Page 31

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM)

UNIT 2

KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ASUHAN TILAWAH AL-QURAN :  AYAT BACAAN  AYAT HAFAZAN  AYAT KEFAHAMAN

2.0. Sinopsis Bab ini memberi penekanan kepada kefahaman dan pelaksanaan kaedah dan teknik yang boleh diaplikasi dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam khususnya dalam bidang Asuhan Tilawah al-Quran. Kebijaksanaan guru memilih kaedah dan teknik akan menghasilkan pembelajaran yang berkesan. Unit ini mengandungi: Analisis kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Asuhan Tilawah al-Quran. 2.1. Hasil Pembelajaran Di akhir pembelajaran ini, anda diharap dapat: 1. Membanding beza di antara kaedah dan teknik pengajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah. 2. Membanding beza di antara kaedah-kaedah yang digunapakai dalam pengajaran dan pembelajaran Asuhan Tilwah al-Quran seperti talaqqi, musyafahah, tasmik, gerak kerja, sambung bacaan, cuba jaya dan lain-lain. 3. Mengelola sesi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah mengikut prinsip dan panduan yang betul. Arahan 1. 2. 3. 4.

Baca dan fahami objektif modul. Jawab soalan berdasarkan pengalaman sedia ada. Sila baca arahan dan isi kandungan dalam unit. Setelah menyempurnakan bacaan dan mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan bagi setiap unit, anda dikehendaki menjawab semula soalan yang diberikan. 5. Semak jawapan anda berdasarkan jawapan yang diberikan oleh pensyarah dan buat perbandingan. 6. Sila serahkan tugasan anda kepada pensyarah semasa mendaftar 17

Profile for SK GANDA TEMENGOR .

Pedagogi Pendidikan Islam  

Program pensiswazahan guru

Pedagogi Pendidikan Islam  

Program pensiswazahan guru

Advertisement