__MAIN_TEXT__

Page 1

2015 ÅRSREDOVISNING


2 ÅRSREDOVISNING 2015

556437-1424 SUNDSVALLS KOMMUNS INDUSTRIFASTIGHETSUTVECKLING AB

I INNEHÅLL I ÅRET I KORTHET I FASTIGHETSBESTÅND I FASTIGHETSUTVECKLING I MILJÖ & KVALITET I FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE I EKONOMISK REDOVISNING

INNEHÅLL Året i korthet Vår VD har ordet Fastighetsbestånd Fastighetsutveckling Miljö & kvalitet FR2000 Miljöarbete Aktuella miljöåtgärder  Förvaltnings­berättelse Verksamhet Ägarförhållanden Ägardirektiv Styrelse Personal Flerårsjämförelse Verksamheten under räkenskapsåret Investeringsredovisning Analys av det ekonomiska utfallet Förslag till vinstdisposition Styrelsens yttrande över föreslagen värdeöverföring Mål- och indikatorer  Ekonomisk redovisning Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Noter Årsredovisningens undertecknande Revisionsberättelse Granskningsrapport för år 2015

Denna årsredovisning är upprättad för Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB (organisationsnummer 556437-1424) för räkenskapsåret 2015 (2015-01-01–2015-12-31). Alla belopp anges i tusentals kronor (tkr) om inget annat anges. Bolagets styrelseordförande är Hans Backlund och VD är Peter Clemin.

6 8 10 12 20 21 21 21 22 22 22 22 22 22 23 24 24 25 25 25 26 28 28 29 30 30 38 40 42


3

FASTIGHETSFAKTA

NORRMALM 3:26 Parkeringshuset City-P ligger centralt och vackert till längs Selångerån i Sundsvall. Här finns plats för cirka 470 bilar och även laddnings­stationer för elbilar. I huset finns även kontor – bland annat SKIFU:s eget.


4 ÅRSREDOVISNING 2015

556437-1424 SUNDSVALLS KOMMUNS INDUSTRIFASTIGHETSUTVECKLING AB

I INNEHÅLL I ÅRET I KORTHET I FASTIGHETSBESTÅND I FASTIGHETSUTVECKLING I MILJÖ & KVALITET I FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE I EKONOMISK REDOVISNING

Fastigheter för framtiden

SKIFU är ett kommunägt bolag, vars främst­a syfte är att främja utveckling och nyetablerin­­g. Med fokus på kunden, miljön och Sundsvalls framtid äger, förvaltar och utvecklar vi strategiskt viktiga fastigheter och erbjuder attrakti­va och ändamålsenliga lokaler för näringsliv och offentlig sektor.


5


6

ÅRET I KORTHET

ÅRSREDOVISNING 2015

9 133 000

556437-1424 SUNDSVALLS KOMMUNS INDUSTRIFASTIGHETSUTVECKLING AB

I INNEHÅLL I ÅRET I KORTHET I FASTIGHETSBESTÅND I FASTIGHETSUTVECKLING I MILJÖ & KVALITET I FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE I EKONOMISK REDOVISNING

8 758 000 8 134 000

RESULTAT SKIFU:s resultat efter finansiella poster.  2012  2013  2014  2015 I EKONOMISK REDOVISNING

6 740 000

21,8%

FÖRDELNING AV LOKALYTOR

9 9

28,5%

10,1%

 Kontor  Utbildning  Butik  Industri  Lager  Parkering  Övrigt

25,1% 9,7%

... personer är heltidsanställda i bolaget. Könsfördelningen är fyra kvinnor och fem män. I FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

13

17

ÖSTERMALM 1:35

SJUKHUSET 2

... motionstillfällen per anställd och vecka var ett av målen som nåddes under 2015. I FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

21

FASTIGHETSFÖRVÄRV

FÖRRÅDET 4, 8

4

0,9% 3,9%

FASTIGHETSBESTÅND Antal fastigheter som ägs av SKIFU.

 2012  2013  2014  2015I FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

I FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE


7

FASTIGHETSFAKTA

SJUKHUSET 2 På Institutsvägen i Haga finns ett av 2015 års fastighetsförvärv. Hit har delar av social­tjänst­ens dagverk­­samhet flyttat. Övriga hyresgäster är Mimerskolan och Rygginstitutet.


8 ÅRSREDOVISNING 2015

556437-1424 SUNDSVALLS KOMMUNS INDUSTRIFASTIGHETSUTVECKLING AB

I INNEHÅLL I ÅRET I KORTHET I FASTIGHETSBESTÅND I FASTIGHETSUTVECKLING I MILJÖ & KVALITET I FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE I EKONOMISK REDOVISNING

Vår VD har ordet

Bygget av Grönborg är nu äntligen i gång Med fokus på kunden, miljön och allmännyttan ska vi på SKIFU främja nyetablering och utveckling av företagandet i Sundsvalls kommun. Detta gör vi genom att äga, förvalta och utveckla strategiskt viktiga fastigheter där vi erbjuder attraktiva och ändamålsenliga lokaler för näringsliv och offentlig sektor. Att Sundsvall utvecklas och fortsätter att vara en kommun där människor och företag kan frodas är vår stora drivkraft. 2015 blev ett väldigt spännande år. Ett projekt som länge legat i startgroparna drog äntligen i gång; Förvandlingen av Grönborg till ett kreativt centrum som ska främja innovation och företagande. Här skapar vi en naturlig mötesplats som kan stimulera samarbetet mellan näringsliv, akademi och samhälle. Hoppet är att kunna stärka utveckling och tillväxt inom kommunen och regionen. Strax intill Grönborg pågår vårt största projekt någonsin; bygget av Mittuniversitetets nya campusområde Åkanten. Hit flyttar lärarutbildningarna inför höstterminen 2016. Läs mer om dessa projekt och några till under rubriken Fastighetsutveckling. Även miljöfrågor är något vi på SKIFU jobbar mycket med. Ett av de stora projekten som är på gång är värmeåtervinning i Essvik Företagscentrum. Vi har även inlett ett arbete med att miljöcertifiera våra fastigheter. Först ut är det hus där vi själva sitter; City-P, samt Kassören 7, som nyligen totalrenoverats Andra områden vi har prioriterat är till exempel käll­ sortering, driftoptimering och laddningsstationer för elbilar. Läs mer om dessa projekt under rubriken Miljö & kvalitet. Kommunens politiska styrning har riktat in sig på tre prioriterade områden för att kraftsamla kring en hållbar tillväxtstrategi;  Fler och bättre jobb  En likvärdig skola för alla  Sociala framtidsinvesteringar Här står kommunens bolag och förvaltningar inför utmaningen att tillsammans göra kommunen till en attraktiv plats för de som vill leva, bo och arbeta här. Läs mer om SKIFU:s mål inom de prioriterade områdena under rubriken Förvaltningsberättelse.

Peter Clemin, vd


FASTIGHETSFAKTA

FÖRRÅDET 4, GRÖNBORG 8 Väst på stan pågår två stora projekt; byggena av Grönborg och Åkanten. Den förstnämnda blir till ett nytt centrum för innovation, kreativitet, företagande och nätverkande. Och den sistnämnda är Mittuniversitetets nya campusområde.

9


Kartor © Lantmäteriet Geodatasamverkan

10 SUNDSVALL

ÅRSREDOVISNING 2015

FASTIGHETSBESTÅND

556437-1424 SUNDSVALLS KOMMUNS INDUSTRIFASTIGHETSUTVECKLING AB

I INNEHÅLL I ÅRET I KORTHET I FASTIGHETSBESTÅND I FASTIGHETSUTVECKLING I MILJÖ & KVALITET I FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE I EKONOMISK REDOVISNING

E14

Nr Fastighetsbeteckning

Gatuadress

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Skepparegatan 5, Sundsvall 19 385 m2 Norrmalmsgatan 12, Sundsvall 14 590 m2 Hamngatan, Sundsvall 7 000 m2 Heffnersvägen 1, Sundsvall 1 700 m2 N:a Järnvägsg. 8–10, Sundsvall 7 700 m2 Norra Järnvägsgatan 1, Sundsvall 2 300 m2 Landsvägsallén 2–3, Sundsvall 6 787 m2 Kolvägen 6, Sundsvall 1 000 m2 Björneborgsgatan 3, Sundsvall 200 m2 Storgatan 73, Sundsvall 4 565 m2 Storgatan 73, Sundsvall 13 250 m2 Johannedalsvägen, Sundsvall 1 600 m2 Bultgatan 18, Sundsvall 870 m2 Institutsvägen, Sundsvall 5 000 m2 Förrådsgatan 5, Sundsvall 4 160 m2 Kontorsvägen 1, Sundsvall 1 700 m2 Pionvägen 5, Kvissleby 14 249 m2 Bruksgatan 11, Matfors 6 440 m2 Storjordenvägen 2, Matfors 13 298 m2

Norrmalm 3:26 Balder 1 Stenstaden 1:2 Rorgängaren 5 Kassören 7 Gasverket 1 Stuvaren 2 Östermalm 1:4 Östermalm 1:35 Grönborg 8 Förrådet 4, 8 Gärde 1:57 Nacksta 5:11 Sjukhuset 2 Verkstaden 3, 4 Laboratoriet 4 Rävsund 1:338 Tuna-Ängom 1:82 Sköle 1:81

Yta

MATFORS

Klingsta

Lucksta


Johannedal Vi

Bergs책ker

SUNDSVALL

Ankarsvik

E4

Allsta Svartvik Essvik KVISSLEBY

Njurundabommen

11


12 ÅRSREDOVISNING 2015

556437-1424 SUNDSVALLS KOMMUNS INDUSTRIFASTIGHETSUTVECKLING AB

I INNEHÅLL I ÅRET I KORTHET I FASTIGHETSBESTÅND I FASTIGHETSUTVECKLING I MILJÖ & KVALITET I FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE I EKONOMISK REDOVISNING

FASTIGHETSUTVECKLING


GRÖNBORG 8

Centrum för företagande, kreativitet och innovation På Storgatan 73 förvandlas ett av Sundsvalls äldsta hus till ett centrum för innovation och företagande. Projektet är ett samarbete mellan SKIFU, Sundsvalls kommun, Åkroken Science Park, Studentkåren i Sundsvall och Mittuniversitetet. Syftet är att skapa en naturlig mötesplats som kan stimulera samarbetet mellan näringsliv, akademi och samhälle. Projektet ska bidra till såväl ekonomisk, social och ekologiskt hållbar utveckling genom en bred förankring till närliggande industri, näringsliv, universitet och forskning. Detta för att stärka utveckling och tillväxt inom kommunen och regionen. Grönborg blir ett levande hus där idéer och forskning kan förvandlas till nya företag. Målet är att bli en ledande science park, där framtidens innovatörer kan få utrymme att utvecklas. Under 2015 blev rivnings­arbetet klart och renovering­arna kunde påbörjas. Under sommaren och hösten 2016 kommer de första hyres­gästerna att flytta in.

13


14 ÅRSREDOVISNING 2015

556437-1424 SUNDSVALLS KOMMUNS INDUSTRIFASTIGHETSUTVECKLING AB

I INNEHÅLL I ÅRET I KORTHET I FASTIGHETSBESTÅND I FASTIGHETSUTVECKLING I MILJÖ & KVALITET I FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE I EKONOMISK REDOVISNING

FÖRRÅDET 4

Åkanten – ett helt nytt område på campus Under 2015 förvärvades Förrådet 4 och en omfattande renovering samt utbyggnad inleddes. Fastigheten ska bli en helt ny del av Mittuniversitetets campus – Åkanten. Arbetet ska vara färdigt sommaren 2016, då universitetets lärarutbildning och även Sundsvalls kommun flyttar in inför höst­terminen. Fokus har lagts på att skapa attraktiva miljöer där studenter och personal möts på ett naturligt sätt. Stor vikt läggs även på att Åkanten blir en integrerad del av det befintliga campus.


15


16 ÅRSREDOVISNING 2015

556437-1424 SUNDSVALLS KOMMUNS INDUSTRIFASTIGHETSUTVECKLING AB

I INNEHÅLL I ÅRET I KORTHET I FASTIGHETSBESTÅND I FASTIGHETSUTVECKLING I MILJÖ & KVALITET I FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE I EKONOMISK REDOVISNING


RORGÄNGAREN 5

Moderna lokaler för kommunens Servicecenter I ett av Sundsvalls mest expansiva områden, Norra kajen, skapas nya lokaler för Sundsvalls kommuns Servicecenter. Verksamheten sam­ordnar bland annat tekniska, ekonomiska och administrativa funktioner inom samtliga av Sundsvalls kommuns förvaltningar och bolag. Projektet inkluderar en omfattande invändig ombyggnation av lokalerna samt en upprustning av tak och fasader. Arbetet inleddes under 2015 och fortsätter under 2016. I juni blir huset klart för inflyttning. I dagsläget finns fler hyresgäster i fastigheten, men på sikt kommer samtliga uthyrningsbara lokalytor i Rorgängaren 5 huset att tas i anspråk av servicecentret.

17


18 ÅRSREDOVISNING 2015

556437-1424 SUNDSVALLS KOMMUNS INDUSTRIFASTIGHETSUTVECKLING AB

I INNEHÅLL I ÅRET I KORTHET I FASTIGHETSBESTÅND I FASTIGHETSUTVECKLING I MILJÖ & KVALITET I FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE I EKONOMISK REDOVISNING

RÄVSUND 1:338

Nya möjligheter för Njurundas företagare Utanför Kvissleby växer Essvik Företagscentrum fram. Under 2015 byggdes ett nytt kontorshotell, med gemensamma mötesrum, ett lunchrum och toaletter. Här går det att hyra ett möblerat eller omöblerat kontorsrum med ett mer flexibelt kontrakt. Bredband via fiber har dragits in i fastigheten och ingår i lokalhyran. Även delar av industri­hotellet renoverades och det finns planer på att rusta upp fasaderna. Utvecklingen av fastigheten till ett lokalt företagscentrum pågår löpande och möjligheterna till att utveckla området ytterligare, bland annat genom en expansion i form av ett sjätte hus samt en kaj, undersöks. Under 2015 har ett nytt och spännande miljöprojekt inletts i samarbete med ett annat kommunalt bolag. Läs mer om under rubriken Miljö & kvalitet.


19


20 ÅRSREDOVISNING 2015

556437-1424 SUNDSVALLS KOMMUNS INDUSTRIFASTIGHETSUTVECKLING AB

I INNEHÅLL I ÅRET I KORTHET I FASTIGHETSBESTÅND I FASTIGHETSUTVECKLING I MILJÖ & KVALITET I FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE I EKONOMISK REDOVISNING

FASTIGHETSFAKTA

BALDER 1 Parkeringshuset Balder har under 2015 utrustats med laddningsstationer för elbilar. Som en annan del i SKIFU:s gröna satsning kommer LED-belysning att ersätta den gamla belysningen under 2016.


MILJÖ & KVALITET För SKIFU och ägaren Sundsvalls kommun är miljö och kvalite­­t två högt prioriterade områden. Sedan flera år tillbaka är SKIFU certifierat enligt kvalitetssystem­et FR2000, som binder samman kvalitet, milj­ö, arbetsmilj­ö, brandskydd och kompetens­utveckling.

FR2000 SKIFU är certifierat enligt kvalitets­systemet FR2000 där kvalitet, miljö, arbetsmiljö, kompetensutveckling och brandskydd är integrerade. FR2000 utgår från ISO 9001, ISO 14001 och SS 62 40 70 samt Arbetsmiljö­verkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 och Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3. De grundläggande värderingarna i FR2000 är nöjd kund, affärsmässighet och kompetens. Inom kvalitetssystemet finns policys och styrdokument för exempelvis resor, alkohol och droger, jämställdhet, krisberedskap, it, internkontroll, mutor, upphandling och representation.

Miljöarbete I linje med ägardirektiven arbetar SKIFU aktivt med att minska sin egen och kundernas miljöpåverkan. Det ingår i det dagliga arbetet att aktivt och systematiskt jobba för en bättre miljö. Personalen ska via utbildning ständigt förbättra sin kunskap i syfte att öka miljömedvetandet. Miljö och tillgänglighet beaktas ständigt, som vid upphandlingar och om- och tillbyggnader. Ren luft är ett prioriterat för ägaren Sundsvalls kommun.

Aktuella miljöåtgärder Miljöcertifiering av fastigheter

Under 2016 är målsättningen att SKIFU ska inleda arbetet med att miljöcertifiera minst två fastigheter. Först ut är Norrmalm 3:26 och Kassören 7. På sikt är målet att certifiera samtliga fastigheter. Driftoptimering av fastigheter

Arbetet med att driftoptimera fastigheter pågår kontinuerligt. Åtgärder som exempelvis takisolering, justering av drifttider på ventilationssystemet samt snålspolande toaletter minskar förbrukningen av el, värme och ventilation. Värmeåtervinning i Essvik Företagscentrum

Under 2015 har ett projekt för miljövänlig uppvärmning i Essvik Företagscentrum inletts i samarbete med MittSverige Vatten. Via kulvertar och värmepumpar ska spillvärme från det intilliggande reningsverket föras in och värma upp fastigheterna. LED-belysning

SKIFU har under de senaste åren bytt till LED-belysning i parkeringshusen. Under 2016 ska belysningen i Balder bytas ut. Laddningsstationer

Under 2015 har nya laddningsstationer för elbilar installerats i parkeringshuset Balder. Möjligheterna att utöka antalet laddningsstationer ses över under 2016. Källsortering

I linje med kommunens avfallsplan ses nu källsorteringen över. Från 2017 blir det obligatoriskt med sortering i alla förpacknings­ fraktioner, matavfall och farligt avfall i alla kommunala fastigheter.

21


22 ÅRSREDOVISNING 2015

556437-1424 SUNDSVALLS KOMMUNS INDUSTRIFASTIGHETSUTVECKLING AB

I INNEHÅLL I ÅRET I KORTHET I FASTIGHETSBESTÅND I FASTIGHETSUTVECKLING I MILJÖ & KVALITET I FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE I EKONOMISK REDOVISNING

FÖRVALTNINGS­BERÄTTELSE Verksamhet Med fokus på kunden, miljön och Sundsvalls framtid ska Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB (SKIFU) främja nyetablering och utveckling av företagandet i Sundsvalls kommun. Detta görs genom att äga, förvalta och utveckla strategiskt viktiga fastigheter där bolaget kan erbjuda attraktiva och ändamålsenliga lokaler för näringsliv och offentlig sektor. SKIFU äger 21 fastigheter med drygt 127 000 kvm lokalyta. Utöver detta utför SKIFU uppdrag åt Sundsvalls kommunkoncern inom byggnation och förvaltning. Verksamheten har bedrivits i enlighet med de ändamål fullmäktige har fastställt (se rubriken Ägardirektiv) samt inom de kommunala befogenheterna.

Ägarförhållanden Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB ägs till 100 procent av Stadsbacken AB, som i sin tur ägs till 100 procent av Sundsvalls kommun.

Ägardirektiv Ansvar

Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB (SKIFU) har som syfte att främja utveckling och nyetablering i Sundsvall genom att bygga, förvärva, äga och förvalta fastigheter som är strategiskt viktiga för kommunen, och att avyttra sådana fastigheter med bästa möjliga ekonomiska resultat. Därutöver skall bolaget handha byggnads- och förvaltningsuppdrag åt Sundsvalls kommun. SKIFU ska uppvisa en stark miljöprofil på sina produkter och tjänster och sträva mot en låg miljöpåverkan i den egna verksamheten. Inom ramen för detta ska bolaget verka för en ökad energieffektivisering inom det egna verksamhets­ området och uppmuntra kunderna att minska sin egen miljöpåverkan. Uppdrag

Bolaget ska effektivisera förvaltning och drift av sina fastigheter. Ekonomiska direktiv

Genom god ekonomisk hushållning skall bolaget kunna finansiera underhåll och erforderliga investeringar. Soliditeten skall långsiktigt uppgå till minst 8 %. Avkastningen på eget kapital skall långsiktigt uppgå till minst 13 %.

Styrelse Hans Backlund Pirjo Linna Avarre Tommy Eriksson Elisabeth Gisslin-Burman Anders Odmark Bo Byström

Ordförande Vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Lekmannarevisor

Personal Nio personer är heltidsanställda i SKIFU. Under året har en person slutat och en nyanställning gjorts.


23 Flerårsjämförelse (TKR) Rörelseintäkter

2015 2014 2013 2012 2011 76 992

71 854

58 387

57 967

8 134

8 758

9 133

6 740

1 887

830 475

532 182

390 705

353 200

219 093

Soliditet

3,3 %

4,2 %

5,0 %

4,2 %

13,1 %

Avkastning på totalt kapital

2,3 %

3,7 %

5,0 %

5,3 %

4,3 %

Avkastning på eget kapital

29,6 %

39,2 %

46,7 %

45,1 %

6,6 %

Resultat efter finansiella poster Balansomslutning

Antal anställda

33 998

9 9 8 6 8

Förklaring Soliditet

Justerat eget kapital / balansomslutning

Avkastning på totalt kapital

Resultat efter finansnetto + finansiella kostnader / balansomslutning

Avkastning på eget kapital

Resultat efter finansnetto / justerat eget kapital

Nyckeltalen för år 2011 är inte jämförbara efter genomförd fusion av dotterbolagen 2012.

UTMANING Vi som jobbar på SKIFU tog oss an en av Åres fjälltoppar under hösten 2015. Från vänster: Anders Carlsson, Christoffer Hallenius, Urban Simander, Helene Frank Johnson, Ida Martinsson, Lena Larsson, Peter Clemin, Pernilla Nordström och Kenneth Nordström.


24

Verksamheten under räkenskapsåret Nya lokaler åt Sundsvalls kommuns Servicecenter

SKIFU har fått i uppdrag att av Sundsvalls kommun att bygga nya lokaler för kommuns Servicecenter (läs mer under rubriken Investeringsredovisning). ÅRSREDOVISNING 2015

556437-1424 SUNDSVALLS KOMMUNS INDUSTRIFASTIGHETSUTVECKLING AB

I INNEHÅLL I ÅRET I KORTHET I FASTIGHETSBESTÅND I FASTIGHETSUTVECKLING I MILJÖ & KVALITET I FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE I EKONOMISK REDOVISNING

Strategiskt förvärv av kombiterminal

SKIFU har fått i uppdrag av Sundsvalls kommunfullmäktige att förvärva kombiterminalen vid Sundsvalls Centralstation (läs mer under rubriken Investeringsredovisning).

Investeringsredovisning Under 2015 har SKIFU genomfört förvärv och investeringar för 307 mnkr. Fyra fastighetsförvärv har gjorts och flera större byggnads- och renoveringsprojekt har påbörjats. Övriga investering­­ar är mindre ombyggnader, markanläggningar och inventarier. Förvärv, utbyggnad och renovering av Förrådet 4 och 8

I maj 2015 förvärvades fastigheterna Förrådet 4 och 8 på Sidsjövägen 5 i Sundsvall av Sundsvalls kommun för köpeskillingen 19,8 mnkr. En om- och nybyggnad av Förrådet 4 pågår för Mittuniversitetets räkning och arbetet beräknas vara färdigt hösten 2016. Förutom Mittuniversitetet kommer Sundsvalls kommun att hyra lokaler i fastigheten. Den totala investeringen för ny- och ombyggnad beräknas uppgå till 200 mnkr, varav 131,7 mnkr under 2015. Fastigheten Förrådet 8 är ännu outvecklad. Förvärv av Östermalm 1:35

Den 1 juli 2015 tog SKIFU över ägandet och driftavtalet av kombi­terminalen vid Sundsvalls Centralstation. Fastigheten, som ligger på Björneborgsgatan 3 i Sundsvall förvärvades i bolags­ form av Jernhusen AB för köpeskillingen 9 mnkr. Köpet var ett strategiskt beslut av Sundsvalls kommun, dels för att på sikt kunna flytta godshanteringen från centrala Sundsvall ut till hamnområdet i Tunadal när den nya logistikparken står klar och dels för att kunna utveckla ett nytt resecentrum i centrala Sundsvall. Bolaget har under hösten fusionerats med SKIFU. Det kommunala bolaget Sundsvall Logistikpark AB hyr anläggningen och har förvärvat driftavtalet. Förvärv av Sjukhuset 2

Fastigheten Sjukhuset 2 på Institutsvägen i Sundsvall förvärvades i bolagsform av Svenska Rygginstitutet AB den 1 november 2015. Köpeskillingen uppgick till 37 mnkr. I fastigheten har skett en ombyggnad för 11,5 mnkr för att skapa anpassade lokaler för Socialtjänsten i Sundsvalls kommun. Bolaget kommer under januari 2016 att fusioneras med SKIFU. Byggstart på Grönborg 8

I fastigheten Grönborg 8 byggs ett nytt centrum för företagande och innovation. Efter ett omfattande rivningsarbete påbörjades ombyggnaden under 2015 och beräknas vara klar sommaren 2016. Mittuniversitetet, Åkroken Science Park och Studentkåren i Sundsvall kommer att flytta in under sommaren och hösten 2016. Den beräknade investeringen är cirka 115 mnkr, varav 76 mnkr fram till årsskiftet 2015/16. Om- och tillbyggnad av Rorgängaren 5

Under 2015 påbörjades en hyresgästanpassning av fastigheten Rorgängaren 5 på Heffnersvägen 1 i Sundsvall. Huset renoveras för att skapa utrymmen för Sundsvalls kommuns Servicecenter, som ska flytta in i juni 2016. Den beräknade investeringen är cirka 50 mnkr, varav 23,2 mnkr under 2015.


Renovering av Rävsund 1:338

Utvecklingen av fastigheten Rävsund 1:338 på Pionvägen 5 i Kvissleby till ett lokalt företagscentrum pågår löpande. Under 2015 färdigställdes den första delen av ett nytt kontorshotell och delar av industrihotellet renoverades. Fler åtgärder, såsom fasadrenoveringar, planeras. Investeringar under 2015 har uppgått till 8,6 mnkr. Utöver dessa har ett antal mindre investeringar genomförts, såsom verksamhetsanpassningar för hyresgäster samt installation av övervakningskameror i flera parkeringshus.

Analys av det ekonomiska utfallet Resultatet för räkenskapsåret 2015-01-01–2015-12-31 uppgår till 8,1 mnkr före bokslutsdispositioner, vilket är 1,9 mnkr över budget. Utfallet beror till största delen på lägre räntekostnader. Intäkterna för 2015 uppgår till 77,0 (71,9) mnkr, vilket är 0,4 mnkr över budget. Kostnader för 2015 uppgår till 58,3 (52,3) mnkr, vilket är 0,8 mnkr under budget. Beläggning

Vakansen uppgår till 9,5 % (6,6 %). Ökningen från föregående år beror på att ett stort kallager i Essvik Företagscentrum har sagts upp under 2015. Affärs- och marknadsrisker samt finansiella risker

Den största affärsrisken finns i läkemedelsfabriken i Matfors med verksamhetsanpassade lokaler. SKIFU har under 2015 ökat de långfristiga skulderna med 226 mnkr till 690 mnkr med en genomsnittsränta vid årsskiftet på 1,31 % och en genomsnittlig bindningstid på cirka 29 månader. SKIFU har under de senaste åren och kommer även nästa år att öka de långfristiga skulderna, vilket gör att bolaget blir räntekänsligt. Risken de närmaste åren är begränsad då den genomsnittliga bindningstiden ligger på 29 månader.

Förslag till vinstdisposition Till bolagsstämmans förfogande står följande medel och disponeras enligt följande: Balanserade medel 6 407 657:96 Årets resultat 2 209 430:99 Balanseras i ny räkning 8 617 088:95

Styrelsens yttrande över föreslagen värdeöverföring Koncernbidrag kommer, under förutsättning av årsstämmans godkännande, att lämnas med 1 610 000 kr (5 600 000 kr). Den föreslagna värdeöverföringen reducerar bolagets soliditet till 3,3 procent. Mot bakgrund att bolagets verksamhet bedrivs i Sundsvalls kommunala bolagskoncern och bedrivs med lönsamhet bedöms soliditeten som betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna värdeöverföringen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Det föreslagna koncernbidraget försvaras därmed med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2–3 st. (försiktighetsregeln). Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande bokslutskommentarer.

25


26

Mål- och indikatorer Sundsvalls kommunfullmäktiges mål från ”MRP 2015-2016, med plan för 2017-2018” PRIORITERAT OMRÅDE 1: Jobb och arbetsliv Mål: Utveckla fastigheten Rävsund på Essvik till ett företagscentrum

ÅRSREDOVISNING 2015

556437-1424 SUNDSVALLS KOMMUNS INDUSTRIFASTIGHETSUTVECKLING AB

I INNEHÅLL I ÅRET I KORTHET I FASTIGHETSBESTÅND I FASTIGHETSUTVECKLING I MILJÖ & KVALITET I FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE I EKONOMISK REDOVISNING

Måluppfyllelse 2015: Ja/delvis INDIKATOR

Utfall dec 2015

Mål 2015

Mål på sikt

5

10

15-30

Mål 2015

Mål på sikt

Antal nya hyresgäster PRIORITERAT OMRÅDE 2: En likvärdig skola för alla

Mål: Ökning sommararbetare/praktikarbete totalt minst 900 timmar Måluppfyllelse 2015: Ja INDIKATOR

Utfall dec 2015

Antal timmar sommararbetare/praktikarbete

1 019

900

PRIORITERAT OMRÅDE 3: Sociala framtidsinvesteringar Mål: Under MRP-perioden planera för ett nytt företagscentrum i något av kommunens ytterområden Måluppfyllelse 2015: Nej Kommentar. Ingen lämplig fastighet har hittats under 2015.

Nedbrytning av ägardirektiv och kommunfullmäktiges mål PROCESSMÅL 1 Mål: Kompetensutveckling för personal minst tre dagar per person och totalt minst 40 dagar för all personal Måluppfyllelse 2015: Ja Kommentar: Genomsnitt per person 7,1 dagar. Det höga talet kan förklaras av uppgradering och installation av nya datasystem som krävt utbildning. PROCESSMÅL 2 Mål: Friskvård - varje medarbetare skall uppnå fyra motionstillfällen per vecka Måluppfyllelse 2015: Ja Kommentar: Alla anställda har varit aktiva, vilket bidragit till att målet nåtts.

Indikatorer för måluppföljning i MRP 2015 INDIKATORER 2012 2013 2014 2015 Medarbetarindex: Arbetsmiljö 88 Ledarskap 73 Medarbetareengagemang 85 Möjlighet till fullgörande

80

Nöjda-kunder-index 8,7 7,6 Sjukfrånvaro

1,0 %

0,5 %

1,0 %

Vakansgrad

6,6 %

9,5 %

Antal utbildningsdagar (snitt per person)

7,1

Motionstillfällen per vecka

4,0

Ägardirektiv EKONOMISKT DIREKTIV 1 Mål: Soliditeten skall långsiktigt uppgå minst 8 % Måluppfyllelse 2015: Nej, uppgår till 3,3 %. Kommentar: SKIFU lämnar större delen av sina resultat i koncernbidrag, vilket drar ner soliditeten. EKONOMISKT DIREKTIV 2 Mål: Avkastningen på eget kapital skall långsiktigt uppnå till minst 13 % Måluppfyllelse 2015: Ja, uppgår till 29,6 %. Kommentar: Det låga egna kapitalet gör att avkastningen blir relativt hög.


27

FASTIGHETSFAKTA

GASVERKET 1 Längst österut på Norra Järnvägsgatan finns Sundsvalls före detta gasverk. Här har hyresgästanpassningar gjorts, fasader rustats upp och takkupor byggts under 2014 och 2015.


28 ÅRSREDOVISNING 2015

556437-1424 SUNDSVALLS KOMMUNS INDUSTRIFASTIGHETSUTVECKLING AB

I INNEHÅLL I ÅRET I KORTHET I FASTIGHETSBESTÅND I FASTIGHETSUTVECKLING I MILJÖ & KVALITET I FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE I EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Resultaträkning TKR

Not 2015 2014

Rörelsens intäkter Nettoomsättning 3 Övriga intäkter

74 941 2 051

68 358 3 496

Summa intäkter

76 992

71 854

Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 4 -30 473 Personalkostnader 5 -7 031 Avskrivningar av anläggningstillgångar -20 141 Övriga rörelsekostnader -626

-27 376 -6 581 -16 104 -2 259

Summa kostnader

-58 271

-52 320

Rörelseresultat

18 721

19 534

Resultat från finansiella poster Ränteintäkter 7 24 Räntekostnader

-10 594

-10 800

Resultat efter finansiella poster

8 134

8 758

Bokslutsdispositioner

6

-5 300

-4 346

Skatt

8 -625 -642

ÅRETS RESULTAT

2 209

3 770


29 Balansräkning TILLGÅNGAR (TKR)

Not

2015

2014

Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 9-10 Pågående ombyggnad Markanläggningar 11 Maskiner och inventarier 12

494 587 225 383 13 925 36 016

446 185 12 951 10 817 40 689

Summa materiella anläggningstillgångar

769 911

510 642

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Finansiella anläggningstillgångar Aktier dotterbolag 13

27 759

0

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

797 670

510 642

Kortfristiga fordringar Kund- och hyresfordringar Fordringar koncernbolag Koncernkonto Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

6 630 425 0 1 450 23 100 1 200

8 118 743 4 891 2 233 2 854 2 701

Summa kortfristiga fordringar

32 805

21 540

Kassa och bank

0

0

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

32 805

21 540

SUMMA TILLGÅNGAR

830 475

532 182

2015

2014

Bundet eget kapital Aktiekapital (1 aktie) Bundna reserver Uppskrivningsfond

100 40 7 683

100 40 7 683

Summa bundet eget kapital

7 823

7 823

Fritt eget kapital Fria reserver Årets resultat

6 408 2 209

2 638 3 770

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER (TKR)

Not

EGET KAPITAL

14

Summa fritt eget kapital

8 617

6 408

SUMMA EGET KAPITAL

16 440

14 231

Obeskattade reserver

15

14 113

10 423

Avsättningar

16

3 399

2 773

17

690 000

464 000

SKULDER Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 42 197 8 366 Skatteskulder 145 983 Skulder koncernbolag 4 790 9 146 Koncernkonto 18 40 391 0 Övriga skulder 223 232 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 18 777 22 028 Summa kortfristiga skulder

106 523

40 755

SUMMA SKULDER

796 523

504 755

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

830 475

532 182

Ställda panter Ansvarsförbindelser

Inga 10 000

Inga 10 000


30 ÅRSREDOVISNING 2015

556437-1424 SUNDSVALLS KOMMUNS INDUSTRIFASTIGHETSUTVECKLING AB

I INNEHÅLL I ÅRET I KORTHET I FASTIGHETSBESTÅND I FASTIGHETSUTVECKLING I MILJÖ & KVALITET I FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE I EKONOMISK REDOVISNING

Kassaflödesanalys TKR 2015 2014 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat Avskrivningar

18 721 20 141

19 534 16 104

Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt

38 862 7 -10 594 0

35 638 24 -10 800 0

-10 587

-10 776

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet

28 275

24 862

Förändring i rörelsekapital Förändringar av fordringar Förändring av kortfristiga skulder

-16 156 25 378

-5 759 9 370

9 222

3 611

Kassaflöde från den löpande verksamheten

37 497

28 473

INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av materiella anläggningstillgångar -279 410 -160 267 Förvärv dotterbolag -27 759 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten

-307 169

-160 267

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Lämnade koncernbidrag -1 610 -5 600 Förändring koncernkonto 45 282 8 444 Förändring långfristiga skulder 226 000 128 950 Kassaflöde från finansieringsverksamheten

269 672

131 794

Förändring av likvida medel

0

0

Likvida medel vid årets början

0

0

Likvida medel vid årets slut

0

0

Noter Not 1 Redovisningsprinciper Allmänna redovisningsprinciper Sundsvalls kommuns Industrifastighets ABs (SKIFU) årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade enligt K3 regelverket i jämförelse med föregående år. I årsredovisningen presenteras samtliga belopp i tkr. Värderingsprinciper mm Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges. Anläggningstillgångar I en kostnadsslagsindelad resultaträkning redovisas avskrivningarna i posten Avskrivningar, nedskrivningar och återföringar. När en tillgång inte delas upp i komponenter ska, enligt K3 17.5, tillkommande utgifter läggas till anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar. Stadsbackenbolagen bedömer att kriteriet om framtida ekonomiska fördelar i deras fall uppfylls när de tillkommande utgifterna medför att tillgångens prestanda ökar i förhållande till värdet vid anskaffningstidpunkten. För tillgångar som redovisas uppdelat i komponenter, kan komponenter med likartade avskrivningstider/ nyttjandeperioder anges tillsammans. Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten. Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader. I samband med fastighetsförvärv bedöms om fastigheten väntas ge upphov till framtida kostnader för rivning och återställande av platsen. I sådana fall görs en avsättning och anskaffningsvärdet ökas med samma belopp. Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Bolagets mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar.


FASTIGHETSFAKTA

GÄRDE 1:57 2014 invigdes Sundsvalls nya bussdepå. Projektet präglades av ett miljötänk och allt från uppvärmning av bussar till spillvatten­ hantering beaktades.

31


32 ÅRSREDOVISNING 2015

556437-1424 SUNDSVALLS KOMMUNS INDUSTRIFASTIGHETSUTVECKLING AB

I INNEHÅLL I ÅRET I KORTHET I FASTIGHETSBESTÅND I FASTIGHETSUTVECKLING I MILJÖ & KVALITET I FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE I EKONOMISK REDOVISNING

Följande avskrivningstider tillämpas för anläggningstillgångar. Materiella anläggningstillgångar Kontorsbyggnader Stommar

50-66 år

Fasader, yttertak, fönster

33-40 år

Hissar, ledningssystem

20-40 år

Övrigt

20-40 år

Industribyggnader Stommar

33-50 år

Fasader, yttertak, fönster

20-40 år

Hissar, ledningssystem

20-40 år

Övrigt Mark Markanläggningar

20-40 år Ingen avskrivning 20-50 år

Maskiner och andra tekniska anläggningar

5-20 år

Inventarier, verktyg och installationer

5-10 år

Värdering av fastigheter Bolaget genomför en intern avkastningsvärdering på alla fastigheter för att kunna bedöma eventuella nedskrivningsbehov och uppskrivnings­möjlig­heter. Vissa år görs extern värdering på enskilda eller alla fastigheter. Enligt denna värderingsmetod finns ett övervärde i bolagets fastighetsbestånd. Intäktsredovisning Hyresintäkter periodiseras i enlighet med hyresavtal varvid endast den del av intäkten som avser aktuell period redovisas. Detta innebär att förskottshyror redovisas som förutbetalda hyresintäkter. Vid förtidsinlösen av hyreskontrakt periodiseras ersättningen ut över det ursprungliga kontraktets löptid, såvida inte nytt hyreskontrakt tecknas då inlösenbeloppet resultatförs i sin helhet. Intäkter för fastighetsförsäljningar redovisas på kontraktsdagen, såvida det inte strider mot särskilda villkor i köpekontraktet. Ränteintäkter resultatsförs i den period de avser. För tjänsteuppdrag till fast pris redovisas de inkomster och utgifter som är hänförliga till ett utfört tjänsteuppdrag som intäkt respektive kostnad i förhållande till uppdragets färdig­ställandegrad på balansdagen (successiv vinstavräkning). Ett uppdrags färdigställandegrad bestäms genom att nedlagda utgifter på balansdagen jämförs med beräknade totala utgifter. I de fall utfallet av ett uppdrag inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, redovisas intäkter endast i den utsträckning som motsvaras av de upp­komna uppdragsutgifter som sannolikt kommer att ersättas av beställaren. En befarad förlust på ett uppdrag redovisas omgående som kostnad. Fordringar Fordringar är redovisade till det belopp varmed de beräknas inflyta. Låneutgifter Låneutgifter avseende lånat kapital som kan hänföras till inköp, konstruktion eller produktion av en tillgång som det tar betydande tid att färdigställa innan den kan användas eller säljas, räknas in i tillgångens anskaffningsvärde. Skatter Redovisade inkomstskatter innefattar samtliga inhemska och utländska skatter som beräknas på företagens skattepliktiga resultat samt kupongskatt som erläggs av dotterföretag och intresseföretag vid utdelning till moderföretaget. (K3 29.2). Skattepliktigt resultat är det överskott eller underskott för ett räkenskapsår som ska ligga till grund för beräkningen av aktuell skatt enligt gällande skatteregler. (K3 29.5) I moderföretaget särredovisas på grund av sambandet mellan redovisning och beskattning inte den uppskjutna skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver. (K3 29:37) Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas utifrån de skatte­­satser och skatteregler som är beslutade före balansdagen. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. Jämförelsestörande poster Resultateffekter av särskilda händelser och transaktioner av väsentlig betydelse specificeras inom respektive resultatbegrepp. Exempel på sådana händelser och transaktioner är realisationsresultat vid avyttring av verksamhetsgrenar och betydande anläggningstillgångar, nedskrivningar och omstruktureringskostnader. Koncernuppgifter Bolaget ingår i en koncern där Stadsbacken AB, org.nr. 556478-6654 med säte i Sundsvall är moderbolag. Av SKIFUs totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 26,9 % (25,6 %) av inköpen och 10,3 % (11,4 %) av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som koncernen tillhör. Bokslutsdispositioner Förändringar av obeskattade reserver redovisas som bokslutsdispositioner i resultaträkningen. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- och utbetalningar.


33

Not 2 Uppskattningar och bedömningar Inget att kommentera.

Not 3 Nettoomsättning 2015 2014 Intäkter från lokaluthyrning 71 996 65 339 Uppdragsersättningar 1 204 1 502 Övriga rörelseintäkter 1 741 1 517 Summa rörelseintäkter

74 941

68 358

Not 4 Ersättning till revisorer PwC - revisorsuppdrag PwC - övriga uppdrag Lekmannarevisor

2015 2014 25 27 37 40 12 9

Not 5 Personal Medeltal anställda 2015 2014 Män 5,0 5,0 Kvinnor 4,0 4,0 Totalt för bolaget

9,0

9,0

Redovisning av könsfördelning i företagsledning Styrelsen Övriga ledande befattningshavare

Andel kvinnor 40% 60% 0% 0%

Löner och ersättningar har uppgått till Styrelse VD Övriga anställda

2015 2014 225 189 911 915 3 480 3 289

Totala löner och ersättningar

4 616

4 393

Sociala avgifter enligt lag och avtal Varav pensionskostnader för VD Varav pensionskostnader övriga anställda

2 245 284 392

2 036 205 385

Totala löner, ersättningar och sociala avgifter

6 861

6 429

Verkställande direktören tillförsäkras tjänstepensionsrätt enligt ITP-planen. Uppsägningstiden från företagets sida är 12 månader och från verkställande direktörens sida 6 månader. Vid uppsägning från endera partens sida har företaget rätt att skilja verkställande direktören från sin befattning med omedelbar verkan, men med oförändrade anställnings­förmåner under uppsägningstiden.

Not 6 Bokslutsdispositioner Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan för: Maskiner och inventarier Förändring periodiseringsfond Koncernbidrag

2015 2014 -3 690 1 150 0 104 -1 610 -5 600

Summa bokslutsdispositioner

-5 300

-4 346

Not 7 Operationell leasing Framtida minimileaseavgifter som ska erläggas avseende icke uppsägningsbara leasingavtal: 2015 2014 Förfaller till betalning inom ett år 697 480 Förfaller till betalning senare än ett men inom 5 år 2 525 1 920 Förfaller till betalning senare än fem år 1 843 2 521 Under perioden kostnadsförda leasingavgifter/arrenden 1 435 480 I bolagets redovisning utgörs den operationella leasingen i allt väsentligt av tomträtter och hyresavtal. Normalt tecknas kommersiella hyresavtal på 3 år med en uppsägningstid om 9 månader. Framtida minimileaseavgifter som ska erhållas avseende icke uppsägningsbara leasingavtal: 2015 2014 Förfaller till betalning inom ett år 84 508 67 131 Förfaller till betalning senare än ett men inom 5 år 304 536 197 336 Förfaller till betalning senare än fem år 218 465 130 363 Under perioden kostnadsförda leasingavgifter/arrenden 67 768 65 337


34 ÅRSREDOVISNING 2015

556437-1424 SUNDSVALLS KOMMUNS INDUSTRIFASTIGHETSUTVECKLING AB

I INNEHÅLL I ÅRET I KORTHET I FASTIGHETSBESTÅND I FASTIGHETSUTVECKLING I MILJÖ & KVALITET I FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE I EKONOMISK REDOVISNING

FASTIGHETSFAKTA

SKÖLE 1:81 Läkemedelsfabriken i Matfors är en fastighet som ligger i ständig utveckling. Våra två hyresgäster här tar gärna initiativ till nya projekt och vi hjälper gärna till genom att se till att lokalerna hänger med i utvecklingen.


35


36 ÅRSREDOVISNING 2015

556437-1424 SUNDSVALLS KOMMUNS INDUSTRIFASTIGHETSUTVECKLING AB

I INNEHÅLL I ÅRET I KORTHET I FASTIGHETSBESTÅND I FASTIGHETSUTVECKLING I MILJÖ & KVALITET I FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE I EKONOMISK REDOVISNING

Not 8 Skatt 2015 2014 Aktuell skatt 0 0 Uppskjuten skatt -625 -642 Summa skatt -625 -642 Redovisat resultat före skatt

2 834

4 412

Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22%) Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader Skatteeffekt av ej skattepliktiga bokförda intäkter Skatt hänförlig till tidigare års redovisade resultat Förändring uppskjuten skatt Justeringspost uppskjuten skatt Summa skatt

-625 -8 1 7 625 0 0

-971 -10 1 306 642 32 0

Not 9 Byggnader Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärden Avskrivning motsvarande från Sundsvalls kommun erhållna friköpsmedel Justering Årets anskaffningar Årets utrangering Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2015 2014 552 506 415 160 -19 983 -19 983 0 -34 45 456 153 030 0 -15 650 577 979 532 523

Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar -110 627 -114 547 Övertagna avskrivningar anskaffning 0 -1 259 Årets utrangering 0 15 650 Justering 0 34 Årets avskrivningar -14 011 -10 505 Utgående ackumulerade avskrivningar -124 638 -110 627 Ackumulerade uppskrivningar Ingående uppskrivning Ackumulerade avskrivningar Årets avskrivning på uppskrivit belopp Utgående ackumulerade uppskrivningar netto

8 498 -815 -191 7 492

8 498 -624 -191 7 683

Utgående planenligt restvärde

460 833

429 579

Taxeringsvärden, byggnader Bedömt marknadsvärde utifrån avkastningsvärdering

149 420 850 279

144 621 646 585

Not 10 Mark Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärden Årets anskaffningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2015 2014 16 606 8 948 17 148 7 658 33 754 16 606

Taxeringsvärden, mark

30 742

23 817

Not 11 Markanläggningar Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärden Avskrivning motsvarande från Sundsvalls kommun erhållna friköpsmedel, exploateringsbidrag och ersättning för miljöåtgärder Årets anskaffningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2015 2014 12 839 3 851 -500 3 825 16 164

-500 8 988 12 339

Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar

-1 522 -717 -2 239

-1 076 -446 -1 522

Utgående planenligt restvärde

13 925

10 817


Not 12 Maskiner och inventarier 2015 2014 Ingående anskaffningsvärden 74 923 66 468 Årets anskaffningar 549 8 456 Årets avyttringar och utrangeringar 0 -1 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

75 472

74 923

Ingående avskrivningar Årets avyttringar och utrangeringar Övertagna avskrivningar anskaffning Årets avskrivningar

-34 234 0 0 -5 222

-28 907 1 -367 -4 961

Utgående ackumulerade avskrivningar

-39 456

-34 234

Utgående planenligt restvärde

36 016

40 689

Not 13 Aktier i dotterbolag Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärden Årets anskaffningar

2015 2014 0 0 27 759 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

27 759

0

Balanserad vinst mm 6 408 2 209 8 617

Totalt eget kapital 14 231 2 209 16 440

Dotterföretag

Fastigheten R-Institutet AB

Organisationsnummer 559020-0274 Säte Sundsvall Andel i % 100 Bokfört värde

27 759

Not 14 Eget kapital Aktie- Reserv- Uppskriv- kapital fond ningsfond Eget kapital 2014-12-31 100 40 7 683 Årets resultat Eget kapital 2015-12-31 100 40 7 683

Not 15 Obeskattade reserver 2015 2014 Ackumulerade avskrivningar under/över plan maskiner och inventarier 14 113 10 423 Bokfört värde vid årets slut

14 113

10 423

Not 16 Avsättningar Uppskjutna skatter Byggnader och mark, uppskrivning Skattemässigt underskott Skattepliktiga temporära skillnader vid avskrivning byggnader

2015 2014 1 637 1 679 75 0 1 687 1 094

Uppskjutna skatteskulder som redovisas i balansräkningen

3 399

2 773

Not 17 Långfristiga skulder Förfallotidpunkt 2-5 år från balansdagen Förfallotidpunkt senare än 5 år från balansdagen

2015 2014 0 0 690 000 464 000

Bokfört värde vid årets slut

690 000

464 000

Not 18 Koncernkonto 2015 2014 Beviljad kreditlimit 100 000 100 000 Outnyttjad del -59 609 -100 000 Utnyttjat kreditbelopp

40 391

0

Not 19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2015 2014 Periodisering av intäkter avseende kvartal 1, 2016 16 891 17 754 Semesterlöner 381 316 Övriga poster 1 505 3 958 Bokfört värde vid årets slut

18 777

22 028

37


38

Årsredovisningens undertecknande Sundsvall 2016-02-16

ÅRSREDOVISNING 2015

556437-1424 SUNDSVALLS KOMMUNS INDUSTRIFASTIGHETSUTVECKLING AB

I INNEHÅLL I ÅRET I KORTHET I FASTIGHETSBESTÅND I FASTIGHETSUTVECKLING I MILJÖ & KVALITET I FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE I EKONOMISK REDOVISNING

Hans Backlund

Pirjo Linna Avarre 

ordförande

vice ordförande

Tommy Eriksson

ledamot

Elisabeth Gisslin Burman

ledamot

Anders Odmark

ledamot

Peter Clemin 

verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits 2016-02-16, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Gunnar Jonsson 

godkänd revisor


FASTIGHETSFAKTA

KASSÖREN 7 Under 20154 och 2015 har Kassören 7 genomgått stora renoveringar och är numer en självklar del av Sundsvalls teaterkvarter. Under året flyttade kommunens dagverksamhet Station 8 in.

39


40 ÅRSREDOVISNING 2015

556437-1424 SUNDSVALLS KOMMUNS INDUSTRIFASTIGHETSUTVECKLING AB

I INNEHÅLL I ÅRET I KORTHET I FASTIGHETSBESTÅND I FASTIGHETSUTVECKLING I MILJÖ & KVALITET I FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE I EKONOMISK REDOVISNING

Revisionsberättelse


41

FASTIGHETSFAKTA

VERKSTADEN 4 I Sundsvallsbukten, vid det norra fästet av E4-bron, ligger fastigheten Verkstaden 4. Här huserar de kommunala bolagen Sundsvall Elnät och ServaNet.


42 ÅRSREDOVISNING 2015

556437-1424 SUNDSVALLS KOMMUNS INDUSTRIFASTIGHETSUTVECKLING AB

I INNEHÅLL I ÅRET I KORTHET I FASTIGHETSBESTÅND I FASTIGHETSUTVECKLING I MILJÖ & KVALITET I FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE I EKONOMISK REDOVISNING

Granskningsrapport för år 2015


43

FASTIGHETSFAKTA

STUVAREN 2 Hyresgästerna i Stuvaren 2 växer så det knakar. Under 2015 har en hel del anpassningar gjorts för att möta deras förändrade behov.


BOX 343, 851 05 SUNDSVALL

SKEPPAREGATAN 5, SUNDSVALL

060-12 92 50

SKIFU@SUNDSVALL.SE

WWW.SKIFU.SE

Profile for SKIFU

SKIFU årsredovisning 2015  

SKIFU årsredovisning 2015  

Profile for skifu
Advertisement