Page 21

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM)

individu datau secara kumpulan tanpa kehadiran guru. Bahan-bahan yang digunakan perlulah memenuhi ciri-ciri seperti berikut; 

Ketepatan

Kejelasan

Keluasan

Kepelbagaian

Strategi yang dirancang perlulah: 

Dapat meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran

Bersifat fleksible -- mengikut situasi dan keadaan murid pelbagai aras kebolehan

Berpusatkan murid.

Memberi penekanan kepada pengajaran yang bermakna, kreatif dan inovatif.

Menggalakkan Inkuiri penemuan dan penyelesaian masalah.

Pengajaran secara kumpulan dan individu digalakkan

Kaedah yang menjadi pertimbangan asas apabila guru menggunakan strategi ini adalah kaedah-kaedah seperti berikut; 

Audio-visual.

Pengajaran terancang.

Penggunaan bahan pengajaran dan pembelajaran.

Modul.

Penggunaan buku teks dan rujukan. 7

Profile for SK GANDA TEMENGOR .

Pedagogi Pendidikan Islam  

Program pensiswazahan guru

Pedagogi Pendidikan Islam  

Program pensiswazahan guru

Advertisement