Page 1

ÅRSR APPORT

2017

SKIEN BOLIGBYGGEL AG E T TRYGT VALG – HELE LIVE T


SKIEN BOLIGBYGGEL AG ET TRYGT VALG – HELE LIVET

Innhold Et trygt valg – hele livet Skien Boligbyggelags tillitsvalgte i 2017 Innledning Formål Generalforsamlingen Styret Valgkomité Honorarkomité Likestilling og diskriminering Miljø, etikk og samfunnsansvar Administrasjon, personalforhold og arbeidsmiljø Medlemsutvikling og medlemsfordeler Forvaltningsporteføljen Organisasjonsvirksomheten og økonomiske tjenester Bomiljøtiltak Rehabilitering og tekniske tjenester Skade-/ forsikringssaker Boligsalg Nye boligprosjekter Markedsføring og profilering Engasjement i andre selskap Samarbeid med andre boligbyggelag Samarbeid med Skien kommune Bankavtale Borettslagenes sikringsfond Skien Boligbyggelags økonomi Sluttord Resultatregnskap Balanse – Eiendeler Balanse – Egenkapital og gjeld Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Revisjonsberetning

2

3 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 8 8 8 8 9 9 10 10 10 10 11 11 12 13 14 15 16 17 29


SKIEN BOLIGBYGGEL AG ET TRYGT VALG – HELE LIVET

Et trygt valg – hele livet Ved utgangen av 2017 kan vi konstatere at vi har lagt bak oss enda et positivt år for Skien Boligbyggelag. Dette året har vært preget av stor aktivitet og med et ekstra fokus på å ruste oss best mulig for fremtiden. Det viktige arbeidet med utarbeidelse av ny strategiplan ble avsluttet. Planen handler i stor grad om hvilke valg vi må gjøre i dag for kunne skape økte verdier for våre medlemmer i fremtiden. For en samvirkebedrift som oss er det helt naturlig at vårt fokus er medlemmenes interesser. Vår visjon er i planen formulert slik: «Vi skaper boliger du trives i» Skien Boligbyggelag skal fremstå som en bedrift som skaper trygghet hos våre medlemmer og kunder ved at vi leverer god kvalitet til avtalt tid og at vi er til å stole på. Vi skal ta et samfunnsansvar bla. ved å tilby boliger til alle medlemsgrupper, støtte utvikling av gode og trygge bomiljøer og ikke godta dumping i egne- eller samarbeidsprosjekter. Vi vil også utnytte og utvikle vår kompetanse, samt ta i bruk ny teknologi der vi ser at dette kan være til nytte for våre medlemmer. Og ikke minst er vi opptatt av å videreutvikle en kultur som er basert på åpenhet, ærlighet og respekt.

Marianne Hegna adm. direktør

Skien Boligbyggelag har fortsatt en sterk posisjon i sitt marked og arbeider målrettet for å beholde denne posisjonen. For å sikre et fremtidig godt tilbud til medlemmene innen eiendomsmegling solgte vi vår eiendomsmeglervirksomhet til Eiendomsmegler1 Telemark, et selskap som vi har vært med å stifte og hvor vi nå har en eierandel på 49%. Denne avtalen er vurdert å bli fordelaktig for begge selskapene og for medlemmene. For å understreke en nærhet til Skien Boligbyggelag holder denne virksomheten til i våre lokaler i Cappelens gate. Vi har også mot slutten av 2017 gjennomført en ny organisering av administrasjonen for å få et enda bedre kundefokus og som vi tror skal gi oss en mer effektiv og lønnsom drift av selskapet. Som beretningen beskriver ble 2017 et innholdsrikt år på mange områder og vi utvikles i en positiv retning, med opprettholdelse av gode markedsandeler og ved en fortsatt økning av antall medlemmer. Årets positive økonomiske resultat gir oss også et styrket grunnlag for en fortsatt god utvikling med målrettet arbeid for lagets medlemmer. Avslutningsvis vil jeg takke alle tillitsvalgte og alle ansatte for den gode innsatsen i året som har gått. Deres bidrag er helt avgjørende for at vi skal lykkes med den utviklingen vi ønsker i Skien Boligbyggelag.

3


SKIEN BOLIGBYGGEL AG ET TRYGT VALG – HELE LIVET

Skien Boligbyggelags tillitsvalgte i 2017 Styret består av styreleder og 6 andre medlemmer med like mange varamedlemmer. Generalforsamlingen velger styreleder og 5 andre medlemmer med vara. De ansatte i SBBL velger ett medlem med vara. Styrets leder og styrets medlemmer velges for 2 år. Varamedlemmer velges for ett år. Styret velger selv sin nestleder blant medlemmene for ett år ad gangen. Generalforsamlingen velger 4 av valgkomitéens 5 medlemmer med vara. Styret velger ett medlem med vara. Komitéens leder velges av generalforsamlingen. Valgkomitéens funksjonstid er ett år. Honorarkomitéen har 3 medlemmer med varamedlemmer. Denne ledes av styrets representant i valgkomitéen, og har i tillegg ett medlem valgt av styret og ett medlem valgt av valgkomitéen. Medlemmene og varamedlemmene velges for ett år. Oversikten nedenfor viser de tillitsvalgte i Skien Boligbyggelag etter valgene i 2017. Styret Jan Terje Olsen, leder (gjenvalgt) Hilde Fiskum, nestleder (gjenvalgt) Birgit Plogås (ny) Lise Gram Dokka (ikke på valg) Kjell Ove Tvinnereim (ikke på valg) Per Albert Sætersdal (ikke på valg) Venke Skogen (ansattes representant)

4. Gro Elseth (ny) 5. Henry Nilsen (gjenvalgt) 6. Helen Resch Brækken (gjenvalgt) Elisabeth Mørch (ansattes vararepresentant) (Ann-Brith Thorsen fra nov. 2017) Valgkomité Ole Geir Hoppestad, leder (ny) Kari Gaaserud (gjenvalgt) Unni Fjeldstad (gjenvalgt) Torgeir Andersen (gjenvalgt) Jan Terje Olsen (oppnevnt av SBBLs styre) Varamedlemmer til valgkomité (i valgt rekkefølge) 1. Alf Reiss (gjenvalgt) 2. Tone Bratsberg (gjenvalgt) 3. Tore Øyvind Moen (ny) 4. Ingunn Lia (gjenvalgt) Birgit Plogås (oppnevnt av SBBLs styre, vara for Jan Terje Olsen) Honorarkomitéen Jan Terje Olsen, leder (styrets representant i valgkomitéen) Kjell Ove Tvinnereim (valgt av styret) Ole Geir Hoppestad (valgt av valgkomitéen) Varamedlemmer til honorarkomité Birgit Plogås for Jan Terje Olsen og Kjell Ove Tvinnereim Karin Gaaserud for Ole Geir Hoppestad

Vararepresentanter til styret (i valgt rekkefølge) 1. Guro Erikstein (gjenvalgt) 2. Geir Fallingen (gjenvalgt) 3. Bjørn Thorsen (gjenvalgt)

Revisjon Revisjon av Skien Boligbyggelags regnskap utføres av Ernst & Young AS, Porsgrunn

STYRET

Jan Terje Olsen (styreleder)

4

Hilde Fiskum (nestleder)

Kjell OveTvinnereim

Per Albert Sætersdal

Lise Gram Dokka

Venke Skogen

Birgit Plogås


Årsberetning for 2017 Innledning Revidert strategiplan for Skien Boligbyggelag ble godkjent av styret høsten 2017. For Skien Boligbyggelag som en samvirkeorganisasjon handler strategien i første rekke om å gjøre valg som skaper økte verdier for medlemmene. Vi skal derfor fremover fokusere på hvordan vi best mulig skal kunne tilby de produkter og tjenestene som etterspørres. For å kunne utvikle bedriften i tråd med dette må vi fortsatt drive lønnsomt og ha en leveringskvalitet som gjør oss attraktive for både kunder og leverandører. Vi må fremstå som et dynamisk og moderne boligbyggelag som tilbyr gode teknologiske løsninger og som skaper gode kundeopplevelser. Det er i strategiplanen fastsatt noen viktige verdier som skal prege all vår virksomhet og våre relasjoner til andre. Våre verdier er kort oppsummert i disse 4 ordene: Trygg–Ansvarlig–Kompetent–Inkluderende. I praksis betyr dette at vi skal levere god kvalitet til avtalt tid og være til å stole på, at vi tar samfunnsansvar og skaper verdier for medlemmene, at vi vil utnytte og utvikle vår kompetanse, samt ta i bruk ny teknologi. Vår kultur skal dessuten være basert på åpenhet, ærlighet, respekt og omtanke.

Formål Boligbyggelagets formål framgår av vedtektene: Skien Boligbyggelag er et samvirkeforetak som har til hovedformål å skaffe boliger til andelseierne gjennom borettslag eller på annen måte og å forvalte boliger for andelseierne. I tillegg har boligbyggelaget til formål å: - framforhandle fordeler på vegne av andelseierne - forestå oppføring og forvaltning av bygg på vegne av andre enn andelseierne - eie boliger, enten direkte eller gjennom selskap med begrenset ansvar, som skal leies ut - drive virksomhet av betydning for andelseierne i boligbyggelaget, enten direkte eller gjennom selskap med begrenset ansvar - foreta forvaltning og investering av boligbyggelagets kapital - drive eiendomsmegling

Boligbyggelaget har forretningskontor i Skien. Boligbyggelaget er medlem i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL). Som beretningen viser ble Skien Boligbyggelags hovedformål og tilleggsformål fulgt opp i 2017 iht. vedtatte planer. Vår posisjon i det lokale markedet er fortsatt sterk innenfor alle våre virksomhetsområder, noe vi bl.a. får bekreftet ved opprettholdelse av høye markedsandeler og en fortsatt økning av antall medlemmer og kunder. At Skien Boligbyggelag også i 2017 leverte et positivt økonomisk resultat gir oss muligheter til å fortsette arbeidet med å utvikle selskapet videre til fordel for medlemmene.

Generalforsamlingen På generalforsamlingen i Ibsenhuset i Skien den 7. juni møtte det 80 delegerte mot 74 året før, herav møtte 72 fra de boende og 8 fra andelseiere som ikke er tildelt bolig gjennom laget. Til behandling forelå de faste sakene årsberetning, regnskap, godtgjørelser og valg.

Styret I 2017 ble det avholdt 8 styremøter og behandlet 50 protokollførte saker. Oppfølging av igangsatte boligprosjekter og vurdering av aktuelle nye har vært prioriterte saker for styret også dette året. Av andre saker nevnes forberedelse av saker til generalforsamlingen, regnskapsoppfølging, internkontroll og risikoanalyser, godkjenning av budsjett for 2018 og bevilgning fra Bo- og Nærmiljøfondet. Videre har arbeidet med ny strategiplan hatt stor oppmerksomhet dette året og ny plan ble vedtatt høsten 2017. Av strategiske og økonomiske grunner besluttet styret å selge vår eiendomsmeglervirksomhet til Eiendomsmegler1 Telemark AS fra 1.1.2018, et selskap der vi etter dette vil ha en eierandel på 49 %. Det har dessuten fra administrasjonens side blitt lagt fram andre saker til orientering og drøfting bl.a. om utviklingen i selskaper vi har eierinteresser i.

5


SKIEN BOLIGBYGGEL AG ET TRYGT VALG – HELE LIVET

Valgkomité Valgkomitéens oppgave har vært å fremme forslag til generalforsamlingen på kandidater til Skien Boligbyggelags styre og valgkomité. Dessuten har komitéen hatt ansvaret for å fremme forslag på delegerte til generalforsamlingen fra gruppen medlemmer som ikke bor i tilknyttede borettslag. Disse delegerte velges på et eget delegertvalgmøte innkalt av styret i boligbyggelaget.

Honorarkomité Honorarkomitéens oppgave har vært å fremme forslag til generalforsamlingen på honorar til tillitsvalgte i styret og valgkomitéen.

Likestilling og diskriminering Boligbyggelaget arbeider for likestilling mellom kjønnene ved valg av tillitsvalgte og i sin personalforvaltning. Laget følger også opp de lovgitte bestemmelsene som skal hindre diskriminering med hensyn til etnisitet, seksuell legning, livssyn m.m. Etter valgene i 2017 har boligbyggelagets styre bestått av 4 kvinner og 3 menn, herav 4 boende i tilknyttede lag. Styrets leder er mann og styrets nestleder er kvinne. I valgkomitéen har fordelingen vært 3 menn og 2 kvinner. Komitéens leder er mann.

Miljø, etikk og samfunnsansvar Laget driver ikke virksomhet som i nevneverdig grad forurenser det ytre miljøet og er opptatt av å sikre miljøvennlige løsninger. Laget har eget verneombud og HMS-ansvarlig. Det gjennomføres vernerunder og det foretas jevnlig kontroll av alt sikkerhets- og brannvarslingsutstyr på bygget i Cappelens gate 11. Det ble ikke innrapportert skader/ulykker blant ansatte i 2017. Det er fastsatt etiske retningslinjer for styret og administrasjonen som integreres i den løpende virksomheten. I alle kontrakter med entreprenører hvor vi er prosjektledere inntas bestemmelser for å hindre sosial dumping. I forbindelse med bistand til rehabilitering av eksisterende boligmasse fokuseres det også på å finne miljøvennlige og energibesparende løsninger. Vi støtter utvikling av gode og trygge bomiljøer, det lokale kulturliv og aktiviteter i lokale lag og foreninger. Vi engasjerer oss også lokalt for å ivareta boligbyggelagets og boligselskapenes interesser.

6

Skien Boligbyggelag samarbeider med kommunen bl.a. om forvaltningen av kommunale boliger i borettslag.

Administrasjon, personalforhold og arbeidsmiljø • • •

Ny organisasjonsplan Megleravdelingen vedtatt solgt Lavt sykefravær

Per 31.12.17 hadde vi 34 ansatte fordelt på 33,8 årsverk. Totalt er det ansatt 24 kvinner og 10 menn. I ledergruppen er det 3 kvinner og 3 menn. Skien Boligbyggelag er opptatt av å sikre god kompetanse hos medarbeiderne for å kunne levere tjenester av høy kvalitet og det ble derfor også i 2017 satset på ulike opplæringstiltak. I tillegg til løpende faglig oppdatering er det etablert en ordning med støtte til videreutdanning for de ansatte som ble benyttet dette året. Sykefraværet var i 2017 på 4 % mot 2,8 % i 2016. Det vil fortsatt være fokus på tiltak for å holde et lavt sykefravær. Skien Boligbyggelag er en IA-bedrift og det er tegnet helseforsikring for de ansatte. Videre er det etablert et Samarbeidsutvalg etter Hovedavtalens bestemmelser for å styrke samarbeidet mellom bedriftens ledelse og de ansattes representanter. Skien Boligbyggelag er tilknyttet arbeidsgiverorganisasjonen SAMFO (arbeidsgiverforening for samvirkeforetak). Det ble mot slutten av 2017 vedtatt ny organisasjonsplan for administrasjonen, som etter dette er inndelt i 4 hovedområder: Forretningsutvikling, Privatmarkedet, Bedriftsmarkedet og Nybygg og tekniske tjenester. I forbindelse med at vår eiendomsmeglervirksomhet ble solgt til Eiendomsmegler 1 Telemark, ble de ansatte der overført til dette selskapet fra 1.1.2018.

Medlemsutvikling og medlemsfordeler • •

Medlemsveksten fortsetter 13711 medlemmer totalt

I 2017 fikk Skien Boligbyggelag en netto medlemsøkning på 326, mot 205 året før. Medlemstallet ved utgangen av året var 13711 og fordeler seg med 6050 som er andelseiere i ett av våre tilknyttede borettslag og 7661 som enten bor i borettslag uten å være andelseier/medeier, eller bor i andre typer boliger.


14000

Boliger i tilknyttede lag fordelt på antall rom og kjøkken

Antall medlemmer pr 31.12. 2008 - 2017

13000

2500

12000

Antall

11000

1594

1500

10000 9000

1000

8000

500

7000

0

6000

2216

2000

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1195

277

102 1 rom

2 rom

3 rom

4 rom

5 rom og flere

Antall 11014 11348 11668 12070 12545 12856 12944 13180 13385 13711 År

Forkjøpsretten til boliger tilknyttet Skien Boligbyggelag ble benyttet i 69 salg i 2017. Skien Boligbyggelag deltar i en ordning for felles forkjøpsrett som omfatter 21 boligbyggelag og ca. 70 000 boliger over hele landet. Ordningen innebærer at lagets medlemmer kan bruke opparbeidet ansiennitet etter 1.1.2003 til å oppnå forkjøpsrett til boliger i de andre boligbyggelagene som er med i ordningen. Skien Boligbyggelag har en rekke avtaler som gir medlemmene rabatterte priser på varer og tjenester lokalt. Dessuten samarbeider vi med BBL Partner AS om utvikling av medlemstilbud i Boligbyggelagenes medlemsfordeler, som sikrer medlemmene rabatter og bonuser hos mange andre lokale leverandører. Gjennom samarbeidet med BBL Partner AS nyter medlemmene også godt av en rekke avtaler inngått på nasjonalt nivå. Oppslutningen om medlemstilbudene er sterkt økende, og antallet medlemmer med aktiverte fordelskort utgjør nå nær halvparten av medlemsmassen. Årlige undersøkelser gir oss gode tilbakemeldinger på medlemmenes opplevelse av fordelsprogrammet. Skien Boligbyggelag har 2 leiligheter og ett hus på Costa Blanca-kysten i Spania for utleie. Utleievirksomheten har vært et positivt tilbud til våre medlemmer og interessen for leie har vært større i 2017 enn tidligere år.

Forvaltningsporteføljen •

Vi forvalter 202 selskaper og 6085 boliger

Totalt forvaltes 6085 boliger, herav utgjør andelen i tilknyttede borettslag 5481 boliger fordelt med 2314 boliger i småhus og 3167 i blokk. Forvaltede selskaper per 31.12.2017: 158 tilknyttede borettslag med 5481 boliger 11 frittstående borettslag med 206 boliger 17 boligsameier med 398 boliger 16 andre selskap

De fleste selskapene vi forvalter ligger i Skien, men vi forvalter også selskaper i Porsgrunn, Siljan, Bø og Nome.

Organisasjonsvirksomheten og økonomiske tjenester • •

Godt samarbeid med boligselskapene Risikostyring og internkontroll for regnskapsførervirksomheten

Vi arbeider kontinuerlig med å sikre høy kvalitet og riktig pris på våre leveranser til kunder, bl.a. ved å ta i bruk ny teknologi. Det gjennomføres kundeundersøkelser og tilbakemeldinger fra disse er svært viktige for å kunne videreutvikle våre tjenester. Det har i 2017 vært god kontakt og et godt samarbeid med boligselskapene, spesielt i forbindelse med utarbeidelse av årsregnskap og forberedelse og avvikling av generalforsamlinger/sameiermøter, men også i forbindelse med levering av andre tjenester gjennom året. Alle våre autoriserte regnskapsførere gjennomførte i 2017 pålagt etterutdanning. Risikostyring og internkontroll for regnskapsførervirksomheten ble fulgt opp i henhold til etablerte systemer. Den årlige tillitsvalgtkonferansen ble avholdt som todagers konferanse i Skien. Det er også gjennomført tema- og kurskvelder for tillitsvalgte i våre lokaler i Cappelens gate, tilpasset det som etterspørres av boligselskapene. Dette tilbudet er spesielt trukket fram som positivt i undersøkelser hos de tillitsvalgte. SBBL tilbød nanolæring til styremedlemmer fra tidlig i 2017 (korte kursmoduler, designet bl.a. for smarttelefon og nettbrett). Skien Boligbyggelag har hatt løpende og god kontakt med Skien kommune og andre juridiske eiere om spørsmål knyttet til kjøp og bruk av boliger forvaltet av boligbyggelaget.

7


SKIEN BOLIGBYGGEL AG ET TRYGT VALG – HELE LIVET

Bomiljøtiltak •

oftest dekkes ikke slike skader av forsikringen. Flere boligselskap med flate tak har gjennomført omfattende taktekkingsarbeider.

SBBLs Bo- og Nærmiljøfond

Vi opplever at fokuset på bomiljø er stort i mange boligselskap og mange gode tiltak blir gjennomført. For å støtte dette arbeidet tilbyr Skien Boligbyggelag rådgiving og økonomisk støtte, og har opprettet SBBLs Boog Nærmiljøfond til dette formålet. I 2017 ble det gitt støtte til et tiltak på Stevneplassen der flere borettslag på Mæla/Falkum, kommunen og andre brukergrupper samarbeider.

Rehabilitering og tekniske tjenester •

Satsingen på rørfornying og nye våtrom fortsetter Energisparetiltak som vindusutskifting og fasade-rehabilitering øker Økende fare for skader fra utette tak grunnet mange og store regnperioder.

• •

Over halvparten av boligselskapene som har teknisk tilleggskontrakt har nå fått utarbeidet den nye vedlikeholdsplanen Plussplan. Denne gir boligselskapene et svært godt verktøy for egen planlegging av vedlikehold og utbedringer. Spesielt framkommer det at gamle vannog avløpsrør i mange tilfeller har nådd en alder der utskifting er eneste utvei. Slike prosjekter vil være omfattende og i de fleste tilfeller vil alle våtrom bli utbedret med nye overflater og inventar. I mange boligselskaper har fasader og vinduer store vedlikeholdsbehov og flere har i 2017 foretatt utskiftinger. De fleste benytter samtidig muligheten til å øke isolasjonstykkelsen og bedre isolasjonskvaliteten på vinduer/ dører. Dette vil over tid gi en god økonomisk og miljømessig gevinst. Utette tak og gamle sluk og nedløp som ruster har skapt problemer for mange boligselskap den siste tiden. Som

n t a l l

1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Antall

8

Skade-/forsikringssaker • • •

60 skadesaker registrert i 2017 2 store brannskader Mange små vannskader

Den store innsatsen som mange boligselskap har gjort de siste årene i utskifting og rehabiliteringer av røranlegg og våtrom gir nå resultater. Det har vært en nedgang i store vannskader. Vi ser imidlertid en økning i skader ved at sikkerhetsventilen i varmtvannstanker får lekkasje. Ofte står denne montert i kjøkkenbenk, noe som ofte gir følgeskader. Det er registrert en økning i skader som ikke er dekket av forsikrings-selskapet. Mye av dette skyldes manglende vedlikehold fra beboere, men også fra boligselskapene.

Boligsalg • • • •

506 brukte boliger omsatt 49 prosjektsalg Prisvekst på borettslagsboliger Eiendomsmeglervirksomheten vedtatt solgt

I 2017 ble det omsatt i alt 506 borettslagsboliger i lag hvor Skien Boligbyggelag er forretningsfører. Skien Boligbyggelag har en stor markedsandel og er førstevalget for våre medlemmer når de skal selge sine borettslagsboliger. Totalt ble det omsatt brukte borettslagsboliger til en verdi av 835 mill. kroner. Prisene på brukte borettslagsboliger i Skien Boligbyggelag økte i gjennomsnittlig med 7,5 % og kvadratmeterprisen var i gjennomsnitt kr. 22 799.

Boligenes byggeår i % tilknyttede lag A

Svært mange av boligselskapene tilknyttet SBBL benytter teknisk avdeling til prosjektering, tilbudsinnhenting og byggeledelse for store og små prosjekter. I 2017 ble det omsatt arbeider for ca. 100 millioner, i hovedsak administrert av oss.

før 1950

1950-59

1960-69

1970-79

1980-89

1990-99

32

1043

1671

1614

298

234

2000 og senere 492

Skien Boligbyggelag har solid kompetanse i salg av nye prosjekter, og samarbeider med flere utbyggere. I 2017 har vi deltatt i prosjektgruppe for videreutvikling av boligbebyggelsen på Klosterøya Vest og det tredje byggetrinnet kom i salg; Løvborg med 22 leiligheter og Gabler med 25 leiligheter. Skien Boligbyggelag har oppdraget med å selge leilighetene.


Vi ser det som ytterst viktig å være tilpasningsdyktige og kundeorienterte, og måler kundenes tilfredshet ved hjelp av markedsundersøkelser. Resultatene av undersøkelsene viser at Skien Boligbyggelags kunder er meget tilfredse med vår kundebehandling og salgsresultater. Alle meglerne er underlagt reglene fra Finanstilsynet om obligatorisk krav til etterutdanning som fremgår av eiendomsmeglingsloven § 4-6. og dette er fulgt opp. Risikostyring og internkontroll for meglervirksomheten ble fulgt opp i henhold til etablerte systemer. Det ble i 2017 inngått avtale om salg av vår meglervirksomhet til Eiendomsmegler1 Telemark med virkning fra 1.1.2018. Virksomheten vil fortsatt holde til i og bli drevet fra våre lokaler i Cappelens gate. Dette er en avtale som er vurdert å bli fordelaktig for begge selskapene og for medlemmene.

25000 20000 15000 10000 5000 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Vi har økt fokus på den digitale utviklingen og bruk av sosiale medier og har i 2017 styrket oss ressursmessig på dette området. Vi er opptatt av å kunne tilby gode teknologiske løsninger tilpasset de endringer og muligheter vi står overfør. Kundeundersøkelser ble også gjennomført i 2017 for å skaffe oss mer kunnskap om markedet og hvordan kundene vurderer oss og blir derfor svært nyttige i arbeidet med å forbedre våre tjenester. Det utgis et elektronisk nyhetsbrev til de tillitsvalgte i boligsselskapene for å styrke dialogen med de tillitsvalgte og å bidra til å lette arbeidet i styrene. Kundeundersøkelse viser at nyhetsbrevene er blitt godt mottatt hos de tillitsvalgte og vi øker derfor antall utgivelser. Vi har et godt samarbeid med BBL Partner AS om markedsføring av landsdekkende fordeler for medlemmene og lokale avtaler i fordelskortet. Et mangfold av medlemstilbud gir oss mye positiv oppmerksomhet. Her arbeides det også for økt bruk av digitale løsninger og en applikasjon for lettere tilgang til informasjon om medlemstilbud og boliger til salgs ble lansert.

Utvikling i m² - pris brukte borettslagsboliger

0

Markedsføring og profilering

2015

2016

2017

Snittpris pr m2 14098 15124 16035 16707 17701 18308 18486 19900 21200 22799

Nye boligprosjekter Skien Boligbyggelag er gjennom Skien SBBL Eiendom AS en av eierne i selskapet Klosterøya Vest AS. I løpet av 2017 er tre borettslag med til sammen 69 leiligheter ferdigstilt og innflyttet. Første del av neste byggetrinn er igangsatt og det arbeides videre med planer for utvikling av resterende del av tomten. På Lekelandstomta på Falkum er det igangsatt prosjektering av nye boliger. Det forventes at vi kan komme i markedet med et første byggetrinn høsten 2018/tidlig i 2019. På vår tomt på Bakkane er det ferdigprosjektert et nytt borettslag som planlegges lagt ut for salg våren 2018. Det er også satt i gang et arbeid med prosjektering av boliger på egen tomt på Kongerød.

Av større avtaler som gir oss god profilering og omtale nevnes samarbeidsavtalene med Ibsenhuset, Teater Ibsen og Odds Ballklubb. Vi samarbeider også med en rekke lokale lag og foreninger om mindre tiltak bl.a. om profilering på ulike idrettsarenaer, i forbindelse med enkeltarrangementer og i Fritidsparken. Medlemsbladet Bomagasinet utgis 4 ganger i året. Vi har også blitt godt synliggjort gjennom den ukentlige boligannonseringen og i forbindelse med kampanjer for og omtale av nye spennende boligprosjekt. Utover dette vurderes det løpende hvilke andre kanaler for markedsføring og profilering som er hensiktsmessig å benytte.

Vi har også gjennom dette året mottatt en rekke henvendelser fra andre aktører i markedet om samarbeid for realisering av boligprosjekter. Noen av disse arbeides det videre med.

9


SKIEN BOLIGBYGGEL AG ET TRYGT VALG – HELE LIVET

Engasjement i andre selskap i 2017 Skien SBBL Eiendom AS Selskapet er 100 % eid av Skien Boligbyggelag. Selskapets formål er å kjøpe tomter og eiendommer til utvikling av boligprosjekter eller annen virksomhet som tjener lagets interesser. Selskapet eier 50 % av Vestsida Hageby AS, tomteareal på Kongerød og ca. 35 % av aksjene i selskapet Klosterøya Vest AS. Vestsida Hageby AS Vestsida Hageby AS har som formål å erverve, utvikle og stå for salg av en eiendom på Vestsida i Porsgrunn. Selskapet er eid med 50 % av Skien SBBL Eiendom AS og 50 % av Backe Prosjekt AS. Klosterøya Vest AS Virksomhetens formål er utvikling og salg av boligeiendom på Klosterøya. Selskapet eies med 34,93 % av Skien SBBL Eiendom AS, Conceptor Bolig AS 35,03 %, Betonmast– Hæhre Eiendom AS 24,04 % og Multifag AS 6 %. BBL Boservice AS Selskapet BBL Boservice AS tilbyr vaktmester- og andre håndverkstjenester til borettslag og andre boligselskap og i en viss grad til private. Selskapet eies med 50 % hver av henholdsvis Skien Boligbyggelag og Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag. Omsorgstjenesten AS Selskapet tilbyr omsorgstjenester for eldre og andre med behov. Skien Boligbyggelag eier 67 % av aksjene i selskapet. Katteberget AS eier de resterende 33 % av aksjene. (Våre aksjer i selskapet er vedtatt solgt i 2018). Eiendomsmegler1 Telemark AS Eierne består av Sparebank1 Telemark og Skien Boligbyggelag med henholdsvis 56 % og 44 % av aksjene. Fra 1.1.2018 er fordelingen 51 %/49 %. Norske Boligbyggelags Landsforbund SA NBBL er en fellesorganisasjon for boligbyggelagene i hele landet. NBBL fremmer boligbyggelagenes interesser og arbeider med saker som opptar både boligbyggelag, borettslag og beboere. BBL Datakompetanse AS BBL Datakompetanse AS er et selskap med administrasjon i Oslo, som utvikler, drifter og supporterer ITløsninger og er eid av 36 boligbyggelag i Norge. Skien Boligbyggelags eierandel i selskapet utgjør 4,08 %.

10

BBL Partner AS Selskapets formål er å drive økonomisk virksomhet til beste for boligbyggelagene og framforhandle avtaler med leverandører om produkter og tjenester for boligbyggelag, forvaltede selskaper og boligbyggelagenes medlemmer. Selskapet eies av 37 boligbyggelag. Skien Boligbyggelag eier 11 aksjer i selskapet. BS Media AS BS Media AS eies med 67 % av NBBL og 33 % av Tibe reklamebyrå AS. Selskapets formål er å utgi medlemsblad for boligbyggelagene og står i dag bak utgivelsen av Bomagasinet. Samfo Skien Boligbyggelag er tilsluttet Samfo som er en arbeidsgiverorganisasjon for samvirkeforetak. Andre Skien Boligbyggelag eier 1 aksje i Mersmak Skien og 4 aksjer i Skien Investeringslag (vedtatt oppløst).

Samarbeid med andre boligbyggelag Skien Boligbyggelag har i mange år vært aktive i å søke samarbeid med andre boligbyggelag for i fellesskap å møte nye utfordringer og utvikle nye tilbud. I 2017 har vi samarbeidet med andre lag om bl.a. felles dataløsninger, medlemsblad og medlemsfordeler. Lokalt samarbeider vi med Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag, ved at vi begge har eierinteresser i BBL Boservice AS. Laget holder seg orientert om og drøfter betydningen av de strukturelle endringene som skjer innenfor boligsamvirket og endringer i de eksterne rammebetingelsene.

Samarbeid med Skien kommune Skien Boligbyggelag har et godt samarbeid med flere kommunale instanser som høringsinstans i boligpolitiske spørsmål, gjennomføring av nye boligprosjekter og ved forvaltning av kommunale boliger i borettslag. Det ble i 2017 inngått avtale med Skien kommune om å gjennomføre en områderegulering ved Gulsetsenteret. Området skal inneholde næring og boliger, hvor Skien Boligbyggelag er gitt en rett til å kjøpe de arealene som kan benyttes til boligformål.

Bankavtale Det har alltid vært viktig for boligbyggelaget å ha en god bankavtale. Vår avtale med Sparebank1 Telemark sikrer konkurransedyktige vilkår for våre boligselskap. Avtalen gir også gode fordeler for medlemmene i boligbyggelaget.


Borettslagenes sikringsfond Borettslagene er tilknyttet Skadeforsikringsselskapet Borettslagenes Sikringsordning AS. På bestemte vilkår dekker fondet manglende innbetalinger av felleskostnader og sikrer på denne måten borettslagets inntekter og andelseiere mot ekstra belastninger dersom noen i laget unnlater å betale sine felleskostnader.

Skien Boligbyggelags økonomi •

Positivt årsresultat

Regnskapet for 2017 viser et positivt økonomisk resultat. Resultatregnskapet viser et driftsoverskudd på kr 2.717.209. Tillagt et overskudd fra finanspostene på kr 3.435.613, er overskuddet før skatt på kr 6.152.822. Etter fradrag av beregnet skattekostnad på kr 1.128.538, viser resultatregnskapet et årsresultat på kr 5.024.284. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2017 er satt opp under denne forutsetning. Av vesentlige endringer i forhold til 2016 nevnes at en tidligere nedskrivning av verdien av aksjene i Omsorgstjenesten AS er reversert som følge av flere år med gode resultater i selskapet. I 2016 ble det resultatført en gevinst på 4,9 mill. kroner som følge av endringer i pensjonsordning for ansatte. Dette resulterer i at posten lønnskostnader viser en betydelig økning inneværende år, men reelt sett har de hatt en nedgang.

Samlet resultat i konsern for 2017 viser et årsresultat før skatt på ca. kr 5 mill. og etter skatt ca. kr 4,3 mill. Konsernresultatet er et sammendrag av selskapsregnskapene i SBBL og datterselskapene Omsorgstjenesten AS og Skien SBBL Eiendom AS som om de var en økonomisk enhet. I resultatet inngår i tillegg vår andel av resultatene i tilknyttede selskap (BBL Boservice AS, Eiendomsmegler1 Telemark AS, Vestsida Hageby AS, Klosterøya Vest AS). Konsernresultatet påvirkes således av de løpende resultatene i alle disse selskapene og avviker derfor fra resultatet i morselskapet (SBBL). Årets overskudd i Skien Boligbyggelag foreslås anvendt slik: Avsetning til bomiljøtiltaksfond

kr

72.349

Avsetning til rentesikringsfond

119.858

Avsetning til annen egenkapital

4.832.645

Sum disponert

kr 5.024.284

Etter dette viser balansen en totalkapital på ca. 131 mill. kroner. Skien Boligbyggelag har en arbeidskapital på kr. 60,8 mill. kroner, og egenkapitalandelen er 89,5 %.

11


SKIEN BOLIGBYGGEL AG ET TRYGT VALG – HELE LIVET

Sluttord Styret i Skien Boligbyggelag takker ansatte og tillitsvalgte i ulike ledd for god innsats også i 2017. Det rettes også en takk til alle våre samarbeidspartnere som i 2017 har bidratt på en positiv måte. Spesielt nevnes samarbeidet med lokale myndigheter og lokalt næringsliv, samarbeidet med Norske Boligbyggelags Landsforbund og andre aktører innenfor boligsamvirket og ikke minst de lokale selskap Skien Boligbyggelag har et engasjement i. Styret er opptatt av å videreutvikle lagets tilbud til fordel for medlemmene og sine kunder, det lokalsamfunn vi ønsker å betjene og å bidra til gode arbeidsforhold for de ansatte. Gjennom et fortsatt aktivt og tillitsfullt samarbeid i alle ledd ligger det godt til rette for at vi skal lykkes med dette samt befeste og styrke vår posisjon som den foretrukne samarbeidspartner i vårt marked. Styret ønsker å styrke medlemsdemokratiet og de tillitsvalgtes muligheter for økt innflytelse på Skien Boligbyggelags videre utvikling og vil arbeide for en tettere dialog med de tillitsvalgte i boligselskapene. Boligselskapene oppfordres til aktivt å bruke egen og boligbyggelagets generalforsamling til å diskutere viktige boligpolitiske og organisasjonsmessige utfordringer.

Skien,

31.12. 2017 18.04. 2018

Jan Terje Olsen styreleder Hilde Fiskum nestleder

Birgit Plogås

Kjell Ove Tvinnereim

Lise Gram Dokka

Per Albert Sætersdal

Venke Skogen

Marianne Hegna Adm. direktør

12


Resultatregnskap 2017 (tall i tusen kroner) Morselskap

Konsern

2016

2017

6 902 0 13 102 15 685 424 3 120 4 183 43 416

4 975 138 14 031 16 995 521 3 194 4 098 43 952

285 24 773 0 496 13 476 39 030 4 386

1 561 27 760 1 122 631 10 161 41 235 2 717

2 030 0 1 195 3 3 222 7 608 1 916 5 692

39 240 5 413 5 692

1 273 0 1 183 -981 3 437 6 154 1 129 5 025

73 119 4 833 5 025

Note

2

3

4 6

9

7

11 11

2017

2016

Driftsinntekter: Prosjekt og byggeadministrasjon Prosjektinntekter Forvaltningshonorar Honorar boligomsetning Leieinntekter Organisasjonsmessige inntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter

4 975 138 13 819 16 995 521 3 194 8 517 48 159

6 902 0 12 882 15 685 424 3 120 8 790 47 803

Driftskostnader: Kostnader boligomsetning Lønnskostnader Prosjektkostnader Avskrivninger Drifts- og administrasjonskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat

1 561 31 059 2 897 631 10 902 47 050 1 109

285 28 048 0 496 14 355 43 184 4 619

Finansinntekter og - kostnader: Utbytte aksjer Resultat fra tilknyttede selskap Finansinntekter Andre finanskostnader Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad Årsresultat

181 2 994 805 123 3 857 4 966 594 4 372

249 3 592 1 098 13 4 926 9 545 1 857 7 688

Minoritetens andel av resultat Majoritetens andel av resultat

109 4 263

119 7 569

Forslag til disponering av overskudd: Avsetning til Bomiljøtiltaksfond Avsetning til rentesikringsfond Avsatt til/fra annen egenkapital Sum overføringer

4 372 4 372

7 688 7 688

13


SKIEN BOLIGBYGGEL AG ET TRYGT VALG – HELE LIVET

Balanse – Eiendeler (tall i tusen kroner) Morselskap 2016

14

Konsern 2017

Note

198 198

0 0

7

297 1 883 3 080 335

297 1 728 2 890 1 239

6 6 6 6

5 595

6 154

2 837 3 724 2 775 39 807 49 143 54 936

4 471 3 724 2 756 39 807 50 758 56 912

1,8 1,8,9 1,8 10

45 220

44 684

1,12

1 902 5 043 6 945 16 326 68 491 123 427

903 6 811 7 714 21 687 74 085 130 996

13 13 11

EIENDELER Anleggsmidler: Immaterille eiendeler: Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler: Tomter Bygninger, Cappelensgt 11 Annen eiendom Inventar, transportmidler og kontormaskiner Sum varige driftsmidler Finansielle driftsmidler: Investering i datterselskap Investering i tilknyttede selskaper Andre aksjer og andeler Langsiktige fordringer Sum finansielle driftsmidler Sum anleggsmidler

2017

2016

362 362

186 186

297 1 728 2 890 1 239

297 1 883 3 080 335

6 154

5 595

0 20 425 2 756 1 580 24 761 31 278

0 18 524 2 775 11 070 32 369 38 150

Omløpsmidler: Byggeprosjekter og tomter 55 286 Fordringer: Kundefordringer 1 260 Andre fordringer 6 869 Sum fordringer 8 129 Bankinnskudd, kontanter og lignende 31 623 Sum omløpsmidler 95 038 Sum Eiendeler 126 316

57 568 2 354 5 148 7 502 16 989 82 059 120 209


Balanse – Gjeld og Egenkapital (tall i tusen kroner) 2016

Morselskap 2017

Konsern Note

2017

2016

4 666 4 666

4 470 4 470

109 960 109 960

106 352 106 352

-21

-130

114 606

110 692

Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser

355 9 364

485 0 485

Annen langsiktig gjeld: Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld

100 100

100 100

Sum langsiktig gjeld

464

585

1 925 582 2 748 0 5 991 11 246 11 710 126 316

2 371 200 3 140 0 3 221 8 932 9 517 120 209

GJELD OG EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Andelskapital Sum innskutt egenkapital

4 470 4 470

4 666 4 666

15

108 263 108 263

112 633 112 633

15

Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital

15

Minoritetsinteresse

112 733

117 299

Sum egenkapital

485 0 485

355 9 364

5 7

0 0

0 0

16

485

364

2 238 200 2 919 2 347 2 505 10 209 10 694 123 427

1 798 582 2 541 3 040 5 372 13 333 13 697 130 996

7

14

Kortsiktig gjeld: Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Gjeld til selskap i samme konsern Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Skien,

31.12. 2017 18.04. 2018

Jan Terje Olsen styrleder

Hilde Fiskum nestleder

Birgit Plogås

Kjell Ove Tvinnereim

Per Albert Sætersdal

Lise Gram Dokka

Venke Skogen

Marianne Hegna

15


SKIEN BOLIGBYGGEL AG ET TRYGT VALG – HELE LIVET

Kontantstrømoppstilling

16

2016

Morselskap 2017

7 608 496 -

6 153 631 -

-279 -2 030 -2 459 -3 965 -614 -7 796 -9 039

Konsern 2017

2016

4 966 631

9 545 496

-192 -1 100 -1 273 -200 536 -440 1 546 5 661

Ordinært resultat før skattekostnad Avskrivninger på driftsmidler Resultatandel aksjer i tilknyttet selskap, justert for mottatt utbytte Avsetning egne fond Reversering nedskrivning aksjer Mottatt utbytte Utbetalt skatt Endring i varelager Endring i leverandørgjeld Endringer i andre tidsavgrensinger Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

-1 901 -192 -181 -197 2 282 -446 887 5 849

-1 811 -279 -249 -2 459 -3 974 -596 -7 636 -6 963

300 2 030 -248 2 082

-731 1 273 -1 189 -647

Endring i utlån/andre fordringer Utbetaling konsernbidrag Mottatt utbytte Innbetaling ved salg av andeler Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp/tilvirkning av varige driftsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

9 491 181 -1 189 8 483

-593 249 -248 -592

301 301

347 347

Innbetalinger av andelskapital Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

301 301

301 -250 51

-6 656 22 982

5 361 16 326

14 633

-7 504

16 989

24 493

16 326

21 687

Netto endring av kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt

31 622

16 989


Noter NOTE 1. REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Alle tall vises i hele tusen. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter morselskapet SBBL, datterselskapene SBBL Eiendom AS og Omsorgstjenesten AS. Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. I selskapsregnskapene er tilknyttede selskaper regnskapsført etter kostmetoden. I konsernregnskapet er tilknyttede selskaper innarbeidet etter egenkapitalmetoden. Ved kjøp av datterselskaper elimineres kostprisen på aksjer i morselskapet mot egenkapitalen i datterselskapet på kjøpstidspunktet. Anskaffelseskost tilordnes identifiserbare eiendeler og gjeld i datterselskapet, som oppføres i konsernregnskapet til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Eventuell merverdi ut over hva som kan henføres til identifiserbare eiendeler og gjeld balanseføres som goodwill og avskrives lineært over antatt økonomisk levetid. Klassifiserings- og vurderingsprinsipper Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld: Omløpsmider og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler/Langsiktig gjeld: Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi, dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Kundefordringer I kundefordringer i balansen er det gjort fradrag for påregnelig tap. Varige driftsmidler/avskrivning Varige driftsmidler hvor kostpris er aktivert i regnskapet, avskrives lineært over den økonomiske levetid. Varebeholdninger Prosjektutviklingskostnader og prosjekter i egen regi inngår i selskapets varebeholdning. Andel av kontraktsfortjeneste knyttet til solgte leiligheter inngår i verdsettelsen dersom betingelsene for inntektsføring av denne er tilstede. Salgsinntekter Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Andel av kontraktsfortjeneste knyttet til solgte leiligheter i egenregiprosjekter inntektsføres i takt med fremdriften når betingelsene for inntektsføring er tilstede. Aksjer Aksjer er klassifisert som anleggsmidler og bokført til kostpris. Er virkelig verdi lavere enn kostpris og verdifallet ikke antas å være forbigående, er aksjene nedskrevet. Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn lagt til grunn. Planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid. Estimatavvik føres løpende mot egenkapitalen. Kostnader til innskuddpensjon resultatføres løpende.

17


SKIEN BOLIGBYGGEL AG ET TRYGT VALG – HELE LIVET

Noter AFP-ordning Ny AFP ordning blir regnskapsmessig behandlet som en innskuddsordning, dvs. at årlig kostnad vil tilsvare årlig tilskudd til ordningen. Skattekostnad og utsatt skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 23 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Prinsipper for kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet med basis i den indirekte metode. Dette innebærer at man rapporterer kontantstrømmer fra operasjonelle-, investerings- og finansieringsaktiviteter. Trekkrettigheter på kassekreditt inngår ikke i den oppførte likvidbeholdningen. Saldo på kassekreditt inngår i beholdningen hvis denne er positiv.

NOTE 2. HONORAR/GEBYR BOLIGOMSETNING M.V. Prinsippet for beregning av meglervederlag og gebyr er i samsvar med Lov om Eiendomsmegling. 2017 SBBL

2016 Konsern

SBBL

Konsern

Honorar salg av nye boliger

1 280

1 280

1 776

1 776

Honorar v/salg av brukte boliger

15 715

15 715

13 909

13 909

Sum honorar boligomsetning

16 995

16 995

15 685

15 685

Utlegg som forskutteres i forbindelse med boligomsetning er tidligere inntekts- og kostnadsført i resultatregnskapet. Fra og med 2015 er dette nettoført.

NOTE 3. ANDRE DRIFTSINNTEKTER 2017 SBBL Salgsinntekter

18

2016 Konsern

SBBL

Konsern

438

4 856

312

4 919

Provisjonsinntekter

1 636

1 636

2 105

2 105

Andre gebyrer

2 024

2 025

1 766

1 766

Sum andre driftsinntekter

4 098

8 517

4 183

8 790


Noter NOTE 4. LØNNS/PERSONALKOSTNAD 2017 SBBL

2016 Konsern

SBBL

Konsern

Lønnskostnader

19 902

22 582

20 165

22 793

Folketrygdavgift

3 433

3 837

3 406

3 799

Pensjons-/forsikringskostnader

2 554

2 608

-885

-834

Honorarer styre, valgkomite etc.

705

807

668

748

Andre lønns-/personalkostnader

1 166

1 225

1 419

1 542

27 760

31 059

24 773

28 048

Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig antall årsverk:

33,0

33,0

Antall årsverk pr 31.12:

32,7

33,6

2017 Godtgjørelser daglig leder Lønn

SBBL 1 279

Øvrig godtgjørelse

-

Kollektiv pensjonspremie (fratrukket egenandel)

136

Det er inngått avtale om tilleggspensjon for tidligere daglig leder. Det er avsatt 4 % av lønn utover den kollektive pensjonsavtalen på 66 %. Det vises til note 5. Godtgjørelse styre/valgkomite Honorar

705

Honorar til revisor

2017 SBBL

Revisjon og revisjonsrelaterte tjenester Regnskapsmessig bistand Øvrig bistand Sum honorar til revisor

2016 Konsern

SBBL

Konsern

160

198

123

168

-

-

28

28

97

97

30

30

257

295

181

226

19


SKIEN BOLIGBYGGEL AG ET TRYGT VALG – HELE LIVET

Noter NOTE 5. PENSJONSFORPLIKTELSER SBBL er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Pensjonsordningene tilfredsstiller kravene i denne lov. Ordningen er hovedsakelig innskuddsbasert, men ansatte født f.o.m. 1958 har blitt igjen på ytelsesbasert ordning. Pensjonsordningen SBBL tilbyr sine ansatte er en kollektiv pensjonsordning som er dekket i livsforsikringsselskapet Storebrand (sikret ordning). Det er kun ansatte i Skien Boligbyggelag som er omfattet av ordningen. 2017

2016

SBBL

SBBL

Sikret

Sikret

Aktive

6

7

Pensjonister

13

15

Beregnede brutto pensjonsforpliktelser

-22 166

-22 708

Beregnede brutto pensjonsmidler

22 635

23 920

469

1 212

-

-812

Avsetning tilleggspensjon til tidligere daglig leder

-824

-885

Netto pensjonsmidler/-forpliktelser

-355

-485

Antall personer i ordningen

Spesifikasjon av balanseførte pensjoner

Netto faktiske pensjonsmidler Reduksjon pensjonsmidler til premiefondets størrelse

Spesifikasjon av årets oppståtte estimatavvik: Oppståtte estimatavvik på brutto pensjonsforpliktelser

2017

2016

-797

-593

-

-

-797

-593

Oppståtte estimatavvik på pensjonsmidlene Netto oppståtte estimatavvik i året

Netto estimatavvik etter skatt er ført direkte mot egenkapitalen. Det vises til note 15.

Årets pensjonskostnad Årets ytelsespensjon

2016 SBBL

271

1 457

-

-4 303

1 565

1 025

Årets tilleggspensjon

596

534

herav trukket inn fra de ansatte

-380

-365

Avsetning tilleggspensjon tidligere adm.dir

199

260

Betalt premie AFP

351

355

2 602

-1 037

Gevinst ved overgang innskuddspensjon Årets innskuddspensjon

Resultatført pensjonskostnad

20

2017 SBBL


Noter Økonomiske forutsetninger ytelesespensjon Årets pensjonskostnad

2017 SBBL

2016 SBBL

Diskonteringsrente

2,40 %

2,60 %

Forventet avkastning pensjonsmidler

4,10 %

3,60 %

Årlig forventet lønnsvekst

2,50 %

2,50 %

Årlig forventet reg. av pensjoner under utbetaling

0,50 %

0,00 %

Årlig forventet G-regulering

2,25 %

2,25 %

NOTE 6. AVSKRIVNINGER/VARIGE DRIFTSMIDLER Varige driftsmidler

SBBL Inventar Maskiner Utstyr Biler

Leiligheter Spania

Bygninger

Tomter

Totalt

Akk. anskaffelseskost 31.12.16

5 581

4 754

7 566

297

18 199

Tilgang i året

1 189

-

-

-

1 189

Avgang i året (Utrangert)

-1 813

-

-

-

-1 813

Anskaffelseskost 31.12.17

4 957

4 754

7 566

297

17 575

Akk. avskrivninger pr. 31.12.17

-3 718

-1 864

-5 838

-

-11 421

Balanseført verdi 31.12.17

1 239

2 890

1 728

297

6 154

285

190

156

-

631

20 % / 33,3 %

4%

4%

Årets ordinære avskrivninger Avskrivningssats

KONSERN Inventar Maskiner Utstyr Biler

Leiligheter Spania

Bygninger

Tomter

Totalt

Akk. anskaffelseskost 31.12.16

5 581

4 754

7 566

Tilgang i året

1 189

-

-

Avgang i året (Utrangert)

-1 813

-

-

-

-1 813

Anskaffelseskost 31.12.17

4 957

4 754

7 566

297

17 575

Akk. avskrivninger 31.12.17

-3 718

-1 864

-5 838

-

-11 421

Balanseført verdi pr. 31.12.17

1 239

2 890

1 728

297

6 154

285

190

156

-

631

20 % / 33,3 %

4%

4%

Årets ordinære avskrivninger Avskrivningssats

297

18 199 1 189

21


SKIEN BOLIGBYGGEL AG ET TRYGT VALG – HELE LIVET

Noter NOTE 7. SKATTEKOSTNAD/BETALBAR SKATT I tillegg til ordinær inntektsskatt betaler SBBL formuesskatt med 0,3 % Grunnlag for beregning av usatt skatt/ utsatt skattefordel SBBL

Spesifikasjon av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring:

2017

Konsern 2016

2017

2016

Forskjeller som utlignes: Andre poster

-

-

-1 756

-

Omløpsmidler

-150

-150

-150

-150

Pensjonsforpliktelse

-824

-885

-824

-885

Pensjonsmidler

469

400

469

400

Gevinst-/Tapskonto

724

905

905

1 131

Anleggsmidler

-181

-349

-181

-348

-

-746

-

-922

38

-824

-1 537

-774

9

-198

-353

-186

Underskudd til fremføring Sum Utsatt skattefordel

22

Endring utsatt skatt

206

-169

herav direkte ført via estimatavvik

-183

-183

Endring utsatt skatt, resultatført

390

15


Noter Grunnlag for årets skattekostnad er:

SBBL Grunnlag

Skattekostnad

Betalbar skatt

Skatt av inntekt Ordinært resultat før skatt

6 153

1 477

Permanente forskjeller kostnad

33

8

Permanente forskjeller inntekt

-10

-2

Reversert nedskrivning aksjer

-1 100

-264

Utbytte

-1 273

-306

38

9

Endring i midlertidige forskjeller

-862

-207

Estimatavvik pensjoner

-797

-183

2 182

532

3 % av utbytte

Alminnelig inntekt Betalbar skatt på avgitt konsernbidrag

-693

532 -159

Skatt av formue Skattemessig formue 31.12.17 Betalbar skatt For mye avsatt skatt 2016 Endring utsatt skatt 2017 Resultatført skattekostnad

140 118

210

210

742

582

-3 390 1 129

Skattekostnad i konsernet Betalbar skattekostnad i SBBL For mye avsatt skatt 2016 Endring utsatt skatt i konsernet 2017 Resultatført skattekostnad konsern

582 -3 15 594

23


SKIEN BOLIGBYGGEL AG ET TRYGT VALG – HELE LIVET

Noter NOTE 8. AKSJER M.V SBBL har følgende aksje-/andelsportefølje pr. 31.12.2017:

Selskapets navn

Anskaffelses tidspunkt

Antall aksjer

Forretningskontor

Eierandel Pålydende

Bokført verdi

Datterselskap SBBL Eiendom AS Omsorgstjenesten AS

500

1968

Skien

100 %

100

2 871

20183

2010

Skien

67 %

10

1 600

Sum datterselskap

4 471

Tilknyttet selskap Eiendomsmegler 1 Telemark AS

5403

1994

Porsgrunn

44 %

100

2 584

Boligbyggelagenes Boservice AS

50

2001

Skien

50 %

10 000

1 140

Sum tilknyttede

3 724

Ikke tilknyttede selskap Boligbyggelagenes Partner AS BBL Datakompetanse

11 127594

4%

10 000

550

20

2 198

Andre aksjer og andeler

8

Sum ikke tilknyttede

2 756

Sum bokført verdi aksjer SBBL

10 951

Konsernet eier i tillegg: Tilknyttet selskap Klosterøya Vest AS Vestsiden Hageby AS

17 500

2012

Skien

34,93 %

1 000

17 500

500

2003

Skien

50 %

1 000

500 18 000

Det er reversert nedskrivning på aksjer i Omsorgstjenesten med 1.100 i 2017.

24


Noter NOTE 9. TILKNYTTET SELSKAP BoligbyggeEiendomslagenes megler 1 Boservice AS Telemark AS

Vestsiden Hageby AS

Klosterøya Vest AS

Presentert i konsernet

Formelle opplysninger: Anskaffelsestidspunkt

2001

1994

2006

2012

Forretningskontor

Skien

Skien

Skien

Skien

Eier/stemmeandel

50 %

44 %

50 %

34,93 %

Opplysninger relatert til anskaffelsestidspkt Anskaffelseskost

1 140

2 584

500

17 500

-

Balanseført andel EK 1/1

1 361

1 958

283

14 923

18 524

121

1 178

-577

2 272

2 994

-125

-968

1 356

2 167

Opplysninger reltatert til årets tall +/- andel årets resultat -utbytte Utgående balanse 31/12

-1 093 -294

17 196

20 425

NOTE 10. LANGSIKTIGE FORDRINGER (forfall senere enn et år) 2017 SBBL Grenland BBL SBBL Eiendom AS

2016 Konsern

SBBL

Konsern

10

10

10

10

39 497

-

39 497

-

Omsorgstjenesten AS

300

-

300

-

Vestsiden Hageby AS

-

1 570

-

1 516

Klosterøya Vest AS

-

-

-

9 544

39 807

1 580

39 807

11 070

Sum langsiktige fordringer

NOTE 11. BANKINNSKUDD OG BUNDNE FONDSMIDLER Bankinnskudd

2017 SBBL

Bankkonto ordinær Bankkonto Skattetrekk Sum bankinnskudd

2016 Konsern

SBBL

Konsern

20 741

30 575

15 199

15 760

946

1 048

1 127

1 229

21 687

31 623

16 326

16 989

25


SKIEN BOLIGBYGGEL AG ET TRYGT VALG – HELE LIVET

Noter Fond Fond for bomiljøtiltak

2017

2016

SBBL

SBBL

Saldo 31.12.16 Utbetalinger Tilført renter i året

5 115

5 076

-150

-10

37

49

Urealisert gevinst investeringsfond

169

-

Realisert gevinst inversteringsfond

15

-

Honorar forvaltning investeringsfond

-22

-

Tilført renter investeringsfond i året

24

-

5 188

5 115

Saldo 31.12.16

712

472

Tilført renter m.v. i året

353

284

Utbetalt renter

-234

-45

-

-

831

712

Sum bundne fondsmidler

6 019

5 827

Bankinnskudd fondsmidler

6 019

5 827

-

-

Saldo 31.12.17 Rentesikringsfond (tidl. Sikringsfond)

Overført innkommet på tidligere års tap Saldo 31.12.17

Sum balanse

NOTE 12. PROSJEKTER UNDER ARBEID 2017 Prosjektes navn Lekeland Øvrige prosjekter Sum prosjekter

26

SBBL

2016 Konsern

SBBL

Konsern

38 014

38 014

37 537

37 537

6 670

17 272

7 683

20 031

44 684

55 286

45 220

57 568


Noter NOTE 13. VERDSETTELSE AV KORTSIKTIGE FORDRINGER Kortsiktige fordringer

2017 SBBL

Kundefordringer

2016 Konsern

SBBL

Konsern

1 053

1 410

2 052

2 504

-150

-150

-150

-150

Andre kortsiktige fordringer

2 814

2 872

2 329

2 434

Fordringer ved boligomsetning

3 997

3 997

2 714

2 714

Bokført verdi i balansen

7 714

8 129

6 945

7 502

Fratrukket avsetning tap på fordringer

Klientmidler

2017 SBBL

2016 Konsern

SBBL

Konsern

Bankinnskudd klientmidler

20 061

20 061

6 158

6 158

Bankinnskudd klientmidler prosjekt

13 023

13 023

15 975

15 975

Andre midler relatert til klientkonto

-1

-1

-1

-1

-33 083

-33 083

-22 132

-22 132

0

0

0

0

Klientansvar Under-/overdekning

NOTE 14. ANNEN KORTSIKTIG GJELD 2017 SBBL

2016 Konsern

SBBL

Konsern

Påløpne feriepenger

2 196

1 899

2 245

1 954

Annen kortsiktig gjeld

3 176

4 092

260

1 267

Sum annen kortsiktig gjeld

5 372

5 991

2 505

3 221

27


SKIEN BOLIGBYGGEL AG ET TRYGT VALG – HELE LIVET

Noter NOTE 15. EGENKAPITAL SBBL

Andelskapital

IB 01.01.17

Annen egenkapital

Totalt

4 470

108 263

112 733

Nye medlemmer

347

-

347

Overf.vedr strøkne medlemmer

-151

151

-

Årets estimatavvik pensjoner

-

-614

-614

Årets overskudd fratrukket avsetninger

-

4 833

4 833

4 666

112 633

117 299

UB 31.12.17

Konsern

Andelskapital

IB 01.01.17 Årets bevegelse EK SBBL

Annen egenkapital

UB 31.12.17

Totalt

4 470

106 351

196

151

347

-614

-614

Årets estimatavvik pensjoner SBBL Årets overskudd, fratrukket avsetninger i SBBL

Minoritet -130

110 692

-

4 072

109

4 181

4 666

109 960

-21

114 606

NOTE 16. GJELD OG PANTSTILLELSER 2017 SBBL Annen langsiktig gjeld

Garantier

2016 Konsern

SBBL

Konsern

0

100

0

100

0

100

0

100

4 064

4 064

4 064

4 064

Garantiene er stilt av SBBL's bankforbindelse Sparebank 1 Telemark, og gjelder byggeprosjektene Maribakkane og Stadionsvingen

28


29


SKIEN BOLIGBYGGEL AG ET TRYGT VALG – HELE LIVET

30


31


SKIEN BOLIGBYGGEL AG ET TRYGT VALG – HELE LIVET

firmapost@skien.bbl.no I skien.bbl.no

32

Årsberetning 2017  
Årsberetning 2017  
Advertisement