Page 72

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM)      

Memilih situasi yang sesuai dengan kemahiran Menentukan tempat yang sesuai Memberi penerangan tentang situasi yang perlu diwujudkan Memberi masa murid melakukan simulasi Mengadakan perbincangan tentang kesan simulasi yang telah dijalankan Membuat rumusan secara lisan atau bertulis

Rumusan Secara keseluruhannya, terdapat pelbagai kaaedah dan teknik yang sesuai digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran Adab dan Akhlak Islamiah. Kaedah-kaedah ini perlu diaplikasikan di dalam bilik darjah mengikut kesesuaian tajuk dan tahap keupayaan murid-murid . Kaedah yang efektif memudahkan murid-murid memahami, mengingati dan menguasai tajuk yang disampaikan oleh guru. dapat

Pembelajaran akan berkesan apabila sesuatu sesi pembelajaran

mencapai

objektifnya

dan

murid-murid

mengubah

tingkah

laku

berdasarkan ilmu yang dibina. Seterusnya mereka dapat mengamalkannya di dalam kehidupan seharian .

Latihan : 1. Apakah yang dimaksudkan dengan kaedah perbincangan? 2. Nyatakan perbezaan antara perbincangan formal dan tidak formal. 3. Bandingbezakan kaedah lakonan dan kaedah simulasi dalam Pendidikan Akhlak Islamiah.

58

Profile for SK GANDA TEMENGOR .

Pedagogi Pendidikan Islam  

Program pensiswazahan guru

Pedagogi Pendidikan Islam  

Program pensiswazahan guru

Advertisement