Page 101

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) ďƒ˜ Kemahiran lisan boleh dinilai melalui aktiviti seperti yang berikut: - bacaan kuat - syarahan - perbahasan - bercerita - perbincangan - hafazan - temu bual - soal jawab - nyanyian - deklamasi sajak - mendengar dan memberi respon secara lisan ďƒ˜ Penilaian lisan membolehkan guru : - mengesan kemajuan dan pencapaian murid dalam kemahiran mendengar dan bertutur secara gramatis. - mendapat maklumat serta-merta tentang pengetahuan dan kefahaman murid. - mengesan kebolehan murid dalam kemahiran membaca dan menghafaz. - mengesan kelancaran dalam sebutan. - mengesan amalan dan sikap murid secara sertamerta. ďƒ˜ ď€ Instrumen penilaian lisan boleh dipelbagaikan merangkumi soalan dan aktiviti yang memerlukan respon murid dalam bentuk lisan. Dalam menyediakan instrumen guru perlu dipastikan: - soalan, pernyataan, ilustrasi dan bahan rangsangan perlu jelas dan mudah difahami. - aktiviti/bahan boleh merangsang murid mengeluarkan idea. - pelbagai bentuk soalan seperti soalan bertumpu dan bercapah digunakan untuk merangsang murid berfikir. - aras kesukaran perlu sesuai dengan kebolehan murid. C. Penilaian secara penulisan. 87

Profile for SK GANDA TEMENGOR .

Pedagogi Pendidikan Islam  

Program pensiswazahan guru

Pedagogi Pendidikan Islam  

Program pensiswazahan guru

Advertisement