Page 1


GAGAUZ RESİMCİSİ

DİMİTRİY SAVASTİN GAGAUZ ARTIST

DMITRY SAVASTIN ГАГАУЗСКИЙ ХУДОЖНИК

ДМИТРИЙ САВАСТИН

Скифия Санкт-Петербург 2018


ББК 85.143(2) C 12

Выражаем искренюю благодарность Губернатору Санкт-Петербурга Г. С. Полтавченко, Башкану Гагаузии И. Ф. Влах за оказанную помощь в издании данной книги. Составитель признателен Главному управлению культуры и туризма Гагаузии за осуществление этого проекта. Издание выпущено при поддержке Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга.

Составитель: Редактор проекта: Английский перевод:

Сергей Савастин Тодур Занет Людмила Мудель

Гагаузский художник Дмитрий Савастин Художественный альбом. Сост. С. Савастин. – СПб.: Издательско-Торговый Дом «Скифия», 2018. – 332 с. ISBN 978-5-00025-132-4 Bu kiyat annadêr gagauzların milli resimcilik incäzanaatını temelä koyanı hem kurucusunu, Büük resimci Dimitriy SAVASTİNı, angısı kendi yaratmalarında kaldırdı milli romantizmayı hem gagauz legendalarınnan balladaların büüklüünü dünnää maanalı şedevraların uuruna, üüseltti gagauz kızların büülü simalarını hem kendi halkının iitliini. Эта книга рассказывает об основоположнике и создателе гагаузского национального изобразительного искусства, великом художнике Дмитрии Савастине, который вознёс в своих произведениях национальный романтизм и величие гагаузских легенд, баллад, сказаний до уровня шедевров мирового значения, возвысил прекрасные образы гагаузских девушек и мужество его народа. This book tells about the great artist Dmitry Savastin, the founder and creator of the Gagauz national fine arts – he who raised national romanticism and grandeur of the Gagauz legends, ballads and tales in his works to the level of the world masterpieces, and exalted beautiful images of the Gagauz women and the courage of his nation.

ISBN 978-5-00025-132-4 © Савастин Д. (наследники), 2017 © Савастин С., составление, иллюстрации, 2017 © Занет Т., вступительная статья, 2013 © Оформление. Издательско-Торговый Дом «Скифия», 2018

GAGAUZ RESİMCİSİ DİMİTRİY SAVASTİN ГАГАУЗСКИЙ ХУДОЖНИК ДМИТРИЙ САВАСТИН GAGAUZ ARTIST DMITRY SAVASTIN

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

2

3


Gagauzların geniyi, Dimitriy SAVASTİN, önündä başımızı iilderiz! Gagauz resimciliini gagauzlara hem dünneyä açan kişi Dimitriy SAVASTİN Bana kimär kerä geler, ani Allaa, yukardan bakarak, ikidä-birdä esap alêr, ki onun yarattıı milletlerdä incäzanaatı eniletmää hem ilerletmää deyni zaman geler. Da O lääzım yollasın onnara eni kişileri, angıları o halkın milletliini, ruhunu, kulturasını, adetlerini hem yaşamasını dünneyä açacek. Ölä oldu gagauzlarlan da. Diil, ani gagauzlarda incäzanaat yoktu! Vardı!! Hem nesoy incäzanaattı!!! Kilim hem niţurka dokuması, tanteli örmesi hem dorojka dikilmesi, düümä hem gergef düülmesi!!!! Ama XX-ci üzyılda yaşamak hızlı diişmää başladı. Geldi eni vakıtlar, eni tehnologiyalar. Da gagauz incäzanaatına taazä kan lääzım oldu. O taazä kanı da vardı nicä getirsin sadä literatura, resimcilik, muzıka. Onuştan Yaradıcı bu uurda aydınnadıcıları hem büük ustaları gagauzlara yollamaa başladı: Mihail ÇAKİRi, Dionis TANASOGLUyu, Nikolay BABOGLUyu, Dimitri KARAÇOBANı, Todur ZANETi, Dimitriy SAVASTİNı hem taa başkalarını. Belliki, resimciliktä ilk hem biricik gagauz aydınnadıcısı hem büük ustası, resimcilik geniyi, oldu hem var Dimitriy İvanoviç SAVASTİN. O Savastin, angısın yaratmak ustalıı için bütün fikirlerimi hem düşünmeklerimi bän taa XX-ci üzyılın 70-ci yıllarında “Resimciylän buluşmak” peetimdä açıkladıydım:

На обложке книги – картина Бориса Заозерского «Утренний букет»

Studentlik yılları. 1961 В студенческие годы. 1961 In the studets years. 1961

2015, 65 х 90

İrina VLAH. (Gagauziya / Gagauz Yeri Baskanı). B., akr. Ирина Влах. (Портрет Башкана Гагаузии / Гагауз Ери). X., акр. Irina Vlah. (Portrait of Bashkan of Gagauzia / Gagauz Yeri). C., acr.

4

5


Предисловие

RESİMCİYLÄN BULUŞMAK Senin elin, Dost Savastin, İki çiziylän Bir resim Yapêr ilin. Senin sözün – Olmuş üzüm, Tatlı şerbet, Onda yok bet. Resimnerin – Açık bir yol Milletimin Temelinä...

Dimitriy Savastin anasınnan Vera Konstantinovnaylan. Дмитрий Савaстин с мамой Верой Константиновной. Dmitry Savastin and his mother Vera Konstantinovna.

Te Mitiraş!!! O Pıtıraş Bizä yoldan seläm verer, Şalvir kalkmış onda bir kaş, O devlerdä atlı gezer. Balladadan halk masalı Eser, eser bizä, kardaş. Tudorkaylän Stuyan yavaş Bizä verer ellerini. O Mari Kız, gözäl Oglan – Evelliktän bizä gelän... Başka resim – büünkü günnär Yaratmana örüldülär... Önümüzdä – resim, resim, Bu güç istoriyan sesin, Benim paalı Halkım... Aslı, Bu resimnär da hep yaslı... Seftä bölä iyi yaratmak Gördü insan, gördü Bucak. Hem anılmış oldu, metin, Bu Savastin, bu Savastin...

Studentlik yılları. Lvov kasabası. Ukrayna. 1977 В студенческие годы. г. Львов. Украина. 1977 In the students years. c. Lvov. Ukraine. 1977

Büünkü gündä Dimitriy SAVASTİNdä, paradan kaarä, hepsi var: Allahtan resimci vergisi, yaratmak kuvedi, oolu, haliz dostları hem

6

7


Предисловие

Предисловие

kendisinin adına resimcilik şkolası. Onun yaratmakları bulunêrlar dünneyin herbir köşesindä devlet hem özel kolekţiyalarda, muzeylerdä hem galereyalarda. Onun için kiyatlar yazıldı, kataloglar tiparlandı, kinolar çıkarıldı. Ona peetlär baaşlandı. Onun, anılmış hem saygılı resimcinin, gagauzların geniyinin adı altın bukvalarlan yazılı dünnää hem gagauz kulturasında. Çok kerä yazdım onun için. Dostluumuz da çok yıllar sürter. Çok kerä onunnan uzun zaman lafa durdum. Herkerä büük filosofiya temalarından gagauz halkın problemalarına girdik, sora da o problemaları kendi yaratmalarımızda açıklayarak, kendi fikirlerimizi insan önünä sürdük. Açan bu insannan sık-sık buluşêrsınız hem lafa durêrsınız, annêêrsınız, ani herbir buluşmakta o başka-başka taraflardan açılêr: ba o derin fikirli filosof, ba o yalın içindä yanan patriot, ba o incä duygulu bir lirik, ba o cengä hazır olan asker, ba bir raat hem tez yaralanan uşak. Hepsi bu diişilmekleri onun çimçirik çakan gözlerindä hem şalvir kıpıştırılmış bakışında esap alêrsınız. Onun yaşamasını da sayfa-sayfa aktararak, göreriz, ani hepsi bu işlär, halka lääzım olduynan ön plana çıktılar: derin filasofiyası hem lirikası – resimnerindä; patriotluu hem asker harakterı – gagauz halkın devletlii için savaşmasında hem “Gagauz Halkı” akıntının kurmasında; uşaklıı – uşaklar için resimnerindä. Hepsi bu harakter özellikleri Dimitriy İvanoviç SAVASTİNın zor, kahırlı hem aar uşaklıından çekiler, bezbelli. *** 1942-ci yılın Hederlez ayın (may) 2-dä Moldova Respublikasının (ozamannar Moldavskaya SSR) Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonom bölgesinin üçüncü kasabasında Valkaneştä duudu bir çocucak. Duudu o Vera Konstantinovna hem İvan Konstantinoviç SAVASTİNnarın aylesindä. Bu ayledä uşaklar hepsi altı candı – beş kız hem bir çocucak. Çocucaan adını Miti koydular, ama bütün aylä ona sevgiylän Mitika deyardi. Allahtan kaarä hiç biricii bilmärdi, ani bu çucucak gelecektä olacek gagauzların hem bütün dünneyin büük resimcisi hem kultura adamı. Şindilik sa o açık gözlän siiredärdi hem incelärdi dolayını, dünneyi, esap alıp hepsiciini, sansın bilärdi, ani sora, sırası geldiynän, bunnarı kendi resimnerindän dünneyä geeri çevirecek. Anasının südünnän, türkülerinnän, masallarınnan emärdi hem canında erleştirärdi ana dilini, gagauzluu, gagauz ruhunu, gagauz kulturasını. Deyni, yıllar geçtiynän, hepsi bu zenginnikleri halkına geeri vermää. Diil aazdan – resimnerdän.

8

Vakıtlar zordu. Dimitriy İvanoviç iki yaşındaykana aylesi üüsüz kaldı – 1944-tä raametli oldu bobası İvan Konstantinoviç. Taa iki yıldan sora da, 1946-1947 kışı gagauzlara karşı zorlan aaçlık yapıldı. Bu beladan kurtulmaa deyni Vera Konstantinovna, uşaklarını alıp, Valkaneştän kaçtı. Yollar onnarı Azerbaycana, Baku kasabasına getirdi. Ama taa ileri, o yollarda, Mitikanın bir kızkardaşı raametli oldu. Bakuda erleşincä büük zorluklar hem kahırlar çektilär. Hepsi belalar küçücük Mitikanın gözü önündä oldular. Derin duygulu hem tez yaralanan canında kaldılar. Kahırlar hem belalar bununnan bitmedi. Bir günü, dörtbuçuk yaşındakı Mitika, kaçınarkana, bir derin kör pınar içinä düştü da edi yıl bolniţalarda hem sanatoriyalarda, gipsalar içindä, yattı. O taa becerämäzdi kahırlarını hem sancısını laflan annatmaa. Da ozaman, genä Allahtan bezbelli, o başladı nelärsä çizmää, resimnemää, oymaa. Zerä körpä can vardı nicä taşsın da patlasın, herliim Mitika annatmaydı o duygularını terli şişelerdä, brakıp orada parmak izlerini, erdä, sopacıklan çizip fasıl biçimneri, kiyatta, nesa resimneyip orada karandaşlan. Bölä açıldı onun resimcilik vergisi, resimcilik talantı. O belalı hem kahırlı yıllar bittiyän, 1959-da Vera Konstantinovna karar aldı Valkaneşä dönmää. Burada oolu Miti başardı sekiz klası. Da nekadar da zor olmasaydı, onu, taa ötää üürenmää deyni, yolladılar Kişinevun “İlya REPİN” adına resimcilik şkolasına, zerä Mitika SAVASTİNın canı pek istärdi resimci zanaatını üürenmää hem kavramaa. Bakmadaan ona, ani Kişinevda sadä bir kuru stipendiyaya yaşardı hem kimär kerä anasından bişeylär kabledärdi, Mitika vakıdı boşa zanetmärdi. O annardı, ani studentlik yıllarını lääzım pek faydalı kullanmaa. Onuştan o gecä-gündüz üürenmäk uurundaydı: şkolada, evdä, bibliotekalarda. Hem... durmamayca hep resimnärdi, resimnärdi, resimnärdi... Burada, Kişinevda, pek büük hem zengin bibliotekalar vardı. Mitika SAVASTİN başladı okumaa dünneyin en büük resimcileri için kiyatları. O kiyatlar annadardılar onnarın yaşamasını, teknika ustalıını, boyaylan şafk hem gölgä tonnarın kullanmak ustalıını. Okudukça şaşardı: acaba neçin bu kiyatlar arasında gagauz resimcileri yok hem neçin bu resimcilär gagauzları annatmêêrlar? Bu soruşa cuvap aararkana, onun üreenä erleşti pek derin fikirlär: “bän lääzım annadıym gagauzları dünneyä, bän lääzım açıklıym onnarın harakterlarını, bän lääzım gösteriym onnarın adetlerini!” Esaplêêrım, ani bu fikirlerä geldiynän Mitika SAVASTİNın resimcilik uşaklıı bitti, da artık başladı Dimitriy SAVASTİNın büük yaratmak yolu. Birtaan o hiç bir kerä bilä atılmadı ona Allahtan yollanan, hem nur

Dimitriy Savastin. 1975 Дмитрий Савaстин. 1975 Dmitry Savastin. 1975

9


Предисловие

gibi göktän inän, bu fikirlerdän. O fikirlär durmamayca besledilär genç resimciyi kendi gagauz halkına sevgiylän hem duyguylan. Ona kuvet verdilär. O da, artık ömür boyunca kenarsız izmet eder onnara. Allahtan bu fikirlerä saabi olduynan, o taa da büük havezlän başladı inceletmää kendi ustalıını. O durmamayca incelärdi gagauz folklorunu hem literaturasını, aarayak o obrazları, ani en islää taraftan açıklêêrlar gagauzların harakterlarını hem adetlerini. Da folklorun incä özü, türküleri, balladalrı, legendaları, masalları hem fıkraları, literatura yaratmaların süjetları yaradıcının resim temalarına geçtilär. Taa sora hepsi o obrazları biz gördük Dimitriy SAVASTİNın grafikalarında: “Sevda balladası” (1978), “Oglan balladası” (1981), “Tuna balladası” Studentlik yılları. Lvov kasabası. Ukrayna. 1977 В студенческие годы. г. Львов. Украина. 1977 (1988), “Tudorka için legenda” (1981); In the students years. c. Lvov. Ukraine. 1977 kartinalarında: “Cadı babusu”, “Dädu hem babu” (1990), “Mitiraş-Pıtıraş” (1990), “Göktän sallangaç” (1992) hem başka. Gagauz folkloru resimnerinin çoyunda o danışêr Canavarlar temasına da, zerä gagauzlarda Canavara büük saygı var. Canavara gagauzlar bakêrlar Canavar yortularını hem tutêrlar Canavar orucunu. Onuştan, açan gagauzlar 1989-1990-cı yılarda kurardılar Gagauz Respublikasının Canavar kafalı bayrak hepsi mitinglarda hem toplantılarda dalgalanardı hem Gagauz Respublikasının bayraanda da Canavar kaldı. Açan Sovet vakıdında lääzımdı ideologiyalı resimneri yapmaa, Dimitriy SAVASTİN burada da, damgalardan kaçıp hem kaluplardan çıkıp, kendi resimnerindä gagauzluu korudu: “Kauçşu” (1972), “Soţialist Zaametindä Geroy İ.A.Şçerban” (1979), “Bereket (Toprak)” (1981) h.b. Ama bu sora oldu. İlkin, “İ.REPİN” adına resimcilik şkolasını başararkana, Dimitriy SAVASTİNın talantı için yazêr büün anılmış moldovan yazıcısı Titus ŞTİRBU da tiparlêêr o yazıyı hem genç resimcinin resimnerini “Molodöj Moldavii” gazetasında. Bu yazıdan artık resimci Dimitriy SAVASTİNın büük üüselmäk yolu başlêêr. 1965-ci yılda, “İ.REPİN” adına resimcilik şkolasının jivopis fakultetını başardıynan, Dimitriy SAVASTİN, gelip Komrada, 5-ci şkolada üüredici işlemää başlêêr. Ama resimcilik ustalıını inceltmää hem büük resimci olmaa deyni lääzımdı para – bez, boya, ramka,

10

Предисловие

çetkacık hem başka işleri almaa deyni. Üüredici zarplatası bunun için etmäzdi. Onuştan, genç resimci başlêêr taa çok grafi ka uurunda işlemää, çünkü buna deyni aaz harç lääzımdı – kiyat, karandaş, lastik, tuş. Parasızlıktan o döner Valkaneşä. Burada 1-ci şkolada üüredicilii yapêr hem reklama uurunda işlemää başlêêr. Bu verer kolayını ayaa kalkmaa: kendisini giidirmää, doyurmaa hem resimciliini ilerletmää. Yavaş-yavaş onun resimneri zeedelener. Onnarlan Dimitriy SAVASTİN başlêêr Moldovadakı Respublikasının uurunda resim sergilerinä katılmaa. Artık speţialistlär hem kritikacılar da esap alêrlar onun yaratmalarını: “Oglan balladası” (1969) hem bu triptihın orta resimini “Oglan hem Mari Kız”, “Gagauz kızları” (1972), “Gagauz düünü” triptihı (1975) hem başka. Kritikacılar bir seslän urgulêêrlar hem metederlär resimcinin ustalıını hem talantını, resimnerin fikir derinniini, resimnerä dökülän resimcinin iç duygularını. 1976-cı yılda Dimitriy SAVASTİN Sovetlär Birliin Resimcilär Birlii hem Moldovanın Resimcilär Birlii azası olêr. Onu başlêêrlar teklif etmää pay alsın Sovetlär Birliindä hem dünnedä kurulan sergilerdä. Muzeylär, galereyalar hem özel kolekţionerlar satın alêrlar onun resimnerini. Basın evlerindän geler tekliflär gagauz yazıcıların kiyatlarını hem yaratmalarını resimnemää hem donatmaa. Resimcilik uçilişçesini başardıktan sora, yıllar boyunca o düşüner hem annêêr, ani büük resimci olmaa deyni sadä talant etişmeer – lääzım üürenmää da. Bu fikirlän o girer Lvov kasabasının “İ.FÖDOROV” adına poligrafika institutun grafika bölümünä. İnstitutu 1980-ci yılda başardıktan sora, Dimitriy SAVASTİN çok yıllar “stankofaya grafika” uurunda resimnerini yapêr. Ama unutmêêr başka stilleri da. 1980-ci yılların sonuna o başlêêr taa çok karandaş, pastel hem jivopis uurunda zanaatlanmaa. Bu verer kolayını kartinaların hem resimnerin özelliklerini taa da derindän açıklamaa. Kuvetlenincä hem kocalanınca Dimitriy İvanoviç annêêr, ani talantınnan, becrikliinnän hem vergisinnän lääzım gelän evlatboylarınnan paylaşsın, aardına şkola hem üürencilerini braksın. O biler, ani bunu yapmaa deyni Komratta lääzım resimcilik şkolası açmaa, da durmamayca danışêr ozamankı komunist partiyasının raykomuna bu tekliflän. Ama faydasız. Soruş çözüler ozaman, açan o Moldovanın Komunist Partiyasının Merkez Komitetına bir kiyat yazêr, da oradan geler izin resimci şkolası açmaa. Bu üzerä 1982-ci yılın Çiçek ayın 20-dä Moldova SSRın kultura ministerlii imzalêr emir, ani Komratta Uşak resimcilik şkolasını açmaa, da 1983-cü yılda bu iş aslıya çıkêr. Şkolanın açılış günündän beeri taa 1992-ci yıladan Dimitriy SAVASTİN burada hem üüredici hem da direktor işledi. (2003-cü yıldan beeri Komrat resimcilik

11


Предисловие

Предисловие

şkolası Dimitriy İvanoviç SAVASTİNın adını taşıyêr. 1992-ci yıladan büünkü günädän şkolanın direktoru onun oolu – Sergey SAVASTİN. 30 yılın içindä oradan 350 üürenci çıktı. Onnarın 149-zu resimcilik uurunda zanaatlarını ilerletmää deyni Universitetlara hem koleclara üürenmää girdilär). Bän taa studentkana tanıştım Dimitriy İvanoviçlän. Ama dostlaştık biz onunnan sora, XX-ci üzyılın 80-ci yıllarında. Ozaman bän başladıydım yapmaa Moldovanin televideniyasinda hem radiosunda “Bucaan dalgasında” kolverimnerini. Çok kerä Canabisi için orada annattım. Bu kolverimneri yaparkana şaştım onun derin fi kirlerinä, incä şakalarına, ustalıına, gagauzluuna hem gagauzluk patriotizmasına. Dimitriy İvanoviçlän pek meraklıydı buluşmaa. Onuştan, bir kolaylık bulup, hemen avtobuslan gelärdim Komrata, onun yaratmak masterskayasına. Masterskaya bulunardı orada, neredä büün bulunêr Komrattakı “ATATÜRK” adına bibliotekasının sergi odası. Giriş aul içindändi. Masterskayada vardı iki oda: biri küçük birisi da büük. İlk bakışta gelärdi, ani masterskayanın içi darmadaan. Ama bu haosun içindä vardı bir büük

Komrat sokaklarında resimcilik. Зарисовки на улицах Комрата. Sketches in the streets of Komrat.

12

tertiplik – Büük Ustanın yaratmak ustalıı tertiplii. Bakmadaan ona, ani herersi hazır yada yarım resimnärlän doluydu, sergennerdä boyalar hem resimcilik için kiyatlar durardı, dolap üstlerindä tepäylän eskizlär vardı, belliydi, ani burada büük yaratmak ruhu uçêr. İçerlär kıstaf gelärdi. Ama bir köşedä erleşip, masa esabı dolabın üstünä bir gazeta döşeyip hem orayı, kimär kerä sadä tuzlan ekmek koyup, filcannarı erleştirärdik hem bir susak şarap koyardık. Da başlardı uzun hem meraklı konuşmak. Lafedärdik istoriya hem literatura için, gagauzların geçmişi hem o büünkü durumu için, resimcilik hem başka yaratmaklar için. Sarfoş olmardık. Keflenmärdik ta. Zerä susakta şarap bittiynän geçärdik kaavi çaya. Çay çok içilärdi. Çünkü masterskayaya gelärdilär başka insannar da: resimcilär, yazıcılar, poetlar, jurnalistlär. Konuşmaklarda sözlär hep gagauzların kultura avtonomiyasına dönärdilär: lääzım gagauzça gazetalar, jurnallar, televideniye hem radio kurulsun, gagauz dilindä şkolalar hem İnstitutlar açılsın, haliz istoriyamız hem kulturamız dünneyä annadılsın. Buluşmaktan buluşmaya politika soruşları hem isteyişleri taa çok ortaya çıkmaa başladılar. 1987-ci yılın bir güz cumertesi günündä masterskayada pek keskin fikirlär konuştuk. Vakıt artık avşama yaklaştı. Bitki avtobuslan Kişineva döndüm. Ertesi sabaa ilk avtobuslan genä Komrata geldim. Masterskayada bütün gün artık sadä politika soruşları konuşuldu. Genä avşam oldu. Sözlerimiz bitmäzdi. Bitki avtobusa etiştirmää deyni mastersakyadan Dimitriy İvanoviçlän bilä çıktık. Taa avtostanţiyayadan hep lafımız uzadı. Sözlär kesildi ozaman, açan bän avtobusa pindim, da avtobus yola yollandı. Bir aftadan sora Komrata genä geldim, da Dimitriy İvanoviç taa kapudan bana dedi: “Fedi, karar aldık “Gagauz Halkı” adına bir diskusiya klubu kurmaa”. (Taa sora o klub büük gagauz milli akıntısına döndü hem dolayında hepsi gagauzları birleştirdi). Bu klubun kurulmasınnan Dimitriy SAVASTİN, bir politikacı olup, teoriyadan haliz praktikaya geçti. O ayırıldı “Gagauz Halkı” akıntınısına predsedatel da, küülerdä hem kasabalarda gezip, başladı oralarda mitingları yapmaa. O mitinglarda annadardı insannara kim o gagauzlar hem neçin bizä devletlik lääzım. Gagauz halkınnan barabar, ilktän avtonomiyayı, sora da Gagauz Respublikasını kurdu. 1992-ci yılda Gagauz Respublikasının kultura Bakanı ayırıldı. Te şindi vardı nicä bütün yaşamasının programasını temelä koymaa: gagauz dilinä, kulturasına, adetlerinä hem istoriyasına yol açmaa. Dimitriy SAVASTİN hazırlêêr maasuz bir ana programa, angısı esaba alêêr hepsi bu uurları. Ama gagauzlar için kurulan Gagauz Respublikasının öndercileri bundan korktular. Dimitriy SAVASTİNı iştän atıp, gagauzları hem gagauzluu genä

13


Предисловие

Предисловие

taban altına almaa deyni, onun erinä tezicik getirdilär bir rus adamını, ani bilmärdi gagauz dilini, annamardı gagauz kulturasını hem adetlerini. Gagauz Respublikasının kultura Bakanıından ayırılarkana Dimitriy SAVASTİN dedi ozamankı öndercilerä Stepan TOPALa, Mihail KENDİGELÄNä, Mariya MARUNEVİÇa hem Stepan BULGARA: “bakın, açan geleceniz işä bensiz burayı, oturacenız masanın önünä her zaman elinizi sokmayın cöbünüzä, saymayın parayı nekadar taa lääzım çalasınız. Düşünün halk için, ani orada bu kenarlarda, Yalpuun kenarında, taşlar arasında, yılan arasında aaç bomj gibi yaşêêr. Siz düşünün, ani sizin önderciliinizdä, bütün millet bölä var nicä olêr”. Dimitriy İvanoviç pek aar geçirdi bu uuratmayı. Ona pek zordu. Gelärdim onun yanına, da biz lafedärdik. O hep şaşardı: “Neçin bölä oldu? Nedän bu tamahlık? Neredä yanıldık?” Hep ona deyärdim: “Cuvaplar belli. Bu insannar dördü da bizim içimizä KGB tarafından yollandı. Onnar gagauzluu ezmää deyni hem gagauz halkına karşı izmet için başımıza getirildilär”. O yıllar yaşamak pek zordu. Hererdä krizistı. Ortaya çıktı, ani Gagauz kulturasını, adetlerini hem dilini korumaa deyni kurulan Gagauz

Dimitriy Savastin karısınnan Marinaylan hem oolunnan Sergeylän. 1968 Дмитрий Савастин с женой Мариной и сыном Сергеем. 1968 Dmitry Savastin, his wife Marina and son Sergey. 1968

14

Respublikasına (sora da Gagauziya avtonomiyasına) hepsi bu işlär için ömürünü koyan büük resimci diildi lääzım. Onun resimneri korkudardılar öndercileri. Onuştan öndercilär Dimitriy SAVASTİNa arkasını döndülär. Adam yol üstündä kaldı. Lääzımdı neylän sa yaşamaa. Dimitriy İvanoviç karar alêr yollanmaa Türkiyeyä. Da 1994-cü yıldan 2007-ci yıladan o İstanbulda çalışêr. Orada litografiya, yaalı boya hem karandaş resimnerini yapêr, uşakları resimcilik ustalıına üüreder. Çeşitli sergilerä katılêr. 300 yakın yaratmasını burada yaptı. Eridir sıralamaa Ustanın kimi kartinalarını, angıları kritika hem incäzanaatı aaraştıran speţialistlär tarafından büük metetmeklärlän karşılandılar: “Sevda için türkü” (1996), “Tudorka” (1996), “Kavramak” (1997), “Legenda” (1997), “Ana” (1999), “Beatriçe” (1999), “Dede Korkut” (2000), “Duumak” (2000), “Kırık ay” (2001), “Yolcu” (2001), “Sonsusluk” (2002), “Gagauz kızın çalınması” (2002), “Patret” (2003), “Darsıklık” (2004), “Çiçek” (2004), “Ana tarafıma darsıklık” (2006) h.t.b. Türkiye Respublikası büük hem anılmış resimciyi hep kanadı altında tutêr. 2000-ci yılda T.C. Kultura Bakannıı çıkarêr bir kalın hem gözäl kiyat “Gagauz ressam DİMİTRİ SAVASTİN. Mete Savaşan”. Burada bölüm-bölüm verili onun en meraklı resimneri, ani yapılı grafika, karandaş, pastel, gravüra hem jivopis (yaalı boya) tehnikalarında. Gagauziyadan uzakta kalan hem eni erdä bulunan resimci durmamayca düşüner ana tarafını, Gagauziyayı. İstanbulda işi hem diişmiş durumu verer kolayını Dimitriy SAVASTİN kendi yaratmak dünnäsının cat eni bir sayfasını açsın. O başlêêr Gagauziya için düşünmeklerini resimnerä dökmää. Sincir gibi, biri-biri ardı peydalnêrlar resimnär, ani resimcinin darsık duygularını annadêrlar. Bu yaratmaklara Dimitriy SAVASTİN koyêr toplu ad – “Eni renessans”. O resimnerä baktıynan göreriz, ani onnardan büülü duygular eser, sürrealizma hem romantizma akıntıları peydalanêr. “Eni renessans” – bu Gagauziyanın yaşaması için hem milleti için haliz bir derin annatmak, filosoflu hem psihologiyalı derä, ani akêr geçmiştän gelecää.

Beşalma küüyündä. 1969 В селе Бешалма. 1969 In the village of Beshalma. 1969

15


Предисловие

“Eni renessans” resimnerindä Dimitriy SAVASTİN talantı briliant gibi parlêêr. Onun derin ustalıı, büük hem incä canı, gagauzların folklorunda bilgilär eni boyalarlan oynamaa başlêêr hem şaşılacek süjetlärlän gözümüzün önünä çıkêr. Bu resimnerindä Usta başlêêr kara-biyaz hem da renkli tonnarlan oynamaa, incä hem kalın çizilärlän urguları koymaa, tekir hem çizgili erleri kullanmaa. Hepsi bunnar verer kolayını resimcinin duygularını hem sancılarını görmää hem annamaa. Burada biz göreriz artık anılmış dünnä resimcilerin uuruna üüselmiş Büük Ustayı, angısının adı – Dimitriy SAVASTİNın geniyi. Dimitriy SAVASTİNın Türkiyedä kalması, orada işlemesi hem aaraştırması açtı onun taa bir derin duygusunu – gagauzların haliz istoriyasına aslı bakışı. O annêêr, ani gagauz folkloru, kulturası, adetleri tamam olmayacek herliim dönmärsäk gagauzların eski hem derin istoriyasına, Oguz dedelerimizin köklerinä, ani taa Altaydan çekilerlär, taa Orhon yazılarından annadılêrlar. Dönmärsäk hem anmarsak o uzak büüklerimizi Oguz Hanı, Atillayı, Kül Tigini – ozaman kendiliimizi kaybederiz. Türkiyedän Gagauziyaya döndüynän, Dimitriy SAVASTİN eni kuvetlän hem büük ateşlän tutunêr bu temayı kendi yaratmasında göstermää. Biri-biri ardı onun kartinalarında evelki gagauz istoriyasının görüntüleri açıklanêr, büük gagauz hannarının OGUZ HANın, ATİLLAnın, KÜL TİGİNin patretleri dünneyä geler. Taa küçüklüündän büünkü gününädän Dimitriy İvanavoç SAVASTİN, dünnää resimcisi olarak, gagauz var hem gagauz kalêr. Bir şüpesiz urgulêêrız, ani o kurdu gagauzların milli resimcilik incäzanaatını, koyup onun temelini, kaldırdı onu dünneyin en üüsek uurlarına. Kendi yaratmalarınnan, fikirlerinnän hem işlerinnän gagauzlar dizlerindän kaldırdı. Sürdü gagauzluk tarlasını, ekti onu, da büünkü gündä halkımız artık bu tarladan bereketi toplêêr. Dünneyin angı küşesindä da bulunmasanız, Amerikada mı, Afrikada mı, Aziyada mı, Avstraliyada mı, Evropada mı, açan girersiniz orada bir muzeyä yada sergiya, neredä var Dimitriy SAVASTİNın resimi, siz hiç bilmedään, ani resim onun, hemen tanıyêrsınız hem gagauzluu hem da Büük Ustanın elini. Zerä bölä kimseyä benzämeyän yaratmak stili, renkleri hem gagauz energetikası sadä Canabisinin yaratmalarında var. Helal Sana – Dimitriy İvanavoç SAVASTİN! Söläyin bana: angı resimci bukadar yandı Gagauzluk için? angı resimcinin yaratmaklarında bukadar gagauzluk ruhu hem özü var? angı resimcinin talantınnan taa gagauzlar dünnedä bukadar tanındılar? angı resimci bukadaradan gagauzlara hem gagauzlaa izmetä kurban oldu? Yok ölä birisi! Hiç kıvırmadaan hepsi lääzım kayıl olsun onunnan, ani bu BÜÜK RESİMCİ – Dimitriy İvanoviç SAVASTİN! Sade onun geniyi bu işleri

16

Предисловие

en üüsek uurda yapmaa becerdi. Onuştan, sayêrım, ani Gagauziyanın başında bulunan öndercilär lääzım nekadar tez, BÜÜK RESİMCİ taa ayaktaykana, kursunnar Dimitriy SAVASTİN adına bir fond, neredä toplanacek bu adamın bütün yaratmak zenginnikleri. Gagauziyada lääzım kurulsun “Dimitriy SAVASTİN” ordenı yada medalisi, angısınnan şannandıraceklar talantlı resimcileri hem incäzanaatçıları, ani Dimitriy SAVASTİN gibi, halizdän izmet ederlär gagauzlara hem gagauzlaa, gagauz folkloruna, kulturasına, incäzanaatına, adetlerinä hem istoriyasına.

Arkamızda Beşalma. (soldan) Födor KISSA, İvan Kavarnalı, Dimitriy Savastin, Dimitriy Kara Çoban, Pötr Vlah. За нами Бешалма. (слева) Федор Кысса, Иван Каварналы, Дмитрий Савастин, Дмитрий Кара Чобан, Петр Влах. Beshalma behind us. (from left to right) Födor Kyssa, Ivan Kavarnaly, Dmitry Savastin, Dmitry Kara Choban, Petr Vlah.

17


Предисловие

Bän sa, Büük Ustanın önündä, şapkamı çıkararak, deerim: “Gagauzların geniyi, Dimitriy SAVASTİN, önündä başımızı iilderiz!” Hem söleerim: “Sän, Maêstro, daymaların-daymalarında kalacan gagauzların hem bütün dünneyin istoriyasında, nicä bir BÜÜK hem ANILMIŞ insan hem resimci. Deerlär geniylär üz yılda bir kerä duuêrlar. Bekim ölä, bilmerim. Ama şindilik sän bizdä biriciksin! Uzun ömür hem saalık sana, paalı dostum, Dimitriy İvanoviç SAVASTİN!” 27.04.2013 Todur ZANET (Födor İvanoviç Zanet) Akademik, poet, yazıcı, dramaturg, araştırmacı, folklorcu, rejisör, sţenarist, publiţist, çeviici; Gagauz Milli Marşın avtoru. “Ana Sözü” gazetanın baş redaktoru, “Gagauzluk” cümne Birliin başı; Sovetlär Birliinin hem Moldova Jurnalistlär Birliklerin azası (1989), Sovetlär Birliinin hem Moldova Yazarlar Birliklerin azası (1990), Avrasya Yazarlar Birlii azası (2007), Türk Dünnäsı Yazarlar Birliin azası (1992), Türk Dili Konuşan Ülkeler Yazarlar Birlii azası (2014); “Gloria Muncii” ordenın kavalerı. Literatura hem jurnalistika uurunda 13 Halklararası ödüllerin hem premiyaların saabisi; Amerika Birleşik Devletlerin Kentucky devletinin Louisville baş kasabasının şannı vatandaşı (2003).

Гений гагаузского народа, Дмитрий Савастин, склоняем перед тобой головы! Дмитрий САВАСТИН – человек, раскрывший гагаузское изобразительное искусство гагаузам и миру. Иногда мне кажется, что Господь Бог, глядя сверху на мир, неожиданно замечает, что наступает время обновить и развить искусство у созданных им наций. И Он должен направить им новых людей, которые смогут раскрыть миру национальный дух и культуру этого народа, его обычаи и традиционный уклад. Именно так произошло с гагаузами. Не потому, что у гагаузов не было искусства! Оно было! И ещё какое искусство! Ковроткачество, шелкоткачество, вязание кружев, вышивание! Но в XX веке жизнь стремительно начала меняться. Пришли новые времена, новые технологии. И гагаузскому искусству необходима была свежая кровь. И её могли принести только литература, живопись, музыка. Поэтому Создатель и начал направлять гагаузскому народу просветителей и мастеров своего дела в этих областях – Михаила Чакира, Диониса Танасоглу, Николая Бабоглу, Дмитрия Карачобана, Тодура Занет, Дмитрия Савастина и многих других. Несомненно, в области художественного искусства первым и единственным гагаузским просветителем и большим мастером этого искусства стал и есть Дмитрий Иванович Савастин. Тот Савастин, о творческом мастерстве которого все свои чувства и мысли я изложил ещё в 70-е годы XX века в стихотворении “Resimciylän buluşmak” («Встреча с художником»):

ВСТРЕЧА С ХУДОЖНИКОМ

Konuş. (soldan) Pötr Vlah, Nikolay Avramov, Dimitriy Savastin, Dimitriy Kara Çoban, Viktor Lavreka, Födor Kıssa. 1968 Застолье. (слева) Петр Влах, Николай Аврамов, Дмитрий Савастин, Дмитрий Кара Чобан, Виктор Лаврека, Федор Кысса. 1968 Table-drinking. (from left to right) Petr Vlah, Nikolay Avramov, Dmitry Savastin, Dmitry Kara Choban, Viktor Lavreka, Födor Kyssa. 1968

18

Твоя рука, Друг Савастин, Двумя штрихами один рисунок Создает легко. Твое слово – Спелый виноград, Сладкий шербет, В нём нету зла.

19


Предисловие

Предисловие

Твои картины – Открытая дорога К истокам Нации… Вот Митираш! Этот Пытыраш В пути здоровается с нами, Хитро поднята у него бровь, Он верхом на великанах. Из баллад народные сказки Веют, веют на нас, мой брат. Тудорки и Стуян тихонько Протягивают нам руки свои. И Мари Кыз, красавец Оглан – Пришли к нам из глубины веков… Другой рисунок – уже наши дни Вплелись в творчество твоё… İki Dimitriy – Savastin hem Kara Çoban. Два Дмитрия – Савастин и Кара Чобан. Two Dmitries – Savastin and Kara Choban.

Пред нами – картины, картины, Это печальная история твоя, Мой беcценный народ… Правда, И эти картины в трауре… В первые такие совершенные творения Познал народ, познал Буджак. И стал великим, знаменитым, Ты Савастин, ты Савастин… (построчный перевод автора)

На сегодняшний день у Дмитрия Савастина, за исключением денег, есть всё: талант художника от Бога, силы и вдохновение для творчества, сын, настоящие друзья и художественная школа его имени. Его работы можно увидеть в разных уголках мира, в государственных и частных коллекциях, в музеях и галереях. О нём написаны книги, изданы каталоги, сняты фильмы. Ему посвящены стихи. Его имя, имя знаменитого и уважаемого художника и гагаузского гения, золотыми буквами высечено в мировой и гагаузской культуре. Я много раз писал о нём. И дружба наша длится уже много лет. Много раз я подолгу беседовал с ним. Каждый раз от философских дискуссий мы переходили к проблемам гагаузского народа. А

20

затем эти проблемы мы раскрывали в своих произведениях и через них предоставляли свои размышления людям. Когда вы часто встречаетесь и общаетесь с этим человеком, понимаете, что при каждой встрече он раскрывается с новой стороны: то он глубоко мыслящий философ, то он горящий в огне патриот, то он утонченный лирик. Иногда – готовый к войне солдат, иногда – спокойный и ранимый ребёнок. Все эти изменения вы замечаете в его, как молния, сверкающих глазах и хитро прищуренном взгляде. И страница за страницей перелистывая его жизнь, вы видите, что в нужный для народа момент все это выходило на передний план: глубокая философия и лирика – в картинах, патриотизм и воинственный характер – в борьбе за государственность гагаузского народа и создании народного движения “Gagauz Halkı” (в переводе «Гагаузский народ»), детская наивность – в картинах для детей. Наверное, все эти особенности характера Дмитрия Ивановича Савастина берут начало из тяжелого и печального детства. *** 2 мая 1942 года в третьем городе автономно-территориального образования Гагаузия (Гагауз Ери) Республики Молдова (на тот момент Молдавская ССР), городе Вулканешты, родился мальчик. Родился он в семье Веры Константиновны и Ивана Константиновича Савастиных. Всего в этой семье было 6 душ детей – 5 девочек и один мальчишка. Мальчишку назвали Митей, но вся семья с любовью называла его Митикой. Кроме Создателя ещё никто не знал, что этот мальчишка в будущем станет великим гагаузским художником мирового уровня и деятелем культуры всемирного значения. Но сейчас он широко открытыми глазами разглядывал и изучал мир, родные места, запоминая каждую деталь, как будто знал, что тогда, когда наступит время, он, через свои произведения, отдаст всё это обратно в мир. Через молоко матери, её песни, сказки он впитывал в себя родной язык, гагаузскость, гагаузский дух, гагаузскую культуру, чтобы по прошествии лет сторицей вернуть все эти ценности своему народу. Не устно – через картины.

D.İ. Savastin hem D.N. Kara Çoban. 1976 Д.И. Савастин и Д.Н. Кара Чобан. 1976 D.I. Savastin and D.N. Kara Choban. 1976

21


Предисловие

Времена были тяжёлые. В 1944 году, когда Дмитрию Ивановичу исполнилось 2 года, скончался отец – Иван Константинович. Семья осиротела. Спустя 2 года, зимой 1946-1947 годов против гагаузов был организован искусственный голод. Чтобы спастись от этой беды, Вера Константиновна, взяв детей, покинула Вулканешты. Дороги привели их в Азербайджан, в город Баку. Но раньше, в этом нелёгком пути скончалась одна их сестёр Митики. Пока устроились в Баку, испытали очень большое горе и трудности. И всё это происходило на глазах у маленького Митики. Они остались в его чуткой и ранимой душе. Но горе и трудности на этом не закончились. Когда ему исполнилось 4,5 года, бегая на улице, Митика упал в глубокий колодец и после этого 7 лет он пролежал больницах и санаториях, закованный в гипсовый панцирь. Он ещё не умел словами выразить испытываемые боль и горе. И тогда, наверное, Божьим проведением, он начал что-то чертить, рисовать, стругать. Молодая неокрепшая душа могла бы от горя и переживаний переполниться и разорваться, если бы Митика не начал рассказывать свои чувства на запотевших стеклах, оставляя там следы своих пальцев; на земле, чертя там чудные силуэты; на бумаге, что-то рисуя там карандашом. Таким образом и раскрылся его художественный дар, художественный талант.

Dimitriy Savastin gagauz avtonomiyası için mitingta nasaat eder. 1989 Дмитрий Савастин выступает на митинге за гагаузскую автономию. 1989 Dmitry Savastin in speaking at the meeting for the Gagauz Autonomy. 1989

22

Предисловие

Когда закончились эти пропитанные горем и печалью года, в 1959-м Вера Константиновна решила вернуться Вулканешты. Именно там сын Митя закончил 8 классов. И как бы ни было сложно, чтобы продолжить образование, его отправили на учёбу в художественную школу им. Ильи Репина в г. Кишинёв, потому что душа Митики Савастина очень хотела изучить и постичь мастерство художника. Несмотря на то, что в Кишинёве приходилось жить на одну стипендию и иногда получать небольшую помощь от матери, он зря времени не терял. Понимал, что студенческие годы нужно использовать с пользой. Именно поэтому днём и ночью он был нацелен на учёбу: в школе, дома, в библиотеках. И… не переставая, всё рисовал, рисовал, рисовал... В Кишинёве было очень много библиотек с богатым книжным фондом. Митика Савастин начал читать книги о самых известных художниках мира. Эти здания рассказывали об их жизни, техническом мастерстве, о методах использования красок, тонов, игры света и тени. Читая всё это, удивлялся: почему в этих книгах нет никакой информации о гагаузских художниках и почему эти художники ничего не рассказывают о гагаузах? Ища ответ на этот вопрос, в его сердце расположились очень глубокие мысли: «Я должен рассказать миру о гагаузах, я должен показать их характер, я должен показать их обычаи!». Думаю, что, когда он дошел до этих мыслей, художественное детство Митики Савастина завершилось и начался великий творческий путь художника Дмитрия САВАСТИНА. С тех пор он ни разу не отрёкся от этих мыслей, ниспосланных ему, словно небесный свет, самим Создателем. Именно эти мысли питали молодого художника чувством любви к своему гагаузскому народу. Именно они давали ему силы. Он же всю свою жизнь служит им без остатка. Обретя эти Божественные мысли, он еще с большим желанием и упорством начал совершенствовать своё мастерство. Он неустанно изучал гагаузский фольклор и литературу, занимался поиском тех образов, которые наиболее точно передавали и раскрывали характер и обычаи гагаузов. И изюминки фольклора, песни, баллады, легенды, сказки и басни, сюжеты литературных произведений стали основой тематики произведений художника. Чуть позже все эти образы мы увидели в графике Дмитрия Савастина: «Баллада любви» (1978), «Баллада Оглана» (1981), «Баллада Дуная» (1988), «Легенда о Тудорке» (1981); и в картинах: «Баба-Яга», «Дедушка и бабушка» (1990), «Митираш-Пытыраш» (1990), «Небесные качели» (1992) и др.

23


Предисловие

Изображая гагаузский фольклор, он часто использует образ Волка, потому что у гагаузского народа к Волку особое почтение. В честь Волка гагаузы празднуют Волчьи праздники и держат пост. Именно поэтому, когда в 1989-1990 годах гагаузский народ боролся за создание Гагаузской Республики, флаг с изображением головы Волка развевался на всех митингах и собраниях. Изображение Волка осталось и на флаге Гагаузской Республики. Когда в советское время в создаваемых произведениях необходимо было учитывать идеологию, Дмитрий Савастин и здесь умудрялся избегать штампов и, выйдя за рамки дозволенных догм, сумел сохранить в своих творениях гагаузскость: «Каушист» (1972), «Герой Социалистического Труда И. А. Щербан» (1979), «Урожай (Земля)» (1981) и т. д. Но всё это случилось гораздо позже. Вначале, когда он оканчивал художественную школу им. Репина, о таланте Дмитрия Савастина написал известный молдавский писатель Титус Штирбу. Свою статью и работы молодого художника он опубликовал в газете «Молодежь Молдавии». С этой публикации и начался большой и возвышенный творческий путь художника Дмитрия Савастина. В 1995-ом году, окончив факультет живописи художественной школы им. Репина, Дмитрий Савастин вернулся в Комрат и начал работать учителем в 5-ой школе. Но, чтобы и дальше развивать своё мастерство и стать великим художником, нужны были деньги – для покупки холста, красок, рамок, бумаги, кисточек… На всё это зарплаты учителя не хватало. И молодой художник начал больше работать в жанре графики, потому что затраты на карандаши, бумагу, тушь и резинку были минимальными. Чуть позже, из-за отсутствия денег, он снова возвращается в Вулканешты. Здесь устраивается учителем в 1-й школе и параллельно работает в рекламной сфере. Это даёт возможность встать на ноги: одеть себя, прокормить и продолжать рисовать. День ото дня увеличивается и количество его работ. Дмитрий Савастин начал принимать участие в художественных выставках республиканского уровня. Специалисты и критики обратили внимание на его картины: «Баллада Оглана» (1969) и центральную картину этого триптиха «Оглан и Мари Кыз», «Гагаузские девушки» (1972), триптих «Гагаузская свадьба» (1975) и т. д. Критики в один голос стали отмечать и хвалить его мастерство и талант, глубинный смысл картин, внутренние чувства художника, которыми проникнуты его работы. 1976 году Дмитрий Сава-

24

Предисловие

стин становится членом Союза художников СССР и союза художников Молдавии. Его стали приглашать на выставки Союзного и мирового значения. Это открыло новые возможности. Его работы стали покупать музеи и картинные галереи, частные коллекционеры. От издательств начали поступать предложения по оформлению произведений и книг гагаузских писателей. Окончив художественное училище им. Репина, на протяжении лет он размышляет и понимает, что для того чтобы стать великим художником, одного таланта недостаточно – необходимо продолжить образование. С этой мыслью он поступает на отделение графики Львовского полиграфического института им. И. Фёдорова. Окончив его в 1980 году, Дмитрий Савастин много лет занимается станковой графикой. Но не забывает и о других стилях. В конце 80-х он всё чаще создает карандашные рисунки, живопись, пастель. Это даёт возможность ещё глубже подчеркнуть индивидуальность каждой картины. Набравшись опыта и мастерства, Дмитрий Иванович осознаёт необходимость поделиться своим талантом, мастерством и художественным даром с подрастающим поколением, оставить после себя свою школу и учеников. Он знает, что для этого в Комрате необходимо открыть художественную школу, и обращается с этой просьбой в тогдашний райком коммунистической партии. Но безуспешно. Вопрос решился лишь тогда, когда письмо с этой просьбой он отправил в Центральный комитет Коммунистической партии Молдавии. Оттуда и пришло указание на открытие художественной школы. 20 апреля 1982 года Министерство культуры Молдавской ССР подписало указ об открытии Детской художественной школы в городе Комрат, и в 1983 году этот указ был реализован. Со дня её открытия и до 1992 года Дмитрий Савастин был её директором, работал здесь преподавателем. (С 2003 года Комратская художественная школа носит имя Дмитрия Савастина. С 1992 года по сегодняшний день её директором является сын художника Сергей Савастин. За 30 лет выпускниками школы стали Dostluk. (öndä soldan) Nikolay Baboglu, Dimitriy Savastin, Dimitriy Kara Çoban hem İvan Bozbey (arkada solda). Дружба. (впереди слева) Николай Бабогло, Дмитрий Савастин, Дмитрий Кара Чобан и Иван Бозбей (слева сзади). Friendship. (left in front) Nikolay Baboglu, Dmitry Savastin, Dmitry Kara Choban and Ivan Bozbey (left behind).

25


Предисловие

350 учеников. Из них 149 продолжили обучение художественному мастерству в университетах и колледжах.) Еще студентом я познакомился с Дмитрием Ивановичем. Но подружились мы с ним позже, в 80-е годы XX века. Тогда я начал выпускать на молдавском ТВ и радио программу «На Буджакской волне» и много раз рассказывал в них о Савастине. При подготовке программ я удивлялся его глубоким познаниям, тонкому юмору, мастерству, гагаузскости и гагаузскому патриотизму. Было очень интересно проводить время с Дмитрием Ивановичем. При первой же возможности я садился в автобус, приезжал в Комрат и приходил в его творческую мастерскую. Мастерская находилась там, где сегодня находится выставочный зал турецкой комратской библиотеки им. Ататюрка. Вход

D. Savastinın Moldova yazıcılar Birliindä sergisindä. Dimitriy Savastin (soldan 3-cü), Dionis Tanasoglu (saadan 2-ci). Kişinev. Moldova. 1984 На выставке Д. Савастина в Союзе писателей Молдавии. Дмитрий Савастин (третий слева), Дионис Танасоглу (второй справа). Кишинев. Молдова. 1984 At D.Savastin’s exhibition in the Union of writers of Moldavia. Dmitry Savastin (the third on the left), Dionis Tanasoglu (the second on the right). Kishinev. Moldova. 1984

26

Предисловие

был со двора. Там было два помещения – большое и маленькое. На первый взгляд казалось, что в мастерской жуткий беспорядок. Но во всём этом хаосе всё же одновременно был и изумительный порядок – творческий порядок Великого Мастера. Несмотря на то, что практически всё пространство было заполнено оконченными или начатыми картинами, на полках лежали краски и стояли художественные книги, на шкафчиках находились бумажные горы эскизов, ощущалось, что в воздухе витает великий творческий дух. Комнаты казались тесными. Но, устроившись в уголочке, расстелив газету на небольшой шкаф в виде столика, иногда ставили поверх газеты из закуски только хлеб и соль, расставляли стаканчики и ставили сусак, наполненный вином. И начинались долгие и интересные разговоры. Говорили об истории и о литературе, прошлом и настоящем гагаузов, о художественном и других видах творчества. Не пьянели. И даже не хмелели. Потому что, когда в сусаке заканчивалось вино, мы переходили на крепкий чай. Вот чая действительно выпивали много, так как в мастерскую приходили и другие люди: художники, писатели, поэты, журналисты. В беседах всегда возвращались к теме культурной автономии гагаузов: нужно создать газеты, журналы, телевидение и радио на гагаузском языке, необходимо открыть гагаузские школы и высшие учебные заведения, необходимо рассказать миру о настоящей истории и культуре гагаузского народа. От встречи к встрече политические вопросы и пожелания всё больше и больше становились основой разговора. В одну из осенних суббот 1987 года в мастерской обсуждались особенно острые темы. Вечерело. Последним автобусом я уехал в Кишинёв. На следующий день самым ранним рейсом снова прибыл в Комрат. В мастерской целый день уже обсуждались только политические вопросы. И опять наступил вечер. Беседа не заканчивалась. Чтобы успеть на последний рейс до Кишинёва, из мастерской мы вышли вместе с Дмитрием Ивановичем. Шли к автостанции и продолжали говорить. Беседа прервалась лишь тогда, когда я сел в автобус и он отправился в путь. Через неделю я снова вернулся в Комрат, и Дмитрий Иванович ещё из дверей мне сказал: «Фeди, мы решили создать дискуссионный клуб “Gagauz Halkı”». (Позже этот клуб стал великим национальным движением и объединил вокруг себя всех гагаузов.) С момента создания этого клуба Дмитрий Савастин, став политиком, перешёл от теории к настоящей практике. Его избрали

27


Предисловие

председателем “Gagauz Halkı”, и, объезжая города и сёла, он организовывал и проводил митинги. Там он рассказывал о том, кто такие гагаузы и почему нам нужна своя государственность. Вместе с гагаузским народом он создал сначала автономию, а потом и Гагаузскую Республику. В 1992 году его избрали министром культуры Гагаузской Республики. Именно сейчас стало возможным реализовать программу всей своей жизни: открыть дорогу гагаузскому языку, культуре, обычаям и истории. Дмитрий Савастин разрабатывает специальную программу, которая учитывает все эти направления. Но руководители созданной для гагаузского народа Гагаузской Республики испугались реализации этих целей. Отстранив Дмитрия Савастина от работы и снова захотев подчинить себе гагаузский народ и ее гагаузскость, они быстренько поставили на его место русского человека, не знающего гагаузского языка, не понимающего гагаузскую культуру и обычаи. Уходя с поста министра культуры Гагаузской Республики, Дмитрий Савастин сказал тогдашним руководителям Степану Топалу, Михаилу Кендигеляну, Марии Маруневич и Степану Булгару: «Смотрите, когда придёте на работу без меня, сядете за рабочие столы, не всегда засовывайте руку в карман, не считайте денег, которые ещё нужно украсть. Думайте о народе, о тех, кто на окраинах, на берегах Ялпуга, среди камней и змей живёт, как бомж. Задумайтесь о том, что под вашим руководством вся нация таким может стать». Дмитрий Иванович очень тяжело пережил это отстранение. Ему было очень трудно. Я приходил к нему, и мы беседовали. Он всё удивлялся: «Почему так случилось? Откуда эта жадность? Где мы ошиблись?» А я всё говорил ему: «Ответы очевидны. Эти люди, все четверо, внедрены в наши ряды структурой КГБ. Их привели на наши головы для того, чтобы уничтожить гагаузскость и работать против гагаузского народа». В те годы жизнь была особенно тяжёлой. Везде кризис. Оказалось, что созданной для развития гагаузской культуры, языка и обычаев Гагаузской Республике (позже и в Гагаузской Автономии) знания и стремления художника, положившего всю свою жизнь на их реализацию, были ненужны. Его картины пугали власть. Именно поэтому и власть отвернулась от Дмитрия Савастина. Художник остался на улице. Но нужно было на что-то жить. Дмитрий Иванович решил уехать в Турцию. И с 1994 по 2007 год он трудится в Стамбуле. Там

28

Предисловие

он делает литографии, занимается графикой, работает с живописью, учит детей художественному мастерству. Принимает участие в различных выставках. За этот период им было создано более 300 картин. Считаю уместным перечислить некоторые картины мастера, которые восторженно были восприняты критиками и искусствоведами: «Песня о любви» (1996), «Тудорка» (1996), «Умыкание» (1997), «Легенда» (1997), «Мать» (1999), «Беатрис» (1999), «Деде Коркут» (2000), «Рождение» (2000), «Поломанная луна» (2001), «Путник» (2001), «Бесконечность» (2002), «Похищение гагаузской девушки» (2002), «Портрет» (2003), «Тоска» (2004), «Цветок» (2004), «Скучаю по Родине» (2006) и другие. Турецкая Республика неустанно продолжает опекать великого и известного художника, взяв его под своё крыло. В 2000 году Министерство культуры Турецкой Республики издает толстую шикарную книгу “Gagauz ressam DİMİTRİ SAVASTİN. Mete Savaşan” («Гагаузский художник ДМИТРИЙ САВАСТИН. Мете Савашан»). На её страницах в каждой из глав расположены его самые лучшие и интересные работы, выполненные в технике графики, гравюры и живописи, карандашом, пастелью. Находясь далеко от Гагаузии и очутившись в новых краях, художник, не переставая, думает о родном крае, о Гагаузии. Работа в Стамбуле и изменившаяся ситуация позволили Дмитрию Савастину открыть абсолютно новую страницу в своем творческом мире. Он начинает отображать на полотнах свои мысли о Гагаузии. Подобно звеньям цепи, одна за другой появляются картины, которые отображают чувство тоски художника по родному краю. Всем этим творениям Дмитрий Иванович дал общее название – «Новый ренессанс». Глядя на них, вы замечаете, что от картин веет волшебными чувствами, проявляются течения романтизма и сюрреализма. «Новый ренессанс» – это настоящий глубокий рассказ о жизни Гагаузии, о ее нации, это философская и психологическая река, которая течёт из прошлого в будущее. В картинах «Нового ренессанса» талант Дмитрия Иванович блистает светом граней бриллианта. Его глубинное мастерство, большая и тонкая душа, знания гагаузского фольклора начинают играть новыми красками и предстают перед нами в удивительных сюжетах. В этих работах Мастер начинает играть чёрно-белыми и цветными тонами, расставляя акценты тонкими и толстыми линиями, использует пёстрые узоры. Всё это даёт возможность увидеть и понять внутреннее состояние художника, прочувствовать его чувства и боль. Здесь мы уже видим Великого Мастера, поднявше-

29


Предисловие

гося на одну ступень с известными мировыми художниками. Имя ему – гений Дмитрий САВАСТИН. Проживание, работа и его исследования в Турции раскрыли ещё одно глубокое чувство художника – реальный взгляд на настоящую историю гагаузов. Он понимает, что картина гагаузского фольклора, культуры, обычаев будет неполной, если не обратиться к древней и глубокой истории гагаузов, к корням наших предков огузов, которые тянутся с Алтая, рассказанных в Орхонских письменах. Если мы не вернёмся и не поймём значимость для нашего народа таких выдающихся гагаузских личностей, как Огуз-хан, Аттила, Кюль-тегин, тогда мы и вовсе потеряем свою идентичность. Вернувшись из Турции в Гагаузию, Дмитрий Савастин с новой силой и с большим горением берется отображать эту тему в своих картинах. Одна за другой появляются картины, на которых художник изображает моменты исторического прошлого гага-

Todikaylan Mitika. Todur Zanet Dimitriy Savastinın resim sergisindä. Komrat. Gagauziya. Moldova. 2013 Тодика и Митика. Тодур Занет на персональной выставке Дмитрия Савастина. Комрат. Гагаузия. Молдова. 2013 Todica and Mitika. Todur Zanet at the personal exhibition of Dmitry Savastin. Komrat. Gagauzia. Moldova. 2013

30

Предисловие

узов и представляет миру портреты великих гагаузских ханов – ОГУЗ-ХАНА, АТТИЛЫ, КЮЛЬ-ТЕГИНА. С детства и по сегодняшний день Дмитрий Савастин, являясь художником мирового уровня, был и остаётся гагаузом. Без доли сомнения утверждаем, что именно он создал гагаузское национальное художественное искусство, заложил его фундамент, возвысив его на самый высокий мировой уровень. Своими работами, мыслями и делами он поднял гагаузский народ с колен. Он вспахал поле гагаузскости и гагаузского патриотизма, засеял его, и уже сегодня наш народ собирает урожай с этого поля. В каком бы уголке мира вы не находились, в Америке, Африке, Азии, Австралии или в Европе, зайдя в музей или на выставку и увидев картину Дмитрия Савастина, даже не зная, что она написана его рукой, вы мгновенно почувствуете и гагаузскость, и руку Великого Мастера. А всё потому, что такой неповторимый творческий стиль, краски и гагаузская энергетика присущи только работам Его Высочества. Слава тебе – Дмитрий Иванович САВАСТИН! Скажите мне: какой еще художник так горел за гагаузскость? Произведения какого художника излучают столько гагаузского духа и гагаузской сущности? Благодаря таланту какого еще художника в мире узнали столько о гагаузах? Какой ещё художник так принёс себя в жертву служения гагаузскому народу и гагаузскости? Такого больше нет! Без изворотливости все должны согласиться с тем, что этот Великий Художник – Дмитрий Иванович Савастин! Только его гений смог выполнить все эти дела на самом высоком уровне. Поэтому считаю, что люди, стоящие во главе Гагаузии, должны создать фонд им. Дмитрия Савастина, где будет собрано всё творческое богатство этого человека. И это нужно сделать, пока Великий Художник жив! В Гагаузии должен быть учрежден орден (или медаль) Дмитрия Савастина, которым будут награждать талантливых художников и деятелей искусств, которые, как и Дмитрий Савастин, искренне служат гагаузскому народу и гагаузскости, гагаузскому фольклору, культуре, искусству, обычаям и истории. Я же, в свою очередь, снимая шляпу перед Великим Мастером, говорю: «Гений гагаузского народа, Дмитрий Савастин, склоняем перед тобой головы!» И говорю: «Ты, Маэстро, на веки вечные останешься в гагаузской и мировой истории как ВЕЛИКИЙ и ИЗВЕСТНЫЙ человек и художник. Говорят, гении рождаются один раз в 100 лет. Может быть, и так, не знаю. Но сейчас ты у нас

31


Предисловие

единственный. Долгой тебе жизни и здоровья, дорогой мой друг Дмитрий Иванович САВАСТИН!» 27.04.2013 Тодур Занет (Федор Иванович Занет) Академик, поэт, писатель, драматург, исследователь, фольклорист, режиссер, сценарист, публицист, переводчик; автор Гагаузского национального гимна, редактор и издатель газеты «Ana Sözü», председатель Общественного объединения «ГАГАУЗЛУК»; член Союза журналистов СССР и Молдовы (1989), член Союза писателей СССР и Молдовы (1990), член Союза писателей тюркского мира (1992), член Союза писателей Евразии (2007), член Союза тюркоговорящих писателей тюркского мира (2014); лауреат 13 международных премий в области литературы, культуры и журналистики; почётный гражданин города Louisville, столицы штата Kentucky, США, (2003); кавалер ордена “Gloria Muncii”. 2015, 60 х 80 Gagauz poetı Todur Zanet. B., akr. Гагаузский поэт Тодур Занет. Х., акр. Gagauz poet Todur Zanet. C., acr.

The Genius of the Gagauz people, Dmitry Savastin, we bend our heads before you! Dmitry Savastin is the man, who revealed the Gagauz fine arts to Gagauz people and to the world. Sometimes it seems to me that God, looking down at the world, suddenly notices that the time comes to renew and develop the art of the nations created by him. And He must send them the new people who can open for the world the national spirit and culture of that folk, their customs and traditional tenor of life. This is how it happened with the Gagauz people. This was not because the Gagauzes had no arts! They had! And the beautiful ones! Those were carpet-making, silkworm breeding, lacemaking, embroidery-work! But in the 20th century the life began to change rapidly. The new times came, the new technology. And the Gagauz art needed to recover. And only literature, painting, music could to that. That’s why God began to send educationists and masters of art to the Gagauz people. Those were Mihail Chakira, Dionis Tanasoglu, Nikolay Baboglu, Dmitry Karachoban, Todur Zanet, Dmitry Savastin and many others. It is obvious that in the sphere of fine arts Dmitry Ivanovich Savastin has become and is now the first and only Gagauz educationist and great master of this art. It is the same Savastin about whom and his creative mastership I stated in my poem „Resimciylan bulușmak” („Meeting the Artist”) as far back as the 70th years of the 20th century. Meeting the Artist Our hand, My friend Savastin, In two touches One painting Easily creates. Your word Is ripe grapes, Sweet sherbet. It has no harm. Your pictures Are the open road To the sources Of the nation.

32

Poeziya saadı. Dimitriy Savastin, 1975 Час поэзии. Дмитрий Савастин, 1975 The hour of poetry. Dmitry Savastin, 1975

33


Предисловие

Предисловие

Here is Mitirash! This Pitirash Greets us in the way. His eyebrows are cunningly up And he drives giants. From the ballads folk tales Blow, blow on us, my brother. Tudorks and Stuyan very quietly Give us their hands. And Mary Kys, handsome Oglan Came to us from the depth of ages… The other picture is already our days Interlaced with your creation… There are pictures, pictures before us That is a sad story of yours, My priceless nation… the truth And those pictures in deep mourning And for the first time such perfect creations The folk has learned, Budjak has learned. And became the great and known You Savastin, you Savastin.

As for the present Dmitr Savastin has everything, except money. He has the talent of the artist from God, strength and inspiration for the creation. He has a son, man real friends and a school after his name. His works can be seen in different corners of the world, in the state and private collections, in the museums and galleries. Many books are written, catalogues are published and films are shot about him. Man poems are devoted to him. His name, the name of the famous and respected artist and Gagauz genius, has been carved with the golden letters in the world and Gagauz culture. I wrote about him many times. Our friendship lasts already for many years. Many times I talked with him for a long time. And every time we came from philosophical discussions to the problems of the Gagauz people. And later we opened these problems in our works and through them presented our meditations to the people. When you often meet and talk with this man, you understand that in every meeting he reveals his new side: now he is a deeply thinking

34

philosopher, then he is a burning patriot and the other time he is a refined lyric. And sometimes he is a ready for the war soldier and the other time he is a quiet and hearty child. You see all these changes in his sparkling eyes and his cunningly half-closed look. A page after page looking through his life, you see that in the needed for the people moment everything of these came to the front line: deep philosophy and lyric poetry – in his paintings, patriotism and warlike character – in the struggle for the state system of the Gagauz people and the creation of the people’s movement „Gagauz Halki”, his childish naivete – in pictures for children. Probably all these peculiarities of Dmitry Ivanovich Savastin’s character take the beginning from his hard and sad childhood. *** On the 2nd of May 1942 in the third town of the autonomous-territorial Formation Gagauzia (Gagauz Ery) Republic Moldova (then Moldavskaya SSR) in the town of Vulkaneshti was born a boy. He was born in the family of Vera Konstantinovna and Ivan Konstantinovich Savastin. There were six personas of children in the family – 5 girls and one boy. The boy was given the name of Mitya, but all the family called him Mitica. Besides the Creator yet nobody knew that boy in future would become the great Gagauz artist (painter) of the world size and the man of culture of the world significance. But now with widely open eyes he looked and learned the world, the native land, trying to remember every detail as if he knew that then, when the time comes, he, through his works, would give this all to the world again. Within the mother’s milk, her songs, tales he absorbed the native language, Gagauzm, Gagauz spirit, Gagauz culture in order in some years to return all these valuables to his people in many times more. Not orally – but in his paintings. There were hard times then. In 1944 when Dmitry Ivanovich was two years old, his father Ivan Konstantinovich died. The family lost their head-master. Two years after, in winter of 1946-47 artificial hunger was organized against the Gagauzes. To save from hunger Vera Konstantinovna, having taken the children, left Vulkaneshti. The roads led them to Aserbaidjun, to the city of Baku. But earlier in that difficult way one of Mitica’s sisters died. While they were trying to settle in Baku, they suffered great sorrow and difficulties. And all this misfortune happened before little Mitica’s eyes. And everything remained in his sensitive and injured soul. But misfortune and difficulties didn’t stop at this.

35


Предисловие

SSBR resimcilerin Solneçnogorsk kasabasının “Senej” yaratmak bazasında. 1982 На творческой базе «Сенеж» художников CCCР в г. Солнечногорске. 1982 At the creative base “Senege” of artists of the USSR in the town of Solnechnogorsk. 1982

When he was 4,5 years old, running in the street, Mitica fell into the deep well and after that during 7 years he was in hospitals and sanatoria, put in a plaster cast. He couldn’t yet tell in words his felt pain and misfortune. And then most likely by God’s prevision he began drawing something, painting, cutting. Because his young, not strong soul could break from the sorrow and emotional experience if Mitica had not told his feelings on the sweat window glass, leaving his finger tracks there; on the graund drawing wonderful silhouettes there; on the paper drawing something with a pencil there. In this way his artist skill and talent opened. When those saturated with sorrow and sadness years were over, in 1959 Vera Konstantinovna decided to return to Vulkaneshti. And just there her son Mitya finished 8 classes of school. Though it was very difficult to go on the education, he was sent to study at the art school after Ilya Repin in Kishinev, because Mitica Savastin’s soul desired to learn and master the artist’s skill very much. In spite of the fact that in Kishinev he had to live only on his scholarship and sometimes he got some small help from mother he didn’s waste time. He understood that he had to use student years with bene-

36

Предисловие

fit. That’s why he studied hard at school, at home and in the library for day and night. And without stopping he drew and painted. Here, in Kishinev there were many libraries with rich book fund. Mitica Savastin began reading books about the very famous artists of the world. They told about their life, technical mastership, about the methods of using paint, tones, the game of light and shade. Reading all this he wondered: why in these books there were no information about Gagauz artists and why those artists told nothing about the Gagauzes. Looking for the answer on the question, very deep thoughts came to his heart: „I must tell the world about the Gagauzes, I must show their character, I have to show their customs”. I think when he came to those thoughts, Mitica Savastin’s artful childhood finished and the great way of artist. DmitrySavastin began. Since then he has never renounced those thoughts, sent him by the Creator himself just those thoughts nourished the young artist with the feeling of love to his Gagauz people. Just they gave him strength. And for all his life he serves them with devotation. Having got these God’s thoughts, with great wish and persistence he began to improve his skill. He tirelessly learned the Gagauz folklore and literature, went in for looking for images that more exactly gave and opened the character and customs of the Gagauzes. And the gets of folklore, songs, ballads, legends, tales and fables, plots of literary works became the foundation of the themes of the artist’s works. A little later we saw all these images in Dmitry Savastin’s drawings: „The Ballad of Love” (1978); „Oglan’s Ballad” (1981); „The Danube’s Ballad” (1988); „The Legend of Tudorka” (1981); and in the paintings: „Baba Yaga”; „Dedushka and Babushka” (1990); „Mitirash-Pitirash” (1990); „The Heavenly Swing” (1992) and others. Representing Gagauz folklore, he often uses the Wolf ’s image because the Gagauz people have special respect to Wolf. In the Wolf ’s hоnour the Gagauses celebrate Wolf ’s holidays and keep the post. And that’s why when in 1989–1990 the Gagauz people were struggling for the creation of Gagauz Republic, the flag with the picture of a wolf ’s head was waving at all the meetings and the picture of Wolf remained on the Gagauz Republic flag. When in the Soviet time it was necessary to take into account the ideology, Dmitry Savastin managed even there to avoid stamps and going out of limits of permitted dogmas he could preserve Gagauz spirit in his works: „Kaushist” (1972); „The Hero of Socialist Labour I.A. Sherban” (1972); „The Harvest (the Earth)” (1981) and others.

37


Предисловие

But all this happened much later. At the beginning, when he was finishing the art school after Repin, famous Moldavian writer Titus Shtirbu wrote about Dmitry Savastin’s talent. He published his article and the young artist’s works in the newspaper „The Youth of Moldavia”. And from that publication the great and exalted art way of artist Dmitry Savastin began. In 1995 having finished the faculty of painting of the art school after Repin, Dmitry Savastin returned to Komrat and began to work as a teacher at school N. 5. But to develop further his art skill and become the great artist he needed money – for buying canvas, paint, frames, paper, brushes, pencils… But the teacher’s salary was too small to buy all this. And the young artist began to work more in the genre-painting of drawing because the expense for pencils, paper, Indian ink and india-rubber was minimum. A little later having no money he again comes back to Vulkaneshti. There he gets the teatcher’s job at school Nr. 1 and at the same time he works in the sphere of advertisement. It makes possible for him to rise on feet: to dress, to keep maintain and continue drawing. Day after day the quantity of his works grows. Dmitry Savastin began to take part in the arts exhibitions of the Republic level. Specialists and critics paid attention to his pictures: „Oglan’s Ballad” (1969) and the central picture of that triptych „Oglan and Mary Kys”, „Gaguz Girls” (1972); triptych „Gagauz Wedding” (1975) etc. Critics as one began to mark and praise his mastership and talent, the deep sense of his paintings, the inner feeling of the artist that filled his works. In 1976 Dmitry Savastin becomes a member of the Union of artists of the USSR and the Union of artists of Moldavia. He became invited to the exhibitions of the State and world meaning. That opened new possibilities. Museums, picture galleries and private collectors began to buy his works. The publishing houses began to send him proposals on the making up of the literary works and books by the Gagauz writers. Having finished school after Repin, for many years he thinks and understands that to become the great artist it is not enough to have only talent – it is necessary to go on the education. With that thought he enters the department of drawing at the Lvov polygraphic institute after Fedotov. Having graduate from it in 1980 Dmitry Savastin was busy in easel painting for many years. But he doesn’t forget about other styles. At the end of 80s he more often creates pencil pictures, paintings, pastel. That gives possibility to underline the individuality of every picture even deeper.

38

Предисловие

Having got experience and skill, Dmitry Ivanovich realizes necessity to share his talent, skill and art gift with the growing generation, to reserve his school and students after himself. He knows that for this it is necessary to open an Art school in Komrat, and without stopping he addresses his request to the district committee of the communist party of that time. But it was useless. The subject was decided only then his letter with that request had been sent by him to the Central Committee of the communist party of Moldavia. And the instruction to open the art school came from there. In April 20, 1982 the ministry of culture of Moldavskaya SSR signed the law about the opening of Children art school in Komrat. And in 1983 that was realized. From the day of opening and up to 1992 Dmitry Savastin was its director and worked there as a teacher. (Since 2003 Komrat Art school has Dmitry Savastin’s name. Since 1992 up to now its director is the artist’s son Sergey Savastin. And 350 students finished that school for 30 years. 149 students of them continued studying art skill at the universities and colleges.) Still being a student I met Dmitry Ivanovich Savastin. But we made friends with him later, in the 80s years of the 20th century. Then at the Moldavian television and radio I began to issue the program „On the Budjuc Wave” and told many times about Savastin in them. Preparing the programs I wondered his deep knowledge, subtile humour, mastership, Gagauzskost and Gagauz patriotism. It was very interesting to have time with Dmitry Ivanovich. At the first possibility I took a bus, came to Komrat and came to his studio. The studio was there where today there is the exhibition hall of the Komrat Turkeysh library after Ataturk. The entrance was from the yard. There were two premises – large and small ones. At the first sight it seemed that there was terrible disorder in the studio. But in all that chaos there was an amazing order at the same time – the creative order of the great master. In spite of the fact that practically all the space was filled with finished and begun paintings, there were paints on the shelves and there stood art books, on the small bookcases there were paper heaps of Dimitriy Savastin. İstanbul. Türkiye. 2001 Дмитрий Савaстин. Стамбул. Турция. 2001 Dmitry Savastin. Istanbul. Turkey. 2001

39


Предисловие

sketches and it felt that there was great creative spirit in the air. The rooms seemed small. But having sat down in the corner, we put the paper on a small table and on the paper sometimes we put only some bread and salt, then small glasses and a jug full of vine. And long and interesting talks began. We talked about history and literature, about the past and present of the Gagauzes, about the art and other aspects of the art creation. We didn’t get drunk. And even we didn’t grow lipsy. Because, when the jug became empty, we drank strong tea. And we had tea much. And other people came to the studio: artists, writers, poets, journalists. In our talks we always came back to the theme of the cultural autonomy of the Gagauzes: it is necessary to organize newspapers, journals, television and radio in the Gagauz language, it is necessary to open Gagauz schools and institutes, it is necessary to tell the world about the real history and culture of the Gagauz people. From meeting to meeting political subjects and wishes became the foundation of the conversation more and more. On one of the autumn Saturdays in 1987 particularly sharp themes were discussed in the studio. It was getting dark. I went to Kishinev by the last bus. On the next day by the very early bus I came to Komrat again. Only political subjects were being discussed in the studio for the whole day. And again the evening came. The conversation didn’t finish. To manage to take the last bus to Kishinev we went out from the studio together with Dmitry Ivanovich. We were going to the autostation and continued talking. The conversation stopped only when I took the bus ant it went off. In a week I came to Komrat again and Dmitry Ivanovich said to me even at the door: „Feddy, we decided to organize the discussion club „Gagauz Halki” (later that club became the great national movement and joined all the Gagauzes round itself). Since the creation of the club Dmitry Savastin, having become a politician, came from the theory to the real practice. He was elected the chairman of „Gagauz Halki” and travelling over towns and villages, he organized and conducted the meetings. There he told about who were the Gagauzes and why they needed their self-government. Together with the Gagauz people he organized at first the autonomy and then the Gagauz Republic. In 1992 he was elected the Minister of Culture of the Gagauz Republic. Just then it became possible to realize the program of his whole life: to open the way for the Gagauz language, culture, customs and history. Dmitry Savastin carries on the special program which takes

40

Предисловие

account of all the directions. But the leaders of the creatred for the Gagauz people the Gagauz Republic, got frightened to realize those aims. Having removed Dmitry Savastin and again wishing to subordinate the Gagauz people and the Gagauz spirit to themselves, they quickly put onto his place a Russian who didn’t know the Gagauz language, didn’t understand the Gagauz culture and customs. Leaving the post of Minister of Culture of the Gagauz Republic Dmitry Savastin told the leaders of that time Stepan Topal, Michail Kendigelan, Maria Morunevich and Stepan Bulgar: „Look, when you come to the work without me, sit down at your tables, don’t always put a hand into your pocket, don’t count the money which you need to steal. Think of the people, of those who are in the outlying districts, on the Yalpuga’s banks, among stones and snakes live like bomges. Become thoughtful about the fact that under your leadership all the nation may become such”. Dmitry Ivanovich greatly suffered that dismission. It was very difficult for him. I came to him and we talked. He wondered all the time: „Why has it so happened? From where such greediness is? Where did we make a mistake?”And I told him all the time: „The answers are obvious. These men, all the four, are instilled into our ranks by the KGB structure. They were brought on our heads for the destruction of the Gagauz spirit and work against the Gagauz people”. In those years life was especially hard. Crisis was everywhere. It turned out that created for the development of the Gagauz culture, the language and customs of the Gagauz Republic (later in the Gagauz autonomy) knowledge and aspiration of the artist, who had given all his life for their realization, were not needed. His paintings frightened the authority. And that’s why the authority turned away from Dmitry Savastin. The artist remained in the street. But it was necessary to have money for living. Dmitry Ivanovich decided to go to Turkey. And since 1994 up to 2007 he worked in Stambul. There he makes lithography Dimitriy Savastin. Krakov kasabasinm incäzanaat muzeyindä. Polşa. 2009 Дмитрий Савaстин. В музее искусств г. Кракова. Польша. 2009 and is busy with drawing, works at Dmitry Savastin. In the museum of art in the town of Krakow. 2009 painting in oil, teaches children to the

41


Предисловие

art skill. He takes part in various exhibitions. More than 300 pictures were created by him for that period. I consider well-timed to enumerate some of the master’s paintings which were enthusiastically perceived by critics and art critics: „The Song of Love” (1996), „Tudorka” (1996), „Abduction” (1997), „The Legend” (1997), „Mother” (1999), „Beatrice” (1999), „Dede Korkut” (2000), „The Birth” (2000), „The Broken Moon” (2001), „The Traveller” (2001), „The Endlessness” (2002), „Abduction of a Gagauz Girl” (2002), „The Portrait” (2003), „The Melancholy” (2004), „A Flower” (2004), „The Depression for the Motherland” (2006) and others. The Republic of Turkey tirelessly continues to take care of the great and known artist, having taken him under its wing. In 2000 the Ministry of Culture of the Republic of Turkey issues a thick and splendid book „Gagauz ressam Dimitry Savastin. Mete Savaşan” („The Gagauz artist Dimitry Savastin. Mete Savashan”). There on its pages in every chapter are his best and interesting works, created in the technique of drawing, engravin and painting, with a pencil, pastel. Being far from Gagauzia and having found himself in the new regions, the artist without stopping thinks about his native land, about Gagauzia. The work in Istanbul and his changed situation allowed Dmitry Savastin to open the absolute new page in his creative world. He begins to represent on his canvases his thoughts about Gagauzia. Like chain sections his paintings come one after the other, they reflect the artist’s nostalgia. Dmitry Ivanovich gave the general name – „The New Renaissance”. Looking at them you notice that it blows with enchanting senses from his paintings, the flows of romanticism and surrealism

D. Savastinın adına Komrat uşak resimci şkolasının ofiţial blankı. Официальный бланк Комратской детской художественной школы им. Д. Савастина. The official blank of Komratsk children’s art school by D.Savastin’s name.

42

Предисловие

appear. „The New Renaissance” is the real deep telling about the life of Gagauzia, about its nation, this is the philosophical and psychologic river that flows from the past into the future. In the paintings of „The New Renaissance” Dmitry Ivanovich’s talent shines with the light of the diamond edges. His deep mastership, great and delicate soul, the knowledge of Gagauz folklore begin to play with new colors and give us wonderful plots. In these works the Master begins to play with black and white and coloured tones, putting accents with thin and thick lines, he uses motley patterns. All this gives possibility to see and understand the artist’s inner state, to feel his senses and pain. Here we see already the Great Master who has achieved the level of the well-known world artists. His name is genius Dmitry Savastin. Dmitry Savastin’s living, work and his investigations in Turkey revealed one more artist’s deep sense – his real look at the history of the Gagauzes. He understands that the picture of gagauz folklore, culture, customs will not be full, if not to apply to the ancient and deep history of the Gagauzes, to the roots of our ancestors the Oguzes that come from Altai, told in the Orhon characters. If we don’t return and understand the signification for our people of such outstanding Gagauz personalities as Oguz-khan, Attila, Kule-tegin, then we surely lose our identichnost. Having come back to Gagauzia from Turkey, Dmitry Savastin begins to reflect that theme in his pictures with the greatest burning and new strength. His paintings appear one after the other. The artist depicts the moments of the historical past of the Gagauzes and gives to the world the portraits of the great Gagauz Khans – Oguz-khan, Attila, Kule-tegin. Since his childhood and up to the present day Dmitry Savastin, being the artist of the world level, was and is a Gagauz man. Without any doubt we state that this is he who created the Gagauz national art, laid its foundation, having raised it to the very high world level. He rose the Gagauz people from kness with his works, thoughts and actions. He ploughed fallow land of Gagauz spirit and Gagauz patriotism, sowed it and already today our people gather the crop from that field. In what corner of the world we had not been, in America, Africa, Asia, Australia or Europe, having come to the museum or to the exhibition and having seen Dmitry Savastin’s painting, 2016, 75 х 110 even not knowing that it had been created by his hand, you will Sergey Savastin. Düş. B., akr. feel Gagauz spirit and you will feel the great master’s hand imСергей Савастин. Сновидение. Х., акр. mediately. And all this is because such unique style, paints and Sergey Savastin. The Dreams. C., acr.

43


Предисловие

Gagauz energetics are characteristic only to the works of his Highness. Glory to you – Dmitry Ivanovich Savastin! Tell me: What other artist was so eager for Gagauz spirit? The works of what artist radiate Gagauz spirit and Gagauz essence so much? Thanks to the talent of what artist the world has learned so much about the Gagauzes? What other artist so sacrificed himself for the devotation to the Gagauz people and Gagauz spirit? There is nobody! Without any words everybody must agree with the fact that this is the Great artist Dmitry Ivanovich Savastin! Only his genius could carry out all these matters at the very high level. That’s why I consider the Gagauz authorities have to organize the fund by Dmitry Savastin’s name where all the creative riches of this man will be collected. And this must be done now when the Great artist lives! „Dmitry Savastin’s” order or medal must be founded in Gagauzia. The gifted artists and men of 2017, 75 х 100 Sergey Savastin. Trak-trak susacıım (Gagauz masali “Trak-trak susacıım”). B., akr. Сергей Савастин. Тук-тук сусека (Гагаузская сказка «Тук-тук сусека»). Х., акр. Sergey Savastin. Trak-trak susadjim (A Gagauz tele „Trak-trak susadjim”). C., acr.

Dimitriy Savastin hem tatar resimcisi Bulat Gilvanov. Kazan. Tatarstan. RF. 2003 Дмитрий Савастин с татарским художником Булатом Гильвановым. Казань. Татарстан. РФ. 2003 Dmitry Savastin and Tatar artist Bulat Gilvanov. Kazan. Tatarstan. RF. 2003

44

İki resimci – ollan boba. Sergey Savastin hem Dimitriy Savastin Komratta resim sergisinin açılışında. 2010 Два художника – сын и отец. Сергей Савастин и Дмитрий Савастин на открытии художественной выставки в г. Комрат. Гагаузия. 2010 Two artists – the son and his father. Sergey Savastin and Dmitry Savastin at the opening of the art exhibition in the town of Komrat. Gagauzia. 2010

Poet D. Kara Çobanın Şan Aleyasındakı byustunda. Komrat kasabası. Gagauziya. Moldova. 2015 У бюста поэта Д. Кара Чобан на Аллее славы. Г. Комрат. Гагаузия. Молдова. 2015 At the bust of poet D. Kara Choban in the Alley of Glory. Komrat. Gagauzia. Moldova. 2015

45


Предисловие

art who, like Dmitry Savastin, faithfully serve the Gagauz people and Gagauz spirit, gagauz folklore, culture, art, customs and history will be rewarded with this reward. I in my turn, taking off a hat before the Great Master say: „The Genius of the Gagauz people, Dmitry Savastin, we bend our heads before you!” and then I say: „You, Maestro, will remain in the Gagauz and world history for ages as the well-know man and artist. They say Geniuses are born once in a hundred of years. May be that’s right, I don’t know. But now you are unique in our country. We wish you long life and health, my dear friend Dmitry Savastin!” 04/27/2013 Todur Zanet (Fedor Ivanovich Zanet) Academician, poet, writer, playwrighter, researcher, folklorist, producer, scenario writer, interpreter; the author of the Gagauz National Anthem, the editor and publisher of the newspaper „Ana Sozü”, the chairman of the Public Union „Gagauzluk”; a member of the Journalist Union of the USSR and Moldova (1989), a member of the Union of writers of the USSR and Moldova (1990), a member of the Union of writers of the Turkic world (1992), a member of the Union of writers of Europe-Asia (2007), a member of the Union of the Turkey-speaking writers of the Turkic world (2014); the Laureate of the 13th International Prizes in the sphere of literature, culture and journalistics; an honored citizen of the town of Louisville, the town of Louisville, the capital of the Kentucky State, the USA (2003);

TAŞ BASKI ЛИТОГРАФИЯ LITHOGRAPHY

the Bearer of the Order „Gloria Muncii”.

1986, 20,5 х 28,5 Gagauz poetı Todur Zanet. K., tuş. Гагаузский поэт Тодур Занет. Б., тушь. Gagauz poet Todur Zanet. P., İndian ink.

46

47


1975, 38 х 47 Gelin. K., taş baskı. (triptihın sol tarafı). Невеста. Б., литогр. (левая часть триптиха). Fiancée. P., lithogr. (the left part of triptych).

48

1975, 38 х 47 Güvää. K., taş baskı. (triptihın saa tarafı). Жених. Б., литогр. (правая часть триптиха). Fiancé. P., lithogr. (the right part of triptych).

49


1976, 53 х 46 Kauşçu. K., taş baskı. Каушист. Б., литогр. Kaushist. P., lithogr.

50

1972, 41 х 54 Saalık! K., taş baskı. На здоровье! Б., литогр. To your health! P., lithogr.

51


1982, 51 х 41 Gelin. K., taş baskı. Невеста. Б., литогр. Fiancée. P., lithogr.

52

1986, 30 х 42 Oglan hem Mari Kız. K., taş baskı. Оглан и Мари Кыз. Б., литогр. Oglan and Mary Kyz. P., lithogr.

53


1980, 33 х 46 Tütüncü Nadi. K., taş baskı. Табаковод Надя. Б., литогр. Tobacco planter Nadia. P., lithogr.

54

1979, 41 х 54 Soţialist Zaametindä Geroy İ. A. Şçerban. K., taş baskı. Герой Социалистического труда И. А. Щербан. Б., литогр. The Hero of Socialist Labour I. A. Sherban. P., lithogr.

55


1981, 42 х 54 Tudorka için legenda. K., taş baskı. Легенда о Тудорке. Б., литогр. The Legend of Tudorka. P., lithogr.

56

1989, 45 х 53 Halk türküsü. K., taş baskı. Народная песня. Б., литогр. The Folk song. P., lithogr..

57


1988, 41 х 53 Boyçu için ballada. K., taş baskı. Баллада о Бойчу. Б., литогр. The Ballad about Boichu. P., lithogr.

58

1980, 44 х 54 Mitiraş-Pıtıraş (gagauz masalı “Mitiraş-Pıtıraş”). K., taş baskı. Митираш-Пытыраш (гагаузская сказка «Митираш-Пытыраш»). Б., литогр. Mitirsh-Pitirash (gagauz tale „Mitirsh-Pitirash”). P., lithogr.

59


1988, 41 х 53 Dialog. K., taş baskı. Диалог. Б., литогр. Dialogue. P., lithogr.

60

1982, 41 х 51 Türkü. K., taş baskı. Песня. Б., литогр. The song. P., lithogr.

61


1984, 42 х 54 Tudorka için legenda. K., taş baskı. Легенда о Тудорке. Б., литогр. The Legend of Tudorka. P., lithogr. 1984, 41,5 х 51 Sevda için legenda. K., taş baskı. Легенда о любви. Б., литогр. The Legend of Love. P., lithogr.

62

63


1994, 41,5 х 39 Düş. K., taş baskı. Сновидение. Б., литогр. The Dream. P., lithogr. 1980, 41 х 51 “Oglan” türküsü. K., taş baskı. Песня об Оглане. Б., литогр. The song about Oglan. P., lithogr.

64

65


1994, 43 х 50 Gagauz folklorundan. K., taş baskı. Из гагаузского фольклора. Б., литогр. From the Gagauz folklore. P., lithogr.

66

1994, 24 х 38 Darsıklık. K., taş baskı. Ностальгия. Б., литогр. Nostalgia. P., lithogr.

67


1972, 50 х 40 Gagauz kızları. K., taş baskı. Гагаузские девушки. Б., литогр. Gagauz Girls. P., lithogr.

1978, 41 х 51 Tav (Toptak). K., taş baskı. Плодородие (Земля). Б., литогр. Fertility. (The Earth). P., lithogr.

68

69


1984, 65 х 45,5 Doyarka Mariya Samsinin patredi. K., taş baskı. Портрет доярки Марии Самси. Б., литогр. The Portrait of a Dairymaid by Mary Samsi. P., lithogr.

70

1979, 54 х 43 Çocuk toplan (oolun patredi). K., taş baskı. Мальчик с мячом (портрет сына). Б., литогр. The boy with the ball (portrait of a son). P., lithogr.

71


1976, 50,7 х 86 Koyunnarı kırkmak. K., taş baskı. Стрижка овец. Б., литогр. Sheepshearing. P., lithogr.

1980, 33 х 46 Binbir İvançu (gagauz folklorundan). K., taş baskı. Бинбир Иванчу (Тысяча и один Иванчу) (из гагаузского фольклора). Б., литогр. Binbir İvanchu (A thousand and one İvanchu) (from the Gagauz folklore). P., lithogr.

72

73


1975, 36 х 42 Tuna balladası – 1. K., taş baskı. Дунайская баллада – 1. Б., литогр. The Danube Ballad – 1. P., lithogr.

74

1975, 36 х 42 Tuna balladası – 2. K., taş baskı. Дунайская баллада – 2. Б., литогр. The Danube Ballad – 2. P., lithogr.

75


1975, 36 х 42 Tuna balladası – 3. K., taş baskı. Дунайская баллада – 3. Б., литогр. The Danube Ballad – 3. P., lithogr.

76

1987, 55 х 46 Kırk kız. K., taş baskı. Сорок девушек. Б., литогр. Forty girls. Б., литогр.

77


RESİM РИСУНОК PICTURE

1980, 62,7 х 45,5 Bucak legendası. K., taş baskı. Буджакская легенда. Б., литогр. The Legend of Budjak. P., lithogr.

78

79


1984, 42 х 30 Poet D. Kara Çoban. K., k. Поэт Д. Кара Чобан. Б., к. Poet D. Kara Choban. P., pencil.

80

2009, 55 х 36,5 Onun bakışı. K., k. Её взгляд. Б., к. Her Look. P., pencil.

81


1996, 41 х 57 Yartmak. K., k. Созидание. Б., к. Creation. P., pencil.

82

2000, 39 х 56 Dede Korkut. K., k. Деде Коркут. Б., к. Dede Korkut. P., pencil.

83


2008, 35 х 50 Studentka. K., k. Студенка. Б., к. A Student. P., pencil.

84

1999, 45 х 60 Poetın dönüşü (Dm. Kara Çoban). K., k. Возвращение поэта (Дм. Кара Чобан). Б., к. The Poet’s coming back (Dm. Kara Choban). P., pencil.

85


2005, 65 х 72 Büük türk şairı Yunus Emre. K., k. Великий тюркский поэт Юнус Емре. Б., к. Great Turkic poet Yunus Emre. P., pencil.

86

2003, 40 х 52 Gagauz Kızı. K., k. Гагаузская девушка. Б., к. A Gagauz girl. P., pencil.

87


1998, 43 х 50 Patret. K., k. Портрет. Б., к. The Portrait. P., pencil.

88

2003, 35 х 41 Düş dünnäsı. K., k. Мир снов. Б., к. The World of dreams. P., pencil.

89


1999, 34 х 48 Yolcu kız. K., k. Путница. Б., к. A traveller. P., pencil.

90

2001, 43 х 38,5 Sonsuzluk. K., k. Вечность. Б., к. Eternity. P., pencil.

91


2000, 35,5 х 42,2 Duumak. K., k. Рождение. Б., к. The Birth. P., pencil.

92

1999, 43 х 52 Ana. K., k. Мать. Б., к. Mother. P., pencil.

93


2002, 37 х 43 Musaafirlää. K., k. В гости. Б., к. Going on a visit. P., pencil.

94

2004, 40 х 54 Çiçek. K., k. Цветок. Б., к. A Flower. P., pencil.

95


2002, 45 х 61,5 Uzak dedelerimizin dilberi. K., k. Мадонна далеких предков. Б., к. Madonna of distant ancestors. P., pencil.

96

2003, 36 х 48 Patret. K., k. Портрет. Б., к. The Portrait. P., pencil.

97


1990, 45 х 50 Patret. K., k. Портрет. Б., к. The Portrait. P., pencil. 2004, 43 х 38,5 Düşlär. K., k. Сновидения. Б., к. Dreams. P., pencil.

98

99


2009, 41 х 55 Peydalanmak. K., k. Появление. Б., к. Appearance. P., pencil.

2002, 38,5 х 45,5 Gezinmäk. K., k. Прогулка. Б., к. A walk. P., pencil.

100

101


2000, 39 х 53 Duumak. K., k. Рождение. Б., к. The Birth. P., pencil.

102

2000, 48 х 35 Sonsuzlukta. K., k. В бесконечности. Б., к. In the endlessness. P., pencil.

103


2000, 42 х 35 Gagauzkayı kavramak. K., k. Умыкание Гагаузки. Б., к. Abduction of a Gagauz girl. P., pencil.

104

2002, 40 х 32 Monolog. K., k. Монолог. Б., к. The monologue. P., pencil.

105


2001, 42 х 36,5 Binnärlän yıldan sora. K., k. Через тысячи лет. Б., к. In thousands years later. P., pencil.

106

1997, 60 х 47 Tudorka (gagauz folklorundan). K., k. Тудорка (из гагаузского фольклора). Б., к. Tudorka (from the Gagauz folklore). P., pencil.

107


1989, 34 х 41 Halkımın istotiyasından. K., k. Из истории моего народа. Б., к. From the history of my people. P., pencil. 2003, 35 х 46 Şaman oyunu. K., k. Шаманский танец. Б., к. Shaman’s dance. P., pencil.

108

109


1987, 19 х 23 Destan. K., k. Дестан. Б., к. Destan. P., pencil.

110

2012, 58 х 42 Eski Oguzlar. K., k. Древние Огузы. Б., к. Ancient Oguzys. P., pencil.

111


2004, 29 х 21 Saurgun. K., k. Метель. Б., к. The Snowstorm. P., pencil.

112

1998, 42 х 48 Dengiboz (gagauz folklorundan). K., k. Денгибоз (из гагаузского фольклора). Б., к. Dengiboz (from the Gagauz folklore). P., pencil.

113


2005, 29 х 21 Ayoz. K., k. Ангел. Б., к. Angel. P., pencil.

114

2004, 29 х 21 Resim. K., k. Рисунок. Б., к. A drawing. P., pencil.

115


1996, 15 х 80 Adsız. K., k. Без названия. Б., к. Without a title. P., pencil.

116

2006, 33 х 49 Çoban Zarika Panti. K., k. Чебан Зарика Панти. Б., к. Cheban Zarika Panti. P., pencil.

117


1972, 21 х 31 Kaçan kız. K., k. Убегающая девушка. Б., к. A girl running away. P., pencil.

118

1985, 23 х 31 Dilber. K., k. Красавица. Б., к. A Beauty. P., pencil.

119


1986, 31 х 39 Valkaneş kızları. K., k. Вулканештские девушки. Б., к. The girls from Vulkaneshti. P., pencil.

120

1978, 23 х 31 Gagauz folklorundan. K., k. Из гагаузского фольклора. Б., к. From the Gagauz folklore. P., pencil.

121


1998, 39,5 х 56 Tudorka (gagauz folklorundan). K., k. Тудорка (из гагаузского фольклора). Б., к. Tudorka (from the Gagauz folklore). P., pencil.

122

1998, 27 х 37 Bitki ayoz. K., k. Последний ангел. Б., к. The last Angel. P., pencil.

123


2003, 36 х 50 Satılmak. K., k. Измена. Б., к. Treason. P., pencil.

124

2001, 38 х 43 Eni yolcu. K., k. Новая путница. Б., к. A new traveller. P., pencil.

125


2012, 38 х 52 Benim Halkımın istoriyasından. K., k. Из истории моего Народа. Б., к. From the history of my People. P., pencil. 2013, 40 х 26 Benim Halkımın istoriyasından. K., k. Из истории моего Народа. Б., к. From the history of my People. P., pencil.

126

127


1989, 31 х 17 Gagauz folklorundan. K., k. Из гагаузского фольклора. Б., к. From the Gagauz folklore. P., pencil.

128

1989, 40 х 27 Gagauz folklorundan. K., k. Из гагаузского фольклора. Б., к. From the Gagauz folklore. P., pencil.

129


1993, 21 х 17 Murmullar. K., k. Мурмулы. Б., к. Murmuly. P., pencil.

1990, 23 х 15 Dialog (gagauz folklorundan). K., k. Диалог (из гагаузского фольклора). Б., к. Dialogue (from the Gagauz folklore). P., pencil.

130

131


2011, 52 х 32 Binbir İvançu (gagauz folklorundan). K., k. Бинбир Иванчу (Тысяча и один Иванчу) (из гагаузского фольклора). Б., к. Binbir İvanchu (A thousand and one İvanchu) (from the Gagauz folklore). P., pencil.

132

1997, 61 х 43 Kızı çalmak. K., k. Похищение девушки. Б., к. Abduction of a girl. P., pencil.

133


2008, 32 х 23 Uçmak. K., k. Полет. Б., к. Flight. P., pencil.

134

2001, 43 х 35,5 Yolcu. K., k. Прохожий. Б., к. A passerby. P., pencil.

135


2007, 46 х 33 Gagauz poetı D. Kara Çoban. K., k. Гагаузский поэт Д. Кара Чобан. Б., к. Gagauz poet D. Kara Choban. P., pencil.

136

2012, 31 х 45 Çiftçiykalar. K., k. Сельские труженицы. Б., к. Village toilers. P., pencil.

137


2013, 38 х 52 Erkenki yolcular. K., k. Ранние путницы. Б., к. Early travellers. P., pencil. 2001, 37 х 39 Beklemektä. K., k. В ожидании. Б., к. In expectation. P., pencil.

138

139


1998, 39,5 х 51 Şenol Demiröz.desen. K., k. Шенол Демирёз. Б., к. Shenol Bemirez. P., pencil.

2012, 31 х 42 Ayn kızı. K., k. Дочь луны. Б., к. The moon’s daughter. P., pencil.

140

141


2013, 34 х 30 Gagauz kızı. K., k. Гагаузская девушка. Б., к. A Gagauz girl. P., pencil.

142

2005, 33 х 41 Resim. K., k. Рисунок. Б., к. A drawing. P., pencil.

143


1996, 45 x 49 Ömür. K., k. Жизнь. Б., к. Life. P., pencil.

144

1999, 33 х 41 Kimsin sän benim ruhumda? K., k. Кто ты в моей душе? Б., к. Who you are in my soul? P., pencil.

145


2008, 29 х 21 Resim. K., k. Рисунок. Б., к. A drawing. P., pencil.

146

2011, 25 х 37 Arod Kuşu. K., k. Птица Арод. Б., к. A bird Arod. P., pencil.

147


2013, 16 х 21 “Temirä” seriyasından. K., k. Из серии «Видение». Б., к. From the series „Vision”. P., pencil.

148

2013, 16 х 21 Ay şafkı. K., k. Лунный свет. Б., к. The moon light. P., pencil.

149


2013, 38 х 50 “Temirä” seriyasından. K., k. Из серии «Видение». Б., к. From the series „Vision”. P., pencil.

150

2013, 39 х 35 “Temirä” seriyasından. K., k. Из серии «Видение». Б., к. From the series „Vision”. P., pencil.

151


2014, 34 х 30 “Temirä» seriyasından”. K., k. Из серии «Видение». Б., к. From the series „Vision”. P., pencil.

1998, 38 х 55 Buluşmak. K., k. Встреча. Б., к. Meeting. P., pencil.

152

153


1999, 45 х 51 İkisi. K., k. Двое. Б., к. Two. P., pencil.

1986, 32 x 45 Gagauz poetı Todur Zanet. K., k. Гагаузский поэт Тодур Занет. Б., к. Gagauz poet Todur Zanet. P., pencil.

154

155


1998, 29 х 42 Türkü. K., k. Песня. Б., к. Song. P., pencil.

156

1999, 38,5 х 50 Beatriçe. K., k. Беатриче. Б., к. Beatrice. P., pencil.

157


2013, 26 х 37 Altaydan Oguz askeri. K., k. Огузский воин с Алтая. Б., к. Oguz warrior from Altai. P., pencil.

2013, 34 х 30 Görüntü. K., k. Видение. Б., к. Dream. P., pencil.

158

159


2015, 24 х 34 Gagauz Kızları. K., k. Гагаузские девушки. Б., к. Gagauz girls. P., pencil. 1998, 39 х 44 Gagauzka. K., k. Гагаузка. Б., к. Gagauz girl. P., pencil.

160

161


1985, 19 х 29 Gecedä ikisi. K., k. Двое в ночи. Б., к. Two in the night. P., pencil.

162

1994, 24 х 34 Dora. K., k. Дора. Б., к. Dora. P., pencil.

163


1989, 21 х 23 Kadınca. K., k. Кадынджа. Б., к. Kadyndja. P., pencil. 2001, 43 х 50 Patret. K., K., k. Портрет. Б., Б., к. The Portrait. P., pencil.

164

165


1979, 40 х 55 Duumak (eskiz). K., k. Рождение (эскиз). Б., к. Nascency (sketch). P., pencil.

166

1989, 39 х 28 Resim. K., k. Рисунок. Б., к. A drawing. P., pencil.

167


1996, 60 х 47 İkisi. K., k. Двое. Б., к. Twain. P., pencil. 2003, 35 х 43 Geeri dönmäk. K., k. Возвращение. Б., к. Homecoming. P., pencil.

168

169


GRAFİKA ГРАФИКА DRAWING

170

171


1972, 62 х 86 Güreş. Linograf. Борьба. Линогр. Wrestling. Linograf.

172

1971, 67 х 80 Haydutlar. Linograf. Гайдуки. Линогр. Hayduks. Linograf.

173


1970, 34 х 65 Oglan hem Mari Kız. Linograf. Оглан и Мари Кыз. Линогр. Oglan and Mary Kyz. Linograf.

174

1970, 27 х 45 Mamu. Linograf. Мама. Линогр. Mamma. Linograf.

175


1972, 54 х 43 Çoban aylesi. K., linogravüra. Чабанская семья. Б., линогравюра. Shepherd family. P., linocut.

176

1998, 25 х 35 Düşüncelär. Ofort. Думы. Офорт. Thoughts. Ofort.

177


1994, 77 х 30 Bir susaк кız. Ofort. Целый сусак (тыква) девушек. Офорт. A full hopper of girls. Ofort.

1998, 19,5 х 35,5 Adsız. Ofort. Без названия. Офорт. Without a title. Ofort.

178

179


1990, 23 х 15 Mitiraş-Pıtıraş hem Dev (Dialog). Ofort. Митираш-Пытыраш и Дев (Диалог). Офорт. Mitirash-Pitirash and Dev (Dialogue). Ofort.

1989, 30 х 40 Diişmäk. Ofort. Превращение. Офорт. Transformation. Ofort.

180

181


KARIŞIK TEHNİKA СМЕШАННАЯ ТЕХНИКА MIXED TECHNICS

1996, 38 х 57 İkisi. Ofort. Двое. Офорт. Twain. Ofort.

182

183


1991, 41 х 60,4 Yolcular. K., kar. tehn. Путники. Б., см. техн. Travellers. P., mix. techn.

184

1991, 44 х 28 Türkü. K., kar. tehn. Песня. Б., см. техн. A song. P., mix. techn.

185


1991, 41 х 60,2 Kızları satmak. K., kar. tehn. Продажа девушек. Б., см. техн. The girls sale. P., mix. techn. 2009, 43 х 52 Analık. K., kar. tehn. Материнство. Б., см. техн. Motherhood. P., mix. techn.

186

187


2009, 50 х 63 Adsız. B., kar. tehn. Без названия. Х., см. техн. Without a title. C., mix. techn.

188

1991, 58 х 35 Fasıl fikirlär. K., kar. tehn. Наваждение. Б., см. техн. Delusion. P., mix. techn.

189


2007, 52 х 40 Mari Kız. K., pastel. Мари Кыз (Величественная). Б., пастель. Mary Kyz (Majestic). P., pastel.

190

1988, 50 х 65 Dedelerimizin topraanda. K., kar. tehn. На земле предков. Б., см. техн. In the land of the ancestors. P., mix. techn.

191


1990, 23 х 37 Oguz Han. K., pastel. Огуз Хан. Б., пастель. Oguz Khan. P., pastel.

192

1989, 45 х 51 Patret. K., pastel. Портрет. Б., пастель. The Portrait. P., pastel.

193


İLÜSTRAŢİYALAR ИЛЛЮСТРАЦИИ ILLUSTRATIONS

1998, 31 х 35 Avtopatret. K., pastel. Автопортрет. Б., пастель. Self-portrait. P., pastel.

194

195


Cadı Babusu. (Gagauz masalı “Ayı Kulaklı”). İlüstraţiya. Джады Бабусу (Баба Яга). (Гагаузская сказка «Парень с медвежьими ушами»). Иллюстрация. Djady Babusu (Baba Yaga). (A Gagauz tale „A fellow with bear’s ears”). Illustration.

196

Mitika hem yabanı. (Gagauz masallarından). İlüstraţiya. Митика и волк. (Из гагаузских сказок). Иллюстрация. Mitica and a wool. (From the Gagauz tales). Illustration.

197


Däduylan babu. (Gagauz masalı “Dädunun evi hem babunun evi”). İlüstraţiya. Старик и баба. (Гагаузская сказка «Дом старика и дом бабы»). Иллюстрация. An old man and old woman. (A Gagauz tale „The old man’s house and the old woman’s house”). Illustration.

198

Dev hem Pıtıraş. (Gagauz masalı “Pıtıraş”). İlüstraţiya. Великаны и Пытыраш. (Гагаузская сказка «Пытыраш»). Иллюстрация. A giants and Pitirash. (A Gagauz tale „Pitirash”). Illustration.

199


Delicä. (Gagauz masalı “Delicä”). İlüstraţiya. Дурачок. (Гагаузская сказка «Дурачок»). Иллюстрация. A little fool. (A Gagauz tale „A little fool”). Illustration.

Delicä hem bir küp altın. (Gagauz masalı “Delicä”). İlüstraţiya. Дурачок и кувшин с золотом. (Гагаузская сказка «Дурачок»). Иллюстрация. A little fool and a jug with gold. (A Gagauz tale „A little fool”). Illustration.

200

Gagauz folklorundan. (Gagauz masalı “Kardaşlar”). İlüstraţiya. Из гагаузского фольклора. (Гагаузская сказка «Братья»). Иллюстрация. From the Gagauz folklore. (A Gagauz tale „Brothers”). Illustration.

Fıkaara kardaş. (Gagauz masalı “Kardaşlar”). İlüstraţiya. Брат бедняк. (Гагаузская сказка «Братья»). Иллюстрация. A poor brother. (A Gagauz tale „Brothers”). Illustration.

201


Dev hem Pıtıraş. (Gagauz masalı “Pıtıraş”). İlüstraţiya. Великан и Пытыраш. (Гагаузская сказка «Пытыраш»). Иллюстрация. A giant and Pitirash. (A Gagauz tale „Pitirash”). Illustration.

202

Dädunun kızı. (Gagauz masalı “Trak-Trak susacıım”). İlüstraţiya. Дочь старика. (Гагаузская сказка «Трак-трак сусека»). Иллюстрация. An old man’s daughter. (A Gagauz tale „Trak-Trak susadjim”). Illustration.

203


Gözäl kız. (Gagauz masalı “Ayı Kulaklı”). İlüstraţiya. Красавица. (Гагаузская сказка «Парень с медвежьими ушами»). Иллюстрация. A beauty. (A Gagauz tale „A fellow with bear’s ears”). Illustration.

204

Kelcä-Külcä hem Dünnä-Gözeli. (Gagauz masalı “Kelcä-Külcä”). İlüstraţiya. Кельджя-Кюлджя (Голый-Пепелистый) и Дюння-Гёзели (Красавица Мира). (Гагаузская сказка «Голый-Пепелистый»). Иллюстрация. Keldja-Kiuldja (Bare-Ashy) and Diunnya Gesely (Beauty Mira). (A Gagauz tale „Bare-Ashy”). Illustration.

205


Kemençeci hem şeytannar. (Gagauz masalı “Kemençeci hem şeytannar”). İlüstraţiya. Скрипач и черти. (Gagauz masalı «Скрипач и черти»). İlüstraţiya. A violinist and the devils. (A Gagauz tale „A violinist and the devils”). Illustration.

Kül Pepeleşkası. (Gagauz masalı “Kül Pepeleşkası”). İlüstraţiya. Кюль Пепелешкасы (Пепел из Золы). (Гагаузская сказка «Парень по имени Пепел из Золы»). Иллюстрация. Kule Pepeleshkasy (From Ashes). (A Gagauz tale „A fellow Ash from Ashes by name”). Illustration. Kemençeci hem şeytan. (Gagauz masalı “Kemençeci hem şeytannar”). İlüstraţiya. Скрипач и чёрт. (Gagauz masalı «Скрипач и черти»). İlüstraţiya. A violinist and the devil. (A Gagauz tale „A violinist and the devils”). Illustration.

206

207


Kelcä-Külcä. (Gagauz masalı “Kelcä-Külcä”). İlüstraţiya. Кельджя-Кюлджя (Голый-Пепелистый). (Гагаузская сказка «Парень по имени Голый-Пепелистый»). Иллюстрация. Keldja-Kiuldja (Bare-Ashy). (A Gagauz tale „Bare-Ashy”). Illustration.

208

Delicä hem bir küp altın. (Gagauz masalı “Delicä”). İlüstraţiya. Дурачок и кувшин с золотом. (Гагаузская сказка «Дурачок»). Иллюстрация. A little fool and a jug with gold. (A Gagauz tale „A little fool”). Illustration.

209


Kül Pepeleşkası. (Gagauz masalı “Kül Pepeleşkası”). İlüstraţiya. Кюль Пепелешкасы (Пепел из Золы). (Гагаузская сказка «Парень по имени Пепел из Золы»). Иллюстрация. Kule Pepeleshkasy (From Ashes). (A Gagauz tale „A tellow Ash from Ashes by name”). Illustration.

Gürgen-Kıvradan hem yılan. (Gagauz masalı “Ayı Kulaklı”). İlüstraţiya. Гюрген-Кыврадан (Скручивающий Грабовые деревья) и змея. (Гагаузская сказка «Парень с медвежьими ушами»). Иллюстрация. Gurgen Kyvradan (Twisting hornbeam trees) and snake. (A Gagauz tale „A fellow with bear’s ears”). Illustration.

Kül Pepeleşkası hem Dünnä-Gözeli. (Gagauz masalı “Kül Pepeleşkası”). İlüstraţiya. Кюль Пепелешкасы (Пепел из Золы) и Дюння-Гёзели (Красавица Мира). (Гагаузская сказка «Парень по имени Пепел из Золы»). Иллюстрация. Kule Pepeleshkasy (From Ashes) and Diunnya Gesely (Beauty Mira). (A Gagauz tale „A fellow Ash from Ashes by name”). Illustration.

210

211


Dünnä-Gözeli. (Gagauz masalı “Kelcä-Külcä”). İlüstraţiya. Дюння-Гёзели (Красавица Мира). (Гагаузская сказка «Парень по имени Голый-Пепелистый»). Иллюстрация. Diunnya Gesely (Beauty Mira). (A Gagauz tale „A fellow Bare-Ashy from Ashes by name”).

Gagauz folklorundan. (Gagauz masalı “Trak-Trak susacıım”). İlüstraţiya. Из гагаузского фольклора. (Гагаузская сказка «Трак-трак сусека»). Иллюстрация. From the Gagauz folklore. (A Gagauz tale „Trak-Trak susadjim”). Illustration.

Kül Pepeleşkası hem Dünnä-Gözeli. (Gagauz masalı “Kül Pepeleşkası”). İlüstraţiya. Кюль Пепелешкасы (Пепел из Золы) и Дюння-Гёзели (Красавица Мира). (Гагаузская сказка «Парень по имени Пепел из Золы»). Иллюстрация. Kule Pepeleshkasy (From Ashes) and Diunnya Gesely (Beauty Mira). (A Gagauz tale „A fellow Ash from Ashes by name”). Illustration.

212

213


YAALI BOYA ЖИВОПИСЬ PAINTING

Pıtıraş (gagauz masalı “Pıtıraş”). İlüstraţiya. Пытыраш (гагаузская сказка «Пытыраш»). Иллюстрация. Pitirash (a Gagauz tale „Pitirash”). Illustration.

214

215


2011, 80 х 101 Attila. B., akr. Аттила. Х., акр. Attila. C., acr.

216

2006, 34 х 40,5 Ayozlar adası. B., kar. tehn. Остров ангелов. Х., см. техн. The angel’s island. C., mix. techn.

217


2009, 120 х 70 Legenda. B., akr. Легенда. Х., акр. The legend. C., acr.

218

2013, 70 х 80 Zamanarın baalantısı. B., akr. Связь времен. Х., акр. The connection of times. C., acr.

219


2008, 50 х 63 Kız hem leftlär. B., akr. Девушка с монистами. Х., акр. The girl with necklaces. C., acr.

220

2009, 80 х 100 Yolcuyka. B., akr. Путница. Х., акр. A traveller. C., acr.

221


2009, 80 х 60 Yulänın patredi (bir parçası). B., akr. Портрет Юлии (фрагмент). Х., акр. Yulia’s portrait (fragment). C., acr.

2011, 165 х 125 Kаrа öküz. B., akr. Черный бык. Х., акр. A black bull. C., acr.

222

223


2004, 61 х 92 Eni Renessans. B., akr. Новый ренесанс. Х., акр. The New Renaissance. C., acr.

224

1996, 50 х 60 Patret. B., akr. Портрет. Х., акр. The Portrait. C., acr.

225


2003, 52 х 61 Dedelerin türküleri (gagauz folklorundan). B., akr. Песни наших предков (из гагаузского фольклора). Х., акр. The songs of our ancestors (from the Gagauz folklore). C., acr.

226

2007, 80 х 100 Oguz Han. B., akr. Огуз Хан. Х., акр. Oguz Khan. C., acr.

227


2009, 80 х 99 Görüntü. B., akr. Наваждение. Х., акр. Delusion. C., acr.

228

2009, 86 х 60 Er üstündä Ayoz. B., akr. Ангел над землёй. Х., акр. Angel over the earth. C., acr.

229


1992, 80 х 101 Kız hem da Sarı yılan. B., akr. Девушка и Жёлтая змея. Х., акр. A girl and a Yellow snake. C., acr.

230

2008, 50 х 63 Aykuş. B., akr. Айкуш (Лунная птица). Х., акр. Aykush (A moon bird). C., acr.

231


2009, 70 х 80 Dedelerimizi anmak (gagauz folklorundan). B., akr. Воспоминание о предках (из гагаузского фольклора). Х., акр. The recollection about the ancestors (from the Gagauz folklore). C., acr.

232

1996, 65 х 80 Feotoma (Dora). B., akr. Феотома (Дора). Х., акр. Feotoma (Dora). C., acr.

233


2009, 60 х 80 Gücenik gözlü kız. B., akr. Девушка с печальными глазами. Х., акр. A girl with sad eyes. C., acr. 2009, 50 х 63 Aydar küüyündän kız. B., akr. Девушка из Гайдар. Х., акр. A girl from Gydar. C., acr.

234

235


1991, 51 х 73 Beşalmadan bir kız. B., akr. Девочка из Бешалмы. Х., акр. A girl from Beshalma. C., acr.

236

1997, 83 х 100 Gök kuşu. B., akr. Небесная птица. Х., акр. A sky bird. C., acr.

237


2012, 43 х 31 Şaman oyunu. B., akr. Шаманский танец. Х., акр. Shaman’s dance. C., acr.

238

2009, 44 х 42 Patret. B., akr. Портрет. Х., акр. The Portrait. C., acr.

239


2003, 80 х 110 Beklemäk. B., akr. Ожидание. Х., акр. Expectation. C., acr.

240

1996, 73 х 91 Gelin. B., akr. Невеста. Х., акр. A fiancée. C., acr.

241


2013, 64 х 84 Yalnız gezän. B., akr. Одинокая путешественница. Х., акр. A lonely traveller. C., acr.

242

1996, 52 х 75 Feotoma. B., akr. Феотома. Х., акр. Feotoma. C., acr.

243


2007, 65 х 53 Yalnızlık. B., akr. Одиночество. Х., акр. Loneliness. C., acr.

244

1988, 40 х 61 Bozkurt destanı. B., akr. Легенда о Бозкурте. Х., акр. The legend about Bozkurt. C., acr.

245


1996, 40 х 34 Beklemäk. B., akr. Ожидание. Х., акр. Expectation. C., acr.

2002, 93 х 60 Gök sallangaçı. B., akr. Небесные качели. Х., акр. The heaven swing. C., acr.

246

247


2009, 34 х 42 Yulänın patredi. B., akr. Портрет Юлии. Х., акр. Yulia’s portrait. C., acr.

248

2010, 51,5 х 64 Aykuş yaratmak odasında. B., akr. Айкуш в мастерской. Х., акр. Aykush in the studio. C., acr.

249


2009, 50 х 63 Resimciylän model. B., akr. Художник и модель. Х., акр. An artist and a model. C., acr.

250

2008, 44,5 х 60 Düşüncelär. B., akr. Размышления. Х., акр. Meditations. C., acr.

251


2011, 40 х 57 Güneştän duan kız. B., akr. Рожденная солнцем. Х., акр. Born by the sun. C., acr.

252

1997, 150 х 110 Uyku. Ana topraanda. B., akr. Сон. На родной земле. Х., акр. Sleep. On the native land. C., acr.

253


2009, 100 x 50 Çıplak kız susak içindä. B., akr. Обнажённая в сусеке. Х., акр. The naked in susak. C., acr.

254

1990, 150 х 175 Göklerdä. B., akr. В небесах. Х., акр. In the heaven. C., acr.

255


2006, 60 х 60 Beklemäk. B., akr. Ожидание. Х., акр. Expectation. C., acr. 2003, 48 х 37 Kırık ay. B., akr. Поломанная луна. Х., акр. The Broken Moon. C., acr.

256

257


2009, 40 х 38 Güneşä dooru. B., akr. К солнцу. Х., акр. To the sun. C., acr. 1997, 50 х 70 Nü. B., akr. Ню. Х., акр. Nude. C., acr.

258

259


2010, 44,5 х 34,5 Yalnızlık. B., akr. Одиночество. Х., акр. Loneliness. C., acr.

2007, 50 х 70 Adsız. B., akr. Без названия. Х., акр. Without a title. C., acr.

260

261


1996, 100 х 83 Monolog. B., akr. Монолог. Х., акр. Monologue. C., acr.

2007, 60 х 80 Aynanın önündä. B., akr. У зеркала. Х., акр. At the mirror. C., acr.

262

263


2014, 70 х 98 Eve. B., akr. Ева. Х., акр. Eva. C., acr.

264

2006, 92 х 73 Sabah. B., akr. Утро. Х., акр. The morning. C., acr.

265


2015, 60 х 80 Köklerä dönüş. B., akr. Возвращение к истокам. Х., акр. Return to the sources. C., acr.

266

2013, 50 х 70 Sevda. B., akr. Любовь. Х., акр. Love. C., acr.

267


1992, 100 х 80 Duumak. B., y.b. Рождение. Х., м. The birth. C., acr.

268

2015, 60 х 80 Evä dönüş-2. B., akr. Возвращение домой-2. Х., акр. Homecoming-2. C., acr.

269


2010, 50 х 72 Gezicilär. B., akr. Странствующие. Х., акр. The wandering men. C., acr.

270

2010, 37 х 48 Uşaklık. K., akr. Детство. Б., акр. Childhood. C., acr.

271


2011, 60 х 40 Gagauz folklorundan. B., y.b. Из гагаузского фольклора. Х., м. From the Gagauz folklore. C., oil.

2011, 90 х 113 Oguz Han. B., akr. Огуз Хан. Х., акр. Oguz Khan. C., acr.

272

273


1990, 150 х 175 Oguz. B., y.b. Огуз. Х., м. Oguz. C., oil.

274

1993, 46 х 58 Gagauz kızı. B., akr. Гагаузская девушка. Х., акр. A gagauz girl. C., acr.

275


2008, 50 х 63 Koruyucu Ayoz. B., akr. Ангел-хранитель. Х., акр. Guardian angel. C., acr.

276

2003, 100 х 80 Gülün duuması. B., akr. Рождение розы. Х., акр. The birth of a rose. C., acr.

277


2009, 50 х 70 Ayozun dönüşü. K., akr. Возвращение ангела. Б., акр. Angel’s return. P., acr.

278

2014, 50 х 70 Trak-trak susacıım (Gagauz masalı “Trak-trak susacıım”). B., akr. Тук-тук сусека (Гагаузская сказка «Тук-тук сусека»). Х., акр. Trak-trak susadjim (A Gagauz tele „Trak-trak susadjim”). C., acr.

279


1995, 45 х 32 Kırmızı öküz. B., akr. Красный бык. Х., акр. A red bull. C., acr.

2010, 80 х 60 Tudorka hem yabanı. B., akr. Тудорка и волк. Х., акр. Tudorka and a wolf. C., acr.

280

281


2007, 50 х 50 Tudorka (gagauz folklorundan). B., akr. Тудорка (из гагаузского фольклора). Х., акр. Tudorka (from the Gagauz folklore). C., acr. 2012, 40 х 60 Tudorka (gagauz folklorundan). B., akr. Тудорка (из гагаузского фольклора). Х., акр. Tudorka (from the Gagauz folklore). C., acr.

282

283


2011, 50 х 65 Tudorka (gagauz folklorundan). B., akr. Тудорка (из гагаузского фольклора). Х., акр. Tudorka (from the Gagauz folklore). C., acr.

284

2012, 45 х 35 Tudorka (Beklemektä). B., akr. Тудорка (В ожидании). Х., акр. Tudorka (In waiting). C., acr.

285


2010, 54 х 80 Tudorkanın dönüşü. B., akr. Возвращение Тудорки. Х., акр. Tudorka’s return. C., acr.

2014, 91,5 х 73 Gagauz kızı. B., akr. Гагаузская девушка. Х., акр. A Gagauz girl. C., acr.

286

287


2013, 50 х 60 Oguz askeri. Karton, akr. Огузский воин. Картон, акр. An Oguz warrior. Cardboard, acr.

288

2015, 100 х 80 Bayır Oolu. B., akr. Баир Оолу (Сын Горы). Х., акр. Bair Oolu (A mountain’s son). C., acr.

289


2013, 50 х 70 Legenda (Mari Kız). B., akr. Легенда (Мари Кыз). Х., акр. A legend (Mary Kyz). C., acr. 2015, 60 х 80 Deşt-i-Kıpçak kızı. B., akr. Девушка из Дешт-и-Кыпчак. Х., акр. A girl from Desht-i-Kypchak. C., acr.

290

291


2007, 42,5 х 33,5 Tudorka düüştä. K., akr. Тудорка в бою. Б., акр. Tudorka in the battle. C., acr.

2014, 50 х 70 Kül Tigin (türk halkın istoriyasından). B., akr. Кюль-тегин (из истории тюркского народа). Х., акр. Kul Tigin (from the history of Turkic people). C., acr.

292

293


2013, 88,7 х 73 Dedelerimizin geçmişindän. B., akr. Памяти предков. Х., акр. To the memory of ancestry. C., acr.

294

2003, 50 х 70 Haberci. B., akr. Вестник. Х., акр. The herald. C., acr.

295


2015, 70 х 100 Attilanın düşünceleri. B., akr. Думы Аттилы. Х., акр. Attila’s thoughts. C., acr.

296

2015, 85 х 100 Türkü. B., akr. Песня. Х., акр. A song. C., acr.

297


2015, 85 х 80 Uyku. B., akr. Сон. Х., акр. Sleep. C., acr. 2015, 70 х 100 Oglan hem Mari Kız. B., akr. Оглан и Мари Кыз. Х., акр. Oglan and Mary Kyz. C., acr.

298

299


2015, 120 х 90 Türkü “Sarı yılan” (gagauz folklorundan). B., akr. Песня «Жёлтая змея» (из гагаузского фольклора). Х., акр. A song „A yellow snake” (from the Gagauz folklore). C., acr.

2015, 60 х 85 Oolumun patredi. B., akr. Портрет сына. Х., акр. The son’s portrait. C., acr.

300

301


2013, 92 х 73 Tudorka için legenda. B., akr. Легенда о Тудорке. Х., акр. The legend adout Tudorka. C., acr.

2015, 60 х 80 Mamum. B., akr. Моя мама. Х., акр. My mother. C., acr.

302

303


1999, 150 х 110 Uyku. B., akr. Сон. Х., акр. Sleep. C., acr.

304

2010, 80 х 100 Köroglu. B., akr. Кёроглу. Х., акр. Kerogly. C., acr.

305


2013, 50 х 60 Oguz Hanın gençlii. B., akr. Молодость Огуз Хана. Х., акр. Youth Oguz Khan. C., acr.

306

2011, 40 х 60 Gezinmäk. B., akr. Прогулка. Х., акр. Saunter. C., acr.

307


2014, 50 х 70 Tudorka (gagauz folklorundan). B., akr. Тудорка (из гагаузского фольклора). Х., акр. Tudorka (from the Gagauz folklore). C., acr.

308

2015, 60 х 84 Tudorka (gagauz folklorundan). B., akr. Тудорка (из гагаузского фольклора). Х., акр. Tudorka (from the Gagauz folklore). C., acr.

309


1996, 40 х 30 İkisi. B., akr. Двое. Х., акр. Two. C., acr.

2014, 45 х 35 Tudorka (gagauz folklorundan). B., akr. Тудорка (из гагаузского фольклора). Х., акр. Tudorka (from the Gagauz folklore). C., acr.

310

311


2015, 80 х 60 Tudorka (gagauz folklorundan). B., akr. Тудорка (из гагаузского фольклора). Х., акр. Tudorka (from the Gagauz folklore). C., acr.

2015, 50 х 70 Uyku. B., akr. Сон. Х., акр. Sleep. C., acr.

312

313


2012, 100 х 80 Oguz Han. B., akr. Огуз Хан. Х., акр. Oguz Khan. C., acr.

314

2014, 60 х 80 Liliyenin patredi. B., akr. Портрет Лилии. Х., акр. Lilia’s portrait. C., acr.

315


2007, 70 х 50 Evä dönüş. B., akr. Возвращение домой. Х., акр. Homecoming. C., acr.

316

2015, 50 х 70 Uyku. B., akr. Сон. Х., акр. Sleep. C., acr.

317


SERGİLÄR ВЫСТАВКИ EXHIBITIONS

318

319


Sergilär / Выставки / Exhibitions

1995 «Sanat Yatırım» resim galereyası, Ankara, Türkiye. Картинная галерея «Санат Йатырым» г. Анкара, Турция. The picture-gallery «Sanat Yatirim» of c. Ankara, Turkey. 1996, 1997 «Taksim» resim galereyası, İstanbul, Türkiye. Картинная галерея «Таксим» г. Cтамбул, Турция. The picture-gallery «Taksim» of c. Istanbul, Turkey.

Resimci Dimitriy Savastinın resim sergileri Выставки художника Дмитрия Савастина Exhibitions of artist Dmitry Savastin ÖZEL SERGİLÄR ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ PERSONAL EXHIBITIONS

1974 Valkaneş kasabasının istoriya muzeyi, Moldaviya, SSRB. Исторический музей пгт. Вулканешты, Молдавия, СССР. The historical museum of pgt. Vulkaneshti, Moldavia, the USSR. 1976 Beşalma küüyün etnografiya muzeyi, Moldaviya, SSRB. Этнографический музей с. Бешалма, Молдавия, СССР. The ethnographic museum of v. Beshalma, Moldavia, the USSR. 1978 «S.Lazo» kinoteatrunun salonu, Kişinev, Moldaviya, SSRB. Салон кинотеатра «С.Лазо» г. Кишинев, Молдавия, СССР. The salon of the cinema «S.Lazo» of c. Kishinev, Moldavia, the USSR. 1980 «Drujba» kinoteatrunun salonu, Komrat, Moldaviya, SSRB. Салон кинотеатра «Дружба» г. Комрат, Молдавия, СССР. The salon of the cinema «Friendship» of c. Komrat, Moldavia, the USSR. 1983 Komrat kasabasının istoriya hem tarafı aaraştırma muzeyi, Moldaviya, SSRB. Историко-краеведческий музей г. Комрат, Молдавия, СССР. The historical and regional studies museum of c. Komrat, Moldavia, the USSR.

320

1997 «Аtaturk Kitaplığı» resim galereyası, İstanbul, Türkiye. Картинная галерея «Ататюрк Китаплыгы» г. Cтамбул, Турция. The picture-gallery «Аtaturk Kitapligi» of c. Istanbul, Turkey. 1997 «Fuayesi» konţert salonu, İstanbul, Türkiye. Концертный зал «Фуайеси» г. Cтамбул, Турция. The concert hall «Fuayesi»of c. Istanbul, Turkey. 1997 «Maltepe Belediyesi» resim galereyası, İstanbul, Türkiye. Картинная галерея «Малтепе Беледийеси» г. Cтамбул, Турция. The picture-gallery «Maltepe Belediyesi» of c. Istanbul, Turkey. 1998 «Galeri Bal» galereyası, İstanbul, Türkiye. Галерея «Галери Бал» г. Cтамбул, Турция. The gallery «Galeri Bal» c. Istanbul, Turkey. 1998 «Akbank» resim galereyası, İstanbul, Türkiye. Картинная галерея «Акбанк» г. Cтамбул, Турция. The picture-gallery «Akbank» c. Istanbul, Turkey. 2000 «Zafer Tarık Tunaya» resim galereyası, İstanbul, Türkiye. Картинная галерея «Зафер Тарык Тунайа» г. Cтамбул, Турция. The picture-gallery «Zafer Tarık Tunaya» c. Istanbul, Turkey. 2002 Resim galereyası, Toronto, Kanada. Картинная галерея г. Торонто, Канада. The picture-gallery c. Toronto, Canada.

321


Sergilär / Выставки / Exhibitions

2006, 2009, 2011, 2015 Resim galereyası, Komrat, Gagauziya, Moldova. Картинная галерея г. Комрат, Гагаузия, Молдова. The picture-gallery of c. Komrat, Gagauzia, Moldova. 2007, 2010, 2012 Komrat primariyası, Gagauziya, Moldova. Примэрия г. Комрат, Гагаузия, Молдова. Primaria of c. Komrat, Gagauzia, Moldova. 2012 Beşalma küüyün etnografiya muzeyi, Gagauziya, Moldova. Этнографический музей с. Бешалма, Гагаузия, Молдова. The ethnographic museum of v. Beshalma, Gagauzia, Moldova. 2013 Komrat ATATÜRK bibliotekası, Gagauziya, Moldova. Библиотека им. Ататюрка г. Комрат, Гагаузия, Молдова. The library after Ataturk of c. Komrat, Gagauzia, Moldova.

Sergilär / Выставки / Exhibitions

SOVETLÄR BİRLİİ UURUNDA ORTAK SERGİLÄR ВСЕСОЮЗНЫЕ ГРУППОВЫЕ ВЫСТАВКИ THE ALL-UNION GROUP EXHIBITIONS

1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972 Devlet resim galereyası, Kişinev, Moldaviya SSRı. Государственная картинная галерея, Кишинев, Молдавия, СССР. The State picture-gallery, Kishinev, Moldova. 1981, 1982, 1984, 1985 Devlet resim galereyası, Moskva, Rusiya, SSRB. Государственная картинная галерея, Москва, Россия, СССР. The State picture-gallery, Moscow, Russia, the USSR. 1983 Devlet resim galereyası, Gagarino, Rusiya, SSRB. Государственная картинная галерея, Гагарино, Россия, СССР. The State picture-gallery, Gagarino, Russia, the USSR. 1986 VII-ci Trienale grafikacılar sergisi, Triennale, Talin, Estoniya, SSRB. VII-ая выставка графиков Триеннале, Таллин, Эстония, СССР. The VII-th exhibition of drawers in Triennale, Tallinn, Estonia, the USSR. 1984 Devlet resim galereyası, Kiev, Ukrayna, SSRB. Государственная картинная галерея, Киев, Украина, СССР. The State picture-gallery, Kiev, Ukraine, the USSR. 1987 SSRB grafikacıların sergisi, Devlet resim galereyası, Moskva, Rusiya, SSRB. Выставка графиков СССР, Государственная картинная галерея, Москва, Россия, СССР. The exhibition of drawers of the USSR, the State picture-gallery, Moscow, Russia, the USSR. 1989 İlk «İmpreza – 89» sergisi, Biennale, Ukrayna, SSRB. Первая выставка «Impreza»-89, Биеннале, Украина, СССР. The first exhibition «İmpreza – 89», Biennale, Ukraine, the USSR. 1990 Devlet resim galereyası, Baku, Azerbaycan, SSRB. Государственная картинная галерея, Баку, Азербайджан, СССР. The State picture-gallery, Baku, Azerbaidjan, the USSR.

322

323


Sergilär / Выставки / Exhibitions

Sergilär / Выставки / Exhibitions

HALKLARASI SİMPOZİUMNARDA SERGİLÄR ВЫСТАВКИ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ СИМПОЗИУМАХ THE EXHIBITIONS AT THE INTERNATIONAL SYMPOSIA

GAGAUZ RESİMCİLERİN ORTAK SERGİLERİ ГРУППОВЫЕ ВЫСТАВКИ ГАГАУЗСКИХ ХУДОЖНИКОВ THE GROUP EXHIBITIONS OF GAGAUZ ARTİST

2003 Aldı Halklararası Türk dünnäsı resimcilerin TÜRKSOY simpoziumun Gran-Pri ödülünü, Türkiye. Получил Гран-При международного симпозиума художников тюркского мира ТЮРКСОЙ (Международная организация тюркской культуры), Турция. The artist received the Grand Prix of the international symposium of artists of the Turkic world TURKSOY (International Organization of Turkic Culture), Turkey.

1989 Gagauz resimcilerin sergisi. Merkez sergi kultura binası, İzmir, Türkiye. Выставка гагаузских художников. Центральный выставочный дворец культуры, г. Измир, Турция The central exhibition palace of culture. The exhibition of artist of Gagauzia, Izmir, Turkey. 1993 Gagauz resimcilerin sergisi, Kişinev, Moldova. Выставка гагаузких художников, г. Кишинев, Молдова. The exhibition of artist of Gagauzia, Kishinev, Moldova.

2009 Halklararası simpozium, Muşina, Polşa. Международный симпозиум, г. Мушина, Польша. The International Symposium, Muszyna, Poland 2013 Halklararası Türk dünnäsı TÜRKSOY (Halklararası Türk Kulturası Kuruluşu) simpoziumu, Eskişehir, Türkiye. Международный симпозиум художников тюркского мира ТЮРКСОЙ (Международная организация тюркской культуры), Ескишехир, Турция. The international symposium of artists of the Turkic world TURKSOY (International Organization of Turkic Culture), Eskisehir, Turkey.

1994 «Maltepe» resim galereyası, İstanbul, Türkiye. Картинная галерея «Малтепе», г. Стамбул, Турция. The picture-gallery «Maltepe» c. Istanbul, Turkey. 1995 «Kadıköy» resim galereyası, İstanbul, Türkiye. Картинная галерея «Кадыкей», г. Стамбул, Турция. The picture-gallery «Kadıköy» c. Istanbul, Turkey. 1997 «Sergi & İnternet » resim galereyası, İstanbul, Türkiye. «Выставка & Internet» картинная галерея, г. Стамбул, Турция. The «Exhibition& Internet» picture-gallery, Istanbul, Turkey. 1998 «Aksanat Kültür Merkezi» resim galereyası, İstanbul, Türkiye. Картинная галерея «Аксанат культур Меркези», г. Стамбул, Турция. The picture-gallery «Aksanat Kültür Merkezi» c. Istanbul, Turkey. 1999 Karikatura muzeyi, İstanbul, Türkiye. Музей Карикатур, г. Стамбул, Турция. The museum of caricatures, Istanbul, Turkey. 2000 Resim galereyası, Ankara, Türkiye. Картинная галерея, г. Анкара, Турция. The picture-gallery, Ankara, Turkey.

324

325


Sergilär / Выставки / Exhibitions

Sergilär / Выставки / Exhibitions

TOPLU HALKLARARASI SERGİLÄR ГРУППОВЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫСТАВКИ GROUP INTERNATIONAL EXHIBITIONS

MUZEYLÄR HEM ÖZEL KOLEKŢİYALAR МУЗЕИ И ЧАСТНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ MUSEUMS AND PRİVATE COLLECTİONS

1981 – Kongo, Конго, Kongo. 1983 – Madagaskar, Мадагаскар, Madagascar. 1983 – Afganistan, Афганистан, Afganistan. 1984 – Siriya, Сирия, Syria. 1985 – Laos, Лаос, Laos. 1985 – Daniya, Дания, Denmark. 1986 – İrak, Ирак, Iraq. 1987 – Franţiya, Франция, France. 1987 – Bulgariya, Болгария, Bulgaria. 1987 – Germaniya, Германия, Germany. 1987 – Finländiya, Финляндия, Finland. 1987 – Gana, Гана, Gana. 1988 – Tunis, Тунис, Tunis. 1988 – Nepal, Непал, Nepal. 1988 – Germaniya, Германия, Germany. 1988 – Portugaliya, Португалия, Portugal. 1988 – İrak, Ирак, Iraq. 1989 – İspaniya, Испания Spain. 1989 – Avstriya, Австрия, Austria. 1989 – Germaniya, Германия, Germany. 1989 – Franţiya, Франция, France. 1995 – Türkiye, Турция, Turkey. 1996 – Makedoniya, Македония, Macedonia. 1997 – Kipr, Кипр, Cyprus. 1998 – Şveyţariya, Швейцария, Switzerland. 1999 – Çehiya, Чехия, Czechia. 2002 – Kanada, Канада, Canada. 2009 – Polşa, Польша, Poland. 2013 – Türkiye, Турция, Turkey.

Moldovanın devlet resim galereyası. Kişinev. Молдавская государственная картинная галерея. г. Кишинёв The State picture-gallery of Moldova. c. Kishinev. SSRB Resimcilär Birlii muzeyi. Moskva. Музей Союза Художников СССР, г. Москва. The Museum of the Union of artists of the USSR. C. Moscow. İstoriya hem tarafı aaraştırma muzeyi, Komrat, Gagauziya, Moldova. Историко-краеведческий музей, г.Комрат, Гагаузия, Молдова. The historical and regional studies museum, c. Komrat, Gagauzia, Moldova. Beşalma küüyün etnografiya muzeyi, Gagauziya, Moldova. Этнографический музей с. Бешалма, Гагаузия, Молдова. The ethnographic museum of v. Beshalma, Gagauzia, Moldova. Moldova etnografiya muzeyi, Kişinev. Молдавский этнографический музей. г. Кишинёв. The Moldova ethnographic museum, Kishinev. Azerbaycanın büünkü incäzanaat galereyası, Baku. Галерея современного искусства Азербайджана, г. Баку. The gallery of modern art of Azerbaijan, c. Baku. Belarusiyanın devlet resim galereyası, Minsk. Государственная картинная галерея Белоруссии, г. Минск. The State picture-gallery of Belarus, c. Minsk. Lvov resim galereyası, Ukrayna. Львовская картинная галерея, Украина. The Lvov picture-gallery, the Ukraine. Parij resim galereyası, Franţiya. Картинная галерея г. Париж, Франция. The picture-gallery c. Paris, Franse.

326

327


Sergilär / Выставки / Exhibitions

Sergilär / Выставки / Exhibitions

Özel kolekţiya, Taşkent, Uzbekistan. Частное собрание г. Ташкент, Узбекистан. The private collection c. Tashkent, Uzbekistan. Özel kolekţiya, Astana, Kazahstan. Частное собрание г. Астана, Казахстан. The private collection c. Astana, Kazkhstan. Özel kolekţiya, Aşgabad, Turkmenistan. Частное собрание г. Ашгабад, Туркменистан. The private collection c. Ashkhabad, Turkmenistan. Özel kolekţiya, Oslo, Norvegiya. Частное собрание г. Осло, Норвегия. The private collection c. Oslo, Norway. Özel kolekţiya, Nyu-York, ABD. Частное собрание г. Нью-Йорк, США. The private collection c. New-York, USA. Özel kolekţiya, Toronto, Kanada. Частное собрание г. Торонто, Канада. The private collection c. Toronto, Canada. Özel kolekţiyalar, İstanbul, Ankara, İzmir h.t.b. (Türkiye). Частные собрания в городах Стамбул, Анкара, Измир и др. (Турция). The private collections in the cities Istanbul, Ankara, Izmir and others. (Turkey

İstanbulda personal sergisindä. Türkiye. Персональная выставка в г. Стамбул. Турция. The personal exhibition in Iatanbul. Turkey.

328

329


GAGAUZ RESİMCİSİ

DİMİTRİY SAVASTİN GAGAUZ ARTIST

DMITRY SAVASTIN ГАГАУЗСКИЙ ХУДОЖНИК

ДМИТРИЙ САВАСТИН Составитель: Сергей Савастин Редактор проекта: Тодур Занет Английский перевод: Людмила Мудель

Оригинал-макет: Корректор: Главный редактор издательства:

330

Павел Домбровский Татьяна Брылёва Игорь Знаешев

331


Издательско-Торговый Дом «Скифия» 190003, Санкт-Петербург, ул. 9-я Красноармейская, 3/7 тел. (812) 575-25-66 e-mail: skifiabook@mail.ru Возрастная категория 6+ Подписано в печать 20.03.2018 1 Формат 70х100 /8 . Печать офсетная. Тираж 500 экз. Гарнитура Garamond. Объем 57,68 усл.-печ. л. Заказ №87087 Отпечатано с готовых диапозитивов в типографии «Любавич» 194044, Санкт-Петербург, ул. Менделеевская, д. 9.


Savastin  

Гагаузский художник Дмитрий Савастин. Эта книга рассказывает об основоположнике и создателе гагаузского национального изобразительного искус...

Savastin  

Гагаузский художник Дмитрий Савастин. Эта книга рассказывает об основоположнике и создателе гагаузского национального изобразительного искус...

Advertisement