Page 1

APARAT FOTO DIGITAL

Manualul utilizatorului

Ro


Informaţii privind mărcile comerciale • Microsoft, Windows şi Windows Vista sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci înregistrate ale companiei Microsoft în Statele Unite şi/sau alte ţări. • Macintosh, Mac OS şi QuickTime sunt mărci înregistrate ale Apple Inc. • Adobe şi Acrobat sunt mărci comerciale înregistrate ale Adobe Systems Inc. • Logo-ul SD este o marcă comercială a SD Card Association. • PictBridge este o marcă comercială. • Toate celelalte mărci din acest manual sau alte documente oferite împreună cu produsul dumneavoastră Nikon reprezintă mărci înregistrate ale proprietarilor acestora.


Introducere

Primii paşi

A

Fotografierea şi redarea de bază: Modul automat

y/x Fotografiere potrivită pentru scene a/y

Fotografierea automată a figurilor zâmbitoare

d

Modul continuu sport

Fotografierea utilizând A, B, C, D, E şi F c

Mai multe despre redare

D

Filme

E

Înregistrări voce

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante d

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Note tehnice

i


Pentru siguranţa dumneavoastră Pentru a preveni deteriorarea produsului dumneavoastră Nikon sau pentru a nu vă răni pe dumneavoastră sau pe alţii, citiţi în întregime următoarele precauţii privind siguranţa înainte de a utiliza acest echipament. Păstraţi aceste instrucţiuni privind siguranţa într­un loc unde toţi care utilizează produsul să îl poată citi. Consecinţele care pot rezulta din nerespectarea precauţiilor prezentate în această secţiune sunt indicate de simbolul următor: Această pictogramă marchează avertismente, informaţii care trebuie citite înainte de a utiliza acest produs Nikon pentru a preveni posibile răniri.

AVERTISMENTE! Opriţi aparatul în cazul unei defecţiuni În cazul în care observaţi fum sau un miros neobişnuit provenind de la aparatul foto sau de la adaptorul CA, deconectaţi adaptorul şi scoateţi acumulatorul imediat, având grijă să nu vă ardeţi. Continuarea utilizării ar putea conduce la rănire. După îndepărtarea sau deconectarea sursei de alimentare electrice, duceţi echipamentul la o reprezentanţă de service autorizată Nikon pentru verificări. Nu demontaţi Atingerea părţilor interne ale aparatului foto sau a adaptorului CA poate conduce la rănire. Reparaţiile trebuie efectuate de tehnicieni calificaţi. În cazul în care aparatul foto sau adaptorul CA se sparg ca rezultat al unei căderi sau al unui alt accident, duceţi produsul la o reprezentanţă de service autorizată Nikon pentru verificări, după ce aţi deconectat produsul şi/sau aţi scos acumulatorul.

ii

Nu utilizaţi aparatul foto sau adaptorul CA în preajma unor gaze inflamabile Nu utilizaţi echipamente electronice în prezenţa gazului inflamabil, deoarece acest lucru poate produce explozii sau incendii. Manevraţi cu grijă cureaua aparatului Nu treceţi niciodată cureaua în jurul gâtului unui copil de vârstă fragedă sau al unui copil. Păstraţi la distanţă de copii Trebuie să aveţi o grijă deosebită astfel încât copii de vârstă fragedă să nu introducă în gură acumulatorul sau alte piese de mici dimensiuni.


Pentru siguranţa dumneavoastră

Acordaţi atenţie manevrării acumulatorului Acumulatorul poate prezenta scurgeri sau poate exploda dacă este manevrat incorect. Respectaţi precauţiile următoare când manevraţi acumulatorul utilizat pentru acest produs: • Opriţi produsul înainte de a înlocui acumulatorul. Dacă utilizaţi un adaptor CA, asiguraţi-vă că este decuplat. • Folosiţi numai un acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL5 (furnizat). Încărcaţi acumulatorul introducându-l în încărcătorul de acumulator MH-61 (livrat). • Când introduceţi acumulatorul, nu încercaţi să îl introduceţi răsturnat sau cu polaritatea inversată. • Nu scurtcircuitaţi, nu demontaţi acumulatorul şi nu încercaţi să scoateţi sau să rupeţi izolaţia sau carcasa acumulatorului. • Nu expuneţi acumulatorul la flacără sau la căldură excesivă. • Nu îl introduceţi în apă şi nu îl expuneţi acţiunii acesteia. • Înlocuiţi capacul terminalului când transportaţi acumulatorul. Nu transportaţi şi nu depozitaţi împreună cu obiecte metalice precum lănţişoare sau ace de păr. • Acumulatorul poate prezenta scurgeri când este complet descărcat. Pentru a evita deteriorarea produsului, asiguraţi-vă că aţi scos acumulatorul când acesta este golit complet. • Încetaţi să mai utilizaţi aparatul imediat dacă observaţi o modificare a acumulatorului, precum decolorarea sau deformarea.

• Dacă lichidul unui acumulator deteriorat intră în contact cu îmbrăcămintea sau pielea, clătiţi imediat cu apă din belşug.

Respectaţi precauţiile următoare când manevraţi încărcătorul acumulatorului Păstraţi uscat. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta incendii sau şocuri electrice. Praful depus pe sau în apropierea părţilor metalice ale conectorului trebuie îndepărtat cu o cârpă uscată. Continuarea utilizării ar putea conduce la incendii. Nu manevraţi cablul de alimentare şi nu vă apropiaţi de încărcătorul acumulatorului în timpul furtunilor cu descărcări electrice. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta şocuri electrice. Nu deterioraţi, nu modificaţi, nu forţaţi şi nu îndoiţi cablul de alimentare, nu îl puneţi sub obiecte grele şi nu-l expuneţi la căldură sau flăcări. În cazul în care izolaţia este deteriorată şi firele sunt expuse, duceţi-l la o reprezentanţă de service autorizată Nikon pentru verificări. În cazul nerespectării acestor precauţii pot rezulta incendii sau şocuri electrice. Nu manevraţi conectorul sau încărcătorul acumulatorului cu mâinile ude. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta şocuri electrice. Nu utilizaţi aparatul cu adaptoare sau convertoare de călătorie destinate realizării conversiei de la o tensiune la alta sau cu invertoare curent continuu – curent alternativ. Nerespectarea acestei precauţii poate duce la deteriorarea produsului sau poate cauza supraîncălzire sau incendiu.

iii


Pentru siguranţa dumneavoastră

Utilizaţi cabluri corespunzătoare Când conectaţi cabluri la fişele de intrare şi ieşire, utilizaţi doar cablurile oferite sau vândute de Nikon în acest scop, pentru a menţine conformitatea cu reglementările referitoare la produs. Manevraţi cu grijă piesele în mişcare Aveţi grijă să nu prindeţi degetele sau diferite obiecte în capacul obiectivului sau în alte piese în mişcare. CD-ROM-uri CD-ROM-urile furnizate împreună cu acest dispozitiv nu trebuie redate în echipamente pentru CD-uri audio. Redarea CD-ROM-urilor pe un CD player audio poate provoca pierderea auzului sau deteriorarea echipamentului. Acordaţi atenţie utilizării bliţului Utilizarea bliţului aproape de ochii subiectului poate provoca afectarea temporară a vederii. O atenţie deosebită trebuie acordată la fotografierea copiilor, caz în care bliţul nu trebuie să fie declanşat la mai puţin de un metru de subiect.

iv

Nu acţionaţi bliţul când fereastra bliţului atinge o persoană sau un obiect În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta arsuri sau incendii. Evitaţi contactul cu cristalele lichide În cazul în care monitorul se sparge, aveţi grijă să evitaţi rănirea provocată de geamul spart şi să preveniţi contactul cristalelor lichide cu pielea sau intrarea lor în ochi sau în gură. Opriţi alimentarea atunci când vă aflaţi în avion sau într-un spital Opriţi alimentarea când vă aflaţi în avion, în timpul decolării şi aterizării. Atunci când utilizaţi aparatul foto într-un spital, urmaţi instrucţiunile spitalului. Undele electromagnetice emise de aparatul foto pot interfera cu sistemele electronice ale avionului sau cu instrumentele din spital.


Note Notă pentru clienţii din Europa Acest simbol indică faptul că acest produs urmează a fi colectat separat. Următoarele sunt valabile doar pentru utilizatorii din ţările europene: • Acest produs este conceput pentru colectarea separată la un punct de colectare corespunzător. Nu casaţi acest produs ca pe un deşeu domestic. • Pentru mai multe informaţii, contactaţi dealerul sau autorităţile locale responsabile de reglementarea colectării deşeurilor. Acest simbol de pe baterie indică faptul că bateria trebuie colectată separat. Următoarele vizează doar utilizatori din ţările europene: • Toate bateriile, fie că sunt marcate cu acest simbol sau nu, sunt proiectate pentru colectarea separată la un centru adecvat de colectare. Nu aruncaţi la un loc cu deşeurile menajere. • Pentru mai multe informaţii, contactaţi distribuitorul sau autorităţile locale responsabile cu gestionarea deşeurilor.

v


Cuprins Pentru siguranţa dumneavoastră ............................................................................................................................ii AVERTISMENTE!.................................................................................................................................................................................. ii Note ....................................................................................................................................................................................v

Introducere.................................................................................................................................................................... 1 Despre acest manual ................................................................................................................................................... 1 Informaţii şi precauţii................................................................................................................................................... 2 Componentele aparatului foto ................................................................................................................................ 4 Corpul aparatului foto ...................................................................................................................................................................4 Schimbarea unghiului monitorului.......................................................................................................................................6 Ridicarea şi coborârea bliţului încorporat..........................................................................................................................7 Prinderea curelei aparatului foto şi ataşarea capacului obiectivului ................................................................7 Monitorul...............................................................................................................................................................................................8 Operaţiuni de bază.....................................................................................................................................................10 Selectorul de moduri .................................................................................................................................................................. 10 Selectorul de comandă.............................................................................................................................................................. 11 Selectorul multiplu....................................................................................................................................................................... 12 Butonul d ................................................................................................................................................................................... 13 Comutarea între file ..................................................................................................................................................................... 13 Afişajele de ajutor.......................................................................................................................................................................... 14 Butonul x (monitor)............................................................................................................................................................... 14 Butonul s (afişaj) ................................................................................................................................................................. 15

Primii paşi ....................................................................................................................................................................16 Încărcarea acumulatorului.......................................................................................................................................16 Introducerea acumulatorului..................................................................................................................................18 Scoaterea acumulatorului........................................................................................................................................................ 19 Pornirea şi oprirea aparatului foto....................................................................................................................................... 19 Setarea limbii, datei şi orei afişajului....................................................................................................................20 Introducerea cardurilor de memorie ...................................................................................................................22 Scoaterea cardurilor de memorie........................................................................................................................................ 22

A Fotografierea şi redarea de bază: Modul automat.................................................................................24 Pasul 1 Pornirea aparatului foto şi selectarea modului A (Automat).....................................................24 Indicatoare afişate în modul A (Automat) ................................................................................................................. 25 Pasul 2 Încadrarea unei imagini.............................................................................................................................26 Utilizarea vizorului electronic................................................................................................................................................. 26 Folosirea zoomului ...................................................................................................................................................................... 27 Pasul 3 Focalizarea şi fotografierea.......................................................................................................................28 Pasul 4 Vizualizarea şi ştergerea fotografiilor ...................................................................................................30 Vizualizarea fotografiilor (Mod redare) ............................................................................................................................ 30 Ştergerea fotografiilor ................................................................................................................................................................ 30

vi


Cuprins Utilizarea bliţului .........................................................................................................................................................32 Setarea modului bliţ .................................................................................................................................................................... 33 Fotografierea cu autodeclanşator.........................................................................................................................35 Utilizarea modului focalizare ..................................................................................................................................36 Setarea modului focalizare ...................................................................................................................................................... 37 Utilizarea focalizării manuale.................................................................................................................................................. 38 Compensarea expunerii ...........................................................................................................................................39

y/x Fotografiere potrivită pentru scene ..........................................................................................40 Fotografierea în modul scenă.................................................................................................................................40 Setarea modului scenă............................................................................................................................................................... 40 Caracteristici ..................................................................................................................................................................................... 41 Fotografierea în modul Alimente ........................................................................................................................................ 48 Fotografierea pentru panoramă........................................................................................................................................... 50 Fotografierea în modul scenă selectat de aparatul foto (Selector automat scene) ............................52

a/y Fotografierea automată a figurilor zâmbitoare...............................................................................54 Utilizarea modurilor Cronometru zâmbet/Ochi deschişi .............................................................................54 Note referitoare la modul Ochi deschişi.......................................................................................................................... 55

d Modul continuu sport .......................................................................................................................................56 Fotografierea în modul continuu sport ..............................................................................................................56 Meniul continuu sport ..............................................................................................................................................58

Fotografierea utilizând A, B, C, D, E şi F..........................................................................................60 Modurile A, B, C, D...............................................................................................................................................60 Modul A (Auto programat).....................................................................................................................................62 Modul B (Prioritate declanşare automată) .......................................................................................................63 Modul C (Auto prioritate diafragmă) .................................................................................................................64 Modul D (Manual).....................................................................................................................................................65 Utilizarea E, F (Modul setare utilizator)....................................................................................................67 Salvarea setărilor în E sau F....................................................................................................................................... 68 Reiniţializarea setărilor salvate............................................................................................................................................... 69 D-Lighting activ...........................................................................................................................................................70

vii


Cuprins c Mai multe despre redare ................................................................................................................................71 Vizualizarea mai multor fotografii: Redare miniaturi .....................................................................................71 Afişajul calendar ............................................................................................................................................................................. 72 O privire mai îndeaproape: zoomul în redare...................................................................................................73 Editarea fotografiilor..................................................................................................................................................74 Utilizarea funcţiei retuşare rapidă........................................................................................................................................ 75 Îmbunătăţirea luminozităţii şi contrastului: D-Lighting......................................................................................... 76 Crearea unei copii prin tăiere: Tăiere................................................................................................................................. 77 Redimensionarea fotografiilor: Imagine mică.............................................................................................................. 78 Adăugarea unui cadru negru fotografiilor: Margine neagră............................................................................... 79 Note vocale: Înregistrare şi redare ........................................................................................................................80 Înregistrarea notelor vocale .................................................................................................................................................... 80 Redarea notelor vocale.............................................................................................................................................................. 80 Ştergerea notelor vocale........................................................................................................................................................... 80

D Filme .......................................................................................................................................................................81 Înregistrarea filmelor .................................................................................................................................................81 Meniul film.....................................................................................................................................................................82 D Selectarea Movie Options (Opţiuni film)................................................................................................................. 82 I Autofocus Mode (Mod focalizare automată) ....................................................................................................... 83 w Electronic VR (VR electronic) .......................................................................................................................................... 84 Filme cu fotografiere secvenţială......................................................................................................................................... 84 Redarea filmului...........................................................................................................................................................86 Ştergerea fişierelor de film ....................................................................................................................................................... 86

E Înregistrări voce....................................................................................................................................................87 Realizarea înregistrărilor de voce ..........................................................................................................................87 Redarea înregistrărilor voce ....................................................................................................................................89 Ştergerea fişierelor audio.......................................................................................................................................................... 90 Copierea înregistrărilor voce...................................................................................................................................91

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante..................................................................................92 Conectarea la TV..........................................................................................................................................................92 Conectarea la un computer.....................................................................................................................................93 Înainte de a conecta aparatul foto ..................................................................................................................................... 93 Transferarea fotografiilor de pe aparatul foto pe computer............................................................................... 94 Conectarea la o imprimantă....................................................................................................................................97 Conectarea aparatului foto şi imprimantei.................................................................................................................... 98 Imprimarea fotografiilor una câte una ............................................................................................................................. 99 Imprimarea mai multor fotografii..................................................................................................................................... 100 Crearea unei ordini de imprimare DPOF: Set imprimare ............................................................................103

viii


Cuprins d Meniurile fotografiere, redare şi setare............................................................................................... 105 Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere.........................................................................................................105 Afişarea meniului fotografiere ............................................................................................................................................ 106 q Image Quality (Calitate imagine)............................................................................................................................. 107 r Image size (Dimensiune imagine).......................................................................................................................... 108 F Optimize Image (Optimizare imagine)................................................................................................................ 111 B White Balance (Balans de alb)................................................................................................................................... 114 E ISO Sensitivity (Sensibilitate ISO).............................................................................................................................. 116 G Metering (Măsurare)........................................................................................................................................................ 117 C Continuous (Continuu) ................................................................................................................................................. 118 H Auto Bracketing (Bracketing automat)................................................................................................................ 121 G AF-Area Mode (Mod zonă AF)................................................................................................................................... 122 I Autofocus Mode (Mod focalizare automată)................................................................................................... 125 J Flash Exp. Comp. (Comp. exp. bliţ) ......................................................................................................................... 125 M Noise Reduction (Reducere zgomot).................................................................................................................. 126 Q Distortion Control (Control distorsiune) ............................................................................................................. 126 Funcţii care nu pot fi aplicate simultan......................................................................................................................... 127 Opţiuni redare: Meniul redare..............................................................................................................................129 Afişarea meniului redare ........................................................................................................................................................ 129 b Slide Show (Diapozitive)............................................................................................................................................... 131 c Delete (Ştergere)................................................................................................................................................................. 132 d Protect (Protejare) ........................................................................................................................................................... 132 f Rotate Image (Rotire imagine).................................................................................................................................. 133 i Hide Image (Ascunde imaginea)............................................................................................................................. 133 h Copy (Copiere).................................................................................................................................................................... 134 Setarea de bază a aparatului foto: Meniul setare ..........................................................................................135 Afişarea meniului setare......................................................................................................................................................... 136 c Welcome Screen (Ecran de întâmpinare)........................................................................................................... 137 d Date (Dată) ............................................................................................................................................................................ 138 e Monitor Settings (Setări monitor).......................................................................................................................... 141 f Date Imprint (Imprimare dată).................................................................................................................................. 142 g Vibration Reduction (Reducere vibraţie) ........................................................................................................... 143 U Motion Detection (Detecţie mişcare) ................................................................................................................... 144 h AF Assist (Asistenţă AF)................................................................................................................................................. 145 u Digital Zoom (Zoom digital) ...................................................................................................................................... 145 i Sound Settings (Setări sunet).................................................................................................................................... 146 k Auto Off (Oprire automată)......................................................................................................................................... 146 l/m Format Memory/Format Card (Formatare memorie/Formatare card).................................... 147 n Language (Limbă).............................................................................................................................................................. 148 o Video Mode (Mod video).............................................................................................................................................. 148 d Blink warning (Avertizare clipire)............................................................................................................................. 149 p Reset All (Reiniţializare totală).................................................................................................................................... 151 P Reset file numbering (Reiniţializează numerotare fişiere)........................................................................ 154 r Firmware Version (Versiune firmware)................................................................................................................. 154

ix


Cuprins Note tehnice ............................................................................................................................................................ 155 Accesorii opţionale...................................................................................................................................................155 Carduri de memorie aprobate............................................................................................................................................ 155 Numele fişierelor şi dosarelor...............................................................................................................................156 Întreţinerea aparatului foto...................................................................................................................................158 Curăţarea.......................................................................................................................................................................................... 160 Depozitarea.................................................................................................................................................................................... 161 Mesaje de eroare.......................................................................................................................................................162 Localizarea defecţiunilor ........................................................................................................................................166 Specificaţii....................................................................................................................................................................172 Standarde acceptate ................................................................................................................................................................ 175 Index..............................................................................................................................................................................176

x


Introducere

Despre acest manual

Introducere

Vă mulţumim pentru achiziţionarea unui aparat foto digital Nikon COOLPIX P90. Acest manual a fost redactat pentru a vă ajuta să vă bucuraţi de fotografiile efectuate cu aparatul dumneavoastră foto digital Nikon. Citiţi acest manual cu atenţie înainte de utilizare şi păstraţi-l într-un loc unde toţi care utilizează produsul să îl poată citi. Simboluri şi convenţii Pentru a uşura identificarea informaţiilor de care aveţi nevoie, sunt utilizate următoarele simboluri şi convenţii:

B

Această pictogramă marchează avertismente, informaţii care trebuie citite înainte de utilizare pentru a preveni deteriorările la aparatul foto.

D

Această pictogramă marchează sugestiile, informaţii suplimentare care se pot dovedi de ajutor când utilizaţi aparatul foto.

C

Această pictogramă atrage atenţia asupra informaţiilor care ar trebui citite înainte de utilizarea aparatului foto.

A

Această pictogramă indică faptul că sunt disponibile mai multe informaţii. în alte porţiuni ale acestui manual sau în Ghid start rapid.

Notaţii • Un card de memorie Secure Digital (SD) este numit în continuare ca un „card de memorie”. • Setarea la momentul achiziţiei este numită în continuare „setare implicită”. • Numele elementelor meniului afişat pe monitorul aparatului foto şi numele butoanelor sau mesajelor afişate pe monitorul computerului sunt indicate cu caractere aldine. Mostre ecran În acest manual, imaginile sunt omise uneori din mostrele de afişaj al monitorului sau vizorului electronic, astfel încât indicatorii monitorului să fie prezentaţi mai clar. Ilustraţii şi afişajul ecranului Ilustraţiile şi afişajele text prezentate în acest manual pot diferi de afişajele reale.

C

Carduri de memorie

Fotografiile efectuate cu acest aparat foto pot fi stocate în memoria internă a aparatului sau în cardurile de memorie detaşabile. Dacă se introduce un card de memorie, toate fotografiile noi vor fi stocate pe cardul de memorie, iar operaţiile de ştergere, redare şi formatare se vor aplica doar pentru fotografiile de pe cardul de memorie. Cardul de memorie trebuie scos înainte de formatarea memoriei interne sau de utilizarea acesteia pentru a stoca, şterge sau vizualiza fotografii.

1


Informaţii şi precauţii Învăţare continuă

Introducere

În cadrul angajamentului „Învăţare continuă” al Nikon pentru asistenţă şi educaţie privind produsele, pe următoarele sit-uri sunt disponibile informaţii actualizate permanent: • Pentru utilizatorii din S.U.A.: http://www.nikonusa.com/ • Pentru utilizatorii din Europa şi Africa: http://www.europe-nikon.com/support/ • Pentru utilizatorii din Asia, Oceania şi Orientul Mijlociu: http://www.nikon-asia.com/ Vizitaţi aceste sit-uri pentru a vă păstra la curent cu cele mai noi informaţii despre produse, sugestii, răspunsuri la întrebări frecvente (FAQ) şi sfaturi generale privind prelucrarea imaginilor digitale şi a fotografiilor. Puteţi beneficia de informaţii suplimentare de la reprezentanţa locală Nikon. Consultaţi URL de mai jos pentru informaţiile de contact: http://imaging.nikon.com/

Utilizaţi doar accesorii electronice marca Nikon Aparatele foto Nikon COOLPIX sunt concepute la cele mai înalte standarde şi includ circuite electronice complexe. Doar accesoriile electronice marca Nikon (inclusiv încărcătoarele pentru acumulatoare, acumulatoarele şi adaptoarele CA) certificate de Nikon special pentru utilizarea cu acest aparat foto Nikon sunt create şi testate pentru utilizarea în limitele cerinţelor de funcţionare şi privind siguranţa ale acestui sistem de circuite electronice. UTILIZAREA ALTOR ACCESORII ELECTRONICE DECÂT NIKON POT DETERIORA APARATUL FOTO ŞI POT ANULA GARANŢIA NIKON. Utilizarea acumulatorilor Li-ion de altă marcă şi fără sigiliul holografic Nikon poate împiedica funcţionarea normală a aparatului foto sau poate cauza supraîncălzirea, aprinderea, perforarea acumulatorilor, precum şi apariţia scurgerilor de lichid din aceştia. Pentru mai multe informaţii despre accesoriile marca Nikon, contactaţi un dealer local autorizat Nikon. Sigiliu holografic: Identifică acest acest dispozitiv ca un produs autentic Nikon.

Înainte de efectuarea fotografiilor importante Înainte de efectuarea fotografiilor cu ocazia unor evenimente importante (precum nunţi sau înainte de a merge cu aparatul foto într-o călătorie) efectuaţi o fotografie test pentru a vă asigura că aparatul foto funcţionează normal. Nikon nu va fi responsabil pentru deteriorările sau pierderea de profituri care pot rezulta ca urmare a funcţionării defectuoase a produsului.

Despre manuale • Nicio parte a manualelor incluse furnizate împreună cu acest produs nu poate fi reprodusă, transmisă, transcrisă, stocată pe un mediu portabil şi nu poate fi tradusă în nicio limbă, sub nicio formă, cu niciun mijloc fără permisiunea prealabilă scrisă Nikon. • Nikon îşi rezervă drepturile de a modifica specificaţiile sau echipamentele hardware şi software-ul descrise în aceste manuale oricând şi fără notificare prealabilă. • Nikon nu va fi responsabil pentru deteriorările rezultate din utilizarea acestui produs. • Am depus toate eforturile pentru a ne asigura că informaţiile cuprinse în aceste manuale sunt corecte şi complete şi am aprecia dacă aţi raporta orice erori sau omisiuni reprezentanţei Nikon din zona dumneavoastră (adresa oferită separat).

2


Informaţii şi precauţii

Notă cu privire la interzicerea copierii sau reproducerii Reţineţi că simpla posesie a materialului care a fost copiat sau reprodus digital cu ajutorul unui scaner, aparat digital foto sau a altui dispozitiv poate fi pedepsită prin lege. Introducere

• Elemente interzise prin lege spre a fi copiate sau reproduse Nu copiaţi şi nu reproduceţi bancnote, monede, titluri, bonduri guvernamentale sau bonduri guvernamentale locale chiar dacă astfel de copii sau reproduceri sunt ştampilate ca fiind „Mostre”. Copierea sau reproducerea bancnotelor, monedelor sau titlurilor care circulă într-o ţară străină este interzisă. Fără permisiunea prealabilă a guvernului, copierea sau reproducerea de mărci poştale sau cărţi poştale neutilizate emise de guvern este interzisă. Copierea sau reproducerea de timbre emise de guvern şi de documente aprobate prin lege este interzisă. • Atenţionări privind anumite copii sau reproduceri Guvernul a emis atenţionări privind copiile sau reproducerile de titluri emise de companii private (acţiuni, facturi, cecuri, bonuri valori, etc.), bonurile de schimb sau cupoanele, cu excepţia unui număr minim de copii necesare vor fi oferite de o companie în scop comercial. De asemenea, nu copiaţi şi nu reproduceţi paşapoarte emise de guvern, licenţe emise de agenţii publice şi grupuri private, carduri de identificare şi tichete, precum permise şi bonuri de masă. • Respectarea notelor privind copyright-ul Copierea sau reproducerea de creaţii protejate de copyright precum cărţile, muzica, picturile, gravuri în lemn, hărţi, desene, filme şi fotografii este reglementată de legile naţionale şi internaţionale privind copyright-ul. Nu utilizaţi acest produs în scopul efectuării de copii ilegale sau pentru a încălca legile copyright-ului.

Casarea dispozitivelor de stocare a datelor Reţineţi că ştergerea de imagini sau formatarea dispozitivelor de stocare a datelor precum cardurile de memorie sau memoria încorporată a aparatului foto nu şterge complet datele originale ale imaginii. Fişierele şterse pot fi uneori recuperate din dispozitivele de stocare casate utilizând software disponibil în comerţ, ceea ce poate duce la utilizarea rău intenţionată a datelor personale conţinute de imagini. Asigurarea confidenţialităţii unor astfel de date intră în responsabilitatea utilizatorului. Înainte de a casa un dispozitiv de stocare a datelor sau de a transfera proprietatea unei alte persoane, ştergeţi toate datele utilizând un software pentru ştergere disponibil în comerţ sau formataţi dispozitivul şi umpleţi-l complet cu imagini care nu conţin informaţii private (de exemplu fotografii cu cer liber). De asemenea, asiguraţi-vă că aţi înlocuit imaginile selectate pentru ecranul de întâmpinare (A137). Aveţi grijă să evitaţi rănirea sau deteriorarea de bunuri când distrugeţi fizic dispozitivele de stocare date.

3


Componentele aparatului foto Corpul aparatului foto Bliţ încorporat ridicat Introducere

3 1

2

6 7

4

5

8

9

4

10 11 12

1

Comutator alimentare/Indicator luminos aparat pornit.....................................................19, 146

2

Selector moduri.........................................................10

3

Microfon încorporat................................80, 81, 87

4

Bliţ încorporat ........................................................7, 32

5

Buton m (Ridicare bliţ) .....................................7, 33

6

Buclă pentru curea aparat foto (în două locuri) ..............................................................7

7

Capac conector..........................................92, 94, 98

8

Conector cablu...........................................92, 94, 98

9

Capac conector de alimentare......................155

13 10 Buton declanşare ......................................................28 Control zoom...............................................................27 f : Larg...............................................................27 g : Tele................................................................27 11 h: Redare miniaturi ...................................71 i : Zoom redare ...........................................73 j : Ajutor...........................................................14 12

Indicator luminos autodeclanşator................35 Dispozitiv iluminare asistenţă AF.................145

13 Obiectiv.............................................................160, 172


Componentele aparatului foto

3

4

Introducere

1 2

5

13

6

7

8

9

10 11 12

14 15

16 17 18

1

Buton x (monitor)...............................................14

10 Selector multiplu.......................................................12

2

Control ajustare dioptrii........................................14

11 Buton l (ştergere)..................30, 31, 80, 86, 90

3

Vizor electronic...........................................................14

12 Buton k (aplică selecţia)....................................12

4

Buton s (afişaj).................................................15

13 Montură trepied

5

Selector de comandă.............................................11

6

Difuzor .............................................................80, 86, 89

7

Monitor ..............................................................8, 15, 25

8

Buton c (redare)....................................................30

16 Fantă card memorie................................................22

9

Buton d...................13, 40, 82, 106, 129, 136

17 Zăvor acumulator .............................................18, 19

14

Capac cameră acumulator/ fantă card memorie.........................................18, 22

15 Zăvor capac..........................................................18, 22

18 Cameră acumulator.................................................18

5


Componentele aparatului foto

Schimbarea unghiului monitorului Introducere

Unghiul monitorului poate fi coborât la 45° sau ridicat la 90°. Această reglare este avantajoasă când se realizează fotografii cu aparatul foto ţinut în poziţii înalte sau joase.

B 6

Note despre monitor

• Nu apăsaţi prea tare când schimbaţi unghiul monitorului. • Monitorul nu poate fi deplasat orizontal. • Readuceţi monitorul în poziţia iniţială când îl utilizaţi în situaţii normale.


Componentele aparatului foto

Ridicarea şi coborârea bliţului încorporat Introducere

Apăsaţi butonul m (ridicare bliţ) pentru a ridica bliţul încorporat. • Atunci când nu utilizaţi bliţul încorporat, apăsaţi-l uşor până când se închide cu un declic.

Prinderea curelei aparatului foto şi ataşarea capacului obiectivului Ataşaţi capacul obiectivului la curea şi prindeţi apoi cureaua de aparatul foto (în două locuri).

B

Capac obiectiv

• Scoateţi capacul obiectivului înainte să fotografiaţi. • Atunci când nu fotografiaţi, de exemplu dacă aparatul foto este oprit sau atunci când transportaţi aparatul foto, fixaţi capacul obiectivului pe aparat pentru a proteja obiectivul.

7


Componentele aparatului foto

Monitorul Introducere

Următoarele indicatoare pot apărea pe monitor în timpul efectuării fotografiilor şi redării (afişajul real variază în funcţie de setările curente ale aparatului foto). Consultaţi pagina 15 pentru detalii referitoare la schimbarea afişajului pe monitor.

Fotografiere 34 33 32 31 30 29 24

2

4 1

5 6

3

7

8 9

35

10 12 13 14

11 28 27 26 25

15 1/125 F2.8

22

20 19

23 21

16

999

a 999 9999

17

b 1m00s 1m00s

18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8

Mod fotografiere* ......................................................24, 40, 52, 56, 60, 81 Mod focalizare............................................................ 36 Indicator zoom .......................................................... 27 Indicator focalizare.................................................. 28 Indicator AE/AF-L..................................................... 51 Indicator bliţ................................................................ 34 Mod bliţ.......................................................................... 32 Pictograma detecţie mişcare......................... 144 Indicator încărcare acumulator ....................... 24 Pictograma reducere vibraţie (imagini statice)...............................................25, 143 Pictograma VR electronic (filme) .................... 84 Control distorsiune............................................... 126 Active D-Lighting (D-Lighting activ)............ 70 Zonă focus..........................................................28, 122 Zonă focus (Prioritate faţă) .............................. 122 Indicator „Dată nesetată”.................................. 162 Indicator fus orar.................................................... 138 Imprimare dată....................................................... 142 Dimensiune imagine........................................... 108 Opţiuni film.................................................................. 82

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

(a) Număr de expuneri rămase (imagini statice)..................................................24 (b) Lungime film........................................................81 Indicator memorie internă .................................25 Diafragmă......................................................................61 Calitate imagine ..................................................... 107 Viteză declanşare......................................................61 Afişaj expunere ..........................................................65 Sensibilitate ISO.............................................. 34, 116 Valoare compensare expunere........................39 Compensare expunere bliţ.............................. 125 Reducere zgomot ................................................. 126 Alb-negru + color.................................................. 113 Optimizare imagine............................................. 111 Mod balans alb ....................................................... 114 Indicator autodeclanşator...................................35 Cronometru zâmbet...............................................54 Ochi deschişi...............................................................55 Bracketing.................................................................. 121 Mod declanşare continuă........................ 58, 118 Mod viteză mare.......................................................58 Cache prefotografiere.................................... 58, 59

* Diferă în funcţie de modul de fotografiere curent. Pentru detalii, consultaţi secţiunile pentru fiecare mod.


Componentele aparatului foto

Introducere

Redare 1 17 16 15

18

2 3

4

5

15/05/2009 12:00 9999.JPG

6 7

14 13 999/ 999

9 10 11 12

8 999/ 999 9999/9999

a

1m00s 1m00s

b

1

Data înregistrării........................................................20

10 Ghid înregistrare notă vocală............................80

2

Timp de înregistrare................................................20

11 Ghid redare notă vocală.......................................80

3

Pictograma protejare ..........................................132

12 Indicator redare film................................................86

4

Indicator volum .................................................80, 86

13 Pictograma ordine imprimare .......................103

5

Indicator încărcare acumulator........................24

14 Imagine mică.......................................................77, 78

6

Calitate imagine*....................................................107

15 Indicator margine neagră....................................79

7

Dimensiune imagine* .........................................108 Opţiuni film* ................................................................82

16 Pictograma D-Lighting..........................................76

8

(a) Număr cadru curent / număr total de cadre .........................................................................30 (b) Lungime film........................................................86

9

Indicator memorie internă .................................30

17 Pictograma retuşare rapidă ................................75 18 Număr şi tip fişier...................................................156

* Diferă în funcţie de opţiunea selectată.

9


Operaţiuni de bază Selectorul de moduri Introducere

Aliniaţi pictograma modului cu semnul din dreptul selectorului de moduri.

A Automat (A24)

A, B, C, D (A60)

Alegeţi acest mod simplu, un mod „vizează şi declanşează” automat, potrivit pentru utilizatorii începători ai aparatelor foto digitale.

Alegeţi aceste moduri pentru a obţine un control mai bun asupra vitezei de declanşare şi a diafragmei. E, F User setting (Setare utilizator) (A67)

d Continuu sport (A56) Fotografierea continuă este realizată la viteză ridicată, când butonul de declanşare este apăsat complet.

Salvaţi setările făcute în modurile de fotografiere A, B, C şi D. După salvarea setărilor, puteţi fotografia cu setările utilizate mai frecvent prin simpla comutare la acest mod.

D Film (A81) y Scenă (A40) Alegeţi acest mod pentru reglarea automată a setărilor pentru a se potrivi tipului de subiect selectat sau utilizaţi opţiunea de înregistrare voce pentru a înregistra doar sunete.

10

Alegeţi acest mod pentru a face filme. x Selector automat scene (A52) Prin simpla încadrare a unei imagini, aparatul foto selectează automat modul scenă optim pentru o fotografiere mai simplă.


Operaţiuni de bază

Selectorul de comandă Introducere

Puteţi roti selectorul de comandă pentru a selecta elementele dintr-un ecran de meniu sau pentru a alege şi a configura oricare dintre funcţiile următoare.

Pentru fotografiere Mod Modul auto programat (selector moduri setat la A) Prioritate declanşare automată (selector moduri setat la B) Auto prioritate diafragmă (selector moduri setat la C)

Utilizaţi

Manual (selector moduri setat la D)

Descriere

A

Schimbaţi programul flexibil

62

Reglaţi viteza de declanşare

63

Reglaţi diafragma

64

Reglaţi viteza de declanşare sau diafragma (apăsaţi selectorul multiplu K pentru a selecta o opţiune diferită)

65

Descriere

A

Pentru redare Mod Redare cadru întreg sau redare miniaturi

Utilizaţi

Alegeţi o fotografie

30, 71

Afişaj calendar

Alegeţi o dată

72

Zoom redare

Schimbaţi factorul de mărire

73

Redare film/audio

Avansaţi/Derulaţi

86, 90

11


Operaţiuni de bază

Selectorul multiplu Introducere

În această secţiune sunt descrise utilizările standard ale selectorului multiplu pentru selectarea modurilor, a opţiunilor de meniu şi pentru aplicarea selecţiilor.

Pentru fotografiere Afişaţi meniul m (mod bliţ) (A32) sau alegeţi opţiunea de mai sus Afişaţi ghidul o (compensare expunere) (A39) Afişaţi meniul n (autodeclanşator/ cronometru zâmbet) (A35, 54)

Flash mode

Aplicaţi selecţia Afişaţi meniul D (mod focalizare) (A36) sau alegeţi opţiunea de mai jos

Pentru redare 15/05/2009 15:30 0004.JPG

Alegeţi fotografia anterioară

4

4

Alegeţi fotografia următoare

Pentru ecranul meniu Alegeţi opţiunea de mai sus Afişaţi meniul secundar sau aplicaţi selecţia Readuceţi afişajul la ecranul anterior

Alegeţi opţiunea de mai jos

C

Shooting menu Image quality Image size Optimize image White balance ISO sensitivity Metering

Aplicaţi selecţia sau afişaţi meniul secundar

Notă privind selectorul multiplu

În acest manual, apăsările selectorului multiplu în sus, jos, stânga şi dreapta pot fi indicate prin H, I, J şi K.

12


Operaţiuni de bază

Butonul d Introducere

Apăsaţi butonul d pentru a afişa meniul şi pentru a selecta opţiunile pentru elementele de meniu. • Folosiţi selectorul multiplu pentru a naviga prin meniuri (A12). • Elementele de meniu pot fi alese şi prin rotirea selectorului de comandă. • Alegeţi filele din stânga pentru a afişa opţiunile pentru fiecare element de meniu. • Pentru a ieşi din meniu, apăsaţi din nou butonul d. Afişat când meniul conţine două sau mai multe pagini • Fila superioară: Afişaţi meniurile pentru modul Shooting menu selectat cu selectorul de moduri Image quality • Fila din mijloc: Image size Afişaţi meniul redare Optimize image White balance • Fila inferioară: ISO sensitivity Afişaţi meniul setare Metering Afişat când există opţiuni de meniu care urmează Opţiunea selectată Afişat când există opţiuni de meniu anterioare

Shooting menu Continuous Auto bracketing AF area mode Autofocus mode Flash exp. comp. Noise reduction

Apăsaţi butonul k sau selectorul multiplu K pentru a trece la următorul set de opţiuni.

Auto bracketing ±0.3 ±0.7 ±1.0 Off

Apăsaţi butonul k sau selectorul multiplu K pentru a aplica selecţia.

Comutarea între file Shooting menu Image quality Image size Optimize image White balance ISO sensitivity Metering

Apăsaţi selectorul multiplu J pentru a evidenţia fila.

Shooting menu Image quality Image size Optimize image White balance ISO sensitivity Metering

Apăsaţi selectorul multiplu HI pentru a alege altă fila şi apăsaţi butonul k sau butonul K.

Set up Welcome screen Date Monitor settings Date imprint Vibration reduction Motion detection

Se afişează meniul ales.

13


Operaţiuni de bază

Afişajele de ajutor Introducere

Rotiţi controlul zoomului în dreptul g (j) când M este afişat în partea de jos a ecranului meniu pentru a vizualiza o descriere a opţiunii de meniu selectată curent. Pentru a reveni la meniul iniţial, rotiţi din nou controlul zoomului în dreptul g (j). White balance For accurate color reproduction, choose a setting that matches the light source.

Back

Butonul x (monitor) Apăsaţi butonul x (monitor) pentru a comuta între monitor şi vizorul electronic. Comutaţi la monitor sau la vizorul electronic în funcţie de condiţiile de fotografiere. De exemplu, utilizaţi vizorul electronic în locuri luminoase, unde monitorul se distinge cu dificultate. Vizor electronic

Monitor

1/125

F2.8

16

1/125

1/125

B

F2.8

16

Ajustarea dioptriei vizorului electronic

Atunci când dioptria pentru vizorul electronic nu focalizează corespunzător şi afişajul se distinge cu dificultate, ajustaţi dioptria cu ajutorul controlului pentru ajustarea dioptriei. În timp ce priviţi prin vizor, rotiţi controlul pentru ajustarea dioptriei până când afişajul se poate vedea clar. Asiguraţi-vă că nu vă zgâriaţi ochiul cu degetele sau unghiile atunci când rotiţi controlul pentru ajustarea dioptriei.

14

F2.8

Control ajustare dioptrii

16


Operaţiuni de bază

Butonul s (afişaj) Introducere

Pentru a comuta între informaţiile afişate pe monitor în timpul fotografierii şi al redării, apăsaţi butonul s.

Pentru fotografiere

1/125

16

F2.8

1/125

16

F2.8

Afişaţi informaţiile

Reţele de încadrare1

Afişaţi fotografia şi datele referitoare la fotografiere.

Afişaţi un ghidaj dreptunghiular pentru încadrare.

Informaţii ascunse Afişaţi doar fotografia.

Pentru redare

15/05/2009 15:30 0004.JPG

100NIKON 0004.JPG P 1/125 F2.8 ISO 4

4

Afişaţi informaţiile despre fotografie Afişaţi fotografia realizată şi informaţiile despre fotografie.

4

+1.0 64 4

Afişaţi datele referitoare la fotografiere (cu excepţia filmelor) Afişaţi evidenţierea2, histograma3 şi datele referitoare la fotografiere4.

Informaţii ascunse Afişaţi doar fotografia realizată.

1 Disponibile doar când selectorul de moduri este setat la A, B, C, D, E sau F. 2 Cele mai luminoase porţiuni ale imaginii (porţiunile evidenţiate) vor clipi. Utilizaţi evidenţierile ca ghid când setaţi expunerea. 3 Un grafic ce prezintă distribuirea tonurilor de culoare. Axa orizontală corespunde luminozităţii pixelilor, cu tonurile întunecate spre stânga şi tonurile luminoase spre dreapta. Axa verticală arată numărul de pixeli. 4 Datele referitoare la fotografiere includ numele dosarului, denumirea fişierului, modul de fotografiere utilizat (A, B, C sau D), viteza de declanşare, diafragma, compensarea expunerii, sensibilitatea ISO şi numărul fişierului curent/numărul total de expuneri. A se afişează când este ales modul de fotografiere A, y, x, d sau A.

15


Primii paşi

Încărcarea acumulatorului Încărcaţi acumulatorul Li-ion EN-EL5 (livrat) utilizând încărcătorul de acumulator MH-61 (livrat).

1

Conectaţi cablul de alimentare în ordinea 1-2. • Indicatorul luminos CHARGE (ÎNCĂRCARE) se va aprinde.

Primii paşi

2

Introduceţi acumulatorul în încărcător glisând acumulatorul înainte 1 şi apăsaţi în jos până când se blochează la locul său 2. • Indicatorul luminos CHARGE începe să clipească în momentul în care începe încărcarea. • Încărcarea este încheiată când indicatorul luminos nu mai clipeşte. • Un acumulator complet consumat se încarcă în aproximativ două ore. Următorul grafic explică starea indicatorului luminos CHARGE. Indicatorul luminos CHARGE

16

Descriere

Clipeşte

Acumulatorul se încarcă.

Aprins

Acumulatorul este complet încărcat.

Pâlpâie

• Acumulatorul nu este introdus corect. Scoateţi acumulatorul şi introduceţi-l din nou în încărcătorul acumulatorului, astfel încât să fie aşezat orizontal. • Temperatura nu este potrivită pentru utilizare. Pentru a încărca acumulatorul, utilizaţi încărcătorul într-o încăpere cu temperatura cuprinsă în intervalul de 5 până la 35 °C. • Acumulatorul este defect. Scoateţi imediat acumulatorul şi opriţi încărcarea acestuia. Aduceţi acumulatorul şi încărcătorul la un reprezentant de service autorizat Nikon pentru investigaţii.


Încărcarea acumulatorului

Scoateţi acumulatorul şi decuplaţi încărcătorul.

B

Note privind încărcătorul acumulatorului

Primii paşi

3

• Încărcătorul acumulatorului livrat trebuie să fie utilizat doar cu un acumulator Li-ion EN-EL5. Nu utilizaţi împreună cu acumulatori incompatibili. • Înainte de a utiliza încărcătorul acumulatorului, citiţi cu atenţie şi respectaţi avertizările şi precauţiile din „Pentru siguranţa dumneavoastră” (Aii).

B

Note privind acumulatorul

• Înainte de a utiliza acumulatorul, citiţi cu atenţie şi respectaţi avertizările şi precauţiile din „Pentru siguranţa dumneavoastră” (Aii) • Înainte de a utiliza acumulatorul, citiţi cu atenţie şi respectaţi avertizările pentru „Acumulator” (A159) din secţiunea „Întreţinerea aparatului foto”. • Dacă acumulatorul nu va fi folosit pentru o perioadă mai lungă de timp, încărcaţi-l cel puţin o dată la fiecare şase luni şi utilizaţi-l până la golire înainte de a-l scoate pentru depozitare.

C

Notă referitoare la sursa de alimentare CA

Pentru a alimenta aparatul foto continuu pentru perioade extinse de timp, utilizaţi un Adaptor CA EH-62A (disponibil separat de la Nikon) (A155). Nu utilizaţi, în nicio circumstanţă, o altă marcă sau un alt model de adaptor CA. Nerespectarea acestei precauţii poate duce la supraîncălzirea sau deteriorarea aparatului foto.

17


Introducerea acumulatorului Introduceţi în aparatul foto un acumulator Li-ion EN-EL5 (livrat). • Încărcaţi acumulatorul înainte de prima utilizare sau când acumulatorul este la un nivel scăzut (A16).

Deschideţi capacul camerei acumulatorului/ fantei cardului de memorie.

2

Introduceţi acumulatorul.

Primii paşi

1

• Confirmaţi orientarea corectă a bornelor pozitivă (+) şi negativă (–), aşa cum este prezentat pe eticheta de la intrarea în camera acumulatorului şi introduceţi acumulatorul. • Utilizaţi acumulatorul pentru a împinge zăvorul portocaliu al acumulatorului în direcţia indicată de săgeată 1 şi introduceţi complet acumulatorul 2. Când acumulatorul este introdus până la capăt, zăvorul acumulatorului îl va bloca în poziţia respectivă.

B

Introducerea corectă a acumulatorului

Introducerea acumulatorului cu cealaltă parte sau invers poate deteriora aparatul foto. Verificaţi pentru a confirma că acumulatorul este orientat corect.

3

Închideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie. • Închideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie 1 şi deplasaţi zăvorul capacului în poziţia Z 2.

18


Introducerea acumulatorului

Scoaterea acumulatorului

Primii paşi

Opriţi aparatul foto şi asiguraţi-vă că indicatorul luminos aparat pornit şi monitorul sunt oprite înainte de a deschide capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie. Pentru a scoate acumulatorul, deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie şi glisaţi zăvorul portocaliu al acumulatorului în direcţia indicată 1. Acumulatorul poate fi apoi îndepărtat cu mâna 2. • Reţineţi că acumulatorul poate deveni fierbinte în timpul utilizării; atenţie la scoaterea acumulatorului.

Pornirea şi oprirea aparatului foto Scoateţi capacul obiectivului înainte de a porni aparatul foto. Apăsaţi comutatorul de alimentare pentru a porni aparatul foto. Indicatorul luminos aparat pornit (verde) se va aprinde pentru o perioadă scurtă de timp, iar monitorul va porni. Dacă apăsaţi comutatorul de alimentare în timp ce indicatorul luminos aparat pornit (verde) sau monitorul sunt aprinse, aparatul foto se va opri. • Dacă aparatul foto este oprit, ţinerea apăsată a butonul c va porni aparatul foto în modul redare (A30). • Dacă se afişează Lens error (Eroare obiectiv), verificaţi dacă a fost îndepărtat capacul obiectivului şi porniţi din nou aparatul foto.

D

Oprirea automată a alimentării în modul de fotografiere (Modul de veghe)

Dacă timp de aproximativ un minut (setare implicită) nu va fi efectuată nicio operaţiune, monitorul se va opri automat, iar aparatul foto va intra în modul de veghe. Aparatul foto se va opri în mod automat dacă timp de alte trei minute nu este efectuată nicio operaţiune (funcţia de oprire automată). Când monitorul este stins în modul de veghe, apăsaţi comutatorul de alimentare sau butonul de declanşare pentru a-l activa din nou. • Durata de timp înainte ca aparatul să intre în modul de veghe poate fi modificată de la opţiunea Auto off (Oprire automată) (A146) din meniul de setare (A135).

19


Setarea limbii, datei şi orei afişajului Când aparatul foto este pornit pentru prima oară, se afişează un dialog de selecţie a limbii.

1

Apăsaţi comutatorul de alimentare pentru a porni aparatul foto.

Primii paşi

• Indicatorul luminos aparat pornit (verde) se va aprinde pentru o perioadă scurtă de timp, iar monitorul va porni. • Scoateţi capacul obiectivului.

2

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege limba dorită şi apăsaţi butonul k. • Pentru informaţii privind utilizarea selectorului multiplu, consultaţi „Selectorul multiplu” (A12)

3

Alegeţi Yes (Da) şi apăsaţi butonul k. • Dacă este selectat No (Nu), data şi ora nu vor fi setate.

Date Set time and date?

No Yes

4

Apăsaţi selectorul multiplu J sau K pentru a selecta fusul orar local (A140) şi apăsaţi butonul k.

London Casablanca

Back

D

Timpul de economisire lumină zi

Dacă timpul de economisire lumină zi este în vigoare, apăsaţi selectorul multiplu H în ecranul de selecţie a fusului orar afişat la pasul 4 pentru a porni opţiunea timp economisire lumină zi. Dacă opţiunea timp economisire lumină zi este activată, în partea de sus a monitorului este afişat W. Pentru a opri opţiunea timp economisire lumină zi, apăsaţi I.

London Casablanca

Back

20


Setarea limbii, datei şi orei afişajului

5

Editaţi data.

Date

6

Alegeţi ordinea în care sunt afişate ziua, luna şi anul.

D

M

Y

01

01

2009

00

00 Edit

Date D

M

Y

15

05

2009

15

Primii paşi

• Apăsaţi H sau I pentru a edita elementul evidenţiat. • Apăsaţi K pentru a muta evidenţierea în următoarea ordine. D (zi) ➝ M (lună) ➝ Y (an) ➝ oră ➝ minut ➝ DMY (ordinea în care sunt afişate ziua, luna şi anul) • Apăsaţi J pentru a reveni la poziţia anterioară a cursorului.

10 Edit

7

Verificaţi să fie îndepărtat capacul obiectivului şi apăsaţi butonul k. • Setările sunt aplicate şi afişajul monitorului revine la modul fotografiere. • În acest moment, obiectivul se va extinde.

D

Modificarea datei şi orei

• Selectaţi Date (Dată) din Date (Dată) (A138) în meniul de setare (A135) pentru a modifica data şi ora curente şi urmaţi procedura descrisă la pasul 5 de mai sus. • Selectaţi Time zone (Fus orar) din Date (Dată) în meniul de setare pentru a modifica fusul orar şi setările pentru timp economisire lumină zi (A138).

21


Introducerea cardurilor de memorie Fişierele de imagine, sunet şi film sunt stocate în memoria internă a aparatului (aprox. 47 MB) sau pe cardurile de memorie detaşabile (disponibile separat) (A155). Dacă se introduce un card de memorie în aparatul foto, datele sunt stocate automat pe acesta, iar datele înregistrate pot fi redate, şterse sau transferate. Scoateţi cardul de memorie pentru a stoca date în memoria internă sau pentru a reda, şterge ori transfera date din memoria internă. Primii paşi

1

Asiguraţi-vă că indicatorul luminos aparat pornit şi monitorul sunt stinse şi deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie. • Asiguraţi-vă că aţi oprit aparatul foto înainte de a deschide capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie.

2

Introduceţi cardul de memorie. • Glisaţi cardul de memorie corect, ca în imaginea din dreapta, până când se blochează cu un clic. • Închideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie după introducerea cardului de memorie.

B

Introducerea corectă a cardului de memorie

Introducerea cardului de memorie cu cealaltă parte sau invers poate deteriora aparatul foto sau cardul de memorie. Verificaţi pentru a confirma orientarea corectă a cardului de memorie.

Scoaterea cardurilor de memorie Înainte de a scoate cardurile de memorie, opriţi aparatul foto şi verificaţi dacă indicatorul luminos aparat pornit şi monitorul sunt stinse. Deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie şi apăsaţi uşor cardul în 1 pentru a-l scoate parţial. Cardul poate fi apoi îndepărtat cu mâna 2.

22


Introducerea cardurilor de memorie

B

Formatarea unui card de memorie

B

Comutatorul de protejare la scriere

Cardurile de memorie sunt echipate cu un comutator de protejare la scriere. Când comutatorul este în poziţia „blocare”, datele nu pot fi scrise sau şterse de pe cardul de memorie. În cazul în care comutatorul este în dreptul poziţiei „blocare”, deblocaţi-l glisând comutatorul în poziţia „scriere” pentru a înregistra sau şterge fotografiile sau pentru a formata cardul de memorie.

B

Primii paşi

Dacă mesajul din imaginea din dreapta se afişează în momentul pornirii Card is not formatted. aparatului foto, cardul de memorie trebuie formatat înainte de utilizare. Format card? Reţineţi că formatarea (A147) şterge permanent toate datele de pe cardul de memorie. Asiguraţi-vă că aţi efectuat copii după toate fotografiile No pe care doriţi să le păstraţi înainte de a formata cardul de memorie. Yes Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege Yes (Da) şi apăsaţi butonul k. Când se afişează dialogul de confirmare, alegeţi Format (Formatare) şi apăsaţi butonul k pentru a începe formatarea. • Nu opriţi aparatul foto şi nu deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie până când nu se încheie formatarea. • Prima dată când introduceţi în acest aparat cardurile de memorie utilizate în alte dispozitive, asiguraţi-vă că le formataţi (A147) utilizând acest aparat foto.

Comutator protejare la scriere

Carduri de memorie

• Utilizaţi doar carduri de memorie Secure Digital. • Nu efectuaţi următoarele operaţii în timpul formatării, în timp ce datele sunt scrise pe cardul de memorie sau sunt şterse de pe acesta sau în timpul transferării datelor la un computer. Nerespectarea acestei precauţii poate duce la pierderea datelor sau la deteriorarea aparatului foto sau a cardului de memorie: - Scoaterea cardului de memorie - Scoaterea acumulatorului - Oprirea aparatului foto - Deconectarea adaptorul CA • Nu utilizaţi un computer pentru formatarea cardului de memorie. • Nu demontaţi şi nu modificaţi. • Nu scăpaţi, nu îndoiţi şi nu expuneţi la apă sau la şocuri fizice puternice. • Nu atingeţi terminalele metalice cu degetele sau cu obiecte metalice. • Nu lipiţi etichete sau abţibilduri pe cardul de memorie. • Nu lăsaţi sub acţiunea directă a soarelui, în vehicule închise sau în zone expuse la temperaturi ridicate. • Nu expuneţi la umiditate, praf sau la gaze corozive.

23


Fotografierea şi redarea de bază: Modul automat

Pasul 1 Pornirea aparatului foto şi selectarea modului A (Automat) Această secţiune descrie cum să fotografiaţi în modul A (automat), un mod automat „vizează şi declanşează” recomandat utilizatorilor începători ai aparatelor foto digitale.

Fotografierea şi redarea de bază: Modul automat

1

Rotiţi selectorul de moduri la A.

2

Scoateţi capacul obiectivului şi apăsaţi comutatorul de alimentare. • Alimentarea va porni, iar obiectivul se va extinde. • Indicatorul luminos aparat pornit (verde) se va aprinde pentru o perioadă scurtă de timp, iar monitorul va porni.

3

Verificaţi pe monitor nivelul de încărcare a acumulatorului şi numărul de expuneri rămase.

Indicator încărcare acumulator

Nivel încărcare acumulator Monitor NICIUN INDICATOR B

Descriere Acumulatorul este complet încărcat. Nivelul de încărcare a acumulatorului este scăzut; pregătiţi-vă să încărcaţi sau să înlocuiţi acumulatorul.

1/125

F2.8

16

Număr de expuneri rămase

N Battery exhausted. (Acumulator consumat.)

Nu se poate fotografia. Încărcaţi sau înlocuiţi cu un acumulator complet încărcat.

Numărul de expuneri rămase Numărul de expuneri rămase va fi afişat. Numărul de imagini care pot fi stocate depinde de capacitatea memoriei interne sau a cardului de memorie, de calitatea imaginii şi de dimensiunea imaginii (A109).

24


Pasul 1 Pornirea aparatului foto şi selectarea modului A (Automat)

Indicatoare afişate în modul A (Automat) Modul fotografiere A afişat în modul A (automat).

Pictograma reducere vibraţie Reduce efectele produse de tremurarea aparatului foto.

1/125

F2.8

Diafragma (A61) Indicator memorie internă Imaginile vor fi înregistrate în memoria internă. Când cardul de memorie este introdus, C nu este afişat şi imaginile vor fi înregistrate pe cardul de memorie.

D

16

Calitatea şi dimensiunea imaginii Este afişată combinaţia între dimensiunea imaginii şi calitatea imaginii (compresie). Setările implicite sunt W (Normală) pentru calitatea imaginii şi G (4000 × 3000) pentru dimensiunea imaginii.

Fotografierea şi redarea de bază: Modul automat

Viteza de declanşare (A61)

Notă despre bliţ

Atunci când bliţul încorporat este coborât, setarea pentru bliţ este fixată la dezactivat şi W apare în partea superioară a monitorului. Asiguraţi-vă că ridicaţi bliţul încorporat (A33) în situaţiile în care acesta este necesar, de exemplu în locuri întunecate sau când subiectul este situat pe un fundal iluminat.

D

Funcţiile disponibile în modul A (Automat)

În modul A (automat) se poate utiliza modul focalizare (A36) şi compensarea expunerii (A39) poate fi aplicată, iar fotografiile pot fi făcute folosind modul bliţ (A32) şi autodeclanşatorul (A35). Apăsarea butonului d în modul A (automat) vă permite specificarea setărilor pentru opţiunile Image quality (Calitate imagine) (A107) şi Image size (Dimensiune imagine) (A108) ale meniului fotografiere.

D

Reducerea vibraţiilor

Dacă setarea On (Activat) (setarea implicită) este aleasă pentru Vibration reduction (Reducere vibraţie) (A143), aparatul foto reduce eficient efectele produse de tremurarea aparatului, care apar în mod frecvent când se fotografiază cu zoom sau la viteză de declanşare redusă. Setaţi Vibration reduction (Reducere vibraţie) la Off (Dezactivat) atunci când utilizaţi un trepied pentru stabilizarea aparatului foto în timpul fotografierii.

25


Pasul 2 Încadrarea unei imagini

1

Pregătiţi aparatul foto. • Ţineţi aparatul foto stabil cu ambele mâini. • Aveţi grijă ca degetele, părul, cureaua şi alte obiecte sa fie la distanţă de obiectiv, bliţ, dispozitivul de iluminare asistenţă AF, microfon şi difuzor.

Fotografierea şi redarea de bază: Modul automat

2

Încadraţi imaginea. • Poziţionaţi subiectul principal aproape de centrul monitorului.

1/125

F2.8

16

Utilizarea vizorului electronic Utilizaţi vizorul electronic pentru a încadra imagini când afişajul monitorului se distinge cu dificultate din cauza luminii strălucitoare. Apăsaţi butonul x pentru a comuta la vizorul electronic (A14). Atunci când dioptria vizorului electronic nu focalizează corespunzător, rotiţi controlul pentru ajustarea dioptriei în poziţia în care afişajul se poate vedea clar (A14).

26


Pasul 2 Încadrarea unei imagini

Folosirea zoomului

Depărtare

Apropiere

Rotiţi controlul zoomului pentru a activa zoomul optic. Rotiţi în direcţia g pentru a apropia imaginea subiectului. Sau rotiţi în direcţia f pentru a avea un câmp de vizualizare mai larg. Rotirea completă a controlului zoomului în oricare direcţie va regla rapid zoomul, iar rotirea parţială a controlului va regla zoomul în mod treptat.

Zoom optic Zoom digital

Zoomul digital

Rotirea controlului zoomului în direcţia g, când aparatul a ajuns la nivelul maxim al zoomului optic, va declanşa zoomul digital. Subiectul poate fi mărit până la 4× nivelul maxim al zoomului digital. Când zoomul digital este activat, focalizarea va fi situată pe centrul cadrului, iar zona focus nu va fi afişată.

Zoom optic (până la 24×).

C

Fotografierea şi redarea de bază: Modul automat

Indicatorul de zoom este afişat în partea de sus a monitorului când controlul zoomului este rotit.

Este activat zoomul digital.

Zoomul digital şi interpolarea

Spre deosebire de zoomul optic, zoomul digital utilizează pentru a mări imaginile un proces de procesare a imaginii denumit interpolare, care poate avea ca efect deteriorarea uşoară a calităţii imaginii, în funcţie de dimensiunea selectată a imaginii (A108) şi de mărirea prin zoom digital. Interpolarea se aplică când zoomul trece de poziţia V. Atunci când zoomul este mărit peste poziţia V, interpolarea porneşte şi indicatorul de zoom se face galben, pentru a semnala aplicarea interpolării. Poziţia V se deplasează spre dreapta pe măsură ce dimensiunea imaginii descreşte, permiţând confirmarea poziţiilor de zoom la care este posibilă fotografierea fără interpolare la setarea curentă a dimensiunii imaginii.

Când dimensiunea imaginii este mică • Utilizând Digital zoom (Zoom digital) (A145) din meniul de setare (A135), puteţi limita mărirea aplicată zoomului digital într-un interval care să nu aibă ca efect deteriorarea imaginilor sau puteţi dezactiva zoomul digital.

27


Pasul 3 Focalizarea şi fotografierea

1

Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate.

• Aparatul foto focalizează pe subiectul din zona focus centrală. Când subiectul este focalizat, zona focus va străluci în culoarea verde. Fotografierea şi redarea de bază: Modul automat

1/125

F2.8

• Atunci când este aplicat zoomul digital, zona focus nu este afişată. Atunci când aparatul foto focalizează pe subiectul din centrul cadrului, indicatorul de focalizare (A8) va străluci în culoarea verde. • Focalizarea şi expunerea rămân blocate atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. • Atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate şi aparatul foto nu poate focaliza, zona AF sau indicatorul de focalizare vor clipi în culoarea roşie. Schimbaţi compoziţia şi apăsaţi din nou butonul de declanşare până la jumătate.

2

Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt. • Declanşatorul va fi eliberat, iar fotografia va fi înregistrată pe cardul de memorie sau în memoria internă.

D

Apăsarea butonului de declanşare până la jumătate/până la capăt

Aparatul foto are un buton de declanşare cu două trepte. Pentru a stabili focalizarea şi expunerea, apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate, oprindu-vă când simţiţi rezistenţă. Focalizarea şi expunerea rămân blocate atunci când butonul de declanşare este păstrat în această poziţie. Pentru a declanşa şi a fotografia, apăsaţi butonul de declanşare până la capăt. Nu apăsaţi cu putere butonul de declanşare, deoarece este posibil să provocaţi tremuratul aparatului şi imagini neclare.

Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate pentru a bloca focalizarea şi expunerea.

28

Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a fotografia.


Pasul 3 Focalizarea şi fotografierea

B

În timpul înregistrării

În timp ce imaginile sunt înregistrate, afişajul numărului de expuneri rămase va clipi. Nu deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie în timpul înregistrării imaginilor. Oprirea alimentării sau scoaterea cardului de memorie în aceste condiţii poate duce la pierderea datelor sau la deteriorări ale aparatului foto sau ale cardului de memorie.

B

Focalizarea automată

D

Blocarea focalizării

Utilizaţi blocarea focalizării pentru a focaliza pe subiecţi descentraţi când pentru modul zonă AF este selectat Centru. • Asiguraţi-vă că distanţa dintre aparatul foto şi subiect nu se schimbă. • Atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate, expunerea este blocată.

1/125

F2.8

16

Încadraţi subiectul care urmează să fie focalizat utilizând aparatul foto

D

1/125

Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate.

F2.8

Asiguraţi-vă că zona focus este verde.

1/125

Fotografierea şi redarea de bază: Modul automat

Focalizarea automată poate să nu funcţioneze conform aşteptărilor în următoarele situaţii. În anumite cazuri rare, este posibil ca subiectul să nu fie focalizat, chiar dacă zona focus activă sau indicatorul de focalizare strălucesc în culoarea verde: • Subiectul este foarte întunecat • Obiecte cu luminozităţi foarte diferite sunt prezente în aceeaşi scenă (de ex. soarele este în spatele subiectului şi acesta este puternic umbrit) • Nu există contrast între subiect şi fundal (de ex. când subiectul stă în faţa unui zid alb, purtând o cămaşă albă) • Câteva obiecte sunt la distanţe diferite faţă de aparatul foto (de ex. subiectul este în interiorul unei cuşti) • Subiectul se deplasează rapid În situaţiile menţionate mai sus, încercaţi să apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate pentru a refocaliza de câteva ori sau focalizaţi pe un alt subiect şi utilizaţi funcţia de blocare a focalizării. Când folosiţi blocarea focalizării, asiguraţi-vă că distanţa dintre aparatul foto şi subiectul pe care a fost blocată focalizarea este aceeaşi cu cea faţă de subiectul dorit.

F2.8

Ţineţi apăsat în Apăsaţi continuare butonul de butonul de declanşare până la declanşare jumătate şi până la capăt recompuneţi fotografia. pentru a fotografia.

Dispozitivul de iluminare asistenţă AF

Dacă subiectul este slab luminat, dispozitivul de iluminare asistenţă AF (A145) poate fi aprins prin apăsarea până la jumătate a butonului de declanşare.

29


Pasul 4 Vizualizarea şi ştergerea fotografiilor Vizualizarea fotografiilor (Mod redare) Apăsaţi butonul c.

Fotografierea şi redarea de bază: Modul automat

• Ultima fotografie făcută va fi afişată pe monitor în modul redare cadru întreg. • Apăsaţi selectorul multiplu H, I, J sau K pentru a vizualiza fotografii suplimentare. Continuaţi să ţineţi apăsat butonul pentru a derula rapid fotografiile. De asemenea, fotografiile pot fi alese prin rotirea selectorului de comandă. • Fotografiile pot fi afişate pentru scurt timp la rezoluţie mică în momentul în care sunt citite de pe cardul de memorie sau din memoria internă. • Apăsaţi butonul c sau butonul de declanşare pentru a comuta la modul de fotografiere. • Când este afişat C, sunt redate fotografiile salvate în memoria 15/05/2009 15:30 internă. Când cardul de memorie este introdus, C nu este afişat şi 0004.JPG vor fi redate fotografiile salvate pe cardul de memorie.

4

Indicator memorie internă

Ştergerea fotografiilor

1

Apăsaţi butonul l pentru a şterge imaginea afişată în acel moment pe monitor.

2

Utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege Yes (Da) şi apăsaţi butonul k. • Pentru a ieşi fără a şterge fotografia, alegeţi No (Nu) şi apăsaţi butonul k.

30

4

Erase 1 image? Done

No Yes


Pasul 4 Vizualizarea şi ştergerea fotografiilor

C

Opţiuni disponibile în modul redare

Următoarele opţiuni sunt disponibile în modul redare cadru întreg.

Opţiune Zoom redare Afişare miniaturi/afişare calendar

Utilizare

Descriere

A

g (i)

Măriţi până la 10× vizualizarea imaginii afişate în acel moment pe monitor. Apăsaţi butonul k pentru a reveni la redarea cadru întreg.

73

f (h)

Afişaţi imaginile sub formă de 4, 9 sau 16 miniaturi sau afişaţi calendarul.

71

s

Ascundeţi sau afişaţi pe monitor informaţiile despre fotografiere şi fotografie.

15

Comutare între afişaje

x

Comutaţi între afişajul monitorului şi afişajul vizorului electronic.

14

Înregistrare/redare note vocale

k

Înregistraţi sau redaţi note vocale cu o lungime de până la 20 de secunde.

80

Apăsaţi butonul c sau butonul de declanşare pentru a reveni la ultimul mod de fotografiere ales.

30

c Comutare la modul fotografiere

C

Fotografierea şi redarea de bază: Modul automat

Ascundere sau afişare informaţii despre fotografie

Apăsarea butonului c pentru pornirea aparatului foto

Dacă aparatul foto este oprit, ţinerea apăsată a butonul c va porni aparatul în modul redare. Obiectivul nu se va extinde.

C

Vizualizarea fotografiilor

• Fotografiile stocate în memoria internă pot fi vizualizate doar dacă în aparat nu este introdus un card de memorie. • Fotografiile realizate cu funcţia prioritate faţă (A123) vor fi rotite automat când sunt afişate în modul de redare cadru întreg, în funcţie de orientarea chipului detectat. • Dacă monitorul este stins în modul de veghe datorită funcţiei de oprire automată a aparatului foto, apăsaţi butonul c pentru a-l reactiva (A146).

C

Ştergerea din modul fotografiere a ultimei fotografii realizate

Erase 1 image?

În modul fotografiere, apăsaţi butonul l pentru a şterge ultima fotografie făcută. No Yes

D

Ştergerea mai multor fotografii

Pentru a şterge mai multe fotografii, alegeţi Delete (Ştergere) (A132) din meniul redare (A129).

31


Utilizarea bliţului În locuri întunecate sau când subiectul este situat pe un fundal iluminat, puteţi fotografia cu bliţ ridicând bliţul încorporat. Bliţul are o rază de acoperire de aproximativ 0,5 până la 8,0 m când este reglat la larg şi de aproximativ 1,7 până la 5,0 m când este reglat la tele (când ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) este setată la Auto (Automat)). Schimbaţi setarea bliţului în funcţie de situaţie. U Automat Bliţul se declanşează automat dacă iluminarea este slabă. Fotografierea şi redarea de bază: Modul automat

V

Automat cu reducere ochi roşii Reduce „ochii roşii” în portrete (A34).

W

Dezactivat Bliţul nu se va declanşa, chiar dacă iluminarea este slabă.

X

Bliţ de umplere Bliţul se declanşează când se face fotografia. Utilizaţi pentru a „umple” (ilumina) umbre şi subiecte pe fundal iluminat.

Y

Sincronizare lentă Bliţul de umplere este combinat cu viteza de declanşare redusă. Bliţul iluminează subiectul principal; sunt utilizate viteze reduse de declanşare pentru a capta fundalul în timpul nopţii sau în cazul unei lumini slabe.

Z

Perdea posterioară Bliţul se declanşează exact înainte de închiderea declanşatorului, creând efectul unui şuvoi de lumină în spatele subiecţilor în mişcare.

32


Utilizarea bliţului

Setarea modului bliţ

1

Apăsaţi butonul m (ridicare bliţ). Bliţul încorporat se va ridica. • Atunci când bliţul încorporat este coborât, modul bliţ va fi fixat la setarea W (dezactivat).

Fotografierea şi redarea de bază: Modul automat

2

Apăsaţi m (mod bliţ). • Se afişează meniul modului bliţ.

3

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege modul dorit şi apăsaţi butonul k. • Pictograma pentru modul bliţ selectat este afişată în partea de sus a monitorului. • Dacă U (automat) este aplicat, D este afişat doar pentru câteva secunde, chiar dacă indicatorii (A15) monitorului sunt porniţi. • Dacă o setare nu este aplicată prin apăsarea butonului k în decurs de câteva secunde, selecţia va fi anulată.

Flash mode

1/125

B

F2.8

16

Coborârea bliţului încorporat

Atunci când nu utilizaţi bliţul încorporat, apăsaţi-l uşor pentru a-l coborî, până când se închide cu un declic (A7).

33


Utilizarea bliţului

B

Fotografierea când lumina este slabă şi când bliţul este dezactivat (W)

• Este recomandată folosirea unui trepied pentru stabilizarea aparatului pe timpul fotografierii, evitând astfel efectele produse de tremurarea aparatului foto. Setaţi Vibration reduction (Reducere vibraţie) (A143) la Off (Dezactivat) atunci când utilizaţi un trepied pentru a stabiliza aparatul foto în timpul fotografierii. • Indicatorul E este afişat atunci când aparatul foto măreşte automat sensibilitatea. Fotografiile făcute când E este afişat pot avea un uşor zgomot de imagine.

B

Notă despre utilizarea bliţului

Când utilizaţi bliţul, reflexiile prafului din atmosferă pot să apară ca pete luminoase în fotografie. Pentru a reduce aceste reflexii, setaţi modul bliţului pe W (Dezactivat) sau fotografiaţi cu bliţul încorporat coborât. Fotografierea şi redarea de bază: Modul automat

C

Indicatorul bliţului

Indicatorul bliţului arată starea bliţului când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. • Aprins: Bliţul se va declanşa când se face fotografia. • Clipeşte: Bliţul se încarcă. Aşteptaţi câteva secunde şi reîncercaţi. • Stins: Bliţul nu se va declanşa când se face fotografia.

C

Setarea modului bliţ

• Setarea implicită a modului bliţ variază în funcţie de modul de fotografiere. - Modul A (automat): U (automat) - Modul A, B, C, D: U (automat) - Modul scenă: setarea variază în funcţie de modurile scenă diferite (de la A41 până la 47). - Modul x (selector automat scene): U (automat) aparatul foto alege automat setarea pentru modul bliţ considerată optimă pentru modul scenă selectat (A32). - Modul d (continuu sport): W (dezactivat) - Film fotografiere secvenţială: U (Automat) • Setarea pentru modul bliţ V (automat cu reducere ochi roşii) aplicată în modul A (automat) rămâne stocată în memoria aparatului foto chiar şi după oprirea acestuia şi este reaplicată la următoarea selectare a modului A (automat). • Pentru modurile de fotografiere A, B, C şi D, setarea pentru modul bliţ rămâne stocată în memoria aparatului foto chiar şi după oprirea acestuia.

C

Reducerea ochilor roşii

Acest aparat foto utilizează modul avansat de reducere ochi roşii („Punct fixare ochi roşii încorporat în aparatul foto”). Bliţul este declanşat la intensităţi reduse înaintea descărcării principale, reducând efectul de ochi roşii. Aparatul foto analizează apoi fotografia; dacă este identificat efectul de ochi roşii, zona afectată va fi procesată pentru a reduce şi mai mult efectul de ochi roşii înainte de salvarea imaginii. Reţineţi că datorită unei întârzieri uşoare între apăsarea butonului de declanşare şi efectuarea fotografiei, acest mod nu este recomandat atunci când este necesar un răspuns rapid al declanşatorului. Durata de timp până la efectuarea fotografiei următoare va creşte uşor la rândul ei. Nu întotdeauna modul avansat de reducere ochi roşii produce rezultatul dorit. În situaţii extrem de rare, zonele care nu sunt afectate de acest efect ar putea fi afectate de procesarea în modul de reducere ochi roşii; în aceste cazuri, alegeţi un alt mod şi încercaţi din nou.

34


Fotografierea cu autodeclanşator Funcţia autodeclanşator este utilă atunci când doriţi să realizaţi fotografii cu dvs., de exemplu când realizaţi fotografii memoriale şi pentru a reduce efectele produse de tremuratul aparatului care apar în momentul apăsării butonului de declanşare. Când folosiţi autodeclanşatorul, este recomandată utilizarea unui trepied. Opriţi Vibration reduction (Reducere vibraţie) (A143) atunci când utilizaţi un trepied.

1

Apăsaţi n (autodeclanşator). • Se afişează meniul autodeclanşatorului.

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege10s sau 2s şi apăsaţi butonul k. • 10s (zece secunde): potrivit pentru portrete memoriale. • 2s (două secunde): potrivit pentru reducerea efectelor produse de tremurarea aparatului foto. • Se afişează modul selectat pentru autodeclanşator. • Dacă o setare nu este aplicată prin apăsarea butonului k în decurs de câteva secunde, selecţia va fi anulată.

3

Self-timer

Încadraţi imaginea şi apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate.

Fotografierea şi redarea de bază: Modul automat

2

• Focalizarea şi expunerea vor fi setate.

4

F2.8

1/125

F2.8

Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt. • Autodeclanşatorul va porni, iar numărul de secunde rămase până la eliberarea declanşatorului este afişat pe monitor. Indicatorul luminos autodeclanşator va clipi. Indicatorul luminos încetează să clipească cu o secundă înainte de a fi făcută fotografia şi rămâne aprins până când declanşatorul este eliberat. • Atunci când butonul de declanşare este eliberat, autodeclanşatorul comută la OFF (Dezactivat). • Pentru a opri temporizatorul înainte ca o fotografie să fie făcută, apăsaţi butonul de declanşare încă o dată.

D

1/125

9

Notă referitoare la a (cronometru zâmbet) şi y (ochi deschişi)

Dacă funcţiile a sau y sunt alese, declanşatorul este eliberat automat (A54) când se detectează figuri zâmbitoare cu funcţia prioritate faţă.

35


Utilizarea modului focalizare Alegeţi un mod de focalizare corespunzător cu subiectul şi cu compoziţia. A

Focalizare automată Aparatul foto reglează automat focalizarea în funcţie de distanţa până la subiect. Utilizaţi atunci când distanţa de la subiect până la obiectiv este de 50 cm ori mai mare sau de 1,7 m ori mai mare atunci când aparatul foto este pe unghiul maxim de cuprindere.

D

Primplan macro

Fotografierea şi redarea de bază: Modul automat

Utilizaţi pentru primplanuri având ca subiect flori sau obiecte de mici dimensiuni. Distanţa cea mai apropiată la care se poate fotografia variază în funcţie de factorul de mărire al zoomului. Atunci când indicatorul de zoom este situat în zona în care marcajul F străluceşte în culoarea verde, aparatul foto poate focaliza pe subiecte aflate la o distanţă de 10 cm de obiectiv. La poziţia de zoom K, aparatul foto poate focaliza pe subiecte aflate la o distanţă de 1 cm de obiectiv. B

Infinit Utilizaţi atunci când fotografiaţi scene la distanţă, iar planul trece prin obiecte aflate în prim-plan precum ferestre sau atunci când fotografiaţi peisaje. Atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate, zona focus sau indicatorul de focalizare (A8) strălucesc întotdeauna în culoarea verde. Cu toate acestea, este posibil ca aparatul foto să nu poată focaliza pe obiectele din apropiere. Modul bliţ este setat la W (dezactivat).

E

Focalizare manuală Focalizarea poate fi reglată pentru orice subiect aflat la o distanţă de 1 cm până la infinit faţă de obiectiv (A38).

Moduri de focalizare disponibile în fiecare mod de fotografiere A

A, B, C, D, E, F

w*1

w*1

D (Primplan macro)

w

w

B (Infinit)

w

w

w

A (Focalizare automată)

E (Manual) *1 *2

36

y

*2

x

*3

d

D

w*1

w*1

w

w

w

w

w

*3

Setarea implicită pentru fiecare mod de fotografiere. Modurile de focalizare disponibile şi setarea implicită variază în funcţie de modurile scenă diferite (de la A41 până la 51). Aparatul foto setează modul de focalizare în funcţie de modul scenă stabilit automat (A52).

C

Setarea modului focalizare

Pentru modurile de fotografiere A, B, C şi D, setarea modificată pentru modul de focalizare rămâne stocată în memoria aparatului foto chiar şi după oprirea acestuia.


Utilizarea modului focalizare

Setarea modului focalizare

1

Apăsaţi p (mod focalizare). • Se afişează meniul modului focalizare.

Focus

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege modul de focalizare şi apăsaţi butonul k. • Se afişează modul selectat pentru modul focalizare. • Atunci când este aplicat A (focalizare automată), P este afişat doar pentru câteva secunde, chiar dacă indicatoarele monitorului (A15) sunt aprinse. • Dacă o setare nu este aplicată prin apăsarea butonului k în decurs de câteva secunde, selecţia va fi anulată.

C

1/125

F2.8

16

Fotografierea şi redarea de bază: Modul automat

2

Primplan macro

În modul primplan macro, aparatul foto repetă automat focalizarea. Focalizarea va rămâne blocată atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate, iar expunerea va fi fixată. Cu toate acestea, în modurile A, B, C, D, E şi F, setarea pentru Autofocus mode (Mod focalizare automată) (A125) va avea prioritate şi va fi aplicată.

C

Infinit

Dacă setaţi modul de focalizare pe Infinit atunci când utilizaţi modul A (automat) sau modurile A, B, C, D, E şi F, zona focus nu va fi afişată pe ecran.

37


Utilizarea modului focalizare

Utilizarea focalizării manuale

1

Apăsaţi p (mod focalizare) pentru a afişa meniul focalizare. • Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege E (focalizare manuală) şi apăsaţi butonul k. • Centrul imaginii va fi mărit şi afişat pe ecran. Focus

Fotografierea şi redarea de bază: Modul automat

2

Apăsaţi H sau I pe selectorul multiplu pentru a regla focalizarea. • • • •

3

Reglaţi focalizarea în timp ce vizualizaţi imaginea pe monitor. Apăsaţi H pentru a focaliza pe subiecţi aflaţi la depărtare. Apăsaţi I pentru a focaliza pe subiecţi aflaţi în apropiere. Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate pentru verificarea compoziţiei. Continuaţi să apăsaţi butonul până la capăt pentru a realiza fotografia.

38

1/60

F4.5

1/60

F4.5

Apăsaţi butonul k. • W este afişat în partea de sus a monitorului, iar focalizarea este blocată. Fotografiile pot fi realizate utilizându-se focalizarea blocată. • Pentru a regla din nou focalizarea, repetaţi paşii de la 1 la 3. • Pentru a comuta la focalizarea automată, reveniţi la pasul 1 şi alegeţi oricare altă setare, în afară de E.

C

F4.5

Apăsaţi butonul k pentru verificarea câmpului de vizualizare. • Câmpul de vizualizare şi secţiunea mărită din centru a imaginii vor fi afişate împreună. • Apăsaţi butonul de declanşare în acest moment pentru a realiza fotografia.

4

1/60

16

E (Focalizare manuală)

• Prin apăsarea butonului de declanşare până la jumătate se poate previzualiza profunzimea aproximativă de câmp (zona de focalizare de pe subiect). • Zoomul digital nu este disponibil.


Compensarea expunerii Compensarea expunerii este utilizată pentru a modifica expunerea de la valoarea sugerată de aparatul foto pentru ca fotografiile să fie mai luminoase sau mai întunecate.

1

Apăsaţi o (compensare expunere). • Se afişează ghidul pentru compensarea expunerii. • Compensarea expunerii nu este disponibilă pentru modul D (manual).

2

• Atunci când subiectul este prea întunecat: reglaţi compensarea expunerii înspre „+”. • Când subiectul este prea luminos: reglaţi compensarea expunerii înspre „–”. • Compensarea expunerii poate fi setată la valori cuprinse între –2,0 şi +2,0 EV în paşi de 1/3 EV.

3

Ieşiţi din setarea pentru compensarea expunerii apăsând butonul k. • Atunci când este aplicată o valoare a compensării expunerii diferită de 0.0, valoarea este afişată pe monitor împreună cu pictograma H. • Pentru a anula setarea pentru compensarea expunerii, schimbaţi valoarea la 0,0 şi apăsaţi butonul k.

4

Apăsaţi butonul de declanşare pentru a efectua fotografia. • Fotografiile pot fi realizate cu o valoare specificată pentru compensarea expunerii şi prin apăsarea butonului de declanşare după pasul 2 (funcţia prioritate faţă (A123) nu va fi disponibilă).

C

Fotografierea şi redarea de bază: Modul automat

Apăsaţi H sau I pe selectorul multiplu pentru a regla expunerea.

1/125

F2.8

16

Valoarea compensării expunerii

Pentru modurile de fotografiere A, B şi C, setarea pentru compensarea expunerii rămâne stocată în memoria aparatului foto chiar şi după oprirea acestuia.

D

Utilizarea compensării expunerii

• Aparatul foto tinde să seteze o expunere mai scăzută când cadrul este dominat de obiecte puternic iluminate (de exemplu suprafeţele de apă, de nisip sau zăpadă însorite) sau când fundalul este mult mai luminos decât subiectul principal. • Compensarea negativă poate fi necesară când zone mari ale cadrului conţin obiecte foarte întunecate (de exemplu un grup de frunze verzi întunecate) sau când fundalul este mult mai întunecat decât subiectul principal.

39


Fotografiere potrivită pentru scene

Fotografierea în modul scenă Setările aparatului foto sunt optimizate automat pentru tipul de subiect selectat. Sunt disponibile următoarele moduri scenă. b Portrait (Portret)

g Beach/snow (Plajă/ zăpadă)

k Close-up (Primplan) n Copy (Copiere)

c Landscape (Peisaj)

h Sunset (Asfinţit)

u Food (Alimente)

e Night portrait (Portret de noapte) f Party/indoor (Petrecere/interior)

i Dusk/dawn (Înserare/zori) j Night landscape (Peisaj de noapte)

l Museum (Muzeu) m Fireworks show (Spectacol artificii)

o Backlight (Iluminare fundal) p Panorama assist (Asistenţă panoramă) E Voice recording (Înregistrare voce)*

* Consultaţi „Înregistrări voce” (A87). Fotografiere potrivită pentru scene

Setarea modului scenă

1

Rotiţi selectorul de moduri la y.

2

Apăsaţi butonul d pentru a afişa ecranul meniului scenă, alegeţi scena dorită prin intermediul selectorului multiplu şi apăsaţi butonul k. • Alegeţi fila C dacă meniul scenă nu este afişat (A13).

3

Scene menu Portrait Landscape Night portrait Party/indoor Beach/snow Sunset

Încadraţi subiectul, apoi fotografiaţi. • Pentru modurile scenă care utilizează bliţul, asiguraţi-vă că apăsaţi butonul m (ridicare bliţ) pentru a ridica bliţul încorporat înainte de fotografiere. 1/125

D 40

F2.8

Calitatea şi dimensiunea imaginii

Setările Image quality (Calitate imagine) (A107) şi Image size (Dimensiune imagine) (A108) pot fi reglate în meniul scenă. Modificările efectuate la setarea pentru dimensiunea imaginii se aplică tuturor modurilor de fotografiere (cu excepţia modului continuu sport, a modurilor de fotografiere E şi F şi a modului film).


Fotografierea în modul scenă

Caracteristici

Q

b Portrait (Portret)

X *

V*

n

Dezactivat*

p

A

o

0.0*

Pot fi selectate alte setări.

Q

c Landscape (Peisaj)

Folosiţi acest mod pentru redarea intensă a peisajelor naturale şi a peisajelor urbane. • Aparatul foto focalizează la infinit. Când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate, zona focus sau indicatorul focalizare (A8) se aprind întotdeauna în culoarea verde; cu toate acestea, focalizarea ar putea să nu fie setată pentru subiecţii apropiaţi în timp ce aparatul foto focalizează la infinit.

Fotografiere potrivită pentru scene

Folosiţi acest mod pentru portrete în care subiectul principal se detaşează clar. Subiecţii portretelor prezintă tonuri ale pielii netede, cu aspect natural. • Aparatul foto detectează şi focalizează automat pe o figură îndreptată către aparat (pentru mai multe informaţii, consultaţi „Fotografierea cu funcţia Prioritate faţă” (A123)). • Dacă aparatul foto detectează mai multe figuri, va focaliza pe figura cea mai apropiată. • Dacă aparatul foto nu detectează nicio figură, va focaliza pe subiectul aflat în centrul cadrului. • Ecranul Did someone blink? (A clipit cineva?) se poate afişa dacă opţiunea Blink warning (Avertizare clipire) (A149) din meniul de setare este setată la On (Activat) (setarea implicită). Apăsaţi butonul k sau butonul de declanşare pentru a reveni la ecranul de fotografiere. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Operaţiuni în ecranul Did someone blink? (A clipit cineva?)” (A150). • Zoomul digital nu este disponibil.

• Dispozitivul iluminare asistenţă AF nu se va aprinde, indiferent de setarea pentru asistenţă AF (A145). X *1 *2

W

n

Dezactivat*1

p

B

o

0.0*2

Autodeclanşatorul este disponibil. Pot fi selectate alte setări.

Q: Fotografiile făcute în modurile scenă utilizând Q sunt procesate automat pentru reducerea zgomotului şi din acest motiv vor necesita un timp mai îndelungat pentru înregistrare.

C

Pictograme folosite pentru descrieri

Următoarele pictograme sunt utilizate pentru descrieri în aceasta secţiune: X, mod bliţ atunci când este ridicat bliţul încorporat (A32); n, autodeclanşator/cronometru zâmbet/ochi deschişi (A35, 54); p, mod focalizare (A36); o, compensare expunere (A39).

41


Fotografierea în modul scenă

OQ

e Night portrait (Portret de noapte)

Fotografiere potrivită pentru scene

Folosiţi acest mod pentru a obţine un echilibru natural între subiectul principal şi iluminarea fundalului în cazul portretelor făcute noaptea. • Aparatul foto detectează şi focalizează automat pe o figură îndreptată către aparat (pentru mai multe informaţii, consultaţi „Fotografierea cu funcţia Prioritate faţă” (A123)). • Dacă aparatul foto detectează mai multe figuri, va focaliza pe figura cea mai apropiată. • Dacă aparatul foto nu detectează nicio figură, va focaliza pe subiectul aflat în centrul cadrului. • Ecranul Did someone blink? (A clipit cineva?) se poate afişa dacă opţiunea Blink warning (Avertizare clipire) (A149) din meniul de setare este setată la On (Activat) (setarea implicită). Apăsaţi butonul k sau butonul de declanşare pentru a reveni la ecranul de fotografiere. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Operaţiuni în ecranul Did someone blink? (A clipit cineva?)” (A150). • Fotografiaţi imaginile cu bliţul încorporat ridicat. • Zoomul digital nu este disponibil. • Detecţia mişcării (A144) este dezactivată. X *1 *2 *3

n

Dezactivat*2

p

A

o

0.0*3

o

0.0*3

Bliţ de umplere cu sincronizare lentă şi reducere ochi roşii. Autodeclanşatorul şi a (cronometru zâmbet) sunt disponibile. Pot fi selectate alte setări.

f Party/indoor (Petrecere/interior) Potrivit pentru fotografierea la petreceri. Captează efectul lumânărilor şi al altor lumini de interior din fundal. • Aparatul focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului. • Ţineţi aparatul foto ferm, deoarece fotografiile sunt uşor afectate de tremuratul aparatului foto. Atunci când fotografiaţi în condiţii de iluminare redusă, se recomandă utilizarea unui trepied. Setaţi Vibration reduction (Reducere vibraţie) (A143) la Off (Dezactivat) atunci când utilizaţi un trepied pentru a stabiliza aparatul foto în timpul fotografierii. X *1 *2 *3

42

V*1

V*1

n

Dezactivat*2

p

A

Poate comuta automat la sincronizare lentă cu reducere ochi roşii. Pot fi selectate alte setări. Autodeclanşatorul este disponibil. Pot fi selectate alte setări.

O: Pentru modurile scenă cu O se recomandă folosirea unui trepied. Opriţi Vibration reduction (Reducere vibraţie) (A143) atunci când utilizaţi un trepied. Q: Fotografiile făcute în modurile scenă utilizând Q sunt procesate automat pentru reducerea zgomotului şi din acest motiv vor necesita un timp mai îndelungat pentru înregistrare.


Fotografierea în modul scenă

Q

g Beach/snow (Plajă/zăpadă)

Captează luminozitatea unor subiecte cum ar fi câmpurile de zăpadă, plajele sau suprafeţe însorite de apă. • Aparatul focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului.

X *1 *2

U*1

n

Dezactivat*2

p

A

o

0.0*1

o

0.0*1

Pot fi selectate alte setări. Autodeclanşatorul este disponibil.

OQ

h Sunset (Asfinţit)

X *1 *2

W*1

n

Dezactivat*2

p

A

Pot fi selectate alte setări. Autodeclanşatorul este disponibil.

OQ

i Dusk/dawn (Înserare/zori)

Fotografiere potrivită pentru scene

Păstrează profunzimea tonalităţii culorilor la apus şi la răsărit. • Aparatul focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului.

Păstrează culorile diluate ce se văd în lumina naturală înainte de răsărit sau după apus. • Aparatul foto focalizează la infinit. Când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate, zona focus sau indicatorul focalizare (A8) se aprind întotdeauna în culoarea verde; cu toate acestea, focalizarea ar putea să nu fie setată pentru subiecţii apropiaţi în timp ce aparatul foto focalizează la infinit. • Detecţia mişcării (A144) este dezactivată. • Dispozitivul iluminare asistenţă AF nu se va aprinde, indiferent de setarea pentru asistenţă AF (A145). X *1 *2

W

n

Dezactivat*1

p

B

o

0.0*2

Autodeclanşatorul este disponibil. Pot fi selectate alte setări.

O: Pentru modurile scenă cu O se recomandă folosirea unui trepied. Opriţi Vibration reduction (Reducere vibraţie) (A143) atunci când utilizaţi un trepied. Q: Fotografiile făcute în modurile scenă utilizând Q sunt procesate automat pentru reducerea zgomotului şi din acest motiv vor necesita un timp mai îndelungat pentru înregistrare.

43


Fotografierea în modul scenă

OQ

j Night landscape (Peisaj de noapte)

Utilizaţi acest mod pentru a capta peisaje de noapte. Pentru a obţine peisaje de noapte impresionante, se foloseşte o viteză redusă de declanşare. • Aparatul foto focalizează la infinit. Când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate, zona focus sau indicatorul focalizare (A8) se aprind întotdeauna în culoarea verde; cu toate acestea, focalizarea ar putea să nu fie setată pentru subiecţii apropiaţi în timp ce aparatul foto focalizează la infinit. • Detecţia mişcării (A144) este dezactivată. • Dispozitivul iluminare asistenţă AF nu se va aprinde, indiferent de setarea pentru asistenţă AF (A145). Fotografiere potrivită pentru scene

X *1 *2

n

Dezactivat*1

p

B

o

0.0*2

k Close-up (Primplan) Q Fotografiaţi flori, insecte şi alte obiecte mici aflate în zona apropiată. • Setarea pentru modul focalizare (A36) va fi modificată la D (primplan macro), iar aparatul foto aplică automat zoomul pentru poziţia la cea mai apropiată distanţă la care aparatul poate focaliza. • Atunci când indicatorul de zoom este poziţionat în zona în care marcajul F străluceşte în culoarea verde, aparatul foto poate focaliza pe subiecţi aflaţi la o distanţă de 10 cm de obiectiv. La poziţia de zoom K, aparatul foto poate focaliza pe subiecţi aflaţi la o distanţă de 1 cm de obiectiv. • AF area mode (Mod zonă AF) este setat la Manual. Apăsaţi butonul k pentru a alege zona focus în care se focalizează (A122). • Aparatul focalizează continuu până când focalizarea este blocată prin apăsarea până la jumătate a butonului de declanşare. • Deoarece fotografiile sunt uşor de afectat de tremuratul aparatului foto, verificaţi setarea Vibration reduction (Reducere vibraţie) (A143) şi menţineţi aparatul foto stabil. X *1 *2

44

W

Autodeclanşatorul este disponibil. Pot fi selectate alte setări.

U*1

n

Dezactivat*2

p

p

o

0.0*1

Pot fi selectate alte setări. Reţineţi că este posibil ca bliţul să nu poată lumina întregul subiect la o distanţă mai mică de 50 cm. Autodeclanşatorul este disponibil.

O: Pentru modurile scenă cu O se recomandă folosirea unui trepied. Opriţi Vibration reduction (Reducere vibraţie) (A143) atunci când utilizaţi un trepied. Q: Fotografiile făcute în modurile scenă utilizând Q sunt procesate automat pentru reducerea zgomotului şi din acest motiv vor necesita un timp mai îndelungat pentru înregistrare.


Fotografierea în modul scenă u Food (Alimente) Utilizaţi acest mod pentru a fotografia alimente. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Fotografierea în modul Alimente” (A48). • AF area mode (Mod zonă AF) este setat la Manual. Apăsaţi butonul k pentru a alege zona focus în care se focalizează (A122).

X *1 *2

W

n

Dezactivat*1

p

p

o

0.0*2

Autodeclanşatorul este disponibil. Pot fi selectate alte setări.

X *1 *2 *3

W

n

Dezactivat*1

p

A*2

o

Fotografiere potrivită pentru scene

l Museum (Muzeu) Utilizat la interioare unde fotografierea cu bliţ este interzisă (de exemplu în muzee şi galerii de artă) sau în alte situaţii în care nu doriţi utilizarea bliţului. • Aparatul focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului. • La fotografiere este utilizat BBS (Selector cea mai bună fotografiere) (A118). • Deoarece fotografiile sunt uşor de afectat de tremuratul aparatului foto, verificaţi setarea Vibration reduction (Reducere vibraţie) (A143) şi menţineţi aparatul foto stabil. • Detecţia mişcării (A144) este dezactivată. • Dispozitivul iluminare asistenţă AF nu se va aprinde, indiferent de setarea pentru asistenţă AF (A145). 0.0*3

Autodeclanşatorul este disponibil. D (primplan macro) poate fi selectat. Pot fi selectate alte setări.

45


Fotografierea în modul scenă

O

m Fireworks show (Spectacol artificii)

Pentru a captura expansiunea exploziei de lumină a artificiilor este folosită viteza redusă de declanşare. • Aparatul foto focalizează la infinit. Când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate, zona focus sau indicatorul focalizare (A8) se aprind întotdeauna în culoarea verde; cu toate acestea, focalizarea ar putea să nu fie setată pentru subiecţii apropiaţi în timp ce aparatul foto focalizează la infinit. • Zoomul digital nu este disponibil. • Detecţia mişcării (A144) este dezactivată. • Dispozitivul iluminare asistenţă AF nu se va aprinde, indiferent de setarea pentru asistenţă AF (A145). Fotografiere potrivită pentru scene

X

W

n

Dezactivat

p

B

o

0.0

o

0.0*1

o

0.0*2

Q

n Copy (Copiere)

Asigură imagini clare ale textului sau ale unor desene pe planşe albe sau imprimate. • Aparatul focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului. • Utilizaţi împreună cu acest mod modul p (primplan macro) (A36) în modul de focalizare pentru a fotografia la distanţe mici. • E posibil ca textele şi desenele colorate să nu arate prea bine. X *1 *2 *3

W*1

n

Dezactivat*2

p

A*3

Pot fi selectate alte setări. Autodeclanşatorul este disponibil. D (primplan macro) poate fi selectat.

o Backlight (Iluminare fundal) Se foloseşte când lumina vine din spatele subiectului, iar trăsăturile sau detaliile sunt umbrite. Bliţul se declanşează automat pentru a „umple” (ilumina) umbrele. • Aparatul focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului. • Fotografiaţi imagini cu bliţul încorporat ridicat. • Detecţia mişcării (A144) este dezactivată. X *1 *2

46

X

n

Dezactivat*1

p

A

Autodeclanşatorul este disponibil. Pot fi selectate alte setări.

O: Pentru modurile scenă cu O se recomandă folosirea unui trepied. Opriţi Vibration reduction (Reducere vibraţie) (A143) atunci când utilizaţi un trepied. Q: Fotografiile făcute în modurile scenă utilizând Q sunt procesate automat pentru reducerea zgomotului şi din acest motiv vor necesita un timp mai îndelungat pentru înregistrare.


Fotografierea în modul scenă

Q

p Panorama assist (Asistenţă panoramă)

Se foloseşte când se fac serii de fotografii ce vor fi unite mai târziu într-o singură panoramă utilizând software-ul Panorama Maker livrat. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Fotografierea pentru panoramă” (A50). X

n

Dezactivat*2

p

A*3

o

0.0*1

Pot fi selectate alte setări. Autodeclanşatorul este disponibil. D (primplan macro) sau B (infinit) pot fi selectate.

Q: Fotografiile făcute în modurile scenă utilizând Q sunt procesate automat pentru reducerea zgomotului şi din acest motiv vor necesita un timp mai îndelungat pentru înregistrare.

Fotografiere potrivită pentru scene

*1 *2 *3

W*1

47


Fotografierea în modul scenă

Fotografierea în modul Alimente Utilizaţi acest mod pentru a fotografia alimente.

1

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege u Food (Alimente) din meniul scenă şi apăsaţi butonul k (A40). • Setarea pentru modul focalizare (A36) va fi modificată la p (primplan macro), iar aparatul foto aplică automat zoomul pentru poziţia la cea mai apropiată distanţă la care aparatul poate focaliza.

Fotografiere potrivită pentru scene

48

2

Scene menu Dusk/dawn Night landscape Close-up Food Museum Fireworks show

Apăsaţi selectorul multiplu H sau I pentru a alege balansul de alb. • Apăsaţi H pentru a mări nivelul de roşu sau I pentru a mări nivelul de albastru.

3

1/125

F2.8

16

1/125

F2.8

16

Încadraţi imaginea. • Atunci când indicatorul de zoom este situat în zona în care marcajul F străluceşte în culoarea verde, aparatul foto poate focaliza pe subiecte aflate la o distanţă de 10 cm de obiectiv. La poziţia de zoom K, aparatul foto poate focaliza pe subiecte aflate la o distanţă de 1 cm de obiectiv. • Deoarece fotografiile sunt uşor de afectat de tremuratul aparatului foto, verificaţi setarea Vibration reduction (Reducere vibraţie) (A143) şi menţineţi aparatul foto stabil. • AF area mode (Mod zonă AF) este setat la Manual (A122). Apăsaţi butonul k pentru a deplasa zona focus. Apăsaţi selectorul multiplu H, I, J sau K pentru a deplasa zona focus la poziţia dorită. Apăsaţi din nou butonul k pentru a bloca zona focus selectată. • Setările pentru autodeclanşator (A35) şi compensare expunere (A39) pot fi ajustate în timp ce zona focus este blocată.


Fotografierea în modul scenă

4

Apăsaţi butonul de declanşare pentru a efectua fotografia. • Focalizarea şi expunerea sunt blocate când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate şi fotografia se realizează când butonul de declanşare este apăsat până la capăt. • Atunci când aparatul foto nu poate focaliza, zona focus clipeşte în culoarea roşie. Schimbaţi compoziţia şi apăsaţi din nou butonul de declanşare până la jumătate.

1/125

F2.8

Fotografiere potrivită pentru scene

B

Notă referitoare la modul Alimente

Modul bliţ este dezactivat. Setarea pentru modul focalizare (A36) este fixată la p (primplan macro).

C

Setarea Balans de alb în modul Alimente

• Sporirea ponderii de roşu sau albastru va scădea intensitatea efectelor de lumină. • Modificarea balansului de alb în modul alimente nu va afecta White balance (Balans de alb) din meniul de fotografiere (A114). • Setarea pentru balans de alb aplicată în modul Alimente rămâne stocată în memoria aparatului foto chiar şi după oprirea acestuia şi este reaplicată la următoarea selectare a modului Alimente.

49


Fotografierea în modul scenă

Fotografierea pentru panoramă Aparatul focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului. Folosiţi trepiedul pentru rezultate optime. Setaţi Vibration reduction (Reducere vibraţie) (A143) la Off (Dezactivat) atunci când utilizaţi un trepied pentru a stabiliza aparatul foto în timpul fotografierii.

1

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege p Panorama assist (Asistenţă panoramă) din meniul scenă şi apăsaţi butonul k (A40). • Pictograma I este afişată pentru a indica direcţia în care vor fi unite fotografiile.

Fotografiere potrivită pentru scene

2

Scene menu Copy Backlight Panorama assist Voice recording Image quality Image size

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege direcţia si apăsaţi butonul k. • Decideţi cum vor fi unite fotografiile în panorama completă; dreapta (I), stânga (J), sus (K) sau jos (L). • Pictograma galbenă pentru direcţia panoramei (II) va fi 16 deplasată în direcţia apăsată; apăsaţi butonul k pentru a alege 1/125 F2.8 direcţia. Va fi afişată o pictogramă albă de direcţie a panoramei (I) în direcţia selectată. • Dacă este necesar, aplicaţi la acest pas setările pentru modul bliţ (A32), autodeclanşator (A35), modul focalizare (A36) şi compensare expunere (A39). • Apăsaţi butonul k pentru a selecta din nou direcţia.

3

Faceţi prima fotografie. • Fotografia va fi afişată pe 1/3 din monitor.

1/125

4

16

Faceţi a doua fotografie. • Potriviţi conturul fotografiei următoare astfel încât o treime din cadru să se suprapună pe fotografia anterioară şi apăsaţi butonul de declanşare. • Repetaţi până când aţi făcut numărul de fotografii necesar pentru a completa imaginea.

50

F2.8

End

15


Fotografierea în modul scenă

5

Apăsaţi butonul k când fotografierea s-a încheiat. • Aparatul foto revine la pasul 2.

End

Fotografiere potrivită pentru scene

B

13

Panorama assist (Asistenţă panoramă)

• Setările pentru modul bliţ, autodeclanşator, modul focalizare şi compensare expunere nu pot fi reglate după realizarea primei fotografii. Aplicaţi setările potrivite înainte de a începe să fotografiaţi. Modificările la setările de calitate a imaginii (A107) sau dimensiune a imaginii (A108), operarea zoomului şi ştergerea imaginilor nu pot fi efectuate după ce începeţi să fotografiaţi. • Seria panoramei este finalizată dacă aparatul intră în modul de veghe cu funcţia de oprire automată (A146) în timpul fotografierii. Este recomandată setarea unui interval de timp mai lung înainte ca funcţia de oprire automată să se activeze.

D

Indicatorul R (blocare expunere)

R este afişat pentru a indica că balansul de alb, expunerea şi focalizarea au fost blocate la valorile setate în prima fotografie. Toate fotografiile făcute în seria panoramei au aceleaşi setări ale focalizării, expunerii şi balansului de alb.

D

Panorama Maker

End

15

Instalaţi Panorama Maker de pe CD-ul Software Suite livrat. Transferaţi fotografiile pe computer (A93) şi folosiţi Panorama Maker (A96) pentru a le uni într-o singură panoramă.

D

Informaţii suplimentare

Consultaţi „Numele fişierelor şi dosarelor” (A156) pentru mai multe informaţii.

51


Fotografierea în modul scenă selectat de aparatul foto (Selector automat scene) Prin simpla încadrare a unei imagini, aparatul foto selectează automat modul scenă optim pentru o fotografiere mai simplă. Când aparatul foto este îndreptat spre un subiect şi se află în modul selector automat scene x, aparatul foto va selecta automat unul dintre următoarele moduri scenă. • Mod automat

• Portrait (Portret) (A40)

• Landscape (Peisaj) (A41)

• Night portrait (Portret de noapte) (A42)

• Night landscape (Peisaj de noapte) (A44) • Close-up (Primplan) (A44) • Backlight (Iluminare fundal) (A46)

Fotografiere potrivită pentru scene

1

Rotiţi selectorul de moduri la x. • Dacă bliţul încorporat nu este ridicat, se va afişa mesajul The flash is lowered. (Bliţul este coborât.). • Apăsaţi butonul m (ridicare bliţ) pentru a ridica bliţul încorporat.

2

1/125

F2.8

16

1/125

F2.8

16

Încadraţi subiectul, apoi fotografiaţi. • Când aparatul foto selectează automat un mod scenă, pictograma pentru modul fotografiere se schimbă în pictograma pentru modul scenă activat la momentul respectiv. d: Mod automat e: Portrait (Portret) f: Landscape (Peisaj)

g: Night landscape (Peisaj de noapte) i: Close-up (Primplan) j: Backlight (Iluminare fundal)

h: Night portrait (Portret de noapte) • Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate pentru a seta focalizarea şi expunerea. Când subiectul este focalizat, zona focus (zona focus activă) străluceşte în culoarea verde. • Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a fotografia. • Ecranul Did someone blink? (A clipit cineva?) se poate afişa dacă opţiunea Blink warning (Avertizare clipire) (A149) din meniul de setare este setată la On (Activat) (setarea implicită). Apăsaţi butonul k sau butonul de declanşare pentru a reveni la ecranul de fotografiere. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Operaţiuni în ecranul Did someone blink? (A clipit cineva?)” (A150).

52


Fotografierea în modul scenă selectat de aparatul foto (Selector automat scene)

B

Notă referitoare la modul Selector automat scene

În funcţie de condiţiile de fotografiere, este posibil ca aparatul foto să nu selecteze modul scenă dorit. În acest caz, comutaţi la modul automat (A24) sau alegeţi manual modul scenă dorit (A40).

C

Focalizarea în modul Selector automat scene

• În modul selector automat scene, aparatul foto detectează şi focalizează pe o figură îndreptată către aparat (pentru mai multe informaţii, consultaţi „Fotografierea cu funcţia Prioritate faţă” (A123)). • Dacă se afişează pictograma pentru modul de fotografiere d sau dacă modul i (primplan) este utilizat, aparatul foto va focaliza automat în zona (una din nouă) care conţine subiectul cel mai apropiat de aparat. Acest lucru este similar setării Auto (Automat) din AF area mode (Mod zonă AF) (A122).

C

Modul bliţ în modul Selector automat scene

C

Funcţii restricţionate în modul Selector automat scene

• Zoomul digital nu este disponibil. • a (cronometru zâmbet) şi y (ochi deschişi) nu pot fi utilizate. • Butonul p (mod focalizare) (A12, 36) de pe selectorul multiplu nu poate fi utilizat.

Fotografiere potrivită pentru scene

Pot fi aplicate setările pentru modul bliţ (A32) U (automat) (setare implicită) şi W (dezactivat). • Dacă se aplică setarea U (automat), aparatul foto alege automat setarea pentru modul bliţ considerată optimă pentru modul scenă selectat. • Dacă se aplică setarea W (dezactivat), bliţul nu se declanşează, indiferent de condiţiile de fotografiere.

53


Fotografierea automată a figurilor zâmbitoare

Utilizarea modurilor Cronometru zâmbet/Ochi deschişi Aparatul foto detectează o figură zâmbitoare utilizând funcţia prioritate faţă şi eliberează automat declanşatorul. Această funcţie poate fi folosită în următoarele moduri de fotografiere: modul A (automat), setările Portrait (Portret) şi Night portrait (Portret de noapte) (exceptând ochi deschişi) ale modului Scenă şi modurile A, B, C, D, E şi F.

1

Apăsaţi n (autodeclanşator). • Se afişează meniul autodeclanşatorului. • Schimbaţi setările pentru modul bliţ, compensarea expunerii sau modul fotografiere înainte de a apăsa butonul n.

2 Fotografierea automată a figurilor zâmbitoare

• Dacă o setare nu este aplicată prin apăsarea butonului k în decurs de câteva secunde, selecţia va fi anulată. Smile timer

3

Încadraţi imaginea. • Orientaţi aparatul foto către subiect. • Dacă aparatul foto detectează o figură îndreptată către aparat, zona focus ce cuprinde figura va fi afişată cu o margine dublă galbenă. Aparatul foto focalizează pe faţa încadrată de Start marginea dublă. Marginea dublă se va transforma în 16 1/125 F2.8 verde pentru un moment, iar focalizarea va fi blocată. • Pot fi detectate până la trei figuri. Când aparatul foto detectează mai multe feţe, figura cea mai apropiată de centrul cadrului este încadrată cu o margine galbenă dublă, iar celelalte cu margini simple. • Zoomul digital nu este disponibil.

4

54

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege a (cronometru zâmbet) sau y (ochi deschişi) (A55) şi apăsaţi butonul k.

Apăsaţi complet butonul de declanşare. • Aparatul foto începe căutarea figurilor zâmbitoare la cinci secunde după ce butonul de declanşare este apăsat până la capăt. Pe monitor se va afişa timpul până când începe căutarea, iar marginea dublă se va face verde. • Pentru a opri cronometrul, apăsaţi butonul de declanşare înainte ca aparatul foto să înceapă căutarea figurilor zâmbitoare. • Dacă aparatul foto detectează un zâmbet pe figura încadrată cu marginea dublă, declanşatorul este eliberat automat. • După ce cronometrul începe numărătoarea inversă, figura recunoscută de aparatul foto şi încadrată cu o margine dublă va fi detectată ca faţă zâmbitoare. • În momentul în care declanşatorul este eliberat, se realizează repetat fotografierea automată, prin intermediul căreia aparatul foto detectează o figură zâmbitoare şi eliberează automat declanşatorul.


Utilizarea modurilor Cronometru zâmbet/Ochi deschişi

5

Apăsaţi butonul de declanşare după efectuarea fotografiilor dorite. • Fotografierea automată se va încheia. • Fotografierea se va opri şi în situaţiile de mai jos. - Dacă au fost realizate nouă fotografii - Dacă au trecut mai mult de cinci minute de la apăsarea butonului de declanşare la pasul 4 şi nu a fost detectată nicio figură zâmbitoare

Note referitoare la modul Ochi deschişi

C

Funcţiile Prioritate faţă şi Detectare figură zâmbitoare

Dacă se utilizează a cronometru zâmbet/y ochi deschişi şi aparatul foto este îndreptat spre o faţă care priveşte către aparat, aceasta este recunoscută automat şi figura zâmbitoare este detectată. • În anumite condiţii de fotografiere, este posibil ca funcţia Prioritate faţă să nu se activeze, iar figurile zâmbitoare să nu fie detectate. • Pentru mai multe informaţii referitoare la funcţia Prioritate faţă, consultaţi „Fotografierea cu funcţia Prioritate faţă” (A123).

C

Funcţionarea indicatorului luminos autodeclanşator pentru cronometru zâmbet/ ochi deschişi

Fotografierea automată a figurilor zâmbitoare

Alegeţi pictograma y (ochi deschişi) la pasul 2 descris pe pagina precedentă pentru a utiliza funcţia ochi deschişi împreună cu cronometrul zâmbet. După ce aparatul foto începe căutarea figurilor zâmbitoare la pasul 4, de fiecare dată când acestea sunt detectate, aparatul foto va realiza două fotografii şi va alege imaginea în care ochii subiecţilor sunt deschişi. • Mesajul din imaginea din dreapta se va afişa pentru câteva secunde dacă aparatul foto detectează că cineva clipeşte în fotografia realizată. One or more subjects may have closed their eyes. • y (ochi deschişi) nu poate fi aleasă în modul Night portrait (Portret de noapte).

• În momentul în care butonul de declanşare este apăsat la pasul 4, indicatorul luminos autodeclanşator va clipi. Indicatorul luminos încetează să clipească cu o secundă înainte ca aparatul să înceapă căutarea figurilor zâmbitoare. • Când aparatul foto detectează figurile omeneşti şi aşteaptă să recunoască o figură zâmbitoare, indicatorul luminos autodeclanşator clipeşte. • Imediat după eliberarea declanşatorului în urma detectării unei figuri zâmbitoare, indicatorul luminos autodeclanşator pâlpâie.

C

Funcţiile restricţionate în modurile Cronometru zâmbet/Ochi deschişi

• Setarea pentru modul focalizare va fi modificată la A (mod focalizare). Dacă setarea este schimbată la altă setare decât A (focalizare automată), modurile a (cronometru zâmbet) sau y (ochi deschişi) vor fi anulate. • Bliţul nu poate fi utilizat pentru y (ochi deschişi). • Pentru modurile de fotografiere A, B, C, D, E şi F, modul ochi deschişi nu poate fi utilizat dacă setarea B&W + color (Alb-negru + color) a fost activată pentru opţiunea Black-and-white (Alb-negru) din Optimize image (Optimizare imagine) (A111).

D

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Focalizarea automată” (A29).

55


Modul continuu sport

Fotografierea în modul continuu sport Modul continuu sport permite fotografierea rapidă şi continuă, în timp ce apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de declanşare până la capăt. În cazul fotografierii continue, mişcările instantanee ale subiecţilor activi pot fi surprinse cu claritate. • Sensibilitatea ISO este setată automat în limita intervalului ISO între 640 şi 6400. • Dimensiunile de imagine care pot fi selectate sunt C 2048×1536 sau mai mici. • Setările focalizării, expunerii şi balansului de alb sunt fixate la valorile setate pentru prima fotografie din fiecare serie.

1

Rotiţi selectorul de moduri la d (continuu sport). • Modul de fotografiere se schimbă la modul continuu sport. 1/125

2 Modul continuu sport

Apăsaţi butonul d şi alegeţi un tip de fotografiere continuă.

F2.8

60

Sport continuous High-speed mode Pre-shooting cache Image quality Image size

• Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Meniul continuu sport” (A58). • Alegeţi fila d dacă meniul continuu sport nu este afişat (A13). • După ce configurarea s-a încheiat, apăsaţi butonul d pentru a reveni la ecranul fotografiere. Puteţi reveni la ecranul fotografiere şi prin apăsarea butonului de declanşare.

3

Încadraţi subiectul, apoi fotografiaţi. • Aparatul focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului. • Se pot fotografia continuu maxim 45 de cadre în timp ce butonul de declanşare este apăsat până la capăt. 1/125

56

F2.8

60


Fotografierea în modul continuu sport

B

Note privind fotografierea în modul continuu sport

B

Note despre Continuu Î (16:9) şi Continuu Î

Dacă sunt captate obiecte foarte strălucitoare, precum soarele sau lumini, în modul Continuu Î (16:9) sau Continuu Î, pe imaginea înregistrată ar putea să apară dungi verticale luminoase (cunoscute sub denumirea de „pete”). O parte a imaginii sau întreaga imagine din jurul marginii petei poate deveni întunecată sau poate căpăta culoarea verde. Pentru ca acest lucru să nu se întâmple, vă recomandăm să evitaţi captarea directă a acelor obiecte strălucitoare când fotografiaţi.

D

Modul continuu sport

• După încheierea fotografierii este necesară o perioadă de timp mai lungă pentru înregistrarea imaginilor. Timpul necesar pentru înregistrare poate varia în funcţie de cantitatea de imagini fotografiate, de setările pentru calitatea şi dimensiunea imaginii şi de viteza de scriere a cardului de memorie utilizat. • Expunerea va fi setată automat. Dacă High-speed mode (Mod viteză mare) (A58) este setat la Continuous H (Continuu Î) sau Continuous H (16:9) (Continuu Î (16:9)), viteza de declanşare este setată automat în intervalul cuprins între 1/4000 şi 1/20 s. • Fotografiile efectuate cu acest mod pot părea granulate când sensibilitatea ISO este setată la o valoare înaltă. • Atunci când nivelul ISO este fixat la 640 sau mai mult, este posibil ca, în condiţii de vreme senină, aparatul foto să nu obţină expunerea adecvată (fotografiile ar putea fi supraexpuse). • Valorile pentru expunere şi balans de alb pot fi instabile când se efectuează fotografii sub lumini fluorescente care clipesc rapid sau lămpi cu mercur. • Reţineţi că fotografierea se va opri dacă bliţul încorporat este ridicat sau coborât în timp ce apăsaţi complet butonul de declanşare. • Modul bliţ (A32) este blocat la W (dezactivat). • Setările modului de focalizare (A36) pot fi modificate. Dacă setarea este schimbată la A (focalizare automată) (setare implicită) sau D (primplan macro) în modul continuu sport, setarea pentru modul de focalizare va fi schimbată la AF permanent (A125). • Setările pentru compensare expunere (A39) pot fi modificate. • Autodeclanşatorul nu poate fi utilizat. • Dispozitivul de iluminare asistenţă AF nu se va aprinde, chiar dacă funcţia Asistenţa AF (A145) este setată.

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Focalizarea automată” (A29).

57


Meniul continuu sport Meniul continuu sport conţine opţiuni de setare pentru următoarele elemente. Apăsaţi butonul d în modul continuu sport pentru a afişa meniul continuu sport şi apoi utilizaţi selectorul multiplu pentru a modifica setările. • Alegeţi fila d dacă meniul continuu sport nu este afişat (A13). High-speed mode (Mod viteză mare) Alegeţi tipul de fotografiere continuă. Opţiune

Viteza maximă de fotografiere continuă

Descriere

Modul continuu sport

i Continuous H (16:9) (Continuu Î (16:9))

Aparatul fotografiază continuu la o viteză mai Aprox. 15 cadre pe mare decât Continuous H (Continuu Î), iar imaginile sunt înregistrate cu o dimensiune a secundă imaginii de 16:9 (1920×1080).

k Continuous H (Continuu Î) (setare implicită)

Aprox. 11 cadre pe secundă

l Continuous M (Continuu M)

Aprox. 6 cadre pe secundă

m Continuous L (Continuu S)

Aprox. 4 cadre pe secundă

Fotografierea continuă va fi efectuată la viteze mari.

Pre-shooting cache (Cache prefotografiere) Cache prefotografiere poate fi setat când High-speed mode (Mod viteză mare) este setat la Continuous H (16:9) (Continuu Î (16:9)) sau Continuous H (Continuu Î). Când funcţia cache prefotografiere este setată la On (Activat), aparatul foto va începe să fotografieze în momentul în care butonul de declanşare este apăsat până la jumătate şi poate salva până la zece cadre înainte ca butonul de declanşare să fie apăsat până la capăt. Aparatul foto poate înregistra maxim 35 de imagini în timp ce butonul de declanşare este apăsat până la capăt. Astfel se măreşte probabilitatea capturării unui moment decisiv (A59). Image quality (Calitate imagine) Setările pentru Image quality (Calitate imagine) (A107) pot fi modificate. Image size (Dimensiune imagine) Setările pentru Image size (Dimensiune imagine) (A108) pot fi modificate. • În modul continuu sport sunt disponibile următoarele dimensiuni ale imaginii: C 2048×1536 (setare implicită), B 1600×1200, A 1280×960, J 1024×768 şi K 640×480. • Dacă se alege Continuous H (16:9) (Continuu Î (16:9)), dimensiunea imaginii va fi schimbată la O 1920×1080 şi nu pot fi selectate ale dimensiuni.

• Setările pentru calitatea şi dimensiunea imaginii din meniul continuu sport sunt stocate separat şi nu sunt aplicate altor moduri de fotografiere.

58


Meniul continuu sport

C

Cache prefotografiere

Când funcţia cache prefotografiere este setată la On (Activat), fotografierea va porni când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate pentru mai mult de 0,5 secunde, iar imaginile (maxim zece) înregistrate înainte ca butonul de declanşare să fie apăsat până la capăt, vor fi salvate. Aparatul foto poate înregistra maxim 35 de imagini în timp ce butonul de declanşare este apăsat până la capăt. Setarea curentă este afişată în timpul fotografierii (dacă este selectat Off (Dezactivat), nu se afişează nicio pictogramă pentru setarea curentă) (A8). Atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate, pictograma pentru cache prefotografiere va străluci în culoarea verde.

Apăsaţi până la jumătate

Apăsaţi până la capăt

Modul continuu sport

Imagini înregistrate prin apăsarea până la jumătate (până la zece cadre)

Imagini înregistrate prin apăsarea până la capăt (până la 35 de cadre)

• Înainte de a fotografia, verificaţi capacitatea de stocare a memoriei. Se recomandă ca înainte de fotografiere să existe în memorie 45 sau mai multe cadre.

Număr de cadre care pot fi înregistrate

Număr de cadre care pot fi înregistrate utilizând cache prefotografiere

45 de cadre sau mai multe

Maxim 10 cadre

44 de cadre sau mai puţine

Maxim 5 cadre

6 cadre sau mai puţine

Cache prefotografiere nu se poate utiliza

59


Fotografierea utilizând A, B, C, D, E şi F

Modurile A, B, C, D Rotind selectorul de moduri puteţi fotografia în următoarele patru moduri de expunere: A (modul auto programat), B (prioritate declanşare automată), C (auto prioritate diafragmă) şi D (manual). În plus faţă de posibilitatea de a seta chiar dvs. viteza de declanşare şi diafragma, aceste moduri oferă control asupra unei varietăţi de setări avansate, precum modificarea sensibilităţii ISO şi a balansului de alb din meniul de fotografiere (A105). Mod

Fotografierea utilizând A, B, C, D, E şi F

60

A

Modul auto programat (A62)

B

Prioritate declanşare automată (A63)

C

Auto prioritate diafragmă (A64)

D

Manual (A65)

Descriere Utilizare Aparatul foto setează automat viteza de declanşare şi diafragma pentru o expunere optimă. Poate fi folosit un Recomandabil în majoritatea program flexibil care schimbă situaţiilor. combinaţia între viteza de declanşare şi diafragmă (A62). Utilizaţi pentru fotografierea subiecţilor în mişcare rapidă folosind Utilizatorul alege viteza de declanşare, o viteză mare de declanşare sau aparatul foto selectează diafragma pentru a sublinia mişcările unui pentru cele mai bune rezultate. subiect în mişcare utilizând o viteză de declanşare redusă. Utilizatorul alege diafragma, aparatul Utilizaţi pentru a estompa fundalul foto selectează viteza de declanşare sau pentru a focaliza atât pe primplan, pentru cele mai bune rezultate. cât şi pe fundal. Utilizaţi pentru a controla expunerea Utilizatorul controlează atât viteza de în conformitate cu cerinţele privind declanşare, cât şi diafragma. fotografierea.

Setările frecvent utilizate pentru modurile de fotografiere A, B, C şi D pot fi salvate în selectorul de moduri E sau F. Rotind selectorul de moduri la E sau F puteţi fotografia utilizând setările salvate folosite în mod frecvent (A68).


Modurile A, B, C, D

D

Viteza de declanşare şi diafragma

Aceeaşi expunere poate fi atinsă şi prin alte combinaţii între viteza de declanşare şi diafragmă, permiţându-vă să îngheţaţi sau să estompaţi mişcarea şi să controlaţi profunzimea câmpului. Următoarea ilustraţie prezintă modul în care viteza de declanşare şi diafragma afectează expunerea. Atunci când setarea pentru sensibilitatea ISO (A116) este modificată, intervalul vitezelor de declanşare şi al valorilor diafragmei la care poate fi obţinută expunerea corectă se schimbă de asemenea.

1/125

Viteză declanşare

Viteză declanşare redusă: 1/30 s

Diafragmă deschisă (număr f mic): f/2,8

Diafragmă închisă (număr f mare): f/8,0

16

Diafragmă

Fotografierea utilizând A, B, C, D, E şi F

Viteză mare declanşare: 1/1000 s

F2.8

61


Modul A (Auto programat) Fotografiaţi la viteze de declanşare şi valori ale diafragmei setate automat de către aparatul foto.

1

2

Rotiţi selectorul de moduri la A.

1/125

F3.2

16

1/250

F2.8

16

Încadraţi subiectul, apoi fotografiaţi. • La setarea implicită, aparatul foto selectează automat zona focus (una din nouă) care conţine subiectul cel mai apropiat de aparat (A122).

Programul flexibil

Fotografierea utilizând A, B, C, D, E şi F

În modul A pot fi selectate diferite combinaţii ale vitezei de declanşare şi ale diafragmei prin rotirea selectorului de comandă („program flexibil”). În timp ce este activat un program flexibil, pe monitor, în dreptul indicatorului de mod (A) este afişat un asterisc (A). • Rotiţi selectorul de comandă spre dreapta pentru diafragme deschise (numere-f mici) care estompează detaliile din fundal sau pentru viteze mari de declanşare care „îngheaţă” mişcarea. • Rotiţi selectorul de comandă spre stânga pentru diafragme închise (numere-f mari) care sporesc profunzimea câmpului sau pentru viteze reduse de declanşare care estompează mişcarea. • Pentru a restabili viteza de declanşare şi setările pentru diafragmă implicite, rotiţi selectorul de comandă până când asteriscul A de lângă indicatorului de mod nu mai este afişat. Selectarea altui mod sau oprirea aparatului foto restabileşte de asemenea viteza de declanşare şi setările implicite ale diafragmei.

B 62

Notă referitoare la viteza de declanşare

Când Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) este selectat pentru Continuous (Continuu) (A118), cea mai rapidă viteză de declanşare este schimbată la 1/2500 secunde, iar cea mai redusă viteză de declanşare este limitată la 1/30 secunde.


Modul B (Prioritate declanşare automată) Setaţi viteza de declanşare şi fotografiaţi.

1

2

3

Rotiţi selectorul de moduri în dreptul B.

1/125

F2.8

16

1/250

F2.8

16

Rotiţi selectorul de comandă şi alegeţi valoarea vitezei de declanşare între 1/2000 secunde şi 8 secunde.

Focalizaţi şi fotografiaţi. • La setarea implicită, aparatul foto selectează automat zona focus (una din nouă) care conţine subiectul cel mai apropiat de aparat (A122).

Modul B (Prioritate declanşare automată)

• Dacă viteza de declanşare selectată va avea ca rezultat supraexpunerea sau subexpunerea fotografiei, afişajul vitezei de declanşare va clipi atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. Alegeţi o altă viteză de declanşare şi încercaţi din nou. • La viteze mai mici de 1/4 secunde, indicatorul vitezei de declanşare va deveni roşu pentru a indica faptul că se recomandă utilizarea funcţiei de reducere a zgomotului (A126) pentru a reduce „zgomotul” reprezentat prin puncte colorate strălucitoare dispuse la întâmplare. Se recomandă setarea funcţiei Noise reduction (Reducere zgomot) la On (Activat) (A126).

B

Fotografierea utilizând A, B, C, D, E şi F

B

Notă referitoare la viteza de declanşare

Când Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) este selectat pentru Continuous (Continuu) (A118), cea mai rapidă viteză de declanşare este schimbată la 1/2500 secunde, iar cea mai redusă viteză de declanşare este limitată la 1/30 secunde.

63


Modul C (Auto prioritate diafragmă) Setaţi valoarea diafragmei şi fotografiaţi.

1

2

Rotiţi selectorul de moduri în dreptul C.

F2.8

16

1/125

F3.2

16

Rotiţi selectorul de comandă pentru a alege valoarea diafragmei (număr f/). • Atunci când aparatul foto este pe unghiul maxim de cuprindere, diafragma poate fi setată la valori cuprinse între f/2,8 şi f/8,0; la zoom maxim, diafragma poate fi setată la valori între f/5,0 şi f/8,0.

3

1/125

Focalizaţi şi fotografiaţi. • La setarea implicită, aparatul foto selectează automat zona focus (una din nouă) care conţine subiectul cel mai apropiat de aparat (A122).

Fotografierea utilizând A, B, C, D, E şi F

B

B

Notă referitoare la viteza de declanşare

Când Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) este selectat pentru Continuous (Continuu) (A118), cea mai rapidă viteză de declanşare este schimbată la 1/2500 secunde, iar cea mai redusă viteză de declanşare este limitată la 1/30 secunde.

D

64

Modul C (Auto prioritate diafragmă)

Dacă diafragma selectată va avea ca rezultat supraexpunerea sau subexpunerea fotografiei, afişajul diafragmei va clipi atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. Alegeţi o altă valoare pentru diafragmă şi încercaţi din nou.

Diafragma şi zoomul

Diafragma este exprimată ca număr f, care reprezintă raportul dintre distanţa focală a obiectivului şi diametrul efectiv al deschiderii (diafragmă) prin intermediul căreia este permis accesul luminii în aparatul foto. Diafragmele deschise (exprimate prin numere f mici) permit accesul în aparatul foto a unei cantităţi mai mari de lumină, iar diafragmele închise (numere f mari) a unei cantităţi mai mici de lumină. Acest aparat foto dispune de un obiectiv cu distanţă focală între 4,6 şi 110,4 mm şi o diafragmă de f/2,8 până la f/5. Când aparatul foto este pe unghiul maxim de cuprindere, numărul f scade. Când aparatul foto apropie imaginea, numărul f se măreşte.


Modul D (Manual) Setaţi viteza de declanşare şi valoarea diafragmei şi fotografiaţi.

1

2

Rotiţi selectorul de moduri în dreptul D.

F2.8

16

1/125

F2.8

16

1/60

F2.8

16

Apăsaţi butonul K al selectorului multiplu pentru a activa setarea pentru viteza de declanşare. • Setarea activă comută între viteza de declanşare şi diafragmă de fiecare dată când este apăsat butonul K al selectorului multiplu. • La viteze mai mici de 1/4 secundă, indicatorul vitezei de declanşare devine roşu (A63).

3

1/125

Rotiţi selectorul de comandă şi alegeţi valoarea vitezei de declanşare între 1/2000 secunde şi 8 secunde.

• Măsura abaterii de pe afişajul expunerii este afişată în EV (–2 până la +2 EV în paşi de câte 1/3 EV). Un afişaj asemănător celui ilustrat în dreapta indică faptul că fotografia va fi supraexpusă cu 1 EV (+1).

Supraexpusă

Subexpusă

+0

+2 +1

-2 -1

Afişaj expunere

4

Apăsaţi butonul K al selectorului multiplu pentru a activa setarea diafragmei.

1/250

F2.8

Fotografierea utilizând A, B, C, D, E şi F

• Atunci când se reglează diafragma sau viteza de declanşare, pe afişajul expunerii este afişată pentru câteva secunde măsura abaterii de la valoarea expunerii măsurată de aparatul foto.

16

65


Modul D (Manual)

5

Rotiţi selectorul de comandă pentru a alege o valoare a diafragmei. • Repetaţi paşii de la 2 la 5 pentru a modifica setările vitezei de declanşare şi ale diafragmei până la atingerea expunerii dorite. 1/250

6

F2.8

16

Focalizaţi şi fotografiaţi. • La setarea implicită, aparatul foto selectează automat zona focus (una din nouă) care conţine subiectul cel mai apropiat de aparat (A122).

Fotografierea utilizând A, B, C, D, E şi F

B

Notă referitoare la viteza de declanşare

Când Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) este selectat pentru Continuous (Continuu) (A118), cea mai rapidă viteză de declanşare este schimbată la 1/2500 secunde, iar cea mai redusă viteză de declanşare este limitată la 1/30 secunde.

B 66

Notă referitoare la sensibilitatea ISO

Atunci când ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) (A116) este setată la Auto (Automat) (setare implicită), High ISO sensitivity auto (Automat sensibilitate ISO înaltă) sau Fixed range auto (Auto rază fixă), sensibilitatea ISO va fi fixată la ISO 64.


Utilizarea E, F (Modul setare utilizator) Setările frecvent utilizate pentru modurile de fotografiere A, B, C şi D pot fi salvate în selectorul de moduri E sau F. Rotind selectorul de moduri la E sau F puteţi fotografia utilizând setările salvate. Următoarele setări pot fi salvate în E şi F.

Setări de bază Moduri fotografiere A/B/C/D Afişaj monitor (A14, 15) (A60)1

Poziţie zoom (A27)

m (Flash mode (Mod bliţ)) (A32)

p (Mod focalizare) (A36)2

o (compensare expunere) (A39)

r Image size (Dimensiune imagine) (A108)

F Optimize image (Optimizare imagine) (A111)

Meniu fotografiere q Image quality (Calitate imagine) (A107)

G Metering (Măsurare) (A117)

C Continuous (Continuu) (A118)

H Auto bracketing (Bracketing automat) (A121)

G AF area mode (Mod zonă AF) (A122)4

I Autofocus mode (Mod focalizare automată) (A125)

J Flash exp. comp. (Comp. exp. M Noise reduction (Reducere bliţ) (A125) zgomot) (A126)

Q Distortion control (Control distorsiune) (A126)

J Active D-Lighting (D-Lighting activ) (A70)

1 Vor fi salvate setările curente pentru programul flexibil (dacă este setat la A), viteza de declanşare (dacă este setată la B şi D) sau diafragmă (dacă este setată la C şi D). 2 Distanţa de focalizare curentă va fi salvată dacă este setată la E (focalizare manuală). 3 Valoarea presetată pentru presetare manuală se aplică modurilor de fotografiere A, B, C, D, E şi F. 4 Poziţia curentă a zonei focus este salvată dacă modul zonă AF este setat la Manual.

B

Fotografierea utilizând A, B, C, D, E şi F

B White balance (Balans de alb) E ISO sensitivity (Sensibilitate (A114)3 ISO) (A116)

Acumulatorul de rezervă

Dacă acumulatorul intern de rezervă (A139) este consumat, setările salvate în U1 şi U2 vor fi resetate. Se recomandă să notaţi separat setările importante.

67


Utilizarea E, F (Modul setare utilizator)

Salvarea setărilor în E sau F

1

Rotiţi selectorul de moduri la modul de expunere dorit. • Rotiţi la A, B, C sau D. • Setările pot fi salvate chiar dacă selectorul de moduri este rotit la E sau F (setările implicite ale modului de fotografiere A sunt salvate la achiziţionarea aparatului).

2 3

Schimbaţi la o setare utilizată frecvent. Apăsaţi butonul d. • Se afişează meniul fotografiere. • Alegeţi fila A, B, C, D, E sau F dacă meniul de fotografiere nu se afişează (A13).

Fotografierea utilizând A, B, C, D, E şi F

68

4

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege Save user settings (Salvează setări utilizator) şi apăsaţi butonul k.

5

Alegeţi destinaţia în care doriţi să salvaţi şi apăsaţi butonul k. • Setările curente vor fi salvate. • Setările din destinaţie vor fi suprascrise.

Shooting menu Distortion control Active D-Lighting Save user settings Reset user settings

Save user settings Save as U1 Save as U2


Utilizarea E, F (Modul setare utilizator)

Reiniţializarea setărilor salvate Setarea salvată va reveni la setarea implicită a modului de fotografiere A.

1

Alegeţi Reset user settings (Reiniţializează setări utilizator) de pe ecranul meniului de fotografiere şi apăsaţi butonul k.

2

Alegeţi destinaţia pentru reiniţializare şi apăsaţi butonul k. • Setările salvate au fost reiniţializate.

Shooting menu Distortion control Active D-Lighting Save user settings Reset user settings

Reset user settings Reset U1 Reset U2

Fotografierea utilizând A, B, C, D, E şi F

69


D-Lighting activ „Active D-Lighting” (D-Lighting activ) păstrează detaliile în evidenţieri şi umbre, creând fotografii cu contrast natural. Imaginea fotografiată va reproduce efectul de contrast care se vede cu ochiul liber. Această caracteristică este utilă când se fotografiază dintr-o încăpere mai întunecoasă peisaje exterioare iluminate puternic sau când se realizează fotografii ale unor subiecţi umbriţi pe o plajă însorită. Această funcţie poate fi selectată în modurile de fotografiere A, B, C, D, E şi F.

1

Rotiţi selectorul de moduri până în dreptul A, B, C sau D. • Poate fi setat chiar dacă este selectat E sau F.

2

Apăsaţi butonul d pentru a afişa ecranul cu meniul de fotografiere, alegeţi Active D-Lighting (D-Lighting activ) cu selectorul multiplu şi apăsaţi butonul k. • Alegeţi fila A, B, C, D, E sau F dacă meniul de fotografiere nu se afişează (A13).

Fotografierea utilizând A, B, C, D, E şi F

3

• Pictograma pentru setarea curentă este afişată pe monitor (A8) pentru alte setări decât Off (Dezactivat).

B

Active D-Lighting High Normal Low Off

Active D-Lighting (D-Lighting activ)

• Este necesar un timp suplimentar pentru a înregistra imagini când se fotografiază utilizându-se Active D-Lighting (D-Lighting activ). • Când Active D-Lighting (D-Lighting activ) este selectat, expunerea va fi redusă comparativ cu fotografierea fără funcţia Active D-Lighting (D-Lighting activ) selectată. Reglările vor fi aplicate la zonele evidenţiate, subexpuse şi la semi-tonuri, astfel încât luminozitatea nuanţărilor să devină adecvată. • Setarea pentru Metering (Măsurare) (A117) se va schimba la Matrix (Matrice) atunci când fotografiaţi cu Active D-Lighting (D-Lighting activ). • Setarea Contrast pentru opţiunile de optimizare a imaginii Custom (Personalizat) (A112) şi Black-and-white (Alb-negru) (A113) ➝ Custom (Personalizat) va fi schimbată la Auto (Automat). • Dacă ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) (A116) este setată la High ISO sensitivity auto (Automat sensibilitate ISO înaltă), 1600 sau la o valoare mai mare, setarea pentru Active D-Lighting (D-Lighting activ) se va schimba la Off (Dezactivat).

B 70

Alegeţi nivelul de îmbunătăţire şi apăsaţi butonul k.

Shooting menu Distortion control Active D-Lighting Save user settings Reset user settings

Active D-Lighting (D-Lighting activ) comparativ cu D-Lighting

Opţiunea Active D-Lighting (D-Lighting activ) din meniul fotografiere reglează expunerea înainte de fotografiere pentru a optimiza raza dinamică. Opţiunea D-Lighting (A76) din meniul redare optimizează raza dinamică în imagini după fotografiere.


Mai multe despre redare

Vizualizarea mai multor fotografii: Redare miniaturi Rotiţi controlul zoomului în dreptul f (h) în modul redare cadru întreg (A30) pentru a afişa fotografiile ca imagini în format miniatură în modul redare miniaturi.

1/ 10

Următoarele operaţiuni pot fi efectuate în timp ce este activat modul redare miniaturi. Pentru

Descriere

Utilizaţi

A

Apăsaţi H, I, J sau K pe selectorul multiplu.

12

Rotiţi selectorul de comandă.

-

Alegerea fotografiilor

Mărirea numărului de miniaturi afişate/ Afişarea calendarului

Revenirea la modul redare cadru întreg

g (i)

k

-

Rotiţi controlul zoomului în direcţia g (i) pentru a micşora numărul de miniaturi de la 16 ➝ 9 ➝ 4. Rotiţi din nou în direcţia g (i) în timp ce se afişează 4 miniaturi pentru a reveni la redarea cadru întreg. Apăsaţi butonul k.

30

Apăsaţi butonul c sau butonul de declanşare pentru a reveni la ultimul mod de fotografiere ales.

30

c Comutarea la modul fotografiere

Mai multe despre redare

Micşorarea numărul de imagini în miniatură afişate

f (h)

Rotiţi controlul zoomului în direcţia f (h) pentru a mări numărul de miniaturi la 4 ➝ 9 ➝16 ➝ Afişaj calendar. În afişajul calendarului, imaginile pot fi selectate în funcţie de dată prin mutarea cursorului (A72). Rotiţi în direcţia g (i) pentru a reveni la afişajul cu miniaturi.

71


Vizualizarea mai multor fotografii: Redare miniaturi

C

Pictogramele de pe afişajul miniaturi

Pictogramă set imprimare

Când setul de imprimare (A103) şi fotografiile protejate (A132) sunt selectate în modul de redare miniaturi, pictogramele ilustrate în dreapta sunt afişate împreună cu ele. Filmele sunt afişate sub formă de cadre de film.

Pictogramă protejare 1/ 10

Cadre de peliculă

Afişajul calendar Rotiţi controlul zoomului spre f (h) în modul redare, când sunt afişate 16 miniaturi (A71), pentru a comuta la afişajul calendar. Mutaţi cursorul şi alegeţi imaginea în funcţie de dată. Dacă există fotografii efectuate la o anumită dată, aceasta va fi subliniată cu galben.

3

Următoarele operaţiuni pot fi efectuate când este afişat calendarul. Pentru

Descriere

A

Mai multe despre redare

Apăsaţi H, I, J sau K pe selectorul multiplu.

12

Rotiţi selectorul de comandă.

-

Schimbaţi la afişajul de redare cadru întreg al primei fotografii efectuate la data aleasă.

30

Rotiţi controlul zoomului în dreptul g (i).

-

Selectarea datei

Revenirea la modul redare cadru întreg Revenirea la afişajul miniatură

B 72

Utilizaţi

k g (i)

Note referitoare la afişajul calendar

• Imaginile efectuate fără dată setată vor fi incluse la data „01.01.09”. • Butoanele d şi l sunt dezactivate în timp ce se afişează calendarul.


O privire mai îndeaproape: zoomul în redare Rotirea controlului zoomului în dreptul g (i) în timpul modului de redare cadru întreg (A30) aplică zoomul la imaginea curentă, mărind şi afişând centrul imaginii pe monitor. • Ghidajul din dreapta jos arată ce porţiune este mărită. Următoarele operaţiuni pot fi realizate în timp ce fotografiile sunt apropiate. Pentru Apropiere

Depărtare

3.0 3.0

Descriere

A

g (i)

Factorul de apropiere va fi sporit de fiecare dată când controlul zoomului este rotit spre g (i), până la nivelul maxim de aproximativ 10×. Zoomul creşte şi prin rotirea selectorului de comandă spre dreapta.

-

f (h )

Rotiţi controlul zoomului spre f (h). Când nivelul de mărire atinge 1×, afişajul revine la modul redare cadru întreg. Zoomul scade şi prin rotirea selectorului de comandă spre stânga.

-

Apăsaţi selectorul multiplu H, I, J sau K pentru a muta zona de afişare spre alte zone ale fotografiei.

12

Apăsaţi butonul k.

30

Apăsaţi pentru a tăia fotografia curentă la porţiunea vizibilă pe monitor.

77

Apăsaţi butonul c sau butonul de declanşare pentru a reveni la ultimul mod de fotografiere ales.

30

Mutarea zonei de afişare

Revenirea la modul redare cadru întreg

k

Tăierea fotografiei

d c

Comutarea la modul fotografiere

Fotografii efectuate utilizând funcţia prioritate faţă

Mai multe despre redare

Utilizaţi

Atunci când utilizaţi apropierea (zoom redare) pentru o fotografie realizată cu funcţia prioritate faţă (A123), fotografia va fi mărită cu faţa detectată la fotografiere în centrul monitorului. • Dacă au fost detectate mai multe figuri, fotografia va fi mărită cu figura pe care s-a efectuat focalizarea în centrul monitorului. Apăsaţi selectorul multiplu H, I, J sau K 2.0 2.0 pentru a afişa alte figuri detectate. • Când controlul zoomului este rotit în continuare în direcţia g (i) sau f (h), factorul se mărire se va modifica şi va deveni un afişaj cu zoom de redare normal.

73


Editarea fotografiilor Utilizaţi acest aparat foto pentru a edita fotografiile în aparatul foto şi pentru a le salva ca fişiere separate (A156). Funcţie de editare Quick retouch (Retuşare rapidă) (A75)

Descriere Creează cu uşurinţă o copie cu contrast îmbunătăţit şi culori mai intense.

Creează o copie a fotografiei curente cu luminozitatea si contrastul îmbunătăţite, cu zonele întunecate ale fotografiei luminate. Tăiaţi fotografia. Măriţi imaginea sau îmbunătăţiţi compoziţia ei şi creaţi Tăiere (A77) o copie ce conţine numai porţiunea vizibilă pe monitor. Small picture (Imagine mică) Creaţi copii de dimensiuni mici ale fotografiilor, potrivite pentru folosirea (A78) pe pagini web sau ca ataşamente de e-mail. Black border (Margine Creaţi o copie cu un cadru negru de-a lungul marginii fotografiei care va neagră) (A79) oferi un impact crescut. D-Lighting (A76)

C

Note privind editarea fotografiilor

• Editarea, exceptând funcţia Margine neagră, nu poate fi aplicată fotografiilor efectuate cu Image size (Dimensiune imagine) (A108) de I 3984×2656, G 3968×2232 şi H 2992×2992 şi fotografiilor efectuate cu setarea Continuous H (16:9) (Continuu Î (16:9))(A58). • Funcţiile de editare ale acestui aparat foto nu pot fi utilizate pentru fotografii efectuate cu alte mărci sau modele de aparate foto. • Dacă o copie a fotografiei creată utilizând acest aparat foto este vizualizată pe o altă marcă sau model de aparat foto, este posibil ca fotografia să nu poată fi afişată sau transferată pe un computer. • Funcţiile de editare nu sunt disponibile când nu există suficient spaţiu în memoria internă sau pe cardul de memorie.

C

Restricţii privind editarea fotografiilor

Mai multe despre redare

A doua editare Prima editare

Quick retouch D-Lighting (Retuşare rapidă)

Tăiere

Small picture Black border (Imagine mică) (Margine neagră)

Quick retouch (Retuşare rapidă)

w

w

D-Lighting

w

w

Tăiere

Small picture (Imagine mică)

Black border (Margine neagră)

• Fotografiile nu pot fi editate de două ori cu aceeaşi funcţie de editare. • Atâta vreme cât utilizarea combinaţiilor este restricţionată, retuşarea rapidă şi D-Lighting trebuie aplicate primele. • Nu poate fi aplicată o margine neagră copiilor create utilizând funcţiile de editare.

D

74

Fotografii originale şi copii editate

• Copiile create cu funcţiile de editare nu sunt şterse dacă fotografiile originale sunt şterse. Fotografiile originale nu sunt şterse în cazul în care copiile create cu funcţiile de editare sunt şterse. • Copiile editate sunt stocate cu aceeaşi dată şi oră ca şi originalul. • Chiar dacă fotografiile marcate pentru Print set (Set imprimare) (A103) sau Protect (Protejare) (A132) sunt utilizate pentru editare, aceste setări nu se vor reflecta pe copiile editate.


Editarea fotografiilor

Utilizarea funcţiei retuşare rapidă Creaţi cu uşurinţă imagini retuşate, în care contrastul şi saturaţia sunt îmbunătăţite. Copiile retuşate sunt stocate ca fişiere separate.

1

Alegeţi fotografia dorită din modul redare cadru întreg (A30) sau redare miniaturi (A71) şi apăsaţi butonul d. • Se afişează meniul de redare. • Alegeţi fila c dacă meniul redare nu este afişat (A13).

2

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege k Quick retouch (Retuşare rapidă) şi apăsaţi butonul k. • Versiunea originală va fi afişată pe partea stângă şi versiunea editată va fi afişată pe partea dreaptă. • Dacă meniul redare este afişat dintr-un alt mod decât modul redare, alegeţi Quick retouch (Retuşare rapidă) pentru a afişa ecranul de selecţie a imaginilor (A130). Alegeţi o imagine pentru editare şi apăsaţi butonul k.

3

Alegeţi nivelul de îmbunătăţire utilizând H sau I de pe selectorul multiplu şi apăsaţi butonul k.

Quick retouch

Normal Cancel

Amount

15/05/2009 15:30 0004.JPG

4

D

Mai multe despre redare

• Este creată o copie nouă, editată. • Pentru a anula retuşarea rapidă, apăsaţi butonul d. • Copiile retuşate rapid pot fi recunoscute după pictograma s afişată în timpul redării.

Playback menu Quick retouch D-Lighting Print set Slide show Delete Protect

4

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Numele fişierelor şi dosarelor” (A156).

75


Editarea fotografiilor

Îmbunătăţirea luminozităţii şi contrastului: D-Lighting D-Lighting poate fi folosit pentru a crea copii cu luminozitatea şi contrastul îmbunătăţite, iluminând zonele întunecate ale fotografiei. Copiile îmbunătăţite sunt salvate ca fişiere separate.

1

Alegeţi fotografia dorită din modul redare cadru întreg (A30) sau redare miniaturi (A71) şi apăsaţi butonul d. • Se afişează meniul de redare. • Alegeţi fila c dacă meniul redare nu este afişat (A13).

2

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege I DLighting şi apăsaţi butonul k. • Versiunea originală va fi afişată pe partea stângă şi versiunea editată va fi afişată pe partea dreaptă. • Dacă meniul redare este afişat dintr-un alt mod decât modul redare, alegeţi D-Lighting pentru a afişa ecranul de selecţie a imaginilor (A130). Alegeţi o imagine pentru editare şi apăsaţi butonul k.

3

Alegeţi nivelul de îmbunătăţire utilizând H sau I de pe selectorul multiplu şi apăsaţi butonul k.

Mai multe despre redare

• Este creată o copie nouă, editată. • Pentru a anula D-Lighting, apăsaţi butonul d. • Copiile realizate cu ajutorul D-Lighting pot fi recunoscute după pictograma c afişată în timpul redării.

Playback menu Quick retouch D-Lighting Print set Slide show Delete Protect

D-Lighting

Normal Cancel

Amount

15/05/2009 15:30 0004.JPG

4

D 76

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Numele fişierelor şi dosarelor” (A156).

4


Editarea fotografiilor

Crearea unei copii prin tăiere: Tăiere Creaţi o copie care să conţină doar porţiunea vizibilă pe monitor atunci când u este afişat cu zoomul de redare (A73) activat. Copiile tăiate sunt stocate ca fişiere separate.

1

Măriţi fotografia dorită în timpul afişării cadrului întreg (A30), rotind controlul zoomului în direcţia g (i). • Pentru a tăia o imagine afişată „pe înalt” (portret), apropiaţi fotografia până când dispar barele de culoare neagră afişate pe ambele părţi laterale ale monitorului. Fotografia tăiată va fi afişată cu orientarea peisaj. Pentru a tăia fotografia cu orientarea curentă „pe înalt” (portret), utilizaţi mai întâi opţiunea Rotate image (Rotire imagine) (A133) pentru a roti imaginea astfel încât aceasta să fi afişată cu orientarea peisaj. Apoi măriţi fotografia pentru tăiere, tăiaţi-o şi rotiţi fotografia tăiată înapoi în poziţia „pe înalt” (portret).

2

Rafinaţi compoziţia copiei. • Rotiţi controlul zoomului spre g (i) sau f (h) pentru a regla factorul de mărire. • Apăsaţi selectorul multiplu H, I, J sau K pentru a derula fotografia până când porţiunea pe care doriţi să o copiaţi este vizibilă pe monitor.

Apăsaţi butonul d.

4

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege Yes (Da) şi apăsaţi butonul k. • Este creată o nouă fotografie, conţinând doar porţiunea vizibilă pe monitor. • Pentru a anula crearea unei copii tăiate, alegeţi No (Nu).

C

Save this image as displayed?

Mai multe despre redare

3

4.0 4.0

No Yes

Dimensiunea imaginii

Dacă zona care urmează să fie salvată este redusă, dimensiunea imaginii (pixeli) copiei tăiate va fi de asemenea redusă. Când dimensiunea copiei tăiate este 320 × 240 sau 160 × 120, pictograma imagine mică B sau C este afişată în partea stângă a ecranului, în modul redare cadru întreg.

D

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Numele fişierelor şi dosarelor” (A156).

77


Editarea fotografiilor

Redimensionarea fotografiilor: Imagine mică Creează o copie de mici dimensiuni a fotografiei curente. Copiile micşorate sunt salvate ca fişiere JPEG cu un nivel de compresie 1:16. Sunt disponibile următoarele dimensiuni. Opţiune l 640×480 m 320×240 n 160×120

1

Descriere Potrivită pentru redarea pe televizor. Potrivită pentru afişarea pe pagini web. Potrivită pentru ataşamentele de e-mail.

Alegeţi fotografia dorită din modul redare cadru întreg (A30) sau redare miniaturi (A71) şi apăsaţi butonul d. • Se afişează meniul de redare. • Alegeţi fila c dacă meniul redare nu este afişat (A13).

2

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege g Small picture (Imagine mică) şi apăsaţi butonul k. • Dacă meniul redare este afişat dintr-un alt mod decât modul redare, alegeţi Small picture (Imagine mică) pentru a afişa ecranul de selecţie a imaginilor (A130). Alegeţi o imagine pentru editare şi apăsaţi butonul k.

Mai multe despre redare

3

Alegeţi dimensiunea dorită pentru copie şi apăsaţi pe butonul k.

4

Alegeţi Yes (Da) şi apoi apăsaţi butonul k. • Este creată o copie nouă, micşorată. • Pentru a anula crearea unei copii de mici dimensiuni, alegeţi No (Nu). • Copia este afişată cu un cadru gri.

D 78

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Numele fişierelor şi dosarelor” (A156).

Playback menu Rotate image Hide image Small picture Copy Black border

Small picture 640×480 320×240 160×120

Create small picture file?

No Yes


Editarea fotografiilor

Adăugarea unui cadru negru fotografiilor: Margine neagră Această funcţie creează copii cu o linie neagră Thin (Îngustă), Medium (Medie) sau Broad (Lată) de-a lungul marginilor fotografiilor. Copiile cu un cadru negru sunt stocate ca fişiere distincte.

1

Alegeţi fotografia dorită din modul redare cadru întreg (A30) sau redare miniaturi (A71) şi apăsaţi butonul d. • Se afişează meniul de redare. • Alegeţi fila c dacă meniul redare nu este afişat (A13).

2

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege j Black border (Margine neagră) şi apăsaţi butonul k. • Dacă meniul redare este afişat dintr-un alt mod decât modul redare, alegeţi Black border (Margine neagră) pentru a afişa ecranul de selecţie a imaginilor (A130). Alegeţi o imagine pentru editare şi apăsaţi butonul k.

Selectaţi grosimea dorită a cadrului şi apăsaţi butonul k.

4

Alegeţi Yes (Da) şi apăsaţi butonul k. • Este creată o copie nouă, cu margine neagră. • Pentru a anula crearea unei copii cu margine neagră, alegeţi No (Nu).

Black border Thin Medium Broad

Create a copy with a black border?

Mai multe despre redare

3

Playback menu Rotate image Hide image Small picture Copy Black border

No Yes

B

Margine neagră

• Marginile unei fotografii vor fi ascunse de linii negre, deoarece porţiunea neagră este trasată din marginile fotografiei, în funcţie de grosimea acestora. • Când o fotografie cu margine neagră este imprimată utilizând funcţia de imprimare fără margini a imprimantei, este posibil să nu se imprime marginea neagră.

D

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Numele fişierelor şi dosarelor” (A156).

79


Note vocale: Înregistrare şi redare Folosiţi microfonul încorporat al aparatului foto pentru a înregistra note vocale pentru fotografiile marcate cu n în modul de redare cadru întreg (A30).

15/05/2009 15:30 0004.JPG

Înregistrarea notelor vocale

4

O notă vocală cu lungime de până la 20 de secunde va fi înregistrată în timp ce butonul k este ţinut apăsat. • Nu atingeţi microfonul încorporat în timpul înregistrării. • În timpul înregistrării, o şi p clipesc pe monitor.

4

17s

Redarea notelor vocale

Mai multe despre redare

Pentru a reda nota vocală, apăsaţi butonul k în 15/05/2009 15:30 timp ce fotografia este afişată în modul de redare 0004.JPG cadru întreg. Redarea se încheie în momentul terminării notei vocale sau când butonul k este apăsat din nou. 4 4 • Fotografiile cu note vocale pot fi recunoscute după pictograma q. • Utilizaţi controlul zoomului g (i) sau f (h) pentru a regla volumul în timpul redării.

Ştergerea notelor vocale Alegeţi o fotografie cu o notă vocală şi apăsaţi butonul l. Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege w şi apăsaţi butonul k. Va fi ştearsă doar nota vocală.

Erase 1 image?

No Yes

B

Note referitoare la notele vocale

• Când o imagine cu notă vocală ataşată este ştearsă, atât imaginea, cât şi nota vocală sunt şterse. • Nu se pot înregistra note vocale pentru o fotografie care are deja ataşată o notă vocală. Nota vocală curentă trebuie să fie ştearsă înainte de înregistrarea unei note vocale noi. • Notele vocale nu pot fi ataşate fotografiilor efectuate cu alte aparate foto.

D 80

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Numele fişierelor şi dosarelor” (A156).


Filme

Înregistrarea filmelor Pentru a filma cu sunet înregistrat prin intermediul microfonului încorporat, selectaţi modul de fotografiere şi urmaţi paşii de mai jos.

1

Rotiţi selectorul de moduri la D. • Afişajul de contorizare expuneri indică lungimea totală maximă a filmului care poate fi înregistrată.

2

Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a porni înregistrarea. • Aparatul foto focalizează pe subiectul din centrul cadrului. • O bară de progres în partea de jos a monitorului arată timpul rămas pentru înregistrare. 36s • Pentru a încheia înregistrarea, apăsaţi din nou butonul de declanşare până la capăt. • Înregistrarea se opreşte automat dacă în memoria internă sau pe cardul de memorie nu există spaţiu suficient sau după ce durata de înregistrare depăşeşte 25 de minute.

B

Realizarea filmelor

B

Filme

• Compensarea expunerii (A39) este disponibilă. A (focalizare automată), D (primplan macro) şi B (infinit) sunt disponibile pentru modul de focalizare (A36). Bliţul (A32) poate fi utilizat doar pentru filme cu fotografiere secvenţială. Autodeclanşatorul şi cronometrul zâmbet/ochi deschişi sunt dezactivate. • Setările pentru modul bliţ, modul focalizare şi compensarea expunerii nu pot fi aplicate sau modificate în timpul înregistrării filmelor. Aplicaţi sau modificaţi setările conform necesităţilor înainte de începerea înregistrării filmului. • Zoomul optic nu poate fi reglat după ce începe înregistrarea filmului. Zoomul digital nu poate fi aplicat înainte de începerea înregistrării filmului. Cu toate acestea, zoomul digital (de până la 2×) poate fi aplicat în timpul înregistrării altor tipuri de filme decât filmele cu fotografiere secvenţială. • Cu excepţia filmelor cu fotografiere secvenţială, atunci când realizaţi filme, unghiul de vizualizare (câmpul de vizualizare) este mai mic decât atunci când fotografiaţi imagini statice.

Notă privind înregistrarea filmelor

După ce filmul a fost înregistrat complet în memoria internă sau pe cardul de memorie, afişajul monitorului va reveni la afişajul modului de fotografiere normal. Nu deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie în timpul înregistrării imaginilor. Oprirea aparatului foto sau scoaterea cardului de memorie în timpul înregistrării filmelor pot duce la pierderea datelor sau la deteriorări ale aparatului foto sau ale cardului de memorie.

D

Schimbarea setărilor pentru film

• Setările pentru Movie options (Opţiuni film), Autofocus mode (Mod focalizare automată) şi Electronic VR (VR electronic) (A82) pot fi modificate în meniul film. • Atunci când Movie options (Opţiuni film) este setat la Time-lapse movieP (Film fotografiere secvenţialăP), filmele sunt înregistrate fără sunet.

81


Meniul film Setările Movie options (Opţiuni film), Autofocus mode (Mod focalizare automată) şi Electronic VR (VR electronic) pot fi modificate în meniul film. Apăsaţi butonul d în modul film pentru a afişa meniul film şi utilizaţi selectorul multiplu pentru a modifica şi a aplica setările. • Alegeţi fila D dacă meniul film nu este afişat (A13).

D Selectarea Movie Options (Opţiuni film) Setaţi la D (Film) M d M D (Meniu film) M Movie options (Opţiuni film)

Meniul film oferă opţiunile prezentate mai jos. Opţiune

Dimensiunea imaginii şi viteza cadrelor

J TV movie 640P (Film TV 640P) (setare implicită)

Dimensiune imagine: 640 × 480 pixeli Viteză cadre: 30 cadre pe secundă

I TV movie 640 (Film TV 640)

Dimensiune imagine: 640 × 480 pixeli Viteză cadre: 15 cadre pe secundă

S Small size 320 (Dimensiune Dimensiune imagine: 320 × 240 pixeli redusă 320) Viteză cadre: 15 cadre pe secundă

Filme

82

y Time-lapse movieP (Film fotografiere secvenţialăP) (A84)

Aparatul foto face fotografii în mod automat la intervale diferite şi le uneşte într-un film. Înregistraţi flori care se deschid sau fluturi ieşind din cocon. Se va înregistra fără sunet. Dimensiune imagine: 640 × 480 pixeli Viteză cadre: 30 cadre pe secundă

Q Sepia movie 320 (Film sepia 320)

Înregistraţi filme în tonuri sepia. Dimensiune imagine: 320 × 240 pixeli Viteză cadre: 15 cadre pe secundă

R B&W movie 320 (Film albnegru 320)

Înregistraţi filme în alb-negru. Dimensiune imagine: 320 × 240 pixeli Viteză cadre: 15 cadre pe secundă


Meniul film

C

Lungimea maximă a filmului Memorie internă (aprox. 47 MB)

Card memorie (512 MB)

43 s

Aprox. 7 min 10 s

I TV movie 640 (Film TV 640)

1 min 26 s

Aprox. 14 min 10 s

S Small size 320 (Dimensiune redusă 320)

2 min 50 s

25 min

y Time-lapse movieP (Film fotografiere secvenţialăP) (A84)

513 cadre

1800 cadre pe film

Q Sepia movie 320 (Film sepia 320)

2 min 50 s

25 min

R B&W movie 320 (Film albnegru 320)

2 min 50 s

25 min

Opţiune J TV movie 640P (Film TV 640P) (setare implicită)

* Toate cifrele sunt aproximative. Durata maximă a înregistrării ar putea varia în funcţie de marca respectivului card de memorie. Acest aparat foto poate înregistra filme cu o lungime maximă de 25 de minute. Indiferent de memoria disponibilă rămasă pe cardul de memorie, lungimea rămasă a filmului afişată pe ecran în timpul înregistrării va fi de maxim 25 de minute.

D

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Numele fişierelor şi dosarelor” (A156).

I Autofocus Mode (Mod focalizare automată) Filme

Setaţi la D (Film) M d M D (Meniu film) M Autofocus mode (Mod focalizare automată)

Alegeţi modul în care va focaliza aparatul în modul film. Opţiune

Descriere

A Single AF (AF unic) (setare implicită)

Aparatul focalizează atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate şi focalizarea este blocată în timp ce butonul este apăsat. Focalizarea este blocată la această poziţie în timpul fotografierii.

B Full-time AF (AF permanent)

Aparatul foto focalizează continuu până când focalizarea este obţinută şi blocată. Pentru ca sunetul produs de aparatul foto care focalizează să nu interfereze cu înregistrarea, se recomandă utilizarea Single AF (AF unic).

83


Meniul film

w Electronic VR (VR electronic) Setaţi la D (Film) M d M D (Meniu film) M Electronic VR (VR electronic)

Activaţi sau dezactivaţi VR electronic pentru înregistrare film. Opţiune

Descriere

w On (Activat) (setare implicită)

Reduce efectele produse de tremuratul aparatului foto în toate modurile de film cu excepţia Time-lapse movieP (Film fotografiere secvenţialăP).

k Off (Dezactivat)

VR electronic nu este activat.

Pictograma pentru setarea curentă este afişată pe monitor (A8) pentru alte setări decât Off (Dezactivat).

D

Reducerea vibraţiilor pentru filmele cu fotografiere secvenţială

Pentru a activa sau dezactiva reducerea vibraţiilor atunci când fotografiaţi în modul Time-lapse movieP (Film fotografiere secvenţialăP), utilizaţi setarea Vibration reduction (Reducere vibraţie) (A143) din meniul de setare (A135).

Filme cu fotografiere secvenţială Înregistraţi flori care se deschid sau fluturi ieşind din cocon (A82).

1 Filme

• Alegeţi fila D dacă meniul film nu este afişat (A13).

2

84

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege Movie options (Opţiuni film) din meniul film şi apăsaţi butonul k.

Alegeţi y Time-lapse movieP (Film fotografiere secvenţialăP) şi apoi apăsaţi butonul k.

Movie Movie options Autofocus mode Electronic VR

Movie options TV movie 640 TV movie 640 Small size 320 Time-lapse movie Sepia movie 320 B&W movie 320


Meniul film

3

Alegeţi intervalul dintre fotografii şi apăsaţi butonul k. • Alegeţi între 30 s, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min şi 60 min.

4

Set interval time 30 s 1 min 5 min 10 min 30 min 60 min

Apăsaţi butonul d. • Aparatul revine la modul fotografiere.

1/125

5

F2.8

513

Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a porni înregistrarea. • Monitorul se opreşte, iar indicatorul luminos aparat pornit clipeşte între fotografieri. • Monitorul se reactivează automat pentru fotografia următoare.

6

Pentru a încheia înregistrarea, apăsaţi din nou butonul de declanşare până la capăt. • Înregistrarea se va opri automat dacă spaţiul din memoria internă sau de pe cardul de memorie se epuizează sau după ce au fost înregistrate 1800 de cadre. Un film cu 1800 de cadre are o durată de redare de 60 de secunde.

Filme

B

Film cu fotografiere secvenţială

• Modul bliţ (A32), modul focalizare (A36) şi compensarea expunerii (A39) nu mai pot fi modificate după ce a fost făcută prima fotografie. A doua fotografie sau fotografiile ulterioare vor fi realizate cu aceleaşi setări. Aplicaţi setările potrivite înainte de a începe fotografierea. • Pentru a împiedica oprirea neaşteptată a aparatului foto în timpul înregistrării, folosiţi un acumulator complet încărcat. • Pentru a alimenta aparatul foto continuu pentru perioade extinse de timp, utilizaţi un Adaptor CA EH-62A (disponibil separat de la Nikon). Nu utilizaţi, în nicio circumstanţă, o altă marcă sau un alt model de adaptor CA. Nerespectarea acestei precauţii poate conduce la supraîncălzirea sau deteriorarea aparatului foto. • Nu rotiţi selectorul de moduri în dreptul unei alte setări în timp ce se efectuează o înregistrare.

85


Redarea filmului În modul redare cadru întreg (A30), filmele sunt recunoscute după pictogramele modului film (A82). Pentru a reda un film, afişaţi-l în modul redare cadru întreg şi apăsaţi butonul k.

15/05/2009 15:30 0010.AVI 0010 VI

20s

Utilizaţi controlul zoomului g sau f în timpul redării, pentru a regla volumul. Rotiţi selectorul de comandă pentru a avansa sau derula filmul. Comenzile de redare apar în partea de sus a monitorului. Apăsaţi selectorul multiplu J sau K pentru a alege o comandă, apoi apăsaţi butonul k pentru a efectua operaţiunea selectată. Sunt disponibile următoarele operaţiuni.

Pauză

8s

În timpul redării Pentru

Utilizaţi

Indicator volum

Descriere

Derulare

K

Derulaţi filmul dacă este apăsat butonul k.

Avansare

L

Avansaţi filmul dacă este apăsat butonul k. Apăsaţi butonul k pentru a opri temporar redarea. Următoarele operaţiuni pot fi efectuate în timp ce redarea este pusă pe pauză.

Pauză

O

Filme

Terminare

Q

M

Apăsaţi butonul k pentru a derula filmului cadru cu cadru. Derularea continuă cât timp butonul este apăsat.

N

Apăsaţi butonul k pentru a avansa filmului cadru cu cadru. Avansarea continuă cât timp butonul este apăsat.

P

Apăsaţi butonul k pentru a relua redarea.

Apăsaţi butonul k pentru a reveni la modul redare cadru întreg.

Ştergerea fişierelor de film Apăsaţi butonul l în timpul redării filmului, când acesta este afişat în mod redare cadru întreg (A30) sau când este selectat în modul de redare miniaturi (A71). Selectaţi Yes (Da) şi apăsaţi butonul k pentru a şterge filmul sau selectaţi No (Nu) pentru a ieşi fără a şterge filmul.

86

Erase 1 image?

No Yes


Înregistrări voce

Realizarea înregistrărilor de voce Înregistrările de voce pot fi realizate prin intermediul microfonului încorporat şi redate prin intermediul difuzorului încorporat.

1

Rotiţi selectorul de moduri la y.

2

Apăsaţi butonul d pentru a afişa ecranul cu meniul scenă, alegeţi E Voice recording (Înregistrare voce) cu selectorul multiplu şi apăsaţi butonul k. • Se va afişa lungimea înregistrării care se poate realiza. • Alegeţi fila C dacă meniul scenă nu este afişat (A13).

3

Apăsaţi J sau K pentru a alege k pe panoul de operare şi apăsaţi butonul k pentru a porni înregistrarea.

Scene menu Copy Backlight Panorama assist Voice recording Image quality Image size

Record

02: 00: 00

• Indicatorul luminos aparat pornit se aprinde în timpul înregistrării. • Dacă nu este efectuată nicio operaţiune pentru aproximativ 30 de secunde după începerea înregistrării vocale, se activează funcţia de economisire a energiei a aparatului foto, iar monitorul se stinge. Apăsaţi butonul s pentru a activa monitorul. • Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Operaţiuni în timpul înregistrării” (A88).

Apăsaţi J sau K pentru a alege m pe panoul de operare şi apăsaţi butonul k pentru a opri înregistrarea. • Înregistrarea se va opri automat dacă spaţiul din memoria internă sau din cardul de memorie se epuizează sau după 120 de minute de înregistrare pe cardul de memorie.

D

Înregistrări voce

4

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Numele fişierelor şi dosarelor” (A156).

87


Realizarea înregistrărilor de voce

Operaţiuni în timpul înregistrării Indicator înregistrare Indicator progres

Record

01: 56: 52 01

Timp rămas Număr index

Panou de operare

Pentru

Utilizaţi

Descriere

Mişcarea cursorului pe panoul de operare

Apăsaţi J sau K pe selectorul multiplu. m : Apăsaţi butonul k pentru a încheia înregistrarea. r : Apăsaţi butonul k pentru a opri temporar înregistrarea. Alegeţi k şi apăsaţi butonul k pentru a relua înregistrarea în timp ce aceasta este întreruptă.

Crearea indexului*

Apăsaţi H sau I pe selectorul multiplu. Indexurile facilitează localizarea anumitor porţiuni ale înregistrării. Începutul înregistrării reprezintă numărul de index 01; numerele următoare sunt atribuite în ordine crescătoare la fiecare apăsare a selectorului multiplu, până la numărul de index 98.

* Fişierele copiate pot fi redate utilizând QuickTime sau orice alt player audio compatibil WAV. Reţineţi că punctele de index create cu aparatul foto nu pot fi utilizate când redaţi înregistrările voce pe computere.

Înregistrări voce

88


Redarea înregistrărilor voce

1

Rotiţi selectorul de moduri la y.

2

Apăsaţi butonul d pentru a afişa ecranul cu meniul scenă, alegeţi E Voice recording (Înregistrare voce) cu selectorul multiplu şi apăsaţi butonul k. • Ecranul comută la ecranul înregistrare voce. • Alegeţi fila C dacă meniul scenă nu este afişat (A13).

3

Apăsaţi J sau K pe selectorul multiplu pentru a alege l.

Scene menu Copy Backlight Panorama assist Voice recording Image quality Image size

Playback

00: 01: 00

001 15/05/2009 17:30 002 15/05/2009 18:30 003 26/05/2009 13:00

4

Apăsaţi H sau I pentru a alege fişierul audio dorit şi apăsaţi butonul k. • Fişierul audio dorit va fi redat. • Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Operaţiuni în timpul redării” (A90).

Playback

00: 03: 12

001 15/05/2009 17:30 002 15/05/2009 18:30 003 26/05/2009 13:00

Înregistrări voce

89


Redarea înregistrărilor voce

Operaţiuni în timpul redării

Indicator redare Indicator progres Index Număr fişier

Playback

00: 00: 41

02 001 15/05/2009 17:30 002 15/05/2009 18:30 003 26/05/2009 13:00

Timp redare Indicator volum Număr index Data şi timpul de înregistrare Panou de operare

Utilizaţi controlul zoomului g/f pentru a regla volumul de redare. Rotiţi selectorul de comandă pentru a avansa sau derula înregistrarea voce. Comenzile de redare apar în partea de jos a monitorului. Apăsaţi selectorul multiplu J sau K pentru a alege o comandă, apoi apăsaţi butonul k pentru a efectua operaţiunea selectată. Sunt disponibile următoarele operaţiuni. Pentru

Înregistrări voce

90

Utilizaţi

Descriere

Derulare

n

Derulaţi înregistrarea voce dacă este apăsat butonul k.

Avansare

o

Avansaţi înregistrarea voce dacă este apăsat butonul k.

Salt la indexul anterior

p

Apăsaţi butonul k pentru a sări la indexul anterior.

Salt la indexul următor

q

Apăsaţi butonul k pentru a sări la indexul următor.

Pauză

r l

Apăsaţi butonul k pentru a opri temporar redarea. Apăsaţi butonul k pentru a relua redarea în timp ce aceasta este întreruptă.

Terminare

m

Apăsaţi butonul k pentru a încheia redarea.

Ştergerea fişierelor audio Apăsaţi butonul l în timpul redării sau după alegerea unui fişier audio din ecranul înregistrare voce şi apăsaţi butonul l pentru a afişa dialogul de confirmare. Pentru a şterge fişierul, selectaţi Yes (Da) şi apăsaţi butonul k. Pentru a anula ştergerea, selectaţi No (Nu).

Delete File will be deleted. OK?

No Yes


Copierea înregistrărilor voce Copiaţi înregistrările voce între memoria internă şi un card de memorie. Această opţiune este disponibilă numai când există un card de memorie.

1

2

Apăsaţi J sau K pe selectorul multiplu în ecranul înregistrare voce (pasul 3 de la A89), alegeţi s şi apăsaţi butonul k.

Alegeţi o opţiune de copiere şi apăsaţi butonul k.

Playback

01: 48: 32

001 15/05/2009 17:30 002 15/05/2009 18:30 003 26/05/2009 13:00

Copy sound files

• q: Copiaţi înregistrările din memoria internă pe cardul de memorie. • r: Copiaţi înregistrările de pe cardul de memorie în memoria internă.

3

Selectaţi o opţiune de copiere şi apăsaţi butonul k. • Selected files (Fişiere selectate): treceţi la pasul 4 • Copy all files (Copiere toate fişierele): treceţi la pasul 5

4

Alegeţi datele ce vor fi copiate.

5

Select sound files 001 15/05/2009 002 15/05/2009 003 26/05/2009 004 29/05/2009 005 03/06/2009

Atunci când se afişează un dialog de confirmare, alegeţi Yes (Da) şi apăsaţi butonul k. • Copierea porneşte.

B

17:30 18:30 13:00 16:40 08:00 Select

Înregistrări voce

• Apăsaţi selectorul multiplu K pentru a selecta fişierul (y). Apăsaţi din nou butonul K al selectorului multiplu pentru a anula selecţia. • Pot fi selectate mai multe fişiere. • Apăsaţi butonul k când setarea s-a încheiat.

Camera to card Selected files Copy all files

Note privind copierea fişierelor audio

Este posibil ca acest aparat foto să nu poată reda sau copia fişiere audio create cu o alte aparate foto.

91


Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Conectarea la TV Conectaţi aparatul foto la televizor utilizând cablul audio/video livrat pentru a reda fotografiile pe televizor.

1

Opriţi aparatul foto.

2

Conectaţi aparatul foto la TV utilizând cablul audio/video livrat. • Conectaţi conectorul galben la jack-ul intrare video de pe televizor şi conectorul alb la jack-ul intrare audio. Galben Alb

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

3

Reglaţi televizorul pe canalul video. • Pentru detalii consultaţi documentaţia furnizată cu televizorul.

4

Ţineţi apăsat butonul c pentru a porni aparatul foto. • Aparatul foto intră în modul redare, iar fotografiile înregistrate în memoria internă sau pe cardul de memorie vor fi afişate pe televizor. • Cât timp este conectat la televizor, monitorul aparatului foto va rămâne oprit.

B

Conectarea cablului audio/video

Când realizaţi conectarea la un cablu audio/video, conectorii trebuie să fie orientaţi corect. Nu forţaţi când conectaţi cablul audio/video. Nu trageţi conectorul într-o parte când deconectaţi cablul audio/video de la aparatul foto.

B 92

Dacă nu apare nimic pe ecranul televizorului

Asiguraţi-vă că setările pentru modul video al aparatului foto, din meniul de setare (A135) ➝ Video mode (Mod video) (A148), sunt în conformitate cu standardele utilizate la televizor.


Conectarea la un computer Utilizaţi cablul USB livrat pentru a conecta aparatul foto la un computer şi copiaţi (transferaţi) fotografiile la un computer prin software-ul Nikon Transfer livrat.

Înainte de a conecta aparatul foto Instalarea software-ului Înainte de conectarea aparatului foto la computer, trebuie instalate programele Nikon Transfer şi Panorama Maker pentru realizarea fotografiilor panoramice, incluse pe CD-ul Software Suite livrat. Pentru mai multe informaţii despre instalarea software-ului, consultaţi Ghid start rapid.

Sisteme de operare compatibile Windows Versiunea preinstalată a Windows Vista Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/ Ultimate editions 32-bit (Service Pack 1), Windows XP Home Edition/Professional (Service Pack 3)

Consultaţi website-ul Nikon pentru cele mai noi informaţii privind compatibilitatea cu sistemele de operare.

B

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Macintosh Mac OS X (versiunea 10.3.9, 10.4.11, 10.5.5)

Note privind sursa de alimentare

• Când conectaţi aparatul foto la un computer sau la o imprimantă, folosiţi un acumulator complet încărcat pentru a împiedica oprirea neaşteptată a aparatului. • Pentru a alimenta aparatul foto continuu pentru perioade extinse de timp, utilizaţi un Adaptor CA EH-62A (disponibil separat de la Nikon). Nu utilizaţi, în nicio circumstanţă, o altă marcă sau un alt model de adaptor CA. Nerespectarea acestei precauţii poate conduce la supraîncălzirea sau deteriorarea aparatului foto.

93


Conectarea la un computer

Transferarea fotografiilor de pe aparatul foto pe computer

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

1 2 3

Porniţi computerul pe care a fost instalat Nikon Transfer.

4

Porniţi aparatul foto.

Conectaţi aparatul foto la computer utilizând cablul USB livrat.

• Indicatorul luminos aparat pornit se va aprinde. • Windows Vista: Atunci când este afişat dialogul AutoPlay (Redare automată), faceţi clic pe Copy pictures to a folder on my computer using Nikon Transfer (Copiere fotografii într-un folder de pe computerul meu utilizând Nikon Transfer). Nikon Transfer va porni. Pentru a evita acest dialog pe viitor, bifaţi Always do this for this device: (Se efectuează întotdeauna pentru acest dispozitiv:). • Windows XP: Atunci când este afişat dialogul pentru selecţia operaţiei, faceţi clic pe Nikon Transfer Copy pictures to a folder on my computer (Nikon Transfer, copiere fotografii într-un folder de pe computerul meu) şi faceţi clic pe OK. Nikon Transfer va porni. Pentru a evita acest dialog în viitor, bifaţi Always use this program for this action. (Utilizaţi mereu acest program pentru această acţiune.). • Mac OS X: Nikon Transfer va porni automat dacă în caseta de dialog Auto-Launch setting (Setare lansare automată) a fost selectat Yes (Da) atunci când Nikon Transfer a fost instalat pentru prima oară.

B

94

Opriţi aparatul foto.

Conectarea cablului USB

• Când realizaţi conectarea cablului USB, conectorii trebuie să fie orientaţi corect. Nu forţaţi când conectaţi cablul USB. Nu trageţi conectorul într-o parte când deconectaţi cablul USB de la aparatul foto. • Este posibil să nu fie recunoscută conexiunea atunci când aparatul foto este conectat la computer prin intermediul unui hub USB.


Conectarea la un computer

5

Transferaţi fotografii atunci când NikonTransfer a finalizat încărcarea. • Faceţi clic pe butonul Start Transfer (Pornire transfer) în Nikon Transfer. Toate fotografiile vor fi transferate pe computer (la setarea implicită Nikon Transfer).

P90

P90

Butonul Start Transfer (Pornire transfer)

6

Deconectaţi aparatul foto după finalizarea transferului. • Opriţi aparatul foto şi deconectaţi cablul USB.

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

• Folderul în care sunt transferate fotografiile este deschis în mod automat când transferul se finalizează (la setarea implicită Nikon Transfer). • Dacă ViewNX a fost instalat, ViewNX va porni automat şi puteţi vizualiza fotografiile transferate. • Pentru mai multe informaţii despre utilizarea Nikon Transfer sau ViewNX consultaţi informaţiile de ajutor din Nikon Transfer sau ViewNX.

95


Conectarea la un computer

D

Utilizarea unui cititor de carduri

Fotografiile stocate pe cardul de memorie introdus într-un cititor de carduri sau într-un dispozitiv similar pot fi transferate pe computer cu ajutorul Nikon Transfer. • În cazul în care cardul de memorie are o capacitate de 2 GB sau mai mare ori este conform SDHC, dispozitivul respectiv trebuie să accepte aceste caracteristici ale cardului de memorie. • Nikon Transfer va porni automat când un card de memorie este introdus în cititorul de carduri sau într-un dispozitiv similar (setare implicită a Nikon Transfer). Consultaţi pasul 5 din „Transferarea fotografiilor de pe aparatul foto pe computer” (A95). • Pentru a transfera pe computer fotografiile stocate în memoria internă a aparatului foto, acestea trebuie copiate mai întâi pe un card de memorie utilizând aparatul foto (A91, 134).

D

Utilizarea computerului pentru deschiderea fişierelor imagine/audio

• Navigaţi la folderul în care aţi salvat fotografiile şi deschideţi o fotografie cu ajutorul programului de vizualizare furnizat cu sistemul de operare. • Fişierele audio pot fi redate utilizând QuickTime sau orice alt player audio compatibil WAV.

D Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

96

Crearea panoramelor cu Panorama Maker

• Utilizaţi o serie de fotografii realizate cu opţiunea Panorama assist (Asistenţă panoramă) în modul scenă (A47) pentru a crea o singură fotografie panoramică utilizând Panorama Maker. • Puteţi instala Panorama Maker pe computer utilizând CD-ul Software Suite livrat. • După finalizarea instalării, urmaţi procedura descrisă mai jos pentru a porni Panorama Maker. Windows: Din meniul Start (Pornire), deschideţi All Programs (Toate programele) ➝ ArcSoft Panorama Maker 4 ➝ Panorama Maker 4. Macintosh: Deschideţi aplicaţiile selectând Applications (Aplicaţii) din meniul Go (Salt) şi faceţi dublu clic pe pictograma Panorama Maker 4. • Pentru informaţii suplimentare privind utilizarea Panorama Maker, consultaţi instrucţiunile afişate pe ecran şi informaţiile de ajutor conţinute în Panorama Maker.

D

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Numele fişierelor şi dosarelor” (A156).


Conectarea la o imprimantă Utilizatorii imprimantelor compatibile PictBridge (A175) pot conecta aparatul foto direct la imprimantă şi pot imprima fotografii fără a utiliza un computer. Paşii pentru imprimare sunt următorii. Fotografiaţi Alegeţi fotografiile pentru imprimare, cu ajutorul opţiunii set imprimare (Set imprimare: A103) Conectaţi la imprimantă (A98)

Imprimaţi fotografiilor una câte una (A99)

Imprimaţi mai multe fotografii (A100)

B

Note privind sursa de alimentare

• Când conectaţi aparatul foto la un computer sau la o imprimantă, folosiţi un acumulator complet încărcat pentru a împiedica oprirea neaşteptată a aparatului. • Pentru a alimenta aparatul foto continuu pentru perioade extinse de timp, utilizaţi un Adaptor CA EH-62A (disponibil separat de la Nikon). Nu utilizaţi, în nicio circumstanţă, o altă marcă sau un alt model de adaptor CA. Nerespectarea acestei precauţii poate conduce la supraîncălzirea sau deteriorarea aparatului foto.

D

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Opriţi aparatul foto şi deconectaţi cablul USB

Imprimarea fotografiilor

În plus faţă de imprimarea fotografiilor transferate pe un computer şi imprimarea printr-o conexiune directă între aparatul foto şi imprimantă a imaginilor înregistrate pe cardul de memorie, sunt disponibile şi următoarele opţiuni pentru imprimarea fotografiilor: • Introduceţi un card de memorie în fanta pentru card a unei imprimante compatibile DPOF. • Duceţi cardul de memorie la un laborator foto digital. Pentru a imprima utilizând aceste metode, specificaţi fotografiile şi numărul de exemplare imprimate dorite utilizând opţiunea Print set (Set imprimare) (A103) din meniul redare.

97


Conectarea la o imprimantă

Conectarea aparatului foto şi imprimantei

1

Opriţi aparatul foto.

2

Porniţi imprimanta. • Verificaţi setările imprimantei.

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

3

Conectaţi aparatul foto la imprimantă utilizând cablul USB livrat.

4

Porniţi aparatul foto. • Când conexiunea este realizată corect, ecranul de pornire PictBridge 1 se va afişa pe monitorul aparatului foto. Apoi se va afişa ecranul de imprimare a selecţiei 2.

1

2 Print selection 15/05 2009 NO. 32 [ 32]

B

Conectarea cablului USB

Când realizaţi conectarea cablului USB, conectorii trebuie să fie orientaţi corect. Nu forţaţi când conectaţi cablul USB. Nu trageţi conectorul într-o parte când deconectaţi cablul USB de la aparatul foto.

D

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Imprimarea imaginilor la dimensiunea 1:1” (A110).

98


Conectarea la o imprimantă

Imprimarea fotografiilor una câte una După conectarea corectă a aparatului foto la imprimantă (A98), imprimaţi fotografiile urmând procedura de mai jos.

1

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege fotografia pe care doriţi să o imprimaţi şi apăsaţi butonul k.

Print selection 15/05 2009

• De asemenea, fotografiile pot fi alese prin rotirea selectorului de comandă. • Rotiţi controlul zoomului spre f (h) pentru a afişa 12 miniaturi sau spre g (i) pentru a comuta înapoi la redarea cadru întreg.

Alegeţi Copies (Copii) şi apoi apăsaţi butonul k.

3

Alegeţi numărul de copii (până la nouă) şi apăsaţi butonul k.

PictBridge Start print Copies Paper size

Copies

4

4

Alegeţi Paper size (Dimensiune hârtie) şi apăsaţi butonul k.

5

Alegeţi dimensiunea dorită pentru hârtie şi apăsaţi pe butonul k. • Pentru a specifica dimensiunea hârtiei cu ajutorul setărilor imprimantei, alegeţi Default (Implicit) în meniul referitor la dimensiunea hârtiei.

PictBridge Start print Copies Paper size

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

2

NO. 32 [ 32]

Paper size Default 3.5×5 in. 5×7 in. 100×150 mm 4×6 in. 8×10 in.

99


Conectarea la o imprimantă

6

Alegeţi Start print (Pornire imprimare) şi apoi apăsaţi butonul k.

7

Imprimarea porneşte. • Când imprimarea este finalizată, afişajul monitorului revine la cel indicat în pasul 1. • Pentru a anula înainte de imprimarea tuturor copiilor, apăsaţi butonul k.

PictBridge Start print Copies Paper size

Printing 002/004

Cancel

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Imprimare curentă/număr total de imprimări

Imprimarea mai multor fotografii După conectarea corectă a aparatului foto la imprimantă (A98), imprimaţi fotografiile urmând procedura de mai jos.

1

Când este afişat ecranul de imprimare a selecţiei, apăsaţi pe butonul d. • Se afişează meniul de imprimare.

2

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege Paper size (Dimensiune hârtie) şi apăsaţi butonul k. • Pentru a ieşi din meniul de imprimare, apăsaţi butonul d.

3

Alegeţi dimensiunea dorită pentru hârtie şi apăsaţi pe butonul k. • Pentru a specifica dimensiunea hârtiei cu ajutorul setărilor imprimantei, alegeţi Default (Implicit) în meniul referitor la dimensiunea hârtiei.

100

Print menu Print selection Print all images DPOF printing Paper size

Paper size Default 3.5×5 in. 5×7 in. 100×150 mm 4×6 in. 8×10 in.


Conectarea la o imprimantă

4

Alegeţi Print selection (Imprimare selecţie), Print all images (Imprimare toate imaginile) sau DPOF printing (Imprimare DPOF) şi apăsaţi butonul k.

Print menu Print selection Print all images DPOF printing Paper size

Print selection (Imprimare selecţie)

• Se va afişa meniul indicat în partea dreaptă. Pentru a imprima, alegeţi Start print (Pornire imprimare) şi apăsaţi butonul k. • Alegeţi Cancel (Anulare) şi apăsaţi butonul k pentru a reveni la meniul de imprimare.

Print selection 010 prints

Start print Cancel

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Alegeţi fotografiile (până la maxim 99) şi numărul de 10 Print selection copii (până la nouă pentru fiecare fotografie). • Apăsaţi selectorul multiplu J sau K pentru a alege fotografiile şi apăsaţi H sau I pentru a seta numărul de copii pentru fiecare. • De asemenea, fotografiile pot fi alese prin rotirea selectorului de comandă. Back • Fotografiile selectate pentru imprimare pot fi recunoscute după pictograma bifă şi numărul indicând numărul de copii de imprimat. Bifa nu va fi afişată pentru imaginile pentru care nu a fost specificat numărul de copii şi acestea nu vor fi imprimate. • Rotiţi controlul zoomului către g (i) pentru a comuta la redare cadru întreg sau către f (h) pentru a comuta la afişarea a 12 miniaturi. • Apăsaţi butonul k când setarea s-a încheiat.

Print all images (Imprimare toate imaginile) Toate fotografiile stocate în memoria internă sau pe cardul de memorie sunt imprimare una câte una. • Se va afişa meniul indicat în partea dreaptă. Pentru a imprima, alegeţi Start print (Pornire imprimare) şi apăsaţi butonul k. • Alegeţi Cancel (Anulare) şi apăsaţi butonul k pentru a reveni la meniul de imprimare.

Print all images 018 prints

Start print Cancel

101


Conectarea la o imprimantă DPOF printing (Imprimare DPOF) Imprimaţi fotografiile pentru care a fost creată o ordine de imprimare la opţiunea Print set (Set imprimare). • Se va afişa meniul indicat în partea dreaptă. Pentru a imprima, alegeţi Start print (Pornire imprimare) şi apăsaţi butonul k. • Alegeţi Cancel (Anulare) şi apăsaţi butonul k pentru a reveni la meniul de imprimare. • Pentru a vizualiza ordinea curentă de imprimare, alegeţi View images (Vizualizare imagini) şi apăsaţi butonul k. Pentru a imprima fotografii, apăsaţi din nou butonul k.

DPOF printing 010 prints Start print View images Cancel

10

View images

Back

5 Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

• Când imprimarea este finalizată, afişajul monitorului revine la cel indicat în pasul 2. • Pentru a anula înainte de imprimarea tuturor copiilor, apăsaţi butonul k.

Printing 002/004

Cancel

Imprimare curentă/număr total de imprimări

C 102

Imprimarea porneşte.

Dimensiune hârtie

Aparatul foto acceptă următoarele dimensiuni de hârtie: Default (Implicit) (dimensiunea implicită a hârtiei pentru imprimanta curentă), 3.5×5 in., 5×7 in., 100×150 mm, 4×6 in., 8×10 in., Letter, A3 şi A4. Se vor afişa doar dimensiunile acceptate de imprimanta curentă.


Crearea unei ordini de imprimare DPOF: Set imprimare Opţiunea Set imprimare din meniul redare este utilizată pentru a crea „ordini de imprimare” digitale pentru imprimare pe imprimante compatibile DPOF sau în tipografii (A175). Când aparatul foto este conectat la un dispozitiv compatibil PictBridge, fotografiile pot fi imprimate de la imprimantă în conformitate cu ordinea de imprimare DPOF realizată pentru fotografiile de pe cardul de memorie. Dacă îndepărtaţi cardul de memorie din aparatul foto, puteţi crea ordinea de imprimare DPOF pentru fotografiile din memoria internă şi puteţi imprima fotografiile conform ordinii de imprimare DPOF.

1

Apăsaţi butonul d în modul redare. • Se afişează meniul de redare.

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege Print set (Set imprimare) şi apăsaţi butonul k.

3

Alegeţi Select images (Selectează imagini) şi apăsaţi butonul k.

4

Alegeţi fotografiile (până la maxim 99) şi numărul de copii (până la nouă pentru fiecare fotografie).

D

Playback menu Quick retouch D-Lighting Print set Slide show Delete Protect

Print set Select images Delete print set

Print selection

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

2

• Apăsaţi selectorul multiplu J sau K pentru a alege fotografiile şi apăsaţi H sau I pentru a seta numărul de copii pentru fiecare. • De asemenea, fotografiile pot fi alese prin rotirea selectorului de comandă. Back • Fotografiile selectate pentru imprimare pot fi recunoscute după pictograma bifă şi numărul indicând numărul de copii de imprimat. Bifa nu va fi afişată pentru imaginile pentru care nu a fost specificat numărul de copii şi acestea nu vor fi imprimate. • Rotiţi controlul zoomului către g (i) pentru a comuta la redare cadru întreg sau către f (h) pentru a comuta la afişarea a 12 miniaturi. • Apăsaţi butonul k când setarea s-a încheiat.

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Imprimarea imaginilor la dimensiunea 1:1” (A110).

103


Crearea unei ordini de imprimare DPOF: Set imprimare

5

Decideţi dacă doriţi sau nu să imprimaţi data fotografierii sau informaţiile despre fotografie. • Alegeţi Date (Dată) şi apăsaţi butonul k pentru a imprima data înregistrării pe toate fotografiile din ordinea de imprimare. • Alegeţi Info (Informaţii) şi apăsaţi butonul k pentru a imprima informaţiile despre fotografiere (viteză de declanşare şi diafragmă) pe toate fotografiile din ordinea de imprimare. • Alegeţi Done (Realizat) şi apăsaţi butonul k pentru a finaliza ordinea de imprimare.

Fotografiile selectate pentru imprimare sunt recunoscute după pictograma w afişată în timpul redării.

Print set Done Date Info

15/05/2009 15:30 0004.JPG

4 Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

B

4

Note privind imprimarea datei fotografierii şi a informaţiilor despre fotografie

Atunci când în meniul Set imprimare sunt activate opţiunile Date (Dată) şi Info (Informaţii), data fotografierii şi informaţiile despre fotografie sunt imprimate pe fotografii când se utilizează o imprimantă compatibilă DPOF (A175) ce permite imprimarea datei fotografierii şi a informaţiilor despre fotografie. • Informaţiile despre fotografie nu pot fi imprimate atunci când aparatul foto este conectat direct la o imprimantă prin intermediul cablului USB livrat, pentru imprimare DPOF (A102). • Opţiunile Date (Dată) şi Info (Informaţii) sunt reiniţializate de fiecare dată când este afişat meniul Print set (Set imprimare).

C

Ştergerea tuturor ordinilor de imprimare

Alegeţi Delete print set (Ştergere set imprimare) în pasul 3 şi apăsaţi butonul k. Ordinile de imprimare pentru toate fotografiile vor fi şterse.

C

Notă referitoare la opţiunea Dată set imprimare

Data şi ora imprimate pe fotografie sunt cele înregistrate pe aparatul foto în momentul efectuării fotografiei. Data şi ora imprimate cu această opţiune nu sunt afectate chiar dacă setarea Date (Dată) a aparatului foto este modificată din meniul de setare după efectuarea fotografiilor. 15/05/2009

D

104

Date imprint (Imprimare dată)

Data şi ora înregistrării pot fi imprimate pe fotografii cu ajutorul opţiunii Date imprint (Imprimare dată) (A142) din meniul de setare. Fotografiile care au data şi ora marcate pe ele pot fi imprimate şi pe imprimante ce nu acceptă imprimarea datei şi orei pe fotografii. Pe fotografii se vor imprima numai data şi ora setate la opţiunea Date imprint (Imprimare dată), chiar dacă opţiunea Print set (Set imprimare) este activată cu data selectată în ecranul set imprimare.


Meniurile fotografiere, redare şi setare

Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere Meniul fotografiere din modurile A, B, C, D, E şi F cuprinde următoarele opţiuni. q

Image quality (Calitate imagine)*

A107

Alegeţi calitatea imaginii (nivel de compresie) pentru fotografiile înregistrate. r

Image size (Dimensiune imagine)*

A108

Alegeţi dimensiunea imaginii pentru fotografiile înregistrate. F

Optimize image (Optimizare imagine)

A111

Alegeţi setările pentru optimizarea imaginilor în funcţie de scena de fotografiere sau de preferinţele dvs. B

White balance (Balans de alb)

A114

Potriviţi balansul de alb cu sursa de lumină. E

ISO sensitivity (Sensibilitate ISO)

A116

Controlaţi sensibilitatea la lumină a aparatului foto. G

Metering (Măsurare)

A117

Alegeţi modalitatea în care aparatul foto măsoară expunerea. C

Continuous (Continuu)

A118

Modificaţi setările pentru Continuu (fotografiere continuă) şi BSS (Selector cea mai bună fotografiere). H

Auto bracketing (Bracketing automat)

A121

G

AF area mode (Mod zonă AF)

A122

Alegeţi unde focalizează aparatul foto. I

Autofocus mode (Mod focalizare automată)

A125

Alegeţi cum focalizează aparatul foto. J

Flash exp. comp. (Comp. exp. bliţ)

A125

Reglaţi nivelul bliţului. M

Noise reduction (Reducere zgomot)

A126

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Variaţi expunerea pentru o succesiune de fotografii.

Reduceţi zgomotul din fotografiile realizate la viteze de declanşare reduse. Q

Distortion control (Control distorsiune)

A126

Corectaţi distorsiunea. J

Active D-Lighting (D-Lighting activ)

A70

Evitaţi pierderea detaliilor la fotografiere, în secţiunile evidenţiate şi umbrite.

105


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere i

A68

Save user settings (Salvează setări utilizator)

Salvaţi setările editate curent în modurile E şi F selectabile din selectorul de moduri. i

A69

Reset user settings (Reiniţializează setări utilizator) Reiniţializaţi setările salvate în E şi F aducându-le la valorile implicite.

*

Această opţiune poate fi setată şi în alte meniuri ale modurilor de fotografiere (cu excepţia modului film).

Afişarea meniului fotografiere Alegeţi A (Mod auto programat), B (Prioritate declanşare automată), C (Auto prioritate diafragmă), D (Manual) sau E/F prin rotirea selectorului de moduri. Apăsaţi butonul d şi alegeţi o filă din A, B, C, D, E sau F pentru a afişa meniul de fotografiere (A13). Shooting menu Image quality Image size Optimize image White balance ISO sensitivity Metering

Meniurile fotografiere, redare şi setare

• Utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta elemente şi a seta funcţii în meniuri (A12). • Apăsaţi butonul d pentru a ieşi din meniul fotografiere.

B

Funcţii care nu se pot aplica simultan

Unele funcţii nu pot fi aplicate împreună cu alte funcţii (A127).

C 106

Navigarea în meniul aparatului foto

Puteţi să utilizaţi şi selectorul de comandă în loc să apăsaţi H sau I pe selectorul multiplu.


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

q Image Quality (Calitate imagine) Setaţi la A, B, C sau D M d M A, B, C, D (meniu fotografiere) (A105) M Image quality (Calitate imagine)

Alegeţi nivelul de compresie aplicat fotografiilor. Nivelurile de compresie reduse produc fotografii de calitate mai înaltă, dar şi dimensiuni mai mari ale fişierelor, limitând astfel numărul de fotografii ce pot fi înregistrate. a

Fine (Înaltă) Imagini cu calitate înaltă (nivel de compresie de 1: 4), potrivite pentru mărire sau imprimări de calitate înaltă.

b

Normal (Normală) (setare implicită) Calitate normală a imaginii (compresie de 1: 8), potrivită pentru majoritatea aplicaţiilor.

c

Basic (De bază) Calitate de bază a imaginii (compresie de 1:16), potrivită pentru fotografiile care vor fi distribuite prin e-mail sau vor fi folosite pe pagini web.

Pictograma pentru setarea curentă este afişată pe monitor în modurile fotografiere şi redare (A8, 9). Meniurile fotografiere, redare şi setare

C

Notă privind setarea calităţii imaginii

• Modificările efectuate la setarea pentru calitatea imaginii se aplică tuturor modurilor de fotografiere (cu excepţia modului continuu sport, a modurilor de fotografiere E şi F şi a modului film). • Utilizaţi meniul continuu sport pentru a modifica setările pentru calitatea imaginii pentru modul continuu sport (A58).

D

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Numărul de expuneri rămase” (A109).

107


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

r Image size (Dimensiune imagine) Setaţi la A, B, C sau D M d M A, B, C, D (meniu fotografiere) (A105) M Image size (Dimensiune imagine)

Alegeţi dimensiunea fotografiilor în pixeli pentru fotografiere. Fotografiile făcute la dimensiuni mici necesită mai puţină memorie, fiind potrivite distribuţiei prin e-mail sau web. În schimb, cu cât imaginea este mai mare, cu atât este mai mare dimensiunea la care poate fi aceasta imprimată sau afişată fără a prezenta o granulaţie „vizibilă”, limitând numărul fotografiilor ce pot fi înregistrate. Dimensiune imagine

Descriere

Meniurile fotografiere, redare şi setare

F

4000×3000 (setare implicită)

Înregistraţi fotografii ce prezintă un detaliu mai mare decât cele realizate la E 3264×2448 sau D 2592×1944.

E

3264×2448

D

2592×1944

Un echilibru bun între dimensiunea fişierului şi calitate face ca aceasta să fie mai bună opţiune în majoritatea situaţiilor.

C

2048×1536

B

1600×1200

A

1280×960

J

1024×768

Înregistraţi fotografii potrivite pentru afişarea pe un monitor de computer.

K

640×480

Înregistraţi fotografii potrivite pentru afişarea pe televizor sau pentru distribuirea prin e-mail.

I

3984×2656

Înregistraţi fotografii cu acelaşi format imagine (3:2) ca şi cele realizate cu aparatele cu film de 35 mm.

G

3968×2232

Înregistraţi fotografii cu acelaşi format imagine (16:9) ca şi televizoarele cu ecran lat.

H

2992×2992

Înregistraţi fotografii perfect pătrate.

Mai mici de F 4000×3000, E 3264×2448 şi D 2592×1944 pentru înregistrarea mai multor fotografii.

Pictograma pentru setarea curentă este afişată pe monitor în modurile fotografiere şi redare (A8, 9).

C

108

Note privind setarea dimensiunii imaginii

• Modificările efectuate la setarea pentru dimensiunea imaginii se aplică tuturor modurilor de fotografiere (cu excepţia modului continuu sport, a modurilor de fotografiere E şi F şi a modului film). • Modificaţi setările pentru dimensiunea imaginii pentru modul continuu sport utilizând meniul continuu sport (A58).


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

C

Numărul de expuneri rămase

Tabelul următor prezintă numărul aproximativ de fotografii care pot fi stocate în memoria internă şi pe un card de memorie de 512 MB, la fiecare combinaţie de setări pentru Image size (Dimensiune imagine) (A108) şi Image quality (Calitate imagine) (A107). Reţineţi că numărul de imagini care poate fi stocat va varia în funcţie de compoziţia imaginii (datorită compresiei JPEG). În plus, acest număr poate varia în funcţie de marca respectivului card de memorie, chiar şi în cazul în care capacitatea cardului de memorie este aceeaşi. Dimensiune imagine

F 4000×3000 (setare implicită) E 3264×2448 D 2592×1944 C 2048×1536 B 1600×1200

J 1024×768 K 640×480 I 3984×2656 G 3968×2232 H 2992×2992 O 1920×1080 3

Memorie internă (aprox. 47 MB)

Fine (Înaltă) Normal (Normală) Basic (De bază) Fine (Înaltă) Normal (Normală) Basic (De bază) Fine (Înaltă) Normal (Normală) Basic (De bază) Fine (Înaltă) Normal (Normală) Basic (De bază) Fine (Înaltă) Normal (Normală) Basic (De bază) Fine (Înaltă) Normal (Normală) Basic (De bază) Fine (Înaltă) Normal (Normală) Basic (De bază) Fine (Înaltă) Normal (Normală) Basic (De bază) Fine (Înaltă) Normal (Normală) Basic (De bază) Fine (Înaltă) Normal (Normală) Basic (De bază) Fine (Înaltă) Normal (Normală) Basic (De bază) Fine (Înaltă) Normal (Normală) Basic (De bază)

8 16 32 12 24 48 19 38 75 31 60 114 50 96 171 77 140 256 114 205 342 256 385 616 9 18 36 11 22 44 11 22 43 46 88 162

Card de memorie1 (512 MB) 80 160 320 120 240 470 190 375 735 305 590 1115 495 940 1675 755 1370 2515 1115 2010 3355 2.515 3775 6040 90 180 355 110 215 430 105 215 425 455 860 1590

Dimensiune imprimare2 (cm) 34×25

28×21

22×16

17×13

14×10

11×8

9×7

5×4

34×22

Meniurile fotografiere, redare şi setare

A 1280×960

Calitate imagine

34×19

25×25

16×9

109


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere 1 Dacă numărul de expuneri rămase este de 10.000 sau mai mare, număr de expuneri rămase indică „9999”. 2 Dimensiune imprimare la o rezoluţie rezultată de 300 dpi. Dimensiunile de imprimare sunt calculate împărţind numărul de pixeli la rezoluţia imprimantei (dpi) şi înmulţind cu 2,54 cm. Cu toate acestea, chiar şi la aceeaşi setare a dimensiunii imaginii, imaginile imprimate la rezoluţii mai mari vor fi imprimate la dimensiuni mai mici decât cele indicate, iar cele imprimate la rezoluţii mai mici vor fi imprimate la dimensiuni mai mari decât cele indicate. 3 Această dimensiune a imaginii este utilizată când setarea Continuous H (16:9) (Continuu Î (16:9)) este aleasă pentru opţiunea High-speed mode (Mod viteză mare) din meniul Continuu sport.

D

Imprimarea imaginilor la dimensiunea 1:1

Setaţi imprimanta la setarea „Border” (Margine) atunci când imprimaţi imagini a căror dimensiune este setată la 1:1. În funcţie de imprimantă, este posibil ca imaginile să nu fie imprimate cu formatul 1:1. Pentru detalii suplimentare, consultaţi manualul de instrucţiuni al imprimantei sau adresaţi-vă distribuitorului autorizat al imprimantei.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

110


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

F Optimize Image (Optimizare imagine) Setaţi la A, B, C sau D M d M A, B, C, D (meniu fotografiere) (A105) M Optimize image (Optimizare imagine)

Alegeţi setările pentru optimizarea imaginilor în funcţie de scena de fotografiere sau de preferinţele dvs.. Contrastul, saturaţia, claritatea şi alte setări pot fi reglate în detaliu. g

Normal (Normală) (setare implicită) Recomandabilă în majoritatea situaţiilor.

h

Softer (Mai estompată) Estompează contururile, producând rezultate naturale potrivite pentru portrete şi retuşare computerizată.

o

Vivid (Intensă) Îmbunătăţeşte saturaţia şi produce nuanţe vii de roşu şi verde. Imaginile devin clare şi prezintă un contrast puţin mai ridicat.

i

More vivid (Mai intensă) Maximizează saturaţia, contrastul şi claritatea pentru a produce imagini contrastante cu contururi clare.

j

Portrait (Portret)

k

Custom (Personalizat) Personalizaţi setările de optimizare a imaginii (A112).

p

Black-and-white (Alb-negru) Efectuaţi fotografii în alb-negru (A113).

La alte setări decât Normal (Normală), indicatorul pentru setarea curentă de optimizare a imaginii este afişat pe monitor în timpul fotografierii (A8).

B

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Scade contrastul în vreme ce conferă o textură naturală şi o tentă plină pielii subiecţilor din portrete.

Optimizarea imaginii

Dacă setarea pentru optimizarea imaginii este setată la Normal (Normală), Softer (Mai estompată), Vivid (Intensă), More vivid (Mai intensă), Portrait (Portret) sau Standard din Black-and-white (Alb-negru), rezultatele vor fi diferite în funcţie de expunere şi de poziţia subiectului în cadru, chiar în cazul în care condiţiile de fotografiere sunt identice. Pentru rezultate consecvente într-o serie de fotografii, selectaţi Custom (Personalizat) şi alegeţi o setare diferită de Auto (Automat) pentru contrast, claritate şi saturaţie.

111


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

Personalizarea opţiunilor de îmbunătăţire a imaginii: Custom (Personalizat) Selectaţi Custom (Personalizat) pentru a efectua reglaje separate la următoarele opţiuni.

Custom Contrast Image sharpening Saturation

Contrast Controlaţi contrastul. Setările de contrast scăzut previn pierderea detaliilor în zonele evidenţiate aflate în lumină intensă sau în lumina directă a soarelui. Setările de contrast ridicat păstrează detaliile din peisajele înceţoşate sau detaliile altor subiecte cu contrast scăzut. Setarea implicită este Auto (Automat).

Contrast Auto Normal Low Medium low Medium high High

Image sharpening (Clarificare imagine) Alegeţi cât de mult să fie clarificate contururile în timpul fotografierii. Alegeţi setări ridicate pentru contururi clare şi setări scăzute pentru contururi mai estompate. Setarea implicită este Auto (Automat). Meniurile fotografiere, redare şi setare

Image sharpening Auto Normal Low Medium low Medium high High

Saturation (Saturaţie) Controlaţi intensitatea culorilor. Alegeţi Moderate (Moderat) pentru culori cu o saturaţie mai mică şi Enhanced (Îmbunătăţit) pentru culori mai intense. Setarea implicită este Auto (Automat).

B

Saturation Auto Normal Moderate Enhanced

Notă privind contrastul

Setările pentru contrast nu pot fi modificate dacă funcţia Active D-Lighting (D-Lighting activ) (A70) este setată la altă setare decât Off (Dezactivat).

B 112

Notă privind clarificarea imaginii

Efectele clarificării imaginii nu pot fi previzualizate pe monitor în timpul fotografierii. Verificaţi rezultatele în modul redare.


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

Fotografierea în alb-negru: Black-and-white (Alb-negru) Atunci când este selectat Black-and-white (Alb-negru), Black-and-white opţiunile descrise mai jos sunt disponibile. Standard Custom • Alegeţi Standard pentru a realiza fotografii alb-negru obişnuite. B&W + color • Alegeţi Custom (Personalizat) pentru a regla manual efectele Contrast, Image sharpening (Clarificare imagine) şi Monochrome filter (Filtru monocrom). • Atunci când este activată opţiunea B&W + color (Alb-negru + color) (w), se vor înregistra simultan o fotografie alb-negru şi una color. Următoarele opţiuni pot fi reglate în Custom (Personalizat). Contrast La fel ca şi Optimize image (Optimizare imagine) ➝ Custom (Personalizat) ➝ Contrast (A112). Image sharpening (Clarificare imagine) La fel ca şi Optimize image (Optimizare imagine) ➝ Custom (Personalizat) ➝ Image sharpening (Clarificare imagine) (A112). Monochrome filter (Filtru monocrom)

Yellow (Galben), Orange (Portocaliu), Red (Roşu): Îmbunătăţeşte contrastul. Poate fi utilizată pentru a reduce strălucirea cerului în fotografii de peisaje. Filtrul portocaliu oferă un contrast mai mare decât filtrul galben, iar filtrul roşu oferă un contrast mai mare decât filtrul portocaliu.

Monochrome filter None Yellow Orange Red Green

Green (Verde): Estompează tonurile pielii. Opţiune potrivită pentru portrete.

C

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Acest efect simulează fotografia alb-negru prin intermediul unui filtru de culoare.

Alb-negru + color

Fotografiile color înregistrate atunci când funcţia Alb-negru + color este activată sunt similare celor fotografiate cu setarea Normal (Normală) de optimizare a imaginii.

113


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

B White Balance (Balans de alb) Setaţi la A, B, C sau D M d M A, B, C, D (meniu fotografiere) (A105) M White balance (Balans de alb)

Culoarea luminii reflectate de un obiect variază în funcţie de culoarea sursei de lumină. Creierul uman se poate adapta modificărilor de culoare ale sursei de lumină, rezultatul fiind că obiectele albe apar albe fie că sunt observate în umbră, în lumina directă a soarelui sau în lumină incandescentă. Aparatele foto digitale pot mima această reglare a ochiului uman prin prelucrarea imaginilor în funcţie de culoarea sursei de lumină. Această reglare este cunoscută ca „balans de alb”. Pentru colorit natural, alegeţi o setare balans de alb care se potriveşte sursei de lumină înainte de a fotografia. Deşi setarea implicită Auto (Automat) poate fi utilizată pentru cele mai multe tipuri de iluminare, puteţi aplica setarea balans de alb potrivită pentru o anumită sursă de lumină pentru a obţine cele mai reuşite rezultate. a

Auto (Automat) (setare implicită) Balans de alb reglat automat pentru adaptarea la condiţiile de iluminare. Cea mai bună alegere în cele mai multe situaţii.

b

Preset manual (Presetare manuală) Obiecte colorate neutru utilizate ca referinţă pentru a seta balansul de alb în condiţii de iluminare neobişnuită. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Presetare manuală” (A115).

Meniurile fotografiere, redare şi setare

c

Daylight (Lumină zi) Balans de alb reglat pentru lumina directă a soarelui.

d

Incandescent Utilizaţi pentru iluminare incandescentă.

e

Fluorescent Utilizaţi pentru cele mai multe tipuri de iluminare fluorescentă.

f

Cloudy (Noros) Utilizaţi la fotografierea în condiţii de cer înnorat.

g

Flash (Bliţ) Utilizaţi cu bliţ.

Efectele opţiunii selectate pot fi previzualizate pe monitor. Pictograma pentru setarea curentă este afişată pe monitor (A8) pentru alte setări decât Auto (Automat).

B 114

Mod Bliţ

Pentru setări ale balansului de alb altele decât Auto (Automat) sau Flash (Bliţ), opriţi bliţul (W) (A32).


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

Presetare manuală Presetarea manuală este utilizată în cazul iluminării mixte sau pentru a compensa sursele de lumină în culori intense atunci când efectul dorit nu a fost obţinut cu setări precum Auto (Automat) şi Incandescent (de exemplu, pentru a face ca fotografiile realizate sub o lampă cu o tentă roşiatică să arate ca şi cum ar fi fost efectuate în lumină albă).

1

Amplasaţi un obiect de referinţă alb sau gri sub sursa de lumină care va fi utilizată în timpul fotografierii.

2

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege b Preset manual (Presetare manuală) în meniul de balans de alb şi apăsaţi butonul k. • Obiectivul aparatului foto se extinde într-o poziţie care reprezintă jumătate din zoomul optic maxim al aparatului foto.

3

Alegeţi Measure (Măsurare). • Pentru a utiliza valoarea cea mai recent măsurată pentru presetarea manuală, alegeţi Cancel (Anulare) şi apăsaţi butonul k. Valoarea măsurată cel mai recent va fi setată pentru balansul de alb.

Încadraţi obiectul de referinţă.

Preset manual

Cancel Measure

Preset manual

Cancel Measure

Cadru obiect de referinţă

5

Apăsaţi butonul k pentru a măsura valoarea balansului de alb.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

4

White balance Auto Preset manual Daylight Incandescent Fluorescent Cloudy

• Declanşatorul este eliberat şi noua valoare pentru balansul de alb este setată. • Nu sunt înregistrate imagini.

B

Notă privind Presetarea manuală

Indiferent de modul bliţ selectat, bliţul nu se va declanşa când apăsaţi butonul k în pasul 5. Prin urmare, aparatul foto nu poate măsura o valoare pentru presetarea manuală pentru situaţia când este utilizat bliţul.

115


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

E ISO Sensitivity (Sensibilitate ISO) Setaţi la A, B, C sau D M d M A, B, C, D (meniu fotografiere) (A105) M ISO sensitivity (Sensibilitate ISO)

Sensibilitatea este o măsură a vitezei cu care aparatul foto reacţionează la lumină. Cu cât sensibilitatea este mai ridicată, cu atât mai puţină lumină va fi necesară pentru a efectua expunerea. Deşi un nivel ridicat ISO este potrivit pentru fotografierea subiectelor în acţiune sau în cazul unei iluminări slabe, sensibilitatea ridicată este asociată adesea cu „zgomotul” - pixeli strălucitori dispuşi la întâmplare, concentraţi în secţiunile întunecate ale imaginii.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

116

Auto (Automat) (setare implicită) Sensibilitatea este ISO 64 în locuri luminoase; în locuri întunecoase, aparatul foto creşte în mod automat sensibilitatea până la nivelul maxim ISO 800. În modul D (manual), sensibilitatea va fi fixată la ISO 64 dacă este aleasă opţiunea Auto (Automat). High ISO sensitivity auto (Automat sensibilitate ISO înaltă) Sensibilitatea ISO este setată automat în intervalul ISO 64 şi 1600, în funcţie de luminozitatea subiectului. În modul D (manual), sensibilitatea va fi fixată la ISO 64 dacă este aleasă opţiunea High ISO sensitivity auto (Automat sensibilitate ISO înaltă). Fixed range auto (Auto rază fixă) Alegeţi intervalul în care aparatul foto reglează automat sensibilitatea ISO, între ISO 64-100 (setarea implicită), ISO 64-200 sau ISO 64-400. Aparatul foto nu va mări sensibilitatea dincolo de valoarea maximă din intervalul selectat. Setaţi valoarea maximă a sensibilităţii ISO pentru a controla în mod eficient nivelul de „granulaţie” care apare în imagini. În modul D (manual), sensibilitatea va fi fixată la ISO 64 dacă este aleasă opţiunea Fixed range auto (Auto rază fixă). 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 Sensibilitatea ISO va fi blocată la valoarea specificată.

Setarea curentă este afişată pe monitor (A8) pentru alte setări decât Automat. Dacă este selectat Auto (Automat), iar sensibilitatea este ridicată peste nivelul ISO 64, va fi afişată pictograma E (A34). Atunci când este selectat High ISO sensitivity auto (Automat sensibilitate ISO înaltă), se afişează V, iar U şi valoarea maximă de sensibilitate ISO sunt afişate când este selectată Fixed range auto (Auto rază fixă).

B

Note referitoare la sensibilitatea ISO 3200 şi 6400

• Dacă setarea 3200 sau 6400 este selectată pentru ISO sensitivity (Sensibilitate ISO), dimensiunea imaginii va fi afişată cu roşu în timpul fotografierii. • Dacă ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) este setată la 3200 sau 6400, Image size (Dimensiune imagine) (A108) nu poate fi setată la F 4000×3000, E 3264×2448, D 2592×1944, I 3984×2656, G 3968×2232 şi H 2992×2992. La aceste setări ale dimensiunii imaginii, prin selectarea setărilor 3200 sau 6400 pentru ISO sensitivity (Sensibilitate ISO), setarea pentru Dimensiunea imaginii comută automat la C 2048×1536. Ultima setare aplicată pentru dimensiunea imaginii este restabilită când pentru ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) este selectată oricare altă opţiune decât 3200 sau 6400.


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

G Metering (Măsurare) Setaţi la A, B, C sau D M d M A, B, C, D (meniu fotografiere) (A105) M Metering (Măsurare)

Procesul de măsurare a luminozităţii subiectului pentru determinarea expunerii este cunoscut sub denumirea Măsurare. Alegeţi modalitatea în care aparatul foto măsoară expunerea. G

Matrix (Matrice) (setare implicită) Aparatul foto setează expunerea pentru întregul cadru. Recomandabil în majoritatea situaţiilor.

q

Center-weighted (Axat pe centru) Aparatul foto măsoară întregul cadru, dar atribuie cea mai mare pondere subiectului din centrul cadrului. Măsurarea clasică pentru portrete; menţine detaliile din fundal în timp ce permite condiţiilor de iluminare din centrul cadrului să stabilească expunerea. Poate fi utilizat împreună cu blocarea focalizării (A29) pentru a măsura subiectele descentrate.

r

Spot Aparatul foto măsoară zona indicată prin cercul din centrul cadrului. Garantează că obiectul vizat pentru măsurare are o expunere corectă, chiar dacă fundalul este mult mai luminos sau mult mai întunecat. Garantează că, la fotografiere, subiectul de află în cadrul zonei indicate prin cerc. Poate fi utilizat împreună cu blocarea focalizării (A29) pentru a măsura subiectele descentrate.

s

Spot AF area (Zonă AF spot)

B

Note privind măsurarea

• Când zoomul digital este activat, la măriri de 1,2× până la 1,8×, Metering (Măsurare) este setată la Centerweighted (Axat pe centru), iar la măriri de 2,0× până la 4,0×, funcţia este setată la Spot. Atunci când este activat zoomul digital, zona măsurată nu este afişată pe monitor. • Setarea pentru Metering (Măsurare) va fi schimbată la Matrix (Matrice) dacă pentru Active D-Lighting (DLighting activ) este selectată oricare altă setare în afară de Off (Dezactivat).

D

Zona de măsurare

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Aparatul foto măsoară zona focus selectată. Disponibil doar dacă este selectată o altă setare decât Center (Centru) pentru AF area mode (Mod zonă AF) (A122).

Zona de măsurare activă este afişată pe monitor atunci când Center-weighted (Axat pe centru) sau Spot sunt selectate pentru Metering (Măsurare).

Spot Axat pe centru 1/125

F2.8

16

117


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

C Continuous (Continuu) Setaţi la A, B, C sau D M d M A, B, C, D (meniu fotografiere) (A105) M Continuous (Continuu)

Captaţi mişcarea într-o serie de imagini şi aplicaţi Selector cea mai bună fotografiere (BSS). Când Continuous (Continuu), BSS (Selector cea mai bună fotografiere) sau Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) sunt selectate, bliţul va fi setat la W (dezactivat), iar focalizarea, expunerea şi balansul de alb sunt fixate la valorile pentru prima imagine din fiecare serie. U Single (Unic) (setare implicită) Se fotografiază o singură imagine de fiecare dată când butonul de declanşare este apăsat. V Continuous (Continuu) În timp ce butonul de declanşare este ţinut apăsat, sunt fotografiate până la 25 imagini la o viteză de aproximativ 1,4 cadre pe secundă (fps) când calitatea imaginii este setată la Normal (Normală), iar dimensiunea imaginii este setată la F 4000×3000. D BSS (Selector cea mai bună fotografiere) Se recomandă utilizarea BSS pentru fotografierea în condiţii de iluminare redusă fără bliţ, cu zoomul setat pe apropiere sau în alte situaţii în care tremuratul aparatului poate face imaginile neclare. Aparatul foto fotografiază aproximativ zece imagini atunci când butonul de declanşare este ţinut apăsat. Cea mai clară imagine (imaginea cu cel mai mare detaliu) din serie va fi selectată şi salvată automat. W Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) Meniurile fotografiere, redare şi setare

De fiecare dată când butonul de declanşare este apăsat, aparatul foto fotografiază 16 de imagini la o viteză aproximativă de 7,5 cadre pe secundă şi le aranjează într-o singură fotografie cu calitatea imaginii setată la Normal (Normală) şi dimensiunea imaginii setată la D 2592×1944. • Zoomul digital nu este disponibil. • Pentru modurile de fotografiere A, B şi C, ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) (A116) va fi modificată automat în funcţie de luminozitate. Pentru modul D (manual), setarea ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) va fi fixată la 400. X Intvl timer shooting (Fotografiere cu temporizator) Aparatul foto fotografiază imaginile automat la intervalele specificate (A119).

Pentru setări diferite de Single (Unic), indicatorul pentru setarea curentă este afişat pe monitor (A8).

118


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

B

Note privind Declanşarea continuă

• Viteza maximă a cadrelor la fotografierea continuă poate varia în funcţie de setările pentru calitatea şi dimensiunea imaginii şi de cardul de memorie utilizat. • Reţineţi că fotografierea se va opri dacă bliţul încorporat este ridicat sau coborât în timp ce apăsaţi până la capăt butonul de declanşare în modul Continuous (Continuu) sau BSS (Selector cea mai bună fotografiere).

B

Notă privind Selector cea mai bună fotografiere

BSS este cel mai potrivit pentru fotografierea subiectelor staţionare. Cu toate acestea, este posibil ca BBS să nu producă rezultatele dorite dacă subiectul se mişcă sau în cazul în care compoziţia se modifică în timp ce butonul de declanşare este apăsat până la capăt.

B

Note privind funcţia Declanşare multiplă 16

Dacă obiectele strălucitoare, precum soarele sau luminile electrice sunt captate în timpul fotografierii cu opţiunea Declanşare multiplă 16, pe imaginile înregistrate ar putea apărea dungi verticale de lumină. Se recomandă să evitaţi captarea obiectelor strălucitoare când fotografiaţi cu opţiunea Declanşare multiplă 16.

B

Notă referitoare la viteza de declanşare

Când Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) este selectat pentru Continuous (Continuu) (A118), cea mai rapidă viteză de declanşare este schimbată la 1/2500 secunde, iar cea mai redusă viteză de declanşare este limitată la 1/30 secunde.

Fotografierea cu temporizator Imaginile sunt fotografiate automat la intervale specificate. Alegeţi între 30 s, 1 min, 5 min sau 10 min.

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege Intvl timer shooting (Fotografiere cu temporizator) în ecranul cu meniul continuu şi apăsaţi butonul k.

2

Alegeţi intervalul dintre fotografii şi apăsaţi butonul k. • Cantitatea maximă de cadre ce poate fi fotografiată în timpul fotografierii cu temporizator variază în funcţie de intervalul dintre fotografii. - 30 s: 600 de imagini - 1 min: 300 de imagini - 5 min: 60 de imagini - 10 min: 30 de imagini

Continuous Single Continuous BSS Multi-shot 16 Intvl timer shooting

Set interval time 30 s 1 min 5 min 10 min

Meniurile fotografiere, redare şi setare

1

119


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

3

Apăsaţi butonul d. • Aparatul revine la modul fotografiere.

4

Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a face prima fotografie şi a iniţia fotografierea cu temporizator. • Monitorul se opreşte, iar indicatorul luminos aparat pornit clipeşte între fotografieri. • Monitorul porneşte din nou automat chiar înainte de fotografierea imaginii următoare.

5

1/125

F2.8

16

Pentru a încheia înregistrarea, apăsaţi din nou până la capăt butonul de declanşare. • Înregistrarea se va opri automat dacă spaţiul din memoria internă sau de pe cardul de memorie se epuizează sau după a fost înregistrată cantinatea maximă de cadre.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

C

Note privind Fotografierea cu temporizator

• Pentru a împiedica oprirea neaşteptată a aparatului foto în timpul înregistrării, folosiţi un acumulator complet încărcat. • Pentru a alimenta aparatul foto continuu pentru perioade extinse de timp, utilizaţi un Adaptor CA EH-62A (disponibil separat de la Nikon). Nu utilizaţi, în nicio circumstanţă, o altă marcă sau un alt model de adaptor CA. Nerespectarea acestei precauţii poate duce la supraîncălzirea sau deteriorarea aparatului foto. • Nu rotiţi selectorul de moduri la o setare diferită în timp ce se fotografiază cu temporizator.

D

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Numele fişierelor şi dosarelor” (A156).

120


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

H Auto Bracketing (Bracketing automat) Setaţi la A, B, C sau D M d M A, B, C, D (meniu fotografiere) (A105) M Auto bracketing (Bracketing automat)

Bracketing-ul automat este utilizat pentru a varia expunerea cu un număr selectat de trepte, în cadrul unei serii de imagini, „ajustând” valoarea expunerii selectată de aparatul foto sau obţinută prin compensarea expunerii. Utilizaţi această funcţie în situaţii în care este greu de stabilit expunerea corectă (A39). X

±0.3 Aparatul foto variază expunerea cu 0 EV, +0,3 EV şi -0,3 EV pentru următoarele trei fotografii. Cele trei fotografii vor fi realizate succesiv în momentul în care butonul de declanşare este apăsat până la capăt.

Y

±0.7 Aparatul foto variază expunerea cu 0 EV, +0,7 EV şi -0,7 EV pentru următoarele trei fotografii. Cele trei fotografii vor fi realizate succesiv în momentul în care butonul de declanşare este apăsat până la capăt.

Z

±1.0 Aparatul foto variază expunerea cu 0 EV, +1,0 EV şi -1,0 EV pentru următoarele trei fotografii. Cele trei fotografii vor fi realizate succesiv în momentul în care butonul de declanşare este apăsat până la capăt. Off (Dezactivat) (setare implicită) Nu se realizează bracketing.

Pictograma pentru setarea curentă este afişată pe monitor (A8) pentru alte setări decât Off (Dezactivat).

B

Meniurile fotografiere, redare şi setare

k

Note privind opţiunea Bracketing automat

• Auto bracketing (Bracketing automat) nu este disponibil în modul D (manual). • Atunci când compensarea expunerii este aplicată (A39) şi ±0.3 sau ±0.7 ori ±1.0 sunt selectate pentru Auto bracketing (Bracketing automat), se vor aplica valorile combinate ale compensării expunerii.

121


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

G AF-Area Mode (Mod zonă AF) Setaţi la A, B, C sau D M d M A, B, C, D (meniu fotografiere) (A105) M AF area mode (Mod zonă AF)

Utilizaţi această opţiune pentru a determina unde focalizează aparatul foto. Când zoomul digital este în vigoare, aparatul foto va focaliza pe un subiect din zona focus centrală, indiferent de opţiunea AF area mode (Mod zonă AF) aplicată. z

w

Meniurile fotografiere, redare şi setare

122

Face priority (Prioritate faţă) Aparatul foto detectează şi focalizează automat pe o figură îndreptată către aparat (pentru mai multe informaţii, consultaţi „Fotografierea cu funcţia Prioritate faţă” (A123)). Dacă aparatul foto detectează mai multe feţe, va focaliza pe figura cea mai apropiată. Atunci când fotografiaţi alţi subiecţi decât oameni sau atunci când încadraţi un subiect a cărui faţă nu este recunoscută, modul zonă AF va fi setat la Auto (Automat). Aparatul foto alege zona focus.

1/125

F2.8

16

F2.8

16

Zonă focus

Auto (Automat) (setare implicită) Aparatul foto selectează automat zona focus (una din nouă) ce conţine subiectul cel mai apropiat de aparatul foto. Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate pentru a activa zona focus. Când se apasă până la jumătate butonul de declanşare, zona focus selectată de aparatul foto este afişată pe monitor. 1/125

Zone focus x

Manual Alegeţi poziţia de focus din cele 99 de zone de pe ecran. Această opţiune este potrivită pentru situaţiile în care subiectul vizat este relativ static şi nu este poziţionat în centrul cadrului. Apăsaţi selectorul multiplu H, I, J sau K pentru a selecta una dintre 99 de zone focus afişate pe ecranul de selecţie a zonelor focus, apoi fotografiaţi. Pentru a încheia selecţia zonei focus şi pentru a regla setările pentru modul bliţ, modul de focalizare, autodeclanşator şi Zonă focus compensarea expunerii, apăsaţi butonul k. Pentru a reveni la Zone selectabile ecranul de selecţie a zonei focus, apăsaţi din nou butonul k. • La o setare Image size (Dimensiune imagine) (A108) de H 2992×2992, sunt disponibile 81 de zone focus.


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere y

Center (Centru) Aparatul foto focalizează pe subiectul din centrul cadrului. Se utilizează întotdeauna zona focus centrală.

1/125

F2.8

16

Zonă focus

D

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Focalizarea automată” (A29).

Fotografierea cu funcţia Prioritate faţă Aparatul foto detectează în mod automat o figură îndreptată către aparat şi focalizează pe aceasta. Funcţia prioritate faţă va fi activată în următoarele situaţii. • Face priority (Prioritate faţă) este selectată pentru modul zonă AF (A122) • Când Portrait (Portret) (A40) sau Night portrait (Portret de noapte) (A42) sunt selectate pentru modul scenă • Când este ales modul Selector automat scene (A52) • Când sunt setate a (cronometru zâmbet) sau y (ochi deschişi) (A54)

1

Încadraţi imaginea.

1/125

F2.8

16

• Dacă aparatul foto detectează mai multe figuri, operaţiunea variază în funcţie de modul de fotografiere, după cum urmează. Modul fotografiere Modurile A, B, C, D, E, F (Face priority (Prioritate faţă)) Modurile scenă Portrait (Portret) sau Night portrait (Portret de noapte)

Figuri încadrate de o margine dublă

Numărul de figuri ce pot fi recunoscute

Figura cea mai apropiată de aparatul foto * Celelalte figuri sunt încadrate cu o singură margine.

Până la 12

Figura cea mai apropiată de centrul cadrului * Celelalte figuri sunt încadrate cu o singură margine.

Până la 3

Meniurile fotografiere, redare şi setare

• Când aparatul foto detectează o figură orientată spre aparat, figura este încadrată cu o margine galbenă dublă.

Modul Selector automat scene a (Cronometru zâmbet) y (Ochi deschişi)

123


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

2

Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate. • Aparatul foto focalizează pe faţa încadrată cu marginea dublă. Marginea dublă va străluci în culoarea verde, iar focalizarea va fi blocată. • Dacă aparatul foto nu poate focaliza pe o figură, marginea dublă va clipi. Apăsaţi din nou butonul de declanşare până la 16 1/125 F2.8 jumătate şi focalizaţi. • Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a fotografia. • Dacă butonul de declanşare este apăsat până la capăt în timp ce a (cronometru zâmbet) sau y (ochi deschişi) sunt setate, declanşatorul va fi eliberat automat în momentul în care aparatul foto detectează o figură zâmbitoare (A54). • Când opţiunea Blink warning (Avertizare clipire) din meniul de setare este setată la On (Activat) (setare implicită), ecranul Did someone blink? (A clipit cineva?) va apărea imediat după fotografiere, dacă există posibilitatea ca ochii subiecţilor să fie închişi. Puteţi verifica fotografia realizată şi puteţi determina dacă trebuie să o realizaţi din nou (A149, 150). Pentru a reveni la modul fotografiere, apăsaţi butonul k sau apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

124

B

Note referitoare la funcţia Prioritate faţă

• Dacă Face priority (Prioritate faţă) este selectată pentru AF area mode (Mod zonă AF), setarea va fi comutată automat la Auto (Automat) dacă nu se detectează nicio figură în timp de butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. • Dacă nu este recunoscută nicio figură atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate în modurile scenă Portrait (Portret) sau Night portrait (Portret de noapte), aparatul foto va focaliza pe subiectul din zona focus centrală. • Este posibil ca aparatul foto să nu poată detecta feţe în următoarele situaţii: - Când feţele sunt parţial ascunse de ochelari de soare sau alte obstacole - Când subiectul nu se uită direct la aparatul foto - Când feţele ocupă prea mult sau prea puţin spaţiu din cadru • Capacitatea aparatului foto de a detecta feţele depinde de o varietate de factori, inclusiv dacă subiectul se uită sau nu la aparat. • În anumite cazuri rare când se fotografiază subiecţi, iar focalizarea automată nu funcţionează conform aşteptărilor (A29), este posibil ca subiectul să nu fie focalizat, chiar dacă marginea dublă străluceşte în culoarea verde. În acest caz, schimbaţi setarea pentru modul Zonă AF la Manual sau Center (Centru) în modurile A, B, C, D, E şi F, focalizaţi din nou pe un alt subiect situat la aceeaşi distanţă faţă de aparatul foto ca şi subiectul portretului dorit şi utilizaţi blocarea focalizării (A29). • Fotografiile făcute în modul Prioritate faţă vor fi rotite automat când sunt afişate în modul redare cadru întreg sau în modul redare miniaturi, în funcţie de orientarea chipului detectat.


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

I Autofocus Mode (Mod focalizare automată) Setaţi la A, B, C sau D M d M A, B, C, D (meniu fotografiere) (A105) M Autofocus mode (Mod focalizare automată)

Alegeţi cum focalizează aparatul foto. A

Single AF (AF unic) (setare implicită) Aparatul foto focalizează atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate.

B

Full-time AF (AF permanent) Aparatul foto focalizează continuu până când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. Utilizaţi în cazul subiecţilor în mişcare.

J Flash Exp. Comp. (Comp. exp. bliţ) Setaţi la A, B, C sau D M d M A, B, C, D (meniu fotografiere) (A105) M Flash exp. comp. (Comp. exp. bliţ)

Compensare bliţ este utilizată pentru a regla puterea bliţului cu ±2,0 EV în paşi de câte 1/3 EV, modificând luminozitatea subiectului principal în raport cu fundalul. Puterea bliţului este redusă de la -0,3 la -2,0 EV, în paşi de câte 1/3 EV pentru a împiedica apariţia evidenţierilor sau reflexiilor nedorite. 0.0 (setare implicită) Puterea bliţului nu este reglată. +0.3 până la +2.0 Puterea bliţului este mărită de la +0,3 la +2,0 EV, în paşi de câte 1/3 EV, pentru a face ca subiectul principal din cadru să apară mai luminos.

Pictograma pentru setarea curentă este afişată pe monitor (A8) pentru alte setări decât 0.0.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

-0.3 până la -2.0

125


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

M Noise Reduction (Reducere zgomot) Setaţi la A, B, C sau D M d M A, B, C, D (meniu fotografiere) (A105) M Noise reduction (Reducere zgomot)

La viteze de declanşare reduse, fotografiile ar putea fi afectate de „zgomot” sub forma unor puncte colorate strălucitoare dispuse la întâmplare, concentrate în zonele întunecate ale imaginii. Utilizaţi această opţiune pentru a reduce zgomotul la viteze de declanşare reduse. Activarea funcţiei de reducere a zgomotului extinde perioada de timp necesară înregistrării fotografiilor după efectuarea lor. a

Auto (Automat) (setare implicită) Reducerea zgomotului este realizată la viteze de declanşare reduse, care pot produce imagini afectate de zgomot.

M

On (Activat) Reducerea zgomotului se aplică fotografiilor realizate la viteze de declanşare de 1/4 s sau mai reduse. Comutarea acestei opţiuni la On (Activat) este recomandată când se fotografiază cu viteze de declanşare reduse. • Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) nu poate fi utilizată atunci când reducerea zgomotului este setată la On (Activat).

Atunci când se realizează reducerea zgomotului, pictograma x este afişată pe monitor în timpul fotografierii (A8).

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Q Distortion Control (Control distorsiune) Setaţi la A, B, C sau D M d M A, B, C, D (meniu fotografiere) (A105) M Distortion control (Control distorsiune)

Specificaţi dacă se va corecta sau nu distorsiunea. Activarea controlului distorsiunii reduce dimensiunea cadrului, comparativ cu cazul în care această funcţie nu este activată. Q

On (Activat) Distorsiunea de la marginile cadrului, cauzată de caracteristicile obiectivului, va fi corectată. • Dacă On (Activat) este selectat pentru Distortion control (Control distorsiune), setarea pentru Continuous (Continuu) va fi schimbată la Single (Unic), iar Auto bracketing (Bracketing automat) va fi schimbat la Off (Dezactivat). • Distortion control (Control distorsiune) nu funcţionează când se fotografiază utilizându-se y (ochi deschişi), chiar dacă este selectat On (Activat).

k

Off (Dezactivat) (setare implicită) Nu se realizează nicio corecţie a distorsiunii.

Pictograma pentru setarea curentă este afişată pe monitor (A8) pentru alte setări decât Off (Dezactivat).

126


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

Funcţii care nu pot fi aplicate simultan Restricţiile se aplică următoarelor setări din modurile A, B, C, D, E şi F. Flash mode (Mod bliţ) • Modul bliţ este dezactivat (W) atunci când B (infinit) este selectat pentru modul focalizare, Continuous (Continuu), BSS (Selector cea mai bună fotografiere) sau Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) sunt selectate pentru Continuous (Continuu) sau oricare alt mod în afară de Off (Dezactivat) este activat pentru Auto bracketing (Bracketing automat). • Setarea aplicată este restabilită atunci când oricare alt mod în afară de B (infinit) este selectat pentru modul focalizare, atunci când Single (Unic) sau Intvl timer shooting (Fotografiere cu temporizator) sunt selectate pentru Continuous (Continuu) ori Off (Dezactivat) este selectat pentru Auto bracketing (Bracketing automat). Self-timer (Autodeclanşator)/Smile timer (Cronometru zâmbet)/Blink proof (Ochi deschişi) • Dacă autodeclanşatorul, a (cronometru zâmbet) sau y (ochi deschişi) sunt setate, Continuous (Continuu) va fi setat la Single (Unic) şi Auto bracketing (Bracketing automat) va fi setat la Off (Dezactivat). • Setările pentru Continuous (Continuu) şi Auto bracketing (Bracketing automat) sunt restabilite atunci când autodeclanşatorul, a (cronometru zâmbet) sau y (ochi deschişi) sunt dezactivate (sau când fotografierea cu autodeclanşator ori cronometru zâmbet s-a finalizat). • Pentru modurile de fotografiere A, B, C, D, E şi F, modul ochi deschişi nu poate fi utilizat dacă setarea B&W + color (Alb-negru + color) este activată pentru opţiunea Blackand-white (Alb-negru) din Optimize image (Optimizare imagine). Focus mode (Mod focalizare)

Optimize image (Optimizare imagine) • White balance (Balans de alb) este setat automat la Auto (Automat) când Black-and-white (Alb-negru) este selectat pentru Optimize image (Optimizare imagine). Ultima setare aplicată pentru White balance (Balans de alb) este restabilită dacă se selectează oricare altă setare decât Black-and-white (Alb-negru) pentru Optimize image (Optimizare imagine). • Activarea opţiunii B&W + color (Alb-negru + color) pentru elementul Black-and-white (Albnegru) din meniul Optimize image (Optimizare imagine) va schimba setarea Continuous (Continuu) la Single (Unic) şi setarea Auto bracketing (Bracketing automat) la Off (Dezactivat). Aceste setări Continuous (Continuu) şi Auto bracketing (Bracketing automat) nu se schimbă chiar dacă opţiunea B&W + color (Alb-negru + color) este dezactivată. • Dacă pentru Active D-Lighting (D-Lighting activ) este selectată oricare altă opţiune decât Off (Dezactivat), opţiunea Contrast de la setările Custom (Personalizat) şi Black-and-white (Alb-negru) ➝ Custom (Personalizat) va fi schimbată la Auto (Automat).

Meniurile fotografiere, redare şi setare

• În cazul în care a (cronometru zâmbet) sau y (ochi deschişi) sunt setate în timp ce setarea pentru modul focalizare este setată la B (infinit), p (primplan macro) sau E, setarea pentru modul focalizare va fi schimbată la A. • Dacă Face priority (Prioritate faţă) este selectată pentru AF area mode (Mod zonă AF), setarea modului focalizare la B (infinit) modifică setarea modului zonă AF la Auto (Automat). Selectarea unei alte opţiuni decât B (infinit) pentru modul de focalizare duce la restabilirea setării modului zonă AF la Face priority (Prioritate faţă).

127


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) • Dacă ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) este setată la 3200 sau 6400, Image size (Dimensiune imagine) nu poate fi setată la F 4000×3000, E 3264×2448, D 2592×1944, I 3984×2656, G 3968×2232 şi H 2992×2992. La aceste setări ale dimensiunii imaginii, prin selectarea setărilor 3200 sau 6400 pentru ISO sensitivity (Sensibilitate ISO), setarea pentru Dimensiune imagine comută automat la C 2048×1536. Ultima setare aplicată pentru dimensiunea imaginii este restabilită când pentru ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) este selectată oricare altă opţiune decât 3200 sau 6400. • Dacă ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) este setată la High ISO sensitivity auto (Automat sensibilitate ISO înaltă) ori 1600 sau la o setare mai mare, setarea pentru D-Lighting se va schimba la Off (Dezactivat). Metering (Măsurare) Dacă pentru Active D-Lighting (D-Lighting activ) este selectată oricare altă opţiune decât Off (Dezactivat), setarea pentru Metering (Măsurare) va fi schimbată la Matrix (Matrice). Continuous (Continuu) • Dacă pentru Continuous (Continuu) este selectată oricare altă opţiune decât Single (Unic), setarea pentru Auto bracketing (Bracketing automat) va fi schimbată la Off (Dezactivat). • Selectarea Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) va fixa setarea pentru Image quality (Calitate imagine) la Normal (Normală) şi setarea pentru Image size (Dimensiune imagine) la D 2592×1944. • Când se utilizează modurile de fotografiere A, B şi C, ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) va fi modificată automat în funcţie de luminozitate. Pentru modul de fotografiere D, setarea pentru ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) va fi fixată la 400. • Dacă pentru Continuous (Continuu) este selectată oricare altă opţiune decât Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16), setările iniţiale pentru Image quality (Calitate imagine), Image size (Dimensiune imagine) şi ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) va fi restabilite. Meniurile fotografiere, redare şi setare

128

Auto bracketing (Bracketing automat) Dacă pentru Auto bracketing (Bracketing automat) este selectată altă opţiune decât Off (Dezactivat), setarea pentru Continuous (Continuu) va fi schimbată la Single (Unic), iar setarea pentru modul bliţ va fi schimbată la W. AF area mode (Mod zonă AF) • Dacă Spot AF area (Zonă AF spot) este selectat pentru Metering (Măsurare), setarea AF area mode (Mod zonă AF) la Center (Centru) schimbă setarea Metering (Măsurare) la Matrix (Matrice). • Dacă pentru AF area mode (Mod zonă AF) este selectată oricare altă opţiune decât Center (Centru), setarea pentru Metering (Măsurare) va fi schimbată înapoi la Spot AF area (Zonă AF spot). Noise reduction (Reducere zgomot) Dacă Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) este selectată pentru Continuous (Continuu) şi Noise reduction (Reducere zgomot) este setată la On (Activat), Continuous (Continuu) va fi schimbat Single (Unic). Distortion control (Control distorsiune) • Dacă On (Activat) este selectat pentru Distortion control (Control distorsiune), setarea pentru Continuous (Continuu) va fi schimbată la Single (Unic), iar Auto bracketing (Bracketing automat) va fi schimbat la Off (Dezactivat). Chiar şi atunci când opţiunea Distortion control (Control distorsiune) este dezactivată (Off (Dezactivat)), setările Continuous (Continuu) şi Auto bracketing (Bracketing automat) nu se modifică. • Distortion control (Control distorsiune) nu funcţionează când se fotografiază utilizându-se y (ochi deschişi), chiar dacă este selectat On (Activat).


Opţiuni redare: Meniul redare Meniul redare conţine următoarele opţiuni. k I a b

c d f i g

j

Afişarea meniului redare Afişaţi meniul redare apăsând butonul d şi alegând fila c (A13). 15/05/2009 15:30 0004.JPG

4

4

Playback menu Quick retouch D-Lighting Print set Slide show Delete Protect

Meniurile fotografiere, redare şi setare

h

Quick retouch (Retuşare rapidă) A75 Creaţi cu uşurinţă imagini retuşate, în care contrastul şi saturaţia sunt îmbunătăţite. D-Lighting A76 Îmbunătăţeşte luminozitatea şi contrastul în zonele întunecate ale fotografiei. Print set (Set imprimare) A103 Selectaţi fotografiile de imprimat şi numărul de copii pentru fiecare dintre ele. Slide show (Diapozitive) A131 Vizualizaţi fotografiile stocate în memoria internă sau pe cardul de memorie într-o expunere automată de diapozitive. Delete (Ştergere) A132 Ştergeţi fotografiile selectate sau toate fotografiile. Protect (Protejare) A132 Protejaţi fotografiile selectate de ştergerea accidentală. Rotate image (Rotire imagine) A133 Modificaţi orientarea unei fotografii existente. Hide image (Ascunde imaginea) A133 Ascundeţi fotografiile selectate în timpul redării. Small picture (Imagine mică) A78 Creaţi o copie de mici dimensiuni a fotografiei curente. Copy (Copiere) A134 Copiaţi fişierele între cardul de memorie şi memoria internă. Black border (Margine neagră) A79 Creaţi o fotografie nouă, înconjurată cu o margine neagră.

• Utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta elemente şi a seta funcţii în meniuri (A12). • Pentru a ieşi din meniul redare, apăsaţi butonul d.

129


Opţiuni redare: Meniul redare

Selectarea fotografiilor Ecranul de selecţie a imaginilor, aşa cum este ilustrat în dreapta, Erase selected images va fi afişat împreună cu meniurile următoare: • Meniu redare: Quick retouch (Retuşare rapidă)* (A75), D-Lighting* (A76), Select images (Selectează imagini) în Print set (Set Back imprimare) (A103), Erase selected images (Ştergere imagini selectate) în Delete (Ştergere) (A132), Protect (Protejare) (A132), Rotate image (Rotire imagine) (A133), Hide image (Ascunde imaginea) (A133), Small picture (Imagine mică)* (A78), Selected images (Imagini selectate) în Copy (Copiere) (A134), Black border (Margine neagră)* (A79) • Meniu setare: Welcome screen (Ecran de întâmpinare) (A137) * Acestea vor fi afişate dacă elementele de meniu sunt selectate când meniul redare a fost afişat din alt mod decât modul redare (A13).

Respectaţi procedura descrisă mai jos pentru a selecta imaginile.

1

Apăsaţi selectorul multiplu J sau K pentru alege fotografia dorită.

Erase selected images

Meniurile fotografiere, redare şi setare

• Puteţi să utilizaţi şi selectorul de comandă în loc să apăsaţi J sau K pe selectorul multiplu. • Doar o singură imagine poate fi selectată pentru Quick retouch (Retuşare rapidă), D-Lighting, Rotate image (Rotire Back imagine), Small picture (Imagine mică), Black border (Margine neagră) şi Welcome screen (Ecran de întâmpinare). Treceţi la pasul 3. • Rotiţi controlul zoomului către g (i) pentru a comuta la redare cadru întreg sau către f (h) pentru a comuta la afişarea a 12 miniaturi.

2

Apăsaţi H sau I pentru a selecta ON (Activat) sau OFF (Dezactivat) (sau numărul de copii).

Erase selected images

• Atunci când este selectat ON (Activat), pe imaginea curentă este afişat un semn de bifat. Repetaţi paşii 1 şi 2 pentru a selecta imagini suplimentare. Back

3 130

Apăsaţi butonul k pentru a aplica selecţia imaginilor.


Opţiuni redare: Meniul redare

b Slide Show (Diapozitive) Apăsaţi butonul d M c (Meniu redare) (A129) M b Slide show (Diapozitive)

Redaţi fotografiile stocate în memoria internă sau pe un card de memorie una câte una, într-o „expunere de diapozitive” automată.

1

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege Start (Pornire) şi apăsaţi butonul k.

Slide show Pause

• Pentru a schimba intervalul dintre fotografii, alegeţi Frame Start intvl (Interval între cadre), selectaţi intervalul de timp dorit şi Frame intvl apăsaţi butonul k înainte de a alege Start (Pornire). Loop • Pentru a repeta prezentarea diapozitivelor automat, activaţi Loop (Buclă) şi apăsaţi butonul k înainte de a alege Start (Pornire). Semnul de bifat (w) va fi adăugat la opţiunea buclă când aceasta este activată.

2

Expunerea de diapozitive începe.

3

Alegeţi Terminare sau Reluare. • Când redarea diapozitivelor este încheiată sau este întreruptă, alegeţi End (Terminare) şi apăsaţi butonul k pentru a reveni la meniul redare. Alegeţi Restart (Reluare) pentru a reda diapozitivele din nou.

Pause

Restart End Frame intvl

B

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Următoarele operaţiuni pot fi efectuate în timpul expunerii diapozitivelor: • Apăsaţi butonul K al selectorului multiplu pentru a vizualiza fotografiile în ordinea înregistrării sau apăsaţi butonul J pentru a vizualiza fotografiile în ordine inversă. Apăsaţi şi ţineţi apăsat K pentru a avansa rapid sau J pentru a derula. • Apăsaţi butonul k pentru a întrerupe expunerea de diapozitive.

Note privind expunerea de diapozitive

• Este afişat doar primul cadrul al filmelor (A86) incluse în diapozitive. • Diapozitivele sunt redate pentru maximum 30 de minute, chiar şi atunci când este selectat Loop (Buclă) (A146).

131


Opţiuni redare: Meniul redare

c Delete (Ştergere) Apăsaţi butonul d M c (Meniu redare) (A129) M c Delete (Ştergere)

Ştergeţi fotografiile selectate sau toate fotografiile. Erase selected images (Ştergere imagini selectate) Ştergeţi fotografiile selectate (pentru mai multe informaţii, consultaţi „Selectarea fotografiilor” (A130)). Erase all images (Ştergere toate imaginile) Ştergeţi toate fotografiile.

B

Note privind ştergerea

• Odată şterse, fotografiile nu pot fi recuperate. Transferaţi fotografiile importante pe un computer înainte de a le şterge. • Fotografiile marcate cu pictograma s sunt protejate şi nu pot fi şterse.

d Protect (Protejare) Apăsaţi butonul d M c (Meniu redare) (A129) M d Protect (Protejare) Meniurile fotografiere, redare şi setare

132

Protejaţi fotografiile selectate de ştergerea accidentală. Selectaţi fotografia şi aplicaţi setarea în ecranul de selecţie a imaginii (pentru mai multe informaţii, consultaţi „Selectarea fotografiilor” (A130)). Cu toate acestea, reţineţi că formatarea memoriei interne a aparatului foto sau a cardului de memorie va şterge permanent fişierele protejate (A147). În modul redare (A9, 72), fotografiile protejate pot fi recunoscute după pictograma s.


Opţiuni redare: Meniul redare

f Rotate Image (Rotire imagine) Apăsaţi butonul d M c (Meniu redare) (A129) M f Rotate image (Rotire imagine)

Modificaţi orientarea fotografiilor redate pe monitorul aparatului foto după fotografiere. Fotografiile pot fi rotite cu 90° în sensul acelor de ceasornic sau în sensul invers al acelor de ceasornic. Fotografiile înregistrate în poziţie portret (pe verticală) pot fi rotite cu până la 180° în orice direcţie. Selectaţi o fotografie în ecranul de selecţie a imaginii (A130) şi apăsaţi butonul k pentru a afişa ecranul rotire imagine. Apăsaţi selectorul multiplu J sau K pentru a roti imaginea la 90°. Rotate image

Back

Rotate image

Rotate

Back

Rotate image

Rotate

Rotiţi la 90° în sensul invers al acelor de ceasornic

Back

Rotate

Rotiţi la 90° în sensul acelor de ceasornic

i Hide Image (Ascunde imaginea) Apăsaţi butonul d M c (Meniu redare) (A129) M i Hide image (Ascunde imaginea)

Ascundeţi fotografiile selectate în timpul redării. Selectaţi fotografia şi aplicaţi setarea în ecranul de selecţie a imaginii (pentru mai multe informaţii, consultaţi „Selectarea fotografiilor” (A130)). Fotografiile ascunse nu pot fi şterse utilizând opţiunea Delete (Ştergere). Cu toate acestea, reţineţi că formatarea memoriei interne a aparatului foto sau a cardului de memorie va şterge permanent fişierele ascunse (A147).

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Apăsaţi butonul k pentru a seta orientarea afişată şi a salva datele de orientare împreună cu fotografia.

133


Opţiuni redare: Meniul redare

h Copy (Copiere) Apăsaţi butonul d M c (Meniu redare) (A129) M h Copy (Copiere)

Copiaţi fotografiile între memoria internă şi un card de memorie.

1

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta o opţiune din ecranul de copiere şi apăsaţi butonul k.

Copy

• q: Copiaţi fotografiile din memoria internă pe un card de memorie. • r: Copiaţi fotografiile de pe cardul de memorie în memoria internă.

2

Selectaţi o opţiune de copiere şi apăsaţi butonul k. • Selected images (Imagini selectate): Copiaţi fotografiile selectate din ecranul de selecţie imagini (A130). • All images (Toate imaginile): Copiaţi toate fotografiile.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

B

Camera to card Selected images All images

Note privind copierea fotografiilor

• Fişierele în format JPEG, AVI şi WAV pot fi copiate. Fişierele înregistrate în orice alt format nu pot fi copiate. • Dacă există note vocale (A80) ataşate fotografiilor selectate pentru copiere, notele vocale sunt copiate împreună cu fotografiile. • Fişierele audio înregistrate cu ajutorul funcţiei înregistrare voce (A87) pot fi copiate cu ajutorul opţiunii Copy sound files (Copiere fişiere audio) (A91). • Fotografiile înregistrate cu o altă marcă sau model de aparat foto sau care au fost modificate pe un computer nu pot fi copiate. • Copiile editate au aceeaşi marcare de protecţie (A132) ca originalul, dar nu sunt marcate pentru imprimare (A103). • Fotografiile ascunse (A133) nu pot fi copiate.

C

Mesajul Memory contains no images. (În memorie nu există imagini.)

Dacă nu există fotografii stocate pe cardul de memorie când este activat modul redare, va fi afişat mesajul Memory contains no images. (În memorie nu există imagini.). Apăsaţi butonul d pentru a afişa ecranul cu opţiunile de copiere şi copiaţi pe cardul de memorie fotografiile stocate în memoria internă a aparatului foto.

D 134

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Numele fişierelor şi dosarelor” (A156).


Setarea de bază a aparatului foto: Meniul setare Meniul setare conţine următoarele opţiuni. c d e f g U

h u i

l/m n o d

p P r

Meniurile fotografiere, redare şi setare

k

Welcome screen (Ecran de întâmpinare) A137 Selectaţi ecranul afişat când aparatul foto este pornit. Date (Dată) A138 Setaţi ceasul intern al aparatului foto şi alegeţi fusurile orare locale şi de destinaţie. Monitor settings (Setări monitor) A141 Reglaţi redarea imaginii după fotografiere şi setările luminozităţii monitorului. Date imprint (Imprimare dată) A142 Imprimaţi data pe fotografii. Vibration reduction (Reducere vibraţie) A143 Alegeţi dacă se activează sau nu reducerea vibraţiilor când se fotografiază imagini statice. Motion detection (Detecţie mişcare) A144 Activaţi detecţia mişcării pentru a reduce efectele produse de tremuratul aparatului foto şi de mişcarea subiectului când fotografiaţi imagini statice. AF assist (Asistenţă AF) A145 Activaţi sau dezactivaţi iluminarea de asistenţă AF. Digital zoom (Zoom digital) A145 Activaţi sau dezactivaţi zoomul digital. Sound settings (Setări sunet) A146 Reglaţi setările pentru sunet. Auto off (Oprire automată) A146 Setaţi perioada de timp înainte ca aparatul foto să intre în modul veghe. Format memory (Formatare memorie)/Format card (Formatare card) A147 Formataţi memoria internă sau cardul de memorie. Language (Limbă) A148 Alegeţi limba pentru afişajul monitorului aparatului foto. Video mode (Mod video) A148 Reglaţi setările necesare pentru conectarea la TV. Blink warning (Avertizare clipire) A149 Alegeţi dacă să fie sau nu detectaţi subiecţii umani care clipesc atunci când fotografiaţi utilizând funcţia prioritate faţă. Reset all (Reiniţializare totală) A151 Restabiliţi setările aparatului foto la valorile implicite. Reset file numbering (Reiniţializează numerotare fişiere) A154 Reiniţializaţi numerotarea fişierelor. Firmware version (Versiune firmware) A154 Se afişează versiunea firmware a aparatului foto.

135


Setarea de bază a aparatului foto: Meniul setare

Afişarea meniului setare Alegeţi fila z în ecranul meniu.

1

Apăsaţi butonul d pentru a afişa ecranul meniu.

2

Apăsaţi J pe selectorul multiplu. • Fila va putea fi selectată.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

136

3

Apăsaţi H sau I pentru a selecta fila z.

4

Apăsaţi K sau butonul k. • Elementele meniului de setare vor putea fi selectate. • Utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta elemente şi a seta funcţii în meniuri (A12). • Pentru a ieşi din meniul setare, apăsaţi butonul d sau J pentru a selecta filele fotografiere sau redare.

Shooting menu Image quality Image size Optimize image White balance ISO sensitivity Metering

Shooting menu Image quality Image size Optimize image White balance ISO sensitivity Metering

Set up Welcome screen Date Monitor settings Date imprint Vibration reduction Motion detection

Set up Welcome screen Date Monitor settings Date imprint Vibration reduction Motion detection


Setarea de bază a aparatului foto: Meniul setare

c Welcome Screen (Ecran de întâmpinare) Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A135) M Welcome screen (Ecran de întâmpinare)

Puteţi selecta ecranul de întâmpinare care va fi afişat când se porneşte aparatul foto. None (Niciunul) (setare implicită) Nu se afişează ecranul de întâmpinare. COOLPIX Afişează un ecran de întâmpinare. Select an image (Selectează o imagine) Selectaţi o fotografie din memoria internă sau de pe cardul de memorie pentru ecranul de întâmpinare. Alegeţi o fotografie în ecranul de selecţie imagini (A130) şi apăsaţi butonul k. Deoarece fotografia selectată este stocată în aparatul foto, aceasta va apărea în ecranul de întâmpinare chiar dacă fotografia originală a fost ştearsă. • Fotografiile realizate cu Image size (Dimensiune imagine) (A108) de I 3984×2656, G 3968×2232 şi H 2992×2992 şi fotografiile realizate cu setarea Continuous H (16:9) (Continuu Î (16:9)) (A58) nu pot fi salvate. • Nu se pot selecta fotografii reduse la dimensiunea 160 × 120 sau mai mică prin tăiere (A77) şi prin editarea imaginilor mici (A78).

Meniurile fotografiere, redare şi setare

137


Setarea de bază a aparatului foto: Meniul setare

d Date (Dată) Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A135) M Date (Dată)

Setaţi ceasul aparatului foto şi alegeţi fusurile orare locale sau pentru destinaţie. Date (Dată) Setaţi ceasul aparatului foto la data şi ora curente. Utilizaţi comenzile următoare pentru a modifica data şi ora. • J K: evidenţiază un element diferit (zi, lună, an, oră, minut şi ordinea în care sunt afişate ziua, luna şi anul) • HI: editează elementul evidenţiat • Butonul k: aplică setarea Time zone (Fus orar) w (fus orar local) poate fi specificat, iar funcţia economisire lumină zi poate fi activată sau dezactivată din opţiunile pentru fus orar. Când este selectat x (destinaţie), diferenţa de timp (A140) faţă de fusul orar local (w) este calculată automat şi se înregistrează data şi ora din regiunea selectată. Opţiunea este utilă în timpul călătoriilor.

Setarea fusului orar pentru destinaţie

1 Meniurile fotografiere, redare şi setare

138

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege Time zone (Fus orar) şi apăsaţi butonul k. • Se afişează ecranul cu fusurile orare.

Date

15/05/2009 15:30

Date Time zone

2

Alegeţi x Travel destination (Destinaţie) şi apoi apăsaţi butonul k. • Data şi ora afişate pe monitor se modifică în funcţie de regiunea selectată curent.

Time zone

15/05/2009 15:30 London, Casablanca Home time zone Travel destination


Setarea de bază a aparatului foto: Meniul setare

3

Apăsaţi K. • Se afişează ecranul de selectare a fusului orar.

Time zone

15/05/2009 15:30 London, Casablanca Home time zone Travel destination

4

Apăsaţi J sau K pentru a alege fusul orar al destinaţiei. • Dacă apăsaţi H într-un fus orar în care este în vigoare setarea economisire lumină zi, în partea superioară a ecranului se afişează pictograma W. Se activează funcţia economisire lumină zi şi se adăugă o oră la ora curentă. Pentru a opri opţiunea timp economisire lumină zi, apăsaţi I. • Apăsaţi butonul k pentru a alege fusul orar al destinaţiei. • Când este selectat fusul orar al destinaţiei, pictograma Z va fi afişată pe monitor când aparatul foto este în modul fotografiere.

−5:00

Back Time zone

15/05/2009 10:30 EDT:New York Toronto, Lima Home time zone Travel destination

Acumulatorul de rezervă

Ceasul intern al aparatului foto utilizează un acumulator diferit de acumulatorul aparatului foto. Acumulatorul de rezervă se încarcă atunci când acumulatorul principal este instalat sau când adaptorul CA este conectat şi furnizează energie de rezervă pentru câteva zile după aproximativ zece ore de încărcare.

C

Meniurile fotografiere, redare şi setare

B

10:30 EDT: New York Toronto Lima

w (Home Time Zone) (Fus orar local)

• Pentru a comuta pe fusul orar local, alegeţi w Home time zone (Fus orar local) la pasul 2 şi apăsaţi butonul k. • Pentru a modifica fusul orar local, alegeţi w Home time zone (Fus orar local) la pasul 2 şi efectuaţi paşii pentru setarea x Travel destination (Destinaţie) pentru a seta fusul orar local.

C

Timpul de economisire lumină zi

Când timpul de economisire lumină zi porneşte sau se încheie, activaţi sau dezactivaţi opţiunea timp economisire lumină zi din ecranul de selecţie a fusului orar afişat la pasul 4.

139


Setarea de bază a aparatului foto: Meniul setare

D

Fusuri orare (A20)

Aparatul foto acceptă fusurile orare listate mai jos. Pentru diferenţele orare care nu sunt listate mai jos, setaţi ceasul aparatului foto cu ajutorul funcţiei Date (Dată).

UTC +/–

Meniurile fotografiere, redare şi setare

140

Locaţie

UTC +/-

Locaţie

–11

Midway, Samoa

+1

Madrid, Paris, Berlin

–10

Hawaii, Tahiti

+2

Athens, Helsinki, Ankara

–9

Alaska, Anchorage

+3

Moscow, Nairobi, Riyadh, Kuwait, Manama

–8

PST (PDT): Los Angeles, Seattle, Vancouver

+4

Abu Dhabi, Dubai

–7

MST (MDT): Denver, Phoenix

+5

Islamabad, Karachi

–6

CST (CDT): Chicago, Houston, Mexico City

+5,5

New Delhi

–5

EST (EDT): New York, Toronto, Lima

+6

Colombo, Dhaka

–4

Caracas, Manaus

+7

Bangkok, Jakarta

–3

Buenos Aires, Sao Paulo

+8

Beijing, Hong Kong, Singapore

–2

Fernando de Noronha

+9

Tokyo, Seoul

–1

Azores

+10

Sydney, Guam

±0

London, Casablanca

+11

New Caledonia

+12

Auckland, Fiji


Setarea de bază a aparatului foto: Meniul setare

e Monitor Settings (Setări monitor) Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A135) M Monitor settings (Setări monitor)

Modificaţi setările pentru opţiunile de mai jos. Image review (Redare imagine) On (Activat) (setare implicită): Imaginea este afişată pe monitor imediat după ce este fotografiată şi afişajul monitorului revine la modul fotografiere. Off (Dezactivat): Imaginea nu este afişată după ce este fotografiată. Brightness (Luminozitate) Alegeţi dintre cinci setări pentru luminozitatea monitorului. Setarea implicită este 3.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

141


Setarea de bază a aparatului foto: Meniul setare

f Date Imprint (Imprimare dată) Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A135) M Date imprint (Imprimare dată)

Data şi ora înregistrării pot fi imprimate pe fotografii. Aceste informaţii pot fi imprimate chiar şi cu imprimante care nu acceptă funcţia de imprimare a datei şi orei (A104). Off (Dezactivat) (setare implicită) Data şi ora nu sunt imprimate pe fotografii. Date (Dată) Data este imprimată în colţul dreapta jos al fotografiilor când este activată această opţiune. Date and time (Dată şi oră) Data şi ora sunt imprimate în colţul dreapta jos al fotografiilor când este activată această opţiune.

Pictograma pentru setarea curentă este afişată pe monitor (A8) pentru alte setări decât Off (Dezactivat).

Meniurile fotografiere, redare şi setare

B

C 142

Imprimarea datei

• Datele imprimate formează corp comun cu datele imaginii şi nu pot fi şterse. • Datele imprimate când K 640×480 este setat pentru Image size (Dimensiune imagine) (A108) se pot dovedi dificil de citit. Alegeţi J 1024×768 sau o dimensiune mai mare atunci când utilizaţi funcţia de imprimare a datei. • Data este înregistrată utilizând formatul selectat în opţiunea Date (Dată) din meniul de setare (A20, 138). • Datele nu pot fi imprimate în următoarele situaţii (A167). - Când Museum (Muzeu) sau Panorama assist (Asistenţă panoramă) sunt selectate pentru modul scenă - Când este selectat Continuous (Continuu) sau BSS (Selector cea mai bună fotografiere) pentru Continuous (Continuu) (A118) - Când Auto bracketing (Bracketing automat) (A121) este setat la oricare altă setare decât Off (Dezactivat) - Când este selectat y (ochi deschişi) (A55) - Când este selectat modul continuu sport - În modul film

Imprimare dată şi Set imprimare

Atunci când se efectuează o imprimare prin intermediul unei imprimante compatibile DPOF ce acceptă imprimarea datei fotografierii şi a informaţiilor despre fotografie, data şi informaţiile respective pot fi imprimate pe fotografii fără ca data şi ora să fie imprimate pe acestea, utilizând opţiunile din meniul Print set (Set imprimare) (A103).


Setarea de bază a aparatului foto: Meniul setare

g Vibration Reduction (Reducere vibraţie) Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A135) M Vibration reduction (Reducere vibraţie)

Specificaţi setarea pentru reducere vibraţii pentru fotografierea imaginilor statice. Reducerea vibraţiilor corectează eficient neclaritatea cauzată de tremuratul uşor al mâinii, efect cunoscut drept tremuratul aparatului foto; acesta apare, de obicei, când se fotografiază cu zoom sau la viteze reduse de declanşare. Când folosiţi trepiedul pentru a stabiliza aparatul foto în timpul fotografierii, setaţi funcţia Reducere vibraţie la Off (Dezactivat). On (Activat) (setare implicită) Reducerea vibraţiilor este activată pentru fotografierea imaginilor statice. Aparatul foto detectează şi calculează mişcările de rotire panoramică atunci când se reduce tremuratul aparatului foto. Când aparatul foto este rotit orizontal pentru panoramare, de exemplu, reducerea vibraţiilor reduce doar mişcarea pe verticală. Dacă aparatul foto este rotit vertical pentru panoramare, reducerea vibraţiilor afectează doar mişcarea orizontală. Off (Dezactivat) Reducerea vibraţiilor nu este activată.

B

Note privind reducerea vibraţiilor

• Activarea reducerii vibraţiilor poate dura câteva secunde după pornirea aparatului foto sau când aparatul foto intră în modul fotografiere din modul redare. Aşteptaţi până când afişajul se stabilizează înainte de a fotografia. • Datorită caracteristicilor funcţiei de reducere a vibraţiilor, imaginile afişate pe monitorul aparatului foto imediat după fotografiere pot apărea neclare. • Este posibil ca reducerea vibraţiilor să nu poată elimina complet efectele tremuratului aparatului foto în anumite situaţii.

D

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Când este activată reducerea vibraţiilor, setarea curentă este afişată pe monitor în timpul fotografierii (dacă este selectat Off (Dezactivat), nu se afişează nicio pictogramă pentru setarea curentă) (A8).

Compensarea filmelor prin VR electronic

Pentru a reduce efectele produse de tremuratul aparatului foto atunci când înregistraţi alte filme decât filmele cu fotografiere secvenţială, activaţi Electronic VR (VR electronic) (A84) din meniul film (A82).

143


Setarea de bază a aparatului foto: Meniul setare

U Motion Detection (Detecţie mişcare) Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A135) M Motion detection (Detecţie mişcare)

Activaţi detecţia mişcării pentru a reduce efectele produse de tremuratul aparatului foto şi de mişcarea subiectului când fotografiaţi imagini statice. Auto (Automat) Când aparatul foto detectează mişcarea subiectului sau tremuratul aparatului, viteza declanşare este mărită pentru a reduce efectele provocate de acestea. Totuşi, detecţia mişcării nu funcţionează în situaţiile următoare. • Când se utilizează bliţul de umplere • Când sunt utilizate moduri scenă specifice (A41 până la 47) • Când se utilizează modurile de fotografiere A, B, C, D, E sau F • Când este selectat modul continuu sport. Off (Dezactivat) (setare implicită) Detecţia mişcării nu va fi aplicată.

Când detecţia mişcării este activată, setarea curentă este afişată în timpul fotografierii (dacă este selectat Off (Dezactivat), nu se afişează nicio pictogramă pentru setarea curentă) (A8). Pictograma detecţie mişcare va străluci în culoarea verde când aparatul foto detectează vibraţii şi măreşte viteza de declanşare. Meniurile fotografiere, redare şi setare

B

144

Note referitoare la detecţia mişcării

• În anumite situaţii, este posibil ca detecţia mişcării să nu poată reduce complet efectele cauzate de tremuratul aparatului foto sau de mişcarea subiectului. • Este posibil ca detecţia mişcării să nu funcţioneze dacă subiectul se mişcă excesiv sau este prea întunecat. • Fotografiile efectuate pot deveni granulate.


Setarea de bază a aparatului foto: Meniul setare

h AF Assist (Asistenţă AF) Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A135) M AF assist (Asistenţă AF)

Activaţi sau dezactivaţi iluminarea de asistenţă AF. Auto (Automat) (setare implicită) Iluminarea asistenţă AF este utilizată pentru a sprijini operaţiunea de focalizare atunci când subiectul este slab iluminat. Dispozitivul de iluminare are o rază de acoperire de aproximativ 4 m în poziţia cu unghi larg maxim şi de aproximativ 2,2 m în poziţia de telefotografie maximă. Cu toate acestea, reţineţi că pentru anumite moduri scenă, dispozitivul de iluminare asistenţă AF se dezactivează automat (A41 până la 46) chiar dacă este setat pe Auto (Automat). Off (Dezactivat) Dezactivaţi această funcţie. Este posibil ca aparatul foto să nu poată focaliza dacă iluminarea este deficitară.

u Digital Zoom (Zoom digital) Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A135) M Digital zoom (Zoom digital)

Activaţi sau dezactivaţi zoomul digital. On (Activat) (setare implicită)

Crop (Tăiere) Limitaţi utilizarea zoomului digital la distanţe la care calitatea imaginii nu are de suferit. Off (Dezactivat) Zoomul digital nu va fi activat (excepţie făcând cazurile când se înregistrează un film).

B

Note privind Zoomul digital

• Atunci când este activat zoomul digital, modul zonă AF este setat la Center (Centru) (A122). • Zoomul digital nu poate fi folosit în următoarele situaţii. - Când modul de focalizare (A36) este setat pe E (focalizare manuală). - Când se utilizează a (cronometru zâmbet) sau y (ochi deschişi) (A54) - Când Portrait (Portret), Night portrait (Portret de noapte) sau Fireworks show (Spectacol artificii) sunt selectate pentru modul scenă - Când este selectat modul Selector automat scene - Când Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) este selectat în modul Continuous (Continuu) (A118) - Înainte ca înregistrarea filmului să înceapă (zoomul digital de până la 2× poate fi aplicat în timpul înregistrării unui film, exceptând filmele cu fotografiere secvenţială) • La măriri cuprinse între 1,2× şi 1,8×, opţiunea Metering (Măsurare) este setată la Center-weighted (Axat pe centru), iar la măriri cuprinse între 2,0× şi 4,0×, este setată la Spot.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Când este folosit zoomul optic al aparatului foto la poziţia maximă, prin rotirea şi menţinerea controlului zoomului la g (i) se declanşează zoomul digital (A27).

145


Setarea de bază a aparatului foto: Meniul setare

i Sound Settings (Setări sunet) Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A135) M Sound settings (Setări sunet)

Reglaţi următoarele setări pentru sunet. Button sound (Sunet buton) Setaţi sunetul butonului la On (Activat) (setare implicită) sau Off (Dezactivat). Se va auzi un semnal sonor când operaţiile se încheie cu succes, două semnale sonore când aparatul foto focalizează pe subiect şi trei semnale sonore când se detectează o eroare. Va fi redat de asemenea sunetul de pornire atunci când aparatul foto este pornit. Shutter sound (Sunet declanşare) Alegeţi setarea pentru sunetul de declanşare dintre On (Activat) (setare implicită) sau Off (Dezactivat).

k Auto Off (Oprire automată) Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A135) M Auto off (Oprire automată)

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Dacă nu sunt efectuate operaţiuni pe durata perioadei de timp selectate, monitorul se va opri, iar aparatul foto va intra în modul de veghe (A19) pentru a reduce descărcarea acumulatorilor. Indicatorul luminos aparat pornit va clipi în modul de veghe. Aparatul foto se va opri în mod automat dacă timp de alte trei minute nu este efectuată nicio operaţiune. Alegeţi durata de timp înainte ca aparatul foto să intre în modul de veghe dacă nu sunt efectuate operaţiuni, dintre 30 s, 1 min (setare implicită), 5 min şi 30 min.

C

Anularea modului veghe

Anulaţi modul de veghe şi reactivaţi monitorul apăsând comutatorul de alimentare, butonul de declanşare, butonul c sau rotind selectorul de moduri.

B

146

Note privind Oprire automată

Durata după care monitorul intră în modul de veghe este după cum urmează. • Când se afişează meniurile: trei minute • În timpul redării dispozitivelor: maximum 30 de minute • Când adaptorul CA este conectat: 30 de minute


Setarea de bază a aparatului foto: Meniul setare

l/m Format Memory/Format Card (Formatare memorie/ Formatare card) Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A135) M Format memory (Formatare memorie)/ Format card (Formatare card)

Utilizaţi această opţiune pentru a formata memoria internă sau un card de memorie.

Formatarea memoriei interne Pentru a formata memoria internă, scoateţi cardul de memorie din aparatul foto. În meniul setare apare opţiunea Format memory (Formatare memorie).

Format memory All images will be deleted! OK?

No Format

Formatarea unui card de memorie Atunci când cardul de memorie este introdus în aparatul foto, opţiunea Format card (Formatare card) apare în meniul de setare.

Format card All images will be deleted! OK?

No Format

Meniurile fotografiere, redare şi setare

B

Formatarea memoriei interne şi a cardurilor de memorie

• Formatarea memoriei interne sau a cardurilor de memorie duce la ştergerea permanentă a tuturor datelor. Aveţi grijă să transferaţi fotografiile importante pe un computer înainte de formata. • Nu opriţi aparatul foto, nu deconectaţi adaptorul CA, nu scoateţi capacul camerei acumulatorului/cardului de memorie în timpul formatării. • Prima dată când introduceţi cardurile de memorie utilizate în alte dispozitive în acest aparat foto, asiguraţi-vă că le formataţi utilizând acest aparat foto.

147


Setarea de bază a aparatului foto: Meniul setare

n Language (Limbă) Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A135) M Language (Limbă)

Alegeţi una dintre cele 24 de limbi pentru afişarea meniurilor şi a mesajele aparatului foto.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

148

Cehă

Poloneză

Daneză

Portugheză

Germană

Rusă

(setare implicită)

Finlandeză

Spaniolă

Suedeză

Greacă

Turcă

Franceză

Arabă

Indoneziană

Chineză simplificată

Italiană

Chineză tradiţională

Maghiară

Japoneză

Olandeză

Coreeană

Norvegiană

Thai

o Video Mode (Mod video) Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A135) M Video mode (Mod video)

Reglaţi setările pentru conectarea la TV. Alegeţi NTSC sau PAL.


Setarea de bază a aparatului foto: Meniul setare

d Blink warning (Avertizare clipire) Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A135) M Blink warning (Avertizare clipire)

Alegeţi dacă să fie sau nu detectaţi subiecţii umani cu ochii închişi atunci când fotografiaţi utilizând funcţia prioritate faţă (A123) în alt mod decât a cronometru zâmbet/y ochi deschişi (A54). On (Activat) (setare implicită) Atunci când aparatul foto detectează una sau mai multe persoane ce ar putea avea ochii închişi la puţin timp după recunoaşterea figurilor şi fotografierea lor, pe monitor va apărea ecranul Did someone blink? (A clipit cineva?). Figura subiectului uman care ar fi putut avea ochii închişi este încadrată cu o margine galbenă. Puteţi verifica fotografia realizată şi puteţi determina dacă trebuie să o realizaţi din nou. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Operaţiuni în ecranul Did someone blink? (A clipit cineva?)” (A150). Off (Dezactivat) Avertizarea de clipire nu intră în vigoare.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

B

Note referitoare la funcţia Avertizare clipire

• Aparatul foto nu aplică funcţia Avertizare clipire în următoarele situaţii. - Când se utilizează a (cronometru zâmbet) (A54) - Când Continuous (Continuu), BSS (Selector cea mai bună fotografiere), Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) sau Intvl timer shooting (Fotografiere cu temporizator) sunt selectate pentru Continuous (Continuu) - Când modul de focalizare este setat la p (primplan macro) • Când funcţia y (ochi deschişi) este utilizată pentru fotografiere, setarea pentru Blink warning (Avertizare clipire) este ignorată şi în momentul în care se detectează figuri zâmbitoare, aparatul foto realizează două fotografii şi alege imaginea în care ochii subiecţilor sunt deschişi.

149


Setarea de bază a aparatului foto: Meniul setare

Operaţiuni în ecranul Did someone blink? (A clipit cineva?) Când ecranul Did someone blink? (A clipit cineva?) apare pe monitor în timp ce se fotografiază utilizându-se oricare alte moduri decât a (cronometru zâmbet)/y (ochi deschişi) (A55), următoarele operaţii pot fi efectuate. Aparatul foto va reveni la ecranul modului de fotografiere dacă timp de câteva secunde nu sunt efectuate operaţiuni. Pentru

Utilizaţi

Mărirea şi afişarea figurii detectate

g (i)

Revenirea la modul redare cadru întreg

f (h )

Exit

Descriere Rotiţi controlul zoomului în dreptul g (i). Rotiţi controlul zoomului spre f (h). Dacă aparatul foto detectează mai mult de un subiect uman care clipeşte, apăsaţi J sau K în timpul zoomului de redare pentru a afişa alte figuri.

Selectarea figurii ce va fi afişată

Ştergerea fotografiei realizate

Did someone blink?

l

Apăsaţi butonul l.

k Meniurile fotografiere, redare şi setare

150

Revenirea la modul fotografiere

Apăsaţi butonul k sau butonul de declanşare.


Setarea de bază a aparatului foto: Meniul setare

p Reset All (Reiniţializare totală) Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A135) M Reset all (Reiniţializare totală)

Atunci când este selectat Reset (Reiniţializează), setările aparatului foto vor fi restabilite la valorile implicite. Meniu pop-up Opţiune

Valoare implicită

Flash mode (Mod bliţ) (A32)

Auto (Automat)

Self-timer (Autodeclanşator)/Smile timer (Cronometru zâmbet)/Blink proof (Ochi deschişi) (A35, 54)

OFF (Dezactivat)

Focus mode (Mod focalizare) (A36) Exposure compensation (Compensare expunere) (A39)

Autofocus (Focalizare automată) 0.0

Fotografierea în modul scenă Opţiune Scene menu (Meniu scenă) (A40) White balance (Balans de alb) în modul Alimente (A48)

Valoare implicită Portrait (Portret) Centru

Meniu film

Time-lapse movieP (Film fotografiere secvenţialăP) (A84) Autofocus mode (Mod focalizare automată) (A83) Electronic VR (VR electronic) (A84)

Valoare implicită TV movie 640P (Film TV 640P) 30 s Single AF (AF unic) On (Activat)

Meniu continuu sport Opţiune

Valoare implicită

High speed continuous shooting (Fotografiere continuă rapidă) (A58)

Continuous H (Continuu Î)

Pre-shooting cache (Cache prefotografiere) (A58)

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Opţiune Movie options (Opţiuni film) (A82)

Off (Dezactivat)

Image quality (Calitate imagine) (A58)

Normal (Normală)

Image size (Dimensiune imagine) (A58)

C 2048×1536

151


Setarea de bază a aparatului foto: Meniul setare

Meniu fotografiere Opţiune Image quality (Calitate imagine) (A107) Image size (Dimensiune imagine) (A108) Optimize image (Optimizare imagine) (A111)

F 4000×3000 Normal (Normală)

Custom (Personalizat) în Optimize image (Optimizare imagine) (A112)

Contrast: Auto (Automat) Image sharpening (Clarificare imagine): Auto (Automat) Saturation (Saturaţie): Auto (Automat)

Custom (Personalizat) din Black-and-white (Alb-negru) din Optimize image (Optimizare imagine) (A113)

Contrast: Auto (Automat) Image sharpening (Clarificare imagine): Auto (Automat) Monochrome filter (Filtru monocrom): None (Niciunul) B&W + color (Alb-negru + color): OFF (Dezactivat)

White balance (Balans de alb) (A114)

Auto (Automat)

ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) (A116)

Auto (Automat)

Fixed range auto (Auto rază fixă) (A116) Metering (Măsurare) (A117) Meniurile fotografiere, redare şi setare

152

Valoare implicită Normal (Normală)

Continuous (Continuu) (A118) Intvl timer shooting (Fotografiere cu temporizator) (A119)

ISO 64-100 Matrix (Matrice) Single (Unic) 30 s

Auto bracketing (Bracketing automat) (A121)

Off (Dezactivat)

AF area mode (Mod zonă AF) (A122)

Auto (Automat)

Autofocus mode (Mod focalizare automată) (A125) Flash exp. comp. (Comp. exp. bliţ) (A125)

Single AF (AF unic) 0.0

Noise reduction (Reducere zgomot) (A126)

Auto (Automat)

Distortion control (Control distorsiune) (A126)

Off (Dezactivat)

Active D-Lighting (D-Lighting activ) (A70)

Off (Dezactivat)


Setarea de bază a aparatului foto: Meniul setare

Meniu setare Opţiune Welcome screen (Ecran de întâmpinare) (A137) Image review (Redare imagine) (A153) Brightness (Luminozitate) (A153) Date imprint (Imprimare dată) (A142) Vibration reduction (Reducere vibraţie) (A143)

Valoare implicită None (Niciunul) On (Activat) 3 Off (Dezactivat) On (Activat)

Motion detection (Detecţie mişcare) (A144)

Off (Dezactivat)

AF assist (Asistenţă AF) (A145)

Auto (Automat)

Digital zoom (Zoom digital) (A145)

On (Activat)

Button sound (Sunet buton) (A146)

On (Activat)

Shutter sound (Sunet declanşare) (A146)

On (Activat)

Auto off (Oprire automată) (A146) Blink warning (Avertizare clipire) (A149)

1 min On (Activat)

Altele Opţiune

Slide show (Diapozitive) (A131)

Valoare implicită Default (Implicit) 3s

• Selectarea Reset all (Reiniţializare totală) şterge numărul curent al fişierului (A156) din memorie. Numerotarea va continua de la cel mai mic număr disponibil. Dacă toate fotografiile (A132) sunt şterse înainte de selectarea Reset all (Reiniţializare totală), numărul fişierului pentru următoarea imagine fotografiată va începe de la 0001. • Următoarele setări nu vor reveni la setările implicite, chiar dacă se efectuează o Reset all (Reiniţializare totală). Meniu fotografiere: Presetarea manuală a datelor pentru White balance (Balans de alb) (A115) Meniu setare: Date (Dată) (A138), Language (Limbă) (A148) şi Video mode (Mod video) (A148) • Setări utilizator care au fost salvate la modurile E şi F de pe selectorul de moduri nu vor fi reiniţializate la setările implicite atunci când se efectuează Reset all (Reiniţializare totală). Pentru a readuce aceste setări la valorile implicite, utilizaţi Reset user settings (Reiniţializează setări utilizator) (A69).

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Paper size (Dimensiune hârtie) (A99, 100)

153


Setarea de bază a aparatului foto: Meniul setare

P Reset file numbering (Reiniţializează numerotare fişiere) Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A135) M Reset file numbering (Reiniţializează numerotare fişiere)

Dacă este selectat Yes (Da), numărătoarea secvenţială a numerelor fişierelor va fi reiniţializată (A156). După resetare va fi creat un dosar nou, iar numărul fişierului pentru următoarea imagine fotografiată va începe de la 0001.

B

Note referitoare la Reiniţializarea numerotării fişierelor

• Opţiunea Reset file numbering (Reiniţializează numerotare fişiere) nu poate fi utilizată dacă modul scenă este setat la Panorama assist (Asistenţă panoramă) sau Voice recording (Înregistrare voce) şi dacă fotografierea cu temporizator este aleasă pentru Continuous (Continuu) când sunt folosite modurile de fotografiere A, B, C, D, E sau F. Pentru Panorama assist (Asistenţă panoramă) şi Intvl timer shooting (Fotografiere cu temporizator) va fi creat un dosar nou, iar numerele fişierelor vor fi atribuite automat începând cu „0001”. (A156, 157). • Reiniţializarea numerotării fişierelor nu poate fi aplicată când numărul dosarului atinge 999 şi în dosar există imagini. Introduceţi un card de memorie nou sau formataţi memoria internă/cardul de memorie.

r Firmware Version (Versiune firmware) Meniurile fotografiere, redare şi setare

154

Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A135) M Firmware version (Versiune firmware)

Vizualizaţi versiunea firmware curentă a aparatului foto. COOLPIX P90 Ver.X.X

Back


Note tehnice

Accesorii opţionale Acumulator reîncărcabil

Acumulator Li-ion EN-EL5

Încărcător acumulator Încărcător acumulator MH-61 Adaptor CA EH-62A (conectaţi ca în imagine) 1

2

3

Adaptor CA Asiguraţi-vă de trecerea cablului conectorului de alimentare prin deschidere înainte de a închide capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie. Nerespectarea acestei precauţii poate cauza deteriorarea capacului camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie. Cablu USB

Cablu USB UC-E6

Cablu A/V

Cablu audio video EG-CP14

Capac obiectiv

Capac obiectiv LC-CP19

Carduri de memorie aprobate Următoarele carduri de memorie Secure Digital (SD) au fost testate şi aprobate pentru utilizarea cu acest aparat foto. • Pot fi utilizate toate cardurile de tipul şi capacitatea respective, indiferent de viteză. SanDisk

512 MB, 1 GB, 2 GB*1, 4 GB*2, 8 GB*2, 16 GB*2

TOSHIBA

512 MB, 1 GB, 2 GB*1, 4 GB*2, 8 GB*2, 16 GB*2

Panasonic

512 MB, 1 GB, 2 GB*1, 4 GB*2, 8 GB*2, 16 GB*2

Lexar

1 GB, 2 GB*1, 4 GB*2, 8 GB*2

*1

Funcţionarea nu este garantată cu alte mărci de carduri. Contactaţi producătorul pentru detalii privind cardurile de mai sus. Consultaţi website-ul Nikon pentru cele mai recente informaţii privind cardurile aprobate.

Note tehnice

*2

În cazul în care cardul de memorie va fi utilizat cu un cititor de carduri sau cu un dispozitiv similar, verificaţi dacă dispozitivul acceptă carduri de memorie de 2 GB. Conform SDHC. În cazul în care cardul de memorie va fi utilizat cu un cititor de carduri sau cu un dispozitiv similar, verificaţi dacă dispozitivul acceptă SDHC.

155


Numele fişierelor şi dosarelor Fotografiilor, filmelor, notelor vocale şi înregistrărilor vocale li se atribuie nume de fişiere după cum urmează.

DSCN0001.JPG Identificator (nu este afişat pe monitorul aparatului foto) Imagini statice originale (inclusiv notele vocale ataşate), filme, înregistrări voce Copii tăiate (inclusiv notele vocale ataşate) Copii mici (inclusiv notele vocale ataşate) Copii cu Retuşare rapidă, DLighting sau Margine neagră (inclusiv notele vocale ataşate) Filme cu fotografiere secvenţială

Note tehnice

156

DSCN

Extensie (semnifică tipul fişierului) Imagini statice Filme Note vocale, înregistrări de voce

.JPG .AVI .WAV

RSCN SSCN

Număr fişier (atribuit automat în ordine crescătoare, începând cu „0001”)

FSCN INTN

• Fişierele sunt stocate în dosare denumite cu un număr de dosar urmat de un identificator format din cinci caractere: „P_” plus un număr alcătuit dintr-o secvenţă de trei cifre pentru fotografii realizate cu Panorama assist (Asistenţă panoramă) (de ex. „101P_001”; A50), „INTVL” pentru fotografiere cu temporizator (de ex. „101INTVL”; A119), „SOUND” pentru înregistrări voce (de ex. „101SOUND”; A87) şi „NIKON” pentru toate celelalte fotografii (de ex. „100NIKON”). Când numărul de fişiere dintr-un dosar atinge 9999 sau numerotarea fişierelor se reiniţializează, va fi creat un dosar nou. Numerele fişierelor vor fi atribuite automat începând cu „0001.” • Numele de fişier ale notelor vocale au acelaşi indicator şi număr de fişier ca şi fotografia la care sunt ataşate. • Fişierele copiate utilizând Copy (Copiere) ➝ Selected images (Imagini selectate) sau Copy sound files (Copiere fişiere audio) ➝ Selected files (Fişiere selectate) sunt copiate în dosarul curent, unde le sunt atribuite numere de fişier noi în ordine ascendentă, începând cu cel mai mare număr de fişier din memorie. Copy (Copiere) ➝ All images (Toate imaginile) şi Copy sound files (Copiere fişiere audio) ➝ Copy all files (Copiere toate fişierele) copiază toate dosarele din mediul sursă; numele fişierelor nu se schimbă, dar noile numere de dosar sunt atribuite în ordine ascendentă începând cu cel mai mare număr de dosar stocat în mediul de destinaţie (A91, 134).


Numele fişierelor şi dosarelor

• Un singur dosar poate cuprinde până la 200 de fotografii; dacă dosarul conţine deja 200 de fotografii, va fi creat un nou dosar, denumit prin adăugarea unei unităţi la numele dosarului curent, de fiecare dată când este făcută o fotografie. Dacă dosarul curent este numerotat cu 999 şi conţine 200 de fotografii sau o fotografie este numerotată 9999, nicio altă fotografie nu poate fi realizată până la formatarea (A147) memoriei interne sau a cardului de memorie sau până la introducerea unui nou card de memorie.

Note tehnice

157


Întreţinerea aparatului foto Pentru a vă asigura că vă veţi bucura mereu de acest produs Nikon, respectaţi următoarele precauţii când utilizaţi sau depozitaţi dispozitivul.

B

Păstraţi uscat

Dispozitivul va fi deteriorat dacă este introdus în apă sau dacă este supus la umiditate ridicată.

B

Nu scăpaţi

Produsul poate prezenta defecţiuni dacă este supus unor şocuri sau vibraţii puternice.

B

Manevraţi cu grijă obiectivul şi toate piesele în mişcare

Nu forţaţi obiectivul, capacul acestuia, monitorul, fanta cardului de memorie sau camera acumulatorului. Aceste părţi sunt uşor de afectat. Forţarea capacului obiectivului poate duce la funcţionare defectuoasă a aparatului foto sau la deteriorarea obiectivului. În cazul în care monitorul se sparge, aveţi grijă să evitaţi rănirea provocată de geamul spart şi să preveniţi contactul cristalelor lichide cu pielea sau intrarea lor în ochi sau în gură.

B

Nu expuneţi obiectivul la surse puternice de lumină pentru perioade extinse de timp

Evitaţi expunerea obiectivului la soare sau alte surse puternice de lumină pentru perioade extinse de timp când utilizaţi sau depozitaţi aparatul foto. Lumina intensă poate provoca deteriorarea senzorului de imagine CCD, producând un efect estompare albă a fotografiilor.

B

Păstraţi la distanţă de câmpuri magnetice puternice

Nu utilizaţi şi nu depozitaţi acest dispozitiv în vecinătatea echipamentului care generează radiaţii electromagnetice sau câmpuri magnetice puternice. Sarcinile statice sau câmpurile magnetice puternice produse de echipamente precum emiţătoare radio pot produce interferenţe cu monitorul, pot deteriora datele stocate pe cardul de memorie sau pot afecta circuitele interne ale produsului.

B

Evitaţi modificările bruşte de temperatură

Modificările bruşte de temperatură, ca atunci când intraţi sau ieşiţi dintr-o clădire încălzită într-o zi rece, pot provoca formarea condensului în interiorul dispozitivului. Pentru a preveni formarea condensului, plasaţi dispozitivul într-o husă sau o pungă de plastic înainte de a o expune la modificări bruşte de temperatură.

B Note tehnice

158

Opriţi produsul înainte de a scoate sau deconecta sursa de alimentare

Nu scoateţi acumulatorul în timp ce produsul este pornit sau în timp ce fotografiile sunt înregistrate sau şterse. Oprirea forţată a alimentării în aceste circumstanţe poate duce la pierderea de date la deteriorarea memoriei produsului sau a circuitelor interne.


Întreţinerea aparatului foto

C

Acumulator

• Verificaţi nivelul acumulatorului când scoateţi aparatul foto afară şi încărcaţi acumulatorul dacă este necesar. Nu continuaţi încărcarea odată ce acumulatorul este complet încărcat, deoarece aceasta va duce la o funcţionare sub parametrii normali. Dacă este posibil, luaţi cu dumneavoastră un acumulator de rezervă complet încărcat când faceţi fotografii la ocazii importante. • Nu utilizaţi acumulatorul la temperaturi ambientale sub 0 °C sau peste 40 °C. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta deteriorări ale acumulatorului sau limitări ale randamentului acestuia. • Încărcaţi acumulatorul în interior, la o temperatură ambientală cuprinsă între 5 şi 35 °C. Dacă temperatura acumulatorului este între 0 şi 10 °C sau între 45 şi 60 °C, capacitatea de încărcare se poate reduce. Acumulatorul nu se va încărca dacă temperatura sa este sub 0 °C sau peste 60 °C. • Dacă se utilizează un acumulator descărcat la temperatură redusă, este posibil ca aparatul foto să nu pornească. Asiguraţi-vă că acumulatorul este încărcat complet şi aveţi pregătiţi acumulatori de rezervă înainte de a ieşi pentru a fotografia pe vreme rece. Păstraţi acumulatorii de rezervă într-un loc cald şi înlocuiţi când este necesar. După încălzire, un acumulator rece care nu a putut fi utilizat temporar din cauza randamentului redus îşi poate recupera o parte din sarcină. • Dacă bornele acumulatorului se murdăresc, este posibil ca aparatul foto să nu pornească din cauza contactului slab. Înainte de utilizare, ştergeţi bornele cu o cârpă curată şi uscată. • Dacă acumulatorul nu va fi folosit o perioadă de timp, introduceţi-l în aparatul foto şi utilizaţi-l până la golire înainte de a-l scoate pentru depozitare. Fixaţi pe acumulator capacul terminalului livrat şi depozitaţi-l într-o încăpere răcoroasă cu temperatura ambientală cuprinsă între 15 şi 25 °C. Nu depozitaţi acumulatorul în locaţii prea calde sau prea reci. • Atunci când acumulatorul este depozitat, încărcaţi-l cel puţin o dată la fiecare şase luni şi utilizaţi apoi aparatul foto pentru a-l consuma din nou înainte de a-l depozita într-un loc răcoros. • Scoateţi întotdeauna acumulatorul din aparatul foto sau din încărcătorul acumulatorului atunci când nu este utilizat. Dacă este lăsat instalat, cantităţi minuscule de curent circulă chiar şi dacă aparatul foto nu este folosit, astfel încât este posibil ca acumulatorul să se descarce excesiv şi să nu mai funcţioneze. • O scădere semnificativă a timpului în care un acumulator încărcat complet reţine sarcina atunci când este utilizat la temperatura camerei indică faptul că acumulatorul trebuie să fie înlocuit. Achiziţionaţi un acumulator nou. • Înlocuiţi acumulatorul când este complet descărcat. Acumulatoarele uzate sunt o resursă valoroasă. Reciclaţi acumulatoarele uzate în conformitate cu reglementările locale.

Note tehnice

159


Întreţinerea aparatului foto

Curăţarea Obiectiv/ Vizor electronic

Evitaţi atingerea părţilor din sticlă cu degetele. Îndepărtaţi praful sau puful cu o pară de cauciuc (de obicei un dispozitiv de mici dimensiuni cu o protuberanţă de cauciuc la un capăt care este pompată pentru a expulza un flux de aer prin celălalt capăt). Pentru a îndepărta amprentele sau alte pete care nu pot fi îndepărtate cu o pară de cauciuc, ştergeţi obiectivul cu o cârpă moale, utilizând o mişcare spiralată care începe din centrul obiectivului şi se îndreaptă spre margini. Dacă această operaţie nu este eficientă, curăţaţi obiectivul cu o cârpă umezită cu agent de curăţare comercial pentru obiective.

Monitor

Îndepărtaţi praful sau puful cu o pară de cauciuc. Pentru a îndepărta amprentele şi alte pete, curăţaţi monitorul cu o cârpă moale, uscată, având grijă să nu apăsaţi.

Corp

Utilizaţi o pară de cauciuc pentru a îndepărta praful, murdăria sau nisipul, apoi ştergeţi uşor cu o cârpă moale, uscată. După utilizarea aparatului la plajă sau la mare, curăţaţi nisipul sau sarea cu o cârpă uscată înmuiată uşor în apă, apoi uscaţi bine. Reţineţi că substanţele străine în interiorul aparatului foto pot provoca deteriorări care nu sunt acoperite de garanţie.

Nu utilizaţi alcool, solvent sau alte substanţe chimice volatile.

Note tehnice

160


Întreţinerea aparatului foto

Depozitarea Opriţi aparatul foto când nu îl utilizaţi. Verificaţi dacă indicatorul luminos alimentare este stins înainte de a depozita aparatul foto. Scoateţi acumulatorul dacă aparatul foto nu va fi utilizat o perioadă lungă de timp. Nu depozitaţi aparatul foto cu naftalină sau granule de naftalină sau în oricare dintre următoarele locaţii: • Lângă echipamente care generează câmpuri electromagnetice intense, precum televizoare sau aparate radio • Expus la temperaturi de sub –10 °C sau peste 50 °C • Ventilat deficitar sau supus la umiditate de peste 60 % Pentru a preveni formarea de mucegai, scoateţi aparatul din spaţiul de depozitare cel puţin o dată pe lună. Porniţi aparatul foto şi acţionaţi declanşatorul de câteva ori înainte de a depozita din nou aparatul foto.

C

Note privind monitorul

• Monitorul poate conţine câţiva pixeli care sunt aprinşi întotdeauna sau care nu se aprind. Aceasta este o caracteristică comună tuturor afişajelor TFT LCD şi nu indică nicio defecţiune. Imaginile înregistrate utilizând produsul nu vor fi afectate. • Este posibil ca imaginile din monitor să fie dificil de văzut sub o lumină strălucitoare. • Monitorul este iluminat în fundal de un LED. În cazul în care monitorul începe să se întunece sau să clipească, contactaţi reprezentantul autorizat de service Nikon.

C

Note privind petele

Când se încadrează subiecte luminoase, în afişaj pot apărea linii verticale strălucitoare care se albesc către unul dintre capete. Acest fenomen, cunoscut ca „pătare”, nu indică o defecţiune. În modurile de fotografiere altele decât Continuous H (16:9) (Continuu Î (16:9)), Continuous H (Continuu Î), declanşare Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) sau film, pătarea nu are niciun efect asupra imaginilor înregistrate. Cu toate acestea, atunci când utilizaţi modurile Continuous H (16:9) (Continuu Î (16:9)), Continuous H (Continuu Î), declanşare Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) sau film, vă sugerăm să evitaţi fotografierea obiectelor strălucitoare.

Note tehnice

161


Mesaje de eroare Următorul tabel cuprinde mesaje de eroare şi alte avertismente afişate pe monitor, precum şi soluţiile pentru acestea. Afişaj O (clipeşte)

Descriere

Soluţie

A

Ceasul nu este setat.

Setaţi ceasul.

138

B

Acumulatorul este la un nivel scăzut.

Pregătiţi-vă să încărcaţi sau să înlocuiţi acumulatorul.

16, 18

Battery exhausted. (Acumulator consumat.)

Acumulator consumat.

Încărcaţi sau înlocuiţi acumulatorul.

16, 18

Temperatura acumulatorului este ridicată.

Opriţi aparatul foto şi permiteţi acumulatorului să se răcească înainte de a relua utilizarea. După cinci secunde, acest mesaj va dispărea, monitorul se va opri, iar indicatorul luminos aparat pornit va clipi rapid. După ce indicatorul clipeşte timp de trei minute, aparatul foto se va opri automat, dar puteţi de asemenea apăsa comutatorul de alimentare pentru a-l opri manual.

N

P Battery temperature high (Temperatură ridicată acumulator)

19

N Memory card is write protected. (Cardul de memorie este protejat la scriere.) P This card cannot be used. (Acest card nu poate fi utilizat.) P This card cannot be read. (Acest card nu poate fi citit.)

Comutatorul pentru Glisaţi comutatorul protejare scriere în protecţie la scriere este în poziţia „scriere”. poziţia „blocat”.

Eroare la accesarea cardului de memorie.

• Utilizaţi un card aprobat. • Verificaţi dacă sunt curaţi conectorii. • Confirmaţi introducerea corectă a cardului de memorie.

23

155 22 22

P

Note tehnice

Card is not formatted. Format card? (Cardul nu este formatat. Formataţi cardul?) No (Nu) Yes (Da)

Cardul de memorie nu a fost formatat pentru Alegeţi Yes (Da) şi apăsaţi butonul k utilizarea cu acest aparat pentru a formata cardul de memorie. foto.

N Cardul de memorie este Out of memory. (Memorie plin. epuizată.)

162

• Alegeţi o calitate mai scăzută a imaginii sau o dimensiune mai mică a imaginii. • Ştergeţi fotografii sau fişiere audio. • Înlocuiţi cardul de memorie. • Scoateţi cardul de memorie şi utilizaţi memoria internă.

23

107, 108 30, 86, 90, 132 22 22


Mesaje de eroare Afişaj

P Image cannot be saved. (Imaginea nu poate fi salvată.)

Descriere

Soluţie

Eroare la înregistrarea fotografiei.

Formataţi memoria internă sau cardul de memorie.

Aparatul foto nu mai are numere de fişier.

• Înlocuiţi cardul de memorie. • Formataţi memoria internă sau cardul de memorie.

Fotografia nu poate fi utilizată pentru ecranul de întâmpinare.

Fotografiile realizate cu Image size (Dimensiune imagine) de I 3984×2656, G 3968×2232 şi H 2992×2992, fotografiile realizate cu setarea Continuous H (16:9) (Continuu Î (16:9)) şi copiile create la o dimensiune de 160 × 120 sau mai mică utilizându-se funcţiile tăiere sau imagine mică nu pot fi salvate.

Nu există spaţiu suficient Ştergeţi fotografii din destinaţie. pentru salvarea unei copii. P Aparatul foto nu mai are Sound file cannot be saved. numere de fişier. (Fişierul audio nu poate fi salvat.)

• Înlocuiţi cardul de memorie. • Formataţi memoria internă sau cardul de memorie.

N One or more subjects may A fost salvată o imagine have closed their eyes. (Este care conţine subiecţi care Verificaţi rezultatele în modul redare. posibil ca unul sau mai mulţi clipesc. subiecţi să fi închis ochii.)

A 147 22 147

58, 77, 78, 107, 108

132 22 147

55

N Image cannot be modified. Fotografia selectată nu (Imaginea nu poate fi poate fi editată. modificată.)

• Selectaţi o fotografie care acceptă funcţiile retuşarea rapidă, D-Lighting, tăiere, imagine mică sau margine neagră. • Aceste opţiuni nu pot fi utilizate pentru filme.

N Eroare de expirare a Cannot record movie. (Filmul timpului alocat la nu poate fi înregistrat.) înregistrarea filmului.

Alegeţi un card de memorie cu o viteză mai mare de scriere.

155

N Cannot reset file numbering. Nu mai pot fi create (Nu se poate reiniţializa dosare. numerotarea fişierelor.)

Introduceţi un card de memorie nou sau formataţi memoria internă ori cardul de memorie.

22, 147, 154

Memory contains no images. (În memorie nu există imagini.)

Pentru a copia fişiere imagine sau fişiere Nu există nicio fotografie audio din memoria internă pe cardul de în memoria internă sau memorie, apăsaţi butonul d. Se va afişa pe cardul de memorie. Copy (Copiere).

N Nu există fişiere audio No sound file. (Niciun fişier care să fie copiate. audio.)

Verificaţi dacă a fost selectată opţiunea de copiere corectă.

134

Note tehnice

N

74

89

163


Mesaje de eroare Afişaj

Descriere

Soluţie

A

N File contains no image data. (Fişierul nu conţine date imagine.)

Fişierul nu poate fi vizualizat pe acest aparat foto. Fişierul nu a fost creat cu Vizualizaţi fişierul pe computer sau pe alt acest aparat foto. P dispozitiv care a fost utilizat pentru crearea This file cannot be played back. sau editarea acestui fişier. (Acest fişier nu poate fi redat.) Fotografia nu poate fi – redată ca diapozitiv. N All images are hidden. (Toate Toate imaginile din memoria Dezactivaţi setarea Hide image (Ascunde imaginile sunt ascunse.) internă/de pe cardul de imaginea) pentru a vizualiza imaginile. memorie sunt ascunse.

131

133

N This image cannot be deleted. (Această imagine nu poate fi ştearsă.)

132

N Travel destination is in the Destinaţia este în acelaşi current time zone. (Destinaţia fus orar ca şi zona locală. este în fusul orar curent.)

140

P Mode dial is not in the proper Selectorul de moduri se position. (Selectorul de moduri află între două moduri. nu se află în poziţia adecvată.)

Rotiţi selectorul de moduri până în dreptul modului dorit.

10

N Press the flash pop-up button to raise the flash. (Apăsaţi butonul de ridicare a bliţului pentru a ridica bliţul.)

Note tehnice

164

Fotografia este protejată. Dezactivaţi protecţia.

Bliţul încorporat nu este ridicat în timpul modurilor Apăsaţi butonul m (ridicare bliţ) pentru a scenă Night portrait ridica bliţul încorporat. (Portret de noapte) sau Backlight (Iluminare fundal).

33, 42, 46

Bliţul încorporat nu este N ridicat în timpul utilizării The flash is lowered. (Bliţul este modului Selector coborât.) automat scene.

Apăsaţi butonul X (ridicare bliţ) pentru a ridica bliţul încorporat. Dacă nu doriţi să utilizaţi bliţul, aparatul foto poate fotografia în mod normal cu bliţul coborât.

7, 52

Q Lens error. (If the lens cap is attached, turn the camera off, remove the lens cap, and turn the camera on.) (Eroare obiectiv.) Eroare obiectiv. (În cazul în care capacul obiectivului este ataşat, opriţi aparatul foto, scoateţi capacul obiectivului şi porniţi aparatul.)

Scoateţi capacul obiectivului dacă încă mai este ataşat, opriţi aparatul foto şi porniţi-l din nou. Dacă eroarea persistă, contactaţi vânzătorul sau reprezentantul de service autorizat Nikon.

19


Mesaje de eroare Afişaj P Communications error (Eroare comunicaţii)

Descriere

Soluţie

Cablu USB deconectat în Opriţi aparatul foto şi conectaţi din nou timpul imprimării. cablul.

A 94, 98

Opriţi aparatul foto, scoateţi şi introduceţi În circuitul intern al din nou acumulatorul şi porniţi aparatul. System error (Eroare sistem) aparatului foto a avut loc Dacă eroarea persistă, contactaţi Q o eroare. vânzătorul sau reprezentantul de service autorizat Nikon.

19

PR Printer error: check printer status. (Eroare imprimantă: Eroare la imprimantă. verificaţi starea imprimantei.)

-

Verificaţi imprimanta. După ce rezolvaţi problema, selectaţi Resume (Reluare) şi apăsaţi butonul k pentru a relua imprimarea.*

-

PR Printer error: paper jam Hârtia s-a blocat în (Eroare imprimantă: blocaj imprimantă. hârtie)

Scoateţi hârtia blocată, selectaţi Resume (Reluare) şi apăsaţi butonul k pentru a relua imprimarea.*

-

PR Printer error: out of paper (Eroare imprimantă: hârtie epuizată)

Încărcaţi tipul de hârtie specificat, selectaţi Resume (Reluare) şi apăsaţi butonul k pentru a relua imprimarea.*

-

Verificaţi cerneala, selectaţi Resume (Reluare) şi apăsaţi butonul k pentru a relua imprimarea.*

-

PR Înlocuiţi cartuşul de cerneală, selectaţi Printer error: out of ink Cartuşul de cerneală este Resume (Reluare) şi apăsaţi butonul k (Eroare imprimantă: cerneală gol. pentru a relua imprimarea.* epuizată)

-

PR Printer error: file corrupt (Eroare imprimantă: fişier corupt)

-

Imprimanta nu este încărcată cu hârtie.

PR Printer error: check ink Eroare cerneală. (Eroare imprimantă: verificaţi cerneala)

A apărut o eroare generată de fişierul imagine.

Selectaţi Cancel (Anulare) şi apăsaţi butonul k pentru a anula imprimarea.

* Pentru ajutor şi informaţii suplimentare, consultaţi documentaţia furnizată cu imprimanta.

Note tehnice

PR În imprimantă nu este Încărcaţi tipul de hârtie specificat, selectaţi Printer error: check paper Resume (Reluare) şi apăsaţi butonul k încărcată hârtie de (Eroare imprimantă: verificaţi dimensiunea specificată. pentru a relua imprimarea.* hârtia)

165


Localizarea defecţiunilor Dacă aparatul foto încetează să funcţioneze conform aşteptărilor, verificaţi lista de probleme obişnuite înainte de a consulta vânzătorul sau reprezentantul de service autorizat Nikon. Consultaţi numerele paginilor din ultima coloană din dreapta pentru mai multe informaţii.

Afişaj, setări şi sursă de alimentare

Note tehnice

166

Problema

Cauza/Soluţia

A 19 24 19, 31

Pe monitor şi pe vizorul electronic nu se afişează nimic.

• Aparatul foto este oprit. • Acumulatorul este consumat. • Mod veghe pentru economisire energie: Apăsaţi comutatorul de alimentare, butonul de declanşare sau butonul c ori rotiţi selectorul de moduri pentru a anula modul de veghe. • Monitorul şi vizorul electronic nu pot fi utilizate în acelaşi timp. Apăsaţi butonul x pentru a alterna între afişaje. • Aparatul foto şi computerul sunt conectate utilizând cablul USB. • Aparatul foto şi aparatul TV sunt conectate utilizând cablul audio/video. • Înregistrare de film cu fotografiere secvenţială în derulare.

14 93 92 84, 119 14

Monitorul este dificil de citit.

• Iluminarea ambientală este prea strălucitoare: utilizaţi vizorul electronic sau mutaţi-vă într-un loc mai întunecos. • Reglaţi luminozitatea monitorului. • Monitorul este murdar. Curăţaţi monitorul.

141 160

Vizorul electronic este ilizibil.

Reglaţi controlul de ajustare dioptrii.

14

Afişajul nu poate comuta la monitor (sau la vizorul electronic) atunci când este apăsat butonul x.

• Nu puteţi comuta afişajul în următoarele situaţii: - Când înregistraţi sau redaţi filme - Când înregistraţi sau redaţi note vocale sau înregistrări voce - Când aparatul foto este conectat la o imprimantă - Când sunt afişate ecranele de ştergere a imaginii • Nu puteţi comuta afişajul când se afişează anumite mesaje de eroare.

Aparatul foto se opreşte fără avertizare.

• Acumulatorul este consumat. • Aparatul foto s-a oprit automat pentru a economisi energie. • Acumulatorul este rece.

• Fotografiile care au fost înregistrate înainte de setarea ceasului intern sau când indicatorul „Dată nesetată” clipea în timpul fotografierii vor avea marcată data şi ora „00/00/0000 00:00”; Data şi ora înregistrării filmele şi înregistrările voce vor fi datate „01/01/09 00:00”. Setaţi nu sunt corecte. data şi ora corecte utilizând Date (Dată) în meniul setare. • Verificaţi ceasul aparatului foto în mod regulat cu referinţe cât mai corecte şi resetaţi conform necesităţilor. Datele despre fotografiere şi informaţiile despre fotografie ar putea fi Pe monitor nu este ascunse. Apăsaţi butonul s până când se afişează datele despre afişat niciun indicator. fotografiere sau informaţiilor despre fotografie.

81, 86 80, 87, 89 97 30, 31 162 24 19 159 20, 138

138

15


Localizarea defecţiunilor Problema

Cauza/Soluţia

Date imprint (Imprimare dată) nu este disponibil.

Date (Dată) nu a fost setată.

Data nu apare pe fotografii nici atunci când este activată opţiunea Date imprint (Imprimare dată).

Datele nu pot fi imprimate în următoarele situaţii. • Când Museum (Muzeu) sau Panorama assist (Asistenţă panoramă) sunt selectate în modul scenă. • Când este selectat Continuous (Continuu) sau BSS (Selector cea mai bună fotografiere) pentru Continuous (Continuu) • Când Auto bracketing (Bracketing automat) este setat la oricare altă setare decât Off (Dezactivat) • Când este selectat y (ochi deschişi) • Când este selectat modul continuu sport • Filme

Setările aparatului Acumulatorul de rezervă este consumat, toate setările au fost foto se reiniţializează. restabilite la valorile implicite. • Reset file numbering (Reiniţializează numerotare fişiere) nu poate fi aplicată când numărul dosarului atinge 999 şi în dosar există imagini. Schimbaţi cardul de memorie sau formataţi memoria internă/cardul de memorie. Reiniţializarea • Reset file numbering (Reiniţializează numerotare fişiere) nu numerotării fişierelor poate fi realizată dacă modul scenă este setat la Panorama assist nu poate fi efectuată. (Asistenţă panoramă) sau Voice recording (Înregistrare voce) şi dacă Intvl timer shooting (Fotografiere cu temporizator) este setată pentru Continuous (Continuu) când sunt folosite modurile de fotografiere A, B, C, D, E sau F. Temperatura acumulatorului este ridicată. Opriţi aparatul foto şi Monitorul se opreşte, permiteţi acumulatorului să se răcească înainte de a relua utilizarea. iar indicatorul După ce indicatorul clipeşte timp de trei minute, aparatul foto se va luminos aparat pornit opri automat, dar puteţi de asemenea apăsa comutatorul de clipeşte rapid. alimentare pentru a-l opri manual.

A 20, 138

45, 47 118 121 55 56 81 139 154, 156

154, 156

19

Note tehnice

Aparate foto controlate electronic În cazuri extrem de rare, pe monitor pot apărea caractere neobişnuite, iar aparatul foto se poate opri din funcţionare. În cele mai multe dintre cazuri, acest fenomen este provocat de o puternică încărcare statică externă. Opriţi aparatul foto, scoateţi şi puneţi la loc acumulatorul, apoi porniţi aparatul din nou. În cazul în care defecţiunea persistă, contactaţi vânzătorul sau reprezentantul de service autorizat Nikon. Reţineţi că deconectarea sursei de alimentare aşa cum este descrisă mai sus poate duce la pierderea datelor care nu au fost înregistrate în memoria internă sau pe cardul de memorie la momentul apariţiei problemei. Datele deja înregistrate nu vor fi afectate.

167


Localizarea defecţiunilor

Fotografiere Cauza/Soluţia

A 30

Nu se fotografiază când este apăsat butonul de declanşare.

• Apăsaţi c sau butonul de declanşare când aparatul foto este în modul redare. • Când se afişează meniurile, apăsaţi butonul d. • Acumulatorul este consumat. • Bliţul încorporat nu este ridicat în timpul modurilor scenă Night portrait (Portret de noapte) sau Backlight (Iluminare fundal). • Atunci când indicatorul clipeşte, bliţul se încarcă.

Aparatul foto nu poate focaliza.

• Focalizarea automată nu poate funcţiona corespunzător cu subiectul vizat. • Setaţi AF assist (Asistenţă AF) în meniul de setare la Auto (Automat). • Subiectul nu este în zona de focalizare atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. • Modul de focalizare este setat pe E (focalizare manuală). • Opriţi aparatul foto şi apoi porniţi-l din nou.

Problema

Fotografiile sunt neclare.

În fotografiile făcute cu bliţ apar pete luminoase.

Bliţul nu se declanşează.

Note tehnice

168

Zoomul optic nu poate fi folosit.

• • • •

Utilizaţi bliţul. Utilizaţi reducerea vibraţiilor şi detecţia mişcării. Utilizaţi D (Selector cea mai bună fotografie). Utilizaţi un trepied pentru a stabiliza aparatul foto (utilizaţi-l împreună cu autodeclanşatorul, pentru rezultate optime).

13 24 33, 42, 46 34 29 145 28, 122 36, 38 24 32 143 118 35

Bliţul se reflectă din particulele din aer. Setaţi bliţul pe W (dezactivat).

32

Bliţul este setat pe W (dezactivat). Sunt selectate anumite moduri scenă care nu pot porni bliţul. Este selectat y (ochi deschişi). Modul focalizare este setat pe B (infinit). Când este selectat modul continuu sport. Modul D este selectat (cu excepţia Time-lapse movieP (Film fotografiere secvenţialăP) • Continuous (Continuu), BSS (Selector cea mai bună fotografiere) sau Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) sunt selectate pentru Continuous (Continuu) în meniul fotografiere. • Când Auto bracketing (Bracketing automat) este setat la oricare altă setare decât Off (Dezactivat).

32 40 55 36 56 81

• • • • • •

Zoomul optic nu poate fi folosit în timpul înregistrării filmelor.

118

121

81


Localizarea defecţiunilor Problema

Zoomul digital nu poate fi folosit.

Image size (Dimensiune imagine) nu este disponibilă.

Nu se aude niciun sunet când este eliberat declanşatorul.

Cauza/Soluţia

A

• Off (Dezactivat) este selectat pentru Digital zoom (Zoom digital) în meniul de setare. • Zoomul digital nu poate fi folosit în următoarele situaţii. - Când modul de focalizare este setat pe E (focalizare manuală). - Sunt utilizate a (cronometru zâmbet) sau y (ochi deschişi) - Când Portrait (Portret), Night portrait (Portret de noapte) sau Fireworks show (Spectacol artificii) sunt selectate pentru modul scenă - Când este ales Selector automat scene - Când Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) este selectat pentru Continuous (Continuu) - Înainte ca înregistrarea filmului să înceapă (zoomul digital de până la 2× poate fi aplicat în timpul înregistrării filmelor, cu excepţia filmelor Time-lapse movieP (Film fotografiere secvenţialăP)

145

• Dimensiunea imaginii nu poate fi reglată când Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) este selectată pentru Continuous (Continuu). • Când ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) este setată la 3200 sau 6400 ori în timpul modului continuu sport, F 4000×3000, E 3264×2448, D 2592×1944, I 3984×2656, G 3968×2232 şi H 2992×2992 nu pot fi selectate. • Dimensiunea imaginii nu poate fi reglată când Continuous H (16:9) (Continuu Î (16:9)) este selectat. • Off (Dezactivat) este selectat pentru Shutter sound (Sunet declanşare) din opţiunea Sound settings (Setări sunet) din meniul setare. • Continuous (Continuu), BSS (Selector cea mai bună fotografiere) sau Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) sunt selectate pentru Continuous (Continuu) în meniul de fotografiere. • Când Auto bracketing (Bracketing automat) este setat la oricare altă setare decât Off (Dezactivat). • Când Museum (Muzeu) este selectat în modul scenă. • Este selectat modul continuu sport. • Este selectat modul D. • Nu blocaţi difuzorul.

36, 38 54, 55 41, 42, 46 52 118 81

118

58, 116

58 146 118

121 45 56 81 5, 26

• Off (Dezactivat) este selectat pentru AF assist (Asistenţă AF) în Dispozitivul iluminare meniul de setare. asistenţă AF nu se • Dispozitivul iluminare asistenţă AF se opreşte automat în unele aprinde. moduri scenă.

145

Fotografiile apar pătate. Obiectivul este murdar. Curăţaţi obiectivul.

160

Culorile nu sunt naturale.

114

Note tehnice

Balansul de alb nu se potriveşte cu sursa de lumină.

145

169


Localizarea defecţiunilor Problema

Cauza/Soluţia

Subiectul este întunecat şi viteza de declanşare este prea mică sau sensibilitatea ISO este prea mare. Zgomotul poate fi redus prin: În imagine apar pixeli • Utilizarea bliţului. strălucitori dispuşi la • Specificarea unei setări de sensibilitate ISO mai mică. întâmplare • Aplicarea Noise reduction (Reducere zgomot) în meniul („zgomot”). fotografiere pentru a corespunde situaţiilor. • Utilizarea unui mod scenă cu capacitate de reducere a zgomotului. • • • Fotografiile sunt prea • întunecate • (subexpunere). •

Bliţul este setat pe W (dezactivat). Fereastra bliţului încorporat este blocată. Subiectul se află dincolo de raza bliţului. Reglaţi compensarea expunerii. Măriţi sensibilitatea ISO. Subiectul este iluminat în fundal. Ridicaţi bliţul încorporat, setaţi modul scenă la Backlight (Iluminare fundal) sau setaţi modul bliţ pe X (bliţ de umplere) şi apoi efectuaţi fotografia.

Fotografiile sunt prea strălucitoare Reglaţi compensarea expunerii. (supraexpuse).

Note tehnice

170

Rezultate neaşteptate obţinute atunci când bliţul este setat pe automat cu reducere efect ochi roşii.

Atunci când funcţia V (automat cu reducere ochi roşii) sau „bliţ de umplere cu sincronizare lentă şi reducere ochi roşii” din modul scenă Night portrait (Portret de noapte) este aplicată în timpul fotografierii, în cazuri excepţionale, funcţia Punct fixare ochi roşii încorporat în aparatul foto poate fi aplicată zonelor care nu sunt afectate de efectul de ochi roşii. Setaţi un alt mod bliţ decât V (automat cu reducere ochi roşii) şi selectaţi alt mod scenă decât Night portrait (Portret de noapte), apoi reluaţi fotografierea.

Aparatul foto nu fotografiază cu funcţia Declanşare multiplă 16.

• Autodeclanşatorul, a (cronometru zâmbet) sau y (ochi deschişi) au fost setate. • Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) nu este disponibilă când Noise reduction (Reducere zgomot) sau Distortion control (Control distorsiune) sunt setate la On (Activat). • Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) nu este disponibilă când setarea Black-and-white (Alb-negru) este aleasă pentru Optimize image (Optimizare imagine) şi setarea B&W + color (Alb-negru + color) este activată. • A fost setat Auto bracketing (Bracketing automat).

Setarea Contrast pentru opţiunile Optimize image (Optimizare imagine) Pentru Active D-Lighting (D-Lighting activ) este selectată o altă Personalizat şi Black- setare decât Off (Dezactivat) and-white (Alb-negru) (A113) ➝ Custom (Personalizat) nu poate fi reglată.

A

32 116 126 40 32 26 32 39 116 32, 46

39

32, 42

35, 54 126

113

121

70, 111


Localizarea defecţiunilor

Redare Problema Fişierul nu poate fi redat.

Cauza/Soluţia • Fişierul a fost suprascris sau redenumit de computer sau de altă marcă sau model de aparat foto. • Înregistrare de film cu fotografiere secvenţială în derulare.

Fotografia nu poate fi Zoom redare nu poate fi utilizat în cazul filmelor, imaginilor mici sau mărită. a copiilor tăiate cu dimensiuni de 320 × 240 pixeli sau mai mici. • Notele vocale nu pot fi ataşate la filme. Nu se pot înregistra • Notele vocale nu pot fi ataşate fotografiilor efectuate cu alte sau reda note vocale. aparate foto. Notele vocale ataşate fotografiilor cu alte aparate foto nu pot fi redate pe acest aparat foto.

Nu se pot utiliza opţiunile Retuşare rapidă, D-Lighting, Tăiere, Imagine mică sau Margine neagră

Fotografiile nu se afişează pe televizor.

Nikon Transfer nu porneşte când aparatul foto este conectat.

A – 84, 119 – 86 80

• Aceste opţiuni nu pot fi utilizate pentru filme. • Editarea, exceptând funcţia Margine neagră, nu poate fi aplicată fotografiilor efectuate cu Image size (Dimensiune imagine) de I 3984×2656, G 3968×2232 şi H 2992×2992 şi fotografiilor efectuate cu setarea Continuous H (16:9) (Continuu Î (16:9)). • Selectaţi o fotografie care acceptă funcţiile retuşarea rapidă, DLighting, tăiere, imagine mică sau margine neagră. • Fotografiile efectuate cu o altă marcă sau model de aparat foto nu pot fi editate. • Este posibil ca alte aparate foto să nu poată reda sau transfera pe un computer fotografiile editate cu acest aparat.

86 58, 108

• Setarea Video mode (Mod video) din meniul setare nu a fost setată corect. • Cardul de memorie nu conţine fotografii. Înlocuiţi cardul de memorie. Scoateţi cardul de memorie pentru a reda fotografiile din memoria internă.

148

• • • • •

24 24 94 – 93

Fotografiile de imprimat nu sunt afişate.

Cardul de memorie nu conţine fotografii. Înlocuiţi cardul de memorie. Scoateţi cardul de memorie pentru imprimarea fotografiilor din memoria internă.

Nu se poate selecta dimensiunea hârtiei prin intermediul aparatului foto.

Dimensiunea hârtiei nu poate fi selectată din aparatul foto dacă imprimanta nu suportă dimensiunile de hârtie utilizate de aparatul foto sau imprimanta selectează automat dimensiunea hârtiei. Utilizaţi imprimanta pentru a selecta dimensiunea paginii.

– –

22

22

Note tehnice

Aparatul foto este oprit. Acumulatorul este consumat. Cablul USB nu este conectat corect. Aparatul foto nu este recunoscut de computer. Confirmaţi că sistemul de operare utilizat este compatibil cu aparatul foto. • Computerul nu este setat să lanseze Nikon Transfer automat. Pentru mai multe informaţii despre Nikon Transfer, consultaţi informaţiile de ajutor din Nikon Transfer.

74

99, 100

171


Specificaţii Aparat foto digital Nikon COOLPIX P90 Tip Pixeli efectivi Senzor imagine Obiectiv Distanţă focală f/-număr Construcţie Zoom digital Reducere vibraţii Focalizarea automată (AF) Zonă focalizare (de la obiectiv) Zonă focus Vizor electronic Acoperire cadru (mod fotografiere) Acoperire cadru (mod redare) Monitor Acoperire cadru (mod fotografiere)

Note tehnice

172

Acoperire cadru (mod redare) Stocare Media Sistem fişier Formate fişier

Aparat foto digital compact 12,1 milioane 1/2,33-in. CCD; număr total pixeli: aprox. 12,7 milioane Zoom optic 24×, obiectiv NIKKOR 4,6-110,4 mm (echivalent cu unghiul imagine în format de 35 mm [135]: 26-624 mm) f/2,8-5 14 elemente în 11 grupuri Până la 4× (echivalent cu unghiul imagine în format de 35 mm [135]: aprox. 2496 mm) Deplasare senzor imagine (imagini statice) Electronic (filme) AF detectare contrast, AF zonă multiplă • [W]: 50 cm până la ∞, [T]: 1,7 m până la ∞ • Mod primplan macro: 10 cm până la ∞ (poziţia zoomului unde F străluceşte în culoarea verde); 1 cm până la ∞ (poziţia zoomului la semnul K) Prioritate faţă, automat (selectare automată din 9 zone), centru, manual cu 99 zone de focalizare Vizor LCD color, 0,24 in. LCD TFT, aprox. 230.000 puncte, cu funcţie de reglare a dioptriei Aproximativ 97 % pe orizontală şi 97 % pe verticală (comparativ cu ecranul propriu-zis) Aproximativ 100 % pe orizontală şi 100 % pe verticală (comparativ cu ecranul propriu-zis) 3 in., aprox. 230.000 puncte, monitor LCD TFT cu unghi variabil cu placare anti-reflexie şi reglare luminozitate pe 5 niveluri, înclinabil la 45° în jos şi 90° în sus Aproximativ 97 % pe orizontală şi 97 % pe verticală (comparativ cu ecranul propriu-zis) Aproximativ 100 % pe orizontală şi 100 % pe verticală (comparativ cu ecranul propriu-zis) Memorie internă (aprox. 47 MB), carduri de memorie SD (Secure Digital) conform cu DCF, Exif 2.2 şi DPOF Imagini statice: Comprimate: Conform cu linia de referinţă JPEG: ÎNALT (1:4), NORMAL (1:8), DE BAZĂ (1:16) Filme: AVI Fişiere audio: WAV


Specificaţii

Format imagine (pixeli)

• • • • • •

Sensibilitate ISO (Sensibilitate capacitate standard)

• • • • •

4000×3000 2592×1944 1600×1200 1024×768 3984×2656 2992×2992

12 M • 3264×2448 8M 5M • 2048×1536 3M 2M • 1280×960 1M PC • 640×480 TV 3:2 • 3968×2232 16:9 • 1920×1080 1:1 16:9 2M ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 Automat (modificare automată din ISO 64 până la 800) Automat sensibilitate ISO înaltă (ISO 64 până la 1600) Auto rază fixă (ISO 64 până la 100, 64 până la 200, 64 până la 400) Mod continuu sport (ISO 640 până la 6400)

Expunere Măsurare

Controlul expunerii

Interval (ISO 100) Declanşator Viteză de declanşare Diafragmă Interval Autodeclanşator

Limbi acceptate

Surse de alimentare Durata de viaţă a bateriei*

[W]: Aprox. 0,5 până la 8,0 m [T]: Aprox. 1,7 până la 5,0 m TTL auto bliţ cu pre-bliţuri de control USB de mare viteză MTP, PTP Se poate selecta între NTSC şi PAL Ieşire audio/video; I/O digital (USB) Arabă, Chineză (simplificată şi tradiţională), Cehă, Daneză, Olandeză, Engleză, Finlandeză, Franceză, Germană, Greacă, Maghiară, Indoneziană, Italiană, Japoneză, Coreeană, Norvegiană, Poloneză, Portugheză, Rusă, Spaniolă, Suedeză, Thailandeză, Turcă Un acumulator Li-ion EN-EL5 (livrat) Adaptor CA EH-62A (opţional) Aprox. 200 fotografii (EN-EL5)

Note tehnice

Bliţ încorporat Interval (Sensibilitate ISO: Auto (Automat)) Control bliţ Interfaţă Protocol transfer de date Ieşire video Terminal I/O

Matrice cu 256 segmente, axat pe centru, spot, zonă AF spot (cu suport pentru 99 zone de focalizare) Expunere automată programată cu program flexibil, prioritate automată declanşator, prioritate automată diafragmă, mod manual, bracketing automat, detecţie mişcare, compensare expunere (de la –2,0 la +2,0 EV în paşi de 1/3 EV) [W]: –1 până la +17,5 EV [T]: 0,7 până la 17,6 EV Declanşator mecanic cu acţionare electronică 1/2000-8 s, 1/4000-1/20 s (când se fotografiază utilizându-se Continuous H (Continuu Î) sau Continuous H (16:9) (Continuu Î (16:9)) Diafragmă iris cu 6 lame controlară electronic 10 paşi de câte 1/3 EV Se poate selecta durata între 10 şi 2 secunde, cronometru zâmbet, ochi deschişi

173


Specificaţii Dimensiuni (lăţime × înălţime × adâncime) Greutate Mediu de funcţionare Temperatură de operare Umiditate

Aprox. 114 × 83 × 99 mm (exclusiv proiecţiile) Aprox. 460 g (fără acumulator şi card de memorie SD) 0 până la 40 °C 85 % sau mai mică (fără condens)

• Dacă nu se menţionează altceva, toate cifrele sunt pentru un aparat foto cu acumulator Li-ion complet încărcat EN-EL5 utilizat la o temperatură ambientală de 25 °C. * Pe baza standardelor Camera and Imaging Products Association (Asociaţiei Aparatelor şi Produselor Foto) (CIPA) pentru măsurarea duratei de viaţă a acumulatorilor de aparate foto. Măsurat la 23 (±2) °C; zoom reglat la fiecare fotografie, bliţ declanşat din două în două fotografii, calitate imagine setată la Normal (Normală), dimensiune imagine setată la F 4000×3000. Durata de funcţionare a acumulatorului poate varia în funcţie de intervalul de fotografiere şi de timpul de afişare a meniurilor şi imaginilor.

Acumulator Li-ion EN-EL5 Tip

Acumulator reîncărcabil litiu-ion

Capacitate nominală

Curent continuu 3,7 V, 1100 mAh

Temperatură de operare

0 până la 40°C

Dimensiuni (lăţime × înălţime × adâncime)

Aprox. 36 × 54 × 8 mm (exclusiv proiecţiile)

Greutate

Aprox. 30 g (fără capac terminal)

Încărcător acumulator MH-61

Note tehnice

Putere consumată nominală

CA 100-240 V, 50/60 Hz, 0,12-0,08 A

Capacitate nominală

11-16 VA

Putere nominală

CC 4,2 V, 950 mA

Acumulatori destinaţi

Acumulator Li-ion EN-EL5

Timp de încărcare

Aprox. 2 ore când este complet descărcat

Temperatură de operare

0 până la 40°C

Dimensiuni (lăţime × înălţime × adâncime)

Aprox. 67 × 26 × 67 mm (exclusiv proiecţiile)

Lungime cablu de alimentare

Aprox. 1,8 m

Greutate

Aprox. 70 g (fără cablu de alimentare)

B 174

Specificaţii

• Nikon nu va fi responsabil pentru erorile conţinute de acest manual. • Aspectul şi specificaţiile acestui produs pot fi modificate fără notificare.


Specificaţii

Standarde acceptate • DCF: Design Rule for Camera File System este un standard utilizat pe scară largă în industria aparatelor foto digitale pentru a asigura compatibilitatea între diferitele mărci de aparate foto. • DPOF: Digital Print Order Format este un standard larg răspândit în industrie care permite imprimarea fotografiilor din ordinele de imprimare stocate pe cardul de memorie. • Exif versiunea 2.2: Acest aparat foto acceptă Exif (Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras) versiunea 2.2, un standard care permite informaţiilor stocate în fotografii să fie utilizate pentru reproducerea optimă a culorilor atunci când imaginile sunt imprimate de la imprimantele conforme Exif. • PictBridge: Un standard creat în cooperare de industria producătoare de aparate foto digitale şi cea producătoare de imprimante, ce permite ca fotografiile să fie transmise direct la o imprimantă fără conectarea aparatului foto la un computer.

Note tehnice

175


Index Simboluri R 51 h Afişaj miniaturi 71 j Ajutor 14 n Autodeclanşator/a Cronometru zâmbet/y Ochi deschişi 35, 54 s Buton afişaj 15 k Buton aplică selecţia 12 d Buton meniu 13 x Buton monitor 15 c Buton redare 30 X Buton ridicare bliţ 33 l Buton ştergere 30, 31, 80, 86, 90 o Compensare expunere 39 f Larg 27 A Mod auto programat 60, 62 A Mod automat 24 X Mod bliţ 33 d Mod continuu sport 56 D Mod film 81 p Mod focalizare 37 D Mod manual 60, 65 B Mod prioritate declanşare automată 60, 63 C Mod prioritate diafragmă 60, 64 c Mod redare 30 y Mod scenă 40 E/F Mod setare utilizator 67 x Selector automat scene 52 g Tele 27 i Zoom redare 73 .AVI 156 .JPG 156 .WAV 156

A Note tehnice

176

Accesorii opţionale 155 Acumulator 18, 139 Acumulator Li-ion 18 Acumulator reîncărcabil 155 Acumulator tip litiu-ion 18 Adaptor CA 155 AF Assist (Asistenţă AF) 145 AF-Area Mode (Mod zonă AF) 122 Afişaj calendar 72 Afişaj miniaturi 71 Ajutor 14

Alimentare 20, 24 Alimente u 48 Apăsare până la jumătate 28 Artificii m 46 Asistenţă AF 4 Auto Bracketing (Bracketing automat) 121 Auto Off (Oprire automată) 146 Auto prioritate diafragmă 64 Autodeclanşator 35 Autofocus Mode (Mod focalizare automată) 83, 125 Automat 32

B B&W + color (Alb-negru + color) 113 B&W movie (Film alb-negru) 82, 83 Backlight (Iluminare fundal) o 46 Beach/snow (Plajă/zăpadă) g 43 Blink warning (Avertizare clipire) 149 Bliţ de umplere 32 Bliţ încorporat 32 Blocare focalizare 29 BSS 118 Buclă pentru curea aparat foto 4 Buton declanşare 28 Button sound (Sunet buton) 146

C Cablu audio/video 92 Cablu AV 92 Cablu USB 94, 98 Cache prefotografiere 59 Cameră acumulator 5 Capac cameră acumulator/fantă card de memorie 18, 22 Capac conector 4 Capac conector de alimentare 4 Capac obiectiv 7 Capacitatea memoriei 24 Card memorie 22, 155 Close up (Primplan) k 44 Compensare expunere 39 Compensare expunere bliţ 125 Computer 93 Comutarea între file 13 Comutator alimentare 20, 24


Index Conector cablu 92, 94, 98 Continuous (Continuu) 118 Control ajustare dioptrii 14 Control zoom 4, 27 Copie imagine 134 Copiere fişiere audio 91 Copy (Copiere) n 46 Cronometru zâmbet 54 Custom (Personalizat) 112

D Dată 20 Date (Dată) 138 Date Imprint (Imprimare dată) 142 Delete (Ştergere) 132 Dezactivat 32 Diafragmă 61 Diferenţă de oră 140 Difuzor 5 Digital Zoom (Zoom digital) 145 Distortion Control (Control distorsiune) 126 D-Lighting 76 D-Lighting activ 70 DPOF 175 DSCN 156 Dusk/dawn (Înserare/zori) i 43

E Electronic VR (VR electronic) 84 Extensie 156

F

H Hide Image (Ascunde imaginea) 133 High ISO Sensitivity auto (Automat sensibilitate ISO înaltă) 116

I Identificator 156 Ieşire video 148 Image Quality (Calitate imagine) 107 Image Sharpening (Clarificare imagine) 112 Image size (Dimensiune imagine) 108 Imagine mică 78 Imprimantă 97 Imprimare 99, 100, 103 Imprimare DPOF 102 Indicator bliţ 34 Indicator focalizare 28 Indicator încărcare acumulator 24 Indicator luminos autodeclanşator 35 Indicator memorie internă 25 Infinit 36 Interval Timer Shooting (Fotografiere cu temporizator) 118 INTN 156 ISO Sensitivity (Sensibilitate ISO) 116

Î Încărcător 155 Încărcător acumulator 155 Înregistrare film 81 Înregistrare voce 87 Înregistrări voce E 87

J Jack intrare audio/video 92

L Landscape (Peisaj) c 41 Language (Limbă) 148 Larg 27 Luminozitate monitor 141 Lungime film 83

Note tehnice

Face priority (Prioritate faţă) 122 Fantă card memorie 22 Filme fotografiere secvenţială 84 Firmware Version (Versiune firmware) 154 Fixed range auto (Auto rază fixă) 116 Focalizare 28, 83, 122, 125 Focalizare automată 37, 83, 125 Focalizare manuală 36, 38 Formatare 23, 147 Formatarea cardului de memorie 23, 147 Formatarea memoriei interne 147 Fotografiere 24 Fotografiere continuă rapidă 58 Fotografiere cu temporizator 119

FSCN 156 Full-time AF (AF permanent) 83, 125 Fus orar 138, 140

177


Index

M

P

Margine neagră 79 Memorie internă 22 Meniu continuu sport 58 Meniu film 82 Meniu fotografiere 105 Meniu redare 129 Meniu scenă 40 Meniu setare 135 Metering (Măsurare) 117 Microfon 4, 80 Mod auto programat 62 Mod automat 24 Mod bliţ 32 Mod continuu sport 56 Mod expunere 60 Mod film 81 Mod focalizare 37 Mod manual 65 Mod prioritate declanşare automată 63 Mod redare 30 Mod scenă 40 Mod setare utilizator 67 Monitor 8, 9 Monitor cu unghi variabil 6 Monochrome filter (Filtru monocrom) 113 Montură trepied 5 Motion Detection (Detecţie mişcare) 144 Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) 118 Museum (Muzeu) l 45

Panorama assist (Asistenţă panoramă) p 47, 50 Paper size (Dimensiune hârtie) 99, 100 Party/indoor (Petrecere/interior) f 42 Perdea posterioară 32 PictBridge 97, 175 Portrait (Portret) b 41 Presetare manuală 115 Pre-shooting cache (Cache prefotografiere) 58 Primplan macro 36 Protect (Protejare) 132

N

Note tehnice

Night landscape (Peisaj de noapte) j 44 Night Portrait (Portret de noapte) e 42 Nikon Transfer 94 Noise Reduction (Reducere zgomot) 126 Notă vocală 80 Număr de expuneri rămase 24, 109 Nume dosar 156 Nume fişier 156

O Obiectiv 4, 172 Ochi deschişi 55 Optimize Image (Optimizare imagine) 111 Opţiunea Dată set imprimare 104

178

R Redare 30, 31, 71, 72, 73, 80, 86, 89 Redare aparat foto 82, 83 Redare cadru întreg 30, 31 Redare film 86 Redare fişiere audio 89 Reducere ochi roşii 32, 34 Reiniţializare setare utilizator 69 Reset All (Reiniţializare totală) 151 Reset file numbering (Reiniţializează numerotare fişiere) 154 Retuşare rapidă 75 Rotate Image (Rotire imagine) 133 RSCN 156

S Salvare în setări utilizator 68 Saturation (Saturaţie) 112 Selector automat scene 52 Selector cea mai bună fotografiere 118 Selector de comandă 11 Selector moduri 10 Selector multiplu 12 Sensibilitate ISO 34 Sepia movie (Film sepia) 82, 83 Set imprimare 103 Setări film 82 Shutter sound (Sunet declanşare) 146 Sincronizare lentă 32 Single (Unic) 118 Single AF (AF unic) 83, 125 Slide Show (Diapozitive) 131 Sound Settings (Setări sunet) 146


Index SSCN 156 Sunset (Asfinţit) h 43

Ş Ştergere 30, 31, 80, 86, 90

T Tăiere 77 Tele 27 Televizor 92 Timp economisire lumină zi 20, 139 TV Movie (Film TV) 82, 83

V Vibration Reduction (Reducere vibraţie) 143 Viteză declanşare 61 Vizor electronic 14 Volum 86, 90

W Welcome Screen (Ecran de întâmpinare) 137 White Balance (Balans de alb) 114

Z Zăvor acumulator 18 Zonă focus 28 Zoom 27 Zoom digital 27 Zoom optic 27 Zoom redare 73

Note tehnice

179


Acest manual nu poate fi reprodus sub nicio formă, în întregime sau pe părţi fără autorizaţie scrisă din partea NIKON CORPORATION (excepţie făcând citarea critică în articole sau recenzii).

FX9B01(Y5)

© 2009 Nikon Corporation

6MM684Y5-01

Manual de utilizare Nikon P90  
Manual de utilizare Nikon P90  

Ro APARAT FOTO DIGITAL y/xFotografiere potrivită pentru scene A Fotografierea şi redarea de bază: Modul automat d Meniurile fotografiere, re...

Advertisement