Page 1

APARAT FOTO DIGITAL

Manualul utilizatorului

Ro


Informaţii privind mărcile comerciale • Microsoft, Windows şi Windows Vista sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite şi/sau alte ţări. • Macintosh, Mac OS şi QuickTime sunt mărci comerciale ale Apple Inc. înregistrate în S.U.A. şi în alte ţări. • Adobe şi Acrobat sunt mărci comerciale înregistrate ale Adobe Systems Inc. • Logo-urile SDXC, SDHC şi SD sunt mărci înregistrate ale SD-3C, LLC. • PictBridge este o marcă comercială. • HDMI, logo-ul şi High-Definition Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC. • Toate celelalte mărci din acest manual sau alte documente oferite împreună cu produsul dumneavoastră Nikon reprezintă mărci înregistrate ale proprietarilor acestora. AVC Patent Portfolio License

Acest produs este licenţiat pe baza AVC Patent Portfolio License pentru utilizarea personală, în scopuri nelucrative de către un client pentru (i) codificarea materialelor video în conformitate cu standardul AVC („AVC video”) şi/sau (ii) decodificarea materialelor video AVC codificate de un client angajat într-o activitate personală, fără scop lucrativ şi/sau care a fost obţinut de la un furnizor de materiale video licenţiat pentru furnizarea materialelor video AVC. Nicio licenţă nu este acordată sau implicată pentru alte utilizări. Puteţi beneficia de informaţii suplimentare de la MPEG LA, L.L.C. Vizitaţi http://www.mpegla.com.


Introducere

Primii paşi Fotografierea şi redarea de bază: modul A (automat)

Mai multe despre fotografiere

Mai multe despre redare

Editarea fotografiilor

Înregistrarea şi redarea filmelor

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Configurarea de bază a aparatului foto

Întreţinerea aparatului foto

Note tehnice şi index

i


Pentru siguranţa dumneavoastră Pentru a preveni deteriorarea produsului dumneavoastră Nikon sau pentru a nu vă răni pe dumneavoastră sau pe alţii, citiţi în întregime următoarele precauţii privind siguranţa înainte de a utiliza acest echipament. Păstraţi aceste instrucţiuni privind siguranţa într­un loc unde toţi care utilizează produsul să îl poată citi. Această pictogramă marchează avertismente, informaţii care trebuie citite înainte de a utiliza acest produs Nikon pentru a preveni posibile răniri.

AVERTISMENTE! Opriţi aparatul în cazul unei defecţiuni În cazul în care observaţi fum sau un miros neobişnuit provenit de la aparatul foto sau de la adaptorul CA de încărcare, deconectaţi adaptorul CA de încărcare şi scoateţi acumulatorul imediat, având grijă să nu vă ardeţi. Continuarea utilizării ar putea conduce la rănire. După îndepărtarea sau deconectarea sursei de alimentare electrice, duceţi echipamentul la o reprezentanţă de service autorizată Nikon pentru verificări. Nu demontaţi Atingerea componentelor interne ale aparatului foto sau ale adaptorului CA de încărcare poate provoca răniri. Reparaţiile trebuie să fie efectuate doar de către tehnicieni calificaţi. În cazul în care aparatul foto sau adaptorul CA de încărcare se sparg în urma căderii sau a altui accident, predaţi produsul la o reprezentanţă de service autorizată Nikon pentru verificări, după ce aţi deconectat produsul şi/sau aţi scos acumulatorul.

ii

Nu utilizaţi aparatul foto sau adaptorul CA de încărcare în prezenţa gazelor inflamabile Nu utilizaţi echipamente electronice în prezenţa gazului inflamabil, deoarece acest lucru poate produce explozii sau incendii. Manevraţi cu grijă cureaua aparatului Nu treceţi niciodată cureaua în jurul gâtului unui copil de vârstă fragedă sau al unui copil. Păstraţi la distanţă de copii Trebuie să aveţi o grijă deosebită astfel încât copii de vârstă fragedă să nu introducă în gură acumulatorul sau alte piese de mici dimensiuni.


Pentru siguranţa dumneavoastră

Acordaţi atenţie manevrării acumulatorului Acumulatorul poate prezenta scurgeri sau poate exploda dacă este manevrat incorect. Respectaţi precauţiile următoare când manevraţi acumulatorul utilizat pentru acest produs: • Înainte de a înlocui acumulatorul, opriţi produsul. Dacă utilizaţi adaptorul CA de încărcare/adaptorul CA, asiguraţi-vă că este scos din priză. • Folosiţi numai un acumulator li-ion EN-EL12 (furnizat). Încărcaţi acumulatorul introducându-l în aparatul foto şi conectând adaptorul CA de încărcare EH-69P (furnizat). • Când introduceţi acumulatorul, nu încercaţi să îl introduceţi răsturnat sau cu polaritatea inversată. • Nu scurtcircuitaţi, nu demontaţi acumulatorul şi nu încercaţi să scoateţi sau să rupeţi izolaţia sau carcasa acumulatorului. • Nu expuneţi acumulatorul la flacără sau la căldură excesivă. • Nu îl introduceţi în apă şi nu îl expuneţi acţiunii acesteia. • Înlocuiţi capacul terminalului când transportaţi acumulatorul. Nu transportaţi şi nu depozitaţi împreună cu obiecte metalice precum lănţişoare sau ace de păr. • Acumulatorul poate prezenta scurgeri când este complet descărcat. Pentru a evita deteriorarea produsului, asiguraţi-vă că aţi scos acumulatorul când acesta este golit complet.

• Încetaţi să mai utilizaţi aparatul imediat dacă observaţi o modificare a acumulatorului, precum decolorarea sau deformarea. • Dacă lichidul unui acumulator deteriorat intră în contact cu îmbrăcămintea sau pielea, clătiţi imediat cu apă din belşug.

Respectaţi următoarele precauţii când manevraţi adaptorul CA de încărcare Păstraţi uscat. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta incendii sau şocuri electrice. Praful depus pe sau în apropierea părţilor metalice ale conectorului trebuie îndepărtat cu o cârpă uscată. Continuarea utilizării ar putea conduce la incendii. Nu manevraţi ştecherul şi nu vă apropiaţi de adaptorul CA de încărcare în timpul furtunilor cu descărcări electrice. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta şocuri electrice. Nu modificaţi, deterioraţi, forţaţi sau îndoiţi cablul USB, nu îl amplasaţi sub obiecte grele şi nu îl expuneţi la căldură sau foc. În cazul în care izolaţia este deteriorată şi firele sunt expuse, duceţi-l la o reprezentanţă de service autorizată Nikon pentru verificări. În cazul nerespectării acestor precauţii pot rezulta incendii sau şocuri electrice. Nu manevraţi ştecherul sau adaptorul CA de încărcare cu mâinile ude. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta şocuri electrice.

iii


Pentru siguranţa dumneavoastră

Nu utilizaţi aparatul cu adaptoare sau convertoare de călătorie destinate realizării conversiei de la o tensiune la alta sau cu invertoare curent continuu – curent alternativ. Nerespectarea acestei precauţii poate duce la deteriorarea produsului sau poate cauza supraîncălzire sau incendiu. Utilizaţi cabluri corespunzătoare Când conectaţi cabluri la fişele de intrare şi ieşire, utilizaţi doar cablurile oferite sau vândute de Nikon în acest scop, pentru a menţine conformitatea cu reglementările referitoare la produs. Manevraţi cu grijă piesele în mişcare Aveţi grijă să nu prindeţi degetele sau diferite obiecte în capacul obiectivului sau în alte piese în mişcare. CD-ROM-uri CD-ROM-urile furnizate împreună cu acest dispozitiv nu trebuie redate în echipamente pentru CD-uri audio. Redarea CD-ROM-urilor pe un CD player audio poate provoca pierderea auzului sau deteriorarea echipamentului. Acordaţi atenţie utilizării bliţului Utilizarea bliţului aproape de ochii subiectului poate provoca afectarea temporară a vederii. O atenţie deosebită trebuie acordată la fotografierea copiilor, caz în care bliţul nu trebuie să fie declanşat la mai puţin de un metru de subiect.

iv

Nu acţionaţi bliţul când fereastra bliţului atinge o persoană sau un obiect În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta arsuri sau incendii. Evitaţi contactul cu cristalele lichide În cazul în care monitorul se sparge, aveţi grijă să evitaţi rănirea provocată de geamul spart şi să preveniţi contactul cristalelor lichide cu pielea sau intrarea lor în ochi sau în gură. Opriţi alimentarea atunci când vă aflaţi în avion sau într-un spital Opriţi alimentarea când vă aflaţi în avion, în timpul decolării şi aterizării. Atunci când utilizaţi aparatul foto într-un spital, urmaţi instrucţiunile spitalului. Undele electromagnetice emise de aparatul foto pot interfera cu sistemele electronice ale avionului sau cu instrumentele din spital.


Note Notă pentru clienţii din Europa ATENŢIE EXISTĂ RISCUL DE EXPLOZIE ÎN CAZUL ÎN CARE ACUMULATORUL ESTE ÎNLOCUIT CU UNUL DE TIP INCORECT. ARUNCAŢI ACUMULATORII UZAŢÎ IN CONFORMITATE CU INSTRUCŢIUNILE. Acest simbol indică faptul că acest produs urmează a fi colectat separat. Următoarele sunt valabile doar pentru utilizatorii din ţările europene: • Acest produs este conceput pentru colectarea separată la un punct de colectare corespunzător. Nu casaţi acest produs ca pe un deşeu domestic. • Pentru mai multe informaţii, contactaţi dealerul sau autorităţile locale responsabile de reglementarea colectării deşeurilor. Acest simbol de pe baterie indică faptul că bateria trebuie colectată separat. Următoarele vizează doar utilizatori din ţările europene: • Toate bateriile, fie că sunt marcate cu acest simbol sau nu, sunt proiectate pentru colectarea separată la un centru adecvat de colectare. Nu aruncaţi la un loc cu deşeurile menajere. • Pentru mai multe informaţii, contactaţi distribuitorul sau autorităţile locale responsabile cu gestionarea deşeurilor.

v


Cuprins Pentru siguranţa dumneavoastră ............................................................................................................................ii AVERTISMENTE!.................................................................................................................................................................................. ii Note ....................................................................................................................................................................................v

Introducere.................................................................................................................................................................... 1 Despre acest manual ................................................................................................................................................... 1 Informaţii şi precauţii................................................................................................................................................... 2 Componentele aparatului foto ................................................................................................................................ 4 Corpul aparatului foto ...................................................................................................................................................................4 Monitorul...............................................................................................................................................................................................6 Operaţiuni de bază....................................................................................................................................................... 9 Selectorul de comandă.................................................................................................................................................................9 Ridicarea şi coborârea bliţului (controlul K (ridicare bliţ)) ................................................................................9 Selectorul multiplu rotativ....................................................................................................................................................... 10 Butonul d (meniu)................................................................................................................................................................ 11 Comutare între file în ecranul meniului........................................................................................................................... 11 Utilizarea meniurilor aparatului foto.................................................................................................................................. 12 Apăsarea butonului de declanşare până la jumătate/până la capăt............................................................. 13 Prinderea curelei aparatului foto.......................................................................................................................................... 13

Primii paşi ....................................................................................................................................................................14 Introducerea acumulatorului..................................................................................................................................14 Scoaterea acumulatorului........................................................................................................................................................ 15 Încărcarea acumulatorului.......................................................................................................................................16 Pornirea şi oprirea aparatului foto....................................................................................................................................... 19 Setarea datei, orei şi limbii afişajului....................................................................................................................20 Introducerea cardului de memorie.......................................................................................................................22 Scoaterea cardului de memorie........................................................................................................................................... 22

Fotografierea şi redarea de bază: modul A (automat)..............................................................................24 Pasul 1 Pornirea aparatului foto şi selectarea modului A (automat) .....................................................24 Indicatoare afişate în modul A (automat)................................................................................................................... 25 Pasul 2 Încadrarea unei imagini.............................................................................................................................26 Folosirea zoomului........................................................................................................................................................................ 27 Pasul 3 Focalizarea şi fotografierea.......................................................................................................................28

vi


Cuprins Pasul 4 Vizualizarea şi ştergerea fotografiilor....................................................................................................30 Vizualizarea fotografiilor (modul redare)......................................................................................................................... 30 Ştergerea imaginilor care nu mai sunt necesare........................................................................................................ 31 Utilizarea bliţului .........................................................................................................................................................32 Setarea modului bliţ .................................................................................................................................................................... 33 Fotografierea cu autodeclanşator.........................................................................................................................35 Fotografierea figurilor zâmbitoare (Cronometru zâmbet)...........................................................................36 Modul macro ................................................................................................................................................................38 Reglarea luminozităţii (Compensare expunere) ..............................................................................................39

Mai multe despre fotografiere .............................................................................................................................40 Selectarea unui mod de fotografiere (selectorul de moduri) .....................................................................40 Selectarea scenelor pentru fotografiere (modul scenă)................................................................................41 Fotografierea în modul scenă selectat de aparatul foto (Selector aut. scene)........................................ 42 Selectarea unui mod scenă pentru realizarea fotografiilor (funcţii)............................................................... 44 Fotografierea cu setarea Panoramă simplă ................................................................................................................... 57 Vizualizarea fotografiilor înregistrate cu setarea Panoramă simplă................................................................ 59 Fotografierea cu setarea Asistenţă Panoramă.............................................................................................................. 60 Setarea expunerii pentru fotografiere (modurile A, B, C, D).................................................................62 Modurile A, B, C, D ............................................................................................................................................................... 62 Modul A (Moduri aut. programate).................................................................................................................................. 64 Modul B (Prioritate declanş. autom.)............................................................................................................................... 65 Modul C (Prioritate diafrag. autom.)................................................................................................................................ 66 Modul D (Manual)....................................................................................................................................................................... 67 Ajustarea luminozităţii, a intensităţii şi a nuanţei (modurile A, B, C, D) ...........................................69 Folosirea cursorului pentru creativitate........................................................................................................................... 69 Opţiuni de fotografiere: Meniul fotografiere (modurile A, B, C, D) ....................................................72 Mod imagine (calitatea imaginii/dimensiunea imaginii)...................................................................................... 74 Balans de alb..................................................................................................................................................................................... 76 Măsurare.............................................................................................................................................................................................. 78 Continuu............................................................................................................................................................................................. 79 Sensibilitate ISO.............................................................................................................................................................................. 81 Bracketing expunere ................................................................................................................................................................... 82 Mod zonă AF .................................................................................................................................................................................... 83 Focalizarea pe subiecţi în mişcare pentru fotografiere (Urmărire subiect/Urmărire prioritate faţă) ................................................................................................................... 87 Mod focalizare autom................................................................................................................................................................. 89 Compens. expunere bliţ............................................................................................................................................................ 89 Funcţii care nu pot fi aplicate simultan............................................................................................................................ 90

vii


Cuprins Mai multe despre redare ........................................................................................................................................92 Operaţiuni în modul redare cadru întreg...........................................................................................................92 Afişarea histogramei şi a informaţiilor despre fotografiere.................................................................................. 93 Vizualizarea mai multor fotografii: redarea miniaturilor...............................................................................94 Afişarea calendarului ................................................................................................................................................................... 95 O privire mai îndeaproape: zoomul de redare .................................................................................................96 Opţiunile de redare: meniul redare ......................................................................................................................98 a Ordine imprimare: setarea fotografiilor şi a numărului de copii pentru imprimare ................... 99 b Prezentare diapozitive ................................................................................................................................................... 101 d Protejare................................................................................................................................................................................ 102 Selectarea fotografiilor ............................................................................................................................................................ 103 f Rotire imagine..................................................................................................................................................................... 104 E Notă vocală ............................................................................................................................................................................. 105 h Copiere: copierea din memoria internă pe un card de memorie şi invers................................... 107

Editarea fotografiilor............................................................................................................................................. 108 Funcţiile de editare a fotografiilor.......................................................................................................................108 Editarea fotografiilor................................................................................................................................................110 k Retuşare rapidă: îmbunătăţirea contrastului şi a saturaţiei.................................................................... 110 I D-Lighting: îmbunătăţirea luminozităţii şi a contrastului......................................................................... 111 e Estompare piele: finisarea aspectului pielii ....................................................................................................... 112 p Efecte filtre: filtrul digital ................................................................................................................................................. 114 g Imagine mică: micşorarea dimensiunii imaginii............................................................................................ 116 a Tăiere: crearea unei copii prin tăiere....................................................................................................................... 117

Înregistrarea şi redarea filmelor........................................................................................................................ 118 Înregistrarea filmelor ...............................................................................................................................................118 Înregistrarea filmelor cu redare încetinită şi a filmelor cu redare rapidă (film HS) ............................. 120 Utilizarea meniului film........................................................................................................................................................... 122 Opţiuni film .................................................................................................................................................................................... 123 Mod focalizare autom.............................................................................................................................................................. 125 Redarea filmului.........................................................................................................................................................126 Ştergerea filmelor care nu mai sunt necesare.......................................................................................................... 126

viii


Cuprins Conectarea la televizoare, computere şi imprimante............................................................................... 127 Conectarea la TV........................................................................................................................................................127 Conectarea la computer.........................................................................................................................................129 Înainte de a conecta aparatul foto .................................................................................................................................. 129 Transferul imaginilor de pe aparatul foto pe un calculator.............................................................................. 130 Încărcarea în timpul conectării la computer ............................................................................................................. 134 Conectarea la o imprimantă..................................................................................................................................135 Conectarea aparatului foto la imprimantă ................................................................................................................. 136 Imprimarea fotografiilor una câte una .......................................................................................................................... 137 Imprimarea simultană a mai multor fotografii ......................................................................................................... 138

Configurarea de bază a aparatului foto ......................................................................................................... 141 Meniul de configurare.............................................................................................................................................141 Ecran de întâmpinare............................................................................................................................................................... 143 Fus orar şi dată.............................................................................................................................................................................. 144 Setări monitor............................................................................................................................................................................... 147 Imprimare dată ............................................................................................................................................................................ 149 Reducere vibraţii......................................................................................................................................................................... 150 Detecţie mişcare ......................................................................................................................................................................... 151 Asistenţă AF.................................................................................................................................................................................... 152 Zoom digital .................................................................................................................................................................................. 152 Setări sunet..................................................................................................................................................................................... 153 Oprire automată.......................................................................................................................................................................... 153 Formatare memorie/Formatare card ............................................................................................................................. 154 Limba/Language ........................................................................................................................................................................ 155 Setări TV............................................................................................................................................................................................ 155 Încărcare de la computer....................................................................................................................................................... 156 Avertizare clipire.......................................................................................................................................................................... 157 Resetare totală.............................................................................................................................................................................. 159 Versiune firmware....................................................................................................................................................................... 161

ix


Cuprins Întreţinerea aparatului foto................................................................................................................................ 162 Întreţinerea aparatului foto...................................................................................................................................162 Curăţarea.......................................................................................................................................................................................... 164 Depozitarea.................................................................................................................................................................................... 165

Note tehnice şi index............................................................................................................................................ 166 Accesorii opţionale...................................................................................................................................................166 Carduri de memorie aprobate............................................................................................................................................ 167 Numele fişierelor şi folderelor ..............................................................................................................................168 Mesaje de eroare.......................................................................................................................................................170 Localizarea defectelor .............................................................................................................................................175 Specificaţii....................................................................................................................................................................181 Standarde acceptate ................................................................................................................................................................ 184 Index..............................................................................................................................................................................185

x


Introducere

Despre acest manual

Introducere

Vă mulţumim pentru achiziţionarea aparatului foto digital Nikon COOLPIX P300. Acest manual este redactat pentru a vă ajuta să vă bucuraţi de fotografiile efectuate cu aparatul dumneavoastră foto digital Nikon. Citiţi acest manual cu atenţie înainte de utilizare şi păstraţi-l într-un loc unde toţi care utilizează produsul să îl poată citi. Simboluri şi convenţii Pentru a uşura identificarea informaţiilor de care aveţi nevoie, sunt utilizate următoarele simboluri şi convenţii:

B

Această pictogramă marchează avertismente, informaţii care trebuie citite înainte de utilizare pentru a preveni deteriorările la aparatul foto.

D

Această pictogramă marchează sugestiile, informaţii suplimentare care se pot dovedi de ajutor când utilizaţi aparatul foto.

C

Această pictogramă atrage atenţia asupra informaţiilor care ar trebui citite înainte de utilizarea aparatului foto.

A

Această pictogramă indică faptul că în altă secţiune a acestui manual sunt disponibile mai multe informaţii.

Notaţii • Cardul de memorie Secure Digital (SD), cardul de memorie SDHC şi cardul de memorie SDXC sunt denumite în continuare „card de memorie”. • Setarea la momentul achiziţiei este numită în continuare „setare implicită”. • Numele elementelor din meniul afişat pe monitorul aparatului foto şi numele butoanelor sau mesajele afişate pe monitorul computerului sunt scrise cu caractere aldine. Mostre ecran În acest manual, imaginile sunt omise uneori din exemplele de afişaj al monitorului, astfel încât indicatoarele monitorului să fie prezentate mai clar. Ilustraţii şi afişajul ecranului Ilustraţiile şi afişajele text prezentate în acest manual pot diferi de afişajele reale.

C

Memoria internă şi carduri de memorie

Fotografiile efectuate cu acest aparat foto pot fi stocate în memoria internă a aparatului sau în cardurile de memorie detaşabile. Dacă în aparatul foto este introdus un card de memorie, toate fotografiile noi vor fi stocate pe acesta, iar operaţiile de ştergere, redare şi formatare vor fi aplicate numai fotografiilor de pe cardul de memorie. Cardul de memorie trebuie scos din aparat înainte de formatarea sau accesarea memoriei interne pentru stocarea, ştergerea sau vizualizarea fotografiilor.

1


Informaţii şi precauţii Învăţare continuă

Introducere

În cadrul angajamentului „Învăţare continuă” al Nikon pentru asistenţă şi educaţie privind produsele, pe următoarele sit-uri sunt disponibile informaţii actualizate permanent: • Pentru utilizatorii din S.U.A.: http://www.nikonusa.com/ • Pentru utilizatorii din Europa şi Africa: http://www.europe-nikon.com/support/ • Pentru utilizatorii din Asia, Oceania şi Orientul Mijlociu: http://www.nikon-asia.com/ Vizitaţi aceste sit-uri pentru a vă păstra la curent cu cele mai noi informaţii despre produse, sugestii, răspunsuri la întrebări frecvente (FAQ) şi sfaturi generale privind prelucrarea imaginilor digitale şi a fotografiilor. Puteţi beneficia de informaţii suplimentare de la reprezentanţa locală Nikon. Vizitaţi site-ul de mai jos pentru informaţiile de contact: http://imaging.nikon.com/

Utilizaţi doar accesorii electronice marca Nikon Aparatele foto Nikon COOLPIX sunt concepute la cele mai înalte standarde şi includ circuite electronice complexe. Doar accesoriile electronice marca Nikon (inclusiv încărcătoarele pentru acumulatoare, acumulatoarele, adaptorul CA de încărcare şi adaptoarele CA) certificate de Nikon special pentru folosirea cu acest aparat foto digital Nikon sunt create şi testate pentru funcţionare în limitele cerinţelor de operare şi siguranţă ale acestui sistem de circuite electronice. UTILIZAREA ALTOR ACCESORII ELECTRONICE DECÂT NIKON POT DETERIORA APARATUL FOTO ŞI POT ANULA GARANŢIA NIKON. Utilizarea acumulatorilor Li-ion de altă marcă şi fără sigiliul holografic Nikon poate împiedica funcţionarea normală a aparatului foto sau poate cauza supraîncălzirea, aprinderea, perforarea acumulatorilor, precum şi apariţia scurgerilor de lichid din aceştia. Pentru mai multe informaţii despre accesoriile marca Nikon, contactaţi un dealer local autorizat Nikon. Sigiliu holografic: Identifică acest acest dispozitiv ca un produs autentic Nikon.

Înainte de efectuarea fotografiilor importante Înainte de efectuarea fotografiilor cu ocazia unor evenimente importante (precum nunţi sau înainte de a merge cu aparatul foto într-o călătorie) efectuaţi o fotografie test pentru a vă asigura că aparatul foto funcţionează normal. Nikon nu va fi responsabil pentru deteriorările sau pierderea de profituri care pot rezulta ca urmare a funcţionării defectuoase a produsului.

Despre manuale • Nicio parte a manualelor incluse furnizate împreună cu acest produs nu poate fi reprodusă, transmisă, transcrisă, stocată pe un mediu portabil şi nu poate fi tradusă în nicio limbă, sub nicio formă, cu niciun mijloc fără permisiunea prealabilă scrisă Nikon. • Nikon îşi rezervă drepturile de a modifica specificaţiile sau echipamentele hardware şi software-ul descrise în aceste manuale oricând şi fără notificare prealabilă. • Nikon nu va fi responsabil pentru deteriorările rezultate din utilizarea acestui produs. • Am depus toate eforturile pentru a ne asigura că informaţiile cuprinse în aceste manuale sunt corecte şi complete şi am aprecia dacă aţi raporta orice erori sau omisiuni reprezentanţei Nikon din zona dumneavoastră (adresa oferită separat).

2


Informaţii şi precauţii

Notă cu privire la interzicerea copierii sau reproducerii Reţineţi că simpla posesie a materialului care a fost copiat sau reprodus digital cu ajutorul unui scaner, aparat digital foto sau a altui dispozitiv poate fi pedepsită prin lege. Introducere

• Elemente interzise prin lege spre a fi copiate sau reproduse Nu copiaţi şi nu reproduceţi bancnote, monede, titluri, bonduri guvernamentale sau bonduri guvernamentale locale chiar dacă astfel de copii sau reproduceri sunt ştampilate ca fiind „Mostre”. Copierea sau reproducerea bancnotelor, monedelor sau titlurilor care circulă într-o ţară străină este interzisă. Fără permisiunea prealabilă a guvernului, copierea sau reproducerea de mărci poştale sau cărţi poştale neutilizate emise de guvern este interzisă. Copierea sau reproducerea de timbre emise de guvern şi de documente aprobate prin lege este interzisă. • Atenţionări privind anumite copii sau reproduceri Guvernul a emis atenţionări privind copiile sau reproducerile de titluri emise de companii private (acţiuni, facturi, cecuri, bonuri valori, etc.), bonurile de schimb sau cupoanele, cu excepţia unui număr minim de copii necesare vor fi oferite de o companie în scop comercial. De asemenea, nu copiaţi şi nu reproduceţi paşapoarte emise de guvern, licenţe emise de agenţii publice şi grupuri private, carduri de identificare şi tichete, precum permise şi bonuri de masă. • Respectarea notelor privind copyright-ul Copierea sau reproducerea de creaţii protejate de copyright precum cărţile, muzica, picturile, gravuri în lemn, hărţi, desene, filme şi fotografii este reglementată de legile naţionale şi internaţionale privind copyright-ul. Nu utilizaţi acest produs în scopul efectuării de copii ilegale sau pentru a încălca legile copyright-ului.

Casarea dispozitivelor de stocare a datelor Reţineţi că ştergerea de imagini sau formatarea dispozitivelor de stocare a datelor precum cardurile de memorie sau memoria încorporată a aparatului foto nu şterge complet datele originale ale imaginii. Fişierele şterse pot fi uneori recuperate din dispozitivele de stocare casate utilizând software disponibil în comerţ, ceea ce poate duce la utilizarea rău intenţionată a datelor personale conţinute de imagini. Asigurarea confidenţialităţii unor astfel de date intră în responsabilitatea utilizatorului. Înainte de a casa un dispozitiv de stocare a datelor sau de a transfera proprietatea unei alte persoane, ştergeţi toate datele utilizând un software pentru ştergere disponibil în comerţ sau formataţi dispozitivul şi umpleţi-l complet cu imagini care nu conţin informaţii private (de exemplu fotografii cu cer liber). Asiguraţi-vă că înlocuiţi şi imaginile selectate pentru opţiunea Selectaţi o imagine din cadrul setării Ecran de întâmpinare (A143). Aveţi grijă să evitaţi rănirea sau deteriorarea de bunuri când distrugeţi fizic dispozitivele de stocare date.

3


Componentele aparatului foto Corpul aparatului foto 1

2 3

4 5

6

Introducere

Bliţ ridicat

7

8

Apărătoare obiectiv închisă

9

10 11

Control zoom ..............................................................27 f : larg................................................................27 g : tele................................................................27 h: redare miniaturi ....................................94 i : zoom redare............................................96 j : ajutor ...........................................................41

6

Microfon (stereo).........................................105, 118

7

Bliţ.......................................................................................32

8

Control K (ridicare bliţ) ...................................33

9

Indicator luminos autodeclanşator................35 Dispozitiv iluminare asistenţă AF.................152

2

Selector de comandă................................................9

10 Obiectiv.............................................................164, 181

3

Buton declanşare..............................................13, 28

11 Apărătoare obiectiv

4

Comutator alimentare/indicator luminos aparat pornit.....................................................19, 153

5

Selector moduri.........................................................40

1

4


Componentele aparatului foto

1

2 34 5 6 7 Introducere

8

9 10 11

12

14 15

13

16

17

18 19

20

1

Monitor ......................................................................6, 25

11 Zăvor capac..........................................................14, 22

2

Buton k (aplică selecţia)....................................10

12

3

Selector multiplu rotativ.......................................10

4

Buton c (redare)....................................................30

5

Buton b (e înregistrare film)....................118

6

Indicator luminos de încărcare .............17, 134 Bec bliţ.............................................................................34

7

Difuzor ............................................................... 106, 126

17 Capac conector................................. 127, 130, 136

8

Montură trepied

18 Zăvor acumulator .............................................14, 15

9

Buton d......................11, 41, 73, 98, 122, 142

19 Cameră acumulator.................................................14

10 Buton l (ştergere)............................ 31, 106, 126

20 Fantă card memorie................................................22

Capac cameră acumulator/ fantă card de memorie..................................14, 22

13 Buclă pentru curea aparat foto.........................13 14 Conector HDMI mini............................................127 15 Capac conector HDMI.........................................127 16 Conector USB/audio video........ 127, 130, 136

5


Componentele aparatului foto

Monitorul Indicatoarele care apar pe monitor în timpul fotografierii şi redării dispar după câteva secunde (A147). Informaţiile afişate variază în funcţie de setările şi starea aparatului foto. Introducere

Fotografiere 39 5

4

38 37

6 36

1 2 3

8

7 9 10 11

35 34

33

12 13

32 14 15

30

31

29

1/250

F5.6

27

21

28

6

25

24 23 22

20

16

19 999 9999

26

999

a

1m00s 1m00s

b

17 18


Componentele aparatului foto

Introducere

Mod fotografiere* .............................24, 40, 41, 62 Mod macro................................................................... 38 Indicator zoom .......................................................... 27 Indicator focalizare.................................................. 28 Indicator AE/AF-L..................................................... 61 Mod bliţ.......................................................................... 32 Compensare expunere bliţ ................................ 89 Indicator încărcare acumulator ....................... 24 Pictogramă detecţie mişcare......................... 151 Pictogramă reducere vibraţii.......................... 150 Rafală reducere zgomot....................................... 47 Indicator destinaţie călătorie ......................... 144 Indicator „Dată nesetată”.................................. 170 Imprimare dată....................................................... 149 Opţiuni film............................................................... 123 Tip film HS.................................................................. 124 Mod imagine............................................................... 74 Panoramă simplă...................................................... 57 (a) Număr de expuneri rămase (imagini statice).......................................... 24, 75 19 (b) Lungime film ..........................................118, 125 20 Indicator memorie internă................................. 25 21 Valoare diafragmă.................................................... 63 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Zonă focalizare (pentru focalizare 22 manuală, centrală) ........................................... 28, 83 Zonă focalizare (pentru focalizare 23 automată)......................................................................83 Zonă focalizare (pentru detectare feţe, 24 detectare animal de casă)................... 36, 56, 83 Zonă focalizare 25 (pentru urmărire subiect)....................................87 26 Zonă măsurare spot................................................78 27 Viteză declanşare......................................................63 28 Din mână/trepied............................................. 44, 49 29 Sensibilitate ISO................................................. 34, 81 30 Valoare compensare expunere........................39 31 Indicator expunere..................................................67 32 Intensitate.....................................................................71 33 Nuanţă.............................................................................71 34 Balans de alb ...............................................................76 Indicator autodeclanşator...................................35 35 Cronometru zâmbet...............................................36 36 Mod declanşare continuă...................................79 37 Bracketing expunere..............................................82 38 Iluminare fundal (HDR) .........................................45 39 Panoramă .....................................................................55

* Pictogramele diferă în funcţie de modul de fotografiere.

7


Componentele aparatului foto

Introducere

Redare 1 17 16

15

19 18

2 3

4

5

15/05/2011 12:00 9999.JPG

14 13 12

6 7

999/999

11

10

999/999 9999/9999

a

1m00s 1m00s

9

b

1

Data înregistrării........................................................20

2

Ora înregistrării...........................................................20

Ghid de redare panoramă simplă...................59 11 Ghid de redare film...............................................126

3

Pictogramă protejare ..........................................102

12 Pictogramă efecte filtre......................................114

4

Indicator volum ............................................106, 126

13 Pictogramă Estompare piele ..........................112

5

Indicator încărcare acumulator........................24

14 Pictogramă Ordine imprimare..........................99

6

Tipuri film* .................................................................123

15 Imagine mică................................................. 116, 117

7

Mod imagine*.............................................................74

16 Pictogramă D-Lighting.......................................111

8

Indicator panoramă simplă................................59

17 Pictogramă retuşare rapidă .............................110

9

(a) Număr cadru curent/număr total de cadre..................................................................30 (b) Lungime film..................................................... 126

18 Indicator notă vocală...........................................105 19 Număr şi tip fişier...................................................168

10 Indicator memorie internă .................................30 * Pictogramele variază în funcţie de setările utilizate pentru fotografiere.

8

8


Operaţiuni de bază Selectorul de comandă Introducere

Puteţi roti selectorul de comandă pentru a utiliza oricare dintre funcţiile următoare.

Pentru fotografiere Mod Selectorul de moduri setat la A

Descriere Reglaţi programul flexibil

Selectorul de moduri setat la B sau D Reglaţi viteza de declanşare

A 64 65, 67

Pentru redare Mod Zoom redare

Descriere Schimbaţi factorul de mărire

A 96

Pentru ecranul meniului Mod Primul nivel al meniului de fotografiere sau al meniului de configurare este afişat

Descriere Modificaţi setarea

A 12, 73, 142

Ridicarea şi coborârea bliţului (controlul K (ridicare bliţ)) Glisaţi controlul K (ridicare bliţ) pentru a ridica bliţul. • Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Utilizarea bliţului” (A32).

• Atunci când nu utilizaţi bliţul, coborâţi-l apăsându-l uşor în jos până când se închide cu un clic.

9


Operaţiuni de bază

Selectorul multiplu rotativ Introducere

Acţionaţi selectorul multiplu rotativ prin rotirea acestuia, prin apăsarea pe partea de sus (H), jos (I), din stânga (J) sau din dreapta (K) a selectorului multiplu rotativ sau prin apăsarea butonului k.

Pentru fotografiere Afişaţi meniul m (mod bliţ) (A32)/ Rotiţi pentru a seta valoarea alegeţi opţiunea de mai sus diafragmei1/alegeţi opţiunea Afişaţi cursorul pentru Afişaţi meniul n creativitate2 (A69), afişaţi (Autodeclanşator/ ghidul o (compensare Cronometru zâmbet) expunere) (A39) (A35, 36) Aplicaţi selecţia

Mod bliţ

Afişaţi meniul D (mod macro) (A38)/ alegeţi opţiunea de mai jos 1 2

Valoarea diafragmei poate fi setată în modurile de fotografiere C sau D (A66, 67). Elementele pot fi selectate în timp ce este afişat un meniu. Afişat pentru modurile A, B, C şi D.

Pentru redare Alegeţi fotografia anterioară*

Afişaţi histograma şi informaţiile despre fotografiere (A92, 93)

15/05/2011 15:30 0004.JPG

Alegeţi fotografia următoare*

4 132

* Fotografiile anterioare sau următoare pot fi alese şi prin rotirea selectorului multiplu rotativ.

Pentru ecranul meniului Alegeţi opţiunea de mai sus* Alegeţi opţiunea din stânga/readuceţi afişajul la ecranul anterior Alegeţi opţiunea de mai jos*

Alegeţi opţiunea din dreapta/afişaţi meniul secundar sau aplicaţi selecţia Aplicaţi selecţia sau afişaţi meniul secundar

* Elementele pot fi alese şi prin rotirea selectorului multiplu rotativ.

10

Meniu fotografiere Mod imagine Balans de alb Măsurare Continuu Sensibilitate ISO Bracketing expunere Mod zonă AF


Operaţiuni de bază

Butonul d (meniu) Introducere

Apăsaţi pe butonul d pentru a afişa meniul corespunzător modului selectat şi a selecta opţiuni pentru elementele din meniu. • Folosiţi selectorul multiplu rotativ pentru a naviga prin meniuri (A10). Afişat când meniul G se afişează când conţine două sau există opţiuni de mai multe pagini meniu anterioare Fila pentru meniurile disponibile în modul de fotografiere Meniu fotografiere curent*/fila pentru meniul modului redare Mod imagine Balans de alb Măsurare Continuu Sensibilitate ISO Bracketing expunere Mod zonă AF

Fila pentru meniul film (în timpul modului fotografiere) Fila pentru afişarea meniului de configurare

Afişat când există opţiuni de meniu care urmează * Filele afişate diferă în funcţie de modul de fotografiere ales. • Modul A (automat): fila pentru meniul Automat (A24) • C (scenă): fila pentru Meniu scene (A41) • j (Peisaj noapte): fila pentru meniul Peisaj noapte (A44) • o (Iluminare fundal): fila pentru meniul Iluminare fundal (A45) • A, B, C, D: fila pentru Meniu fotografiere (A72)

Comutare între file în ecranul meniului În ecranul meniului afişat la apăsarea butonului d, alegeţi ultima filă din stânga pentru a comuta la meniul filei selectate. Meniu fotografiere Mod imagine Balans de alb Măsurare Continuu Sensibilitate ISO Bracketing expunere Mod zonă AF

Apăsaţi J pe selectorul multiplu rotativ pentru a evidenţia fila.

Meniu fotografiere Mod imagine Balans de alb Măsurare Continuu Sensibilitate ISO Bracketing expunere Mod zonă AF

Apăsaţi H sau I pe selectorul multiplu rotativ pentru a alege altă filă şi apăsaţi pe butonul k sau pe K.

Configurare Ecran de întâmpinare Fus orar şi dată Setări monitor Imprimare dată Reducere vibraţii Detecţie mişcare Asistenţă AF

Este afişat meniul corespunzător.

11


Operaţiuni de bază

Utilizarea meniurilor aparatului foto Introducere

1

Apăsaţi pe butonul d.

Meniu fotografiere Mod imagine Balans de alb Măsurare Continuu Sensibilitate ISO Bracketing expunere Mod zonă AF

2

Apăsaţi H sau I pe selectorul multiplu rotativ pentru a alege un element, apoi apăsaţi K sau butonul k. • Elementele pot fi alese şi prin rotirea selectorului multiplu rotativ (A10). • Pentru a schimba filele, apăsaţi J (A11).

3

Meniu fotografiere Mod focalizare autom. Compens. expunere bliţ

Selectorul multiplu rotativ

Apăsaţi H sau I pentru a alege un element, apoi apăsaţi pe butonul k. • Setarea este aplicată.

4

Mod focalizare autom. AF unic AF permanent

După ce aţi încheiat setarea, apăsaţi pe butonul d. • Aparatul foto iese din afişajul meniului.

C 12

Operaţiunile realizate cu selectorul de comandă în timpul afişării meniului

Rotiţi selectorul de comandă în timp ce se afişează primul nivel al meniului de fotografiere sau de configurare (pasul 2 de mai sus) pentru a modifica setarea pentru elementul selectat.


Operaţiuni de bază

Apăsarea butonului de declanşare până la jumătate/până la capăt

Apăsaţi până la jumătate pentru a bloca focalizarea şi expunerea.

Introducere

• Aparatul foto are un buton de declanşare cu două trepte. Pentru a stabili focalizarea şi expunerea, apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate, oprindu-vă când simţiţi rezistenţă. Atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate, focalizarea şi expunerea (viteza de declanşare şi valoarea diafragmei) sunt setate. Focalizarea şi expunerea rămân blocate cât timp butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. • În timp ce butonul de declanşare este ţinut apăsat în această poziţie, eliberaţi declanşatorul şi fotografiaţi apăsând butonul de declanşare până la capăt. Nu apăsaţi cu putere pe butonul de declanşare, deoarece este posibil să provocaţi tremuratul aparatului foto şi imagini neclare.

Apăsaţi până la capăt pentru a fotografia.

Prinderea curelei aparatului foto

13


Primii paşi

Introducerea acumulatorului Introduceţi în aparatul foto un acumulator li-ion EN-EL12 (livrat). • Încărcaţi acumulatorul înainte de prima utilizare sau atunci când este aproape consumat (A16).

Glisaţi zăvorul capacului în direcţia Y (1) şi deschideţi capacul camerei acumulatorului/ fantei cardului de memorie (2).

2

Introduceţi acumulatorul.

Primii paşi

1

Camera acumulatorului

• Folosiţi marginea acumulatorului pentru a împinge zăvorul portocaliu al acumulatorului în direcţia indicată (1) şi introduceţi complet acumulatorul (2). • Atunci când acumulatorul este introdus până la capăt, zăvorul îl blochează în poziţia respectivă.

B

Introducerea corectă a acumulatorului

Introducerea acumulatorului invers sau cu partea din spate înainte poate deteriora aparatul foto. Asiguraţi-vă că acumulatorul este orientat corect.

3

Închideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie (1) şi glisaţi zăvorul capacului spre poziţia Z (2). • Aparatul foto nu poate fi pornit în cazul în care capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie este deschis. Pe lângă aceasta, acumulatorul introdus în aparatul foto nu poate fi încărcat.

14


Introducerea acumulatorului

Scoaterea acumulatorului

B

Primii paşi

Înainte de a deschide capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie, opriţi aparatul foto (A19) şi asiguraţi-vă că indicatorul luminos aparat pornit şi monitorul sunt stinse. Pentru a ejecta acumulatorul, deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie şi glisaţi zăvorul portocaliu al acumulatorului în direcţia indicată de săgeată (1), apoi scoateţi acumulatorul având grijă să îl ţineţi drept (2). • Aparatul foto, acumulatorul sau cardul de memorie pot fi fierbinţi imediat după utilizarea aparatului foto. Aveţi grijă atunci când scoateţi acumulatorul sau cardul de memorie.

Note privind acumulatorul

• Înainte de a utiliza acumulatorul, citiţi cu atenţie şi respectaţi avertismentele din secţiunea „Pentru siguranţa dumneavoastră” (Aii). • Înainte de a utiliza acumulatorul, citiţi cu atenţie şi respectaţi avertismentele din secţiunea „Acumulator” (A163). • Dacă acumulatorul nu va fi folosit pentru o perioadă mai lungă de timp, reîncărcaţi-l cel puţin o dată la fiecare şase luni şi utilizaţi-l până când se descarcă înainte de a-l depozita din nou.

15


Încărcarea acumulatorului Încărcaţi acumulatorul li-ion EN-EL12 livrat, introdus în aparatul foto, conectând adaptorul CA de încărcare EH-69P furnizat la aparatul foto prin intermediul cablului USB UC-E6 furnizat şi apoi introducând adaptorul CA de încărcare într-o priză electrică.

1

Pregătiţi adaptorul CA de încărcare EH-69P.

Primii paşi

Dacă în pachetul livrat este inclus un adaptor de priză*, conectaţi adaptorul de priză la priza adaptorului CA de încărcare. Apăsaţi cu putere adaptorul de priză, până când se fixează în poziţie. După ce cele două componente au fost conectate, încercarea de a scoate cu forţa adaptorul de priză poate deteriora produsul. * Forma adaptorului de priză diferă în funcţie de ţara sau regiunea în care a fost achiziţionat aparatul foto. În Argentina şi Coreea, adaptorul pentru priză este montat pe adaptorul CA de încărcare.

2

Introduceţi acumulatorul în aparatul foto (A14). Nu porniţi aparatul foto.

3

Utilizaţi cablul USB furnizat pentru a conecta adaptorul CA de încărcare la aparatul foto. • Verificaţi orientarea corectă a conectorilor. Nu încercaţi să introduceţi conectorii oblic şi nu utilizaţi forţa atunci când conectaţi sau deconectaţi cablul USB. • Închideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie.

Cablu USB

16


Încărcarea acumulatorului

4

Introduceţi adaptorul CA de încărcare într-o priză electrică. Indicatorul luminos de încărcare clipeşte lent în culoarea verde pentru a semnala că acumulatorul se încarcă. Primii paşi

Un acumulator complet consumat se încarcă în aproximativ patru ore.

Următorul tabel explică starea indicatorului luminos de încărcare atunci când aparatul foto este conectat la priza electrică.

Indicator luminos de încărcare

5

Descriere

Clipeşte lent (verde)

Acumulatorul se încarcă.

Stins

Acumulatorul nu se încarcă. Când procesul de încărcare se încheie, indicatorul luminos de încărcare nu mai clipeşte cu culoarea verde şi se stinge.

Clipeşte rapid (portocaliu)

• Temperatura ambientală nu este potrivită pentru încărcarea acumulatorului. Încărcaţi acumulatorul în interior, la o temperatură ambientală de 5°C până la 35°C. • Cablul USB sau adaptorul CA de încărcare nu sunt conectate corect sau există o problemă la acumulator. Deconectaţi cablul USB sau scoateţi din priză adaptorul CA de încărcare şi reconectaţi-le corect sau schimbaţi acumulatorul.

Deconectaţi adaptorul CA de încărcare de la priza electrică, apoi deconectaţi cablul USB.

17


Încărcarea acumulatorului

B

Note privind adaptorul CA de încărcare

Primii paşi

• Adaptorul CA de încărcare EH-69P trebuie utilizat numai cu dispozitive compatibile. Nu utilizaţi adaptorul împreună cu o altă marcă sau un alt model de dispozitiv. • Înainte de utilizare, citiţi cu atenţie şi respectaţi avertismentele referitoare la adaptorul CA de încărcare de la pagina iii şi din secţiunea „Acumulator” (A 163). • EH-69P este compatibil cu prize electrice de CA de 100-240 V, 50/60 Hz. Atunci când îl utilizaţi în alte ţări, dacă este cazul, folosiţi un adaptor de priză (disponibil în comerţ). Pentru mai multe informaţii despre adaptoarele de priză, consultaţi agenţia de voiaj. • Adaptorul CA de încărcare EH-69P este destinat încărcării acumulatorului introdus în aparatul foto. Atunci când este conectat la o priză electrică prin intermediul adaptorului CA de încărcare, aparatul foto nu poate fi pornit. • Nu utilizaţi, în nicio circumstanţă, o altă marcă sau un alt model de adaptor CA USB în afară de adaptorul CA de încărcare EH-69P. Nerespectarea acestei prevederi poate duce la supraîncălzirea sau deteriorarea aparatului foto.

C

Sursa de alimentare cu CA

• Dacă se utilizează adaptorul CA EH-62F (disponibil separat; A166), aparatul foto este alimentat cu energie electrică de la priza electrică, permiţând realizarea şi redarea fotografiilor. • Nu utilizaţi, în nicio circumstanţă, o altă marcă sau un alt model de adaptor CA în afară de EH-62F. Nerespectarea acestei prevederi poate duce la supraîncălzirea sau deteriorarea aparatului foto.

D

Încărcarea prin intermediul computerului sau al unui încărcător de acumulator

• Încărcarea acumulatorului li-ion EN-EL12 (A134, 156) este posibilă şi prin conectarea aparatului foto COOLPIX P300 la un computer. • Acumulatorul EN-EL12 poate fi încărcat separat de aparatul foto utilizând încărcătorul de acumulator MH-65 (disponibil separat; A166).

18


Încărcarea acumulatorului

Pornirea şi oprirea aparatului foto

C

Primii paşi

Apăsaţi pe comutatorul de alimentare pentru a porni aparatul foto. Indicatorul luminos aparat pornit (verde) se aprinde, apoi monitorul porneşte (în momentul în care monitorul porneşte, indicatorul luminos aparat pornit se stinge). Apăsaţi din nou pe comutatorul de alimentare pentru a opri aparatul foto. În momentul în care alimentarea cu energie a aparatului foto se opreşte, indicatorul luminos aparat pornit şi monitorul se sting. • Atunci când aparatul foto este oprit, ţinerea apăsată a butonul c porneşte aparatul foto în modul redare (A30).

Modul veghe (Oprire automată)

Dacă nu se efectuează nicio operaţiune, monitorul se stinge automat, aparatul foto intră în modul de veghe şi indicatorul luminos aparat pornit clipeşte. Aparatul foto se opreşte după ce rămâne în modul de veghe pentru aproximativ trei minute. • Atunci când indicatorul luminos aparat pornit clipeşte, reporniţi monitorul efectuând una dintre următoarele operaţiuni. - Apăsaţi pe comutatorul de alimentare, pe butonul de declanşare, pe butonul c sau pe butonul b (e înregistrare film). - Rotiţi selectorul de moduri. • În modurile de fotografiere sau redare, aparatul foto va intra în modul de veghe în aproximativ un minut (setare implicită). • Durata de timp înainte ca aparatul să intre în modul de veghe poate fi modificată de la opţiunea Oprire automată (A153) din meniul de configurare (A141).

19


Setarea datei, orei şi limbii afişajului Dialogurile pentru selecţia limbii şi setarea ceasului intern al aparatului foto se afişează la prima pornire a aparatului foto.

1

Apăsaţi pe comutatorul de alimentare pentru a porni aparatul foto.

Primii paşi

• Indicatorul luminos aparat pornit se aprinde, apoi monitorul porneşte (în momentul în care monitorul porneşte, indicatorul luminos aparat pornit se stinge).

2

Apăsaţi H sau I pe selectorul multiplu rotativ pentru a alege limba dorită, apoi apăsaţi pe butonul k.

Limba/Language

Selectorul multiplu rotativ

3

Apăsaţi H sau I pentru a alege Da şi apăsaţi pe butonul k. • Pentru a anula setarea fusului orar şi a datei, selectaţi Nu.

Polski Português Русский Română Suomi Svenska Anulare

Fus orar şi dată Alegeţi fusul orar şi setaţi data şi ora? Da Nu Anulare

4

Apăsaţi J sau K pentru a selecta fusul orar de reşedinţă (Fus orar) (A146), apoi apăsaţi pe butonul k.

London Casablanca

Înapoi

D

Timpul de economisire a luminii zilei

Pentru a seta data şi ora într-o regiune unde timpul de economisire a luminii zilei (ora de vară) este în vigoare, activaţi setarea pentru economisirea luminii zilei cu H în ecranul de selecţie a fusului orar afişat la pasul 4. • Atunci când setarea este activată, pictograma W este afişată pe partea de sus a ecranului. • Pentru a dezactiva setarea, apăsaţi I.

20

London Casablanca

Înapoi


Setarea datei, orei şi limbii afişajului

5

Format dată

Apăsaţi H, J, I sau K pentru a seta data şi ora, apoi apăsaţi pe butonul k.

Dată şi oră

An/Lună/Zi Lună/Zi/An Zi/Lună/An

Z

Primii paşi

6

Apăsaţi H sau I pentru a alege ordinea de afişare a datei şi apăsaţi pe butonul k sau pe K.

L

05 15 • Pentru a alege un element: rotiţi selectorul multiplu rotativ sau apăsaţi K sau J (selectate în următoarea ordine: Z (zi) ➝ 15 L (lună) ➝ A (an) ➝ oră ➝ minut). • Pentru a seta valorile: apăsaţi H sau I. Data şi ora pot fi setate şi prin rotirea selectorului de comandă (A9). • Încheiaţi setarea: alegeţi minut şi apăsaţi butonul k sau K. • După finalizarea setării, obiectivul se extinde şi se afişează ecranul de fotografiere.

D

A 2011 10 Editare

Imprimarea datei şi modificarea datei şi a orei

• Pentru ca data să se imprime pe imagini când fotografiaţi, setaţi mai întâi data şi ora, apoi setaţi Imprimare dată (A149) în meniul de configurare (A141). • Pentru a modifica data şi ora ceasului intern al aparatului foto, setaţi-le în Fus orar şi dată (A144) din meniul de configurare (A141).

21


Introducerea cardului de memorie Datele înregistrate sunt stocate în memoria internă a aparatului foto (aprox. 90 MB) sau pe cardurile de memorie Secure Digital (SD) disponibile în comerţ (A167). Dacă se introduce un card de memorie în aparatul foto, datele sunt stocate automat pe acesta şi pot fi redate, şterse sau transferate. Pentru a utiliza memoria internă, scoateţi cardul de memorie. Primii paşi

1

Asiguraţi-vă că indicatorul luminos aparat pornit şi monitorul sunt stinse şi deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie. • Asiguraţi-vă că aţi oprit aparatul foto înainte de a deschide capacul.

2

Introduceţi cardul de memorie.

Fanta cardului de memorie

• Glisaţi cardul de memorie până când se blochează cu un clic.

B

Introducerea corectă a cardului de memorie

Introducerea cardului de memorie invers sau cu partea din spate înainte poate deteriora aparatul foto sau cardul de memorie. Confirmaţi orientarea corectă a cardului de memorie.

3

Închideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie.

Scoaterea cardului de memorie Înainte de a deschide capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie, opriţi aparatul foto şi asiguraţi-vă că indicatorul luminos aparat pornit şi monitorul sunt stinse. Apăsaţi uşor cardul de memorie în fantă cu degetul (1) pentru a-l scoate parţial, apoi extrageţi-l ţinându-l drept (2). • Aparatul foto, acumulatorul sau cardul de memorie pot fi fierbinţi imediat după utilizarea aparatului foto. Aveţi grijă atunci când scoateţi acumulatorul sau cardul de memorie.

22


Introducerea cardului de memorie

B

Formatarea unui card de memorie

B

Comutatorul de protejare la scriere

Atunci când comutatorul cardului de memorie este în poziţia „blocare”, datele nu pot fi scrise sau şterse de pe card. Dacă doriţi să înregistraţi ori să ştergeţi date sau să formataţi cardul de memorie şi comutatorul este în poziţia „blocare”, glisaţi comutatorul în poziţia iniţială pentru a-l debloca.

B

Primii paşi

Cardul nu este formatat. Dacă mesajul din imaginea din dreapta se afişează în momentul pornirii Formataţi cardul? aparatului foto, cardul de memorie trebuie formatat înainte de utilizare. Reţineţi că formatarea (A154) şterge permanent toate fotografiile şi alte date de pe cardul de memorie. Înainte de a formata cardul de Da memorie, asiguraţi-vă că aţi efectuat copii după toate datele pe care doriţi să Nu le păstraţi. Pentru a formata cardul, utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege Da şi apăsaţi pe butonul k. Atunci când se afişează dialogul de confirmare, alegeţi Formatare şi apăsaţi pe butonul k pentru a începe formatarea. • Nu opriţi aparatul foto şi nu deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie până când formatarea nu se încheie. • Prima dată când introduceţi în acest aparat foto un card de memorie care a fost folosit cu alt dispozitiv, asiguraţi-vă că îl formataţi (A154) utilizând acest aparat foto.

Comutator protejare la scriere

Carduri de memorie

• Utilizaţi doar carduri de memorie Secure Digital. • Nu efectuaţi următoarele operaţii în timpul formatării, în timp ce datele sunt scrise pe cardul de memorie sau sunt şterse de pe acesta sau în timpul transferării datelor la un computer. Nerespectarea acestei prevederi poate duce la pierderea datelor sau la deteriorarea cardului de memorie: - scoaterea cardului de memorie - scoaterea acumulatorului - oprirea aparatului foto - deconectarea adaptorului CA • Nu utilizaţi un computer pentru a formata cardul de memorie. • Nu demontaţi şi nu modificaţi cardul de memorie. • Nu scăpaţi, nu îndoiţi şi nu expuneţi cardul de memorie la apă sau la şocuri fizice puternice. • Nu atingeţi terminalele metalice cu degetele sau cu obiecte metalice. • Nu lipiţi etichete sau abţibilduri pe cardul de memorie. • Nu lăsaţi cardul de memorie în lumina directă a soarelui, în vehicule închise sau în zone expuse la temperaturi ridicate. • Nu expuneţi cardul de memorie la umiditate, praf sau gaze corozive.

23


Fotografierea şi redarea de bază: modul A (automat)

Pasul 1 Pornirea aparatului foto şi selectarea modului A (automat) Această secţiune descrie cum să fotografiaţi în modul A (automat), un mod „vizează şi fotografiază” automat, recomandat utilizatorilor începători ai aparatelor foto digitale.

1

Apăsaţi pe comutatorul de alimentare pentru a porni aparatul foto. • Obiectivul se extinde şi monitorul porneşte.

Fotografierea şi redarea de bază: modul A (automat)

2

Rotiţi selectorul de moduri la A. Mod automat

3

Verificaţi nivelul de încărcare a acumulatorului şi numărul de expuneri rămase.

Indicatorul de încărcare a acumulatorului

Nivelul de încărcare a acumulatorului Afişaj

Descriere

b

Nivelul de încărcare a acumulatorului este ridicat.

B

Nivelul de încărcare a acumulatorului este scăzut. Pregătiţi-vă să încărcaţi sau să înlocuiţi acumulatorul.

N Bateria este consumată.

Nu se poate fotografia. Încărcaţi sau înlocuiţi acumulatorul.

1/250

F5.6

26

Numărul de expuneri rămase

Numărul de expuneri rămase Numărul de expuneri rămase este afişat. Numărul de imagini care pot fi stocate depinde de capacitatea memoriei interne sau a cardului de memorie şi de setarea pentru Mod imagine (A74).

24


Pasul 1 Pornirea aparatului foto şi selectarea modului A (automat)

Indicatoare afişate în modul A (automat) Pictograma detecţie mişcare Efectele produse de mişcarea subiectului şi de tremuratul aparatului foto sunt reduse.

Modul de fotografiere A este afişat în modul A (automat).

1/250

F5.6

Valoarea diafragmei (A63) Indicatorul de memorie internă Fotografiile sunt înregistrate în memoria internă (aprox. 90 MB). Dacă în aparatul foto este introdus un card de memorie, C nu este afişat şi imaginile sunt înregistrate pe cardul de memorie.

26

Opţiuni film La înregistrarea filmului este afişată o opţiune pentru film (A118, 123). Mod imagine Este afişată combinaţia între calitatea imaginii (nivel de compresie) şi dimensiunea imaginii. Setarea implicită este L 4000 × 3000.

• Indicatoarele şi informaţiile despre fotografie afişate în timpul fotografierii şi redării vor dispărea după câteva secunde (A147). • Dacă monitorul este oprit în modul de veghe pentru a economisi energie (indicatorul luminos aparat pornit clipeşte) (A153), apăsaţi pe următoarele butoane pentru a-l reporni. ➝ Comutatorul de alimentare, butonul de declanşare sau butonul b (e înregistrare film).

C

Fotografierea şi redarea de bază: modul A (automat)

Viteza de declanşare (A63)

Pictograma reducere vibraţii Funcţia de reducere a vibraţiilor poate fi aplicată pentru a diminua efectele produse de tremuratul aparatului foto.

Notă privind bliţul

Atunci când bliţul este coborât, setarea pentru bliţ este fixată la dezactivat şi W apare în partea superioară a monitorului. Asiguraţi-vă că ridicaţi bliţul (A33) în situaţiile în care acesta este necesar, de exemplu în locuri întunecate sau atunci când subiectul este situat pe un fundal iluminat.

C

Funcţiile disponibile în modul A (automat)

• Modul bliţ (A32) poate fi reglat şi autodeclanşatorul (A35), modul macro (A38) şi compensarea expunerii (A39) pot fi utilizate. • Apăsarea butonului d vă permite să specificaţi o combinaţie de calitate a imaginii (nivel de compresie) şi dimensiune a imaginii cu ajutorul funcţiei Mod imagine (A74) din meniul de fotografiere.

D

Funcţiile Reducere vibraţii şi Detecţie mişcare

• Pentru mai multe informaţii, consultaţi Reducere vibraţii (A150) sau Detecţie mişcare (A151) din meniul de configurare (A141). • Setaţi Reducere vibraţii la Dezactivată atunci când utilizaţi un trepied pentru stabilizarea aparatului foto în timpul fotografierii.

25


Pasul 2 Încadrarea unei imagini

1

Pregătiţi aparatul foto. • Ţineţi aparatul foto stabil, cu ambele mâini. • Aveţi grijă ca degetele, părul, cureaua şi alte obiecte sa fie la distanţă de obiectiv, bliţ, dispozitivul de iluminare pentru asistenţă AF şi microfon. • Atunci când utilizaţi bliţul (A32) pentru a fotografia cu orientarea „pe înalt”, ţineţi aparatul foto astfel încât bliţul să se afle deasupra obiectivului.

Fotografierea şi redarea de bază: modul A (automat)

26

2

Încadraţi o imagine. • Poziţionaţi subiectul principal aproape de centrul monitorului.

1/250

F5.6

26


Pasul 2 Încadrarea unei imagini

Folosirea zoomului

Depărtare

Zoom optic

Apropiere

Zoom digital

Zoomul digital Atunci când zoomul optic al aparatului foto este la poziţia maximă, rotirea şi menţinerea controlului zoomului la g declanşează zoomul digital. Zoomul digital poate apropia imaginea subiectului de aproximativ 2× peste nivelul maxim al zoomului optic.

Zoom optic maxim

Zoom digital activat

• Atunci când zoomul digital este activat, aparatul foto focalizează pe centrul cadrului, iar zona de focalizare nu este afişată.

C

Fotografierea şi redarea de bază: modul A (automat)

Rotiţi controlul zoomului pentru a activa zoomul optic. Rotiţi controlul zoomului spre g pentru a apropia imaginea, mărind dimensiunea subiectului. Rotiţi controlul zoomului spre f pentru a depărta imaginea, mărind zona vizibilă în cadru. • Când aparatul foto este pornit, zoomul este la poziţia de unghi larg maxim. • Indicatorul de zoom este afişat în partea de sus a monitorului când controlul zoomului este rotit.

Zoomul digital şi interpolarea

Spre deosebire de zoomul optic, pentru a mări imaginile, zoomul digital utilizează procesarea digitală a imaginii denumită interpolare, care poate avea ca efect deteriorarea uşoară a calităţii imaginii, în funcţie de modul imaginii (A74) şi de mărirea prin zoom digital. Interpolarea se aplică la fotografierea imaginilor statice, la poziţiile de zoom care trec de V. Atunci când zoomul este mărit peste poziţia V, interpolarea porneşte şi indicatorul de zoom îşi schimbă culoarea în galben pentru a semnala aplicarea interpolării. Poziţia V se deplasează spre dreapta pe măsură ce dimensiunea imaginii descreşte, permiţând confirmarea poziţiilor de zoom la care este posibilă fotografierea fără interpolare la setarea curentă a modului imagine.

Atunci când dimensiunea imaginii este mică • Zoomul digital poate fi dezactivat de la opţiunea Zoom digital (A152) din meniul de configurare (A141).

27


Pasul 3 Focalizarea şi fotografierea

1

Fotografierea şi redarea de bază: modul A (automat)

• Atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate (A13), aparatul foto setează focalizarea şi expunerea (viteza de declanşare şi valoarea diafragmei). Focalizarea şi expunerea rămân blocate cât timp butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. • Aparatul foto focalizează automat pe subiectul aflat în zona de focalizare centrală. În momentul în care subiectul este focalizat, zona de focalizare se aprinde în culoarea verde.

1/250

F5.6

• Atunci când zoomul digital este aplicat, aparatul foto focalizează pe subiectul din centrul ecranului, iar zona de focalizare nu este afişată. În momentul în care subiectul este focalizat, indicatorul de focalizare (A6) se aprinde în culoarea verde. • Dacă butonul de declanşare este apăsat până la jumătate şi zona de focalizare sau indicatorul de focalizare clipesc în culoarea roşie, înseamnă că aparatul foto nu poate focaliza. Schimbaţi compoziţia şi apăsaţi din nou butonul de declanşare până la jumătate.

2

Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt. • Declanşatorul este eliberat, iar fotografia este înregistrată pe cardul de memorie sau în memoria internă.

B 28

Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate.

Dacă subiectul este la distanţă mică de aparatul foto

În cazul în care aparatul foto nu poate focaliza, încercaţi să fotografiaţi cu modul macro (A38) sau cu modul scenă Primplan (A52).


Pasul 3 Focalizarea şi fotografierea

B

În timpul înregistrării

În timp ce indicatorul care arată numărul de expuneri rămase clipeşte, imaginile sunt înregistrate. Nu deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie. Întreruperea alimentării sau scoaterea cardului de memorie în aceste condiţii pot duce la pierderea datelor sau la deteriorarea aparatului foto sau a cardului de memorie.

B

Focalizarea automată

D

Blocarea focalizării

Utilizaţi blocarea focalizării pentru a focaliza pe subiecte descentrate atunci când pentru Mod zonă AF este selectată opţiunea Centrală. • Asiguraţi-vă că distanţa dintre aparatul foto şi subiect nu se schimbă. • Atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate, expunerea este blocată.

1/250

F5.6

26

Poziţionaţi subiectul în centrul cadrului.

D

1/250

F5.6

Apăsaţi butonul Asiguraţi-vă că de declanşare zona de focalizare până la se aprinde în jumătate. culoarea verde.

1/250

Fotografierea şi redarea de bază: modul A (automat)

Focalizarea automată poate să nu funcţioneze conform aşteptărilor în următoarele situaţii. În anumite cazuri rare, este posibil ca subiectul să nu fie focalizat, chiar dacă zona de focalizare activă sau indicatorul de focalizare se aprind în culoarea verde: • Subiectul este foarte întunecat • În aceeaşi scenă sunt prezente obiecte cu luminozităţi foarte diferite (de ex. soarele din spatele subiectului face ca acesta să pară foarte întunecat) • Nu există contrast între subiect şi fundal (de ex. subiectul portretului poartă o cămaşă albă şi stă în faţa unui zid alb) • Câteva obiecte sunt la distanţe diferite faţă de aparatul foto (de ex. un animal în interiorul unei cuşti) • Subiecte care repetă acelaşi tipar (de ex. jaluzele sau clădiri cu mai multe şiruri de ferestre de aceeaşi formă) • Subiectul se deplasează rapid În situaţiile menţionate mai sus, încercaţi să apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate pentru a refocaliza de câteva ori sau focalizaţi pe un alt subiect şi utilizaţi funcţia de blocare a focalizării.

F5.6

Ţineţi apăsat în Apăsaţi butonul continuare butonul de declanşare de declanşare până la până la capăt jumătate şi pentru a recompuneţi fotografia. fotografia.

Dispozitivul de iluminare pentru asistenţă AF

În locuri întunecoase, dispozitivul de iluminare pentru asistenţă AF (A152) se poate aprinde atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate.

29


Pasul 4 Vizualizarea şi ştergerea fotografiilor Vizualizarea fotografiilor (modul redare) Apăsaţi pe butonul c (redare).

Fotografierea şi redarea de bază: modul A (automat)

Butonul c (redare) • Ultima fotografie realizată este afişată pe monitor în modul redare cadru întreg. • Rotiţi selectorul multiplu rotativ sau apăsaţi H, I, J sau K pentru a vizualiza fotografiile anterioare sau următoare. Continuaţi să ţineţi apăsat H, I, J sau K pentru a derula rapid fotografiile. Selectorul multiplu rotativ Fotografiile pot fi afişate pentru scurt timp la rezoluţie mică imediat după comutarea la fotografia anterioară sau următoare. • Pentru a reveni la modul de fotografiere, apăsaţi din nou pe butonul c sau apăsaţi pe butonul de declanşare ori pe butonul b (e înregistrare film). • C apare atunci când sunt afişate fotografiile stocate în memoria 15/05/2011 15:30 0004.JPG internă. Dacă în aparatul foto este introdus un card de memorie, C nu este afişat şi sunt redate fotografiile stocate pe cardul de memorie. 4

4

Indicatorul de memorie internă

C

Când monitorul este oprit pentru a economisi energie

Atunci când indicatorul luminos aparat pornit clipeşte, apăsaţi pe butonul c pentru a reporni monitorul (A153).

C

Opţiuni disponibile în modul redare

Pentru detalii, consultaţi „Mai multe despre redare” (A92) sau „Editarea fotografiilor” (A108).

C

Afişarea informaţiilor despre fotografiere

Apăsaţi pe butonul k în modul de redare cadru întreg pentru a afişa histograma şi informaţiile despre fotografiere (A93). Apăsaţi din nou pe butonul k pentru a reveni la modul de redare cadru întreg.

C

Apăsarea butonului c pentru pornirea aparatului foto

Atunci când aparatul foto este oprit, ţinerea apăsată a butonul c porneşte aparatul foto în modul redare. Obiectivul nu se extinde.

C 30

100NIKON 0004.JPG P 1/250 F5.6

ISO 4

+1.0 200 4

Vizualizarea fotografiilor

Fotografiile realizate cu funcţia Prioritate faţă (A85) sau cu funcţia de detectare a animalelor de casă (A56) sunt rotite automat când sunt afişate în modul redare cadru întreg, în funcţie de orientarea feţei (cu excepţia fotografiilor realizate cu setările Continuu (A79), Bracketing expunere (A82) sau Urmărire prioritate faţă (A87)).


Pasul 4 Vizualizarea şi ştergerea fotografiilor

Ştergerea imaginilor care nu mai sunt necesare

1

Apăsaţi pe butonul l pentru a şterge imaginea afişată în acel moment pe monitor. • Pentru a ieşi fără a şterge, apăsaţi pe butonul d.

2

Folosiţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege metoda de ştergere dorită şi apăsaţi pe butonul k.

3

Ştergere

Imagine curentă Ştergere imagini selectate Toate imaginile

Alegeţi Da şi apăsaţi pe butonul k. • Imaginile şterse nu pot fi recuperate. • Pentru a anula operaţiunea, alegeţi Nu şi apăsaţi pe butonul k.

Ştergeţi 1 imagine?

Da Nu

Operaţiuni în ecranul Ştergere imagini selectate

1

Rotiţi selectorul multiplu rotativ sau apăsaţi J sau K pentru a alege imaginea pe care doriţi să o ştergeţi şi apăsaţi H pentru a adăuga y la imaginea respectivă.

Ştergere imagini selectate

• Dacă doriţi să revocaţi selecţia, apăsaţi I pentru a îndepărta y. • Rotiţi controlul zoomului (A4) spre g (i) pentru a reveni la redarea cadru întreg sau spre f (h) pentru a afişa miniaturi.

2

Fotografierea şi redarea de bază: modul A (automat)

• Imagine curentă: este ştearsă numai imaginea sau nota vocală curentă (A106). • Ştergere imagini selectate: se pot selecta şi şterge mai multe imagini. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Operaţiuni în ecranul Ştergere imagini selectate”. • Toate imaginile: sunt şterse toate imaginile.

Înapoi

ON/OFF

Adăugaţi y la toate imaginile pe care vreţi să le ştergeţi, apoi apăsaţi pe butonul k pentru a confirma selecţia. • Se afişează un dialog de confirmare. Urmaţi instrucţiunile care apar pe ecran.

B

Note privind ştergerea

• Imaginile şterse nu pot fi recuperate. Transferaţi imaginile importante pe un computer înainte de a le şterge. • Imaginile protejate nu pot fi şterse (A102).

C

Ştergerea din modul fotografiere a ultimei imagini fotografiate

În modul fotografiere, apăsaţi pe butonul l pentru a şterge ultima imagine fotografiată.

31


Utilizarea bliţului În locuri întunecate sau când subiectul este situat pe un fundal iluminat, puteţi realiza fotografii cu bliţ ridicând bliţul. Puteţi seta un mod bliţ adecvat condiţiilor de fotografiere. • Bliţul are o rază de acoperire de aproximativ 0,5 până la 6,5 m la poziţia de unghi larg a zoomului şi de aproximativ 0,5 până la 2,5 m la poziţia de telefotografie a zoomului (când Sensibilitate ISO este setată la Automată). U

Automată Bliţul se declanşează automat dacă iluminarea este slabă.

V Fotografierea şi redarea de bază: modul A (automat)

Reduce „ochii roşii” în portrete. W

Dezactivat Bliţul nu se declanşează.

X

Bliţ de umplere Bliţul se declanşează la fotografiere, indiferent de cât de luminos este subiectul. Utilizaţi pentru a „umple” (ilumina) umbre şi subiecte cu fundal iluminat.

Y

Sincronizare lentă Modul bliţ automat este combinat cu viteza de declanşare redusă. Acest mod este adecvat pentru portrete fotografiate seara sau noaptea, care includ peisaje în fundal. Bliţul iluminează subiectul principal; sunt utilizate viteze reduse de declanşare pentru a imortaliza fundalul în timpul nopţii sau în cazul iluminării slabe.

C

32

Automat cu reducere ochi roşii

Setarea modului bliţ

• Setarea implicită a modului bliţ variază în funcţie de modul de fotografiere (A40). - Modul A (automat): U Automată - y (Scenă): opţiunile variază în funcţie de scene (A42 până la 56). - j (Peisaj noapte): fixat la W (Dezactivat) - o (Iluminare fundal): fixat la X (bliţ de umplere) (atunci când HDR este Dezactivat), fixat la W (Dezactivat) (atunci când HDR este utilizat) (A45) - A, B, C, D: U Automată • Această funcţie nu poate fi utilizată simultan cu anumite funcţii. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Funcţii care nu pot fi aplicate simultan” (A90). • În următoarele situaţii, setarea pentru modul bliţ rămâne stocată în memoria aparatului foto chiar şi după oprirea acestuia. - Atunci când se utilizează modurile de fotografiere A, B, C sau D - Atunci când se fotografiază cu V (Automat cu reducere ochi roşii) în modul A (automat)


Utilizarea bliţului

Setarea modului bliţ

1

Glisaţi controlul K (ridicare bliţ). • Bliţul este ridicat. • Atunci când bliţul este coborât, modul bliţ este fixat la W (Dezactivat).

Fotografierea şi redarea de bază: modul A (automat)

2

Apăsaţi m (mod bliţ) pe selectorul multiplu rotativ. • Se afişează meniul Mod bliţ.

3

Folosiţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege modul dorit şi apăsaţi pe butonul k.

Mod bliţ

• Se afişează modul selectat pentru bliţ. • Atunci când este aplicat modul U (automat), D se afişează doar pentru câteva secunde, indiferent de setările Informaţii fotografie (A147). • Dacă butonul k nu este apăsat în decurs de câteva secunde, selecţia va fi anulată.

B

1/250 1/25

F5.6

26

Coborârea bliţului

Atunci când nu utilizaţi bliţul, coborâţi-l apăsându-l uşor în jos.

33


Utilizarea bliţului

B

Fotografierea când iluminarea este slabă sau când bliţul este setat la W (Dezactivat)

• Se recomandă folosirea unui trepied pentru stabilizarea aparatului în timpul fotografierii şi evitarea efectelor produse de tremuratul aparatului foto. Atunci când aparatul foto este stabilizat prin intermediul unui trepied, setaţi Reducere vibraţii (A150) la Dezactivată în meniul de configurare (A141). • Este posibil ca pe ecranul de fotografiere să se afişeze E. Atunci când se afişează E, sensibilitatea ISO a fost mărită automat. • Atunci când se fotografiază în locuri întunecoase, funcţia de reducere a zgomotului se poate activa în anumite condiţii de fotografiere. Când acţionează funcţia de reducere a zgomotului, salvarea imaginilor poate dura mai mult. Fotografierea şi redarea de bază: modul A (automat)

34

B

Notă privind utilizarea bliţului

Reflexiile particulelor de praf din atmosferă pot apărea în fotografii sub formă de pete luminoase. Pentru a reduce aceste reflexii, setaţi bliţul la W (Dezactivat) sau fotografiaţi cu bliţul coborât.

C

Becul bliţului

Becul bliţului indică starea bliţului atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. • Aprins: bliţul se declanşează la fotografiere. • Clipeşte: bliţul se încarcă. Aşteptaţi câteva secunde şi reîncercaţi. • Stins: bliţul nu se declanşează la fotografiere. Atunci când nivelul de încărcare a acumulatorului este scăzut, monitorul este oprit în timpul încărcării bliţului.

C

Reducerea efectului „ochi roşii”

Acest aparat foto utilizează modul avansat de reducere a efectului „ochi roşii” („Punct fixare ochi roşii încorporat în aparatul foto”). Dacă aparatul foto detectează ochi roşii în timp ce salvează o imagine, zona afectată va fi procesată pentru a reduce acest efect înainte de salvarea imaginii. Reţineţi următoarele atunci când fotografiaţi: • Durata de timp necesară pentru salvarea fotografiei creşte uşor. • În anumite situaţii, funcţia de reducere a efectului „ochi roşii” poate să nu producă rezultatele dorite. • În situaţii extrem de rare, zonele unde această problemă nu se manifestă ar putea fi afectate de procesarea în modul avansat de reducere a efectului „ochi roşii”. În aceste cazuri, alegeţi un alt mod şi încercaţi din nou.


Fotografierea cu autodeclanşator Autodeclanşatorul este indicat pentru realizarea fotografiilor de grup şi reducerea vibraţiilor apărute în momentul apăsării butonului de declanşare. Se pot selecta durate de declanşare de două sau de zece secunde. Când se foloseşte autodeclanşatorul, se recomandă utilizarea unui trepied. Setaţi Reducere vibraţii (A150) în meniul de configurare (A141) la Dezactivată atunci când utilizaţi un trepied pentru a stabiliza aparatul foto.

1

Apăsaţi n (autodeclanşator) pe selectorul multiplu rotativ.

2

Folosiţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege 10s sau 2s şi apăsaţi pe butonul k. • 10s (zece secunde): indicat pentru fotografii de grup • 2s (două secunde): indicat pentru evitarea efectelor produse de tremuratul aparatului foto • Atunci când se selectează a, aparatul foto utilizează funcţia de Autodeclanşator detectare a feţelor pentru a detecta o figură umană, apoi eliberează automat declanşatorul în momentul în care detectează un zâmbet (A36). • Se afişează modul selectat pentru autodeclanşator. • Dacă butonul k nu este apăsat în decurs de câteva secunde, selecţia va fi anulată.

3

Încadraţi imaginea şi apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate.

Fotografierea şi redarea de bază: modul A (automat)

• Se afişează meniul Autodeclanşator.

• Focalizarea şi expunerea sunt setate.

4

Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt. • Autodeclanşatorul porneşte şi se afişează numărul de secunde rămase până la eliberarea declanşatorului. Indicatorul luminos autodeclanşator clipeşte în timp ce temporizatorul realizează numărătoarea inversă. Aproximativ cu o secundă înainte de eliberarea declanşatorului, indicatorul luminos încetează să clipească şi rămâne aprins. • După eliberarea declanşatorului, autodeclanşatorul comută la OFF. • Pentru a opri temporizatorul înainte de fotografiere, apăsaţi din nou pe butonul de declanşare.

1/250

F5.6

1/250

F5.6

9

35


Fotografierea figurilor zâmbitoare (Cronometru zâmbet) Aparatul foto detectează figurile zâmbitoare utilizând funcţia de detectare a feţelor şi eliberează automat declanşatorul. Această caracteristică poate fi folosită când modul de fotografiere (A40) este setat la modul A (automat), la modurile scenă Portret sau Portret de noapte sau la modurile A, B, C ori D.

1

Apăsaţi n (autodeclanşator) pe selectorul multiplu rotativ.

Fotografierea şi redarea de bază: modul A (automat)

• Se afişează meniul Autodeclanşator. • Ajustaţi setările pentru modul bliţ, cursorul pentru creativitate, compensarea expunerii sau elementele din meniul de fotografiere înainte de a apăsa n.

2

Folosiţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege a (Cronometru zâmbet) şi apăsaţi pe butonul k. • Dacă butonul k nu este apăsat în decurs de câteva secunde, selecţia va fi anulată. Cronometru zâmbet

3

Încadraţi imaginea. • Îndreptaţi aparatul foto către subiect. • Atunci când aparatul foto detectează o figură, zona de focalizare care conţine figura este afişată cu un chenar dublu. În momentul în care aparatul foto focalizează pe o figură, chenarul 26 1/250 F5.6 dublu îşi schimbă culoarea în verde pentru o clipă şi focalizarea este blocată. • Pot fi detectate până la trei figuri. Când aparatul foto detectează mai multe figuri, figura cea mai apropiată de centrul cadrului este încadrată cu un chenar dublu, iar celelalte cu chenare simple.

4

Declanşatorul este eliberat automat. • În momentul în care aparatul foto detectează un zâmbet pe faţa subiectului încadrat cu chenar dublu, declanşatorul este eliberat automat. • De fiecare dată când declanşatorul este eliberat, se repetă fotografierea automată cu funcţiile de detectare a feţelor şi a figurilor zâmbitoare.

5

Fotografierea se opreşte. • Pentru a opri fotografierea automată a figurilor zâmbitoare, opriţi aparatul foto sau reveniţi la pasul 2 şi selectaţi OFF.

36


Fotografierea figurilor zâmbitoare (Cronometru zâmbet)

B • • • •

Note privind funcţia Cronometru zâmbet

Zoomul digital nu este disponibil. În anumite condiţii de fotografiere, este posibil ca figurile şi figurile zâmbitoare să nu fie detectate în mod corect. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Note privind funcţia Prioritate faţă” (A86). Această funcţie nu poate fi utilizată simultan cu anumite funcţii. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Funcţii care nu pot fi aplicate simultan” (A90).

C

Oprirea automată în modul Cronometru zâmbet

C

Când clipeşte indicatorul luminos al autodeclanşatorului

Atunci când se utilizează Cronometru zâmbet, indicatorul luminos al autodeclanşatorului clipeşte în momentul în care aparatul foto detectează o figură şi clipeşte rapid după eliberarea declanşatorului.

C

Eliberarea manuală a declanşatorului

Declanşatorul poate fi eliberat şi prin apăsarea butonului de declanşare. Dacă aparatul foto nu detectează nicio figură, focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului.

D

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Focalizarea automată” (A29).

Fotografierea şi redarea de bază: modul A (automat)

Când se utilizează Cronometru zâmbet, funcţia de oprire automată (A153) este activată şi aparatul foto se opreşte în momentul în care persistă oricare dintre situaţiile indicate mai jos şi nu se efectuează alte operaţiuni. • Aparatul foto nu detectează nicio faţă. • Aparatul foto detectează o faţă, dar nu poate detecta un zâmbet.

37


Modul macro Modul macro se foloseşte pentru fotografierea obiectelor aflate la o distanţă de până la 3 cm. Reţineţi că este posibil ca bliţul să nu poată lumina întregul subiect la distanţe mai mici de 50 cm.

1

Apăsaţi p (mod macro) pe selectorul multiplu rotativ. • Se afişează meniul modului macro.

Fotografierea şi redarea de bază: modul A (automat)

2

Utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege ON şi apăsaţi pe butonul k. • Se afişează pictograma modului macro (F). • Dacă butonul k nu este apăsat în decurs de câteva secunde, selecţia va fi anulată. Mod macro

3

Rotiţi controlul zoomului pentru a încadra imaginea. • Cea mai apropiată distanţă la care aparatul foto poate focaliza variază în funcţie de poziţia zoomului. Atunci când zoomul este în poziţia unde pictograma F şi indicatorul zoomului se aprind în culoarea verde (la stânga pictogramei G), aparatul foto poate focaliza pe subiecte aflate la o distanţă de până la 4 cm de obiectiv. În poziţia de unghi larg maxim, aparatul foto poate focaliza pe subiecte aflate la o distanţă de până la 3 cm de obiectiv.

C

Focalizarea automată

Atunci când se utilizează modurile A, B, C sau D, dacă Mod focalizare autom. (A89) este setat la AF permanent, aparatul foto focalizează continuu până când se apasă butonul de declanşare până la jumătate pentru blocarea focalizării. Din acest motiv, sunetul produs de mişcarea mecanismului de antrenare a obiectivului poate fi auzit. În alte moduri de fotografiere, funcţia AF permanent este activată automat atunci când modul macro este pornit (cu excepţia modului scenă Portret animal de casă).

C 38

Setarea modului macro

Pentru modurile de fotografiere A, B, C şi D, setarea modificată pentru modul macro rămâne stocată în memoria aparatului foto chiar şi după oprirea acestuia.


Reglarea luminozităţii (Compensare expunere) Prin reglarea compensării expunerii la realizarea fotografiilor, luminozitatea întregii imagini poate fi ajustată pentru ca imaginile să devină mai luminoase sau mai întunecate. Compensarea expunerii poate fi folosită în modul A (Automat) sau în modurile scenă. • Pentru a regla compensarea expunerii în modurile A, B şi C, utilizaţi cursorul pentru creativitate (A69).

1

Apăsaţi o (compensare expunere) pe selectorul multiplu rotativ.

2

Folosiţi selectorul multiplu rotativ pentru a selecta o valoare de compensare.

Ghidul pentru compensarea expunerii

• Pentru a face imaginea mai luminoasă, aplicaţi o valoare pozitivă (+) a compensării expunerii. • Pentru a face imaginea mai întunecată, aplicaţi o valoare negativă (–) a compensării expunerii.

+0.3

0.0

Compensare expunere

Histograma Valoarea compensării expunerii

3

Apăsaţi pe butonul k pentru seta valoarea compensării. • Dacă butonul k nu este apăsat în decurs de câteva secunde, selecţia este setată şi meniul de configurare dispare. • Atunci când este aplicată o valoare a compensării expunerii diferită de 0.0, valoarea este afişată pe monitor împreună cu indicatorul H.

4

Fotografierea şi redarea de bază: modul A (automat)

• Se afişează ghidul pentru compensarea expunerii şi histograma.

+0.3

26

Apăsaţi pe butonul de declanşare pentru a realiza o fotografie. • Pentru a anula setarea compensării expunerii, reveniţi la pasul 1 şi schimbaţi valoarea la 0.0.

C

Valoarea compensării expunerii

În modul de fotografiere D (Manual) (A67) sau când modul scenă este Foc de artificii (A54), compensarea expunerii nu poate fi utilizată.

D

Folosirea histogramei

Histograma este un grafic care prezintă distribuţia tonurilor în imagine. Utilizaţi histograma ca ghid atunci când folosiţi compensarea expunerii şi fotografiaţi fără bliţ. • Axa orizontală corespunde luminozităţii pixelilor, cu tonurile întunecate spre stânga şi tonurile luminoase spre dreapta. Axa verticală arată numărul de pixeli. • Mărirea compensării expunerii deplasează distribuţia tonurilor spre dreapta şi micşorarea compensării deplasează distribuţia tonurilor spre stânga.

39


Mai multe despre fotografiere

Selectarea unui mod de fotografiere (selectorul de moduri) Rotiţi selectorul de moduri şi aliniaţi o pictogramă cu marcajul pentru a selecta unul dintre următoarele moduri de fotografiere.

Mod automat

Mai multe despre fotografiere

A Mod automat (A24)

Moduri A, B, C, D (A62)

Un mod „vizează şi fotografiază” automat, recomandat pentru utilizatorii începători ai aparatelor foto digitale.

Alegeţi aceste moduri pentru a obţine un control mai bun asupra vitezei de declanşare şi a valorii diafragmei. Luminozitatea, intensitatea şi nuanţa pot fi reglate prin intermediul cursorului pentru creativitate. În meniul de fotografiere sunt disponibile diverse setări (A69).

Mod scenă (A41) Fotografiaţi cu setări adecvate pentru scenă alegând unul dintre modurile scenă. y (Scenă): alegeţi scena dorită din 16 tipuri diferite de scenă şi setările aparatului foto sunt optimizate automat pentru scena selectată. În modul Selector aut. scene, aparatul foto selectează automat modul scenă optim pentru o fotografiere mai simplă. Efectele speciale, cum ar fi Soft sau Sepia nostalgică pot fi adăugate la fotografiere. j (Peisaj noapte): produce fotografii cu peisaje surprinse noaptea, cu neclaritate şi zgomot atenuate sau captează atmosfera unui peisaj de noapte cu o viteză redusă de declanşare. o (Iluminare fundal): bliţul se declanşează pentru ca subiectul situat pe un fundal iluminat să nu rămână ascuns în umbră sau funcţia HDR poate fi utilizată pentru fotografierea scenelor cu contrast puternic.

40


Selectarea scenelor pentru fotografiere (modul scenă) Atunci când una dintre următoarele scene este selectată prin intermediul selectorului de moduri sau al Meniului scene, imaginile sunt captate utilizând setări optimizate pentru scena selectată. j Peisaj noapte (A44) o Iluminare fundal (A45) Rotiţi selectorul de moduri la j sau o şi realizaţi fotografiile. y (Scenă)

x Selector aut. scene (setare implicită) (A42) i Crepuscul/Răsărit (A51) b Portret (A46)

k Primplan (A52)

c Peisaj (A47)

u Mâncare (A53)

d Sport (A48)

l Muzeu (A54)

e Portret de noapte (A49)

m Foc de artificii (A54)

f Petrecere/Interior (A50)

n Copie alb-negru (A54)

Z Plajă (A50)

p Panoramă (A55)

z Zăpadă (A50)

O Portret animal de casă (A56)

h Apus (A51)

R Efecte speciale (A56)

Mai multe despre fotografiere

Apăsaţi pe butonul d pentru a afişa Meniul scene şi alegeţi una dintre următoarele scene de fotografiere.

Meniu scene Selector aut. scene Portret Peisaj Sport Portret de noapte Petrecere/Interior Plajă

• Pentru modurile scenă care utilizează bliţul, asiguraţi-vă că glisaţi controlul K (ridicare bliţ) pentru a ridica bliţul înainte de fotografiere. • Alegeţi un tip de scenă din Meniul scene şi rotiţi controlul zoomului (A4) spre g (j) pentru a afişa o descriere (ajutor) a tipului respectiv. Pentru a reveni la ecranul iniţial, rotiţi din nou controlul zoomului spre g (j).

C

Mod imagine

Apăsaţi pe butonul d în meniul scene şi reglaţi Mod imagine (A74). Modificările efectuate la setarea pentru modul imaginii se aplică tuturor modurilor de fotografiere.

41


Selectarea scenelor pentru fotografiere (modul scenă)

Fotografierea în modul scenă selectat de aparatul foto (Selector aut. scene) Prin simpla încadrare a unei imagini, aparatul foto selectează automat modul scenă optim din modurile prezentate în continuare pentru o fotografiere mai simplă. • d: Mod automat (fotografiere generală)

• g: Peisaj noapte

• e: Portret

• i: Primplan

• f: Peisaj

• j: Iluminare fundal

• h: Portret de noapte

Mai multe despre fotografiere

1

Rotiţi selectorul de moduri la y.

2

Apăsaţi pe butonul d pentru a afişa Meniu scene, alegeţi x Selector aut. scene cu selectorul multiplu rotativ şi apăsaţi pe butonul k. • Selector aut. scene este activat. • Atunci când bliţul nu este ridicat, se afişează mesajul Bliţul este coborât.. • Glisaţi controlul K (ridicare bliţ) pentru a ridica bliţul.

3

Selector aut. scene Portret Peisaj Sport Portret de noapte Petrecere/Interior Plajă

Încadraţi subiectul, apoi fotografiaţi. • Pictograma corespunzătoare modului de fotografiere se schimbă. • Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate pentru a seta focalizarea şi expunerea. Atunci când subiectul este în zona de focalizare, aceasta (zona de focalizare activă) se aprinde în culoarea verde. • Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a fotografia.

42

Meniu scene

1/250

F5.6

1342


Selectarea scenelor pentru fotografiere (modul scenă)

B

Note privind modul Selector automat scene

• Zoomul digital nu este disponibil. • În funcţie de condiţiile de fotografiere, este posibil ca aparatul foto să nu selecteze modul scenă dorit. În acest caz, comutaţi la modul A (Automat) (A24) sau alegeţi manual scena dorită (A44).

C

Focalizarea în modul Selector automat scene

• Dacă este selectat Selector aut. scene, aparatul foto detectează şi focalizează pe o figură (pentru mai multe informaţii, consultaţi „Fotografierea cu funcţia Prioritate faţă” (A85)). • Dacă pictograma afişată pentru modul de fotografiere este d sau i (Primplan), în acelaşi fel ca atunci când Mod zonă AF (A83) este setat la Automat, aparatul foto selectează automat una sau mai multe dintre cele nouă zone de focalizare conţinând subiectul cel mai apropiat.

C

Fotografierea cu Peisaj noapte şi Portret de noapte la utilizarea modului Selector automat scene

C

Note privind bliţul

Mai multe despre fotografiere

• Dacă aparatul foto comută la g (Peisaj noapte) când se utilizează Selector aut. scene, imaginile sunt fotografiate prin declanşare continuă, iar aparatul foto combină aceste imagini pentru a salva o singură fotografie. • Dacă aparatul foto comută la h (Portret de noapte) când se utilizează Selector aut. scene, modul bliţ este fixat la sincronizare lentă cu reducere ochi roşii pentru fotografierea subiecţilor umani (aparatul foto nu fotografiază prin declanşare continuă). • Când zonele din jurul subiectului sunt întunecate, se recomandă utilizarea unui trepied. Setaţi Reducere vibraţii (A150) la Dezactivată atunci când utilizaţi un trepied pentru a stabiliza aparatul foto. • Se pot aplica setările U (Automată) (setare implicită) sau W (Dezactivat) pentru modul bliţ (A32). - Dacă se aplică setarea U (Automată), aparatul foto alege automat setarea pentru modul bliţ considerată optimă pentru modul scenă selectat. - Dacă se aplică setarea W (Dezactivat), bliţul nu se declanşează, chiar dacă este ridicat. • Dacă nu doriţi să utilizaţi bliţul, puteţi fotografia cu bliţul coborât.

C

Funcţiile disponibile în modul Selector automat scene

• Setările pentru autodeclanşator (A35) şi compensarea expunerii (A39) pot fi modificate. • Funcţia Cronometru zâmbet (A36) nu este disponibilă. • p (mod macro) (A10, 38) de pe selectorul multiplu rotativ nu este disponibil.

43


Selectarea scenelor pentru fotografiere (modul scenă)

Selectarea unui mod scenă pentru realizarea fotografiilor (funcţii) • Selectorul de moduri poate fi utilizat la selectarea scenelor pentru fotografiere (A41). • Pentru mai multe informaţii despre modul scenă Selector aut. scene, consultaţi „Fotografierea în modul scenă selectat de aparatul foto (Selector aut. scene)” (A42). • Pictograma X indicată pentru fiecare scenă reprezintă setarea pentru modul bliţ atunci când bliţul este ridicat (A32). n este setarea pentru autodeclanşator (A35) şi Cronometru zâmbet (A36), p reprezintă setarea pentru modul macro (A38) şi o este setarea pentru compensarea expunerii (A39).

Mai multe despre fotografiere

j Peisaj noapte Utilizaţi acest mod pentru a capta atmosfera peisajelor nocturne. Apăsaţi butonul d pentru a selecta Din mână sau Trepied din Peisaj noapte.

• Din mână (setare implicită): această setare vă permite să fotografiaţi cu zgomot şi tremurat al aparatului minime, chiar şi atunci când ţineţi aparatul foto în mână. - Pictograma Y este afişată pe ecranul de fotografiere. - Atunci când butonul de declanşare este apăsat până la capăt, imaginile sunt fotografiate prin declanşare continuă, iar aparatul foto combină aceste imagini pentru a salva o singură fotografie. - După ce apăsaţi butonul de declanşare până la capăt, menţineţi aparatul foto stabil, fără să îl mişcaţi, până când se afişează o imagine statică. După ce fotografiaţi, nu opriţi aparatul foto înainte ca monitorul să comute la ecranul de fotografiere. - Unghiul de câmp (zona imaginii) care apare în imaginea salvată va fi mai îngust decât cel văzut pe monitor în momentul fotografierii. • Trepied: selectaţi acest mod atunci când aparatul foto este stabilizat, de exemplu prin intermediul unui trepied. - Pictograma Z este afişată pe ecranul de fotografiere. - Reducere vibraţii (A150) este setată automat la Dezactivată, indiferent de opţiunea setată în meniul de configurare (A141). - Apăsaţi pe butonul de declanşare până la capăt pentru a realiza o singură fotografie cu viteză redusă de declanşare. • Aparatul foto focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului. Când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate, zona de focalizare sau indicatorul de focalizare (A6) se aprind întotdeauna în culoarea verde. • Dispozitivul de iluminare pentru asistenţă AF (A152) nu se aprinde. m

W

n

1 Autodeclanşatorul este disponibil. 2 Pot fi selectate alte setări.

44

Dezactivat1

p

Dezactivat

o

0.02


Selectarea scenelor pentru fotografiere (modul scenă) o Iluminare fundal Se foloseşte când lumina vine din spatele subiectului, iar trăsăturile sau detaliile sunt umbrite. Apăsaţi pe butonul d pentru a regla setările pentru imaginea mixtă HDR (high dynamic range) din meniul HDR. • Când HDR este setat la Dezactivat (setare implicită): bliţul se declanşează pentru ca subiectul să nu rămână ascuns în umbră. - Realizaţi fotografiile cu bliţul ridicat. - Apăsaţi pe butonul de declanşare până la capăt pentru a realiza o singură fotografie.

Mai multe despre fotografiere

• Când HDR este setat la Nivel 1 până la Nivel 3: utilizaţi acest mod atunci când realizaţi fotografii cu zone foarte luminoase şi foarte întunecate incluse în acelaşi cadru. Nivel 1 este indicat în cazul în care contrastul este mic, iar Nivel 3 este optim atunci când contrastul este mare. - Pictograma P este afişată pe ecranul de fotografiere. - Atunci când butonul de declanşare este apăsat până la capăt, aparatul foto fotografiază imaginile continuu cu o viteză de declanşare ridicată, apoi salvează următoarele două imagini: - o imagine fără compoziţie HDR - o imagine mixtă HDR (efectele supraexpunerii şi subexpunerii sunt reduse) - A doua imagine salvată este o imagine mixtă HDR. Dacă se poate salva doar o imagine, aparatul foto îmbunătăţeşte luminozitatea şi contrastul în porţiunile întunecate ale imaginii cu ajutorul funcţiei D-Lighting (A111) în momentul fotografierii şi salvează o singură imagine. - După ce apăsaţi butonul de declanşare până la capăt, menţineţi aparatul foto stabil, fără să îl mişcaţi, până când se afişează o imagine statică. După realizarea fotografiei, salvarea imaginii poate dura mai mult timp. Nu opriţi aparatul foto înainte ca monitorul să comute la ecranul de fotografiere. - Unghiul de câmp (zona imaginii) care apare în imaginea salvată va fi mai îngust decât cel văzut pe monitor în momentul fotografierii. - În funcţie de scenă, în jurul unui subiect luminos pot apărea umbre întunecate sau zona din jurul unui subiect întunecat poate apărea luminoasă. Setaţi nivelul redus pentru reglare. • Aparatul foto focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului. m

m/W1

n

Dezactivat2

p

Dezactivat

o

0.03

1 Atunci când HDR este setat la Dezactivat, modul bliţ este fixat la X (bliţ de umplere). Dacă HDR este setat la oricare altă setare decât Dezactivat, modul bliţ este fixat la W (dezactivat). 2 Autodeclanşatorul este disponibil. 3 Pot fi selectate alte setări.

45


Selectarea scenelor pentru fotografiere (modul scenă) y M b Portret Utilizaţi acest mod pentru portrete. • Aparatul foto detectează şi focalizează automat pe o figură (pentru mai multe informaţii, consultaţi „Fotografierea cu funcţia Prioritate faţă” (A85)). • Dacă aparatul foto detectează mai multe figuri, va focaliza pe figura cea mai apropiată. • După ce funcţia Estompare piele finisează aspectul pielii subiectului (maximum trei persoane), aparatul foto înregistrează imaginea (A46). • Dacă aparatul foto nu detectează nicio figură, focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului. • Zoomul digital nu este disponibil. Mai multe despre fotografiere

X *

B

46

V*

n

Dezactivat*

p

Dezactivat

o

0.0*

Pot fi selectate alte setări.

Note privind funcţia Estompare piele

• În imaginile fotografiate în modurile Portret sau Portret de noapte, aparatul foto finisează aspectul pielii subiectului (maximum trei persoane), apoi înregistrează imaginea (funcţia Estompare piele). Prin urmare, durata de înregistrare a imaginii este mai mare decât de obicei. • În funcţie de condiţiile de fotografiere, chiar dacă aparatul foto detectează o figură pe monitor în momentul fotografierii, este posibil ca efectele funcţiei Estompare piele să nu fie vizibile şi să nu se proceseze figura respectivă, ci alte zone. • Gradul efectului aplicat de funcţia Estompare piele nu poate fi setat. • Funcţia Estompare piele poate fi aplicată imaginilor şi după fotografiere (A112).


Selectarea scenelor pentru fotografiere (modul scenă) y M c Peisaj Folosiţi acest mod pentru redarea intensă a peisajelor naturale şi a peisajelor urbane. Selectaţi Rafală reducere zgomot sau O singură declanşare pe ecranul afişat la selectarea modului scenă c Peisaj.

• O singură declanşare (setare implicită): înregistrează fotografii cu contururi şi contrast evidenţiate. - Atunci când butonul de declanşare este apăsat până la capăt, se fotografiază un singur cadru. • Aparatul foto focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului. Când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate, zona de focalizare sau indicatorul de focalizare (A6) se aprind întotdeauna în culoarea verde. • Dispozitivul de iluminare pentru asistenţă AF (A152) nu se aprinde. X 1 2

W

n

Dezactivat1

p

Dezactivat

o

Mai multe despre fotografiere

• Rafală reducere zgomot: această funcţie vă permite să fotografiaţi un peisaj clar cu zgomot minim. - Pictograma x este afişată pe ecranul de fotografiere. - Atunci când butonul de declanşare este apăsat până la capăt, imaginile sunt fotografiate prin declanşare continuă la viteză ridicată, iar aparatul foto combină aceste imagini pentru a salva o singură fotografie. - După ce apăsaţi butonul de declanşare până la capăt, menţineţi aparatul foto stabil, fără să îl mişcaţi, până când se afişează o imagine statică. După ce fotografiaţi, nu opriţi aparatul foto înainte ca monitorul să comute la ecranul de fotografiere. - Unghiul de câmp (zona imaginii) care apare în imaginea salvată va fi mai îngust decât cel văzut pe monitor în momentul fotografierii.

0.02

Autodeclanşatorul este disponibil. Pot fi selectate alte setări.

47


Selectarea scenelor pentru fotografiere (modul scenă) y M d Sport Folosiţi acest mod pentru fotografii cu acţiune dinamică, care îngheaţă acţiunea într-o singură declanşare şi înregistrează mişcarea într-o serie de fotografii. În cazul declanşării continue, mişcările instantanee ale subiecţilor activi pot fi surprinse cu claritate. • Aparatul foto focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului. Aparatul foto reglează continuu focalizarea până când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate pentru a bloca focalizarea.

Mai multe despre fotografiere

48

• În timp ce butonul de declanşare este ţinut apăsat complet, sunt realizate până la şapte fotografii la o cadenţă de aproximativ opt cadre pe secundă (fps) (atunci când Mod Imagine este setat la I 4000×3000). • Focalizarea, expunerea şi balansul de alb sunt fixate la valorile stabilite pentru prima fotografie din fiecare serie. • Cadenţa cadrelor la declanşarea continuă poate varia în funcţie de modul imaginii, de cardul de memorie utilizat sau de condiţiile de fotografiere. • Dispozitivul de iluminare pentru asistenţă AF (A152) nu se aprinde. X *

W

Pot fi selectate alte setări.

n

Dezactivat

p

Dezactivat

o

0.0*


Selectarea scenelor pentru fotografiere (modul scenă) y M e Portret de noapte Utilizaţi acest mod pentru portrete fotografiate la asfinţit sau noaptea. Pentru iluminarea subiectului se foloseşte bliţul, în timp ce atmosfera fundalului este păstrată. Selectaţi Din mână sau Trepied pe ecranul afişat la selectarea modului scenă e Portret de noapte.

• Trepied (setare implicită): selectaţi acest mod atunci când aparatul foto este stabilizat, de exemplu prin intermediul unui trepied. - Pictograma Z este afişată pe ecranul de fotografiere. - Reducere vibraţii (A150) este setată automat la Dezactivată, indiferent de opţiunea setată în meniul de configurare (A141). - Apăsaţi pe butonul de declanşare până la capăt pentru a realiza o singură fotografie cu viteză redusă de declanşare.

Mai multe despre fotografiere

• Din mână: - Pictograma Y este afişată pe ecranul de fotografiere. - În cazul unei scene cu fundal întunecat, în momentul în care butonul de declanşare este apăsat până la capăt, fotografiile sunt realizate prin declanşare continuă. Aparatul foto combină aceste fotografii pentru a salva o singură fotografie. - După ce apăsaţi butonul de declanşare până la capăt, menţineţi aparatul foto stabil, fără să îl mişcaţi, până când se afişează o imagine statică. După ce fotografiaţi, nu opriţi aparatul foto înainte ca monitorul să comute la ecranul de fotografiere. - Dacă subiectul se mişcă în timp ce aparatul foto declanşează continuu, imaginea poate fi deformată, suprapusă sau neclară.

• Realizaţi fotografiile cu bliţul ridicat. • Zoomul digital nu este disponibil. • Aparatul foto detectează şi focalizează automat pe o figură (pentru mai multe informaţii, consultaţi „Fotografierea cu funcţia Prioritate faţă” (A85)). - Dacă aparatul foto detectează mai multe figuri, va focaliza pe figura cea mai apropiată. - După ce funcţia Estompare piele finisează aspectul pielii subiectului (maximum trei persoane), aparatul foto înregistrează imaginea (A46). - Dacă aparatul foto nu detectează nicio figură, focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului. X 1 2

V1

n

Dezactivat2

p

Dezactivat

o

0.02

Bliţul de umplere este utilizat împreună cu funcţia de reducere ochi roşii. Pot fi selectate alte setări.

49


Selectarea scenelor pentru fotografiere (modul scenă) y M f Petrecere/Interior Mod adecvat pentru fotografierea la petreceri. Captează efectul lumânărilor şi al altor lumini de interior din fundal. • Aparatul foto focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului. • Ţineţi aparatul foto stabil, deoarece tremuratul acestuia poate afecta cu uşurinţă fotografiile. Atunci când fotografiaţi în condiţii de iluminare redusă, se recomandă utilizarea unui trepied. Setaţi Reducere vibraţii (A150) la Dezactivată atunci când utilizaţi un trepied pentru a stabiliza aparatul foto în timpul fotografierii. X

Mai multe despre fotografiere

1 2 3

V1

n

Dezactivat2

p

Dezactivat

o

0.03

Poate comuta la modul bliţ sincronizare lentă cu reducere ochi roşii. Pot fi selectate alte setări. Autodeclanşatorul este disponibil. Pot fi selectate alte setări.

y M Z Plajă Captează luminozitatea unor subiecte precum plajele sau întinderile de apă însorite. • Aparatul foto focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului.

X 1 2

U1

n

Dezactivat2

p

Dezactivat1

o

0.01

o

0.01

Pot fi selectate alte setări. Autodeclanşatorul este disponibil.

y M z Zăpadă Captează luminozitatea unor subiecte precum întinderile de zăpadă însorite. • Aparatul foto focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului.

X 1 2

50

U1

n

Pot fi selectate alte setări. Autodeclanşatorul este disponibil.

Dezactivat2

p

Dezactivat1


Selectarea scenelor pentru fotografiere (modul scenă)

O

y M h Apus

Păstrează profunzimea nuanţelor de culoare surprinse la apusul şi răsăritul soarelui. • Aparatul foto focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului. • Când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate, zona de focalizare sau indicatorul de focalizare (A6) se aprind întotdeauna în culoarea verde. • Dispozitivul de iluminare pentru asistenţă AF (A152) nu se aprinde. X 1 2

W

n

Dezactivat1

p

Dezactivat

o

0.02

o

0.02

Autodeclanşatorul este disponibil. Pot fi selectate alte setări. Mai multe despre fotografiere

O

y M i Crepuscul/Răsărit

Păstrează culorile ce se văd în lumina naturală difuză întâlnită înainte de răsăritul soarelui sau după apus. • Aparatul foto focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului. • Când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate, zona de focalizare sau indicatorul de focalizare (A6) se aprind întotdeauna în culoarea verde. • Dispozitivul de iluminare pentru asistenţă AF (A152) nu se aprinde. X 1 2

W

n

Dezactivat1

p

Dezactivat

Autodeclanşatorul este disponibil. Pot fi selectate alte setări.

O: Utilizarea unui trepied este recomandată la scenele unde apare pictograma O. Setaţi Reducere vibraţii (A150) la Dezactivată atunci când utilizaţi un trepied pentru a stabiliza aparatul foto.

51


Selectarea scenelor pentru fotografiere (modul scenă) y M k Primplan Fotografiaţi flori, insecte şi alte obiecte mici aflate în zona apropiată. • Modul macro (A38) este activat şi aparatul foto aplică automat zoomul pentru poziţia cea mai apropiată faţă de subiect la care se poate fotografia.

Mai multe despre fotografiere

• Cea mai apropiată distanţă la care aparatul foto poate focaliza variază în funcţie de poziţia zoomului. Atunci când zoomul este în poziţia unde pictograma F şi indicatorul zoomului se aprind în culoarea verde (la stânga pictogramei G), aparatul foto poate focaliza pe subiecte aflate la o distanţă de până la 4 cm de obiectiv. În poziţia de unghi larg maxim, aparatul foto poate focaliza pe subiecte aflate la o distanţă de până la 3 cm de obiectiv. • Mod zonă AF este setat la Manual pentru a permite alegerea zonei de focalizare (A83). Apăsaţi pe butonul k, apoi rotiţi selectorul multiplu rotativ sau apăsaţi H, I, J ori K pentru a deplasa zona de focalizare. Pentru a regla următoarele setări, apăsaţi pe butonul k pentru a anula temporar selecţia zonei de focalizare, apoi reglaţi fiecare setare. - Modul bliţ sau autodeclanşatorul - Compensarea expunerii • Aparatul foto focalizează continuu utilizând focalizarea automată până când apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate pentru a bloca focalizarea. • Deoarece tremuratul aparatului foto poate afecta cu uşurinţă fotografiile, asiguraţi-vă că setarea Reducere vibraţii (A150) este activată şi menţineţi aparatul foto stabil. X 1 2 3

52

W1

n

Dezactivat2

p

Activat

o

0.03

Pot fi selectate alte setări. Când se fotografiază cu bliţ, reţineţi că este posibil ca bliţul să nu poată lumina întregul subiect la distanţe mai mici de 50 cm. Autodeclanşatorul este disponibil. Pot fi selectate alte setări.


Selectarea scenelor pentru fotografiere (modul scenă) y M u Mâncare Utilizaţi acest mod pentru a fotografia mâncare. • Modul macro (A38) este activat şi aparatul foto aplică automat zoomul pentru poziţia cea mai apropiată faţă de subiect la care se poate fotografia. • Cea mai apropiată distanţă la care aparatul foto poate focaliza variază în funcţie de poziţia zoomului. Atunci când zoomul este în poziţia unde pictograma F şi indicatorul zoomului se aprind în culoarea verde (la stânga pictogramei G), aparatul foto poate focaliza pe subiecte aflate la o distanţă de până la 4 cm de obiectiv. În poziţia de unghi larg maxim, aparatul foto poate focaliza pe subiecte aflate la o distanţă de până la 3 cm de obiectiv.

1/250

F5.6

1342

• Mod zonă AF este setat la Manual pentru a permite alegerea zonei de focalizare (A83). Apăsaţi pe butonul k, apoi rotiţi selectorul multiplu rotativ sau apăsaţi H, I, J ori K pentru a deplasa zona de focalizare. Pentru a regla următoarele setări, apăsaţi pe butonul k pentru a anula temporar selecţia zonei de focalizare, apoi reglaţi fiecare setare. - Nuanţa - Autodeclanşatorul - Compensarea expunerii • Aparatul focalizează continuu până când focalizarea este blocată prin apăsarea până la jumătate a butonului de declanşare. • Deoarece tremuratul aparatului foto poate afecta cu uşurinţă fotografiile, asiguraţi-vă că setarea Reducere vibraţii (A150) este activată şi menţineţi aparatul foto stabil. X 1 2

W

n

Dezactivat1

p

Activat

o

Mai multe despre fotografiere

• Puteţi ajusta nuanţa pe afişajul cursorului din partea stângă a monitorului. Dacă apăsaţi pe H de pe selectorul multiplu rotativ, se intensifică nuanţa de roşu, iar dacă apăsaţi pe I, se intensifică nuanţa de albastru. Ajustările nuanţei rămân stocate în memoria aparatului chiar şi după oprirea acestuia.

0.02

Autodeclanşatorul este disponibil. Pot fi selectate alte setări.

53


Selectarea scenelor pentru fotografiere (modul scenă) y M l Muzeu Utilizaţi acest mod în interior, unde fotografierea cu bliţ este interzisă (de exemplu în muzee şi galerii de artă) sau în alte situaţii în care nu doriţi folosirea bliţului. • Aparatul foto focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului. • BSS (Selector cea mai bună fotografiere) (A79) poate fi utilizat pentru fotografiere. • Deoarece tremuratul aparatului foto poate afecta cu uşurinţă fotografiile, asiguraţi-vă că setarea Reducere vibraţii (A150) este activată şi menţineţi aparatul foto stabil. • Dispozitivul de iluminare pentru asistenţă AF (A152) nu se aprinde. X Mai multe despre fotografiere

1 2

W

n

Dezactivat1

p

Dezactivat2

o

0.02

o

0.0

o

0.01

Autodeclanşatorul este disponibil. Pot fi selectate alte setări.

O

y M m Foc de artificii

Pentru a capta expansiunea exploziei de lumină a focului de artificii sunt folosite viteze reduse de declanşare. • Aparatul foto focalizează la infinit. Când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate, zona de focalizare sau indicatorul de focalizare (A6) se aprind întotdeauna în culoarea verde. Cu toate acestea, întrucât aparatul foto focalizează la infinit, este posibil să nu poată focaliza pe obiectele din apropiere. • Dispozitivul de iluminare pentru asistenţă AF (A152) nu se aprinde. X

W

n

Dezactivat

p

Dezactivat

y M n Copie alb-negru Furnizează imagini clare ale textului sau ale unor desene pe planşe albe sau imprimate. • Aparatul foto focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului. • Împreună cu acest mod, folosiţi modul macro (A38) pentru a fotografia la distanţe mici. • Este posibil ca textele şi desenele colorate să nu se vadă foarte clar. X 1 2

54

W1

n

Dezactivat2

p

Dezactivat1

Pot fi selectate alte setări. Autodeclanşatorul este disponibil.

O: Utilizarea unui trepied este recomandată la scenele unde apare pictograma O. Setaţi Reducere vibraţii (A150) la Dezactivată atunci când utilizaţi un trepied pentru a stabiliza aparatul foto.


Selectarea scenelor pentru fotografiere (modul scenă) y M p Panoramă

Utilizaţi acest mod pentru a realiza fotografii panoramice. Selectaţi Panoramă simplă sau Asistenţă panoramă pe ecranul afişat la selectarea modului scenă p Panoramă. • Panoramă simplă (setare implicită): realizează fotografii panoramice care pot fi redate pe aparatul foto, prin deplasarea aparatului în direcţia dorită.

• Asistenţă panoramă: realizează mai multe fotografii confirmând în acelaşi timp îmbinarea acestora. Transferaţi fotografiile pe un computer şi folosiţi software-ul Panorama Maker 5 furnizat (A133) pentru a le uni într-o singură panoramă. ➝ Consultaţi „Fotografierea cu setarea Asistenţă Panoramă” (A60).

X

W1

n

Dezactivat2

p

Dezactivat1

1 2 3

Când se fotografiază cu Asistenţă panoramă, pot fi selectate alte setări. Când se fotografiază cu Asistenţă panoramă, autodeclanşatorul este disponibil. Pot fi selectate alte setări.

B

Notă privind imprimarea fotografiilor panoramice

o

0.03

Atunci când se imprimă fotografii panoramice, în funcţie de setările imprimantei, este posibil să nu poată fi imprimată imaginea completă. În plus, este posibil ca imprimarea să nu se poată realiza, în funcţie de imprimantă. Pentru mai multe informaţii, consultaţi manualul imprimantei sau contactaţi un laborator foto digital.

Mai multe despre fotografiere

➝ Consultaţi „Fotografierea cu setarea Panoramă simplă” (A57). ➝ Consultaţi „Vizualizarea fotografiilor înregistrate cu setarea Panoramă simplă” (A59).

55


Selectarea scenelor pentru fotografiere (modul scenă) y M O Portret animal de casă Utilizaţi acest mod pentru a fotografia câini sau pisici. Aparatul foto detectează şi focalizează pe faţa unui câine sau a unei pisici.

Mai multe despre fotografiere

• Feţele detectate sunt încadrate cu un chenar dublu care indică zona de focalizare; în momentul în care se focalizează pe o faţă, chenarul dublu se aprinde în culoarea verde. Pot fi detectate simultan până la cinci feţe de animale de companie. Dacă aparatul foto detectează mai mult feţe, chenarul dublu care indică zona de focalizare încadrează faţa cea mai mare de pe monitor, 1342 134 1/250 F5.6 iar celelalte feţe sunt încadrate cu chenare simple. • Dacă nu se detectează nicio faţă, aparatul foto focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului. • Zoomul digital nu este disponibil. • Dispozitivul de iluminare pentru asistenţă AF (A152) nu se aprinde. Sunetele emise la apăsarea butoanelor şi a declanşatorului (A153) sunt dezactivate. • În anumite cazuri, este posibil ca pisicile şi câinii să nu fie detectaţi sau să fie detectate alte animale, în funcţie de distanţa dintre aparatul foto şi animalul de companie, direcţia în care este îndreptat animalul de companie, viteza cu care se mişcă, luminozitatea şi alte condiţii de fotografiere. X *

W

n

Dezactivat

p

Dezactivat*

o

0.0*

Pot fi selectate alte setări.

y M R Efecte speciale Puteţi adăuga efecte speciale pentru fotografiere. Apăsaţi butonul d pentru a selecta unul dintre următoarele efecte. • • • • •

Soft: (setare implicită): estompează uşor întreaga fotografie pentru a crea impresia de delicateţe. Sepia nostalgică: adaugă un ton sepia cu contrast scăzut pentru a crea impresia de fotografie veche. Monocrom contrast ridicat: creează o fotografie alb-negru cu contrast bine definit. Cheie înaltă: adaugă un ton luminos peste întreaga fotografie. Cheie joasă: adaugă un ton întunecat peste întreaga fotografie.

• Aparatul foto focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului. X 1 2

56

W1

n

Pot fi selectate alte setări. Autodeclanşatorul este disponibil.

Dezactivat2

p

Dezactivat1

o

0.01


Selectarea scenelor pentru fotografiere (modul scenă)

Fotografierea cu setarea Panoramă simplă Rotiţi selectorul de moduri la y.

2

Apăsaţi pe butonul d pentru a afişa ecranul Meniu scene, alegeţi p Panoramă cu selectorul multiplu rotativ şi apăsaţi pe butonul k.

3

Alegeţi V Panoramă simplă şi apăsaţi pe butonul k.

4

Selectaţi raza de fotografiere, W Normal (180°) sau X Larg (360°), şi apăsaţi pe butonul k.

Meniu scene Copie alb-negru Panoramă Portret animal de casă Efecte speciale Mod imagine

Panoramă Panoramă simplă Asistenţă panoramă

Mai multe despre fotografiere

1

Panoramă simplă Normal (180°)

Larg (360°) • Atunci când aparatul foto este ţinut în orientarea peisaj, dimensiunile imaginii (l × Î) sunt următoarele. - W Normal (180°): 3200 × 560 când aparatul foto este deplasat orizontal, 1024 × 3200 când aparatul foto este deplasat vertical - X Larg (360°): 6400 × 560 când aparatul foto este deplasat orizontal, 1024 × 6400 când aparatul foto este deplasat vertical • În ceea ce priveşte dimensiunile imaginii când aparatul foto este ţinut în orientarea „pe înalt”, combinaţiile dintre direcţia de deplasare şi dimensiunile l × Î sunt opuse faţă de cele indicate mai sus.

57


Selectarea scenelor pentru fotografiere (modul scenă)

5

Încadraţi prima porţiune a scenei panoramice şi apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate pentru a regla focalizarea. • • • • •

6

Zoomul este fixat la poziţia de unghi larg. Ghidul de încadrare este afişat pe ecran. 1342 1/250 F5.6 Aparatul foto focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului. Compensarea expunerii (A39) poate fi reglată. Dacă focalizarea sau expunerea nu pot fi setate pentru subiectul principal, încercaţi să blocaţi focalizarea (A29).

Mai multe despre fotografiere

Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt şi eliberaţi-l. • Se afişează pictograma I care indică direcţia panoramei curente.

7

Deplasaţi încet aparatul foto, ţinându-l drept, în una din cele patru direcţii pentru a începe fotografierea. • În momentul în care aparatul foto detectează direcţia panoramei, fotografierea începe. • Se afişează ghidul care arată punctul curent de fotografiere. • În momentul în care ghidul care indică punctul de fotografiere ajunge la sfârşit, fotografierea se încheie. Ghid

Exemplu de deplasare a aparatului foto

• Ţineţi aparatul foto stabil şi deplasaţi-l orizontal sau vertical, ca şi când aţi desena un arc. • Deplasaţi aparatul foto de la un capăt la celălalt în aproximativ 15 secunde atunci când raza de fotografiere a panoramei este 180° şi în aproximativ 30 de secunde atunci când raza este 360°.

58


Selectarea scenelor pentru fotografiere (modul scenă)

B

Note privind fotografierea cu Panoramă simplă

• Zona imaginii văzută în imaginea salvată va fi mai îngustă decât cea văzută pe monitor în momentul fotografierii. • Dacă aparatul foto vibrează în sus şi în jos în timpul fotografierii orizontale sau de la dreapta la stânga în timpul fotografierii verticale, pe latura lungă a fotografiei se poate înregistra o bandă de culoare gri. • Fotografiile panoramice nu sunt salvate atunci când fotografierea se încheie înainte de a ajunge la jumătatea razei de fotografiere a panoramei. • Dacă fotografierea trece peste jumătatea razei de fotografiere a panoramei dar se încheie înainte de punctul de sfârşit, raza care nu este fotografiată va fi înregistrată sub forma unei zone gri.

Vizualizarea fotografiilor înregistrate cu setarea Panoramă simplă 15/05/2011 15:30 0004.JPG

4 132

• Fotografia este derulată în direcţia iniţială de fotografiere a panoramei. • Rotiţi selectorul multiplu rotativ pentru a avansa rapid sau pentru a derula. În timpul redării, comenzile de redare sunt afişate în partea de sus a monitorului. Atunci când alegeţi o comandă de redare cu J sau K de pe selectorul multiplu rotativ şi apăsaţi pe butonul k, se pot realiza următoarele operaţiuni. Pentru

Utilizaţi

Mai multe despre fotografiere

Comutaţi la modul redare (A30, 92), afişaţi fotografia înregistrată cu Panoramă simplă în modul redare cadru întreg şi apăsaţi pe butonul k. Aparatul foto afişează imaginea redusă a fotografiei pe întregul ecran şi o deplasează în mod automat.

Descriere

Derulare

A

Deplasaţi rapid înapoi în timp ce butonul k este apăsat.

Avansare

B

Deplasaţi rapid înainte în timp ce butonul k este apăsat. Următoarele operaţiuni pot fi efectuate cu ajutorul comenzilor de redare din partea de sus a monitorului, în timp ce redarea este întreruptă.

Întrerupere temporară (pauză)

E

Încheiere

G

C

Derulaţi în timp ce butonul k este apăsat.*

D

Deplasaţi în timp ce butonul k este apăsat.*

F

Reporniţi deplasarea automată.

Reveniţi la modul redare cadru întreg.

* Fotografiile pot fi deplasate şi prin rotirea selectorului multiplu rotativ.

B

Notă privind vizualizarea fotografiilor înregistrate cu setarea Panoramă simplă

Este posibil ca fotografiile panoramice înregistrate cu alte funcţii decât Panoramă simplă a COOLPIX P300 să nu poată fi deplasate sau mărite pe acest aparat foto.

59


Selectarea scenelor pentru fotografiere (modul scenă)

Fotografierea cu setarea Asistenţă Panoramă Aparatul foto focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului. Folosirea unui trepied facilitează realizarea compoziţiei. Atunci când aparatul foto este stabilizat prin intermediul unui trepied, setaţi Reducere vibraţii (A150) la Dezactivată în meniul de configurare (A141).

Mai multe despre fotografiere

1

Rotiţi selectorul de moduri la y.

2

Apăsaţi pe butonul d pentru a afişa ecranul Meniu scene, alegeţi p Panoramă cu selectorul multiplu rotativ şi apăsaţi pe butonul k.

3

Alegeţi U Asistenţă panoramă şi apăsaţi pe butonul k. • Pictograma I este afişată pentru a indica direcţia în care vor fi unite fotografiile.

4

Meniu scene Copie alb-negru Panoramă Portret animal de casă Efecte speciale Mod imagine

Panoramă Panoramă simplă Asistenţă panoramă

Folosiţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege direcţia şi apăsaţi pe butonul k. • Selectaţi direcţia în care vor fi unite fotografiile în panorama completă: dreapta (I), stânga (J), sus (K) sau jos (L). • Pictograma galbenă (II) se deplasează în direcţia indicată; 1342 1/250 F5.6 apăsaţi pe butonul k pentru a alege direcţia. O pictogramă albă (I) este afişată în direcţia aleasă. • Dacă este necesar, aplicaţi la acest pas setările pentru modul bliţ (A32), autodeclanşator (A35), modul macro (A38) şi compensarea expunerii (A39). • Apăsaţi din nou pe butonul k pentru a reselecta direcţia.

60


Selectarea scenelor pentru fotografiere (modul scenă)

5

Încadraţi prima porţiune a scenei panoramice şi fotografiaţi prima imagine. • 1/3 din imagine va fi afişată translucid.

F5.6

1342

Încheiere

1341

1/250

6

Fotografiaţi următoarea imagine.

7

Apăsaţi pe butonul k când fotografierea s-a încheiat. • Aparatul foto revine la pasul 4.

B

Mai multe despre fotografiere

• Potriviţi conturul imaginii următoare astfel încât 1/3 din cadru să se suprapună pe imaginea anterioară şi apăsaţi pe butonul de declanşare. • Repetaţi până când aţi realizat numărul necesar de fotografii pentru a completa imaginea.

Note privind setarea Asistenţă panoramă

• Setaţi modul bliţ, autodeclanşatorul, modul macro şi compensarea expunerii înainte de a elibera declanşatorul pentru prima fotografie. Aceste setări nu pot fi modificate după fotografierea primei imagini. Imaginile nu pot fi şterse, zoomul şi setările pentru Mod imagine (A74) nu pot fi reglate după fotografierea primei imagini. • Seria panoramei este întreruptă dacă funcţia Oprire automată (A153) declanşează modul de veghe în timpul fotografierii. Pentru a evita această situaţie, se recomandă setarea unei durate mai mari de timp pentru funcţia Oprire automată.

D

Indicatorul R (blocare expunere)

Atunci când se utilizează modul Asistenţă panoramă, toate imaginile din cadrul panoramei au aceeaşi expunere, focalizare şi acelaşi balans de alb ca prima imagine a panoramei. La fotografierea primei imagini, R este afişat pentru a indica blocarea expunerii, a balansului de alb şi a focalizării. Încheiere

D

1341

Panorama Creation

Transferaţi fotografiile pe un computer (A130) şi folosiţi Panorama Maker 5 (A133) pentru a le uni într-o singură panoramă. Instalaţi Panorama Maker 5 pe un computer utilizând CD-ROM-ul ViewNX 2 furnizat.

D

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Numele fişierelor şi folderelor” (A168).

61


Setarea expunerii pentru fotografiere (modurile A, B, C, D) Modurile A, B, C, D Rotind selectorul de moduri puteţi fotografia în următoarele patru moduri de expunere: A (Moduri aut. programate), B (Prioritate declanş. autom.), C (Prioritate diafrag. autom.) şi D (Manual). Pe lângă posibilitatea de a seta viteza de declanşare şi diafragma manual, puteţi alege o gamă variată de setări avansate, cum ar fi modificarea sensibilităţii ISO şi a balansului de alb din meniul de fotografiere (A72) sau reglarea luminozităţii (compensarea expunerii), a nuanţei ori a intensităţii cu ajutorul cursorului pentru creativitate (A69). Mod

Mai multe despre fotografiere

Utilizare

Recomandat în majoritatea situaţiilor.

A

Moduri aut. programate (A64)

B

Prioritate declanş. autom. (A65)

Utilizaţi pentru fotografierea cu viteză Utilizatorul alege viteza de declanşare; mare de declanşare a subiectelor care aparatul foto selectează valoarea se mişcă rapid sau pentru a evidenţia diafragmei în mod automat. mişcările unui subiect mobil utilizând o viteză de declanşare redusă.

C

Prioritate diafrag. autom. (A66)

Utilizatorul alege valoarea diafragmei; Utilizaţi pentru a estompa fundalul aparatul foto selectează viteza de sau pentru a focaliza atât pe primplan, declanşare în mod automat. cât şi pe fundal.

D

Manual (A67)

Utilizaţi pentru a controla expunerea Utilizatorul controlează atât viteza de în conformitate cu cerinţele pentru declanşare, cât şi valoarea diafragmei. fotografiere.

C 62

Descriere Aparatul foto setează automat viteza de declanşare şi valoarea diafragmei pentru o expunere optimă. Poate fi folosit un program flexibil care schimbă combinaţia între viteza de declanşare şi valoarea diafragmei păstrând aceeaşi expunere (A64).

Funcţiile disponibile în modurile A, B, C şi D

• Modul bliţ (A32) poate fi modificat, iar setările pentru autodeclanşator (A35) şi modul macro (A38) sunt disponibile. • Apăsaţi pe butonul d pentru a regla setările meniului de fotografiere (A72).


Setarea expunerii pentru fotografiere (modurile A, B, C, D)

D

Viteza de declanşare şi valoarea diafragmei

Aceeaşi expunere poate fi atinsă cu combinaţii diferite între viteza de declanşare şi valoarea diafragmei, permiţându-vă să îngheţaţi sau să estompaţi mişcarea şi să controlaţi profunzimea de câmp. Următoarele ilustraţii prezintă modul în care viteza de declanşare şi valoarea diafragmei afectează expunerea. Atunci când setarea pentru 1/250 F5.6 sensibilitatea ISO (A81) este modificată, se schimbă şi gama vitezelor de declanşare şi a valorilor diafragmei la care poate fi obţinută expunerea corectă. Viteza de declanşare

1342

Valoarea diafragmei

Viteza de declanşare

Viteză redusă de declanşare 1/30 sec.

Mai multe despre fotografiere

Viteză mare de declanşare 1/1000 sec.

Valoarea diafragmei

Diafragmă deschisă (apertură relativă mică) f/1,8

Diafragmă închisă (apertură relativă mare) f/8

63


Setarea expunerii pentru fotografiere (modurile A, B, C, D)

Modul A (Moduri aut. programate) Aparatul foto setează automat viteza de declanşare şi valoarea diafragmei pentru o expunere optimă.

1

Mai multe despre fotografiere

2

Rotiţi selectorul de moduri la A.

1/250

F5.6

1342

1/500

F4.0

1342

Încadraţi subiectul, apoi fotografiaţi. • La setarea implicită, aparatul foto selectează automat una sau mai multe dintre cele nouă zone de focalizare conţinând subiectul cel mai apropiat. Atunci când subiectul este focalizat, zona de focalizare (zona de focalizare activă) se aprinde în culoarea verde (maximum nouă zone) (A83).

Programul flexibil În modul A (Moduri aut. programate) pot fi selectate diferite combinaţii ale vitezei de declanşare şi valorii diafragmei fără modificarea expunerii, prin rotirea selectorului de comandă („program flexibil”). În timp ce programul flexibil este activat, în colţul din stânga sus al monitorului, lângă indicatorul de mod (A) apare o pictogramă pentru programul flexibil (A). • Rotiţi selectorul de comandă spre dreapta pentru diafragme deschise (apertură relativă mică) dacă doriţi să estompaţi detaliile din fundal sau pentru viteze mari de declanşare pentru fotografierea subiectelor care se mişcă rapid. • Rotiţi selectorul de comandă spre stânga pentru diafragme închise (apertură relativă mare) dacă doriţi să măriţi profunzimea de câmp sau pentru viteze reduse de declanşare pentru a pune accentul pe mişcarea unui subiect. • Pentru a anula programul flexibil, rotiţi selectorul de comandă până când pictograma pentru program flexibil (A) nu mai este afişată. Prin selectarea altui mod de fotografiere sau oprirea aparatului foto, programul flexibil este de asemenea anulat.

B

Notă privind fotografierea cu A (Moduri aut. programate)

Atunci când subiectul este prea întunecat sau prea luminos, este posibil să nu se obţină expunerea adecvată. În astfel de cazuri, indicatorul vitezei de declanşare şi indicatorul pentru valoarea diafragmei clipesc atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. Expunerea corectă poate fi obţinută prin schimbarea anumitor setări, cum ar fi sensibilitatea ISO (A81).

C 64

Viteza de declanşare

• Atunci când valoarea diafragmei este setată la f/1,8 (diafragmă deschisă) sau f/8, viteza de declanşare poate fi setată până la 1/1600 secunde. • Intervalul de control al vitezei de declanşare depinde de setarea stabilită pentru Sensibilitate ISO. În plus, intervalul de control este limitat în timpul declanşării continue (A91).


Setarea expunerii pentru fotografiere (modurile A, B, C, D)

Modul B (Prioritate declanş. autom.) Utilizatorul alege viteza de declanşare; aparatul foto selectează valoarea diafragmei în mod automat.

Rotiţi selectorul de moduri la B.

2

Rotiţi selectorul de comandă pentru a alege o valoare a vitezei de declanşare.

1/250

3

F5.6

1342

Focalizaţi şi fotografiaţi. • La setarea implicită, aparatul foto selectează automat una sau mai multe dintre cele nouă zone de focalizare conţinând subiectul cel mai apropiat. Atunci când subiectul este focalizat, zona de focalizare (zona de focalizare activă) se aprinde în culoarea verde (maximum nouă zone) (A83).

B

Mai multe despre fotografiere

1

Notă privind fotografierea cu B (Prioritate declanş. autom.)

Atunci când subiectul este prea întunecat sau prea luminos, este posibil ca expunerea adecvată să nu fie obţinută cu viteza de declanşare setată. În astfel de cazuri, indicatorul vitezei de declanşare clipeşte când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. Alegeţi o altă viteză de declanşare şi încercaţi din nou.

C

Viteza de declanşare

• Când valoarea diafragmei este setată la f/1,8 (diafragmă deschisă), viteza de declanşare poate fi setată la maximum 1/1600 secunde. • Intervalul de control al vitezei de declanşare depinde de setarea stabilită pentru Sensibilitate ISO. În plus, intervalul de control este limitat în timpul declanşării continue (A91).

65


Setarea expunerii pentru fotografiere (modurile A, B, C, D)

Modul C (Prioritate diafrag. autom.) Utilizatorul alege valoarea diafragmei; aparatul foto selectează viteza de declanşare în mod automat.

Mai multe despre fotografiere

1

Rotiţi selectorul de moduri la C.

2

Rotiţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege valoarea diafragmei (apertura relativă). • Valoarea diafragmei poate fi setată în intervalul de la f/1,8 până la 8 (poziţie unghi larg) şi de la f/4,9 până la 7,8 (poziţie telefotografie).

3

1/250

F5.6

1342

Focalizaţi şi fotografiaţi. • La setarea implicită, aparatul foto selectează automat una sau mai multe dintre cele nouă zone de focalizare conţinând subiectul cel mai apropiat. Atunci când subiectul este focalizat, zona de focalizare (zona de focalizare activă) se aprinde în culoarea verde (maximum nouă zone) (A83).

B

Notă privind fotografierea cu C (Prioritate diafrag. autom.)

Atunci când subiectul este prea întunecat sau prea luminos, este posibil ca expunerea adecvată să nu fie obţinută cu valoarea setată pentru diafragmă. În astfel de cazuri, indicatorul pentru valoarea diafragmei clipeşte când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. Alegeţi o altă valoare pentru diafragmă şi încercaţi din nou.

C

Viteza de declanşare

• Atunci când valoarea diafragmei este setată la f/1,8 (diafragmă deschisă) sau f/8, viteza de declanşare poate fi setată până la 1/1600 secunde. • Intervalul de control al vitezei de declanşare depinde de setarea stabilită pentru Sensibilitate ISO. În plus, intervalul de control este limitat în timpul declanşării continue (A91).

D

66

Diafragma şi zoomul

Valoarea diafragmei (apertura relativă) indică luminozitatea obiectivului. Diafragmele deschise (exprimate prin valori mici ale aperturii relative) permit accesul în aparatul foto a unei cantităţi mai mari de lumină, iar diafragmele închise (valori mari ale aperturii relative) a unei cantităţi mai mici de lumină. Atunci când aparatul foto apropie imaginea, diafragma obiectivului poate fi reglată în intervalul f/1,8 până la 4,9. Valoarea diafragmei creşte (obiectivul devine mai întunecat) atunci când zoomul este reglat spre partea de telefotografie şi descreşte (obiectivul devine mai luminos) atunci când zoomul este reglat spre poziţia de unghi larg.


Setarea expunerii pentru fotografiere (modurile A, B, C, D)

Modul D (Manual) Utilizatorul controlează atât viteza de declanşare, cât şi valoarea diafragmei. • Viteza de declanşare poate fi setată într-un interval cuprins între viteza maximă de 1/2000 şi opt secunde.

Rotiţi selectorul de moduri la D.

2

Rotiţi selectorul de comandă pentru a alege o valoare a vitezei de declanşare. • Atunci când se reglează valoarea diafragmei sau viteza de declanşare, pe indicatorul expunerii apare măsura abaterii de la valoarea expunerii măsurată de aparatul foto. • Măsura abaterii de pe indicatorul expunerii este afişată în EV (–2 până la +2 EV în paşi de câte 1/3 EV). Afişajul din dreapta arată că fotografia va fi supraexpusă cu 1 EV (+1).

1/125

F5.6

1342

Indicatorul expunerii Supraexpusă

Mai multe despre fotografiere

1

+2

+0

-2

3

Subexpusă

Rotiţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege o valoare a diafragmei. • Dacă este necesar, repetaţi paşii de la 2 până la 3 pentru a modifica setările vitezei de declanşare şi ale valorii diafragmei până la obţinerea expunerii dorite.

1/125

F8.0

1342

67


Setarea expunerii pentru fotografiere (modurile A, B, C, D)

4

Focalizaţi şi fotografiaţi. • La setarea implicită, aparatul foto selectează automat una sau mai multe dintre cele nouă zone de focalizare conţinând subiectul cel mai apropiat. Atunci când subiectul este focalizat, zona de focalizare (zona de focalizare activă) se aprinde în culoarea verde (maximum nouă zone) (A83).

Mai multe despre fotografiere

B

Notă privind funcţia Sensibilitate ISO

Atunci când Sensibilitate ISO (A81) este setată la Automată (setare implicită) sau Interval fix automat, sensibilitatea ISO este fixată la ISO 160.

C

68

Viteza de declanşare

• Atunci când valoarea diafragmei este setată la f/1,8 (diafragmă deschisă) sau f/8, viteza de declanşare poate fi setată până la 1/1600 secunde. • Intervalul de control al vitezei de declanşare depinde de setarea stabilită pentru Sensibilitate ISO. În plus, intervalul de control este limitat în timpul declanşării continue (A91).


Ajustarea luminozităţii, a intensităţii şi a nuanţei (modurile A, B, C, D) Atunci când K (o) de pe selectorul multiplu rotativ este apăsat în modurile de fotografiere A, B, C sau D, luminozitatea (compensarea expunerii), intensitatea şi nuanţa pot fi ajustate cu ajutorul cursorului pentru creativitate. o Luminozitate (Exp. +/–) Folosiţi această opţiune pentru a face întreaga imagine mai luminoasă sau mai întunecată. • Atunci când modul de fotografiere este modul D (manual), o luminozitatea (compensarea expunerii) nu poate fi utilizată. G Intensitate Folosiţi această opţiune pentru a regla intensitatea întregii imagini. F Nuanţă

Folosirea cursorului pentru creativitate

1

Apăsaţi K (o) pe selectorul multiplu rotativ. • Se afişează cursorul pentru creativitate.

Mai multe despre fotografiere

Folosiţi această opţiune pentru a regla nuanţa din întreaga imagine.

69


Ajustarea luminozităţii, a intensităţii şi a nuanţei (modurile A, B, C, D)

2

Ajustaţi o luminozitatea, G intensitatea sau F nuanţa.

Cursor

Mai multe despre fotografiere

• Selector multiplu rotativ se utilizează după cum urmează. – HI: cursorul se deplasează. Efectul poate fi reglat în timp +0.3 ce se confirmă rezultatele pe monitor. Efectul poate fi reglat şi prin rotirea selectorului de comandă. 0.0 – J K: trece de la luminozitate (compensarea expunerii), la Luminozitate (Exp. +/-) intensitate şi nuanţă. Elementele pot fi comutate şi prin rotirea selectorului multiplu rotativ. • Pentru mai multe informaţii despre fiecare element, consultaţi următoarele. – „Reglarea luminozităţii (compensare expunere)” (A71) – „Reglarea intensităţii (ajustarea saturaţiei)” (A71) – „Reglarea nuanţei (ajustarea balansului de alb)” (A71) • Pentru a dezactiva efectele cursorului pentru creativitate, apăsaţi J sau K pentru a alege P, apoi apăsaţi pe butonul k.

3

La finalizarea ajustării, apăsaţi J sau K pentru a alege y, apoi apăsaţi pe butonul k. • Dacă butonul k (exceptând cazul în care P este selectat) sau butonul de declanşare este apăsat la pasul 2, se aplică gradul selectat al efectului. După ce efectul este aplicat, aparatul foto revine la ecranul de fotografiere.

Ieşire

• Dacă se reglează luminozitatea, se afişează H şi valoarea compensării. • Dacă se reglează intensitatea, se afişează a. • Dacă se reglează nuanţa, se afişează b. +0.3

1/250

70

4

Apăsaţi pe butonul de declanşare pentru a realiza o fotografie.

C

Setările cursorului pentru creativitate

F5.6

1342

Setările pentru luminozitate (compensarea expunerii), intensitate şi nuanţă rămân salvate în memoria aparatului foto chiar şi după oprirea acestuia.


Ajustarea luminozităţii, a intensităţii şi a nuanţei (modurile A, B, C, D)

Reglarea luminozităţii (compensare expunere) Ajustaţi luminozitatea globală a imaginii. • Pentru a face subiectul mai luminos, deplasaţi cursorul spre „+”. • Pentru a face subiectul mai întunecat, deplasaţi cursorul spre „–”.

Cursor

+0.3

0.0

Luminozitate (Exp. +/-)

Histogramă Mai multe despre fotografiere

D

Valoarea compensării expunerii

Folosirea histogramei

• Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Folosirea histogramei” (A39).

Reglarea intensităţii (ajustarea saturaţiei) Ajustaţi intensitatea globală a imaginii. • Intensitatea creşte pe măsură ce cursorul este deplasat în sus. Intensitatea descreşte pe măsură ce cursorul este deplasat în jos.

Cursor

Intensitate

Reglarea nuanţei (ajustarea balansului de alb) Ajustaţi nuanţa globală a imaginii. • Întreaga imagine devine mai roşiatică pe măsură ce cursorul este deplasat în sus. Întreaga imagine devine mai albăstruie pe măsură ce cursorul este deplasat în jos.

Cursor

Nuanţă

B

Notă privind ajustarea balansului de alb

Atunci când nuanţa este ajustată utilizând cursorul pentru creativitate, funcţia Balans de alb din meniul de fotografiere (A76) nu poate fi setată.

71


Opţiuni de fotografiere: Meniul fotografiere (modurile A, B, C, D) Dacă se fotografiază utilizând modurile A, B, C şi D, meniul de fotografiere conţine următoarele opţiuni. Mod imagine

A74

Alegeţi setarea pentru modul imaginii (combinaţia între dimensiunea imaginii şi nivelul de compresie) cu care sunt salvate imaginile. Această setare se poate schimba la utilizarea oricărui mod de fotografiere. Balans de alb

A76

Reglaţi balansul de alb în funcţie de sursa de lumină pentru a produce imagini în culori cu aspect natural. Măsurare

A78

Alegeţi modul în care aparatul foto măsoară luminozitatea subiectului. Mai multe despre fotografiere

Continuu

A79

Modificaţi setările pentru declanşare continuă şi BSS (Selector cea mai bună fotografiere). Sensibilitate ISO

A81

Setaţi sensibilitatea ISO pentru a se potrivi cu luminozitatea subiectului. Bracketing expunere

A82

Variaţi uşor expunerea pentru o serie de fotografii. Mod zonă AF

A83

Alegeţi modul în care se stabileşte zona de focalizare. Mod focalizare autom. Alegeţi modul în care aparatul foto focalizează.

A89

Compens. expunere bliţ

A89

Reglaţi nivelul bliţului.

72


Opţiuni de fotografiere: Meniul fotografiere (modurile A, B, C, D)

Afişarea meniului de fotografiere Alegeţi A (Moduri aut. programate), B (Prioritate declanş. autom.), C (Prioritate diafrag. autom.) sau D (Manual) prin rotirea selectorului de moduri. Apăsaţi pe butonul d pentru a afişa meniul de fotografiere. Meniu fotografiere Mod imagine Balans de alb Măsurare Continuu Sensibilitate ISO Bracketing expunere Mod zonă AF

B

Mai multe despre fotografiere

• Utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a selecta elemente şi a seta funcţii în meniuri (A10). • Apăsaţi pe butonul d pentru a ieşi din meniul de fotografiere.

Funcţii care nu pot fi aplicate simultan

Unele funcţii nu pot fi activate concomitent cu alte funcţii (A90).

C

Navigarea în meniul aparatului foto

Rotiţi selectorul de comandă în timp ce se afişează primul nivel al meniului de fotografiere pentru a modifica setarea pentru elementul selectat.

73


Opţiuni de fotografiere: Meniul fotografiere (modurile A, B, C, D)

Mod imagine (calitatea imaginii/dimensiunea imaginii) Setaţi la A, B, C sau D M d (Meniu fotografiere) M Mod imagine

Modul imaginii se referă la combinaţia între dimensiunea şi calitatea imaginii (nivelul de compresie) cu care sunt salvate imaginile. Alegeţi setarea cea mai potrivită pentru destinaţia imaginilor şi capacitatea memoriei interne sau a cardului de memorie. Cu cât setarea pentru modul imaginii are o valoare mai mare, cu atât este mai mare dimensiunea la care imaginea poate fi imprimată, limitându-se însă numărul de imagini ce pot fi salvate. Mai multe despre fotografiere

Mod imagine

Dimensiune (pixeli)

Descriere

H 4000×3000P

4000×3000

Imaginile au o calitate mai mare decât în cazul setării I. Nivelul de compresie este de aproximativ 1:4.

I 4000×3000 (setare implicită)

4000×3000

R 3264×2448

3264×2448

L 2592×1944

2592×1944

M 2048×1536

2048×1536

Dimensiunea mai mică decât în cazul setărilor I, R sau L permite salvarea mai multor imagini. Nivelul de compresie este de aproximativ 1:8.

N 1024×768

1024×768

Opţiune potrivită pentru afişarea imaginilor pe un monitor de computer. Nivelul de compresie este de aproximativ 1:8.

O 640×480

640×480

Opţiune potrivită pentru afişarea imaginilor pe un ecran de televizor cu format de imagine de 4:3 sau pentru transmiterea prin e-mail. Nivelul de compresie este de aproximativ 1:8.

o 3968×2232

3968×2232

Cea mai bună alegere în majoritatea situaţiilor. Nivelul de compresie este de aproximativ 1:8.

Sunt salvate imagini cu un format al imaginii de 16:9. Nivelul de compresie este de aproximativ 1:8.

Pictograma pentru setarea curentă este afişată pe monitor în modurile fotografiere şi redare (A6 până la 8).

C

74

Mod imagine

• Atunci când se folosesc alte moduri de fotografiere decât A, B, C sau D, această setare poate fi modificată prin apăsarea butonului d. • Setarea se aplică şi altor moduri de fotografiere. • Această funcţie nu poate fi utilizată simultan cu anumite funcţii. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Funcţii care nu pot fi aplicate simultan” (A90).


Opţiuni de fotografiere: Meniul fotografiere (modurile A, B, C, D)

C

Numărul de expuneri rămase

Tabelul următor prezintă numărul aproximativ de fotografii care pot fi salvate în memoria internă şi pe un card de memorie de 4 GB. Reţineţi că datorită compresiei JPEG, numărul de imagini care pot fi salvate diferă în funcţie de compoziţia imaginii. În plus, acest număr poate varia în funcţie de marca respectivului card de memorie, chiar şi în cazul în care cardurile de memorie au aceeaşi capacitate specificată. Mod imagine

Dimensiune imprimare2 (cm)

14

620

34 × 25

I 4000×3000

26

1110

34 × 25

R 3264×2448

39

1650

28 × 21

L 2592×1944

61

2560

22 × 16

M 2048×1536

96

4020

17 × 13

N 1024×768

299

12.000

9×7

O 640×480

813

30.100

5×4

35

1500

34 × 19

Dacă numărul de expuneri rămase este de 10.000 sau mai mare, afişajul indică „9999”. Dimensiunea de imprimare la o rezoluţie de ieşire de 300 dpi. Dimensiunile de imprimare sunt calculate împărţind numărul de pixeli la rezoluţia imprimantei (dpi) şi înmulţind cu 2,54 cm. Cu toate acestea, la aceeaşi dimensiune a imaginii, imaginile imprimate la rezoluţii mai mari vor fi imprimate la dimensiuni mai mici decât cele indicate, iar cele imprimate la rezoluţii mai mici vor fi imprimate la dimensiuni mai mari decât cele indicate.

Mai multe despre fotografiere

2

Card de memorie1 (4 GB)

H 4000×3000P

o 3968×2232 1

Memorie internă (90 MB)

75


Opţiuni de fotografiere: Meniul fotografiere (modurile A, B, C, D)

Balans de alb Setaţi la A, B, C sau D M d (Meniu fotografiere) M Balans de alb

Mai multe despre fotografiere

Culoarea luminii reflectate de un obiect variază în funcţie de culoarea sursei de lumină. Creierul uman se poate adapta modificărilor de culoare ale sursei de lumină, rezultatul fiind că obiectele albe apar albe fie că sunt observate în umbră, în lumina directă a soarelui sau în lumină incandescentă. Aparatele foto digitale pot mima această reglare a ochiului uman prin procesarea imaginilor în funcţie de culoarea sursei de lumină. Această caracteristică este cunoscută sub denumirea „balans de alb”. Pentru un colorit natural, alegeţi înainte de a fotografia o setare pentru balans de alb care se potriveşte cu sursa de lumină. Deşi setarea implicită Automat poate fi utilizată pentru cele mai multe tipuri de iluminare, puteţi aplica setarea balans de alb potrivită unei anumite surse de lumină pentru a obţine cele mai reuşite rezultate. a Automat (setare implicită) Balansul de alb este reglat automat pentru adaptarea la condiţiile de iluminare. Cea mai bună alegere în majoritatea situaţiilor. b Presetare manuală Utilizaţi în cazul fotografierii în condiţii de iluminare neobişnuită. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Presetare manuală” (A77). c Lumină zi Balansul de alb este reglat pentru lumina directă a soarelui. d Incandescent Utilizaţi în cazul iluminării incandescente. e Fluorescent Utilizaţi pentru cele mai multe tipuri de iluminare fluorescentă. f Noros Utilizaţi la fotografierea în condiţii de cer înnorat. g Bliţ Utilizaţi împreună cu bliţul.

Atunci când balansul de alb este activat, setarea curentă este afişată în timpul fotografierii (A6). Atunci când este selectat Automat, pictograma pentru setarea curentă nu este afişată.

C

76

Note privind balansul de alb

• Atunci când nuanţa este ajustată utilizând cursorul pentru creativitate (A71), această funcţie nu poate fi setată. • Pentru setări ale balansului de alb diferite de Automat sau Bliţ, setaţi bliţul la W (Dezactivat) (A32). • Această funcţie nu poate fi utilizată simultan cu anumite funcţii. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Funcţii care nu pot fi aplicate simultan” (A90).


Opţiuni de fotografiere: Meniul fotografiere (modurile A, B, C, D)

Presetare manuală Utilizaţi această setare atunci când doriţi ca imaginile fotografiate în condiţii de iluminare neobişnuită (de exemplu lămpi cu lumină roşiatică) să arate ca şi cum ar fi fost fotografiate în lumină normală. Folosiţi procedura de mai jos pentru a fotografia după măsurarea valorii balansului de alb sub lumina de fotografiere.

1

Amplasaţi un obiect de referinţă alb sau gri sub sursa de iluminare care va fi folosită în timpul fotografierii.

2

Afişaţi meniul de fotografiere (A73), utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege b Presetare manuală din Balans de alb şi apăsaţi pe butonul k.

3

Alegeţi Măsurare.

Automat Presetare manuală Lumină zi Incandescent Fluorescent Noros Bliţ

Presetare manuală

• Pentru a aplica valoarea cea mai recent măsurată pentru balansul de alb, alegeţi Anulare şi apăsaţi pe butonul k. Va fi setată valoarea pentru balansul de alb măsurată cel mai recent.

Mai multe despre fotografiere

• Obiectivul se extinde în poziţia de zoom pentru măsurare.

Balans de alb

Anulare Măsurare

4

Încadraţi un obiect de referinţă alb sau gri în cadrul pentru obiectul de referinţă.

Presetare manuală

Anulare Măsurare

Cadru pentru obiectul de referinţă

5

Apăsaţi pe butonul k pentru a măsura valoarea balansului de alb. • Declanşatorul este eliberat şi noua valoare presetată pentru balansul de alb este setată (nu se înregistrează nicio imagine).

B

Notă privind presetarea manuală

Aparatul foto nu poate măsura o valoare a balansului de alb când bliţul se declanşează. Atunci când se fotografiază cu bliţ, setaţi Balans de alb la Automat sau Bliţ.

77


Opţiuni de fotografiere: Meniul fotografiere (modurile A, B, C, D)

Măsurare Setaţi la A, B, C sau D M d (Meniu fotografiere) M Măsurare

Procesul de măsurare a luminozităţii subiectului pentru determinarea expunerii este cunoscut sub denumirea „măsurare”. Utilizaţi această opţiune pentru a alege modul în care aparatul foto măsoară expunerea. G

Matrice (setare implicită) Utilizează o suprafaţă mare a ecranului pentru măsurare. Acest mod de măsurare furnizează expunerea adecvată pentru o gamă variată de condiţii de fotografiere. Opţiune recomandată pentru fotografierea obişnuită.

Mai multe despre fotografiere

q

Central-evaluativ Aparatul foto măsoară întregul cadru, dar atribuie cea mai mare pondere subiectului din centrul cadrului. Măsurarea clasică pentru portrete; menţine detaliile din fundal în timp ce permite condiţiilor de iluminare din centrul cadrului să stabilească expunerea. Poate fi utilizat împreună cu blocarea focalizării (A29) pentru măsurarea subiectelor descentrate.

B

Note privind funcţia Măsurare

• Atunci când zoomul digital este activat, funcţia Măsurare este setată la Central-evaluativ. Reţineţi că zona măsurată nu este afişată pe monitor. • Această funcţie nu poate fi utilizată simultan cu anumite funcţii. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Funcţii care nu pot fi aplicate simultan” (A90).

D 78

Zona de măsurare

Zona de măsurare activă este afişată atunci când Central-evaluativ este selectat pentru Măsurare (A6).


Opţiuni de fotografiere: Meniul fotografiere (modurile A, B, C, D)

Continuu Setaţi la A, B, C sau D M d (Meniu fotografiere) M Continuu

Modificaţi setările pentru declanşare continuă şi BSS (Selector cea mai bună fotografiere). U

Unică (setare implicită) Se realizează o singură fotografie la fiecare apăsare a butonului de declanşare.

V

Continuu În timp ce butonul de declanşare este ţinut apăsat complet, imaginile sunt fotografiate la o cadenţă de aproximativ opt cadre pe secundă (fps) (atunci când Mod Imagine este setat la I 4000 × 3000). Fotografierea se opreşte când butonul de declanşare este eliberat sau după ce au fost realizate şapte fotografii. BSS (Selector cea mai bună fotografiere) Utilizarea BSS se recomandă pentru fotografierea fără bliţ în condiţii de iluminare redusă, cu zoomul setat pe apropiere sau în alte situaţii în care tremuratul aparatului poate face imaginile neclare. Aparatul foto fotografiază continuu până la zece imagini în timp ce butonul de declanşare este ţinut apăsat până la capăt. Cea mai clară fotografie (fotografia cu cele mai multe detalii) din serie este selectată şi salvată automat.

W

Fotografiere în rafală 16

Mai multe despre fotografiere

D

De fiecare dată când butonul de declanşare este apăsat până la capăt, aparatul foto fotografiază 16 imagini la o cadenţă de aproximativ 30 de cadre pe secundă şi le aranjează într-o singură fotografie. • Mod imagine este fixat la L (dimensiune imagine: 2560 × 1920 pixeli). • Zoomul digital nu este disponibil. V n Continuă mare: 120 fps La fiecare apăsare până la capăt a butonului de declanşare, se fotografiază 60 de cadre la o viteză de aproximativ 1/125 sec. sau mai mare. • Mod imagine este fixat la M (dimensiune imagine: 1280 × 960 pixeli). V j

Continuă mare: 60 fps La fiecare apăsare până la capăt a butonului de declanşare, se fotografiază 60 de cadre la o viteză de aproximativ 1/60 sec. sau mai mare. • Mod imagine este fixat la M (dimensiune imagine: 1280 × 960 pixeli).

Atunci când declanşarea continuă este activată, setarea curentă este afişată în timpul fotografierii (A6). Atunci când este selectat Unică, pictograma pentru setarea curentă nu este afişată.

79


Opţiuni de fotografiere: Meniul fotografiere (modurile A, B, C, D)

B

Note privind declanşarea continuă

• În timpul declanşării continue, bliţul nu este disponibil. Focalizarea, expunerea şi balansul de alb sunt fixate la valorile pentru prima fotografie din fiecare serie. • Cadenţa cadrelor poate scădea, în funcţie de modul imaginii, de tipul cardului de memorie sau de condiţiile de fotografiere. • Această funcţie nu poate fi utilizată simultan cu anumite funcţii. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Funcţii care nu pot fi aplicate simultan” (A90).

B

Notă referitoare la BSS

BSS este adecvat pentru fotografierea subiectelor staţionare. Este posibil ca BSS să nu producă rezultatele aşteptate dacă subiectul se mişcă sau compoziţia se modifică.

B Mai multe despre fotografiere

80

Notă privind setarea Fotografiere în rafală 16

Pe imaginile fotografiate sub surse de lumină care clipesc rapid, de exemplu lumină fluorescentă sau lămpi cu vapori de mercur sau sodiu, pot apărea treceri vizibile de la o nuanţă la alta (banding) sau variaţii de luminozitate ori nuanţă.

B

Note privind setarea Continuă mare

• După fotografiere, salvarea imaginilor poate dura mai mult. Timpul necesar pentru salvarea imaginilor fotografiate depinde de numărul de imagini, de viteza de scriere a cardului de memorie etc. • Atunci când sensibilitatea ISO creşte, în imaginile fotografiate poate apărea zgomotul. • În imaginile fotografiate în zile luminoase, însorite este posibil să nu se obţină expunerea corectă (imaginile ar putea fi supraexpuse). • Pe imaginile fotografiate sub surse de lumină care clipesc rapid, de exemplu lumină fluorescentă sau lămpi cu vapori de mercur sau sodiu, pot apărea treceri vizibile de la o nuanţă la alta (banding) sau variaţii de luminozitate ori nuanţă.


Opţiuni de fotografiere: Meniul fotografiere (modurile A, B, C, D)

Sensibilitate ISO Setaţi la A, B, C sau D M d (Meniu fotografiere) M Sensibilitate ISO

Automată (setare implicită) Sensibilitatea este ISO 160 atunci când iluminarea este suficientă; în cazurile în care iluminarea este slabă, aparatul foto compensează crescând sensibilitatea până la maximum ISO 1600. Interval fix automat Alegeţi intervalul în care aparatul foto reglează automat sensibilitatea ISO, între ISO 160-400 (setarea implicită) sau ISO 160-800. Aparatul foto nu va mări sensibilitatea dincolo de valoarea maximă a intervalului selectat. Setaţi valoarea maximă a sensibilităţii ISO pentru a controla în mod eficient nivelul de „granulaţie” care apare în imagini.

Mai multe despre fotografiere

Atunci când sensibilitatea ISO este mărită, este necesară mai puţină lumină la fotografierea imaginilor. O valoare mai mare a sensibilităţii ISO permite fotografierea subiectelor mai întunecate. În plus, chiar şi în cazul subiectelor cu luminozitate similară, imaginile pot fi fotografiate la viteze de declanşare mai mari, iar neclaritatea cauzată de tremuratul aparatului foto sau de mişcarea subiectului poate fi redusă. • Cu toate că o sensibilitate ISO mai ridicată este eficientă la fotografierea subiectelor mai întunecate, la fotografierea fără bliţ sau cu zoomul setat pe apropiere etc., imaginile pot conţine zgomot.

160, 200, 400, 800, 1600, 3200 Sensibilitatea este blocată la valoarea specificată.

Pictograma pentru setarea sensibilităţii ISO este afişată pe monitor (A6). • Dacă este selectată opţiunea Automată, pictograma E nu este afişată la ISO 160, dar este afişată dacă sensibilitatea ISO creşte automat la o valoare mai mare de 160 (A34). • Atunci când este selectată opţiunea Interval fix automat, sunt afişate pictograma U şi valoarea maximă a sensibilităţii ISO.

B

Note privind funcţia Sensibilitate ISO

• În modul D (manual), sensibilitatea ISO va fi fixată la ISO 160 dacă sunt selectate opţiunile Automată sau Interval fix automat. • Această funcţie nu poate fi utilizată simultan cu anumite funcţii. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Funcţii care nu pot fi aplicate simultan” (A90).

81


Opţiuni de fotografiere: Meniul fotografiere (modurile A, B, C, D)

Bracketing expunere Setaţi la A, B sau C M d (Meniu fotografiere) M Bracketing expunere

Expunerea (luminozitatea) poate fi modificată automat în timpul declanşării continue. Această funcţie este eficientă la fotografiere, atunci când ajustarea luminozităţii unei fotografii se dovedeşte dificilă. ±0,3 Aparatul foto modifică expunerea cu 0, –0,3 şi +0,3 pentru următoarele trei fotografii. Cele trei fotografii sunt realizate succesiv în momentul în care butonul de declanşare este apăsat până la capăt. Mai multe despre fotografiere

±0,7 Aparatul foto modifică expunerea cu 0, –0,7 şi +0,7 pentru următoarele trei fotografii. Cele trei fotografii sunt realizate succesiv în momentul în care butonul de declanşare este apăsat până la capăt. ±1,0 Aparatul foto modifică expunerea cu 0, –1,0 şi +1,0 pentru următoarele trei fotografii. Cele trei fotografii sunt realizate succesiv în momentul în care butonul de declanşare este apăsat până la capăt. Dezactivat (setare implicită) Nu se realizează bracketingul expunerii.

Dacă funcţia Bracketing expunere este activată, setarea curentă este afişată în timpul fotografierii (A6). Atunci când este selectat Dezactivat, pictograma pentru setarea curentă nu este afişată.

B

82

Note privind funcţia Bracketing expunere

• Funcţia Bracketing expunere nu este disponibilă în modul D (manual). • Atunci când compensarea expunerii (A39) şi opţiunile ±0,3, ±0,7 sau ±1,0 ale funcţiei Bracketing expunere sunt setate simultan, se aplică valorile combinate ale compensării expunerii. • Această funcţie nu poate fi utilizată simultan cu anumite funcţii. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Funcţii care nu pot fi aplicate simultan” (A90).


Opţiuni de fotografiere: Meniul fotografiere (modurile A, B, C, D)

Mod zonă AF Setaţi la A, B, C sau D M d (Meniu fotografiere) M Mod zonă AF

Puteţi seta modul în care aparatul foto selectează zona de focalizare pentru focalizare automată. a

a Automat (setare implicită) Aparatul foto selectează automat una sau mai multe dintre cele nouă zone de focalizare conţinând subiectul cel mai apropiat. Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate pentru a activa zona de focalizare. Atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate, zona de focalizare selectată de aparatul foto este afişată pe monitor (până la nouă zone). x

1/250

F5.6

1342

Zona de focalizare

1/250

F5.6

Mai multe despre fotografiere

Prioritate faţă Aparatul foto detectează şi focalizează automat pe o figură (pentru mai multe informaţii, consultaţi „Fotografierea cu funcţia Prioritate faţă” (A85)). Dacă aparatul foto detectează mai multe figuri, va focaliza pe figura cea mai apropiată. Atunci când sunt fotografiate alte subiecte decât oameni sau atunci când se încadrează un subiect a cărui faţă nu este detectată, Mod zonă AF este setat la Automat. Aparatul foto selectează automat una sau mai multe dintre cele nouă zone de focalizare conţinând subiectul cel mai apropiat.

1342

Zone de focalizare

Manual Alegeţi manual poziţia de focalizare din cele 99 de zone de pe ecran. Această opţiune este potrivită pentru situaţiile în care subiectul vizat este relativ static şi nu este poziţionat în centrul cadrului. Rotiţi selectorul multiplu rotativ sau apăsaţi H, I, J sau K pentru a deplasa zona de focalizare în locul unde se află subiectul şi faceţi fotografia. Zona de focalizare • Pentru a regla următoarele setări, apăsaţi pe butonul k Zone selectabile pentru a anula temporar selecţia zonei de focalizare, apoi reglaţi fiecare setare. - Setările pentru modul bliţ, modul macro sau autodeclanşator - Luminozitatea (compensarea expunerii), intensitatea sau nuanţa Pentru a reveni la ecranul de selecţie a zonei de focalizare, apăsaţi din nou pe butonul k.

83


Opţiuni de fotografiere: Meniul fotografiere (modurile A, B, C, D) y

Centrală Aparatul foto focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului. Zona de focalizare este afişată întotdeauna în centrul cadrului.

1/250

F5.6

1342

Zona de focalizare s

Mai multe despre fotografiere

Urmărirea subiectului începe după ce aţi ales un subiect pe care să focalizaţi; zona de focalizare se va mişca şi va urmări subiectul. Consultaţi „Focalizarea pe subiecţi în mişcare pentru fotografiere (Urmărire subiect/Urmărire prioritate faţă)” (A87).

R

Urmărire prioritate faţă În momentul în care aparatul foto detectează faţa unui subiect, subiectul respectiv este înregistrat automat ca subiect pentru urmărire şi prin intermediul funcţiei Urmărire prioritate faţă începe urmărirea subiectului. Consultaţi „Focalizarea pe subiecţi în mişcare pentru fotografiere (Urmărire subiect/ Urmărire prioritate faţă)” (A87).

B

84

Urmărire subiect

Note privind Modul zonă AF

• Atunci când zoomul digital este în vigoare, aparatul foto focalizează pe subiectul din zona de focalizare centrală, indiferent de opţiunea pentru Mod zonă AF aplicată. • În cazuri rare, când se fotografiază subiecte la care focalizarea automată nu acţionează conform aşteptărilor (A29), este posibil ca subiectul să nu se afle în zona de focalizare. • Această funcţie nu poate fi utilizată simultan cu anumite funcţii. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Funcţii care nu pot fi aplicate simultan” (A90).


Opţiuni de fotografiere: Meniul fotografiere (modurile A, B, C, D)

Fotografierea cu funcţia Prioritate faţă Aparatul foto detectează şi focalizează automat pe o figură omenească. Funcţia de detectare a feţelor acţionează în următoarele situaţii. • Atunci când Prioritate faţă este selectată pentru Mod zonă AF (A83) • Atunci când Selector aut. scene (A42), Portret (A46) sau Portret de noapte (A49) sunt selectate în modul scenă • Atunci când a (Cronometru zâmbet) este selectat (A36) * Consultaţi „Focalizarea pe subiecţi în mişcare pentru fotografiere (Urmărire subiect/Urmărire prioritate faţă)” (A87) pentru mai multe informaţii despre funcţia Urmărire prioritate faţă.

1

Încadraţi imaginea.

1/250

F5.6

1342

• Dacă aparatul foto detectează mai multe figuri, operaţiunea variază în funcţie de modul de fotografiere, după cum urmează. Modul fotografiere Modurile A, B, C, D (Prioritate faţă) Modurile scenă Selector aut. scene, Portret sau Portret de noapte a (Cronometru zâmbet)

Figuri încadrate cu un chenar dublu

Mai multe despre fotografiere

• În momentul în care aparatul foto detectează o figură, zona de focalizare care conţine figura este afişată cu un chenar galben dublu.

Numărul de figuri ce pot fi recunoscute

Figura cea mai apropiată de aparatul foto * Celelalte figuri sunt încadrate cu un chenar simplu.

Până la 12

Figura cea mai apropiată de centrul cadrului * Celelalte figuri sunt încadrate cu un chenar simplu.

Până la 3

85


Opţiuni de fotografiere: Meniul fotografiere (modurile A, B, C, D)

2

Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate. • Aparatul foto focalizează pe faţa încadrată cu chenarul dublu. Chenarul dublu îşi schimbă culoarea în verde şi focalizarea este blocată. • Dacă aparatul foto nu poate focaliza pe o figură, chenarul dublu clipeşte. Apăsaţi din nou butonul de declanşare până la 1/250 F5.6 jumătate şi focalizaţi. • Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a fotografia. • Atunci când utilizaţi a (Cronometru zâmbet), chiar dacă butonul de declanşare nu este apăsat, declanşatorul este eliberat automat în momentul în care aparatul foto detectează un zâmbet pe figura încadrată cu chenar dublu (A36).

Mai multe despre fotografiere

B

86

Note privind funcţia Prioritate faţă

• Atunci când Prioritate faţă este selectată pentru Mod zonă AF, setarea comută automat la Automat dacă nu se detectează nicio figură când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. • Dacă nu este detectată nicio figură atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate în modurile scenă Portret sau Portret de noapte, aparatul foto focalizează pe subiectul din zona de focalizare centrală. • Este posibil ca aparatul foto să nu poată detecta figuri în următoarele situaţii: - Când feţele sunt parţial ascunse de ochelari de soare sau alte obstacole - Când feţele ocupă prea mult sau prea puţin spaţiu din cadru • În cazul în care aparatul foto detectează mai multe figuri, va focaliza pe o anumită figură în funcţie de condiţiile de fotografiere, de pildă dacă subiectul este îndreptat sau nu spre aparatul foto. • În cazuri rare, când se fotografiază subiecte asupra cărora focalizarea automată nu acţionează conform aşteptărilor (A29), este posibil ca subiectul să nu se afle în zona de focalizare, chiar dacă chenarul dublu îşi schimbă culoarea în verde. Dacă nu puteţi focaliza, schimbaţi setarea pentru Mod zonă AF la Manual sau Centrală sau încercaţi să fotografiaţi cu focalizarea blocată (A29) comutând modul de fotografiere la un alt mod, cum ar fi modul automat, şi refocalizând pe un alt subiect aflat la aceeaşi distanţă. • Fotografiile realizate cu funcţia Prioritate faţă vor fi rotite automat atunci când sunt afişate în modurile redare cadru întreg sau redare miniaturi, în funcţie de orientarea feţei (cu excepţia fotografiilor realizate cu setările Continuu (A79), Bracketing expunere (A82) sau Urmărire prioritate faţă (A87)).


Opţiuni de fotografiere: Meniul fotografiere (modurile A, B, C, D)

Focalizarea pe subiecţi în mişcare pentru fotografiere (Urmărire subiect/Urmărire prioritate faţă) Alegeţi acest mod pentru a fotografia subiecţi în mişcare. • Când funcţia Urmărire subiect este selectată, urmărirea subiectului începe după ce aţi ales un subiect pe care să focalizaţi; zona de focalizare se va mişca şi va urmări subiectul. • Când funcţia Urmărire prioritate faţă este selectată, în momentul în care aparatul foto detectează faţa unui persoane, o înregistrează automat şi zona de focalizare se mişcă pentru a urmări faţa respectivă.

1

Alegeţi s Urmărire subiect sau R Urmărire prioritate faţă, apoi apăsaţi pe butonul k. • În centrul cadrului se afişează un chenar de culoare albă.

3

Meniu fotografiere Mod imagine Balans de alb Măsurare Continuu Sensibilitate ISO Bracketing expunere Mod zonă AF

Mod zonă AF Prioritate faţă Automat Manual Centrală Urmărire subiect Urmărire prioritate faţă

Mai multe despre fotografiere

2

Afişaţi meniul de fotografiere (A73), utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege Mod zonă AF şi apăsaţi pe butonul k.

Alegeţi un subiect. Pornire • Pentru Urmărire subiect, îndreptaţi aparatul foto spre subiectul pe care doriţi să focalizaţi, astfel încât subiectul să se afle în centrul cadrului, apoi apăsaţi pe butonul k. - Subiectul este înregistrat. - Atunci când aparatul foto nu poate focaliza pe subiect, 1/250 F5.6 chenarul îşi schimbă culoarea în roşu. Modificaţi compoziţia şi încercaţi din nou. Urmărire subiect • Pentru Urmărire prioritate faţă, în momentul în care aparatul foto detectează o faţă în cadru, o înregistrează automat ca subiect. - Atunci când nu este detectată nicio faţă şi butonul k este apăsat, subiectul aflat în centrul cadrului este înregistrat. • După ce subiectul a fost înregistrat, este încadrat de un afişaj de culoare galbenă al zonei de focalizare, care se mişcă pentru a urmări subiectul. Urmărire prioritate faţă • Dacă doriţi să schimbaţi subiectul, apăsaţi pe butonul k pentru a anula subiectul selectat curent. • Dacă subiectul iese din raza de acţiune a aparatului foto, afişajul zonei de focalizare dispare; înregistraţi subiectul din nou.

87


Opţiuni de fotografiere: Meniul fotografiere (modurile A, B, C, D)

4

Apăsaţi pe butonul de declanşare pentru a efectua fotografia. • Dacă aparatul foto focalizează pe zona de focalizare atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate, afişajul zonei de focalizare se aprinde în culoarea verde şi focalizarea este blocată. 1/250 F5.6 • Dacă aparatul foto nu poate focaliza, afişajul zonei de focalizare va clipi. Apăsaţi din nou butonul de declanşare până la jumătate pentru a focaliza. • Dacă butonul de declanşare este apăsat până la jumătate în timp ce zona de focalizare nu este afişată, aparatul foto focalizează pe centrul cadrului. • Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a fotografia.

Mai multe despre fotografiere

B

B

88

Note privind funcţia Urmărire subiect

• Zoomul digital nu este disponibil. • Înainte de a înregistra un subiect, setaţi poziţia zoomului, modul bliţ, cursorul pentru creativitate sau meniul. Dacă oricare dintre aceste setări este modificată după înregistrarea subiectului, subiectul va fi anulat. • În anumite condiţii, de exemplu atunci când subiectul se mişcă rapid, tremuratul aparatului se manifestă puternic sau când există mai mulţi subiecţi asemănători, este posibil ca aparatul foto să nu poată înregistra sau urmări un subiect ori să urmărească un alt subiect. În plus, este posibil ca subiectul să nu fie urmărit corect, în funcţie de anumiţi factori, cum ar fi dimensiunea şi luminozitatea subiectului. • În cazuri rare, când se fotografiază subiecţi asupra cărora focalizarea automată nu acţionează conform aşteptărilor (A29), este posibil ca subiectul să nu se afle în zona de focalizare, chiar dacă zona de focalizare îşi schimbă culoarea în verde. Dacă nu puteţi focaliza, schimbaţi setarea pentru Mod zonă AF la Manual sau Centrală sau încercaţi să fotografiaţi cu focalizarea blocată (A29) comutând modul de fotografiere la un alt mod, cum ar fi modul automat, şi refocalizând pe un alt subiect aflat la aceeaşi distanţă. • Această funcţie nu poate fi utilizată simultan cu anumite funcţii. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Funcţii care nu pot fi aplicate simultan” (A90).

Note privind funcţia Urmărire prioritate faţă

• Numai un singur subiect poate fi urmărit. Dacă aparatul foto detectează mai multe figuri în acelaşi timp, va urmări figura cea mai apropiată de centrul cadrului. • Atunci când în cadru sunt incluse mai multe feţe, faţa detectată de aparatul foto şi înregistrată ca subiect care va fi urmărit depinde de o varietate de factori, inclusiv de direcţia în care sunt îndreptate feţele. • În funcţie de condiţiile de fotografiere, de exemplu dacă subiectul este îndreptat spre aparatul foto sau nu, este posibil ca faţa să nu poată fi detectată corect. În plus, este posibil ca aparatul foto să nu poată detecta figuri în următoarele situaţii: - Când feţele sunt parţial ascunse de ochelari de soare sau sunt obstrucţionate în alt mod - Când feţele ocupă prea mult sau prea puţin spaţiu din cadru


Opţiuni de fotografiere: Meniul fotografiere (modurile A, B, C, D)

Mod focalizare autom. Setaţi la A, B, C sau D M d (Meniu fotografiere) M Mod focalizare autom.

Alegeţi modul în care aparatul foto focalizează. A

AF unic (setare implicită) Aparatul foto focalizează doar atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate.

B

AF permanent

C

Notă privind Modul focalizare automată

Această funcţie nu poate fi utilizată simultan cu anumite funcţii. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Funcţii care nu pot fi aplicate simultan” (A90).

D

Modul focalizare automată pentru înregistrarea filmelor

Modul focalizare automată pentru înregistrarea filmelor poate fi setat cu Mod focalizare autom. (A125) din meniul film (A122).

Mai multe despre fotografiere

Aparatul foto focalizează continuu până când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. Utilizaţi setarea pentru subiecte în mişcare. În timp ce aparatul foto focalizează, se va auzi un sunet specific. • În cazul funcţiei Urmărire prioritate faţă (A87), modul de focalizare automată este setat la AF permanent în momentul în care aparatul foto începe urmărirea subiectului.

Compens. expunere bliţ Setaţi la A, B, C sau D M d (Meniu fotografiere) M Compens. expunere bliţ

Compensarea bliţului este utilizată pentru a regla puterea bliţului cu ±2,0 EV în paşi de câte 1/3 EV, modificând luminozitatea subiectului principal în raport cu fundalul. –0.3 până la –2.0 Puterea bliţului este redusă de la –0,3 la –2,0 EV, în paşi de câte 1/3 EV pentru a împiedica apariţia zonelor iluminate sau a reflexiilor nedorite. 0.0 (setare implicită) Puterea bliţului nu este reglată. +0.3 până la +2.0 Puterea bliţului este mărită de la +0,3 la +2,0 EV, în paşi de câte 1/3 EV, pentru ca subiectul principal din cadru să apară mai luminos.

Atunci când compensarea bliţului este activată, setarea curentă este afişată în timpul fotografierii (A6). Atunci când este selectat 0.0, pictograma pentru setarea curentă nu este afişată.

89


Opţiuni de fotografiere: Meniul fotografiere (modurile A, B, C, D)

Funcţii care nu pot fi aplicate simultan Anumite setări din modul bliţ, modul macro, autodeclanşator/cronometru zâmbet, cursorul pentru creativitate şi meniul de fotografiere nu pot fi utilizate simultan cu alte funcţii. Funcţie restricţionată Mod bliţ

Mai multe despre fotografiere

90

Setare

Descriere

Continuu (A79)

Atunci când Continuu, BSS, Fotografiere în rafală 16, Continuă mare: 120 fps sau Continuă mare: 60 fps sunt selectate pentru fotografiere, bliţul nu este disponibil.

Bracketing expunere (A82)

Bliţul nu este disponibil.

Autodeclanşator/ Cronometru zâmbet

Mod zonă AF (A83)

Atunci când Urmărire subiect sau Urmărire prioritate faţă sunt selectate pentru fotografiere, Autodeclanşator/ Cronometru zâmbet nu sunt disponibile.

Mod macro

Mod zonă AF (A83)

Atunci când Urmărire subiect sau Urmărire prioritate faţă sunt selectate pentru fotografiere, modul macro nu este disponibil.

Mod imagine

Continuu (A79)

• Când Fotografiere în rafală 16 este selectată pentru fotografiere, modul imaginii este fixat la L (dimensiune imagine: 2560 × 1920 pixeli). • Când se utilizează Continuă mare: 120 fps sau Continuă mare: 60 fps, modul imaginii este fixat la M (dimensiune imagine: 1280 × 960 pixeli).

Balans de alb

Atunci când nuanţa este ajustată utilizând cursorul pentru Nuanţă (folosind creativitate, funcţia Balans de alb din meniul de fotografiere cursorul pentru creativitate) (A69) nu poate fi setată.

Continuu/Bracketing expunere

Continuu (A79)/ Bracketing expunere (A82)

Continuu şi Bracketing expunere nu sunt disponibile simultan. Bracketing expunere este resetat la Dezactivat atunci când Continuu este setat la oricare alt mod decât Unică. Setarea pentru Continuu este resetată la Unică dacă funcţia Bracketing expunere este setată la oricare alt mod decât Dezactivat.

Autodeclanşator (A35)/ Cronometru zâmbet (A36)

Funcţiile Continuu, BSS, Fotografiere în rafală 16, Continuă mare: 120 fps, Continuă mare: 60 fps sau Bracketing expunere şi Autodeclanşator/Cronometru zâmbet nu sunt disponibile simultan.

Sensibilitate ISO

Continuu (A79)

Dacă se fotografiază cu Fotografiere în rafală 16, Continuă mare: 120 fps sau Continuă mare: 60 fps, Sensibilitate ISO este setată automat în funcţie de luminozitate atunci când se utilizează modurile de fotografiere A, B sau C. Pentru modul de fotografiere D, setarea pentru sensibilitate ISO este fixată la 160.

Mod focalizare autom.

Mod zonă AF (A83)

Atunci când Prioritate faţă este selectată pentru fotografiere, Mod focalizare autom. este fixat la AF unic.


Opţiuni de fotografiere: Meniul fotografiere (modurile A, B, C, D) Funcţie restricţionată

Setare

Descriere

Imprimare dată

Continuu (A79)

Atunci când Continuă mare: 120 fps sau Continuă mare: 60 fps sunt selectate pentru fotografiere, data nu poate fi imprimată.

Avertizare clipire

Cronometru zâmbet (A36)/Continuu (A79)/Bracketing expunere (A82)

Funcţia Avertizare clipire nu se activează atunci când se foloseşte Cronometru zâmbet, Continuu este stabilit la altă setare decât Unică sau atunci când este setată funcţia Bracketing expunere.

Zoom digital

Cronometru zâmbet Zoomul digital nu poate fi utilizat atunci când se fotografiază cu Cronometru zâmbet. (A36) Zoomul digital nu poate fi utilizat atunci când se fotografiază cu Urmărire subiect sau Urmărire prioritate faţă.

Continuu (A79)

Zoomul digital nu poate fi utilizat atunci când Fotografiere în rafală 16 este selectată pentru fotografiere.

Viteza de declanşare Intervalul de control al vitezei de declanşare depinde de setarea stabilită pentru Sensibilitate ISO. În plus, intervalul de control este limitat în timpul declanşării continue, ca în tabelul de mai jos. Setare Sensibilitate ISO (A81)

Continuu (A79)

*

Interval de control

Automată*, Interval fix automat*, 1/2000 până la 1 sec. ISO 1600 ISO 160*, 200, 400

1/2000 până la 4 sec.

ISO 800

1/2000 până la 2 sec.

ISO 3200

1/2000 până la 1/2 sec.

Continuu, BSS

1/2000 până la 1/30 sec.

Fotografiere în rafală 16

1/4000 până la 1/30 sec.

Continuă mare: 120 fps

1/4000 până la 1/125 sec.

Continuă mare: 60 fps

1/4000 până la 1/60 sec.

Mai multe despre fotografiere

Mod zonă AF (A83)

În modul D, viteza minimă de declanşare este de opt secunde.

• Când valoarea diafragmei este setată la f/1,8 (diafragmă deschisă), viteza de declanşare poate fi setată până la 1/1600 secunde (cu excepţia setărilor Fotografiere în rafală 16, Continuă mare: 120 fps şi Continuă mare: 60 fps). • În modurile A sau C, atunci când valoarea diafragmei este setată la f/8 şi zoomul este în poziţia de unghi larg maxim sau este deplasat cu un pas spre poziţia telefotografie, viteza de declanşare poate fi setată la până la 1/ 1600 secunde (cu excepţia setărilor Fotografiere în rafală 16, Continuă mare: 120 fps şi Continuă mare: 60 fps).

B

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Note privind funcţia Zoom digital” (A152).

91


Mai multe despre redare

Operaţiuni în modul redare cadru întreg În modul de fotografiere, apăsaţi pe butonul c (redare) pentru a intra în modul de redare şi a reda imaginile fotografiate (A30). Următoarele operaţiuni pot fi efectuate în modul redare cadru întreg.

15/05/2011 15:30 0004.JPG

4 132

Funcţie

Utilizaţi

Alegerea fotografiilor

Mai multe despre redare

Afişarea miniaturilor/ afişarea calendarului

Zoom de redare

f (h)

g (i)

Afişarea informaţiilor despre fotografiere Deplasarea fotografiilor înregistrate cu setarea Panoramă simplă Redarea filmelor

k

Ştergerea fotografiilor

l

Afişarea meniului

d c

Descriere Apăsaţi H, I, J sau K pentru a alege o fotografie pentru afişare. Apăsaţi şi ţineţi apăsat H, I, J sau K pentru a derula rapid fotografiile. Fotografiile pot fi alese şi prin rotirea selectorului multiplu rotativ. Afişaţi imaginile sub formă de 4, 9, 16 sau 72 de miniaturi. Rotiţi controlul zoomului spre f (h) în afişajul cu 72 miniaturi pentru a comuta la afişarea calendarului. Măriţi până la de 10× vizualizarea imaginii afişate în acel moment pe monitor. Apăsaţi pe butonul k pentru a reveni la modul redare cadru întreg. Se afişează histograma şi informaţiile despre fotografiere. Apăsaţi pe butonul k pentru a reveni la redarea cadru întreg. Afişaţi imaginea redusă a fotografiei curente pe întregul ecran şi deplasaţi fotografia în mod automat. Redaţi filmul afişat. Selectaţi o metodă de ştergere şi ştergeţi fotografia (fotografiile). Afişaţi meniul de redare.

Apăsaţi pe butonul c sau pe butonul de declanşare. Puteţi comuta la fotografiere şi prin apăsarea butonului b (e înregistrare film).

Comutarea la modul de fotografiere

A

10

94, 95

96

93

59 126 31 98

30

b (e)

C 92

Schimbarea orientării fotografiilor (poziţionare verticală şi orizontală)

Schimbaţi orientarea după fotografiere, folosind funcţia Rotire imagine (A104) din Meniul redare (A98).


Operaţiuni în modul redare cadru întreg

Afişarea histogramei şi a informaţiilor despre fotografiere Apăsaţi pe butonul k în modul de redare cadru întreg pentru a afişa histograma şi informaţiile despre fotografiere (cu excepţia filmelor şi a fotografiilor înregistrate cu funcţia Panoramă simplă). Apăsaţi din nou pe butonul k pentru a reveni la modul de redare cadru întreg. 15/05/2011 15:30 0004.JPG

100NIKON 0004.JPG P 1/250 F5.6

k

ISO 4 132

4

+1.0 200 4

1 2 3 4 5 6 7 8

9

2

Nume folder

6

Valoare compensare expunere

2

Nume fişier

7

Sensibilitate ISO

3

Moduri fotografiere A, B, C sau D1

8

Număr cadru curent/număr total de cadre

4

Valoare diafragmă

9

Histogramă2

5

Viteză declanşare A se afişează atunci când modul de fotografiere ales este A (automat), y (scenă), j (Peisaj noapte) sau o (Iluminare fundal). Histograma este un grafic care prezintă distribuţia tonurilor în imagine. Axa orizontală corespunde luminozităţii, cu tonurile întunecate spre stânga şi tonurile luminoase spre dreapta. Axa verticală arată numărul de pixeli.

Mai multe despre redare

1

1

93


Vizualizarea mai multor fotografii: redarea miniaturilor Rotiţi controlul zoomului spre f (h) în modul redare cadru întreg (A30, 92) pentru a afişa fotografiile ca imagini în miniatură în modul redare miniaturi.

1 / 132

Următoarele operaţiuni pot fi efectuate în modul redare miniaturi. Pentru

Utilizaţi

Descriere

A

Mai multe despre redare

Alegerea fotografiilor

Rotiţi selectorul multiplu rotativ sau apăsaţi H, I, J ori K.

Mărirea numărului de miniaturi afişate/ Afişarea calendarului

Rotiţi controlul zoomului în direcţia f (h) pentru a mări numărul de miniaturi la 4 ➝ 9 ➝ 16 ➝72 ➝ afişare calendar. În ecranul de afişare a calendarului, fotografiile pot fi selectate în funcţie de dată prin mutarea cursorului (A95). – Rotiţi în direcţia g (i) pentru a reveni la afişarea miniaturilor.

Micşorarea numărului de imagini în miniatură afişate

f (h)

g (i)

10

Rotiţi controlul zoomului în direcţia g (i) pentru a micşora numărul de miniaturi de la 72 ➝ 16 ➝ 9 ➝ 4. Rotiţi din nou spre g (i) în timp ce se afişează 4 miniaturi pentru a reveni la redarea cadru întreg.

Revenirea la modul redare cadru întreg

k

Apăsaţi pe butonul k.

30, 92

Ştergerea fotografiilor

l

Selectaţi o metodă de ştergere şi ştergeţi fotografia (fotografiile).

31

Apăsaţi pe butonul c sau pe butonul de declanşare. Puteţi comuta la fotografiere şi prin apăsarea butonului b (e înregistrare film).

30

c

Comutarea la ecranul de fotografiere

b (e)

94


Vizualizarea mai multor fotografii: redarea miniaturilor

C

Pictogramele de pe ecranul cu miniaturi

Pictograma protejare Pictograma ordine imprimare

Pictogramele prezentate în dreapta se afişează atunci când sunt selectate fotografii cu setările Ordine imprimare (A99) şi Protejare (A102). Filmele sunt afişate sub formă de cadre de film (în afişajul cu 72 de miniaturi, D apare în partea de sus a monitorului atunci când este selectat un film).

1 / 132

Cadre de film

Afişarea calendarului 2011 05 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

3

Următoarele operaţiuni pot fi efectuate în modul de afişare a calendarului. Pentru

Utilizaţi

Rotiţi selectorul multiplu rotativ sau apăsaţi H, I, J ori K.

Selectarea datei Revenirea la modul redare cadru întreg Revenirea la afişarea listei de fotografii

B

Descriere

k g (i)

A

Mai multe despre redare

Rotiţi controlul zoomului spre f (h) în modul redare, atunci când sunt afişate 72 de miniaturi (A94) pentru a comuta la afişarea calendarului. Mutaţi cursorul şi alegeţi fotografiile selectând o dată. Dacă există fotografii efectuate la o anumită dată, aceasta va fi subliniată cu galben.

10

Comutaţi la modul redare cadru întreg pentru a afişa 30, prima fotografie efectuată la data aleasă. 92 Rotiţi controlul zoomului spre g (i).

Note privind afişarea calendarului

• Fotografiile realizate fără dată setată sunt incluse la data „Ianuarie 1, 2011”. • Butoanele d şi l sunt dezactivate în timp ce se afişează calendarul.

95


O privire mai îndeaproape: zoomul de redare Rotiţi controlul zoomului spre g (i) în modul redare cadru întreg (A30) pentru a aplica zoomul la fotografia curentă, mărind şi afişând centrul imaginii. • Ghidajul din dreapta jos arată ce porţiune a fotografiei este mărită. Următoarele operaţiuni pot fi realizate în timp ce fotografiile sunt mărite. Pentru Mărire

Mai multe despre redare

Micşorare

Utilizaţi

3.0

Descriere

A

g (i)

Rotiţi controlul zoomului spre g (i). Valoarea zoomului creşte cu până la aproximativ 10×. Valoarea – zoomului se măreşte şi prin rotirea selectorului de comandă spre dreapta.

f (h)

Rotiţi controlul zoomului spre f (h). Când nivelul de mărire atinge 1×, afişajul revine la modul redare cadru întreg. – Valoarea zoomului scade şi prin rotirea selectorului de comandă spre stânga.

Mutarea zonei de afişare

Apăsaţi H, I, J sau K pe selectorul multiplu rotativ pentru a muta zona de afişare spre alte zone ale imaginii.

10

Revenirea la modul redare cadru întreg

k

Apăsaţi pe butonul k.

30, 92

Ştergerea fotografiilor

l

Selectaţi o metodă de ştergere şi ştergeţi fotografia (fotografiile).

31

Apăsaţi pentru a salva porţiunea vizibilă ca fişier separat.

117

Tăierea fotografiei

d c

Apăsaţi pe butonul c sau pe butonul de declanşare. Puteţi comuta la fotografiere şi prin apăsarea 30 butonului b (e înregistrare film).

Comutarea la ecranul de fotografiere b (e)

96


O privire mai îndeaproape: zoomul de redare

Fotografiile efectuate utilizând Prioritate faţă sau funcţia de detectare a animalelor de casă

Atunci când controlul zoomului este rotit spre g (i) în modul redare cadru întreg pentru fotografiile realizate cu funcţia Prioritate faţă (A85) sau cu funcţia de detectare a animalelor de casă (A56), fotografia este mărită pe centrul feţei detectate 2.0 în timpul fotografierii (cu excepţia fotografiilor efectuate cu setările Continuu (A79), Bracketing expunere (A82) sau Urmărire prioritate faţă (A87)). • Dacă au fost detectate mai multe feţe, fotografia este mărită cu faţa pe care s-a focalizat amplasată în centrul monitorului. Apăsaţi H, I, J sau K pe selectorul multiplu rotativ pentru a afişa alte feţe detectate. • Atunci când controlul zoomului este rotit mai mult spre g (i) sau f (h), factorul de mărire se modifică şi devine un afişaj cu zoom de redare normal. Mai multe despre redare

97


Opţiunile de redare: meniul redare Următoarele opţiuni sunt disponibile în meniul de redare. k

A110

Retuşare rapidă Creaţi cu uşurinţă imagini retuşate, în care contrastul şi saturaţia au fost îmbunătăţite.

I

A111

D-Lighting Îmbunătăţiţi luminozitatea şi contrastul în porţiunile întunecate ale fotografiilor.

e

A112

Estompare piele Finisaţi aspectul pielii subiectului.

p

A114

Efecte filtre Aplicaţi efecte variate utilizând filtrul digital.

a

A99

Ordine imprimare Selectaţi fotografiile de imprimat şi numărul de copii pentru fiecare fotografie.

b

A101

Prezentare diapozitive

Mai multe despre redare

Vizualizaţi fotografiile stocate în memoria internă sau pe cardul de memorie într-o prezentare automată de diapozitive. d

A102

Protejare Protejaţi fotografiile selectate de ştergerea accidentală.

f

A104

Rotire imagine Modificaţi orientarea fotografiei.

g

A116

Imagine mică Creaţi o copie de mici dimensiuni a fotografiei.

E

A105

Notă vocală Adăugaţi o notă vocală la fotografie.

h

A107

Copiere Copiaţi fişierele de pe cardul de memorie în memoria internă şi invers.

Afişarea meniului de redare Apăsaţi pe butonul c pentru a intra în modul redare (A30). Apăsaţi pe butonul d pentru a afişa meniul de redare. 15/05/2011 15:30 0004.JPG

Meniu redare

4 132

98

Retuşare rapidă D-Lighting Estompare piele Efecte filtre Ordine imprimare Prezentare diapozitive Protejare

• Utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a selecta elemente şi a seta funcţii în meniuri (A10). • Pentru a ieşi din meniul de redare, apăsaţi pe butonul d.


Opţiunile de redare: meniul redare

a Ordine imprimare: setarea fotografiilor şi a numărului de copii pentru imprimare Apăsaţi butonul c (Mod redare) M d (Meniu redare) M a Ordine imprimare

Dacă alegeţi una dintre următoarele metode pentru imprimarea fotografiilor înregistrate pe un card de memorie, fotografiile care urmează să fie imprimate şi numărul de copii pot fi setate anticipat pe cardul de memorie. • Imprimare cu o imprimantă compatibilă DPOF (A184), dotată cu fantă pentru card. • Ordonarea imprimărilor prin intermediul unui laborator foto digital dotat cu serviciu DPOF. • Imprimare prin conectarea aparatului foto la o imprimantă compatibilă PictBridge (A184) (A135). (Atunci când cardul de memorie este scos din aparatul foto, setările ordinii de imprimare pot fi aplicate şi fotografiilor înregistrate în memoria internă.)

1

Alegeţi fotografiile (maximum 99) şi numărul de copii (până la nouă copii pentru fiecare fotografie).

Ordine imprimare Selectare imagini Ştergere set imprimare

Mai multe despre redare

2

Rotiţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege Selectare imagini şi apăsaţi pe butonul k.

Selecţie imprimare 1

1

3

• Rotiţi selectorul multiplu rotativ sau apăsaţi J ori K pentru a alege fotografiile, apoi apăsaţi H sau I pentru a seta numărul de copii pentru fiecare fotografie. • Fotografiile selectate pentru imprimare pot fi recunoscute Înapoi după pictograma bifă şi numărul indicând numărul de copii de imprimat. Bifa nu va fi afişată pentru fotografiile la care nu a fost specificat numărul de copii şi acestea nu sunt imprimate. • Rotiţi controlul zoomului spre g (i) pentru a comuta la redarea cadru întreg sau spre f (h) pentru a comuta la afişarea a 12 miniaturi. • Apăsaţi pe butonul k după ce finalizaţi setarea.

99


Opţiunile de redare: meniul redare

3

Decideţi dacă doriţi sau nu să imprimaţi şi data fotografierii sau informaţiile despre fotografie. • Alegeţi Dată şi apăsaţi pe butonul k pentru a imprima data fotografierii pe toate fotografiile din ordinea de imprimare. • Alegeţi Informaţii şi apăsaţi pe butonul k pentru a imprima informaţiile despre fotografiere (viteza de declanşare şi valoarea diafragmei) pe toate fotografiile din ordinea de imprimare. • Alegeţi Efectuat şi apăsaţi pe butonul k pentru a finaliza ordinea de imprimare.

Fotografiile selectate pentru imprimare sunt recunoscute după pictograma w afişată în modul redare.

Ordine imprimare

Efectuat Dată Informaţii

15/05/2011 15:30 0004.JPG

Mai multe despre redare

4 132

B

Note privind imprimarea datei fotografierii şi a informaţiilor despre fotografie

Dacă în meniul Ordine imprimare sunt activate opţiunile Dată şi Informaţii, data fotografierii şi informaţiile despre fotografie sunt imprimate pe fotografii atunci când se utilizează o imprimantă compatibilă DPOF (A184) ce permite imprimarea acestor informaţii. • Informaţiile despre fotografie nu pot fi imprimate atunci când aparatul foto este conectat direct la o imprimantă prin intermediul cablului USB livrat, pentru imprimare DPOF (A140). • Opţiunile Dată şi Informaţii sunt resetate de fiecare dată când este afişat meniul Ordine imprimare. • Data imprimată este data salvată la realizarea fotografiei. Modificarea datei aparatului foto utilizând opţiunea Fus orar şi dată din meniul de configurare după realizarea unei fotografii nu are efect asupra datei imprimate pe fotografie.

15/05/2011

C

Ştergerea tuturor ordinilor de imprimare

La pasul 1 al procedurii de stabilire a ordinii de imprimare (A99), alegeţi Ştergere set imprimare şi apăsaţi pe butonul k pentru a şterge ordinile de imprimare pentru toate fotografiile.

D

100

Imprimare dată

Data şi ora fotografierii pot fi imprimate pe fotografii în momentul fotografierii utilizând opţiunea Imprimare dată (A149) din meniul de configurare. Aceste informaţii pot fi imprimate chiar şi cu imprimante care nu acceptă funcţia de imprimare a datei şi orei. Pe fotografii se imprimă numai data şi ora setate la opţiunea Imprimare dată, chiar dacă funcţia Ordine imprimare este activată cu data selectată în ecranul Ordine imprimare.


Opţiunile de redare: meniul redare

b Prezentare diapozitive Apăsaţi butonul c (Mod redare) M d (Meniu redare) M b Prezentare diapozitive

Vizualizaţi fotografiile stocate în memoria internă sau pe cardul de memorie într-o prezentare automată de diapozitive.

1

Utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege Pornire şi apăsaţi pe butonul k.

Prezentare diapozitive Pauză

• Pentru a schimba intervalul dintre fotografii, alegeţi Interv. între cadre, selectaţi intervalul de timp dorit şi apăsaţi pe Pornire butonul k înainte de a alege Pornire. 3s Interv. între cadre Redare ciclică • Pentru a repeta prezentarea diapozitivelor automat, activaţi Redare ciclică şi apăsaţi pe butonul k înainte de a alege Pornire. Bifa (w) este adăugată la opţiunea Redare ciclică atunci când aceasta este activată. Mai multe despre redare

2

Prezentarea diapozitivelor începe. • Apăsaţi K pe selectorul multiplu rotativ pentru a afişa următoarea fotografie sau J pentru a afişa fotografia anterioară. Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul pentru a avansa sau derula rapid. • Pentru a ieşi parţial din prezentare sau a o întrerupe temporar, apăsaţi pe butonul k.

3

Alegeţi Încheiere sau Repornire. • Atunci când părăsiţi sau întrerupeţi temporar prezentarea de diapozitive, se afişează ecranul din imaginea din dreapta. Alegeţi Încheiere şi apăsaţi pe butonul k pentru a reveni la meniul de redare. Alegeţi Repornire pentru a reda încă o dată prezentarea de diapozitive.

B

Pauză

Repornire Încheiere Interv. între cadre

Note privind prezentările de diapozitive

• Este afişat doar primul cadrul al filmelor (A126) incluse în prezentările de diapozitive. • Fotografiile înregistrate cu funcţia Panoramă simplă nu pot fi redate într-o prezentare de diapozitive. • Prezentările de diapozitive sunt redate pentru maximum 30 de minute, chiar dacă opţiunea Redare ciclică (A153) este selectată.

101


Opţiunile de redare: meniul redare

d Protejare Apăsaţi butonul c (Mod redare) M d (Meniu redare) M d Protejare

Protejaţi fotografiile selectate de ştergerea accidentală. Alegeţi o fotografie din ecranul de selecţie şi setaţi sau anulaţi funcţia de protejare. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Selectarea fotografiilor” (A103). Totuşi, reţineţi că formatarea memoriei interne a aparatului foto sau a cardului de memorie şterge permanent fişierele protejate (A154). Fotografiile protejate pot fi recunoscute după pictograma s afişată în modul redare (A8, 95).

Mai multe despre redare

102


Opţiunile de redare: meniul redare

Selectarea fotografiilor Ecranul de selecţie a fotografiei, aşa cum este ilustrat în dreapta, este afişat în meniurile următoare. Pentru anumite elemente din meniu poate fi selectată o singură fotografie, în timp ce pentru alte elemente pot fi selectate mai multe fotografii.

Protejare

Înapoi

Funcţii pentru care poate fi selectată o singură fotografie • Meniu redare: Rotire imagine (A104) • Meniu configurare: Selectaţi o imagine din Ecran de întâmpinare (A143)

ON/OFF

Funcţii pentru care pot fi selectate mai multe fotografii

Urmaţi procedura descrisă mai jos pentru a selecta fotografii.

1

Rotiţi selectorul multiplu rotativ sau apăsaţi J ori K pentru a alege fotografia dorită.

Protejare

• Rotiţi controlul zoomului spre g (i) pentru a comuta la redarea cadru întreg sau spre f (h) pentru a comuta la afişarea a 12 miniaturi. • Pentru funcţiile la care poate fi selectată o singură fotografie, continuaţi cu pasul 3.

2

Apăsaţi H sau I pentru a selecta sau deselecta fotografia (sau pentru a specifica numărul de copii).

Înapoi

Mai multe despre redare

• Meniu redare: Selectare imagini din Ordine imprimare (A99), Protejare (A102), Imagini selectate din Copiere (A107) • Ştergere imagini selectate din Ştergerea imaginilor care nu mai sunt necesare (A31)

ON/OFF

Protejare

• Atunci când este selectată o fotografie, pe imaginea respectivă este afişată o bifă (y). Repetaţi paşii 1 şi 2 pentru a selecta fotografii suplimentare. Înapoi

3

ON/OFF

Apăsaţi pe butonul k pentru a aplica selecţia fotografiilor. • Dacă se selectează opţiuni precum Imagini selectate, se afişează un dialog de confirmare. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

103


Opţiunile de redare: meniul redare

f Rotire imagine Apăsaţi butonul c (Mod redare) M d (Meniu redare) M f Rotire imagine

Modificaţi orientarea fotografiilor redate pe monitorul aparatului foto după fotografiere. Imaginile statice pot fi rotite cu 90° în sensul acelor de ceasornic sau în sensul invers al acelor de ceasornic. Fotografiile înregistrate cu orientarea „pe înalt” pot fi rotite cu până la 180° în orice direcţie. Selectaţi o fotografie în ecranul de selecţie a fotografiei (A103) pentru a afişa ecranul Rotire imagine. Rotiţi selectorul multiplu rotativ sau apăsaţi J ori K pentru a roti fotografia la 90°. Rotire imagine

Mai multe despre redare

104

Înapoi

Rotire imagine

Rotire

Rotiţi la 90° în sensul invers al acelor de ceasornic

Înapoi

Rotire imagine

Rotire

Înapoi

Rotire

Rotiţi la 90° în sensul acelor de ceasornic

Apăsaţi pe butonul k pentru a seta orientarea afişată şi a salva datele de orientare împreună cu fotografia.


Opţiunile de redare: meniul redare

E Notă vocală Apăsaţi butonul c (Mod redare) M d (Meniu redare) M E Notă vocală

Folosiţi microfonul aparatului foto pentru a înregistra note vocale pentru fotografii.

Înregistrarea notelor vocale

1

Alegeţi fotografia dorită din modul redare cadru întreg (A30) sau redare miniaturi (A94) şi apăsaţi pe butonul d. • Se afişează meniul de redare.

2

• Se afişează ecranul pentru înregistrarea notelor vocale.

3

Meniu redare Rotire imagine Imagine mică Notă vocală Copiere

Mai multe despre redare

Utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege E Notă vocală şi apăsaţi pe butonul k.

Pentru înregistrarea unei note vocale, apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul k. • Înregistrarea se încheie după aproximativ 20 de secunde sau în momentul în care butonul k este eliberat. • Nu atingeţi microfonul în timpul înregistrării. Înapoi

• În timpul înregistrării, o şi p clipesc pe monitor. • În momentul în care înregistrarea se încheie, se afişează ecranul de redare a notei vocale. Urmaţi procedura descrisă la pasul 3 din „Redarea notelor vocale” (A106) pentru a reda nota vocală. • Apăsaţi J pe selectorul multiplu rotativ înainte sau după înregistrarea notei vocale pentru a reveni la meniul de redare. Apăsaţi pe butonul d pentru a ieşi din meniul de redare.

D

20s

17s

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Numele fişierelor şi folderelor” (A168).

105


Opţiunile de redare: meniul redare

Redarea notelor vocale

Fotografiile pentru care au fost înregistrate note vocale sunt indicate prin pictograma p afişată în modul redare cadru întreg.

1

Alegeţi o fotografie cu notă vocală în modul redare cadru întreg (A30) sau redare miniaturi (A94) şi apăsaţi pe butonul d.

15/05/2011 15:30 0004.JPG

• Se afişează meniul de redare. 4 132

2

Utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege E Notă vocală şi apăsaţi pe butonul k. • Se afişează ecranul de redare a notei vocale.

Mai multe despre redare

3

Meniu redare Rotire imagine Imagine mică Notă vocală Copiere

Apăsaţi pe butonul k pentru a reda nota vocală. • Apăsaţi din nou pe butonul k pentru a opri redarea. • Rotiţi controlul zoomului spre g sau f în timpul redării pentru a regla volumul de redare. • Apăsaţi J pe selectorul multiplu rotativ înainte sau după redarea notei vocale pentru a reveni la meniul de redare. Apăsaţi pe butonul d pentru a ieşi din meniul de redare.

6s

Înapoi

Ştergerea notelor vocale

Selectaţi o fotografie cu o notă vocală şi apăsaţi pe butonul l. Rotiţi selectorul multiplu rotativ sau apăsaţi H ori I pentru a alege Imagine curentă, apoi apăsaţi pe butonul k (A31). În momentul în care se afişează dialogul de confirmare, apăsaţi H sau I pe selectorul multiplu rotativ pentru a alege w, apoi apăsaţi pe butonul k. Va fi ştearsă doar nota vocală.

B

106

Ştergeţi 1 imagine?

Da Nu

Note privind notele vocale

• Când o imagine cu notă vocală ataşată este ştearsă, atât imaginea, cât şi nota vocală sunt şterse. • Nu se pot înregistra note vocale pentru o fotografie care are deja ataşată o notă vocală. Nota vocală curentă trebuie să fie ştearsă înainte de înregistrarea unei note vocale noi. • COOLPIX P300 nu poate înregistra o notă vocală pentru o fotografie realizată cu alte mărci sau modele de aparate foto digitale. • Notele vocale nu pot fi ataşate la fotografii înregistrate cu setarea Panoramă simplă.


Opţiunile de redare: meniul redare

h Copiere: copierea din memoria internă pe un card de memorie şi invers Apăsaţi butonul c (Mod redare) M d (Meniu redare) M h Copiere

Copiaţi fotografiile din memoria internă pe un card de memorie şi invers.

1

Utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege o opţiune pentru destinaţia de copiere a imaginilor şi apăsaţi pe butonul k.

Copiere

• q: copiaţi fotografiile din memoria internă pe cardul de memorie. • r: copiaţi fotografiile de pe cardul de memorie în memoria internă.

Alegeţi o opţiune de copiere şi apăsaţi pe butonul k. • Imagini selectate: alegeţi fotografiile pe care doriţi să le copiaţi din ecranul de selecţie a fotografiei (A103). • Toate imaginile: copiaţi toate fotografiile.

B

De pe aparatul foto pe card Imagini selectate Toate imaginile

Mai multe despre redare

2

Note privind copierea fotografiilor

• Fişierele în format JPEG, MOV şi WAV pot fi copiate. Fişierele înregistrate în oricare alt format nu pot fi copiate. • Dacă există note vocale (A105) ataşate fotografiilor selectate pentru copiere, notele vocale sunt copiate împreună cu fotografiile. • Operaţia de copiere nu este garantată în cazul fotografiilor înregistrate cu alte mărci sau modele de aparate foto sau în cazul celor modificate pe un computer. • Atunci când se copiază fotografii configurate cu setări Ordine imprimare (A99), setările pentru ordinea de imprimare nu sunt copiate. Atunci când se copiază fotografii configurate cu setări Protejare (A102), fotografiile copiate sunt de asemenea protejate.

C

Mesajul „Memoria nu conţine nicio imagine.”

Dacă nu există fotografii stocate pe cardul de memorie atunci când este activat modul redare, va fi afişat mesajul Memoria nu conţine nicio imagine.. Apăsaţi pe butonul d pentru a afişa ecranul cu opţiunile de copiere şi copiaţi pe cardul de memorie fotografiile stocate în memoria internă a aparatului foto.

D

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Numele fişierelor şi folderelor” (A168).

107


Editarea fotografiilor

Funcţiile de editare a fotografiilor Fotografiile pot fi editate uşor cu acest aparat foto utilizând funcţiile de mai jos. Fotografiile editate sunt stocate ca fişiere separate (A168). Funcţie de editare

Utilizare

Retuşare rapidă (A110)

Creaţi cu uşurinţă o copie cu contrast îmbunătăţit şi culori mai intense.

D-Lighting (A111)

Creaţi o copie a fotografiei curente cu luminozitatea si contrastul îmbunătăţite, făcând mai luminoase zonele întunecate ale fotografiei.

Estompare piele (A112)

Estompaţi tonul pielii subiectului.

Efecte filtre (A114)

Aplicaţi efecte variate utilizând filtrul digital. Efectele disponibile sunt Filtru stea, Ochi de peste, Efect de miniaturizare şi Pictură.

Imagine mică (A116)

Creaţi copii de dimensiuni mici ale fotografiilor, indicate pentru transmiterea ca ataşamente la e-mail.

Tăiere (A117)

Tăiaţi o porţiune dintr-o imagine. Utilizaţi funcţia de mărire a zoomului asupra unui subiect sau aranjaţi o compoziţie.

Editarea fotografiilor

B

108

Note privind editarea fotografiilor

Fotografiile realizate cu Mod imagine (A74) setat la o 3968×2232 nu pot fi editate. Fotografiile înregistrate cu funcţia Panoramă simplă nu pot fi editate. Atunci când în imagine nu sunt detectate figuri, funcţia Estompare piele nu poate fi aplicată (A112). Funcţiile de editare ale COOLPIX P300 nu sunt disponibile pentru fotografii efectuate cu alte aparate foto digitale decât COOLPIX P300. • Dacă o copie creată utilizând COOLPIX P300 este vizualizată pe un alt aparat foto digital, este posibil ca fotografia să nu poată fi afişată corect sau transferată pe un computer. • Funcţiile de editare nu sunt disponibile atunci când nu există suficient spaţiu liber în memoria internă sau pe cardul de memorie. • • • •


Funcţiile de editare a fotografiilor

C

Restricţii privind editarea fotografiilor

Următoarele restricţii se aplică la editarea fotografiilor create prin editare.

Funcţie de editare utilizată

Funcţie de editare care poate fi adăugată

Retuşare rapidă D-Lighting

Se pot utiliza funcţiile Estompare piele, Efecte filtre, Imagine mică sau tăierea. Retuşare rapidă şi D-Lighting nu pot fi utilizate împreună.

Estompare piele Efecte filtre

Se pot utiliza funcţiile Retuşare rapidă, D-Lighting, Imagine mică sau tăierea.

Imagine mică Tăiere

Nu se pot utiliza funcţii suplimentare de editare.

• Copiile create prin editare nu pot fi editate din nou utilizând aceeaşi funcţie de editare. • Pentru a utiliza o funcţie de editare împreună cu funcţiile Imagine mică şi tăiere, folosiţi mai întâi cealaltă funcţie de editare, apoi folosiţi funcţiile Imagine mică şi tăiere ca ultimă operaţiune de editare efectuată asupra fotografiei respective. • Imaginile fotografiate cu Estompare piele pot fi editate cu funcţia Estompare piele.

D

Fotografii originale şi copii editate Editarea fotografiilor

• Copiile create cu funcţii de editare nu sunt şterse dacă fotografiile originale sunt şterse. Fotografiile originale nu sunt şterse în cazul în care copiile create cu funcţii de editare sunt şterse. • Copiile editate sunt stocate cu aceeaşi dată şi oră a fotografierii ca şi originalul. • Chiar dacă fotografiile marcate pentru Ordine imprimare (A99) sau Protejare (A102) sunt utilizate pentru editare, aceste setări nu se reflectă pe copiile editate.

109


Editarea fotografiilor k Retuşare rapidă: îmbunătăţirea contrastului şi a saturaţiei Creaţi cu uşurinţă fotografii retuşate, în care contrastul şi saturaţia au fost îmbunătăţite. Copiile retuşate sunt stocate ca fişiere separate.

1

Alegeţi fotografia dorită din modul redare cadru întreg (A30) sau redare miniaturi (A94) şi apăsaţi pe butonul d. • Se afişează meniul de redare.

2

Folosiţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege k Retuşare rapidă şi apăsaţi pe butonul k. • Versiunea originală este afişată pe partea stângă şi versiunea editată este afişată pe partea dreaptă.

Editarea fotografiilor

3

Apăsaţi H sau I pentru a alege nivelul setării, apoi apăsaţi pe butonul k.

Meniu redare Retuşare rapidă D-Lighting Estompare piele Efecte filtre Ordine imprimare Prezentare diapozitive Protejare

Retuşare rapidă

• Este creată o copie retuşată. • Pentru a anula operaţiunea, apăsaţi pe butonul d. Normal Valoare

• Copiile retuşate rapid pot fi recunoscute după pictograma s afişată în modul redare.

15/05/2011 15:30 0004.JPG

4 132

D 110

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Numele fişierelor şi folderelor” (A168).


Editarea fotografiilor

I D-Lighting: îmbunătăţirea luminozităţii şi a contrastului Creaţi copii cu luminozitatea şi contrastul îmbunătăţite, făcând mai luminoase zonele întunecate ale fotografiei. Copiile îmbunătăţite sunt stocate ca fişiere separate.

1

Alegeţi fotografia dorită din modul redare cadru întreg (A30) sau redare miniaturi (A94) şi apăsaţi pe butonul d. • Se afişează meniul de redare.

2

Folosiţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege I D-Lighting şi apăsaţi pe butonul k. • Versiunea originală este afişată pe partea stângă şi versiunea editată este afişată pe partea dreaptă.

Alegeţi OK şi apăsaţi pe butonul k.

Retuşare rapidă D-Lighting Estompare piele Efecte filtre Ordine imprimare Prezentare diapozitive Protejare

Editarea fotografiilor

3

Meniu redare

D-Lighting

• Este creată o copie nouă, editată. • Pentru a anula operaţiunea, alegeţi Anulare şi apăsaţi pe butonul k. OK Anulare

• Copiile realizate cu funcţia D-Lighting pot fi recunoscute după pictograma c afişată în modul redare.

15/05/2011 15:30 0004.JPG

4 132

D

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Numele fişierelor şi folderelor” (A168).

111


Editarea fotografiilor

e Estompare piele: finisarea aspectului pielii Funcţia Estompare piele poate fi aplicată feţelor detectate în fotografiile deja realizate pentru a adăuga un efect de finisare a aspectului pielii. Fotografiile editate cu această funcţie sunt stocate ca fişiere separate.

1

Alegeţi fotografia dorită din modul redare cadru întreg (A30) sau redare miniaturi (A94) şi apăsaţi pe butonul d. • Se afişează meniul de redare.

2

Utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege e Estompare piele şi apăsaţi pe butonul k. • Se afişează ecranul care vă permite setarea gradului de finisare a pielii. • Dacă în imagine nu se detectează nicio faţă, se afişează un avertisment şi ecranul revine la meniul de redare.

Editarea fotografiilor

3

Apăsaţi H sau I pentru a alege nivelul setării, apoi apăsaţi pe butonul k. • Se afişează un ecran de confirmare şi apare imaginea, cu zoom aplicat pe figura editată cu funcţia Estompare piele. • Pentru a anula operaţiunea, apăsaţi pe butonul d.

Meniu redare Retuşare rapidă D-Lighting Estompare piele Efecte filtre Ordine imprimare Prezentare diapozitive Protejare

Estompare piele

Normal Valoare

112


Editarea fotografiilor

4

Confirmaţi rezultatele.

Examinare

• Aspectul pielii poate fi finisat la maximum 12 feţe, începând cu feţele cele mai apropiate de centrul cadrului. • Atunci când se editează mai multe feţe cu funcţia Estompare piele, utilizaţi J şi K de pe selectorul multiplu rotativ pentru a comuta la altă faţă afişată. Înapoi Salvare • Pentru a regla gradul de finisare, apăsaţi pe butonul d şi reveniţi la pasul 3. • Pentru a crea o copie editată cu funcţia Estompare piele, apăsaţi pe butonul k. • Copiile create cu funcţia Estompare piele pot fi recunoscute 15/05/2011 15:30 0004.JPG după pictograma E afişată în modul redare.

4 132

Editarea fotografiilor

B

Notă privind funcţia Estompare piele

În funcţie de anumite condiţii, de exemplu direcţia în care este îndreptată faţa subiectului sau luminozitatea feţei, este posibil ca figura să nu fie detectată corect sau să nu se obţină efectul dorit.

D

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Numele fişierelor şi folderelor” (A168).

113


Editarea fotografiilor

p Efecte filtre: filtrul digital Aplicaţi efecte variate utilizând filtrul digital. Sunt disponibile următoarele opţiuni de efecte. Imaginea creată cu efectul filtru este salvată separat de fişierul care conţine fotografia originală. Opţiune

Descriere

Filtru stea

Produce raze de lumină în formă de stea, care radiază din obiectele luminoase, cum ar fi reflexiile soarelui şi luminile oraşului. Opţiune adecvată pentru scenele nocturne.

Ochi de peste

Creează imagini care arată ca şi cum ar fi fost fotografiate cu un obiectiv superangular. Opţiune adecvată pentru fotografiile realizate în modul macro.

Efect de miniaturizare

Creează imagini care arată ca fotografia în primplan a unei diorame. Opţiunea este adecvată pentru fotografiile realizate privind în jos dintr-un loc înalt, cu subiectul principal aproape de centrul ecranului.

Pictură

Creează imagini asemănătoare unor picturi.

1 Editarea fotografiilor

Alegeţi fotografia dorită din modul redare cadru întreg (A30) sau redare miniaturi (A94) şi apăsaţi pe butonul d. • Se afişează meniul de redare.

2

3

Folosiţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege p Efecte filtre şi apăsaţi pe butonul k.

Meniu redare

Alegeţi tipul efectului de filtru şi apăsaţi pe butonul k.

Efecte filtre

• Se afişează un ecran de confirmare.

114

Retuşare rapidă D-Lighting Estompare piele Efecte filtre Ordine imprimare Prezentare diapozitive Protejare

Filtru stea Ochi de peste Efect de miniaturizare Pictură


Editarea fotografiilor

4

Verificaţi efectul, alegeţi Salvare şi apăsaţi pe butonul k. • Este creată o copie nouă, editată. • Pentru a anula operaţiunea, selectaţi Anulare şi apăsaţi pe butonul k. • Copiile create cu funcţia Efecte filtre pot fi recunoscute după pictograma c afişată în modul redare.

Examinare

Salvare Anulare 15/05/2011 15:30 0004.JPG

4 132

Editarea fotografiilor

D

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Numele fişierelor şi folderelor” (A168).

115


Editarea fotografiilor

g Imagine mică: micşorarea dimensiunii imaginii Creaţi o copie de mici dimensiuni a fotografiei. Funcţia este potrivită pentru afişarea imaginii pe pagini web sau transmiterea ca fişier ataşat la e-mail. Dimensiunile disponibile sunt l 640×480, m 320×240 sau n 160×120. Copiile mici sunt stocate ca fişiere separate cu un nivel de compresie de 1:16.

1

Alegeţi fotografia dorită din modul redare cadru întreg (A30) sau redare miniaturi (A94) şi apăsaţi pe butonul d. • Se afişează meniul de redare.

2

Editarea fotografiilor

3

4

Folosiţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege g Imagine mică şi apăsaţi pe butonul k.

Meniu redare

Alegeţi dimensiunea dorită a copiei şi apăsaţi pe butonul k.

Imagine mică

116

640×480 320×240 160×120

Alegeţi Da şi apăsaţi pe butonul k. • Este creată o copie nouă, cu dimensiuni mai mici. • Pentru a anula operaţiunea, alegeţi Nu şi apăsaţi pe butonul k. • Copia este afişată cu un cadru de culoare neagră.

D

Rotire imagine Imagine mică Notă vocală Copiere

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Numele fişierelor şi folderelor” (A168).

Creaţi un fişier de imagine mică?

Da Nu


Editarea fotografiilor

a Tăiere: crearea unei copii prin tăiere Creaţi o copie care să conţină doar porţiunea vizibilă pe monitor atunci când se afişează u împreună cu zoomul de redare (A96) activat. Copiile tăiate sunt stocate ca fişiere separate.

1

Rotiţi controlul zoomului spre g (i) în modul redare cadru întreg (A30) pentru a aplica zoomul la o fotografie. • Pentru a tăia o fotografie afişată cu orientarea „pe înalt” (portret), măriţi imaginea până când dispar barele de culoare neagră afişate pe ambele părţi laterale ale monitorului. Imaginea tăiată este afişată cu orientarea peisaj. Pentru a tăia fotografia cu orientarea curentă „pe înalt”, utilizaţi mai întâi opţiunea Rotire imagine (A104) pentru a roti fotografia astfel încât să fi afişată cu orientarea peisaj. Apoi măriţi imaginea, tăiaţi-o şi rotiţi imaginea tăiată înapoi la orientarea „pe înalt”.

2

Rafinaţi compoziţia copiei.

3

Apăsaţi pe butonul d.

4

Utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege Da şi apăsaţi pe butonul k. • Este creată o copie tăiată. • Pentru a anula operaţiunea, alegeţi Nu şi apăsaţi pe butonul k.

4.0

Editarea fotografiilor

• Rotiţi controlul zoomului spre g (i) sau f (h) pentru a regla factorul de mărire. • Apăsaţi H, I, J sau K pe selectorul multiplu rotativ pentru a deplasa imaginea până când doar porţiunea pe care doriţi să o copiaţi este vizibilă pe monitor.

Salvaţi această imagine aşa cum este afişată?

Da Nu

C

Dimensiunea imaginii

Pe măsură ce zona care urmează să fie salvată este redusă, dimensiunea (pixeli) copiei tăiate va fi de asemenea redusă. Atunci când setarea pentru dimensiune imagine corespunzătoare unei copii decupate este 320×240 sau 160×120, în jurul imaginii apare un cadru de culoare neagră în timpul redării şi pictogramele imagine mică B sau C sunt afişate pe partea stângă a monitorului.

D

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Numele fişierelor şi folderelor” (A168).

117


Înregistrarea şi redarea filmelor

Înregistrarea filmelor Filmele de înaltă definiţie cu sunet pot fi înregistrate. • Lungimea maximă pentru un singur film este de 4 GB sau 29 de minute, chiar dacă pe cardul de memorie există spaţiu liber suficient (A125).

1

Porniţi aparatul foto şi afişaţi ecranul de fotografiere.

Opţiuni film

• Filmele pot fi înregistrate indiferent de modul de fotografiere (A40) ales. • Pictograma opţiuni film arată tipul de film care va fi înregistrat. Setarea implicită este d HD 1080pP (1920×1080) (A123). 1/250

2

F5.6

1342

Apăsaţi pe butonul b (e înregistrare film) pentru a începe înregistrarea filmului.

• Monitorul LCD se stinge pentru un moment, apoi începe înregistrarea filmului. • Focalizarea pentru înregistrarea filmelor Înregistrarea şi redarea filmelor

➝ Consultaţi „Mod focalizare autom.” (A125). ➝ Consultaţi „Înregistrarea unui film cu un subiect asupra căruia focalizarea automată nu acţionează conform aşteptărilor” (A119).

118

7m23s • Atunci când se înregistrează filme în HD sau Full HD, afişajul monitorului se schimbă la formatul de imagine 16:9 (se înregistrează zona indicată în dreapta). • Atunci când opţiunea Cadru film+auto. info este selectată pentru Informaţii fotografie din Setări monitor (A147) din meniul de configurare, cadrul filmului poate fi afişat pe monitor înainte de înregistrarea filmelor. • Atunci când se apasă K de pe selectorul multiplu rotativ în timpul înregistrării filmului, expunerea este blocată. Pentru a o debloca, apăsaţi din nou pe K. • În timpul înregistrării se afişează lungimea aproximativă rămasă a filmului. • Înregistrarea se opreşte automat în momentul în care este înregistrată lungimea maximă a filmului.

3

Apăsaţi pe butonul b (e înregistrare film) pentru a opri înregistrarea.

B

Notă privind salvarea filmelor

După înregistrarea unui film, acesta nu este salvat în totalitate în memoria internă sau pe cardul de memorie decât după ce afişajul monitorului revine la ecranul de fotografiere. Nu deschideţi capacul camerei acumulatorului/ fantei cardului de memorie înainte de salvarea completă a filmelor. Scoaterea cardului de memorie sau a acumulatorului în timpul salvării unui film poate avea ca rezultat pierderea datelor sau deteriorarea aparatului foto ori a cardului de memorie.


Înregistrarea filmelor

B

Note privind înregistrarea filmelor

• Atunci când se înregistrează un film pe un card de memorie, se recomandă utilizarea unui card de memorie SD cu clasa de viteză 6 sau mai mare (A167). Dacă viteza de transfer a cardului este mică, este posibil ca înregistrarea filmului să se încheie neaşteptat. • Atunci când se înregistrează filme, unghiul de câmp (adică zona vizibilă în cadru) este mai îngust decât cel al imaginilor statice. • Utilizarea zoomului digital cauzează deteriorarea calităţii imaginii. Dacă începeţi înregistrarea filmului fără a utiliza zoomul digital şi rotiţi controlul zoomului spre g, zoomul se opreşte la nivelul de zoom optic maxim. Eliberaţi controlul zoomului şi rotiţi-l din nou spre g pentru a declanşa zoomul digital. În momentul în care înregistrarea se încheie, zoomul digital se dezactivează. • În timpul filmării este posibil să se înregistreze sunetul emis la utilizarea controlului zoomului, a zoomului, a focalizării automate, a reducerii vibraţiilor sau a controlului diafragmei în momentul modificării luminozităţii. • Următoarele fenomene pot apărea pe monitor în timpul înregistrării filmelor. Aceste fenomene sunt salvate împreună cu filmele înregistrate. - Trecerile vizibile de la o nuanţă la alta (banding) pot apărea pe imaginile înregistrate sub lumină fluorescentă sau lămpi cu vapori de mercur sau sodiu. - Subiectele care se deplasează rapid dintr-o parte în alta a cadrului, de exemplu un tren sau o maşină în mişcare, pot apărea distorsionate. - Întreaga imagine a filmului poate fi distorsionată atunci când aparatul foto este rotit panoramic. - Sursele de lumină sau alte zone luminoase pot produce imagini reziduale atunci când aparatul foto este mişcat.

B

Înregistrarea unui film cu un subiect asupra căruia focalizarea automată nu acţionează conform aşteptărilor

B

Notă privind temperatura aparatului foto

Aparatul foto se poate încălzi când se înregistrează filme pe o perioadă lungă de timp sau când este utilizat într-o locaţie cu temperatură ridicată. Aceasta nu este o defecţiune.

C

Înregistrarea şi redarea filmelor

Focalizarea automată poate să nu funcţioneze conform aşteptărilor (A29). În acest caz, încercaţi următoarele: 1. Setaţi la modul A (Automat) sau setaţi Mod zonă AF (A83) la Centrală sau Manual în modurile A, B, C sau D. 2. Înainte de înregistrare, setaţi Mod focalizare autom. (A125) din meniul film la A AF unic (setare implicită). 3. Poziţionaţi zona de focalizare pe un alt subiect aflat la aceeaşi distanţă. Apăsaţi pe butonul b (e înregistrare film) pentru a începe înregistrarea filmului şi modificaţi compoziţia.

Funcţiile disponibile la înregistrarea filmelor

• Setările corespunzătoare cursorului pentru creativitate, compensării expunerii sau balansului de alb se aplică şi filmului înregistrat. Ajustarea nuanţei în modul scenă (A41) sau efectele speciale (A56) se aplică şi la filmul înregistrat. În modul macro, filmul poate fi înregistrat la o distanţă mai mică faţă de subiect. Verificaţi setările înainte de a începe să înregistraţi filmul. • Autodeclanşatorul (A35) poate fi utilizat. Dacă autodeclanşatorul este setat şi butonul b (e înregistrare film) este apăsat, aparatul foto începe înregistrarea filmului după zece sau două secunde. • Bliţul nu se declanşează. • Apăsaţi butonul d înainte de a începe înregistrarea filmului pentru a afişa fila D (film) şi selectaţi setările meniului Film (A122). • Setările nu pot fi modificate în timpul înregistrării filmului. Verificaţi setările înainte de înregistrarea filmului.

119


Înregistrarea filmelor

Înregistrarea filmelor cu redare încetinită şi a filmelor cu redare rapidă (film HS) Filmele HS (viteză mare) pot fi înregistrate. Film înregistrate cu opţiunile HS pot fi redate încetinit la 1/4 sau 1/2 din viteza de redare normală sau pot fi redate rapid la o viteză dublă faţă de cea normală.

1

2

Afişaţi meniul film (A122), utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege Opţiuni film şi apăsaţi pe butonul k.

Alegeţi h HS 120 fps (640×480), i HS 60 fps (1280×720) sau j HS 15 fps (1920×1080), apoi apăsaţi pe butonul k. • Apăsaţi pe butonul d după modificarea setărilor şi reveniţi la ecranul de fotografiere.

Înregistrarea şi redarea filmelor

3

Opţiuni film Mod focalizare autom.

Opţiuni film HD 1080p (1920×1080) HD 1080p (1920×1080) HD 720p (1280×720) VGA (640×480) HS 120 fps (640×480) HS 60 fps (1280×720) HS 15 fps (1920×1080)

Opţiuni film HS

• Monitorul LCD se stinge pentru un moment, apoi începe înregistrarea filmului HS. • Aparatul foto focalizează pe centrul cadrului. Zonele de focalizare nu sunt afişate în timpul înregistrării. • La înregistrarea filmelor cu setările i HS 60 fps 1m12s (1280×720) sau j HS 15 fps (1920×1080), afişajul monitorului se schimbă la formatul de imagine 16:9. • În timpul înregistrării se afişează lungimea aproximativă rămasă a filmului. • Înregistrarea se opreşte automat în momentul în care este înregistrată lungimea maximă a filmului.

4

120

Apăsaţi pe butonul b (e înregistrare film) pentru a porni înregistrarea.

Film

Apăsaţi pe butonul b (e înregistrare film) pentru a opri înregistrarea.


Înregistrarea filmelor

B

Note despre filmul HS

• Sunetul nu se înregistrează. • Poziţia zoomului, focalizarea, expunerea şi balansul de alb sunt blocate atunci când butonul b (e înregistrare film) este apăsat pentru pornirea înregistrării.

D

Film HS

Filmele înregistrate sunt redate la aproximativ 30 de cadre pe secundă. Atunci când Opţiuni film (A123) este setată la h HS 120 fps (640×480) sau i HS 60 fps (1280×720), se pot înregistra filme care pot fi redate încetinit. Dacă setarea este j HS 15 fps (1920×1080), se pot înregistra filme care pot fi redate rapid, la o viteză dublă faţă de cea normală. Când se înregistrează cu setarea h HS 120 fps (640×480): Se realizează un film cu o lungime de până la şapte minute şi 15 secunde când se înregistrează pentru captare la viteză mare. Filmele înregistrate la viteză mare pot fi redate încetinit, la o viteză de patru ori mai mică decât viteza normală.

Înregistrare

7 min. 15 sec.

Redare

29 min. Redare încetinită (fără sunet)

Înregistrare Redare

29 min. 14 min. 30 sec.

Înregistrarea şi redarea filmelor

Când se înregistrează cu setarea j HS 15 fps (1920×1080): Se realizează un film cu o lungime de până la 29 de minute când se înregistrează pentru redare la viteză mare. Redarea este de două ori mai rapidă.

Redare rapidă (fără sunet)

121


Înregistrarea filmelor

Utilizarea meniului film Opţiunile prezentate mai jos pot fi setate în meniul film. A123

Opţiuni film Selectaţi opţiunea dorită pentru înregistrarea filmului.

A125

Mod focalizare autom. Alegeţi cum focalizează aparatul foto atunci când se înregistrează filme.

Afişarea meniului film Apăsaţi pe butonul d în modul de fotografiere pentru a afişa meniul, utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a comuta la fila D şi afişaţi meniul film (A11). Film Opţiuni film Mod focalizare autom.

1/250

Înregistrarea şi redarea filmelor

122

F5.6

1342

• Utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a selecta elemente şi a seta funcţii în meniu (A10). • Apăsaţi pe butonul d pentru a ieşi din meniul film.


Înregistrarea filmelor

Opţiuni film Afişaţi ecranul de fotografiere M d M D (meniu Film) (A122) M Opţiuni film

Puteţi alege tipul de film pe care doriţi să-l realizaţi. Aparatul foto poate înregistra filme la viteză normală şi filme HS (la viteză mare) (A120), care pot fi redate încetinit sau rapid. Cu cât rezoluţia şi rata de bit este mai mare, cu atât calitatea imaginii este mai ridicată, dar dimensiunea fişierului creşte.

Filme cu viteză normală Opţiune

Descriere

e HD 1080p (1920×1080)

Filmele cu un format al imaginii de 16:9 sunt înregistrate la înaltă definiţie totală (full HD). Această opţiune este adecvată pentru redare pe un televizor cu ecran lat, compatibil full HD. • Dimensiune imagine: 1920 × 1080 pixeli • Rată de bit film: 12,6 Mbps • Cadenţa cadrelor: 30 de cadre pe secundă

f HD 720p (1280×720)

Filmele cu un format al imaginii de 16:9 sunt înregistrate la înaltă definiţie. Această opţiune este adecvată pentru redare pe un televizor cu ecran lat. • Dimensiune imagine: 1280 × 720 pixeli • Rată de bit film: 8,4 Mbps • Cadenţa cadrelor: 30 de cadre pe secundă

g VGA (640×480)

Sunt înregistrate filme cu un format al imaginii de 4:3. • Dimensiune imagine: 640 × 480 pixeli • Rată de bit film: 2,9 Mbps • Cadenţa cadrelor: 30 de cadre pe secundă

Înregistrarea şi redarea filmelor

d HD 1080pP (1920×1080) (setare implicită)

Filmele cu un format al imaginii de 16:9 sunt înregistrate la înaltă definiţie totală (full HD). Această opţiune este adecvată pentru redare pe un televizor cu ecran lat, compatibil full HD. • Dimensiune imagine: 1920 × 1080 pixeli • Rată de bit film: 18,8 Mbps • Cadenţa cadrelor: 30 de cadre pe secundă

123


Înregistrarea filmelor

Filme HS Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Înregistrarea filmelor cu redare încetinită şi a filmelor cu redare rapidă (film HS)” (A120). Opţiune

Înregistrarea şi redarea filmelor

124

Descriere

h HS 120 fps (640×480)

Sunt înregistrate filme cu redare încetinită, la viteză de 1/4, cu un format al imaginii de 4:3. • Lungimea max. a filmului: 7 min. 15 sec. (durată de redare: 29 min.) • Dimensiune imagine: 640 × 480 pixeli • Rată de bit film: 2,8 Mbps • Cadenţa cadrelor: 120 de cadre pe secundă • Atunci când modul de fotografiere este setat la efecte speciale (A56), efectul Soft nu se aplică la filme. Este aplicată numai ajustarea nuanţei din Sepia nostalgică.

i HS 60 fps (1280×720)

Sunt înregistrate filme cu redare încetinită, la viteză de 1/2, cu un format al imaginii de 16:9. • Lungimea max. a filmului: 14 min. 30 sec. (durată de redare: 29 min.) • Dimensiune imagine: 1280 × 720 pixeli • Rată de bit film: 8,3 Mbps • Cadenţa cadrelor: 60 de cadre pe secundă

j HS 15 fps (1920×1080)

Sunt înregistrate filme cu redare rapidă, la viteză de 2×, cu un format al imaginii de 16:9. • Lungimea max. a filmului: 29 min. (durată de redare: 14 min. 30 sec.) • Dimensiune imagine: 1920 × 1080 pixeli • Rată de bit film: 18,6 Mbps • Cadenţa cadrelor: 15 cadre pe secundă

• Rata de bit a filmului reprezintă volumul de date de film înregistrat pe secundă. De când a fost adoptat un sistem de rată de bit variabilă (VBR), rata de înregistrare a filmului variază automat în funcţie de subiect, astfel încât se înregistrează mai multe date pe secundă în cazul filmelor care conţin subiecte care se mişcă frecvent, ceea ce măreşte dimensiunea fişierului film.


Înregistrarea filmelor

C

Lungimea maximă a filmului Memorie internă (90 MB)

Opţiune

d HD 1080pP (1920×1080) (setare implicită) e HD 1080p (1920×1080) f HD 720p (1280×720)

Card memorie (4 GB)3 37 sec.1

25 min.

57 sec.

40 min.

1 min. 25 sec.

1h

g VGA (640×480)

4 min. 2 sec.

3h

h HS 120 fps (640×480)

1 min. 5 sec.

45 min.

i HS 60 fps (1280×720)

42 sec.2

30 min.

1 min. 17 sec.

50 min.

j HS 15 fps (1920×1080)

Toate cifrele sunt aproximative. Lungimea maximă a filmului variază în funcţie de marca respectivului card de memorie şi de rata de bit a filmului înregistrat. 1 Lungimea maximă pentru un singur film este de 25 de secunde. 2 Lungimea maximă pentru un singur film este de 30 de secunde. 3 Lungimea maximă pentru un singur film este de 4 GB sau 29 de minute, chiar dacă pe cardul de memorie există spaţiu liber suficient. Lungimea maximă pentru un singur film este afişată în timpul înregistrării.

D

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Numele fişierelor şi folderelor” (A168).

Afişaţi ecranul de fotografiere M d M D (meniu Film) (A122) M Mod focalizare autom.

Alegeţi cum focalizează aparatul foto atunci când se înregistrează filme. • Zonele de focalizare nu sunt afişate în timpul înregistrării. Opţiune

Descriere

A AF unic (setare implicită)

Focalizarea este blocată când se apasă butonul b (e înregistrare film) pentru pornirea înregistrării. Aparatul foto focalizează pe aceeaşi zonă de focalizare ca la fotografierea imaginilor statice. Selectaţi această opţiune atunci când distanţa dintre aparatul foto şi subiect rămâne aproximativ aceeaşi.

B AF permanent

Aparatul foto focalizează continuu la înregistrarea filmelor la viteză normală. Aparatul foto focalizează pe centrul cadrului. Opţiunea este adecvată pentru înregistrare atunci când distanţa dintre aparatul foto şi subiect se schimbă. Este posibil ca sunetul produs de aparatul foto care focalizează să fie înregistrat. Dacă sunetul este perceptibil, se recomandă setarea la AF unic. • În modul de înregistrare a filmelor HS (A120), focalizarea este blocată pe centrul cadrului (focalizarea automată nu funcţionează în timpul înregistrării).

Înregistrarea şi redarea filmelor

Mod focalizare autom.

125


Redarea filmului În modul redare cadru întreg (A30), filmele pot fi recunoscute după pictograma opţiuni film (A123). Pentru a reda un film, apăsaţi pe butonul k.

15/05/2011 15:30 0004.MOV

10m16s

Utilizaţi controlul zoomului g sau f în timpul redării pentru a regla volumul. Rotiţi selectorul multiplu rotativ pentru a avansa sau derula filmul. Comenzile de redare apar în partea de sus a monitorului. Apăsaţi J sau K pe selectorul multiplu rotativ pentru a alege o comandă de redare, apoi apăsaţi pe butonul k pentru a efectua operaţiunea selectată. Sunt disponibile următoarele operaţiuni. Pentru

Utilizaţi

Pauză

7m42s

În timpul redării

Descriere

Derulare

A

Derulaţi filmul în timp ce butonul k este apăsat.

Avansare

B

Avansaţi filmul în timp ce butonul k este apăsat.

Înregistrarea şi redarea filmelor

Întrerupere temporară (pauză)

E

Următoarele operaţiuni pot fi efectuate cu ajutorul comenzilor de redare din partea de sus a monitorului, în timp ce redarea este întreruptă. Derulaţi filmul cadru cu cadru. Ţineţi apăsat butonul k pentru a C derula continuu.* Avansaţi filmul cadru cu cadru. Ţineţi apăsat butonul k pentru a D avansa continuu.* F

Încheiere

G

Indicator de volum

Reluaţi redarea.

Reveniţi la modul redare cadru întreg.

* Filmul poate fi avansat sau derulat cadru cu cadru şi prin rotirea selectorului multiplu rotativ.

Ştergerea filmelor care nu mai sunt necesare Apăsaţi pe butonul l atunci când un film este selectat în modul redare cadru întreg (A30) sau în modul redare miniaturi (A94) pentru a afişa dialogul de confirmare pentru ştergere. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Ştergerea imaginilor care nu mai sunt necesare” (A31).

B 126

Notă privind redarea filmului

Filmele realizate cu alte aparate foto decât COOLPIX P300 nu pot fi redate.

Ştergeţi 1 imagine?

Da Nu


Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Conectarea la TV Conectaţi aparatul foto la televizor pentru a reda fotografiile pe televizor. Dacă televizorul dvs. este echipat cu un conector HDMI, îl puteţi conecta la aparatul foto prin intermediul unui cablu HDMI disponibil în comerţ, pentru a vă bucura de filmele înregistrate la calitate de înaltă definiţie.

Opriţi aparatul foto.

2

Conectaţi aparatul foto la TV. La conectarea cu cablul audio/video furnizat • Conectaţi fişa galbenă la jack-ul intrare video de pe televizor şi fişele de culoare roşie şi albă la jackurile intrare audio. Galben Alb Roşu

L

R

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

1

La conectarea cu un cablu HDMI disponibil în comerţ • Conectaţi fişa la jack-ul HDMI de pe televizor.

În jack-ul HDMI Conector HDMI mini (tip C)

127


Conectarea la TV

3

Reglaţi televizorul pe canalul video. • Pentru detalii, consultaţi documentaţia furnizată împreună cu televizorul.

4

Ţineţi apăsat butonul c pentru a porni aparatul foto.

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

• Aparatul foto intră în modul de redare, iar fotografiile înregistrate sunt afişate pe televizor. • Cât timp aparatul foto este conectat la televizor, monitorul rămâne oprit.

B

Note privind conectarea unui cablu HDMI

• Cablul HDMI nu este furnizat împreună cu aparatul foto. Utilizaţi un cablu HDMI disponibil în comerţ pentru a conecta aparatul foto la un televizor. Terminalul de ieşire al acestui aparat foto este un conector HDMI mini (tip C). Atunci când achiziţionaţi un cablu HDMI, asiguraţi-vă că dispozitivul terminal al cablului este un conector HDMI mini. • Pentru a vă bucura pe deplin de redarea la calitate de înaltă definiţie atunci când aparatul foto este conectat la un televizor cu conector HDMI, recomandăm fotografierea imaginilor statice cu Mod imagine (A74) setată la M 2048×1536 sau la o valoare mai mare şi înregistrarea filmelor cu Opţiuni film (A123) setată la f HD 720p (1280×720) sau la o valoare mai mare.

B

Note privind conectarea cablului audio/video

• Atunci când conectaţi cablului, conectorul trebuie să fie orientat corect. Nu introduceţi conectorul în aparatul foto cu forţa. Nu trageţi conectorul într-o parte atunci când deconectaţi cablul de la aparatul foto. • Nu conectaţi simultan cabluri la conectorul HDMI mini al aparatului foto şi la conectorul USB/audio video.

B

Dacă pe ecranul televizorului nu apare nimic

Asiguraţi-vă că opţiunile Setări TV (A155) din meniul de configurare (A141) sunt adecvate pentru televizorul dvs.

C

128

Utilizarea telecomenzii televizorului (Control dispozitiv HDMI)

Telecomanda unui televizor compatibil cu standardul HDMI-CEC poate fi utilizată pentru acţionarea aparatului foto în timpul redării. Telecomanda poate fi utilizată, în locul selectorului multiplu rotativ sau al controlului zoomului, pentru selectarea fotografiilor, redarea/întreruperea temporară a filmelor sau a fotografiilor realizate cu funcţia Panoramă simplă şi pentru comutarea între redarea în cadru întreg şi afişajul cu 4 miniaturi. • În meniul de configurare, setaţi Control dispozitiv HDMI (A155) din Setări TV la Activat (setare implicită) şi conectaţi aparatul foto la televizor prin intermediul unui cablu HDMI. • Îndreptaţi telecomanda către televizor pentru a efectua operaţiunile dorite. • Consultaţi manualul de utilizare a televizorului sau alte documente asociate pentru a vă asigura că televizorul acceptă standardul HDMI-CEC.


Conectarea la computer Utilizaţi cablul USB furnizat pentru a conecta aparatul foto la un computer şi copiaţi (transferaţi) imaginile pe un computer.

Înainte de a conecta aparatul foto Instalarea programelor software

Sisteme compatibile de operare Windows Windows 7 Home Basic/Home Premium/Professional/Enterprise/Ultimate, Windows Vista Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate (Service Pack 2) sau Windows XP Home Edition/Professional (Service Pack 3) Macintosh Mac OS X (versiunea 10.4.11, 10.5.8, 10.6.5)

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Utilizaţi discul CD ViewNX 2 inclus şi instalaţi următoarele programe software pe computer. Pentru mai multe informaţii despre instalarea programului software, consultaţi Ghid de start rapid. • ViewNX 2: utilizaţi funcţia de transfer a imaginilor „Nikon Transfer 2” pentru a salva imaginile capturate cu aparatul foto pe computer. Imaginile salvate pot fi vizualizate şi tipărite. De asemenea, pot fi folosite funcţiile de editare a imaginilor sau filmelor. • Panorama Maker 5: acest program software poate uni o serie de imagini pentru a crea o imagine panoramică.

Pentru informaţii referitoare la cerinţele pentru redarea filmelor în format înaltă definiţie, consultaţi „Cerinţele sistemului” din informaţiile ajutătoare ale ViewNX 2 (A133). Consultaţi situl Nikon pentru cele mai noi informaţii despre compatibilitatea cu sistemele de operare.

B

Note privind conectarea computerului

Deconectaţi de la computer alte dispozitive USB, cum ar fi încărcătoarele USB comerciale. Conectarea simultană la computer a aparatului foto şi altor dispozitive USB poate duce la funcţionarea defectuoasă sau la o supraalimentare a aparatului foto, rezultând deteriorarea aparatului foto sau a cardului de memorie. Consultaţi documentaţia furnizată cu alte dispozitive USB pentru informaţii suplimentare.

129


Conectarea la computer

B

Note privind sursa de alimentare

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

• La conectarea aparatului foto la calculator, utilizaţi un acumulator suficient de încărcat pentru a preveni oprirea neaşteptată a aparatului foto. • Când aparatul foto este conectat la un computer prin cablul USB furnizat, iar setarea Automată (setare implicită) este selectată pentru opţiunea Încărcare de la computer în meniul de setare, acumulatorul introdus în aparatul foto se va încărca automat utilizând curentul furnizat de computer (A134, 156). • Dacă folosiţi adaptorul de c.a. EH-62F (A166) (comercializat separat), COOLPIX P300 poate fi alimentat de la o priză de curent. Nu utilizaţi nicio altă marcă sau niciun alt model de adaptor de c.a. deoarece acestea pot duce la supraîncălzirea sau defectarea aparatului foto.

Transferul imaginilor de pe aparatul foto pe un calculator

1 2 3

Porniţi computerul pe care a fost instalat ViewNX 2. Verificaţi dacă aparatul foto este închis. Conectaţi aparatul foto la computer utilizând cablul USB inclus. Verificaţi dacă aţi orientat corect conectorii. Nu încercaţi să introduceţi conectorii înclinaţi şi nu utilizaţi forţa la conectarea sau deconectarea cablului USB.

Aparatul foto va porni automat, iar indicatorul luminos de aparat pornit se va aprinde. Monitorul aparatului foto va rămâne închis.

B 130

Conectarea cablului USB

Este posibil să nu fie recunoscută conexiunea atunci când aparatul foto este conectat la computer prin intermediul unui hub USB.


Conectarea la computer

4

Porniţi programul ViewNX 2 utilizat pentru transferul imaginilor din Nikon Transfer 2 instalat pe calculator.

• Dacă nivelul de încărcare al acumulatorului introdus în aparatul foto este scăzut, computerul poate să nu recunoască aparatul foto. Dacă aparatul foto nu este recunoscut, imaginile nu vor fi transferate. Dacă acumulatorul începe să se încarce automat de la calculator, aşteptaţi până când acumulatorul este încărcat suficient, iar apoi puteţi începe transferul. • Dacă pe cardul de memorie este salvat un număr mare de imagini, deschiderea programului Nikon Transfer 2 poate dura mai mult.

5

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

• Windows 7 Dacă este afişat ecranul Devices and Printers (Dispozitive şi imprimante) K P300, faceţi clic pe Change program (Schimbare program) din Import pictures and videos (Importul fotografiilor şi filmelor). Selectaţi Import File using Nikon Transfer 2 (Import fişier folosind Nikon Transfer 2) din caseta de dialog Change program (Schimbare program) şi faceţi clic pe OK. Faceţi dublu clic pe Import File (Import fişier) din ecranul Devices and Printers (Dispozitive şi imprimante) K P300. • Windows Vista Dacă este afişată caseta de dialog AutoPlay (Redare automată), faceţi clic pe Import File using Nikon Transfer 2 (Import fişier folosind Nikon Transfer 2). • Windows XP Dacă este afişată caseta de selectare a unei acţiuni, selectaţi Nikon Transfer 2 Import File (Fişier import Nikon Transfer 2) şi faceţi clic pe OK. • Mac OS X Nikon Transfer 2 se va deschide automat la conectarea aparatului foto la calculator dacă opţiunea Yes (Da) a fost selectată în caseta de dialog Auto-Launch setting (Configurare lansare automată) la instalarea programului ViewNX 2. • Consultaţi „Deschiderea manuală a programului Nikon Transfer 2” (A 133) pentru mai multe informaţii.

Confirmaţi dacă dispozitivul sursă este afişat în panoul cu opţiuni de transfer Source (Sursă) şi faceţi clic pe Start Transfer (Start transfer).

Dispozitiv Source (Sursă)

Buton Start Transfer (Start transfer) Pe calculator vor fi transferate toate imaginile care nu au fost transferate (setare implicită a ViewNX 2).

131


Conectarea la computer Când transferul s-a terminat, ecranul ViewNX 2 va fi afişat (ViewNX 2 setare implicită) şi imaginile transferate vor fi afişate.

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Pentru informaţii suplimentare despre ViewNX 2, consultaţi informaţiile ajutătoare din ViewNX 2 (A133).

Deconectarea aparatului foto În timpul transferului nu opriţi şi nu deconectaţi aparatul foto de la calculator. Când transferul s-a terminat, opriţi aparatul foto şi deconectaţi cablul USB. Aparatul foto se va opri automat dacă nu există comunicare cu computerul timp de 30 de minute în timp ce aparatul foto este conectat prin cablu USB.

B 132

Încărcarea acumulatorului

Indicatorul luminos de încărcare are culoarea verde şi luminează intermitent rar în timpul încărcării acumulatorului introdus în aparatul foto (A134).


Conectarea la computer

C

Transferul imaginilor folosind fanta pentru carduri a calculatorului sau un cititor de carduri disponibil în comerţ

D

Deschiderea manuală a programului ViewNX 2

Windows Selectaţi meniul Start > All Programs (Toate programele) > ViewNX 2 > ViewNX 2. De asemenea, cu un clic dublu pe pictograma comenzii rapide ViewNX 2 de pe desktop va porni şi programul ViewNX 2. Mac OS X Deschideţi directorul Applications (Aplicaţii), deschideţi în următoarea ordine directoarele Nikon Software > ViewNX 2 şi faceţi dublu clic pe pictograma ViewNX 2. De asemenea, cu un clic pe pictograma ViewNX 2 de pe Dock va porni şi programul ViewNX 2.

D

Deschiderea manuală a programului Nikon Transfer 2

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Dacă în fanta pentru cardul de memorie sau într-un cititor de carduri disponibil în comerţ este introdus un card de memorie, imaginile vor putea fi transferate folosind „Nikon Transfer 2”, programul de transfer al imaginilor integrat în ViewNX 2. • Cardul de memorie utilizat trebuie să fie compatibil cu cititorul de carduri sau cu orice alt dispozitiv de citire a cardurilor. • Pentru a transfera imaginile, introduceţi cardul de memorie în cititorul de carduri sau în fanta pentru carduri şi urmaţi indicaţiile de la pasul 4 (A131). • Pentru a transfera pe un calculator imaginile salvate în memoria internă a aparatului foto, acestea trebuie să fie mai întâi copiate pe cardul de memorie utilizând aparatul foto (A107).

Pentru a deschide ViewNX 2, deschideţi mai întâi Nikon Transfer 2, şi apoi faceţi clic pe pictograma Transfer (Transfer) aflată la partea de sus a ecranului sau selectaţi Launch Transfer (Lansare transfer) din meniul File (Fişier).

D

Informaţii suplimentare pentru utilizarea ViewNX 2 şi Nikon Transfer 2

Pentru informaţii suplimentare referitoare la ViewNX 2 sau Nikon Transfer 2, porniţi ViewNX 2 sau Nikon Transfer 2 şi selectaţi ViewNX 2 Help (Ajutor ViewNX 2) din meniul Help (Ajutor).

D

Crearea imaginilor panoramice folosind Panorama Maker 5

• Utilizaţi o serie de imagini fotografiate cu Asistenţă panoramă în modul scenă Panoramă (A60) pentru a crea o singură fotografie panoramică cu Panorama Maker 5. • Puteţi instala programul Panorama Maker 5 pe computer utilizând pachetul software furnizat pe discul CD ViewNX 2. • După finalizarea instalării, urmaţi indicaţiile de mai jos pentru a porni programul Panorama Maker 5. Windows Selectaţi meniul Start > All Programs (Toate programele) > ArcSoft Panorama Maker 5 > Panorama Maker 5. Mac OS X Deschideţi Applications (Aplicaţii) şi faceţi dublu clic pe pictograma Panorama Maker 5. • Pentru mai multe informaţii despre utilizarea programului Panorama Maker 5, consultaţi instrucţiunile afişate pe ecran şi informaţiile de ajutor conţinute în programul Panorama Maker 5.

D

Numele fişierelor imagine şi numele dosarelor

Consultaţi „Numele fişierelor şi folderelor” (A 168) pentru mai multe informaţii.

133


Conectarea la computer

Încărcarea în timpul conectării la computer

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Dacă pentru opţiunea Încărcare de la computer (A156) din meniul aparatului foto aţi selectat Automată (setare implicită) şi dacă aparatul este conectat la calculator folosind cablul USB furnizat, acumulatorul din aparatul foto poate fi încărcat automat în funcţie de capacitatea de alimentare a calculatorului. Consultaţi „Înainte de a conecta aparatul foto” (A 129) şi „Transferul imaginilor de pe aparatul foto pe un calculator” (A 130) pentru informaţii suplimentare privind conectarea aparatului foto la computer.

Indicator luminos încărcare În tabelul următor este prezentată starea indicatorului luminos de încărcare atunci când aparatul foto este conectat la computer. Indicator luminos încărcare Luminează rar intermitent (verde)

Descriere Acumulatorul se încarcă.

Stins

Acumulatorul nu se încarcă. Dacă indicatorul luminos de încărcare nu mai luminează intermitent rar (verde) şi se stinge în timp ce indicatorul luminos de aparat pornit este aprins, încărcarea s-a terminat.

Pâlpâie (verde)

• Temperatura ambientală nu este adecvată pentru încărcare. Încărcaţi acumulatorul în interior, la o temperatură ambiantă cuprinsă între 5°C - 35°C. • Cablul USB nu este conectat corect sau acumulatorul este defect. Reconectaţi corect cablul USB sau înlocuiţi acumulatorul. • Computerul se află în modul stare de veghe şi nu alimentează. Reporniţi computerul. • Acumulatorul nu se poate încărca dacă setările sau specificaţiile computerului nu acceptă alimentarea aparatului foto.

B

Note privind încărcarea prin conectare la computer

• Acumulatorul nu se poate încărca şi nici nu se pot transfera date atunci când aparatul foto este conectat la computer înainte ca aparatul foto să afişeze limba şi înainte de a defini data şi ora în aparatul foto (A20). Dacă bateria ceasului intern al aparatului foto (A145) s-a consumat, data şi ora trebuie trebuie setate din nou înainte de încărcarea acumulatorului sau de transferul fotografiilor prin conectarea la computer. În acest caz, utilizaţi adaptorul CA de încărcare EH-69P (A16) pentru a încărca acumulatorul şi apoi setaţi data şi ora aparatului foto. • Dacă aparatul foto este oprit, se va opri şi încărcarea. • În cazul în care computerul intră în modul stare de veghe, încărcarea se va opri şi aparatul foto se poate închide. • Când deconectaţi aparatul foto de la computer, opriţi aparatul foto şi apoi deconectaţi cablul USB. • Încărcarea acumulatorului prin conectarea la computer poate dura mai mult decât încărcarea folosind un adaptor CA de încărcare EH-69P. Timpul de încărcare creşte atunci când fotografiile se transferă în timpul încărcării acumulatorului. • Când aparatul foto este conectat la computer se poate porni o aplicaţie instalată pe computer, cum ar fi Nikon Transfer 2. Dacă aparatul foto s-a conectat la computer numai pentru încărcarea acumulatorului, închideţi aplicaţia. • Aparatul foto se va opri automat dacă nu există comunicare cu computerul timp de 30 de minute după terminarea încărcării acumulatorului. • În funcţie de specificaţiile, setările, modul de alimentare şi de alocare ale computerului, poate fi imposibilă încărcarea prin conectarea la computer a acumulatorului introdus în aparatul foto.

134


Conectarea la o imprimantă Utilizatorii imprimantelor compatibile PictBridge (A184) pot conecta aparatul foto direct la imprimantă şi pot imprima fotografii fără a utiliza un computer. Urmaţi procedurile de mai jos pentru a imprima fotografii. Fotografiaţi

Conectaţi aparatul foto la imprimantă (A136)

Imprimaţi fotografiile una câte una (A137)

Imprimaţi simultan mai multe fotografii (A138)

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Alegeţi fotografiile pentru imprimare cu ajutorul opţiunilor pentru ordinea de imprimare (Ordine imprimare: A99)

După ce imprimarea se încheie, opriţi aparatul foto şi deconectaţi cablul USB

B

Note privind sursa de alimentare

• Atunci când conectaţi aparatul foto la o imprimantă, folosiţi un acumulator complet încărcat pentru a împiedica oprirea neaşteptată a aparatului. • Dacă se utilizează adaptorul CA EH-62F (disponibil separat) (A166), aparatul foto COOLPIX P300 poate fi alimentat de la o priză electrică. Nu folosiţi altă marcă sau model de adaptor CA, întrucât acestea pot produce supraîncălzirea sau funcţionarea defectuoasă a aparatului foto.

D

Imprimarea fotografiilor

În plus faţă de imprimarea fotografiilor transferate pe un computer şi imprimarea printr-o conexiune directă între aparatul foto şi imprimantă, pentru imprimarea fotografiilor înregistrate pe cardul de memorie sunt disponibile şi următoarele opţiuni: • Introduceţi cardul de memorie în fanta pentru card a unei imprimante compatibile DPOF. • Duceţi cardul de memorie la un laborator foto digital. Pentru imprimarea utilizând aceste metode, puteţi specifica fotografiile şi numărul de exemplare imprimate dorite utilizând opţiunea Ordine imprimare (A99) din meniul de redare.

135


Conectarea la o imprimantă

Conectarea aparatului foto la imprimantă

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

1

Opriţi aparatul foto.

2

Porniţi imprimanta. • Verificaţi setările imprimantei.

3

Conectaţi aparatul foto la imprimantă utilizând cablul USB livrat. • Verificaţi orientarea corectă a conectorilor. Nu încercaţi să introduceţi conectorii oblic şi nu utilizaţi forţa atunci când conectaţi sau deconectaţi cablul USB.

4

Aparatul foto porneşte automat. • Atunci când conectarea este realizată corect, ecranul de pornire PictBridge (1) se afişează pe monitorul aparatului foto. Apoi se afişează ecranul Selecţie imprimare (2).

1

2

Selecţie imprimare

15/05 2011 NO. 32 32

B 136

Dacă ecranul de pornire PictBridge nu se afişează

Opriţi aparatul foto şi deconectaţi cablul USB. Setaţi opţiunea Încărcare de la computer (A156) din meniul de configurare al aparatului foto la Dezactivată, apoi reconectaţi cablul.


Conectarea la o imprimantă

Imprimarea fotografiilor una câte una După conectarea corectă a aparatului foto la imprimantă (A136), imprimaţi fotografiile urmând procedura de mai jos.

1

Utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege fotografia pe care doriţi să o imprimaţi şi apăsaţi pe butonul k.

Selecţie imprimare

15/05 2011

2

Alegeţi Copii şi apăsaţi pe butonul k.

NO. 32 32

PictBridge 001 imprimări

Pornire imprimare Copii Format hârtie

3

Alegeţi numărul de copii (până la nouă) şi apăsaţi pe butonul k.

Copii

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

• Rotiţi controlul zoomului spre f (h) pentru a afişa 12 miniaturi sau spre g (i) pentru a comuta înapoi la redarea cadru întreg.

4

4

Alegeţi Format hârtie şi apăsaţi pe butonul k.

PictBridge 004 imprimări

Pornire imprimare Copii Format hârtie

5

Alegeţi formatul dorit de hârtie şi apăsaţi pe butonul k. • Pentru a specifica formatul de hârtie utilizând setările imprimantei, alegeţi Implicit în meniul Format hârtie.

Format hârtie Implicit 3,5×5 in 5×7 in 100×150 mm 4×6 in 8×10 in Letter

137


Conectarea la o imprimantă

6

Alegeţi Pornire imprimare şi apăsaţi pe butonul k.

PictBridge 004 imprimări

Pornire imprimare Copii Format hârtie

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

7

Imprimarea porneşte. • După ce imprimarea se încheie, afişajul monitorului revine la ecranul indicat la pasul 1. • Pentru a anula operaţiunea înainte de imprimarea tuturor copiilor, apăsaţi pe butonul k.

Imprimare 002 / 004

Anulare

Imprimarea curentă/numărul total de imprimări

Imprimarea simultană a mai multor fotografii După conectarea corectă a aparatului foto la imprimantă (A136), imprimaţi fotografiile urmând procedura de mai jos.

1

Când se afişează ecranul Selecţie imprimare, apăsaţi pe butonul d. • Se afişează Meniu imprimare.

2

Folosiţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege Format hârtie şi apăsaţi pe butonul k. • Pentru a ieşi din Meniul imprimare, apăsaţi pe butonul d.

3

Alegeţi formatul dorit de hârtie şi apăsaţi pe butonul k. • Pentru a specifica formatul de hârtie utilizând setările imprimantei, alegeţi Implicit în meniul Format hârtie.

138

Meniu imprimare Selecţie imprimare Imprimare toate imaginile Imprimare DPOF Format hârtie

Format hârtie Implicit 3,5×5 in 5×7 in 100×150 mm 4×6 in 8×10 in Letter


Conectarea la o imprimantă

4

Alegeţi Selecţie imprimare, Imprimare toate imaginile sau Imprimare DPOF şi apăsaţi pe butonul k.

Meniu imprimare Selecţie imprimare Imprimare toate imaginile Imprimare DPOF Format hârtie

Alegeţi fotografiile (maximum 99) şi numărul de copii 10 Selecţie imprimare (până la nouă copii pentru fiecare fotografie). • Rotiţi selectorul multiplu rotativ sau apăsaţi J ori K 1 1 2 3 pentru a alege fotografiile, apoi apăsaţi H sau I pentru a seta numărul de copii pentru fiecare fotografie. • Fotografiile selectate pentru imprimare pot fi Înapoi recunoscute după pictograma bifă şi cifra care indică numărul de copii de imprimat. Bifa nu va fi afişată pentru fotografiile la care nu a fost specificat numărul de copii şi acestea nu sunt imprimate. • Rotiţi controlul zoomului spre g (i) pentru a comuta la redarea cadru întreg sau spre f (h) pentru a comuta la afişarea a 12 miniaturi. • Apăsaţi pe butonul k după ce finalizaţi setarea. • Atunci când se afişează meniul prezentat în imaginea din dreapta, alegeţi Pornire imprimare şi apăsaţi pe butonul k pentru a începe imprimarea. • Alegeţi Anulare şi apăsaţi pe butonul k pentru a reveni la Meniul imprimare.

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Selecţie imprimare

Selecţie imprimare 010 imprimări

Pornire imprimare Anulare

Imprimare toate imaginile Toate fotografiile stocate în memoria internă sau pe cardul de memorie sunt imprimate una câte una. • Atunci când se afişează meniul prezentat în imaginea din dreapta, alegeţi Pornire imprimare şi apăsaţi pe butonul k pentru a începe imprimarea. • Alegeţi Anulare şi apăsaţi pe butonul k pentru a reveni la Meniul imprimare.

Imprimare toate imaginile 018 imprimări

Pornire imprimare Anulare

139


Conectarea la o imprimantă Imprimare DPOF

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Fotografiile pentru care a fost creată o ordine de imprimare la opţiunea Ordine imprimare (A99) pot fi imprimate. • Atunci când se afişează meniul prezentat în imaginea din dreapta, alegeţi Pornire imprimare şi apăsaţi pe butonul k pentru a începe imprimarea. • Alegeţi Anulare şi apăsaţi pe butonul k pentru a reveni la Meniul imprimare. • Pentru a vizualiza ordinea curentă de imprimare, alegeţi Vizualizare imag. şi apăsaţi pe butonul k. Pentru a imprima fotografiile, apăsaţi din nou pe butonul k.

Imprimare DPOF 010 imprimări

Pornire imprimare Vizualizare imag. Anulare

Vizualizare imag.

10

Înapoi

5

Imprimarea porneşte. • După ce imprimarea se încheie, afişajul monitorului revine la ecranul indicat la pasul 2. • Pentru a anula operaţiunea înainte de imprimarea tuturor copiilor, apăsaţi pe butonul k.

Imprimare 002 / 010

Anulare

Imprimarea curentă/numărul total de imprimări

C 140

Formatul hârtiei

Aparatul foto acceptă următoarele formate de hârtie: Implicit (formatul implicit de hârtie pentru imprimanta curentă), 3,5×5 in, 5×7 in, 100×150 mm, 4×6 in, 8×10 in, Letter, A3 şi A4. Sunt afişate doar formatele acceptate de imprimanta curentă.


Configurarea de bază a aparatului foto

Meniul de configurare Meniul de configurare conţine următoarele opţiuni.

Configurarea de bază a aparatului foto

Ecran de întâmpinare A143 Alegeţi dacă doriţi ca pe monitor să se afişeze un Ecran de întâmpinare atunci când porniţi aparatul foto. Fus orar şi dată A144 Setaţi ceasul intern al aparatului foto şi alegeţi fusurile orare de reşedinţă şi de destinaţie. Setări monitor A147 Reglaţi setările pentru afişarea informaţiilor despre fotografie şi setările luminozităţii monitorului. Imprimare dată A149 Imprimaţi data şi ora înregistrării pe fotografii. Reducere vibraţii A150 Setaţi reducerea vibraţiilor pentru fotografierea imaginilor statice şi înregistrarea filmelor. Detecţie mişcare A151 Activaţi detecţia mişcării pentru a reduce efectele produse de tremuratul aparatului foto şi de mişcarea subiectului când fotografiaţi imagini statice. Asistenţă AF A152 Activaţi sau dezactivaţi dispozitivul de iluminare pentru asistenţă AF. Zoom digital A152 Activaţi sau dezactivaţi zoomul digital. Setări sunet A153 Reglaţi setările pentru sunet. Oprire automată A153 Setaţi perioada de timp înainte ca aparatul foto să intre în modul de veghe pentru economisirea energiei. Formatare memorie/Formatare card A154 Formataţi memoria internă sau cardul de memorie. Limba/Language A155 Alegeţi limba utilizată pe afişajul monitorului aparatului foto. Setări TV A155 Reglaţi setările pentru conectarea la un televizor. Încărcare de la computer A156 Alegeţi dacă doriţi ca acumulatorul aparatului foto să fie încărcat atunci când conectaţi aparatul foto la un computer prin intermediul cablului USB. Avertizare clipire A157 Alegeţi dacă doriţi să se detecteze ochii care clipesc atunci când fotografiaţi utilizând funcţia Prioritate faţă. Resetare totală A159 Restabiliţi setările aparatului foto la valorile implicite. Versiune firmware A161 Afişaţi versiunea firmware a aparatului foto.

141


Meniul de configurare

Afişarea meniului de configurare Alegeţi fila z (Configurare) în ecranul meniului.

1

2

Apăsaţi pe butonul d pentru a afişa ecranul meniului.

Apăsaţi J pe selectorul multiplu rotativ. • În acest moment, filele pot fi selectate. • Consultaţi „Selectorul multiplu rotativ” (A10).

Configurarea de bază a aparatului foto

3

Apăsaţi H sau I pentru a selecta fila z.

Mod imagine Balans de alb Măsurare Continuu Sensibilitate ISO Bracketing expunere Mod zonă AF

Meniu fotografiere Mod imagine Balans de alb Măsurare Continuu Sensibilitate ISO Bracketing expunere Mod zonă AF

Configurare Ecran de întâmpinare Fus orar şi dată Setări monitor Imprimare dată Reducere vibraţii Detecţie mişcare Asistenţă AF

4

Apăsaţi K sau butonul k. • În acest moment, elementele meniului de configurare pot fi selectate. • Utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a selecta elemente şi a seta funcţii în meniuri (A10). • Pentru a ieşi din meniul de configurare, apăsaţi pe butonul d sau apăsaţi J şi comutaţi la altă filă.

C 142

Meniu fotografiere

Configurare Ecran de întâmpinare Fus orar şi dată Setări monitor Imprimare dată Reducere vibraţii Detecţie mişcare Asistenţă AF

Navigarea în meniul aparatului foto

Rotiţi selectorul de comandă în timp ce se afişează primul nivel al meniului de configurare pentru a modifica setarea pentru elementul selectat.


Meniul de configurare

Ecran de întâmpinare Apăsaţi pe butonul d M z (meniu Configurare) (A142) M Ecran de întâmpinare

Alegeţi dacă doriţi ca pe monitor să se afişeze un Ecran de întâmpinare atunci când porniţi aparatul foto. Fără (setare implicită) Afişează ecranul de fotografiere sau redare fără a mai afişa un Ecran de întâmpinare. COOLPIX Afişează un Ecran de întâmpinare înainte de a afişa ecranul de fotografiere sau redare. Selectaţi o imagine Configurarea de bază a aparatului foto

Selectaţi o fotografie realizată de dvs. pentru a o afişa ca Ecran de întâmpinare. Afişaţi ecranul de selecţie a fotografiei, alegeţi o fotografie (A103) şi apăsaţi pe butonul k pentru a o înregistra. • Întrucât fotografia selectată este stocată în aparatul foto, aceasta va apărea pe Ecran de întâmpinare chiar dacă fotografia originală este ştearsă. • Fotografiile realizate cu Mod imagine (A74) setat la o 3968×2232 nu pot fi selectate. • Fotografiile înregistrate cu funcţia Panoramă simplă nu pot fi selectate. • Fotografiile reduse la 320×240 sau la o dimensiune mai mică utilizând funcţia de editare Imagine mică (A116) sau funcţia de tăiere (A117) nu pot fi selectate.

143


Meniul de configurare

Fus orar şi dată Apăsaţi pe butonul d M z (meniu Configurare) (A142) M Fus orar şi dată

Setaţi ceasul intern al aparatului foto. Dată şi oră

Configurarea de bază a aparatului foto

Setaţi ceasul intern al aparatului foto la data şi ora curente. Utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a seta data şi ora în ecranul pentru dată. • Alegeţi un element: rotiţi selectorul multiplu rotativ sau Dată şi oră apăsaţi K ori J (selectate în următoarea ordine: Z (zi) ➝ Z L L (lună) ➝ A (an) ➝ oră ➝ minut). 05 15 • Setaţi valorile: apăsaţi H sau I. Data şi ora pot fi setate şi prin rotirea selectorului de comandă (A9). 15 • Încheiaţi setarea: alegeţi minut şi apăsaţi butonul k sau K.

A 2011 10 Editare

Format dată Alegeţi ordinea în care sunt afişate ziua, luna şi anul (An/Lună/Zi, Lună/Zi/An sau Zi/Lună/An). Fus orar Fusul orar de reşedinţă w poate fi specificat, iar funcţia de economisire a luminii zilei poate fi activată sau dezactivată. Atunci când destinaţia călătoriei x este înregistrată, diferenţa de timp (A146) faţă de fusul orar de reşedinţă w este calculată automat şi se înregistrează data şi ora locale. Opţiunea este utilă atunci când călătoriţi.

Setarea fusului orar pentru destinaţia călătoriei

1

Utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege Fus orar şi apăsaţi pe butonul k. • Se afişează ecranul Fus orar.

Fus orar şi dată 15/05/2011 15:30 London, Casablanca Dată şi oră Format dată Fus orar

2

Alegeţi x Destinaţie călătorie şi apoi apăsaţi pe butonul k. • Data şi ora afişate pe monitor se modifică în funcţie de regiunea selectată curent.

144

Fus orar 15/05/2011 15:30 London, Casablanca Fus orar reşedinţă Destinaţie călătorie


Meniul de configurare

3

Apăsaţi K. • Se afişează ecranul de selecţie a fusului orar.

Fus orar 15/05/2011 15:30 London, Casablanca Fus orar reşedinţă Destinaţie călătorie

4

Apăsaţi J sau K pentru a alege destinaţia călătoriei (Fus orar).

B

-5:00

EDT: New York Toronto Lima

Înapoi Fus orar 15/05/2011 10:30 EDT:New York Toronto, Lima Fus orar reşedinţă Destinaţie călătorie

Configurarea de bază a aparatului foto

• Se afişează diferenţa dintre ora locală şi ora destinaţiei. • Atunci când utilizaţi aparatul foto într-o regiune unde timpul de economisire a luminii zilei (ora de vară) este în vigoare, activaţi setarea pentru ora de vară cu H. Când această opţiune este activată, pictograma W este afişată şi ceasul se dă înainte cu o oră. Pentru a dezactiva opţiunea, apăsaţi I. • Apăsaţi pe butonul k pentru a înregistra fusul orar al destinaţiei călătoriei. • Atunci când este selectat fusul orar al destinaţiei călătoriei, pictograma Z este afişată pe monitor când aparatul foto este în modul fotografiere.

Diferenţa de oră 10:30

Acumulatorul ceasului intern

Ceasul intern al aparatului foto utilizează un acumulator diferit de acumulatorul aparatului foto. Acumulatorul ceasului intern se încarcă atunci când acumulatorul principal este instalat sau când adaptorul CA este conectat şi furnizează energie de rezervă pentru câteva zile, după aproximativ zece ore de încărcare.

C

w Fus orar reşedinţă

• Pentru a comuta pe fusul orar de reşedinţă, alegeţi w Fus orar reşedinţă la pasul 2 şi apăsaţi pe butonul k. • Pentru a modifica fusul orar de reşedinţă, alegeţi w Fus orar reşedinţă la pasul 2 şi efectuaţi aceeaşi procedură ca pentru x Destinaţie călătorie.

C

Timpul de economisire a luminii zilei

Atunci când perioada stabilită pentru ora de vară începe sau se încheie, activaţi sau dezactivaţi opţiunea timp economisire lumină zi din ecranul de selecţie a fusului orar afişat la pasul 4.

D

Imprimarea datei pe fotografii în timpul fotografierii

După setarea datei şi a orei, activaţi setarea Imprimare dată în meniul de configurare (A149). După ce Imprimare dată a fost setată, data şi ora fotografierii pot fi imprimate pe fotografii.

145


Meniul de configurare

D

Fusuri orare

Aparatul foto acceptă fusurile orare listate mai jos. Pentru diferenţele orare care nu se găsesc mai jos, setaţi ceasul aparatului foto cu ajutorul funcţiei Dată şi oră.

UTC +/-

Configurarea de bază a aparatului foto

146

Locaţie

UTC +/-

Locaţie

–11

Midway, Samoa

+1

Madrid, Paris, Berlin

–10

Hawaii, Tahiti

+2

Athens, Helsinki, Ankara

–9

Alaska, Anchorage

+3

Moscow, Nairobi, Riyadh, Kuwait, Manama

–8

PST (PDT): Los Angeles, Seattle, Vancouver

+4

Abu Dhabi, Dubai

–7

MST (MDT): Denver, Phoenix

+5

Islamabad, Karachi

–6

CST (CDT): Chicago, Houston, Mexico City

+5,5

New Delhi

–5

EST (EDT): New York, Toronto, Lima

+6

Colombo, Dhaka

–4,5

Caracas

+7

Bangkok, Jakarta

–4

Manaus

+8

Beijing, Hong Kong, Singapore

–3

Buenos Aires, Sao Paulo

+9

Tokyo, Seoul

–2

Fernando de Noronha

+10

Sydney, Guam

–1

Azores

+11

New Caledonia

±0

London, Casablanca

+12

Auckland, Fiji


Meniul de configurare

Setări monitor Apăsaţi pe butonul d M z (meniu Configurare) (A142) M Setări monitor

Modificaţi setările pentru opţiunile de mai jos. Informaţii fotografie Alegeţi informaţiile afişate pe monitor în timpul modurilor de fotografiere şi redare (A148). Luminozitate Alegeţi dintre cinci setări pentru a selecta luminozitatea monitorului. Setarea implicită este 3.

Configurarea de bază a aparatului foto

147


Meniul de configurare

Informaţii fotografie Selectaţi dacă doriţi ca informaţiile despre fotografie să fie afişate pe monitor. Consultaţi „Monitorul” (A6) pentru informaţii privind indicatoarele afişate pe monitor. Modul fotografiere

Modul redare 15/05/2011 15:30 0004.JPG

Afişare informaţii 1/250

Configurarea de bază a aparatului foto

Afişare automată info (setare implicită)

F5.6

4 132

1342

Se afişează aceleaşi informaţii ca în cazul setării Afişare informaţii. Dacă nu se efectuează operaţiuni după câteva secunde, afişajul va fi identic cu cel care apare în cazul setării Ascundere informaţii. Informaţiile se afişează din nou în momentul efectuării unei operaţiuni.

Ascundere informaţii

15/05/2011 15:30 0004.JPG

Grilă încadr.+auto. info

1/250

F5.6

4 132

1342

În plus faţă de informaţiile indicate la Se afişează aceleaşi informaţii ca în cazul setarea Afişare automată info de mai sus, setării Afişare automată info. se afişează o grilă care ajută la încadrarea imaginilor. Aceasta nu apare în timp ce se înregistrează filme. 15/05/2011 15:30 0004.JPG

Cadru film+auto. info

148

1/250

F5.6

1342

4 132

În plus faţă de informaţiile indicate la Se afişează aceleaşi informaţii ca în cazul setarea Afişare automată info de mai sus, setării Afişare automată info. cadrul pentru film se afişează înainte de înregistrarea filmelor.


Meniul de configurare

Imprimare dată Apăsaţi pe butonul d M z (meniu Configurare) (A142) M Imprimare dată

Data şi ora fotografierii pot fi imprimate pe fotografii în momentul fotografierii. Aceste informaţii pot fi imprimate chiar şi cu imprimante care nu acceptă funcţia de imprimare a datei şi orei (A100). 15/05/2011

f

Dată Data este imprimată pe fotografii. Dată şi oră Data şi ora sunt imprimate pe fotografii.

k

Dezactivată (setare implicită) Data şi ora nu sunt imprimate pe fotografii.

Atunci când funcţia Imprimare dată este activată, setarea curentă este afişată în timpul fotografierii (A6). Atunci când este selectat Dezactivată, pictograma pentru setarea curentă nu este afişată.

B

Configurarea de bază a aparatului foto

S

Note privind funcţia Imprimare dată

• Datele imprimate nu pot fi şterse de pe imagine; de asemenea, datele nu pot fi imprimate după realizarea fotografiei. • Datele nu pot fi imprimate în următoarele situaţii. - Atunci când Panoramă este selectată pentru modul scenă - Atunci când Continuă mare: 120 fps sau Continuă mare: 60 fps sunt selectate pentru Continuu (A79) - În timpul înregistrării filmelor • Datele imprimate cu Mod imagine (A74) setat la O 640×480 se pot dovedi dificil de citit. Setaţi modul imaginii la N 1024×768 sau la o valoare mai mare. • Data este înregistrată utilizând formatul selectat la opţiunea Fus orar şi dată din meniul de configurare (A20, 144).

C

Imprimare dată şi Ordine imprimare

La imprimarea cu imprimante compatibile DPOF care acceptă imprimarea datei fotografierii şi a informaţiilor despre fotografie, data şi informaţiile respective pot fi tipărite pe fotografii fără să fie imprimate la fotografiere, utilizând setările opţiunii Ordine imprimare (A99).

149


Meniul de configurare

Reducere vibraţii Apăsaţi pe butonul d M z (meniu Configurare) (A142) M Reducere vibraţii

Setaţi funcţia de reducere a vibraţiilor pentru fotografierea imaginilor statice şi înregistrarea filmelor. Utilizaţi această funcţie pentru a corecta neclaritatea cauzată de mişcarea uşoară a mâinii, efect cunoscut drept tremuratul aparatului foto; de obicei, efectul apare atunci când se fotografiază cu zoomul în poziţia de telefotografie sau la viteze reduse de declanşare. Atunci când aparatul foto este stabilizat prin intermediul unui trepied, setaţi Reducere vibraţii la Dezactivată. g

Configurarea de bază a aparatului foto

Compensează tremuratul aparatului foto. Aparatul foto detectează automat direcţia de panoramare şi corectează doar vibraţiile cauzate de tremuratul aparatului. Atunci când aparatul foto este rotit panoramic pe orizontală, funcţia de reducere a vibraţiilor reduce doar tremuratul vertical. Dacă aparatul foto este rotit panoramic pe verticală, funcţia de reducere a vibraţiilor compensează doar tremuratul orizontal. k

Dezactivată Reducerea vibraţiilor este dezactivată.

Dacă funcţia Reducere vibraţii este activată, setarea curentă este afişată în timpul fotografierii (A6, 25). Atunci când este selectat Dezactivată, pictograma pentru setarea curentă nu este afişată.

B

150

Activată (setare implicită)

Note privind funcţia Reducere vibraţii

• După ce aparatul foto este pornit sau atunci când intră în modul de fotografiere din modul redare, aşteptaţi ca afişajul să se stabilizeze înainte de a fotografia. • Datorită caracteristicilor funcţiei de reducere a vibraţiilor, imaginile afişate pe monitor imediat după fotografiere pot apărea neclare. • Este posibil ca reducerea vibraţiilor să nu poată elimina complet efectele tremuratului aparatului foto în anumite situaţii.


Meniul de configurare

Detecţie mişcare Apăsaţi pe butonul d M z (meniu Configurare) (A142) M Detecţie mişcare

Activaţi funcţia de detecţie a mişcării pentru a reduce efectele produse de tremuratul aparatului foto şi de mişcarea subiectului când fotografiaţi imagini statice. U

Automată (setare implicită)

k

Dezactivată Detecţia mişcării nu este aplicată.

Dacă funcţia Detecţie mişcare este activată, setarea curentă este afişată în timpul fotografierii (A6). Pictograma detecţie mişcare se aprinde în culoarea verde atunci când aparatul foto detectează vibraţii şi măreşte viteza de declanşare. Atunci când este selectat Dezactivată, pictograma pentru setarea curentă nu este afişată.

B

Configurarea de bază a aparatului foto

Atunci când aparatul foto detectează mişcarea subiectului sau tremuratul aparatului, sensibilitatea ISO este mărită şi viteza de declanşare creşte pentru a reduce efectele perturbante. Totuşi, detecţia mişcării nu funcţionează în situaţiile următoare. • Când se declanşează bliţul de umplere • În următoarele moduri scenă: j (Peisaj noapte), o (Iluminare fundal), Peisaj, Sport, Portret de noapte, Foc de artificii, Portret animal de casă şi Panoramă simplă din Panoramă • Când modul de fotografiere este A, B, C sau D

Note privind funcţia Detecţie mişcare

• În anumite situaţii, este posibil ca detecţia mişcării să nu poată reduce complet efectele cauzate de tremuratul aparatului foto sau de mişcarea subiectului. • Este posibil ca detecţia mişcării să nu funcţioneze dacă subiectul se mişcă excesiv sau este prea întunecat. • Fotografiile efectuate pot avea un aspect granulat.

151


Meniul de configurare

Asistenţă AF Apăsaţi pe butonul d M z (meniu Configurare) (A142) M Asistenţă AF

Activaţi sau dezactivaţi dispozitivul de iluminare pentru asistenţă AF care susţine focalizarea automată atunci când lumina este slabă. Automată (setare implicită) Dispozitivul de iluminare pentru asistenţă AF se activează automat atunci când subiectul este slab iluminat. Dispozitivul de iluminare are o rază de acoperire de aproximativ 4,0 m în poziţia de unghi larg maxim şi de aproximativ 1,5 m în poziţia de telefotografie maximă. Cu toate acestea, pentru anumite zone de focalizare sau moduri scenă, dispozitivul de iluminare pentru asistenţă AF nu funcţionează, chiar dacă este setat la Automată. Dezactivată Configurarea de bază a aparatului foto

Dezactivaţi funcţia. Este posibil ca aparatul foto să nu poată focaliza dacă iluminarea este slabă.

Zoom digital Apăsaţi pe butonul d M z (meniu Configurare) (A142) M Zoom digital

Activaţi sau dezactivaţi zoomul digital. Pornit (setare implicită) Atunci când zoomul optic al aparatului foto este folosit la poziţia maximă, rotirea şi menţinerea controlului zoomului la g (i) declanşează zoomul digital (A27). Dezactivat Zoomul digital nu este activat.

B

152

Note privind funcţia Zoom digital

• Când zoomul digital este activat, aparatul foto focalizează pe centrul cadrului. • Zoomul digital nu poate fi folosit în următoarele situaţii. - Atunci când este setată funcţia Cronometru zâmbet (A36) - Atunci când Selector aut. scene, Portret, Portret de noapte, Panoramă simplă din Panoramă sau Portret animal de casă sunt selectate în modul scenă (A41) - Atunci când Fotografiere în rafală 16 este selectată pentru setarea Continuu (A79) - Atunci când Urmărire subiect sau Urmărire prioritate faţă sunt selectate pentru Mod zonă AF (A83) • Atunci când zoomul digital este activat, funcţia Măsurare este setată la Central-evaluativ.


Meniul de configurare

Setări sunet Apăsaţi pe butonul d M z (meniu Configurare) (A142) M Setări sunet

Reglaţi următoarele setări pentru sunet. Sunet buton Setaţi sunetul pentru beep şi sunetul de pornire la Activat (setare implicită) sau la Dezactivat. Beepul se declanşează o dată atunci când configurarea setărilor reuşeşte, de două ori atunci când aparatul foto focalizează pe subiect şi de trei ori la detectarea unei erori. Sunet declanşator Optaţi pentru setarea sunetului declanşatorului la Activat (setare implicită) sau Dezactivat.

B

Note privind funcţia Setări sunet

Oprire automată Apăsaţi pe butonul d M z (meniu Configurare) (A142) M Oprire automată

Dacă nu se efectuează nicio operaţiune într-o anumită perioadă în timp ce aparatul foto este pornit, monitorul este oprit pentru a economisi energie şi aparatul foto intră în modul de veghe (A19). Această opţiune setează perioada de timp care poate trece înainte ca aparatul foto să intre în modul de veghe. Alegeţi între 30 sec., 1 min. (setare implicită), 5 min. şi 30 min..

C

Configurarea de bază a aparatului foto

• În modul scenă Portret animal de casă, Sunet buton şi Sunet declanşator sunt dezactivate, chiar dacă este selectată opţiunea Activat. • Chiar dacă este setat Activat, sunetul declanşatorului este dezactivat în timpul declanşării continue sau al înregistrării filmelor.

Când monitorul este oprit pentru a economisi energie

• Indicatorul luminos aparat pornit clipeşte în modul de veghe. • Aparatul foto se opreşte după ce rămâne în modul de veghe pentru aproximativ trei minute. • Atunci când indicatorul luminos aparat pornit clipeşte, reporniţi monitorul efectuând una dintre următoarele operaţiuni. - Apăsaţi pe comutatorul de alimentare, pe butonul de declanşare, pe butonul c sau pe butonul b (e înregistrare film). - Rotiţi selectorul de moduri.

B

Setarea pentru Oprire automată

În următoarele situaţii, perioada de timp înainte ca aparatul foto să intre în modul de veghe este fixată. • Când se afişează meniurile: trei minute (dacă funcţia Oprire automată este setată la 30 sec. sau 1 min.) • În timpul redării unei prezentări de diapozitive: maximum 30 de minute • Când adaptorul CA EH-62F este conectat: 30 de minute

153


Meniul de configurare

Formatare memorie/Formatare card Apăsaţi pe butonul d M z (meniu Configurare) (A142) M Formatare memorie/Formatare card

Formataţi memoria internă sau un card de memorie. Formatarea şterge permanent toate date din memoria internă sau de pe cardul de memorie. Datele şterse nu pot fi recuperate. Aveţi grijă să transferaţi fotografiile importante pe un computer înainte de formatare.

Formatarea memoriei interne Pentru a formata memoria internă, scoateţi cardul de memorie din aparatul foto. În meniul de configurare se afişează opţiunea Formatare memorie.

Toate imaginile vor fi şterse! OK?

Configurarea de bază a aparatului foto

Formatare Nu

Formatarea cardului de memorie Atunci când cardul de memorie este introdus în aparatul foto, în meniul de configurare se afişează opţiunea Formatare card.

Formatare card Toate imaginile vor fi şterse! OK?

Formatare Nu

B

154

Formatare memorie

Formatarea memoriei interne şi a cardului de memorie

• Nu opriţi aparatul foto şi nu deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie în timpul formatării. • Prima dată când introduceţi în acest aparat foto un card de memorie care a fost utilizat în alt dispozitiv, asiguraţi-vă că îl formataţi utilizând acest aparat foto.


Meniul de configurare

Limba/Language Apăsaţi pe butonul d M z (meniu Configurare) (A142) M Limba/Language

Alegeţi una dintre cele 26 de limbi pentru afişarea meniurilor şi a mesajelor aparatului foto. Maghiară Olandeză Norvegiană

Spaniolă

Portugheză

Greacă Franceză Indoneziană Italiană

Rusă Română Finlandeză Suedeză

Poloneză

Turcă Ucraineană Arabă Chineză simplificată Chineză tradiţională Japoneză Coreeană Thailandeză

Setări TV Apăsaţi pe butonul d M z (meniu Configurare) (A142) M Setări TV

Reglaţi setările pentru conectarea la un televizor. Mod video

Configurarea de bază a aparatului foto

Cehă Daneză Germană (setare implicită)

Alegeţi între NTSC şi PAL. HDMI Alegeţi o rezoluţie a imaginii pentru ieşirea HDMI, dintre Automat (setare implicită), 480p, 720p sau 1080i. Atunci când este setată opţiunea Automat, rezoluţia de ieşire optimă pentru televizorul de înaltă definiţie conectat este selectată automat dintre 480p, 720p sau 1080i. Control dispozitiv HDMI Specificaţi dacă aparatul foto recepţionează semnale de la un televizor compatibil cu standardul HDMI-CEC, conectat la aparatul foto prin intermediul unui cablu HDMI. Atunci când funcţia este setată la Activat (setare implicită), telecomanda televizorului poate fi utilizată pentru acţionarea aparatului foto în timpul redării. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Utilizarea telecomenzii televizorului (Control dispozitiv HDMI)” (A128).

D

HDMI şi HDMI-CEC

„HDMI” este abrevierea pentru High-Definition Multimedia Interface, un tip de interfaţă multimedia. „HDMI-CEC” este abrevierea pentru HDMI-Consumer Electronics Control, un protocol care permite executarea operaţiunilor între dispozitive compatibile.

155


Meniul de configurare

Încărcare de la computer Apăsaţi pe butonul d M z (meniu Configurare) (A142) M Încărcare de la computer

Alegeţi dacă doriţi ca acumulatorul introdus în aparatul foto să fie încărcat atunci când aparatul foto este conectat la un computer prin intermediul unui cablu USB (A134). Automată (setare implicită) Atunci când aparatul foto este conectat la un computer pornit, acumulatorul introdus în aparatul foto este încărcat automat cu energie electrică furnizată de computer. Dezactivată Acumulatorul introdus în aparatul foto nu este încărcat atunci când aparatul este conectat la un computer. Configurarea de bază a aparatului foto

B

156

Note privind conectarea aparatului foto la o imprimantă

• Acumulatorul nu poate fi încărcat prin conectare la o imprimantă, chiar dacă imprimanta este conformă cu standardul PictBridge. • Atunci când opţiunea Automată este selectată pentru Încărcare de la computer, imprimarea fotografiilor prin conectarea directă a aparatului foto la anumite imprimante poate fi imposibilă. Dacă ecranul de pornire PictBridge nu se afişează pe monitor după ce aparatul foto este conectat la o imprimantă şi pornit, opriţi aparatul foto şi deconectaţi cablul USB. Setaţi Încărcare de la computer la Dezactivată şi reconectaţi aparatul foto la imprimantă.


Meniul de configurare

Avertizare clipire Apăsaţi pe butonul d M z (meniu Configurare) (A142) M Avertizare clipire

Alegeţi dacă doriţi să se detecteze ochii care clipesc atunci când se utilizează funcţia Prioritate faţă (A85) în următoarele moduri de fotografiere. • În următoarele moduri scenă: Selector aut. scene (A42), Portret (A46) şi Trepied din Portret de noapte (A49) • În modurile de fotografiere A, B, C şi D (atunci când Prioritate faţă (A83) este selectată pentru Mod zonă AF) Activată

Dezactivată (setare implicită) Funcţia Avertizare clipire nu se activează.

B

Configurarea de bază a aparatului foto

Atunci când aparatul foto detectează posibilitatea ca un subiect uman să fi clipit imediat după recunoaşterea figurii şi fotografiere, pe monitor apare ecranul A clipit cineva?. Figura subiectului uman care ar fi putut avea ochii închişi este încadrată cu un chenar galben. Puteţi verifica fotografia realizată şi puteţi determina dacă trebuie să o realizaţi din nou. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Operaţiuni în ecranul A clipit cineva?” (A158).

Notă privind funcţia Avertizare clipire

Dacă se selectează o setare diferită de Unică pentru Continuu (A79) când sunt setate funcţiile Bracketing expunere (A82) sau Cronometru zâmbet (A36), Avertizare clipire nu se activează.

157


Meniul de configurare

Operaţiuni în ecranul A clipit cineva? Următoarele operaţiuni pot fi efectuate atunci când este afişat ecranul A clipit cineva?. Aparatul foto va reveni la ecranul modului de fotografiere dacă timp de câteva secunde nu sunt efectuate operaţiuni.

A clipit cineva?

Ieşire

Pentru Mărirea pe faţa pe care s-a detectat clipirea Revenirea la modul redare cadru întreg Configurarea de bază a aparatului foto

158

g (i) f (h )

Rotiţi controlul zoomului spre g (i). Rotiţi controlul zoomului spre f (h). Dacă aparatul foto detectează mai mult de un subiect uman care clipeşte, apăsaţi J sau K în timpul zoomului de redare pentru a afişa alte figuri.

Selectarea figurii ce va fi afişată

Ştergerea fotografiei realizate

Descriere

Utilizaţi

l

Apăsaţi pe butonul l.

k Revenirea la ecranul de fotografiere

Apăsaţi pe butonul k sau pe butonul de declanşare.


Meniul de configurare

Resetare totală Apăsaţi pe butonul d M z (meniu Configurare) (A142) M Resetare totală

Atunci când este selectată funcţia Resetare, setările aparatului foto sunt restabilite la valorile implicite. Meniul pop-up Opţiune

Valoare implicită Automat

Autodeclanşator (A35)/Cronometru zâmbet (A36)

OFF

Mod macro (A38)

OFF

Reglarea cursorului pentru creativitate (A69)

Dezactivat

Compensare expunere (A39)

0.0

Fotografierea în modul scenă Valoare implicită

Opţiune Meniu scene (A41)

Selector aut. scene

Peisaj (A47)

O singură declanşare

Portret de noapte (A49)

Trepied

Ajustarea Nuanţă în modul Mâncare (A53)

Centrală

Panoramă (A55)

Normal (180°) din Panoramă simplă

Efecte speciale (A56)

Soft

Configurarea de bază a aparatului foto

Mod bliţ (A32)

Meniul Peisaj noapte Opţiune Peisaj noapte (A44)

Valoare implicită Din mână

Meniul Iluminare fundal Opţiune HDR (A45)

Valoare implicită Dezactivat

159


Meniul de configurare

Meniul fotografiere Opţiune

Configurarea de bază a aparatului foto

160

Valoare implicită

Mod imagine (A74)

I 4000×3000

Balans de alb (A76)

Automat

Măsurare (A78)

Matrice

Continuu (A79)

Unică

Sensibilitate ISO (A81)

Automată

Bracketing expunere (A82)

Dezactivat

Mod zonă AF (A83)

Automat

Mod focalizare autom. (A89)

AF unic

Compens. expunere bliţ (A89)

0.0

Meniul film Opţiune

Valoare implicită

Opţiuni film (A123)

HD 1080pP (1920×1080)

Mod focalizare autom. (A125)

AF unic

Meniul Configurare Opţiune

Valoare implicită

Ecran de întâmpinare (A143)

Fără

Informaţii fotografie (A147)

Afişare automată info

Luminozitate (A147)

3

Imprimare dată (A149)

Dezactivată

Reducere vibraţii (A150)

Activată

Detecţie mişcare (A151)

Automată

Asistenţă AF (A152)

Automată

Zoom digital (A152)

Pornit

Sunet buton (A153)

Activat

Sunet declanşator (A153)

Activat

Oprire automată (A153)

1 min.

HDMI (A155)

Automat

Control dispozitiv HDMI (A155)

Activat

Încărcare de la computer (A156)

Automată

Avertizare clipire (A157)

Dezactivată


Meniul de configurare

Altele Opţiune Format hârtie (A137, 138)

Valoare implicită Implicit

Interv. între cadre pentru Prezentare diapozitive (A101) 3 sec.

Versiune firmware Apăsaţi pe butonul d M z (meniu Configurare) (A142) M Versiune firmware

Afişează versiunea firmware curentă a aparatului foto. COOLPIX P300 Ver.X.X

Configurarea de bază a aparatului foto

• Selectarea funcţiei Resetare totală şterge şi numărul curent al fişierului (A168) din memorie. După resetare, numărătoarea continuă de la cel mai mic număr disponibil în memoria internă sau pe cardul de memorie. Pentru a reseta numerotarea fişierelor la „0001”, ştergeţi toate imaginile salvate în memoria internă sau pe cardul de memorie (A31) înainte de a selecta Resetare totală. • Următoarele setări nu sunt afectate chiar în cazul efectuării operaţiunii Resetare totală. Meniu fotografiere: presetarea manuală a datelor pentru Balans de alb (A77) Meniu configurare: Fus orar şi dată (A144), Limba/Language (A155) şi Mod video (A155) din Setări TV

Înapoi

161


Întreţinerea aparatului foto

Întreţinerea aparatului foto Pentru a vă asigura că vă veţi bucura mereu de acest produs Nikon, respectaţi următoarele precauţii când utilizaţi sau depozitaţi dispozitivul.

B

Păstraţi uscat

Dispozitivul va fi deteriorat dacă este introdus în apă sau dacă este supus la umiditate ridicată.

B

Nu scăpaţi

Produsul poate prezenta defecţiuni dacă este supus unor şocuri sau vibraţii puternice.

B

Manevraţi cu grijă obiectivul şi toate piesele în mişcare

Nu forţaţi obiectivul, capacul acestuia, monitorul, fanta cardului de memorie sau camera acumulatorului. Aceste părţi sunt uşor de afectat. Forţarea capacului obiectivului poate duce la funcţionare defectuoasă a aparatului foto sau la deteriorarea obiectivului. În cazul în care monitorul se sparge, aveţi grijă să evitaţi rănirea provocată de geamul spart şi să preveniţi contactul cristalelor lichide cu pielea sau intrarea lor în ochi sau în gură.

B

Nu expuneţi obiectivul la surse puternice de lumină pentru perioade extinse de timp

Evitaţi îndreptarea obiectivului spre soare sau alte surse puternice de lumină pentru perioade extinse de timp când utilizaţi sau depozitaţi aparatul foto. Lumina intensă poate deteriora senzorul de imagine, producând un efect de estompare de culoare albă pe fotografii. Întreţinerea aparatului foto

B

Păstraţi la distanţă de câmpuri magnetice puternice

Nu utilizaţi şi nu depozitaţi acest dispozitiv în vecinătatea echipamentului care generează radiaţii electromagnetice sau câmpuri magnetice puternice. Sarcinile statice sau câmpurile magnetice puternice produse de echipamente precum emiţătoare radio pot produce interferenţe cu monitorul, pot deteriora datele stocate pe cardul de memorie sau pot afecta circuitele interne ale produsului.

B

Evitaţi modificările bruşte de temperatură

Modificările bruşte de temperatură, ca atunci când intraţi sau ieşiţi dintr-o clădire încălzită într-o zi rece, pot provoca formarea condensului în interiorul dispozitivului. Pentru a preveni formarea condensului, plasaţi dispozitivul într-o husă sau o pungă de plastic înainte de a o expune la modificări bruşte de temperatură.

B

Opriţi produsul înainte de a scoate sau deconecta sursa de alimentare

Nu scoateţi acumulatorul în timp ce produsul este pornit sau în timp ce fotografiile sunt înregistrate sau şterse. Oprirea forţată a alimentării în aceste circumstanţe poate duce la pierderea de date la deteriorarea memoriei produsului sau a circuitelor interne.

162


Întreţinerea aparatului foto

C

Acumulator

Întreţinerea aparatului foto

• Verificaţi nivelul acumulatorului când scoateţi aparatul foto afară şi încărcaţi acumulatorul dacă este necesar. Nu continuaţi încărcarea odată ce acumulatorul este complet încărcat, deoarece aceasta va duce la o funcţionare sub parametrii normali. Dacă este posibil, luaţi cu dumneavoastră un acumulator de rezervă complet încărcat când faceţi fotografii la ocazii importante. • Nu utilizaţi acumulatorul la temperaturi ambientale sub 0°C sau peste 40°C. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta deteriorări ale acumulatorului sau limitări ale randamentului acestuia. • Încărcaţi acumulatorul într-o încăpere în care temperatura este cuprinsă între 5 şi 35°C. • La încărcarea acumulatorului prin conectarea aparatului foto COOLPIX P300 la adaptorul CA de încărcare EH-69P sau la un computer, capacitatea de încărcare se poate reduce dacă temperatura acumulatorului este cuprinsă între 45 şi 60°C. Acumulatorul nu se va încărca dacă temperatura sa este sub 0°C sau peste 60°C. • Dacă se utilizează un acumulator descărcat la temperatură redusă, este posibil ca aparatul foto să nu pornească. Asiguraţi-vă că acumulatorul este încărcat complet şi aveţi pregătiţi acumulatori de rezervă înainte de a ieşi pentru a fotografia pe vreme rece. Păstraţi acumulatorii de rezervă într-un loc cald şi înlocuiţi când este necesar. După încălzire, un acumulator rece care nu a putut fi utilizat temporar din cauza randamentului redus îşi poate recupera o parte din sarcină. • Dacă bornele acumulatorului se murdăresc, este posibil ca aparatul foto să nu pornească din cauza contactului slab. Înainte de utilizare, ştergeţi bornele cu o cârpă curată şi uscată. • Reîncărcaţi acumulatorul cel puţin o dată la şase luni şi utilizaţi-l până când se descarcă înainte de a-l depozita din nou. Fixaţi pe acumulator capacul terminalului livrat şi depozitaţi-l într-o încăpere răcoroasă cu temperatura ambientală cuprinsă între 15 şi 25°C. Nu depozitaţi acumulatorul în locaţii prea calde sau prea reci. • Atunci când acumulatorul este depozitat, încărcaţi-l cel puţin o dată la fiecare şase luni şi utilizaţi apoi aparatul foto pentru a-l consuma din nou înainte de a-l depozita într-un loc răcoros. • Scoateţi întotdeauna acumulatorul din aparatul foto sau din încărcătorul acumulatorului atunci când nu este utilizat. Dacă este lăsat instalat, cantităţi minuscule de curent circulă chiar şi dacă aparatul foto nu este folosit, astfel încât este posibil ca acumulatorul să se descarce excesiv şi să nu mai funcţioneze. • O scădere semnificativă a timpului în care un acumulator încărcat complet reţine sarcina atunci când este utilizat la temperatura camerei indică faptul că acumulatorul trebuie să fie înlocuit. Achiziţionaţi un acumulator nou. • Înlocuiţi acumulatorul când este complet descărcat. Acumulatoarele uzate sunt o resursă valoroasă. Reciclaţi acumulatoarele uzate în conformitate cu reglementările locale.

163


Întreţinerea aparatului foto

Curăţarea

Obiectiv

Evitaţi atingerea părţilor din sticlă cu degetele. Îndepărtaţi praful sau puful cu o pară de cauciuc (de obicei un dispozitiv de mici dimensiuni cu o protuberanţă de cauciuc la un capăt care este pompată pentru a expulza un flux de aer prin celălalt capăt). Pentru a îndepărta amprentele sau alte pete care nu pot fi îndepărtate cu o pară de cauciuc, ştergeţi obiectivul cu o cârpă moale, utilizând o mişcare spiralată care începe din centrul obiectivului şi se îndreaptă spre margini. Dacă această operaţie nu este eficientă, curăţaţi obiectivul cu o cârpă umezită cu agent de curăţare comercial pentru obiective.

Monitor

Îndepărtaţi praful sau puful cu o pară de cauciuc. Pentru a îndepărta amprentele şi alte pete, curăţaţi monitorul cu o cârpă moale, uscată, având grijă să nu apăsaţi.

Corp

Utilizaţi o pară de cauciuc pentru a îndepărta praful, murdăria sau nisipul, apoi ştergeţi uşor cu o cârpă moale, uscată. După utilizarea aparatului la plajă sau la mare, curăţaţi nisipul sau sarea cu o cârpă uscată înmuiată uşor în apă, apoi uscaţi bine. Reţineţi că substanţele străine în interiorul aparatului foto pot provoca deteriorări care nu sunt acoperite de garanţie.

Nu utilizaţi alcool, solvent sau alte substanţe chimice volatile.

Întreţinerea aparatului foto

164


Întreţinerea aparatului foto

Depozitarea Opriţi aparatul foto când nu îl utilizaţi. Verificaţi dacă indicatorul luminos alimentare este stins înainte de a depozita aparatul foto. Scoateţi acumulatorul dacă aparatul foto nu va fi utilizat o perioadă lungă de timp. Nu depozitaţi aparatul foto cu naftalină sau granule din camfor împotriva moliilor sau în oricare dintre următoarele locaţii: • Lângă echipamente care generează câmpuri electromagnetice intense, precum televizoare sau aparate radio • Expus la temperaturi de sub –10°C sau peste 50°C • Ventilat deficitar sau supus la umiditate de peste 60 % Pentru a preveni formarea de mucegai, scoateţi aparatul din spaţiul de depozitare cel puţin o dată pe lună. Porniţi aparatul foto şi acţionaţi declanşatorul de câteva ori înainte de a depozita din nou aparatul foto.

Întreţinerea aparatului foto

C

Note privind monitorul

• Monitorul poate conţine câţiva pixeli care sunt aprinşi întotdeauna sau care nu se aprind. Aceasta este o caracteristică comună tuturor afişajelor TFT LCD şi nu indică nicio defecţiune. Imaginile înregistrate utilizând produsul nu vor fi afectate. • Este posibil ca imaginile de pe monitor să fie dificil de distins sub lumină strălucitoare. • Monitorul este iluminat în fundal de un LED. În cazul în care monitorul începe să se întunece sau să clipească, contactaţi reprezentantul autorizat de service Nikon.

165


Note tehnice şi index

Accesorii opţionale Acumulator

Acumulator li-ion EN-EL121

Adaptor CA de încărcare

Adaptor CA de încărcare EH-69P1, 2

Încărcător acumulator Încărcător de acumulator MH-652 Adaptor CA EH-62F (conectaţi ca în imagine) 1 2

3

Adaptor CA Verificaţi alinierea corectă a cablului conectorului de alimentare în conectorul de alimentare şi în canelurile camerei acumulatorului înainte de a închide capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie. Dacă o porţiune a cablului nu este corect aşezată în caneluri, capacul sau cablul se pot deteriora în momentul închiderii capacului.

Note tehnice şi index

166

Cablu USB

Cablu USB UC-E61

Cablu audio/video

Cablu audio/video EG-CP161

1 Furnizat împreună cu aparatul foto în momentul achiziţionării (➝ pagina 3 din Ghidul de start rapid). 2 Atunci când este utilizat în alte ţări, dacă este cazul, folosiţi un adaptor de priză disponibil în comerţ. Pentru mai multe informaţii despre adaptoarele de priză, consultaţi agenţia de voiaj.


Accesorii opţionale

Carduri de memorie aprobate Următoarele carduri de memorie Secure Digital (SD) au fost testate şi aprobate pentru utilizarea cu acest aparat foto. • Atunci când se înregistrează un film pe un card de memorie, se recomandă utilizarea unui card de memorie SD cu clasa de viteză 6 sau mai mare. Dacă viteza de transfer a cardului este mică, este posibil ca înregistrarea filmului să se încheie neaşteptat. Carduri de memorie SD

Carduri de memorie SDHC2

Carduri de memorie SDXC3

SanDisk

2 GB1

4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB

64 GB

TOSHIBA

2 GB1

4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB

64 GB

Panasonic

2 GB1

4 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB, 24 48 GB, 64 GB GB, 32 GB

Lexar

2 GB1

4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB

1 2 3

-

Înainte de a utiliza un cititor de carduri sau un dispozitiv similar, verificaţi ca dispozitivul să accepte carduri de memorie de 2 GB. Compatibil SDHC. Înainte de a utiliza un cititor de carduri sau un dispozitiv similar, verificaţi ca dispozitivul să accepte SDHC. Compatibil SDXC. Înainte de a utiliza un cititor de carduri sau un dispozitiv similar, verificaţi ca dispozitivul să accepte SDXC.

• Contactaţi producătorul pentru detalii privind cardurile de mai sus. Note tehnice şi index

167


Numele fişierelor şi folderelor Fotografiilor, filmelor şi notelor vocale le sunt alocate nume de fişiere după cum urmează.

DSCN0001.JPG Identificator (nu este afişat pe monitorul aparatului foto) Imagini statice originale (inclusiv notele vocale ataşate), filme Copii mici (inclusiv notele vocale ataşate) Copii tăiate (inclusiv notele vocale ataşate) Fotografii create cu funcţii de editare a imaginilor, altele decât tăiere şi imagine mică (inclusiv notele vocale ataşate)

Note tehnice şi index

168

DSCN

Extensie (indică tipul fişierului) Imagini statice Filme Note vocale

.JPG .MOV .WAV

SSCN RSCN

Numărul fişierului (alocat automat în ordine crescătoare, începând cu „0001”)

FSCN

• Un folder pentru stocarea fişierelor este creat automat, utilizând următoarele convenţii pentru denumire: „Număr folder + NIKON” (de ex. „100NIKON”). Dacă un folder conţine 200 de fişiere, se creează un nou folder. (De exemplu, numele folderului care urmează după „100NIKON” va fi „101NIKON”.) Este creat un folder nou şi atunci când numărul de fişiere dintr-un folder ajunge la 9999. Următorul număr de fişier este setat automat la „0001”. • Numele de fişiere alocate notelor vocale au acelaşi identificator şi număr de fişier ca şi fotografia la nota vocală este ataşată. • Atunci când se utilizează funcţia Asistenţă panoramă (A55), este creat un folder pentru fiecare sesiune de fotografiere, cu următoarele convenţii pentru denumire: „Număr folder + P_XXX” (de ex. „101P_001”). Fotografiile sunt salvate în ordine, în fişiere cu numere începând de la 0001.


Numele fişierelor şi folderelor

• Atunci când fişierele imagine sau fişierele vocale sunt copiate din memoria internă pe un card de memorie şi invers (A107), convenţiile de denumire a fişierelor sunt următoarele: - Fişierele copiate utilizând Imagini selectate sunt copiate în folderul curent (sau în folderul utilizat pentru fotografiile următoare), unde le sunt alocate numere în ordine crescătoare, după cel mai mare număr de fişier din memorie. - Fişierele copiate utilizând Toate imaginile, împreună cu folderele asociate, sunt copiate împreună. Numerele folderelor sunt alocate în ordine crescătoare, după cel mai mare număr de folder de pe mediul de destinaţie. Numele fişierelor nu sunt schimbate. • Dacă folderul curent are numărul 999 şi conţine 200 de fişiere sau un fişier are numărul 9999, nicio altă imagine nu poate fi fotografiată până la formatarea memoriei interne sau a cardului de memorie (A154) ori până la introducerea unui nou card de memorie.

Note tehnice şi index

169


Mesaje de eroare Următorul tabel cuprinde mesajele de eroare şi alte avertismente afişate pe monitor, precum şi soluţiile pentru acestea. Afişaj

Soluţie

A

Ceasul nu este setat.

Setaţi data şi ora.

144

N Bateria este consumată.

Acumulator consumat.

Încărcaţi sau înlocuiţi acumulatorul.

14, 16

P Temperatura bateriei este ridicată

Temperatura acumulatorului este ridicată.

Opriţi aparatul foto şi permiteţi acumulatorului să se răcească înainte de a relua utilizarea. La cinci secunde după apariţia acestui mesaj, monitorul se opreşte, iar indicatorul luminos aparat 19 pornit clipeşte rapid. După ce indicatorul clipeşte timp de trei minute, aparatul foto se opreşte automat, dar puteţi apăsa şi comutatorul de alimentare pentru a-l opri manual.

P Aparatul foto se va opri pentru a evita supraîncălzirea.

Interiorul aparatului foto Lăsaţi aparatul foto oprit până când s-a supraîncălzit. Aparatul componentele interne se răcesc, apoi foto se opreşte automat. reporniţi-l.

Q (clipeşte în culoarea roşie)

Aparatul foto nu poate focaliza.

• Focalizaţi din nou. • Utilizaţi blocarea focalizării.

28, 29 29

Note tehnice şi index

Aparatul foto nu poate P Aşteptaţi până când mesajul dispare efectua alte operaţii până Aşteptaţi ca aparatul foto să automat de pe afişaj atunci când când înregistrarea nu se termine înregistrarea. înregistrarea se încheie. încheie.

N Cardul de memorie este protejat împotriva scrierii.

23

P Acest card nu poate fi utilizat. P Acest card nu poate fi citit.

170

Descriere

O (clipeşte)

Comutatorul de protejare Glisaţi comutatorul de protejare la scriere la scriere este în poziţia în poziţia „scriere”. „blocat”.

Eroare la accesarea cardului de memorie.

• Utilizaţi un card aprobat. • Verificaţi dacă sunt curaţi conectorii. • Confirmaţi introducerea corectă a cardului de memorie.

167 23 22


Mesaje de eroare Afişaj

Descriere

Soluţie

A

P Cardul nu este formatat. Formataţi cardul? Da Nu

Toate datele stocate pe cardul de memorie sunt şterse la formatare. Cardul de memorie nu a Dacă pe card există date pe care doriţi să le păstraţi, selectaţi Nu şi efectuaţi o copie de fost formatat pentru 23 utilizarea cu acest aparat siguranţă a datelor pe un computer înainte foto. de a formata cardul de memorie. Pentru a formata cardul de memorie, selectaţi Da şi apăsaţi pe butonul k.

N Memoria a fost epuizată.

Cardul de memorie este plin.

• • • •

Schimbaţi modul imaginii. Ştergeţi fotografii şi filme. Înlocuiţi cardul de memorie. Scoateţi cardul de memorie şi utilizaţi memoria internă.

Eroare la înregistrarea fotografiei.

Formataţi memoria internă sau cardul de memorie.

Numerele de fişiere disponibile pe aparatul foto s-au epuizat.

Înlocuiţi cardul de memorie sau formataţi 22, 154, memoria internă/cardul de memorie. 169

P Imaginea nu poate fi salvată. Fotografia nu poate fi utilizată pentru Ecran de întâmpinare.

Următoarele fotografii nu pot fi utilizate. • Fotografiile realizate cu Mod imagine setat la o 3968×2232 • Fotografii create cu funcţiile de editare Imagine mică sau tăiere, cu dimensiuni de 320×240 sau mai mici • Fotografii înregistrate cu setarea Panoramă simplă.

N Imposibil de creat panorama. Rotiţi pan. ap. foto într-o sing. direcţie. N Imposibil de creat panorama. Rotiţi panoramic mai încet aparatul foto.

154

74 116, 117 57

31

Fotografierea cu Panoramă simplă poate să nu fie disponibilă în următoarele situaţii. • Dacă fotografierea nu s-a încheiat după o anumită perioadă de timp Nu se poate fotografia cu 57 setarea Panoramă simplă. • Dacă viteza de deplasare a aparatului foto este prea mare • Dacă aparatul foto nu este drept faţă de direcţia panoramei

Note tehnice şi index

Nu există spaţiu suficient pentru salvarea unei Ştergeţi fotografii din destinaţie. copii. N Imposibil de creat panorama.

74 31, 126 22 22

171


Mesaje de eroare Afişaj

Descriere

Soluţie

A

P Fişierul audio nu poate fi salvat.

• Notele vocale nu pot fi ataşate la filme. – Nu se poate ataşa o notă • Selectaţi o imagine fotografiată cu acest 105 vocală la acest fişier. aparat foto.

N Imaginea nu poate fi modificată.

Fotografia selectată nu poate fi editată.

• Confirmaţi condiţiile cerute pentru editare. • Filmele nu pot fi editate.

108 –

Eroare de expirare a N timpului alocat la Filmul nu poate fi înregistrat. înregistrarea filmului.

Alegeţi un card de memorie cu o viteză mai 167 mare de scriere.

N Memoria nu conţine nicio imagine.

• Scoateţi cardul de memorie din aparatul 22 foto pentru a reda imaginile salvate în memoria internă. • Pentru a copia fişiere din memoria 107 internă pe cardul de memorie, apăsaţi pe butonul d pentru a afişa ecranul de copiere, apoi copiaţi fişierele din memoria internă pe cardul de memorie.

Nu există fotografii în memoria internă sau pe cardul de memorie.

N Fişierul nu conţine imagini.

Fişierul nu poate fi vizualizat pe acest aparat foto. Fişierul nu a fost creat cu Vizualizaţi fişierul pe computer sau pe alt – COOLPIX P300. P dispozitiv care a fost utilizat pentru crearea Acest fişier nu poate fi redat. sau editarea acestui fişier.

Note tehnice şi index

N Toate imaginile sunt ascunse.

101

N Această imagine nu poate fi Fotografia este protejată. Dezactivaţi funcţia de protejare. ştearsă.

102

N Destinaţia călătoriei este Destinaţia călătoriei se află în în acelaşi fus orar ca şi fusul orar curent. reşedinţa.

146

P Selectorul de moduri nu se află în poziţia corespunzătoare.

172

Fotografia nu poate fi redată în prezentarea de diapozitive.

Selectorul de moduri se află între două moduri.

Rotiţi selectorul de moduri pentru a selecta 40 modul dorit.


Mesaje de eroare Afişaj

Descriere

Soluţie

A

N Ridicaţi bliţul.

Bliţul este coborât când modul scenă este o (Iluminare fundal) sau Glisaţi controlul K (ridicare bliţ) pentru a 33, 45, ridica bliţul. 49 Portret de noapte şi funcţia HDR este setată la Dezactivat.

N Bliţul este coborât.

Bliţul nu este ridicat în timpul fotografierii în modul Selector aut. scene.

Glisaţi controlul K (ridicare bliţ) pentru a ridica bliţul. Dacă nu doriţi să utilizaţi bliţul, 33, 42 aparatul foto poate fotografia în mod normal cu bliţul coborât.

Eroare de obiectiv Q

Obiectivul nu funcţionează corespunzător.

Opriţi aparatul foto, apoi reporniţi-l. Dacă eroarea persistă, contactaţi distribuitorul sau reprezentantul de service autorizat Nikon.

19

P Eroare de comunicaţii

Eroare apărută în timpul comunicării cu imprimanta.

Opriţi aparatul foto şi conectaţi din nou cablul USB.

136

Eroare de sistem Q

Opriţi aparatul foto, scoateţi şi introduceţi La circuitul intern al din nou acumulatorul şi porniţi aparatul. 19 aparatului foto a apărut o Dacă eroarea persistă, contactaţi eroare. distribuitorul sau reprezentantul de service autorizat Nikon.

PR Eroare imprimantă: verificaţi Eroare la imprimantă starea imprimantei.

Verificaţi imprimanta. După ce rezolvaţi problema, selectaţi Reluare şi apăsaţi pe butonul k pentru a relua imprimarea.*

PR Eroare de imprimantă: verificaţi hârtia

Hârtia cu formatul specificat nu este încărcată.

Încărcaţi hârtia cu formatul specificat, selectaţi Reluare şi apăsaţi pe butonul k – pentru a relua imprimarea.*

PR Hârtia s-a blocat în Eroare de imprimantă: hârtie imprimantă. blocată

Scoateţi hârtia blocată, selectaţi Reluare şi – apăsaţi pe butonul k pentru a relua imprimarea.*

PR În imprimantă nu este Eroare de imprimantă: hârtie încărcată hârtie. epuizată

Încărcaţi hârtia cu formatul specificat, selectaţi Reluare şi apăsaţi pe butonul k – pentru a relua imprimarea.*

– Note tehnice şi index

173


Mesaje de eroare Afişaj

Descriere

Soluţie

A

PR Eroare de imprimantă: verificaţi cerneala

Eroare cerneală

PR Eroare de imprimantă: cerneală epuizată

Înlocuiţi cartuşul de cerneală, selectaţi Cartuşul de cerneală este Reluare şi apăsaţi pe butonul k pentru a – gol. relua imprimarea.*

PR A apărut o eroare Eroare de imprimantă: fişier generată de fişierul imagine. deteriorat

Verificaţi cerneala, selectaţi Reluare şi apăsaţi pe butonul k pentru a relua imprimarea.*

Selectaţi Anulare şi apăsaţi pe butonul k – pentru a anula imprimarea.

* Pentru ajutor şi informaţii suplimentare, consultaţi documentaţia furnizată împreună cu imprimanta.

Note tehnice şi index

174


Localizarea defectelor Dacă aparatul foto nu funcţionează conform aşteptărilor, verificaţi lista de probleme generale de mai jos înainte de a consulta distribuitorul sau reprezentantul de service autorizat Nikon. Pentru mai multe informaţii, consultaţi paginile cu numerele indicate în ultima coloană din dreapta.

Afişaj, setări şi sursă de alimentare Problemă Acumulatorul introdus în aparatul foto nu se încarcă.

Cauză/Soluţie • Confirmaţi realizarea corectă a tuturor conexiunilor. • Închideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie.

• Opţiunea Dezactivată este selectată pentru Încărcare de la computer în meniul de configurare. • Atunci când acumulatorul este încărcat prin conectarea aparatului foto la un computer, încărcarea se întrerupe în momentul în care aparatul foto este oprit. Acumulatorul nu poate fi încărcat prin • Atunci când acumulatorul este încărcat prin conectarea aparatului foto la un computer, încărcarea se întrerupe în momentul în care conectarea aparatului computerul intră în stare de repaus (inactivitate) şi aparatul foto se foto la un computer. poate opri. • În funcţie de specificaţiile, setările şi starea computerului, încărcarea prin conectare la computer a acumulatorului introdus în aparatul foto se poate dovedi imposibilă.

A 16 14 156 134 134

Aparatul foto nu poate fi pornit.

• Acumulatorul este consumat. • Aparatul foto nu poate fi pornit atunci când este conectat la o priză electrică prin intermediul adaptorului CA de încărcare. • Aparatul foto nu poate fi pornit în cazul în care capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie este deschis.

24 16

24 153 16

Aparatul foto se opreşte fără avertizare.

• Acumulatorul este consumat. • Aparatul foto s-a oprit automat pentru a economisi energie. • Aparatul foto se opreşte dacă adaptorul CA de încărcare este conectat în timp ce aparatul foto este pornit. • Aparatul foto se opreşte în cazul în care cablul USB utilizat pentru conectarea la un computer sau o imprimantă este deconectat. Reconectaţi cablul USB. • Interiorul aparatului foto s-a supraîncălzit. Lăsaţi aparatul foto oprit până când componentele interne se răcesc, apoi încercaţi să-l reporniţi. • Dacă aparatul foto şi acumulatorul sunt reci, este posibil să nu funcţioneze corect. • Aparatul foto este oprit. • Acumulatorul este consumat. • Mod veghe pentru economisire de energie: apăsaţi pe comutatorul de alimentare, pe butonul de declanşare sau pe butonul c sau rotiţi selectorul de moduri. • Atunci când becul bliţului clipeşte, aşteptaţi până când bliţul se încarcă. • Aparatul foto şi computerul sunt conectate prin intermediul cablului USB. • Aparatul foto şi televizorul sunt conectate prin intermediul cablului A/V sau cablului HDMI.

19 24 19, 30

130, 132, 136 –

Note tehnice şi index

Pe monitor nu se afişează nimic.

14

163

34 129 127

175


Localizarea defectelor Problemă

Cauză/Soluţie

Monitorul este ilizibil. • Reglaţi luminozitatea monitorului. • Monitorul este murdar. Curăţaţi monitorul.

A 147 162

20, 144 • Dacă ceasul intern al aparatului foto nu a fost setat (indicatorul „dată nesetată” clipeşte în timpul fotografierii), imaginile statice vor avea data „00/00/0000 00:00”, iar filmele vor fi datate „01/01/ 2011 00:00”. Setaţi data şi ora corecte utilizând Fus orar şi dată Data şi ora înregistrării nu sunt corecte. din meniul de configurare. • Ceas intern al aparatului foto nu este la fel de precis ca un ceas 144 normal. Verificaţi ceasul intern al aparatului foto în mod regulat cu referinţe cât mai corecte şi resetaţi conform necesităţilor. Pe monitor nu este afişată nicio informaţie. Funcţia Imprimare dată nu este disponibilă. Data nu apare pe fotografii, chiar şi atunci când este activată opţiunea Imprimare dată. Setările aparatului foto se resetează. Monitorul se opreşte şi indicatorul luminos aparat pornit clipeşte rapid. Note tehnice şi index

176

Temperatura aparatului foto creşte.

În meniul de configurare este selectată opţiunea Ascundere informaţii pentru Informaţii fotografie din Setări monitor.

147

Opţiunea Fus orar şi dată nu a fost setată.

20, 144

• Este selectat un mod de fotografiere incompatibil cu funcţia Imprimare dată. • Data nu poate fi imprimată pe film.

149 –

Acumulatorul ceasului intern este consumat, toate setările au fost 145 restabilite la valorile implicite. Temperatura acumulatorului este ridicată. Opriţi aparatul foto şi permiteţi acumulatorului să se răcească înainte de a relua utilizarea. După ce indicatorul clipeşte timp de trei minute, aparatul foto se 19 opreşte automat, dar puteţi apăsa şi comutatorul de alimentare pentru a-l opri manual. Atunci când se utilizează anumite funcţii, precum înregistrarea filmelor, pentru o perioadă lungă de timp sau când aparatul foto este folosit într-o locaţie cu temperatură ambientală ridicată, este posibil 119 ca temperatura aparatului foto să crească. Aceasta nu este o defecţiune.

Aparate foto controlate electronic În cazuri extrem de rare, pe monitor pot apărea caractere neobişnuite, iar aparatul foto se poate opri din funcţionare. În cele mai multe situaţii, acest fenomen este provocat de o puternică încărcare statică externă. Opriţi aparatul foto, scoateţi şi puneţi la loc acumulatorul, apoi porniţi aparatul din nou. Reţineţi că deconectarea sursei de alimentare aşa cum este descrisă mai sus poate duce la pierderea datelor care nu au fost înregistrate în memoria internă sau pe cardul de memorie la momentul apariţiei problemei. Datele deja înregistrate nu sunt afectate. În cazul în care defecţiunea persistă, contactaţi distribuitorul sau reprezentantul de service autorizat Nikon.


Localizarea defectelor

Fotografiere Problemă

Cauză/Soluţie

A

Nu se poate seta la modul fotografiere

Deconectaţi cablul HDMI sau cablul USB.

127, 130, 136

• Atunci când aparatul foto este în modul redare, apăsaţi pe c sau pe butonul de declanşare. • Atunci când sunt afişate meniurile, apăsaţi pe butonul d. • Acumulatorul este consumat. • Atunci când modul scenă folosit este Portret de noapte sau o (Iluminare fundal) şi HDR este setat la Dezactivat, ridicaţi bliţul. • Atunci când becul bliţului clipeşte, bliţul se încarcă.

30

Nu se fotografiază atunci când butonul de declanşare este apăsat.

38, 42, 52

Aparatul foto nu poate focaliza.

• Subiectul este situat prea aproape de aparatul foto. Încercaţi să fotografiaţi cu modul macro sau modurile scenă Selector aut. scene ori Primplan. • Focalizarea automată nu poate funcţiona corespunzător cu subiectul vizat. • Setaţi Asistenţă AF în meniul de configurare la Automată. • Subiectul nu este în zona de focalizare atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. • Opriţi aparatul foto, apoi reporniţi-l.

Pe ecranul de fotografiere apar benzi colorate.

Pe subiectele care repetă acelaşi tipar (de ex. jaluzele) pot apărea benzi colorate (tipare de interferenţă, efectul moire). Aceasta nu este o defecţiune. Aceste fenomene nu sunt salvate împreună cu fotografiile sau filmele – înregistrate. Totuşi, pot fi salvate pe fotografiile sau filmele înregistrate cu setările Continuă mare: 120 fps sau HS 120 fps (640×480). • • • •

Utilizaţi bliţul. Utilizaţi funcţiile Reducere vibraţii sau Detecţie mişcare. Utilizaţi D (Selector cea mai bună fotografie). Folosiţi un trepied pentru a stabiliza aparatul foto (pentru rezultate mai bune, utilizaţi-l împreună cu autodeclanşatorul).

34

29 152 28, 83 19

32 150, 151 79 35

În fotografiile făcute cu bliţ apar pete luminoase.

Bliţul se reflectă în particulele din aer. Setaţi bliţul la W (Dezactivat). 32

Bliţul nu se declanşează.

• Bliţul este setat la W (Dezactivat). 32 • Este selectat un mod scenă care nu poate activa bliţul. 41 • O altă funcţie setată în momentul respectiv restricţionează bliţul. 90

Note tehnice şi index

Fotografiile sunt neclare.

11 24 33, 45, 49

177


Localizarea defectelor Problemă

Zoomul digital nu este disponibil.

Cauză/Soluţie • Opţiunea Dezactivat este selectată pentru Zoom digital în meniul de configurare. • Zoomul digital nu poate fi folosit în următoarele situaţii. - Când este setat Cronometru zâmbet - Când modul scenă este Selector aut. scene, Portret, Portret de noapte, Panoramă simplă din Panoramă sau Portret animal de casă - Când Fotografiere în rafală 16 este setată pentru Continuu în meniul de fotografiere - Când Urmărire subiect sau Urmărire prioritate faţă sunt selectate pentru Mod zonă AF

Funcţia Mod imagine nu este disponibilă.

O altă funcţie setată în momentul respectiv restricţionează Mod imagine.

Nu se aude niciun sunet la eliberarea declanşatorului.

• În meniul de configurare este selectată opţiunea Dezactivat pentru Sunet declanşator din Setări sunet. • Când Continuu sau Bracketing expunere sunt setate în meniul de fotografiere. • Sport, Muzeu sau Portret animal de casă sunt selectate în modul scenă. • Atunci când aparatul foto înregistrează un film. • Nu blocaţi difuzorul.

36 42, 46, 49, 55, 56 79 84

90 153 79, 82 48, 54, 56 118 5

Note tehnice şi index

Dispozitivul de iluminare pentru asistenţă AF nu se aprinde.

Opţiunea Dezactivată este selectată pentru Asistenţă AF în meniul de configurare. Chiar dacă este setată opţiunea Automată, 152 este posibil ca dispozitivul de iluminare pentru asistenţă AF să nu se aprindă, în funcţie de poziţia zonei de focalizare sau de modul scenă.

Fotografiile apar pătate.

Obiectivul este murdar. Curăţaţi obiectivul.

162

Culorile nu par naturale.

Balansul de alb sau nuanţa nu se potrivesc cu sursa de lumină.

69, 76

Întrucât subiectul este întunecat, viteza de declanşare este prea mică În imagine apar pixeli sau sensibilitatea ISO este prea mare. luminoşi repartizaţi • Utilizaţi bliţul. 32 aleatoriu („zgomot”). • Specificaţi o setare de sensibilitate ISO mai mică. 81 • • • Fotografiile sunt prea • întunecate (sunt • subexpuse). •

178

A 152

Bliţul este setat la W (Dezactivat). Fereastra bliţului este blocată. Subiectul se află dincolo de raza de acoperire a bliţului. Reglaţi compensarea expunerii. Măriţi sensibilitatea ISO. Subiectul este situat pe un fundal iluminat. Ridicaţi bliţul şi setaţi modul scenă la o (Iluminare fundal) sau setaţi modul bliţ la X (bliţ de umplere).

Fotografiile sunt prea luminoase (sunt Reglaţi compensarea expunerii. supraexpuse).

32 26 32 39 81 32, 45

39


Localizarea defectelor Problemă

Cauză/Soluţie

A

În cazuri extrem de rare, atunci când pentru fotografierea cu bliţ se Se obţin rezultate utilizează bliţul V (Automat cu reducere ochi roşii), bliţul de neaşteptate atunci umplere pentru reducere ochi roşii sau bliţul de umplere cu când bliţul este setat sincronizare lentă în modul scenă Portret de noapte, pot fi 32, 49 pe automat cu corectate alte zone decât cele afectate de efectul „ochi roşii”. Setaţi un reducere ochi roşii. mod bliţ diferit de V (Automat cu reducere ochi roşii), selectaţi un mod scenă diferit de Portret de noapte, apoi reluaţi fotografierea. Rezultatele obţinute 36 • În funcţie de condiţiile de fotografiere, este posibil ca funcţia în urma utilizării Estompare piele să nu producă rezultatele dorite. funcţiei Estompare • Pentru fotografiile care conţin patru sau mai multe figuri, încercaţi 112 piele nu sunt conform să utilizaţi Estompare piele din meniul de redare. aşteptărilor.

Salvarea imaginilor durează prea mult.

În următoarele situaţii, este posibil ca salvarea imaginilor să dureze mai mult. • Atunci când funcţia de reducere a zgomotului este aplicată • Când bliţul este setat la V (Automat cu reducere ochi roşii) • Când se fotografiază în următoarele moduri scenă. - Din mână din j(Peisaj noapte) - HDR stabilit la altă setare decât Dezactivat în o (Iluminare fundal) - Rafală reducere zgomot din Peisaj - Din mână din Portret de noapte - Panoramă simplă din Panoramă • Când Continuă mare: 120 fps sau Continuă mare: 60 fps sunt selectate pentru Continuu în meniul de fotografiere.

44 45 47 49 55 79

90

Redare Problemă

A

Cauză/Soluţie

Fişierul nu poate fi redat.

• Fişierul a fost suprascris sau redenumit pe computer sau pe altă marcă sau model de aparat foto. • Filmele înregistrate cu alte aparate foto decât COOLPIX P300 nu pot fi redate.

Fotografia nu poate fi mărită.

• Zoomul de redare nu poate fi utilizat în cazul filmelor, imaginilor – mici sau a copiilor tăiate cu dimensiuni de 320 × 240 pixeli sau mai mici. • Zoomul de redare poate să nu fie disponibil pentru fotografii – realizate cu alte aparate foto decât COOLPIX P300.

Note tehnice şi index

Continuu sau Bracketing expunere O altă funcţie setată în momentul respectiv restricţionează setarea Continuu sau Bracketing expunere. nu se pot seta sau utiliza.

– 32

– 118

179


Localizarea defectelor Problemă

A

Cauză/Soluţie

• Notele vocale nu pot fi ataşate la filme sau fotografii înregistrate cu 57, 126 setarea Panoramă simplă. Nu se pot înregistra • Notele vocale nu pot fi ataşate fotografiilor efectuate cu alte 105 sau reda note vocale. aparate foto decât COOLPIX P300 şi notele vocale înregistrate cu alte aparate nu pot fi redate pe acest aparat foto.

Fotografiile nu pot fi editate.

Fotografiile nu se afişează pe televizor.

Note tehnice şi index

180

Nikon Transfer 2 nu porneşte în momentul în care aparatul foto este conectat la un computer.

• Filmele nu pot fi editate. • Editarea nu este disponibilă pentru fotografiile realizate cu Mod imagine setat la o 3968×2232. • Fotografiile înregistrate cu funcţia Panoramă simplă nu pot fi editate. • Confirmaţi condiţiile cerute pentru editare. • Fotografiile realizate cu alte aparate foto decât COOLPIX P300 nu pot fi editate.

– 74

• Mod video sau HDMI nu sunt setate corect în meniul de configurare Setări TV. • Cablurile sunt conectate simultan la conectorul HDMI mini şi la conectorul USB/audio video. • Cardul de memorie nu conţine fotografii. Înlocuiţi cardul de memorie. Scoateţi cardul de memorie pentru a reda fotografiile din memoria internă.

155

• • • • •

19 24 130 – 129

Aparatul foto este oprit. Acumulatorul este consumat. Cablul USB nu este conectat corect. Aparatul foto nu este recunoscut de computer. Confirmaţi că sistemul de operare utilizat este compatibil cu aparatul foto. • Computerul nu este setat să lanseze Nikon Transfer 2 în mod automat. Pentru mai multe informaţii despre Nikon Transfer 2, consultaţi informaţiile de ajutor din ViewNX 2.

– 108 –

127 22

133

Ecranul de pornire PictBridge nu este afişat în momentul în care aparatul foto este conectat la o imprimantă.

În cazul unor imprimante compatibile PictBridge, se poate întâmpla ca ecranul de pornire PictBridge să nu se afişeze şi imprimarea imaginilor să nu fie posibilă atunci când Automată este selectat 156 pentru Încărcare de la computer. Setaţi Încărcare de la computer la Dezactivată şi reconectaţi aparatul foto la imprimantă.

Fotografiile de imprimat nu sunt afişate.

• Cardul de memorie nu conţine fotografii. Înlocuiţi cardul de memorie. • Scoateţi cardul de memorie pentru a imprima fotografii din memoria internă.

Nu se poate selecta formatul de hârtie prin intermediul aparatului foto.

Format hârtie nu poate fi selectat de la aparatul foto în următoarele situaţii, chiar şi în cazul utilizării imprimantelor compatibile PictBridge. Utilizaţi imprimanta pentru a selecta formatul de hârtie. 137, 138 • Formatul de hârtie selectat prin intermediul aparatului foto nu este compatibil cu imprimanta. – • Se utilizează o imprimantă care setează automat formatul de hârtie.

22 22


Specificaţii Aparat foto digital Nikon COOLPIX P300 Tip Pixeli efectivi Senzor imagine Obiectiv

Media Sistem fişier Formate fişier

Dimensiune imagine (pixeli)

• Memorie internă (aprox. 90 MB) • Card de memorie SD/SDHC/SDXC Compatibil DCF, Exif 2.3 şi DPOF Imagini statice: JPEG Fişier sunet (notă vocală): WAV Filme: MOV (video: H.264/MPEG-4 AVC, audio: AAC stereo) • 12 M (mare) 4000×3000P • 12 M 4000×3000 • 8 M 3264×2448 • 5 M 2592×1944 • 3 M 2048×1536 • PC 1024×768 • VGA 640×480 • 16:9 3968×2232

Note tehnice şi index

Aparat foto digital compact 12,2 milioane 1/2,3 in. tip CMOS; număr total pixeli: aprox. 12,75 milioane Zoom optic 4,2×, obiectiv NIKKOR 4,3-17,9 mm (unghi de câmp echivalent cu cel al unui obiectiv de 24Distanţă focală 100 mm în format 35 mm [135]) Apertură relativă f/1,8-4,9 Construcţie 7 elemente în 6 grupuri Până la 2× (unghi de câmp echivalent cu cel al unui obiectiv de aprox. Zoom digital 200 mm în format 35 mm [135]) Reducere vibraţii Deplasare obiectiv Focalizare automată (AF) AF cu detectare contrast • Aprox. 30 cm până la ∞ (poziţie unghi larg), aprox. 60 cm până la ∞ Distanţă de focalizare (de (poziţie telefotografie) la obiectiv) • Mod primplan macro: aprox. 3 cm până la ∞ (poziţie unghi larg) Prioritate faţă, automat (selecţie automată din nouă zone), central, Selecţie zonă focalizare manual cu 99 zone de focalizare, urmărire subiect, urmărire prioritate faţă 7,5 cm (3 in.), aprox. 921.000 puncte, monitor LCD TFT cu unghi de Monitor vizualizare larg, strat anti-reflexie şi reglare luminozitate pe 5 niveluri Acoperire cadru (mod Aproximativ 100 % pe orizontală şi 100 % pe verticală (comparativ cu fotografiere) imaginea reală) Acoperire cadru (mod Aproximativ 100 % pe orizontală şi 100 % pe verticală (comparativ cu redare) imaginea reală) Stocare

181


Specificaţii • ISO 160, 200, 400, 800, 1600, 3200 Sensibilitate ISO (Sensibilitate ieşire standard) • Automat (modificare automată de la ISO 160 la 1600) • Interval fix automat (ISO 160 până la 400, 160 până la 800) Expunere Măsurare Matrice cu 224 segmente, central-evaluativ Expunere automată programată cu program flexibil, prioritate declanşare automată, prioritate diafragmă automată, mod manual, Control expunere bracketing expunere, detecţie mişcare, compensare expunere (–2,0 până la +2,0 EV în paşi de 1/3 EV) Declanşator Declanşator mecanic şi electronic CMOS Mod automat, mod scenă • 1/20001 până la 1 sec. • 1/20001 până la 2 sec. (Trepied din modul scenă Peisaj noapte) • 4 sec. (modul scenă Foc de artificii) Moduri A, B, C sau D • 1/20002 până la 8 sec. (când sensibilitatea ISO este setată la 160 în modul D): inclusiv când este setată la Automată sau Interval fix automat) • 1/20001, 2 până la 4 sec. (când sensibilitatea ISO este fixată la 160, 200 sau 400 în modurile A, B sau C şi când este fixată la 200 sau 400 în modul D) Viteză • 1/20001, 2 până la 2 sec. (când sensibilitatea ISO este fixată la 800) • 1/20001, 2 până la 1 sec. (când sensibilitatea ISO este fixată la 1600 şi când este setată la Automată sau Interval fix automat în modurile A, B sau C) • 1/20001, 2 până la 1/2 sec. (când sensibilitatea ISO este fixată la 3200) • 1/4000 până la 1/60 sec. (Continuă mare) 1

Note tehnice şi index

182

2

Diafragmă Interval Autodeclanşator Bliţ încorporat Rază (aprox.) (Sensibilitate ISO: Automat) Control bliţ Interfaţă Protocol transfer de date Ieşire video Ieşire HDMI

În modul automat, în modul scenă sau în modurile A sau C, atunci când valoarea diafragmei este f/8 şi zoomul este în poziţia de unghi larg maxim sau este deplasat cu un pas spre poziţia telefotografie, cea mai mare viteză de declanşare este de 1/1600 sec. Atunci când valoarea diafragmei este f/1,8, cea mai mare viteză de declanşare este de 1/1600 sec.

Diafragmă iris cu 6 lame controlată electronic 14 paşi de 1/3 EV Se pot selecta durate de 10 şi 2 secunde

[L]: 0,5 până la 6,5 m [T]: 0,5 până la 2,5 m Bliţ automat TTL cu pre-bliţuri de control USB de mare viteză MTP, PTP Se poate selecta între NTSC şi PAL Se poate selecta dintre Automat, 480p, 720p şi 1080i


Specificaţii Terminal I/O Limbi acceptate

Surse de alimentare Timp de încărcare Durată de funcţionare a acumulatorului (EN-EL12) Montură trepied Dimensiuni (lăţime × înălţime × adâncime) Greutate Mediu de operare Temperatură Umiditate

Ieşire audio/video; I/O digital (USB); conector HDMI mini (ieşire HDMI) Arabă, chineză (simplificată şi tradiţională), cehă, daneză, olandeză, engleză, finlandeză, franceză, germană, greacă, maghiară, indoneziană, italiană, japoneză, coreeană, norvegiană, poloneză, portugheză, română, rusă, spaniolă, suedeză, thailandeză, turcă, ucraineană • Un acumulator li-ion EN-EL12 (livrat) • Adaptor CA EH-62F (disponibil separat) Aprox. 4 ore (atunci când se utilizează adaptorul CA de încărcare EH-69P şi acumulatorul este complet descărcat) Imagini statice*: aprox. 240 fotografii Filme: aprox. 1 h 5 min. (HD 1080pP (1920 × 1080)) 1/4 (ISO 1222) Aprox. 103,0 × 58,3 × 32,0 mm (excluzând protuberanţele) Aprox. 189 g (incluzând acumulatorul şi cardul de memorie) 0°C până la 40°C 85 % sau mai mică (fără condensare)

• Dacă nu se menţionează altceva, toate specificaţiile se aplică unui aparat foto cu acumulator li-ion EN-EL12 complet încărcat, utilizat la o temperatură ambientală de 25°C. Note tehnice şi index

* Pe baza standardelor CIPA (Camera and Imaging Products Association - Asociaţia pentru camere foto şi produse de realizare de imagini) pentru măsurarea duratei de funcţionare a acumulatorilor de aparate foto. Măsurat la 23 (±2)°C; zoom reglat la fiecare declanşare, bliţ descărcat din două în două declanşări, Mod imagine setat la I 4000×3000. Durata de funcţionare a acumulatorului poate varia în funcţie de intervalul de fotografiere şi de timpul de afişare a meniurilor şi imaginilor.

183


Specificaţii

Acumulator li-ion EN-EL12 Tip

Acumulator litiu-ion

Capacitate nominală

CC 3,7 V, 1050 mAh

Temperatură de operare

0°C până la 40°C

Dimensiuni (lăţime × înălţime × adâncime)

Aprox. 32 × 43,8 × 7,9 mm

Greutate

Aprox. 22,5 g (fără capac terminal)

Adaptor CA de încărcare EH-69P Putere consumată nominală

CA 100 până la 240 V, 50/60 Hz, 0,068 până la 0,042 A

Putere nominală

CC 5,0 V, 550 mA

Temperatură de operare

0°C până la 40°C

Dimensiuni (lăţime × înălţime × adâncime)

Aprox. 55 × 22 × 54 mm (fără adaptor de priză) Pentru Argentina: aprox. 55 × 59 × 63 mm

Greutate

Aprox. 55 g (fără adaptor de priză) Pentru Argentina: aprox. 80 g

B

Specificaţii

• Nikon nu va fi responsabil pentru erorile conţinute de acest manual. • Aspectul şi specificaţiile acestui produs pot fi modificate fără notificare.

Note tehnice şi index

184

Standarde acceptate • DCF: Regulă aranjare sistem fişiere aparat foto este un standard utilizat pe scară largă în industria aparatelor foto digitale pentru a asigura compatibilitatea între diferitele mărci de aparate foto. • DPOF: Digital Print Order Format este un standard larg răspândit în domeniu, care permite imprimarea fotografiilor din ordinile de imprimare stocate pe cardul de memorie, prin intermediul unui laborator foto digital sau al unei imprimante obişnuite. • Exif versiunea 2.3: acest aparat foto acceptă Exif (Format fişier imagine interschimbabil pentru aparate foto digitale) versiunea 2.3, un standard care permite informaţiilor stocate împreună cu fotografiile să fie utilizate pentru reproducerea optimă a culorilor atunci când imaginile sunt imprimate de la imprimantele compatibile Exif. • PictBridge: un standard creat în cooperare de industria producătoare de aparate foto digitale şi cea producătoare de imprimante, ce permite ca fotografiile să fie imprimate direct la o imprimantă, fără conectarea aparatului foto la un computer.


Index Simboluri

B

R 61 h Afişare miniaturi 94 n Autodeclanşator 35 k Buton aplică selecţia 10 b Buton (e înregistrare film) 118 d Buton meniu 11 c Buton redare 30 l Buton ştergere 31, 106, 126 o Compensare expunere 39, 69 K Control de ridicare a bliţului 33 f Larg 27 A Mod automat 24 X Mod bliţ 32 o Mod iluminare fundal 45 p Mod macro 38 D Mod manual 62, 67 j Mod peisaj noapte 44 B Mod prioritate declanşare automată 62, 65 C Mod prioritate diafragmă automată 62, 66 c Mod redare 30 y Mod scenă 41 A Moduri automate programate 62, 64 g Tele 27 i Zoom redare 96 .JPG 168 .MOV 168 .WAV 168

Balans de alb 76 Bec bliţ 34 Bliţ 32 Bliţ de umplere 32 Blocare focalizare 29 Bracketing expunere 82 BSS 79 Buton declanşare 4, 28

Accesorii opţionale 166 Acumulator 14, 16, 166 Acumulator li-ion 16, 166 Acumulator tip litiu-ion 14, 16, 166 Adaptor CA 166 Adaptor CA de încărcare 16, 166 Afişare calendar 95 Alimentare 19, 20, 24 Apus h 51 Asistenţă AF 4, 152 Asistenţă panoramă 55, 60 Autodeclanşator 35 Automat 32 Avertizare clipire 157

Cablu audio/video 127 Cablu AV 127, 166 Cablu USB 130, 136, 166 Capac cameră acumulator/fantă card de memorie 14, 22 Capacitate memorie 24 Card memorie 22, 167 Compensare expunere 39, 69 Compensare expunere bliţ 89 Computer 129 Comutare între file 11 Comutator alimentare/indicator luminos aparat pornit 19 Conector HDMI mini 127 Conector ieşire USB/audio/video 129, 130 Conector USB/audio video 127, 136 Continuu 79 Control dispozitiv HDMI 155 Control zoom 27 Copie alb-negru n 54 Copie imagine 107 Crepuscul/Răsărit i 51 Cronometru zâmbet 36 Curea 13 Cursor pentru creativitate 69

Note tehnice şi index

A

C

D Dată şi oră 20, 144 Detecţie mişcare 151 Dezactivat 32 Diferenţă de oră 146 D-Lighting 111 DSCN 168

185


Index

E

Î

Ecran de întâmpinare 143 Editare fotografie 108 Efecte filtre 114 Efecte speciale 56 Estompare piele 46, 49, 112 Expunere 63 Extensie 168

Încărcare de la computer 156 Încărcător 166 Încărcător acumulator 18, 166 Înregistrare film 118 Înregistrare filme cu redare încetinită 120

F

L

Fantă card memorie 22 Film HS 120, 124 Foc de artificii m 54 Focalizare 13, 28, 83, 89, 125 Focalizare automată 38, 89, 125 Format hârtie 137, 138 Formatare 23, 154 Formatare card de memorie 23, 154 Formatare memorie internă 154 Fotografiere 24, 40 Fotografiere cu Prioritate faţă 85 Fotografiere în rafală 16 79 FSCN 168 Funcţii care nu pot fi aplicate simultan 90 Fus orar 146 Fus orar şi dată 20, 144 Note tehnice şi index

186

H HDMI 127, 155 Histogramă 39, 71, 93

I Identificator 168 Ieşire video 155 Iluminare fundal R 45 Imagine mică 116 Imprimantă 135 Imprimare 135, 137, 138 Imprimare dată 21, 100, 149 Imprimare DPOF 140 Indicator încărcare acumulator 24 Indicator luminos autodeclanşator 35 Indicator luminos încărcare 134 Indicator memorie internă 25 Informaţii fotografie 147 Informaţii fotografiere 30, 93 Intensitate 69, 71

J Jack intrare audio/video 127 Larg 27 Limba/Language 155 Luminozitate 69, 71 Luminozitate monitor 147 Lungime film 125

M Măsurare 78 Mâncare u 53 Memorie internă 22 Meniu configurare 141 Meniu film 122 Meniu fotografiere 72 Meniu redare 98 Microfon 105, 118 Mod automat 24 Mod bliţ 32 Mod expunere 62 Mod focalizare automată 89, 125 Mod imagine 74 Mod macro 38 Mod manual 67 Mod prioritate diafragmă automată 66 Mod scenă 41 Mod zonă AF 83 Moduri automate programate 64 Monitor 6, 8, 164 Muzeu l 54

N Nikon Transfer 2 129, 130 Notă vocală 105 Nuanţă 69, 71 Număr de expuneri rămase 24, 75 Nume fişier 168 Nume folder 168


Index

O Obiectiv 164, 181 Oprire automată 153 Opţiuni film 123 Ordine imprimare 99

P Panorama Maker 5 129, 133 Panoramă p 55 Panoramă simplă 55, 57 Peisaj c 47 Peisaj noapte j 44 Petrecere/interior f 50 PictBridge 135, 184 Plajă Z 50 Portret animal de casă O 56 Portret b 46 Portret de noapte e 49 Presetare manuală 77 Prezentare diapozitive 101 Primplan k 52 Prioritate declanşare automată 65 Prioritate faţă 83 Protejare 102

R

Ş Ştergere 31, 106, 126

T Tăiere 117 Tele 27 Televizor 127 Timp economisire lumină zi 20, 145

U Unică 79 Urmărire prioritate faţă 84, 87 Urmărire subiect 84, 87

V Valoare diafragmă 63 Versiune firmware 161 ViewNX 2 129, 133 Viteză declanşare 63 Volum 126

Z Zăpadă z 50 Zonă focalizare 28, 83 Zoom 27 Zoom digital 27, 152 Zoom optic 27 Zoom redare 96

Note tehnice şi index

Redare 30, 92, 94, 95, 96, 106, 126 Redare cadru întreg 30, 92 Redare film 126 Redare miniaturi 94 Reducere ochi roşii 32 Reducere vibraţii 150 Resetare totală 159 Retuşare rapidă 110 Rotire imagine 104 RSCN 168

Setări TV 155 Sincronizare lentă 32 Sport d 48 SSCN 168 Sunet buton 153 Sunet declanşator 153

S Selectare fotografii 103 Selector automat scene x 42 Selector cea mai bună fotografiere 79 Selector de comandă 9 Selector moduri 40 Selector multiplu rotativ 10 Sensibilitate ISO 81 Setări monitor 147 Setări sunet 153

187


Acest manual nu poate fi reprodus sub nicio formă, în întregime sau pe părţi fără autorizaţie scrisă din partea NIKON CORPORATION (excepţie făcând citarea critică în articole sau recenzii).

FX1A01(Y5)

© 2011 Nikon Corporation

6MM048Y5-01

Manual de utilizare Nikon P300  

Ro APARAT FOTO DIGITAL AVC Patent Portfolio License Introducere Configurarea de bază a aparatului foto Editarea fotografiilor Note tehnice ş...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you