Page 1

Ă…rsberetning og regnskap 2014 Skien Boligbyggelag


Direktøren har ordet Året 2014 ligger bak oss, men det er hyggelig gjennom den foreliggende beretning å kunne vise til stor aktivitet og gode resultater i innsatsen for å gjøre en best mulig jobb for våre medlemmer. Som det understrekes i vår beretning, har vi som visjon å være det beste boligbyggelaget i landet som skal videreutvikle samt skape nye tjenester og tilbud som gir økte verdier knyttet til det å være medlem i Skien Boligbyggelag. Vi legger stor vekt på de verdier som styrer vår virksomhet – Vi ønsker å vise oss som både trygge og veldrevne. Året 2014 styrker oss ytterligere i forhold til det å være en aktør som i lokalsamfunnet setter spor etter seg, først og fremst i arbeidet med å fylle vårt hovedformål om å skaffe boliger, men også gjennom avtaler som gir tilgang til gode medlems- og kulturtilbud, og ikke minst – Nyetableringen av et fond på hele 5 millioner som skal nyttes til tiltak som gir varig verdi og som ytterligere synliggjør SBBL og boligsamvirket som en positiv samfunnsaktør. 2007Omslag_SkienBBL.indd 2 Måtte for øvrig vår årsberetning gi en god beskrivelse av selskapets brede virksomhet og dermed bli både en hyggelig og inspirerende lesning for alle.

Jeg takker alle ulike organisasjonsledd og alle tillitsvalgte for topp innsats og det store og viktige arbeidet som er utført. Takk også til alle ansatte – De er en helt avgjørende ressurser som gjør Skien Boligbyggelag til en god bedrift og en god arbeidsplass.

Forsidefoto: Klosterøya, byggetrinn 1 ble ferdigstilt i 2014.

Arne-Viggo Hjelm direktør


3

Innhold Direktøren har ordet Skien Boligbyggelags tillitsvalgte i 2014 Innledning Formål Stategiplanen Generalforsamlingen Styret Valgkomité Likestilling og diskriminering Miljø, etikk og samfunnsansvar Administrasjon, personalforhold og arbeidsmiljø Medlemsutvikling og medlemsfordeler Forvaltningsporteføljen Organisasjonsvirksomheten og økonomiske tjenester Bomiljøtiltak Rehabilitering og tekniske tjenester

s. 2 s. 3 s. 4 s. 4 s. 4 s. 4 s. 5 s. 5 s. 5 s. 5 s. 6 s. 6 s. 7 s. 7 s. 8 s. 8

Skade-/ forsikringssaker Eiendomsmegling Nye boligprosjekter Markedsføring og profilering Engasjement i andre selskap Samarbeid med andre boligbyggelag Samarbeid med Skien kommune Bankavtale Borettslagenes sikringsfond Skien Boligbyggelags økonomi Sluttord Resultatregnskap Balanse – Eiendeler Balanse – Egenkapital og gjeld Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Revisjonsberetning

s. 9 s. 9 s. 10 s. 11 s. 11 s. 12 s. 12 s. 12 s. 12 s. 12 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 s. 29

Skien Boligbyggelags tillitsvalgte i 2014 Styret består av styreleder og 6 andre medlemmer med like mange varamedlemmer. Generalforsamlingen velger styreleder og 5 andre medlemmer med vara. De ansatte i SBBL velger ett medlem med vara. Styrets leder og styrets medlemmer velges for 2 år. Varamedlemmer velges for ett år. Styret velger selv sin nestleder blant medlemmene for ett år ad gangen. Generalforsamlingen velger 4 av valgkomitéens 5 medlemmer med vara. Styret velger ett medlem med vara. Komitéens leder velges av generalforsamlingen. Valgkomitéens funksjonstid er ett år. Oversikten nedenfor viser de tillitsvalgte i Skien Boligbyggelag etter valgene i 2014. Styret Jan Terje Olsen, leder (ikke på valg) Hilde Fiskum, nestleder (ikke på valg) Marianne Hegna (ikke på valg) Geir Håvard Bjelkemyr-Østvang (gjenvalgt) Inger Lise Dokka (gjenvalgt) Per Albert Sætersdal (ny) Elisabeth Mørch (ansattes representant) Vararepresentanter til styret (i valgt rekkefølge) 1. Inger Johanne Juve (gjenvalgt) 2. Kjetil Lønne (ny) 3. Gry Nina Ekeberg (gjenvalgt) 4. Bjørn Thorsen (ny) 5. Helen Resch Brækken (gjenvalgt) 6. Henry Nilsen (gjenvalgt) Inger Johanne Varøy (ansattes vararepresentant)

Valgkomité Jan Gunnar Skoftedalen, leder (gjenvalgt) Hans Petter Heimholt (gjenvalgt) Kari Gaaserud (gjenvalgt) Thorild L. Osdalen (ny) Inger Lise Dokka (oppnevnt av SBBLs styre) Varamedlemmer til valgkomité (i valgt rekkefølge) 1. Ingunn Lia (gjenvalg) 2. Halvor Ringhus (ny) 3. Tone Bratsberg (ny) 4. Torgeir Andersen (ny) Geir Håvard Bjelkemyr-Østvang (oppnevnt av SBBLs styre) Revisjon Revisjon av Skien Boligbyggelags regnskap utføres av Ernst & Young AS, Porsgrunn


Innledning Skien Boligbyggelag leverte også for 2014 et godt økonomisk resultat. Resultatet styrker vårt gode økonomiske fundament og dermed våre muligheter til å fortsette arbeidet med å utvikle laget videre slik at medlemskapet får en stadig større verdi for medlemmene. Laget har utviklet en effektiv drift og en god økonomistyring som gjør at vi kan levere tjenester av høy kvalitet til konkurransedyktige priser. Skien Boligbyggelag har gjennom året hatt sterk fokus på lagets hovedformål som er å skaffe boliger til medlemmene og å bidra til at disse blir forvaltet på en god måte. Dette er gjort ved deltakelse i utvikling av nye boligprosjekter og gjennom vår rådgivning og bistand til den daglige driften av boligselskapene og i forbindelse med planlegging og gjennomføring av vedlikeholds- og rehabiliteringsprosjekter. Virksomhetsområdene eiendomsmegling og medlemskap/medlemspleie har også hatt sterk fokus og har bidratt med gode resultater. Vår posisjon i det lokale markedet er fortsatt sterk. Vi oppnådde målet om et økt antall selskaper og boliger under forvaltning. En høy markedsandel på omsetning av brukte boliger ble opprettholdt. Etterspørselen etter tekniske tjenester holdt seg på et høyt nivå, og medlemstallet fortsatte å øke.

Formål Boligbyggelagets formål framgår av vedtektene: Skien Boligbyggelag er et samvirkeforetak som har til hovedformål å skaffe boliger til andelseierne gjennom borettslag eller på annen måte og å forvalte boliger for andelseierne. I tillegg har boligbyggelaget til formål å: - framforhandle fordeler på vegne av andelseierne - forestå oppføring og forvaltning av bygg på vegne av andre enn andelseierne - eie boliger, enten direkte eller gjennom selskap med begrenset ansvar, som skal leies ut - drive virksomhet av betydning for andelseierne i bolig byggelaget, enten direkte eller gjennom selskap med begrenset ansvar - foreta forvaltning og investering av boligbyggelagets kapital - drive eiendomsmegling Boligbyggelaget har forretningskontor i Skien. Boligbyggelaget er medlem i Norske Boligbyggelags Landsforbund SA (NBBL).

Strategiplanen I SBBLs strategiplan har styret vedtatt følgende visjon og forretningsidé for selskapet: SBBL skal være Norges beste boligbyggelag og skal sammen med sine partnere videreutvikle og skape nye tjenester og tilbud som gir økte verdier for sine medlemmer og kunder, hvor forvaltning og medlemsnytte skal prioriteres. SBBL skal ta samfunnsansvar og arbeide aktivt for en bærekraftig utvikling innen boligsektoren.

SBBL skal videreutvikle sitt totalkonsept og skaffe sine medlemmer et best mulig tilbud gjennom å videreutvikle og skape nye produkter og tilbud innenfor Bygging og Eiendomsutvikling, Eiendomsforvaltning, Eiendomsmegling, Økonomiske konsepter, Service – og hjelpetjenester. SBBL skal ha lokal forankring og utvikling. All vår virksomhet skal bygge på følgende verdier: Trygg, Veldrevet, Forretningsetiske og Nyskapende. Strategiplanen fastsetter for øvrig konkrete mål for de ulike virksomhetsområdene.

Generalforsamlingen • Opprettelse av Bo- og nærmiljøfond og honorarkomité På generalforsamlingen på Ibsenhuset i Skien den 26. mai møtte det 65 delegerte mot 95 året før, herav møtte 54 fra de boende og 11 fra andelseiere som ikke er tildelt bolig gjennom laget. Til behandling forelå de faste sakene årsberetning, regnskap, godtgjørelser og valg. For øvrig vedtok generalforsamlingen å opprette en honorarkomité bestående av representanter fra SBBLs styre og valgkomité. Honorarkomitéen skal fra 2015 innstille overfor generalforsamlingen på honorar til tillitsvalgte i styre og valgkomité. Videre ble det vedtatt å opprette et nytt fond fra 1.1.2015, SBBLs Bo- og nærmiljøfond, med en fondskapital på kr. 5 millioner. SBBLs bomiljøfond, fond for kunstnerisk utsmykking og bomiljøprisen avvikles samtidig med opprettelsen av det nye fondet.


5

STYRET

Jan Terje Olsen (styreleder)

Hilde Fiskum (nestleder)

Geir Håvard Bjelkemyr-Østvang

Per Albert Sætersdal

Styret I 2014 ble det avholdt 9 styremøter og behandlet 70 protokollførte saker. Oppfølging av igangsatte boligprosjekter og vurdering av aktuelle nye har vært prioriterte saker for styret også dette året. Arbeidet med utarbeidelse av reguleringsplan for Lekelandstomten ble fullført. Tiltak mot sosial dumping i forbindelse med anbudsinnbydelser og kontrakter ble vedtatt i samsvar med anbefalinger fra NHO og Fellesforbundet. Av andre saker nevnes rullering av SBBLs strategiplan, vedtak om salg av Lundegata 33 som har vært benyttet til parkering, tildelinger fra bomiljøfondet, utarbeidelse av statutter for det nye Bo- og nærmiljøfondet, forberedelse av saker til generalforsamlingen, regnskapsoppfølging og godkjenning av budsjett for 2015. Det har videre fra administrasjonen blitt lagt fram saker til orientering og drøfting bl.a. om utviklingen i selskaper vi har eierinteresser i.

Valgkomité Valgkomitéens oppgave har vært å fremme forslag til generalforsamlingen på kandidater til Skien Boligbyggelags styre og valgkomité. Dessuten har komitéen hatt ansvaret for å fremme forslag på delegerte til generalforsamlingen fra gruppen medlemmer som ikke bor i tilknyttede borettslag. Disse delegerte velges på et eget delegertvalgmøte innkalt av styret i boligbyggelaget.

Inger Lise Dokka

Elisabeth Mørch

Marianne Hegna

Likestilling og diskriminering Boligbyggelaget arbeider for likestilling mellom kjønnene ved valg av tillitsvalgte og i sin personalforvaltning. Laget følger også opp de lovgitte bestemmelsene som skal hindre diskriminering med hensyn til etnisitet, seksuell legning, livssyn m.m. Etter valgene i 2014 har boligbyggelagets styre bestått av 4 kvinner og 3 menn, herav 3 boende i tilknyttede lag. Styrets leder er mann og styrets nestleder er kvinne. I valgkomitéen har fordelingen vært 2 menn og 3 kvinner. Komitéens leder er mann.

Miljø, etikk og samfunnsansvar Laget driver ikke virksomhet som i nevneverdig grad forurenser det ytre miljøet og er opptatt av å sikre miljøvennlige løsninger. Laget har eget verneombud og HMS-ansvarlig. Det gjennomføres vernerunder og det foretas jevnlig kontroll av alt sikkerhets- og brannvarslingsutstyr på bygget i Cappelens gate 11. Det ble innrapportert én mindre skade/ulykke i 2014. Det er fastsatt etiske retningslinjer for styret og administrasjonen som integreres i den løpende virksomheten. I alle kontrakter med entreprenører hvor vi er prosjektledere inntas bestemmelser for å hindre sosial dumping. I forbindelse med bistand til rehabilitering av eksisterende boligmasse fokuseres det også på å finne miljøvennlige og energibesparende løsninger. Vi støtter utvikling av gode og trygge bomiljøer gjennom rådgivning og med økonomiske bidrag,


vi støtter aktiviteter i lokale lag og foreninger, sponser kulturaktiviteter og deltar i den lokale debatten om utvikling av lokalsamfunnet. Skien Boligbyggelag har fortsatt sitt samarbeid med kommunen om planlegging av boliger for særskilte grupper og forvaltningen av kommunale boliger i borettslag.

Administrasjon, personalforhold og arbeidsmiljø • Nedgang i sykefraværet • Satsing på økt kompetanse Per 31.12.14 hadde vi 35 ansatte fordelt på 34,6 årsverk. Ledergruppen består av 2 kvinner og 4 menn. Totalt er det ansatt 23 kvinner og 12 menn. Det ble rekruttert til 2 ledige stillinger i 2014. Skien Boligbyggelag er opptatt av å sikre god kompetanse hos de ansatte for å kunne levere service og tjenester av høy kvalitet og det ble derfor også i 2014 satset på ulike opplæringstiltak. I tillegg til løpende faglig oppdatering er det etablert en ordning med støtte til videreutdanning for de ansatte. Sykefraværet var i 2014 på 5,4 % mot 9,2 % i 2013, herav utgjør legemeldt fravær ca. 4 % og korttidsfravær ca. 1,4 %. Det vil fortsatt være fokus på tiltak for å redusere sykefraværet ytterligere. Skien Boligbyggelag er en IA-bedrift og det er tegnet helseforsikring for de ansatte. Laget har Samarbeidsutvalg etter Hovedavtalens bestemmelser om samarbeid mellom bedriftens ledelse og de ansattes representanter. Utvalget hadde 4 ordinære møter i 2014.

markedsarbeid og interne fellestjenester. Forvaltningsavdelingen – 4,5 ansatte Avdelingen har ansvar for rådgiving og bistand ved daglig drift av boligselskapene, stifting av nye selskap, medlemskap i Skien Boligbyggelag, medlemspleie, medlemsblad og bomiljøtiltak. Økonomiavdelingen – 11 ansatte Økonomiavdelingens ansvarsområder er økonomisk forvaltning for boligbyggelaget, borettslag og andre selskaper, innkreving av fellesutgifter, inkasso, IT-drift, drift av Styreportalen og skadeoppgjør, samt oppgjør i forbindelse med boligomsetningen. Teknisk avdeling - 5 ansatte Avdelingens hovedoppgaver er prosjektutvikling og nybygging, rehabilitering og teknisk rådgivning, samt skade-/og forsikringssaker. Salgsavdelingen - 10 ansatte Avdelingen omsetter nye og brukte boliger og har også ansvaret for markedsstrategi og markedstiltak i tilknytning til boligsalget. Avdelingen deltar i utvikling og planlegging av nye boligprosjekter.

Medlemsutvikling og medlemsfordeler • Medlemsveksten fortsetter • 12 944 medlemmer totalt I 2014 fikk Skien Boligbyggelag 572 nye medlemmer og hadde en avgang på 490, noe som gir en netto medlemsøkning på 82. Medlemstallet ved utgangen av året var 12 944. Medlemstallet fordeler seg med 5876 som er andelseiere i ett av våre tilknyttede borettslag og 7068 som enten bor i borettslag uten å være andelseier/ medeier, eller bor i andre typer boliger. Medlemsveksten er størst i den siste gruppen medlemmer.

Skien Boligbyggelag er tilknyttet arbeidsgiverorganisasjonen SAMFO (arbeidsgiverforening for samvirkeforetak).

Staben – 4,5 ansatte Direktøren og hans stab har ansvar for overordnet ledelse, planlegging og økonomi, personalforvaltning, samfunnskontakt, informasjon og overordnet

Antall medlemmer pr 31.12. 2005-2014

13000 12000 11000 Antall

Administrasjonen er inndelt i 5 hovedområder:

14000

10000 9000 8000 7000 6000 5000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Antall 9574 10119 10591 11014 11348 11668 12070 12545 12856 12944


13000

Antall medlemmer pr 31.12. 2003 - 2012

12000

Antall

11000

7

10000 9000 8000 7000 6000 5000

2003

Antall 8744

før 1950

1950-59

1960-69

1970-79

1980-89

1990-99

32

1043

1671

1614

298

234

Netto medlemsvekst var i 2014 mindre enn vi har hatt i de foregående år.

1800 1600 1400 A 1200 n t 1000 a 800 l l 600 400 200 0

Forkjøpsretten til bolig er vår viktigste medlemsfordel, og denne ble i 2014 benyttet i 36 mot 55 tilfeller i 2013. Skien Boligbyggelag deltar i Fellesansiennitetsordningen som omfatter 22 boligbyggelag og ca. 70 000 boliger over hele landet. Ordningen innebærer at lagets medlemmer kan bruke opparbeidet ansiennitet etter Antall 1.1. 2003 til å oppnå forkjøpsrett til boliger i de andre boligbyggelagene som er med i ordningen. 1 rom 2 rom 3 rom 4 rom 5 rom og flere Skien Boligbyggelag har 16 løpende avtaler med lokale 101 1188 2138 1588 276 samarbeidspartnere som gir medlemmene rabatterte priser. I tillegg har medlemmene i 2014 bl.a. hatt muligheten til å kjøpe rabatterte billetter til forestillinger på Ibsenhuset og på Teater Ibsen. Medlemmene gis også rabatt til ODDs kamper på Skagerak Arena (sesongkort). Vår avtale med Sparebank 1 Telemark videreføres med gode vilkår for medlemmene, kort oppsummert «Lavere rente og ingen gebyr».

Avtale med BBL Partner AS om utvikling av lokale medlemstilbud i Fordelskortet har medført at det ved årsslutt er sikret rabatt og bonuser for medlemmene hos 8 lokale leverandører. Gjennom samarbeidet med BBL Partner AS nyter medlemmene også godt av en rekke gode nasjonale fordeler. Årlige undersøkelser gir oss gode tilbakemeldinger på medlemmenes opplevelse av fordelsprogrammet. Våre medlemmer er aktive brukere av Fordelskortet og forteller at de er svært godt fornøyd med nytten av medlemskapet og medlemsfordelene. Særlig opplever vi positive tilbakemeldinger på kulturtilbudet. Skien Boligbyggelag har siden 2004 hatt leiligheter på Costa Blanca-kysten i Spania for utleie. Utleievirksomheten har vært et positivt tilbud til våre medlemmer og interessen for leie er stabil. Den minste av de 3 leilighetene ligger ute for salg for å tilpasse tilbudet til etterspørselen.

Forvaltningsporteføljen

• Økt forvaltningsportefølje • Vi forvalter 190 selskaper og 5974 boliger Forvaltningsporteføljen har hatt en netto tilgang på 133 boliger og 10 selskaper. Totalt forvaltes i tilknyttede

2204

9135

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

9574 10119 10591 11014 11348 11668 12070 12545

2000 og senere 507

borettslag etter dette 5372 boliger fordelt med 2297 boliger i småhus og 3075 i blokk. Boligenes byggeår tilknyttede lag

Forvaltede selskaper per 31.12.2014: 150 tilknyttede borettslag med 5372 boliger 11 frittstående borettslag med 209 boliger 15 boligsameier med 381 boliger 1 boligstiftelse med 12 boliger (boligene ble solgt 2000 og før 1950 1950-59 1960-69 1970-79 1980-89 1990-99 senere høsten 2014) 32 1043 1671 1614 298 234 507 13 andre selskap (SBBL Eiendom AS, garasjelag, Omsorgstjenesten AS m.fl.) Boliger i tilknyttede lag fordelt på antall rom og kjøkken 2500

2138

2000

1588

1500

1188

1000 500 0

276

101 1 rom

2 rom

3 rom

4 rom

5 rom og flere

Organisasjonsvirksomheten og økonomiske tjenester

• Godt samarbeid med boligselskapene • Risikostyring og internkontroll for regnskaps førervirksomheten

Det har i 2014 vært god kontakt og et godt samarbeid med boligselskapene, spesielt i forbindelse med utarbeidelse av årsregnskap og forberedelse og avvikling av generalforsamlinger/sameiermøter, men også i forbindelse med levering av perioderegnskap, budsjett og andre tjenester gjennom året. Alle våre autoriserte regnskapsførere gjennomførte i 2014 pålagt etterutdanning. Risikostyring og internkontroll for regnskapsførervirksomheten ble fulgt opp i henhold til etablerte systemer. Styreportalen har fått ytterligere oppslutning og nå benytter hele 90 % av boligselskapene dette verktøyet. Den årlige tillitsvalgtkonferansen ble avholdt som dagskonferanse på Ibsenhuset og samlet hele 102 deltak-ere, herav møtte 74 deltakere fra 42 boligselskap. Det er også gjennomført tema- og kurskvelder for tillitsvalgte


Medlemstall per 31.12.

Strukturen på Skien Boligbyggelags ulike bomiljøfond er evaluert og ny struktur ble vedtatt av generalforsam10591 lingen 11014 11668 12070 12545 i 2014.11348 Bomiljøfondet, bomiljøprisen og fondet for kunstnerisk utsmykking ble avviklet ved utgangen av Tidligere2009 fondskapital styrket År 2003 2204 2005 2006 2007 året. 2008 2010 fra disse 2011 ordningene 2012 Skien Boligbyggelag har hatt løpende og god kontakt med midler fra det tidligere sikringsfondet ble avsatt med Skien kommune og andre juridiske eiere om til et nytt fond - SBBLs Bo- og nærmiljøfond. Fondet spørsmål knyttet til kjøp og bruk av boliger forvaltet av ble virksomt fra 1.1.2015 med en samlet kapital på boligbyggelaget. Skien kommune deltok på tillitsvalgtkr. 5 millioner. Avkastningen skal benyttes til tiltak som tilgodeser alle medlemmer. Det skal gå inn i konferanse og det er lagt konkrete planer for å medvirke 13000 pr 31.12. 2003 - 2012 12000 prosjekterAntall sommedlemmer gir en varig verdi for brukere og til arenaer for god dialog mellom borettslag og 11000 vektlegges den betydning tiltak har for å synliggjøre kommunen som andelseier. 10000 SBBL og boligsamvirket som en positiv samfunns9000 aktør. Styret har utarbeidet mer detaljerte statutter 8000 for fondet. 7000 Antall

i våre lokaler i Cappelens gate og på Skagerak Arena. Dette tilbudet er spesielt trukket fram som positivt i Antall 9135 9574 10119 undersøkelser hos 8744 de tillitsvalgte og vil bli ytterligere styrket framover.

Bomiljøtiltak • •

6000 5000

SBBLs Bo- og nærmiljøfond etablert Bomiljøfond, bomiljøpris og fond for kunstnerisk utsmykking nedlagt

2003

Antall 8744

Skien Boligbyggelag tilbyr løpende rådgiving og økonomisk støtte til bomiljøarbeidet i borettslagene. før 1950 1950-59 1960-69 1970-79 1980-89 I 2014 ble det gitt tilsagn om midler fra boligbygge32 1043 1671 1614 298 lagets bomiljøfond til bomiljøtiltak i 5 av våre tilknyttede borettslag mot 15 i 2013.

234

3 rom

4 rom

5 rom og flere

1188

2138

1588

276

9574

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

10119 10591 11014 11348 11668 12070 12545

507

Boligenes byggeår tilknyttede lag

Antall

2 rom

2005

Rehabilitering og tekniske tjenester • Stor rehabiliteringsaktivitet • 1990-99 Sentrale godkjenninger og kvalitetssystem 2000 og senere er etablert

1800 1600 1400 A 1200 n t 1000 a 800 l l 600 400 200 0

Det gjøres en stor innsats for 1 rom å skape gode og trygge bomiljø 101 (her fra Klyve II).

2204

9135

før 1950

1950-59

1960-69

1970-79

1980-89

1990-99

32

1043

1671

1614

298

234

2000 og senere 507

Det er svært stor aktivitet i borettslagene for å vedlikeholde bygningsmassen. Mange lag velger også å Boliger i tilknyttede lag øke kvaliteten på bygningsmassen ved å tilleggsisolere fordelt på antall rom og kjøkken 2500 vegger og tak og endre vinduer og dører slik 2138 at de blir 2000 tettere og isolerer bedre. Dette er god økonomi for den enkelte 1500 da kostnader til oppvarming blir vesentlig 1188 mindre. 1000 500

1588

Totalrehabilitering av 101 bad og våtrom er det feltet det 0 2 rom 3 rom ferdig 4 rom er størst aktivitet på.1 rom Her har hele 130 bad blitt rehabilitert etter våtromsnormens krav i løpet av året. Ved en slik totalrehabilitering får også leilighetene nytt ventilasjonsanlegg, noe som bedrer inneklimaet i den enkelte leilighet vesentlig.

276 5 rom og flere


9

Skade-/forsikringssaker

Flere lag har også iverksatt oppgradering og utvidelse av balkonger og uteplasser.

• Nedgang i antall skadesaker som er rapportert

En litt spesiell sak vi har jobbet med i år er vedlikehold av borettslaget Klosterstranda, populært kalt «Sing Sing». Her har tak og fasader blitt rehabilitert etter gamle teknikker og Norsk Kulturminnefond har gitt tilskudd etter søknad fra oss. De aller fleste borettslag har benyttet Skien Boligbyggelags ekspertise på prosjektering, tilbudsinnhenting og prosjektoppfølging for disse arbeidene. Teknisk avdeling har i de siste år samarbeidet med BBL Partner om et prosjekt for registrering og utbedring av brannsikkerhet i borettslagene. I år har det blitt utarbeidet en detaljert brannteknisk tilstandsrapport med utbedringsforslag for 8 utvalgte lag. Disse ble utvalgt på bakgrunn av egen søknad og at de fleste av disse lagene har bygningstyper som har sammenlignbare med mange andre borettslag tilknyttet SBBL. Den generelle konklusjonen er at den overordnede brannsikkerheten er tilfredsstilt, men at de fleste ved enkle ombygginger/ tilleggsarbeider vil oppnå vesentlig bedre branntrygghet for sine beboere. Her kan Skien Boligbyggelags tekniske avdeling bidra med råd og vink. Rådgivning i tekniske spørsmål vedrørende vedlikehold og drift av selskapenes eiendommer og bygningsmasse er også et område som Skien Boligbyggelag er sterkt engasjert i. Spørsmål fra tillitsvalgte og andelsPrisutvikling eiere besvares daglig. De boligselskapene som har utvidet kontrakt for tekniske tjenester og bomiljø får hvert 4.Antall år utarbeidet en tilstandsrapport. I tillegg 14098 9852 11256 13668 blir det også levert et forslag til økonomisk plan for å kunne gjennomføre nødvendig vedlikehold. I 2014 År 2005 2006 2007 har 25 borettslag fått sin rapport. I 2014 har vi gått 2008 til innkjøp av Plussplan som er et dataprogram for tilstandsanalyse og økonomisk planlegging av vedlikehold i borettslagene. Dette vil bli tatt i bruk i 2015 for de lag som har utvidet kontrakt og som skal ha levert tilstandsrapport i årene framover.

Vi opplever en gledelig nedgang i antall skadesaker som rapporteres til forsikringsselskapet. Ut i fra skadestatistikken de siste årene kan vi se en tydelig forbedring i antall vannskader som skyldes utettheter i vannog avløpsrør. Dette er en direkte følge av den store aktiviteten ute i borettslagene med rehabilitering av våtrom. Allikevel er vannskader fortsatt den hyppigste skadeårsaken. Vi har dessuten hatt to store saker i år som begge skyldes brann. Totalt er det registrert 68 forsikringsskader i 2014 mot 86 i 2013. Skien Boligbyggelag har også i 2014 gjennomført et stort antall befaringer av skader som ikke har forsikringsmessig dekning. I slike tilfeller gis råd til borettslag eller eier av leiligheter om utbedring eller utskifting. De skader som skyldes manglende vedlikehold må som oftest boligselskapet eller den enkelte andelseier dekke selv.

Eiendomsmegling • 540 boliger omsatt • Urolig boligmarked • Risikostyring og internkontroll for eiendoms15124 16035 16707 17701 18308 18486 meglervirksomheten 2011 2013 2014 I2009 2014 ble2010 det omsatt i alt 5402012 borettslagsboliger i lag hvor Skien Boligbyggelag er forretningsfører. Prisene for brukte borettslagsboliger i Skien Boligbyggelag flatet ut

19000 17000

Utvikling i m²-pris brukte borettslagsboliger

15000

Skien Boligbyggelag har sentral godkjenning for ansvarsrett, kontroll av våtrom og prosjektering (bygg og anlegg). I 2014 har vi i tillegg fått sentral godkjenning som ansvarlig søker for byggeoppdrag.

13000 11000 9000 7000 5000 Sniitpris pr m2

før 1950

1950-59

1960-69

1970-79

1980-89

2005 9852

1990-99

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

11256 13668 14098 15124 16035 16707 17701 18308 18486

2000 og senere


i 2014 og steg i gjennomsnitt med 1 % fra 2013 til 2014, noe som er en svakere utvikling enn tidligere år. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for brukte borettslagsboliger i 2014 var kr. 18 486.

Nye boligprosjekter

Skien Boligbyggelag har en sterk posisjon i markedet og er førstevalget for våre medlemmer når de skal selge sine borettslagsboliger. I 1. halvår 2014 opplevde vi som resten av landet en liten nedgang i antall boliger som ble lagt ut for salg samtidig som det tok lengre tid å få solgt boligen. Situasjonen endret seg i 2. halvår og vi fikk en økning i antall omsatte boliger sammenlignet med fjoråret. Totalt ble det omsatt brukte borettslagsboliger til en verdi av 585 mill. kroner. Ved omsetning av leiligheter i tilknyttede borettslag benyttet 36 medlemmer seg av forkjøpsretten.

Borettslaget Stadionsvingen ble ferdigstilt og innflyttet før sommeren 2014. De fleste av de 19 leilighetene var solgt ved ferdigstillelse. Prosjektet ble gjennomført i et samarbeid med Kontorbygg AS.

Alle meglerne er underlagt reglene fra Finanstilsynet om obligatorisk krav til etterutdanning som fremgår av eiendomsmeglingsloven § 4-6. I 2014 ble det gjennomført flere etterutdanningskurs i regi av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge hvor våre meglere deltok. De ansattes høye kompetanse innen eiendomsmegling gjør at våre kunder og medlemmer kan være trygge på at de får den faglige kunnskapen og den nødvendige veiledningen de trenger for å gjøre en god eiendomshandel. Risikostyring og internkontroll for meglervirksomheten ble fulgt opp i henhold til etablerte systemer. Vi ser det som ytterst viktig å være tilpasningsdyktige og kundeorienterte, og måler kundenes tilfredshet ved hjelp av markedsundersøkelser. Resultatene av undersøkelsene viser at Skien Boligbyggelags kunder er meget tilfredse med vår kundebehandling og salgsresultater. Skien Boligbyggelag har solid kompetanse i salg av nye prosjekter, og samarbeider med flere utbyggere. I 2014 har vi hatt oppdrag på prosjektsalg i følgende prosjekter: Bratsberglia, Schweigaardsplass, Stadionsvingen og Åsen borettslag. I tillegg har vi deltatt i en prosjektgruppe for videre utvikling av Klosterøya Vest og det er nedsatt en egen intern prosjektgruppe for utvikling av Lekelandstomta.

• 19 leiligheter i Stadionsvingen ferdigstilt • 41 leiligheter på Klosterøya 1 ferdigstilt • Reguleringsplanen for Lekelandstomta godkjent

Sameiene Stockman og Rosmersholm på Klosterøya byggetrinn I ble ferdigstilt våren 2014. De fleste av de 41 leilighetene er solgt og innflyttet. Byggetrinn II på Klosterøya ble lagt ut i markedet våren 2014, men grunnet for liten interesse i markedet ble det valgt å foreta en omprosjektering. Første del av byggetrinn II legges ut på nytt for salg våren 2015. Skien Boligbyggelag deltar som medeier (via SBBL Eiendom) i Klosterøya Vest AS som er prosjektansvarlig, og som leverandør av tjenester til prosjektet. Prosjektet Åsen borettslag i Siljan med 10 leiligheter ble lagt ut for salg, men skrinlagt da det ikke ble solgt nok leiligheter. Reguleringsplanen for Lekelandstomta ble høsten 2014 godkjent av Skien kommune. Vi har foretatt en evaluering av aktuelle arkitektkontor og iverksatt en «parallellkonkurranse» hvor 3 firmaer er engasjert til å utarbeide hvert sitt forslag til bebyggelse og uteområder på tomta. En endelig beslutning om valg av arkitekt for den videre

Borettslaget Stadionsvingen ble ferdigstilt og innflyttet 1. halvår 2014.


11

prosjektering vil bli foretatt våren 2015. Forhåpentligvis vil første byggetrinn bli lagt ut for salg høsten 2015.

Markedsføring og profilering Markeds- og aktivitetsplan for 2014-2015 ble utarbeidet og tiltak i denne er fulgt opp. Arbeidet med utvikling av nye nettsider som også er tilpasset mobile flater, ble igangsatt. Diverse markedsmateriell er blitt oppdatert og det ble gjennomført to Facebook-kampanjer som fikk stor oppmerksomhet. Sosiale medier blir stadig viktigere informasjons- og kommunikasjonskanaler for oss. Hittil har vi i første rekke benyttet oss av Facebook, men utvidet bruk av andre sosiale medier vurderes. Vi har et godt samarbeid med BBL Partner AS om markedsføring av landsdekkende fordeler for medlemmene og lokale avtaler i fordelskortet. Et mangfold av medlemstilbud gir oss mye positiv oppmerksomhet. Av større avtaler som gir oss god profilering og omtale nevnes samarbeidsavtalene med Ibsenhuset, Teater Ibsen og Grenland Fotball. Vi samarbeider også med en rekke lokale lag og foreninger om mindre tiltak bl.a. om profilering på ulike idrettsarenaer, i forbindelse med enkeltarrangementer og i Fritidsparken. Medlemsbladet Bomagasinet utgis 4 ganger i året. Vi blir også godt synliggjort gjennom den ukentlige boligannonseringen og i forbindelse med kampanjer for og omtale av nye spennende boligprosjekt. Utover dette vurderes det løpende hvilke andre kanaler for markedsføring og profilering som er hensiktsmessig å benytte.

Engasjement i andre selskap i 2014 Skien SBBL Eiendom AS Selskapet er 100 % eid av Skien Boligbyggelag. Selskapets formål er å kjøpe tomter og eiendommer til utvikling av boligprosjekter eller annen virksomhet som tjener lagets interesser. Styrets leder er Jan Terje Olsen. Øvrige styremedlemmer er Hilde Fiskum og Arne-Viggo Hjelm.

Selskapet eier 50 % av Vestsida Hageby AS, tomteareal på Kongerød og 35 % av aksjene i selskapet Klosterøya Vest AS. Vestsida Hageby AS Vestsida Hageby AS har som formål å erverve, utvikle og stå for salg av en eiendom på Vestsida i Porsgrunn. Selskapet er eid med 50 % av Skien SBBL Eiendom AS og 50 % av Backe Prosjekt AS. Skien Boligbyggelag er representert i selskapets styre ved Per Ove Holmelid og Arne-Viggo Hjelm. Det gjenstår ett byggetrinn før området er ferdig utbygget. Klosterøya Vest AS Virksomhetens formål er utvikling og salg av boligeiendom på Klosterøya. Selskapet eies med 35 % av Skien SBBL Eiendom AS, Bratsberg Eiendom AS (35 %), HRL Entreprenør AS (Betonmast AS) og Multifag AS (samlet 30 %). Skien Boligbyggelag er representert i selskapets styre med Jan Terje Olsen (styreleder) og Arne-Viggo Hjelm. BBL Boservice AS Selskapet BBL Boservice AS tilbyr vaktmester- og andre håndverkstjenester til borettslag og andre boligselskap og i en viss grad til private. Selskapet eies med 50 % hver av henholdsvis Skien Boligbyggelag og Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag. Per Ove Holmelid er vårt styremedlem i selskapet. Omsorgstjenesten AS Selskapet tilbyr omsorgstjenester for eldre og andre med behov. Skien Boligbyggelag eier 67 % av aksjene i selskapet. Katteberget AS eier de resterende 33 % av aksjene. Skien Boligbyggelag er representert i styret ved Inger Lise Dokka, Arne-Viggo Hjelm og Per Ove Holmelid. Eiendomsmegler 1 Telemark AS Eierne består av Sparebank1 Telemark og Skien Boligbyggelag med henholdsvis 56 % og 44 % av aksjene. I selskapets styre er Skien Boligbyggelag representert ved Arne-Viggo Hjelm (styreleder). Norske Boligbyggelags Landsforbund SA NBBL er en fellesorganisasjon for boligbyggelagene i hele landet. NBBL fremmer boligbyggelagenes interesser og arbeider med saker som opptar både boligbyggelag, borettslag og beboere. Skien Boligbyggelag er representert i NBBL ved Jan Terje Olsen


som medlem av NBBLs styre og Thorild Lunner Osdalen som medlem av NBBLs valgkomité. BBL Datakompetanse AS BBL Datakompetanse AS er et selskap med administrasjon i Oslo, som utvikler, drifter og supporterer IT-løsninger og er eid av 40 boligbyggelag i Norge. Skien Boligbyggelags eierandel i selskapet utgjør 4,08 %. BBL Partner AS Selskapets formål er å drive økonomisk virksomhet til beste for boligbyggelagene og framforhandle avtaler med leverandører om produkter og tjenester for boligbyggelag, forvaltede selskaper og boligbyggelagenes medlemmer. Selskapet eies av 46 boligbyggelag. Skien Boligbyggelag eier 11 aksjer i selskapet. BS Media AS BS Media AS eies med 67 % av NBBL og 33 % av Tibe reklamebyrå AS. Selskapets formål er å utgi medlemsblad for boligbyggelagene og står i dag bak utgivelsen av Bomagasinet. Skien Boligbyggelag har i 2014 vært representert i selskapet med Tore Larsson som medlem av redaksjonsrådet. Samfo Skien Boligbyggelag er tilsluttet Samfo som er en arbeidsgiverorganisasjon for samvirkeforetak. Andre Skien Boligbyggelag eier 1 aksje i Mersmak Skien og 4 aksjer i Skien Investeringslag.

Samarbeid med andre boligbyggelag Skien Boligbyggelag har i mange år vært aktive i å søke samarbeid med andre boligbyggelag for i fellesskap å møte nye utfordringer og utvikle nye tilbud. I 2014 har vi samarbeidet med andre lag om bl.a. felles dataløsninger, felles medlemsblad og medlemsfordeler. Lokalt samarbeider vi med Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag, ved at vi begge har eierinteresser i BBL Boservice AS.

Laget holder seg orientert om og drøfter betydningen av de strukturelle endringene som skjer innenfor boligsamvirket og endringer i de eksterne rammebetingelsene.

Samarbeid med Skien kommune Skien Boligbyggelag har et godt samarbeid med flere kommunale instanser som høringsinstans i boligpolitiske spørsmål, ved tilrettelegging for bygging av boliger for særskilte grupper og ved forvaltning av kommunale boliger i borettslag.

Bankavtale

Det har alltid vært viktig for boligbyggelaget å ha en god bankavtale. Vår avtale med Sparebank1 Telemark sikrer konkurransedyktige vilkår for våre boligselskap. Avtalen gir også gode fordeler for medlemmene i boligbyggelaget.

Borettslagenes sikringsfond Fra 1.1.2013 ble våre borettslag overført til det nyetablerte Skadeforsikringsselskapet Borettslagenes Sikringsordning AS. På bestemte vilkår dekker fondet manglende innbetalinger av felleskostnader og sikrer på denne måten borettslagets inntekter og andelseiere mot ekstra belastninger dersom noen i laget unnlater å betale sine felleskostnader.

Skien Boligbyggelags økonomi • Positivt årsresultat Regnskapet for 2014 viser et godt økonomisk resultat. Det settes krav om positive økonomiske resultat for alle tjenesteområdene og at tjenestene blir levert til konkurransedyktige priser. Disse målene ble i stor grad


13

oppnådd i 2014. Samtlige avdelinger leverte positive økonomiske resultat, vi opprettholdt våre høye markedsandeler og vi har fortsatt høy kundetilfredshet. Tjenestetilbudet ble opprettholdt og videreutviklet etter de planer som er lagt tidligere. Hovedfokuset er økt medlemsnytte og tilbudene utvikles i tråd med dette. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2014 er satt opp under denne forutsetning. Resultatregnskapet viser et driftsoverskudd på kr 3.929.100. Tillagt et overskudd fra finanspostene på kr 3.366.917, er overskuddet før skatt på kr 7.296.017. Etter fradrag av beregnet skattekostnad på kr 1.894.159, viser resultatregnskapet et årsresultat på kr 5.401.858. Resultatet før skatt er redusert med ca. kr. 0,9 mill. fra 2013 til 2014, men er ca. kr. 0,9 mill. bedre enn budsjett for 2014. Av vesentlige endringer i forhold til 2013 viser resultatet reduserte inntekter fra utleie og bruktboligomsetningen og økte personalkostnader (herunder til pensjon) og på den annen side økte inntekter fra rehabiliteringsoppdrag samt økte finansinntekter. Samlet resultat i konsern for 2014 viser et årsresultat før skatt på ca. kr 1,5 mill. kr og etter skatt ca. kr - 0,2 mill. Konsernresultatet er et sammendrag av selskapsregnskapene i SBBL og datterselskapene Omsorgstjenesten AS og Skien SBBL Eiendom AS som om de var en økonomisk enhet. I resultatet inngår i tillegg vår andel av resultatene i tilknyttede selskap (BBL Boservice AS, Eiendomsmegler1 Telemark AS, Vestsida Hageby AS, Klosterøya Vest AS). Konsernresultatet påvirkes således av de løpende resultatene i alle disse selskapene og avviker derfor fra resultatet i morselskapet (SBBL).

Årets overskudd i Skien Boligbyggelag foreslås anvendt slik: Disponering fra Bomiljøtiltaksfond kr

3.562

Avsetning til rentefond boligomsetning

Avsetning til Annen egenkapital

” 5.438.824

Sum disponert

kr 5.401.858

- 40.528

Etter dette viser balansen en totalkapital på ca. 119,5 mill. kroner. Egenkapitalandelen er 81 %.


Sluttord Styret i Skien Boligbyggelag takker ansatte og tillitsvalgte i ulike ledd for god innsats også i 2014. Det rettes også en takk til alle våre samarbeidspartnere som i 2014 har bidratt på en positiv måte. Spesielt nevnes samarbeidet med lokale myndigheter og lokalt næringsliv, samarbeidet med Norske Boligbyggelags Landsforbund og andre aktører innenfor boligsamvirket og ikke minst de lokale selskap Skien Boligbyggelag har et engasjement i. Styret er opptatt av å videreutvikle lagets tilbud til fordel for medlemmene og sine kunder, det lokalsamfunn vi ønsker å betjene og å bidra til gode arbeidsforhold for de ansatte. Gjennom et fortsatt aktivt og tillitsfullt samarbeid i alle ledd ligger det godt til rette for at vi skal lykkes med dette samt befeste og styrke vår posisjon som den foretrukne samarbeidspartner i vårt marked. Styret ønsker å styrke medlemsdemokratiet og de tillitsvalgtes muligheter for økt innflytelse på Skien Boligbyggelags videre utvikling og vil arbeide for en tettere dialog med de tillitsvalgte i boligselskapene. Boligselskapene oppfordres til aktivt å bruke egen og boligbyggelagets generalforsamling til å diskutere viktige boligpolitiske og organisasjonsmessige utfordringer.

Skien,

31.12. 2014 16.04. 2015

Jan Terje Olsen styreleder Hilde Fiskum nestleder

Marianne Hegna

Geir Håvard Bjelkemyr-Østvang

Inger Lise Dokka

Per Albert Sætersdal

Elisabeth Mørch

Arne-Viggo Hjelm direktør


15

RESULTATREGNSKAP SKIEN BOLIGBYGGELAG KONSERNREGNSKAP 2014

SBBL Note Konsern 2013 2014 2014 2013 (beløp i tusen kr) (beløp i tusen kr) (beløp i tusen kr) (beløp i tusen kr) Driftsinntekt 4 424 4 879 Prosjekt- og byggeadministrasjon 4 879 4 424 36 138 28 157 Prosjektinntekter 28 157 36 138 11 814 12 493 Forvaltningshonorar 12 228 11 617 20 072 19 657 2 Honorar boligomsetning 19 657 20 072 799 300 Leieinntekter 300 799 3 104 3 084 Organisasjonsmessige inntekter 3 084 3 104 3 904 3 725 3 Andre driftsinntekter 7 773 7 956 80 255 72 295 Sum driftsinntekt 76 078 84 110 Driftskostnad 5 320 5 093 Kostnader boligomsetning 5 093 5 320 22 662 24 847 4 Lønnskostnader 27 569 25 511 35 241 26 778 Prosjektkostnader 26 778 35 241 633 667 6 Avskrivninger 990 956 10 976 10 981 Drifts- og administrasjonskostnader 11 764 12 007 74 832 68 366 Sum driftskostnad 72 194 79 035 5 423 3 929 Driftsresultat 3 884 5 075 Finansposter 1 148 1 462 Utbytte aksjer 139 4 - - 9 Resultat fra tilknyttede selskap - 3 881 2 162 1 648 1 912 Finansinntekter 1 419 1 063 65 7 Andre finanskostnader 28 87 2 731 3 367 Sum finansposter - 2 351 3 142 8 154 7 296 Ordinært resultat før skattekostnad 1 533 8 217 2 258 1 894 7 Skattekostnad 1 731 2 060 5 896 5 402 Årsresultat - 198 6 157 Minoritetens andel av resultat 104 Majoritetens andel av resultat - 302 Forslag til disponering av overskudd: 159 4 11 Disponering fra Bomiljøtiltaksfond - 63 - 41 11 Avsetning til rentefond boligomsetning 5 800 5 439 Avsetning til annen egenkapital 5 896 5 402 SUM DISPONERT


BALANSE – EIENDELER

SBBL Note Konsern 01.01. 2014 31.12. 2014 31.12. 2014 01.01. 2014 (beløp i tusen kr) (beløp i tusen kr) (beløp i tusen kr) (beløp i tusen kr) Anleggsmidler Immaterielle eiendeler 1 761 3 117 7 Utsatt skattefordel 3 021 1 642 - - 6 Goodwill - 268 1 761 3 117 Sum immaterielle eiendeler 3 021 1 910 Varige driftsmidler 297 297 6 Tomter 297 297 2 182 2 033 6 Bygninger, Cappelensgt. 11 2 033 2 182 3 651 3 461 6 Annen eiendom 3 461 3 651 536 647 6 Transportmidler/inventar/utstyr 676 620 6 666 6 438 Sum varige driftsmidler 6 467 6 750 Finansielle anleggsmidler 8 765 9 140 8 Aksjer og andeler 2 775 2 775 2 350 10 203 8 Andeler i borettslag 10 203 2 350 - - 1,8,9 Investeringer i tilknyttede selskap 17 633 22 838 32 477 37 477 10 Langsiktige fordringer 7 119 4 426 43 592 56 820 Sum finansielle anleggsmidler 37 730 32 389 52 019 66 375 Sum anleggsmidler 47 218 41 049 Omløpsmidler Varebeholdning 70 282 33 255 1, 12 Byggeprosjekter 45 582 82 561 70 282 33 255 45 582 82 561 Fordringer 6 879 7 986 13 Kortsiktige fordringer 8 511 7 315 6 879 7 986 Sum fordringer 8 511 7 315 Bankinnskudd, kontanter og lignende 16 415 11 845 11 Kasse, bank, post 14 172 16 786 16 415 11 845 Sum bankinnskudd, kontanter m.v 14 172 16 786 93 576 53 086 Sum omløpsmidler 68 265 106 662 145 595 119 461 Sum eiendeler 115 483 147 711


17

BALANSE – EGENKAPITAL OG GJELD

SBBL Note Konsern 01.01. 2014 31.12. 2014 31.12. 2014 01.01. 2014 (beløp i tusen kr) (beløp i tusen kr) (beløp i tusen kr) (beløp i tusen kr) Egenkapital Innskutt egenkapital 4 069 4 160 15 Andelskapital 4 160 4 069 15 Overkurs 1 538 1 538 4 069 4 160 Sum innskutt egenkapital 5 698 5 607 Opptjent egenkapital 92 160 92 021 15 Annen egenkapital 87 583 93 423 92 160 92 021 Sum opptjent egenkapital 87 583 93 423 15 Minoritetens andel - 383 - 486 96 229 96 181 Sum egenkapital 92 899 98 544 Gjeld Avsetning for forpliktelser - - 7 Utsatt skatt - 5 060 10 098 5 Pensjonsforpliktelser 10 098 5 060 5 060 10 098 Sum avsetning for forpliktelser 10 098 5 060 - - Langsiktig gjeld 558 633 - - Sum langsiktig gjeld 558 633 Kortsiktig gjeld 28 199 - 16 Byggelån - 28 199 5 643 1 138 Leverandørgjeld 1 299 5 766 1 583 1 710 7 Betalbar skatt 1 710 1 583 2 593 2 716 Skyldig offentlige avgifter 2 938 2 787 6 288 7 618 14 Annen kortsiktig gjeld 5 981 5 139 44 306 13 182 Sum kortsiktig gjeld 11 928 43 474 49 366 23 280 Sum gjeld 22 584 49 167 145 595 119 461 Sum egenkapital og gjeld 115 483 147 711 Skien, 31.12. 2014 16.04. 2015 Jan Terje Olsen leder

Hilde Fiskum nestleder

Per Albert Sætersdal

Inger Lise Dokka

Marianne Hegna

Elisabeth Mørch

Geir Håvard Bjelkemyr-Østvang

Arne-Viggo Hjelm direktør


KONTANTSTRØMOPPSTILLING

SBBL Konsern 2013 2014 2014 2013 (i hele tusen) (i hele tusen) (i hele tusen) (i hele tusen) Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 8 154 7 296 Årets resultat før skattekostnad 1 533 8 216 - 1 144 - 1 148 Mottatt utbytte - 47 Gevinst ved avgang driftsmiddel - 47 - 3 646 - 1 588 Betalt skatt - 1 588 - 3 646 633 667 Ordinære avskrivninger 990 956 - 96 36 Avsetninger til egne fond 37 - 96 Verdiregulering aksjer i tilknyttede selskap, 5 205 - 1 017 justert for mottatt utbytte ført mot andel - 36 104 37 027 Endring i varelager 36 979 - 36 115 2 799 - 4 506 Endringer i leverandørgjeld - 4 468 2 822 28 199 - 28 199 Endring i byggelån - 28 199 28 199 1 382 - 299 Endring i andre tidsavgrensningsposter - 333 1 248 177 9 239 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 10 111 567 Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 1 144 1 148 Mottatt utbytte 47 Innbetalinger ved salg av anleggsmidler 47 2 340 2 340 Innbetalinger ved salg av andeler 2 340 2 340 - 1 474 Utbetalinger ved investering i aksjer - 1 474 - 10 193 Utbetaling ved kjøp av andeler - 10 193 - 221 - 439 Utbetalinger ved investering i varige driftsmidler - 439 - 221 1 789 - 7 097 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviter - 8 245 645 Kontantstrøm fra finansieringsaktivteter Utbetaling ved nedbetaling langsiktig gjeld 0 - 1 988 Overført til bomiljøtiltaksfond - 1 988 0 0 - 5 000 Endring langsiktig fordring - 2 693 - 2 033 Endring langsiktig gjeld - 75 349 276 Innbetaling av nye andeler 276 349 349 - 6 712 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter - 4 480 - 1 684 2 315 - 4 570 Netto endring i kontanter - 2 614 - 470 14 100 16 415 Beholdning av kontanter 01.01.14 16 786 17 256 16 415 11 845 Beholdning av kontanter 31.12.14 14 172 16 786


19

NOTER TIL KONSERNREGNSKAPET FOR 2014

NOTE 1. REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Alle tall vises i hele tusen. Endring regnskapsprinsipp og sammenlignbaretall Morselskapet SBBL har i 2014 valgt å endre regnskapsprinsipp for regnskapsføring av pensjonsforpliktelser ved å gå over til å regnskapsføre estimatavvik løpende mot egenkapitalen. Prinsippendringen er gjennomført med virkning fra 01.01.2014. Sammenlignbare tall i balansen fra 2013 er derfor endret. Endringen har fått virkning på regnskapslinjen for egenkapital, utsatt skattefordel og pensjonsforpliktelser, det vises til utfyllende opplysninger i note 5, note 7 og note 15. Resultatregnskapet for 2013 er ikke omarbeidet da virkningen av prinsippendringen ikke er vesentlig for resultatet. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter morselskapet SBBL, datterselskapene SBBL Eiendom AS og Omsorgstjenesten AS. Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert iflg bestemmelser og reglene som følger av god regnskapsskikk. I selskapsregnskapene er tilknyttede selskaper regnskapsført etter kostmetoden. I konsernregnskapet er tilknyttede selskaper innarbeidet etter egenkapitalmetoden. Ved kjøp av datterselskaper elimineres kostprisen på aksjer i morselskapet mot egenkapitalen i datterselskapet på kjøpstidspunktet. Anskaffelseskost tilordnes identifiserbare eiendeler og gjeld i datterselskapet, som oppføres i konsernregnskapet til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Eventuell merverdi ut over hva som kan henføres til identifiserbare eiendeler og gjeld balanseføres som goodwill og avskrives lineært over antatt økonomisk levetid. Klassifiserings- og vurderingsprinsipper Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld: Omløpsmider og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler/Langsiktig gjeld: Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi, dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Kundefordringer I kundefordringer i balansen er det gjort fradrag for påregnelig tap. Varige driftsmidler/avskrivning Varige driftsmidler hvor kostpris er aktivert i regnskapet, avskrives lineært over den økonomiske levetid. Varebeholdninger Prosjektutviklingskostnader og prosjekter i egen regi inngår i selskapets varebeholdning. Andel av kontraktsfortjeneste knyttet til solgte leiligheter inngår i verdsettelsen av egenregiprosjekter dersom betingelsene for inntektsføring av denne er tilstede. Salgsinntekter Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Andel av kontraktsfortjeneste knyttet til solgte leiligheter i egenregiprosjekter inntektsføres i takt med fremdriften når betingelsene for inntektsføring er tilstede.


NOTER TIL KONSERNREGNSKAPET FOR 2014

Aksjer Aksjer er klassifisert som anleggsmidler og bokført til kostpris. Er virkelig verdi lavere enn kostpris og verdifallet ikke antas å være forbigående, er aksjene nedskrevet. Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser Morselskapet SBBL har med virkning fra 01.01.2014 endret prinsipp for regnskapsføring av pensjonsforpliktelser. Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn lagt til grunn. Planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid. Estimatavvik føres løpende mot egenkapitalen. AFP-ordning Skien Boligbyggelag er omfattet av AFP-ordningen mellom LO og NHO. Ordningen er endret i 2010 og ny AFP løper fra 1.1.2011. Effekt av bortfall gammel AFP er resultatført i 2010 og nedjustet årlig frem til 2015. Ny AFP ordning blir regnskapsmessig behandlet som en innskuddsordning, dvs. at årlig kostnad vil tilsvare årlig tilskudd til ordningen. Skattekostnad og utsatt skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 27 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Prinsipper for kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet med basis i den indirekte metode. Dette innebærer at man rapporterer kontantstrømmer fra operasjonelle-, investerings- og finansieringsaktiviteter. Trekkrettigheter på kassekreditt inngår ikke i den oppførte likvidbeholdningen. Saldo på kassekreditt inngår i beholdningen hvis denne er positiv.

NOTE 2. HONORAR/GEBYR BOLIGOMSETNING M.V. Prinsippet for beregning av meglervederlag og gebyr er i samsvar med Lov om Eiendomsmegling. Honorar salg av nye boliger Honorar v/salg av brukte boliger Sum honorar boligomsetning

2014 2013 SBBL Konsern SBBL Konsern 567 567 768 768 19 090 19 090 19 304 19 304 19 657 19 657 20 072 20 072


21

NOTER TIL KONSERNREGNSKAPET FOR 2014

NOTE 3. ANDRE DRIFTSINNTEKTER

Salgsinntekter Provisjonsinntekter Andre gebyrer

Sum andre driftsinntekter

2014 2013 SBBL Konsern SBBL Konsern 396 4 444 557 4 608 1 977 1 977 1 710 1 710 1 352 1 352 1 637 1 638 3 725

7 773

3 904

7 956

NOTE 4. LØNNS-/PERSONALKOSTNAD

Lønnskostnader Folketrygdavgift Pensjons-/forsikringskostnader Honorarer styre, repr.skap, valgkomite etc. Andre lønns-/personalkostnader

2014 2013 SBBL Konsern SBBL Konsern 17 927 20 155 16 472 18 836 2 980 3 311 2 744 3 090 2 471 2 515 1 925 1 974 542 588 506 560 927 1 000 1 015 1 051

Sum lønnskostnader 24 847 27 569 22 662 25 511 Gjennomsnittlig antall årsverk: 33 33 Antall årsverk pr 31.12: 34,6 34,6 2014 Godtgjørelser daglig leder SBBL Lønn 1 077 Øvrig godtgjørelse 155 Kollektiv pensjonspremie (fratrukket egenandel) 210 Godtgjørelse styre/valgkomite Honorar 542 Kostnadsført honorar til revisor 2014 2013 Revisjon og revisjonsrelaterte tjenester 127 170 145 199 Regnskapsmessig bistand 49 49 60 60 Sum revisjonshonorar 176 219 205 259


NOTER TIL KONSERNREGNSKAPET FOR 2014

NOTE 5. PENSJONSFORPLIKTELSER SBBL er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Pensjonsordningene tilfredsstiller kravene i denne lov. Ordningen er ytelsesbasert. Pensjonsordningen SBBL tilbyr sine ansatte er en kollektiv pensjonsordning som er dekket i livsforsikringsselskapet Storebrand (sikret ordning). Det er kun ansatte i Skien Boligbyggelag som er omfattet av ordningen. I 2014 har Skien Boligbyggelag endret prinsipp for regnskapsføring av pensjonsforpliktelser ved at estimatavvik regnskapsføres direkte mot egenkapitalen. Endringen er gjennomført med virkning fra 01.01.2014 og har hatt følgende regnskapsmessig effekt: IB 31.12.13 Netto pensjonsmidler sikret ordning Prinsippendring 01.01.14 Ny IB 01.01.14 sikret ordning Avsetning AFP ordningen Ny IB 01.01.14 samlet pensjonsforpliktelse

Pensjonsforpliktelse 5 644 -10 642 -4 998 -62 -5 060

Det er kun ansatte i Skien Boligbyggelag som er omfattet av ordningen. 2014 2013 SBBL SBBL Antall personer i ordningen Sikret Usikret Sikret Usikret Aktive 36 36 32 32 Pensjonister 13 13 14 14 Spesifikasjon av balanseførte pensjoner Beregnede brutto pensjonsforpliktelser - 39 288 - - 31 468 - 26 Beregnede brutto pensjonsmidler 29 190 - 26 470 Netto faktiske pensjonsmidler - 10 098 - - 4 998 - 26 Avsetning gammel AFP-ordning - - 36 Netto pensjonsmidler/-forpliktelser - 10 098 - - 4 998 - 62 Årets pensjonskostnad SBBL SBBL Årets pensjonsopptjening 2 032 - 1 522 Administrasjons-/forvaltningskostnader 378 187 Rentekostnad på pensjonsforpliktelsene 34 - 48 5 Aktuarielt tap/(gevinst) - 158 Administrasjons-/forvaltningskostnader - 347 - 320 Administrasjons-/forvaltningskostnader 372 - 325 Resultatført pensjonskostnad 2 471 - 1 595 330 Økonomiske forutsetninger Diskonteringsrente Forventet avkastning pensjonsmidler Årlig forventet lønnsvekst Årlig forventet reg. av pensjoner under utbet Årlig forventet G-regulering

2,30 % 3,20 % 2,75 % 0,00 % 2,50 %

4,40 % 4,40 % 3,75 % 0,60 % 3,50 %


23

NOTER TIL KONSERNREGNSKAPET FOR 2014

NOTE 6. AVSKRIVNINGER/VARIGE DRIFTSMIDLER

SBBL Inventar Maskiner Utstyr Leiligheter Biler Spania Bygninger Akk. anskaffelseskost 31.12.13 Tilgang i året Avgang i året

Tomter Totalt

5 029 439 -

4 754 - -

7 410 - -

297 - -

17 490 439 -

5 468 - 4 821

4 754 - 1 293

7 410 - 5 377

297 -

17 929 - 11 491

Balanseført verdi pr. 31.12.14

647

3 461

2 033

297

6 438

Årets ordinære avskrivninger Avskrivningssats

327 20 %/33,3 %

190 4,0 %

150 - 667 4,0 %

Anskaffelseskost 31.12.14 Akk. avskrivninger 31.12.14

Konsern Inventar Maskiner Utstyr Leiligheter Biler Spania Bygninger Akk. anskaffelseskost 31.12.13 Tilgang i året Avgang i året Anskaffelseskost 31.12.14 Akk. avskrivninger 31.12.14 Balanseført verdi pr. 31.12.14

Tomter Totalt

5 305 439 -

4 754 - -

7 410 297 - - -

5 744 - 5 068

4 754 - 1 293

7 410 - 5 377

297 -

676

3 461

2 033

297

17 766 439 - 18 205 - 11 738 6 467

Årets ordinære avskrivninger 382 190 150 - 722 Avskrivningssats 20 %/33,3 % 4,0 % 4,0 % Goodwill Konsern Akk. anskaffelseskost 31.12.12 1 341 Tilgang i året Akk. Avskrivninger 31.12.13 - 1 341 Balanseført verdi pr. 31.12.13

0

Årets ordinære avskrivninger Avskrivningssats

268 20 %

Konsernets goodwill består av merverdi ved oppkjøp av aksjer i Omsorgstjenesten AS, foretatt i 2010. Verdien av goodwill avskrives over 5 år fra anskaffelsestidspunktet. Goodwilll knyttet til oppkjøp av tilknyttede selskap er tillagt andelen og avskrivninger av denne føres i resultat tilknyttet selskap.


NOTER TIL KONSERNREGNSKAPET FOR 2014

NOTE 7. SKATTEKOSTNAD/BETALBAR SKATT I tillegg til ordinær inntektsskatt betaler SBBL formuesskatt med 0,3 % Grunnlag for beregning av utsatt skatt/ SBBL Konsern utsatt skattefordel 2014 2013 2014 2013 Spesifikasjon av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring. Forskjeller som utlignes: Andre poster - 1 000 - 1 000 - 1 000 - 1 000 Omløpsmidler - 150 - 150 - 150 - 150 Pensjonsforpliktelser - 10 098 - 5 059 - 10 098 - 5 059 Gevinst-/Tapskonto 15 18 368 460 Anleggsmidler - 310 - 331 - 310 - 331 Underskudd til fremføring 0 0 0 0 Sum Utsatt skattefordel Endring utsatt skatt herav utsatt skatt direkte balanseført Endring utsatt skatt resultatført Grunnlag for årets skattekostnad er: Skatt av inntekt: Ordinært resultat før skatt Permanente forskjeller Utbytte 3 % av utbytte Renteutgifter skatt Endring i midlertidige forskjeller Herav estimatavvik pensjoner Alminnelig inntekt Betalbar skatt på avgitt konsernbidrag Skatt av formue Skattemessig formue 31.12.13

- 11 543 - 6 522 - 3 117 - 1 761 - 1 356 1 396 40 SBBL Grunnlag Skattekostnad 7 296 43 - 1 462 44 - 13 5 021 - 5 171

- 11 190 - 3 021 - 1 380 1 396 16 Btalbar skatt

1 970 12 - 395 12 -4 1 356 - 1 396

5 758 1 555 - 513

1 555 - 139

97 893

294

294

Betalbar skatt

1 848

1 710

For lite avsatt skatt 2013 Endring utsatt skatt 2014

5 40

Resultatført skattekostnad 1 894 Skattekostnad i konsernet Betalbar skattekostnad i SBBL 1 710 For lite avsatt skatt 2013 5 Endring utsatt skatt i konsernet 16 Resultatført skattekostnad konsern 1 731

- 6 080 - 1 642


25

NOTER TIL KONSERNREGNSKAPET FOR 2014

NOTE 8. AKSJER M.V. SBBL har følgende

aksje-/andelsportefølje 31.12.2014:

Selskapets navn

Antall aksjer

Anskaff. Forretnings- Bokført tidspunkt kontor Eierandel Pålydende verdi

Datterselskap SBBL Eiendom AS 500 1968 Skien 100 % 100 2 141 Omsorgstjenesten AS 20183 2010 Skien 67 % 10 500 Sum datterselskap

2 641

Tilknyttede selskap Eiendomsmegler 1 Telemark AS 5403 1994 Porsgrunn 44 % 100 Boligbyggelagenes Boservice AS 50 2001 Skien 50 % 10 000

2 584 1 140

Sum tilknyttede

3 724

Ikke tilknyttede selskap Boligbyggelagenes Partner AS 11 10 000 BBL Datakompetanse 127 594 4 % 20 Andre aksjer og andeler

550 2 198 27

Sum ikke tilknyttede

2 775

Sum bokført verdi aksjer SBBL Konsernet eier i tillegg: Tilknyttede selskap Klosterøya Vest AS 17 500 2012 Skien 34,93 % 1 000 Vestsida Hageby AS 500 2003 Skien 50 % 1 000 SBBL har følgende andeler i borettslag Selskapets navn Antall leil. Bokført verdi

9 140

Vestsiden Hageby V

2

17 500 500 18 000

1 550

Stadionsvingen 5 8 653 Sum bokført verdi andeler i borettslag 10 203 Tilhørende fellesgjeld til leilighetene er på totalt 15. 203.


NOTER TIL KONSERNREGNSKAPET FOR 2014

NOTE 9. TILKNYTTET SELSKAP Boligbygge- Eiendoms- lagenes megler1 Vestsida Klosterøya Presentert Boservice AS Telemark AS Hageby AS Vest AS i konsernet Formelle opplysninger: Anskaffelsestidspunkt 2001 1994 2006 2012 Forretningskontor Skien Skien Skien Skien Eier/stemmeandel 50 % 44 % 50 % 34,93 % Opplysninger relatert til anskaffelsestidspkt Anskaffelseskost Balanseført andel EK 1/1

1 140 577

2 584 2 348

500 799

17 500 19 113

22 838

Opplysninger reltatert til årets tall +/- andel årets resultat 249 - utbytte Oppkjøp aksjer i tilknyttet selskap - Utgående balanse 31/12 826

1 133 - 227 - 5 036 - 1 324 - - 2 158 572 14 078

- 3 881 - 1 324 17 633

NOTE 10. LANGSIKTIGE FORDRINGER (Forfall senere enn et år) Grenland BBL SBBL Eiendom AS Omsorgstjenesten AS Vestsida Hageby AS Klosterøya Vest AS Sum langsiktige fordringer

2014 SBBL Konsern 10 10 36 497 - 970 - - 1 187 - 5 922 37 477 7 119

2013 SBBL Konsern 10 10 31 497 970 - 550 - 3 866 32 477 4 426


27

NOTER TIL KONSERNREGNSKAPET FOR 2014

NOTE 11. BANKINNSKUDD OG BUNDNE FONDSMIDLER Bankinnskudd Bankkonto ordinær Bankkonto Skattetrekk Sum bankinnskudd

2014 2013 SBBL Konsern SBBL Konsern 10 496 12 767 15 164 15 475 1 349 1 405 1 251 1 311 11 845 14 172 16 415 16 786

Fond Fond for bomiljøtiltak Saldo 31.12.13 Utbetalinger Vedtatt statuttendring/økning fond Tilført renter i året Saldo 31.12.14

SBBL SBBL 3 037 3 099 - 51 - 118 1 988 0 54 56 5 028 3 037

Rentesikringsfond (Tidl. Sikringsfond) Saldo 31.12.13 360 292 Tilført renter m.v. i året 442 520 Utbetalt renter - 483 - 360 Overført innkommet på tidligere års tap 0 - 93 Saldo 31.12.14 319 359 Sum bundne fondsmidler 5 347 3 397 Bankinnskudd fondsmidler 5 347 3 397 Sum balanse 0 0 Fondene gjelder kun SBBL og er ikke del av konsernregnskapet.

NOTE 12. PROSJEKTER UNDER ARBEID Prosjektets navn Stadionsvingen Øvrige prosjekter Sum prosjekter

2014 2013 SBBL Konsern SBBL Konsern - - 35 281 35 281 33 255 45 582 35 001 47 280 33 255 45 582 70 282 82 561

NOTE 13. VERDISETTELSE AV KORTSIKTIGE FORDRINGER Kortsiktige fordringer Kundefordringer Fratrukket avsetning tap på fordringer Andre kortsiktige fordringer Fordringer ved boligomsetning Bokført verdi i balansen

2014 2013 SBBL Konsern SBBL Konsern 2 289 2 814 3 525 3 961 - 150 - 150 - 150 - 150 2 496 2 496 1 528 1 528 3 351 3 351 1 976 1 976 7 986 8 511 6 879 7 315


NOTER TIL KONSERNREGNSKAPET FOR 2014

Klientmidler

Bankinnskudd klientmidler Bankinnskudd klientmidler prosjekt Andre midler relatert til klientkonto Klientansvar Under-/overdekning

2014 2013 12 134 12 134 8 236 8 236 7 029 7 029 9 929 9 929 1 1 1 1 19 162 19 162 18 164 18 164 0 0 0 0

NOTE 14. ANNEN KORTSIKTIG GJELD Påløpne feriepenger Lån til selskap i konsern Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld

2014 2013 SBBL Konsern SBBL Konsern 2 041 2 079 3 498 7 618

2 251 0 3 730 5 981

1 873 1 565 2 850 6 288

NOTE 15. EGENKAPITAL Andels- Annen

SBBL kapital egenkapital UB 31.12.13 4 069 Prinsippendring Pensjonsforpliktelse IB 01.01.14 4 069 Nye medlemmer 276 Overf.vedr strøkne medlemmer - 185 Årets estimatavvik pensjoner 0 Til bomiljøtiltaksfond 0 Årets overskudd fratrukket avsetninger 0 UB 31.12.14 4 160

2 098 0 3 041 5 139

Totalt

99 929 103 997 - 7 769 - 7 769 92 160 96 229 0 276 185 0 - 3 775 - 3 775 - 1 988 - 1 988 5 439 5 439 92 021 96 181

Det er avgitt konsernbidrag til datterselskapet SBBL Eiendom AS på 513 som er tillagt verdien på aksjene. Dette gir ikke EK effekt. Andels- Annen Overkurs- Konsern kapital egenkapital fond Minoritet Totalt UB 31.12.13 Prinsippendring Pensjonsforpliktelse

4 069

101 192 1 538 - 486 106 313 - 7 769 - 7 769

IB 01.01.14 4 069 Årets bevegelse EK SBBL 91 Årets estimatavvik pensjoner SBBL Til bomiljøtiltaksfond SBBL Årets overskudd, fratrukket avsetninger i SBBL - UB 31.12.14 4 160

93 423 1 538 - 486 98 544 185 - 276 - 3 773 - 3 773 - 1 988 - 1 988 - 264 - 104 - 160 87 583 1 538 - 383 92 899

NOTE 16. GJELD OG PANTSTILLELSER

2014 2013 SBBL Konsern SBBL Konsern

Byggelån 0 0 28 199 28 199 Annen langsiktig gjeld 0 558 0 633 0 558 28 199 28 832 Garantier 4 064 4 064 10 379 10 379 Garantiene stilt av SBBL's bankforbindelse Sparebank 1 Telemark, og gjelder byggeprosjektene Stadion Terrasse, Maribakkane, Einaren og Stadionsvingen.


29

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009


31

NOTATER


Skien Boligbyggelag Cappelens gate 11, Postboks 156, 3701 Skien

Telefon 35 50 45 00 Telefaks 35 50 45 45

firmapost@skien.bbl.no www.skien.bbl.no

Et trygt valg – hele livet

2007Omslag_SkienBBL.indd 1

Skien Boligbyggelag årsberetning og regnskap 2014  
Skien Boligbyggelag årsberetning og regnskap 2014