foto şi înlocuiţi cardul.

19

P This card cannot be read. (Acest card nu poate fi citit.) P Card is not formatted. (Cardul nu este formatat.) Format card? (Formataţi cardul?) No (Nu) Yes (Da)

134

Soluţia

O (clipeşte)

Cardul de memorie nu a fost formatat pentru utilizarea cu COOLPIX S220/S225.

24, 25 101

18


Mesaje de eroare Afişaj N Out of memory. (Memorie epuizată.)

P Image cannot be saved. (Imaginea nu poate fi salvată.)

Soluţia

A

• Alegeţi o dimensiune mai 93 mică pentru imagine. • Ştergeţi fotografii sau 26, 73, fişiere sunet. 77 • Introduceţi cardul de 18 memorie nou. 18 • Scoateţi cardul de memorie şi utilizaţi memoria internă. Eroare la înregistrarea fotografiei. Formataţi memoria internă 123 sau cardul de memorie. Aparatul foto nu mai are • Introduceţi cardul de 18 numere de fişier. memorie nou. • Formataţi memoria internă 123 sau cardul de memorie. Fotografiile realizate cu o setare 53, 54, 93 Fotografia nu poate fi Image mode (Mod imagine) de utilizată pentru ecranul de P16:9 (3584) sau fotografiile întâmpinare. reduse la dimensiunea 320 × 240 sau la dimensiuni mai mici prin decupare şi editare imagini mici nu pot fi folosite ca ecran de întâmpinare. Nu este suficient spaţiu Ştergeţi fotografii din destinaţie. 108 pentru a salva o copie. În dosarul de favorite au fost • Ştergeţi câteva fotografii 66 adăugate deja mai mult de din dosarul de favorite. 200 de fotografii. • Adăugaţi la alte dosare de 65 favorite. Numărul total de fotografii marcate, încluzându-le pe cele marcate anterior, este mai mare de 99.

Aparatul foto nu mai are numere de fişier.

S-a înregistrat o fotografie în care este posibil ca una sau mai multe persoane să fi închis ochii la momentul realizării fotografiei.

Selectaţi Yes (Da) şi apăsaţi butonul k pentru a elimina din setul de imprimare curent fotografiile marcate anterior. Selectaţi Cancel (Anulare) şi apăsaţi butonul k pentru a elimina din setul de imprimare fotografiile marcate acum. • Introduceţi cardul de memorie nou. • Formataţi memoria internă sau cardul de memorie. Verificaţi fotografia în modul redare.

Note tehnice

N Album is full. (Albumul este plin.) No further pictures can be added. (Nu mai pot fi adăugate fotografii suplimentare.) Too many images selected. (Prea multe imagini selectate.) Remove print marking for other dates? (Eliminaţi marcaje imprimare pentru alte date?) Too many images selected. (Prea multe imagini selectate.) Remove print marking from other images? (Eliminaţi marcaje imprimare de la alte imagini?) P Sound file cannot be saved. (Fişierul de sunet nu poate fi salvat.) N One or more subjects may have closed their eyes. (Este posibil ca unul sau mai mulţi dintre subiecţi să fi închis ochii.)

Problema Cardul de memorie este plin.

18 123 46

135


Mesaje de eroare

Note tehnice

136

Problema Fotografia selectată nu poate fi editată.

Selectaţi o fotografie care acceptă retuşare rapidă, D-Lighting, tăiere sau imagine mică.

50

N Cannot record movie. (Filmul nu poate fi înregistrat.)

Eroare întrerupere la înregistrarea filmului.

Alegeţi cardul de memorie cu o viteză mai mare de scriere.

129

N Memory contains no images. (În memorie nu există imagini.)

Nicio fotografie din memoria internă sau pe cardul de memorie.

Pentru a copia fotografii din memoria internă pe cardul de memorie, apăsaţi butonul d. Va fi afişat ecranul de opţiuni copiere.

Dosarul selectat în modul sortare automată nu conţine nicio fotografie.

Selectaţi dosarul care conţine fotografiile ordonate.

62

Nu puteţi reda fotografii în modul sortare automată.

Redaţi fotografiile utilizând modul redare, modul listare după dată sau modul fotografii favorite.

62

Fotografia nu a fost adăugată la dosarul de favorite.

• Adăugaţi fotografia la dosarul de favorite. • Alegeţi dosarul de favorite în care aţi adăugat fotografia. Confirmaţi sursa şi destinaţia pentru copiere.

65

N No sound file. (Niciun fişier de sunet.)

Cardul de memorie sau memoria internă nu conţine fişiere de sunet.

N File contains no image data. (Fişierul nu conţine data imaginii.)

Fişierul nu a fost creat cu aparatul COOLPIX S220/S225.

P This file cannot be played back. (Acest fişier nu poate fi redat.) N This image cannot be deleted. (Această imagine nu poate fi ştearsă.)

Imaginea este protejată.

N Travel destination is in the current time zone. (Destinaţia este în fusul orar curent.)

Destinaţie în acelaşi fus orar ca şi reşedinţa.

Soluţia

A

Afişaj N Image cannot be modified. (Imaginea nu poate fi modificată.)

Fişierul nu poate fi vizualizat pe acest aparat foto. Vizualizaţi fişierul utilizând un computer sau orice alt dispozitiv care a fost utilizat pentru a crea sau a edita acest fişier. Dezactivaţi protecţia.

109

66

78

108

117 –


Mesaje de eroare Afişaj

Problema Eroare obiectiv.

P Communications error (Eroare comunicaţii) System error (Eroare de sistem) Q

Cablul USB a fost deconectat în timpul transferului către imprimantă. Eroarea a avut loc în circuitul intern al aparatului foto.

PR Printer error: check printer status. (Eroare imprimantă: verificaţi starea imprimantei.) PR Printer error: check paper (Eroare imprimantă: verificaţi hârtia) PR Printer error: paper jam (Eroare imprimantă: blocaj hârtie) PR Printer error: out of paper (Eroare imprimantă: hârtie lipsă) PR Printer error: check ink (Eroare imprimantă: verificaţi cerneala) PR Printer error: out of ink (Eroare imprimantă: cerneală epuizată) PR Printer error: file corrupt (Eroare imprimantă: fişier corupt)

Eroare imprimantă.

Hârtia de dimensiuni specificate nu a fost încărcată în imprimantă.

Hârtia s-a blocat în imprimantă.

Imprimanta nu este încărcată cu hârtie.

Eroare cerneală.

Cerneală este la un nivel scăzut sau cartuşul de cerneală este gol. O eroare cauzată de fişierul imagine.

Soluţia

A

Opriţi aparatul foto şi apoi porniţi-l din nou. Dacă eroarea persistă, contactaţi vânzătorul sau reprezentanţa de service autorizată Nikon. Opriţi aparatul foto şi conectaţi din nou cablul.

20

Opriţi aparatul foto, scoateţi şi introduceţi acumulatorul şi porniţi aparatul. Dacă eroarea persistă, contactaţi vânzătorul sau reprezentanţa de service autorizată Nikon. Verificaţi imprimanta. După rezolvarea problemei, selectaţi Resume (Reluare) şi apăsaţi butonul k pentru a relua imprimarea.* Încărcaţi hârtia specificată, selectaţi Resume (Reluare) şi apăsaţi butonul k pentru a relua imprimarea.*

81, 85

14, 20

Scoateţi hârtia blocată, selectaţi Resume (Reluare) şi apăsaţi butonul k pentru a relua imprimarea.* Încărcaţi hârtia specificată, selectaţi Resume (Reluare) şi apăsaţi butonul k pentru a relua imprimarea.* Verificaţi cerneala, selectaţi Resume (Reluare) şi apăsaţi butonul k pentru a relua imprimarea.* Înlocuiţi cerneala, selectaţi Resume (Reluare) şi apăsaţi butonul k pentru a relua imprimarea.* Selectaţi Cancel (Anulare) şi apăsaţi butonul k pentru a anula imprimarea.

Note tehnice

Lens error (Eroare obiectiv) Q

* Pentru ajutor şi informaţii suplimentare, consultaţi documentaţia furnizată cu imprimanta.

137


Localizarea defecţiunilor Dacă aparatul foto încetează să funcţioneze conform aşteptărilor, verificaţi lista de probleme obişnuite înainte de a consulta vânzătorul sau reprezentanţa de service autorizată Nikon. Consultaţi numerele paginilor în ultima coloană din dreapta pentru mai multe informaţii.

Afişaj, Setări şi Sursă de alimentare Problema Monitorul nu afişează nimic.

A 20 20 15, 21

29 81 79 98

Monitorul este dificil de citit.

• Reglaţi luminozitatea monitorului. • Monitorul este murdar. Curăţaţi monitorul.

118 133

Aparatul foto se opreşte fără avertizare.

• Acumulatorul este la un nivel scăzut. • Aparatul foto s-a oprit automat pentru a economisi energie. • Acumulatorul este rece.

20 122

Data şi ora înregistrării nu sunt corecte.

• Fotografiile înregistrate înainte de setarea ceasului, iar indicatorul „Data nesetată” a clipit în timpul fotografierii, vor avea amprenta moment „00/00/0000 00:00”; filmele şi înregistrările de voce vor fi datate „01/01/2009 00:00”. În afişarea calendar sau în modul listare după dată, fotografiile sunt recunoscute ca fiind realizate pe 01/01/ 2009. Setaţi ora şi data corectă din opţiunea Date (Data) din meniul setare. • Verificaţi ceasul intern al aparatului foto în mod regulat cu referinţe cât mai corecte şi resetaţi conform necesităţilor.

Note tehnice

138

Cauza/Soluţia • Aparatul foto este oprit. • Acumulatorul este gol. • Mod veghe pentru a economisi energie: apăsaţi comutatorul de alimentare, butonul de declanşare, butonul A sau butonul c. • Dacă becul bliţului clipeşte roşu, aşteptaţi până când bliţul s-a încărcat. • Aparatul foto şi computerul sunt conectate utilizând cablul USB. • Aparatul foto şi aparatul TV sunt conectate utilizând cablul AV. • Fotografiere cu temporizator în desfăşurare.

132 16, 48

115

Pe monitor nu este afişat niciun indicator.

Hide info (Ascundere info) este selectat pentru Photo info (Info foto). Selectaţi Show info (Prezentare info).

118

Date imprint (Imprimare dată) nu este disponibilă.

Ceasul intern al aparatului foto nu a fost setat.

16, 115


Localizarea defecţiunilor Problema

Cauza/Soluţia

A

Data nu apare pe fotografii chiar şi atunci când este activată opţiunea Date imprint (Imprimare dată).

Data nu apare pe filme, pe fotografii realizate cu d (modul scenă Sports (Sporturi)), l (modul scenă Museum (Muzeu)), p (modul scenă Panorama assist (Asistenţă panoramă)), când Blink proof (Ochi deschişi) este setat la On în modul zâmbet, când selectarea Continuous (Continuu) este setată la Continuous (Continuu) sau BSS sau când Electronic VR (VR electronic) este setată la Auto (Automat).

35, 38, 39, 46, 70, 97, 113

Resetare a setărilor aparatului foto.

Acumulatorul de rezervă este epuizat, toate setările au fost restabilite la valorile implicite.

116

Monitorul se opreşte, iar indicatorul luminos de alimentare şi cel pentru bliţ clipesc rapid.

Temperatură acumulatorului este ridicată. Opriţi aparatul foto şi permiteţi acumulatorului să se răcească înainte de a relua utilizarea. După ce indicatoarele clipesc timp de trei minute, aparatul foto se va opri automat. Aparatul foto se va opri şi dacă apăsaţi comutatorul de alimentare.

15

Aparate foto controlate electronic În cazuri extrem de rare, pe monitor pot apărea caractere neobişnuite, iar aparatul foto se poate opri din funcţionare. În cele mai multe dintre cazuri acest fenomen este provocat de o puternică încărcare statică externă. Opriţi aparatul foto, scoateţi şi înlocuiţi acumulatorul, apoi porniţi aparatul din nou. În cazul în care defecţiunea persistă, contactaţi vânzătorul sau reprezentanţa de vânzări autorizată Nikon. Reţineţi că deconectarea sursei de alimentare aşa cum este descrisă mai sus poate duce la pierderea datelor care nu au fost înregistrate în memoria internă sau pe cardul de memorie la momentul apariţiei problemei. Datele deja înregistrate nu vor fi afectate.

Problema Nu se fotografiază când este apăsat butonul de declanşare.

Aparatul foto nu poate focaliza.

Cauza/Soluţia

A

• Când aparatul foto este în modul redare, apăsaţi butonul A sau butonul de declanşare. • Când meniurile sunt afişate, apăsaţi butonul d. • Acumulatorul este epuizat. • Când becul bliţului clipeşte, bliţul se încarcă.

26

• Focalizarea automată nu poate funcţiona corespunzător cu subiectul vizat. • Eroare focus. Opriţi aparatul foto şi apoi porniţi-l din nou.

25

Note tehnice

Fotografiere

10 20 29

20

139


Localizarea defecţiunilor Problema Fotografiile sunt neclare.

Note tehnice

140

Cauza/Soluţia • Utilizaţi bliţul. • Utilizaţi ISO sensitivity (Sensibilitate ISO)>High ISO sensitivity auto (Automat sensibilitate ISO ridicată) din meniul de fotografiere. • Utilizaţi reducerea electronică a vibraţiei sau detecţie mişcare. • Utilizaţi BSS. • Utilizaţi trepiedul şi autodeclanşatorul.

A 28 99

113, 120 97 30

În fotografiile făcute cu bliţ apar pete luminoase.

Bliţul reflectă particule din aer. Opriţi bliţul.

Bliţul nu se declanşează.

• • • •

Zoomul optic nu poate fi folosit.

Zoomul optic nu poate fi folosit în timpul înregistrării filmelor.

70

Zoomul digital nu poate fi folosit. Digital zoom (Zoom digital) este setat pentru Off (Oprit) în meniul de setare. Zoomul digital nu este disponibil în următoarele situaţii. • Când este selectat Scene auto selector (Selector automat scene), Portrait (Portret) sau Night portrait (Portret de noapte) pentru modul scenă. • Când fotografiaţi în modul zâmbet. • Chiar înainte de înregistrarea unui film (se poate aplica cel mult 2× la înregistrarea filmelor). • Când este selectat Multi-shot (Declanşare multiplă) 16 pentru setarea Continuous (Continuu).

121

Bliţul este oprit. Sunt selectate anumite moduri scenă care nu pot porni bliţul. Este selectat modul D. Este selectat Continuous (Continuu), Multishot (Declanşare multiplă) 16 sau BSS pentru setarea Continuous (Continuu).

29 28 34-39 70 97

34, 35 45 70 97

Image mode (Mod imagine) nu este disponibil.

Image mode (Mod imagine) nu poate fi reglat atunci când este selectat Multi-shot (Declanşare multiplă) 16 pentru setarea Continuous (Continuu).

97

Nu se aud sunete când este eliberat declanşatorul.

• Este selectat Off (Dezactivat) pentru Sound settings (Setări sunet)>Shutter sound (Sunet declanşare) în meniul de setare. • Este selectat Continuous (Continuu), Multishot (Declanşare multiplă) 16 sau BSS pentru setarea Continuous (Continuu) în meniul fotografiere. • Se selectează d (mod scenă Sports (Sport)) sau l (mod scenă Museum (Muzeu)). • Este selectat modul D. • Difuzorul este blocat. Nu îl acoperiţi.

121 97

35, 38 70 4, 22

Fotografiile apar pătate.

Obiectivul este murdar. Curăţaţi obiectivul.

133

Culorile nu sunt naturale.

Balansul de alb nu se potriveşte cu sursa de lumină.

95


Localizarea defecţiunilor Problema În imagine apar pixeli strălucitori dispuşi la întâmplare („zgomot”).

Fotografiile sunt prea întunecate (subexpunere).

Fotografiile sunt prea strălucitoare (supraexpunere). Rezultate neaşteptate atunci când modul bliţ este setat la V (auto cu reducere efect de ochi roşii).

Cauza/Soluţia Viteza de declanşare este prea scăzută sau sensibilitatea ISO este ridicată în timp ce subiectul este întunecat. Zgomotul poate fi redus prin: • Utilizarea bliţului. • Specificarea unei setări de sensibilitate ISO mai mici. • Utilizarea unui mod scenă cu posibilitatea de a reduce zgomotul. • Bliţul este oprit. • Fereastra bliţului este blocată. • Subiectul se află dincolo de raza bliţului. • Reglaţi compensarea expunerii. • Selectaţi High ISO sensitivity auto (Automat sensibilitate ISO ridicată) pentru ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) din meniul fotografiere sau măriţi sensibilitatea ISO. • Subiectul este iluminat în fundal. Selectaţi o (modul scenă Backlight (Iluminare fundal)) sau utilizaţi bliţul de umplere. Reglaţi compensarea expunerii.

A

28 99 34-39 28 22 28 32 99

28, 39

32 28, 35

Cauza/Soluţia

A

Note tehnice

La fotografierea cu V (auto cu reducere a efectului ochi roşii) sau bliţ de umplere cu sincronizare lentă şi reducere efect de ochi roşii din modul scenă setat ca Night portrait (Portret de noapte) poate fi aplicată funcţia In-Camera Red Eye Fix (Remediere efect ochi-roşii încorporată în aparatul foto) zonelor care nu sunt afectate de efectul ochi roşii. Utilizaţi orice alt mod scenă decât Night portrait (Portret de noapte) şi schimbaţi setarea bliţului la orice altă valoare decât V (automat cu reducere ochi roşii) şi încercaţi să fotografiaţi din nou.

Redare Problema Fişierul nu poate fi redat.

Fotografia nu poate fi apropiată.

• Fişierul sau dosarul a fost suprascris sau redenumit de computer sau de altă marcă de aparat foto. • Fotografiere cu temporizator în desfăşurare: fotografiile nu pot fi redate până când înregistrarea nu este finalizată. Zoom redare nu poate fi utilizat în cazul filmelor, imaginilor mici sau imaginilor care au fost tăiate la o dimensiune mai mica de 320 × 240.

98

141


Localizarea defecţiunilor Problema

Cauza/Soluţia

A

Nu se pot înregistra sau reda note vocale.

• Notele vocale nu pot fi ataşate la filme. • Notele vocale nu pot fi ataşate fotografiilor efectuate cu alte aparate foto. Notele vocale ataşate fotografiilor cu alte aparate foto nu pot fi redate pe acest aparat foto.

73 56

Nu se pot utiliza opţiunile retuşare rapidă, D-Lighting, tăiere sau imagine mică.

• Aceste opţiuni nu pot fi utilizate pentru filme. • Aceste opţiuni nu pot fi utilizate cu fotografii realizate când valoarea P 16:9 (3584) este aplicată în cadrul setării Image mode (Mod imagine). • Selectaţi fotografii care acceptă opţiunile retuşare rapidă, D-Lighting, tăiere sau imagine mică. • Aparatul foto nu poate edita fotografiile efectuate cu alte aparate. • Este posibil ca alte aparate foto să nu poată reda fotografiile înregistrate cu acest aparat.

73 93

Fotografiile neafişate pe televizor. • Alegeţi Video mode (Mod video) corect. • Cardul de memorie nu conţine imagini. Înlocuiţi cardul de memorie. Scoateţi cardul de memorie pentru a reda imagini din memoria internă. Setările butonului de control Este posibil ca datele de pe cardul de memorie să pentru dosarul de favorite revin la nu fie redate corect dacă sunt suprascrise pe un setările implicite sau fotografiile computer. care au fost adăugate la favorite nu sunt afişate în timpul redării fotografiilor favorite.

Note tehnice

142

Fotografiile înregistrate nu sunt afişate în modul sortare automată.

• Fotografia pe care doriţi să o afişaţi este sortată în alt dosar decât cel pe care îl răsfoiţi. • Fotografiile înregistrate de alt aparat foto decât COOLPIX S220/S225 sau fotografiile copiate cu opţiunea copiere nu pot fi afişate în modul sortare automată. • Este posibil ca fotografiile din memoria internă sau de pe cardul de memorie să nu fie redate corect dacă sunt suprascrise pe un computer. • Puteţi adăuga până la 999 de fotografii şi filme în fiecare dosar. Dacă dosarul dorit conţine deja 999 de fotografii, nu mai pot fi adăugate fotografii sau filme noi.

50 50 50 124 18

60 61


Localizarea defecţiunilor Problema

Cauza/Soluţia

A

Nikon Transfer nu porneşte când este conectat aparatul foto.

• • • • •

Aparatul foto este oprit. Acumulatorul este gol. Cablul USB nu este conectat corect. Aparatul foto nu este recunoscut de computer. Computerul nu este setat să pornească automat Nikon Transfer. Pentru mai multe informaţii despre Nikon Transfer, consultaţi informaţiile de ajutor din Nikon Transfer. • Verificaţi sistemele de operare compatibile.

20 20 81 – –

Fotografiile de imprimat nu sunt afişate.

Cardul de memorie nu conţine fotografii. Înlocuiţi cardul de memorie. Scoateţi cardul de memorie pentru a imprima fotografii din memoria internă.

18

Nu se poate selecta formatul hârtiei prin intermediul aparatului foto.

Dimensiunea nu poate fi selectată din aparatul foto dacă imprimanta nu suportă dimensiunile paginilor utilizate de aparatul foto sau imprimanta selectează automat dimensiunea paginii. Utilizaţi imprimanta pentru a selecta formatul paginii.

80

86, 87

Note tehnice

143


Specificaţii Aparat foto digital Nikon COOLPIX S220/S225 Tip

Aparat foto digital compact

Pixeli efectivi

10,0 milioane

Senzor imagine

1

Obiectiv

Zoom optic 3×, obiectiv NIKKOR

/2,33 in. CCD; total pixeli aprox. 10,34 milioane

Distanţă focală

6,3-18,9mm (echivalent cu unghi imagine format 35mm [135]: 35-105mm)

f/-număr

f/3,1-5,9

Construcţie

6 elemente în 5 grupuri

Digital zoom (Zoom digital)

Până la 4× (echivalent cu unghi imagine format 35mm [135]: aprox. 420mm)

Reducere vibraţie

Electronic VR (VR electronic)

Focalizarea automată (AF)

AF detectare contrast

Zonă focalizare (de la obiectiv)

• Aprox. 60 cm până la ∞ • Macro mode (Mod macro): Aprox. 10 cm până la ∞ (atunci când indicatorul zoom este poziţionat sub G pe partea unghi larg)

Selecţie zonă focus

Automată (selecţie automată cu 9 zone), centrare, manuală cu 99 zone focus, prioritate faţă.

Monitor

2,5 in., aprox. 150.000 puncte, LCD TFT şi 5 niveluri de reglare a luminozităţii

Acoperire cadru (mod fotografiere)

Aprox. 97 % orizontal şi 97 % vertical

Acoperire cadru (mod redare)

Aprox. 100 % orizontal şi 100 % vertical

Stocare Note tehnice

Suport

• Memorie internă (aprox. 44 MB) • Carduri de memorie SD (Secure Digital)

Sistem fişiere

Compatibil cu DCF, Exif 2.2 şi DPOF

Formate fişier

Comprimat: conform cu linia de referinţă JPEG Filme: AVI Fişiere sunet: WAV

Dimensiune imagine (pixeli)

144

• • • • • •

3.648 × 2.736 High (Ridicată) (3648P)/Normal (3648) 2.592 × 1.944 Normal (2592) 2.048 × 1.536 Normal (2048) 1.024 × 768 PC screen (Ecran PC) (1024) 640 × 480 TV screen (Ecran TV) (640) 3.584 × 2.016 16:9 (3584)


Specificaţii ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) (Sensibilitate capacitate standard)

ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 2000, Auto (Automat) (creştere automată de la ISO 80 la 800), High ISO sensitivity auto (sensibilitate auto ISO ridicată) (ISO 80 până la 1600)

Expunere Măsurare

Matrice 256 segmente, axată pe centru (obiectiv zoom digital mai mic de 2×), spot (zoom digital 2× sau mai mare)

Controlul expunerii

Expunere programată automat cu detecţie mişcare şi compensarea expunerii (–2,0 la +2,0 EV în paşi de 1/3 EV)

Interval (ISO 100)

[W]: 0,3 la 14,7 EV [T]: 2,1 la 16,4 EV

Declanşator Viteză

Declanşator mecanic cu acţionare electronică 1/1000-2 s

4 s (când modul scenă este setat la Fireworks show (Foc de artificii)) Diafragmă Interval Self-timer (Autodeclanşator)

Diafragmă presetată controlată electronic 2 paşi (f/3,1 şi f/4,6 [W]) Poate fi selectat între o durată de 10 şi o durată de 2 secunde

Bliţ încorporat Interval (aprox.) (ISO sensitivity (Sensibilitate ISO): Auto (Automat)) Control bliţ Interfaţă

TTL auto bliţ cu pre-bliţuri de control USB de viteză mare MTP, PTP

Ieşire video

Poate fi selectat dintre NTSC şi PAL

Terminal I/O

Ieşire audio video/ I/O digital (USB)

Limbi disponibile

Arabă, Chineză (simplificată şi tradiţională), Cehă, Daneză, Olandeză, Engleză, Finlandeză, Franceză, Greacă, Germană, Maghiară, Indoneziană, Italiană, Japoneză, Coreană, Poloneză, Portugheză, Norvegiană, Rusă, Spaniolă, Suedeză, Tailandeză, Turcă

Surse de alimentare

Un acumulator Li-ion EN-EL10 (livrat) Adaptor CA EH-62D (disponibile separat)

Durata de viaţă a bateriei*

Aprox. 180 de fotografii (EN-EL10)

Dimensiuni (L × Î × G)

Aprox. 89,5 × 55,5 × 18 mm (excluzând proiecţiile)

Greutate

Aprox. 100 g (fără acumulator şi card de memorie SD)

Note tehnice

Protocol transfer de date

[W]: 0,6 până la 4,6 m [T]: 0,6 până la 2,5 m

Mediu de operare Temperatură

De la 0 la 40 °C

Umiditate

Mai puţin de 85 % (fără condens)

145


Specificaţii • Dacă nu se menţionează altceva, toate cifrele sunt pentru un aparat foto cu acumulator Li-ion EN-EL10 complet încărcat, utilizat la o temperatură a camerei de 25 °C. * Pe baza standardelor Asociaţia Aparatelor şi Produselor Foto (CIPA) pentru măsurarea duratei de viaţă a acumulatoarelor. Măsurat la 23 °C; zoom reglat la fiecare fotografie, bliţ acţionat din două în două fotografii, modul imagine setat la i Normal (3648). Durata de viaţă a acumulatorului poate varia în funcţie de intervalul de fotografiere şi timpul de afişare a meniurilor şi imaginilor.

Acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL10 Tip

Acumulator reîncărcabil litiu-ion

Capacitate nominală

3,7 V CC, 740 mAh

Temperatură de operare

De la 0 la 40 °C

Dimensiuni (L × Î × G)

Aprox. 31,5 × 39,5 × 6 mm (excluzând proiecţiile)

Greutate

Aprox. 15 g (excluzând caseta bateriei)

Încărcător acumulator MH-63

Note tehnice

Putere consumată nominală

100-240 V CA, 50/60 Hz, 0,07-0,045 A

Capacitate nominală

7-10,8 VA

Putere nominală

4,2 V CC, 0,55 A

Acumulator

Acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL10

Timp de încărcare

Aprox. 100 minute când acumulatorul este complet descărcat

Temperatură de operare

De la 0 la 40 °C

Dimensiuni (L × Î × G)

Aprox. 54 × 20 × 85 mm (excluzând cablul de alimentare)

Lungimea cablului de alimentare

Aprox. 1,8 m

Greutate

Aprox. 55 g (excluzând cablul de alimentare)

B

Specificaţii

Nikon nu va fi responsabil pentru erorile conţinute de acest manual. Aspectul şi specificaţiile acestui produs pot fi modificate fără notificare.

146


Specificaţii

Standarde acceptate • DCF: Design Rule for Camera File System (Regula de aranjare sistem fişiere aparat foto) este un standard utilizat pe scară largă în industria aparatelor foto digitale pentru a asigura compatibilitatea între diferitele mărci de aparate foto. • DPOF: Digital Print Order Format (Format ordine pentru imprimantă digitală) este un standard larg răspândit în industrie care permite imprimarea fotografiilor din ordinile de imprimare stocate pe cardul de memorie. • Versiune Exif 2.2: Acest aparat foto acceptă versiunea Exif (format fişier imagine interschimbabil pentru aparate foto digitale) 2.2, un standard care permite ca informaţiile stocate în imagine să fie utilizate pentru reproducerea color optimă atunci când imaginile ies din imprimante compatibile Exif. • PictBridge: Un standard creat în cooperare de industriile producătoare de aparate foto digitale şi de imprimante, permiţând imaginilor să fie transmise direct la o imprimantă fără conectarea aparatului foto la un computer.

Note tehnice

147


Index

Note tehnice

148

Simboluri

AVI 130

A Modul automat 20 a Mod zâmbet 45 C Mod scenă 33 D Mod film 70 z Meniu setare 111 C Afişare după dată 57 F Auto sort mode (Mod sortare automată) 60 h Favorite pictures mode (Mod fotografii favorite) 63 g (Tele) 4, 23 f (Larg) 4, 23 i Zoom redare 4, 49 h Redare miniaturi 4, 47 j Ajutor 4, 11 k Buton aplicare selecţie 5, 9 l Buton ştergere 5, 26, 27, 56, 73, 77 c Mod redare 5, 8, 26 n Autodeclanşator 30 m Flash mode (Mod bliţ) 28 p Macro mode (Mod macro) 31 d Buton Meniu 5 A Buton (mod fotografiere) 5, 8 o Compensare expunere 32 R 44

B

A Accesorii opţionale 129 Acumulator 12, 14, 116 Acumulator reîncărcabil 129 Acumulator reîncărcabil Li-ion 12, 14 Adaptor CA 129 AF area mode (Mod zonă AF) 100 Afişare după mod dată 57 Afişarea calendar 48 Ajutor 11 Alimentare 16, 20 Auto off (Auto oprit) 122 Auto sort menu (Meniu sortare automată) 62

Back light (Iluminare fundal) o 39 Beach/snow (Plajă/zăpadă) g 36 Bec bliţ 5, 29 Black-and-white (Alb-negru) 99 Bliţ automat 28 Bliţ de umplere 28 Bliţ încorporat 4, 28 Bliţ oprit 28 Blocare focalizare 101 Brightness (Luminozitate) 118 BSS 97 Buclă pentru curea aparat foto 4 Built-in microphone (Microfon încorporat) 55 Buton declanşare 4, 24 Button sound (Sunet buton) 121

C Cablu AV 79 Cablu USB 80, 81, 85 Cameră acumulator 5 Capac cameră acumulator/fantă card de memorie 5, 14, 18 Capacitate a memoriei 20 Card de memorie 18, 129 Close up (Primplan) k 37 Cloudy (Noros) 95 Compensarea expunerii 32 Computer 80, 80–83 copierea fotografiilor pe 80–83 Comutator alimentare 4, 20 Conector cablu 5, 79, 80, 84 Continuous (Continuu) 97 Controlul zoomului 4, 73 Copierea fotografiilor 109 Copierea înregistrărilor voce 78 Copy (Copie) n 39 Cyanotype (Filtru cyan) 99


Index

D

I

Date (Data) 16, 115 Date imprint (Imprimare dată) 119 Daylight (Lumină zi) 95 Decuparea 53 Delete (Ştergere) 108 Difuzor 4 Digital zoom (Zoom digital) 23, 121 Distortion control (Control distorsiune) 103 D-Lighting 52 Dusk/dawn (Înserare/zori) i 37

Identificator 130 Image mode (Mod imagine) 21, 33, 93 Image review (Redare imagine) 118 Imprimantă 84 Imprimare directă 84 Imprimare DPOF 89 Incandescent 95 Indicator luminos 5 Indicator luminos aparat pornit 4, 20 Indicator luminos autodeclanşator 4, 30 Intvl timer shooting (Fotografiere cu contor interval) 98 ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) 99

E Electronic VR (movies) (VR electronic (filme)) 72 Electronic VR (still pictures) (VR electronic (imagini statice)) 113 EN-EL10 12, 14 Extensie 130

Î Încărcător acumulator 12, 129 Înregistrarea filmelor 70

J Jack intrare audio/video 79

L

Face priority (Prioritate faţă) 100 Fantă card de memorie 5, 18 Favorite pictures mode (Mod fotografii favorite) 67 Fireworks show (Spectacol artificii) m 38 Firmware version (Versiune Firmware) 128 Flash (Bliţ) 28, 29 Fluorescent 95 Focalizare 24, 100 Focalizare automată 31 Food (Alimente) u 41 Format (Formatarea) 19, 123 Format imagine 93 Formatarea cardului de memorie 19, 123 Formatarea memoriei interne 123 Fotografiere 20, 22, 24

La jumătate 11 Landscape (Peisaj) c 35 Language (Limbă) 124 Lens (Obiectiv) 144 List by date menu (Meniul listare după dată) 59

H High ISO sensitivity auto (Automat sensibilitate ISO ridicată) 99

M Macro mode (Modul macro) 31 Memorie internă 18 Meniu fotografiere 92 Meniu setare 111 Meniul fotografii favorite 68 Menus (Meniuri) 114 Microfon încorporat 4 Mod automat 20 Mod film 70 Mod redare audio 76 Mod scenă 33, 34 Mod sortare automată 60 Mod zâmbet 45

Note tehnice

F

149


Index Monitor 5, 6, 133 Monitor settings (Setări monitor) 118 Motion detection (Detecţie mişcare) 120 Movie menu (Meniu film) 71 Movie options (Opţiuni film) TV movie (Film TV) 71 Multi-shot (Declanşare multiplă) 16 97 Museum (Muzeu) l 38

N Night landscape (Peisaj de noapte) j 37 Night Portrait (Portret de noapte) e 35 Nivel compresie 93 Nivel încărcare acumulator 20 Noise reduction (Reducere zgomot) 34, 36 Notă vocală 55 Număr de expuneri rămase 20, 94 Nume dosar 130 Nume fişiere 130

O Obiectiv 4 Opţiuni culoare 99

P

Note tehnice

150

Panorama assist (Asistenţă panoramă) p 39, 43 Paper size (Dimensiune hârtie) 86, 87 Party/indoor (Petrecere/interior) f 36 Pastel 99 Photo info (Info foto) 118 PictBridge 84 Pin cover (Capac pini) 5 Playback (Redare) 49 Playback menu (Meniu redare) 105 Playback-mode selection menu (Meniu selecţie mod redare) 8 Portrait (Portret) b 34 Preset manual (Presetare manuală) 96 Print (Imprimare) 86, 87, 90 Print set (Set imprimare) 90, 91 Protect (Protecţie) 108

R Redare 26, 27, 47 Redare film 73 Reducere ochi roşii 28, 29 Reset all (Reiniţializare totală) 126 Rotate image (Rotire imagine) 109

S Scene auto selector (Selector automat scene) x 34, 40 Selector cea mai bună fotografiere 97 Selector multiplu 5, 9 Self-timer (Autodeclanşatorul) 30 Sepia 99 Setare imprimare (Data) 91 Setări pentru film 71 Shooting-mode selection menu (Meniu selecţie mod fotografiere) 8 Shutter sound (Sunet declanşare) 121 Sincronizare lentă 28 Single (Simplu) 97 Slide show (Diapozitive) 107 Small picture (Imagine mică) 54 Sound settings (Setări sunet) 121 Sports (Sport) d 35 Standard color (Culoare standard) 99 Strap (Curea) 11 Sunset (Asfinţit) h 36

T Thumbnail playback (Redare miniaturi) 47 Time zone (Fus orar) 115, 117 Trepied 5 TV 79 TV movie (Film TV) 71

V Video mode (Mod video) 79, 124 Vivid color (Culoare intensă) 99 Voice recording (Înregistrare voce) E 74 Volum 73 Volume (Volum) 77


Index

W WAV 130 Welcome screen (Ecran de întâmpinare) 114 White balance (Balans de alb) 95

Z Zăvor acumulator 5 Zonă AF 24 Zoom control (Control zoom) 77

Note tehnice

151


APARAT FOTO DIGITAL

Manualul utilizatorului Acest manual nu poate fi reprodus sub nicio formă, în întregime sau pe părţi fără autorizaţie scrisă din partea NIKON CORPORATION (excepţie făcând citarea critică în articole sau recenzii).

Ro

YP8L01(Y5)

6MM660Y5-01

Ro

Manual de utilizare Nikon S220_S225  

Ro APARAT FOTO DIGITAL Informaţii privind mărcile comerciale d Meniurile fotografiere, redare şi setare E modul automat Conectarea la televi...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you