Page 67

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM)

a. Kaedah Perbincangan Perbincangan sebagai satu kaedah yang melibatkan beberapa aktiviti seperti perbualan, mengeluarkan idea dan pendapat, bertukar-tukar fikiran dan saling berkongsi maklumat mengenai sesuatu topic atau masalah dengan tujuan untuk mencari penyelesaian. Tujuan kaedah ini ialah untuk menggalakkan pertukaran idea secara bebas antara beberapa orang pelajar tentang sesuatu topik. Secara langsung kaedah ini dapat menarik minat dan merangsang pelajar serta guru dapat

membimbing

mereka

mendapatkan

pengetahuan

baru.

Kaedah

perbincangan ini terbahagi kepada dua iitu: 1. Perbincangan formal 2. Perbincangan Tidak Formal Perbincangan Formal Biasanya dilakukan secara perbahasan, forum, pembentangan kertas kerja dan sebagainya. Ciri-ciri perbincangan formal adalah seperti berikut: 

Penentuan penglibatan pelajar Guru perlu menentukan terlebih dahulu pelajar yang mengambil bahagian seperti menentukan nama-nma panel dalam forum yang akan diadakan. Begitu juga dengan tugasan lain semasa forum seperti pengerusi, pencatat dan penjaga masa.



Masa yang mencukupi Murid perlu diberi masa untuk mencari bahan-bahan seperti sumber surat khabar, majalah, internet dan sebagainya



Penglibatan keseluruhan pelajar Guru hendaklah berusaha melibatkan semua pelajar dalam forum supaya mereka boleh saling mengeluarkan hujah dan menyetakan pendapat 53

Profile for SK GANDA TEMENGOR .

Pedagogi Pendidikan Islam  

Program pensiswazahan guru

Pedagogi Pendidikan Islam  

Program pensiswazahan guru

Advertisement