Page 65

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) dalam pengajaran sirah mempunyai kepentingannya yang tersendiri. Justeru, diharapkan guru dapat mengaplikasikan kaedah yang dicadangkan dalamunit ini bagi mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam di sekolah masing-masing.

Latihan: 1. Apakah kriteria yang diperlukan seorang guru untuk mengaplikasikan kaedah bercerita dalam sesi pengajaran? 2. Nyatakan langkah-langkah pengajaran dengan menggunakan kaedah bercerita 3. Bagaimanakah cara guru melibatkan pelajar dalam sesi bercerita?

3.5.

KAEDAH DAN TEKNIK PEMBELAJARAN

ADAB DAN AKHLAK

ISLAMIAH Menurut bahasa akhlak bermaksud tindak-tanduk, tingkah laku atau kebiasaankebiasaan. Sedangkan menurut istilah, akhlak adalah suatu bentuk (naluri) dalam jiwa seseorang manusia yang dapat melahirkan sesuatu tindakan dan kelakuan dengan mudah dan spontan tanpa fikiran. Oleh itu,akhlak bermaksud perilaku, sikap, perbuatan, adab dan sopan santun. Akhlak mulia bermaksud seluruh perilaku manusia yang sesuai dengan tuntunan al-Qur’an dan al-Hadith sebagaimana

yang dicontoh dan diajarkan oleh

Rasulullah SAW kepada kepada seluruh manusia. Akhlak baginda adalah AlQur’an. 51

Profile for SK GANDA TEMENGOR .

Pedagogi Pendidikan Islam  

Program pensiswazahan guru

Pedagogi Pendidikan Islam  

Program pensiswazahan guru

Advertisement